ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.192.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 192

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
24. juuli 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 645/2009, 23. juuli 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 646/2009, 23. juuli 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta leibkonnasisest ressursside jagamist käsitlevate 2010. aasta teiseste sihtmuutujate loetelu osas

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 647/2009, 23. juuli 2009, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus (Brněnské pivo ehk Starobrněnské pivo (KGT))

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 648/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks kuivsööda lõplik toetussumma 2008/2009. turustusaastaks

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 649/2009, 23. juuli 2009, millega kohandatakse teatavaid 2009. aasta püügikvoote nende ühest aastast teise ülekandmise tõttu

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 650/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks või eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

42

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 651/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks lõssipulbri eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

44

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 652/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks munasektori eksporditoetused

45

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2009, 23. juuli 2009, millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused

47

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 654/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

49

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 655/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

53

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 656/2009, 23. juuli 2009, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

55

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2009, 23. juuli 2009, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 658/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 186/2009 avatud pakkumismenetluse raames 9. individuaalseks pakkumiskutseks

59

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 659/2009, 23. juuli 2009, millega määratakse kindlaks lõssipulbri maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 310/2009 avatud pakkumismenetluse raames avatud 7. individuaalseks pakkumiskutseks

60

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 660/2009, 23. juuli 2009, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük VI ja VII püügipiirkonna ühenduse vetes ning vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

61

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2009/558/ÜVJP, 16. märts 2009, Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelise salastatud teabe vahetamise julgeolekukorda käsitleva lepingu sõlmimise kohta

63

Euroopa Liidu ja Iisraeli vaheline salastatud teabe vahetamise julgeolekukorda käsitlev leping

64

 

 

2009/559/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus ATALANTA/6/2009, 22. juuli 2009, Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) Euroopa Liidu relvajõudude juhataja nimetamise kohta

68

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 645/2009,

23. juuli 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 646/2009,

23. juuli 2009,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1177/2003 (tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta) rakendamise kohta leibkonnasisest ressursside jagamist käsitlevate 2010. aasta teiseste sihtmuutujate loetelu osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 2 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1177/2003 on kehtestatud tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks esitamiseks ühtne raamistik, millega hõlmatakse võrreldavaid ja päevakohaseid läbilõike- ja kestevandmeid tulu ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taseme ja struktuuri kohta riiklikul ja Euroopa tasandil.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1177/2003 artikli 15 lõike 2 punktile f tuleb kehtestada rakendusmeetmed EU-SILCi läbilõikelisse osasse igal aastal lisatava teiseste sihtvaldkondade ja -muutujate loetelu jaoks. 2010. aasta jaoks tuleb sätestada leibkonnasisest ressursside jagamist käsitlevasse moodulisse kuuluvate teiseste sihtmuutujate loetelu, millega koos tuleb sätestada vastavate muutujate koodid ja määratlused.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (2) loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tulu ja elamistingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) läbilõikeosasse lisatava 2010. aasta mooduli (mis käsitleb leibkonnasisest ressursside jagamist) teiseste sihtmuutujate loetelu, muutujate koodid ja määratlused on sätestatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.

(2)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


LISA

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse järgmisi ühikuid, andmete kogumise viise, vaatlusperioode ja andmeedastusviise.

1.   Üksused

Leibkonna tasandil uuritakse seitset kohustuslikku muutujat, mis on seotud leibkonna rahaliste vahendite režiimi ja haldamisega.

Kõiki ülejäänud selle mooduli muutujaid uuritakse isikute tasandil ja vaatlusperiood on hetkeolukord. Nad on seotud kahte liiki üksustega.

Muutujad, mis kirjeldavad panust leibkonna ühisesse eelarvesse, juurdepääsu pangakontole, võimalust teha otsuseid kulutuste, ajakasutuse ja raha osas, tuleb esitada iga leibkonna liikme või, võimaluse korral, kõigi valitud vähemalt 16-aastaste andmeesitajate kohta, kes elavad leibkonnas, kus on vähemalt kaks 16-aastast või vanemat liiget.

Muutujad, mis kirjeldavad otsuse tegemist (nii üld- kui ka eriotsuste tegemist) ja partnerite kooselu kestust, tuleb esitada leibkonna iga liikme või, võimaluse korral, kõigi valitud vähemalt 16-aastaste andmeesitajate kohta, kes elavad koos partneriga.

2.   Andmete kogumise viisid

Leibkonna tasandil uuritavate muutujate puhul (allpool esitatud loetelu 1. jaotis) on andmete kogumise viisiks isikuküsitlus leibkonna andmeesitajaga.

Individuaalsel tasandil uuritavate muutujate puhul (allpool esitatud loetelu 2. ja 3. jaotis) on andmete kogumise viisiks isikuküsitlus kõigi 16-aastaste ja vanemate leibkonnaliikmetega või vajaduse korral iga valitud andmeesitajaga.

Kogutava teabe karakteristikuid arvesse võttes on lubatud ainult isikuküsitlused (ajutiselt puuduvate või vastamisvõimetute isikute puhul erandina ka asendusküsitlused).

3.   Vaatlusperiood

Kõigi sihtmuutujate puhul on vaatlusperiood hetkeolukord.

