ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.110.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 110

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
1. mai 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 358/2009, 30. aprill 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 359/2009, 30. aprill 2009, millega peatatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine ühendusse

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 360/2009, 30. aprill 2009, millega määratakse kindlaks alates 1. maist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

27

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ, 23. aprill 2009, tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon) ( 1 )

30

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/357/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. aprill 2009, millega muudetakse otsust 2007/134/EÜ, millega luuakse Euroopa Teadusnõukogu ( 1 )

37

 

 

2009/358/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 29. aprill 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ, mis käsitleb kaevandustööstuse jäätmete käitlemist, artikli 22 lõikes 1 osutatud teabe ühtlustamise ja korrapärase edastamise ning artiklis 18 osutatud küsimustiku kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3011 all)

39

 

 

2009/359/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2009, püsijäätmete mõiste täiendava määratlemise kohta kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ artikli 22 lõike 1 punkti f rakendamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3012 all)

46

 

 

2009/360/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2009, millega täiendatakse kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/21/EÜ sätestatud jäätmete iseloomustamise tehnilisi nõudeid (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3013 all)

48

 

 

2009/361/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2009, millega lubatakse Soomel anda toetust 2009. saagiaasta seemne ja teraviljaseemne eest (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3078 all)

52

 

 

2009/362/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2009, millega antakse luba lükopeeni turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3149 all)

54

 

 

2009/363/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2009, millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3517 all)  ( 1 )

58

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 358/2009,

30. aprill 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 359/2009,

30. aprill 2009,

millega peatatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine ühendusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 2,

olles konsulteerinud teadusliku järelevalverühmaga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 4 lõikes 6 on sätestatud, et komisjon võib nimetatud lõike punktidega a–d ette nähtud tingimustel kehtestada piiranguid teatavate liikide sissetoomisele ühendusse. Lisaks sellele on selliste piirangute jaoks meetmete rakendamine sätestatud komisjoni 4. mai 2006. aasta määruses (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (2).

(2)

Loetelu liikidest, mille sissetoomine ühendusse on peatatud, kehtestati komisjoni 13. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 811/2008, millega peatatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine ühendusse (3).

(3)

Teaduslik järelevalverühm on viimaste andmete põhjal jõudnud järeldusele, et teatavate määruse (EÜ) nr 338/97 A ja B lisas loetletud liikide kaitsestaatus halveneb tunduvalt, kui nende sissetoomist ühendusse teatavatest päritoluriikidest ei peatata. Seepärast tuleks peatada järgmiste liikide sissetoomine:

Psittacus erithacus Ekvatoriaal-Guineast;

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi ja Furcifer nicosiai Madagaskarilt;

Chamaeleo camerunensis Kamerunist;

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo ja Phelsuma masohoala Madagaskarilt;

(4)

Lisaks on teaduslik järelevalverühm kõige värskemate andmete põhjal jõudnud järeldusele, et ühendusse sissetoomise peatamist ei tuleks enam nõuda järgmiste liikide puhul:

Lynx lynx Moldova Vabariigist ja Ukrainast;

Lama guanicoe (praegu tuntud nime all Lama glama guanicoe) Argentinast;

Hippopotamus amphibius Rwandast;

Aratinga erythrogenys Peruust;

Dendrobates auratus ja Dendrobates pumilio Nicaraguast;

Dendrobates tinctorius Surinamest;

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida ja Blastomussa wellsi Fidžilt;

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (v.a Acanthastrea hemprichii) ja Cynarina lacrymalis Tongalt.

(5)

Konsulteeritud on kõikide riikidega, kust on pärit liigid, mille suhtes käesoleva määrusega kehtestatakse uued ühendusse sissetoomise piirangud.

(6)

Tuleks kõrvaldada mõned vastuolud loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) liidete ja konventsiooniosaliste konverentsi 14. istungil vastu võetud nomenklatuuriviidetes esinevate teaduslike loomanimede vahel.

(7)

Seepärast tuleks muuta loendit liikidest, mille sissetoomine ühendusse on peatatud ning määrus (EÜ) nr 811/2008 tuleks selguse huvides asendada.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kui määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 71 sätetest ei tulene teisiti, peatatakse teatavate käesoleva määruse lisas loetletud looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine ühendusse.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 811/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  ELT L 166, 19.6.2006, lk 1.

(3)  ELT L 219, 14.8.2008, lk 17.


LISA

Määruse (EÜ) nr 338/97 A lisas esitatud liigid, mille isendite sissetoomine ühendusse on peatatud

Liik

Päritolu

Isend(id)

Päritoluriigid

Alus artikli 4 lõike 6 punkt:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Usbekistan

a

Ovis ammon nigrimontana

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Kasahstan

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Valgevene, Kõrgõzstan, Türgi

a

Felidae

Lynx lynx

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Aserbaidžaan

a

Ursidae

Ursus arctos

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Kanada (Briti Columbia)

a

Ursus thibetanus

Looduses kasvanud

Jahitrofeed

Venemaa

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador, Peruu

a

Falconidae

Falco cherrug

Looduses kasvanud

Kõik

Armeenia, Bahrein, Iraak, Mauritaania, Tadžikistan

a


Määruse (EÜ) nr 338/97 B lisas esitatud liigid, mille isendite sissetoomine ühendusse on peatatud

Liik

Päritolu

Isend(id)

Päritoluriigid

Alus artikli 4 lõike 6 punkt:

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Looduses kasvanud

Kõik

Usbekistan

b

Saiga borealis

Looduses kasvanud

Kõik

Venemaa

b

Saiga tatarica

Looduses kasvanud

Kõik

Kasahstan, Venemaa

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Looduses kasvanud

Kõik

Usbekistan

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sünonüüm Choeropsis liberiensis)

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeeria, Sierra Leone

b

Hippopotamus amphibius

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik, Gambia, Malawi, Niger, Nigeeria, Sierra Leone, Togo

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Moschus berezovskii

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Moschus chrysogaster

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Moschus fuscus

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Moschus moschiferus

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina, Venemaa

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Looduses kasvanud

Kõik

Boliivia, Peruu

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Eupleres goudotii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Fossa fossana

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Felidae

Leopardus colocolo

Looduses kasvanud

Kõik

Tšiili

b

Leopardus pajeros

Looduses kasvanud

Kõik

Tšiili

b

Leptailurus serval

Looduses kasvanud

Kõik

Alžeeria

b

Panthera leo

Looduses kasvanud

Kõik

Etioopia

b

Prionailurus bengalensis

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina (Aomen)

b

Profelis aurata

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Looduses kasvanud

Kõik

Gröönimaa

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Looduses kasvanud

Kõik

Brunei, Hiina, Indoneesia, Malaisia, Singapur, Tai

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia, Paapua Uus-Guinea

b

Zaglossus bruijni

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Looduses kasvanud

Kõik

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Looduses kasvanud

Kõik

Belize, Uruguay

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Alouatta macconnelli

Looduses kasvanud

Kõik

Trinidad ja Tobago

b

Ateles belzebuth

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Ateles fusciceps

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Ateles geoffroyi

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Ateles hybridus

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Ateles paniscus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Lagothrix cana

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Lagothrix lagotricha

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Lagothrix lugens

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Lagothrix poeppigii

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sünonüüm C. jacchus geoffroyi)

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Cebus capucinus

Looduses kasvanud

Kõik

Belize

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Looduses kasvanud

Kõik

Ghana

b

Cercopithecus ascanius

Looduses kasvanud

Kõik

Burundi

b

Cercopithecus cephus

Looduses kasvanud

Kõik

Kesk-Aafrika Vabariik

b

Cercopithecus dryas (sealhulgas C. salongo)

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik

b

Cercopithecus erythrogaster

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Cercopithecus erythrotis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Cercopithecus hamlyni

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Cercopithecus mona

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

Cercopithecus petaurista

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

Cercopithecus pogonias

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Ekvatoriaal-Guinea, Nigeeria

b

Cercopithecus preussi (sünonüüm C. lhoesti preussi)

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Ekvatoriaal-Guinea, Nigeeria

b

Colobus polykomos

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire

b

Colobus vellerosus

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeeria, Togo

b

Lophocebus albigena (sünonüüm Cercocebus albigena)

Looduses kasvanud

Kõik

Nigeeria

b

Macaca arctoides

Looduses kasvanud

Kõik

India, Malaisia, Tai

b

Macaca assamensis

Looduses kasvanud

Kõik

Nepal

b

Macaca cyclopis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Macaca fascicularis

Looduses kasvanud

Kõik

Bangladesh, India

b

Macaca leonina

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Macaca maura

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Macaca nigra

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Macaca nigrescens

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Macaca ochreata

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Macaca pagensis

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Macaca sylvanus

Looduses kasvanud

Kõik

Alžeeria, Maroko

b

Papio anubis

Looduses kasvanud

Kõik

Liibüa

b

Papio papio

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea-Bissau

b

Piliocolobus badius (sünonüüm Colobus badius)

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Procolobus verus (sünonüüm Colobus verus)

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, Sierra Leone, Togo

b

Trachypithecus phayrei (sünonüüm Presbytis phayrei)

Looduses kasvanud

Kõik

Kambodža, Hiina, India

b

Trachypithecus vetulus (sünonüüm Presbytis senex)

Looduses kasvanud

Kõik

Sri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (sünonüüm Galago elegantulus pallidus)

Looduses kasvanud

Kõik

Nigeeria

b

Galago demidoff (sünonüüm Galago demidovii)

Looduses kasvanud

Kõik

Burkina Faso, Kesk-Aafrika Vabariik

b

Galago granti

Looduses kasvanud

Kõik

Malawi

b

Galago matschiei (sünonüüm G. inustus)

Looduses kasvanud

Kõik

Rwanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Looduses kasvanud

Kõik

Kesk-Aafrika Vabariik, Gabon

b

Arctocebus calabarensis

Looduses kasvanud

Kõik

Nigeeria

b

Nycticebus pygmaeus

Looduses kasvanud

Kõik

Kambodža, Laos

b

Perodicticus potto

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia, Guyana

b

Chiropotes israelita

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Chiropotes satanas

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Chiropotes utahickae

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Pithecia pithecia

Looduses kasvanud

Kõik

Guyana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Looduses kasvanud

Kõik

Singapur

b

Ratufa bicolor

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Oxyura jamaicensis

Kõik

Elusad

Kõik

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Heliodoxa rubinoides

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania, Sambia

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Goura scheepmakeri

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Goura victoria

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Looduses kasvanud

Kõik

Tai

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Tauraco fischeri

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Tauraco macrorhynchus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Tauraco porphyreolopha

Looduses kasvanud

Kõik

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea

b

Accipiter erythropus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Accipiter gundlachi

Looduses kasvanud

Kõik

Kuuba

b

Accipiter imitator

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea, Saalomoni saared

b

Accipiter melanoleucus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Accipiter ovampensis

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Aquila rapax

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Aviceda cuculoides

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Buteo albonotatus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Buteo galapagoensis

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Buteo platypterus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Buteo ridgwayi

Looduses kasvanud

Kõik

Dominikaani Vabariik, Haiti

b

Erythrotriorchis radiatus

Looduses kasvanud

Kõik

Austraalia

b

Gyps africanus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Gyps bengalensis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Gyps coprotheres

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik, Namiibia, Svaasimaa

b

Gyps indicus

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Gyps rueppellii

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Gyps tenuirostris

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Harpyopsis novaeguineae

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia, Paapua Uus-Guinea

b

Hieraaetus ayresii

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Guinea, Togo

b

Hieraaetus spilogaster

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea, Togo

b

Leucopternis lacernulatus

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Lophaetus occipitalis

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Lophoictinia isura

Looduses kasvanud

Kõik

Austraalia

b

Macheiramphus alcinus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Polemaetus bellicosus

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Guinea, Togo

b

Spizaetus africanus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Spizaetus bartelsi

