ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.015.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 15

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
20. jaanuar 2010


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 37/2010, 22. detsember 2009, mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

20.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 37/2010,

22. detsember 2009,

mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Inimeste tervise kaitsmiseks on farmakoloogilised toimeained liigitatud nende ainete ohutuse teadusliku hindamise põhjal nõukogu 26. juuni 1990. aasta määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) (2) neljas lisas. I lisasse kanti toimeained, mille suhtes kehtivad jääkide piirnormid, II lisasse kanti toimeained, mille suhtes ei olnud jääkide piirnorme vaja kehtestada, III lisasse kanti toimeained, mille suhtes kehtivad ajutised jääkide piirnormid, ning IV lisasse kanti toimeained, mille jääkide piirnorme ei olnud võimalik kindlaks määrata seetõttu, et asjaomaste toimeainete jäägid kujutavad endast mis tahes sisalduses ohtu inimeste tervisele.

(2)

Lihtsustamise huvides on vaja kõnesolevad farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus jääkide piirnormide järgi lisada komisjoni määrusesse. Kuna see liigitus järgib määruses (EÜ) nr 470/2009 ettenähtud liigitussüsteemi, tuleb seda liigutust arvesse võtta ka kõnealuste toimeainete manustamisel toiduloomadele.

(3)

Olemasolev teave määruse (EMÜ) nr 2377/90 lisades esitatud farmakoloogiliste toimeainete terapeutilise liigitamise kohta tuleks lisada toimeainete terapeutilise liigituse veergu.

(4)

Kasutajasõbralikkuse huvides tuleks kõik farmakoloogilised toimeained loetleda tähestikulises järjekorras ühes ja samas lisas. Selguse huvides tuleks luua kaks eraldi tabelit: üks lubatud ainete jaoks, mis on loetletud määruse (EMÜ) nr 2377/90 I, II ja III lisas, ning üks keelatud ainete jaoks, mis on loetletud kõnealuse määruse IV lisas.

(5)

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisas sätestatud farmakoloogiliste toimeainete jääkide ajutisi piirnorme, mille kohaldamisaeg on lõppenud, ei tohiks käesolevasse määrusesse lisada.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus jääkide piirnormide järgi on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.


LISA

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus jääkide piirnormide järgi

Tabel 1

Lubatud ained

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted

(vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

Abamektiin

Avermektiin B1a

Veised

10 μg/kg

20 μg/kg

Rasvkude

Maks

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Lambad

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Adenosiin ja selle 5-mono-, 5-di- ja 5-trifosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Adonis vernalis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Aesculus hippocastanum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht kümnendikku tootest

KIRJE PUUDUB

Agnus castus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Ailanthus altissima

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Alaniin

 

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Albendasool

Albendasool sulfoksiidi, albendasoolsulfooni ja albendasool-2-aminosulfooni summa, väljendatud albendasoolina

Kõik mäletsejalised

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Albendasooloksiid

Albendasooloksiidi, albendasoolsulfooni ja albendasool-2-aminosulfooni summa, väljendatud albendasoolina

Veised, lambad

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Alfakaltsidool

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes poegivate lehmade puhul

KIRJE PUUDUB

Alfaprostool

EI KOHALDATA

Veised, sead, küülikud, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alfatsüpermetriin

Tsüpermetriin (isomeeride summa)

Veised, lambad

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Piima suhtes kehtivate piirmäärade puhul tuleb arvesse võtta komisjoni direktiivi 98/82/EÜ muid sätteid.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Allantoiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Allium cepa

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Aloe vera geel ja Aloe vera leheekstrakt

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Aloes, Barbados ja Capae ning nende standarditud kuivekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Altrenogest

Altrenogest

Sead

1 μg/kg

0,4 μg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Üksnes zootehniliseks kasutamiseks vastavalt direktiivile 96/22/EÜ

Paljunemist mõjutavad ained

Hobuslased

1 μg/kg

0,9 μg/kg

Rasvkude

Maks

Alumiiniumdistearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alumiiniumfosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alumiiniumhüdroksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alumiiniumhüdroksiidatsetaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alumiiniummonostearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Alumiiniumtristearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Aluseline alumiiniumsalitsülaat

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks. Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

KIRJE PUUDUB

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala.

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks.

2-aminoetanool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

2-aminoetanoolglükuronaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

2-aminoetüüldivesinikfosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Amitraas

Amitraasi ja kõikide 2,4-DMAd sisaldavate metaboliitide summa, väljendatud amitraasina

Veised

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Lambad

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kitsed

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Sead

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Mesilased

200 μg/kg

Mesi

Ammooniumkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ammooniumlaurüülsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ammooniumsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Amoksitsilliin

Amoksitsilliin

Kõik toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab kõnealune lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Ampitsilliin

Ampitsilliin

Kõik toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Amproolium

EI KOHALDATA

Kodulinnud

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Angelicae radix aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Anisi aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Anisi stellati fructus ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Apocynum cannabinum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest. Üksnes suukaudseks kasutuseks

.