4.   Andmete edastamine Eurostatile

Leibkonnasisest ressursside jagamist käsitlevad teisesed sihtmuutujad tuleb Eurostatile saata kas leibkonnaandmete andmefailis H või isikuandmete failis P, milles teisesed sihtmuutujad paiknevad esmaste sihtmuutujate järel.

VALDKONNAD JA SIHTMUUTUJATE LOETELU

Moodul 2010

Leibkonnasisene ressursside jagamine

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

1.    Leibkonna tasandil esitatavad küsimused – kohustuslik

HA010

 

Leibkonna rahaliste vahendite režiim

1

Me käsitleme kõiki ressursse kui ühiseid

2

Me käsitleme osa ressursse kui ühiseid ja ülejäänud ressursse kui individuaalseid

3

Me käsitleme igat ressurssi kui selle isiku individuaalset ressurssi, kes on selle saanud

4

Meil ei ole leibkonnas mitte mingeid sissetulekuid

HA010_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

HA020

 

Leibkonna ühiste rahaliste vahendite haldamine

1

Üks või enam leibkonna liiget

2

Vähemalt üks inimene leibkonnast ja vähemalt üks inimene väljastpoolt on seotud ühise leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

3

Mitte ükski inimene leibkonnast ei ole ja vähemalt üks inimene väljastpoolt on seotud ühise leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

4

Leibkonnal ei ole ühiseid rahalisi vahendeid

HA020_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

HA030

 

Leibkonna rahalisi vahendeid haldava isiku nr 1 identifitseerimisnumber

Identifitseerimisnumber

Isiku nr 1 identifitseerimisnumber

HA030_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

HA020≠1,2

HA040

 

Leibkonna rahalisi vahendeid haldava isiku nr 2 identifitseerimisnumber

Identifitseerimisnumber

Isiku nr 2 identifitseerimisnumber

HA040_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

HA020≠1,2 või vähem kui 2 inimest leibkonnast on seotud leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

HA050

 

Leibkonna rahalisi vahendeid haldava isiku nr 3 identifitseerimisnumber

Identifitseerimisnumber

Isiku nr 3 identifitseerimisnumber

HA050_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

HA020≠1,2 või vähem kui 3 inimest leibkonnast on seotud leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

HA060

 

Leibkonna rahalisi vahendeid haldava isiku nr 4 identifitseerimisnumber

Identifitseerimisnumber

Isiku nr 4 identifitseerimisnumber

HA060_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

HA020≠1,2 või vähem kui 4 inimest leibkonnast on seotud leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

HA070

 

Leibkonna rahalisi vahendeid haldava isiku nr 5 identifitseerimisnumber

Identifitseerimisnumber

Isiku nr 5 identifitseerimisnumber

HA070_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

HA020≠1,2 või vähem kui 5 inimest leibkonnast on seotud leibkonna rahaliste vahendite haldamisega

2.    Individuaalsel tasandil esitatavad küsimused – kohustuslik

PA010

 

Leibkonna ühisest eelarvest eraldi hoitavate isiklike sissetulekute osa

1

Kogu mu isiklik sissetulek

2

Üle poole minu isiklikust sissetulekust

3

Ligikaudu pool minu isiklikust sissetulekust

4

Alla poole minu isiklikust sissetulekust

5

Puudub

6

Vastajal ei ole isiklikku sissetulekut

PA010_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA020

 

Juurdepääs pangakontole

1

Jah

2

Ei

PA020_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA030

 

Otsuste tegemine igapäevaste ostude kohta

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

PA030_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA040

 

Otsuste tegemine lastega (lapsega) seotud tähtsate kulutuste kohta

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

PA040_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2) või paar ei vastuta laste eest (vanavanemad, vabaabielupaari või abielupaariga koos elav üksikvanem)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene, leibkonnas ei ole alla 16-aastast last või on leibkonnas vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA050

 

Otsuste tegemine kallite püsikaupade ja mööbli ostmise kohta

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

4

Sellise otsuse tegemise vajadust ei ole tekkinud

PA050_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA060

 

Otsuste tegemine raha laenamise kohta

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

4

Sellise otsuse tegemise vajadust ei ole tekkinud

PA060_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA070

 

Otsuste tegemine säästude kasutamise kohta

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

4

Meil ei ole (ühiseid) säästusid

5

Sellise otsuse tegemise vajadust ei ole tekkinud

PA070_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA080

 

Üldiste otsuste tegemine

1

Pigem mina

2

Tasakaalustatult

3

Pigem minu partner

PA080_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Vastaja ei kuulu leibkonnas elavasse paari (RB240_F=-2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA090

 

Võimalus teha otsuseid oma isiklikuks tarbeks tehtavate, oma jõudeaja veetmise või harrastuste tarbeks tehtavate kulutuste kohta

1

Jah, alati või peaaegu alati

2

Jah, mõnikord

3

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi

PA090_F

1

Muutuja väli on täidetud

–1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA100

 

Võimalus teha otsuseid lapse vajadusteks tehtavate ostude kohta (sealhulgas lapsele taskuraha andmise kohta)

1

Jah, alati või peaaegu alati

2

Jah, mõnikord

3

Mitte kunagi või peaaegu mitte kunagi

PA100_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene, leibkonnas ei ole alla 16-aastast last või on leibkonnas vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

PA110

 