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Stephanoaetus coronatus

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire, Guinea, Togo

b

Terathopius ecaudatus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Torgos tracheliotus

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Sudaan

b

Trigonoceps occipitalis

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire, Guinea

b

Urotriorchis macrourus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Falconidae

Falco chicquera

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea, Togo

b

Falco deiroleucus

Looduses kasvanud

Kõik

Belize, Guatemala

b

Falco fasciinucha

Looduses kasvanud

Kõik

Botswana, Etioopia, Kenia, Malawi, Mosambiik, Lõuna-Aafrika Vabariik, Sudaan, Tansaania, Zambia, Zimbabwe

b

Falco hypoleucos

Looduses kasvanud

Kõik

Austraalia, Paapua Uus-Guinea

b

Micrastur plumbeus

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia, Ecuador

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Guinea, Togo

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia, Malaisia

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Looduses kasvanud

Kõik

Sudaan

b

Balearica pavonina

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea, Mali

b

Balearica regulorum

Looduses kasvanud

Kõik

Angola, Botswana, Burundi, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kenya, Lesotho, Malawi, Mosambiik, Namiibia, Rwanda, Lõuna-Aafrika Vabariik, Svaasimaa, Uganda, Sambia, Zimbabwe

b

Bugeranus carunculatus

Looduses kasvanud

Kõik

Lõuna-Aafrika Vabariik, Tansaania

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik (välja arvatud Vietnam)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Looduses kasvanud

Kõik

Malaisia

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži

b

Charmosyna diadema

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Lorius domicella

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Trichoglossus johnstoniae

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Mosambiik

b

Agapornis lilianae

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Agapornis nigrigenis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Agapornis pullarius

Looduses kasvanud

Kõik

Angola, Kongo Demokraatlik Vabariik, Côte d’Ivoire, Guinea, Kenya, Mali, Togo

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Amazona agilis

Looduses kasvanud

Kõik

Jamaica

b

Amazona autumnalis

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Amazona collaria

Looduses kasvanud

Kõik

Jamaica

b

Amazona mercenaria

Looduses kasvanud

Kõik

Venezuela

b

Amazona xanthops

Looduses kasvanud

Kõik

Boliivia, Paraguay

b

Ara chloropterus

Looduses kasvanud

Kõik

Argentina, Panama

b

Ara severus

Looduses kasvanud

Kõik

Guyana

b

Aratinga acuticaudata

Looduses kasvanud

Kõik

Uruguay

b

Aratinga aurea

Looduses kasvanud

Kõik

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Aratinga euops

Looduses kasvanud

Kõik

Kuuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Coracopsis vasa

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Cyanoliseus patagonus

Looduses kasvanud

Kõik

Tšiili, Uruguay

b

Deroptyus accipitrinus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu, Suriname

b

Eclectus roratus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Forpus xanthops

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Hapalopsittaca amazonina

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Hapalopsittaca fuertesi

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Leptosittaca branickii

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Nannopsittaca panychlora

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Pionus chalcopterus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Poicephalus cryptoxanthus

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Poicephalus gulielmi

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Côte d’Ivoire, Kongo, Guinea

b

Poicephalus meyeri

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Poicephalus robustus

Looduses kasvanud

Kõik

Botswana, Kongo Demokraatlik Vabariik, Côte d’Ivoire, Gambia, Guinea, Mali, Namiibia, Nigeeria, Senegal, Lõuna-Aafrika Vabariik, Svaasimaa, Togo, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Polytelis alexandrae

Looduses kasvanud

Kõik

Austraalia

b

Prioniturus luconensis

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Psittacula alexandri

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Psittacula finschii

Looduses kasvanud

Kõik

Bangladesh, Kambodža

b

Psittacula roseata

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Psittacus erithacus

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Burundi, Ekvatoriaal-Guinea, Libeeria, Mali, Nigeeria, Togo

b

Psittacus erithacus timneh

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea, Guinea-Bissau

b

Psittrichas fulgidus

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Pyrrhura albipectus

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Pyrrhura caeruleiceps

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Pyrrhura calliptera

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Pyrrhura leucotis

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Pyrrhura orcesi

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Pyrrhura pfrimeri

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Pyrrhura subandina

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Pyrrhura viridicata

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia

b

Tanygnathus gramineus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Touit melanonotus

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Touit surdus

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Triclaria malachitacea

Looduses kasvanud

Kõik

Argentina, Brasiilia

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Bubo blakistoni

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina, Jaapan, Venemaa

b

Bubo lacteus

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Bubo philippensis

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Bubo poensis

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Bubo vosseleri

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Glaucidium capense

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik, Rwanda

b

Glaucidium perlatum

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun, Guinea

b

Ketupa ketupu

Looduses kasvanud

Kõik

Singapur

b

Nesasio solomonensis

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea, Saalomoni saared

b

Ninox affinis

Looduses kasvanud

Kõik

India

b

Ninox rudolfi

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Otus angelinae

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Otus capnodes

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid

b

Otus fuliginosus

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Otus insularis

Looduses kasvanud

Kõik

Seišellid

b

Otus longicornis

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Otus mindorensis

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Otus mirus

Looduses kasvanud

Kõik

Filipiinid

b

Otus pauliani

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid

b

Otus roboratus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Pseudoscops clamator

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Ptilopsis leucotis

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Pulsatrix melanota

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Scotopelia bouvieri

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Scotopelia peli

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Scotopelia ussheri

Looduses kasvanud

Kõik

Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Libeeria, Sierra Leone

b

Strix uralensis davidi

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Strix woodfordii

Looduses kasvanud

Kõik

Guinea

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik

b

Tyto aurantia

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea

b

Tyto inexspectata

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Tyto manusi

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea

b

Tyto nigrobrunnea

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Tyto sororcula

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Looduses kasvanud

Kõik

El Salvador, Guatemala, Mehhiko

b

Palaeosuchus trigonatus

Looduses kasvanud

Kõik

Guyana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Allikas „F” (1)

Kõik

Egiptus

b

Uromastyx dispar

Looduses kasvanud

Kõik

Alžeeria, Mali, Sudaan

b

Uromastyx geyri

Looduses kasvanud

Kõik

Mali, Niger

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma andringitraensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma boettgeri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma brevicornis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma capuroni

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma cucullata

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma fallax

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma furcifer

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma gallus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma gastrotaenia

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma glawi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma globifer

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma guibei

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma guillaumeti

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma hilleniusi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma linota

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma malthe

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma marojezensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma nasuta

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma oshaughnessyi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma parsonii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma peyrierasi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma tsaratananensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma vatosoa

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Calumma vencesi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Chamaeleo camerunensis

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Chamaeleo deremensis

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Chamaeleo eisentrauti

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Chamaeleo ellioti

Looduses kasvanud

Kõik

Burundi

b

Chamaeleo feae

Looduses kasvanud

Kõik

Ekvatoriaal-Guinea

b

Chamaeleo fuelleborni

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Chamaeleo gracilis

Looduses kasvanud

Kõik

Benin

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin

b

 

Farmis kasvatatud

Pikkus ninamikust pärakuni üle 8 cm

Togo

b

Chamaeleo montium

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Chamaeleo pfefferi

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Chamaeleo senegalensis

Farmis kasvatatud

Pikkus ninamikust pärakuni üle 6 cm

Togo

b

Chamaeleo werneri

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Chamaeleo wiedersheimi

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Furcifer angeli

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer antimena

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer balteatus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer belalandaensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer bifidus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer campani

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer labordi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer minor

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer monoceras

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer nicosiai

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer petteri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer rhinoceratus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer tuzetae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Furcifer willsii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Cordylus tropidosternum

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Cordylus vittifer

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma antanosy

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma barbouri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma berghofi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma breviceps

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma comorensis

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid

b

Phelsuma dubia

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid, Madagaskar

b

Phelsuma flavigularis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma guttata

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma hielscheri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma klemmeri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma laticauda

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid

b

Phelsuma malamakibo

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma masohoala

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma modesta

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma mutabilis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma pronki

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma pusilla

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma seippi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma serraticauda

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma standingi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Phelsuma v-nigra

Looduses kasvanud

Kõik

Komoorid

b

Uroplatus ebenaui

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus fimbriatus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus guentheri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus henkeli

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus lineatus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus malama

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus phantasticus

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus pietschmanni

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Uroplatus sikorae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Looduses kasvanud

Kõik

Guatemala, Mehhiko

b

Heloderma suspectum

Looduses kasvanud

Kõik

Mehhiko, Ameerika Ühendriigid

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Conolophus subcristatus

Looduses kasvanud

Kõik

Ecuador

b

Iguana iguana

Looduses kasvanud

Kõik

El Salvador

b

Scincidae

Corucia zebrata

Looduses kasvanud

Kõik

Saalomoni saared

b

Varanidae

Varanus bogerti

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea

b

Varanus dumerilii

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Varanus exanthematicus

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Togo

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin

b

 

Farmis kasvatatud

Pikemad kui 35 cm

Togo

b

Varanus jobiensis (sünonüüm V. karlschmidti)

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Varanus keithhornei

Looduses kasvanud

Kõik

Austraalia

b

Varanus niloticus

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Burundi, Mosambiik, Togo

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin, Togo

b

Varanus ornatus

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Togo

b

Varanus prasinus beccarii

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Varanus salvadorii

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Varanus salvator

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina, India, Singapur

b

Varanus telenesetes

Looduses kasvanud

Kõik

Paapua Uus-Guinea

b

Varanus yemenensis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Looduses kasvanud

Kõik

El Salvador, Honduras

b

Calabaria reinhardtii

Looduses kasvanud

Kõik

Togo

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin, Togo

b

Eunectes deschauenseei

Looduses kasvanud

Kõik

Brasiilia

b

Eunectes murinus

Looduses kasvanud

Kõik

Paraguay

b

Gongylophis colubrinus

Looduses kasvanud

Kõik

Tansaania

b

Elapidae

Naja atra

Looduses kasvanud

Kõik

Laos

b

Naja kaouthia

Looduses kasvanud

Kõik

Laos

b

Naja siamensis

Looduses kasvanud

Kõik

Laos

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Morelia boeleni

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Python molurus

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Python regius

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Guinea

b

Python reticulatus

Looduses kasvanud

Kõik

India, Malaisia (poolsaarel asuv osa), Singapur

b

Python sebae

Looduses kasvanud

Kõik

Mauritaania, Mosambiik

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Mosambiik

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Kõik

Elusad

Kõik

d

Trachemys scripta elegans

Kõik

Elusad

Kõik

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Cuora amboinensis

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia, Malaisia

b

Cuora galbinifrons

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Heosemys spinosa

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Leucocephalon yuwonoi

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Malayemys subtrijuga

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Notochelys platynota

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Siebenrockiella crassicollis

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Peltocephalus dumerilianus

Looduses kasvanud

Kõik

Guyana

b

Podocnemis erythrocephala

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia, Venezuela

b

Podocnemis expansa

Looduses kasvanud

Kõik

Colombia, Ecuador, Guyana, Peruu, Trinidad ja Tobago, Venezuela

b

Podocnemis lewyana

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Podocnemis sextuberculata

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Podocnemis unifilis

Looduses kasvanud

Kõik

Suriname

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Looduses kasvanud

Kõik

Seišellid

b

Chelonoidis denticulata

Looduses kasvanud

Kõik

Boliivia, Ecuador

b

Geochelone elegans

Looduses kasvanud

Kõik

Pakistan

b

Geochelone platynota

Looduses kasvanud

Kõik

Myanmar

b

Geochelone sulcata

Farmis kasvatatud

Kõik

Togo, Benin

b

Gopherus agassizii

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Gopherus berlandieri

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Gopherus polyphemus

Looduses kasvanud

Kõik

Ameerika Ühendriigid

b

Indotestudo elongata

Looduses kasvanud

Kõik

Bangladesh, Hiina, India

b

Indotestudo forstenii

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Indotestudo travancorica

Looduses kasvanud

Kõik

Kõik

b

Kinixys belliana

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin

b

Kinixys homeana

Looduses kasvanud

Kõik

Benin, Togo

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin

b

Kinixys spekii

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Manouria emys

Looduses kasvanud

Kõik

Bangladesh, India, Indoneesia, Myanmar, Tai

b

Manouria impressa

Looduses kasvanud

Kõik

Vietnam

b

Stigmochelys pardalis

Looduses kasvanud

Kõik

Kongo Demokraatlik Vabariik, Mosambiik, Uganda, Tansaania

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Mosambiik, Sambia

b

 

