ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.344.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 344

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
23. detsember 2009


Sisukord

 

V   Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

Lehekülg

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 1273/2009, 22. detsember 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1274/2009, 18. detsember 2009, millega avatakse ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1275/2009, 21. detsember 2009, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

8

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1276/2009, 22. detsember 2009, millega kinnitatakse 2010. kalandusaastal turult kõrvaldatavate kalandustoodete eest makstava rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamise standardväärtused

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1277/2009, 22. detsember 2009, millega kehtestatakse 2010. kalandusaastaks ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalandustoodetele

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1278/2009, 22. detsember 2009, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete eest antava eraladustusabi suurus 2010. kalandusaastaks

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1279/2009, 22. detsember 2009, millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse ja kindla suurusega toetuse summad kalandusaastaks 2010

23

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1280/2009, 22. detsember 2009, millega kehtestatakse teatavate kalandustoodete võrdlushinnad 2010. kalandusaastaks

25

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1281/2009, 22. detsember 2009, millega kehtestatakse kalandusaastaks 2010 ühenduse müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalandustoodetele

29

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1282/2009, 22. detsember 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 409/2009, millega kehtestatakse ühenduse ümberarvestustegurid ja töötlemisviisi koodid, mida kasutatakse töödeldud kala kaalu ümberarvestamisel eluskaaluks

31

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/163/EL, 22. detsember 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta seoses neotaamiga ( 1 )

37

 

*

Komisjoni direktiiv 2009/164/EL, 22. detsember 2009, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa ( 1 )

41

 

 

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

 

 

2009/1000/EL

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2009, milles käsitletakse 2010. aastaks antavat liidu rahalist toetust transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate jaoks määratud liidu referentlaborile (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10291 all)

44

 

 

2009/1001/EL

 

*

Komisjoni otsus, 22. detsember 2009, millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2009) 10414 all)

46

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/908/EL (millega kehtestatakse rakendusmeetmed Euroopa Ülemkogu otsusele nõukogu eesistumise teostamise kohta) parandus (ELT L 322, 9.12.2009)

56

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


V Alates 1. detsembrist 2009 Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud õigusaktid

ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE ON KOHUSTUSLIK

23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1273/2009,

22. detsember 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. detsembril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,6

TN

117,3

TR

84,8

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

86,1

TR

114,8

ZZ

109,5

0709 90 70

MA

36,3

TR

112,8

ZZ

74,6

0805 10 20

MA

64,0

TR

60,5

ZA

81,6

ZZ

68,7

0805 20 10

MA

65,1

TR

59,0

ZZ

62,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,2

IL

76,2

TR

76,8

ZZ

63,4

0805 50 10

TR

71,3

ZZ

71,3

0808 10 80

CA

71,9

CN

87,2

MK

23,6

US

81,8

ZZ

66,1

0808 20 50

CN

47,6

US

119,8

ZZ

83,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1274/2009,

18. detsember 2009,

millega avatakse ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi impordikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega, (1) eriti selle III lisa artikli 6 lõike 5 seitsmendat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (2) eriti selle artiklit 148 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikliga 6 on ette nähtud, et tariifirubriiki 1006 kuuluvate toodete puhul on AKV-ÜMT päritolu kumulatsioon lubatud 160 000-tonnise kooritud riisina arvestatud aastakoguse piires, mille hulka kuulub AKV-EÜ koostöölepingu kohaselt ka Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riikidest (AKV) pärit riisi 125 000-tonnine tariifikvoot. Ülemeremaadele ja -territooriumidele (edaspidi ÜMT) antakse igal aastal esialgu välja impordilitsentse 35 000 tonni riisi kohta ning sellest kogusest omakorda antakse impordilitsentse 10 000 tonni kohta vähim arenenud ÜMTdele, mis on loetletud nimetatud otsuse IB lisas. Kõik muud impordilitsentsid antakse Hollandi Antillidele ja Arubale. Kõnealust 35 000 tonni suurust ÜMT riikidele reserveeritud riisi kogust võib suurendada niivõrd, kuivõrd AKV riigid ei kasuta ära otseekspordi võimalusi Cotonou lepinguga ette nähtud tariifikvoodi raames.

(2)

Alates 1. jaanuarist 2008 ei kehti enam AKV-EÜ koostöölepingu kaubanduskokkulepped ja selles ette nähtud riisi tariifikvoodid on asendatud nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) (3) artiklis 6 sätestatud soodusrežiimiga. Kõnealuse määruse artikli 3 lõike 3 punkti a kohaselt kehtib teatavatest AKV riikide rühma (mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) kuuluvatest riikidest pärit tariifirubriigi 1006 toodete soodusrežiim üksnes kuni 31. detsembrini 2009. Selle tulemusel ei ole alates 1. jaanuarist 2010 enam võimalik ette näha AKV kvoodi kasutamisega seotud ÜMT kvoodi suurenemist ning seetõttu tuleb ÜMT kvoodid avada igal aastal 35 000 tonniga piiratud koguse suhtes.

(3)

Ilma et see piiraks nende impordirežiimide haldamise täiendavaid tingimusi või erandeid, tuleks võtta arvesse horisontaalsete või valdkondlike rakendusmääruste sätteid, eelkõige komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1342/2003 (millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad), (4) komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi), (5) ning komisjoni 23. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 376/2008 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (6).

(4)

Tasakaalustatud turukorralduse tagamiseks tuleb impordikvootidele vastavate impordilitsentside väljaandmine jaotada kogu aasta peale kindlaks määratud alaperioodide kaupa, sätestada litsentside kehtivusaeg ja määrata kindlaks maksimumkogus ühe litsentsitaotluse kohta.

(5)

Kui riis on mõnes muus töötlemisetapis kui kooritud riis, arvestatakse kogused ümber komisjoni 19. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1312/2008 (millega määratakse kindlaks riisi töötlemise eri etappide ümberarvestuskursid, töötlemiskulud ja kõrvalsaaduste väärtus) (7) artiklis 1 sätestatud kursside alusel. Kindlaks tuleb määrata ka purustatud riisi puhul kohaldatavad kursid.

(6)

Impordikvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks näha ette, et impordilitsentsi taotluse esitamisel tuleb esitada ka võimalikke riske hõlmav tagatis.

(7)

Selleks et optimeerida kvootide kasutamist juhul, kui kohaldatakse jaotuskoefitsiente, tuleks sätestada, et litsentsiga seotud õigusi võib üle anda litsentsi ülevõtjale, kes vastab määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 sätestatud kõlblikkuse kriteeriumidele.

(8)

Vastavalt otsuse 2001/822/EÜ III lisa artiklile 6 tuleks vähim arenenud ÜMT riikidest pärit riisi impordilitsentsid, mis on jäänud kasutamata, anda Hollandi Antillidele ja Arubale. Seetõttu on asjakohane kehtestada võimalus, et vähim arenenud ÜMT riikide poolt septembri alaperioodiks kasutamata jäänud litsentsid saab anda Hollandi Antillidelt ja Arubalt pärit riisi importimiseks.

(9)

Kvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks on asjakohane teha erand määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklist 11 ja vastavalt muuta artikliga ette nähtud teavitamiskohustust.

(10)

Kuna alates 1. jaanuarist 2010 kaotatakse imporditollimaksud tariifirubriigi 1006 toodetele, mis on pärit AKV riikide rühma (mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) kuuluvatest teatavatest riikidest, tuleks käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid kohaldada samast kuupäevast alates.

(11)

Komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1529/2007 (millega avatakse aastateks 2008 ja 2009 tariifikvoodid CARIFORUMi piirkonda kuuluvatest AKV riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks ja sätestatakse nende kvootide haldamine) (8) aegub 2009. aasta kvoodiperioodi lõpuks. Seetõttu tuleks määrus tühistada.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega sätestatakse CN-koodi 1006 alla kuuluva riisi tariifikvootide (edaspidi „tariifikvoodid”) avamine ja haldamine järgmiste koguste impordiks:

a)

25 000 tonni Hollandi Antillidelt ja Arubalt pärit riisi;

b)

10 000 tonni otsuse 2001/822/EÜ I B lisas loetletud vähim arenenud ülemeremaadelt ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi.

Tariifikvoodid avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2.   Kohaldatakse määrusi (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 1301/2006 ja (EÜ) nr 376/2008, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

3.   Tariifikvoote hallatakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 II peatükis osutatud üheaegse läbivaatamise meetodil.

