ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.219.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 219

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
22. august 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 748/2009, 5. august 2009, nimekirja kohta õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik ( 1 )

1

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

22.8.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 219/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 748/2009,

5. august 2009,

nimekirja kohta õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, (1) millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, eriti selle artikli 18a lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2003/87/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2008/101/EÜ, (2) on lennutegevus lisatud ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (edaspidi „ühenduse süsteem”).

(2)

Selleks et vähendada õhusõiduki käitajate halduskoormust, nähakse direktiiviga 2003/87/EÜ ette, et iga õhusõiduki käitaja eest vastutab üks liikmesriik. Direktiivi artikli 18a lõigetega 1 ja 2 on ette nähtud õhusõiduki käitaja liikmesriigi haldusalasse määramise eeskirjad. Õhusõiduki käitajate ning neid haldavate liikmesriikide nimekiri (edaspidi „nimekiri”) peab tagama, et iga käitaja teab, millise liikmesriigi haldusalasse ta kuulub ning liikmesriikidel on selge ülevaade käitajatest, keda nad haldavad.

(3)

Komisjon võttis nimekirja moodustamisel arvesse ka kõiki kommentaare, mis esitati pärast õhusõiduki käitajate ja neid haldavate liikmesriikide esialgse nimekirja avaldamist 11. veebruaril 2009. Nimekiri põhineb andmetel, mis Eurocontrol on esitanud lennuplaane käsitlevate andmete alusel (3).

(4)

Direktiivi 2003/87/EÜ nõudeid kohaldatakse õhusõiduki käitajate suhtes vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 3 punktis o esitatud määratlusele. Ühenduse süsteemi kaasamine on seotud üksnes lennutegevusega ning ei sõltu nimekirja kuulumisest. Õhusõiduki käitajad, kes teostavad direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevust, on kaasatud ühenduse süsteemi, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad lennutegevuse ajal nimekirja või mitte. Õhusõiduki käitajad, kes lõpetavad lennutegevuse teostamise, arvatakse ühenduse süsteemist välja siis, kui nad lõpetavad direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevuse, kuid mitte siis, kui nad nimekirjast kõrvaldatakse.

(5)

Nimekiri hõlmab kõiki õhusõiduki käitajaid, kes teostasid asjaomast lennutegevust 1. jaanuaril 2006 või pärast seda ja kuni 31. detsembrini 2008. Seega võib nimekiri sisaldada õhusõiduki käitajaid, kes on lõplikult või ajutiselt lennutegevuse peatanud. Nimekirjas ei ole arvesse võetud, kas õhusõiduki käitajad kuuluvad ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse julgestuskaalutlustel ühenduse piires tegevuskeeldu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrusele (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ. artikkel 9 (4). Seetõttu ei piira käesolev määrus komisjoni ega liikmesriikide otsuseid vastavalt määrusele (EÜ) nr 2111/2005.

(6)

Igale õhusõiduki käitajale tuleb nimekirjas anda kordumatu kood. See kood peaks võimaldama ühenduse süsteemis osalejaid tuvastada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimekiri õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 18a lõike 3 punktile a, on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. august 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.

(3)  ELT C 36, 13.2.2009, lk 11. Esialgse nimekirja koostamisel kasutatud meetodite üksikasjad on komisjoni veebilehel: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

(4)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.


LISA

Nimekiri õhusõiduki käitajatest, kes teostasid direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud lennutegevusi 1. jaanuaril 2006 või pärast seda, millega täpsustatakse iga õhusõiduki käitajat haldav liikmesriik

BELGIA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

123

ABELAG

BELGIA

29230

AFRICA WEST CARGO

TOGO

34572

AIRSPEED IRELAND

IIRIMAA

23987

ALROSA-AVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

30020

AVIASTAR-TU CO. LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIA

25996

CAIRO AVIATION

EGIPTUS

4369

CAL CARGO AIRLINES

IISRAEL

32305

CAPITAL ACFT GROUP

BELGIA

31088

CARD AERONAUTICS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29568

CENTURION AIR CARGO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30434

CLEOPATRA GROUP

EGIPTUS

32909

CRESAIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

985

EAT

BELGIA

32432

EGYPTAIR CARGO

EGIPTUS

32212

EXECUTIVE JET SVC

BELGIA

31497

EXELLAIR

LUKSEMBURG

32486

FAYARD ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

13457

FLYING PARTNERS

BELGIA

34194

FORREST GEORGE

KONGO

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ŠVEITS

24057

GEMINI AIR CARGO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

LUKSEMBURG

29980

HAINAN AIRLINES (2)

HIINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28523

INTER EKSPRES HAVA

TÜRGI

27232

INTERNET JET

MADALMAAD

28582

INTER-WETALL

ŠVEITS

9542

INTL PAPER CY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27709

KALITTA AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28087

LAS VEGAS CHARTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASIILIA

31737

MATRACO

BELGIA

1084

MIL BELGIUM

BELGIA

1106

MIL ITALY

ITAALIA

24285

MIL KAZAKHSTAN

KASAHSTAN

2087

MIL PAF PAKISTAN

PAKISTAN

1120

MIL TURKEY

TÜRGI

33689

MIRAS AIR

KASAHSTAN

31565

MONTE CARLO AVTN

BELGIA

25228

MURRAY AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31207

N604FJ LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26688

NEWELL RUBBERMAID

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31660

RIPPLEWOOD AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

10864

S CAMEROON

KAMERUN

2344

SAUDIA

SAUDI ARAABIA

27769

SEA-AIR

BELGIA

27975

SIA CARGO PTE LTD

SINGAPUR

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

5682

SKY SERVICE

BELGIA

26784

SOUTHERN AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27977

TECHNOMAG

ŠVEITS

28453

THOMAS COOK AIRLINES BELGIUM

BELGIA

27011

TNT AIRWAYS

BELGIA

29150

TOYOTA MOTOR EUROPE

BELGIA

30011

TUI AIRLINES – JAF

BELGIA

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

20065

V L M

BELGIA

13603

VF CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID


BULGAARIA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

33329

AERO POWER LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

KASAHSTAN

23962

AIR BAN

BULGAARIA

31414

AIR LAZUR

BULGAARIA

11775

AIR VIA BULGARIAN

BULGAARIA

33225

AIR VICTORY

GRUUSIA

34357

AIR WEST GEORGIA

GRUUSIA

33785

ALEXANDROV AIR LTD

BULGAARIA

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

JORDAANIA

28818

ASIAN SPIRIT

FILIPIINID

21448

ATLANT-SOYUZ

VENEMAA FÖDERATSIOON

30991

AVB-2004 LTD

BULGAARIA

33459

BAHRAIN AIR

BAHREIN

28445

BH AIR

BULGAARIA

29056

BULGARIA AIR

BULGAARIA

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGAARIA

26313

BULGARIAN MIN. TRANSP

BULGAARIA

34245

BUSINESS AIR BULGARI

BULGAARIA

25981

CARGO AIR LTD.

BULGAARIA

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KASAHSTAN

10165

HEMUS AIR

BULGAARIA

32009

INTER AIR SOFIA

BULGAARIA

25134

INTERNAL MINISTRY UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

IRAAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDAANIA

27345

KHORIV AVIA

UKRAINA

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KASAHSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

VENEMAA FÖDERATSIOON

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

32126

MIL ARMENIA

ARMEENIA

30622

PMT AIR

KAMBODŽA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

29085

RUBYSTAR

VALGEVENE

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

KASAHSTAN

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

34818

SERTUR AVIATION

TÜRGI

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

KASAHSTAN

32664

STARLINE KZ JSC

KASAHSTAN

32347

TABAN AIR

IRAAN

31648

VIP-AVIA

GRUUSIA


TŠEHHI VABARIIK

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

30560

ABS JETS INC.

TŠEHHI VABARIIK

7824

ACL SLOVACKY

TŠEHHI VABARIIK

16895

AERO VODOCHODY

TŠEHHI VABARIIK

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TŠEHHI VABARIIK

30203

ATMA AIRLINES

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

34057

AVTN SPECIALTIES INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TŠEHHI VABARIIK

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

KÜPROS

25783

CONSTANTA UKRAINE

UKRAINA

859

CZECH AIRLINES

TŠEHHI VABARIIK

33327

EARTH ONE LIMITED

ÜHENDKUNINGRIIK

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIIBÜA

31651

GROSSMANN JET LK

TŠEHHI VABARIIK

32231

ILIN AIRCOMPANY

VENEMAA FÖDERATSIOON

30145

INCLEDON ENTERPRISES

KÜPROS

30825

LETS FLY SRO

TŠEHHI VABARIIK

33482

MAXIMUS AIR CARGO

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TŠEHHI VABARIIK

30743

NORSE AIR CHARTER

LÕUNA-AAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27912

PREMIER JETS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2276

ROCKWELL AUTOMATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKKIA

32157

SKYDIVE LK

TŠEHHI VABARIIK

27292

SKYGEORGIA

GRUUSIA

31351

TRAST AERO

VENEMAA FÖDERATSIOON

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

TŠEHHI VABARIIK

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24805

YAMAL

VENEMAA FÖDERATSIOON


TAANI

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

27480

AIR ALSIE A/S

TAANI

3456

AIR ALSIE

TAANI

22466

AIR GREENLAND

TAANI

2971

AIR INUIT 1985

KANADA

33255

AIRON AIR

TAANI

34774

LUFTTRANSPORT A/S

TAANI

142

ATLANTIC AIRWAYS

TAANI

32921

CANYON GATE FLT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28860

CHC DENMARK

TAANI

781

CIMBER AIR DENMARK

TAANI

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

PRANTSUSMAA

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

TAANI

32738

EASTOK AVIA CO

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26272

EXECUJET SCANDINAVIA A/S

TAANI

31760

FAROE JET

TAANI

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

TAANI

32364

GLOBAL TRANSERVICE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27588

GOL TRANSPORTES

BRASIILIA

32595

LUFTTRANSPORT A/S

TAANI

29658

ISLAND AVIATION SVCS

MALDIIVID

32158

JET TIME A/S

TAANI

33256

K/S CLIPPER

TAANI

33518

KIRKBI INVEST

TAANI

31243

KIRKBI TRADING

TAANI

34672

LAO CAPRICORN AIR

REPUBLIC OF LAOS

34765

MOZAMBIQUE EXPRESSO

MOSAMBIIK

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12798

NORTH FLYING 1991

TAANI

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

33063

PANADERO ENERGY LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33803

PARTNERSELSKABET

TAANI

23090

PHARMA NORD

TAANI

30137

PRIMERA AIR

ISLAND,

33624

QUAD AIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33696

SHAM WING AIRLINES

SÜÜRIA

9918

STAR AIR

TAANI

21550

STERLING AIRLINES

TAANI

4357

SUNAIR DENMARK

TAANI

25417

TEPPER AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21484

THOMAS COOK SCAND.

TAANI

32046

ULL13 BETEILIGUNGS

AUSTRIA

32655

VIP PARTNERFLY

TAANI

33375

WAYLOCK OVERSEAS LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

9697

WEATHER MODIFICATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

TAANI

5343

WIDEROE FLYVESELSKAP

NORRA


SAKSAMAA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

31485

328 SUPPORT SERVICES

SAKSAMAA

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

SAKSAMAA

33295

ADVANCED AV. LOGIST

SAKSAMAA

24433

ADVANCED AVIATION

SAKSAMAA

30959

AERO MONGOLIA

MONGOOLIA

6802

AERO PERSONAL

MEHHIKO

499

AERODATA AKTIENGES 1

SAKSAMAA

150

AERODIENST

SAKSAMAA

156

AEROFLOT

VENEMAA FÖDERATSIOON

32334

AEROFLOT CARGO

VENEMAA FÖDERATSIOON

27181

AEROFLOT DON JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

SAKSAMAA

31799

AGRATA AVIATION

EESTI

27692

AHSEL HAVA

TÜRGI

34266

AIR 1 AVIATION GMBH

SAKSAMAA

22484

AIR ALLIANCE GMBH

SAKSAMAA

28844

AIR ASTANA

KASAHSTAN

8221

AIR BERLIN PLC & CO.

