ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.108.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 108

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
29. aprill 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 350/2009, 28. aprill 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2009, 28. aprill 2009, millega määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 29 osutatud kvoodi alusel Dominikaani Vabariiki eksporditavate teatavate piimatoodete ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 352/2009, 24. aprill 2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artikli 6 lõike 3 punktis a osutatud riskihindamise ühise ohutusmeetodi vastuvõtmise kohta ( 1 )

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2009, 28. aprill 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks

20

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/350/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. aprill 2009, Iirimaa taotluse kohta hakata kohaldama nõukogu otsust 2008/381/EÜ Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2708 all)

53

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2009/351/ÜVJP, 27. aprill 2009, Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

54

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 350/2009,

28. aprill 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. aprillil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

82,3

TN

139,0

TR

110,2

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

37,3

TR

143,3

ZZ

112,0

0709 90 70

JO

216,7

TR

98,9

ZZ

157,8

0805 10 20

EG

45,4

IL

57,1

MA

40,8

TN

54,2

TR

50,2

US

56,9

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

46,3

ZA

73,4

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

82,0

BR

72,0

CA

113,8

CL

78,3

CN

92,8

MK

31,8

NZ

114,0

US

114,4

UY

70,9

ZA

79,5

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

88,1

CL

82,9

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

92,2

ZZ

88,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 351/2009,

28. aprill 2009,

millega määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 29 osutatud kvoodi alusel Dominikaani Vabariiki eksporditavate teatavate piimatoodete ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 17. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1282/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1295/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (2) eriti selle artikli 33 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaoga on kindlaks määratud teatavatele Dominikaani Vabariiki eksporditavatele piimatoodetele ekspordilitsentside andmise kord kõnealuse riigi jaoks avatud kvoodi alusel.

(2)

2009/2010. kvoodiaastaks esitatud taotlused hõlmavad saada olevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks taotletud koguste puhul kehtestada jaotuskoefitsiendid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikuks 1. juulist 2009 kuni 30. juunini 2010 esitatud ekspordilitsentsitaotlustega hõlmatud kogused määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 29 lõikes 2 osutatud toodete puhul korrutatakse järgmiste jaotuskoefitsientidega:

0,575975 määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud kvoodiosa kohta esitatud taotluste puhul,

0,336842 määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 30 lõike 1 punktis b osutatud kvoodiosa kohta esitatud taotluste puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. aprillil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4.


29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 352/2009,

24. aprill 2009,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artikli 6 lõike 3 punktis a osutatud riskihindamise ühise ohutusmeetodi vastuvõtmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (raudteede ohutuse direktiiv), (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 6 lõike 1 kohaselt peaks komisjon vastu võtma esimese komplekti ühiseid ohutusmeetodeid (edaspidi „ühised ohutusmeetodid”), mis hõlmavad vähemalt kõnealuse direktiivi artikli 6 lõike 3 punktis a nimetatud riskihindamismeetodeid, need tuleks vastu võtta Euroopa Raudteeagentuuri soovituse põhjal.

(2)

Euroopa Raudteeagentuur võttis 6. detsembril 2007. aastal vastu soovituse ühiste ohutusmeetodite esimese komplekti kohta (ERA-REC-02-2007-SAF).

(3)

Vastavalt direktiivile 2004/49/EÜ tuleks ühised ohutusmeetodid võtta kasutusele järk-järgult, et tagada ohutuse kõrge taseme säilimine ning vajaduse ja võimaluse korral ohutuse parandamine.

(4)

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 9 lõike 1 kohaselt kehtestavad raudtee- ja infrastruktuuriettevõtjad ohutuse juhtimissüsteemid selle tagamiseks, et raudteesüsteem suudab saavutada vähemalt ühised ohutuseesmärgid. Vastavalt direktiivi 2004/49/EÜ III lisa punkti 2 alapunktile d sisaldab ohutusjuhtimissüsteem riskihindamise ja riskikontrollimeetmete rakendamise menetlusi ja meetodeid, kui tegevustingimuste muutumisest või uutest materjalidest tuleneb uusi riske infrastruktuurile või tegevusele. Kõnealune ohutusjuhtimissüsteemi põhielement kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse.