4.   Tariifikvoodi ulatuses toimuva impordi tollimaksu määr on null. Nimetatud määr kantakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklile 9 impordilitsentsi taotluse ja impordilitsentsi lahtrisse 24.

5.   Imporditariifikvootide perioodid jagatakse kolmeks alaperioodiks vastavalt I lisale.

Määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 4 osutatud kogustest, mis on järgmiseks alaperioodiks saadaval, teatab komisjon enne sama alaperioodi viimase kuu 25. kuupäeva.

Kui septembrikuu alaperioodiks on käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud tariifikvootide alusel taotletud kogused saada olevast kogusest väiksemad, võib ülejäänud kogust kasutada Hollandi Antillidelt või Arubalt pärit toodete impordiks.

6.   Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas määruses osutatud kogused väljendatud kooritud riisi ekvivalendina.

Kui riis on mõnes muus töötlemisetapis kui kooritud riis, arvestatakse kogused ümber komisjoni määruse (EÜ) nr 1312/2008 artiklis 1 sätestatud kursside alusel.

Käesoleva määruse tarvis arvestatakse purustatud riisi kogused ümber kooritud riisi kogusteks toote massi alusel.

Artikkel 2

1.   Litsentsitaotlused esitatakse iga I lisas sätestatud ajavahemiku esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõike 5 kohaldamist, ei või iga alaperioodi ning iga asjaomase kvoodi järjekorranumbri kohta taotletav kogus ületada 5 000 tonni.

3.   Taotluste esitamise kuu 14. kuupäevaks teatavad liikmesriigid vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktile a komisjonile litsentsitaotlustes taotletud üldkogused, märkides ära nende taotlustega hõlmatud toodete kaheksakohalise CN-koodi, päritoluriigi ja toote massina väljendatud kogused.

Artikkel 3

1.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtritesse 7 ja 8 tuleb kanda päritoluriik ning „jah” vastuse korral tehakse lahtrisse rist. Litsentsiga kaasneb kohustus importida teatavast kindlaksmääratud riigist.

2.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 14 lõikes 2 osutatud tagatissumma on 46 eurot tonni kohta.

Artikkel 5

1.   Impordilitsentse antakse välja taotluste esitamise kuu 25. kuupäevast kuni kuu viimase päevani.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 6 lõike 7 ja määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 8 lõike 1 kohaldamist, võib litsentsiga seotud õigusi üle anda litsentsi ülevõtjale, kes vastab määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 sätestatud kõlblikkuse kriteeriumidele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõikest 1 teatavad liikmesriigid komisjonile hiljemalt

a)

impordilitsentside väljaandmisele järgneval teisel tööpäeval üldkogused, mille kohta nad on eelneva kuu jooksul impordilitsentsid välja andnud;

b)

iga kuu viimasel päeval (sh taotluste puudumise korral)

i)

tegelikult vabasse ringlusse lastud üldkogused, millest neid on teavitatud ja millest nad ei ole varem teatanud, ja

ii)

impordilitsentsiga hõlmatud, aga osaliselt või täielikult kasutamata jäänud üldkogused vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 punktile c, millest neid on teavitatud ja millest nad ei ole varem teatanud.

2.   Lõikes 1 nimetatud koguseid väljendatakse toote massina ja liigitatakse kaheksakohalise CN-koodi, päritoluriigi ja kvoodiaasta kaupa.

Artikkel 7

Tariifikvootide parema halduse huvides väljendatakse litsentsitaotlustega hõlmatud koguseid, artiklite 2 ja 6 kohaselt teatatud koguseid ja impordilitsentsidega hõlmatud koguseid kilogrammides ja täisarvudega.

Artikkel 8

Litsentsid kehtivad alates nende väljaandmise tegelikust kuupäevast määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 22 lõikes 2 määratletud tähenduses kuni väljaandmise aasta 31. detsembrini.

Artikkel 9

Vabasse ringlusse laskmine toimub liikumissertifikaadi EUR.1 originaali esitamisel või tarnija deklaratsiooni alusel vastavalt otsuse 2001/822/EÜ III lisa artikli 26 lõikele 1.

Artikkel 10

Määrus (EÜ) nr 1529/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 11

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(2)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(3)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(4)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(6)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 3.

(7)  ELT L 344, 20.12.2008, lk 56.

(8)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 155.


I LISA

Kvoodid artikliga 1 ette nähtud ja CN-koodi 1006 alla kuuluvale 35 000 tonni suurusele kooritud riisi ekvivalendina väljendatud riisi üldkogusele

Päritolu

Kogus tonnides kooritud riisi ekvivalendina

Jrk-nr

Alaperioodid

(kogus tonnides kooritud riisi ekvivalendina)

jaanuar

mai

september

Hollandi Antillid ja Aruba

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

Vähim arenenud ÜMT

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


II LISA

Artikli 3 lõikes 2 osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

:

hispaania keeles

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

:

tšehhi keeles

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

:

taani keeles

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

:

saksa keeles

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

:

eesti keeles

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

:

kreeka keeles

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1274/2009]

:

inglise keeles

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

:

prantsuse keeles

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

:

itaalia keeles

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

:

läti keeles

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

:

leedu keeles

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

:

ungari keeles

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

:

malta keeles

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

:

hollandi keeles

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

:

poola keeles

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

:

portugali keeles

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

:

rumeenia keeles

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

:

slovaki keeles

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

:

sloveenia keeles

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

:

soome keeles

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

:

rootsi keeles

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1275/2009,

21. detsember 2009,

millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. jaanuari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 43/2009, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2009. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2009. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2009. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. detsember 2009

Komisjoni nimel, presidendi eest

merenduse ja kalanduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 22, 26.1.2009, lk 1.


LISA

Nr

31/T&Q

Liikmesriik

Prantsusmaa

Kalavaru

BFT/AE045W

Liik

Harilik tuun (Thunnus thynnus)

Piirkond

Atlandi ookean ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeri

Kuupäev

11. november 2009


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1276/2009,

22. detsember 2009,

millega kinnitatakse 2010. kalandusaastal turult kõrvaldatavate kalandustoodete eest makstava rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamise standardväärtused

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 21 lõikeid 5 ja 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud rahaline hüvitis, mida makstakse tootjaorganisatsioonidele, kes kõrvaldavad teatavatel tingimustel turult kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud tooted. Sellise rahalise hüvitise summat tuleks vähendada standardväärtuse võrra toodete puhul, mis ei ole ette nähtud inimtoiduks.

(2)

Komisjoni 19. detsembri 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 2493/2001 (teatavate turult kõrvaldatud kalatoodete realiseerimise kohta) (2) on kindlaks määratud, kuidas turult kõrvaldatud tooteid realiseeritakse. Selliste toodete väärtus tuleks fikseerida standardtasemel iga niisuguse realiseerimisviisi puhul, võttes arvesse keskmist tulu, mida erinevates liikmesriikides sellisest realiseerimisest võib saada.

(3)

Vastavalt komisjoni 15. novembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2509/2000 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete turult kõrvaldamisega seotud rahalise hüvitise andmise kohta) (3) artiklile 7 on erieeskirjadega kindlaks määratud, et kui tootjaorganisatsioon või mõni selle liige paneb oma tooted müüki mõnes muus liikmesriigis kui see, kus ta on tunnustatud, tuleb teavitada rahalise hüvitise andmise eest vastutavat asutust. Kõnealune asutus asub liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud. Mahaarvatav standardväärtus peaks seega olema kõnealuses liikmesriigis kohaldatav väärtus.

(4)

Sama arvutusmeetodit tuleks kohaldada ka määruse (EÜ) nr 2509/2000 artiklis 6 sätestatud rahalise hüvitise ettemaksete suhtes.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2010. kalandusaasta rahalise hüvitise ja selle ettemaksu arvutamisel kasutatavad standardväärtused turult tootjaorganisatsioonide poolt kõrvaldatud ja muuks kui inimtoiduks ette nähtud kalatoodete puhul, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 21 lõikes 5, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rahalisest hüvitisest ja selle ettemaksust maha arvatavat standardväärtust kohaldatakse liikmesriigis, kus tootjaorganisatsioon on tunnustatud.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.

(3)  EÜT L 289, 16.11.2000, lk 11.


