ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.303.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 303

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
18. november 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel ( 1 )

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1100/2009, 17. november 2009, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2 ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/475/EÜ

31

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1101/2009, 17. november 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

37

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1102/2009, 16. november 2009, millega 116. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1103/2009, 17. november 2009, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel hariliku heeringa püük Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1104/2009, 17. november 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

62

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2009/840/ÜVJP, 17. november 2009, millega rakendatakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

64

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/841/ÜVJP, 17. november 2009, millega muudetakse ühismeedet 2008/112/ÜVJP Guinea-Bissau Vabariigi julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu toetusmissiooni kohta (EU SSR GUINEA-BISSAU) ja pikendatakse selle kehtivust

70

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/842/ÜVJP, 17. november 2009, millega muudetakse ühismeedet 2007/369/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

71

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1099/2009,

24. september 2009,

loomade kaitse kohta surmamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 22. detsembri 1993. aasta direktiivis 93/119/EÜ loomade kaitse kohta tapmisel või surmamisel (3) määratakse kindlaks ühenduse ühised miinimumeeskirjad loomade kaitsmiseks tapmisel ja surmamisel. Direktiivi ei ole pärast selle vastuvõtmist oluliselt muudetud.

(2)

Surmamine võib tekitada loomadele valu, ängi ja hirmu või muid kannatusi ka kõige paremate tehniliste tingimuste puhul. Teatavad surmamisega seotud toimingud võivad tekitada stressi ning igal uimastamistehnikal on ka teatavad puudused. Ettevõtjad või loomade surmamisega tegelevad teised isikud peaksid võtma vajalikke meetmeid nende kontrolli all olevate loomade valu, ängi ja kannatuste vältimiseks, võttes arvesse valdkonna parimaid tavasid ja käesoleva määrusega lubatud meetodeid. Seetõttu loetakse, et olukorras, kus ettevõtjad või loomade surmamisega tegelevad teised isikud on jätnud täitmata ühe käesolevas määruses sätestatud nõude või tegutsevad viisil, mis on küll lubatud, kuid ei vasta saavutatud tehnilisele tasemele, tekitades sellega kas hooletusest või tahtlikult loomadele valu, ängi või kannatusi, oleksid valu, äng ja kannatused olnud välditavad.

(3)

Loomade kaitset tapmisel ja surmamisel on reguleeritud ühenduse õigusaktidega alates 1974. aastast ning direktiiviga 93/119/EÜ tugevdati seda kaitset oluliselt. Kõnealuse direktiivi rakendamises on siiski täheldatud suuri liikmesriikidevahelisi erinevusi ning tähelepanu on juhitud ka loomade heaoluga seotud olulistele asjaoludele ja erinevustele, mis võivad mõjutada ettevõtjate konkurentsivõimet.

(4)

Loomade heaolu on ühenduse väärtus, mida kinnitab Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokoll (nr 33) loomade kaitse ja heaolu kohta (edaspidi „protokoll (nr 33)”). Loomade kaitse tapmisel ja surmamisel on pannud avalikkuse muretsema ja see mure mõjutab ka tarbijate hoiakuid põllumajandustoodete suhtes. Lisaks aitab loomade kaitse tõhustamine tapmisel parandada liha kvaliteeti ning sellel on ka kaudne soodne mõju tapamajade tööohutusele.

(5)

Siseriiklikud õigusnormid, mis käsitlevad loomade kaitset tapmisel ja surmamisel, mõjutavad konkurentsi ning seega Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas loetletud loomsete saaduste siseturu toimimist. On vaja kehtestada ühised eeskirjad, et tagada nende saaduste siseturu ratsionaalne areng.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (4) asutatud Euroopa Toiduohutusamet on vastu võtnud kaks arvamust teatavate loomaliikide uimastamise ja surmamise peamiste süsteemide heaoluaspektide kohta: „Olulisemate kaubanduslike loomaliikide uimastamise ja surmamise peamiste süsteemide heaoluaspektid” 2004. aastal ja „Tehistingimustes kaubanduslikul eesmärgil peetavate hirvede, kitsede, küülikute, jaanalindude, partide, hanede ja vuttide uimastamise ja surmamise peamiste süsteemide heaoluaspektid” 2006. aastal. Ühenduse õigusakte kõnealuses valdkonnas tuleks ajakohastada, võttes seejuures arvesse nimetatud teaduslikke arvamusi. Käesolev määrus ei hõlma soovitusi lõpetada järk-järgult süsinikdioksiidi kasutamine sigade puhul ning lindude veevannis uimastamine kodulindude puhul, sest mõju hindamine näitas, et käesoleval hetkel ei ole need soovitused Euroopa Liidus majanduslikult otstarbekad. Tulevikus on siiski vaja seda teemat edasi käsitleda. Sel eesmärgil peaks komisjon valmistama ette ja esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kodulindude uimastamise erinevate mooduste ning eelkõige lindude mitmekordse veevannis uimastamise kohta. Teatavaid soovitusi ei tuleks käesolevas määruses hõlmata põhjusel, et need käsitlevad tehnilisi parameetreid, mis peaksid olema hõlmatud rakendusmeetmete või ühenduse suunistega. Samuti ei kaasatud käesolevasse määrusesse kalakasvandustes kasvatatavate kalade kohta tehtud soovitusi, sest see valdkond vajab täiendavat teaduslikku arvamust ja majanduslikku hindamist.

(7)

2007. aastal võttis Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon vastu maismaaloomade tervishoiu eeskirja, mis sisaldab juhiseid loomade tapmise ning haigustõrje eesmärgil surmamise kohta. Nendes rahvusvahelistes juhistes on soovitusi loomade käitlemise, nende liikumise piiramise, uimastamise ja veretustamise kohta tapamajades ning loomade surmamise kohta nakkushaiguse puhangu korral. Neid rahvusvahelisi standardeid tuleks käesolevas määruses arvesse võtta.

(8)

Pärast direktiivi 93/119/EÜ vastuvõtmist on ühenduse tapamajade suhtes kohaldatavaid toiduohutusalaseid õigusakte põhjalikult muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (5) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (6). Nimetatud määrustes rõhutatakse toidukäitlejate vastutust toidu ohutuse tagamise eest. Tapamajade suhtes kohaldatakse ka vastuvõtmiseelset menetlust, mille käigus pädev asutus kontrollib tapamaja konstruktsiooni, planeeringut ja sisseseadet, et tagada kooskõla vastavate toiduohutusalaste tehniliste eeskirjadega. Loomade heaoluga seotud asjaolusid tuleks tapamajades, nende konstruktsioonis, planeeringus ja sisseseades paremini arvesse võtta.

(9)

Ka toiduahela ametlik kontrollimine on ümber korraldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (8).

(10)

Põllumajanduslikel eesmärkidel peetavate loomade surmamise tingimused mõjutavad otseselt või kaudselt toidu-, sööda- ja muude toodete turgu ning asjaomaste ettevõtjate konkurentsivõimet. Seetõttu tuleks sellised surmamise toimingud hõlmata ühenduse õigusaktidega. Kuid traditsiooniliselt kasvatatavaid liike, näiteks hobuseid, eesleid, veiseid, lambaid, kitsi või sigu, võidakse pidada ka muudel eesmärkidel, näiteks lemmikloomana, näituseloomana, töö tegemiseks või sportimiseks. Kui nimetatud eesmärkidel peetavate loomade surmamisel saadakse toitu või muid tooteid, peab nimetatud loomade surmamine kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse. Samal ajal ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse metsloomade või hulkuvate loomade surmamine, mida tehakse loomade arvu vähendamise eesmärgil.

(11)

Kaladel on suuri füsioloogilisi erinevusi võrreldes maismaaloomadega ning tehistingimustes kasvatatavate kalade tapmise ja surmamise tingimused on loomade omast väga erinevad, eriti kontrollimisprotsessi silmas pidades. Samuti on kalade uimastamist võrreldes muude tehistingimustes peetavate liikide uimastamisega palju vähem teaduslikult uuritud. Kalade kaitseks surmamisel tuleks välja töötada eraldi standardid. Seetõttu peaksid kalade suhtes kohaldatavad sätted käesoleval juhul piirduma üksnes kõige olulisemate põhimõtetega. Edaspidised ühenduse algatused peaksid toetuma Euroopa Toiduohutusameti korraldatud teaduslikule riskianalüüsile kalade tapmise ja surmamise kohta, ning võtma arvesse sotsiaalseid, majanduslikke ja haldusalaseid mõjusid.

(12)

Kui puuduvad majanduslikult otstarbekad viisid tugevates valudes vaevlevate tulundusloomade valude leevendamiseks, on nende surmamine eetiline kohustus. Enamikul juhtudel on loomade surmamisel võimalik arvesse võtta nõuetekohaseid heaolutingimusi. Kuid erakorraliste asjaolude puhul, näiteks õnnetused kõrvalisemates kohtades, kus puudub pädev personal ja varustus, võib optimaalsete heaolueeskirjade järgimine pikendada loomade kannatusi. Seetõttu on loomade huvides jätta hädatapmine käesoleva määruse teatavate sätete reguleerimisalast välja.

(13)

Mõnikord võivad loomad inimesele ohtlikud olla ja isegi nende elu ohustada, tekitades tõsiseid vigastusi või andes edasi surmavaid haigusi. Neid riske aitab tavaliselt vältida loomade liikumise nõuetekohane piiramine, kuid teatavate asjaolude korral tuleb sellised loomad ohu kaotamiseks surmata. Sellises hädaolukorras ei ole aga alati võimalik surmata parimate heaolutingimuste kohaselt. Seetõttu on selliste juhtumite jaoks vaja ette näha loomade uimastamise või kohese surmamise kohustusest erandi tegemise võimalus.

(14)

Surmamistingimused jahipidamisel või harrastuskalapüügil erinevad oluliselt põllumajandusloomade surmamise tingimustest ja jahipidamise suhtes kohaldatakse eri õigusakte. Seetõttu on asjakohane jätta jahipidamise või harrastuskalapüügi käigus toimuvad surmamised käesoleva määruse reguleerimisalast välja.

(15)

Protokollis (nr 33) rõhutatakse vajadust austada ühenduse põllumajandus- ja siseturupoliitika kujundamisel ja elluviimisel muu hulgas ka liikmesriikide õigus- ja haldusnorme ning tavasid, eriti kui need on seotud usuliste riituste, kultuuritraditsioonide ja piirkondliku pärandiga. Seetõttu on asjakohane jätta määruse reguleerimisalast välja kultuurisündmused, mille puhul vastavuse saavutamine loomade heaolu käsitlevate nõuetega mõjutaks ebasoodsalt kõnealuse sündmuse põhiolemust.

(16)

Lisaks viitavad kultuuritraditsioonid päritud, väljakujunenud või tavadel põhinevale mõtte-, tegutsemis- või käitumismallidele, mis sisaldavad tegelikult ka millegi eelkäijate loodu edasiandmise või omandamise kontseptsiooni. Traditsioonid aitavad luua pikaajalisi sotsiaalseid sidemeid sugupõlvede vahel. Tingimusel, et nimetatud tegevus ei mõjuta loomsete saaduste turgu ega ole ajendatud tootmistegevusest, on asjakohane jätta loomade surmamine selliste sündmuste ajal käesoleva määruse reguleerimisalast välja.

(17)

Kodulindude, küülikute ja jäneste tapmine koduseks isiklikuks tarbimiseks ei ole tõenäoliselt nii ulatuslik, et võiks mõjutada kaubanduslike tapamajade konkurentsivõimet. Ka ei oleks meetmed, mida riiklikud ametiasutused sellise tegevuse avastamiseks ja kontrollimiseks oleksid sunnitud võtma, proportsionaalsed võimalike lahendamist vajavate probleemidega. Seetõttu on asjakohane jätta see tegevus käesoleva määruse reguleerimisalast välja.

(18)

Direktiiviga 93/119/EÜ on ette nähtud erand uimastamise suhtes, kui tapamajades toimetatakse loomade riituslikku tapmist. Kuna riitusliku tapmise suhtes kohaldatavate ühenduse sätete ülevõtmisel esineb erinevusi, mis on tingitud riigisisestest tingimustest, ning arvestades, et riiklikes eeskirjades võetakse arvesse asjaolusid, mis ulatuvad kaugemale käesoleva määruse eesmärkidest, on oluline säilitada erand loomade tapaeelse uimastamise suhtes, jättes igale liikmesriigile teatava subsidiaarsuse. Sellega tagatakse käesoleva määruse puhul usuvabaduse austamine ja õigus väljendada oma usku või uskumusi palvetalitustes, õpetamises, praktilises tegevuses ja kombestikus, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 10.

(19)

On piisavalt teaduslikke tõendeid selle kohta, et selgroogsed loomad on aistimisvõimelised olendid, ja seega peaksid nad kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse. Roomajaid ja kahepaikseid aga ühenduses tavaliselt tehistingimustes ei peeta ja seetõttu ei ole nende kaasamine määruse reguleerimisalasse asjakohane ega proportsionaalne.

(20)

Paljud surmamismeetodid põhjustavad loomadele valu. Seetõttu on vaja uimastamist, mis tekitab loomal teadvusetuse või kaotab ta tundlikkuse enne surmamist või selle ajal. Looma teadvusetuse ja tundlikkuse kaotuse mõõtmine on keerukas toiming ning selleks tuleb kasutada teaduslikult heaks kiidetud meetodeid. Menetluse praktilise läbiviimise tõhususe hindamiseks tuleb aga kasutada hinnangulistel näitajatel põhinevat seiret.

(21)

Uimastamise tõhususe seire põhineb peamiselt looma teadvuseloleku ja tundlikkuse hindamisel. Looma teadvuselolekut iseloomustab peamiselt tema emotsioonide tundmise võime ja kontroll vabatahtliku liikumise üle. Vaatamata mõnedele eranditele (elektriliselt liikumisvõimetuks muutmine või muud esilekutsutud halvatused) võib looma pidada teadvusetuks, kui ta kaotab oma loomuliku seisuasendi, ei ole ärkvel ega ilmuta positiivsete ega negatiivsete emotsioonide, näiteks hirmu või erutuse tunnuseid. Looma tundlikkus tähendab peamiselt tema võimet valu tunda. Üldiselt võib looma pidada tundlikkuse kaotanuks, kui sellised ergutid nagu heli, lõhn, valgus või füüsiline kontakt ei kutsu esile reflekse ega reageeringuid.

(22)

Põllumajandussaaduste tootmise ja lihatööstuse ees seisvate uute ülesannetega toimetulemiseks töötatakse pidevalt välja ja pakutakse turu jaoks uusi uimastamismeetodeid. Seetõttu on oluline anda komisjonile volitus kiita heaks uued uimastamismeetodid, mis aitavad säilitada loomade kaitse ühtlase ja kõrge taseme.

(23)

Ühenduse suunised on kasulik vahend, millega antakse ettevõtjatele ja pädevatele asutustele konkreetset teavet parameetrite kohta, mida tuleb kasutada loomade kaitse kõrge taseme tagamiseks, samal ajal ettevõtjate jaoks võrdseid võimalusi säilitades. Seetõttu on vaja anda komisjonile volitus selliste suuniste koostamiseks.

(24)

Sõltuvalt sellest, kuidas neid kasutatakse tapa- või surmamistoimingute ajal, toovad mõned uimastamismeetodid kaasa looma surma ilma talle valu tegemata ja põhjustades minimaalset ängi või kannatusi. Teised uimastamismeetodid ei pruugi surma põhjustada ning loomad võivad edasise valuliku menetluse ajal tulla teadvusele või võib taastuda nende tundlikkus. Seetõttu tuleks uimastamismeetodeid täiendada teiste tehnikatega, millega tagatakse loomade surm enne nende teadvuseloleku taastumist. Seetõttu on oluline täpsustada, milliseid uimastamismeetodeid tuleb täiendada surmamismeetodiga.

(25)

Praktikas on loomade uimastamise tingimused ja tulemused erinevad, sõltudes paljudest teguritest. Seepärast tuleb uimastamise tulemusi korrapäraselt hinnata. Selleks peaksid ettevõtjad oma uimastamispraktika tõhususe kontrollimiseks looma representatiivse valimi, võttes arvesse loomarühma homogeensust ja muid olulisi tegureid, näiteks kasutatavaid seadmeid ja kaasatud personali.

(26)

Mõned uimastamismeetodid võivad spetsiifiliste põhiparameetrite kohaldamise korral osutuda piisavalt tõhusateks, et pöördumatult surmata loomi kõigil asjaoludel. Sellistel juhtudel muutuvad uimastamise kontrollid mittevajalikuks ja ebaproportsionaalseks. Seetõttu on asjakohane, et kui on piisavalt teaduslikke tõendeid selle kohta, et asjaomane uimastamismeetod põhjustab teatud kaubanduslikes tingimustes pöördumatult kõigi loomade surma, antakse võimalus teha uimastamise kontrollimise puhul erand.

(27)

Loomade heaolu sõltub suuresti igapäevasest töökorraldusest ja usaldusväärseid tulemusi on võimalik saada üksnes siis, kui ettevõtjad töötavad selle hindamiseks välja seirevahendid. Seetõttu tuleks kõikide tootmistsükli astmete jaoks välja töötada standardne riskipõhine töökord. See peaks sisaldama selgeid eesmärke, vastutavaid isikuid, tegutsemisviisi, mõõdetavaid kriteeriume ning seire ja aruandluse korda. Iga uimastamismeetodi puhul kehtestatud põhiparameetreid tuleks täpsustada nii, et oleks tagatud kõigi uimastamisele kuuluvate loomade nõuetekohane uimastamine.

(28)

Hea väljaõppe saanud ja vilunud personal aitab loomade käitlemise tingimusi paremaks muuta. Loomade heaolu alased teadmised tähendavad asjaomaste liikide peamiste käitumismallide ja vajaduste tundmist ning teadmisi teadvusetuse ja tundetuse tunnuste kohta. See hõlmab ka tehnilisi teadmisi uimastamisseadmete kasutamise kohta. Teatavaid tapatoiminguid sooritaval personalil ja karusloomade hooajalise tapmise üle järelevalvet tegevatel isikutel peaks seetõttu olema pädevustunnistused, mis kehtivad nende toimingute kohta, mida need isikud sooritavad. Pädevustunnistuse nõudmine muult loomade surmamisega seotud personalilt oleks seatud eesmärke arvesse võttes siiski ebaproportsionaalne.

(29)

Võib eeldada, et mitmeaastase töökogemusega personalil on teatav oskusteabe tase olemas. Seepärast tuleks käesolevas määruses selliste töötajate jaoks ette näha pädevustunnistuse nõudeid käsitlev üleminekusäte.

(30)

Uimastamisseadmed töötatakse välja ja projekteeritakse nii, et need toimivad konkreetses olukorras tõhusalt. Seepärast peaksid tootjad loomade optimaalse heaolu tagamiseks koostama kasutajate jaoks üksikasjalikud juhendid seadmete kasutamise tingimuste ja hooldamise kohta.

(31)

Tõhususe tagamiseks tuleks uimastamis- ja liikumise piiramise seadmeid nõuetekohaselt hooldada. Intensiivselt kasutatavatel seadmetel tuleb võib-olla vahetada teatavaid osi ja isegi vaid harva kasutatavate seadmete tõhusus võib väheneda korrosiooni või muude keskkonnategurite tõttu. Samuti vajavad teatavad seadmed täpset kalibreerimist. Ettevõtjad või loomade surmamisega tegelevad teised isikud peaksid seetõttu kõnealuseid seadmeid hooldama.

(32)

Loomade liikumise piiramine on vajalik käitajate ohutuse ja teatud uimastamistehnikate nõuetekohase kohaldamise eesmärgil. Liikumise piiramine põhjustab loomadele siiski tõenäoliselt ängi ning seepärast peaks selle kohaldamine olema võimalikult lühiajaline.

(33)

Uimastamistoimingu käigus tehtud vead võivad loomadele kannatusi põhjustada. Seetõttu nähakse käesolevas määruses ette asjakohaste uimastamise varuseadmete kättesaadavuse nõue, et loomade valu, äng ja kannatused oleksid minimaalsed.

(34)

Lõpptarbijale või lõpptarbijat otse varustavatele kohalikele jaemüüjatele väikestes kogustes värske liha otsetarnimise eesmärgil tapetavate kodulindude, küülikute ja jäneste kogus on liikmesriigiti erinev, kuna seda tegevust reguleerivad siseriiklikud eeskirjad on erinevad vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 1 lõike 3 punktile d ja lõikele 4. Siiski on oluline tagada, et ka sellise tegevuse suhtes kohaldatakse teatud minimaalseid loomade heaolunõudeid.

(35)

Muudesse kategooriatesse kui kodulindude, küülikute ja jäneste hulka kuuluvate loomade koduse isikliku tarbimise eesmärgil tapmise suhtes kehtivad juba teatud ühenduse miinimumnõuded, nagu näiteks eelnev uimastamine, ning siseriiklikud eeskirjad. Seetõttu on asjakohane tagada, et ka käesolevas määruses sätestatakse teatud minimaalsed loomade heaolunõuded.

(36)

Määrusega (EÜ) nr 854/2004 on ette nähtud loetelud ettevõtetest, kust on lubatud ühendusse importida teatavaid loomseid saadusi. Nimetatud loetelude puhul tuleks arvesse võtta tapamajade suhtes kohaldatavaid üld- ja lisanõudeid, mis on sätestatud käesolevas määruses.

(37)

Ühendus püüab edendada kariloomade rangeid heaolustandardeid kogu maailmas, eelkõige seoses kaubandusega. Ühendus toetab Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni konkreetseid loomade heaolu alaseid standardeid ja soovitusi, sealhulgas neid, mis käsitlevad loomade tapmist. Neid standardeid ja soovitusi tuleks võtta arvesse, kui impordi eesmärgil tuleb kindlaks teha samaväärsus käesolevast määrusest tulenevate ühenduse nõuetega.

(38)

Ettevõtjate organisatsioonide koostatud heade tavade juhised on väärtuslikud vahendid selleks, et aidata ettevõtjatel täita teatavaid käesolevas määruses sätestatud nõudeid, näiteks nõudeid standardse töökorra väljatöötamiseks ja rakendamiseks.

(39)

Tapamajad ja nende sisseseade on projekteeritud konkreetsete loomakategooriate ja tootmismahtude jaoks. Kui neid mahtusid ületatakse või kui seadmeid kasutatakse mittesihipäraselt, avaldab see negatiivset mõju loomade heaolule. Seepärast tuleks selliseid aspekte käsitlev teave edastada pädevatele asutustele ja seda tuleks kasutada tapamajade heakskiitmise menetluses.