KIRJE PUUDUB

Apramütsiin

Apramütsiin

Veised

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Lambad, sead, kanad, küülikud

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

Aqua levici

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks üksnes vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites

KIRJE PUUDUB

Arginiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Arnica montana (arnicae flos ja arnicae planta tota)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Arnicae radix

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht kümnendikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Artemisia abrotanum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Asaglünafareliin

EI KOHALDATA

Lõhelased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata kalade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

KIRJE PUUDUB

Asametifos

EI KOHALDATA

Lõhelased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Asaperoon

Asaperooni ja asaperooli summa

Sead

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Närvisüsteemi toimivad ained/kesknärvisüsteemi toimivad ained

Asparagiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Asparagiinhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Atropa belladonna

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Atropiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Atsetüülmetioniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Atsetüülsalitsüülhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

KIRJE PUUDUB

Atsetüülsalitsüülhappe DL-lüsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

KIRJE PUUDUB

Atsetüültsüsteiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Avilamütsiin

Dikloroisoeverninikhape

Sead, kodulinnud, küülikud

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Sea- ja kodulinnuliikide puhul hõlmab kõnealune jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Baariumselenaat

EI KOHALDATA

Veised, lambad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Bakviloprim

Bakviloprim

Veised

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/

kemoterapeutikumid

Sead

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Balsamum peruvianum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Batsitratsiin

Batsitratsiini A, batsitratsiini B ja batsitratsiini C summa

Veised

100 μg/kg

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Küülikud

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim.

EI KOHALDATA

Intramammaarseks kasutuseks üksnes lakteerivate lehmade puhul.

Beetametasoon

Beetametasoon

Veised, sead

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Kortikoidid/glükokortikoidid

Veised

0,3 μg/kg

Piim

Beklometasoon-dipropionaat

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ainult sissehingamiseks

KIRJE PUUDUB

Bellis perennis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Bensalkooniumkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena kontsentratsiooniga kuni 0,05 %.

KIRJE PUUDUB

Bensokaiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes lokaalanesteetikumina kasutamiseks

KIRJE PUUDUB

Lõhelased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

Bensüülalkohol

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Bensüülbensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Bensüülpenitsilliin

Bensüülpenitsilliin

Kõik toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Bensüül-p-hüdroksübensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Betaiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Betaiinglükuronaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Biotiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Bituumensulfonaatide ammoonium- ja naatriumsoolad

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Boldo folium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Boorhape ja boraadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Bromiid, kaaliumsool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Bromiid, naatriumsool

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Bronopol

EI KOHALDATA

Kalad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Broomheksiin

EI KOHALDATA

Veised, sead, kodulinnud

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

KIRJE PUUDUB

Brotisolaam

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes raviks

KIRJE PUUDUB

Busereliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

n-butaan

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Butafosfaan

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks manustamiseks

KIRJE PUUDUB

n-butanool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Butoorfanooltartraat

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks manustamiseks

KIRJE PUUDUB

Butüül-4-hüdroksübensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Butüülskopolamiinbromiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Calendula officinalis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht kümnendikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Calendulae flos

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Camphora

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Capsici fructus acer

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Cardiospermum halicacabum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Carlinae radix

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Carvi aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Caryophylli aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Centellae asiaticae extractum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Chrysanthemi cinerariifolii flos

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Cimicifugae racemosae rhizoma

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

KIRJE PUUDUB

Cinchonae cortex ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Cinnamomi cassiae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Cinnamomi cassiae cortex ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Cinnamomi ceylanici cortex ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Citri aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Citronellae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Condurango cortex ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Convallaria majalis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Coriandri aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Crataegus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Cupressi aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Danofloksatsiin

Danofloksatsiin

Veised, lambad, kitsed, kodulinnud

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Veised, lambad, kitsed

30 μg/kg

Piim

Dekokvinaat

EI KOHALDATA

Veised, lambad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks. Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima

KIRJE PUUDUB

Deksametasoon

Deksametasoon

Veised, kitsed, sead, hobuslased

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Kortikoidid/glükokortikoidid

Veised, kitsed

0,3 μg/kg

Piim

Dekspantenool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Deltametriin

Deltametriin

Kõik mäletsejalised

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Kalad

10 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Dembreksiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Denaveriinvesinikkloriid

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Desloreliinatsetaat

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Detomidiin

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes raviks

KIRJE PUUDUB

D-fenüülalaniin (6)-luteiniseerivat hormooni vabastav hormoon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Diasinoon

Diasinoon

Veised, lambad, kitsed, sead

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Veised, lambad, kitsed

20 μg/kg

Piim

Dietüleenglükoolmonoetüüleeter

EI KOHALDATA

Kõik mäletsejalised ja sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dietüülftalaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dietüülsebakaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Difloksatsiin

Difloksatsiin

Veised, lambad, kitsed

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Sead

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kodulinnud

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Diflubensuroon

Diflubensuroon

Lõhelased

1 000 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Dihüdrostreptomütsiin

Dihüdrostreptomütsiin

Kõik mäletsejalised, sead, küülikud

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kõik mäletsejalised

200 μg/kg

Piim

3,5-dijodo-L-türosiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Diklasuriil

EI KOHALDATA

Kõik mäletsejalised, sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Diklofenak

Diklofenak

Veised

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Sead

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Dikloksatsilliin

Dikloksatsilliin

Kõik toiduloomade liigid

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Dimangaantrioksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Dimetikoon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dimetüülatsetamiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dimetüülftalaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dimetüülsulfoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dinoprost

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dinoprostoon

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Dinoprosttrometamiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Diprofülliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ditsüklaniil

Ditsüklaniili ja 2,4,6-triamino-pürimidiin-5-karbonitriili summa

Lambad

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Divaskoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Doksapraam

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Doksütsükliin

Doksütsükliin

Veised

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Sead, kodulinnud

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Doramektiin

Doramektiin

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Echinacea

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele. Üksnes paikseks kasutuseks.

