ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.270.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 270

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
15. oktoober 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 956/2009, 14. oktoober 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 957/2009, 14. oktoober 2009, millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2010. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 958/2009, 14. oktoober 2009, millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 959/2009, 14. oktoober 2009, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 960/2009, 14. oktoober 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 961/2009, 14. oktoober 2009, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus Březnický ležák (KGT)

12

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/756/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. oktoober 2009, millega kehtestatakse viisainfosüsteemis biomeetriliseks isikutuvastuseks ja kontrolliks kasutatavate sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehniline kirjeldus (teatavaks tehtud numbri K(2009) 7435 all)

14

 

 

2009/757/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. oktoober 2009, teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma volituste ja liikmete ametiaja pikendamise kohta

18

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2009/758/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Atalanta/7/2009, 2. oktoober 2009, millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta

19

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 956/2009,

14. oktoober 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (2), eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 957/2009,

14. oktoober 2009,

millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2010. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 17. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1282/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (2) eriti selle artikli 25 lõikeid 1 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 671/2009 (3) avatakse määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 23 osutatud GATTi kvootide alusel 2010. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus.

(2)

Teatavate kvootide ja tooterühmade suhtes ületavad ajutised ekspordilitsentsid 2010. aastaks lubatud koguseid. Seepärast tuleks kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 25 lõikega 1 ettenähtud jaotuskoefitsiendid.

(3)

Tooterühmade ja kvootide puhul, mille kohta esitatud taotlused hõlmavad lubatud kogusest väiksemat kogust, on vastavalt määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 25 lõikele 3 asjakohane ette näha allesjäänud koguste jaotamine proportsionaalselt taotletud kogustega. Selliste täiendavate koguste jaotamise tingimuseks peaks olema asjaomase ettevõtja poolt pädevale asutusele esitatud teave vastuvõetud koguste kohta ja asjaomase ettevõtja antud tagatis.

(4)

Arvestades kõnealuste koefitsientide määramise menetluse rakendamistähtaega, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 671/2009 artikliga 4, tuleks käesolevat määrust kohaldada võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisa 3. veerus märgitud tooterühmade ja kvootide 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- ning 21-Uruguay, 25-Tokyo jaoks määruse (EÜ) nr 671/2009 kohaselt esitatud ekspordilitsentsitaotlused kiidetakse heaks kohaldades käesoleva lisa 5. veerus esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesoleva määruse lisa 3. veerus märgitud tooterühma ja kvoodi 22-Tokyo, 22 at 25-Uruguay jaoks määruse (EÜ) nr 671/2009 kohaselt esitatud ekspordilitsentsitaotlused kiidetakse heaks taotletud koguste puhul.

Ekspordilitsentse võib anda täiendatavatele kogustele vastavalt lisa 6. veerus märgitud jaotuskoefitsiendile pärast ettevõtja poolt ühe nädala jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest antud heakskiitu ja tingimusel, et ettevõtja on esitanud nõutava tagatise.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4.

(3)  ELT L 194, 25.7.2009, lk 47.


LISA

Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli 4. peatüki täiendavate märkuste kohane rühmatähis

Rühma ja kvoodi tähis

2010. aastal saadaolev kogus

(tonnides)

Artikli 1 alusel ettenähtud jaotuskoefitsient

Artikli 2 alusel ettenähtud jaotuskoefitsient

Märkuse number

Rühm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,2475189

 

16-Uruguay

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

 

2,6200400

22-Uruguay

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,9702307

 

25-Uruguay

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 958/2009,

14. oktoober 2009,

millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artiklit 7e koostoimes artikli 9 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktile d võib turustusaasta jooksul toodetud suhkrut, mis ületab kõnealuse määruse artiklis 56 osutatud kvooti, eksportida üksnes komisjoni kindlaksmääratava koguselise piirangu ulatuses.

(2)

Komisjoni 2. aprilli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 274/2009 (millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2009/10. turustusaasta lõpuni) (3) on sätestatud eespool nimetatud piirangud.

(3)

Ekspordilitsentsitaotlustega hõlmatud suhkru kogused ületavad määrusega (EÜ) nr 274/2009 kindlaks määratud koguseid. Seepärast tuleks 5., 6., 7., 8. ja 9. oktoobril 2009 taotletud koguste puhul sätestada heakskiiduprotsent. Seega tuleks kõik pärast 9. oktoobrit 2009 esitatud ekspordilitsentsitaotlused suhkru puhul tagasi lükata ja peatada nende toodete ekspordilitsentsitaotluste esitamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsid, mille taotlused esitati ajavahemikul 5. oktoobrist 2009 kuni 9. oktoobrini 2009, antakse taotletud koguste puhul välja ühtse heakskiiduprotsendi 17,275689 % alusel.