(40)

Liikuvad tapamajad vähendavad loomade pikkade vahemaade taha transportimise vajadust ja võivad seega aidata kaitsta loomade heaolu. Liikuvatel tapamajadel on võrreldes püsitapamajadega siiski tehnilisi piiranguid ja seega võib vajalikuks osutuda tehniliste eeskirjade vastav kohandamine. Seetõttu nähakse käesolevas määruses ette võimalus vabastada liikuvad tapamajad erandkorras tapamajade planeeringule, konstruktsioonile ja sisseseadele esitatud nõuetest. Selliste erandite vastuvõtmiseni on asjakohane lubada liikmesriikidel kehtestada või hoida alal siseriiklikud eeskirjad liikuvate tapamajade kohta.

(41)

Tapamajade konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade suhtes rakendatakse järjepidevalt teaduse ja tehnika arengu saavutusi. Seetõttu on oluline anda komisjonile volitus muuta tapamajade konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade suhtes kohaldatavaid nõudeid, säilitades samal ajal loomade kaitse ühtlase ja kõrge taseme.

(42)

Ühenduse suunised on kasulikud, et anda ettevõtjatele ja pädevatele asutustele konkreetset teavet tapamajade konstruktsiooni, planeeringu ja sisseseade kohta, mis aitaks tagada loomade kaitse kõrge taseme, säilitades samas ettevõtjate jaoks võrdsed võimalused. Seetõttu on vaja anda komisjonile volitus võtta vastu sellised juhised.

(43)

Uimastuseta tapmisel tuleb kannatuste minimaalseks muutmise eesmärgil kõri täpselt läbi lõigata terava noaga. Lisaks aeglustub loomadel, kelle liikumist pärast kõri läbilõikamist mehaaniliselt ei piirata, tõenäoliselt ka veretustamise protsess, pikendades tarbetult kannatusi. Veised, lambad ja kitsed on kõige tavalisemad loomaliigid, keda sel viisil tapetakse. Seetõttu tuleks uimastuseta tapetavate mäletsejaliste liikumist piirata individuaalselt ja mehhaaniliselt.

(44)

Tapamajades kohaldatakse loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise suhtes järjepidevalt teaduse ja tehnilise arengu saavutusi. Seetõttu on oluline anda komisjonile volitus muuta loomade tapaeelset käitlemist ja liikumise piiramist käsitlevaid nõudeid, säilitades loomade kaitse ühtlase ja kõrge taseme.

(45)

Ühenduse suunised on kasulikud, et anda ettevõtjatele ja pädevatele asutustele konkreetset teavet loomade tapaeelse käitlemise ja nende liikumise piiramise kohta, mis aitaks tagada loomade kaitse kõrge taseme, säilitades samas ettevõtjate jaoks võrdsed võimalused. Seetõttu on vaja anda komisjonile volitus võtta vastu sellised juhised.

(46)

Mõnes liikmesriigis saadud kogemused tõestavad, et erikvalifikatsiooniga isiku määramine loomade heaolu eest vastutavaks töötajaks, kes kooskõlastab ja jälgib loomade heaolu tagava töökorra rakendamist tapamajades, on parandanud loomade heaolu. Seepärast tuleks nimetatud meedet kohaldada kogu ühenduses. Loomade heaolu eest vastutaval töötajal peaks olema piisavalt volitusi ja tehnilist pädevust tapaliini töötajate asjakohaseks nõustamiseks.

(47)

Väikestelt tapamajadelt, mis tegelevad valdavalt toidu otsemüügiga lõpptarbijatele, ei nõuta käesoleva määruse üldpõhimõtete rakendamiseks vajalikku keerukat juhtimissüsteemi. Kohapealse loomade heaolu eest vastutava töötaja ametissemääramise nõue oleks seetõttu sellistel juhtudel seatud eesmärkide suhtes ebaproportsionaalne ja käesolevas määruses tuleks selliste tapamajade suhtes ette näha nimetatud nõudest erandi tegemise võimalus.

(48)

Loomade arvu vähendamine on sageli seotud kriisi ohjamisega, millel on mitu paralleelset prioriteeti, näiteks loomatervis, rahvatervis, keskkond või loomade heaolu. Kuigi loomade heaolu käsitlevate eeskirjade järgimine on oluline kõikidel loomade arvu vähendamise etappidel, võib juhtuda, et erandlike asjaolude korral võib nende eeskirjade järgimine ohustada inimeste tervist või oluliselt aeglustada haigustõrjet, põhjustades sellega suurema arvu loomade haigestumist ja surma.

(49)

Seetõttu tuleks erandkorras lubada pädevatel asutustel mitte järgida käesoleva määruse teatavaid sätteid – nimelt konkreetsete üksikjuhtumite puhul, mil loomatervisega seotud olukord nõuab loomade hädatapmist ja/või kui loomade optimaalse heaolu loomiseks sobivad alternatiivid ei ole kättesaadavad. Sellised erandid ei tohiks siiski asendada nõuetekohast planeerimist. Selleks tuleks planeerimise taset tõsta ning loomade heaolu tuleks nõuetekohaselt integreerida nakkushaiguste situatsiooniplaanidesse.

(50)

Loomahaigustest teatamise eesmärgil teatatakse haiguspuhangutest vastavalt nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiivile 82/894/EMÜ (loomahaigustest teatamise kohta ühenduses), (9) kasutades selleks loomahaigustest teatamise süsteemi (ADNS). Praegu ei edastata ADNSi kaudu eraldi teavet loomade heaolu kohta, kuid tulevikus võib seda kõnealusel eesmärgil kohandada. Selle tulemusel tuleks ette näha erand loomade heaolu käsitlevast aruandluskohustusest loomade arvu vähendamise korral, et näha ette ADNSi edasist arendamist.

(51)

Kaasaegsed uimastamis- ja loomade liikumise piiramise seadmed muutuvad üha keerukamaks ja komplitseeritumaks ning nõuavad asjatundlikkust ja analüüsivõimet. Seetõttu peaksid liikmesriigid tagama, et pädevale asutusele tehakse kättesaadavaks piisavad teaduslikud tõendid, mida ametiisikud saaksid kasutada, kui on vaja hinnata loomade uimastamise meetodeid või seadmeid.

(52)

Kõikide uimastamismeetodite tõhusus põhineb põhiparameetrite kontrollil ja nende korrapärasel hindamisel. Loomade hukkamisel kasutatavaid käitlemis- ja järelevalvemenetlusi hõlmavate heade tavade juhiste väljatöötamine on oluline selleks, et ettevõtjaid loomade heaolu küsimustes asjakohaselt juhendada. Selliste juhiste hindamine nõuab teadusvaldkonna teadmisi, praktilisi kogemusi ja sidusrühmadevahelisi kompromisse. Igas liikmesriigis peaks kõnealust ülesannet täitma tugikeskus või võrgustik, mis teeb koostööd asjaomaste huvitatud isikutega.

(53)

Pädevustunnistuste väljastamine peaks olema ühtlustatud. Seetõttu peaksid pädevustunnistusi väljastavad asutused või üksused olema akrediteeritud kooskõlas kooskõlastatud standarditega, mida tuleks teaduslikult hinnata. Artikli 20 kohaselt teadusabi osutavad asutused peaksid vajaduse korral esitama oma arvamuse, mis käsitleb pädevustunnistusi väljastavate asutuste või üksuste suutlikkust ja sobivust.

(54)

Määrusega (EÜ) nr 882/2004 on ette nähtud teatavad meetmed, mida pädev asutus peab võtma nõuete rikkumise korral, eriti siis, kui on tuvastatud heaolu käsitlevate eeskirjade nõuete rikkumine. Järelikult on vaja ette näha üksnes täiendavad meetmed, mis tulenevad konkreetselt käesolevast määrusest.

(55)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 nõutakse Euroopa Toiduohutusametilt ameti tegevusvaldkondades töötavate organisatsioonide võrgustiku moodustamise edendamist, et hõlbustada teadusalast koostööd, teabevahetust, ühisprojektide väljatöötamist ja rakendamist, kogemuste ja parimate tavade vahetamist toidualaste õigusaktide valdkonnas.

(56)

Pädevus- ja koolitustunnistuste väljastamine peaks olema ühtlustatud. Käesolevas määruses tuleks seetõttu ette näha liikmesriikide vastavad kohustused ja tunnistuste väljastamise, peatamise ja tühistamise kord.

(57)

Euroopa kodanikud eeldavad, et loomade tapmisel järgitakse loomade heaolu miinimumeeskirju. Teatud valdkondades sõltub loomadesse suhtumine riikides valitsevatest erinevatest arusaamistest ning mõnes liikmesriigis on vajadus säilitada või võtta vastu loomade heaolu eeskirju, mis on ulatuslikumad ühenduse tasandil heakskiidetutest. Loomade huvides ja tingimusel, et see ei mõjuta siseturu toimimist, on asjakohane võimaldada liikmesriikidele teatud paindlikkus säilitada või teatud spetsiifilistes valdkondades ka vastu võtta ulatuslikumaid siseriiklikke eeskirju.

Oluline on tagada, et liikmesriigid ei kasuta selliseid siseriiklikke eeskirju viisil, mis häirib siseturu nõuetekohast toimimist.

(58)

Mõnes käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvas valdkonnas, eelkõige tehistingimustes kasvatatavate kalade ja selilipööramise abil veiste liikumise piiramise küsimuses, vajab nõukogu enne üksikasjalike eeskirjade kehtestamist täiendavat teaduslikku, sotsiaalset ja majanduslikku teavet. Seetõttu on vajalik, et komisjon esitaks nõukogule kõnealuse teabe, enne kui teeb ettepaneku käesoleva määruse kõnealuste valdkondade muutmiseks.

(59)

Tapamajade planeering, konstruktsioon ja sisseseade nõuab pikaajalist kavandamist ja investeerimist. Seepärast on vaja käesoleva määrusega ette näha asjakohane üleminekuperiood, mis võimaldab kõnealusel tööstusel kohaneda käesolevas määruses sätestatud nõuetega. Üleminekuperioodi jooksul tuleks jätkata direktiivi 93/119/EÜ selliste nõuete kohaldamist, mis kehtivad tapamajade planeeringu, konstruktsiooni ja sisseseade suhtes.

(60)

Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad karistuste kohta, mida on võimalik kohaldada käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja tagama nende rakendamise. Need karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(61)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt tagada ühtlustatud lähenemisviis seoses standarditega, millega kaitstakse loomade heaolu surmamisel, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning käesoleva määruse ulatuse ja mõju tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt on selle eesmärgi saavutamiseks vajalik ja asjakohane kehtestada erieeskirjad, milles käsitletakse loomade surmamist toidu, villa, naha, karusnaha või muude toodete saamise eesmärgil ning surmamisega seotud toiminguid. Käesolev määrus ei lähe selle eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(62)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (10),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISU, REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad toidu, villa, naha, karusnaha või muude toodete tootmiseks aretatavate või peetavate loomade surmamise ning loomade arvu vähendamise eesmärgil loomade surmamise ja nendega seotud toimingute kohta.

Kalade suhtes kohaldatakse siiski üksnes artikli 3 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

2.   II peatükki, välja arvatud artikli 3 lõiked 1 ja 2, III peatükki ja IV peatükki, välja arvatud selle artikkel 19, ei kohaldata väljaspool tapamaja hädatapmise suhtes ega ka siis, kui nimetatud sätete järgimine tekitaks otsese ja tõsise ohu inimeste tervisele ja ohutusele.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmistel juhtudel:

a)

kui loomad surmatakse

i)

pädeva asutuse järelevalve all teaduslike katsete käigus;

ii)

jahipidamise või harrastuskalapüügi ajal;

iii)

kultuuri- või spordisündmuste ajal;

b)

kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes, kui omanik tapab need väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „surmamine”– tahtlikult algatatud protsess, mis põhjustab looma surma;

b)   „seotud toimingud”– surmamisega seoses ja surmamiseks ette nähtud kohas sooritatavad toimingud, näiteks loomade käitlemine, tapaeelne pidamine, liikumise piiramine, uimastamine ja veretustamine;

c)   „loom”– mis tahes selgroogne loom, välja arvatud roomajad ja kahepaiksed;

d)   „hädatapmine”– selliste loomade surmamine, kellel on tõsine vigastus või haigus, mis tekitab tugevat valu või kannatusi, mida muude praktiliste vahenditega ei ole võimalik leevendada;

e)   „tapaeelne pidamine”– loomade hoidmine tallides, latrites, katusealustes või väljadel seoses tapamajas sooritatavate toimingutega või nende osana;

f)   „uimastamine”– tahtlikult käivitatud protsess, mis ilma valu tekitamata põhjustab teadvuse ja tundlikkuse kaotust, sealhulgas igasugune silmapilkse surmaga lõppev protsess;

g)   „riitus”– loomade tapmisega seotud toimingute rida, mis on ette nähtud usundite raames;

h)   „kultuuri- või spordisündmused”– sündmused, mis on oma põhiolemuselt ja ülekaalukalt seotud pikaaegsete kultuuritraditsioonide või sporditegevusega, sealhulgas võidujooks ja muud võistlusvormid, kui need ei ole seotud liha või muude loomsete saaduste tootmisega või kui selline tootmine on sündmuse endaga võrreldes vähese tähtsusega ja sellel ei ole majanduslikku kaalu;

i)   „standardne töökord”– kirjalike juhiste komplekt, mille eesmärk on ühetaolisuse saavutamine konkreetse funktsiooni või standardi rakendamisel;

j)   „tapmine”– loomade hukkamine inimtarbimiseks;

k)   „tapamaja”– määruse (EÜ) nr 853/2004 reguleerimisalasse kuuluv ettevõte maismaaloomade tapmiseks;

l)   „ettevõtja”– füüsiline või juriidiline isik, kelle kontrolli alla kuulub ettevõte, mis tegeleb loomade surmamisega või mis tahes seotud toimingutega, mis kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse;

m)   „karusloomad”– imetajate liikidesse kuuluvad loomad, keda kasvatatakse esmajoones karusnaha tootmise eesmärgil, näiteks naaritsad, tuhkrud, rebased, kährikud, nutriad ja tšintšiljad;

n)   „loomade arvu vähendamine”– pädeva asutuse järelevalve all toimuv loomade surmamise protsess rahvatervise, loomade tervise, loomade heaolu või keskkonnaga seotud põhjustel;

o)   „kodulinnud”– tehistingimustes peetavad linnud, sealhulgas kodulindudeks mitte peetavad linnud, keda siiski peetakse tehistingimustes koduloomadena, välja arvatud silerinnalised linnud;

p)   „liikumise piiramine”– looma suhtes sellise menetluse kohaldamine, mille eesmärk on piirata looma liikumist tõhusa uimastamise ja surmamise hõlbustamiseks, hoidudes seejuures põhjustamast välditavat valu, hirmu või ärritamist;

q)   „pädev asutus”– liikmesriigi keskasutus, mis on pädev käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks, või mis tahes muu asutus, millele kõnealune keskasutus on selle pädevuse delegeerinud;

r)   „kesknärvisüsteemi hävitamine”– kesknärvisüsteemikudede ja seljaaju vigastamine koljuõõnde viidava pika vardakujulise instrumendi abil.

II   PEATÜKK

ÜLDNÕUDED

Artikkel 3

Üldnõuded surmamisel ja sellega seotud toimingute tegemisel

1.   Loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest.

2.   Lõike 1 kohaldamiseks võtavad eeskätt ettevõtjad vajalikke meetmeid, et

a)

loomadele oleks tagatud füüsiline mugavus ja kaitse, eriti nende hoidmine puhtana ja nõuetekohastes termilistes tingimustes, ning kukkumise ja libisemise vältimine;

b)

loomad oleks kaitstud vigastuste eest;

c)

loomi peetaks ja käideldaks tingimustes, milles on arvestatud nende tavapärast käitumist;

d)

loomadel ei esineks välditava valu või hirmu või muu ebanormaalse käitumise tunnuseid;

e)

loomad ei peaks kannatama pikemaajalise toiduta ja veeta olemise tõttu;

f)

hoida ära loomade välditavat kokkupuudet teiste loomadega, mis võib ohustada loomade heaolu.

3.   Loomade surmamiseks ja sellega seotud toiminguteks kasutatavad rajatised projekteeritakse, ehitatakse, neid hooldatakse ja kasutatakse nii, et aasta läbi oleks tagatud lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete täitmine rajatise eeldatavates tegutsemistingimustes.

Artikkel 4

Uimastamismeetodid

1.   Loomi tohib surmata üksnes pärast uimastamist, mida tehakse vastavalt I lisas sätestatud meetoditele ning nende meetodite kohaldamisega seonduvatele erinõuetele. Teadvuse ja tundlikkuse puudumine tagatakse kuni loomade surmani.

I lisas kirjeldatud meetoditele, mis ei too kaasa silmapilkset surma (edaspidi „lihtne uimastamine”), järgneb võimalikult kiiresti menetlus, mis tagab surma, näiteks veretustamine, kesknärvisüsteemi hävitamine, hukkamine elektrivooluga või püsiva anoksia esilekutsumine.

2.   Teaduse ja tehnika arengu arvessevõtmiseks võib I lisa muuta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele, võttes aluseks Euroopa Toiduohutusameti arvamuse.

Kõigi selliste muudatuste puhul tagatakse loomade heaolu selline tase, mis on vähemalt samaväärne olemasolevate meetodite abil saavutatud tasemega.

3.   Ühenduse suunised I lisas esitatud meetodite kohta võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

4.   Lõike 1 nõudeid ei kohaldata loomade suhtes, kelle puhul teatud religioossete rituaalide tõttu kasutatakse erilisi tapmisviise, tingimusel et tapmine toimub tapamajas.

Artikkel 5

Uimastamise kontrollimine

1.   Ettevõtjad tagavad, et uimastamise eest vastutavad isikud või teised selleks määratud töötajad teevad korrapäraselt kontrolle, veendumaks, et loomadel puuduvad teadvuseloleku või tundlikkuse tunnused uimastamisprotsessi lõppemise ja surma saabumise vahelises ajavahemikus.

Nende kontrollide jaoks kasutatakse piisavalt representatiivset loomade valimit ning kontrollimissageduse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eelmiste kontrollide tulemusi ja kõiki tegureid, mis võivad mõjutada uimastamisprotsessi tõhusust.

Kui kontrollimise tulemusel ilmneb, et loom ei ole nõuetekohaselt uimastatud, võtab uimastamise eest vastutav isik viivitamatult asjakohaseid meetmeid, mis on kindlaks määratud standardses töökorras, mis koostatakse vastavalt artikli 6 lõikele 2.

2.   Kui artikli 4 lõike 4 kohaldamisel surmatakse loomi eelnevalt uimastamata, kontrollivad tapmise eest vastutavad isikud korrapäraselt, ega loomadel ei esine mingeid teadvuseloleku või tundlikkuse tunnuseid, enne kui lõpetatakse nende liikumise piiramine, ega mingeid elusoleku tunnuseid, enne kui lihakeha korrastatakse või töödeldakse kuuma veega.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamisel võivad ettevõtjad kasutada kontrollimenetlusi, mida kirjeldatakse artiklis 13 osutatud heade tavade juhistes.

4.   Asjakohasel juhul võib teatavate uimastamismeetodite kõrgetasemelist usaldusväärsust arvesse võttes ning Euroopa Toiduohutusameti arvamuse alusel teha vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele erandeid lõikes 1 sätestatud nõuetest.

Artikkel 6

Standardne töökord

1.   Ettevõtjad planeerivad loomade surmamise ja sellega seotud toimingud ette ning viivad need läbi standardse töökorra kohaselt.

2.   Ettevõtjad koostavad standardse töökorra ja rakendavad seda, et tagada surmamise ja sellega seotud toimingute vastavuse artikli 3 lõikele 1.

Uimastamise puhul standardses töökorras

a)

võetakse arvesse tootjate soovitusi;

b)

määratakse iga kasutatud uimastamismeetodi jaoks põhiparameetrid, mis on sätestatud I lisa I peatükis, võttes aluseks kättesaadavad teaduslikud tõendid, et tagada meetodite tulemuslikkus loomade uimastamisel;

c)

täpsustatakse meetmed, mis võetakse, kui artiklis 5 osutatud kontrollide tulemusel ilmneb, et loom ei ole nõuetekohaselt uimastatud, või kui loomade tapmisel artikli 4 lõike 4 kohaselt ilmneb, et loomal esineb veel elusoleku tunnuseid.

3.   Käesoleva artikli lõike 2 kohaldamisel võib ettevõtja kasutada standardset töökorda, mida kirjeldatakse artiklis 13 osutatud heade tavade juhistes.

4.   Ettevõtjad edastavad oma standardse töökorra pädevale asutusele, kui viimane seda nõuab.

Artikkel 7

Pädevustase ja -tunnistus

1.   Surmamist ja sellega seotud toiminguid tohivad teha üksnes vastava pädevustasemega isikud viisil, millega ei tekitata loomadele välditavat valu, ängi või kannatusi.

2.   Ettevõtjad tagavad, et järgmised tapatoimingud sooritavad üksnes isikud, kellel on olemas artikli 21 kohane pädevustunnistus, mis kinnitab nende pädevust nimetatud toimingute tegemiseks vastavalt käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele:

a)

loomade pidamine ja hooldamine enne nende liikumise piiramist;

b)

loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise eesmärgil;

c)

loomade uimastamine;

d)

uimastamise tõhususe hindamine;

e)

elusloomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputamine;

f)

elusloomade veretustamine;

g)

tapmine vastavalt artikli 4 lõikele 4.

3.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kohustust, surmatakse karusloomad sellise isiku juuresolekul ja järelevalve all, kellel on artiklis 21 osutatud pädevustunnistus, mis on välja antud kõigi nende toimingute jaoks, mida sooritatakse tema järelevalve all. Karusnahafarmide ettevõtjad teatavad enne pädevale asutusele, millal loomade surmamine aset leiab.

Artikkel 8

Loomade liikumise piiramise ja uimastamisseadmete kasutusjuhendid

Tooteid, mida turustatakse või reklaamitakse loomade liikumise piiramise või uimastamisseadmetena, võib müüa üksnes siis, kui nendega on kaasas asjakohased juhendid nende kasutamise kohta, millega tagatakse loomade heaolu optimaalsed tingimused. Ühtlasi teevad tootjad kõnealused juhendid avalikkusele interneti kaudu kättesaadavaks.

