ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.144.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 144

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
9. juuni 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 472/2009, 25. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2008 seoses puuvillasektori riikliku ümberkorraldamiskavaga

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 473/2009, 25. mai 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 474/2009, 8. juuni 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 475/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 476/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 477/2009, 5. juuni 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 478/2009, 8. juuni 2009, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses monepanteeliga ( 1 )

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/432/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 4. november 2008, milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli allakirjutamist

20

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut

21

 

 

2009/433/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 5. mai 2009, Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega

24

 

 

2009/434/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 25. mai 2009, millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 472/2009,

25. mai 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 637/2008 seoses puuvillasektori riikliku ümberkorraldamiskavaga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse 1979. aasta ühinemisakti, eriti sellele lisatud puuvilla käsitleva protokolli nr 4 (1) lõiget 6,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr 637/2008 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ja kehtestatakse puuvillasektori riiklik ümberkorraldamiskava) (2) 2. peatükk sisaldab liikmesriikide tasandil otsustatava nelja-aastase ümberkorraldamiskava suhtes kohaldatavaid sätteid, mille alusel rahastatakse muu hulgas konkreetseid toorpuuvillatööstuse toetamiseks võetavaid meetmeid.

(2)

Ühenduse puuvillasektori majandusliku olukorra hiljutiste arengute tõttu ja sellest tekkinud vajaduse tõttu viivitamatult teostada olulisi ümberkorraldusi ning kaasata kõik asjaomased toorpuuvillatehased on õigustatud kaheksa-aastase programmiperioodi kasutuselevõtmine. Kui liikmesriik võtab kõnealuse mahukama kaheksa-aastase kava kasutusele, peaks vahendite lisamine nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (3) VIII lisas kindlaks määratud riiklikele ülemmääradele toimuma viivitamata.

(3)

Määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 7 lõike 2 punktis a on sätestatud, et nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1051/2001 (puuvilla tootmistoetuste kohta) (4) IV peatüki järgsed toetusesaajad turustusaastal 2005/2006 on määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 7 lõike 1 punktides a, b ja d osutatud meetmete toetusesaajad. Kuna aga mõnesid toorpuuvillatehaseid ei käitanud võrdlusturustusaastal nende omanikud ja neid omanikke ei käsitatud määruse (EÜ) nr 1051/2001 IV peatüki kohaselt toetusesaajatena, ei saa need toorpuuvillatehased osaleda ka ümberkorraldamisprotsessis. Selleks et riiklikud ümberkorraldamiskavad oleksid tõhusad, tuleks määruse (EÜ) nr 637/2008 artikli 7 lõike 1 punktides a, b ja d osutatud meetmeid kohaldada kõikide võrdlusturustusaastal 2005/2006 tegutsenud selliste toorpuuvillatehaste suhtes, mis on määruse (EÜ) nr 1051/2001 IV peatüki alusel toetusesaamiskõlblikud. Seepärast on seoses kõnealuse turustusaastaga asjakohane lugeda tehaste omanikud ümberkorraldamiskava järgseteks toetusesaajateks.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 637/2008 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 637/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust võivad liikmesriigid valida võimaluse esitada komisjonile enne 31. detsembrit 2009 ühe muudetud kaheksa-aastase ümberkorraldamiskava projekt.”

2)

Artikli 5 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kui liikmesriik valib aga võimaluse esitada muudetud kaheksa-aastase ümberkorraldamiskava projekt, mis on ette nähtud artikli 4 lõike 1 teises lõigus, lisatakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud asjaomase liikmesriigi aastaeelarve määruse (EÜ) nr 73/2009 VIII lisas kindlaks määratud 2018. aasta riiklikule ülemmäärale ning seda kohaldatakse otsemaksete suhtes kõnealusel aastal. Asjaomane liikmesriik esitab ümberkorraldamiskava rakendamise ning selle eesmärkide saavutamise aruande enne 1. jaanuari 2018.”

3)

Artikli 7 lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

toorpuuvillatehaste omanikud, kellele anti turustusaastal 2005/2006 nõukogu määruse (EÜ) nr 1051/2001 (5) IV peatüki kohast toetust käesoleva artikli lõike 1 punktides a, b ja d osutatud meetmete raames ette nähtud toetuse puhul;

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ŠEBESTA


(1)  EÜT L 291, 19.11.1979, lk 174.

(2)  ELT L 178, 5.7.2008, lk 1.

(3)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.

(4)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.

(5)  EÜT L 148, 1.6.2001, lk 3.”