SAKSAMAA

33133

AIR CHINA CARGO LTD

HIINA

26296

AIR INDEPENDENCE

SAKSAMAA

23463

AIR WEST CO. LTD

AOMEN (HIINA)

19823

AIR MOLDOVA

MOLDOVA VABARIIK

5663

AIR NAMIBIA

NAMIIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

UUS-MEREMAA

17595

AIR SERVICE BERLIN

SAKSAMAA

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32419

AIRBRIDGE CARGO

VENEMAA FÖDERATSIOON

32484

AIRCASTLE ADVISOR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITAALIA

22317

AIRSERVICE GMBH

SAKSAMAA

31390

AIRSEVEN GMBH

SAKSAMAA

21756

AIRTRANS

SAKSAMAA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

33836

AJWA AVIATION

SAUDI ARAABIA

30361

AL HOKAIR

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

33869

ALCI ANTARTIC

LÕUNA-AAFRIKA

32684

AMJET AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

15526

ANTONOV DESIGN

UKRAINA

31290

AOP AIR OPERATING

ŠVEITS

34337

API HOLDING

SAKSAMAA

33706

ARCAS AVIATION GMBH

SAKSAMAA

8901

ARCHER DANIELS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27073

ARTOC AIR

EGIPTUS

25551

ASIA CONTINENTAL

KASAHSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

HIINA

19480

ASIANA AIRLINES INC

KOREA VABARIIK

32548

ASTRON AVIATION LTD

ŠVEITS

30698

ATG SWISS FIRST

ŠVEITS

20979

ATLAS AIR USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27868

ATLASJET HAVACILIK

TÜRGI

9230

AUGUSTA AIR

SAKSAMAA

29122

AURON LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

31551

AVIATION CAP GRP ED

SAKSAMAA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

516

BAHAG

SAKSAMAA

30586

BALL CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGEERIA

509

BASF

SAKSAMAA

29137

BATAVIA AIR

INDONEESIA

25978

BAUHAUS GMBH

SAKSAMAA

911

BEECHCRAFT AUGSBURG

SAKSAMAA

17395

BEECHCRAFT BERLIN

SAKSAMAA

11646

BERGER JULIUS

NIGEERIA

561

BERTELSMANN

SAKSAMAA

31886

BESTAIR TURKEY

TÜRGI

6810

BILFINGER UND BERGER

SAKSAMAA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE

SAKSAMAA

28042

BLUE SKY GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29090

BLUE WINGS AG

SAKSAMAA

31053

BLUEBIRD AVIATION GM

SAKSAMAA

14658

BMW AG

SAKSAMAA

24502

BOHLKE VENEER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31614

BOMBARDIER GERMANY

SAKSAMAA

29389

BOMBARDIER PRE-OWNED

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

606

BOSCH

SAKSAMAA

15176

BUNDESPOLIZEI

SAKSAMAA

680

BURDA REISEFLUG

SAKSAMAA

32874

BUSINESS JET LTD

UUS-MEREMAA

786

CAAC CHINA

HIINA

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

26021

CEBU PACIFIC AIR INC

FILIPIINID

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

23018

CHALLENGE AIR LVG

SAKSAMAA

22448

CIRRUS AIRLINES

SAKSAMAA

28178

CIRRUS AVIATION

SAKSAMAA

31719

CLICK MEXICANA

MEHHIKO

23741

COMMANDER MEXICANA

MEHHIKO

12213

COMPASS FOOD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

824

CONDOR

SAKSAMAA

25210

COOK AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31333

CORP JET SVCS

ÜHENDKUNINGRIIK

27760

CORPORATE ACFT LS

ŠVEITS

33045

CORPORATE JET MNGT

ÜHENDKUNINGRIIK

12495

CROATIA AIRLINES

HORVAATIA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POOLA

30461

D2 AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32731

DANAHER CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30651

DAUAIR

SAKSAMAA

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

SAKSAMAA

26466

DC AVIATION GMBH

SAKSAMAA

30996

DEERE & COMPANY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4484

DELTA AIR LINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8980

DELTA TECHNICAL SVCS

SAKSAMAA

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

SAKSAMAA

28473

DOGAN HAVACILIK

TÜRGI

28795

DULCO HANDEL GMBH

SAKSAMAA

8082

DUPONT DE NEMOURS DE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

968

DUSSMANN P

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

ARUBA – HOLLANDI ANTILLID

24059

EAST INDIA HOTELS

INDIA

24568

EBM PAPST MULFINGEN

SAKSAMAA

34657

EEA GMBH

SAKSAMAA

19629

ESCHMANN H D

SAKSAMAA

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

SAKSAMAA

3639

EVERGREEN AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22495

EXCELLENT AIR

SAKSAMAA

32587

EXECUJET EUROPE GMBH

SAKSAMAA

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

SAKSAMAA

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4783

FAI RENT-A-JET

SAKSAMAA

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

PRANTSUSMAA

28589

FANCOURT FLUGCHARTER

ŠVEITS

8272

FARNAIR

ŠVEITS

33077

FAS GMBH

SAKSAMAA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAISIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

SAKSAMAA

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

SAKSAMAA

26843

FMG-FLUGSCHULE

SAKSAMAA

27680

FREE BIRD LT

TÜRGI

1595

FRENZEL G

SAKSAMAA

32678

FRESENA FLUG

SAKSAMAA

4232

FRONTIER AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

SAKSAMAA

33821

GE CAPITAL B.V.

MADALMAAD

25027

GEKO TRADE

SAKSAMAA

3349

GENERAL MOTORS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9243

GERMANIA

SAKSAMAA

28944

GERMANWINGS

SAKSAMAA

34841

GIBBS INTERNATIONAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

23743

GOMEL AIRLINES

VALGEVENE

22366

GOVERNMENT CROATIA

HORVAATIA

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

2395

GROB WERKE

SAKSAMAA

32172

GULF JET

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26226

HAMBURG INTL

SAKSAMAA

26507

HANSEATIC AVIATION

SAKSAMAA

26105

HANSGROHE AG

SAKSAMAA

1389

HAPAG LLOYD TUI

SAKSAMAA

4703

HAPAG-LLOYD EXPRESS

SAKSAMAA

32580

HASLBERGER FINANZ.

SAKSAMAA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ÜHENDKUNINGRIIK

28618

HAWORTH TRANSPORT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32953

HEIDELBERGCEMENT

SAKSAMAA

33269

HERRENKNECHT AVIAT.

SAKSAMAA

31103

HOMAC AVIATION AG

ŠVEITS

25785

ILYUSHIN AVIATION

VENEMAA FÖDERATSIOON

24664

INTERMAP TECHNOLOGY

KANADA

1528

IRANAIR

IRAAN

1562

JAT AIRWAYS

SERBIA

25512

JET CONNECTION

SAKSAMAA

11307

JET EXECUTIVE INT.

SAKSAMAA

27505

JET GROUP LTD

IISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

SAKSAMAA

32237

JETAIR FLUG GMBH (2)

SAKSAMAA

16761

JETFLIGHT AVTN

ŠVEITS

3328

JETS EXECUTIVOS

MEHHIKO

21462

JOHNSON CONTROLS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28591

JOHNSON CTRLS

ŠVEITS

32107

JUNEYAO AIRLINES

HIINA

1610

KARMANN GMBH

SAKSAMAA

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

25800

KNAUF ASTRA GMBH

SAKSAMAA

32568

KOMPASS GMBH

SAKSAMAA

1652

KOREAN AIRLINES

KOREA VABARIIK

21632

KRASNOJARSKY AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

33182

KUGU HAVACILIK

TÜRGI

28358

KYRGYZSTAN OJSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

29352

LANGNER E

SAKSAMAA

15456

LBA BRAUNSCHWEIG

SAKSAMAA

6383

LECH-AIR GMBH

SAKSAMAA

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

SAKSAMAA

28576

LIBRA TRAVEL

ŠVEITS

28399

LIEBHERR GESCHAEFTSR

SAKSAMAA

1767

LTU LUFTTRANSPORT

SAKSAMAA

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRAALIA

1776

LUFTHANSA

SAKSAMAA

3857

LUFTHANSA CARGO

SAKSAMAA

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

SAKSAMAA

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

SAKSAMAA

21072

MAHAN AIR

IRAAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK

12521

MARXER ANLAGEN

SAKSAMAA

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TÜRGI

31852

MFI MANAGEMENT FUR

SAKSAMAA

21479

MIAT MONGOLIA

MONGOOLIA

1778

MIL GERMANY

SAKSAMAA

1488

MIL INDIA

INDIA

1529

MIL IRAN

IRAAN

1117

MIL SWITZERLAND

ŠVEITS

25067

MNG HAVAYOLLARI

TÜRGI

3057

MOELLERS MASCHINEN

SAKSAMAA

24270

MONTENEGRO AIRLINES

MONTENEGRO

31944

MYN AVIATION

SAUDI ARAABIA

33963

NATIONAL LEGACY

KUVEIT

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

SAKSAMAA

34805

NAYAK INTERNATIONAL

SAKSAMAA

15551

NEW YORKER S H K

SAKSAMAA

12218

NIKE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24661

NORTH AMERICAN JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29267

NOVELLUS SYSTEMS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31791

NOVESPACE

PRANTSUSMAA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

SAKSAMAA

33138

OCA INTERNATIONAL

SAKSAMAA

2044

OETKER A

SAKSAMAA

25059

OMNI AIR INTL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2061

OMNIPOL

TŠEHHI VABARIIK

2073

OSTFRIES LUFTTRANSP

SAKSAMAA

8236

OWENS-CORNING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3343

P&P PROMOTION

SAKSAMAA

12648

PACELLI

SAKSAMAA

33666

PAKISTAN AVIATORS

PAKISTAN

30279

PAPIER METTLER

SAKSAMAA

852

PARAGON RANCH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29731

PARC AVTN

IIRIMAA

23471

PCT POWDER COATING

LUKSEMBURG

10690

PEGASUS TURKEY

TÜRGI

775

PENTASTAR AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5225

PHOENIX AIR GMBH

SAKSAMAA

3085

PICTON LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

30132

PREMIUM AVIATION

SAKSAMAA

28157

PRESIDENTIAL AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34505

PRINCESS AVIATION

LIIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

SAKSAMAA

12196

PRIVATE WINGS

SAKSAMAA

30124

RAE – REGIONAL AIR

SAKSAMAA

32083

RAY ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

SAKSAMAA

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

29767

RENTAIR UK LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30938

RIKSOS TURIZM LT

TÜRGI

32723

RSG RENTAL SERVICES

SAKSAMAA

29927

RUAG AEROSPACE SERV

SAKSAMAA

23244

RUSSIA FSUE STC

VENEMAA FÖDERATSIOON

9200

RYAN INTL AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24784

SAMSUNG TECHWIN

KOREA VABARIIK

18991

SAP AG

SAKSAMAA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

SAKSAMAA

5031

SCHWARZMUELLER

AUSTRIA

30971

SEARAY BD100

LÕUNA-AAFRIKA

31846

SG FINANS A/S NORGE

ROOTSI

27571

SHANGHAI AIRLINES

HIINA

32205

SHANGHAI CARGO

HIINA

29540

SHENZHEN AIRLINES

HIINA

21734

SIBERIA AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

28475

SILKWAY AIRLINES

ASERBAIDŽAAN

22021

SILVER CLOUD AIR

SAKSAMAA

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRAALIA

27735

SKY AIRLINES

TÜRGI

2477

SKY JET

ŠVEITS

34392

SKYBUS

KASAHSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

SAKSAMAA

32544

SMS INDUSTRIE-SERV.

SAKSAMAA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29841

SPIRIT OF SPICES

SAKSAMAA

21506

STATE TRANSPT RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

14557

STEINER FILM

SAKSAMAA

32361

STRONG AVIATION

KUVEIT

2615

STUTTGARTER FLUG

SAKSAMAA

12878

SUEDZUCKER REISE

SAKSAMAA

28362

SUN D'OR INTL AIRL

IISRAEL

10201

SUN EXPRESS

TÜRGI

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ŠVEITS

8360

TACA

EL SALVADOR

29836

TAJIK AIR 2

TADŽIKISTAN

32435

TALON AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31885

TARHANKULE HAVA

TÜRGI

32576

TB INVEST GROUP

TŠEHHI VABARIIK

31566

TEAM AVIATION

SAKSAMAA

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

AUSTRIA

2681

THAI INTERNATIONAL

TAI

14993

THYSSENKRUPP

SAKSAMAA

31353

TIDNISH HOLDING

KANADA

21908

TOKOPH D P

LÕUNA-AAFRIKA

31974

TOWER AVTN OF READIN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23497

TRIPLE ALPHA

SAKSAMAA

33495

TURBOJET KFT

UNGARI

2758

TURKISH AIRLINES THY

TÜRGI

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

8960

UPS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21723

URAL AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

4692

US AIRWAYS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29839

USA 3000 AIRLINES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26886

UTAIR AVIATION

VENEMAA FÖDERATSIOON

31669

VACUNA JETS

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASIILIA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

SAKSAMAA

2833

VIESSMANN

SAKSAMAA

31758

VIVAT TRUST LTD.

ÜHENDKUNINGRIIK

31815

VOLARIS

MEHHIKO

18671

VOLGA DNEPR RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

2840

VOLKSWAGEN

SAKSAMAA

2812

TAF-LINHAS AEREAS SA

BRASIILIA

12066

WDL AVIATION

SAKSAMAA

24113

WEBER MANAGEMENT

SAKSAMAA

1323

WEKA

SAKSAMAA

30605

WHEELS AVIATION

SAKSAMAA

34391

WHS LEASING AG

ŠVEITS

33317

WINAIR AUSTRIA

AUSTRIA

25225

WINDROSE JETCHARTER

SAKSAMAA

2930

WORLD AIRWAYS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3647

WUERTH GMBH & CO KG

SAKSAMAA

31769

XL AIRWAYS GERMANY

SAKSAMAA

32403

XRS HOLDINGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5960

ZEMAN

SAKSAMAA

33948

ZEUS TAXI AiREO

BRASIILIA


EESTI

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

28667

SKYEUROPE AIRLINES, A.S.