2.   12., 13., 14., 15. ja 16. oktoobril 2009 esitatud kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsitaotlused lükatakse tagasi.

3.   Kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsitaotluste esitamine peatatakse ajavahemikuks 19. oktoobrist 2009 kuni 30. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 91, 3.4.2009, lk 16.


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 959/2009,

14. oktoober 2009,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2009/10. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2), eriti selle artikli 36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud 2009/10. turustusaastaks on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 877/2009 (3). Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 955/2009 (4).

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks eespool osutatud hindu ja makse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele määrusega (EÜ) nr 877/2009 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse 2009/10. turustusaastaks muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 15. oktoobril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 253, 25.9.2009, lk 3.

(4)  ELT L 269, 14.10.2009, lk 23.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 15. oktoobrist 2009

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)  Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.

(3)  Kindlaksmääratud hind 1 % saharoosisisalduse puhul.


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 960/2009,

14. oktoober 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend, (1) (edaspidi „arengukoostöö rahastamisvahendi määrus”), eriti selle artikli 1 lõiget 1 ja artikli 31 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt arengukoostöö rahastamisvahendi määruse artikli 1 lõikele 1 ja artikli 31 lõikele 1 sisaldab arengukoostöö rahastamisvahendi määruse II lisa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni Arenguabi Komitee (OECD/DAC) abisaajate loetelu, mida tuleb ajakohastada vastavalt loetelu regulaarsele läbivaatamisele OECD/DACi poolt.

(2)

Vastavalt arengukoostöö rahastamisvahendi määruse II lisas sisalduva abisaajate loetelu ajakohastamisele peab komisjon ajakohastama määruse I lisa ning teavitama sellest nõukogu ja Euroopa Parlamenti.

(3)

Seepärast on asjakohane kustutada Saudi Araabia arengukoostöö rahastamisvahendi määruse II lisas sisalduvast OECD/DACi abisaajate loetelust ja määruse I lisas sisalduvast artikli 1 lõike 1 kohaselt abikõlblike riikide loetelust.

(4)

Seepärast on asjakohane lisada Kosovo (2) arengukoostöö rahastamisvahendi määruse II lisas sisalduvasse OECD/DACi arenguabi saajate loetellu madalama keskmise sissetulekuga riikide ja territooriumide hulka.

(5)

Samuti on asjakohane ajakohastada II lisa joonealuseid märkusi vastavalt OECD/DACi läbivaatamisaruandele.

(6)

Euroopa Parlamenti ja nõukogu teavitatakse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1905/2006 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

2)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karel DE GUCHT


(1)  ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.

(2)  ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/1999 alusel.


I LISA

Artikli 1 lõike 1 alusel abikõlblikud riigid

Ladina-Ameerika

1.

Argentina

2.

Boliivia

3.

Brasiilia

4.

Tšiili

5.

Kolumbia

6.

Costa Rica

7.

Kuuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mehhiko

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Peruu

17.

Uruguay

18.

Venetsueela

Aasia

19.

Afganistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Kambodža

23.

Hiina

24.

India

25.

Indoneesia

26.

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

27.

Laos

28.

Malaisia

29.

Maldiivid

30.

Mongoolia

31.

Myanmar

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filipiinid

35.

Sri Lanka

36.

Tai

37.

Vietnam

Kesk-Aasia

38.

Kasahstan

39.

Kirgiisi Vabariik

40.

Tadžikistan

41.

Türkmenistan

42.

Usbekistan

Lähis- ja Kesk-Ida

43.

Iraan

44.

Iraak

45.

Omaan

46.

Jeemen

Lõuna-Aafrika

47.