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 473/2009,

25. mai 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta kohtumisel kiideti heaks Euroopa majanduse elavdamise kava, millega nähakse ette prioriteetsete meetmete algatamine, et võimaldada liikmesriikide majandustel kiiremini kohaneda praeguste väljakutsetega. Euroopa majanduse elavdamise kava hõlmab eelarvevahendite eraldamist kogusummas ligikaudu 1,5 % Euroopa Liidu SKPst, s.o ligikaudu 200 miljardit eurot.

(2)

Eespool nimetatud summast tuleks 1 020 miljonit eurot eraldada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) kaudu kõikidele liikmesriikidele, et arendada maapiirkondades interneti lairibaühendust ja tugevdada määruse (EÜ) nr 1698/2005 (2) (artikli 16a lõike 1 punktides a–f sätestatud prioriteetidega seotud tegevusi (edaspidi „uued väljakutsed”).

(3)

Vajalikuks on osutunud mitmete muudatuste tegemine määruses (EÜ) nr 1698/2005, et kehtestada õigusraamistik, mis lubaks liikmesriikidel kasutada summat 1 020 miljonit eurot kooskõlas määrusega (EÜ) nr 74/2009 (3) kehtestatud muudatustega, mis võimaldavad liikmesriikidel kasutada uute väljakutsetega seotud tegevusteks summasid, mis tulenevad suurenenud kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest, ning kasutamata vahendeid, mis on saadud nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (4) artikli 136 alusel.

(4)

Pidades silmas nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsuse 2007/436/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (5) artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud omavahendi erilist kaalu Euroopa Ühenduste üldeelarves, on asjakohane näha erandkorras jätkuvalt ette, et nõukogu võtaks komisjoni ettepaneku alusel kvalifitseeritud häälteenamusega vastu vajaliku otsuse, milles käsitletakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summat, selle jaotust aastate kaupa ja miinimumsummat, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse.

(5)

Arvestades, et Euroopa majanduse elavdamise kava alusel eraldatakse ühenduse toetusena maaelu arenguks täiendavaid vahendeid, tuleb liikmesriikidel vaadata läbi oma riiklikud strateegiakavad. Kuna kõik liikmesriigid saavad lisavahendid alates 2009. aastast, tuleks kõikidelt liikmesriikidelt nõuda riiklike strateegiakavade läbivaatamist 15. juuliks 2009.

(6)

Oma 12. detsembri 2008. aasta järeldustes avaldas Euroopa Ülemkogu poolehoidu Euroopa majanduse elavdamise kavale, eelkõige interneti lairibaühenduse arendamisele, sh halva ühendusega piirkondades. Kuna maapiirkondades on internetiühendus sageli ebapiisav, tuleks EAFRD raames antava toetuse abil tugevdada toetust lairiba-infrastruktuurile maapiirkondades. Kõnealuse prioriteedi olulisust arvestades peaksid liikmesriigid vastavalt oma vajadustele nägema oma programmidega 2009. aasta lõpuks ette kõnealuse prioriteediga seonduvad tegevused. Tuleks koostada lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste liikide loetelu, et võimaldada liikmesriikidel määratleda asjakohased tegevused maaelu arengu õigusraamistiku kontekstis.

(7)

Kuna kõikidele liikmesriikidele eraldatakse 2009. ja 2010. aastal Euroopa majanduse elavdamise kavast lisavahendid, peaksid kõik liikmesriigid sätestama oma maaelu arengu programmides uute väljakutsetega seotud tegevuste liigid juba 2009. aastast.

(8)

Kohustus esitada muudetud maaelu arengu programmid 15. juuliks 2009 peaks seetõttu kehtima kõikide liikmesriikide suhtes.

(9)

Võttes arvesse määruse (EÜ) nr 73/2009 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate rahaliste vahendite, kõnealuse määruse artikli 136 alusel saadud summade ja Euroopa majanduse elavdamise kava alusel ühenduse toetusena maaelu arenguks eraldatavate summade täiendavat, konkreetset ja siduvat kasutamist, ei tohiks kõnealused rahalised vahendid mõjutada maaelu arengu toetamisega seotud eesmärkide vahelist tasakaalu.