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht kümnendikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Echinacea purpurea

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Emamektiin

Emamektiin B1 a

Kalad

100 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Enilkonasool

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Enrofloksatsiin

Enrofloksatsiini ja tsiprofloksatsiini summa

Veised, lambad, kitsed

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Sead, küülikud

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kodulinnud

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Epinefriin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Eprinomektiin

Eprinomektiin B1a

Veised

50 μg/kg

250 μg/kg

1 500 μg/kg

300 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Ergometriinmaleaat

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutuseks üksnes poegivate loomade puhul

KIRJE PUUDUB

Erütromütsiin

Erütromütsiin A

Kõik toiduloomade liigid

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Etamifülliinkaamsilaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Etamsülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Etanool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Etiprostoontrometamiin

EI KOHALDATA

Veised, sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Etüleendiamiintetraäädikhape ja selle soolad

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Etüüllaktaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Etüüloleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Eucalypti aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Eucalyptus globulus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Eukalüptool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Euphrasia officinalis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Febanteel

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasoolsulfooniks

Kõik mäletsejalised, sead, hobuslased

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kõik mäletsejalised

10 μg/kg

Piim

Fenbendasool

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasoolsulfooniks

Kõik mäletsejalised, sead, hobuslased

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kõik mäletsejalised

10 μg/kg

Piim

Fenoksümetüülpenitsilliin

Fenoksümetüülpenitsilliin

Sead

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kodulinnud

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Fenool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Fenpipramiidvesinikkloriid

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Fenvaleraat

Fenvaleraat (RR, SS, RS ja SR isomeeride summa)

Veised

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Fenüülalaniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Fertireliinatsetaat

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Firokoksiib

Firokoksiib

Hobuslased

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Floroglutsinool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Fluasuroon

Fluasuroon

Veised

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Flubendasool

Flubendasooli ja (2- amino-1H-bensimidasool-5-üül) (4 fluorofenüüli) metanooni summa

Kodulinnud, sead

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Flubendasool

Kodulinnud

400 μg/kg

Munad

Flugestoonatsetaat

Flugestoonatsetaat

Lambad, kitsed

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Üksnes intravaginaalseks kasutuseks zootehnilistel eesmärkidel

Paljunemist mõjutavad ained

Flumekviin

Flumekviin

Veised, lambad, kitsed, sead

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Veised, lambad, kitsed

50 μg/kg

Piim

Kodulinnud

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kalad

600 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Flumetriin

Flumetriin (trans-Z isomeeride summa)

Veised

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Lambad

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima

EI KOHALDATA

Mesilased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

Fluniksiin

Fluniksiin

Veised

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Sead

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Hobuslased

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

5-hüdroksüfluniksiin

Veised

40 μg/kg

Piim

Fluorfenikool

Fluorfenikooli ja selliste metaboliitide summa, mida mõõdetakse fluorfenikoolamiinina

Veised, lambad, kitsed

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Sead

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kodulinnud

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kalad

1 000 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Foeniculi aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Foksiim

Foksiim

Lambad

50 μg/kg

400 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Sead

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kanad

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Munad

Folliikuleid stimuleeriv hormoon (naturaalne folliikuleid stimuleeriv hormoon kõikidelt liikidelt ja nende sünteetilised analoogid)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Foolhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Formaldehüüd

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Frangulae cortex ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Furosemiid

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks manustamiseks

KIRJE PUUDUB

Fütomenadioon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Gamitromütsiin

Gamitromütsiin

Veised

20 µg/kg

200 µg/kg

100 µg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Välja arvatud loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antibakteriaalne aine/antibiootikum

Gentamütsiin

Gentamütsiini C1, gentamütsiini C1a, gentamütsiini C2 ja gentamütsiini C2a summa

Veised, sead

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Veised

100 μg/kg

Piim

Gentianae radix ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ginkgo biloba

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Ginseng

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Ginseng ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Glutaaraldehüüd

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Glutamiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Glutamiinhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Glütsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Gonadotropiine vabastav hormoon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Guajakool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Guanosiin ja selle 5-mono-, 5-di- ja 5-trifosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Halofuginoon

Halofuginoon

Veised

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/ainuraksete vastased ained

Hamamelis virginiana

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht kümnendikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

Harpagophytum procumbens

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Harunga madagascariensis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Heksetidiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Hepariin ja selle soolad

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Heptaminool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Hesperidiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Hesperidiinmetüülkhalkoon

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Hippocastani semen

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Histidiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Homöopaatilistes veterinaarravimites kasutatavad ained

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kõik homöopaatilistes veterinaarravimites kasutatavad ained tingimusel, et nende kontsentratsioon ravimis ei ole suurem kui 1/10 000.