LISA

STANDARDVÄÄRTUSED

Turult kõrvaldatud toodete kasutamine

eurot/t

1.

Kasutamine pärast jahuks töötlemist (loomatoit):

 

a)

heeringas liigist Clupea harengus ja makrell liikidest Scomber scombrus ja Scomber japonicus:

 

Taani ja Rootsi

60

Ühendkuningriik

50

muud liikmesriigid

15

Prantsusmaa

2

b)

garneel liigist Crangon crangon ja harilik süvameregarneel (Pandalus borealis):

 

Taani ja Rootsi

0

muud liikmesriigid

10

c)

muud tooted:

 

Taani

40

Rootsi, Portugal ja Iirimaa

20

Ühendkuningriik

28

muud liikmesriigid

1

2.

Värskelt või konserveeritult (loomatoit) kasutamine:

 

a)

sardiinid liigist Sardina pilchardus ja anšoovised (Engraulis spp.):

 

kõik liikmesriigid

8

b)

muud tooted:

 

Rootsi

0

Prantsusmaa

30

muud liikmesriigid

30

3.

Söödaks kasutamine:

 

Prantsusmaa

60

muud liikmesriigid

20

4.

Muuks kui loomatoiduks kasutamine

0


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1277/2009,

22. detsember 2009,

millega kehtestatakse 2010. kalandusaastaks ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud kalandustoodetele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 3 ja artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et ELi kõrvaldamis- ja müügihinnad kõigile I lisas loetletud toodetele kinnitatakse toote värskuse, suuruse või kaalu ning esitusviisi põhjal, rakendades asjaomase tootekategooria ümberarvestuskoefitsienti summas, mis ei ületa 90 % asjakohasest soovitushinnast.

(2)

ELi peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel asuvates lossimispiirkondades võib kõrvaldamishindu korrutada kohanduskoefitsiendiga. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1212/2009 (2) on kehtestatud kõigi asjaomaste toodete soovitushinnad 2010. kalandusaastaks.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse I lisas on sätestatud ümberarvestuskoefitsiendid, mida kasutatakse selleks, et arvutada määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud toodete 2010. kalandusaasta kõrvaldamis- ja müügihinnad, millele on osutatud kõnealuse määruse artiklites 20 ja 22.

Artikkel 2

2010. kalandusaastal kohaldatavad ELi kõrvaldamis- ja müügihinnad ning neile vastavad tooted on sätestatud II lisas.

Artikkel 3

2010. kalandusaastal kohaldatavad kõrvaldamishinnad lossimispiirkondades, mis on ELi peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel, ning neile hindadele vastavad tooted on sätestatud III lisas.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  ELT L 327, 12.12.2009, lk 1.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa punktides A, B ja C loetletud toodete ümberarvestuskoefitsiendid

Liik

Suurus (1)

Ümberarvestuskoefitsiendid

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Harilik ogahai

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Koerhaid

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Meriahvenad

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Tursk liigist

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlang

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Harilik molva

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrell liigist

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Jaapani makrell liigist

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Anšoovised

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merluus liigist

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kammellased

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Harilik soomuslest

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Lest

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Seepiad

Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Liik

Suurus (2)

Ümberarvestuskoefitsient

 

Terve kala

Kala ilma peata (2)

Roogitud kala, peaga (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Merikuradid

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Kõik esitusviisid

 

Ekstra, A (2)

 

Garneelid liigist

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Süvameregarneel

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Tervelt (2)

 

 

Harilik taskukrabi

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Tervelt (2)

 

Sabad (2)

E' (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Roogitud kala, peaga (2)

Terve kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Harilik merikeel

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(2)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


II LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa punktides A, B ja C loetletud toodete ühenduse kõrvaldamis- ja müügihinnad

Liik

Suurus (1)

Kõrvaldamishind (eurot tonni kohta)

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

1

0

129

2

0

198

3

0

187

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

248

5

0

220

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

83

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

1

0

296

2

0

371

3

0

418

4

0

273

Harilik ogahai

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Koerhaid

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Meriahvenad

Sebastes spp.

1

0

962

2

0

962

3

0

808

Tursk liigist

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

1

703

547

2

703

547

3

605

420

4

508

351

Merlang

Merlangius merlangus

1

593

449

2

575

431

3

539

395

4

368

269

Harilik molva

Molva spp.

1

792

652

2

769

629

3

699

559

Makrell liigist

Scomber scombrus

1

0

228

2

0

225

3

0

219

Jaapani makrell liigist

Scomber japonicus

1

0

215

2

0

215

3

0

176

4

0

131

Anšoovised

Engraulis spp.

1

0

875

2

0

927

3

0

772

4

0

322

Atlandi merilest

Pleuronectes platessa

1. jaanuarist 2010 kuni 30. aprillini 2010

1

789

431

2

789

431

3

757

431

4

547

358

1. maist 2010 kuni 31. detsembrini 2010

1

1 097

599

2

1 097

599

3

1 053

599

4

760

497

Merluus liigist

Merluccius merluccius

1

3 063

2 416

2

2 314

1 804

3

2 314

1 770

4

1 906

1 463

5

1 770

1 395

Kammellased

Lepidorhombus spp.

1

1 633

1 537

2

1 441

1 345

3

1 297

1 177

4

817

697

Harilik soomuslest

Limanda limanda

1

588

480

2

447

348

Lest

Platichtys flesus

1

327

288

2

248

208

Pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

1

2 238

1 815

2

2 238

1 726

Seepiad

Sepia officinalis ja Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Terve kala

Kala ilma peata (1)

Roogitud kala, peaga (1)

 

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Merikuradid

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Kõik esitusviisid

Ekstra, A (1)

Garneelid liigist

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Vees keedetud

Värsked või jahutatud

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Süvameregarneel

Pandalus borealis

1

4 985

1 081

2

1 748


Liik

Suurus (2)

Müügihinnad (eurot tonni kohta)

 

Tervelt (2)

 

Harilik taskukrabi

Cancer pagurus

1

1 207

 

 

2

905

 

 

Tervelt (2)

Sabad (2)

E′ (2)

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Norra salehomaar

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 323

2

4 469

3 066

2 789

3

4 002

3 066

2 051

4

2 599

2 131

1 682

 

 

Roogitud kala, peaga (2)

Terve kala (2)

 

Ekstra, A (2)

Ekstra, A (2)

Harilik merikeel

Solea spp.

1

5 057

3 910

 

2

5 057

3 910

3

4 787

3 641

4

3 910

2 832

5

3 371

2 225


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.

(2)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


III LISA

Kõrvaldamishinnad lossimispiirkondades, mis on peamistest tarbimiskeskustest väga kaugel

Liik

Lossimispiirkond

Konversiooni koefitsient

Suurus (1)

Kõrvaldamishind

(eurot tonni kohta)

Roogitud kala, peaga (1)

Terve kala (1)

Ekstra, A (1)

Ekstra, A (1)

Heeringas liigist

Clupea harengus

Iirimaa rannikualad ja saared

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Ida-Inglismaa rannikualad Berwickist Doverini Šotimaa rannikualad

Portpatrickust Eyemouthini ning nendest piirkondadest lääne- ja põhjapool asuvad saared

Downi krahvkonna rannikualad (Põhja-Iirimaa)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Makrell liigist

Scomber scombrus

Iirimaa rannikualad ja saared

0,96

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Iirimaa rannikualad ja rannikualad ja saared Ühendkuningriigis

0,95

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Merluus liigist

Merluccius merluccius

Rannikualad Troonist (Edela- Šotimaal) Wickini (Kirde-Šotimaal) ning nendest piirkondadest lääne- ja põhjapool asuvad saared

0,75

1

2 444

1 812

2

1 846

1 353

3

1 846

1 327

4

1 520

1 097

5

1 412

1 046

Albakor ehk pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

Assoorid ja Madeira

0,48

1

1 043

871

2

1 043

828

Sardiinid liigist

Sardina pilchardus

Kanaari saared

0,48

1

0

142

2

0

178

3

0

200

4

0

131

Iirimaa rannikualad ja rannikualad ja saared Ühendkuningriigis

0,74

1

0

219

2

0

275

3

0

309

4

0

202

Atlandi ookeani äärsed Portugali rannikualad

0,93

2

0

345

0,81

3

0

338


(1)  Värskuskategooriad, suurused ja esitusviisid on määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklile 2.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1278/2009,

22. detsember 2009,

millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete eest antava eraladustusabi suurus 2010. kalandusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2813/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete eraladustusabi andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Abi ei tohiks ületada kõnealusele aastale eelneval kalandusaastal ELis registreeritud tehniliste ja rahaliste kulutuste summat.