(10)

Maapiirkondade lairiba-infrastruktuur on sageli puudulik nii kitsamas kui ka laiemas mõõtmes. Raskemini ligipääsetavate maapiirkondade teenindamisel võib viimane olla võtmetähtsusega. Olemasolevate vahendite tõhusaima kasutamise tagamiseks ja interneti lairibaühenduse olulise edasiarendamise võimaldamiseks maapiirkondades tuleks asjakohaseid tegevusi lugeda abikõlblikeks, piiramata sealjuures seonduva infrastruktuuri suurust. Seega ei tuleks lairiba-infrastruktuuriga seonduvate tegevuste suhtes kohaldada majanduse ja maaelanikkonna põhiteenustega seoses kehtivat infrastruktuuri suuruse piirangut.

(11)

Selleks et saavutada konkreetsed poliitilised eesmärgid – tugevdada uute väljakutsetega seotud tegevusi ja arendada interneti lairibaühenduse infrastruktuuri – on vaja sätestada, et Euroopa majanduse elavdamise kava alusel ühenduse toetusena maaelu arenguks eraldatavaid rahalisi vahendeid kasutatakse teatavatel konkreetsetel eesmärkidel, ning ühendada kõnealune kohustus kehtiva kohustusega, mis seondub kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ja määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136 alusel saadud summadega.

(12)

Võttes arvesse lairibaühendusega seonduvate tegevuste tähtsust ühenduse tasandil, tuleks määrusega (EÜ) nr 74/2009 ette nähtud suuremat EAFRD panust kohaldada ka sellist liiki tegevuste suhtes, et hõlbustada nende rakendamist.

(13)

Selleks et abistada liikmesriike, kes on majanduskriisist eriti mõjutatud ja kel on raskusi riiklike rahaliste vahendite eraldamisega olemasolevate EAFRD vahendite kasutamiseks, tuleks 2009. aastal lubada erandkorras suuremate kaasrahastamise määrade kohaldamist.

(14)

Kuna kavandatavate muudatustega sätestatavad meetmed ei kahjusta ettevõtjate õigustatud huve ning peaks hõlmama 2009. aastat, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2009.

(15)

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(16)

Selleks et tagada Euroopa majanduse elavdamise kava arvessevõtmine eelarvedistsipliini tagamisel, on vaja kohandada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) rahastatavate kulude ülemmäära käsitlevaid sätteid, millele on viidatud määruse (EÜ) nr 1290/2005 (6) artiklis 12, võttes seejuures samuti arvesse kooskõlas nõukogu 25. mai 2009. aasta otsusega nr 2009/434/EÜ (millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (7) majanduse elavdamise meetmepaketi rubriigi 2 alusel maaelu arenguks eraldatavaid summasid ning energeetikavaldkonna projektideks ette nähtud summat, mille võiks kindlaks määrata vastavalt Euroopa majanduse elavdamise kava raames Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonis energeetikavaldkonna ja interneti lairibaühenduse projektide ning ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli rahastamise kohta (8) esitatud korrale. Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1290/2005 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 12a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12a

Läbivaatamine

1.   Liikmesriigid vaatavad pärast artiklis 10 osutatud ühenduse strateegiasuuniste läbivaatamist artikli 12 lõikes 1 osutatud menetluse kohaselt läbi oma riikliku strateegiakava.

2.   Lõikes 1 osutatud muudetud riiklik strateegiakava saadetakse komisjonile hiljemalt 15. juuliks 2009.”

2)

Artikkel 16a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16a

Teatavate prioriteetidega seotud eritegevused

1.   Hiljemalt 31. detsembriks 2009 sätestavad liikmesriigid oma maaelu arengu programmides vastavalt oma erivajadustele tegevuste liigid, millel on järgmised ühenduse strateegiasuunistes kirjeldatud ja riiklikes strateegiakavades täpsustatud prioriteedid:

a)

kliimamuutused;

b)

taastuvenergia;

c)

veemajandus;

d)

bioloogiline mitmekesisus;

e)

piimandussektori ümberkorraldamisega kaasnevad meetmed;

f)

punktides a–d loetletud prioriteetidega seonduv innovatsioon;

g)

interneti lairibaühenduse infrastruktuur maapiirkondades.

Esimese lõigu punktides a–f osutatud prioriteetidega seotud tegevuste liigid on ette nähtud selliste mõjude saavutamiseks nagu näiteks II lisas täpsustatud võimalikud mõjud. Selliste tegevuste liikide mittetäielik loetelu ja nende võimalikud mõjud on esitatud II lisas. Esimese lõigu punktis g osutatud prioriteediga seotud tegevuste liikide loetelu on esitatud III lisas.

Käesolevas lõikes osutatud tegevustega seonduvad muudetud maaelu arengu programmid esitatakse komisjonile hiljemalt 15. juuliks 2009.