Lõuna-Aafrika


II LISA

OECD/DACi loetelu ametliku arenguabi saajatest

Kehtib alates 2008. aastast 2008., 2009. ja 2010. aastat käsitlevaks aruandluseks

Vähim arenenud riigid

Muud väikese sissetulekuga riigid

(kogurahvatulu inimese kohta < 935 USD 2007. aastal)

Väiksema keskmise sissetulekuga riigid ja territooriumid

(kogurahvatulu inimese kohta 936–3 705 USD 2007. aastal)

Suurema keskmise sissetulekuga riigid ja territooriumid

(kogurahvatulu inimese kohta 3 706–11 455 USD 2007. aastal)

Afganistan

Côte d’Ivoire

Albaania

 (1) Anguilla

Angola

Ghana

Alžeeria

Antigua ja Barbuda (2)

Bangladesh

Kenya

Armeenia

Argentina

Benin

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

Aserbaidžaan

Barbados (3)

Bhutan

Kirgiisi Vabariik

Boliivia

Valgevene

Burkina Faso

Nigeeria

Bosnia ja Hertsegoviina

Belize

Burundi

Pakistan

Kamerun

Botswana

Kambodža

Paapua Uus-Guinea

Cabo Verde

Brasiilia

Kesk-Aafrika Vabariik

Tadžikistan

Hiina

Tšiili

Tšaad

Usbekistan

Kolumbia

Cooki saared

Komoorid

Vietnam

Kongo Vabariik

Costa Rica

Kongo Demokraatlik Vabariik

Zimbabwe

Dominikaani Vabariik

Horvaatia

Djibouti

 

Ecuador

Kuuba

Ekvatoriaal-Guinea

 

Egiptus

Dominica Ühendus

Eritrea

 

El Salvador

Fidži

Etioopia

 

Gruusia

Gabon

Gambia

 

Guatemala

Grenada

Guinea

 

Guyana

Jamaica

Guinea-Bissau

 

Honduras

Kasahstan

Haiti

 

India

Liibanon

Kiribati

 

Indoneesia

Liibüa

Laos

 

Iraan

Malaisia

Lesotho

 

Iraak

Mauritius

Libeeria

 

Jordaania

 (1) Mayotte

Madagaskar

 

Kosovo (4)

Mehhiko

Malawi

 

Marshalli Saared

Montenegro

Maldiivid

 

Mikroneesia Liiduriigid

 (1) Montserrat

Mali

 

Moldova Vabariik

Nauru

Mauritaania

 

Mongoolia

Oman (2)

Mosambiik

 

Maroko

Palau

Myanmar

 

Namiibia

Panama

Nepal

 

Nicaragua

Serbia

Niger

 

Niue

Seišellid

Rwanda

 

Palestiina okupeeritud alad

Lõuna-Aafrika

Samoa

 

Paraguay

 (1) Saint Helena

São Tomé ja Príncipe

 

Peruu

Saint Kitts ja Nevis

Senegal

 

Filipiinid

Saint Lucia

Sierra Leone

 

Sri Lanka

Saint Vincent ja Grenadiinid

Saalomoni saared

 

Svaasimaa

Suriname

Somaalia

 

Süüria

Trinidad ja Tobago (3)

Sudaan

 

Tai

Türgi

Tansaania

 

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Uruguay

Ida-Timor

 

 (1) Tokelau

Venetsueela

Togo

 

Tonga

 

Tuvalu

 

Tuneesia

 

Uganda

 

Türkmenistan

 

Vanuatu

 

Ukraina

 

Jeemen

 

 (1) Wallis ja Futuna

 

Sambia

 

 

 


(1)  Territoorium.

(2)  Antigua ja Barbuda ning Omaan ületasid suure sissetulekuga riigi künnise 2007. aastal. Vastavalt DACi eeskirjadele käesoleva nimekirja läbivaatamise kohta arvatakse mõlemad riigid nimekirjast välja 2011. aastal, kui nad püsivad suure sissetulekuga riikidena kuni 2010. aastani.

(3)  Barbados ning Trinidad ja Tobago ületasid suure sissetulekuga riigi künnise 2006. ja 2007. aastal. Vastavalt DACi eeskirjadele käesoleva nimekirja läbivaatamise kohta arvatakse mõlemad riigid nimekirjast välja 2011. aastal, kui nad püsivad suure sissetulekuga riikidena kuni 2010. aastani.

(4)  ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/1999 alusel.


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 961/2009,

14. oktoober 2009,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Březnický ležák” (KGT)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimese lõiguga ja vastavalt artikli 17 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Tšehhi Vabariigi taotlus registreerida nimetus „Březnický ležák” (2).