KIRJE PUUDUB

Humiinhapped ja nende naatriumsoolad

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Hüaluroonhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Hüdrogeenitud polüoksüülkastoorõli 40–60 oksüetüleeni ühikuga

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Hüdroklorotiasiid

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Hüdrokortisoonid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Hüdroksüetüülsalitsülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

8-hüdroksükinoliin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks vastsündinud loomade puhul

KIRJE PUUDUB

Hyperici oleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Hypericum perforatum

Ei KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Imidokarb

Imidokarb

Veised

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ainuraksete vastased ained.

Lambad

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Inimese kooriongonadotropiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Inimese kooriongonadotropiin (naturaalne HCG ja selle sünteetilised analoogid)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Inosiin ja selle 5-mono-, 5-di- ja 5-trifosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Inositool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Isobutaan

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Isofluraan

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes anesteetikumina kasutamiseks

KIRJE PUUDUB

Isoksupriin

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes raviks vastavalt nõukogu direktiivile 96/22/EMÜ

KIRJE PUUDUB

Isoleutsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Isopropanool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ivermektiin

22,23-divesinikavermektiin B1a

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Jecoris oleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Jood ja anorgaanilised joodiühendid, kaasa arvatud:

– naatrium- ja kaaliumjodiid

– naatrium- ja kaaliumjodaat

– jodofoorid, sealhulgas polüvinüülpürrolidoonjood

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Juniperi fructus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaalium-dl-aspartaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaaliumglükuronaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaaliumglütserofosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaaliumnitraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaaliumselenaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumaspartaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumatsetaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumbensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumboroglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumfosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglutamaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglükoheptonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglükonoglükoheptonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglükonolaktaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumglütserofosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumhüdroksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumhüpofosfit

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumkarbasalaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumkarbonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiummalaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumpantotenaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumpolüfosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumpropionaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumsilikaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumstearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kaltsiumtsitraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kamper

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes välispidiseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Kanamütsiin

Kanamütsiin A

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Karasolool

Karasolool

Veised

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Närvisüsteemi toimivad ained/autonoomsesse närvisüsteemi toimivad ained

Sead

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Karbetotsiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kardemoniekstrakt

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Karnitiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Karprofeen

Karprofeeni ja karprofeenglükuroniidi konjugaadi summa

Veised, hobuslased

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

EI KOHALDATA

Veised

Piima puhul jääkide piirnormi ei nõuta

EI KOHALDATA

Ketamiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ketanseriintartraat

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ketoprofeen

EI KOHALDATA

Veised, sead, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Klasuriil

EI KOHALDATA

Tuvid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Klavulaanhape

Klavulaanhape

Veised, sead

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Veised

200 μg/kg

Piim

Klenbuterool vesinikkloriid

Klenbuterool

Veised, hobuslased

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Närvisüsteemi toimivad ained/autonoomsesse närvisüsteemi toimivad ained

Veised

0,05 μg/kg

Piim

Kloksatsilliin

Kloksatsilliin

Kõik toiduloomade liigid

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kloorfenamiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kloorheksidiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Kloormadinoon

Kloormadinoon

Veised

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Rasvkude

Maks

Piim

Üksnes zootehniliseks kasutuseks

Paljunemist mõjutavad ained

Kloorsuloon

Kloorsuloon

Veised

35 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kloortetratsükliin

Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kloprostenool

EI KOHALDATA

Veised, sead, kitsed, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

R-kloprostenool

EI KOHALDATA

Veised, sead, kitsed, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Klorokresool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Klosanteel

Klosanteel

Veised

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

1 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Lambad

1 500 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

5 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kofeiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koirohuekstrakt

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kokoalküüldimetüülbetaiinid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Koliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kolistiin

Kolistiin

Kõik toiduloomade liigid

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Koobaltdikloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koobaltglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koobaltkarbonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koobaltoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koobaltsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Koobalttrioksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kortikotropiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ksülasiinvesinikkloriid

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Kumafoss

Kumafoss

Mesilased

100 μg/kg

Mesi

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Kvatresiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks säilitusainena kontsentratsioonis kuni 0,5 %

KIRJE PUUDUB

Kümotrüpsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Lachnanthes tinctoria

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Lanoliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Lasalotsiid

Lasalotsiid A

Kodulinnud

20 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Munad

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Lauri folii aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Lauri fructus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Lavandulae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Lektiin, mis on saadud harilikest punastest aedubadest (Phaseolus vulgaris)

EI KOHALDATA

Sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Lespedeza capitata

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Letsireliin

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased, küülikud

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Leutsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Levamisool

Levamisool

Veised, lambad, sead, kodulinnud

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Levometadoon

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Levotüroksiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Lidokaiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks üksnes lokaalanesteetikumina

KIRJE PUUDUB

Lineaarsed alküülbenseensulfoonhapped, mille alküülahelate pikkus on C9–C13 ja mis sisaldavad alla 2,5 % ahelaid pikkusega üle C13

EI KOHALDATA

Veised, lambad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Lini oleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Linkomütsiin