Allikas „F” (1)

Kõik

Sambia

b

Testudo horsfieldii

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina, Kasahstan, Pakistan

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Chitra chitra

Looduses kasvanud

Kõik

Malaisia

b

Pelochelys cantorii

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Dendrobates variabilis

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Dendrobates ventrimaculatus

Looduses kasvanud

Kõik

Peruu

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella baroni (sünonüüm Phrynomantis maculatus)

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella aff. baroni

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella bernhardi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella cowanii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella crocea

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella expectata

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella haraldmeieri (sünonüüm M. madagascariensis haraldmeieri)

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella laevigata

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella madagascariensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella manery

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella milotympanum (sünonüüm M. aurantiaca milotympanum)

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella nigricans (sünonüüm M. cowani nigricans)

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella pulchra

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Mantella viridis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Ranidae

Conraua goliath

Looduses kasvanud

Kõik

Kamerun

b

Rana catesbeiana

Kõik

Elusad

Kõik

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Hippocampus comes

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Hippocampus histrix

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Hippocampus kelloggi

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Hippocampus kuda

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia, Vietnam

b

Hippocampus spinosissimus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Looduses kasvanud

Kõik

Nicaragua

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Farmis kasvatatud

Kõik

Benin

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Ornithoptera tithonus

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Ornithoptera urvillianus

Looduses kasvanud

Kõik

Saalomoni saared

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Saalomoni saared

b

Ornithoptera victoriae

Looduses kasvanud

Kõik

Saalomoni saared

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Saalomoni saared

b

Troides andromache

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

 

Farmis kasvatatud

Kõik

Indoneesia

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Looduses kasvanud

Kõik

Grenada, Haiti

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Looduses kasvanud

Kõik

Uus-Kaledoonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna crocea

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna derasa

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži, Uus-Kaledoonia, Filipiinid, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna gigas

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži, Indoneesia, Marshalli saared, Mikroneesia, Palau, Paapua Uus-Guinea, Saalomoni saared, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna maxima

Looduses kasvanud

Kõik

Mikroneesia, Fidži, Marshalli saared, Mosambiik, Uus-Kaledoonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna rosewateri

Looduses kasvanud

Kõik

Mosambiik

b

Tridacna squamosa

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži, Mosambiik, Uus-Kaledoonia, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b

Tridacna tevoroa

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Looduses kasvanud

Kõik

Saalomoni saared

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Looduses kasvanud

Kõik

Haiti

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Catalaphyllia jardinei

Looduses kasvanud

Kõik

Saalomoni saared

b

Euphyllia cristata

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Euphyllia divisa

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Euphyllia fimbriata

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Plerogyra spp.

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Faviidae

Favites halicora

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

Platygyra sinensis

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

Blastomussa spp.

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Cynarina lacrymalis

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Scolymia vitiensis

Looduses kasvanud

Kõik

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Looduses kasvanud

Kõik

Indoneesia

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Looduses kasvanud

Kõik

Fidži

b

Trachyphyllia geoffroyi

Looduses kasvanud

Kõik, välja arvatud tehissubstraadile kinnituvad meres kasvatatud isendid

Indoneesia

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Looduses kasvanud

Kõik

Bosnia ja Hertsegoviina, Šveits, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Pachypodium rosulatum

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar, Mosambiik, Vietnam

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia banae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia berorohae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia bongolavensis

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia bulbispina

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia duranii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia fiananantsoae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia guillauminiana

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia iharanae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia kondoi

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia labatii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia lophogona

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia millotii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia neohumbertii

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia pachypodoides

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia razafindratsirae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia suzannae-manieri

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Euphorbia waringiae

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits, Türgi

b

Barlia robertiana

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Cephalanthera rubra

Looduses kasvanud

Kõik

Norra

b

Cypripedium japonicum

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina, Põhja-Korea, Jaapan, Lõuna-Korea

b

Cypripedium macranthos

Looduses kasvanud

Kõik

Lõuna-Korea, Venemaa

b

Cypripedium margaritaceum

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Cypripedium micranthum

Looduses kasvanud

Kõik

Hiina

b

Dactylorhiza latifolia

Looduses kasvanud

Kõik

Norra

b

Dactylorhiza romana

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Dactylorhiza russowii

Looduses kasvanud

Kõik

Norra

b

Dactylorhiza traunsteineri

Looduses kasvanud

Kõik

Liechtenstein

b

Dendrobium bellatulum

Looduses kasvanud

Kõik

Vietnam

b

Dendrobium wardianum

Looduses kasvanud

Kõik

Vietnam

b

Himantoglossum hircinum

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits

b

Nigritella nigra

Looduses kasvanud

Kõik

Norra

b

Ophrys holoserica

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Ophrys insectifera

Looduses kasvanud

Kõik

Liechtenstein, Norra

b

Ophrys pallida

Looduses kasvanud

Kõik

Alžeeria

b

Ophrys sphegodes

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits

b

Ophrys tenthredinifera

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Ophrys umbilicata

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Orchis coriophora

Looduses kasvanud

Kõik

Venemaa, Šveits

b

Orchis italica

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Orchis laxiflora

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits

b

Orchis mascula

Looduses kasvanud / farmis kasvatatud

Kõik

Albaania

b

Orchis morio

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Orchis pallens

Looduses kasvanud

Kõik

Venemaa

b

Orchis provincialis

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits

b

Orchis punctulata

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Orchis purpurea

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits, Türgi

b

Orchis simia

Looduses kasvanud

Kõik

Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Šveits, Türgi

b

Orchis tridentata

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Orchis ustulata

Looduses kasvanud

Kõik

Venemaa

b

Phalaenopsis parishii

Looduses kasvanud

Kõik

Vietnam

b

Serapias cordigera

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Serapias parviflora

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Serapias vomeracea

Looduses kasvanud

Kõik

Šveits, Türgi

b

Spiranthes spiralis

Looduses kasvanud

Kõik

Liechtenstein, Šveits

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Cyclamen mirabile

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Cyclamen pseudibericum

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Cyclamen trochopteranthum

Looduses kasvanud

Kõik

Türgi

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar, Mosambiik, Vietnam

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Looduses kasvanud

Kõik

Madagaskar, Mosambiik, Vietnam

b


(1)  St määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII peatüki tingimustele mittevastavad vangistuses sündinud loomad ning ka nende osad ning neist saadu.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 360/2009,

30. aprill 2009,

millega määratakse kindlaks alates 1. maist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 10 001001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidkülviseeme) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind on artiklis 4 täpsustatud korras iga päeva kohta määratud tüüpiliste CIF-impordihindade keskmine.

(4)

Seepärast tuleks alates 1. maist 2009 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 1. maist 2009 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. maist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 1. mai 2009

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

37,15

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

18,95

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

18,95

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

37,15


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

16.4.2009-29.4.2009

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(EUR/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

197,12

113,72

FOB-hind USAs

207,54

197,54

177,54

108,89

Lahe lisatasu

14,13

Suure Järvistu lisatasu

12,66

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

15,22 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

15,98 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


DIREKTIIVID

1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/30


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/22/EÜ,

23. aprill 2009,

tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivi 98/27/EÜ tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (3) on korduvalt oluliselt muudetud (4). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Teatavates direktiivides, mis on loetletud käesoleva direktiivi I lisa nimekirjas, sätestatakse tarbijate huvide kaitse eeskirjad.

(3)

Olemasolevad mehhanismid kõnealuste direktiivide täitmise tagamiseks nii siseriiklikul kui ka ühenduse tasandil ei võimalda alati õigel ajal lõpetada tarbijate ühishuve kahjustavaid rikkumisi. Ühishuvid ei tähenda rikkumiste tõttu kahju kannatanud inimeste huvide summat. Käesolevaga ei piirata rikkumise tõttu kahju kannatanud üksikisikute algatatud hagisid.

(4)

Siseriiklike sätete kohaselt keelatud tegevuse lõpetamisel võib direktiive ülevõtvate siseriiklike meetmete tõhusus olla takistatud, kuigi tegemist on direktiivi nõuetest rangemate nõuetega, mis on kooskõlas asutamislepinguga ning nendes direktiivides lubatud kaitsemeetmetega, kui need meetmed toovad kaasa tagajärgi ka mõnes teises kui need direktiivid vastuvõtnud liikmesriigis.

(5)

Kõnealused raskused võivad tekitada häireid siseturu tõrgeteta toimimises, sest piisab õigusvastase tegevuse viimisest teise riiki, et see oleks väljaspool õigusaktide kohaldamisala. Selline tegevus moonutab konkurentsi.

(6)

Kõnealused raskused vähendavad tõenäoliselt tarbijate usaldust siseturu vastu ja võivad piirata ühenduse õiguse rikkumise läbi kahjustatud tarbijate ühishuve esindavate organisatsioonide või neid huve kaitsvate sõltumatute riigiasutuste tegevusulatust.

(7)

Kõnealune tegevus ulatub sageli üle liikmesriikide piiride. On vaja kiiresti teataval määral ühtlustada siseriiklikke sätteid, mis võimaldavad eespool mainitud õigusvastasele tegevusele lõpu teha, olenemata liikmesriigist, milles selle tagajärjed ilmnevad. Kohtualluvuse osas ei piirata käesolevaga rahvusvahelise eraõiguse norme ega liikmesriikidevahelisi kehtivaid konventsioone, austades samas liikmesriikide üldisi asutamislepingust tulenevaid kohustusi, eelkõige kohustusi, mis on seotud siseturu tõrgeteta toimimisega.

(8)

Kavandatud meetmete eesmärgi võib saavutada ainult ühendus. Seepärast on ühendus kohustatud tegutsema.

(9)

Asutamislepingu artikli 5 kolmas lõik kohustab ühendust mitte võtma meetmeid, mis läheksid kaugemale sellest, mida on vaja asutamislepingu eesmärkide saavutamiseks. Vastavalt kõnealusele artiklile tuleb võimalikult suurel määral arvesse võtta siseriiklike õigussüsteemide eripära, jättes liikmesriikidele vabaduse valida erinevate samaväärse mõjuga võimaluste vahel. Kohtutel ja haldusasutustel, kes on pädevad otsustama käesolevas direktiivis osutatud menetlustes, peaks olema õigus tutvuda varasemate otsuste tulemustega.

(10)

Ühe võimalusena tuleks nõuda, et üks või mitu tarbijate ühishuvide kaitsmise eest vastutavat sõltumatut riigiasutust teostaksid käesolevas direktiivis sätestatud hagemisõigust. Teise võimalusena tuleks ette näha, et kõnealust õigust teostaksid organisatsioonid, kelle tegevuse eesmärk on kaitsta tarbijate ühishuve vastavalt siseriiklikes õigusaktides ettenähtud tingimustele.

(11)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus valida kahe kõnealuse võimaluse vahel või need ühendada, et määrata siseriiklikul tasandil käesoleva direktiivi eesmärkide jaoks pädevad asutused ja/või organisatsioonid.

(12)

Ühendusesiseste rikkumiste korral peaks kõnealuste asutuste ja/või organisatsioonide puhul kohalduma vastastikuse tunnustamise põhimõte. Siseriiklike üksuste taotluse peale peaksid liikmesriigid teatama komisjonile nende siseriiklike üksuste nimed ja nende tegevuse eesmärgid, kes on pädevad käesoleva direktiivi sätete alusel oma riigis esitama hagi.