Juhendites täpsustatakse eelkõige järgmist:

a)

loomade liigid, kategooriad, kogused ja/või kaal, mille jaoks seade on ette nähtud;

b)

soovitatavad parameetrid, mis vastavad erinevatele kasutusolukordadele, sealhulgas I lisa I peatükis kirjeldatud põhiparameetrid;

c)

uimastamisseadmete tõhususe seire meetod, millega hinnatakse vastavust käesoleva määruse eeskirjadele;

d)

hooldusalased soovitused ja vajaduse korral soovitused uimastamisseadmete kalibreerimise kohta.

Artikkel 9

Liikumise piiramise ja uimastamisseadmete kasutamine

1.   Ettevõtjad tagavad, et kõiki seadmeid, mida kasutatakse loomade liikumise piiramiseks või uimastamiseks, hooldavad ja kontrollivad tootja juhendite kohaselt sel eesmärgil eriväljaõppe saanud isikud.

Ettevõtjad koostavad hooldusaruande. Ettevõtjad säilitavad neid aruandeid vähemalt ühe aasta jooksul ja teevad need pädevale asutusele nõudmisel kättesaadavaks.

2.   Ettevõtjad tagavad, et uimastamistoimingute ajal on kohapeal viivitamatult kättesaadavad asjakohased varuseadmed, mida saab kasutada, kui algselt kasutatud uimastamisseade peaks rikki minema. Varumeetod võib esialgsest erineda.

3.   Ettevõtjad tagavad, et looma ei paigutata liikumise piiramise, sealhulgas pea liikumise piiramise seadmesse enne, kui uimastamise või veretustamise eest vastutav isik on valmis looma uimastama või veretustama võimalikult kiiresti.

Artikkel 10

Kodune isiklik tarbimine

Väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks tapetavate kodulindude, küülikute ja jäneste hulka mittekuuluvate loomade tapmise ja sellega seonduvate toimingute, mida teeb loomade omanik või tema vastutusel ja järelevalve all tegutsev isik, suhtes kohaldatakse üksnes nõudeid, mis on sätestatud artikli 3 lõikes 1, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1.

Väljaspool tapamaja koduseks isiklikuks tarbimiseks tapetavate loomade, välja arvatud kodulinnud, küülikud, jänesed, sead, lambad ja kitsed, tapmise, mida teostab loomade omanik või tema vastutusel ja järelevalve all tegutsev isik, suhtes kohaldatakse siiski ka nõudeid, mis on sätestatud artikli 15 lõikes 3 ning III lisa punktides 1.8–1.11, punktis 3.1 ja lihtsa uimastamise suhtes ka punktis 3.2.

Artikkel 11

Väikestes kogustes kodulinnu-, küüliku- ja jäneseliha otsetarne

1.   Lõpptarbijale või lõpptarbijat otse varustavatele kohalikele jaemüüjatele väikestes kogustes liha otsetarnimise eesmärgil taludes tapetavate kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes kohaldatakse üksnes nõudeid, mis on sätestatud artikli 3 lõikes 1, artikli 4 lõikes 1 ja artikli 7 lõikes 1, tingimusel et talus tapetavate loomade arv ei ületa maksimaalset loomade arvu, mis kehtestatakse vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

2.   Kõnealuste loomade tapmise suhtes kohaldatakse käesoleva määruse II ja III peatükis sätestatud nõudeid, kui tapetavate loomade arv ületab käesoleva artikli lõikes 1 osutatud maksimumarvu.

Artikkel 12

Import kolmandatest riikidest

Käesoleva määruse II ja III peatükis sätestatud nõudeid kohaldatakse määruse (EÜ) nr 854/2004 artikli 12 lõike 2 punkti a rakendamisel.

Kolmandast riigist imporditud liha terviseohutuse sertifikaadile peab olema lisatud tõend, millega tõendatakse, et täidetud on nõuded, mis on vähemalt samaväärsed käesoleva määruse II ja III peatükis sätestatud nõuetega.

Artikkel 13

Heade tavade juhiste väljatöötamine ja levitamine

1.   Liikmesriigid soodustavad heade tavade juhiste väljatöötamist ja levitamist, mille eesmärk on hõlbustada käesoleva määruse rakendamist.

2.   Pärast heade tavade juhiste väljatöötamist arendavad ettevõtjate organisatsioonid neid edasi ja levitavad neid,

a)

konsulteerides asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide esindajate, pädevate asutuste ja teiste huvitatud isikutega;

b)

võttes arvesse artikli 20 lõike 1 punktis c osutatud teaduslikke arvamusi.

3.   Pädev asutus hindab heade tavade juhiseid, tagamaks et need on töötatud välja lõike 2 kohaselt ning et nad on kooskõlas olemasolevate ühenduse suunistega.

4.   Kui ettevõtjate organisatsioonid ei esita heade tavade juhiseid, võib pädev asutus töötada välja ja avaldada enda heade tavade juhised.

5.   Liikmesriigid edastavad komisjonile kõik heade tavade juhised, mille pädev asutus on heaks kiitnud. Komisjon loob ja haldab kõnealuste juhiste registreerimise süsteemi ning võimaldab liikmesriikidele selle kasutamise.

III   PEATÜKK

TAPAMAJADE SUHTES KOHALDATAVAD LISANÕUDED

Artikkel 14

Tapamajade planeering, konstruktsioon ja sisseseade

1.   Ettevõtjad tagavad, et tapamajade planeering ja konstruktsioon ning nendes kasutatav sisseseade vastab II lisas esitatud eeskirjadele.

2.   Käesoleva määruse kohaldamiseks esitavad ettevõtjad nõudmisel määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 4 osutatud pädevale asutusele iga tapamaja kohta vähemalt järgmise teabe:

a)

iga tapaliini maksimaalne läbilaskevõime väljendatuna loomade arvuna tunnis;

b)

loomakategooriad ja kaal, mille puhul tohib kasutada olemasolevaid liikumise piiramise või uimastamisseadmeid;

c)

iga tapaeelse pidamise ala maksimaalne mahutavus.

Pädev asutus hindab ettevõtja esitatud ja esimesele lõigule vastavat teavet, kui ta teeb otsuse tapamaja heakskiitmise kohta.

3.   Vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele võib vastu võtta järgmise:

a)

liikuvate tapamajade suhtes tehtavad erandid II lisas sätestatud reeglitest;

b)

teaduse ja tehnika arenguga kohandamiseks vajalikud muudatused II lisas.

Esimese lõigu punktis a osutatud erandite vastuvõtmiseni võivad liikmesriigid kehtestada või hoida alal siseriiklikud eeskirjad liikuvate tapamajade kohta.

4.   Ühenduse suunised käesoleva artikli lõike 2 ja II lisa rakendamiseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 15

Käitlemine ja liikumise piiramine tapamajades

1.   Ettevõtjad tagavad III lisas esitatud tapamajade tööeeskirjade järgimise.

2.   Ettevõtjad tagavad, et kõikide selliste loomade liikumine, kes surmatakse artikli 4 lõike 4 kohaselt eelnevalt uimastamata, on individuaalselt piiratud; mäletsejaliste liikumist piiratakse mehaaniliselt.

Veiste liikumise piiramiseks nende selilipööramist või mis tahes muud ebaloomulikku asendit kasutavaid süsteeme ei tohi kasutada, välja arvatud juhul, kui loomad tapetakse artikli 4 lõike 4 kohaselt, ning tingimusel, et süsteemid on varustatud seadisega, mis ei lase loomal pead külg- või vertikaalsuunas liigutada, ning et süsteeme saab kohandada vastavalt looma suurusele.

3.   Järgmised liikumise piiramise meetodid on keelatud:

a)

teadvusel loomade ülesriputamine;

b)

loomade jalgade mehaaniline kinnipigistamine või kinnisidumine;

c)

seljaaju katkestamine, kasutades näiteks nuga või pussnuga;

d)

elektrivoolu kasutamine looma liikumatuks tegemiseks, nii et see ei uimasta ega surma loomi kontrollitult, eriti kui kasutatav elektrivool ei läbista peaaju.

Punkte a ja b ei kohaldata siiski kodulindude puhul kasutatavate köidikahelate suhtes.

4.   Teaduse ja tehnika arengu, sealhulgas Euroopa Toiduohutusameti arvamuse arvessevõtmiseks võib III lisa muuta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

5.   Ühenduse suunised III lisas sätestatud eeskirjade rakendamiseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 16

Tapamajades kasutatavad seiremenetlused

1.   Artikli 5 kohaldamiseks kehtestavad ettevõtjad asjakohased seiremenetlused ja rakendavad neid tapamajades.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud seiremenetlustega kirjeldatakse artiklis 5 osutatud kontrollide tegemise moodust ning need sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

seiremenetluse eest vastutavate isikute nimed;

b)

teadvusetuse ja teadvusel oleku või tundlikkuse tunnuste tuvastamise näitajad loomadel; näitajad, mis on välja töötatud, et tuvastada elusoleku tunnuste puudumist loomadel, kes on tapetud artikli 4 lõike 4 kohaselt;

c)

kriteeriumid, mille abil tehakse kindlaks, kas punktis b osutatud näitajate tulemused on rahuldavad;

d)

asjaolud, mille esinemisel seire peab toimuma, ja/või aeg, millal seire peab toimuma;

e)

loomade arv seire käigus kontrollitavas valimis;

f)

asjakohased menetlused, millega tagatakse, et juhul, kui punktis c osutatud kriteeriume ei täideta, vaadatakse uimastamis- või surmamistoimingud läbi, et selgitada välja puuduste põhjused ja teha toimingutes vajalikud muudatused.

3.   Ettevõtjad kehtestavad spetsiifilise seiremenetluse iga tapaliini jaoks.

4.   Kontrollide sageduse määramisel võetakse arvesse selliseid peamisi riskitegureid nagu tapaloomade liigi või suuruse muutmine või personali vahetumine ning see peab tagama saadud tulemuste usaldusväärsuse kõrge taseme.

5.   Käesoleva artikli lõigete 1–4 kohaldamisel võivad ettevõtjad kasutada seiremenetlusi, mida kirjeldatakse artiklis 13 osutatud heade tavade juhistes.

6.   Ühenduse suunised tapamajade seiremenetluste kohta võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 17

Loomade heaolu eest vastutav töötaja

1.   Ettevõtjad määravad iga tapamaja jaoks loomade heaolu eest vastutava töötaja, kes aitab neil tagada, et järgitakse käesoleva määrusega kehtestatud eeskirju.

2.   Loomade heaolu eest vastutav töötaja on ettevõtja otseses alluvuses ning annab loomade heaoluga seotud küsimustes aru otse ettevõtjale. Tema ametikoht võimaldab tal nõuda tapamaja personalilt mis tahes parandusmeetmete võtmist, mis on vajalikud käesoleva määrusega kehtestatud eeskirjade järgimiseks.

3.   Loomade heaolu eest vastutava töötaja ametikohustused tuleb tapamaja standardses töökorras kindlaks määrata ja asjaomast personali tuleb nendest teavitada.

4.   Loomade heaolu eest vastutaval töötajal peab olema artiklis 21 osutatud pädevustunnistus, mis on välja antud kõigi nende tapamajas tehtavate toimingute jaoks, mille eest ta vastutab.

5.   Loomade heaolu eest vastutav töötaja registreerib tapamajas, kus ta oma tööülesandeid täidab, võetud meetmed loomade heaolu parandamiseks. Kõnealune aruanne säilitatakse vähemalt ühe aasta jooksul ja see tehakse pädevale asutusele nõudmisel kättesaadavaks.

6.   Lõikeid 1–5 ei kohaldata tapamajade suhtes, kus tapetakse vähem kui 1 000 loomühikut imetajaid või 150 000 ühikut lindusid või küülikuid aasta jooksul.

Esimeses lõigus kasutatud mõiste „loomühik” on standardne mõõtühik, mis võimaldab eri liiki kariloomi käsitlevaid andmeid võrdlemise eesmärgil koondada.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutavad liikmesriigid järgmisi võrdusmäärasid:

a)

täiskasvanud veised nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus)) (11) tähenduses ja hobused: üks loomühik;

b)

muud veised: 0,50 loomühikut;

c)

sead eluskaaluga üle 100 kg: 0,20 loomühikut;

d)

muud sead: 0,15 loomühikut;

e)

lambad ja kitsed: 0,10 loomühikut;

f)

lambatalled, kitsetalled ja põrsad eluskaaluga alla 15 kg: 0,05 loomühikut.

IV   PEATÜKK

LOOMADE ARVU VÄHENDAMINE JA HÄDATAPMINE

Artikkel 18

Loomade arvu vähendamine

1.   Loomade arvu vähendamise toimingu eest vastutav pädev asutus peab enne toimingu alustamist koostama tegevuskava, millega tagatakse vastavus käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele.

Lähtudes oletatava haiguspuhangu ulatuse ja asukoha kohta esitatud hüpoteesidest, sisaldavad ühenduse loomatervist käsitlevates õigusaktides nõutud situatsiooniplaanid eelkõige kavandatud uimastamis- ja surmamismeetodeid ning asjakohast töökorda, mis tagab vastavuse käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele.

2.   Pädev asutus

a)

tagab toimingute tegemise vastavalt lõikes 1 osutatud tegevuskavale;

b)

võtab kõik asjakohased meetmed, et tagada loomade heaolu parimates võimalikes tingimustes.

3.   Käesoleva artikli kohaldamisel ja seoses erakordsete asjaoludega võib pädev asutus lubada erandi tegemist käesoleva määruse sätetest, kui ta leiab, et nõuete täitmine võib tõenäoliselt mõjutada inimeste tervist või aeglustada oluliselt haigustõrjet.

4.   Iga aasta 30. juuniks edastab lõikes 1 osutatud pädev asutus komisjonile aruande eelneval aastal tehtud loomade arvu vähendamise toimingute kohta ja teeb selle interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks.

Iga loomade arvu vähendamise toimingu kohta sisaldab kõnealune aruanne eelkõige järgmist teavet:

a)

loomade arvu vähendamise põhjused;

b)

surmatud loomade liik ja arv;

c)

kasutatud uimastamis- ja surmamismeetodid;

d)

esinenud raskuste kirjeldus ja kui see on asjakohane, siis ka lahendused, mis aitasid asjaomaste loomade kannatusi leevendada või minimeerida;

e)

kõik lõike 3 kohaselt tehtud erandid.

5.   Ühenduse suunised loomade arvu vähendamist käsitleva tegevuskava koostamiseks ja rakendamiseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

6.   Vajaduse korral võib selleks, et võtta arvesse ADNSi kogutud teavet, teha erandi käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud aruandluskohustusest vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 19

Hädatapmine

Hädatapmise korral võtab asjaomaste loomade pidaja vajalikud meetmed loomade võimalikult kiireks surmamiseks.

V   PEATÜKK

PÄDEV ASUTUS

Artikkel 20

Teadusabi

1.   Iga liikmesriik tagab, et pädevatele asutustele on nende taotluse korral kättesaadav piisav sõltumatu teadusabi, pakkudes järgmist:

a)

teaduslik ja tehniline eksperdiabi, mis on seotud artikli 14 lõikes 2 osutatud tapamajade heakskiitmisega ja uute uimastamismeetodite väljatöötamisega;

b)

teaduslikud arvamused tootja juhendite kohta, mis käsitlevad loomade liikumise piiramise ja uimastamise seadmete kasutamist ja hooldamist;

c)

teaduslikud arvamused tema territooriumil käesoleva määruse kohaldamiseks välja töötatud heade tavade juhiste kohta;

d)

soovitused seoses käesoleva määruse kohaldamisega, eelkõige seoses inspekteerimiste ja audititega;

e)

arvamused erinevate organisatsioonide ja üksuste suutlikkuse ja sobivuse kohta täita artikli 21 lõike 2 sätestatud nõudeid.

2.   Teadusabi võib anda võrgustiku kaudu, tingimusel et kõiki lõikes 1 loetletud ülesandeid täidetakse seoses kõikide asjaomases liikmesriigis tehtavate asjakohaste toimingutega.

Selleks määrab iga liikmesriik kindlaks ühtse kontaktpunkti ja teeb selle interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks. Selline kontaktpunkt vastutab käesoleva määruse rakendamisega seotud tehnilise ja teadusliku teabe ning parimate tavade jagamise eest teiste kontaktpunktide ja komisjoniga.

Artikkel 21

Pädevustunnistus

1.   Artikli 7 kohaldamiseks määravad liikmesriigid pädeva asutuse, mis

a)

tagab, et surmamise ja sellega seotud toimingutega tegelev personal saab koolitust;

b)

väljastab pädevustunnistusi, mis kinnitavad, et on sooritatud sõltumatu lõpueksam, mis hõlmab asjakohaseid loomakategooriaid ja artikli 7 lõigetes 2 ja 3 osutatud toiminguid ning IV lisas esitatud teemasid;

c)

kiidab heaks punktis a osutatud koolituskursuste õppekavad ning punktis b osutatud eksamite sisu ja läbiviimise korra.

2.   Pädev asutus võib delegeerida kvalifikatsiooni kinnitava lõpueksami läbiviimise ja pädevustunnistuse väljastamise eraldi organisatsioonile või üksusele,

a)

millel on selleks vajalikud kogemused, personal ja vahendid;

b)

mis on sõltumatu ning mille tegevus seoses lõpueksami läbiviimise ja pädevustunnistuste väljastamisega ei too kaasa huvide konflikti.

Pädev asutus võib delegeerida ka koolituskursuste korraldamise eraldi organisatsioonile või üksusele, kellel on selleks vajalikud kogemused, personal ja vahendid.

Pädev asutus peab tegema üksikasjaliku teabe organisatsioonide ja üksuste kohta, kellele sellised ülesanded on delegeeritud, interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks.

3.   Pädevustunnistustele märgitakse, milliste loomakategooriate, seadmete laadi ja artikli 7 lõigetes 2 või 3 loetletud toimingute kohta need kehtivad.

4.   Liikmesriigid tunnistavad teistes liikmesriikides väljastatud pädevustunnistusi.

5.   Pädev asutus võib välja anda ajutisi pädevustunnistusi, tingimusel et

a)

taotleja on registreeritud ühele lõike 1 punktis a osutatud koolituskursustest;

b)

taotleja hakkab töötama sellise teise isiku juuresolekul ja otsese järelevalve all, kellel on asjaomase konkreetse tegevuse jaoks välja antud pädevustunnistus;

c)

ajutise tunnistuse kehtivus ei ületa kolme kuud ning

d)

taotleja esitab kirjaliku avalduse, millega kinnitab, et talle ei ole asjaomase konkreetse tegevuse jaoks varem antud muud ajutist pädevustunnistust, või esitab pädevale asutusele tõendid, et ta ei saanud sooritada lõpueksamit.

6.   Ilma et see piiraks kohtuasutuse või pädeva asutuse tehtud loomade käitlemise keelamise otsuse kohaldamist, väljastatakse pädevustunnistus, sealhulgas ajutine pädevustunnistus, ainult juhul, kui taotleja esitab kirjaliku avalduse selle kohta, et ta ei ole tunnistuse taotlemisele eelnenud kolme aasta jooksul tõsiselt rikkunud ühenduse ja/või siseriiklikke loomakaitsealaseid õigusnorme.

7.   Liikmesriigid võivad käesoleva määruse kohaldamisel tunnistada pädevustunnistustega samaväärseteks ka kvalifikatsiooni, mis on omandatud muul eesmärgil kui pädevustunnistuse saamiseks, tingimusel et selle omandamise tingimused on samaväärsed käesolevas artiklis sätestatutega. Pädev asutus teeb interneti kaudu avalikkusele kättesaadavaks ja ajakohastab selliste kvalifikatsioonide loetelu, mis on tunnistatud pädevustunnistusega samaväärseks.

8.   Ühenduse suunised käesoleva artikli lõike 1 kohaldamiseks võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

VI   PEATÜKK

NÕUETE RIKKUMINE, KARISTUSED JA RAKENDUSVOLITUSED

Artikkel 22

Nõuete rikkumine

1.   Määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 54 kohaldamiseks võib pädev asutus eeskätt

a)

nõuda ettevõtjatelt standardse töökorra muutmist, eriti tootmise aeglustamist või peatamist;

b)

nõuda ettevõtjatelt artiklis 5 osutatud kontrollimiste sageduse suurendamist ja artiklis 16 osutatud seiremenetluste muutmist;

c)

tunnistada kehtetuks isikule käesoleva määruse kohaselt väljastatud pädevustunnistuse või peatada selle kehtivuse, kui kõnealuse isiku pädevus, teadmised või teadlikkus oma ülesannetest ei ole enam piisavad nende toimingute tegemiseks, mille kohta tunnistus väljastati;

d)

tunnistada kehtetuks artikli 21 lõikes 2 osutatud õiguse delegeerimise või peatada selle kehtivuse;

e)

nõuda artiklis 8 osutatud juhiste muutmist, võttes sealjuures nõuetekohaselt arvesse artikli 20 lõike 1 punkti b kohaselt esitatud teaduslikke arvamusi.

2.   Kui pädev asutus tunnistab pädevustunnistuse kehtetuks või peatab selle kehtivuse, siis teavitab ta oma otsusest tunnistuse väljastanud pädevat asutust.

Artikkel 23

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ja võtavad vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ette nähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teatavad neist sätetest komisjonile 1. jaanuariks 2013 ja annavad viivitamata teada nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 24

Rakenduseeskirjad

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 25

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 58 kohaselt loodud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

VII   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 26

Rangemad siseriiklikud eeskirjad

1.   Käesoleva määrusega ei piirata liikmesriikide õigust säilitada käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivaid siseriiklikke eeskirju, mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse surmamisel.

Enne 1. jaanuari 2013 edastavad liikmesriigid komisjonile teabe selliste siseriiklike eeskirjade kohta. Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõnealustest eeskirjadest.

2.   Liikmesriigid võivad seoses järgmiste valdkondadega võtta vastu siseriiklikud eeskirjad, mille eesmärk on tagada käesolevas määruses sätestatust ulatuslikum loomade kaitse surmamisel:

a)

loomade surmamine ja sellega seotud toimingud väljaspool tapamajasid;

b)

määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 1.6 määratletud tehistingimustes peetavate ulukite (sealhulgas põhjapõtrade) tapmine ja sellega seotud toimingud;

c)

tapmine ja sellega seotud toimingud vastavalt artikli 4 lõikele 4.

Liikmesriigid edastavad komisjonile teabe selliste siseriiklike eeskirjade kohta. Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõnealustest eeskirjadest.

3.   Kui liikmesriik peab uute teaduslike tõendite alusel vajalikuks võtta I lisas osutatud uimastamismeetoditega seoses meetmeid, mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse surmamisel, teavitab ta komisjoni kavandatud meetmetest. Komisjon teavitab teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.