Linkomütsiin

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Lobaria pulmonaria

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Lobeliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Luprostiool

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Luteiniseeriv hormoon (naturaalne luteiniseeriv hormoon kõikidelt liikidelt ja nende sünteetilised analoogid)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

L-viinhape ning selle ühe- ja kahealuselised naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Lüsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumalumiiniumsilikaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumaspartaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumatsetaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumfosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumglutamaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumglütserofosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumhüdroksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumhüpofosfit

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumkarbonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumorotaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumstearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumtrisilikaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Magneesiumtsitraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Majoranae herba

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Mangaanglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaanglütserofosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaankarbonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaankloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaanoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaanpidolaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaanribonukleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mangaansulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Mannitool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Marbofloksatsiin

Marbofloksatsiin

Veised, sead

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Veised

75 μg/kg

Piim

Matricaria recutita ja sellest valmistatud preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Matricariae flos

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Mebendasool

Mebendasoolmetüül-(5-(1-hüdroksü-1-fenüül)-metüül-1H-bensimidasool-2-üül)karbamaadi ja (2-amino-1H-bensimidasool-5-üül) fenüülmetanooni summa, väljendatud mebendasoolina

Lambad, kitsed, hobuslased

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Medicago sativa extractum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Medroksüprogesteroonatsetaat

EI KOHALDATA

Lambad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes intravaginaalseks kasutuseks zootehnilistel eesmärkidel

KIRJE PUUDUB

Melatoniin

EI KOHALDATA

Lambad, kitsed

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Melissae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Melissae folium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Meloksikaam

Meloksikaam

Veised, kitsed, sead, küülikud, hobuslased

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Veised, kitsed

15 μg/kg

Piim

Menadioon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Menbutoon

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed, sead, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Menthae arvensis aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Menthae piperitae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Mentool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Mepivakaiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes liigesesiseseks ja epiduraalseks ning lokaalanesteetikumina kasutamiseks

KIRJE PUUDUB

Merkaptamiinvesinikkloriid

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Metamisool

4-metüülaminoantipüriin

Veised, sead, hobuslased

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Veised

50 μg/kg

Piim

Metioniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Metsillinaam

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes emakasiseseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Metüülbensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Metüülnikotinaat

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Metüülprednisoloon

Metüülprednisoloon

Veised

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Kortikoidid/glükokortikoidid

1-metüül-2-pürrolidoon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Metüülsalitsülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Millefolii herba

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Mineraalsed süsivesinikud süsinikuarvuga ligikaudu C10–C60, madala kuni kõrge viskoossusega, sealhulgas mikrokristalsed vahad; alifaatsed, hargnenud ahelaga alifaatsed ja alitsüklilised ühendid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Välja arvatud aromaatsed ja küllastumata ühendid

KIRJE PUUDUB

Moksidektiin

Moksidektiin

Veised, lambad, hobuslased

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endo- ja ektoparasiitide vastased ained

Veised, lambad

40 μg/kg

Piim

Monensiin

Monensiin A

Veised

2 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

2 μg/kg

2 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Monepanteel

Monepanteel-sulfoon

Lambad

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kitsed

700 μg/kg

7 000 μg/kg

5 000 μg/kg

2 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2011.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Monotioglütserool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Montaniid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Moranteel

Selliste jääkide summa, mida saab hüdrolüüsida N-metüül– 1,3-propanediamiiniks ja väljendada moranteeli ekvivalentidena

Kõik mäletsejalised

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Müglüool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Myristicae aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutuseks üksnes vastsündinud loomade puhul

KIRJE PUUDUB

Naatrium-2-metüül-2-fenoksü-propanoaat

EI KOHALDATA

Veised, sead, kitsed, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumatsetüülsalitsülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

KIRJE PUUDUB

Naatriumbensüül-4-hüdroksübensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumboroformiaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumbutüül-4-hüdroksübensoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumdikloroisotsüanuraat

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Naatriumdioktüülsulfosukinaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumglütserofosfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumhüpofosfit

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumklorit

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Naatriumkromoglükaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumlaurüülsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumnitrit

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Naatriumpropionaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumpürosulfit

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumsalitsülaat

EI KOHALDATA

Veised, sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Suukaudseks kasutuseks

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

KIRJE PUUDUB

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

Naatriumselenaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumseleniit

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumstearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumtiosulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Naatriumtsetostearüülsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Naftsilliin

Naftsilliin

Kõik mäletsejalised

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Üksnes intramammaarseks kasutuseks

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Natamütsiin

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Neomütsiin (sh framütsetiin)

Neomütsiin B

Kõik toiduloomade liigid

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Neostigmiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Netobimiin

Albendasooloksiidi, albendasoolsulfooni ja albendasool-2-aminosulfooni summa, väljendatud albendasoolina

Veised, lambad

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Üksnes suukaudseks kasutuseks

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Nikkelglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Nikkelsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Nikoboksiil

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Nitroksiniil

Nitroksiniil

Veised, lambad

400 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Nonivamiid

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Norgestimaat

Norgestimaat

Veised

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Üksnes raviks ja zootehniliseks kasutuseks

Paljunemist mõjutavad ained

Novobiotsiin

Novobiotsiin

Veised

50 μg/kg

Piim

Üksnes intramammaarseks kasutuseks

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim.