Partnerite kooselu kestus

0–99

Aastate arv

PA110_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei kohaldata (ei ole partnerit või partner ei kuulu leibkonda)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

3.    Individuaalsel tasandil esitatavad küsimused – vabatahtlik

PA120

 

Tööle- ja kojuminekuks kuluv aeg

0–99

Tundi nädalas

PA120_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei kohaldata (PL030≠1,2)

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

-5

Ei küsitud

PA130

 

Jõudeaja veetmiseks kulutatud aeg

0–99

Tundi nädalas

PA130_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

-5

Ei küsitud

PA140

 

Kodusteks töödeks, lapse või teiste ülalpeetavate hooldamiseks kulutatud aeg

0–99

Tundi nädalas

PA140_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

-5

Ei küsitud

PA150

 

Kuu kestel enda tarbeks kulutatud raha

0+

Riigi omavääringus kuus

PA150_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene või vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

-5

Ei küsitud

PA160

 

Küsitletava inimese poolt lapse peale kulutatud raha kuu kestel

0+

Riigi omavääringus kuus

PA160_F

1

Muutuja väli on täidetud

-1

Andmed puuduvad

-3

Mitte valitud andmeesitaja

-4

Leibkonnas on kas üks inimene, leibkonnas ei ole alla 16-aastaseid lapsi või on leibkonnas vähem kui kaks vähemalt 16-aastast inimest

-5

Ei küsitud


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 647/2009,

23. juuli 2009,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus („Brněnské pivo” ehk „Starobrněnské pivo” (KGT))

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimese lõiguga ja vastavalt artikli 17 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2) Tšehhi Vabariigi taotlus registreerida nimetus „Brněnské pivo” ehk „Starobrněnské pivo”.

(2)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohast vastuväidet, tuleks kõnealune nimetus registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Registreeritakse käesoleva määruse lisas esitatud nimetus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 310, 5.12.2008, lk 25.


LISA

Määruse (EÜ) nr 510/2006 I lisas osutatud toit

Klass 2.1.   Õlu

TŠEHHI VABARIIK

Brněnské pivo ehk Starobrněnské pivo (KGT)


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 648/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks kuivsööda lõplik toetussumma 2008/2009. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 90 punkti c koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 88 lõikes 1 on kindlaks määratud kuivsööda töötlemisettevõtetele makstav toetussumma nimetatud määruse artiklis 89 osutatud garanteeritud maksimumkoguse piires.

(2)

Komisjoni 7. märtsi 2005. aasta määruse (EÜ) nr 382/2005 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1786/2003 (kuivsöödaturu ühise korralduse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 33 lõike 1 teise lõigu kohaselt on liikmesriigid esitanud komisjonile teatised kuivsöödakoguste kohta, mille suhtes on 2008/2009. turustusaasta jooksul kinnitatud õigust toetuse saamiseks. Edastatud andmetest selgub, et kuivsööda garanteeritud maksimumkoguseid ei ole ületatud.

(3)

Kuivsööda toetussumma on seega määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 88 lõike 1 kohaselt kuni 33 eurot tonni kohta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kuivsööda lõplik toetussumma 2008/2009. turustusaastaks on 33 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 61, 8.3.2005, lk 4.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 649/2009,

23. juuli 2009,

millega kohandatakse teatavaid 2009. aasta püügikvoote nende ühest aastast teise ülekandmise tõttu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa EÜ asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (1) ning eriti selle artikli 23 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 6. mai 1996. aasta määrust (EÜ) nr 847/96, millega kehtestatakse lubatud kogupüükide (TAC) ja kvootide haldamise täiendavad tingimused ühest aastast teise ülekandmisel, (2) ning eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui komisjon teeb määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 kohaselt kindlaks, et liikmesriik on ületanud temale antud kalapüügivõimalused, teeb komisjon mahaarvamised kõnealuse liikmesriigi tulevastest kalapüügivõimalustest.

(2)

Määruse (EÜ) nr 847/96 artiklis 5 on sätestatud kriteeriumid ja tingimused, mille kohaselt komisjon võib selliseid mahaarvamisi teha.

(3)

Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid paluda komisjonilt enne asjaomase kvoodi kohaldamise aasta 31. oktoobrit peatada maksimaalselt 10 % kvoodist ja kanda see üle järgmisse aastasse. Komisjon lisab asjaomasele kvoodile peatatud koguse.

(4)

Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 2015/2006, millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks EÜ kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega, (3) nõukogu 26. novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1404/2007, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2008. aastaks, (4) nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1579/2007, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks, (5) ning nõukogu 16. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 40/2008, millega määratakse 2008. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse EÜ veed ning EÜ kalalaevade suhtes püügipiirangutega veed, (6) on kindlaks määratud teatavate kalavarude kvoodid 2008. aastaks ning täpsustatud, milliste liikide suhtes võib kohaldada määrusega (EÜ) nr 847/96 ette nähtud meetmeid.

(5)

Nõukogu 10. novembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1139/2008, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate Musta mere kalavarude suhtes kohaldatavad püügivõimalused ning nendega seotud tingimused, (7) nõukogu 28. novembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1359/2008, millega kehtestatakse 2009. ja 2010. aastaks EÜ kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega, (8) nõukogu 28. novembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1322/2008, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning nendega seotud tingimused 2009. aastaks, (9) ning nõukogu 16. jaanuari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 43/2009, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse EÜ vetes ning EÜ kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (10) on kindlaks määratud teatavate kalavarude kvoodid 2009. aastaks.