Komisjon esitab selle küsimuse artikli 25 lõikes 1 osutatud komiteele ühe kuu jooksul teate saamisest ning, võttes aluseks Euroopa Toiduohutusameti arvamuse, teeb otsuse asjaomaste siseriiklike meetmete heakskiitmise või tagasilükkamise kohta vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Kui komisjon peab seda asjakohaseks, võib ta heakskiidetud siseriiklike meetmete alusel teha ettepaneku I lisa muutmiseks vastavalt artikli 4 lõikele 2.

4.   Liikmesriigid ei tohi keelata ega takistada teises liikmesriigis surmatud loomadest saadud loomsete saaduste ringlusse laskmist oma territooriumil, tuues põhjenduseks, et asjaomaseid loomi ei ole surmatud vastavalt nende siseriiklikele eeskirjadele, mille eesmärk on tagada ulatuslikum loomade kaitse surmamisel.

Artikkel 27

Aruannete esitamine

1.   Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2014 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande võimaluse kohta kehtestada teatavad nõuded seoses kalade kaitsmisega surmamisel, võttes arvesse loomade heaoluga seotud aspekte ning sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnamõjusid. Kõnealusele aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanekud eesmärgiga muuta käesolevat määrust, lisades sellesse konkreetsed eeskirjad kalade kaitse kohta surmamisel.

Liikmesriigid võivad kuni kõnealuste meetmete vastuvõtmiseni jõusse jätta või vastu võtta oma siseriiklikud eeskirjad kalade kaitse kohta surmamisel ning nad teavitavad komisjoni nimetatud eeskirjadest.

2.   Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, mis käsitleb veiste liikumise piiramiseks nende selilipööramist või mis tahes muud ebaloomulikku asendit kasutavaid süsteeme. Kõnealune aruanne põhineb sellise teadusuuringu tulemustel, mille käigus võrreldi eespool nimetatud süsteeme süsteemidega, mille kasutamise korral jäävad veised püstiasendisse, ning selles võetakse arvesse loomade heaoluga seotud aspekte ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid, sealhulgas süsteemide vastuvõetavust religioossete kogukondade jaoks ning käitajate ohutust. Kõnealusele aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanekud eesmärgiga muuta käesolevat määrust; kõnealused ettepanekud käsitlevad süsteeme, millega piiratakse veiste liikumist nende selilipööramise või mis tahes muu ebaloomulikku asendi abil.

3.   Komisjon esitab hiljemalt 8. detsembril 2013 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande kodulindude erinevate uimastamismeetodite kohta ning eelkõige lindude mitmekordse veevannis uimastamise kohta, võttes arvesse loomade heaoluga seotud aspekte ning sotsiaal-majanduslikke ja keskkonnamõjusid.

Artikkel 28

Kehtetuks tunnistamine

1.   Direktiiv 93/119/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Käesoleva määruse artikli 29 lõike 1 kohaldamisel jätkatakse siiski direktiivi 93/119/EMÜ järgmiste sätete kohaldamist:

a)

A lisa:

i)

I jao punkt 1;

ii)

II jao punkt 1 ja punkti 3 teine lause ning punktid 6, 7 ja 8 ning punkti 9 esimene lause;

b)

C lisa II jao punkt 3.A.2, punkti 3.B.1 esimene lõik, punkt 3.B.2, punkt 3.B.4 ning punktid 4.2 ja 4.3.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 29

Üleminekusätted

1.   Kuni 8. detsembrini 2019 kohaldatakse artikli 14 lõiget 1 üksnes uute tapamajade või uute planeeringute, konstruktsioonide või sisseseadete suhtes, mis on hõlmatud II lisas esitatud eeskirjadega ja mida ei ole võetud kasutusele enne 1. jaanuari 2013.

2.   Kuni 8. detsembrini 2015 võivad liikmesriigid ette näha, et artiklis 21 osutatud pädevustunnistused väljastatakse lihtsustatud korras nendele isikutele, kellel on asjaomasel kutsealal vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Artikkel 30

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. september 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

M. OLOFSSON


(1)  29. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  25. veebruari 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 340, 31.12.1993, lk 21.

(4)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(6)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(7)  ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.

(8)  ELT L 226, 25.6.2004, lk 83.

(9)  EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58.

(10)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(11)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.


I LISA

UIMASTAMISMEETODITE LOETELU NING KIRJELDUS

(nimetatud artiklis 4)

I   PEATÜKK

Meetodid

Tabel 1.   Mehaanilised meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Erinõuded teatavate meetodite puhul – käesoleva lisa II peatükk

1

Läbistav poltpüstol

Tõsine ja pöördumatu ajukahjustus, mille tekitab poldi löök ja sissetungimine.

Lihtne uimastamine.

Kõik liigid.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Lasu koht ja suund.

Poldi asjakohane kiirus, väljumise pikkus ja läbimõõt vastavalt looma suurusele ja liigile.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik (s).

Ei kohaldata.

2

Mitteläbistav poltpüstol

Tõsine ajukahjustus, mille tekitab mitteläbistava poldi löök.

Lihtne uimastamine.

Mäletsejad, kodulinnud, küülikud ja jänesed.

Tapmine ainult mäletsejate puhul.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad kodulindude, küülikute ja jäneste puhul.

Lasu koht ja suund.

Poldi asjakohane kiirus, läbimõõt ja kuju vastavalt looma suurusele ja liigile.

Laengu tugevus.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik (s).

Punkt 1.

3

Kuul ja tulirelv

Tõsine ja pöördumatu ajukahjustus, mille tekitab ühe või mitme kuuli löök ja sissetungimine.

Kõik liigid.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Lasu koht.

Laengu tugevus ja kaliiber.

Kuuli tüüp.

Ei kohaldata.

4

Matseratsioon

Kogu looma silmapilkne purustamine.

Kuni 72-tunnised tibud ja munaembrüod.

Kõik olukorrad, v.a tapmine.

Käsitletava partii maksimaalne suurus.

Teradevaheline kaugus ja pöörlemise kiirus.

Ülekoormuse vältimise meede.

Punkt 2.

5

Tservikaaldislokatsioon

Kaela venitamine ja keeramine käte abil või mehhaaniliselt aju verevarustuse katkestamiseks.

Kodulinnud eluskaaluga kuni 5 kg.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Ei kohaldata.

Punkt 3.

6

Löök pähe

Tugev ja täpne löök pähe, mis tekitab tõsiseid ajukahjustusi.

Põrsad, lambatalled, kitsetalled, küülikud, jänesed, karusloomad ja kodulinnud eluskaaluga kuni 5 kg.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Löögi tugevus ja asukoht.

Punkt 3.


Tabel 2.   Elektrilised meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Käesoleva lisa II peatüki erinõuded

1

Uimastamine üksnes pead läbiva elektrivooluga

Aju läbistamine elektrivooluga, mis tekitab elektroentsefalogrammi (EEG) üldise epileptilise vormi.

Lihtne uimastamine.

Kõik liigid.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Minimaalne voolutugevus (A või mA).

Minimaalne pinge (V).

Maksimaalne sagedus (Hz).

Minimaalne kokkupuuteaeg.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik (s).

Seadmete kalibreerimise sagedus.

Elektrivoolu optimeerimine.

Elektrilöökide vältimine enne uimastamist.

Elektroodide asukoht ja kontaktpind.

Punkt 4.

2

Uimastamine kogu keha läbiva elektrivooluga

Elektrivoolu juhtimine läbi keha, mis tekitab korraga nii elektroentsefalogrammi (EEG) üldise epileptilise vormi kui ka südame fibrillatsiooni või seiskumise.

Lihtne uimastamine tapmise korral.

Kõik liigid.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Minimaalne voolutugevus (A või mA).

Minimaalne pinge (V).

Maksimaalne sagedus (Hz).

Minimaalne kokkupuuteaeg.

Seadmete kalibreerimise sagedus.

Elektrivoolu optimeerimine.

Elektrilöökide vältimine enne uimastamist.

Elektroodide asukoht ja kontaktpind.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise vaheline ajavahemik lihtsa(te) uimastamis(t)e korral (s).

Punkt 5.

3

Elektriline veevann

Elektrivoolu juhtimine veevanni kaudu läbi kogu keha, mis tekitab elektroentsefalogrammi (EEG) üldise epileptilise vormi ja võib tekitada ka südame fibrillatsiooni või seiskumise.

Lihtne uimastamine, v.a juhul, kui sagedus on 50 Hz või väiksem.

Kodulinnud.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Minimaalne voolutugevus (A või mA).

Minimaalne pinge (V).

Maksimaalne sagedus (Hz).

Seadmete kalibreerimise sagedus.

Elektrilöökide vältimine enne uimastamist.

Valu minimeerimine konveierile kinnitamisel.

Elektrivoolu optimeerimine.

Maksimaalne konveieril rippumise aeg enne veevanni kastmist.

Minimaalne kokkupuuteaeg iga looma puhul.

Lindude kastmine veevanni kuni tiivakinnituskohtadeni.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik sagedusel üle 50 Hz (s).

Punkt 6.


Tabel 3.   Gaasi kasutamisel põhinevad meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Käesoleva lisa II peatüki erinõuded

1

Suure kontsentratsiooniga süsinikdioksiid

Rohkem kui 40 % süsinikdioksiidi sisaldava gaasisegu otsene või järkjärguline manustamine teadvusel loomadele. Meetodit võib kasutada süvendite, tunnelite, konteinerite või varem suletud hoonete puhul.

Lihtne uimastamine sigade tapmise puhul.

Sead, kärplased, tšintšiljad, kodulinnud, v.a pardid ja haned.

Tapmine ainult sigade puhul.

Muud olukorrad kui tapmine kodulindude, kärplaste, tšintšiljade, sigade puhul.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise vaheline ajavahemik lihtsa uimastamise korral (s).

Gaasi kvaliteet.

Gaasi temperatuur.

Punkt 7.

Punkt 8.

2

Süsinikdioksiid kahes etapis

Kuni 40 % süsinikdioksiidi sisaldava gaasisegu järjestikune manustamine teadvusel loomadele, millele pärast loomade teadvuse kaotust järgneb suurema kontsentratsiooniga süsinikdioksiid.

Kodulinnud.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi kvaliteet.

Gaasi temperatuur.

Ei kohaldata.

3

Süsinikdioksiid koos inertsete gaasidega

Kuni 40 % süsinikdioksiidi ning inertseid gaase sisaldava gaasisegu otsene või järkjärguline manustamine teadvusel loomadele, millega kaasneb anoksia. Meetodit võib kasutada süvendite, kottide, tunnelite, konteinerite või varem suletud hoonete puhul.

Sigade lihtne uimastamine, kui vähemalt 30 % süsinikdioksiidi sisaldavat gaasisegu manustatakse vähem kui seitsme minuti jooksul.

Kodulindude lihtne uimastamine, kui vähemalt 30 % süsinikdioksiidi sisaldavat gaasisegu manustatakse vähem kui kolme minuti jooksul.

Sead ja kodulinnud.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Süsinikdioksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik lihtsa uimastamise korral (s).

Gaasi kvaliteet.

Gaasi temperatuur.

Hapnikusisaldus.

Punkt 8.

4

Inertsed gaasid

Inertsete gaaside (näiteks argoon või lämmastik) segu otsene või järkjärguline manustamine teadvusel loomadele, millega kaasneb anoksia. Meetodit võib kasutada süvendite, kottide, tunnelite, konteinerite või varem suletud hoonete puhul.

Lihtne uimastamine sigade tapmise puhul.

Kodulindude lihtne uimastamine, kui anoksia kutsutakse esile vähem kui kolme minuti jooksul.

Sead ja kodulinnud.

Tapmine, loomade arvu vähendamine ja muud olukorrad.

Hapnikusisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi kvaliteet.

Maksimaalne uimastamise ja veretustamise/surmamise vaheline ajavahemik lihtsa uimastamise korral (s).

Gaasi temperatuur.

Punkt 8.

5

Süsinikmonooksiid (puhas allikas)

Rohkem kui 4 % süsinikmonooksiidi sisaldava gaasisegu manustamine teadvusel loomadele.

Karusloomad, kodulinnud ja põrsad.

Muud olukorrad kui tapmine.

Gaasi kvaliteet.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi temperatuur.

Punktid 9.1, 9.2 ja 9.3.

6

Süsinikmonooksiid koos muude gaasidega

Rohkem kui 1 % süsinikmonooksiidi ning muid mürgiseid gaase sisaldava gaasisegu manustamine teadvusel loomadele.

Karusloomad, kodulinnud ja põrsad.

Muud olukorrad kui tapmine.

Süsinikmonooksiidi sisaldus.

Kokkupuute kestus.

Gaasi temperatuur.

Mootori tekitatud gaasi filtreerimine.

Punkt 9.


Tabel 4.   Muud meetodid

Nr

Nimetus

Kirjeldus

Kasutamistingimused

Põhiparameetrid

Käesoleva lisa II peatüki erinõuded

1

Surmav süst

Teadvuse ja tundlikkuse kaotus, millele pöördumatult järgneb surm, mille kutsub esile veterinaarravimi süstimine.

Kõik liigid.

Muud olukorrad kui tapmine.

Süstimise laad.

Heakskiidetud ravimite kasutamine.

Ei kohaldata.

II   PEATÜKK

Teatavatele meetoditele kohaldatavad erinõuded

1.   Mitteläbistav poltpüstol

Kõnealuse meetodi kasutamisel peavad ettevõtjad pöörama tähelepanu sellele, et vältida otsmikuluu murdu.

Kõnealust meetodit tohib kasutada üksnes mäletsejate suhtes, kelle eluskaal on alla 10 kg.

2.   Matseratsioon

See meetod peab loomad silmapilkselt purustama ja kohe surmama. Seade hõlmab kiirelt pöörlevaid mehhaaniliselt liigutatavaid surmamiseks ette nähtud terasid või väljaulatuvaid polüstüreenist osasid. Seadme võimsus on piisav tagamaks, et kõik loomad surmatakse silmapilkselt isegi siis, kui neid on suur hulk.

3.   Tservikaaldislokatsioon ja löök pähe

Neid meetodeid ei kasutada alaliselt, vaid üksnes juhul, kui teisi uimastamismeetodeid ei ole võimalik kasutada.

Kõnealuseid meetodeid kasutatakse tapamajades üksnes uimastamise varumeetodina.

Üks inimene ei surma manuaalse tservikaaldislokatsiooniga või löögiga pähe rohkem kui 70 looma päevas.

Manuaalset tservikaaldislokatsiooni ei kasutata loomade puhul, kelle eluskaal on suurem kui kolm kilogrammi.

4.   Uimastamine üksnes pead läbiva elektrivooluga

4.1.

Kui kasutatakse uimastamist üksnes pead läbiva elektrivooluga, on elektroodid paigutatud nii, et vool läbiks looma peaaju, ning kohandatud vastavalt looma suurusele.

4.2.

Uimastamine üksnes pead läbiva elektrivooluga toimub kooskõlas tabelis 1 esitatud minimaalsete voolutugevustega.

Tabel 1.   Minimaalne voolutugevus üksnes pead läbiva elektrivooluga uimastamisel

Loomakategooria

Kuuekuused ja vanemad veised

Alla kuue kuu vanused veised

Lambad ja kitsed

Sead

Kanad

Kalkunid

Minimaalne voolutugevus

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   Uimastamine kogu keha läbiva elektrivooluga

5.1.   Lambad, kitsed ja sead

Minimaalne voolutugevus kogu keha läbiva elektrivooluga uimastamisel on üks amper lammaste ja kitsede puhul ning 1,30 amprit sigade puhul.

5.2.   Rebased

Rebastel asetatakse elektroodid suhu ja pärakusse ning minimaalne voolutugevus on 0,3 amprit ja minimaalne pinge 110 volti vähemalt kolme sekundi jooksul.

5.3.   Tšintšiljad

Elektroodid paigutatakse kõrvast sabani ning minimaalne voolutugevus on 0,57 amprit vähemalt 60 sekundi jooksul.

6.   Kodulindude uimastamine elektriga veevannis

6.1.

Loomadele ei tohi köidikahelaid asetada, kui nad on veevannis uimastamiseks liiga väikesed või kui köidikahelate asetamine võib tõenäoliselt tekitada neile valu või seda suurendada (näiteks nähtavalt vigastatud loomad). Nimetatud juhtudel tuleb loomad hukata alternatiivsete meetoditega.

6.2.

Köidikahelad peavad olema niisked enne eluslindudele ahelate asetamist ja nende kokkupuutumist vooluga. Köidikahelad tuleb kinnitada linnu mõlemale jalale.

6.3.

Tabelis 2 osutatud loomade puhul peab veevannis uimastama nimetatud tabelis esitatud minimaalse voolutugevusega ja loomadele peab sellise tugevusega vool mõjuma vähemalt neli sekundit.

Tabel 2.   Elektrivoolu kohta kehtivad nõuded veevannis uimastamise seadmete puhul

(keskmised väärtused looma kohta)

Sagedus (Hz)

Kanad

Kalkunid

Pardid ja haned

Vutid

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

200–400 Hz

150 mA

400 mA

Ei ole lubatud

Ei ole lubatud

400 – 1 500 Hz

200 mA

400 mA

Ei ole lubatud

Ei ole lubatud

7.   Suure kontsentratsiooniga süsinikdioksiid

Sigade, kärplaste ja tšintšiljade puhul kasutatakse süsinikdioksiidi, mille minimaalne kontsentratsioon on 80 %.

8.   Süsinikdioksiidi, inertsete gaaside või nende gaaside segude kasutamine

Mitte mingil juhul ei tohi gaasid, sisenedes kambritesse või ruumidesse, kus asuvad uimastatavad ja surmatavad loomad, tekitada loomadel põletusi või neid külma või kuivusega ärritada.

9.   Süsinikmonooksiid (puhas allikas või koos muude gaasidega)

9.1.

Loomad peavad kogu aeg olema visuaalse järelevalve all.

9.2.

Käsitleda tuleb ühte looma korraga ja enne järgmise looma käsitlemist tuleb veenduda, et eelmine loom on teadvusetu või surnud.

9.3.

Loomad peavad jääma kambrisse kuni surmani.

9.4.

Kasutada võib spetsiaalselt loomade surmamiseks kohandatud mootoriga toodetud gaasi, tingimusel et surmamise eest vastutav isik on varem kontrollinud, kas kasutatav gaas

a)

on sobivalt jahutatud;

b)

on piisavalt filtreeritud;

c)

ega sisalda ärritavaid komponente ega gaase.

Mootorit katsetatakse igal aastal enne loomade surmamist.

9.5.

Loomi ei tohi tuua kambrisse enne, kui on saavutatud süsinikmonooksiidi minimaalne kontsentratsioon.


II LISA

TAPAMAJADE PLANEERING, KONSTRUKTSIOON JA SISSESEADE

(osutatud artiklis 14)

1.   Kõik tapaeelse pidamise rajatised

1.1.

Ventilatsioonisüsteem on projekteeritud, ehitatud ja hooldatud selliselt, et kõigi eeldatavate ilmastikutingimuste puhul oleks loomade heaolu pidevalt tagatud.

1.2.

Kui nõutakse mehaanilisi ventileerimisseadmeid, nähakse ette häireseadmed ja varuruumid, mida saab nimetatud ventilatsiooniseadmete rikke korral kasutada.

1.3.

Tapaeelse pidamise rajatised projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et vähendada loomade vigastamise ohtu ja äkilist müra.

1.4.

Tapaeelse pidamise rajatised projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et hõlbustada loomade inspekteerimist. Rajatised varustatakse piisavalt võimsate paiksete või teisaldatavate valgustitega, et võimaldada loomade inspekteerimist igal ajal.

2.   Tapaeelse pidamise rajatised loomade jaoks, keda ei tooda kohale konteinerites

2.1.

Latrid, läbipääsud ja loomade liikumisteed projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et

a)

loomadel oleks võimalik nõutud suunas vabalt liikuda oma käitumistunnuste kohaselt ja segadusse sattumata;

b)

sigadel ja lammastel oleks võimalik liikuda külg külje kõrval, välja arvatud liikumisteed, mis on mõeldud nende juhtimiseks liikumist piirava seadme juurde.

2.2.

Rambid ja sillad varustatakse külgmise kaitsega, et vältida loomade mahakukkumist.

2.3.

Latrite veevarustussüsteem projekteeritakse, ehitatakse ja hooldatakse nii, et kõikidel loomadel oleks kogu aeg juurdepääs puhtale veele, ilma et vee juurde pääsemine tekitaks neile vigastusi või piiraks nende liigutusi.

2.4.

Kui loomapidamisrajatise ja uimastamispunkti viiva liikumistee vahel kasutatakse ootelatrit, ehitatakse see tasase põranda ja tugevate seintega ning projekteeritakse nii, et loomad end kinni ei kiiluks ega üksteist jalge alla ei tallaks.

2.5.

Põrandad ehitatakse ja hooldatakse nii, et loomade libisemise, kukkumise ja jalgade vigastamise oht oleks minimaalne.

2.6.

Kui tapamajade tapaeelse pidamise alad asuvad vabas õhus ning seal puudub looduslik varjualune või varjuline koht, tagatakse loomadele kaitse halbade ilmastikutingimuste eest. Kaitse puudumise korral ei kasutata kõnealuseid alasid halbade ilmastikutingimuste puhul. Looduslike veeallikate puudumisel tagatakse juurdepääs joogiveele sobivatest seadmetest.

3.   Liikumist piiravad seadmed ja rajatised

3.1.

Liikumist piiravad seadmed ja rajatised projekteeritakse, ehitatakse ja hooldatakse selliselt, et

a)

uimastamis- ja surmamismeetodeid saaks optimaalselt rakendada;

b)

vältida loomade vigastusi või muljumist;

c)

kui loomade liikumine on piiratud, minimeerida nende rabelemist ja häälitsemist;

d)

minimeerida loomade liikumise piiramise aega.

3.2.

Veiste puhul on koos pneumaatilise löökpoldiga kasutatavad liikumist piiravad sulud varustatud seadisega, mis ei lase loomal pead külg- või vertikaalsuunas liigutada.

4.   Elektrivooluga uimastamise seade (v.a veevannis uimastamise seadmed)

4.1.

Elektrivooluga uimastamise seadmele paigaldatakse seadis, mis kuvab ja registreerib iga uimastatud looma puhul elektrilised põhinäitajad. Seadis asetatakse personali jaoks selgelt nähtavale kohale ja see annab selgelt nähtava ja kuuldava hoiatuse, kui kokkupuute kestus langeb allapoole nõutud taset. Registreeritud andmeid tuleb säilitada vähemalt üks aasta.