(5)

Tulenevalt nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/440/EMÜ (ühenduse raudteede arendamise kohta) (2) ja direktiivi 2004/49/EÜ artikli 9 lõike 2 kohaldamisest tuleks erilist tähelepanu pöörata riskijuhtimisele käesoleva määruse kohaldamisega seotud osaliste vaheliste liideste puhul.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) (3) artikliga 15 nõutakse, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et raudteesüsteemi struktuurilisi allsüsteeme võib kasutusele võtta üksnes siis, kui need on projekteeritud, ehitatud ja paigaldatud viisil, mis vastab allsüsteemide integreerimist raudteesüsteemi käsitlevatele olulistele nõuetele. Eelkõige peavad liikmesriigid kontrollima kõnealuste allsüsteemide ühilduvust raudteesüsteemiga, millesse nad integreeritakse, ja nimetatud allsüsteemide integreerimise ohutust vastavalt käesolevale määrusele.

(7)

Üheks raudteeturu avamise takistuseks oli ühise lähenemisviisi puudumine raudteesüsteemi ohutustasemetele ja -nõuetele vastavuse kindlaksmääramisel ja tõendamisel. Seepärast teostasid liikmesriigid varem ise hindamist, et kiita heaks süsteem või selle osad, mis olid teistes liikmesriikides välja töötatud ja ohutuks osutunud.

(8)

Liikmesriikidevahelise vastastikuse tunnustamise hõlbustamiseks tuleks ühtlustada riskide kindlaksmääramise ja juhtimise meetodid raudteesüsteemi arendamise ja toimimisega seotud ettevõtjate seas, samuti meetodid, millega tõendatakse ühenduse territooriumil asuva raudteesüsteemi vastavust ohutusnõuetele. Kõigepealt on vaja ühtlustada riskihindamise ja kontrollimeetmete rakendamise menetlused ja meetodid, kui tegevustingimuste muutumisest või uutest materjalidest tulenevad uued riskid infrastruktuurile või tegevusele, nagu on osutatud direktiivi 2004/49/EÜ III lisa punkti 2 alapunktis d.

(9)

Kui ei ole teatatud riiklikust eeskirjast, millega määratletakse, kas muudatus on liikmesriigis oluline või mitte, peaks muudatuse rakendamise eest vastutav isik (edaspidi „taotleja”) kõigepealt kaaluma kõnealuse muudatuse võimalikku mõju raudteesüsteemi ohutusele. Kui kavandatud muudatus mõjutab ohutust, peaks taotleja kõnealuse muudatuse olulisuse hindamisel tuginema eksperdiarvamusele ja kriteeriumidele, mis tuleks sätestada käesolevas määruses. Kõnealuse hindamise tulemuseks peaks olema üks kolmest järeldusest. Esimesel juhul ei käsitata muudatust olulisena ja taotleja peaks selle rakendamisel kohaldama oma ohutusmeetodit. Teisel juhul käsitatakse muudatust olulisena ja taotleja peaks selle rakendamisel kohaldama käesolevat määrust, ilma et ohutusasutus peaks konkreetselt sekkuma. Kolmandal juhul käsitatakse muudatust olulisena, ent ühenduse õigusnormide kohaselt peab konkreetselt sekkuma asjakohane ohutusasutus, näiteks seoses sõiduki kasutuselevõtu uue loaga, raudtee-ettevõtja ohutussertifikaadi läbivaatamise/ajakohastamisega või infrastruktuuri-ettevõtja ohutusloa läbivaatamise/ajakohastamisega.