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

Okoubaka aubrevillei

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Oksaalhape

EI KOHALDATA

Mesilased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalne aine

Oksatsilliin

Oksatsilliin

Kõik toiduloomade liigid

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Oksfendasool

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda oksfendasoolsulfooniks

Kõik mäletsejalised, sead, hobuslased

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kõik mäletsejalised

10 μg/kg

Piim

Oksibendasool

Oksibendasool

Sead

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Oksoliinhape

Oksoliinhape

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Oksüklosaniid

Oksüklosaniid

Kõik mäletsejalised

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Oksütetratsükliin

Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Oksütotsiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Oleüüloleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Omeprasool

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Orgaanilised joodiühendid

– jodoform

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Orgoteiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ornitiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Oroothape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Pankreatiin

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Papaiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Papaveriin

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes vastsündinud vasikad

KIRJE PUUDUB

Paratsetamool

EI KOHALDATA

Sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Parkonasool

EI KOHALDATA

Pärlkanad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Paromomütsiin

Paromomütsiin

Kõik toiduloomade liigid

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima või mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Peforeliin

EI KOHALDATA

Sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Penetamaat

Bensüülpenitsilliin

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Pepsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Permetriin

Permetriin (isomeeride summa)

Veised

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Piima puhul tuleb arvesse võtta komisjoni direktiivi 98/82/EÜ muid sätteid.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Peräädikhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Phytolacca americana

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Piceae turiones recentes extractum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Piimhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Piperasiin

Piperasiin

Sead

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Kanad

2 000 μg/kg

Munad

Piperasiindivesinikkloriid

EI KOHALDATA

Kanad

Ühegi koe puhul ei nõuta jääkide piirnorme, v.a munade puhul

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Piperonüülbutoksiid

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Poloksaleen

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Poloksameer

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Polüetüleenglükool-15-hüdroksüstearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Polüetüleenglükool-7-glütserüülkokoaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Polüetüleenglükoolid (molekulmassiga vahemikus 200 kuni 10 000)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Polüetüleenglükoolstearaadid 8–40 oksüetüleeni ühikuga

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Polükresuleen

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Polüoksüetüleensorbitaanmonooleaat ja trioleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Polüoksüülkastoorõli 30–40 oksüetüleeni ühikuga

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Polüsorbaat 80

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Polüsulfaaditud glükoosaminoglükaan

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Postmenopausaalsete naiste uriinist isoleeritud gonadotropiin

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Prasikvanteel

EI KOHALDATA

Lambad,

hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Prednisoloon

Prednisoloon

Veised

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Kortikoidid/glükokortikoidid

Pretkamiid (krotetamiid ja kropropamiid)

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Progesteroon

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed, hobuslased (emasloomad)

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes intravaginaalseks raviks või zootehniliseks kasutamiseks ja vastavalt direktiivi 96/22/EÜ sätetele

KIRJE PUUDUB

Prokaiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Proliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Propaan

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Propüleenglükool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Prunus laurocerasus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Püranteel-embonaat

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Pürlimütsiin

Pürlimütsiin

Veised

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

2-pürrolidoon

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Parenteraalsetes annustes kuni 40 mg/kg kehamassi kohta

KIRJE PUUDUB

Pyrethrum’i ekstrakt

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Quercus cortex

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Quillaia saponins

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Rafoksaniid

Rafoksaniid

Veised

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Lambad

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Raudammooniumtsitraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Rauddekstraan

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Rauddikloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Raudfumaraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Raudglükoheptonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Raudsulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Rhei radix ning selle standarditud ekstraktid ja preparaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ricini oleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Rifaksimiin

Rifaksimiin

Veised

60 μg/kg

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim.

EI KOHALDATA

Üksnes intramammaarseks (v.a juhul, kui udarat kasutatakse inimtoiduks) ja emakasiseseks kasutuseks

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

Romifidiin

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes raviks

KIRJE PUUDUB

Rosmarini aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Rosmarini folium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Ruscus aculeatus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Ruta graveolens

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

KIRJE PUUDUB

Salitsüülhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid, välja arvatud kala

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Salviae folium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Sambuci flos

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Sarafloksatsiin

Sarafloksatsiin

Kanad

10 μg/kg

100 μg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Lõhelased

30 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Selenicereus grandiflorus

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Serenoa repens

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Seriin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Serotoniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Silybum marianum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Sinapis nigrae semen

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Sipelghape

Ei kohaldata

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Solidago virgaurea

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Somatosalm

EI KOHALDATA

Lõhe

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Soolhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

Sorbitaanseskvioleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Sorbitaantrioleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Spektinomütsiin

Spektinomütsiin

Lambad

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Spiramütsiin

Spiramütsiini ja neospiramütsiini summa

Veised

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kanad

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Spiramütsiin 1

Sead

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Streptomütsiin

Streptomütsiin

Kõik mäletsejalised, sead, küülikud

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kõik mäletsejalised

200 μg/kg

Piim

Strühniin

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks annusena 0,1 mg/kg kehamassi kohta

KIRJE PUUDUB

Strychni semen

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks annusena 0,1 mg strühniini 1 kg kehamassi kohta

KIRJE PUUDUB

Sulfogaiakool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Sulfoonamiidid

(kõik sulfoonamiidide rühma kuuluvad ained)

Lähteravim

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Kõikide sulfoonamiidide rühma kuuluvate ainete kogujääk ei tohi ületada 100 μg/kg.