2.   Alates 1. jaanuarist 2009 võib lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikide puhul suurendada I lisas kindlaks määratud toetuse määra 10 protsendipunkti võrra.

3.   Hiljemalt 31. detsembriks 2009 sisaldab iga maaelu arengu programm ka järgmist:

a)

tegevuste liikide loetelu ja artikli 16 punktis c osutatud teave käesoleva artikli lõikes 1 osutatud tegevuste eriliikide kohta;

b)

tabel, milles sätestatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2013 meetmete kaupa ühenduse panus lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikidele ja meetmete kaupa ühenduse panus lõike 1 punktis g osutatud tegevuste liikidele.”

3)

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Artikli 69 lõike 5a kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ning alates 2011. aastast ka nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) (9) artikli 136 alusel saadud summadega ja käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summaga võrdseid summasid ei võeta arvesse EAFRD kogupanuse puhul, mille põhjal arvutatakse välja ühenduse minimaalne rahaline panus iga telje jaoks vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2.

4)

Artiklile 56 lisatakse järgmine lause:

„Infrastruktuuri suuruse piirangut ei kohaldata artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevuste suhtes.”;

5)

Artiklit 69 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Osa lõikes 1 osutatud summast, mis tuleneb üldiste kulukohustuste suurenemisest, nagu on sätestatud nõukogu 19. juuni 2006. aasta otsuses 2006/493/EÜ (milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (10) (mida on muudetud otsusega 2009/434/EÜ (11), eraldatakse käesoleva määruse artikli 16a lõikes 1 sätestatud prioriteetidega seotud tegevuste liikidele.

b)

lõiked 5a ja 5b asendatakse järgmisega:

„5a.   Liikmesriigid kasutavad määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 3 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevate summadega ning alates 2011. aastast ka kõnealuse määruse artikli 136 alusel saadud summadega võrdset summat eranditult ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2015 ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel käesoleva määruse artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste liikide jaoks.

Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 2 punktis g määratletud uute liikmesriikide puhul on käesoleva artikli esimeses lõigus osutatud ajavahemik 1. jaanuar 2013 kuni 31. detsember 2015.

Esimest ja teist lõiku ei kohaldata Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

Liikmesriigid kasutavad liikmesriikide osa lõikes 2a osutatud summast eranditult ajavahemikul 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2015 ühenduse toetusena praeguste maaelu arengu programmide alusel artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikide jaoks.

5b.   Kui programmi lõppedes on artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõikes 5a osutatud summade kogusumma, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra ületati muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kättesaadavaid kogueraldisi.

Kui lisaks on programmi lõppedes artikli 16a lõike 1 punktides a–f osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa väiksem kui käesoleva artikli lõike 5a esimeses lõigus ette nähtud summa, maksab liikmesriik summade vahe Euroopa ühenduste üldeelarvesse tagasi selles ulatuses, mille võrra artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud tegevustele kulutatud ühenduse panuse summa ületas käesoleva artikli lõike 5a neljanda lõigu kohaselt kättesaadavaid eraldisi. Kui aga muude kui artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste jaoks kasutatud ühenduse panuse tegelik summa on väiksem kui kõnealuste tegevuste liikide jaoks kättesaadavad eraldised, vähendatakse tagasimakstavat summat kõnealuse vahe võrra.”.

6)

Artiklit 70 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Olenemata lõikes 3 sätestatud ülemmääradest võib artikli 16a lõikes 1 osutatud tegevuste liikide osas EAFRD panust suurendada 90 protsendini lähenemispiirkondade ja 75 protsendini nende hulka mittekuuluvate piirkondade puhul, nii et see panus ei ületa määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 9 lõike 4 ja artikli 10 lõike 3 kohasest kohustuslikust toetuste ümbersuunamisest tulenevat summat, käesoleva määruse artikli 69 lõikes 2a osutatud summat ning alates 2011. aastast määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 136 alusel saadud summasid.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„4b.   Erandina lõigetes 3 ja 4 sätestatud ülemmääradest võib EAFRD panuse määra suurendada maksimaalselt veel kümne protsendipunkti võrra liikmesriikide poolt 2009. aastal tehtavate kulutuste puhul. Lõigetes 3 ja 4 sätestatud ülemmäärasid tuleb aga järgida programmiperioodi jooksul tehtavate riiklike kogukulutuste puhul.”.

7)

II lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

8.

Lisatakse lisa, mille tekst on esitatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 1290/2005 muudetakse järgmiselt.

Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EAGFi kulude iga-aastane ülemmäär koosneb maksimumsummadest, mis on selle jaoks kindlaks määratud institutsioonidevahelises kokkuleppes ette nähtud mitmeaastase finantsraamistikuga, millest on maha arvestatud lõikes 2 osutatud summad ning:

a)

nõukogu 25. mai 2009. aasta otsusega 2009/434/EÜ (millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse) (12) maaelu arengu toetuseks eraldatud summa, mis ei ole kaetud institutsioonidevahelise kokkuleppe finantsraamistiku rubriigi 2 nendest vahenditest, mis eksisteerivad väljaspool EAGFi kulude vaheülemmäära;

b)

rubriigi 2 ülemmäära mis tahes võimalikud kärped seoses energeetikavaldkonna projektide rahastamisega, mida võidakse otsustada teha vastavalt Euroopa majanduse elavdamise kava raames Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonis energeetikavaldkonna ja interneti lairibaühenduse projektide ning ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli rahastamise kohta (13) esitatud korrale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ŠEBESTA


(1)  6. mai 2009. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(3)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 100.

(4)  ELT L 30, 31.1.2009, lk. 16.

(5)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.

(6)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(7)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(8)  ELT C 108, 12.5.2009, lk 1.

(9)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.”

(10)  ELT L 195, 15.7.2006, lk 22.

(11)  ELT L 144, 9.6.2009, lk 25.”

(12)  ELT L 144, 9.6.2009, lk 25.

(13)  ELT C 108, 12.5.2009, lk 1.”.


LISA

„III LISA

Artikli 16a lõike 1 punktis g osutatud prioriteediga seotud tegevuste liikide loetelu

Prioriteet: lairiba-infrastruktuur maapiirkondades

Tegevuste liigid

Artiklid ja meetmed

Lairiba-infrastruktuuri loomine, sh tagasiühenduse seadmed ja maapealsed seadmed (nt püsiühenduse tehnoloogiad, maapealsed traadita ja satelliidipõhised tehnoloogiad või tehnoloogiate kombineerimine), ja sellele juurdepääsu võimaldamine

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

Olemasoleva lairiba-infrastruktuuri ajakohastamine

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused

Passiivse lairiba-infrastruktuuri rajamine (nt sellised tsiviilehitustööd nagu kaablikanalid ja muud võrguelemendid, nagu pimekiud jne), samuti koostoimes muude infrastruktuuridega (energia-, transpordi-, vee- ja kanalisatsioonivõrgud jne)

Artikkel 56: majanduse ja maaelanikkonna põhiteenused”


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 474/2009,

8. juuni 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. juunil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 475/2009,

5. juuni 2009,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Plastist toode (nn kaablitihend), (1) mille üldmõõtmed on umbes 1 cm (läbimõõt) × 0,8 cm (pikkus).

Tootel on keskel ava ja välispinnal ribid.

Toode on kavandatud kasutamiseks koos mootorsõidukite elektripistmikega, et kaitsta elektriühendust tolmu, niiskuse, õli ja muude autos tavaliselt esinevate tegurite eest.

3926 90 97

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 3926, 3926 90 ja 3926 90 97 sõnastusega.

Toode ei ole masinaosa XVI jaotise märkuse 2b tähenduses, kuna selle olemasolu ei ole vajalik pistmiku toimimiseks, vaid üksnes selle töökindluse suurendamiseks. Seetõttu ei või toodet klassifitseerida rubriigi 8538 alla kui osa, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8536 seadmetes.

Toode ei ole elektriseadmete isolatsioonivahend rubriigi 8547 tähenduses, sest see ei ole spetsiaalselt kavandatud isoleerimiseks, vaid elektriühenduste kaitsmiseks.

Seega tuleb toode klassifitseerida kui muu plastist toode CN-koodi 3926 90 97 alla.

Image


(1)  Joonis on üksnes illustreerimiseks.


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 476/2009,

5. juuni 2009,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Tolliseadustiku komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Järgmistest komponentidest koosnev süsteem:

kõrglahutusega telekaamera, mis on paigaldatud kaugjuhitavale sukelaparaadile (ROV – Remote Operated Vehicle);

kuvariga varustatud juhtseade, mille abil toimub aparaadi ja kaamera kaugjuhtimine näiteks juhtkangiga ning kaameraga võetud piltide visualiseerimine;

elektriline kaabel.

Esimene komponent kaalub ligikaudu 3,6 kg. Süsteemi kogumass on ligikaudu 32 kg.