EESTI

29742

AEROVIS

UKRAINA

25753

AIR LIVONIA

EESTI

32981

AMW AIRLINES

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

18219

ESTONIAN AIR

EESTI

33692

ESTONIAN AIR REGNL

EESTI

22465

ESTONIAN STATE AVTN

EESTI

32214

GENEX LTD

VALGEVENE

24680

KAPO AVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

30036

KUZU AIRLINES CARGO

TÜRGI

21137

MERKEL M

SAKSAMAA

27116

MIL AZERBAIJAN

ASERBAIDŽAAN

26723

MIL ESTONIA

EESTI

26285

MIL UK ARMY

ÜHENDKUNINGRIIK

2799

MIL USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID


KREEKA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

31800

748 AIR SERVICES (2)

KENYA

20514

AEGEAN AIRLINES

KREEKA

24601

AERO-KAMOV

VENEMAA FÖDERATSIOON

31367

AEROLAND

KREEKA

23232

AEROSVIT

UKRAINA

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

UKRAINA

29972

AIR LINK UKRAINE

UKRAINA

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

LIIBANON

30886

ALEXANDAIR

KREEKA

26693

ALKAN AIR

EGIPTUS

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

26574

ARKASAIR

TÜRGI

30047

ASHTON AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9459

ATHENIAN AIR LINK

KREEKA

34846

ATHENS AIRWAYS

KREEKA

20810

AVIATOR

KREEKA

28245

BELAIR AIRLINES LTD

ŠVEITS

34069

BELRESCUEAVIA

VALGEVENE

33759

BLUE BIRD AVTN LTD

SUDAAN

20501

BLUEBIRD AVIATION

KENYA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

HIINA

31895

CENTAVIA

SERBIA

34668

CLUB ONE AIR

INDIA

31412

COMERAVIA

VENEZUELA

9012

CONSOLID CONTRS INTL

KREEKA

19644

COSTAIR LTD

KREEKA

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAAN

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

25895

DONBASSAERO

UKRAINA

32795

DOVE AIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

34534

EPSILON AVIATION

KREEKA

26461

EUROAIR LTD

KREEKA

32903

EXECUTIVE AIRL. PTY

AUSTRAALIA

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRAALIA

31507

FLYING RESEARCH UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

32900

FORUM 1 AVIATION

INDIA

31722

GAINJET

KREEKA

31659

GHALAYINI I

EGIPTUS

29050

GOLIAF

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

29777

GREECE AIRWAYS

KREEKA

17957

GREENLEAF

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24651

GULF HELICOPTERS CO

KATAR

23443

HCAA

KREEKA

34731

HELICOPTERS (NZ)

UUS-MEREMAA

29384

HELLAS JET

KREEKA

25184

HELLAS WINGS LTD

KREEKA

32243

HELLENIC IMPERIAL

KREEKA

25221

HELLO AG

ŠVEITS

32668

INTERISLAND AIRLINES

FILIPIINID

19518

INTERJET SA

KREEKA

27706

INTERNAL MINISTRY UK

UKRAINA

26787

INTRACOM

KREEKA

31881

INTRALOT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDI ARAABIA

31622

JET AIRLINES JSC

KASAHSTAN

33768

JP AIR OU

EESTI

32238

JUBILANT ENPRO PVT

INDIA

32649

K2 SMARTJETS

KREEKA

30724

KAIZEN AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33560

KENRICK

IISRAEL

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

KREEKA

29995

LEXATA

KREEKA

32732

MCKINLEY CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29201

MERPATI NUSANTARA 2

INDONEESIA

1099

MIL GREECE

KREEKA

1800

MIL MALAYSIA

MALAISIA

2055

OLYMPIC AIRLINES

KREEKA

31956

OMEGA AIR CANADA

KANADA

24067

ORASCOM

EGIPTUS

21711

ORENBURG AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

22404

OXY USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

22981

PALMYRA AVIATION LTD

KREEKA

27002

PARADISE AVTN

KREEKA

34445

PEBUNY LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27649

PECOTOX AIR

MOLDOVA VABARIIK

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

JORDAANIA

29325

PROFLITE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31819

PWC AVIATION

KUVEIT

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

SAUDI ARAABIA

27798

RELIANCE INDUSTRIES2

INDIA

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

25164

SINDEL HAVACILIK

TÜRGI

32837

SKOL AIRLINE

VENEMAA FÖDERATSIOON

31109

SKY EXPRESS GREECE

KREEKA

31806

SKY WINGS AIRLINES

KREEKA

32636

SPORTSTOP JETCHARTER

AUSTRAALIA

24773

SWIFT FLITE AVIATION

LÕUNA-AAFRIKA

29441

SWIFTAIR HELLAS

KREEKA

32418

TAHE HAVA DANISMANLI

TÜRGI

31056

TAMIR AIRWAYS

IISRAEL

28601

TRAVCO AIR

EGIPTUS

20044

VERAVIA VERNIKOS

KREEKA

30235

WALKER CORPORATION

AUSTRAALIA

25058

WORLD HEALING CENTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

7307

ZAHID TRACTOR

SAUDI ARAABIA


HISPAANIA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

24007

224TH FLIGHT UNIT

VENEMAA FÖDERATSIOON

26560

245 PILOT SERVICES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4648

AERO ANGELES

MEHHIKO

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIA

29663

AEROLANE

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

TŠIILI

160

AEROLINEAS ARGENTINAS

ARGENTINA

7517

AEROLINEAS EJECUTIVA

MEHHIKO

26248

AEROLINEAS SOL

MEHHIKO

34380

AEROSUR

BOLIVIA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

HISPAANIA

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEHHIKO

12286

AEROVICS SA DE CV

MEHHIKO

25974

AEROVITRO

MEHHIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

29323

AIR AMDER

MAURITAANIA

24500

AIR PRINT S.A.

HISPAANIA

30183

AIR PRINT S.A.

HISPAANIA

9345

AIR EUROPA

HISPAANIA

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

HISPAANIA

22380

AIR NOSTRUM

HISPAANIA

30673

AIR PACK EXPRESS S. A

HISPAANIA

31681

AIR TRACTOR EUROPE

HISPAANIA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

LÕUNA-AAFRIKA

29581

AMB GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

HISPAANIA

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

21575

ARABASCO AVIATION

SAUDI ARAABIA

32054

ARIK AIR LTD

NIGEERIA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21660

AVIACION COMERCIAL

MEHHIKO

22877

AVIALSA

HISPAANIA

460

AVIANCA

COLOMBIA

15459

AVIAT. SERV. HELISECO

POOLA

29159

AVION I

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31593

AVIONICA SUVER S.L.

HISPAANIA

33149

AVPRO INC (2)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32450

AWAIR

ÜHENDKUNINGRIIK

30535

AWESOME FLIGHT SVCS

LÕUNA-AAFRIKA

32565

BELLON AVIATION LTD.

ŠVEITS

33172

BESTFLY

HISPAANIA

2621

BINTER CANARIAS SA

HISPAANIA

32392

BIONIC AVIATION CC

LÕUNA-AAFRIKA

31606

BRAVO AIRLINES S.A.

HISPAANIA

19815

BRISTOW HELI

NIGEERIA

3195

BRITI ANTARKTISE ALA

ÜHENDKUNINGRIIK

34369

BURHANETTIN HAVA

TÜRGI

31613

C.S.P. SOCIETE

MAURITAANIA

27598

CABO VERDE EXPRESS

ROHENEEMESAARED

33475

CALIMA AVIACION SL

HISPAANIA

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

31468

CANARIAS AERONAUTICA

HISPAANIA

32564

CARABO CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

736

CASA

HISPAANIA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROKO

29796

CETO MARKETING S.A.

ÜHENDKUNINGRIIK

32118

CLICKAIR SA

HISPAANIA

31644

CONVIASA

VENEZUELA

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

HISPAANIA

32350

CORPORATE JETS

HISPAANIA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGEERIA

33427

COVIDIEN INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31491

CSIM AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9863

CUKUROVA

TÜRGI

33251

DANA (2)

NIGEERIA

34678

DANA AIRLINES LTD

NIGEERIA

26776

DEAN FOODS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITAANIA

3464

DODSON AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

5743

DOMINGUEZ TOLEDO

HISPAANIA

8808

EASTMAN KODAK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIAAL-GUINEA

6101

EDELWEISS SUISSE

ŠVEITS

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BRASIILIA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASIILIA

24823

EUROCONTINENTAL

HISPAANIA

7968

EUROCOPTER FRANCE

PRANTSUSMAA

33767

EUROSKY AVIATION AS

NORRA

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGEERIA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27226

EXECUTIVE AIRLINES

HISPAANIA

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22043

FAASA

HISPAANIA

33038

FAIR WIND AIR CHTR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18767

FIRST INTL AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22596

FLIGHTLINE SL

HISPAANIA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31915

FLYANT SERVICIOS AER

HISPAANIA

31970

FLYING FALCON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24821

FORMACION AEROFAN SL

HISPAANIA

32961

FRAPMAG LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

3140

GARUDA

INDONEESIA

4402

GESTAIR

HISPAANIA

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

SAKSAMAA

30962

GOF AIR SA DE CV

MEHHIKO

28810

GOLDNER D

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34043

GRAND CHINA EXPRESS

HIINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

ROHENEEMESAARED

32525

HARPO INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28448

HELVETIC AIRWAYS

ŠVEITS

31991

HENNIG.

LÕUNA-AAFRIKA

34338

HISPANIA FLYJET

HISPAANIA

28615

EXECUTIVE AIRLINES S.L.

HISPAANIA

33213

HOLLYWOOD AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31093

HONG KONG EXPRESS

HIINA

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

1475

IBERIA

HISPAANIA

25406

IBERWORLD S.A.U.

HISPAANIA

25843

ICE BIRD

ŠVEITS

10117

ILFC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27097

INAER AV. ANFIBIOS

HISPAANIA

1416

INAER HELI. OFF-SHORE

HISPAANIA

4470

INDUSTRIAS TITAN

HISPAANIA

33212

INTELLECTUAL VENTURE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31816

INTL PRIVATE JET

ŠVEITS

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGEERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

HISPAANIA

31247

JAIR

LÕUNA-AAFRIKA

31275

JETNOVA

HISPAANIA

28372

JWC HUNTINGTON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34608

KAMA AVIATION

VENEMAA FÖDERATSIOON

22691

KAVMINVODYAVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

34463

KAZ AIR JET

KASAHSTAN

29274

KD AVIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

32291

KELLY CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25582

KINDOC AIRWAYS

LÕUNA-AAFRIKA

30722

KING AIR & TRAVELS

NIGEERIA

34665

KUNPENG AIRLINES

HIINA

32518

LAI

VENEZUELA

1689

LAN AIRLINES SA

TŠIILI

32926

LAN PERU SA

PERUU

29139

LANZAROTE AERO CARGO

HISPAANIA

30440

LARK AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

32826

LEWIS AERONAUTICAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8562

LIDER TAXI AEREO

BRASIILIA

34815

LIFT IRELAND LEASING

IIRIMAA

32711

LITORANEA LINHAS AER

BRASIILIA

32253

LTH JET LEASING

BRASIILIA

32725

MALI AIR EXPRESS

MALI

26115

MEDAIR CHARTER

LÕUNA-AAFRIKA

26957

MENAJIAN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32051

MERIDIAN AIRCOMPANY

UKRAINA

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

769

MIL CHILE

TŠIILI

805

MIL COLOMBIA

COLOMBIA

1094

MIL ECUADOR

ECUADOR

1880

MIL MEXICO

MEHHIKO

1112

MIL PERU

PERUU

22231

MIL SOUTH AFRICA

LÕUNA-AAFRIKA

1095

MIL SPAIN

HISPAANIA

2821

MIL VENEZUELA (A F)

VENEZUELA

10262

MONARCH GEN AVIATION

ŠVEITS

24452

MORRO VERMELHO TAXI

BRASIILIA

32502

NASAIR

SAUDI ARAABIA

604

NAV Y SERVICIO 3

HISPAANIA

31792

NHT LINHAS AEREAS

BRASIILIA

31834

NITA JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1997

NOMADS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18907

NORMAN AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32556

NYGREN U

ROOTSI

32396

OBODEN IBRU

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

24549

ODYSSEY AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33704

ORIONAIR S.L.

HISPAANIA

32353

PASSARO AZUL TAXI

BRASIILIA

23017

PERM AVIA ENTERPRISE

VENEMAA FÖDERATSIOON

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

HISPAANIA

32177

PREMIAIR (WI)

INDONEESIA

27399

PREMIER TRUST

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32000

PRIVILEGE STYLE SA

HISPAANIA

32852

PRIYAN FOUNDATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32480

PRONAIR AIRLINES SL

HISPAANIA

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

HISPAANIA

29804

PUNTO-FA

HISPAANIA

32472

QANTAS FOUNDATION

AUSTRAALIA

27231

QUANTUM AIR

HISPAANIA

33067

RAINBOW AIR

VENEZUELA

32333

RAK AIRWAYS

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ÜHENDKUNINGRIIK

26960

RED WINGS CJSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

32100

RING AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34812

RPK CAPITAL MNGT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33521

RYJET

HISPAANIA

23071

S ARGENTINA

ARGENTINA

30519

SAGOLAIR TRASPORTES

HISPAANIA

25502

SAL EXPRESS

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPE

29057

SANTA BARBARA (2)

VENEZUELA

32602

SANTANA TEXTIL

BRASIILIA

29825

SAS INSTITUTE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

611

SAS NORGE

NORRA

32195

SATA VENEZUELA

VENEZUELA

34735

SCHUBACH AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30170

SERAIR TRANSWORLD

HISPAANIA

34785

SIERRA NEVADA CORP.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33719

SKY AIR WORLD

AUSTRAALIA

26690

SOKO AVIATION, SL

HISPAANIA

11926

SONAIR ANGOLA

ANGOLA

33250

SOSOLISO A/L (2)

NIGEERIA

19182

SOTAN

BRASIILIA

31632

SOUTH EAST ASIAN

FILIPIINID

4298

SPANAIR S A

HISPAANIA

28727

SPENAERO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31936

SQUADRON AVTN SVCS

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

1485

STOCKWOOD V

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30064

STREAMLINE RUSSIA

VENEMAA FÖDERATSIOON

34009

SUNRIDER CORPORATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

HISPAANIA

11309

SWIFTAIR ESPANA

HISPAANIA

31288

TAG AVTN ESPANA

HISPAANIA

32401

TAKE AIR LINES

PRANTSUSMAA

12249

TAXI AEREO MARILIA

BRASIILIA

31963

TAXI FLY GROUP SA

HISPAANIA

34198

TITAN AVAITION

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

21527

TOP FLY S L

HISPAANIA

27626

TRABAJOS AER ESPEJO

HISPAANIA

15453

TRANSAERO AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

34609

TRANSCON INVESTMENTS

BRASIILIA

34330

TRANSPAIS AEREO

MEHHIKO

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

SENEGAL

34271

UAML AIR CHARTER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24765

UNICA IND. DE MOVEIS

BRASIILIA

31969

UNIVERSAL JET SL

HISPAANIA

27669

URGEMER CANARIAS SL

HISPAANIA

23824

VICTOR ECHO S.A.