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetus registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 38, 17.2.2009, lk 16.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 I lisas osutatud toit

Klass 2.1.   Õlu

TŠEHHI VABARIIK

Březnický ležák (KGT)


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/14


KOMISJONI OTSUS,

9. oktoober 2009,

millega kehtestatakse viisainfosüsteemis biomeetriliseks isikutuvastuseks ja kontrolliks kasutatavate sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehniline kirjeldus

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 7435 all)

(Ainult bulgaaria-, eesti-, hispaania-, hollandi-, itaalia-, kreeka-, leedu-, läti-, malta-, poola-, portugali-, prantsus-, rootsi-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, soome-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(2009/756/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvese Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus), (1) eriti selle artikli 45 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsusega 2004/512/EÜ viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta (2) loodi liikmesriikide vahel viisaandmete vahetamiseks VIS süsteem ning kohustati komisjoni see süsteem välja töötama.

(2)

Määruses (EÜ) nr 767/2008 sätestatakse VISi eesmärk ja funktsioonid ning VISiga seotud ülesanded ning kehtestatakse liikmesriikidevahelise viisaandmete vahetamise tingimused ja kord eesmärgiga hõlbustada viisataotluste läbivaatamist ja asjakohaste otsuste vastuvõtmist.

(3)

Komisjoni 22. septembri 2006. aasta otsuses 2006/648/EÜ (millega nähakse ette viisainfosüsteemi väljatöötamisega seotud biomeetriliste tunnuste standardeid käsitlevad tehnilised kirjeldused) (3) on sätestatud, et täiendavad kirjeldused töötatakse välja hiljem.

(4)

Selleks, et liikmesriigid saaksid hakata tegema ettevalmistusi biomeetria kasutuselevõtuks, tuleb nüüd kehtestada VISis biomeetriliseks isikutuvastuseks ja kontrolliks kasutatavate sõrmejäljekujutiste eraldusvõime ja kasutamise tehniline kirjeldus.

(5)

On ülitähtis, et biomeetrilised andmed oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed. Seetõttu on vaja kindlaks määrata tehnilised standardid, mille abil on võimalik kvaliteedi- ja usaldusväärsusnõuded täita. Kui kontrollimiseks kasutatakse nelja sõrmejälge, on ekslikult eitavate vastuste ja võrdluse ebaõnnestumise määr palju madalam kui vaid ühe sõrmejälje kasutamisel. Seetõttu peaks keskses viisainfosüsteemis (CS-VIS) olema võimalik teostada biomeetrilist kontrolli nelja sõrmejälje järgi.

(6)

Käesolev otsus on kooskõlas ICAO standarditega ja sellega ei looda uusi standardeid.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikli 2 kohaselt ei osalenud Taani määruse (EÜ) nr 767/2008 vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Võttes siiski arvesse, et määruses (EÜ) nr 767/2008 arendatakse edasi Schengeni acquis’d Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, teatas Taani 13. oktoobri 2008. aasta kirjaga ja kooskõlas nimetatud protokolli artikliga 5 Schengeni acquis’ ülevõtmisest oma riigi õigusesse. Seega on käesolev otsus rahvusvahelise õiguse kohaselt Taani suhtes siduv.

(8)

Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsuse 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (4) kohaselt ei osalenud Ühendkuningriik määruse (EÜ) nr 767/2008 vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav, sest selles arendatakse edasi Schengeni acquis’ sätteid. Seepärast ei ole Ühendkuningriik käesoleva otsuse adressaat.

(9)

Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsuse 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (5) kohaselt ei osalenud Iirimaa määruse (EÜ) nr 767/2008 vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav, sest selles arendatakse edasi Schengeni acquis’ sätteid. Seepärast ei ole Iirimaa käesoleva otsuse adressaat.

(10)

Käesolev otsus on Schengeni acquis’ edasiarendus või muul viisil sellega seotud 2003. aasta ühinemisakti artikli 3 lõike 2 ja 2005. aasta ühinemisakti artikli 4 lõike 2 tähenduses.

(11)

Islandi ja Norra puhul kujutab käesolev otsus vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule nende riikide osalemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (6) nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis kuuluvad nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ (Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud lepingu teatavate rakenduseeskirjade kohta nende kahe riigi ühinemiseks Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) (7) artikli 1 punktis B osutatud valdkonda.

(12)

Šveitsi puhul kujutab käesolev otsus vastavalt Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, mis kuuluvad valdkonda, millele on osutatud nõukogu otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B, mida tuleb tõlgendada koostoimes nõukogu otsuse 2008/146/EÜ (8) (mis käsitleb kõnealuse lepingu sõlmimist Euroopa Liidu nimel) artikliga 3.