4.2.

Liikumist piirava seadmega ühendatud automaatne elektrivooluga uimastamise seade peab andma konstantset voolu.

5.   Veevannis uimastamise seade

5.1.

Rippkonveierid projekteeritakse ja paigaldatakse selliselt, et nendes rippuvad linnud ei puutuks takistuste vastu ning et loomade häirimine oleks vähendatud miinimumini.

5.2.

Rippkonveierid projekteeritakse selliselt, et nendes rippuvad linnud ei ole teadvusel üle ühe minuti. Nendes rippuvad pardid, haned ja kalkunid ei tohi siiski teadvusel olla üle kahe minuti.

5.3.

Kogu konveieri pikkus kuni kuumaveepaagini peab olema kergesti ligipääsetav juhuks, kui loomad on vaja tapaliinilt eemaldada.

5.4.

Metallkinnitite suurus ja kuju vastab tapetavate kodulindude jalgade suurusele, et oleks tagatud elektriline kontakt ilma lindudele valu tekitamata.

5.5.

Veevannis uimastamise seade varustatakse elektriliselt isoleeritud rambiga ning see projekteeritakse ja hooldatakse nii, et oleks välditud vee ülevoolamine lindude sisestamise ajal.

5.6.

Veevann projekteeritakse nii, et vee taset, millesse linnud kastetakse, saab kergesti reguleerida.

5.7.

Veevannis uimastamise seadme elektroodid on kogu veevanni pikkused. Veevann projekteeritakse ja hooldatakse nii, et vee kohal liikuv konveier on pidevas kontaktis maandatud liuglatiga.

5.8.

Lindude rahustamiseks paigaldatakse konveieri külge süsteem, mis on kontaktis lindude rinnakupiirkonnaga ja mis ulatub kinnitamise kohast kuni lindude sisenemiseni uimastavasse veevanni.

5.9.

Tagada tuleb juurdepääs veevanni uimastamisseadmetele, et veretustada linnud, kes on uimastatud ja jäänud veevanni liini rikke või viivituse tõttu.

5.10.

Veevannis uimastamise seadmele paigaldatakse seadis, mis kuvab ja registreerib kasutatud elektrilised põhinäitajad. Registreeritud andmeid säilitatakse vähemalt üks aasta.

6.   Sigade ja kodulindude gaasiga uimastamise seade

6.1.

Gaasiga uimastamise seadmed, sealhulgas konveierilindid, projekteeritakse ja ehitatakse selliselt, et

a)

optimeerida gaasiga uimastamist;

b)

vältida loomade vigastusi või muljumist;

c)

kui loomade liikumine on piiratud, minimeerida nende rabelemist ja häälitsemist.

6.2.

Gaasiga uimastamise seade peab võimaldama pidevalt mõõta, kuvada ja registreerida gaasisisaldust ja manustamisaega ning andma selgelt nähtava ja kuuldava hoiatuse, kui gaasisisaldus langeb allapoole nõutud taset. Seade asetatakse personali jaoks selgelt nähtavale kohale. Registreeritud andmeid säilitatakse vähemalt üks aasta.

6.3.

Gaasiga uimastamise seade projekteeritakse nii, et isegi maksimaalse lubatud töömahu korral saavad loomad ilma üksteise peale ronimata pikali heita.


III LISA

TAPAMAJADE TÖÖEESKIRJAD

(osutatud artiklis 15)

1.   Loomade saabumine, liikumine ja käitlemine

1.1.

Loomade heaolu eest vastutav töötaja või otse loomade heaolu eest vastutavale töötajale aru andev isik peab iga loomasaadetise heaolutingimusi loomade saabumisel süstemaatiliselt hindama, et välja selgitada prioriteedid, määrates eelkõige kindlaks, millistel loomadel on heaoluga seotud erivajadusi ja milliseid meetmeid tuleb võtta nende vajaduste rahuldamiseks.

1.2.

Loomad laaditakse maha pärast saabumist võimalikult kiiresti ja tapetakse seejärel tarbetu viivituseta.

Imetajad, v.a küülikud ja jänesed, keda ei viida kohe pärast saabumist tapmiskohta, paigutatakse tapaeelse pidamise rajatisse.

Loomi, keda ei ole 12 tunni jooksul pärast saabumist tapetud, toidetakse ja seejärel jätkatakse neile asjakohaste ajavahemike järel mõõdukate toidukoguste andmist. Sellisel juhul varustatakse loomad piisavas koguses allapanuga või sellega samaväärse materjaliga, mis tagab kõnealustele liikidele vajaliku ja loomade arvule vastava mugavuse. Selline materjal tagab tõhusa kuivendamise või uriini ja fekaalide piisava imendumise.

1.3.

Loomade transportimiseks kasutatavaid konteinereid hoitakse heas korras ja nendega käiakse hoolikalt ümber, eriti juhul, kui need on painduva või perforeeritud põhjaga, ning

a)

neid ei visata, lasta kukkuda või lükata ümber;

b)

võimaluse korral laaditakse need peale ja maha horisontaalselt ja mehhaaniliselt.

Võimaluse korral laaditakse loomad maha ühekaupa.

1.4.

Kui konteinerid paigutatakse üksteise peale, võetakse vajalikud ettevaatusabinõud, et

a)

piirata uriini ja fekaalide langemist allpool olevatele loomadele;

b)

tagada konteinerite stabiilsus;

c)

tagada ventilatsiooni takistusteta toimimine.

1.5.

Enne muud tüüpi loomi tuleb tappa võõrutamata loomad, lakteerivad lüpsiloomad, teel olles sünnitanud loomad või konteinerites tarnitud loomad. Kui see ei ole võimalik, tuleb võtta meetmeid nende kannatuste leevendamiseks, eelkõige:

a)

lüpsta lüpsiloomi mitte üle 12tunniste ajavahemike järel;

b)

kui emasloom on sünnitanud, luua vajalikud tingimused vastsündinu imetamiseks ja tema heaolu tagamiseks;

c)

varustada konteinerites tarnitud loomad veega.

1.6.

Imetajatel, välja arvatud küülikutel ja jänestel, keda ei viida pärast mahalaadimist otse tapmiskohta, on pidev juurdepääs joogiveele nende jaoks sobivatest seadmetest.

1.7.

Tagatakse loomade pidev juurdevool uimastamis- ja surmamiskohta, et loomaajajad ei peaks loomi pidamislatritest liigselt kiirustades välja ajama.

1.8.

Keelatud on

a)

loomi käe või jalaga lüüa;

b)

avaldada survet eriti tundlikule kehaosale, põhjustades loomale seeläbi tarbetut valu või kannatust;

c)

tõsta või vedada looma peast, kõrvadest, jalgadest, sabast või karvadest, põhjustades talle seeläbi valu või kannatust;

loomade jalgadest tõstmise keeldu ei kohaldata siiski kodulindude, küülikute ja jäneste suhtes;

d)

kasutada torgitsaid või muid terava otsaga riistu;

e)

väänata, muljuda ja murda loomade sabasid ning kinni haarata looma silmade piirkonnast.

1.9.

Elektrilööki andvate seadmete kasutamist tuleb piirata nii palju kui võimalik. Kõikidel juhtudel tohib selliseid seadmeid kasutada üksnes täiskasvanud veiste ja sigade puhul, kes keelduvad liikumast, ja üksnes siis, kui loomadel on ees ruumi, kuhu liikuda. Elektrilöögi kestus ei tohi ületada ühte sekundit, see peab olema piisava vahega ja seda tohib anda üksnes tagaveerandi lihastele. Kui loom ei reageeri, ei tohi elektrilööki kasutada korduvalt.

1.10.

Loomi ei tohi lõastada sarvi või ninarõngaid pidi ja nende jalgu ei tohi kokku siduda. Kui loomad on lõastatud, peavad köied, lõad või muud kasutatavad vahendid olema

a)

küllaldaselt tugevad, et mitte puruneda;

b)

sellised, et loomadel oleks vajaduse korral võimalik lamada ning süüa ja juua;

c)

projekteeritud viisil, mis välistab kägistamise või vigastamise ohu ja võimaldab looma kiiresti vabastada.

1.11.

Loomi, kes ei ole võimelised käima, ei veeta tapmiskohta, vaid nad surmatakse seal, kus nad lamavad.

2.   Imetajate (välja arvatud küülikute ja jäneste) tapaeelse pidamise täiendavad eeskirjad

2.1.

Igal loomal peab olema piisavalt ruumi püstitõusmiseks, pikaliheitmiseks ning – välja arvatud individuaalselt sulgudes peetavate veiste puhul – ümberpööramiseks.

2.2.

Loomi peetakse tapaeelselt ohututes tingimustes, vältides nende põgenemist ja kaitstes neid kiskjate eest.

2.3.

Iga latri juures on nähtavalt märgitud loomade saabumise kuupäev ja kellaaeg ning – välja arvatud individuaalselt sulgudes peetavate veiste puhul – seal hoitavate loomade maksimaalne arv.

2.4.

Igal tööpäeval enne loomade saabumist tuleb tapamajas ette valmistada eristuslatrid erihooldust vajavate loomade jaoks, mis peavad olema valmis koheseks kasutamiseks.

2.5.

Loomade heaolu eest vastutav töötaja või asjakohase pädevusega isik peab korrapäraselt kontrollima tapaeelsel pidamisel viibivate loomade heaolutingimusi ja tervislikku olukorda.

3.   Loomade veretustamine

3.1.

Kui loomi uimastab, kinnitab neile köidikahelad, riputab nad üles ja veretustab üks inimene, peab ta need toimingud ühe looma juures lõpetama enne, kui alustab samade toimingute sooritamist järgmisel loomal.

3.2.

Lihtsa uimastamise või artikli 4 lõike 4 kohaselt toimuva tapmise puhul lõigatakse süstemaatiliselt läbi kaks karotiidarterit või peaveresoont, millest need alguse saavad. Elektriline stimulatsioon võib toimuda alles siis, kui on kindlaks tehtud, et loom on teadvusetu. Lihakeha korrastatakse või töödeldakse kuuma veega üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud elusoleku tunnuste puudumine.

3.3.

Linde ei tohi tappa kaela automaatse läbilõikamise teel, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kas automaat on mõlemad veresooned korralikult läbi lõiganud. Kui kaela automaatse läbilõikamise seade ei toimi tõhusalt, tuleb linnud viivitamata tappa.


IV LISA

TAPATOIMINGUTE JA PÄDEVUSEKSAMI NÕUETE VAHELINE VASTAVUS

(osutatud artiklis 21)

Artikli 7 lõikes 2 loetletud tapatoimingud

Pädevuseksami teemad

Kõik artikli 7 lõike 2 punktides a–g loetletud toimingud:

Loomade käitumine, loomade kannatused, teadvuselolek ja tundlikkus, loomade stress.

a)

loomade pidamine ja hooldamine enne nende liikumise piiramist;

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid.

Loomade liikumise mehhaanilise piiramise korral kasutatavate vahendite tootja juhendite tundmine.

b)

loomade liikumise piiramine uimastamise või surmamise eesmärgil;

c)

loomade uimastamine;

Uimastamistehnikate praktilised aspektid ning kasutatavate uimastamisseadmete tootja juhendite tundmine.

Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.

Uimastamis- ja/või surmamisseadmete üldhooldus ja puhastamine.

d)

uimastamise tõhususe hindamine;

Uimastamise tõhususe seire.

Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.

e)

elusloomadele köidikahelate asetamine või nende ülesriputamine;

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid.

Uimastamise tõhususe seire.

f)

elusloomade veretustamine;

Uimastamise tõhususe ja elusoleku tunnuste puudumise seire.

Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.

Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldamine.

g)

tapmine vastavalt artikli 4 lõikele 4.

Veretustamisnugade nõuetekohane kasutamine ja hooldamine.

Elusoleku tunnuste puudumise seire.


Artikli 7 lõikes 3 loetletud tapatoimingud

Pädevuseksami teemad

Karusloomade surmamine.

Loomade käitlemise ja nende liikumise piiramise praktilised aspektid.

Uimastamistehnikate praktilised aspektid ning uimastamisseadmete tootja juhendite tundmine.

Uimastamise ja/või surmamise varumeetodid.

Uimastamise tõhususe seire ja surma kinnitamine.

Uimastamis- ja/või surmamisseadmete üldhooldus ja puhastamine.


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/31


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1100/2009,

17. november 2009,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2 ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/475/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 423/2007, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. aprillil 2007 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid. Kõnealuse määruse artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et nõukogu koostab kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu, vaatab selle läbi ja muudab seda.

(2)

23. juunil 2008 koostas nõukogu isikute, üksuste ja asutuste loetelu, mis on esitatud V lisas ja mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõiget 2. Vastavalt nimetatud määruse artikli 15 lõikele 3 esitas nõukogu artikli 15 lõike 2 alusel tehtud otsuste aluseks olevad individuaalsed ja konkreetsed põhjused ning tegi need asjaomastele isikutele, üksustele ja asutustele teatavaks.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 15 lõikele 2 on nõukogu kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu tervenisti läbi vaadanud. Selle töö käigus võttis ta teadmiseks asjaomaste osaliste poolt nõukogule esitatud tähelepanekud.

(4)

Nõukogu on otsustanud, et määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisas loetletud isikute, üksuste ja asutuste suhtes tuleks ka edaspidi kohaldada määruses sätestatud konkreetseid piiravaid meetmeid.

(5)

Kõnealust isikute ja üksuste loetelu tuleks muuta, et võtta arvesse Iraani valitsuses ja haldusstruktuuris ning samuti asjaomaste isikute ja üksuste olukorras aset leidnud muutusi.

(6)

Määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu tuleks seetõttu vastavalt ajakohastada.

(7)

Käesolev määrus on ülimuslik nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsuse 2008/475/EÜ (millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2) (2) suhtes. Nimetatud otsus tuleks seega kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Otsus 2008/475/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  ELT L 103, 20.4.2007, lk 1.

(2)  ELT L 163, 24.6.2008, lk 29.


LISA

„V LISA

Artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimis¬andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949 passinumber: S4409483 kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010 välja antud: Teheran, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008 kehtiv kuni 21/01/2013 sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

24.6.2008

3.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

24.4.2007

5.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

24.6.2008

6.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Täidab IRGCs komandöri ülesandeid.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21 04 1946, passinumber: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945 sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC aadress: AEOI- NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj'i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries tegevdirektor

24.6.2008

12.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi tarnete ja logistikaosakonna asejuht

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte üritas hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

24.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO juhataja, AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

24.6.2008

15.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Sünniaeg: 21/04/1954, sünniaeg vana iraani kalendri järgi: 1/05/1954, sünnikoht: Mashad

AEOI neutronfüüsika rühma juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht.

24.6.2008

19.

IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. august 2006, eriaukirja tema teenete eest.

24.4.2007

21.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

MODAFLi minister ja endine MODAFLi aseminister

24.6.2008

B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Identifitseerimis andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

AIO (Aerospace Industries Organisation)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO (Defence Industries Organization) filiaal.

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – teise nimega Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Vastutab teadusuuringute ja arendustegevuse eest. DIO filiaal. DTSRC annab suure osa DIO kasumist.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC Air Force juht on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iraan

IRGCle kuuluv kontsern. Kasutab IRGC tehnilisi ressursse ehitustegevuses, olles peatöövõtjaks suurprojektides, sealhulgas arvatavasti Iraani ballistiliste rakettide ja tuumaprogramme toetavates läbindamistegevustes.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Seotud kaitseministeeriumiga, alustas 2003. aastal rakettide alase koolituse korraldamisega, teeb vahetult koostööd AIOga.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iraan

Tegeleb MODAFLi ekspordiküsimustega, agentuuri kasutatakse riikidevahelistes relvaeksporditehingutes. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) kohaselt ei tohiks MODLEX kaubandusega tegeleda.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

AEOI tuumkütuse tootmise ettevõte (NFPD), tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütuse tsükli valdkonnas, sealhulgas uraani uuringute, kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

24.6.2008”


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1101/2009,

17. november 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. novembril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/39


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1102/2009,

16. november 2009,

millega 116. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

11. augustil 2008, 16. septembril 2008, 3. oktoobril 2008, 21. oktoobril 2008, 2. detsembril 2008, 10. detsembril 2008, 23. detsembril 2008, 30. jaanuaril 2009, 13. veebruaril 2009, 23. veebruaril 2009, 5. märtsil 2009, 13. märtsil 2009, 18. märtsil 2009, 23./24. märtsil 2009, 20. aprillil 2009, 3. juunil 2009, 17. juulil 2009 ja 10. augustil 2009 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta mitmete nende isikute, rühmituste ja üksuste andmeid, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

(3)

Seepärast tuleks I lisa vastavalt ajakohastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. november 2009

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9.


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Muudatused pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all

(1)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Aid Organisation of The Ulema (teiste nimedega a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust. Aadress: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel 497 92 63); d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (tel 587 25 45); e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel 262 38 18-19); f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel 042-681 20 81). Muu teave: a) peakorterid Pakistanis, b) kontonumbrid panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas: 05501741 ja 06500138.” asendatakse järgmisega:

„Al Rashid Trust (teiste nimedega) a) Al-Rasheed Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rashid Trust, d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, e) Al Amin Welfare Trust, f) Al Amin Trust, g) Al Ameen Trust, h) Al-Ameen Trust, i) Al Madina Trust, j) Al-Madina Trust, Pakistan). Aadress: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan (tel a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (tel 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (tel 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel 042-681 20 81). Muu teave: a) peakorterid Pakistanis; b) tegevus Afganistanis: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, samuti tegevus Kosovos, Tšetšeenias; c) kaks kontonumbrit panga Habib Bank Ltd. välisvaluutaosakonnas Pakistanis: 05501741 ja 06500138; d) kuni 21.10.2008 sisaldas ÜRO loetelu kandeid „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, loendisse kantud 6.10.2001) ja „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, loendisse kantud 24.4.2002 ja muudetud 25.7.2006). Tuginedes andmetele, mis kinnitavad, et kõnealused kaks kannet viitavad samale üksusele, otsustas Al-Qaida ja Talibaniga tegelev sanktsioonide komitee 21.10.2008 ühendada kummaski kandes sisalduva asjakohase teabe käesolevasse kandesse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(2)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis.” asendatakse järgmisega:

„Al-Akhtar Trust International (teiste nimedega a) Al Akhtar Trust, b) Al-Akhtar Medical Centre, c) Akhtarabad Medical Camp, d) Pakistan Relief Foundation, e) Pakistani Relief Foundation, f) Azmat-e-Pakistan Trust, g) Azmat Pakistan Trust). Aadress: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Muu teave: piirkondlikud bürood Pakistanis: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp asub Afganistanis Spin Boldakis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.8.2005.”

(3)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Aadress: a) Hasiba Brankovica 2A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Bihacka St. 14, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c) Potur mahala St. 64, Travnick, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Suletud Bosnia ametivõimude poolt” asendatakse järgmisega:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (teiste nimedega a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa, b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa, c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation, d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Aadress: a) 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina (filiaali aadress); b) 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina; d) Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Oli varem Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud registrinumbriga 24; b) Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-05-2-203/04); c) ei eksisteerinud enam detsembris 2008; d) tema ruumid ja humanitaartegevus anti valitsuse järelevalve all üle uuele üksusele Sretna Buducnost. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.6.2004.”

(4)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al-Haramain Islamic Foundation (teiste nimedega a) Vazir, b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina.” asendatakse järgmisega:

„Al-Haramain Islamic Foundation (teiste nimedega a) Vazir, b) Vezir). Aadress: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Töötajad ja koostööpartnerid on Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz ja Safet Durguti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 13.3.2002.”

(5)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” asendatakse järgmisega:

„Egyptian Islamic Jihad (teiste nimedega a) Egyptian Al-Jihad, b) Jihad Group, c) New Jihad, d) Al-Jihad, e) Egyptian Islamic Movement. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(6)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al Qaida/Islamic Army (teiste nimedega „The Base”, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation)” asendatakse järgmisega:

„Al-Qaida (teiste nimedega a) „The Base”, b) Al Qaeda, c) Islamic Salvation Foundation, d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, g) Usama Bin Laden Network, h) Usama Bin Laden Organisation, i) Al Qa’ida, j) Islamic Army). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(7)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE; PO Box 20066, Dubai, AÜE” asendatakse järgmisega:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Aadress: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, AÜE; b) PO Box 20066, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim’Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.”

(8)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Al Furqan (teiste nimedega a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel). Aadressid: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo (Bosnia ja Hertsegoviina); b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, (Bosnia ja Hertsegoviina); c) Muhameda Hadzijahica 42, Sarajevo (Bosnia ja Hertsegoviina).” asendatakse järgmisega:

„Al Furqan (teiste nimedega a) Dzemilijati Furkan, b) Dzem’ijjetul Furqan, c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies, d) Dzemijetul Furkan, e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies, f) Sirat, g) Association for Education, Culture and Building Society — Sirat, h) Association for Education, Cultural and to Create Society — Sirat, i) Istikamet, j) In Siratel, k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Aadress: a) 30a Put Mladih Muslimana (endine nimi Palva Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; e) Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) Registreeritud Bosnia ja Hertsegoviinas 26.9.1997 kui kodanikeühendus „Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan”; b) Al Furqani tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-054-286/97, kuupäev 8.11.2002); c) Al Furqan ei eksisteerinud enam detsemebris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004.”

(9)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Ansar al-Islam (teiste nimedega a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); asukoht: Kirde-Iraak.” asendatakse järgmisega:

„Ansar al-Islam (teiste nimedega a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Muu teave: asukoht: Põhja-Iraak. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.2.2003.”

(10)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Asbat al-Ansar” asendatakse järgmisega:

„Asbat al-Ansar. Aadress: Ein el-Hilweh camp, Liibanon. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(11)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Barakat Banks and Remittances (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia). Aadress: a) Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE” asendatakse järgmisega:

„Barakaat Bank of Somalia (teiste nimedega a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., b) Baraka Bank of Somalia, c) Barakat Banks and Remittances). Aadress: a) Bakaara Market, Mogadishu, Somaalia; b) Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim’Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.”

(12)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, AÜE” asendatakse järgmisega:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Aadress: PO Box 3313, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim’Ale omanduses või kontrolli all (QI.J.41.01). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.”

(13)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olevad kanded „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, AÜE” ja „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, AÜE” asendatakse järgmisega:

„Barako Trading Company, LLC (teise nimega Baraka Trading Company). Aadress: PO Box 3313, Dubai, AÜE. Muu teave: Teadaolevalt Ali Ahmed Nur Jim’Ale omanduses või kontrolli all. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.”