Süsteemi kasutatakse veealuseks pildistamiseks ja piltide edastamiseks kaabli kaudu juhtseadme kuvarile. Süsteem toimib kuni 90 meetri sügavusel.

8525 80 19

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6, XVI jaotise märkusega 4 ning CN-koodide 8525, 8525 80 ja 8525 80 19 sõnastusega.

Komponendi põhiomadused määrab sukelaparaadile paigaldatud telekaamera (CN-kood 8525 80 19), mitte sukelaparaat, mis üksnes toimetab kaamerat edasi piiratud alal.

Seega tuleb kõnealune komponent klassifitseerida CN-koodi 8525 80 19 alla, kui see esitatakse tollile eraldi.

Kuna üksikud komponendid on omavahel ühendatud ja süsteem koosneb üksikutest komponentidest, mis on mõeldud mõnes grupi 84 või 85 rubriigis täpselt määratletud funktsiooni ühildatud täitmiseks, kohaldatakse XVI jaotise märkust 4.

Süsteemi funktsioon on võtta üles pilte ilma neid salvestamata. Seega tuleb kogu süsteem klassifitseerida telekaamerana CN-koodi 8525 80 19 alla.


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 477/2009,

5. juuni 2009,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuni 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

1.

Toode ristkülikukujulisest termiliselt tugevdatud klaasplaadist, milles on liidetud mitu peegeldusvastast absorbeerivat plastkihti.

Toode on raamimata.

Seda kasutatakse plasmamonitoride valmistamiseks.

9001 90 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6 ning CN-koodide 9001 ja 9001 90 00 sõnastusega.

Plastkihid annavad tootele optilise elemendi iseloomulikud omadused. Toodet ei või klassifitseerida karastatud või lamineeritud kildumatu klaasina rubriiki 7007.

Kokku monteerimata, plastist optilised elemendid, kas optiliselt töödeldud või mitte, klassifitseeritakse rubriiki 9001 (vt HSi selgitavad märkused, rubriik 9001, D).

Seega tuleb toode klassifitseerida muu optilise elemendina CN-koodi 9001 90 00 alla.

2.

Toode ristkülikukujulisest termiliselt tugevdatud klaasplaadist, milles on liidetud mitu peegeldusvastast absorbeerivat plastkihti.

Toode on metallribaga raamitud.

Seda kasutatakse plasmamonitoride valmistamiseks.

9002 20 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6 ning CN-koodide 9002 ja 9002 20 00 sõnastusega.

Plastkihid annavad tootele optilise elemendi/optilise filtri iseloomulikud omadused. Toodet ei või seega klassifitseerida karastatud või lamineeritud kildumatu klaasina rubriiki 7007.

Kokku monteeritud, plastist optilised elemendid, kas optiliselt töödeldud või mitte, klassifitseeritakse rubriiki 9002 (vt HSi selgitavad märkused, rubriik 9001, D, ja rubriik 9002).

Seega tuleb toode klassifitseerida optilise filtrina CN-koodi 9002 20 00 alla.


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 478/2009,

8. juuni 2009,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja III lisa seoses monepanteeliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artiklit 2 ja artikli 4 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele ette nähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Euroopa Ravimiametile on esitatud taotlus kehtestada ravimijääkide piirnormid endoparasiitide vastase aine monepanteeli jaoks. Veterinaarravimite komitee soovituse kohaselt tuleks kõnealune aine lisada määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa tabelisse seoses veistega (lihaskude, rasvkude, maks ja neer), välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima.

(3)

Sama aine tuleks lisada määruse (EMÜ) nr 2377/90 III lisasse seoses kitsedega (lihaskude, rasvkude, maks ja neer), välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima. Selle aine jaoks kõnealuses lisas kehtestatud ajutiste jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2011.

(4)

Kuna monepanteel on uut liiki ühend, mis ei sobi ühtegi olemasolevasse alajaotisesse, tuleks I ja III lisasse lisada selguse huvides uus alajaotis „Muud”. Alamkategooria „Endoparasiitide vastased ained” praegused alajaotised põhinevad ühendite keemilisel koostisel ning mitu kõnealust keemilist alajaotist sisaldab ainult ühte toimeainet. Seetõttu on soovitav luua uus alajaotis „Muud” selle asemel, et lisada iga uue ainerühma jaoks uus keemilisel koostisel põhinev alajaotis, mis tekitaks juurde ühte ainet sisaldavaid alajaotisi. Kuna monepanteeli puhul ei ole teada, milline molekuli osa on farmakoloogilise toimega, ei ole ka selge, millist nimetus peaks monepanteeli keemilisel koostisel põhinev alajaotis kandma.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2377/90 vastavalt muuta.