(13)

Liechtensteini puhul kujutab käesolev otsus endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli (mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega) tähenduses, mis kuuluvad valdkonda, millele osutatakse otsuse 1999/437/EÜ artikli 1 punktis B, mida tuleb tõlgendada koostoimes nõukogu 28. veebruari 2008. aasta otsuse 2008/261/EÜ (9) (mis käsitleb kõnealuse protokolli Euroopa Ühenduse poolt allakirjutamist ja selle teatavate sätete ajutist kohaldamist) artikliga 3.

(14)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopas Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1987/2006 (mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist) (10) artikli 51 lõikega 1 loodud komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatakse viisainfosüsteemis biomeetriliseks isikutuvastuseks ja kontrolliks kasutatavate sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehniline kirjeldus.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Austria Vabariigile, Belgia Kuningriigile, Bulgaaria Vabariigile, Eesti Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Itaalia Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Küprose Vabariigile, Leedu Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Läti Vabariigile, Madalmaade Kuningriigile, Malta Vabariigile, Poola Vabariigile, Portugali Vabariigile, Prantsuse Vabariigile, Rootsi Kuningriigile, Rumeeniale, Saksamaa Liitvabariigile, Slovaki Vabariigile, Sloveenia Vabariigile, Soome Vabariigile, Tšehhi Vabariigile ja Ungari Vabariigile.

Brüssel, 9. oktoober 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 60.

(2)  ELT L 213, 15.6.2004, lk 5.

(3)  ELT L 267, 27.9.2006, lk 41.

(4)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(5)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(6)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

(7)  EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

(8)  ELT L 53, 27.2.2008, lk 1.

(9)  ELT L 83, 26.3.2008, lk 3.

(10)  ELT L 381, 28.12.2006, lk 4.


LISA

1.   Sõrmejälgede eraldusvõime

Kesksesse viisainfosüsteemi (CS-VIS) kantakse ainult niisugused kümne sõrmejälje kujutised, mille nominaalne eraldusvõime on 500 dpi (lubatud kõrvalekalle +/- 5 dpi) ja millel on 256 halltooni.

2.   Isikute biomeetriline tuvastamine ja päringute tegemine kümne sõrmejälje alusel

Keskses viisainfosüsteemis biomeetriliste andmete kohta sooritatavates päringutes (isikute biomeetriline tuvastamine) kasutatakse kümmet vajutusega saadud sõrmejälge. Puuduvad sõrmed tähistatakse vastavalt standardile ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1) ja päringu sooritamisel kasutatakse olemasolevaid sõrmi (kui neid on).

3.   Biomeetriline kontroll nelja sõrmejälje alusel

Keskses viisainfosüsteemis teostatakse biomeetriline kontroll nelja sõrmejälje järgi.

Kasutatakse järgmiste kas parema või vasaku käe sõrmede jälgi, kui need on olemas: nimetissõrm (NISTi tähis 2 või 7), keskmine sõrm (NISTi tähis 3 või 8), neljas sõrm (NISTi tähis 4 või 9), väike sõrm (NISTi tähis 5 või 10).

Ergonoomilistel põhjustel ning standardimise ja visuaalsetest vajadustest lähtudes kasutatakse ühe ja sama käe sõrmi, alustades parema käe sõrmedest.

Iga sõrmejälje kujutise juurde märgitakse sõrme tähis vastavalt ANSI/NIST-ITL 1-2000 standardile.

Kui sõrmi ei saa tähistada või kui tähistus osutub valeks, võib riiklik süsteem taotleda kõigi permutatsioonide kontrollimist kesksüsteemis (2).

Kõik puuduvad või sidemega sõrmed tähistatakse nõuetekohaselt vastavalt ANSI/NIST-ITL 1-2000 standardile ja viisainfosüsteemi liidese juhenddokumendile.

4.   Biomeetriline kontroll ühe või kahe sõrmejälje alusel

Liikmesriigid võivad biomeetriliseks kontrolliks kasutada ühte või kahte sõrmejälge nelja sõrmejälje asemel.

Vaikimisi kasutatakse järgmisi sõrmejälgi:

a)

ühe sõrme kasutamisel nimetissõrm (NISTi tähis 2 või 7);

b)

kahe sõrme kasutamisel nimetissõrm (NISTi tähis 2 või 7) ja keskmine sõrm (NISTi tähis 3 või 8).

Lisaks võib kasutada veel kahte sõrme:

a)

ühe sõrme kasutamisel pöial (NISTi tähis 1 või 6) või keskmine sõrm (NISTi tähis 3 või 8);

b)

kahe sõrme kasutamisel –

i)

nimetissõrm (NISTi tähis 2 või 7) ja neljas sõrm (NISTi tähis 4 või 9) või

ii)

keskmine sõrm (NISTi tähis 3 või 8) ja neljas sõrm (NISTi tähis 4 või 9).