HISPAANIA

29086

VIM AIRLINES

VENEMAA FÖDERATSIOON

27339

VIRGIN BLUE

AUSTRAALIA

30190

VUELING AIRLINES

HISPAANIA

34390

WTORRE S.A.

BRASIILIA

24793

ZOREX S.A.

HISPAANIA


PRANTSUSMAA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

26915

171JC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24008

223RD FLIGHT UNIT

VENEMAA FÖDERATSIOON

34029

3M EXECUTIVE AVTN

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

9554

685TA CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29177

900NB

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34675

A OK JETS (2)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28417

AAK COMPANY

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

31724

AAS EUROPE

PRANTSUSMAA

31439

ABC AEROLINEAS SA

MEHHIKO

28588

ABDULLAH SAID B.

ŠVEITS

4306

ACCOR SA

PRANTSUSMAA

33973

ACD AVIATION

SAKSAMAA

31934

ACFT MGMT & TRADING

ÜHENDKUNINGRIIK

31617

ACFT SARL 2

LUKSEMBURG

30027

ADAM AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31455

ADO HAVACILIK A.S.

TÜRGI

27910

ADVANCED TRAINING SY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31600

AELIS AIR SERVICES

PRANTSUSMAA

25187

AERCAP AVIATION

MADALMAAD

31643

AERCAP IRELAND LTD.

IIRIMAA

30943

AERO CAPITAL SAS

PRANTSUSMAA

32371

AERO JET CORPORATE

PRANTSUSMAA

32610

AERO RIO TAXI AEREO

BRASIILIA

31785

AERO SAINT EXUPERY

PRANTSUSMAA

22257

AERO SERVICES LF

PRANTSUSMAA

28041

AERO SVC CORPORATE

PRANTSUSMAA

8491

AERO SERVICES EXECUTIVE

PRANTSUSMAA

22072

AERO VISION SARL LF

PRANTSUSMAA

26891

AEROGAVIOTA

KUUBA

33839

AEROJET MANAGEMENT

SAKSAMAA

13070

AEROLINEAS MEXICANAS

MEHHIKO

25901

AEROMAR AIRLINES

MEHHIKO

33014

AERONEXUS CORP. LTD

LÕUNA-AAFRIKA

5461

AEROSTOCK

PRANTSUSMAA

31023

AFRIJET

GABON

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

NIGEERIA

28604

AFRICA AIRWAYS

LIIBÜA

1769

AIGLE AZUR

PRANTSUSMAA

182

AIR AFFAIRES GABON

GABON

28237

AIR AFFAIRES TWINJET

PRANTSUSMAA

186

AIR ALGERIE

ALŽEERIA

29735

AIR ARABIA

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

28684

AIR ASIA

MALAISIA

29420

AIR AUSTRAL 2

PRANTSUSMAA

30592

AIR BURKINA (2)

BURKINA FASO

29815

AIR CAIRO

EGIPTUS

30304

AIR CARAIBES (2)

PRANTSUSMAA

33288

AIR CORPORATE FRANCE

PRANTSUSMAA

30879

AIR DECCAN

INDIA

32290

AIR DIVISION KAZAKH

KASAHSTAN

227

AIR FRANCE

PRANTSUSMAA

231

AIR GEFCO

PRANTSUSMAA

32175

AIR HORIZON (TOGO)

TOGO

30281

AIR IVOIRE (2)

CÔTE D'IVOIRE

31977

AIR KING JET

ŠVEITS

32016

AIR LEASING

KAMERUN

252

AIR MADAGASCAR

MADAGASKAR

30708

AIR MANA

PRANTSUSMAA

261

AIR MAURITIUS

MAURITIUS

24636

AIR MEDITERRANEE

PRANTSUSMAA

12060

AIR ND

PRANTSUSMAA

31121

AIR NUNAVUT LTD

KANADA

24430

AIR PRINT

LUKSEMBURG

26716

AIR RUTTER INTL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2564

AIR SENEGAL INTL

SENEGAL

5636

AIR SEYCHELLES

SEIŠELLID

26152

AIR SRPSKA

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

34196

AIR SWIFT LTD.

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

25943

AIR TAHITI NUI

PRANTSUSMAA

31078

AIR TURQUOISE SAS

PRANTSUSMAA

12593

AIR VENDEE INVEST

PRANTSUSMAA

34296

AIR WING LTD

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

2496

AIR FRANCE

PRANTSUSMAA

308

AIRBUS SAS

PRANTSUSMAA

24094

AIRBUS TRANSPORT

PRANTSUSMAA

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

LUKSEMBURG

32884

AIRCRAFT SUPPORT

LIIBANON

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

31841

AIRFAST INDONESIA

INDONEESIA

18045

AIRFLEET CREDIT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

18982

AIRFLITE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24582

AIRLEC AIR ESPACE

PRANTSUSMAA

26897

AIRLINAIR

PRANTSUSMAA

34201

AJWAA ALALAM SVCS

SAUDI ARAABIA

23745

AK HAVACILIK

TÜRGI

8231

AL ANWAE TRADING

SAUDI ARAABIA

28640

AL MISEHAL GROUP

SAUDI ARAABIA

24197

AL NASSR LTD

ŠVEITS

21699

ALCATEL USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ITAALIA

33660

ALFA AIR (GM)

MAROKO

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

SAUDI ARAABIA

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

SAUDI ARAABIA

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

JAAPAN

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

VENEMAA FÖDERATSIOON

32601

ALPHA CHARLIE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26287

ALTONA

ŠVEITS

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34234

AMERICAN ELECTRIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8928

AMERICAN HOME PROD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25806

AMERIDAIR

PRANTSUSMAA

32857

ANCFCC

MAROKO

32747

ANGODIS

ANGOLA

34393

ANISTANTE HOLDING

ŠVEITS

984

APACHE AVIATION

PRANTSUSMAA

6188

APEX OIL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34185

AQUARIUS AVIATION

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

398

ARAMCO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

406

ARKIA ISRAEL AL

IISRAEL

22917

ARLINGTON ACFT (AZ)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

20337

ARTEMIS SA

PRANTSUSMAA

29210

ASECNA (SENEGAL)

SENEGAL

8624

ASHMAWI AVIATION

SAUDI ARAABIA

22135

ATLANTA JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33070

ATLANTIC AV FLT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30506

ATLAS BLUE

MAROKO

17951

AVDEF

PRANTSUSMAA

34589

AVEL BRAO

PRANTSUSMAA

32958

AVENIR WORLDWIDE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

33558

AVIA TREASURY GMBH

AUSTRIA

29467

AVIALAIR

PRANTSUSMAA

29399

AVIATION CAPITAL GRP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26160

AVIATION CMP

KANADA

34340

AVIATION INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33992

AVIATION PARTNERS 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33748

AVIATION STARLINK(2)

KANADA

25574

AVIENT AVIATION

ZIMBABWE

33199

AVIENT LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

34211

AVIJET UK LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

22424

AVIO SERVICE BEOGRAD

SERBIA

23721

AVIREX

GABON

33168

AVTEX AIR SERVICES

AUSTRAALIA

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

LIIBÜA

27710

AXIS AIRWAYS

PRANTSUSMAA

34289

B2 FLIGHT LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33476

BAJAJ AUTO LTD

INDIA

31430

BALTIC JET AIRCOMP.

LÄTI

22230

BANCO SAFRA SA

BRASIILIA

12083

BANGKOK AIRWAYS

TAI

9347

BARRON INTL HOLDING

LUKSEMBURG

23830

NETJETS AVIATION, INC.

ŠVEITS

28129

BCA-BUSINESS

PRANTSUSMAA

7723

BELL TEXTRON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28608

BERGAIR

ŠVEITS

27140

BERKUT AIR

KASAHSTAN

32888

BEST AVIATION LTD

BANGLADESH

32788

BISMILLAH AIRLINES

BANGLADESH

26292

BIZAIR LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

29774

BLS AVIATION USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25627

BLUE HERON AVIATION

ŠVEITS

28677

BLUE LINE

PRANTSUSMAA

20254

BONAIR TURKEY

TÜRGI

25126

BONDCO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33691

BONEL MARKETING S.A.

ŠVEITS

30067

BONGRAIN BENELUX

BELGIA

25099

BOOGIE PERFORMANCE

PRANTSUSMAA

30550

BOSNIA AIRLINES

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

4790

BOUYGUES

PRANTSUSMAA

34276

BRASS BOX LTD

KÜPROS

34825

BRASSBOX

UKRAINA

21446

BREITLING

ŠVEITS

637

BRITAIR

PRANTSUSMAA

8153

BRUME

PRANTSUSMAA

32896

BUMI RESOURCES

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32260

BUREAU POLICE AERO.

PRANTSUSMAA

31315

BURMESTER OVERSEAS

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

34152

BUSI JET INTL.

ŠVEITS

32630

BUSINESS AVIATION 2

KONGO

32497

BUSINESS AVIATION LG

BELGIA

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

709

CAMEROON AIRLINES

KAMERUN

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

KANADA

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ŠVEITS

9122

CARTIER EUROPE

MADALMAAD

34144

CASAM SARL

PRANTSUSMAA

33321

CEIBA

EKVATORIAAL-GUINEA

34236

CENTERAVIA LLC

UKRAINA

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26842

CFPR

PRANTSUSMAA

31139

CFS AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

20711

CGTM

PRANTSUSMAA

28926

CHC HELICOPTERS

LÕUNA-AAFRIKA

29049

CHC HELICOPTERS INTL

KANADA

29834

CHINA CARGO AIRLINES

HIINA

12141

CHINA EASTERN

HIINA

31087

CHURCHILL AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31221

CHURCHILL FINANCE

PRANTSUSMAA

31695

CIE AERIENNE DU MALI

MALI

32685

CLOUD NINE AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

799

COCA COLA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

4796

COMILOG

GABON

28584

COMPANY TAWIQ

ŠVEITS

28585

COMPAR FOUNDATION

ŠVEITS

6535

KONSOLIDEERITUD ARUANNE

ÜHENDKUNINGRIIK

8338

COPLEY NEWSPAPERS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31680

CORP JET MGMT

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

26244

CORPORATE AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6369

CORSAIR FRANCE

PRANTSUSMAA

10054

CORSE MEDITERRANEE

PRANTSUSMAA

12219

COX ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31073

CP MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3513

CROWN EQUIPMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

862

CUBANA

KUUBA

31577

D & D AVIATION

ÜHENDKUNINGRIIK

27974

DAALLO AIRLINES 2

DJIBOUTI

33242

DALCAM LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31467

DALIA AIRLINES

LUKSEMBURG

3932

DALLAH AL BARAKA

SAUDI ARAABIA

32855

DANA EXECUTIVE JETS

SÜÜRIA

2518

DARTA

PRANTSUSMAA

34168

DARTE HOLDINGS

VENEMAA FÖDERATSIOON

28094

DASNAIR

ŠVEITS

18972

DASSAULT AVIATION

PRANTSUSMAA

1139

DASSAULT FALCON JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1058

DASSAULT FALCON SERV

PRANTSUSMAA

28629

DASSAULT ST. CLOUD

PRANTSUSMAA

28800

DATELINE OVERSEAS

KÜPROS

31582

DE ROUBIN JEAN

PRANTSUSMAA

32809

DEAN PHILLIPS INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

11638

DECAUX

PRANTSUSMAA

27665

DIAMAIR

ŠVEITS

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

ANGOLA

22389

DOUANES FRANCAISES

PRANTSUSMAA

7028

DOW CHEMICAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24571

DSWA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30876

DUBROVNIK AIRLINES

HORVAATIA

31133

DUNMORE HOMES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

9703

EARTH STAR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31743

EAST STAR AIRLINES

HIINA

34303

EASTINDO

INDONEESIA

33728

EASY FLY VIP CHARTER

LIIBANON

33902

EASYFLY SA

COLOMBIA

2850

EASYJET SWITZERLAND

ŠVEITS

32591

EBONY SHINE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

29279

ECUATORIAL CARGO

EKVATORIAAL-GUINEA

31985

EGYPT JET AVIATION

EGIPTUS

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

VENEMAA FÖDERATSIOON

23028

ELI'S BREAD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32853

ELITE AIR INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32311

ELYSAIR SAS

PRANTSUSMAA

1013

EMERSON ELECTRIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

KONGO

32084

EKVATORIAAL-GUINEA

EKVATORIAAL-GUINEA

30005

EURL JC DARMON

PRANTSUSMAA

27518

EUROPE AIRPOST

PRANTSUSMAA

34741

EUROPEAN FLIGHT

ROOTSI

32827

EXEC JET SOLUTIONS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29471

EXECUJET EUROPE

ŠVEITS

26208

EXECUJET MIDDLE EAST

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

31558

EXECUTIVE ACFT SRVCS

LIIBANON

28587

EXECUTIVE JET A/C

ŠVEITS

29282

EXECUTIVE JET SRVCS

TAANI

26060

EXECUTIVE WINGS HE

EGIPTUS

31131

EXPRESS CAMEL

SAUDI ARAABIA

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ŠVEITS

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

SAUDI ARAABIA

25553

FALCON AIR EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31310

FARNER AIRWINGS

ŠVEITS

15911

FC AVIATION

PRANTSUSMAA

1147

FEDERAL EXPRESS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34667

FELIX AIRWAYS

JEEMEN

28540

FIA (PARIS)

PRANTSUSMAA

34669

FIREFLY

MALAISIA

32846

FIRST COMMERCIAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21075

FISHER SCIENTIFIC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ÜHENDKUNINGRIIK

21504

FLICAPE PTY LTD

LÕUNA-AAFRIKA

8542

FLIGHT LEVELS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31058

FLIGHT TEST CONSULT.