(6)

Mõningaid Ühendkuningriigile, Iirimaale ja Poolale 2009. aastaks eraldatud kvoote on kohandatud komisjoni 15. veebruari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 147/2007, millega kohandatakse teatavaid kalapüügikvoote aastateks 2007–2012 vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) artikli 23 lõikele 4, (11) ning komisjoni 3. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 635/2008, millega kohandatakse Poolale Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) ajavahemikuks 2008–2011 eraldatavaid tursapüügikvoote vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 338/2008 (12).

(7)

Teatavad liikmesriigid on määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt esitanud enne 2008. aasta 31. oktoobrit taotluse peatada osa nende 2008. aasta kvootidest ja kanda need üle järgnevasse aastasse. Peatatud kogused tuleks kõnealuses määruses osutatud piires lisada 2009. aasta kvootidele.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõikele 1 tuleks 2009. aasta riiklikke kvoote vähendada ülepüütud koguse võrra. Määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõike 2 kohaselt tuleks 2009. aasta riiklike kvootide suhtes kohaldada kaalutud vähendamist sel juhul, kui 2008. aastal ületas teatavate määrustes (EÜ) nr 2015/2006, (EÜ) nr 1404/2007, (EÜ) nr 1579/2007 ja (EÜ) nr 40/2008 kindlaksmääratud kalavarude püük lubatavaid lossitavaid koguseid.

(9)

Teatavate liikmesriikide puhul on kohaldatav vähendamine suurem kui tema vastav 2009. aasta kvoot. Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõikes 4 sätestatud eeskirju, pidades silmas liikmesriikide võrdset kohtlemist ning selleks, et aidata tõhusalt kaasa kalavarude kaitsele, kompenseerides eelmiste aastate ülepüügi võimalikult täies mahus, on asjakohane tagada, et ka niisugustel juhtudel arvataks maha täielik kogus. Järelikult ei tuleks kõnealuste liikmesriikide laevadel lubada 2009. aastal püüda asjaomaseid liike vastavates piirkondades ning järelejäänud mahaarvatavad kogused tuleks maha arvata järgnevatel aastatel. Seepärast peaks komisjon ülejäänud koguse määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõikes 4 sätestatud korras maha arvama asjaomasest 2010. aasta kvoodist ning vajaduse korral järgnevate aastate kvoodist.

(10)

Liikmesriikidel tuleks siiski lubada kompenseerida ülejäänud mahaarvatavad kogused, omandades 2009. aasta jooksul asjaomase kalavaru täiendavad püügivõimalused kvootide vahetamise teel vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõikele 5 ning vältides sellega kõnealuste koguste mahaarvamist oma 2010. aasta või järgnevate aastate kalapüügivõimalustest.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrustega (EÜ) nr 1139/2008, (EÜ) 1322/2008, (EÜ) nr 1359/2008 ja (EÜ) nr 43/2009 kindlaks määratud kalapüügikvoote suurendatakse vastavalt I lisale või vähendatakse vastavalt II lisale.

2.   Lõike 1 kohaldamine ei piira määrustes (EÜ) nr 147/2007 ja (EÜ) nr 635/2008 sätestatud vähendamisi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 115, 9.5.1996, lk 3.

(3)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 28.

(4)  ELT L 312, 30.11.2007, lk 1.

(5)  ELT L 346, 29.12.2007, lk 1.

(6)  ELT L 19, 23.1.2008, lk 1.

(7)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 3.

(8)  ELT L 352, 31.12.2008, lk 1.

(9)  ELT L 345, 23.12.2008, lk 1.

(10)  ELT L 22, 26.1.2009, lk 1.

(11)  ELT L 46, 16.2.2007, lk 10.

(12)  ELT L 176, 4.7.2008, lk 8.


I LISA

2009. AASTA KVOOTIDESSE ÜLEKANDMINE

Liikmesriik

Varu kood

Liik

Püügipiirkond

Lõplik kvoot 2008

Püük 2008

Eritingimustel püük 2008

Lõpliku kvoodi %

Ülekantud kogus

Esialgne kvoot 2009

Läbivaadatud kvoot 2009

Uus kood 2009

BEL

ANF/07.

merikurat

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

merikurat

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07 A.

tursk

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

tursk

VIIb–k, VIII, IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

kilttursk

VIb, XII ja XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

euroopa merluus

VI, VII; Vb EÜ veed, XII ja XIV rahvusvahelised veed

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

euroopa merluus

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

megrimid

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

megrimid

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07 A.

merilest

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

merilest

VIIf ja VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07 A.