Ergonoomilistel põhjustel ning standardimise ja visuaalsetest vajadustest lähtudes kasutatakse ühe ja sama käe sõrmi, alustades parema käe sõrmedest.

Iga sõrmejälje kujutise juurde märgitakse sõrme tähis vastavalt standardile ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Kui sõrmi ei saa tähistada või kui tähistus osutub valeks, võib riiklik süsteem taotleda kõigi permutatsioonide kontrollimist kesksüsteemis.

Kõik puuduvad või sidemega sõrmed tähistatakse nõuetekohaselt vastavalt ANSI/NIST-ITL 1-2000 standardile ja viisainfosüsteemi liidese juhenddokumendile.


(1)  ANSI/NIST-ITL 1-2000 standard „Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information” (sõrmejälje-, näojoone-, armi- ja tätoveeringuandmete vahetusvorming), kättesaadav aadressil http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf.

(2)  Permutatsioonide kontrollimisel võrdleb kesksüsteem kontrollitavaid sõrmejälgi (ühte, kahte, kolme või nelja) korduvalt kõigi kandidaatsõrmejälgedega (mida on tavaliselt kümme), kuni tuvastatakse sõrmejälgede vastavus või kuni võrdlus lõpeb ilma vastavuse tuvastamiseta.


15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/18


KOMISJONI OTSUS,

14. oktoober 2009,

teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma volituste ja liikmete ametiaja pikendamise kohta

(2009/757/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma volitusi pikendati komisjoni otsusega 2005/383/EÜ (1).

(2)

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma liikmete ametiaega pikendati nelja aasta võrra komisjoni otsusega 2005/754/EÜ (2).

(3)

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma praegused volitused ja liikmete jooksev ametiaeg lõpevad seega 20. oktoobril 2009.

(4)

On asjakohane, et komisjon vaataks üle nii teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma volitused kui ka selle liikmete ametiaja.

(5)

Et teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühm saaks täita oma ülesandeid kuni otsuse tegemiseni tema volituste ja liikmete nimetamise kohta, tuleks teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma praegusi volitusi ja liikmete jooksvat ametiaega pikendada,

ON VÕTNUD VASTU JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma praegusi volitusi vastavalt otsusele 2005/383/EÜ pikendatakse kuni kõnealuse otsuse asendamiseni.

Teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma liikmete jooksvat ametiaega vastavalt otsusele 2005/754/EÜ pikendatakse kuni kõnealuse otsuse asendamiseni.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 21. oktoobril 2009.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 127, 20.5.2005, lk 17.

(2)  ELT L 284, 27.10.2005, lk 6.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/19


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS ATALANTA/7/2009,

2. oktoober 2009,

millega muudetakse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta), ja poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) panustajate komitee asutamise kohta

(2009/758/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP (mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks), (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/2/2009 (2) ning poliitika- ja julgeolekukomitee otsust Atalanta/3/2009 (3) ja selle addendumit (4)

ning arvestades järgmist:

(1)

17. novembril 2008, 16. detsembril 2008, 19. märtsil 2009 ja 3. juulil 2009 viis ELi operatsiooni ülem läbi vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevad nõupidamised.

(2)

ELi operatsiooni ülema soovituse ja Euroopa Liidu Sõjalise Komitee Montenegro panust käsitleva nõuande põhjal tuleks Montenegro panus heaks kiita.

(3)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 6 ei võta Taani osa Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamisest ning kohaldamisest,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsuse Atalanta/2/2009 artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

„Artikkel 1

Kolmandate riikide panused

Vägede moodustamist ja mehitamist käsitlevate nõupidamiste tulemuste kohaselt tuleks heaks kiita Norra, Horvaatia ja Montenegro panused Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks korraldatud Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni (Atalanta).”

Artikkel 2

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsuse Atalanta/3/2009 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Brüssel, 2. oktoober 2009

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

O. SKOOG


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 109, 30.4.2009, lk 52.

(3)  ELT L 112, 6.5.2009, lk 9.

(4)  ELT L 119, 14.5.2009, lk 40.


LISA

„LISA

ARTIKLI 2 LÕIKES 1 OSUTATUD KOLMANDATE RIIKIDE NIMEKIRI

Norra

Horvaatia

Montenegro”.