(2)

Pikaajalise ladustamise vältimiseks, makseaegade lühendamiseks ja kontrollikoormuse vähendamiseks tuleks eraladustusabi maksta üheainsa osamaksena.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustoodete korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2010. kalandusaastaks on määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 25 osutatud eraladustusabi summa selle määruse II lisas loetletud toodete eest järgmine:

:

esimene kuu

:

219 eurot tonni kohta

:

teine kuu

:

0 eurot tonni kohta

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 30.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1279/2009,

22. detsember 2009,

millega määratakse kindlaks teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse ja kindla suurusega toetuse summad kalandusaastaks 2010

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 2814/2000, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavate kalandustoodete ülekandetoetuse andmise kohta, (2) eriti selle artiklit 5,

võttes arvesse komisjoni 14. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 939/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kindla suurusega toetuse andmise kohta teatavatele kalandustoodetele, (3) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et toetust võib anda teatavate kalandustoodete hulgale, mis kõrvaldatakse turult ja mida kas töödeldakse stabiliseerimiseks ja ladustatakse või säilitatakse.

(2)

Selle toetuse eesmärk on õhutada tootjaorganisatsioone töötlema või säilitama turult kõrvaldatud tooteid, et vältida nende hävitamist.

(3)

Toetuse tase ei tohiks olla niisugune, mis häiriks kõnealuste toodete turu tasakaalu või moonutaks konkurentsi.

(4)

Toetuse tase ei tohiks ületada stabiliseerimise ja ladustamise jaoks oluliste protsessidega seotud tehnilisi ja rahalisi kulutusi, mis on registreeritud ELis kõnealusele aastale eelnenud kalandusaastal.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 osutatud ülekandetoetuse ja artikli 24 lõikes 4 osutatud kindla suurusega toetuse summad kalandusaastaks 2010 on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 326, 22.12.2000, lk 34.

(3)  EÜT L 132, 15.5.2001, lk 10.


LISA

1.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa A ja B osas loetletud toodete ning selle I lisa C osas loetletud merikeele (Solea spp.) eest antav ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlemismeetodid

Toetus (eurodes tonni kohta)

1

2

I.   

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

sardiinid liigist Sardina pilchardus

359

muud liigid

291

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

395

III.

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud või fileeritud toodete soolamine ja/või kuivatamine ning ladustamine

277

IV.

Marineerimine ja ladustamine

260

2.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisa C osas loetletud muude toodete eest antav ülekandetoetuse summa

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 23 loetletud töötlemis- ja/või säilitamismeetodid

Tooted

Toetus (eurodes tonni kohta)

1

2

3

I.

Külmutamine ja ladustamine

norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

327

norra salehomaari sabad

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Pea eemaldamine, külmutamine ja ladustamine

norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Keetmine, külmutamine ja ladustamine

norra salehomaar

(Nephrops norvegicus)

327

harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

248

IV.

Pastöriseerimine ja ladustamine

harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

392

V.

Elussäilitamine püsimahutites või puurides

harilik taskukrabi

(Cancer pagurus)

210

3.

Määruse (EÜ) nr 104/2000 IV lisas loetletud toodete eest antav kindla suurusega toetuse summa

Töötlemisviisid

Toetus (eurodes tonni kohta)

I.

Roogitud ja peaga terviktoodete või tükeldatud toodete külmutamine ja ladustamine

291

II.

Fileerimine, külmutamine ja ladustamine

395


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1280/2009,

22. detsember 2009,

millega kehtestatakse teatavate kalandustoodete võrdlushinnad 2010. kalandusaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 29 lõikeid 1 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 104/2000 on sätestatud, et ELis kehtivad võrdlushinnad võib kehtestada igal aastal tooteliikide kaupa toodetele, mille puhul peatatakse tariifide kohaldamine vastavalt artikli 28 lõikele 1. Sama kehtib ka toodete kohta, mis WTO siduva tariifivähenduse või muu sooduskorra alusel peavad olema kooskõlas võrdlushinnaga.

(2)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punkti a kohaselt peab kõnealuse määruse I lisa A ja B osas loetletud toodete võrdlushind olema võrdne kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 kohaselt kehtestatud kõrvaldamishinnaga.

(3)

Asjaomaste toodete ELi kõrvaldamishinnad kehtestatakse 2010. kalandusaastaks komisjoni määrusega (EL) nr 1277/2009 (2).

(4)

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punkti d kohaselt tuleb muude kui kõnealuse määruse I ja II lisas loetletud toodete võrdlushind kehtestada eelkõige tolliväärtuse kaalutud keskmise alusel, mis on registreeritud imporditurgudel või impordisadamates võrdlushinna kehtestamise kuupäevale vahetult eelnenud kolme aasta jooksul.

(5)

Puudub vajadus kehtestada võrdlushinnad nendele määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitega hõlmatud toodetele, mida imporditakse kolmandatest riikidest tühises koguses.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kalandustoodete 2010. kalandusaasta võrdlushinnad, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 29, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.


LISA (1)

1.   Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis a osutatud toodete võrdlushinnad

Liik

Suurus (2)

Võrdlushind (eurot tonni kohta)

Roogitud, peaga (2)

Terve kala (2)

TARICi lisakood

Ekstra, A (2)

TARICi lisakood

Ekstra, A (2)

Heeringas liigist

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

 

F012

198

3

 

F013

187

4a

 

F016

118

4b

 

F017

118

4c

 

F018

248

5

 

F015

220

6

 

F019

110

7a

 

F025

110

7b

 

F026

99

8

 

F027

83

Meriahvenad

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 ja ex 0302 69 33

1

 

F067

962

2

 

F068

962

3

 

F069

808

Tursk liigist

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Vees keedetud

Värsked või külmutatud

TARICi lisakood

Ekstra, A (2)

TARICi lisakood

Ekstra, A (2)

Harilik süvameregarneel

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 985

F321

1 081

2

F318

1 748

2.   Nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 29 lõike 3 punktis d osutatud kalandustoodete võrdlushinnad

Toode

TARICi lisakood

Esitusviis

Võrdlushind

(eurot tonni kohta)

1.   

Meriahvenad

 

 

Tervelt:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

peaga või ilma

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filee:

 

F412

luudega („standardne”)

1 895

F413

luudeta

2 094

F414

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 239

2.   

Tursk (Gadus morhua, Gadus ogac ja Gadus macrocephalus) ja liigi Boreogadus saida kalad

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Tervelt, peaga või ilma

1 095

ex 0304 29 29

 

Filee:

 

F417

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

2 451

F418

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 663

F419

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

2 550

F420

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

2 943

F421

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

1 448

3.   

Põhjaatlandi süsikas

ex 0304 29 31

 

Filee:

 

F424

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

1 518

F425

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 705

F426

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

1 476

F427

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

1 630

F428

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Tükid ja muu liha, välja arvatud tükeldatud plokid

966

4.   

Kilttursk

ex 0304 29 33

 

Filee:

 

F431

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

2 241

F432

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

2 580

F433

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahaga

2 537

F434

üksikud või täielikult üksteise küljes kinniolevad fileed, nahata

2 710

F435

kontaktpakendis plokid kaaluga kuni 4 kg

2 901

5.   

Vaikse ookeani mintai

 

 

Filee:

 

ex 0304 29 85

F441

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudega („standardne”)

1 170

F442

üksteise küljes kinniolevad plokid või tööstuslikes plokkides, luudeta

1 324

6.   

Heeringas

 

 

Heeringa liblikfileed

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

üle 80 g tükk

510

F450

üle 80 g tükk

464


(1)  Lisakood, mis märgitakse kõigi kategooriate puhu peale nende, millele lisa punktides 1 ja 2 selgesõnaliselt osutatakse, on „F499muu: ”.

(2)  Värskuse, suuruse ja esituskategooriad vastavad määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklis 2 sätestatule.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1281/2009,

22. detsember 2009,

millega kehtestatakse kalandusaastaks 2010 ühenduse müügihinnad nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud kalandustoodetele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 25 lõikeid 1 ja 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõigile määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud toodetele tuleb enne kalandusaasta algust kehtestada ELi müügihind, mis on vähemalt 70 %, kuid mitte üle 90 % soovitushinnast.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1212/2009 (2) kehtestatakse kõigile asjaomastele toodetele kalandusaastaks 2010 soovitushinnad.