harilik merikeel

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

harilik merikeel

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

harilik merikeel

VIIf ja VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

meriluts

III püügipiirkonna EÜ veed

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

meriluts

IV püügipiirkonna EÜ veed

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

tursk

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3 A/BCD

euroopa merluus

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

harilik molva

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

harilik molva

V püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3 A/BCD

norra salehomaar

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3 A/BCD

harilik merikeel

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII ja VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

sinine molva

III püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245-

sinine molva

II, IV ja V püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

heeringas

Alarajoonid 22–24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

tursk

Alarajoonid 22–24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

merilest

IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

merikurat

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

tursk

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

harilik ogahai

I, V–VIII, XII, XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

kilttursk

VIb, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

heeringas

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

heeringas

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe ja Vb püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

harilik molva

V püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

harilik molva

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3 A/BCD

norra salehomaar

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3 A/BCD

harilik merikeel

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

railased

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

meriluts

III püügipiirkonna EÜ veed

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

põhjaputassuu

I–VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

merlang

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

heeringas

Alarajoonid 22–24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

tursk

Alarajoonid 22–24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

merilest

IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

kilu

IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

anšoovis

IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

merikurat

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

merikurat

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

merikurat

VIIc, IX, X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

euroopa merluus

VI, VII; Vb püügipiirkonna EÜ veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

euroopa merluus

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

harilik stauriid

VIIIc ja IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

megrimid

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

megrimid

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

megrimid

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

megrimid

VIIc, IX, X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

norra salehomaar

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

norra salehomaar

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

norra salehomaar

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

norra salehomaar

IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

põhjaputassuu

VIIc, IX, X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

süvamere haid

XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

niituimlutsud

VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

atlandi karekala

VI püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

besuugo

IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

besuugo

X püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

merikurat

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

merikurat

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

merikurat

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07 A.

tursk

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

tursk

VIIb–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 EÜ veed

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

kilttursk

Vööndite VIb, XII ja XIV EÜ ja rahvusvahelised veed

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

heeringas

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

heeringas

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

harilik stauriid

VIIIc ja IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

megrimid

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

megrimid

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

megrimid

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

megrimid

VIIIc, IX ja X; CECAF 31.1.1 EÜ veed

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

harilik molva

V püügipiirkonna EÜ veed

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

harilik molva

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

norra salehomaar

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

norra salehomaar

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

norra salehomaar

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07 A.

merilest

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

merilest

VIIb ja VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

merilest

VIIf ja VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07 A.

harilik merikeel

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

harilik merikeel

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

harilik merikeel

VIIb ja VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

harilik merikeel

VIIf ja VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

harilik merikeel

VIIIa ja VIIIb

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

railased

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

meriluts

IV püügipiirkonna EÜ veed

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07 A.

merlang

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

merlang

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed, XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

limapead

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

sinine molva

II, IV ja V püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

sinine molva

VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

süsisaba

VIII, IX ja X püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

süvamere haid

XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

niituimlutsud

I, II, III ja IV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

niituimlutsud

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

niituimlutsud

VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

niituimlutsud

X ja XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

atlandi karekala

VI püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

atlandi karekala

VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

atlandi karekala

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245 A-

kalju-tömppeakala

I, II, IV ja Va püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

kalju-tömppeakala

VIII, IX, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

heeringas

Botnia laht (alarajoonid 30–31)

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

kilu

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

tursk

Alarajoonide 22–24 EÜ veed

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

kilu

IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

merikurat

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07 A.

tursk

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

tursk

VIIb–k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

heeringas

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

heeringas

VIaS, VIIb ja VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

heeringas

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkond; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07 A.

merilest

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3 A/BCD

harilik merikeel

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

harilik merikeel

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

merikurat

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07 A

tursk

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

tursk

VIIb–k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

kilttursk

VIb, XII ja XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

heeringas

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07 A/MM

heeringas

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

heeringas

VIaS, VIIb ja VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

heeringas

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

euroopa merluus

VI, VII; Vb EÜ veed; XII ja XIV rahvusvahelised veed

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII ja VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

megrimid

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

megrimid

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

norra salehomaar

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07 A.

merilest

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

merilest

VIIb ja VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07 A.

harilik merikeel

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

harilik merikeel

VIIb ja VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

harilik merikeel

VIIf ja VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

merlang

VI: Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07 A.

merlang

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja X püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

niituimlutsud

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

atlandi karekala

VI püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

atlandi karekala

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

heeringas

Alarajoonide 22–24 EÜ veed

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

kilu

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

merilest

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

tursk

Alarajoonide 22–24 EÜ veed

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

heeringas

Alarajoonide 22–24 EÜ veed

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

heeringas

Alarajoonid 30–31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

merilest

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

kilu

Alarajoonide 22–32 EÜ veed

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

meriluts

III püügipiirkonna EÜ veed

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

meriluts

IV püügipiirkonna EÜ veed

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

tursk

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3 A/BCD

euroopa merluus

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3 A/BCD

norra salehomaar

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3 A/BCD

harilik merikeel

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

sinine molva

III püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3 A/BCD

kalju-tömppeakala

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

limapead

III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

merikurat

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

sinine molva

II, IV ja V püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

sinine molva

VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

süsisaba

I, II, III ja IV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07 A.

tursk

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

tursk

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

tursk

VIIb–k, VIII, IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

harilik ogahai

I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

harilik ogahai

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

süvamere haid

V, VI, VII, VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

niituimlutsud

X ja XII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

niituimlutsud

I, II, III ja IV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

niituimlutsud

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6 A.