ŠVEITS

27942

FLIGHTEXEC

KANADA

31640

FLIGHTINVEST

LUKSEMBURG

33626

FLY 18

ŠVEITS

30372

FLY AIR SA

PRANTSUSMAA

28407

FLY AWAY BRASIL

BRASIILIA

28511

FLY EXEC

LIIBANON

29832

FLY INTL AIRWAYS

TUNEESIA

26321

FLY ONE EIGHTY EIGHT

ŠVEITS

30136

FLYBABOO

ŠVEITS

30343

FLYING BIRD

PRANTSUSMAA

29223

FLYING FINN OY

SOOME

31775

FLYING M

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33632

FLYMEX

MEHHIKO

31116

FOCUS AIR USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32322

FORTUNE AIR

LÕUNA-AAFRIKA

29147

FOX AVIATION CANADA

KANADA

27867

FUTURE ELECTRONICS

KANADA

32621

GABON AIRLINES

GABON

31746

GALAXY AIR

JAAPAN

27204

GANDEL INVESTMENTS

AUSTRAALIA

32749

GEASA

EKVATORIAAL-GUINEA

17928

GENEL HAVACILIK

TÜRGI

23693

GEORGIAN AIRWAYS

GRUUSIA

9002

GIE ATR

PRANTSUSMAA

22850

GIORI ROBERTO

MONACO

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32997

GLOBAL JET INTL

AUSTRAALIA

31682

GLOBAL JET LUX

LUKSEMBURG

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

MONTENEGRO

31731

HALCYONAIR

ROHENEEMESAARED

5362

HALLIBURTON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33959

HASSANCO S.A.

ŠVEITS

33342

HEAVYLIFT CONGO

KONGO

25570

HESNES AIR

NORRA

19953

HILTON HOTELS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26436

HOLIDAY RETIREMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31795

IBL AVIATION

MAURITIUS

21442

IGN INST GEO NAT LF

PRANTSUSMAA

29661

IKAROS AVIATION AVV

UKRAINA

31965

INDIGO (VI)

INDIA

34829

INDONESIA AIRASIA

INDONEESIA

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

COLOMBIA

33559

INDYCAR AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34222

INLOGS INTERNATIONAL

MÄÄRAMATA

33654

INTER AMERICAN

ANGOLA

23792

INTERCON USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31081

INTERFACE OPS LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32801

INTERJET ABC

MEHHIKO

9266

INTERLAKEN CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32524

INVESTAVIA

KASAHSTAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAAK

33890

ISLENA AIRLINES (2)

HONDURAS

21879

ISRAIR LTD

IISRAEL

30038

IXAIR

PRANTSUSMAA

31280

IXAIR DPT JET

PRANTSUSMAA

28006

JAPAT

ŠVEITS

29118

JAR VENTURE

PRANTSUSMAA

31296

JAZEERA AIRWAYS

KUVEIT

32986

JBS CONSULTING LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31772

JCAS

ŠVEITS

26998

JDP FRANCE

PRANTSUSMAA

26479

JET 2000

VENEMAA FÖDERATSIOON

1569

JET AVIAT BUSINESS

ŠVEITS

30713

JET AVIATION BASEL

ŠVEITS

30385

JET AVIATION FZCO

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26911

JET BLUE AIRWAYS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32217

JET CRUISING

LUKSEMBURG

34614

JET DIRECT AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33651

JET LITE INDIA LTD

INDIA

33015

JET MANAGEMENT SA

ŠVEITS

33769

JET ONE JSC

KASAHSTAN

32848

JET PREMIER ONE

ŠVEITS

31581

JET4YOU

MAROKO

31137

JETS RENT AVTN

PRANTSUSMAA

30243

JETSTAR AIRWAYS

AUSTRAALIA

29268

JEX SARL

LUKSEMBURG

30476

JPM AVIATION

PRANTSUSMAA

29395

JR EXECUTIVE

LIIBANON

6510

KALAIR USA CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32776

KALAMAZOO GROUP II

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28504

KARTHAGO AIRLINES

TUNEESIA

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

TUNEESIA

34651

KATAMEYAHEIGHTS

EGIPTUS

30709

KAZAVIA

KASAHSTAN

32381

KB HOME

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29190

KBBD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

KANADA

11467

KFC MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

7129

KINGDOM HOLDING CO

SAUDI ARAABIA

12497

KIRCHMAN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27587

KOMAR AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34843

KOSTAR AIRLINES

KOREA VABARIIK

9858

KROLL G

ŠVEITS

1971

LABORATOIRE ASL

PRANTSUSMAA

30455

LAS VEGAS JET

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33111

LAYAN INTL.

ŠVEITS

30595

LEACH CAPITAL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

13358

LIBYAN AIR CARGO

LIIBÜA

4489

LIMITED STORES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31880

LJ ASSOCIATES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25272

LOTUS AIR

EGIPTUS

33450

LOV'AIR AVIATION

PRANTSUSMAA

24211

LOWA LTD

ŠVEITS

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

POOLA

31034

LUKOIL-AVIA

ŠVEITS

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

LUKSEMBURG

19696

LYRECO

PRANTSUSMAA

33834

M. SQUARE AVIATION

ŠVEITS

34423

MACAU JET INTL

AOMEN (HIINA)

29993

MAG AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26383

MAGIC CONDOR LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

32078

MALIBU CONSULTING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34019

MANO RIVER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22226

MARMON GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1831

MARTIN BAKER

ÜHENDKUNINGRIIK

32707

MASC AIR LTD

ŠVEITS

27014

MASTERJET SWITZ.

ŠVEITS

34840

MASWINGS SDN. Bhd.

MALAISIA

30530

MATADORO MGMT INVEST

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33238

MAURITANIA AIRWAYS

MAURITAANIA

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31545

MDA SAS

PRANTSUSMAA

31140

ME LEASING

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1855

MEA AIR LIBAN

LIIBANON

33330

MEDI BUSINESS JET

MAROKO

9689

MELVIN SIMON

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30360

MENAJET

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

34274

MEREGRASS AIR CHTR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32814

MERIDIAN AIR CHTR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21443

METEO-FRANCE

PRANTSUSMAA

24019

MID EAST JET

SAUDI ARAABIA

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

LIIBANON

1098

MIL FRANCE

PRANTSUSMAA

9055

MIL GABON (2)

GABON

31066

MIL NIGERIA (2)

NIGEERIA

1119

MIL TUNISIA

TUNEESIA

30933

MILLION AIR

INDIA

19183

MILLION AIR DALLAS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34711

MIRAGE AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31556

MISTRAL AEREO

KANADA

31331

MITRE AVIATION LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

31979

MJETS LTD

TAI

7764

MOET HENNESSY

PRANTSUSMAA

28010

MONDIOL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32755

MONTROSE GLOBAL

ÜHENDKUNINGRIIK

17841

MORNINGSTAR

KANADA

7058

MORRIS COMMUNICATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

21246

MOUAWAD NATIONAL CO

SAUDI ARAABIA

31770

N304RJ

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32270

N349BA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32370

N72RK

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31025

NATASHA ESTABLISMENT

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

26668

NATIONAL AIR SERVICE

SAUDI ARAABIA

28966

NATIONAL AVIATION 2

EGIPTUS

34727

NATIONAL CITY COMM

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31097

NEBULA LTD.

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32424

NEW AXIS AIRWAYS

PRANTSUSMAA

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31199

NISSAN C/O ACI PACIF

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32959

NOFA

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32963

NORDEX AIR

VENEMAA FÖDERATSIOON

13392

NORTH AMERICAN AIRCH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

10326

NOUVELAIR TUNISIE

TUNEESIA

30574

NOVARTIS GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22190

NWT AIRCRAFT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32861

NY JETS TRANSPORTER

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

31264

O AIR

PRANTSUSMAA

30908

OCANA ASSETS LTD

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28984

OLDBURY HOLDINGS

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32366

OLDBURY HOLDINGS II

ŠVEITS

28859

OMNI FLYS

MEHHIKO

34603

OMYA INTERNATIONAL

ŠVEITS

30957

ONE THIRTY NINE

LUKSEMBURG

28465

ONEX

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

SINGAPUR

31976

OTTER INSPIRATIONS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28050

OUTFITTER AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31395

OUTPOST INTL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30791

OVERLAND AIRWAYS LTD

NIGEERIA

4139

OYONNAIR

PRANTSUSMAA

25856

PACE CARGO ENTERRP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23365

PALMALI HAVA TASI

TÜRGI

32473

PAN EUROPEENNE

PRANTSUSMAA

26289

PARAFFIN AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29999

PARC AVIATION

ŠVEITS

30941

PARK HAVACILIK

TÜRGI

12312

PARTNERSHIP 35 55

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24833

PASPALEY PEARLING

AUSTRAALIA

34403

PHEEBE LIMITED

ÜHENDKUNINGRIIK

33969

PHENOMAIR

PRANTSUSMAA

29691

PINNACLE AIR GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32252

PLANET AVIATION UU

VENEMAA FÖDERATSIOON

2176

PPG INDUSTRIES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23885

PRATT HOLDINGS

AUSTRAALIA

32060

PREMIER AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31595

PREMIER AVIA, JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

32374

PRINCELY JETS LTD.

PAKISTAN

34553

PRIVATE JET HOLD.

TÜRGI

28189

PROAIR CHARTER

SAKSAMAA

28212

PROVINCIAL AIRLINES

KANADA

22432

QATAR AMIRI FLIGHT

KATAR

31967

RADIOACTIVE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

1427

RAININ AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27999

RAPTOR AIR ACFT MGMT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34087

REAL EXECUTIVE GMBH

ŠVEITS

31655

REATEX INVEST

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

28265

REGIONAL CAE

PRANTSUSMAA

2232

REGOURD AVIATION

PRANTSUSMAA

30954

RELIEF & LOGISTICS

BELGIA

23719

RIDA AVIATION LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

34680

RJH ADVISORY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32627

RNV ENTERPRISES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31978

ROMEO MIKE AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30374

RONSO SA DE CV

MEHHIKO

31808

ROTOR TRADE 2

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31026

ROUST TRADING

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

258

ROYAL AIR MAROC

MAROKO

22439

S ALGERIE

ALŽEERIA

13351

S BURKINA FASO

BURKINA FASO

22575

S DJIBOUTI

DJIBOUTI

22426

S GABON

GABON

32125

S GAMBIA (2)

GAMBIA

22689

S IVORY COAST

CÔTE D'IVOIRE

22438

S MONACO

MONACO

22767

S NAMIBIA

NAMIIBIA

22524

S NIGERIA

NIGEERIA

2400

S SCHWEIZ

ŠVEITS

22576

S SENEGAL

SENEGAL

22977

S TCHAD

TŠAAD

22960

S TOGO

TOGO

33152

SAAD AIR LTD

BAHREIN

22756

SABRINA FISHERIES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

25392

S-AIR JSC

VENEMAA FÖDERATSIOON

25946

SALEM AVIATION

SAUDI ARAABIA

5432

SAUDI OGER

SAUDI ARAABIA

20462

SBD BRETONNE DEVELOP

PRANTSUSMAA

31959

SBM GROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32560

SCD AVIATION

GABON

28744

SCHREINER CAMEROUN

KAMERUN

12316

SCI MANAGEMENT CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31358

SCM ARUBA A.V.V.

ARUBA – HOLLANDI ANTILLID

32411

SCOTTS MIRACLE-GRO

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22328

SECURITE CIVILE LF

PRANTSUSMAA

22291

SEFA FRANCE

PRANTSUSMAA

1249

SELIA

PRANTSUSMAA

31182

SENTINEL AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27881

SERLUX

LUKSEMBURG

33112

SEVENTH SENSE STAR

ŠVEITS

32704

SHAHER TRADING CO.