(10)

Juba kasutatava raudteesüsteemi muutmise korral tuleks ka hinnata muudatuse olulisust, võttes arvesse kõiki sama süsteemiosa mõjutavaid ohutusalaseid muudatusi alates käesoleva määruse jõustumisest või selles kirjeldatud riskijuhtimismenetluse viimasest kohaldamisest, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Eesmärk on hinnata, kas sellised muudatused koos moodustavad riskihindamise ühise ohutusmeetodi täielikku kohaldamist nõudva olulise muudatuse või mitte.

(11)

Olulise muudatusega seotud riski vastuvõetavust tuleks hinnata ühe või mitme järgmise riskide heakskiitmise põhimõtte alusel: tegevusjuhise kohaldamine, võrdlus raudteesüsteemi sarnaste osadega, riski selgesõnaline prognoosimine. Kõiki põhimõtteid on edukalt kasutatud mitme raudteerakenduse puhul, samuti ka muude transpordiliikide ja tööstusharude puhul. Riski selgesõnalise prognoosimise põhimõtet kasutatakse sageli komplekssete või uuenduslike muudatuste puhul. Taotleja peaks vastutama kohaldatava põhimõtte valimise eest.

(12)

Vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei tohiks käesolev määrus oma eesmärgi saavutamiseks, s.t kehtestada riskihindamise ühine ohutusmeetod, minna vajalikust kaugemale. Kui kohaldatakse üldtunnustatud tegevusjuhist, peaks olema lubatud vähendada ühise ohutusmeetodi kohaldamise mõju. Ning kui ühenduse õigusnormide kohaselt on vajalik konkreetne sekkumine, peaks ohutusasutusel olema ka lubatud tegutseda sõltumatu hindamisasutusena, et vähendada kontrolli dubleerimist, tööstusharu põhjendamatuid kulusid ja turuleviimise aega.

(13)

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 6 lõike 5 kohaselt peavad liikmesriigid tegema kõik vajalikud muudatused riiklikes ohutuseeskirjades, et need oleksid kooskõlas ühiste ohutusmeetoditega.

(14)

Silmas pidades praegu ohutuse hindamisel kasutatavaid eri lähenemisviise, on vajalik üleminekuperiood, selleks et anda asjaosalistele piisavalt aega vajaduse korral tutvuda uue ühise lähenemisviisiga ja seda kohaldada ning omandada sellekohaseid kogemusi.

(15)

Arvestades asjaolu, et ametlik riskipõhine lähenemisviis on mõnes liikmesriigis suhteliselt uus, peaks riskihindamise ühine ohutusmeetod talitluslike või organisatsiooniliste muudatuste puhul olema vabatahtlik kuni 1. juulini 2012. See võimaldaks Euroopa Raudteeagentuuril võimaluse korral aidata kaasa nende kohaldamisele ja teha vajaduse korral ettepanek kõnealuse ühise ohutusmeetodi täiendamise kohta enne 1. juulit 2012.

(16)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 27 lõike 1 kohaselt loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi 2004/49/EÜ artikli 6 lõike 3 punkti a kohane riskihindamise ühine ohutusmeetod (edaspidi „ühine ohutusmeetod”).

2.   Riskihindamise ühise ohutusmeetodi eesmärk on säilitada või vajaduse ja võimaluse korral parandada ühenduse raudteede ohutust. Ühine ohutusmeetod lihtsustab juurdepääsu raudteeveoteenuste turule, ühtlustades järgmised asjaolud:

a)

ohutustasemete ja ohutusnõuetele vastavuse hindamiseks kasutatavad riskijuhtimismenetlused;

b)

asjakohase raudteesektori eri ettevõtjate vahelise ohutusalase teabe vahetamine, et juhtida ohutust kõnealuse sektori kõigis võimalikes liidestes;

c)

riskijuhtimismenetluse kohaldamise kaudu saadud tõendusmaterjal.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Vastavalt direktiivi 2004/49/EÜ III lisa punkti 2 alapunktile d kohaldatakse riskihindamise ühist ohutusmeetodit liikmesriigi raudteesüsteemi iga sellise muudatuse suhtes, mida käesoleva määruse artikli 4 alusel käsitatakse olulisena. Sellised muudatused võivad olla tehnilised, talitluslikud või organisatsioonilised. Organisatsioonilistest muudatustest võetakse arvesse üksnes selliseid, mis võiksid mõjutada tegevustingimusi.