(13)

Komisjon peab tagama kõnealuste pädevate üksuste nimekirja avaldamise Euroopa Liidu Teatajas. Kuni ei ole avaldatud vastupidise sisuga teadet, eeldatakse, et selles nimekirjas olev pädev üksus on teo- ja õigusvõimeline.

(14)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus nõuda ettekirjutust taotleva hagi esitamist kavatsevalt osapoolelt eelnevaid läbirääkimisi, mis annaks kostjale võimaluse lõpetada vaidlustatud rikkumine. Liikmesriikidel peaks olema võimalus nõuda, et kõnealune eelnev läbirääkimine toimuks kõnealuste liikmesriikide määratud sõltumatu riigiasutuse osavõtul.

(15)

Kui liikmesriigid on kehtestanud eelneva läbirääkimise nõude, tuleks määrata kahenädalane tähtaeg alates läbirääkimistaotluse saamisest. Kui nimetatud tähtaja jooksul ei saavutata rikkumise lõpetamist, on taotlejal õigus viivitamata esitada hagi pädevale kohtule või haldusasutusele.

(16)

On otstarbekas, et komisjon annab aru käesoleva direktiivi toimimise, eelkõige selle ulatuse ja eelneva läbirääkimise kohta.

(17)

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohiks kahjustada ühenduse konkurentsieeskirjade kohaldamist.

(18)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesoleva direktiivi eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnormid, mis on seotud artiklis 2 nimetatud ettekirjutust taotlevate hagidega, mille eesmärk on kaitsta tarbijate ühishuve I lisas loetletud direktiivide alusel, et tagada siseturu tõrgeteta toimimine.

2.   Käesolevas direktiivis tähendab „rikkumine” igasugust tegu, mis on vastuolus I lisas loetletud direktiividega sellistena, nagu need on siseriiklikku õiguskorda üle võetud, ja mis kahjustab lõikes 1 osutatud ühishuve.

Artikkel 2

Ettekirjutuste taotlemine

1.   Liikmesriigid määravad kohtud või haldusasutused, kes on pädevad otsustama artiklis 3 määratletud pädevate üksuste algatatud menetlustes, mille eesmärgiks on:

a)

igasuguse rikkumise võimalikult kiire lõpetamine või ärakeelamine, vajaduse korral lihtmenetlusega;

b)

vajaduse korral selliste meetmete vastuvõtmine nagu otsuse täielik või osaline avaldamine sellisel viisil, nagu peetakse otstarbekaks, ja/või endist olukorda taastava dokumendi avaldamine selleks, et kõrvaldada rikkumise kestev mõju;

c)

kuivõrd asjaomase liikmesriigi õigussüsteem seda võimaldab, kohustada kaotanud kostjat otsuse täitmata jätmise korral kohtu või haldusasutuse poolt täpsustatud tähtaja jooksul tasuma riigikassale või mõnele muule siseriiklikes õigusaktides või nende alusel määratud saajale kindlaksmääratud summa iga viivitatud päeva eest või mingi muu siseriiklikes õigusaktides ettenähtud summa selleks, et tagada otsuste täitmine.

2.   Käesolev direktiiv ei piira kohaldatava õiguse osas rahvusvahelise eraõiguse normide kohaldamist; tavaliselt kohaldatakse selle liikmesriigi õigusakte, kus rikkumine alguse sai, või selle liikmesriigi õigusakte, kus ilmnevad rikkumise tagajärjed.

Artikkel 3

Hagi esitamiseks pädevad üksused

Käesolevas direktiivis tähendab „pädev üksus” igasugust vastavalt liikmesriigi õigusaktidele moodustatud asutust või organisatsiooni, kellel on õigustatud huvi, et artiklis 1 osutatud sätted oleksid tagatud, eelkõige:

a)

üht või mitut sõltumatut riigiasutust, kelle konkreetseks ülesandeks on artiklis 1 osutatud huvide kaitsmine neis liikmesriikides, kus sellised asutused olemas on ja/või

b)

organisatsioone, kelle eesmärk on artiklis 1 osutatud huvide kaitsmine vastavalt siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Ühendusesisesed rikkumised

1.   Iga liikmesriik võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et kõnealuses liikmesriigis alguse saanud rikkumise puhul võib iga pädev üksus teises liikmesriigis, kus rikkumine mõjutab pädeva üksuse kaitstavaid huve, anda asja artiklis 2 osutatud kohtusse või haldusasutusse, esitades käesoleva artikli lõikes 3 ettenähtud nimekirja. Kohtud või haldusasutused aktsepteerivad seda nimekirja pädeva üksuse õigus- ja teovõime tõendina, aga see ei piira nende õigust kontrollida, kas pädeva asutuse tegevuse eesmärk õigustab konkreetsel juhul hagi esitamist.

2.   Ühendusesiseseid rikkumisi silmas pidades ja piiramata teistele üksustele siseriiklike õigusaktide alusel antud õigusi, teatavad liikmesriigid oma pädevate üksuste taotluse peale komisjonile, et kõnealustel üksustel on artikli 2 alusel hagemisõigus. Liikmesriigid teatavad komisjonile nende pädevate üksuste nimed ja tegevuse eesmärgid.

3.   Komisjon koostab lõikes 2 osutatud pädevate üksuste nimekirja, täpsustades nende tegevuse eesmärgid. Kõnealune nimekiri avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas; muudatused nimekirjas avaldatakse viivitamata ja ajakohastatud nimekiri avaldatakse iga kuue kuu tagant.

Artikkel 5

Eelnev läbirääkimine

1.   Liikmesriigid võivad kehtestada või säilitada sätteid, mille kohaselt ettekirjutust taotleda kavatsev osapool saab menetlust alustada alles pärast seda, kui ta on proovinud saavutada rikkumise lõpetamist läbirääkimistel kostjaga või kostja ja artikli 3 punktis a määratletud pädeva üksusega selles liikmesriigis, kus ettekirjutust taotletakse. Liikmesriik otsustab, kas ettekirjutust taotlev osapool peab pädeva üksusega läbi rääkima. Kui rikkumise lõpetamist ei saavutata kahe nädala jooksul pärast läbirääkimistaotluse vastuvõtmist, võib asjaomane osapool viivitamata esitada ettekirjutust taotleva hagi.

2.   Liikmesriikides vastuvõetud eelnevat läbirääkimist reguleerivatest eeskirjadest teatatakse komisjonile ja need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Aruanded

1.   Komisjon esitab käesoleva direktiivi kohaldamise kohta Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande iga kolme aasta tagant ja esimest korda hiljemalt 2. juuliks 2003.

2.   Esimeses aruandes käsitleb komisjon eelkõige:

a)

käesoleva direktiivi reguleerimisala isikute ühishuvide kaitsmisel kaubanduse, tööstuse, käsitöönduse või kutsetegevuse valdkonnas;

b)

käesoleva direktiivi reguleerimisala nii, nagu see on määratletud I lisas loetletud direktiividega;

c)

seda, kas artiklis 5 sätestatud eelnev läbirääkimine on aidanud tarbijakaitset tõhustada.

Vajaduse korral lisatakse nimetatud aruandele ettepanekud käesoleva direktiivi muutmiseks.

Artikkel 7

Ulatuslikumat hagemisõigust käsitlevad sätted

Käesolev direktiiv ei takista liikmesriikidel vastu võtmast või säilitamast sätteid, mis annavad pädevatele üksustele ja teistele asjaomastele isikutele ulatuslikumad hagemisõigused siseriiklikul tasandil.

Artikkel 8

Rakendamine

Liikmesriigid edastavad komisjonile siseriiklike õigusaktide sätted, mis nad käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võtavad.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 98/27/EÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub 29. detsembril 2009.

Artikkel 11

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 23. aprill 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

P. NEČAS


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 39.

(2)  Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta arvamus (ELT C 146 E, 12.6.2008, lk 73) ja nõukogu 23. märtsi 2009. aasta otsus.

(3)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51.

(4)  Vt II lisa A osa.


I LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD DIREKTIIVIDE NIMEKIRI  (1)

1.

Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral (EÜT L 372, 31.12.1985, lk 31).

2.

Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta direktiiv 87/102/EMÜ tarbijakrediiti käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, 12.2.1987, lk 48) (2).

3.

Nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiiv 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta: artiklid 10–21 (EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23).

4.

Nõukogu 13. juuni 1990. aasta direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59).

5.

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29).

6.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 1997. aasta direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral (EÜT L 144, 4.6.1997, lk 19).

7.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12).

8.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul. (Direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

9.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta: artiklid 86–100 (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).

10.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. septembri 2002. aasta direktiiv 2002/65/EÜ, milles käsitletakse tarbijale suunatud finantsteenuste kaugturustust (EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16).

11.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul (ELT L 149, 11.6.2005, lk 22).

12.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36).

13.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta direktiiv 2008/122/EÜ tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega (ELT L 33, 3.2.2009, lk 10).


(1)  Punktides 5, 6, 9 ja 11 osutatud direktiivid sisaldavad erisätteid ettekirjutust taotlevate hagide kohta.

(2)  „Nimetatud direktiiv tunnistati kehtetuks ja asendati alates 12. maist 2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiviga 2008/48/EÜ (mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid) (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66).”


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega

(osutatud artiklis 9)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/27/EÜ

(EÜT L 166, 11.6.1998, lk 51).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/44/EÜ

(EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12).

ainult mis puudutab artiklit 10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ

(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

ainult mis puudutab artikli 18 lõiget 2

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/65/EÜ

(EÜT L 271, 9.10.2002, lk 16).

ainut mis puudutab artiklit 19

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ

(ELT L 149, 11.6.2005, lk 22).

ainult mis puudutab artikli 16 lõiget 1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/123/EÜ

(ELT L 376, 27.12.2006, lk 36).

ainult artikkel 42

B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevad

(osutatud artiklis 9)

Direktiiv

ülevõtmise tähtpäev

kohaldamise tähtpäev

Direktiiv 98/27/EÜ

1. jaanuar 2001

Direktiiv 1999/44/EÜ

1. jaanuar 2002

Direktiiv 2000/31/EÜ

16. jaanuar 2002

Direktiiv 2002/65/EÜ

9. oktoober 2004

Direktiiv 2005/29/EÜ

12. juuni 2007

12. detsember 2007

Direktiiv 2006/123/EÜ

28. detsember 2009


III LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 98/27/EÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1 – 5

Artiklid 1 – 5

Artikkel 6, lõige 1

Artikkel 6, lõige 1

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, esimene taane

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, punkt a

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, teine taane

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, punkt b

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, kolmas taane

Artikkel 6, lõige 2, esimene lõik, punkt c

Artikkel 6, lõige 2, teine lõik

Artikkel 6, lõige 2, teine lõik

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8, lõige 1

Artikkel 8, lõige 2

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikkel 11

Lisa

I lisa

II lisa

III lisa


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/37


KOMISJONI OTSUS,

27. aprill 2009,

millega muudetakse otsust 2007/134/EÜ, millega luuakse Euroopa Teadusnõukogu

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/357/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 1982/2006/EÜ, (1) mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013), eriti selle artikleid 2 ja 3,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsust 2006/972/EÜ, (2) mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013) rakendavat eriprogrammi „Ideed”, eriti selle artikli 4 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Seitsmenda raamprogrammi raames on eriprogrammi „Ideed” eesmärk toetada teadlaste algatatud „eesliini” teadusprojekte kõikides teaduse, tehnoloogia ja uurimistöö valdkondades teadlaste valitud teemadel.

(2)

Komisjoni otsusega 2007/134/EÜ (3) loodi Euroopa Teadusnõukogu (edaspidi „ERC”), mis tegeleb eriprogrammi „Ideed” rakendamisega.