(3)

Turuhinnad varieeruvad liigist ja esitusviisist olenevalt märkimisväärselt, eriti ebakalmaari ja merluusi puhul.

(4)

Seetõttu tuleks ELis lossitud külmutatud toodete eri liikide ja esitusviiside jaoks kehtestada ümberarvestuskoefitsiendid, et määrata kindlaks hinnatase määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 25 lõikes 2 sätestatud sekkumismeetme võtmiseks.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 25 lõikes 1 osutatud ELi müügihinnad, mida kohaldatakse kalandusaastal 2010 nimetatud määruse II lisas loetletud toodete suhtes, ning neile vastavad esitusviisid ja ümberarvestuskoefitsiendid on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  ELT L 327, 12.12.2009, lk 1.


LISA

Müügihinnad ja ümberarvestuskoefitsiendid

Liik

Esitusviis

Ümberarvestuskoefitsient

Sekkumistase

Müügihind

(eurot tonni kohta)

Süvalest

(Reinhardtius hippoglossoides)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 629

Merluus

(Merluccius spp.)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 027

Üksikfileed

 

 

 

nahaga

1,0

0,85

1 261

nahata

1,1

0,85

1 387

Merikogerlased

(Dentex dentex and Pagellus spp.)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

1 268

Mõõkkala

(Xiphias gladius)

Tervelt või roogitud, peaga või ilma

1,0

0,85

3 398

Krevetilised Penaeidae

Külmutatud

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

b)

muud Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Ebakalmaarid

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma ja Sepiola rondeletti)

Külmutatud

1,0

0,85

1 628

Ebakalmaarid (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

tervelt, puhastamata

1,00

0,85

1 002

puhastatud

1,20

0,85

1 203

b)

Loligo vulgaris

tervelt, puhastamata

2,50

0,85

2 505

puhastatud

2,90

0,85

2 906

Kaheksajalad

(Octopus spp)

Külmutatud

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

tervelt, puhastamata

1,00

0,80

685

tõri

1,70

0,80

1 164

tervelt, puhastamata

:

toode, mis ei ole mingit töötlust läbinud;

puhastatud

:

product which has at least been gutted

tõri

:

kalmaari keha, mis on vähemalt roogitud ja ilma peata.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1282/2009,

22. detsember 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 409/2009, millega kehtestatakse ühenduse ümberarvestustegurid ja töötlemisviisi koodid, mida kasutatakse töödeldud kala kaalu ümberarvestamisel eluskaaluks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 409/2009 (2) kehtestatakse ühenduse ümberarvestustegurid ja töötlemisviisi koodid säilitusviisidele „värske” ja „värskelt soolatud”.

(2)

Püügikvootidega hõlmatud liike lossitakse peamiselt säilitusviisidel „värske”, „värskelt soolatud” ja „külmutatud”. Sellest tulenevalt on tarvis täiendada määrust (EÜ) nr 409/2009 ühenduse ümberarvutusteguritega külmutatud kalade jaoks, nii et kõikide vastavate säilitusviiside jaoks oleksid olemas ühenduse ümberarvutustegurid.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1077/2008 (3) kehtestatakse püügipäeviku ning ümberlaadimis- ja lossimisdeklaratsiooni andmete elektroonilise registreerimise ja edastamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad.

(4)

Seepärast tuleb määrust (EÜ) nr 409/2009 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 409/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

„säilitusviis” – viis, kuidas kala säilitatakse (värske, värskelt soolatud ja külmutatud).”

2)

Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   II, III ja IV lisas sätestatud ühenduse ümberarvestustegureid kohaldatakse töödeldud kala kaalu ümberarvestamisel eluskaaluks.”

3)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühenduse kalalaevade kaptenid kasutavad artiklis 4 osutatud ümberarvestustegureid määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 6 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1077/2008 (4) artiklis 4 osutatud püügipäevikus selleks, et

a)

hinnata kalalaeva pardal hoitavate koguste eluskaalu ja

b)

arvutada koguste eluskaal lossimisel.

4)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

5)

Käesoleva määruse II lisa tekst lisatakse IV lisana.

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(2)  ELT L 123, 19.5.2009, lk 78.

(3)  ELT L 295, 4.11.2008, lk 3.

(4)  ELT L 295, 4.11.2008, lk 3.”


I LISA

„I LISA

KOLMETÄHELISED TÖÖTLEMISVIISI KOODID

Kolmetäheline töötlemisviisi kood

Töötlemisviis

Kirjeldus

FIL

Fileed

Pea, sisikonna, luude ja uimede eemaldamine. Igast kalast saab kaks fileed, mis ei ole omavahel ühendatud.

FIS

Nahata fileed

Pea, sisikonna, luude, uimede ja naha eemaldamine. Igast kalast saab kaks fileed, mis ei ole omavahel ühendatud.

FSB

Naha ja luudega fileed

Fileeritud, nahk ja luud eemaldamata

FSP

Nahata fileed roideluudega

Fileeritud, nahk eemaldatud, roideluud eemaldamata

GHT

Roogitud, peata ja sabata

Sisikond, pea ja saba eemaldatud

GUG

Roogitud ja lõpusteta

Sisikond ja lõpused eemaldatud

GUH

Roogitud ja peata

Sisikond ja pea eemaldatud

GUL

Roogitud, koos maksaga

Sisikond, v.a maks, eemaldatud

GUS

Roogitud, peata ja nahata

Sisikond, pea ja nahk eemaldatud

GUT

Roogitud

Kogu sisikond eemaldatud

HEA

Peata

Pea eemaldatud

JAT

Sabata, roogitud Jaapani moodi

Roogitud Jaapani moodi, saba eemaldatud

LVR

Maks

Ainult maks. Ühise töötlemisviisi* puhul kasutada koodi LVR-C.

OTH

Muu

Muu töötlemisviis

ROE

Kalamari

Ainult kalamari. Ühise töötlemisviisi* puhul kasutada koodi ROE-C.

CBF

Tursa liblikfilee

Ilma peata ning nahk, selgroog ja saba eemaldamata

SUR

Surimi

Surimi

SGT

Roogitud ja soolatud

Sisikond eemaldatud ja kala soolatud

TAL

Saba

Ainult sabad

TNG

Keel

Ainult keel. Ühise töötlemisviisi* puhul kasutada koodi TNG-C.

WHL

Tervelt

Töötlemata

WNG

Küljed

Ainult küljed”


II LISA

„IV LISA

KÜLMUTATUD KALA SUHTES KOHALDATAVAD ÜHENDUSE ÜMBERARVESTUSTEGURID

Liik: pikkuim-tuun

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Liik: limapead

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Liik: anšoovis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Liik: merikuratlased

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Liik: haugjääkala

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Liik: põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Liik: suursilm-tuun

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUT

1,29

HEA

1,25


Liik: sinine molva

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Liik: sile kammeljas

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Liik: süsisaba

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Liik: sinine marliin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Liik: moiva

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Liik: tursk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Liik: harilik soomuslest

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Liik: harilik ogahai

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Liik: lest

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Liik: niituimluts

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Liik: süvalest

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Liik: kilttursk

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Liik: harilik hiidlest

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Liik: heeringas

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Liik: euroopa merluus

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Liik: valge ameerika luts

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Liik: stauriidid

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Liik: tavaline hiilgevähk

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Liik: väikesuulest

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Liik: megrimid

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Liik: kergueleni jääkala

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Liik: harilik molva

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Liik: makrell

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Liik: norra salehomaar

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Liik: roheline rüntnototeenia

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Liik: norra tursik

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Liik: marmornototeenia

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Liik: atlandi karekala

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Liik: arktika krabid

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Liik: viburhännakud

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Liik: merilest

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Liik: põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Liik: euroopa süsikas

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Liik: harilik süvameregarneel

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Liik: meriahvenad

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Liik: põhja-pikksaba

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Liik: kalju-tömppeakala

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Liik: tobiad

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Liik: besuugo

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Liik: madeira deanogahai

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Liik: aafrika deanogahai

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Liik: tume ebajääkala

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Liik: harilik merikeel

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Liik: kilu

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Liik: lühiuimkalmaar

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Liik: kalmaar

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Liik: railased

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Liik: mõõkkala

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Liik: patagoonia kihvkala

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Liik: harilik kammeljas

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Liik: meriluts

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Liik: põhjaputassuu

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Liik: merlang

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Liik: valge odanina

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Liik: pikklest

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Liik: ruske soomuslest

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00”


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/37


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/163/EL,

22. detsember 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta seoses neotaamiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eelkõige selle artiklit 31,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiivis 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta (2) on sätestatud magusainete loetelu, mida võib Euroopa Liidus kasutada, ja nende kasutamise tingimused.