2.   Kui olulised muudatused hõlmavad direktiivi 2008/57/EÜ kohaldamisalasse kuuluvaid struktuurilisi allsüsteeme, kohaldatakse riskihindamise ühist ohutusmeetodit järgmistel juhtudel:

a)

üldist riskihindamist nõuavad asjakohased koostalitlusvõime tehnilised kirjeldused (edaspidi „KTKd”). Sel juhul täpsustatakse KTKdes vajaduse korral, missugust ühise ohutusmeetodi osa kohaldatakse;

b)

et tagada KTKde kohaldamisalasse kuuluvate struktuuriliste allsüsteemide integreerimine olemasolevasse süsteemi direktiivi 2008/57/EÜ artikli 15 lõike 1 alusel.

Ühise ohutusmeetodi kohaldamisega esimese lõigu punkti b juhul ei tohi kaasneda nõuded, mis on vastuolus asjakohastes KTKdes sätestatud kohustuslike nõuetega.

Kui ühise ohutusmeetodi kohaldamisega kaasneb nõue, mis ei ole KTKdega kooskõlas, teavitab taotleja sellest asjaomast liikmesriiki, kes võib teha otsuse paluda KTKde läbivaatamist kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 6 lõikega 2 ja artikliga 7 või erandit kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 9.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste süsteemide suhtes:

a)

metrood, trammid ja muud linnasisesed raudteesüsteemid;

b)

võrgustikud, mis on töökorralduslikult muust raudteesüsteemist eraldatud ning mõeldud üksnes kohalike, linna- või linnalähiliinide reisijateveoteenuste osutamiseks, samuti ainult neid võrgustikke kasutavad raudteeveo-ettevõtjad;

c)

selline eraomandis olev raudteeinfrastruktuur, mis on ette nähtud üksnes infrastruktuuri omaniku oma kaubavedudeks;

d)

riigi raudteevõrgustikus kasutatavad ajaloolise väärtusega sõidukid, kui need vastavad riiklikele ohutuseeskirjadele ja korrale, pidades silmas selliste sõidukite ohutu liiklemise tagamist;

e)

ajaloolise väärtusega raudteed, muuseumiraudteed ja turistidele mõeldud raudteed, mis toimivad omaette võrgustikena, sh töökojad, sõidukid ja töötajad.

4.   Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata süsteemide ja muudatuste suhtes, mis käesoleva määruse jõustumise kuupäeval on direktiivi 2008/57/EÜ määratluse kohaselt edasijõudnud arengujärgus.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 3 esitatud mõisteid.

Lisaks kõnealustele mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „risk”– kahjusid põhjustavate õnnetus- või vahejuhtumite esinemissagedus ja kahjude tõsiduse aste;

2)   „riskianalüüs”– kogu kättesaadava teabe süstemaatiline kasutamine ohtude kindlaksmääramiseks ja riski prognoosimiseks;

3)   „riskihindamine”– riskianalüüsil põhinev menetlus, millega määratakse kindlaks, kas vastuvõetav riskitase on saavutatud;

4)   „üldine riskihindamine”– üldmenetlus, mis koosneb riskianalüüsist ja riskihindamisest;

5)   „ohutus”– kahjude riski tase on vastuvõetav;

6)   „riskijuhtimine”– juhtimispõhimõtete, -menetluste ja -tavade süstemaatiline kohaldamine riskide analüüsimisel, hindamisel ja kontrollimisel;