(3)

Otsuse 2007/134/EÜ artikli 1 kohaselt koosneb ERC sõltumatust teadusnõukogust ja seda toetavast spetsiaalsest rakendamiskolleegiumist.

(4)

Sõltumatu teadusnõukogu koosneb komisjoni poolt nimetatud kõige tuntumatest teadlastest, inseneridest ja teaduritest, kes tegutsevad oma isiklikul vastutusel ja on sõltumatud välismõjudest. Sõltumatu teadusnõukogu tegutseb vastavalt otsuse 2007/134/EÜ artiklis 3 sätestatud volitustele.

(5)

Vastavalt otsuse 2007/134/EÜ artikli 4 lõikele 1 koosneb sõltumatu teadusnõukogu kuni 22 liikmest.

(6)

Kolm sõltumatu teadusnõukogu liiget on isiklikel põhjustel tagasi astunud: prof Manuel CASTELLS, Kataloonia Avatud Ülikool; prof Paul J. CRUTZEN, Max Plancki Keemiainstituut, Mainz; prof Lord MAY, Oxfordi Ülikool.

(7)

Otsuse 2007/134/EÜ artikli 4 lõikes 7 on sätestatud, et kui liige lahkub ametist või kui lõpeb ametiaeg, mida ei saa pikendada, nimetab komisjon uue liikme.

(8)

Otsuse 2007/134/EÜ artikli 4 lõikes 6 on sätestatud, et liikmed määratakse ametisse neljaks aastaks ja nende ametiaega võib pikendada ühel korral rotatsiooni alusel, mis tagab kõnealuse nõukogu tegevuse järjepidevuse.

(9)

Otsuse 2007/134/EÜ artikli 4 lõikes 4 on sätestatud, et komisjon nimetab tulevased liikmed I lisas sätestatud tegurite ja kriteeriumide alusel pärast seda, kui nad on valitud sõltumatu teadusnõukogu poolt heaks kiidetud sõltumatu ja läbipaistva menetluse teel, konsulteerides ka teadusringkonnaga ning andes aru parlamendile ja nõukogule. Niisuguse menetluse viis läbi sõltumatu valimiskomitee, kelle aruanne saadeti parlamendile ja nõukogule. Kõnealune valimiskomitee esitas kolme uue liikme kohta soovitused ja need soovitused on vastu võetud.

(10)

Otsuse 2007/134/EÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt avaldatakse tulevaste liikmete nimed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (4),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse käesoleva otsuse lisas nimetatud isikud neljaks aastaks Euroopa Teadusnõukogu liikmeks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 27. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 243. Parandatud väljaandes ELT L 54, 22.2.2007, lk 81.

(3)  ELT L 57, 24.2.2007, lk 14.

(4)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

ERC SÕLTUMATU TEADUSNÕUKOGU UUED LIIKMED

Prof Sierd A.P.L. CLOETINGH, Amsterdami Vabaülikool

Prof Carlos M. DUARTE, Hispaania Teadusnõukogu, Mallorca

Prof Henrietta L. MOORE, Cambridge’i Ülikool


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/39


KOMISJONI OTSUS,

29. aprill 2009,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ, mis käsitleb kaevandustööstuse jäätmete käitlemist, artikli 22 lõikes 1 osutatud teabe ühtlustamise ja korrapärase edastamise ning artiklis 18 osutatud küsimustiku kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3011 all)

(2009/358/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõike 1 punkti a ja artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

(1)

Käesoleva otsuse eesmärk on kehtestada miinimumnõuded, et tagada direktiivi 2006/21/EÜ artikli 7 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 6 osutatud teabe ühtlustatud, õigeaegne ja asjakohane kogumine ja vajaduse korral edastamine ning luua alus sama direktiivi artikli 18 lõikes 1 osutatud küsimustikule.

(2)

Direktiivi 2006/21/EÜ artikli 7 lõikes 5, artikli 11 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 6 osutatud teave, mis edastatakse kord aastas, peaks hõlmama ajavahemikku 1. maist kuni järgmise aasta 30. aprillini.

(3)

Direktiivi 2006/21/EÜ artikli 18 lõikes 1 osutatud aruanne peaks esimesel korral hõlmama ajavahemikku 1. maist 2008 kuni 30. aprillini 2011 ning see tuleks komisjonile edastada hiljemalt 1. veebruariks 2012.

(4)

Selleks et vähendada käesoleva otsuse rakendamisega seotud halduskoormust, peaks nõutud teave hõlmama üksnes direktiivi parema rakendamise seisukohalt kasulikke andmeid. Samuti peaks teabe artikli 11 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 6 osutatud juhtumite kohta esitama igal aastal üksnes need liikmesriigid, kus sellised juhtumid vaatlusalusel perioodil aset leidsid.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2006/21/EÜ artikli 23 lõike 2 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üksikasjad direktiivi 2006/21/EÜ artikli 7 kohaselt antud lubades sisalduva teabe kohta, mis tehakse kättesaadavaks ühenduse statistikaasutustele, kui nad seda statistiliste andmete saamise eesmärgil taotlevad, on esitatud I lisas.

Artikkel 2

Kui liikmesriigis leiab aset üks või mitu direktiivi 2006/21/EÜ artikli 11 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 6 osutatud juhtumit, edastab asjaomane liikmesriik komisjonile kord aastas II lisas esitatud üksikasjaliku teabe iga juhtumi kohta. Nimetatud teave hõlmab ajavahemikku 1. maist kuni järgmise aasta 30. aprillini ning see edastatakse komisjonile hiljemalt sama aasta 1. juuliks.

Artikkel 3

Liikmesriigid kasutavad direktiivi 2006/21/EÜ artikli 18 lõikes 1 osutatud direktiivi rakendamist käsitleva aruande koostamisel III lisas esitatud küsimustikku.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.


I LISA

Teave, mis lisatakse direktiivi 2006/21/EÜ alusel antavate lubade loetellu

1.

Jäätmehoidla nimi ja aadress, loa andev pädev asutus ning kontrolli korraldav pädev asutus.

2.

Põhiteave loa kohta, sealhulgas väljastamise kuupäev, kehtivusaeg, jäätmehoidla kategooria vastavalt direktiivi artiklile 9, käitise kasutusetapi kirjeldus (tegutseb, sulgemisetapis või sulgemisjärgses etapis).

3.

Vajaduse korral teave jäätmeliigi kohta ning käitiste ja seire- ning kontrollimenetluste lühikirjeldus.


II LISA

Teave, mis edastatakse komisjonile vastavalt direktiivi 2006/21/EÜ 18 lõikele 2 artikli 11 lõikes 3 ja artikli 12 lõikes 6 osutatud juhtumite kohta

Iga juhtumi kohta kogutakse ja edastatakse järgmine teave:

1.

Jäätmehoidla nimi ja aadress, loa andev pädev asutus ning kontrolli korraldav pädev asutus.

2.

Teave loa kohta, sealhulgas väljastamise kuupäev, kehtivusaeg, jäätmehoidla kategooria direktiivi artikli 9 kohaselt, jäätmeliik ning käitiste ja seire- ning kontrollimenetluste lühikirjeldus; käitise kasutusetapi kirjeldus (tegutseb, sulgemisetapis või sulgemisjärgses etapis).

3.

Juhtumi kirjeldus, sealhulgas:

a)

juhtumi laad ja kirjeldus, juhtumi avastamise kirjeldus, juhtumi toimumise koht ja aeg;

b)

käitaja poolt pädevatele asutustele ja üldsusele ning vajaduse korral muudele liikmesriikidele, kelle puhul võib ilmneda piiriülene mõju, edastatud teabe kirjeldus ja aeg;

c)

võimalike keskkonna- ja tervisemõjude ning jäätmehoidla stabiilsust mõjutavate tagajärgede hindamine;

d)

juhtumi võimalike põhjuste analüüs.

4.

Juhtumi heastamiseks võetud parandusmeetmete kirjeldus, eelkõige:

a)

vajaduse korral hädaolukorra lahendamise kava rakendamise kirjeldus;

b)

pädevate asutuste antud juhiste liik;

c)

muud meetmed (täpsustada).

5.

Edaspidi samalaadi juhtumi ennetamiseks võetud meetmete kirjeldus, eelkõige:

a)

loa tingimustele lisatud uued tingimused;

b)

seire- ja kontrollisüsteemide kohandamine;

c)

teabe edastamise parandamine;

d)

muud meetmed (täpsustada).

6.

Täiendav teave, millest võib teistele liikmesriikidele ja komisjonile direktiivi paremaks rakendamiseks kasu olla.


III LISA

„Küsimustik direktiivi 2006/21/EÜ rakendamist käsitlevate liikmesriikide aruannete koostamiseks

A OSA.   KÜSIMUSED, MILLELE TULEB VASTATA ÜKS KORD ESIMESE ARUANDEPERIOODI KOHTA

1.   Halduskord ja üldteave

Palun märkige pädev asutus / pädevad asutused, kelle vastutusel on:

a)

käitajate koostatud jäätmekavade kontrollimine ja heakskiitmine;

b)

hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kavade koostamine A-kategooria käitiste jaoks;

c)

lubade andmine ja ajakohastamine ning rahalise tagatise kehtestamine ja ajakohastamine, ning

d)

jäätmehoidlate kontrollimine.

2.   Jäätmekavad ning suurõnnetuste vältimine ja nendest teavitamine

a)

Palun kirjeldage lühidalt direktiivi artikli 5 lõikes 6 osutatud menetlusi jäätmekavade heakskiitmiseks.

b)

A-kategooria käitiste puhul, mis ei kuulu nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ (1) (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) reguleerimisalasse, kirjeldage palun meetmeid, mis on võetud selleks, et:

tuvastada suurõnnetuse oht,

võtta käitise projekteerimisel, kasutamisel ja sulgemisel arvesse vajalikke elemente, ning

piirata kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele ja/või keskkonnale.

3.   Luba ja rahaline tagatis

a)

Palun märkige, milliseid meetmeid on võetud, et tagada direktiivi kohase loa olemasolu kõikidel tegutsevatel jäätmehoidlatel enne 1. maid 2012.

b)

Palun kirjeldage lühidalt, milliseid meetmeid on võetud parima võimaliku tehnika tutvustamiseks lubade kehtestamise ja kontrollimise eest vastutavatele asutustele.

c)

Palun märkige, kas direktiivi artikli 1 lõikes 3 osutatud võimalust, mille kohaselt võib mitteohtlike püsi- või tavajäätmete suhtes kehtivaid nõudeid leevendada või selliste nõuete kohaldamisest loobuda, on kasutatud.

d)

Palun selgitage, milliseid meetmeid on võetud loatingimuste korrapärase ajakohastamise tagamiseks direktiivi artikli 7 lõike 4 kohaselt.

e)

Palun kirjeldage üksikasjalikult direktiivi artikli 14 lõikes 1 osutatud menetlust ning rahalise tagatise kehtestamise ja selle korrapärase kohandamisega seotud korda. Kui palju käitisi on juba vastavalt direktiivi sätetele tagatisega kaetud? Kuidas on kavas tagada, et kõik käitised oleksid tagatisega kaetud enne 1. maid 2014?

4.   Üldsuse osalus ja piiriülesed mõjud

a)

Palun selgitage, kuidas analüüsitakse ning võetakse arvesse üldsuse arvamust ja märkusi enne lubade kohta otsuste tegemisel ning hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kavade ettevalmistamisel.

b)

Kuidas selliste käitiste puhul, mis võivad avaldada piiriülest mõju, on tagatud, et nõutud teave on tehtud kättesaadavaks asjakohase ajavahemiku jooksul ka tõenäoliselt mõjutatava liikmesriigi asjaomasele üldsusele?

c)

Milline tegutsemiskord on ette nähtud A-kategooria käitistele võimaliku suurõnnetuse korral, et tagada:

nõutud teabe viivitamata edastamine käitaja poolt pädevale asutusele,

üldsuse teavitamine ohutus- ja muudest meetmetest, ning

käitaja esitatud teabe edastamine liikmesriigile juhul, kui käitis võib avaldada piiriülest mõju?