(14)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega Bosnian Ideal Future, BIF-Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); teadaolevad aadressid ja kontorid: — Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina, — Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina, — Sehidska Street, Breza, Bosnia ja Hertsegoviina, — Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina, — Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina.” asendatakse järgmisega:

„Bosanska Idealna Futura (teiste nimedega a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Aadress: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; b) Sehidska Street Breza, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosnia ja Hertsegoviina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: a) Bosanska Idealna Futura oli Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud kui ühendus ja humanitaarabiorganisatsioon registrinumbriga 59; b) ta oli Benevolence International Foundationi Bosnia ja Hertsegoviina büroo õigusjärglane ja tegutses nimede BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center all; c) Bosanska Idealna Futura ei eksisteerinud enam detsembris 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.11.2002.”

(15)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Global Relief Foundation (teiste nimedega a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial — Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Address: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa, d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia, f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 Brüssel), Belgia, g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina, h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina, i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo, j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo, k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania, l) House 267 Street No. 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Muu teave: a) muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria. b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626. c) Käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759. d) Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. alates 1998. aastast.” asendatakse järgmisega:

„Global Relief Foundation (GRF) (teiste nimedega a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial — Kosova, h) Fondation Secours Mondial „World Relief”. Aadress: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Prantsusmaa; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgia; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüssel), Belgia; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüssel), Belgia; g) Mula Mustafe Baseskije Street 72, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; i) 64 Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albaania; m) House 267 Street No 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan. Muu teave: a) muud tegevuskohad välisriikides: Afganistan, Aserbaidžaan, Bangladesh, Tšetšeenia (Venemaa), Hiina, Eritrea, Etioopia, Gruusia, India, Inguššia (Venemaa), Iraak, Jordaania, Liibanon, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Sierra Leone, Somaalia ja Süüria; b) Ameerika Ühendriikide föderaalne tööandja identifitseerimisnumber: 36-3804626; c) käibemaksukohustuslase nr: BE 454 419 759; d) Aadressid Belgias kuuluvad asutustele Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ja Fondation Secours Mondial vzw. ja Stichting Wereldhulp — België, v.z.w alates 1998. aastast. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.10.2002.”

(16)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Eastern Turkistan Islamic Movement (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)” asendatakse järgmisega:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (teiste nimedega a) The Eastern Turkistan Islamic Party, b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah, c) Islamic Party of Turkestan, d) Djamaat Turkistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.9.2002.”

(17)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad (teiste nimedega a) JTJ; b) red al-Zarqawi; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini)” asendatakse järgmisega:

„Al-Qaida in Iraq (teiste nimedega a) AQI, b) al-Tawhid, c) the Monotheism and Jihad Group, d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers, e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers, f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers, g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers, h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia, i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad, l) JTJ, m) Islamic State of Iraq, n) ISI, o) al-Zarqawi network). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 18.10.2004.”

(18)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” asendatakse järgmisega:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (teise nimega LDI). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 20.2.2003.”

(19)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Lashkar e-Tayyiba (teiste nimedega a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET)” asendatakse järgmisega:

„Lashkar e-Tayyiba (teiste nimedega a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Army of the Pure, f) Army of the Righteous, g) Army of the Pure and Righteous, h) Paasban-e-Kashmir, i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis, m) Pashan-e-ahle Hadis, n) Lashkar e Tayyaba, o) LET, p) Jamaat-ud-Dawa, q) JUD r) Jama’at al-Dawa, s) Jamaat ud-Daawa, t) Jamaat ul-Dawah, u) Jamaat-ul-Dawa, v) Jama’at-i-Dawat, w) Jamaiat-ud-Dawa, x) Jama’at-ud-Da’awah, y) Jama’at-ud-Da’awa, z) Jamaati-ud-Dawa. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.5.2005.”

(20)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Libyan Islamic Fighting Group” asendatakse järgmisega:

„Libyan Islamic Fighting Group (teise nimega LIFG). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(21)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” asendatakse järgmisega:

„Makhtab Al-Khidamat (teiste nimedega a) MAK, b) Al Kifah). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.10.2001.”

(22)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (formerly c/o Asat Trust reg.).” asendatakse järgmisega:

„Nada International Anstalt. Aadress: Vaduz, Liechtenstein (varem c/o Asat Trust reg.). Muu teave: Likvideeritud ja kaubandusregistrist kustutatud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(23)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) GCT, b) Groupe Combattant Tunisien, c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien, d) GICT.” asendatakse järgmisega:

„Tunisian Combatant Group (teiste nimedega a) Groupe Combattant Tunisien, b), Groupe Islamiste Combattant Tunisien, c) GICT. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.10.2002.”

(24)

Pealkirja „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” all olev kanne „Taibah International — Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Aadressid: a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina.” asendatakse järgmisega:

„Taibah International — Bosnia Offices (teiste nimedega a) Taibah International Aid Agency, b) Taibah International Aid Association, c) Al Taibah, Intl, d) Taibah International Aide Association). Aadress: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: Ajavahemikus 2002-2004 kasutas Taibah International – Bosnia offices Culture Home in Hadzici ruume Sarajevos Bosnia ja Hertsegoviinas; b) organisatsioon oli Bosnia ja Hertsegoviinas ametlikult registreeritud kui organisatsiooni Taibah International Aid Association filiaal registrinumbriga 7; c) organisatsiooni Taibah International – Bosnia offices tegevus lõpetati Bosnia ja Hertsegoviina Föderatsiooni justiitsministeeriumi otsusega (otsus tegevuse lõpetamise kohta number 03-05-2-70/03). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 11.5.2004.”

Muudatused pealkirja „Füüsilised isikud” all

(25)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Moustafa Abbes. Aadress: Via Padova 82, Milano, Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria. Muu teave: 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle kolm aastat ja kuus kuud vangistust. Vabastatud 30.1.2006 kohtumenetluse peatamise tagajärjel.” asendatakse järgmisega:

„Moustafa Abbes (teise nimega Mostafa Abbes). Aadress: Via Padova 82, Milano, Itaalia (viimane aadress 2004. aasta märtsi seisuga). Sünniaeg: 5.2.1962. Sünnikoht: Osniers, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Itaalias vanglast vabanenud 30.1.2006; c) Elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.”

(26)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdulbasit Abdulrahim (teiste nimedega a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: 2.7.1968. Sünnikoht: Gdabia, Liibüa. Passi nr: 800220972 (Suurbritannia pass). Kodakondsus: Suurbritannia. Muu teave: a) Suurbritannia sotsiaalkindlustusnumber PX053496A; b) osaleb rahaliste vahendite kogumises Liibüa islamistlikule võitlusrühmale; c) oli juhtivatel kohtadel Ühendkuningriigis asuvas Liibüa islamistlikus võitlusrühmas; d) seotud SANABEL Relief Agency direktorite Ghuma Abd’rabbah’i, Taher Nasuf’i ja Abdulbaqi Mohammed Khaled’i ning Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma liikmetega, sealhulgas Ismail Kamoka’ga, Ühendkuningriigis asuva Liibüa islamistliku võitlusrühma juhtiva liikmega, kes on Ühendkuningriigis 2007. aasta juunis mõistetud süüdi terrorismi rahastamises ja kannab selle eest karistust.” asendatakse järgmisega:

„Abdulbasit Abdulrahim (teiste nimedega a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Aadress: a) London, Ühendkuningriik; b) Birmingham, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 2.7.1968, b) 2.9.1968. Sünnikoht: a) Gdabia, Liibüa; b) Amman, Jordaania. Kodakondsus: a) Suurbritannia, b) Jordaania. Passi nr: 800220972 (Suurbritannia pass). Muu teave: a) Suurbritannia sotsiaalkindlustusnumber PX053496A; b) Suurbritannia sotsiaalkindlustusnumber SJ855878C. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 21.10.2008.”

(27)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ata Abdoulaziz Rashid (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis”) A 0020375. Muu teave: vahi all Stuttgardis, Saksamaal.” asendatakse järgmisega:

„Ata Abdoulaziz Rashid (teiste nimedega a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Sünniaeg: 1.12.1973. Sünnikoht: Sulaimaniya, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis”) A 0020375. Muu teave: viibib alates 2004. aasta detsembrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.”

(28)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohamed Abu Dhess (teiste nimedega a) Yaser Hassan, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1. veebruaril 1966 Hasmijas; c) Mohamed Abu Dhess, sündinud 1. veebruaril 1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: 22. veebruar 1964. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib 8. aprillini 2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) eritunnused: kangestunud/moondunud vasaku käe nimetissõrm; d) ootab kinnipeetavana kohtumenetlust.” asendatakse järgmisega:

„Mohamed Abu Dhess (teiste nimedega a) Yaser Hassan, sündinud 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, sündinud 1.2.1966 Hasmijas, c) Mohamed Abu Dhess, sündinud 1.2.1966 Iraagis Hashmijas). Sünniaeg: a) 22.2.1964, b) 1.2.1966. Sünnikoht: Irbid, Jordaania. Kodakondsus: Jordaania. Passi nr: a) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0695982, kehtivusaeg lõppenud; b) Saksamaa rahvusvaheline reisidokument nr 0785146, kehtib kuni 8.4.2004. Muu teave: a) isa nimi: Mouhemad Saleh Hassan; b) ema nimi: Mariam Hassan, sünninimi Chalabia; c) viibib alates 2008. aasta oktoobrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.”

(29)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias. Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Passi nr: a) G737411 (24.10.1990 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888 (Bosnia ja Hertsegoviina). Muu teave: a) teadaolevalt vahistatud Türgis Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse; b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 3 aastaks vangi; c) 17. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus ta 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (teiste nimedega a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Aadress: 14 Abdesthana Street, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 18.12.1969. Sünnikoht: Asima-Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) G737411 (24.10.1990 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 20.9.1997), b) 0801888, Bosnia ja Hertsegoviina, 14.9.1998 välja antud Bosnia ja Hertsegoviinas Sarajevos, aegus 14.9.2003). Muu teave: a) kaotas Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse juulis 2006; b) aadress on viimane registreeritud aadress Bosnia ja Hertsegoviinas; c) teadaolevalt vahistatud Türgis Istanbulis ja saadetud välja Itaaliasse; d) ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(30)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Unaizah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, aegub 8.11.2008).” asendatakse järgmisega:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (teiste nimedega a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Sünniaeg: 29.4.1949. Sünnikoht: Uneizah, Saudi Araabia. Kodakondsus: Saudi Araabia. Passi nr: a) C 1415363 (välja antud 21.5.2000 (16/2/1421H); b) E 839024 (välja antud 3.1.2004, aegus 8.11.2008). Muu teave: elab Saudi Araabias (2009. aasta aprilli seisuga). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.7.2004.”

(31)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L246084 (10.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja üheks kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (teise nimega Hichem Abu Hchem). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 19.12.1965. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L246084 (10.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: välja antud Tuneesiale 13.3. 2006. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(32)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (teise nimega Hamza). Aadress: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 18.3.1967. Sünnikoht: Kairouan, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K602878 (5.11.1993 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 9.6.2001). Muu teave: välja antud Prantsusmaale 4.9. 2003. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(33)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (teiste nimedega a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U, b) ema nimi Charaabi Hedia, c) vabastatud vanglast Itaalias 28.5.2004. Milano kohtuorganid väljastasid tema arreteerimiskäsu 18.5.2005. Tagaotsitav alates 2007. aasta oktoobrist.” asendatakse järgmisega:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (teiste nimedega a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Aadress: Viale Bligny 42, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 31.3.1970. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L579603 (Tuneesia pass, välja antud Milanos 19.11.1997, kaotas kehtivuse 18.11.2002). Siseriiklik isikukood: 007-99090. Muu teave: a) Itaalia maksukood: CHRTRK70C31Z352U, b) ema nimi Charaabi Hedia; c) vabastatud vanglast Itaalias 28.5.2004; d) Tagaotsitav alates 2007. aasta oktoobrist; e) Elab Šveitsis alates 2004. aastast. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”

(34)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: Milano esimese astme kohus mõistis talle 9.5.2005 neli aastat ja kuus kuud ning 5.10.2006 kuus aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.” asendatakse järgmisega:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (teiste nimedega a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Aadress: Corso Lodi 59, Milano, Itaalia. Sünniaeg: 25.1.1970. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M307968 (8.9.2001 välja antud Tuneesia pass, mis kaotas kehtivuse 7.9.2006). Muu teave: Vahi all Itaalias alates 2008. aasta veebruarist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(35)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Aschraf Al-Dagma (teiste nimedega a) Aschraf Al-Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Kannyouizis; b) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal Gaza sektoris; c) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Palestiina alal; d) Aschraf Al Dagma, sündinud 28. aprillil 1969 Gaza sektoris Abasanis). Sünniaeg: 28. aprill 1969. Sünnikoht: Absan, Gaza sektor, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata / Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: ootab kinnipeetavana kohtumenetlust.” asendatakse järgmisega:

„Aschraf Al-Dagma (teise nimega Aschraf Al Dagma). Sünniaeg: 28.4.1969. Sünnikoht: a) Absan, Gaza sektor, Palestiina ala, b) Kannyouiz, Palestiina ala. Kodakondsus: teadmata / Palestiina päritolu. Passi nr: pagulase reisidokument, 30. aprillil 2000 välja andnud Landratsamt Altenburger Land, Saksamaa. Muu teave: viibib alates 2008. aasta oktoobrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.9.2003.”

(36)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (teiste nimedega a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Sünnikoht: Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia.” asendatakse järgmisega:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (teiste nimedega a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Tiitel: doktor. Aadress: London, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Sünnikoht: Al-Zubair, Iraak. Kodakondsus: Saudi Araabia. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.12.2004.”

(37)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (teiste nimedega a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Aadress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüssel, Belgia.Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Passi nr: E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992). Muu teave: vahistatud Belgias 18.12.2001 ja 2003. aasta septembris kohtulikult karistatud 6-aastase vabadusekaotusega. Apellatsioonikohtus muudeti karistus 7-aastaseks (otsus võeti vastu 9.6.2004).” asendatakse järgmisega:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (teiste nimedega a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Aadress: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüssel, Belgia. Sünniaeg: 23.11.1965. Sünnikoht: Ghardimaou, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Belgia (alates 8.11.1993). Passi nr: E590976 (19.6.1987 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 18.6.1992). Muu teave: a) vahistatud Belgias 18.12.2001; b) vabaduses alates 2008. aasta algusest. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(38)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (teise nimega Abderrahmane). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia. Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L886177 (Tuneesia pass, välja antud 14.12.1998, kaotas kehtivuse 13.12.2003).” asendatakse järgmisega:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (teiste nimedega a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Aadress: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itaalia (viimane aadress 2002. aasta keskpaiga seisuga). Sünniaeg: 1.7.1977. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L886177 (14.12.1998 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.12.2003). Muu teave: Alates 2002. keskpaigast asukoht ja seisund teadmata. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(39)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001).” asendatakse järgmisega:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (teise nimega Abou Djarrah). Aadress: Via Geromini 15, Cremona, Itaalia. Sünniaeg: 20.5.1969. Sünnikoht: Menzel Temime, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: G827238 (1.6.1996 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 31.5.2001). Muu teave: välja antud Tuneesiale 13.12.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(40)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (teise nimega Ouaz Najib). Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 6 kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (teise nimega Ouaz Najib). Aadress: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: 12.4.1960. Sünnikoht: Hekaima Al-Mehdiya, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K815205 (17.9.1994 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 16.9.1999). Muu teave: Seotud organisatsiooniga Al-Haramain Islamic Foundation. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(41)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004).” asendatakse järgmisega:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (teiste nimedega a) Zarga, b) Nadra). Aadress: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itaalia. Sünniaeg: 15.1.1973. Sünnikoht: Tunis, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M174950 (Tuneesia pass, välja antud 27.4.1999, kaotas kehtivuse 26.4.2004). Muu teave: vahi alla Itaalias alates 11.4.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(42)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Haji Muhammad Ashraf (teise nimega Haji M. Ashraf). Sünniaeg: 1.3.1965. Kodakondsus: Pakistan. Passi nr: A-374184 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.” asendatakse järgmisega:

„Haji Muhammad Ashraf (teise nimega Haji M. Ashraf). Sünniaeg: 1.3.1965. Kodakondsus: Pakistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008. Muu teave: Isa nimi: Noor Muhammad.”

(43)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Sayed Allamuddin Athear. Ametikoht: teine sekretär, Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakshan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000994 (Afganistani pass)” asendatakse järgmisega:

„Sayed Allamuddin Atheer (teise nimega Sayed Allamuddin Athear). Ametikoht: teine sekretär, Talibani „peakonsulaat” Peshawar, Pakistan. Sünniaeg: 15.2.1955. Sünnikoht: Badakhshan, Afghanistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000994 (Afganistani pass). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(44)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „L’Hadi Bendebka (teiste nimedega a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Aadress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itaalia, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (alaline asukoht). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Muu teave: a) aadress a) kasutusel alates 17.12.2001, b) 16.3.2004 mõistis Napoli apellatsioonikohus talle kaheksa aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.” asendatakse järgmisega:

„Abdelhadi Ben Debka (teiste nimedega a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Aadress: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itaalia (viimane aadress 17.12.2001. aasta seisuga); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itaalia (viimane aadress 2004. aasta märtsi seisuga). Sünniaeg: 17.11.1963. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist, b) elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.”

(45)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Huda bin Abdul Haq (teiste nimedega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Sünniaeg: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongan’i piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia.” asendatakse järgmisega:

„Huda bin Abdul Haq (teiste nimedega a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan). Sünniaeg: a) 9.2.1960, b) 2.2.1960. Sünnikoht: Solokuro ringkond Lamongan’i piirkonnas, Ida-Jaava provints, Indoneesia. Kodakondsus: Indoneesia. Muu teave: Teadaolevalt suri 2008. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(46)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3. juuli 1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821.” asendatakse järgmisega:

„Zulkepli Bin Marzuki. Aadress: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 3.7.1968. Sünnikoht: Selangor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 5983063. Siseriiklik isikukood nr: 680703-10-5821. Muu teave: a) vahistatud Malaisia ametivõimude poolt 3. veebruaril 2007 ja 2009. aasta aprilli seisuga kinnipeetav. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(47)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (teise nimega Gamel Mohamed). Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel Mohamed). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (Tuneesia pass, välja antud 5.5.1998, kaotas kehtivuse 4.5.2003).” asendatakse järgmisega:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (teise nimega Gamel Mohamed). Aadress: Corso XXII Marzo 39, Milano, Itaalia. Sünniaeg: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Sünnikoht: a) Tuneesia, b) Maroko (Gamel Mohamed). Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L723315 (Tuneesia pass, välja antud 5.5.1998, kaotas kehtivuse 4.5.2003). Muu teave: Vahi all Itaalias alates juulist 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(48)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mošee), Milano, Itaalia. Sünnikoht: Somaalia. Sünniaeg: 8. oktoober 1974.” asendatakse järgmisega:

„Maxamed Cabdullaah Ciise, (teiste nimedega a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Aadress: a) London, Ühendkuningriik (2008. aasta novembri seisuga); b) Via Quaranta, Milano, Itaalia (viimane aadress). Sünniaeg: 8.10.1974. Sünnikoht: Kismaayo, Somaalia. Kodakondsus: Somaali. Siseriiklik isikukood: PX910063D (Ühendkuningriigi isikukood). Muu teave: viibib Ühendkuningriigis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(49)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Muu teave: Itaalia maksukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) 3.12.2004 mõistis Milano esimese astme kohus isiku 5 aastaks ja 10 kuuks vangi. 29.9.2005 vähendas Milano apellatsioonikohus isiku karistust 3 aastale ja 7 kuule. Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid meetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006. Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order.” asendatakse järgmisega:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (teise nimega Kamel Darraji). Aadress: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Itaalia. Sünniaeg: 22.7.1967. Sünnikoht: Menzel Bouzelfa, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L029899 (14.8.1995 välja antud Tuneesia pass, mis aegus 13.8.2000). Siseriiklik isikukood: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Itaalia maksukood), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Itaalia maksukood). Muu teave: a) Isik on olnud vangis või on tema suhtes rakendatud muid kinnipidamismeetmeid ajavahemikus 24.6.2003–17.11.2006; b) Isiku suhtes on välja antud Itaalia territooriumilt väljasaatmise order. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.6.2004.”

(50)

Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Sulayman Khalid Darwish (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Passi nr: a) 3936712, b) 11012.” asendatakse järgmisega:

„Sulayman Khalid Darwish (teise nimega Abu Al-Ghadiya). Sünniaeg: a) 1976, b) umbes 1974. Sünnikoht: väljaspool Damaskust, Süüria. Kodakondsus: Süüria. Passi nr: a) 3936712 (Süüria pass), b) 11012 (Süüria pass). Muu teave: teadaolevalt tapeti 2005. aastal Iraagis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 28.1.2005.”

(51)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Pio Abogne De Vera (teiste nimedega a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Aadress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiinid. Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; b) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 15. detsembril 2005. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.” asendatakse järgmisega:

„Pio Abogne De Vera (teiste nimedega a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Aadress: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Filipiinid. Sünniaeg: 19.12.1969. Sünnikoht: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 15. detsembril 2005; b) 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel; c) isa nimi Honorio Devera; d) ema nimi Fausta Abogne. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.”

(52)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Redendo Cain Dellosa (teiste nimedega a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Aadress: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid; b) Mataba, Aroroy Masbate, Filipiinid (varasem aadress); c) Anda, Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress); d) Jolo, Sulu, Filipiinid, (varasem aadress); e) Pollok, Cotabato, Filipiinid, (varasem aadress). Sünniaeg: 15.5.1972. Sünnikoht: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) praegune asukoht (10. detsembri 2007. aasta seisuga): Manila, Filipiinid. Varasem asukoht: Masbate, Filipiinid; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige, seostatakse rühmitusega Abu Sayyaf; c) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 30. märtsil 2004. 2008. aasta juuni seisuga kohtu all Pasig Citys Filipiinide piirkondlikus kohtus nr 261.” asendatakse järgmisega:

„Redendo Cain Dellosa (teiste nimedega a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Aadress: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid; b) Manila, Filipiinid c) Mataba, Aroroy Masbate, Filipiinid (varasem aadress); d) Anda, Pangasinan, Filipiinid (varasem aadress); e) Jolo, Sulu, Filipiinid, (varasem aadress); f) Pollok, Cotabato, Filipiinid, (varasem aadress); g) Masbate, Filipiinid (varasem aadress): Sünniaeg: 15.5.1972. Sünnikoht: Punta, Santa Ana, Manila, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt 30. märtsil 2004; b) 2008. aasta juuni seisuga kohtu all; c) isa nimi Fernando Rafael Dellosa; d) ema nimi Editha Parado Cain. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.”