ÜHENDKUNINGRIIK

24337

SHAR INK

VENEMAA FÖDERATSIOON

30513

SICHUAN AIRLINES (3)

HIINA

5468

SIGAIR LTD

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

34418

SIGMAR AVIATION

IIRIMAA

32728

SILVER VENTURES INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32892

SIRTE OIL COMPANY

LIIBÜA

24200

SIT-SET AG

ŠVEITS

27746

SK TRAVEL

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32799

SKY KING INC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

27489

SKY RIVER MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

6508

SKYBIRD AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30105

SKYTRADERS PTY

AUSTRAALIA

34050

SKYWAY LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

32149

SMART AVIATION

PRANTSUSMAA

32805

SMART AVIATION HE

EGIPTUS

29738

SNC BOETOS

PRANTSUSMAA

30770

SNC CAVOK

PRANTSUSMAA

33859

SOBEYS GROUP

KANADA

3517

SOFAXIS

PRANTSUSMAA

22730

SOGERMA

PRANTSUSMAA

26645

SONNIG

ŠVEITS

2736

SONY EUROPE

SAKSAMAA

26378

SOUTHERN AIRLINES

NIGEERIA

21791

SOUTHERN CROSS INTL

MADALMAAD

5752

SOUTHERN CROSS USA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

17921

SPECIALISED TRANSP.

ÜHENDKUNINGRIIK

3994

SPEEDWINGS

ŠVEITS

27840

SPHINX WINGS

ŠVEITS

34595

SPRING MOUNTAIN (2)

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32789

SPRINGWAY LTD

VENEMAA FÖDERATSIOON

32899

SRIWIJAYA WORLD FUEL

SINGAPUR

26231

STAFF AIR SERVICE

PRANTSUSMAA

31596

STAR FLYER INC

JAAPAN

2574

STARJET AVIATION

ŠVEITS

24204

STARLING AVIATION

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

32368

STARLINK AVIATION

KANADA

31400

STARR EQUIPMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28169

STATE AIR BERKUT

KASAHSTAN

28156

STEELCASE

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32436

STENSRUD VENTURES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33040

STORMJETS SA

ŠVEITS

4488

STRASBOURG AVIATION

PRANTSUSMAA

32592

SULTAN AVIATION

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

31657

SUN AIR (EGYPT)

EGIPTUS

23210

SUNRISE (ALSHOROOK)

EGIPTUS

25613

SUPER AIR

TÜRGI

30157

SUPER CONSTELLATION

ŠVEITS

33125

SW BUSINESS AV.

ASERBAIDŽAAN

8591

SWISS EAGLE

ŠVEITS

30257

SYMPHONY MASTER

ŠVEITS

33362

SYMPHONY MASTER UAE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

5967

SYNTHES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26148

TAG AVIATION (MNGT)

ŠVEITS

31437

TAG AVIATION GWCIN

ÜHENDKUNINGRIIK

159

TAG AVIATION SUISSE

ŠVEITS

29075

TAJ AIR

INDIA

26797

TAG AVIATION UK LTD

ÜHENDKUNINGRIIK

4386

TAM LINHAS AEREAS

BRASIILIA

31687

TAPAJ

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

26582

TASSILI AIRLINES SA

ALŽEERIA

31962

TAT LEASING

PRANTSUSMAA

31366

TAV HAVACILIK

TÜRGI

33270

THAI AIRASIA LTD

TAI

28634

THALES

PRANTSUSMAA

32042

THE FUTURA CORP

KANADA

20145

THS SA

PRANTSUSMAA

30353

TIGER AIRWAYS

SINGAPUR

33268

TIGER AIRWAYS (AUS)

AUSTRAALIA

31882

TIKO AIR (2)

MADAGASKAR

29433

TISMA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24764

TOTAL LINHAS AEREAS

BRASIILIA

31535

TOUMAI AIR TCHAD SA

TŠAAD

31676

TOWER HOUSE CONSULT.

GAMBIA

29860

TPS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

8921

TRANCHANT GAMING

PRANTSUSMAA

34062

TRANSAIR CARGO SVC

KONGO

32673

TRANSAVIA FRANCE SAS

PRANTSUSMAA

28463

TREY AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30112

TRIGANA AIR SERVICE

INDONEESIA

21666

TUDOR SALIBA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

2752

TUNIS AIR

TUNEESIA

31018

TURNBERRY MANAGEMENT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28928

TWO THOUSAND

LUKSEMBURG

28467

TY AIR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28221

UAS UNITED AVIATION

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

24099

UKRAINE AVTN STATE

UKRAINA

34820

UNIFOX HOLDINGS LTD

BELIZE

4382

UNIJET

PRANTSUSMAA

32094

UNION PACIFIC CORP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

28092

UNITED HEALTHGROUP

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

22833

UNITED STATES AVTN

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

3329

UNITED TECHNOLOGIES

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

24318

VALAVIA

PRANTSUSMAA

28829

VALIANT AVIATION

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

33962

VALLJET

PRANTSUSMAA

10637

VALMONT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30253

VENTURA AVIATION

MONACO

31011

VENTURI ENTRISE

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

1976

VENUS SHIPPING COMP

BERMUDA (ÜHENDKUNINGRIIK)

19445

VIETNAM AIRLINES

VIETNAM

33703

VIKING AVIATION LTD.

ÜHENDKUNINGRIIK

31635

VIRGIN AMERICA

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23952

VOLARE UKRAINE

UKRAINA

33500

VOLO AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33249

VOYAGE INTERNATIONAL

ARAABIA ÜHENDEMIRAADID

27628

VULCAN AVIATION

ÜHENDKUNINGRIIK

23592

VULCAN FLIGHT OPS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

30891

WAF LTD

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

6924

WEDGE AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

29491

WELLS AVIATION

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

33640

WESTJET

ŠVEITS

34317

WESTJET FALCON 50061

NEITSISAARED (ÜHENDKUNINGRIIK)