5.   Jäätmehoidlate ehitamine ja haldamine

a)

Palun kirjeldage üksikasjalikult, milliseid meetmeid on võetud selle tagamiseks, et jäätmehoidlaid haldab artikli 11 lõikes 1 osutatud pädev isik ning et personal on saanud asjakohase väljaõppe.

b)

Palun kirjeldage lühidalt menetlust, mis on kehtestatud pädeva asutuse teavitamiseks 48 tunni jooksul igast juhtumist, mis tõenäoliselt võib mõjutada jäätmehoidla stabiilsust, ning jäätmehoidla seiremenetluse käigus ilmnenud kõikidest keskkonda oluliselt kahjustavatest mõjudest.

c)

Palun kirjeldage, kuidas pädev asutus kontrollib kooskõlas artikliga 11, et korrapärased aruanded seiretulemuste kohta:

edastatakse käitaja poolt asutusele,

näitavad vastavust loatingimustele.

6.   Sulgemis- ja sulgemisjärgsed toimingud, inventeerimine

a)

Palun selgitage lühidalt korda, mis on kehtestatud selle tagamiseks, et pärast hoidlate sulgemist, ning juhul kui pädev asutus peab seda vajalikuks, kontrollitakse korrapäraselt hoidlate stabiilsust ning võetakse meetmed keskkonnakahju vähendamiseks.

b)

Palun kirjeldage üksikasjalikult, milline meede on võetud direktiivi artikli 20 kohase suletud jäätmehoidlate inventeerimise tagamiseks enne 1. maid 2012.

7.   Kontrollimine

a)

Palun selgitage lühidalt, kas – ja kui, siis kuidas – on direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate hoidlate kontrollimisel arvesse võetud keskkonnaekspertiisi miinimumnõudeid. (2)

b)

Palun kirjeldage lühidalt, kuidas on kontrollitegevused kavandatud. Kas ja milliste kriteeriumide alusel on kindlaks määratud esmajärjekorras kontrollitavad käitised? Kas kontrolli sagedus ja liik on kohandatud käitise ja selle keskkonnaga seotud ohtudega?

c)

Palun selgitage, milliseid järgmisi kontrollitoiminguid on tehtud: kohapealne kontroll (tavapärane või mitte), proovide võtmine, sisekontrolli andmete kontroll, jäätmekäitlustoimingute ajakohastatud registri kontroll.

d)

Palun selgitage, milliseid meetmeid on võetud selle tagamiseks, et heakskiidetud jäätmekavasid ajakohastatakse korrapäraselt ja nende täitmist kontrollitakse.

e)

Millised on eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse direktiivi artikli 19 kohaselt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral?

B OSA.   KÜSIMUSED, MILLELE TULEB VASTATA KÕIKIDE ARUANDEPERIOODIDE KOHTA

1.   Halduskord ja üldteave

a)

Palun märkige haldusasutus (nimi, aadress, kontaktisik, e-posti aadress), kes vastutab käesoleva küsimustiku vastuste kooskõlastamise eest.

b)

Palun märkige võimaluse korral liikmesriigi territooriumil asuvate kaevandamisjäätmete hoidlate hinnanguline arv, kasutades lisas esitatud tabelit.

c)

Palun märkige liikmesriigi territooriumil tegutsevate A-kategooria jäätmehoidlate arv, mis võivad avaldada mõju keskkonnale või inimeste tervisele teises liikmesriigis.

2.   Jäätmekavad ning suurõnnetuste vältimine ja nendest teavitamine

a)

Palun märkige lühidalt:

aruandeperioodi jooksul heakskiidetud või ajutiselt või lõplikult tagasi lükatud jäätmekavade arv, ning

vajaduse ja võimaluse korral jäätmekava lõpliku tagasilükkamise peamised põhjused.

b)

Palun esitage loetelu direktiivi artikli 6 lõikes 3 osutatud hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kavadest. Kui kõikide A-kategooria käitiste jaoks ei ole veel koostatud hädaolukorra lahendamise kavasid, märkige palun puuduvate kavade arv ning nende koostamise ajakava.

c)

Kui teie riigis on koostatud püsijäätmete nimistu, nagu osutatud komisjoni 30. aprilli 2009. aasta otsuse 2009/359/EÜ (püsijäätmete mõiste täiendava määratlemise kohta kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ artikli 22 lõike 1 punkti f rakendamiseks) (3) artikli 2 lõikes 3, lisage palun kõnealuse nimistu koopia koos jäätmete määratlemisel püsijäätmetena kasutatud teabe ja andmete lühikirjeldusega.

3.   Luba ja rahaline tagatis

Palun märkige võimaluse korral lisas esitatud tabelit kasutades käitiste arv, millele on antud luba kooskõlas direktiivi sätetega.

4.   Sulgemis- ja sulgemisjärgsed toimingud, inventeerimine

a)

Palun märkige, kui mitu direktiivi artiklis 12 kirjeldatud sulgemismenetlust on aruandeperioodil tehtud ja/või heaks kiidetud.

b)

Kui palju on teie riigis neid käitisi, mis on suletud ning mille üle teostatakse korrapärast järelevalvet?

5.   Kontrollimine

a)

Palun märkige aruandeperioodil tehtud kontrollimiste arv ning eristage võimaluse korral kontrollimised, mis on tehtud:

A-kategooria käitistes ja muudes käitistes,

püsijäätmete käitlemisega tegelevates käitistes, ja

tavajäätmete käitlemisega tegelevates käitistes.

Kui asjakohasel geograafilisel tasandil (riigi/piirkonna/kohalik) on koostatud kontrollikava, lisage palun aruandele kõnealuse kava / kõnealuste kavade koopia.

b)

Mitu direktiivi sätete täitmatajätmise juhtumit on tuvastatud? Palun märkige täitmatajätmise peamised põhjused ning nõuete täitmise tagamiseks võetud meetmed?

6.   Muu asjakohane teave

a)

Palun kirjeldage kokkuvõtvalt direktiivi rakendamisel tekkinud peamisi raskusi. Kuidas tekkinud probleeme lahendati?

b)

Muud märkused, ettepanekud ja teave direktiivi rakendamise kohta.

LISA (4)

 

Tegutseb

Tegutseb loa alusel (5)

Üleminekuetapis (6)

Sulgemisetapis (7)

Suletud või mahajäetud (8)

A-kategooria (9)

 

 

 

 

 

sh „Seveso” käitised (10)

 

 

 

 

 

Mitte A-kategooria

 

 

 

 

 

Püsijäätmed (11)

 

 

 

 

 

Mitteohtlikud tavajäätmed

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

 


(1)  EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta soovitus, milles sätestatakse liikmesriikides läbiviidavate keskkonnaekspertiiside miinimumnõuded (EÜT L 118, 27.4.2001, lk 41).

(3)  ELT L 110, 1.5.2009, lk 46.

(4)  Võimaluse korral esitage palun eraldi.

(5)  Selliste käitiste arv, kellel on juba direktiivi nõuetele vastav luba.

(6)  Selliste käitiste arv, mis suletakse enne 2010. aastat ning mis kuuluvad artikli 24 lõike 4 reguleerimisalasse.

(7)  Selliste käitiste arv, mille puhul ei ole sulgemismenetlused veel lõppenud (artikkel 12).

(8)  Võimaluse korral märkida selliste mahajäetud ja suletud hoidlate hinnanguline arv, mis võivad avaldada kahjulikku mõju ning mis kuuluvad direktiivi artikli 20 reguleerimisalasse.

(9)  Käitised, mis on vastavalt direktiivi artiklile 9 klassifitseeritud A-kategooria käitiseks.

(10)  Direktiivi 96/82/EÜ reguleerimisalasse kuuluvad käitised.

(11)  Käitised, kus käideldakse üksnes direktiivis määratletud püsijäätmeid.”


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/46


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2009,

püsijäätmete mõiste täiendava määratlemise kohta kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/21/EÜ artikli 22 lõike 1 punkti f rakendamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3012 all)

(2009/359/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/21/EÜ artikli 3 lõikes 3 on määratletud püsijäätmete mõiste.

(2)

Püsijäätmete mõiste täiendava määratlemise eesmärk on kehtestada selged kriteeriumid ja tingimused, mille alusel saab kaevandustööstuse jäätmeid käsitada püsijäätmetena.

(3)

Selleks et vähendada käesoleva otsuse rakendamisega seotud halduskoormust, on tehnilisest seisukohast asjakohane jätta teatavatest katsetest välja sellised jäätmed, mille kohta on kättesaadav olemasolev asjakohane teave, ning võimaldada liikmesriikidel koostada nimistud sellise jäätmematerjali kohta, mida saab käsitada püsijäätmetena kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumidega.

(4)

Selleks et tagada kasutatava teabe kvaliteet ja esindavus, tuleks käesolevat otsust kohaldada jäätmete iseloomustamisel kooskõlas komisjoni otsusega 2009/360/EÜ, (2) ning see peaks põhinema samadel teabeallikatel.

(5)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (3) artikli 18 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Jäätmeid käsitatakse püsijäätmetena direktiivi 2006/21/EÜ artikli 3 lõike 3 tähenduses, kui lühema ja pikema aja jooksul on täidetud kõik järgmised kriteeriumid:

a)

jäätmed ei lagune ega lahustu ega muutu muul olulisel viisil, mis võib olulisel määral kahjustada keskkonda või inimeste tervist;

b)

jäätmete maksimaalne sulfiidse väävli sisaldus on 0,1 % või jäätmete maksimaalne sulfiidse väävli sisaldus on 1 % ja neutraliseerimisvõime suhtarv, mis on määratletud neutraliseerimisvõime ja hapestumisvõime suhtena ja kindlaks määratud prEN 15875 staatilise katse alusel, on suurem kui 3;

c)

jäätmed ei sütti ise ning need ei põle;

d)

selliste ainete, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist, eelkõige As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V ja Zn, sisaldus jäätmetes ning jäätmetest eraldi olevates ükskõik millistes peentes osakestes, on piisavalt väike ega ohusta oluliselt inimeste tervist ja keskkonda lühema ja pikema aja jooksul. Kõnealuste ainete sisaldus jäätmetes on piisavalt väike ega ohusta oluliselt inimeste tervist ja keskkonda juhul, kui see ei ületa kehtestatud riiklikke piirväärtusi selliste tegevuskohtade puhul, mille saastumatus on kindlaks tehtud, või riigi asjaomaseid looduslikke taustkontsentratsioone;

e)

jäätmed ei sisalda eraldamisel või töötlemisel kasutatud tooteid, mis võiksid kahjustada keskkonda või inimeste tervist.

2.   Jäätmeid võib käsitada püsijäätmetena teatavaid katseid tegemata juhul, kui pädevat asutust rahuldaval viisil on võimalik näidata, et lõikes 1 sätestatud kriteeriume on nõuetekohaselt arvesse võetud ning neid on täidetud, toetudes olemasolevale teabele või kehtivatele menetlustele või skeemidele.

3.   Liikmesriigid võivad koostada nimistud selliste jäätmematerjalide kohta, mida käsitatakse püsijäätmetena kooskõlas lõigetes 1 ja 2 määratletud kriteeriumidega.

Artikkel 2

Jäätmete inertsust, mis on kindlaks määratud kooskõlas käesoleva otsusega, hinnatakse otsuses 2009/360/EÜ osutatud jäätmete iseloomustamise raames ning see põhineb samadel teabeallikatel.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 48.

(3)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/48


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2009,

millega täiendatakse kaevandustööstuse jäätmete käitlemist käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/21/EÜ sätestatud jäätmete iseloomustamise tehnilisi nõudeid

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3013 all)

(2009/360/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 22 lõike 1 punkti e,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2006/21/EÜ on ette nähtud, et jäätmete iseloomustus on üks osa jäätmekavast, mille koostab kaevandustööstuses tegutseva ettevõtte käitaja ning kiidab heaks pädev asutus. Kõnealuse direktiivi II lisas on sätestatud teatavad aspektid, mida jäätmete iseloomustus peab sisaldama.