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained

Kemoterapeutikumid

Veised, lambad, kitsed

100 μg/kg

Piim

Symphyti radix

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks terve naha puhul

KIRJE PUUDUB

Syzygium cumini

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Tanniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tau-fluvalinaat

EI KOHALDATA

Mesilased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tavaline glütserool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Teflubensuroon

Teflubensuroon

Lõhelased

500 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Teobromiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Teofülliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Terebinthinae laricina

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Terebinthinae oleum’i oksüdatsiooniproduktid

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed, sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Terpiinhüdraat

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed, sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tetrakaiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes anesteetikumina kasutamiseks

KIRJE PUUDUB

Tetratsükliin

Lähteravimi ja tema 4-epimeeri summa

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Thuja occidentalis

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest

KIRJE PUUDUB

Thymi aetheroleum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tiabendasool

Tiabendasooli ja 5-hüdroksütiabendasooli summa

Veised, kitsed

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Tiamfenikool

Tiamfenikool

Kõik toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Tiamuliin

Selliste metaboliitide summa, mida võib hüdrolüüsida 8-α-hüdroksümutiliiniks

Sead, küülikud

100 μg/kg

500 μg/kg

Lihaskude

Maks

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kanad

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Kalkunid

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Tiamuliin

Kanad

1 000 μg/kg

Munad

Tiamülaal

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks manustamiseks

KIRJE PUUDUB

Tiaprost

EI KOHALDATA

Veised, lambad, sead, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tiine mära vereseerum

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tiliae flos

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tilmikosiin

Tilmikosiin

Kodulinnud

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Tiludroonhape (dinaatriumsoola kujul)

EI KOHALDATA

Hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Kodulinnud

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes parenteraalseks kasutuseks munevate ja aretuslindude puhul

Timerfonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks üksnes multidoosiliste vaktsiinide säilitusainena kontsentratsioonis, mis ei ületa 0,02 %

KIRJE PUUDUB

Tiokthape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tiomersaal

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks üksnes multidoosiliste vaktsiinide säilitusainena kontsentratsioonis, mis ei ületa 0,02 %

KIRJE PUUDUB

Tiopentaalnaatrium

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes veenisiseseks manustamiseks

KIRJE PUUDUB

Toidu lisaained (inimtarbimiseks ettenähtud toiduainetes lisaainetena lubatud ained, millel on kehtiv E-number)

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes inimtarbimiseks ettenähtud toiduainetes lubatud lisaained, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/2/EÜ III lisa C osas loetletud säilitusained

KIRJE PUUDUB

Toldimfoss

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tolfenaamhape

Tolfenaamhape

Veised, sead

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Veised

50 μg/kg

Piim

Toltrasuriil

Toltrasuriilsulfoon

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antiparasiitikumid/ainuraksete vastased ained

Kodulinnud

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Tosüülklooramiidnaatrium

EI KOHALDATA

Veised, hobuslased

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks.

KIRJE PUUDUB

Kalad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes vesikeskkonnakaudseks kasutuseks.

Tragakant

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Treoniin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Trikaiinmesilaat

EI KOHALDATA

Kalad

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes vesikeskkonnakaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Triklabendasool

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda ketatriklabendasooliks

Kõik mäletsejalised

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/endoparasiitide vastased ained

Triklorometiasiid

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Trimetoprim

Trimetoprim

Hobuslased

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Rasvkude

Lihaskude

Maks

Neerud

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Antibakteriaalsed ained/

kemoterapeutikumid

Kõik ülejäänud toiduloomade liigid

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Trimetüülfluoroglütsinool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Trüpsiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Trüptofaan

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsefaleksiin

Tsefaleksiin

Veised

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Tsefaloonium

Tsefaloonium

Veised

20 μg/kg

Piim

Üksnes intramammaarseks kasutuseks ja silmade raviks

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim

EI KOHALDATA

Tsefapiriin

Tsefapiriini ja desatsetüültsefapiriini summa

Veised

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Neerud

Piim

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Tsefasoliin

Tsefasoliin

Veised, lambad, kitsed

50 μg/kg

Piim

KIRJE PUUDUB.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised, lambad, kitsed

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim

EI KOHALDATA

Intramammaarseks kasutuseks, v.a juhul, kui udarat kasutatakse inimtoiduks.