31779

WHISKEY ROMEO OWNER

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31064

WHITE LOTUS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32294

WILKES AND MCHUGH

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

34191

WILLIAMS INTL CO LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31765

WINDS AWAY

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

32929

WINGS OVER AFRICA

NAMIIBIA

32063

WIP TRADING

ŠVEITS

31307

WORLDWIDE JET CHARTR

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

31938

WREN ACQUISITIONS

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

23330

XL AIRWAYS FRANCE

PRANTSUSMAA

2941

YEMENIA

JEEMEN

31488

YYA AVIATION

ŠVEITS

32665

ZYMAN AVIATION LLC

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

a784

ICAO-tähist 3S9 kasutav käitaja

Teadmata

a788

ICAO-tähist 902 kasutav käitaja

Teadmata

a789

ICAO-tähist AAE kasutav käitaja

Teadmata

a790

ICAO-tähist AF3 kasutav käitaja

Teadmata

a791

ICAO-tähist AJT kasutav käitaja

Teadmata

a793

ICAO-tähist AME kasutav käitaja

Teadmata

a794

ICAO-tähist AMF kasutav käitaja

Teadmata

a795

ICAO-tähist AMJ kasutav käitaja

Teadmata

a799

ICAO-tähist BCN kasutav käitaja

Teadmata

a800

ICAO-tähist BHS kasutav käitaja

Teadmata

a802

ICAO-tähist BKS kasutav käitaja

Teadmata

a806

ICAO-tähist BRS kasutav käitaja

Teadmata

a808

ICAO-tähist BSQ kasutav käitaja

Teadmata

a809

ICAO-tähist BUL kasutav käitaja

Teadmata

a811

ICAO-tähist CEY kasutav käitaja

Teadmata

a812

ICAO-tähist CFC kasutav käitaja

Teadmata

a814

ICAO-tähist CFX kasutav käitaja

Teadmata

a816

ICAO-tähist CGC kasutav käitaja

Teadmata

a818

ICAO-tähist CGQ kasutav käitaja

Teadmata

a819

ICAO-tähist CGT kasutav käitaja

Teadmata

a821

ICAO-tähist CPT kasutav käitaja

Teadmata

a823

ICAO-tähist CSQ kasutav käitaja

Teadmata

a825

ICAO-tähist CTL kasutav käitaja

Teadmata

a826

ICAO-tähist CTM kasutav käitaja

Teadmata

a829

ICAO-tähist CUT kasutav käitaja

Teadmata

a830

ICAO-tähist CXP kasutav käitaja

Teadmata

a833

ICAO-tähist DEL kasutav käitaja

Teadmata

a834

ICAO-tähist DOS kasutav käitaja

Teadmata

a835

ICAO-tähist DRA kasutav käitaja

Teadmata

a836

ICAO-tähist EGF kasutav käitaja

Teadmata

a837

ICAO-tähist EUF kasutav käitaja

Teadmata

a838

ICAO-tähist EVO kasutav käitaja

Teadmata

a839

ICAO-tähist FAC kasutav käitaja

Teadmata

a840

ICAO-tähist FAD kasutav käitaja

Teadmata

a841

ICAO-tähist FAE kasutav käitaja

Teadmata

a842

ICAO-tähist FAF kasutav käitaja

Teadmata

a843

ICAO-tähist FAV kasutav käitaja

Teadmata

a845

ICAO-tähist FGH kasutav käitaja

Teadmata

a846

ICAO-tähist FGI kasutav käitaja

Teadmata

a850

ICAO-tähist FIW kasutav käitaja

Teadmata

a851

ICAO-tähist FMI kasutav käitaja

Teadmata

a852

ICAO-tähist FNY kasutav käitaja

Teadmata

a854

ICAO-tähist FOF kasutav käitaja

Teadmata

a855

ICAO-tähist FOG kasutav käitaja

Teadmata

a856

ICAO-tähist FOH kasutav käitaja

Teadmata

a857

ICAO-tähist FOI kasutav käitaja

Teadmata

a858

ICAO-tähist FOT kasutav käitaja

Teadmata

a860

ICAO-tähist FW0 kasutav käitaja

Teadmata

a861

ICAO-tähist FW2 kasutav käitaja

Teadmata

a862

ICAO-tähist FW4 kasutav käitaja

Teadmata

a864

ICAO-tähist FWO kasutav käitaja

Teadmata

a865

ICAO-tähist FWR kasutav käitaja

Teadmata

a866

ICAO-tähist FWU kasutav käitaja

Teadmata

a867

ICAO-tähist FWX kasutav käitaja

Teadmata

a868

ICAO-tähist FWY kasutav käitaja

Teadmata

a870

ICAO-tähist GAF kasutav käitaja

Teadmata

a871

ICAO-tähist GFI kasutav käitaja

Teadmata

a873

ICAO-tähist GU6 kasutav käitaja

Teadmata

a874

ICAO-tähist GUF kasutav käitaja

Teadmata

a875

ICAO-tähist GUI kasutav käitaja

Teadmata

a876

ICAO-tähist GUT kasutav käitaja

Teadmata

a877

ICAO-tähist GUY kasutav käitaja

Teadmata

a878

ICAO-tähist GWX kasutav käitaja

Teadmata

a879

ICAO-tähist HBJ kasutav käitaja

Teadmata

a880

ICAO-tähist HDF kasutav käitaja

Teadmata

a881

ICAO-tähist HHD kasutav käitaja

Teadmata

a883

ICAO-tähist HI6 kasutav käitaja

Teadmata

a884

ICAO-tähist HI7 kasutav käitaja

Teadmata

a885

ICAO-tähist HI8 kasutav käitaja

Teadmata

a888

ICAO-tähist HPJ kasutav käitaja

Teadmata

a889

ICAO-tähist HUG kasutav käitaja

Teadmata

a893

ICAO-tähist INC kasutav käitaja

Teadmata

a895

ICAO-tähist J6A kasutav käitaja

Teadmata

a896

ICAO-tähist J6U kasutav käitaja

Teadmata

a898

ICAO-tähist J8K kasutav käitaja

Teadmata

a899

ICAO-tähist J8S kasutav käitaja

Teadmata

a900

ICAO-tähist J8V kasutav käitaja

Teadmata

a901

ICAO-tähist KSB kasutav käitaja

Teadmata

a902

ICAO-tähist KTM kasutav käitaja

Teadmata

a903

ICAO-tähist LAC kasutav käitaja

Teadmata

a904

ICAO-tähist LAU kasutav käitaja

Teadmata

a905

ICAO-tähist LAV kasutav käitaja

Teadmata

a906

ICAO-tähist LDU kasutav käitaja

Teadmata

a908

ICAO-tähist LI3 kasutav käitaja

Teadmata

a909

ICAO-tähist LI4 kasutav käitaja

Teadmata

a910

ICAO-tähist LI5 kasutav käitaja

Teadmata

a911

ICAO-tähist LIA kasutav käitaja

Teadmata

a912

ICAO-tähist LN3 kasutav käitaja

Teadmata

a914

ICAO-tähist LN9 kasutav käitaja

Teadmata

a919

ICAO-tähist MAR kasutav käitaja

Teadmata

a920

ICAO-tähist MAW kasutav käitaja

Teadmata

a921

ICAO-tähist MEI kasutav käitaja

Teadmata

a922

ICAO-tähist MPC kasutav käitaja

Teadmata

a924

ICAO-tähist MTN kasutav käitaja

Teadmata

a926

ICAO-tähist N11 kasutav käitaja

Teadmata

a927

ICAO-tähist N12 kasutav käitaja

Teadmata

a931

ICAO-tähist N17 kasutav käitaja

Teadmata

a933

ICAO-tähist N20 kasutav käitaja

Teadmata

a934

ICAO-tähist N21 kasutav käitaja

Teadmata

a935

ICAO-tähist N22 kasutav käitaja

Teadmata

a937

ICAO-tähist N24 kasutav käitaja

Teadmata

a938

ICAO-tähist N26 kasutav käitaja

Teadmata

a939

ICAO-tähist N27 kasutav käitaja

Teadmata

a940

ICAO-tähist N28 kasutav käitaja

Teadmata

a941

ICAO-tähist N30 kasutav käitaja

Teadmata

a943

ICAO-tähist N32 kasutav käitaja

Teadmata

a944

ICAO-tähist N33 kasutav käitaja

Teadmata

a945

ICAO-tähist N34 kasutav käitaja

Teadmata

a946

ICAO-tähist N35 kasutav käitaja

Teadmata

a948

ICAO-tähist N37 kasutav käitaja

Teadmata

a949

ICAO-tähist N39 kasutav käitaja

Teadmata

a950

ICAO-tähist N40 kasutav käitaja

Teadmata

a951

ICAO-tähist N41 kasutav käitaja

Teadmata

a952

ICAO-tähist N42 kasutav käitaja

Teadmata

a953

ICAO-tähist N43 kasutav käitaja

Teadmata

a954

ICAO-tähist N47 kasutav käitaja

Teadmata

a955

ICAO-tähist N48 kasutav käitaja

Teadmata

a956

ICAO-tähist N49 kasutav käitaja

Teadmata

a959

ICAO-tähist N51 kasutav käitaja

Teadmata

a960

ICAO-tähist N52 kasutav käitaja

Teadmata

a965

ICAO-tähist N59 kasutav käitaja

Teadmata

a967

ICAO-tähist N61 kasutav käitaja

Teadmata

a968

ICAO-tähist N64 kasutav käitaja

Teadmata

a969

ICAO-tähist N65 kasutav käitaja

Teadmata

a970

ICAO-tähist N66 kasutav käitaja

Teadmata

a971

ICAO-tähist N67 kasutav käitaja

Teadmata

a972

ICAO-tähist N68 kasutav käitaja

Teadmata

a973

ICAO-tähist N70 kasutav käitaja

Teadmata

a974

ICAO-tähist N71 kasutav käitaja

Teadmata

a975

ICAO-tähist N72 kasutav käitaja

Teadmata

a978

ICAO-tähist N76 kasutav käitaja

Teadmata

a980

ICAO-tähist N78 kasutav käitaja

Teadmata

a984

ICAO-tähist N81 kasutav käitaja

Teadmata

a987

ICAO-tähist N85 kasutav käitaja

Teadmata

a988

ICAO-tähist N86 kasutav käitaja

Teadmata

a990

ICAO-tähist N88 kasutav käitaja

Teadmata

a992

ICAO-tähist N93 kasutav käitaja

Teadmata

a993

ICAO-tähist N94 kasutav käitaja

Teadmata

a994

ICAO-tähist N95 kasutav käitaja

Teadmata

a996

ICAO-tähist N97 kasutav käitaja

Teadmata

a997

ICAO-tähist N98 kasutav käitaja

Teadmata

a999

ICAO-tähist N9U kasutav käitaja

Teadmata

a1000

ICAO-tähist NA0 kasutav käitaja

Teadmata

a1001

ICAO-tähist NAF kasutav käitaja

Teadmata

a1002

ICAO-tähist NCB kasutav käitaja

Teadmata

a1004

ICAO-tähist NOA kasutav käitaja

Teadmata

a1008

ICAO-tähist OOG kasutav käitaja

Teadmata

a1009

ICAO-tähist PAT kasutav käitaja

Teadmata

a1011

ICAO-tähist PJW kasutav käitaja

Teadmata

a1013

ICAO-tähist PLY kasutav käitaja

Teadmata

a1015

ICAO-tähist PRS kasutav käitaja

Teadmata

a1016

ICAO-tähist PSE kasutav käitaja

Teadmata

a1017

ICAO-tähist PSV kasutav käitaja

Teadmata

a1019

ICAO-tähist PTL kasutav käitaja

Teadmata

a1023

ICAO-tähist RGF kasutav käitaja

Teadmata

a1024

ICAO-tähist RHI kasutav käitaja

Teadmata

a1026

ICAO-tähist ROI kasutav käitaja

Teadmata

a1028

ICAO-tähist ROR kasutav käitaja

Teadmata

a1029

ICAO-tähist ROY kasutav käitaja

Teadmata

a1031

ICAO-tähist RUC kasutav käitaja

Teadmata

a1034

ICAO-tähist SBH kasutav käitaja

Teadmata

a1035

ICAO-tähist SBU kasutav käitaja

Teadmata

a1036

ICAO-tähist SER kasutav käitaja

Teadmata

a1038

ICAO-tähist SKZ kasutav käitaja

Teadmata

a1039

ICAO-tähist SPC kasutav käitaja

Teadmata

a1040

ICAO-tähist SSS kasutav käitaja

Teadmata

a1041

ICAO-tähist SVD kasutav käitaja

Teadmata

a1042

ICAO-tähist TAF kasutav käitaja

Teadmata

a1044

ICAO-tähist TIF kasutav käitaja

Teadmata

a1047

ICAO-tähist TKE kasutav käitaja

Teadmata

a1053

ICAO-tähist TPQ kasutav käitaja

Teadmata

a1056

ICAO-tähist TSD kasutav käitaja

Teadmata

a1059

ICAO-tähist TX2 kasutav käitaja

Teadmata

a1060

ICAO-tähist TX8 kasutav käitaja

Teadmata

a1062

ICAO-tähist V2L kasutav käitaja

Teadmata

a1063

ICAO-tähist VEC kasutav käitaja

Teadmata

a1067

ICAO-tähist WAJ kasutav käitaja

Teadmata

a1068

ICAO-tähist WBS kasutav käitaja

Teadmata

a1069

ICAO-tähist WDA kasutav käitaja

Teadmata

a1071

ICAO-tähist WIA kasutav käitaja

Teadmata

a1072

ICAO-tähist WJA kasutav käitaja

Teadmata

a1073

ICAO-tähist WML kasutav käitaja

Teadmata

a1076

ICAO-tähist YV1 kasutav käitaja

Teadmata

a1077

ICAO-tähist YV2 kasutav käitaja

Teadmata

a1097

Registritunnust 3DMRW kasutav käitaja

Teadmata

a1098

Registritunnust 3DMRW kasutav käitaja

Teadmata

a1100

Registritunnust 4XCMY kasutav käitaja

Teadmata

a1085

Registritunnust 6152 kasutav käitaja

Teadmata

a1102

Registritunnust 6VAFW kasutav käitaja

Teadmata

a1507

Registritunnust ARBV021 kasutav käitaja

Teadmata

a1509

Registritunnust BULG001 kasutav käitaja

Teadmata

a1104

Registritunnust CFFEV kasutav käitaja

Teadmata

a1105

Registritunnust CFXCN kasutav käitaja

Teadmata

a1106

Registritunnust CGCDS kasutav käitaja

Teadmata

a1107

Registritunnust CGCGS kasutav käitaja

Teadmata

a1108

Registritunnust CGCMP kasutav käitaja

Teadmata

a1109

Registritunnust CGDPF kasutav käitaja

Teadmata

a1110

Registritunnust CGJLN kasutav käitaja

Teadmata

a1111

Registritunnust CGLBB kasutav käitaja

Teadmata

a1112

Registritunnust CGRPM kasutav käitaja

Teadmata

a1305

Registritunnust EV0065 kasutav käitaja

Teadmata

a1306

Registritunnust EV0068 kasutav käitaja

Teadmata

a1511

Registritunnust FAV4402 kasutav käitaja

Teadmata

a1119

Registritunnust FGIEI kasutav käitaja

Teadmata

a1121

Registritunnust FGVML kasutav käitaja

Teadmata

a1123

Registritunnust FOHQK kasutav käitaja

Teadmata

a1125

Registritunnust FOIJF kasutav käitaja

Teadmata

a1126

Registritunnust FOIJH kasutav käitaja

Teadmata

a1127

Registritunnust FOIJK kasutav käitaja

Teadmata

a1128

Registritunnust FOIXD kasutav käitaja

Teadmata

a1129

Registritunnust FOPTP kasutav käitaja

Teadmata

a1130

Registritunnust FORTE kasutav käitaja

Teadmata

a1131

Registritunnust FOTAG kasutav käitaja

Teadmata

a1132

Registritunnust FOTKE kasutav käitaja

Teadmata

a1133

Registritunnust FRA10 kasutav käitaja

Teadmata

a1134

Registritunnust FRA12 kasutav käitaja

Teadmata

a1135

Registritunnust FRAAD kasutav käitaja

Teadmata

a1136

Registritunnust FRAAG kasutav käitaja

Teadmata

a1137

Registritunnust FRADA kasutav käitaja

Teadmata

a1138

Registritunnust FRADB kasutav käitaja

Teadmata

a1139

Registritunnust FRADC kasutav käitaja

Teadmata

a1141

Registritunnust FRAFQ kasutav käitaja

Teadmata

a1142

Registritunnust FRAGL kasutav käitaja

Teadmata

a1143

Registritunnust FRAGX kasutav käitaja

Teadmata

a1086

Registritunnust FRAI kasutav käitaja

Teadmata

a1145

Registritunnust FRAIE kasutav käitaja

Teadmata

a1309

Registritunnust FRAIIN kasutav käitaja

Teadmata

a1146

Registritunnust FRAIJ kasutav käitaja

Teadmata

a1147

Registritunnust FRAIL kasutav käitaja

Teadmata

a1148

Registritunnust FRAIN kasutav käitaja

Teadmata

a1149

Registritunnust FRAIO kasutav käitaja

Teadmata

a1150

Registritunnust FRAIQ kasutav käitaja

Teadmata

a1151

Registritunnust FRAIT kasutav käitaja

Teadmata

a1152

Registritunnust FRAIZ kasutav käitaja

Teadmata

a1153

Registritunnust FRAJA kasutav käitaja

Teadmata

a1154

Registritunnust FRAJB kasutav käitaja

Teadmata

a1157

Registritunnust FRAPO kasutav käitaja

Teadmata

a1088

Registritunnust FRAZ kasutav käitaja

Teadmata

a1162