kilttursk

Vb ja VIa püügipiirkonna EÜ veed

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

kilttursk

ICES VIb, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07 A/MM

heeringas

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

heeringas

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

heeringas

Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

heeringas

VIIg, VIIh, VIIj ja VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

euroopa merluus

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

euroopa merluus

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

euroopa merluus

VI ja VII; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

harilik stauriid

VI, VII ja VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

megrim

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

megrim

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

harilik molva

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

harilik molva

I ja II püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

harilik molva

VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

norra salehomaar

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

norra salehomaar

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

norra salehomaar

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

atlandi karekala

VI püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07 A.

merilest

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

merilest

VIIf ja VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

merilest

VIIh, VIIj ja VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

kalju-tömppeakala

Vb, VI ja VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

kalju-tömppeakala

VIII, IX, X, XI ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

besuugo

X püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

besuugo

VI, VII ja VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07 A.

harilik merikeel

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

harilik merikeel

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

harilik merikeel

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

harilik merikeel

II ja IV püügipiirkonna EÜ veed

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

harilik merikeel

VIIf ja VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

harilik merikeel

VIIh, VIIj ja VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

railased

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

harilik kammeljas ja sile kammeljas

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

meriluts

I, II ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

meriluts

IV püügipiirkonna EÜ veed

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07 A.

merlang

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

merlang

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


II LISA

MAHAARVAMISED 2009. AASTA KVOOTIDEST

Liikmesriik

Liigi kood

Piirkonna kood 2008

Liigi nimi

Piirkonna nimetus

Sanktsioonid (määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 5 lõige 2)

Lõplik kvoot 2008

Marginaal

Kohandatud kogus kokku 2008

Eritingimustel püük 2008

Püük 2008

Püük kokku 2008

%

Mahaarvamised

Algne kogus 2009

Läbivaadatud kogus 2009

Jääk

BEL

SRX

2AC4-C

railased

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

y

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

harilik kammeljas

Must meri

y

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

harilik molva

IV püügipiirkonna Norra veed

y

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3 A/BCD

euroopa merluus

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

y

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

tursk

I ja IIb

y

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

tursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

kilttursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

meriluts

V, VI ja VII püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

y

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

tursk

Alarajoonide 25–32 EÜ veed

y

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

harilik süvameregarneel

NAFO 3L

y

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

süvalest

NAFO 3LMNO

y

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

harilik rai

NAFO 3LNO

y

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03 A.

kilu

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

tursk

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

y

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

euroopa merluus

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

y

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

harilik molva

IV püügipiirkonna EÜ veed

y

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

harilik merikeel

VIIe

y

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

tursk

VI; Vb püügipiirkonna EÜ veed; XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

y

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

merilest

VIIf ja VIIg

y

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

süsisaba

V, VI, VII ja XII püügipiirkonna EÜ veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

n

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

besuugo

VI, VII, VIII püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

n

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

y

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

merilest

IV; püügipiirkonna IIa EÜ veed; IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat

y

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

railased

IIa ja IV püügipiirkonna EÜ veed

y

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

tursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

süvalest

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

y

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

süvalest

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

meriahvenad

V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa veed

y

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

kilttursk

IV; IIa püügipiirkonna EÜ veed

y

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

põhjaputassuu

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed

y

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

makrell

IIIa ja IV; IIa, IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

y

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

limapead

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

n

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

niituimlutsud

VIII ja IX püügipiirkonna EÜ veed ja veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

n

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

tursk

I ja IIb

y

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

harilik rai

NAFO 3LNO

y

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

kilttursk

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

põhjaatlandi süsikas

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

süvalest

I ja II püügipiirkonna Norra veed

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

meriahvenad

V püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelised veed; XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelised veed

y

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

merikurat

VIIIc, IX ja X; CECAF 34.1.1 EÜ veed

y

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

suursilm-tuun

Atlandi ookean

n

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P - O

 


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/42


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 650/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks või eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega, (2) on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3) artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, tuleks kindlaks määrata eksporditoetuse ülempiir pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 21. juuli 2009.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 21. juuli 2009, kehtestatakse kõnealuse määruse artikli 1 punktides a ja b osutatud toodete ning artiklis 2 osutatud sihtkohtade puhul toetuse ülempiir vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.


LISA

(EUR/100 kg)

Toode

Eksporditoetuste nomenklatuuri kood

Eksporditoetuse maksimumsumma ekspordil määruse (EÜ) nr 619/2008 artiklis 2 nimetatud sihtkohtadesse

Või

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Võiõli

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 651/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri eksporditoetuse ülempiir määrusega (EÜ) nr 619/2008 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määruses (EÜ) nr 619/2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega, (2) on sätestatud alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1454/2007 (millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused) (3) artiklile 6 ja võttes arvesse pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, tuleks kindlaks määrata eksporditoetuse ülempiir pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 21. juuli 2009.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 619/2008 välja kuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 21. juuli 2009, on vastavalt kõnealuse määruse artikli 1 punktis c ja artiklis 2 osutatud toote ja sihtkohtade puhul toetuse ülempiir 25,80 eurot 100 kg kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 20.

(3)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/45


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 652/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks munasektori eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast taanet ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse I lisa osas XIX loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust munaturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EMÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167, 169 ja 170 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõikes 1 on sätestatud, et toetus võib erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3) nõuetele ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punktis A toodud märgistusnõuetele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa punktiga A ettenähtud märgistusnõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.