(2)

Kaevandamisjäätmete iseloomustamise eesmärk on saada asjaomast teavet käideldavate jäätmete kohta, et hinnata ja jälgida jäätmete omadusi, käitumist ja näitajaid ning tagada sellega keskkonnale ohutu jäätmete käitlemine pika aja jooksul. Lisaks peaks kaevandamisjäätmete iseloomustus lihtsustama kõnealuste jäätmete käitlemisvõimaluste ning riski vähendamise meetmete kindlaksmääramist, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

(3)

Kaevandamisjäätmete iseloomustamiseks vajalik teave ja andmed tuleks koguda olemasoleva olulise ja asjakohase teabe alusel või võtta vajaduse korral proove ning teha katseid. Tuleks tagada, et jäätmete iseloomustamiseks vajalik teave ja andmed oleksid asjakohased, piisavalt kvaliteetsed ja esindavad. Kõnealune teave peaks olema jäätmekavas nõuetekohaselt põhjendatud, et see oleks pädeva asutuse jaoks täielikult usaldusväärne.

(4)

Kogutava teabe üksikasjalikkus ning vajalikud proovid ja katsed peaksid sõltuma jäätmete liigist ja võimalikest keskkonnaohtudest ning kavandatud jäätmehoidlast. Tehnilisest seisukohast tuleks võimaldada järkjärgulist lähenemist, et tagada jäätmete nõuetekohane iseloomustamine.

(5)

Tehnilisest seisukohast on asjakohane jätta geokeemilistest katsetest välja sellised jäätmed, mis on määratletud püsijäätmetena kooskõlas komisjoni otsuses 2009/359/EÜ (2) sätestatud kriteeriumidega.

(6)

Käesolevas otsuses ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (3) artikli 18 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Jäätmete iseloomustus

1.   Liikmesriigid tagavad, et jäätmete iseloomustus, mille koostavad kaevandustööstuses tegutsevate ettevõtete käitajad, on kooskõlas käesoleva otsusega.

2.   Jäätmete iseloomustus hõlmab järgmisi lisas täpsustatud teabe kategooriaid:

a)

taustteave;

b)

kaevandatava maardla geoloogiline taust;

c)

jäätmete tüüp ja kavandatud käitlusviis;

d)

jäätmete geotehniline käitumine;

e)

jäätmete geokeemilised näitajad ja käitumine.

3.   Jäätmete geokeemilise käitumise hindamisel võetakse arvesse püsijäätmete määratlemise kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni otsuses 2009/359/EÜ. Kui kõnealuste kriteeriumide alusel määratletakse jäätmed püsijäätmetena, tehakse nende puhul üksnes asjaomane osa lisa punktis 5 osutatud geokeemilisest katsest.

Artikkel 2

Teabe kogumine ja hindamine

1.   Jäätmete iseloomustamiseks vajalik teave ja andmed kogutakse lõigetes 2–5 sätestatud korras.

2.   Kasutatakse olemasolevaid uuringuid ja uurimusi, sealhulgas olemasolevaid lubasid, geoloogilisi uuringuid, samalaadseid tegevuskohti, püsijäätmete nimistuid, asjakohaseid sertifitseerimiskavasid, samalaadset materjali käsitlevaid Euroopa või riigi standardeid, mis vastavad lisas sätestatud nõuetele.

3.   Kogu teabe kvaliteeti ja esindavust hinnatakse ning tehakse kindlaks puuduv teave.

4.   Kui jäätmete iseloomustamiseks vajalik teave puudub, koostatakse kooskõlas standardiga EN 14899 proovivõtukava ning võetakse sellega kooskõlas proovid. Proovivõtukavad põhinevad vajaduse korral kindlaks määratud teabel, mis sisaldab järgmist:

a)

andmete kogumise eesmärk;

b)

katsekava ja proovivõtu nõuded;

c)

proovivõtu kohad, sealhulgas puursüdamikud, kaeveesi, lintkonveierid, puistangud, hiivahoidlad või muud asjaomased kohad;

d)

menetlused ja soovitused, mis käsitlevad proovide arvu, suurust, massi, kirjeldust ja käitlemist.

Proovide tulemuste usaldusväärsust ja kvaliteeti hinnatakse.

5.   Iseloomustamisprotsessi tulemusi hinnatakse. Vajaduse korral kogutakse täiendavat teavet sama meetodit kasutades. Lõplik tulemus lisatakse jäätmekavasse.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 46.

(3)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


LISA

JÄÄTMETE ISELOOMUSTAMISE TEHNILISED NÕUDED

1.   Taustteave

Kaevandamise üldise tausta ja eesmärkide läbivaatamine ning neist aru saamine.

Üldteabe kogumine järgmiste aspektide kohta:

uuring, kaevandamine või töötlemine;

kasutatud kaevandamis- ja töötlemismeetodi liik ja kirjeldus;

saadava toote tüüp.

2.   Kaevandatava maardla geoloogiline taust

Kaevandamisel ja töötlemisel tekkivate jäätmeühikute kindlaksmääramine, esitades asjaomast teavet järgmiste aspektide kohta:

ümbruskonna kivimite tüüp, nende keemiline koostis ja mineraloogia, sealhulgas mineraliseeritud kivimite ja aherkivimite hüdrotermaalne muutumine;

maardla tüüp, sealhulgas mineraliseeritud kivimid või mineralisatsiooni sisaldav kivim;

mineraliseerumise tüpoloogia, keemia ja mineraloogia, sealhulgas kaevandatud maavarade, aherainete, hiljuti moodustunud hüdrotermaalsete maavarade füüsikalised omadused, nagu tihedus, poorsus, osakeste jaotumine suuruse järgi, veesisaldus;

maardla suurus ja geomeetria;

porsumine ja rabenemine keemilisest ja mineraloogilisest seisukohast.

3.   Jäätmed ja kavandatud käitlusviis

Uuringute käigus, kaevandamisel ja töötlemisel tekkinud kõikide jäätmete tüübi, sealhulgas lasundi, aheraine ja rikastusjäätmete kirjeldus, esitades teavet järgmiste aspektide kohta:

kaevandamiskohas olevate jäätmete päritolu ning nimetatud jäätmeid tekitav tegevus, näiteks uuring, kaevandamine, jahvatamine, rikastamine;

jäätmete kogus;

jäätmete transportimise süsteemi kirjeldus;

töötlemisel kasutatavate keemiliste ainete kirjeldus;

jäätmete liigitus vastavalt komisjoni otsusele 2000/532/EÜ, (1) sealhulgas nende ohtlikud omadused;

kavandatud jäätmehoidla liik, jäätmetega kokkupuute lõplik vorm ja jäätmete ladustamise meetod jäätmehoidlas.

4.   Jäätmete geotehniline käitumine

Jäätmete peamiste füüsikaliste omaduste hindamiseks sobivate näitajate kindlaksmääramine, arvestades jäätmehoidla liiki.

Asjaomased näitajad, mida tuleb arvesse võtta, on järgmised: granulomeetriline koostis, plastsus, tihedus ja veesisaldus, kompaktsus, nihkejõud ja hõõrdenurk, läbilaskvus ja poorsustegur, kokkusurutavus ja tihenemine.

5.   Jäätmete geokeemilised omadused ja käitumine

Jäätmete ja neis sisalduvate kõikide lisandite või jääkide keemiliste ja mineraloogiliste omaduste täpsustamine.

Aja jooksul filtratsiooniprotsessi käigus toimuvate keemiliste protsesside prognoosimine iga jäätmeliigi puhul, arvestades kavandatud käitlusviisi, eelkõige

aja jooksul toimuva metallide, oksüanioonide ja soola leostuvuse hindamine leostuvuse pH-sõltuvuse testi ja/või perkolatsioonitesti ja/või ajast sõltuva vabanemise testi ja/või muu sobiva katse abil;

sulfiide sisaldavate jäätmete puhul tehakse staatilised või kineetilised katsed, et määrata kindlaks happelise kaevandusvee tekkimise võimalus ja metallide leostumine aja jooksul.


(1)  EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/52


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2009,

millega lubatakse Soomel anda toetust 2009. saagiaasta seemne ja teraviljaseemne eest

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3078 all)

(Ainult soome- ja rootsikeelne tekst on autentsed)

(2009/361/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 182 lõike 2 esimest lõiku koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

10. detsembri 2008. aasta kirjaga taotles Soome valitsus luba anda 2009.-2010. aastal põllumajandustootjatele toetust eranditult Soomes toodetud seemne ja teraviljaseemne sortide teatavate koguste puhul seoses eriliste ilmastikutingimustega.

(2)

Soome on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 182 lõike 2 teise lõiguga esitanud komisjonile rahuldava aruande lubatud toetuse tulemuste kohta. Seepärast lubatakse Soomel anda riiklikku toetust 2009. aastal kasvatatud seemnete eest.

(3)

Soome taotleb luba anda hektaritoetust teatavatele aladele, kus kasvatatakse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1782/2003) (2) XIII lisas loetletud Gramineae (kõrrelised) ja Leguminosae (liblikõielised) liikide seemneid, v.a Phleum pratense L. (timut), ja teatavatele aladele, kus kasvatatakse teraviljaseemet.

(4)

Kavandatav toetus peab vastama määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 182 lõikes 2 sätestatud tingimustele. See kehtib ainult Soomes kasvatatavate seemne ja teraviljaseemne sortide suhtes, mis on kohandunud selle maa ilmastikutingimustega ja mida ei kasvatata teistes liikmesriikides. Komisjoni luba peaks piirduma ainult sortidega, mis on loetletud Soome sordilehel nende sortide hulgas, mida toodetakse ainult Soomes.

(5)

Tuleks ette näha, et komisjoni tuleb teavitada meetmetest, mida Soome on võtnud käesolevas otsuses kehtestatud piirmäärade järgimiseks.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Soomel lubatakse anda toetust 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2009 toodetud seemne eest tema territooriumil asuvatele registreeritud seemnekasvatajatele, kes kasvatavad lisas osutatud sertifitseeritud seemet ja teraviljaseemet kõnealuses lisas ette nähtud kogustes.

Luba hõlmab ainult sorte, mis on loetletud Soome riiklikul sordilehel ja mida kasvatatakse ainult Soomes.

Artikkel 2

Soome tagab asjakohase kontrollisüsteemi kaudu, et toetust antakse ainult käesoleva otsuse lisas osutatud sortide eest.

Artikkel 3

Soome saadab komisjonile asjaomaste sertifitseeritud sortide nimekirja ja kõik selle muudatused ning esitab komisjonile piirkonnad ning seemne ja teraviljaseemne kogused, millega seoses toetust antakse.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Soome Vabariigile.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 30, 31.1.2009, lk 16.


LISA

Seemned

Toetuskõlblik

:

maa-ala, kus kasvatatakse määruse (EÜ) nr 73/2009 XIII lisas loetletud sertifitseeritud Gramineae (kõrrelised) ja Leguminosae (liblikõielised) liikide seemneid, v.a Phleum pratense L. (timut).

Maksimaalne toetus hektari kohta

:

220 eurot.

Maksimaalne eelarve

:

442 200 eurot.

Teraviljaseeme

Toetuskõlblik

:

maa-ala, kus kasvatatakse sertifitseeritud nisu, kaera, otra ja rukist.

Maksimaalne toetus hektari kohta

:

73 eurot.

Maksimaalne eelarve

:

2 190 000 eurot.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/54


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2009,

millega antakse luba lükopeeni turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3149 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2009/362/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing DSM Nutritional Products Ltd. esitas 18. juulil 2008 Iirimaa pädevale ametiasutusele taotluse sünteetilise lükopeeni turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana; Iirimaa pädev toiduhindamisasutus esitas 6. oktoobril 2008 esmase ohutushindamise aruande. Selles aruandes jõuti järeldusele, et muid menetluses olevaid lükopeeni käsitlevaid taotlusi silmas pidades on sünteetilise lükopeeni kohta vaja teha täiendav hindamine tagamaks, et toidu uuendkoostisosana kasutamiseks antaks eri lükopeenide jaoks load samadel tingimustel.