(2)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) hindas neotaami ohutust magusaine ning lõhna- ja maitsetugevdajana ja esitas oma arvamuse 27. septembril 2007 (3). Pärast kõikide stabiilsust, lagunemissaadusi ja toksikoloogiat käsitlevate andmete hindamist jõudis EFSA järeldusele, et neotaam ei ole ohtlik, kui seda kasutada magusaine ning lõhna- ja maitsetugevdajana, nagu kavandatud, ja kehtestas lubatud päevaseks tarbitavaks koguseks (ADI) 0–2 mg/kg kehamassi kohta päevas. Samuti märkis EFSA, et lähtuvalt konservatiivsetest hinnangutest, mis käsitlevad nii laste kui ka täiskasvanute toidu kaudu kokkupuudet neotaamiga, on äärmiselt ebatõenäoline, et lubatud päevast tarbitavat kogust ületatakse kavandatud kasutusviiside puhul.

(3)

Neotaam on väga intensiivne magusaine, mis võib olla 7 000 – 13 000 korda magusam kui sahharoos. Seda võib kasutada sahharoosi või muude magusainete asendajana laias valikus toodetes. Neotaami võib kasutada eraldi või koos teiste magusainetega. Lisaks sellele võib neotaam muuta toidu ja joogi maitset.

(4)

Vaja on muuta direktiivi 94/35/EÜ lisa, et lubada neotaami kasutamist samades toiduainetes kui teisi intensiivseid magusaineid. Neotaamile tuleks anda uus E-number E 961. Selleks et lihtsustada selle uue magusaine kasutamist, on sätestatud, et käesoleva direktiivi nõuetele vastavaid tooteid võib turustada direktiivi jõustumise kuupäevast alates.

(5)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (4) punktiga 34 kutsutakse liikmesriike üles koostama nende endi jaoks ja Euroopa Liidu huvides vastavustabeleid, milles on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need tabelid üldsusele kättesaadavaks tegema.

(6)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 94/35/EÜ lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 12. oktoobriks 2010. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

3.   Käesoleva direktiivi nõuetele vastavaid tooteid võib turustada direktiivi jõustumise kuupäevast alates.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3.

(3)  Lisaainete, lõhna- ja maitseainete, abiainete ja toiduga kokkupuutuvate materjalide teaduskomisjoni teaduslik arvamus neotaami kui magusaine ning lõhna- ja maitsetugevdaja kohta, antud Euroopa Komisjoni taotluse põhjal. EFSA Journal (2007) 581, lk 1–43.

(4)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.


LISA

Direktiivi 94/35/EÜ lisas lisatakse kirje E 959 järele kirje E 961.

EÜ number

Nimetus

Toiduained

Piirnorm

„E 961

Neotaam

Alkoholivabad joogid

 

Veel põhinevad maitsestatud joogid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

20 mg/l

Piimal ja piima koostisosadel või puuviljamahlal põhinevad joogid, vähendatud energiasisaldusega või ilma suhkrulisandita

20 mg/l

Magustoidud ja muud analoogsed tooted

 

Veel põhinevad maitsestatud desserdid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Piimal ja piima koostisosadel põhinevad valmistised, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Puu- ja köögiviljal põhinevad desserdid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Munal põhinevad desserdid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Teraviljal põhinevad desserdid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Rasval põhinevad desserdid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Suupisted: teatavad kinnispakis olevad kasutusvalmis kuivad maitsestatud tooted, mis põhinevad tärklisel ja pähklitel

18 mg/kg

Kondiitritooted

 

Suhkrulisandita kondiitritooted

32 mg/kg

Kakaol või kuivatatud puuviljal põhinevad kondiitritooted, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

65 mg/kg

Tärklisel põhinevad kondiitritooted, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

65 mg/kg

Jäätise jaoks ettenähtud vahvlitorbikud ja lehtvahvlid, suhkrulisandita

60 mg/kg

Essoblaten

60 mg/kg

Kakaol, piimal, kuivatatud puuviljal või rasval põhinevad võided, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Hommikuhelbed, mille kiudainesisaldus on üle 15 % ning mis sisaldavad vähemalt 20 % kliisid, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Hingeõhku värskendavad pisimaiused, suhkrulisandita

200 mg/kg

Tugevate lõhna- ja maitseainetega kurgupastillid, suhkrulisandita

65 mg/kg

Suhkrulisandita närimiskumm

250 mg/kg

Vähendatud energiasisaldusega tabletikujulised kompvekid

15 mg/kg

Õuna- ja pirnisiider

20 mg/l

Alkoholivaba joogi ja õlle, õunasiidri, pirnisiidri, kange alkohoolse joogi või veini segujoogid

20 mg/l

Piiritusjoogid, mille alkoholisisaldus on alla 15 mahuprotsendi

20 mg/l

Alkoholivaba õlu või õlu alkoholisisaldusega kuni 1,2 mahuprotsenti

20 mg/l

Biere de table / Tafelbier / Table beer (algse virdesisaldusega alla 6 %), v.a Obergäriges Einfachbier

20 mg/l

Õlled, mille miinimumhappesus on 30 NaOH milliekvivalenti

20 mg/l

Oud bruin-tüüpi tumedad õlled

20 mg/l

Vähendatud energiasisaldusega õlu

1 mg/l

Jäätised, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

26 mg/kg

Konserveeritud puuvili, vähendatud energiasisaldusega või suhkrulisandita

32 mg/kg

Vähendatud energiasisaldusega moosid, tarretised ja marmelaadid

32 mg/kg

Vähendatud energiasisaldusega puu- ja köögiviljatooted

32 mg/kg

Magushapud puu- ja köögiviljakonservid

10 mg/kg

Feinkostsalat

12 mg/kg

Magushapud kalakonservid ja -poolkonservid ning marineeritud kalad, limused ja vähid

10 mg/kg

Vähendatud energiasisaldusega supid

5 mg/l

Kastmed

12 mg/kg

Sinep

12 mg/kg

Eriotstarbelised valikpagaritooted

55 mg/kg

Kehakaalu alandamiseks ettenähtud madala energiasisaldusega dieetides kasutatavad toiduained, nagu on osutatud direktiivis 1996/8/EÜ

26 mg/kg

Meditsiiniliseks eriotstarbeks mõeldud dieettoidud vastavalt direktiivile 1999/21/EÜ

32 mg/kg

Direktiivis 2002/46/EÜ määratletud vedelad toidulisandid

20 mg/kg

Direktiivis 2002/46/EÜ määratletud tahked toidulisandid

60 mg/kg

Direktiivis 2002/46/EÜ määratletud vitamiini- ja/või mineraalainepõhised toidulisandid siirupina või närimistablettidena

185 mg/kg

Lauamagusained

quantum satis


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/41


KOMISJONI DIREKTIIV 2009/164/EL,

22. detsember 2009,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) õli kasutamine kosmeetikatoodetes on praegu keelatud ja see aine on kantud direktiivi 76/768/EMÜ II lisas esitatud loetellu viitenumbri 450 all. See aine keelati kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee (edaspidi „SCCNFP”) poolt 2000. aasta mais esitatud arvamuse alusel. Kõnealune komitee asendati hiljem tarbekaupade teaduskomiteega (komisjoni otsus 2004/210/EÜ) (2) ja seejärel tarbijaohutuse komiteega (komisjoni otsus 2008/721/EÜ) (3). SCCNFP soovitas keelata raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) eeterlike õlide ja nende derivaatide (nt tahke õli ja absoluutõli) kasutamise lõhnaingrediendina, sest need võivad põhjustada ülitundlikkust.