Registritunnust FRAZP kasutav käitaja

Teadmata

a1164

Registritunnust FRAZZ kasutav käitaja

Teadmata

a1165

Registritunnust FRBFA kasutav käitaja

Teadmata

a1166

Registritunnust FRBFB kasutav käitaja

Teadmata

a1171

Registritunnust FWFBW kasutav käitaja

Teadmata

a1174

Registritunnust FZBCF kasutav käitaja

Teadmata

a1176

Registritunnust GGALX kasutav käitaja

Teadmata

a1177

Registritunnust GSYLJ kasutav käitaja

Teadmata

a1180

Registritunnust HBIFJ kasutav käitaja

Teadmata

a1181

Registritunnust HBIUX kasutav käitaja

Teadmata

a1182

Registritunnust HBJEI kasutav käitaja

Teadmata

a1183

Registritunnust HBJRS kasutav käitaja

Teadmata

a1184

Registritunnust HHDMX kasutav käitaja

Teadmata

a1513

Registritunnust HI719CT kasutav käitaja

Teadmata

a1186

Registritunnust HI772 kasutav käitaja

Teadmata

a1187

Registritunnust HI840 kasutav käitaja

Teadmata

a1188

Registritunnust HI851 kasutav käitaja

Teadmata

a1519

Registritunnust HK4492X kasutav käitaja

Teadmata

a1520

Registritunnust HK4493X kasutav käitaja

Teadmata

a1190

Registritunnust LVRED kasutav käitaja

Teadmata

a1313

Registritunnust N109JZ kasutav käitaja

Teadmata

a1192

Registritunnust N10SA kasutav käitaja

Teadmata

a1314

Registritunnust N110HA kasutav käitaja

Teadmata

a1321

Registritunnust N129WA kasutav käitaja

Teadmata

a1322

Registritunnust N139CF kasutav käitaja

Teadmata

a1323

Registritunnust N143GA kasutav käitaja

Teadmata

a1193

Registritunnust N14CG kasutav käitaja

Teadmata

a1324

Registritunnust N150LR kasutav käitaja

Teadmata

a1523

Registritunnust N1610PR kasutav käitaja

Teadmata

a1326

Registritunnust N163PA kasutav käitaja

Teadmata

a1194

Registritunnust N173S kasutav käitaja

Teadmata

a1328

Registritunnust N177EL kasutav käitaja

Teadmata

a1329

Registritunnust N179AE kasutav käitaja

Teadmata

a1330

Registritunnust N182GX kasutav käitaja

Teadmata

a1195

Registritunnust N184R kasutav käitaja

Teadmata

a1196

Registritunnust N193F kasutav käitaja

Teadmata

a1197

Registritunnust N19QC kasutav käitaja

Teadmata

a1089

Registritunnust N1DG kasutav käitaja

Teadmata

a1331

Registritunnust N201CR kasutav käitaja

Teadmata

a1333

Registritunnust N218EC kasutav käitaja

Teadmata

a1334

Registritunnust N221AL kasutav käitaja

Teadmata

a1335

Registritunnust N221DG kasutav käitaja

Teadmata

a1336

Registritunnust N221QS kasutav käitaja

Teadmata

a1337

Registritunnust N229BP kasutav käitaja

Teadmata

a1198

Registritunnust N22EM kasutav käitaja

Teadmata

a1340

Registritunnust N245US kasutav käitaja

Teadmata

a1199

Registritunnust N24ET kasutav käitaja

Teadmata

a1200

Registritunnust N24KW kasutav käitaja

Teadmata

a1201

Registritunnust N24UD kasutav käitaja

Teadmata

a1202

Registritunnust N260V kasutav käitaja

Teadmata

a1341

Registritunnust N262QS kasutav käitaja

Teadmata

a1342

Registritunnust N267BB kasutav käitaja

Teadmata

a1343

Registritunnust N285CP kasutav käitaja

Teadmata

a1344

Registritunnust kasutav käitaja

Teadmata

a1090

Registritunnust N2JR kasutav käitaja

Teadmata

a1345

Registritunnust N305EJ kasutav käitaja

Teadmata

a1348

Registritunnust N315FV kasutav käitaja

Teadmata

a1349

Registritunnust N316NE kasutav käitaja

Teadmata

a1206

Registritunnust N31GA kasutav käitaja

Teadmata

a1352

Registritunnust N323LB kasutav käitaja

Teadmata

a1354

Registritunnust N325FX kasutav käitaja

Teadmata

a1207

Registritunnust N326N kasutav käitaja

Teadmata

a1355

Registritunnust N328JK kasutav käitaja

Teadmata

a1357

Registritunnust N339BA kasutav käitaja

Teadmata

a1358

Registritunnust N344AA kasutav käitaja

Teadmata

a1359

Registritunnust N345AA kasutav käitaja

Teadmata

a1360

Registritunnust N350JS kasutav käitaja

Teadmata

a1361

Registritunnust N358WC kasutav käitaja

Teadmata

a1362

Registritunnust N364QS kasutav käitaja

Teadmata

a1364

Registritunnust N373RS kasutav käitaja

Teadmata

a1366

Registritunnust N393BD kasutav käitaja

Teadmata

a1367

Registritunnust N393BZ kasutav käitaja

Teadmata

a1211

Registritunnust N398W kasutav käitaja

Teadmata

a1370

Registritunnust N3DMRT kasutav käitaja

Teadmata

a1371

Registritunnust N4009L kasutav käitaja

Teadmata

a1373

Registritunnust N404HG kasutav käitaja

Teadmata

a1374

Registritunnust N404JW kasutav käitaja

Teadmata

a1212

Registritunnust N40PK kasutav käitaja

Teadmata

a1375

Registritunnust N414RF kasutav käitaja

Teadmata

a1376

Registritunnust N416BD kasutav käitaja

Teadmata

a1378

Registritunnust N41972 kasutav käitaja

Teadmata

a1379

Registritunnust N424QS kasutav käitaja

Teadmata

a1380

Registritunnust N426RJ kasutav käitaja

Teadmata

a1381

Registritunnust N4297N kasutav käitaja

Teadmata

a1382

Registritunnust N434SB kasutav käitaja

Teadmata

a1385

Registritunnust N458PE kasutav käitaja

Teadmata

a1391

Registritunnust N491AN kasutav käitaja

Teadmata

a1091

Registritunnust N4EA kasutav käitaja

Teadmata

a1392

Registritunnust N5000X kasutav käitaja

Teadmata

a1394

Registritunnust N502JL kasutav käitaja

Teadmata

a1398

Registritunnust N512FX kasutav käitaja

Teadmata

a1399

Registritunnust N515LR kasutav käitaja

Teadmata

a1404

Registritunnust N544LR kasutav käitaja

Teadmata

a1405

Registritunnust N547LR kasutav käitaja

Teadmata

a1214

Registritunnust N54CC kasutav käitaja

Teadmata

a1406

Registritunnust N555GL kasutav käitaja

Teadmata

a1407

Registritunnust N561CM kasutav käitaja

Teadmata

a1410

Registritunnust N590FA kasutav käitaja

Teadmata

a1412

Registritunnust N601JE kasutav käitaja

Teadmata

a1414

Registritunnust N601VH kasutav käitaja

Teadmata

a1416

Registritunnust N604HC kasutav käitaja

Teadmata

a1417

Registritunnust N610PR kasutav käitaja

Teadmata

a1418

Registritunnust N614BA kasutav käitaja

Teadmata

a1419

Registritunnust N614FX kasutav käitaja

Teadmata

a1420

Registritunnust N640QS kasutav käitaja

Teadmata

a1421

Registritunnust N650AL kasutav käitaja

Teadmata

a1217

Registritunnust N65RZ kasutav käitaja

Teadmata

a1422

Registritunnust N668MP kasutav käitaja

Teadmata

a1424

Registritunnust N671RW kasutav käitaja

Teadmata

a1425

Registritunnust N676GH kasutav käitaja

Teadmata

a1219

Registritunnust N67GW kasutav käitaja

Teadmata

a1426

Registritunnust N682DB kasutav käitaja

Teadmata

a1427

Registritunnust N682QS kasutav käitaja

Teadmata

a1428

Registritunnust N684QS kasutav käitaja

Teadmata

a1429

Registritunnust N700MP kasutav käitaja

Teadmata

a1430

Registritunnust N700NY kasutav käitaja

Teadmata

a1431

Registritunnust N711NK kasutav käitaja

Teadmata

a1432

Registritunnust N719JP kasutav käitaja

Teadmata

a1221

Registritunnust N71NK kasutav käitaja

Teadmata

a1222

Registritunnust N71PG kasutav käitaja

Teadmata

a1433

Registritunnust N721QS kasutav käitaja

Teadmata

a1434

Registritunnust N724YS kasutav käitaja

Teadmata

a1437

Registritunnust N729TA kasutav käitaja

Teadmata

a1441

Registritunnust N7643U kasutav käitaja

Teadmata

a1442

Registritunnust N767FA kasutav käitaja

Teadmata

a1445

Registritunnust N797CB kasutav käitaja

Teadmata

a1446

Registritunnust N799WW kasutav käitaja

Teadmata

a1447

Registritunnust N800EL kasutav käitaja

Teadmata

a1448

Registritunnust N800KS kasutav käitaja

Teadmata

a1449

Registritunnust N800WA kasutav käitaja

Teadmata

a1450

Registritunnust N801PN kasutav käitaja

Teadmata

a1453

Registritunnust N841WS kasutav käitaja

Teadmata

a1454

Registritunnust N855QS kasutav käitaja

Teadmata

a1224

Registritunnust N876H kasutav käitaja

Teadmata

a1460

Registritunnust N888AQ kasutav käitaja

Teadmata

a1461

Registritunnust N889NC kasutav käitaja

Teadmata

a1462

Registritunnust N890CW kasutav käitaja

Teadmata

a1463

Registritunnust N898EW kasutav käitaja

Teadmata

a1225

Registritunnust N900Q kasutav käitaja

Teadmata

a1465

Registritunnust N901QS kasutav käitaja

Teadmata

a1466

Registritunnust N9053T kasutav käitaja

Teadmata

a1467

Registritunnust N908JB kasutav käitaja

Teadmata

a1226

Registritunnust N90AJ kasutav käitaja

Teadmata

a1469

Registritunnust N913QS kasutav käitaja

Teadmata

a1470

Registritunnust N916LX kasutav käitaja

Teadmata

a1228

Registritunnust N91LA kasutav käitaja

Teadmata

a1471

Registritunnust N921CC kasutav käitaja

Teadmata

a1472

Registritunnust N926QS kasutav käitaja

Teadmata

a1473

Registritunnust N929JH kasutav käitaja

Teadmata

a1475

Registritunnust N934QS kasutav käitaja

Teadmata

a1229

Registritunnust N93LA kasutav käitaja

Teadmata

a1476

Registritunnust N948QS kasutav käitaja

Teadmata

a1230

Registritunnust N94LA kasutav käitaja

Teadmata

a1477

Registritunnust N951DB kasutav käitaja

Teadmata

a1479

Registritunnust N958QS kasutav käitaja

Teadmata

a1480

Registritunnust N960QS kasutav käitaja

Teadmata

a1481

Registritunnust N964QS kasutav käitaja

Teadmata

a1232

Registritunnust N96NB kasutav käitaja

Teadmata

a1483

Registritunnust N977CP kasutav käitaja

Teadmata

a1486

Registritunnust N989AL kasutav käitaja

Teadmata

a1234

Registritunnust N98CG kasutav käitaja

Teadmata

a1235

Registritunnust N990M kasutav käitaja

Teadmata

a1487

Registritunnust N995CR kasutav käitaja

Teadmata

a1488

Registritunnust N997QS kasutav käitaja

Teadmata

a1236

Registritunnust N99CN kasutav käitaja

Teadmata

a1237

Registritunnust NASA4 kasutav käitaja

Teadmata

a1238

Registritunnust NXF61 kasutav käitaja

Teadmata

a1239

Registritunnust OOGML kasutav käitaja

Teadmata

a1240

Registritunnust OYWET kasutav käitaja

Teadmata

a1241

Registritunnust P4FLY kasutav käitaja

Teadmata

a1246

Registritunnust PPEIC kasutav käitaja

Teadmata

a1248

Registritunnust PPETR kasutav käitaja

Teadmata

a1251

Registritunnust PPMIS kasutav käitaja

Teadmata

a1252

Registritunnust PRAIN kasutav käitaja

Teadmata

a1255

Registritunnust PRDRI kasutav käitaja

Teadmata

a1257

Registritunnust PRODT kasutav käitaja

Teadmata

a1258

Registritunnust PRSCE kasutav käitaja

Teadmata

a1260

Registritunnust PRXDY kasutav käitaja

Teadmata

a1263

Registritunnust PTLMS kasutav käitaja

Teadmata

a1264

Registritunnust PTLNC kasutav käitaja

Teadmata

a1266

Registritunnust PTLUK kasutav käitaja

Teadmata

a1267

Registritunnust PTORA kasutav käitaja

Teadmata

a1269

Registritunnust PTSCR kasutav käitaja

Teadmata

a1274

Registritunnust PTWJS kasutav käitaja

Teadmata

a1278

Registritunnust PTXGS kasutav käitaja

Teadmata

a1280

Registritunnust PTZMA kasutav käitaja

Teadmata

a1282

Registritunnust RSSA1 kasutav käitaja

Teadmata

a1525

Registritunnust SHELL01 kasutav käitaja

Teadmata

a1526

Registritunnust TIF375A kasutav käitaja

Teadmata

a1284

Registritunnust TZTAC kasutav käitaja

Teadmata

a1285

Registritunnust UJT17 kasutav käitaja

Teadmata

a1490

Registritunnust UJT300 kasutav käitaja

Teadmata

a1286

Registritunnust UN450 kasutav käitaja

Teadmata

a1287

Registritunnust VHTGG kasutav käitaja

Teadmata

a1288

Registritunnust VPBDB kasutav käitaja

Teadmata

a1289

Registritunnust VPBJV kasutav käitaja

Teadmata

a1290

Registritunnust VPBMS kasutav käitaja

Teadmata

a1294

Registritunnust VPCVI kasutav käitaja

Teadmata

a1295

Registritunnust XAAEX kasutav käitaja

Teadmata

a1297

Registritunnust XAESC kasutav käitaja

Teadmata

a1300

Registritunnust XARYB kasutav käitaja

Teadmata

a1301

Registritunnust YRCJF kasutav käitaja

Teadmata

a1528

Registritunnust YV1004C kasutav käitaja

Teadmata

a1491

Registritunnust YV1005 kasutav käitaja

Teadmata

a1492

Registritunnust YV1008 kasutav käitaja

Teadmata

a1493

Registritunnust YV1009 kasutav käitaja

Teadmata

a1494

Registritunnust YV1010 kasutav käitaja

Teadmata

a1495

Registritunnust YV1083 kasutav käitaja

Teadmata

a1496

Registritunnust YV1401 kasutav käitaja

Teadmata

a1497

Registritunnust YV1495 kasutav käitaja

Teadmata

a1498

Registritunnust YV1496 kasutav käitaja

Teadmata

a1499

Registritunnust YV1850 kasutav käitaja

Teadmata

a1500

Registritunnust YV1929 kasutav käitaja

Teadmata

a1501

Registritunnust YV2040 kasutav käitaja

Teadmata

a1502

Registritunnust YV2073 kasutav käitaja

Teadmata

a1505

Registritunnust YV2421 kasutav käitaja

Teadmata

a1506

Registritunnust YV2422 kasutav käitaja

Teadmata

a1533

Registritunnust YV292CP kasutav käitaja

Teadmata

a1534

Registritunnust YV450CP kasutav käitaja

Teadmata

a1535

Registritunnust YV455CP kasutav käitaja

Teadmata

a1537

Registritunnust YV778CP kasutav käitaja

Teadmata

a1302

Registritunnust ZSEPB kasutav käitaja

Teadmata

a1303

Registritunnust ZSOEE kasutav käitaja

Teadmata

a1304

Registritunnust ZSPZA kasutav käitaja

Teadmata


IIRIMAA

Kood

Õhusõiduki käitaja

Käitaja riik

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

33725

ADVANCED AIR MGMT

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

131

AER ARANN

IIRIMAA

132

AER LINGUS

IIRIMAA

29293