7)   „liidesed”– kõik süsteemi või allsüsteemi koostoimimispunktid selle kasutusaja jooksul, sealhulgas talitluse ja hoolduse ajal, kui raudteesektori eri osalised töötavad koos riskide juhtimisel;

8)   „osalised”– kõik isikud, kes otse või lepingute alusel on seotud käesoleva määruse kohaldamisega vastavalt artikli 5 lõikele 2;

9)   „ohutusnõuded”– süsteemi ja selle toimimise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) ohutusnäitajad (sealhulgas tööeeskirjad), mis on vajalikud äriühingu õiguslike või ohutuseesmärkide saavutamiseks;

10)   „ohutusmeetmed”– selliste meetmete kogum, millega vähendatakse ohu esinemise sagedust või leevendatakse selle tagajärgi, et saavutada ja/või säilitada vastuvõetav riskitase;

11)   „taotleja”– raudtee- või infrastruktuuri-ettevõtjad seoses riskikontrollimeetmetega, mida nad peavad rakendama kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikliga 4, tellijad või tootjad, kui nad paluvad teavitatud asutusel kohaldada EÜ vastavustõendamise menetlust kooskõlas direktiivi 2008/57/EÜ artikli 18 lõikega 1, või sõidukite kasutuselevõtu loa taotleja;

12)   „ohutuse hindamise aruanne”– dokument, mis sisaldab hindamisasutuse teostatud hindamise järeldusi hinnatava süsteemi kohta;

13)   „oht”– olukord, mis võib põhjustada õnnetusjuhtumi;

14)   „hindamisasutus”– sõltumatu ja pädev isik, organisatsioon või üksus, kes viib läbi uurimise, et jõuda tõendusmaterjalile tuginedes otsusele, kas süsteem vastab ohutusnõuetele;

15)   „riski heakskiitmise kriteeriumid”– juhised, millega hinnatakse konkreetse riski vastuvõetavust; kõnealuste kriteeriumide abil määratakse kindlaks, et riskitase on piisavalt madal, nii et viivitamata ei ole vaja võtta meetmeid selle edasiseks vähendamiseks;

16)   „ohuregister”– dokument, kuhu koos viidetega kantakse kindlaksmääratud ohud, nendega seotud meetmed, ohtude päritolu ja viide organisatsioonile, kelle vastutusalasse kuulub nende haldamine;

17)   „ohu kindlaksmääramine”– ohu tuvastamise, loetlemise ja iseloomustamise menetlus;

18)   „riski heakskiitmise põhimõte”– eeskirjad, mille alusel jõutakse järeldusele, kas ühe või mitme konkreetse ohuga seotud risk on või ei ole vastuvõetav;

19)   „tegevusjuhis”– selliste eeskirjade kirjalik kogumik, mida nõuetekohaselt kohaldades on võimalik kasutada ühe või mitme konkreetse ohu kontrollimiseks;

20)   „võrdlussüsteem”– süsteem, mille kasutamisel on veendutud selle vastuvõetavas riskitasemes ja millega võib võrrelda mõnest teisest hinnatavast süsteemist tulenevate riskide vastuvõetavust;

21)   „riski prognoosimine”– menetlus, millega määratakse analüüsitavate riskide suurus ja mis koosneb järgmistest etappidest: esinemissageduse prognoos ja tagajärgede analüüs ning nende ühendamine;

22)   „tehniline süsteem”– toode või tootekomplekt, sealhulgas selle projekteerimine, konstrueerimine, rakendamine ja täiendavad dokumendid; tehnilise süsteemi väljatöötamine algab nõuete määratlemisega ja lõpeb selle heakskiitmisega; kuigi võetakse arvesse inimtegevuse seisukohast oluliste liideste konstruktsiooni, ei hõlma tehniline süsteem selle kasutajaid ega nende tegevust; hooldust kirjeldatakse hooldusjuhendis, ent see ise ei ole tehnilise süsteemi osa;