(2)

Hilisemas 2001. aastal esitatud arvamuses tegi SCCNFP järelduse, et taimest Lippia citriodora Kunth. saadud raudürdi absoluutõli sisaldus valmis kosmeetikatoodetes ei tohi ületada 0,2 %. Seega on asjakohane kanda raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) absoluutõli koos vastava piiranguga direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. ossa. Samuti on asjakohane muuta II lisa viitenumbrit 450, et täpsustada seda, et raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) eeterlikke õlisid ja selle derivaate (v.a absoluutõli) on keelatud kasutada lõhnaingrediendina.

(3)

Komisjoni 3. aprilli 2008. aasta direktiiviga 2008/42/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi II ja III lisa kohandamiseks tehnika arenguga) (4) lisati direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. ossa mitmed allüülestrid, mis sisaldasid lisandina allüülalkoholi. Ka allyl phenethyl ether võib sisaldada lisandina allüülalkoholi. Selle aine kohta esitas SCCNFP 2000. aastal arvamuse, milles soovitati lisandina esineva alküülalkoholi piirnormiks kehtestada 0,1 %.

(4)

SCCNFP arvamuse põhjal ja järjepidevuse huvides on asjakohane lisada direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. ossa allyl phenethyl ether ja tema suhtes kehtestatud piirang.

(5)

Ainerühm Terpene terpenoids sinpine on praegu reguleeritud direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. osas viitenumbri 130 all. Sõna „sinpine” on kaubanduslik nimetus ja tuleks seega ainete rühma määratlusest välja jätta.

(6)

Seega tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Et tagada sujuv üleminek praegustelt kosmeetikatoodete koostistelt koostistele, mis vastavad käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, on vaja määrata asjakohane üleminekuperiood.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hiljemalt alates 15. veebruarist 2011. aastast ei lase ELi tootjad või ELi registrisse kantud importijad turule kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et hiljemalt alates 15. augustist 2011. aastast ei müüda ega levitata ELis lõpptarbijatele kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 15. augustil 2010. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 15. veebruarist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

(2)  ELT L 66, 4.3.2004, lk 45.

(3)  ELT L 241, 10.9.2008, lk 21.

(4)  ELT L 93, 4.4.2008, lk 13.


LISA

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1)

II lisas asendatakse viitenumbri 450 all esitatud kanne „Raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) õli (CAS-nr 8024–12–2), lõhnaingrediendina” kandega „Raudürdi (Lippia citriodora Kunth.) eeterlik õli ja selle derivaadid (v.a absoluutõli) (CAS-nr 8024-12-2), lõhnaingrediendina”

2)

III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

viitenumbri 151 all esitatud kande järele lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine

Piirangud

Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

Rakendus- ja/või kasutusvaldkond

Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

a

b

c

d

e

f

„151 bis

allyl phenethyl ether

CAS nr 14289-65-7

EÜ nr 238-212-2

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus eetris peab olema väiksem kui 0,1 %”

 

b)

lisatakse järgmine kanne:

Viitenumber

Aine

Piirangud

Märgistusele trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

Rakendus- ja/või kasutusvaldkond

Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

a

B

c

d

e

f

„(X)

Raudürdi absoluutõli

(Lippia citriodora Kunth.)

CASi nr 8024-12-2

 

0,2 %”

 

 

c)

veerus b viitenumbri 130 all esitatud kandes asendatakse sõnad „Terpene terpenoids sinpine” sõnadega „Terpenes ja terpenoids”.


ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK

23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/44


KOMISJONI OTSUS,

22. detsember 2009,

milles käsitletakse 2010. aastaks antavat liidu rahalist toetust transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate jaoks määratud liidu referentlaborile

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 10291 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2009/1000/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 25. mai 2009. aasta otsuse 2009/470/EÜ (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) (2) artikli 31 kohaselt võib liidu abi anda igale liidu veterinaariaalaste õigusaktidega kooskõlas määratud ja neis õigusaktides sätestatud kohustusi ja nõudeid täitvale kontakt- või referentlaborile.

(2)

Komisjoni 28. novembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 1754/2006, millega kehtestatakse liidu sööda- ja toidualastele tugilaboritele ja loomatervishoiusektorile antava rahalise toetuse üksikasjalikud eeskirjad, (3) on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse tingimusel, et heakskiidetud tööprogrammid on tõhusalt ellu viidud ja abisaajad esitavad kogu vajaliku teabe teatava ajavahemiku jooksul.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1754/2006 artiklile 2 on komisjoni ja iga liidu referentlabori suhted sätestatud partnerluslepingus, millele on lisatud mitmeaastane töökava.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruses (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise üksikasjalikud eeskirjad) (4) on transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate tuvastamiseks määratud liidu tugilaborina Ühendkuningriigis Addlestone'is paiknev Veterinary Laboratories Agency. Kõnealuse asutuse ülesandeks on koguda ja kõrvutada andmeid liidus läbiviidud katsete tulemuste kohta ning pidada sammu TSEde järelevalve, epidemioloogia ja vältimise arenguga kogu maailmas.

(5)

Komisjon hindas transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate tuvastamiseks määratud liidu referentlabori 2010. aastaks esitatud töökava ja sellekohast eelarveprojekti. Hindamise tulemusena järeldati, et liit peaks andma liidu referentlaborile rahalist toetust, et kaasfinantseerida määrustest (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 999/2001 tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmist. Euroopa Liidu rahalise toetuse määr peaks olema 100 % abikõlblikest kuludest, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1754/2006.

(6)

Määrusega (EÜ) nr 1754/2006 on kehtestatud liidu referentlaborite organiseeritud seminaride abikõlblikkuse eeskirjad. Samuti nähakse määrusega ette, et rahalist toetust antakse kuni 32 osalejaga seminaridele. Nimetatud piirangust tuleks kooskõlas määruse (EÜ) nr 1754/2006 artikli 13 lõikega 3 teha erandeid mõnele liidu referentlaborile, kellel on vaja rahalist toetust selleks, et seminaride parimate tulemuste nimel saaks neil osaleda rohkem kui 32 osavõtjat.

(7)

Vastavalt nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (5) artikli 3 lõike 2 punktile a rahastatakse loomahaiguste tõrje ja järelevalve programme (veterinaarmeetmed) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF). Lisaks on kõnealuse määruse artikli 13 teise lõiguga ette nähtud, et nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhul rahastatakse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsusega 90/424/EMÜ (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) (6) hõlmatud meetmete ja programmide puhul fondist liikmesriikide ja EAGFi toetuse saajate haldus- ja personalikulud. Finantskontrolli suhtes tuleb kohaldada määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikleid 9, 36 ja 37.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liit annab rahalist toetust Ühendkuningriigis Addlestone'is paiknevale asutusele Veterinary Laboratories Agency määruse (EÜ) nr 999/2001 X lisa B peatükist tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmiseks.

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 antav rahaline toetus ei ületa 1 129 000 eurot.

Teises lõigus sätestatud ülemmäära piires, piiramata määruse (EÜ) nr 1754/2006 artiklis 10 kehtestatud tähtaegu, reserveeritakse 600 000 eurot, et töötada välja ja rakendada meetmeid, mille eesmärk on koguda andmeid Küprosel elunevate kitsede geneetilise resistentsuse uurimiseks skreipi suhtes.

2.   Lisaks lõikes 1 kehtestatud ülemmäärale annab liit lõikes 1 viidatud laboratooriumile rahalist toetust seminaride korraldamiseks. Kõnealune rahaline toetus ei ületa 60 000 eurot.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1754/2006 artikli 13 lõikest 1 on lõikes 1 viidatud laboratooriumil õigus taotleda rahalist toetust kuni 50 inimese osavõtuks ühest käesoleva artikli lõikes 2 viidatud seminarist.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud asutusele Veterinary Laboratories Agency (Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Ühendkuningriik).

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(3)  ELT L 331, 29.11.2006, lk 8.

(4)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

(5)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(6)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.


23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/46


KOMISJONI OTSUS,

22. detsember 2009,

millega võetakse vastavalt nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ vastu Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 10414 all)

(2009/1001/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 1 punkti c alapunktis iii osutatud Makaroneesia biogeograafiline piirkond hõlmab Assoore ja Madeirat (Portugal) ning Kanaari saari (Hispaania) Atlandi ookeanis, nagu on märgitud asjaomase direktiivi artikli 20 kohaselt asutatud komitee (edaspidi „elupaikade komitee”) 25. aprillil 2005 heaks kiidetud biogeograafilisel kaardil.

(2)

Natura võrgustik käivitus 1995. aastal; sel on oluline osa Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel ning selle tegelikku toimimist on vaja edendada.