LISA

Munasektori eksporditoetused alates 24. juulist 2009

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0407 00 11 9000

A02

eurot/100 tükki

0,39

0407 00 19 9000

A02

eurot/100 tükki

0,20

0407 00 30 9000

E09

eurot/100 kg

0,00

E10

eurot/100 kg

16,00

E19

eurot/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

eurot/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

eurot/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

eurot/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

eurot/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

eurot/100 kg

9,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

E09

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Hongkongi erihalduspiirkond, Venemaa, Türgi.

E10

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan, Filipiinid.

E19

Kõik sihtkohad, v.a Šveits ja rühmad E09, E10.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 653/2009,

23. juuli 2009,

millega kehtestatakse kodulinnulihasektori eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast taanet ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli lisa 1 osas XX loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust kodulinnulihaturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167, 169 ja 170 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõikega 1 sätestatakse, et toetus võib erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad eraldusmärgist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile b. Kõnealused tooted peaksid vastama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (3) nõuetele.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/1234 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ja määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ettenähtud eraldusmärgistuse nõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1. Parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.


LISA

Kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 24. juulist 2009

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

V03

A24, Angola, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Iraak, Iraan.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/49


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 654/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks eksporditoetused veise- ja vasikalihasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid, (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast lõiku ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse I lisa osas XV loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust veise- ja vasikalihaturu olukorda tuleks kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 162–164, 167–170 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõike 1 kohaselt võib toetus erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad tervisemärki vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile b. Kõnealused tooted peavad ühtlasi vastama nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks. (4)

(5)

Komisjoni 21. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1359/2007 (milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused) (5) artikli 7 lõike 2 kolmanda lõigu tingimuste kohaselt vähendatakse makstavat eritoetust, kui eksporditav kogus moodustab konditustamise teel toodetud jaotustükkide kogumassist vähem kui 95 %, kuid üle 85 %.

(6)

Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 333/2009 (6) kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas osutatud toodetele käesoleva määruse lisas kindlaksmääratud toetussumma ulatuses, kui tooted vastavad käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohast toetust saavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 nõuetele, eelkõige olema valmistatud heakskiidetud ettevõttes ja vastama määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükiga ettenähtud tervisemärgi nõuetele.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1359/2007 artikli 7 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud juhul vähendatakse tootekoodi 0201 30 00 9100 alla kuuluvate toodete toetusemäära 7 euro võrra 100 kg kohta.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 333/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55, parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1, parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206, parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 83.

(5)  ELT L 304, 22.11.2007, lk 21.

(6)  ELT L 104, 24.4.2009, lk 4.


LISA

Veiselihasektori eksporditoetused, mida kohaldatakse alates 24. juulist 2009

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0102 10 10 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0102 10 30 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

61,0

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (5)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

84,7

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

49,8

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

50,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

29,9

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

62,0

0202 10 00 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 30 9000

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 50 9900

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 90 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (5)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

B02

:

B04 ja sihtkoht EG.

B03

:

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo (), Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36 ja 45 ja, kui asjakohane, artiklis 44).

B04

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong, Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja tema sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja tema sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.


(1)  Nii nagu määratletud ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244.

(2)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb esitada komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 (ELT L 104, 21.4.2007, lk 3) lisas kirjeldatud sertifikaat.

(3)  Toetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1359/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 21) ja vajaduse korral komisjoni määruses (EÜ) nr 1741/2006 (ELT L 329, 25.11.2006, lk 7) sätestatud tingimuste järgimine.

(4)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 1643/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 7) sätestatud tingimustel.

(5)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 1041/2008 (ELT L 281, 24.10.2008, lk 3) sätestatud tingimustel.

(6)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (ELT L 325, 24.11.2006, lk 12) sätestatud tingimuste järgimine.

(7)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas kirjeldatud korras.

Mõistega “keskmine sisaldus” osutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov võetakse partii sellest osast, mille puhul oht on suurim.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/53


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 655/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks eksporditoetused sealihasektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõike 2 viimast lõiku ja artiklit 170,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikega 1 on ette nähtud, et kõnealuse määruse I lisa XVII osas osutatud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja samade toodete ühenduses kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Võttes arvesse sealihaturu praegust olukorda oleks oluline kehtestada määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklitega 162–164, 167, 169 ja 170 ettenähtud eeskirjade ja nõuete kohaselt eksporditoetused.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 164 lõike 1 kohaselt võivad eksporditoetused erineda vastavalt sihtkohale, eriti kui olukord maailmaturul, konkreetsed nõuded teatavatel turgudel või asutamislepingu artikli 300 kohaselt sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad tervisemärki vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile a. Kõnealused tooted peavad ühtlasi vastama nõuetele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks. (4)

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikliga 164 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas osutatud toodetele käesoleva määruse lisas kindlaksmääratud toetussumma ulatuses, kui tooted vastavad käesoleva artikli lõikega 2 ettenähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohast toetust saavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 nõuetele, eelkõige olema valmistatud heakskiidetud ettevõttes ja vastama määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükiga ettenähtud tervisemärgi nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55, parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 22.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1, parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206, parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 83.


LISA

Sealihasektori eksporditoetused alates 24. juulist 2009

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/55


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 656/2009,

23. juuli 2009,

millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 143,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta, eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95 (2) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektorites ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi. Seepärast tuleks tüüpilised hinnad avaldada.