Tsefatsetriil

Tsefatsetriil

Veised

125 μg/kg

Piim

Üksnes intramammaarseks kasutuseks

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim

EI KOHALDATA

Tsefikinoom

Tsefikinoom

Veised,

sead,

hobuslased

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Veised

20 μg/kg

Piim

Tsefoperasoon

Tsefoperasoon

Veised

50 μg/kg

Piim

Intramammaarseks kasutuseks üksnes lakteerivate lehmade puhul

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

EI KOHALDATA

Veised

Jääkide piirnorme ei nõuta ühegi koe puhul, v.a piim

EI KOHALDATA

Tseftiofuur

Kõikide beetalaktaamstruktuure sisaldavate jääkide summa, väljendatud desfuroüültseftiofuurina

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Seatõugude puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Tsetostearüülalkohol

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsetrimiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkaspartaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkatsetaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkoleaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinkstearaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsinksulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsitrulliin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsüflutriin

Tsüflutriin (isomeeride summa)

Veised, kitsed

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Piima puhul tuleb arvesse võtta nõukogu direktiivi 94/29/EÜ muid sätteid.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Tsühalotriin

Tsühalotriin (isomeeride summa)

Veised

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Rasvkude

Neerud

Piim

Piima puhul tuleb arvesse võtta nõukogu direktiivi 94/29/EÜ muid sätteid.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Tsüpermetriin

Tsüpermetriin (isomeeride summa)

Kõik mäletsejalised

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Piima puhul tuleb arvesse võtta komisjoni direktiivi 98/82/EÜ muid sätteid..

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Lõhelased

50 μg/kg

Lihaskude ja nahk loomulikes proportsioonides

Tsüromasiin

Tsüromasiin

Lambad

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antiparasiitikumid/ektoparasiitide vastased ained

Tsüsteiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tsütidiin ja selle 5-mono-, 5-di- ja 5-trifosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tulatromütsiin

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etüül– 3,4,10,13-tetrahüdroksü– 3,5,8,10,12,14-heksametüül-11-[[3,4,6-tridesoksü-3-(dimetüülamino)-ß-D-ksülo-heksopüranosüül] oksü]-1-oksa-6-asatsüklopent-dekan-15-oon, väljendatud tulatromütsiini ekvivalentidena

Veised

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Rasvkude

Maks

Neerud

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Sead

100 μg/kg

3 000 µg/kg

3 000 µg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

Turnera diffusa

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Tülosiin

Tülosiin A

Kõik toiduloomade liigid

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

Piim

Munad

Kalade puhul hõlmab lihaskoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „lihaskude ja nahka loomulikes proportsioonides”.

Rasvkoe, maksa ja neerude suhtes kehtivaid jääkide piirnorme ei kohaldata kalade puhul.

Seatõugude ja kodulinnuliikide puhul hõlmab rasvkoe suhtes kehtiv jääkide piirnorm „nahka ja rasvkude loomulikes proportsioonides”.

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Tülvalosiin

Tülvalosiini ja 3-O-atsetüültülosiini summa

Sead

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Lihaskude

Nahk ja rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Kodulinnud

50 μg/kg

50 μg/kg

Nahk ja rasvkude

Maks

Ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune.

Tümidiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Tümool

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Türosiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Urginea maritima

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht sajandikku tootest. Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Uridiin ja selle 5-mono-, 5-di- ja -5-trifosfaadid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Urticae herba

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Uurea

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Valiin

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Valnemuliin

Valnemuliin

Sead

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Lihaskude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Antibakteriaalsed ained/antibiootikumid

Vaskglükonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vaskheptonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vaskkloriid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vaskmetionaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vaskoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vasksulfaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vedaprofeen

Vedaprofeen

Hobuslased

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Lihaskude

Rasvkude

Maks

Neerud

KIRJE PUUDUB

Põletikuvastased ained/mittesteroidsed põletikuvastased ained

Vesinikperoksiid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vetrabutiinvesinikkloriid

EI KOHALDATA

Sead

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Villarasvaalkoholid

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes paikseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Vinkamiin

EI KOHALDATA

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutuseks üksnes vastsündinud loomade puhul

KIRJE PUUDUB

Virola sebifera

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis ei ületa üht tuhandikku tootest.

KIRJE PUUDUB

Viscum album

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks vastavalt homöopaatilistele farmakopöadele valmistatud homöopaatilistes veterinaarravimites kontsentratsioonis, mis vastab üksnes emalahusele või selle lahjendustele.

KIRJE PUUDUB

Vismutsubgallaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Vismutsubkarbonaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Vismutsubnitraat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Veised

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes intramammaarseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Vismutsubsalitsülaat

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes suukaudseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB

Vitamiin A

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B1

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B12

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B2

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B3

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B5

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin B6

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin D

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Vitamiin E

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Väävel

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

KIRJE PUUDUB

KIRJE PUUDUB

Õunhape

EI KOHALDATA

Kõik toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Kasutamiseks abiainena

KIRJE PUUDUB

17ß-östradiool

EI KOHALDATA

Kõik imetajatest toiduloomade liigid

Piirnorme ei nõuta

EI KOHALDATA

Üksnes raviks ja zootehniliseks kasutuseks

KIRJE PUUDUB


Tabel 2

Keelatud ained

Farmakoloogilised toimeained

Jääkide piirnormid

Aristolochia spp. ja sellest valmistatud preparaadid

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Klooramfenikool

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Kloroform

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Kloorpromasiin

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Kolhitsiin

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Dapsoon

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Dimetridasool

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Metronidasool

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Nitrofuraanid (sh furasolidoon)

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada

Ronidasool

Jääkide piirnormi ei ole võimalik kehtestada