23)   „katastroofiline tagajärg”– õnnetusjuhtumi põhjustatud inimohvrid ja/või mitmed tõsised vigastused ja/või suured keskkonnakahjustused;

24)   „ohutuse heakskiitmine”– staatus, mille taotleja annab muudatusele hindamisasutuse esitatud ohutushindamise aruande alusel;

25)   „süsteem”– raudteesüsteemi mis tahes muudetav osa;

26)   „teatatud riiklik eeskiri”– riiklik eeskiri, millest liikmesriigid on nõukogu direktiivi 96/48/EÜ (4), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/16/EÜ (5) ning direktiivide 2004/49/EÜ ja 2008/57/EÜ alusel teatanud.

Artikkel 4

Olulised muudatused

1.   Kui ei ole teatatud riiklikust eeskirjast, millega määratletakse, kas muudatus on liikmesriigis oluline või mitte, kaalub taotleja kõnealuse muudatuse võimalikku mõju raudteesüsteemi ohutusele.

Kui kavandatud muudatus ei mõjuta ohutust, ei ole vaja kohaldada artiklis 5 kirjeldatud riskijuhtimismenetlust.

2.   Kui kavandatud muudatus mõjutab ohutust, otsustab taotleja eksperdiarvamuse põhjal muudatuse olulisuse järgmiste kriteeriumide alusel:

a)

rikke tagajärg: usutav kõige mustem stsenaarium hinnatava süsteemi rikke korral, võttes arvesse süsteemiväliseid turvatõkkeid;

b)

muudatuse rakendamisel kasutatav uuendus; see hõlmab uuendusi raudteesektoris ja üksnes muudatust rakendavas organisatsioonis;

c)

muudatuse keerukus;

d)

seire: suutmatus jälgida rakendatud muudatust süsteemi kasutusaja jooksul tervikuna ja võtta asjakohaseid sekkumismeetmeid;

e)

tagasipöördumisvõimalus: suutmatus pöörduda tagasi enne muudatust kasutusel olnud süsteemi juurde;

f)

täiendavus: muudatuse olulisuse hindamine, võttes arvesse hinnatava süsteemi kõiki viimaseid ohutusalaseid muudatusi, mida ei ole peetud oluliseks.

Taotleja säilitab oma otsuse põhjendamiseks vajalikud dokumendid.

Artikkel 5

Riskijuhtimismenetlus

1.   I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetlust kohaldatakse järgmistel juhtudel:

a)

artiklis 4 sätestatud olulise muudatuse puhul, sealhulgas artikli 2 lõike 2 punktis b sätestatud struktuuriliste allsüsteemide kasutuselevõtu korral;

b)

KTKdes, nagu on sätestatud artikli 2 lõike 2 punktis a, osutatakse käesolevale määrusele, et näha ette I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetlus.

2.   I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetlust kohaldab taotleja.

3.   Taotleja tagab tarnijate ja teenuseosutajate, sealhulgas nende alltöövõtjate tekitatud riskide juhtimise. Selleks võib ta taotleda tarnijate ja teenuseosutajate, sealhulgas nende alltöövõtjate osalemist I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetluses.

Artikkel 6

Sõltumatu hindamine

1.   I lisas kirjeldatud riskijuhtimismenetluse nõuetekohase kohaldamise sõltumatut hindamist teostab II lisas loetletud kriteeriumidele vastav asutus. Kui hindamisasutust ei ole ühenduse ega liikmesriigi õigusaktides veel kindlaks määratud, nimetab taotleja oma hindamisasutuse, kelleks võib olla mõni teine organisatsioon või siseosakond.

2.   Välditakse direktiiviga 2004/49/EÜ nõutava riskijuhtimissüsteemi vastavuse hindamisega, teavitatud asutuse või riigiasutuse poolt direktiivi 2008/57/EÜ kohaselt teostatava vastavushindamisega ja käesoleva määruse kohaselt hindamisasutuse teostatava sõltumatu ohutushindamisega seotud töö dubleerimist.