(3)

Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade esialgne loetelu ja esimene ajakohastatud loetelu direktiivi 92/43/EMÜ tähenduses võeti vastu komisjoni otsustega 2002/11/EÜ (2) ja 2008/95/EÜ (3). Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõike 4 ja artikli 6 lõike 1 kohaselt määravad asjaomased liikmesriigid Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetellu kuuluvad alad erikaitsealadeks võimalikult kiiresti ja mitte hiljem kui kuue aasta jooksul, kehtestades kaitseprioriteedid ja vajalikud kaitsemeetmed.

(4)

Kui Natura 2000 võrgustikus toimuvad dünaamilised muutused, vaadatakse ühenduse tähtsusega alade loetelu läbi. Seepärast on vajalik Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu teine ajakohastamine.

(5)

Ühest küljest on Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu teine ajakohastamine vajalik selleks, et lisada sinna täiendavad alad, mida liikmesriigid on alates 2006. aastast pakkunud Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvateks ühenduse tähtsusega aladeks direktiivi 92/43/EMÜ artikli 1 tähenduses. Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustusi tuleb hakata kohaldama niipea kui võimalik ning mitte hiljem kui kuue aasta möödumisel Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teise ajakohastatud loetelu vastuvõtmisest.

(6)

Teisest küljest on Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu teine ajakohastamine vajalik selleks, et võtta arvesse pärast ühenduse esialgse loetelu ja esimese ajakohastatud loetelu vastuvõtmist tehtud muudatusi teabes, mille liikmesriigid on nende alade kohta esitanud. Seetõttu võib Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teist ajakohastatud loetelu käsitada kui Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelu konsolideeritud versiooni. Siiski tuleb rõhutada, et direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustusi tuleb hakata kohaldama niipea kui võimalik ning mitte hiljem kui kuue aasta möödumisel Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade esialgse loetelu või esimese ajakohastatud loetelu vastuvõtmisest, olenevalt sellest, millisesse loetelusse ühenduse tähtsusega ala esimest korda lisati.

(7)

Asjaomased liikmesriigid edastasid komisjonile ettepanekud Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade loetelude kohta direktiivi 92/43/EMÜ artikli 1 tähenduses ajavahemikus novembrist 1997 kuni oktoobrini 2008 vastavalt nimetatud direktiivi artikli 4 lõikele 1.

(8)

Väljapakutud alade loeteludele oli lisatud teave iga ala kohta, mis oli vormistatud kooskõlas komisjoni 18. detsembri 1996. aasta otsusega 97/266/EÜ Natura 2000 kandidaatalade andmevormi kohta (4).

(9)

Selle teabe hulka kuuluvad asjaomaste liikmesriikide esitatud uusim ja täpseim kaart kõnealuse ala kohta, ala nimi, asukoht ja ulatus ning direktiivi 92/43/EMÜ III lisas nimetatud kriteeriumide rakendamisel saadud andmed.

(10)

Komisjon on kokkuleppel iga asjaomase liikmesriigiga koostanud esialgse loetelu, milles on nimetatud ka alad, kus asuvad esmatähtsad looduslikud elupaigatüübid või esmatähtsad liigid; selle põhjal tuleks vastu võtta Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu.

(11)

Direktiivi 92/43/EMÜ artikli 11 kohase järelevalve tulemusena täienevad pidevalt teadmised looduslike elupaigatüüpide ja liikide olemasolu ning leviku kohta. Seepärast on alade hindamisel ja valikul ühenduse tasandil võetud aluseks parim sel ajal kättesaadav teave.

(12)

Teatavad liikmesriigid ei ole esitanud piisavalt alasid, et täita direktiivis 92/43/EMÜ esitatud nõuded teatavate elupaigatüüpide ja liikide kohta. Seepärast ei saa järeldada, et Natura 2000 võrgustik on nende liikide ja elupaigatüüpide suhtes lõplik. Arvestades, et teabe laekumisel ning liikmesriikidega kokkuleppele jõudmisel on tekkinud viivitus, tuleb vastu võtta alade teine ajakohastatud loetelu, mis tuleb läbi vaadata vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ artiklile 4.

(13)

Kuna teadmised teatavate direktiivi 92/43/EMÜ I lisas esitatud looduslike elupaigatüüpide ja II lisas esitatud liikide olemasolu ja paiknemise kohta on endiselt puudulikud, ei tohiks otsustada, kas Natura 2000 võrgustik on täielik või mitte. Loetelu tuleks vajaduse korral läbi vaadata vastavalt direktiivi 92/43/EMÜ artiklile 4.

(14)

Otsus 2008/95/EÜ tuleks selguse ja läbipaistvuse huvides asendada uue otsusega.

(15)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas elupaikade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas on esitatud direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõike 2 kolmanda lõigu kohane teine ajakohastatud loetelu Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvatest ühenduse tähtsusega aladest.

Artikkel 2

Otsus 2008/95/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.

(2)  EÜT L 5, 9.1.2002, lk 16.

(3)  ELT L 31, 5.2.2008, lk 39.

(4)  EÜT L 107, 24.4.1997, lk 1.


LISA

Makaroneesia biogeograafilises piirkonnas asuvate ühenduse tähtsusega alade teine ajakohastatud loetelu

Iga ühenduse tähtsusega ala identifitseeritakse Natura 2000 andmevormil esitatud teabe, kaasa arvatud kaardi põhjal. Selle teabe edastab liikmesriigi pädev asutus kooskõlas direktiivi 92/43/EMÜ artikli 4 lõike 1 teise lõiguga.

Järgnev tabel sisaldab järgmist teavet:

A

:

ühenduse tähtsusega ala kood (SCI-kood), mis koosneb üheksast tähemärgist, millest kaks esimest on liikmesriigi ISO-kood;

B

:

ühenduse tähtsusega ala nimi;

C

:

* = ühenduse tähtsusega alal esineb vähemalt üks esmatähtis looduslik elupaigatüüp ja/või liik direktiivi 92/43/EMÜ artikli 1 tähenduses;

D

:

ühenduse tähtsusega ala pindala hektarites või pikkus kilomeetrites;

E

:

ühenduse tähtsusega ala geograafilised koordinaadid (laius- ja pikkuskraad).

Kogu teave järgnevas ühenduse loetelus põhineb Hispaania ja Portugali edastatud ning kontrollitud andmetel.

A

B

C

D

E

SCI-kood

Ühenduse tähtsusega ala nimi

*

Ühenduse tähtsusega ala pindala

(ha)

Ühenduse tähtsusega ala pikkus

(km)

Ühenduse tähtsusega ala geograafilised koordinaadid

Pikkuskraad

Laiuskraad

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão - Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos - Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia - Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro - Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco - Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central - Morro Alto - Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste - Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo - Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca - Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais - Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo - Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos - Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 489

 

W 31 31

N 37 49

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 023,5

 

W 32 18

N 37 17

PTMIG0019

Lagoa do Fogo - Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera - Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira - S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro - Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha - Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico - Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena - Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco - Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo - Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel - Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto - Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras - Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48


Parandused

23.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 344/56


Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/908/EL (millega kehtestatakse rakendusmeetmed Euroopa Ülemkogu otsusele nõukogu eesistumise teostamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 322, 9. detsember 2009 )

I lisa tabel leheküljel 30 asendatakse järgmisega:

„Saksamaa

jaanuar–juuni

2007

Portugal

juuli–detsember

Sloveenia

jaanuar–juuni

2008

Prantsusmaa

juuli–detsember

Tšehhi Vabariik

jaanuar–juuni

2009

Rootsi

juuli–detsember

Hispaania

jaanuar–juuni

2010

Belgia

juuli–detsember

Ungari

jaanuar–juuni

2011

Poola

juuli–detsember

Taani

jaanuar–juuni

2012

Küpros

juuli–detsember

Iirimaa

jaanuar–juuni

2013

Leedu

juuli–detsember

Kreeka

jaanuar–juuni

2014

Itaalia

juuli–detsember

Läti

jaanuar–juuni

2015

Luksemburg

juuli–detsember

Madalmaad

jaanuar–juuni

2016

Slovakkia

juuli–detsember

Malta

jaanuar–juuni

2017

Ühendkuningriik

juuli–detsember

Eesti

jaanuar–juuni

2018

Bulgaaria

juuli–detsember

Austria

jaanuar–juuni

2019

Rumeenia

juuli–detsember

Soome

jaanuar–juuni

2020”