(6)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid käesoleva määruse sätete arvestamiseks teha kõik käesolevat määrust silmas pidades vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (2).

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 8. augustist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuni 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.


LISA

1)

I lisasse („Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad jääkide piirnormid”) lisatakse punkt 2.1.8 „Muud”, mis sisaldab uut ainet monepanteeli, järgmises sõnastuses:

2.   Antiparasiitikumid

2.1.   Endoparasiitide vastased ained

„2.1.8.   Muud

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted

Monepanteel

Monepanteel-sulfoon

Lambad

700 μg/kg

Lihaskude

Välja arvatud loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima.”

7 000 μg/kg

Rasvkude

5 000 μg/kg

Maks

2 000 μg/kg

Neer

2)

III lisasse („Nimekiri farmakoloogilistest toimeainetest, mille suhtes kehtivad ajutised jääkide piirnormid”) lisatakse punkt 2.1.8 „Muud”, mis sisaldab uut ainet monepanteeli, järgmises sõnastuses:

2.   Antiparasiitikumid

2.1.   Endoparasiitide vastased ained

„2.1.8.   Muud

Farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted

Monepanteel

Monepanteel-sulfoon

Kitsed

700 μg/kg

Lihaskude

Välja arvatud loomad, kellelt saadakse inimtoiduks ette nähtud piima.

Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2011.”

7 000 μg/kg

Rasvkude

5 000 μg/kg

Maks

2 000 μg/kg

Neer


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/20


NÕUKOGU OTSUS,

4. november 2008,

milles käsitletakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli allakirjutamist

(2009/432/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vaheline mereveoleping (edaspidi „leping”) (1) kirjutati alla Brüsselis 6. detsembril 2002 ja see jõustus 1. märtsil 2008.

(2)

Nõukogu andis 23. oktoobril 2006 komisjonile volitused läbirääkimiste pidamiseks Hiinaga lepingut muutva protokolli üle, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

(3)

Mõlemad pooled parafeerisid protokolli 28. veebruaril 2008.

(4)

Seepärast tuleks protokoll allkirjastada, eeldusel et see sõlmitakse pärast vajalike põhiseaduslike ja institutsionaalsete menetluste lõpuleviimist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse ja liikmesriikide nimel heaks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut muutva protokolli allakirjutamine, eeldusel et nõukogu teeb otsuse nimetatud protokoll sõlmida.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide nimel protokollile alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Brüssel, 4. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

C. LAGARDE


(1)  ELT L 46, 21.2.2008, lk 25.


PROTOKOLL,

millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelist mereveolepingut

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK

edaspidi „liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ja

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ühelt poolt ning

HIINA RAHVAVABARIIGI VALITSUS

teiselt poolt,

VÕTTES ARVESSE Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga ja seega ka ühendusega 1. jaanuaril 2007,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia on ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahel Brüsselis 6. detsembril 2002 alla kirjutatud ja 1. märtsil 2008 jõustunud mereveolepingu (edaspidi „leping”) osalised.

Artikkel 2

Käesolevale protokollile lisatud lepingu tekstid bulgaaria ja rumeenia keeles on autentsed samadel tingimustel kui teistes keeltes koostatud tekstid kooskõlas lepingu artikliga 14.

Artikkel 3

Lepinguosalised teatavad üksteisele protokolli jõustumiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest. Käesolev protokoll jõustub kuupäeval, mil on kätte saadud viimane sellekohane kirjalik teade.

Artikkel 4

Käesolev protokoll on koostatud kahe tuhande üheksanda aasta märtsikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja hiina keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/24


NÕUKOGU OTSUS,

5. mai 2009,

Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega

(2009/433/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1997. aasta otsust 97/836/EÜ Euroopa Ühenduse ühinemise kohta ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kokkuleppega, milles käsitletakse ratassõidukitele ning neile paigaldatavatele ja/või neil kasutatavatele seadmetele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamist ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimusi (edaspidi „1958. aasta muudetud kokkulepe”), (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 4 lõike 2 teist taanet,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 61 standardnõuete (tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega) (edaspidi „eeskiri nr 61”) eesmärk on kaotada kokkuleppeosaliste vahel tehnilised tõkked mootorsõidukite kaubanduses ning tagada kõrge ohutus- ja kaitsetase kõnealuste sõidukite kasutamisel.