(53)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Feliciano Semborio Delos Reyes jr (teiste nimedega a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tiitel: ustadz. Aadress: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress), b) Siasi, Sulu, Filipiinid (varasem aadress), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 4.11.1963. Sünnikoht: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) varasem asukoht: Arco, Lamitan, Filipiinid; b) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; c) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt novembris 2006. 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel.” asendatakse järgmisega:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr (teiste nimedega a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Tiitel: ustadz. Aadress: a) San Jose, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress), b) Siasi, Sulu, Filipiinid (varasem aadress), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Filipiinid (varasem aadress); d) Arco, Lamitan, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 4.11.1963. Sünnikoht: Arco, Lamitan, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) vahistatud Filipiinide ametivõimude poolt novembris 2006; b) 2008. aasta juuni seisuga kinnipeetav Filipiinidel; c) isa nimi Feliciano Delos Reyes Sr.; d) ema nimi Aurea Semborio. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.”

(54)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Othman Deramchi (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia, b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itaalia (alaline asukoht alates 2002. aasta oktoobrist). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Muu teave: a) maksukood: DRMTMN54H07Z301T, b) 19.5.2005 mõistis Napoli kohus talle kaheksa aastat vangistust. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta septembrist.” asendatakse järgmisega:

„Othman Deramchi (teise nimega Abou Youssef). Aadress: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itaalia, (varasem aadress 2004. aasta märtsi seisuga); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itaalia (varasem aadress 2002. aasta oktoobri seisuga). Sünniaeg: 7.6.1954. Sünnikoht: Tighennif, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Siseriiklik isikukood: Itaalia maksukood DRMTMN54H07Z301T. Muu teave: a) Itaalias vanglast vabanenud 30.7.2008; b) elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.3.2004.”

(55)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Lionel Dumont (teiste nimedega a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Aadress: kindlaksmääramata aadress Itaalias. Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972. Sünnikoht: Roubaix, Prantsusmaa. Muu teave: a) Interpol on tema kohta väljastanud rahvusvahelise vahistamismääruse. Vahistatud Saksamaal 13.12.2003, Prantsusmaale välja antud 18.5.2004. Alates 2004. aasta oktoobrist vahi all, b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias viieks aastaks vangi. 17. mail 2004 nõudis Bologna apellatsioonikohus uut eraldiseisvat kohtuprotsessi, sest 2004. aasta mais oli isik juba Prantsusmaal vahi all.” asendatakse järgmisega:

„Lionel Dumont (teiste nimedega a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Aadress: viimane registreeritud aadress Bosnias ja Hertsegoviinas: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: a) 21.1.1971, b) 29.1.1975, c) 1971, d) 21.1.1962, e) 24.8.1972, h) 29.1.1975. Sünnikoht: a) Roubaix, Prantsusmaa. Kodakondsus: Prantsuse. Passi nr: a) 674460 (Di Karlo Antonio nimele välja antud Itaalia pass); b) 96DH25457 (Merlin Oliver Christian Rene nimele välja antud Prantsuse pass); c) GE1638E (Arfani Imad Ben Yousseti nimele välja antud Tuneesia pass). Muu teave: a) 2004. aasta oktoobrist vahi all Prantsusmaal, b) abielus Bosnia ja Hertsegoviina kodanikuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(56)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Safet Durguti. Sünniaeg: 10. mai 1967. Sünnikoht: Orahovac, Kosovo (Serbia ja Montenegro)” asendatakse järgmisega:

„Safet Ekrem Durguti. Aadress: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: 10.5.1967. Sünnikoht: Orahovac, Kosovo. Kodakondsus: Bosnia ja Hertsegoviina. Passi nr: 4725900 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, välja antud Travnikis 20.10.2005 ja kehtib kuni 20.10.2009). Siseriiklik isikukood: a) JMB 1005967953038 (Bosnia ja Hertsegoviina isikukood), b) 04DFC71259 (Bosnia and Hertsegoviina isikutunnistus), c) 04DFA8802 Bosnia and Hertsegoviina Kesk-Bosnia kantoni siseministeeriumi Travnikis välja antud juhiluba). Muu teave: a) isa nimi: Ekrem; b) organisatsiooni Al-Haramain Islamic Foundation asutaja ja juht 1998–2002; c) 2009. aasta detsembri seisuga elab teadaolevalt Bosnias ja Hertsegoviinas, samuti teadaolevalt reisib sageli Kosovo piirkonnas; d) töötab õpetajana õppeasutuses Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah, Travnik, Bosnia ja Hertsegoviina. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 26.12.2003.”

(57)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Osama bin Ladeni vanemabi.” asendatakse järgmisega:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (teiste nimedega a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Sünniaeg: 17.1.1958. Sünnikoht: El Behira, Egiptus. Kodakondsus: arvatavasti Egiptuse kodanik. Muu teave: Teadaolevalt suri Afganistanis 2001. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(58)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Redouane El Habhab (teise nimega Abdelrahman). Aadress: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksamaa (varasem aadress). Sünniaeg: 20.12.1969. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: Saksa. Passi nr: 1005552350 (välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Isikutunnistuse nr: 1007850441 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Muu teave: viibib vangistuses Lübeckis Saksamaal.” asendatakse järgmisega:

„Redouane El Habhab (teise nimega Abdelrahman). Aadress: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Saksamaa (varasem aadress). Sünniaeg: 20.12.1969. Sünnikoht: Casablanca, Maroko. Kodakondsus: a) Saksa, b) Maroko. Passi nr: 1005552350 (välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Isikutunnistuse nr: 1007850441 (Saksa riiklik isikutunnistus, mis on välja antud 27.3.2001 Kieli omavalitsuses Saksamaal, kaotab kehtivuse 26.3.2011). Muu teave: viibib vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2008.”

(59)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K929139 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1995, kaotas kehtvuse 13.2.2000). Siseriiklik isikukood: 00319547 (välja antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya Al-Saidani, c) mõistetud viis aastat vangistust, mida Milano apellatsioonikohus vähendas 14.12.2006 ühele aastale ja kaheksale kuule. Milano kohtuorganid väljastasid tema arreteerimiskäsu 2.6.2007. Vahi all Itaalias alates 2007. aasta oktoobrist.” asendatakse järgmisega:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (teiste nimedega a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Aadress: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itaalia. Sünniaeg: 10.2.1968. Sünnikoht: Menzel Jemil Bizerte, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: K929139 (Tuneesia pass, mis on välja antud 14.2.1995, kaotas kehtvuse 13.2.2000). Siseriiklik isikukood: 00319547 (välja antud 8.12.1994). Muu teave: a) Itaalia maksukood: SSDSBN68B10Z352F, b) ema nimi Beya Al-Saidani, c) vahi all Itaalias alates 2007. aasta oktoobrist, d) Tuneesiale välja antud 3. juunil 2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 24.4.2002.”

(60)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud 8.11.1996, kaotas kehtvuse 7.11.2001). Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (teiste nimedega a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Aadress: Via Milano 108, Brescia, Itaalia. Sünniaeg: 4.12.1964. Sünnikoht: Tabarka, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: L335915 (Tuneesia pass, mis on välja antud 8.11.1996, kaotas kehtvuse 7.11.2001). Muu teave: Alates 2001. aastast elab Sudaanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(61)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Rachid Fettar (teiste nimedega a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Aadress: Via degli Apuli 5, Milan, Itaalia. Sünniaeg: 16.4.1969. Sünnikoht: Boulogin, Alžeeria. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks ja 6 kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Rachid Fettar (teiste nimedega a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Aadress: Via degli Apuli 5, Milan, Itaalia (viimati teada olnud aadress). Sünniaeg: 16.4.1969. Sünnikoht: Boulogin, Alžeeria. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(62)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Salim Ahmad Salim Hamdan (teiste nimedega a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Aadress: Shari Tunis, Sana’a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: Al-Mukalla, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 00385937 (Jeemeni pass). Muu teave: a) viimane aadress, b) Osama bin Ladeni autojuht ja isiklik ihukaitsja ajavahemikus 1996–2001.” asendatakse järgmisega:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (teiste nimedega a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi). Aadress: Shari Tunis, Sana’a, Jeemen. Sünniaeg: 1965. Sünnikoht: a) Al-Mukalla, Jeemen, b) Al-Mukala, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 00385937 (Jeemeni pass). Muu teave: a) viimane aadress, b) Ameerika Ühendriikide eelvangistusest Jeemenile üle antud 2008. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(63)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jallalouddine Haqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: umbes 1942. Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) Talibani aktiivne juht, c) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, d) kuigi teadaolevalt suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga siiski elus.” asendatakse järgmisega:

„Jallalouddine Haqqani (teiste nimedega a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal piiriminister. Sünniaeg: umbes 1942. Sünnikoht: Khosti provints, Zadrani piirkond, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani isa, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal, c) kuigi teadaolevalt suri 2007. aasta juunis, on ta 2008. aasta mai seisuga elus. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

(64)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Moslim Haqqani. Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: a) Baghlani provintsist pärit etniline puštu, b) viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Moslim Haqqani (teise nimega Moslim Haqqani). Tiitel: maulavi. Ametikoht: a) Talibani režiimi ajal palverännaku- ja usuasjade ministri asetäitja, b) Talibani režiimi ajal kõrghariduse ministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1958. Sünnikoht: Baghlani provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(65)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Azahari Husin Taman Sri Pulai, Johor, Malaisia; tiitel: dr; sünniaeg: 14. september 1957; sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11512285; riiklik isikukood: 570914-05-5411.” asendatakse järgmisega:

„Azahari Husin. Tiitel: Dr; aadress: Taman Sri Pulai, Johor, Malaisia. Sünniaeg: 14.9.1957. Sünnikoht: Negeri Sembilan, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 11512285; riiklik isikukood: 570914-05-5411. Muu teave: Teadaolevalt suri 2005. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(66)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Sünniaeg: 12.3.1971. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Passi nr: 484824 (Egiptuse pass, mis on välja antud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkonnas Rijadis). Muu teave: a) Osama Bin Ladeni lähedane isik ja terroristide reisikorraldaja, b) viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides.” asendatakse järgmisega:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (teiste nimedega a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Sünniaeg: a) 12.3.1971, b) 31.12.1971. Sünnikoht: Rijad, Saudi Araabia. Kodakondsus: Palestiina. Passi nr: 484824 (Egiptuse pass, mis on välja antud 18. jaanuaril 1984 Egiptuse saatkonnas Rijadis). Muu teave: viibib alates 2007. aasta juulist vangistuses Ameerika Ühendriikides. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(67)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Khadafi Abubakar Janjalani (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide.” asendatakse järgmisega:

„Khadafi Abubakar Janjalani (teiste nimedega a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Sünniaeg: 3.3.1975. Sünnikoht: Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: Teadaolevalt suri 2006. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 22.12.2004.”

(68)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (teiste nimedega a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina. Passi nr: K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995, kaotas kehtvuse 25.7.2000). Sünniaeg: 8.2.1969. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: a) Tuneesia, b) Bosnia ja Hertsegoviina. Muu teave: tuntakse ka nime all Ben Narvan Abdel Aziz, sündinud Serekas (endises Jugoslaavias) 15.8.1970, b) b) 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 5 aastaks ja 6 kuuks vangi. 10. mail 2004 mõistis Itaalia apellatsioonikohus isiku 4 aastaks ja 6 kuuks vangi.” asendatakse järgmisega:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (teiste nimedega a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Sünniaeg: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Aadress: a) Via Bellaria 10, Bologna, Itaalia, b) Via Lazio 3, Bologna, Itaalia, c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünnikoht: a) Sfax, Tuneesia; b) Sereka, endine Jugoslaavia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: a) K989895 (Tuneesia pass, mis on välja antud 26.7.1995 Genuas, Itaalia, kaotas kehtvuse 25.7.2000), b) 0899199 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 16.4.1999 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina, kaotas kehtivuse 16.4.2004), c) 3816349 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 18.7.2001 Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina, kaotas kehtivuse 18.7.2006), d) 4949636 Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud 27.12.2005 Bosnia ja Hertsegoviina konsulaaresinduses Milaanos, kaotab kehtivuse 27.12.2010 (kõnealune pass tunnistati kehtetuks 10.12.2007). Muu teave: a) Sünniaeg: 15.8.1970 ja sünnikoht: teiste nimedega kodaniku Ben Narvan Abdel Aziz ja Abdel Aziz Ben Narvan puhul Sereka, endine Jugoslaavia; b) kaotanud Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse; c) ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(69)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ali Ahmed Nur Jim’ale (teiste nimedega a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Aadress: P.O. Box 3312, Dubai, Araabia Ühendemiraadid. Sünniaeg: 1954. Kodakondsus: Somaali. Muu teave: a) elukutse: raamatupidaja, Mogadishu, Somaalia; b) seotud Al-Itihaad Al-Islamiya’ga (AIAI).” asendatakse järgmisega:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (teiste nimedega a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Tiitel: šeik. Aadress: a) P.O. Box 3312, Dubai, Araabia Ühendemiraadid, b) P.O. Box 3313, Dubai, Araabia Ühendemiraadid (varasem aadress); c) Djibouti, Djibouti Vabariik. Sünniaeg: 1954. Sünnikoht: Eilbur, Somaalia. Kodakondsus: a) Somaali, b) Djibouti elanik. Passi nr: A0181988 (Somaali Demokraatliku Vabariigi pass, mis on välja antud 1.10.2001 Dubais, Araabia Ühendemiraadid ning uuendatud 24.1.2008 Djiboutis, kaotab kehtivuse 22.1.2011). Muu teave: a) asub praegu ka Mogadishus, Somaalia; b) elukutse: raamatupidaja ja ärimees; c) isa nimi Ali Jumale, ema nimi Enab Raghe; d) teadaolevalt on äriühingute Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia ja Barako Trading Company, LLC omanik või omab nende üle kontrolli. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.11.2001.”

(70)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Salim Y Salamuddin Julkipli (teiste nimedega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); sünnikuupäev: 20. juuni 1967; sünnikoht: Tulay, Jolo Sulu, Filipiinid.” asendatakse järgmisega:

„Salim Y Salamuddin Julkipli (teiste nimedega a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim). Sünniaeg: 20.6.1967. Sünnikoht: Jolo Sulu, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(71)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Khairullah Khairkhwah (teise nimega Khairullah Mohammad Khairkhwah). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Herati provintsi kuberner (Afganistanis). Sünniaeg: umbes 1963. Sünnikoht: Arghistani piirkond, Kandahari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(72)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Shamsalah Kmalzada. Tiitel: hr. Ametikoht: teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Shamsullah Kmalzada (teise nimega Shamsalah Kmalzada). Sugu: mees. Ametikoht: teine sekretär, Talibani suursaatkond, Abu Dhabi. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(73)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ruben Pestano Lavilla, JR (teiste nimedega a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tiitel: šeik. Aadress: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiinid; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid (varasem). Sünniaeg: 4.10.1972. Sünnikoht: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Passi nr: a) Filipiinide pass nr MM611523 (2004); b) Filipiinide pass nr EE947317 (2000–2001); c) Filipiinide pass nr P421967 (1995–1997). Muu teave: a) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement vaimne juht. Seostatakse Khadafi Abubakar Janjalaniga ja organisatsiooni International Islamic Relief Organization harudega Filipiinidel; b) aktiivselt seotud organisatsiooni Rajah Solaiman Movement rahastamisega ja sellesse värbamisega; c) varem keemiainseneri eriala üliõpilane Filipiinide Ülikoolis Visayas ja Filipiini võõrtööline Saudi Araabias; d) 2008. aasta juuni seisuga tagaotsitav. Arvatakse varjavat end väljaspool Filipiine.” asendatakse järgmisega:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr (teiste nimedega a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Tiitel: šeik. Aadress: a) 10th Avenue, Caloocan City, Filipiinid; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid (varasem). Sünniaeg: 4.10.1972. Sünnikoht: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Passi nr: a) MM611523 (Filipiinide pass, 2004); b) EE947317 (Filipiinide pass 2000–2001); c) P421967 (Filipiinide pass nr (1995–1997). Muu teave: a) Seostatakse organisatsiooni International Islamic Relief Organization harudega Filipiinidel; b) viibib alates 30.8.2008 vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.”

(74)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jamel Lounici. Sünniaeg: 1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Abdelkader ja Johra Birouh poeg, b) Vahi all Itaalias alates novembrist 2007.” asendatakse järgmisega:

„Djamel Lounici (teise nimega Jamal Lounici). Sünniaeg: 1.2.1962. Sünnikoht: Alžiir, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) Abdelkader ja Johra Birouh poeg; b) Itaalias vanglast vabanenud 23.5.2008; c) Elab Alžeerias alates 2008. aasta novembrist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 16.1.2004.”

(75)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (teise nimega Habibullah Faizi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud „suursaadik”, d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) D 010678 (Afganistani pass, mis on välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, mis on välja antud 28.6.2005, kehtib kuni 2010).” asendatakse järgmisega:

„Habibullah Fawzi (teiste nimedega a) Habibullah Faizi, b) Habibullah Fauzi). Tiitel: qazi. Ametikoht: a) teine sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, b) esimene sekretär, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan, c) üldiselt valitud „suursaadik”, d) Talibani režiimi ajal välisministeeriumi ÜRO osakonna ülem. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1961. Sünnikoht: Atali küla, Anderi piirkond, Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: a) D 010678 (Afganistani pass, mis on välja antud 19.12.1993), b) OR 733375 (Afganistani pass, mis on välja antud 28.6.2005, kehtib kuni 2010). Muu teave: isa nimi Mohammad Mangal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(76)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohammad Husayn Mastasaeed (teiste nimedega a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: umbes 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal.” asendatakse järgmisega:

„Mohammad Husayn Mustas’id (teiste nimedega a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed, d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal teaduste akadeemia esimees. Sünniaeg: umbes 1964. Muu teave: viibib arvatavalt Afganistani ja Pakistani piirialal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

(77)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Fazel Mohammad Mazloom. Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: 1963. ja 1968. aasta vahel. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Fazl Mohammad Mazloom (teiste nimedega a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal maavägede staabiülema asetäitja. Sünniaeg: 1963. ja 1968. aasta vahel. Sünnikoht: Uruzgan, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

(78)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Rafik Mohamad Yousef (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis”) A 0092301. Muu teave: vangistuses Mannheimis, Saksamaal.” asendatakse järgmisega:

„Rafik Mohamad Yousef (teise nimega Mohamad Raific Kairadin). Sünniaeg: 27.8.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Iraagi. Passi nr: Saksamaa reisidokument („Reiseausweis”) A 0092301. Muu teave: viibib alates 2004. aasta detsembrist vangistuses Saksamaal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.”

(79)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (teise nimega Abdul Hakim Mojahed). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani „saadik” ÜROs. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khajakheli küla, Sharani piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Siseriiklik isikukood: 106266.” asendatakse järgmisega:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (teiste nimedega a) Abdul Hakim Mojahed, b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Talibani „saadik” ÜROs. Aadress: Dehbori piirkond Ward, Kabul, Afganistan. Sünniaeg: 1956. Sünnikoht: Khajakheli küla, Sharani piirkond, Paktika provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Siseriiklik isikukood: 106266. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(80)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia; sünniaeg: 11. august 1969; sünnikoht: Johor, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 9775183; riiklik isikukood: 690811-10-5873.” asendatakse järgmisega:

„Noordin Mohammad Top (teise nimega Nordin Mohd Top). Aadress: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaisia. Sünniaeg: 11.8.1969. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 9775183. Siseriiklik isikukood nr: 690811-10-5873. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(81)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mohamed Moumou (teiste nimedega a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman). Aadress: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Rootsi, b) Jungfruns Gata 413; Postiaadress Box 3027, 13603 Haninge, Rootsi, c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Rootsi, d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Rootsi. Sünniaeg: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Sünnikoht: Fez, Maroko. Kodakondsus: a) Maroko b) Rootsi. Passi nr: 9817619 (Rootsi pass, kaotab kehtivuse 14.12.2009).” asendatakse järgmisega:

„Mohamed Moumou (teiste nimedega a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman f) Abu Qaswarah g) Abu Sara). Aadress: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Rootsi; b) Jungfruns Gata 413; Postiaadress Box 3027, 13603 Haninge, Rootsi; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Rootsi; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Rootsi. Sünniaeg: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Sünnikoht: Fez, Maroko. Kodakondsus: a) Maroko b) Rootsi. Passi nr: 9817619 (Rootsi pass, kaotab kehtivuse 14.12.2009). Muu teave: teadaolevalt suri Põhja-Iraagis 2008. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.12.2006.”

(82)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Fahid Mohammed Ally Msalam (teiste nimedega a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Aadress: Mombasa, Kenya. Sünniaeg: 19.2.1976. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Passi nr: a) A260592 (Kenya pass), b) A056086 (Kenya pass), c) A435712 (Kenya pass), d) A324812 (Kenya pass), e) 356095 (Kenya pass). Siseriiklik isikukood: 12771069 (Kenya isikutunnistus).” asendatakse järgmisega:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (teiste nimedega a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Aadress: Mombasa, Kenya. Sünniaeg: 19.2.1976. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Passi nr: a) A260592 (Kenya pass), b) A056086 (Kenya pass), c) A435712 (Kenya pass), d) A324812 (Kenya pass), e) 356095 (Kenya pass). Siseriiklik isikukood: 12771069 (Kenya isikutunnistus). Muu teave: Teadaolevalt suri Pakistanis 2009. aasta jaanuaris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.”

(83)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (teise nimega Mutasim Aga Jan). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha (teiste nimedega a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, (c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Tiitel: mulla. Ametikoht: Talibani režiimi ajal rahandusminister. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Kandahari linn, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

(84)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Al-Hamati, Muhammad (aka Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; aka Al-Makki, Abu Asim), Yemen.” asendatakse järgmisega:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (teiste nimedega a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Sünniaeg: 19.11.1971. Aadress: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jeemen. Sünnikoht: Medina, Saudi Araabia. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 541939 (Jeemeni pass, mis on 31.7.2000 välja antud Al-Hudaydahis, Jeemen, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal'i nimele. Siseriiklik isikukood: 216040 (Jeemeni isikutunnistuse number). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.”