3.   Ohutusasutus võib tegutseda hindamisasutusena, kui olulised muudatused on seotud järgmiste juhtudega:

a)

sõidukil on vaja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 22 lõike 2 ja artikli 24 lõike 2 kohast kasutuselevõtu luba;

b)

sõidukil on vaja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 23 lõike 5 ja artikli 25 lõike 4 kohast täiendavat kasutuselevõtu luba;

c)

ohutussertifikaati on vaja ajakohastada tegevuse liigi või ulatuse muutmise tõttu, nagu on märgitud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõikes 5;

d)

ohutussertifikaat on vaja läbi vaadata ohutusalase õigusliku raamistiku oluliste muudatuste tõttu, nagu on märgitud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõikes 5;

e)

ohutusluba on vaja ajakohastada infrastruktuuri, signalisatsiooni või energiavarustuse oluliste muudatuste või infrastruktuuri talitluse ja hooldamise oluliste muudatuste tõttu, nagu on märgitud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 11 lõikes 2;

(f)

ohutusluba on vaja läbi vaadata ohutusalase õigusliku raamistiku oluliste muudatuste tõttu, nagu on märgitud direktiivi 2004/49/EÜ artikli 11 lõikes 2.

4.   Kui olulised muudatused on seotud struktuurilise allsüsteemiga, mille jaoks on vaja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 15 lõike 1 või artikli 20 kohast kasutuselevõtu luba, võib ohutusasutus tegutseda hindamisasutusena, välja arvatud juhul, kui taotleja on selle ülesande juba andnud teavitatud asutusele vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 18 lõikele 2.

Artikkel 7

Ohutuse hindamise aruanded

1.   Hindamisasutus esitab taotlejale ohutuse hindamise aruande.

2.   Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud juhul võtab riiklik ohutusasutus ohutuse hindamise aruannet arvesse allsüsteemide ja sõidukite kasutuselevõtu lubamist käsitleva otsuse tegemisel.

3.   Artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud juhul on sõltumatu hindamine teavitatud asutuse ülesanne, kui KTKdega ei ole ette nähtud teisiti.

Kui sõltumatu hindamine ei ole teavitatud asutuse ülesanne, võtab ohutuse hindamise aruannet arvesse teavitatud asutus, kes vastutab vastavussertifikaadi andmise eest, või tellija, kes vastutab EÜ vastavustõendamise deklaratsiooni koostamise eest.

4.   Kui süsteem või süsteemi osa on pärast käesolevas määruses sätestatud riskijuhtimismenetluse kohaldamist juba heaks kiidetud, ei sea teine hindamisasutus, kes vastutab sama süsteemi uue hindamise eest, kahtluse alla kõnealuse menetluse tulemusena koostatud hindamisaruannet. Tunnustus antakse juhul, kui tõendatakse, et kõnealust süsteemi kasutatakse samasugustes funktsionaalsetes, talitlus- ja keskkonnatingimustes nagu juba heakskiidetud süsteemi ja et on kohaldatud samaväärseid riskide heakskiitmise kriteeriume.

Artikkel 8

Riskikontrolli juhtimine ning sise- ja välisauditid

1.   Raudtee- ja infrastruktuuriettevõtjad lisavad riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamist käsitlevad auditid direktiivi 2004/49/EÜ artikli 9 kohaste ohutusjuhtimissüsteemide kava korduvatesse audititesse.

2.   Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 16 lõike 2 punktis e määratud ülesannete raames jälgib riiklik ohutusasutus riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamist.

Artikkel 9

Tagasiside ja tehnika areng

1.   Kõik raudtee- ja infrastruktuuriettevõtjad annavad direktiivi 2004/49/EÜ artikli 9 lõikes 4 osutatud iga-aastases ohutusaruandes lühidalt aru riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamise kogemustest. Aruanne sisaldab ka kokkuvõtet muudatuste olulisusega seotud otsuste kohta.