(2)

Eeskirjast nr 61 on teatatud kokkuleppeosalistele ja see on jõustunud kõigi kokkuleppeosaliste suhtes, kes ei teatanud oma eriarvamustest 1958. aasta läbivaadatud kokkuleppele lisatud eeskirjas täpsustatud kuupäevaks või kuupäevadeks.

(3)

Eeskiri nr 61 tuleks inkorporeerida ühenduse mootorsõidukite tunnustamise süsteemi ja seega lisada ühenduses kehtivatele õigusaktidele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Ühendus ühineb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 61 tarbesõidukite tunnustamist käsitlevate ühtsete sätete kohta seoses kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osadega.

2.   Eeskirja tekst on lisatud käesolevale otsusele. (2)

Artikkel 2

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) (3) artiklite 35 ja 36 sätetele tunnistatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 61 ja nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/114/EMÜ (N-kategooria mootorsõidukite kabiini tagapaneelist eespool väljaulatuvate osade kohta) (4) nõuded võrdväärseks.

Brüssel, 5. mai 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KALOUSEK


(1)  EÜT L 346, 17.12.1997, lk 78.

(2)  Kõnealune eeskiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

(3)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(4)  EÜT L 409, 31.12.1992, lk 17.


9.6.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/25


NÕUKOGU OTSUS,

25. mai 2009,

millega muudetakse otsust 2006/493/EÜ, milles sätestatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse

(2009/434/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, (1) eriti selle artikli 69 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 2006/493/EÜ (2) on sätestatud ajavahemikus 1. jaanuarist 2007 kuni 31. detsembrini 2013 maaelu arenguks antava ühenduse toetuse summa, selle jaotus aastate kaupa ja miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse.

(2)

Euroopa Ülemkogu 11.–12. detsembri 2008. aasta kohtumisel kiideti heaks Euroopa majanduse elavdamise kava, millega nähakse ette prioriteetsete meetmete algatamine, et võimaldada liikmesriikide majandustel kiiremini kohaneda praeguste probleemidega.

(3)

Euroopa majanduse elavdamise kava hõlmab eelarvevahendite eraldamist kogusummas ligikaudu 1,5 % Euroopa Liidu SKP-st, s.o ligikaudu 200 miljardit eurot. Kõnealusest summast tuleks 1 020 miljonit eurot eraldada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu kõikidele liikmesriikidele, et arendada maapiirkondades interneti lairibaühendust ja tugevdada määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 16a lõike 1 punktides a kuni f sätestatud prioriteetidega seotud tegevusi. Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni deklaratsioonile energeetikavaldkonna ja interneti lairibaühenduse projektide ning ühise põllumajanduspoliitika tervisekontrolli rahastamise kohta (3) peaks 2009. aastal olema võimalik kasutada 600 miljonit eurot, samal ajal kui 420 miljonit eurot tagataks kompenseerimismehhanismi abil 2010. aasta ühenduse eelarve menetlust käsitleval lepituskohtumisel ning seda peaks olema võimalik kasutada 2010. aastal.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2006/493/EÜ vastavalt muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/493/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Brüssel, 25. mai 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ŠEBESTA


(1)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(2)  ELT L 195, 15.7.2006, lk 22.

(3)  ELT C 108, 12.5.2009, lk 1.


LISA

„LISA

2007.–2013. aasta kulukohustuste assigneeringute kogusumma (2004. aasta püsivhinnad), nende jaotus aastate kaupa ning miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse (1)

2004. aasta hinnad eurodes (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kokku

Kogusumma (EL 25, Bulgaaria ja Rumeenia)

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

Miinimumsumma lähenemiseesmärgi alusel abikõlblike piirkondade jaoks

27 676 975 284


2007.–2013. aasta kulukohustuste assigneeringute kogusumma (jooksevhinnad), nende jaotus aastate kaupa ning miinimumsumma, mis koondatakse lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikesse piirkondadesse (3)

Jooksevhinnad eurodes (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Kokku

Kogusumma (EL 25, Bulgaaria ja Rumeenia)

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

Miinimumsumma lähenemiseesmärgi alusel abikõlblike piirkondade jaoks

31 232 644 963


(1)  Enne ümbersuunamist ja muid ülekandeid ühise põllumajanduspoliitika turuga seotud kuludest ja otsetoetustest maaelu arenguks.

(2)  Summad on ümardatud lähima euroni.

(3)  Enne ümbersuunamist ja muid ülekandeid ühise põllumajanduspoliitika turuga seotud kuludest ja otsetoetustest maaelu arenguks.

(4)  Summad on ümardatud lähima euroni.”