(3)

Turuolukorda arvesse võttes tuleks seda muudatust kohaldada võimalikult kiiresti.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu akenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47.


LISA

Komisjoni 23. juulist 2009. aasta määrusele, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

„I LISA

CN-kood

Toote kirjeldus

Tüüpiline hind

(EUR/100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(EUR/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Kanade kondita jaotustükid, külmutatud

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Kana rinnatükid, külmutatud

194,9

5

BR

0207 14 60

Kana koivad, külmutatud

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Munakollased

317,6

0

AR

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

344,6

0

AR

1602 32 11

Kuumtöötlemata valmistised kanast

228,9

17

BR

3502 11 90

Munaalbumiin, kuivatatud

555,5

0

AR


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.”


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/57


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 657/2009,

23. juuli 2009,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 164 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikega 1 punktis b nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis s viidatud ning I lisa XIX osas loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse XX lisa V osas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1234/2007 XX lisa V osas loetletud kaupadena.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõike 2 punkti b kohaselt tuleb toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduste 100 kg kohta kehtestada ajavahemikuks, mis võrdub ajavahemikuga, mis on ette nähtud toetuste määramiseks samade toodete eksportimiseks töötlemata kujul.

(4)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artiklis 11 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 1 lõike 1 punktis s ning määruse (EÜ) nr 1234/2007 XX lisa V osas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes alates 24. juulist 2009 kohaldatavad toetusemäärad

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Sihtkoht (1)

Toetusemäär

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

 

 

– kodulindude munad:

 

 

0407 00 30

– – muud:

 

 

a)

CN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Muu kauba eksportimisel

01

0,00

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):

 

 

– rebud:

 

 

0408 11

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 11 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

56,48

0408 19

– – muud:

 

 

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

 

magustamata

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – külmutatud:

 

 

magustamata

01

28,35

– muud:

 

 

0408 91

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 91 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

35,78

0408 99

– – muud:

 

 

ex 0408 99 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

9,00


(1)  Sihtkohad on järgmised:

01

kolmandad riigid. Šveitsi ja Liechtensteini puhul ei kohaldata neid määrasid Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud kaupade suhtes;

02

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Türgi, Hongkongi erihalduspiirkond ja Venemaa;

03

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan ja Filipiinid;

04

kõik sihtkohad välja arvatud Šveits ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/59


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 658/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks või maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 186/2009 avatud pakkumismenetluse raames 9. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 43 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 186/2009 (2) on avatud või kokkuost pakkumismenetluse teel ajavahemikuks, mis lõpeb 31. augustil 2009, vastavalt komisjoni 5. veebruari 2008. aasta määruses (EÜ) nr 105/2008 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega võiturul). (3)

(2)

Individuaalsete pakkumiskutsete raames saadud pakkumisi silmas pidades tuleb määruse (EÜ) nr 105/2008 artikli 16 lõike 2 kohaselt määrata kindlaks maksimaalne kokkuostuhind või otsustada pakkumist mitte vastu võtta.

(3)

Pidades silmas 9. individuaalse pakkumiskutse raames saadud pakkumisi, tuleks kindlaks määrata maksimaalne kokkuostuhind.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 186/2009 avatud või kokkuostu pakkumismenetluse raames 9. individuaalse pakkumiskutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 21. juuli 2009, kehtestatakse maksimaalseks kokkuostuhinnaks 220,00 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuli 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 64, 10.3.2009, lk 3.

(3)  ELT L 32, 6.2.2008, lk 3.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/60


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 659/2009,

23. juuli 2009,

millega määratakse kindlaks lõssipulbri maksimaalne kokkuostuhind määrusega (EÜ) nr 310/2009 avatud pakkumismenetluse raames avatud 7. individuaalseks pakkumiskutseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 43 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 310/2009 (2) on avatud lõssipulbri kokkuost pakkumismenetluse teel ajavahemikuks, mis lõpeb 31. augustil 2009, vastavalt komisjoni 12. jaanuari 2001. aasta määruses (EÜ) nr 214/2001 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sekkumisega lõssipulbriturul) (3) sätestatud tingimustele.

(2)

Individuaalsete pakkumiskutsete raames saadud pakkumisi silmas pidades tuleb määruse (EÜ) nr 214/2001 artikli 17 kohaselt määrata kindlaks maksimaalne kokkuostuhind või otsustada pakkumist mitte vastu võtta.

(3)

Pidades silmas esimese individuaalse pakkumiskutse raames saadud 7. pakkumisi, tuleks kindlaks määrata maksimaalne kokkuostuhind.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 310/2009 avatud lõssipulbri kokkuostu pakkumismenetluse raamesa avatud 7. individuaalse pakkumiskutse puhul, mille alusel tehtavate pakkumiste esitamise tähtaeg oli 21. juuli 2009, kehtestatakse maksimaalseks kokkuostuhinnaks 167,90 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juulil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juulil 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 97, 16.4.2009, lk 13.

(3)  EÜT L 37, 7.2.2001, lk 100.


24.7.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 192/61


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 660/2009,

23. juuli 2009,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük VI ja VII püügipiirkonna ühenduse vetes ning vetes, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. jaanuari 2009. aasta määruses (EÜ) nr 43/2009, millega määratakse 2009. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2009. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2009. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2009. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.