(2)

Komisjon edastas esialgse hindamisaruande kõikidele liikmesriikidele 22. oktoobril 2008.

(3)

EFSA võttis 4. detsembril 2008 vastu dieettoiduainete, toitumise ja allergia teaduskomisjoni teadusliku arvamuse komisjoni taotluse kohta, milles käsitleti Blakeslea trispora’st saadud külmas vees dispergeeritava lükopeeni ohutust („Scientific Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of lycopene from Blakeslea trispora Cold Water Dispersion (CWD)”). Kõnealuses arvamuses jõuti järeldusele, et toiduainetes ja -lisandites kasutamiseks ette nähtud lükopeeni valmistised kujutavad endast lükopeeni suspensioone toiduks kasutatavates õlides või otsepressitavaid või vees dispergeeritavaid pulbreid. Kuna sellisel kujul võib lükopeen oksüdeeruda, tuleb ette näha piisav kaitse oksüdatsiooni eest.

(4)

Samuti leidis EFSA, et kuigi lükopeeni tarbimine jääb tavakasutaja puhul allapoole lubatavast päevasest annusest, võib juhtuda, et mõni lükopeeni kasutaja tarbib seda lubatust rohkem. Seepärast on asjakohane koguda andmeid lükopeeni tarbimise kohta mitme aasta jooksul pärast loa andmist, et selle loa läbivaatamise puhul saaks arvesse võtta hilisemaid andmeid lükopeeni ja selle tarbimise ohutuse kohta. Erilist tähelepanu tuleks pöörata andmete kogumisele hommikuhelveste lükopeenisisalduse kohta. Kõnealust käesoleva otsuse kohast nõuet kohaldatakse toidu uuendkoostisosana kasutatava lükopeeni suhtes, kuid mitte toiduvärvina kasutatava lükopeeni suhtes, mis kuulub nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ (toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (2) reguleerimisalasse.

(5)

Teadusliku hindamise alusel on kindlaks tehtud, et sünteetiline lükopeen vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kirjeldatud sünteetilist lükopeeni (edaspidi „toode”) tohib viia ühenduse turule toidu uuendkoostisosana ja kasutada II lisas loetletud toiduainetes.

Artikkel 2

Nimetus, mis kantakse käesoleva otsusega lubatud toidu uuendkoostisosa sisaldava toiduaine märgisele, on „lükopeen”.

Artikkel 3

Äriühing DSM Nutritional Products Ltd. kehtestab toote turustamise järelevalve kava. Kõnealuse kavaga hõlmatakse III lisas täpsustatud teave toiduainetes kasutatava lükopeeni koguste kohta.

Kogutud teave tehakse komisjonile ja liikmesriikidele kättesaadavaks. Uut teavet ja EFSA aruannet silmas pidades vaadatakse lükopeeni toiduainete koostisosana kasutamise tingimused uuesti läbi hiljemalt 2014. aastal.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule DSM Nutritional Products Ltd., Wurmis 576, CH – 4363 Kaiseraugst, Šveits.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.


I LISA

Sünteetilise lükopeeni tehnilised nõuded

KIRJELDUS

Sünteetilist lükopeeni toodetakse muude toiduainetes kasutatavate karotenoidide tootmisel tavaliselt kasutatavate sünteetiliste vaheühendite kondenseerimisega Wittigi meetodil. Sünteetiline lükopeen sisaldab vähemalt 96 % lükopeeni, lisaks väikestes kogustes muid keemiliselt lähedasi karotenoide. Lükopeen on kaubanduslikult kättesaadav sobivale täidisainele lisatud pulbrina või õlidispersioonina. Värvus on tumepunane või punakas-violetne. Tuleb tagada kaitse oksüdatsiooni eest.

ISELOOMUSTUS

Keemiline nimetus

:

lükopeen

CASi number

:

502-65-8 (kõik-trans-lükopeen)

Keemiline valem

:

C40H56

Struktuurivalem

:

Image

Valemijärgne molekulmass

:

536,85


II LISA

Loetelu toiduainetest, millele võib lisada sünteetilist lükopeeni

Toidukategooria

Lükopeeni suurim lubatud sisaldus

Puuvilja- või köögiviljamahlal põhinevad joogid (sealhulgas kontsentraadid)

2,5 mg/100 g

Joogid, mis on ette nähtud eelkõige sportlastele intensiivsest lihaste tööst tingitud energiakao korvamiseks

2,5 mg/100 g

Kehakaalu vähendamiseks ette nähtud madala energiasisaldusega dieetides kasutatavad toidud

8 mg söögikorra asendaja kohta

Hommikuhelbed

5 mg/100 g

Rasvad ja kastmed

10 mg/100 g

Muud supid kui tomatisupid

1 mg/100 g

Leib (sealhulgas näkileib)

3 mg/100 g

Meditsiinilise eriotstarbega dieettoidud

Kooskõlas konkreetsete toitumisnõuetega

Toidulisandid

15 mg päevadoosi kohta vastavalt tootja soovitusele


III LISA

Sünteetilise lükopeeni järelevalve pärast selle turuleviimist

KOGUTAV TEAVE

Sünteetilise lükopeeni kogused, mis äriühing DSM Nutritional Products Ltd. on tarninud oma klientidele Euroopa Liidu turule viimiseks ette nähtud valmistoiduainete tootmise eesmärgil.

Andmebaasiotsingute tulemused lükopeenilisandiga toiduainete kasutusele võtmise kohta, samuti teatatakse kasutusele võetud toiduaine lükopeenisisaldus ja portsjoni suurus igas liikmesriigis.

TEABE ESITAMINE

Eespool kirjeldatud teave esitatakse aastate 2009–2012 kohta Euroopa Komisjonile igal aastal. Esimene kord esitatakse teave 31. oktoobril 2010 aruandeperioodi kohta, mis kestab 1. juulist 2009 kuni 30. juunini 2010, ja seejärel kahel järgmisel aastal samasuguste aastaste aruandeperioodide kohta.

TÄIENDAV TEAVE

Äriühing DSM Nutritional Products Ltd. peaks esitama sama teabe toiduvärvina kasutatava lükopeeni tarbitud koguste kohta, kui see on asjakohane ja kui selline teave on äriühingule kättesaadav.

Kui see on võimalik, esitab äriühing DSM Nutritional Products Ltd. uue teadusliku teabe, et lükopeeni ohutu tarbimise piirmäär uuesti läbi vaadataks.

TARBITUD LÜKOPEENIKOGUSTE HINDAMINE

Eespool kirjeldatud kogutud ja esitatud teabe põhjal viib äriühing DSM Nutritional Products Ltd. läbi ajakohastatud hindamise lükopeeni tarbimise kohta.

LÄBIVAATAMINE

Komisjon konsulteerib EFSAga aastal 2013, et tootja esitatud teave läbi vaadata.


1.5.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/58


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2009,

millega muudetakse otsust 2002/253/EÜ, millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 3517 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/363/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsust, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik, (1) eriti selle artikli 3 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta otsuse 2000/96/EÜ (nakkushaiguste kohta, mis kuuluvad järk-järgulisele hõlmamisele ühenduse võrgustikuga vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 2119/98/EÜ) (2) I lisa punkti 2.1 kohaselt on „vaktsineerimise abil ärahoitavad haigused”, sealhulgas „gripp”, hõlmatud epidemioloogilise seirega vastavalt otsusele nr 2119/98/EÜ.

(2)

Komisjoni 19. märtsi 2002. aasta otsuse 2002/253/EÜ (millega nähakse ette haigusjuhtude määratlused ühenduse võrgustiku teavitamiseks nakkushaigustest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 2119/98/EÜ) (3) artikli 2 kohaselt tuleks kõnealuse otsuse lisas sätestatud haigusjuhtude määratlusi vajalikul määral ajakohastada uusimate teaduslike andmete arvessevõtmiseks.

(3)

Põhja-Ameerikas ja viimasel ajal mitmes liikmesriigis on teateid mitmest uue gripiviirusega nakatumise juhtumist. Kõnealune viirus on otsuse 2000/96/EÜ I lisas nimetatud haiguse „gripp” üks paljudest vormidest. Võttes aga arvesse asjaolu, et kõnealuse viiruse puhul esineb oht gripipandeemia tekkeks ning et selline olukord nõuab viivitamata kooskõlastamist ühenduse ja riiklike pädevate asutuste vahel, on vaja esitada eraldi haigusjuhu määratlus, mis eristuks üldisemast gripi määratlusest, nii et riiklikel pädevatel asutustel oleks võimalik edastada ühenduse võrgustikku asjakohast teavet vastavalt otsuse nr 2119/98/EÜ artiklile 4.

(4)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus) (4) artikliga 9 esitas nimetatud keskus komisjoni nõudmisel tehnilise dokumendi kõnealuse nakkushaiguse haigusjuhu määratluse kohta, et aidata komisjonil ja liikmesriikidel välja töötada sekkumisstrateegiad järelevalve ja reageerimise valdkonnas. Otsuse 2002/253/EÜ lisas nimetatud nakkushaiguste haigusjuhu määratlusi tuleks selle dokumendi alusel ajakohastada.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsuse nr 2119/98/EÜ artikli 7 alusel moodustatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/253/EÜ lisa täiendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud täiendava haigusjuhu määratlusega.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1.

(2)  EÜT L 28, 3.2.2000, lk 50.

(3)  EÜT L 86, 3.4.2002, lk 44.

(4)  ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Otsuse 2002/253/EÜ lisa täiendatakse järgmiselt:

„UUS GRIPIVIIRUS A (H1N1) (NIINIMETATUD SEAGRIPIVIIRUS A(H1N1) JA MEHHIKO GRIPIVIIRUS) (1)

Kliinilised kriteeriumid

Inimesed, kellel on üks kolmest järgnevast:

palavik üle 38 °C JA äge hingamisteede nakkus;

kopsupõletik (raskekujuline hingamisteede haigus);

surm ebaselge ägeda hingamisteede nakkuse tõttu.

Laboratoorsed kriteeriumid

Vähemalt üks järgmistest proovidest:

RT-PCR;

viiruse kultiveerimine (nõutavad BSL-3 ruumid);

A-tüüpi uuele gripiviirusele (H1N1) viirusele iseloomulike neutraliseerivate antikehade neljakordne tõus (tingib vajaduse paarisseerumite järele, haiguse ägedas faasis ja paranemisfaasis vähemalt 10–14 päeva hiljem).

Epidemioloogilised kriteeriumid

Vähemalt üks järgnevast kolmest seitse päeva enne haiguse ilmnemist:

isik, kes on olnud lähedases kokkupuutes sellise isikuga, kelle puhul on kinnitatud uue gripiviiruse A (H1N1) haigusjuhu esinemist, sel ajal, kui vastav isik oli haige;

isik, kes käis reisil piirkonnas, kus on dokumenteeritud uue gripiviiruse A (H1N1) jätkuv inimeselt inimesele ülekandumine;

isik, kes töötab laboris, kus uuritakse uue gripiviiruse A (H1N1) proove.

Haigusjuhu klassifikatsioon

A.   Uurimisel olev juht

Kõik isikud, kes vastavad kliinilistele ja epidemioloogilistele kriteeriumidele.

B.   Tõenäoline haigusjuht

Kõik isikud, kes vastavad kliinilistele JA epidemioloogilistele kriteeriumidele JA kellel on analüüsitulemustega tõestatud A-tüüpi gripi nakkus, mille alamtüüpi ei osata määrata.

C.   Kinnitatud haigusjuht

Kõik kinnitatud laboratoorsetele kriteeriumidele vastavad isikud.


(1)  Viiruse nimetust muudetakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni esitatud definitsiooniga.”.