(85)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Tahir Nasuf (teiste nimedega a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa.” asendatakse järgmisega:

„Tahir Nasuf (teiste nimedega a) Tahir Mustafa Nasuf, b) Tahar Nasoof, c) Taher Nasuf, d) Al-Qa’qa, e) Abu Salima El Libi, f) Abu Rida g) Tahir Moustafa Nasuf, h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Aadress: Manchester, Ühendkuningriik. Sünniaeg: a) 4.11.1961, b) 11.4.1961. Sünnikoht: Tripoli, Liibüa. Kodakondsus: Liibüa. Passi nr: RP0178772 (Liibüa passi number). Siseriiklik isikukood: PW548083D (Briti sotsiaalkindlustusnumber). Muu teave: Ühendkuningriigi elanik alates 2009. aasta jaanuarist. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 7.2.2006.”

(86)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Dinno Amor Rosalejos Pareja (teiste nimedega a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Aadress: a) Atimonan, Quezoni provints, Filipiinid, b) Plaridel Street, Mandaue linn, Filipiinid (varasem aadress). Sünniaeg: 19.7.1981. Sünnikoht: Cebu linn, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) asukoht (alates 10.12.2007): Cebu linn, Filipiinid. Varasemad asukohad: Anahawan, Leyte, Filipiinid; Sariaya, Quezon, Filipiinid; Dasmarinas, Cavite, Filipiinid; b) lõhkeainespetsialist; c) organisatsiooni Rajah Solaiman Movement liige; d) Filipiinide kohtuvõimud andsid 5. juunil 2006 tema suhtes välja vahistamismääruse. 2008. aasta juuni seisuga tabamata.” asendatakse järgmisega:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja (teiste nimedega a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Aadress: a) Atimonana, Quezoni provints, Filipiinid (alates 2009. aasta aprillist); b) Plaridel Street, Mandaue linn, Filipiinid (varasem aadress); c) Cebu linn, Filipiinid (asukoht alates 2009. aasta aprillist); d) Anahawan, Leyte, Filipiinid (varasem asukoht); e) Sariaya, Quezon, Filipiinid (varasem asukoht); f) Dasmarinas, Cavite, Filipiinid (varasem asukoht). Sünniaeg: 19.7.1981. Sünnikoht: Cebu linn, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: a) Filipiinide kohtuvõimud andsid 5. juunil 2006 tema suhtes välja vahistamismääruse; b) 2008. aasta juuni seisuga tabamata; c) isa nimi Amorsolo Jarabata Pareja; d) ema nimi Leonila Cambaya Rosalejos. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 4.6.2008.”

(87)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdelhalim Remadna. Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: 13. augustil 2006 välja saadetud Alžeeriasse.” asendatakse järgmisega:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (teiste nimedega a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Aadress: Alžeeria. Sünniaeg: 2.4.1966. Sünnikoht: Biskra, Alžeeria. Kodakondsus: Alžeeria. Muu teave: a) kuni Alžeeriasse väljasaatmiseni 13.8.2006 peeti kinni Itaalias. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(88)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia (asukoht). Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P182583 (Tuneesia pass, mis on välja antud 13.9.2003, kaotas kehtivuse 12.9.2007). Muu teave: 9.5.2005 mõistis Milano esimese astme kohus talle kaks aastat ja kuus kuud vangistust. 2007. aasta septembris kaevati edasi Milano apellatsioonikohtusse. Vabaduses alates 2007. aasta septembrist.” asendatakse järgmisega:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (teiste nimedega a) Salmane, b) Lazhar). Aadress: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itaalia (asukoht). Sünniaeg: 20.11.1975. Sünnikoht: Sfax, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: P182583 (Tuneesia pass, mis on välja antud 13.9.2003, kaotas kehtivuse 12.9.2007). Muu teave: Asukoht teadmata 2008. aasta juuli seisuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(89)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Muhammad Saeed (teiste nimedega a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Aadress: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore linn, Lahore piirkond, Pakistan (asukoht alates 2008. aasta maikuust). Sünniaeg: 5.6.1950. Sünnikoht: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Siseriiklik isikukood: 3520025509842-7 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.” asendatakse järgmisega:

„Muhammad Saeed (teiste nimedega a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji, k) Muhammad Saeed). Aadress: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore linn, Lahore piirkond, Pakistan (asukoht alates 2008. aasta maikuust). Sünniaeg: 5.6.1950. Sünnikoht: Sargodha, Pandžab, Pakistan. Kodakondsus: Pakistani. Siseriiklik isikukood: 3520025509842-7 (Pakistan). Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 10.12.2008.”

(90)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nedal Mahmoud Saleh (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Muu teave: 2003. aasta jaanuaris mõisteti Itaalias 2 aastaks vangi. 17. mail 2004 kinnitas Bologna apellatsioonikohus karistust (tagaseljaotsusega).” asendatakse järgmisega:

„Nedal Mahmoud Saleh (teiste nimedega a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem d) Hatim). Aadress: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itaalia; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itaalia; c) 8 Dzamijska Street (varasem nimi Gorazdanska Street), Zenica, Bosnia ja Hertsegoviina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosnia ja Hertsegoviina. Sünniaeg: a) 1.3.1970, b) 26.3.1972. Sünnikoht: Taiz, Jeemen. Kodakondsus: Jeemeni. Passi nr: 3545686 (Bosnia ja Hertsegoviina pass, mis on välja antud Travnikis, Bosnias ja Hertsegoviinas 26.7.2001, kaotas kehtivuse 26.7.2006). Muu teave: 2006. aasta juulis kaotanud Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsuse ning ei oma Bosnia ja Hertsegoviina kehtivat isikut tõendavat dokumenti. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.6.2003.”

(91)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (teiste nimedega a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia (asukoht). Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M788331 (Tuneesia pass, mis on välja antud 28.9.2001, kaotas kehtivuse 27.9.2006). Muu teave: 9.5.2005 mõistis Milano esimese astme kohus talle neli aastat ja kuus kuud vangistust. Vabanenud 6.8.2006. Milano prokuröri edasikaebus, mille käsitlemine on 2007. aasta septembrist pooleli.” asendatakse järgmisega:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (teiste nimedega a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Aadress: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milano), Itaalia, b) Via Cefalonia 11, Milano, Itaalia (asukoht, viimane teadaolev aadress). Sünniaeg: 30.11.1974. Sünnikoht: Haidra Al-Qasreen, Tuneesia. Kodakondsus: Tuneesia. Passi nr: M788331 (Tuneesia pass, mis on välja antud 28.9.2001, kaotas kehtivuse 27.9.2006). Muu teave: a) vahi all Itaalias alates 2009. aasta aprillist; b) isa nimi Mohamed Sharif; c) ema nimi Fatima. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 12.11.2003.”

(92)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdulhai Salek. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Abdulhai Salek. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal Uruzgani provintsi kuberner (Afganistanis). Kodakondsus: Afganistani. Muu teave: teadaolevalt surnud. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 23.2.2001.”

(93)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide.” asendatakse järgmisega:

„Jainal Antel Sali (jr.) (teiste nimedega a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Sünniaeg: 1.6.1965. Sünnikoht: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinide. Muu teave: Teadaaolevalt suri 2007. aastal. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 6.12.2005.”

(94)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Imam Samudra (teiste nimedega a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); sünniaeg: 14. jaanuar 1970; sünnikoht: Serang, Banten, Indoneesia.” asendatakse järgmisega:

„Imam Samudra (teiste nimedega a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar). Sünniaeg: 14.1.1970. Sünnikoht: Serang, Banten, Indoneesia. Muu teave: Teadaaolevalt suri 2008. aasta novembris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(95)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Ahmed Salim Swedan Sheikh (teiste nimedega a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Tiitel: šeik. Sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960; c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Passi nr: A163012 (Kenya pass). Siseriiklik isikukood: 8534714 (Kenya isikutunnistus, mis on välja antud 14.11.1996). Muu teave: arvatavalt on seotud 1998. aasta augustis toimunud rünnakutega Ameerika Ühendriikide saatkondadele Nairobis ja Dar es Salaamis.” asendatakse järgmisega:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (teiste nimedega a) Ahmed Ally, b), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tiitel: šeik. Sünniaeg: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960; c) 4.9.1969. Sünnikoht: Mombasa, Kenya. Kodakondsus: Kenya. Passi nr: A163012 (Kenya pass). Siseriiklik isikukood: 8534714 (Kenya isikutunnistus, mis on välja antud 14.11.1996). Muu teave: Teadaaolevalt suri 2009. aasta jaanuaris Pakistanis. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 17.10.2001.”

(96)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Jalaluddine Shinwari. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Shinwari piirkond, Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Jalaluddin Shinwari (teise nimega Jalaluddine Shinwari). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal justiitsministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1968. Sünnikoht: Shinwari piirkond, Ningarhari provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

(97)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Yazid Sufaat (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar). Aadress: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20.1.1964. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood: 640120-01-5529. Muu teave: vahi all alates 2001. aasta detsembrist (2007. aasta juuni seisuga).” asendatakse järgmisega:

„Yazid Sufaat (teiste nimedega a) Joe, b) Abu Zufar). Aadress: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisia. Sünniaeg: 20.1.1964. Sünnikoht: Johor, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A 10472263. Siseriiklik isikukood: 640120-01-5529. Muu teave: vahistatud Malaisia ametivõimude poolt detsembris 2001 ning vahi alt vabastatud 24.11.2008. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(98)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mansour Thaer. Sünniaeg: 21.3.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Muu teave: 2005. aasta veebruaris Saksamaalt välja saadetud Jordaaniasse.” asendatakse järgmisega:

„Isam Ali Mohamed Alouche (teise nimega Mansour Thaer). Sünniaeg: a) 1972, b) 21.3.1974. Sünnikoht: Bagdad, Iraak. Kodakondsus: Jordaania. Muu teave: 2005. aasta veebruaris Saksamaalt välja saadetud Jordaaniasse. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 3.9.2002.”

(99)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: elab tõenäoliselt Pakistani-Afganistani piirialal.” asendatakse järgmisega:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (teiste nimedega a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Sünniaeg: 19.10.1953. Sünnikoht: Aleksandria, Egiptus. Kodakondsus: Egiptuse. Muu teave: teadaolevalt suri Pakistanis.”

(100)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Nazirullah Aanafi Waliullah. Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris.” asendatakse järgmisega:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (teise nimega Nazirullah Aanafi Waliullah). Tiitel: a) maulavi, b) hadži. Ametikoht: kaubandusatašee, Talibani „suursaatkond”, Islamabad, Pakistan. Sünniaeg: 1962. Sünnikoht: Kandahar, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Passi nr: D 000912 (Afganistani pass, mis on välja antud 30.6.1998). Muu teave: repatrieeritud Afganistani 2006. aasta oktoobris. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 25.1.2001.”

(101)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Abdul-Haq Wasseq. Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani.” asendatakse järgmisega:

„Abdul-Haq Wasiq (teise nimega Abdul-Haq Wasseq). Tiitel: maulavi. Ametikoht: Talibani režiimi ajal luurealase julgeolekuministri asetäitja. Sünniaeg: umbes 1975. Sünnikoht: Kesk-Ghazni provints, Afganistan. Kodakondsus: Afganistani. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 31.1.2001.”

(102)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Mukhlis Yunos (teiste nimedega a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); sünniaeg: a) 7.7.1966, b) umbes 7.7.1966; sünnikoht: arvatavasti Lanao del Sur, Filipiinid.” asendatakse järgmisega:

„Yunos Umpara Moklis (teiste nimedega a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Sünniaeg: 7.7.1966. Sünnikoht: Lanao del Sur, Filipiinid. Kodakondsus: Filipiinid. Muu teave: alates 2009. aasta aprillist vangistuses Filipiinidel. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(103)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Zaini Zakaria (teise nimega Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malaisia; sünniaeg: 16. mai 1967; sünnikoht: Kelantan, Malaisia; kodakondsus: Malaisia; passi nr: A 11457974; siseriiklik isikukood: 670516-03-5283.” asendatakse järgmisega:

„Zaini Zakaria (teise nimega Ahmad). Aadress: Kota Bharu, Kelantan, Malaisia. Sünniaeg: 16.5.1967. Sünnikoht: Kelantan, Malaisia. Kodakondsus: Malaisia. Passi nr: A11457974. Siseriiklik isikukood: 670516-03-5283. Muu teave: vahistatud Malaisia ametivõimude poolt 18. detsembril 2002 ning viibis vahi all kuni 12. veebruarini 2009. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 9.9.2003.”

(104)

Pealkirja „Füüsilised isikud” all olev kanne „Merai Zoghbai (teiste nimedega a) F’raji di Singapore, b) F’raji il Libico, c) Mohamed Lebachir, d) Meri Albdelfattah Zgbye, e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, f) Lazrag Faraj, g) Larzg Ben Ila h) Lazrag Faraj, i) Farag, j) Fredj, k) Muhammed El Besir); sünniaeg: a) 4.4.1969, b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), e) 13.11.1960 (Fredj). Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa, b) Bendasi, Liibüa (Meri Albdelfattah Zgbye), Aadress: a) via Bordighera 34, Milano, Itaalia, b) Senis, Oristano, Sardiinia, Itaalia. Muu teave: tema suhtes kehtib Tribunale de Milano vahistamiskorraldus nr 36601/2001 R.G.N.R, 17. mai 2005 – 7464/2001 R.G.GIP. Tagaotsitav.” asendatakse järgmisega:

„Merai Zoghbai (teiste nimedega a) Mohamed Lebachir, b) Meri Albdelfattah Zgbye, c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, d) Lazrag Faraj, e) Larzg Ben Ila, h) Muhammed El Besir, f) F’raji di Singapore, g) F’raji il Libico, h) Farag, i) Fredj). Aadress: a) via Bordighera 34, Milano, Itaalia, b) Senis, Oristano, Sardiinia, Itaalia. Sünniaeg: a) 4.4.1969, b) 4.4.1960, c) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), d) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), e) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), f) 13.11.1960 (Fredj), g) 14.1.1968 (Mohamed Lebachir). Sünnikoht: a) Bengasi, Liibüa, b) Bendasi, Liibüa (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) Maroko (Mohamed Lebachir). Muu teave: Tagaotsitav 2009. aasta aprilli seisuga. Artikli 2a lõike 4 punktis b osutatud kuupäev: 2.8.2006.”


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/60


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1103/2009,

17. november 2009,

millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel hariliku heeringa püük Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. jaanuari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 43/2009, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2009. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2009. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2009. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2009

Komisjoni nimel

merenduse ja kalanduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 22, 26.1.2009, lk 1.


LISA

Nr

28/T&Q

Liikmesriik

Ühendkuningriik

Kalavaru

HER/5B6ANB

Liik

Harilik heeringas (Clupea harengus)

Piirkond

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

Kuupäev

15. oktoober 2009


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/62


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1104/2009,

17. november 2009,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/10. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 877/2009. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1084/2009 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2009/10. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. novembril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.

(4)  ELT L 295, 12.11.2009, lk 9.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 18. novembrist 2009

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/64


NÕUKOGU OTSUS 2009/840/ÜVJP,

17. november 2009,

millega rakendatakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu seisukohta 2007/140/ÜVJP, (1) eelkõige selle artikli 7 lõiget 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid.

(2)

Vastavalt ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 8 lõikele 2 vaatas nõukogu täies ulatuses läbi II lisas sätestatud loendi isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse ühise seisukoha artikli 4 lõike 1 punkti b ja artikli 5 lõike 1 punkti b.

(3)

Nõukogu on teinud järelduse, et ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP II lisas loetletud isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkata nimetatud ühises seisukohas sätestatud piiravate erimeetmete kohaldamist.

(4)

Nimetatud isikute ja üksuste loendit tuleks muuta, et võtta arvesse Iraani valitsuses ja ametiasutustes ning asjaomaste isikute ja üksuste olukorras toimunud muutusi.

(5)

Ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loendit tuleks vastavalt ajakohastada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.


LISA

„II LISA

Artikli 4 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja artikli 5 lõike 1 punktis b nimetatud isikute ja üksuste loend

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimis¬andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15/03/1949 passinumber: S4409483 kehtiv 26/04/2000 – 27/04/2010 välja antud: Teheran, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22/01/2008 kehtiv kuni 21/01/2013 sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni endine (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi rajatiste ja seadmete eest.

24.6.2008

3.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

24.4.2007

5.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

24.6.2008

6.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Täidab IRGCs komandöri ülesandeid.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

Sünniaeg: 21 04 1946, passinumber: T12838903

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (teise nimega LANGROUDI)

Sünniaeg: 24/11/1945 sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC aadress: AEOI-NRC, PO Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj'i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries tegevdirektor

24.6.2008

12.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi tarnete ja logistikaosakonna asejuht

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema ettevõte üritas hankida tundlikke kaupu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) hõlmatud üksustele.

24.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

AIO juhataja, AIO on osalenud tundlikes Iraani programmides.

24.6.2008

15.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Siseminister ja endine MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

24.6.2008

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Sünniaeg: 21/04/1954, sünniaeg vana iraani kalendri järgi: 1/05/1954, sünnikoht: Mashad

AEOI neutronfüüsika rühma juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

17.11.2009

18.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht.

24.6.2008

19.

IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

24.6.2008

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. august 2006, eriaukirja tema teenete eest.

24.4.2007

21.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

MODAFLi minister ja endine MODAFLi aseminister

24.6.2008

B.   Juriidilised isikud ja üksused

 

Nimi

Identifitseerimis andmed

Põhjendus

Loetelusse kandmise kuupäev

1.

AIO (Aerospace Industries Organisation)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO (Defence Industries Organization) filiaal.

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Bank Melli Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 (2006) ja 1747 (2007).

Bank Melli jätkab oma sellist tegevust, toetades ja hõlbustades Iraani tundlikke tegevusi. Kasutades oma pangandussuhteid, jätkab ta seoses selliste tegevustega ÜRO ja ELi poolt loetelusse kantud üksuste toetamist ja neile finantsteenuste osutamist. Samuti tegutseb ta selliste üksuste, sealhulgas Bank Sepah nimel ja juhtimisel, tegutsedes sageli nende tütarettevõtjate või partnerite kaudu.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – teise nimega Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Vastutab teadusuuringute ja arendustegevuse eest. DIO filiaal. DTSRC annab suure osa DIO kasumist.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC Air Force juht on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iraan

IRGCle kuuluv kontsern. Kasutab IRGC tehnilisi ressursse ehitustegevuses, olles peatöövõtjaks suurprojektides, sealhulgas arvatavasti Iraani ballistiliste rakettide ja tuumaprogramme toetavates läbindamistegevustes.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Seotud kaitseministeeriumiga, alustas 2003. aastal rakettide alase koolituse korraldamisega, teeb vahetult koostööd AIOga.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iraan

Tegeleb MODAFLi ekspordiküsimustega, agentuuri kasutatakse riikidevahelistes relvaeksporditehingutes. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) kohaselt ei tohiks MODLEX kaubandusega tegeleda.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

AEOI tuumkütuse tootmise ettevõte (NFPD), tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütuse tsükli valdkonnas, sealhulgas uraani uuringute, kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO filiaal.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

24.6.2008”


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/70


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2009/841/ÜVJP,

17. november 2009,

millega muudetakse ühismeedet 2008/112/ÜVJP Guinea-Bissau Vabariigi julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu toetusmissiooni kohta (EU SSR GUINEA-BISSAU) ja pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. veebruaril 2008 vastu ühismeetme 2008/112/ÜVJP Guinea-Bissau Vabariigi julgeolekusektori reformi alase Euroopa Liidu toetusmissiooni kohta (EU SSR GUINEA-BISSAU) (1). Nimetatud ühismeedet kohaldatakse 31. maini 2009.

(2)

Nõukogu võttis 18. mail 2009 vastu ühismeetme 2009/405/ÜVJP, (2) millega muudetakse ühismeedet 2008/112/ÜVJP. Nimetatud ühismeedet kohaldatakse 30. novembrini 2009.

(3)

Oma 9. oktoobri 2009. aasta kirjas esitas Guinea-Bissau Euroopa Liidule taotluse pikendada kõnealust missiooni kuue kuu võrra kuni 31. maini 2010.

(4)

Ühismeedet 2008/112/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2008/112/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1.

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Euroopa Liit (EL) moodustab Guinea-Bissau Vabariigi julgeolekusektori reformi alase ELi toetusmissiooni, edaspidi „EU SSR GUINEA-BISSAU” või „missioon”, mis koosneb 26. veebruaril 2008 algavast ettevalmistavast etapist ja hiljemalt 1. mail 2008 algavast rakendusetapist. Missiooni kestus on kuni 24 kuud alates esialgse tegevusvalmiduse väljakuulutamisest.”.

2.

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 26. veebruar 2008 kuni 30. november 2009 on 5 650 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma ajavahemikuks 1. detsember 2009 kuni 31. mai 2010 on 1 530 000 eurot.”.

3.

Artikli 17 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse 31. maini 2010.”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  ELT L 40, 14.2.2008, lk 11.

(2)  ELT L 128, 27.5.2009, lk 60.


18.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 303/71


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2009/842/ÜVJP,

17. november 2009,

millega muudetakse ühismeedet 2007/369/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. mail 2007 vastu ühismeetme 2007/369/ÜVJP (1) kestusega kolm aastat. EUPOL AFGHANISTANI täitmisetapp algas 15. juunil 2007.

(2)

21. novembri 2008. aasta otsuses 2008/884/ÜVJP, millega rakendatakse ühismeedet 2007/369/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN), (2) sätestati missiooniga seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. detsembrist 2008 kuni 30. novembrini 2009. Nimetatud lähtesummat tuleks suurendada, et katta EUPOL AFGHANISTANIGA seotud kulud kuni 30. maini 2010.

(3)

EUPOL AFGHANISTANIL peaks olema projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks ning sellise projektiüksuse loomiseks tuleks kehtestada sätted.

(4)

Ühismeedet 2007/369/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2007/369/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   EUPOL AFGHANISTANIL on projektiüksus projektide kindlaksmääramiseks ja rakendamiseks. Missiooniga seotud valdkondades ja oma eesmärkide toetamiseks kooskõlastab ja hõlbustab EUPOL AFGHANISTAN vajaduse korral liikmesriikide ja kolmandate riikide poolt nende vastutusel läbiviidavaid projekte ja annab nendega seoses nõu.”

2)

Artikli 13 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   EUPOL AFGHANISTANIGA seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. detsembrist 2008 kuni 30. maini 2010 on 81 400 000 eurot”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 17. november 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

C. BILDT


(1)  ELT L 139, 31.5.2007, lk 33.

(2)  ELT L 316, 26.11.2008, lk 21.