2.   Kõik riiklikud ohutusasutused annavad direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 18 osutatud iga-aastases ohutusaruandes aru taotlejate ja vajaduse korral ka oma kogemustest riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamise kohta.

3.   Euroopa Raudteeagentuur jälgib riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamist ja kogub selle kohta tagasisidet ning annab komisjonile vajaduse korral soovitusi kohaldamise parandamiseks.

4.   Euroopa Raudteeagentuur esitab komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2011 aruande, milles analüüsitakse järgmisi asjaolusid:

a)

riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohaldamise kogemused, sealhulgas juhud, kui taotlejad on vabatahtlikult kohaldanud artiklis 2 osutatud kohaldamisala tervikuna enne artiklis 10 ette nähtud kohaldamiskuupäeva;

b)

taotlejate kogemused seoses muudatuste olulisust käsitlevate otsustega;

c)

juhud, kui tegevusjuhiseid on kasutatud vastavalt I lisa punktile 2.3.8;

d)

riskihindamise ühise ohutusmeetodi üldine tõhusus.

Ohutusasutused abistavad raudteeagentuuri ja selgitavad välja ühise ohutusmeetodi kohaldamise juhud.

Artikkel 10

Jõustumine

1.   Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2012.

Seda kohaldatakse 19. juulist 2010:

a)

direktiivi 2008/57/EÜ artikli 2 punktis c määratud sõidukeid mõjutavate oluliste tehniliste muudatuste suhtes;

b)

struktuuriliste allsüsteemide oluliste muudatuste suhtes direktiivi 2008/57/EÜ artikli 15 lõikega 1 või KTKdega nõutavatel juhtudel.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni asepresident

Antonio TAJANI


(1)  ELT L 164, 30.4.2004, lk 44. Parandatud väljaandes ELT L 220, 21.6.2004, lk 16.

(2)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 25.

(3)  ELT L 191, 18.7.2008, lk 1.

(4)  EÜT L 235, 17.9.1996, lk 6.

(5)  EÜT L 110, 20.4.2001, lk 1.


I LISA

1.   RISKIJUHTIMISMENETLUSE SUHTES KOHALDATAVAD ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1.   Üldpõhimõtted ja -kohustused

1.1.1.

Käesoleva määrusega hõlmatud riskijuhtimismenetlus algab hinnatava süsteemi määratlemisest ja koosneb järgmistest toimingutest:

a)

üldine riskihindamismenetlus, millega määratakse kindlaks ohud, riskid, seonduvad ohutusmeetmed ja tulenevad ohutusnõuded, mida hinnatava süsteemi puhul tuleb täita;

b)

tõendamine, et süsteem vastab kindlaksmääratud ohutusnõuetele ja

c)

kõigi kindlaksmääratud ohtude ja seonduvate ohutusmeetmete haldamine.

Riskijuhtimismenetlus on iteratiivne ja seda kirjeldatakse liite diagrammil. Menetlus lõpeb, kui tõendatakse, et süsteem vastab kõigile ohutusnõuetele, mis on vajalikud kindlaksmääratud ohtudega seotud riskide heakskiitmiseks.

1.1.2.

Kõnealune iteratiivne riskijuhtimismenetlus vastab järgmistele tingimustele:

a)

see hõlmab asjakohast kvaliteedi tagamist ja seda teostab pädev personal;

b)

seda hindab (hindavad) sõltumatult üks hindamisasutus (või mitu hindamisasutust).

1.1.3.

Käesoleva määrusega nõutud riskijuhtimismenetluse eest vastutav taotleja peab ohuregistrit vastavalt 4. jaotisele.

1.1.4.

Ettevõtjad, kes on juba võtnud kasutusele üldise riskihindamise meetodid ja vahendid, võivad jätkata nende kohaldamist, kui kõnealused meetodid ja vahendid vastavad käesoleva määruse sätetele ja järgmistele tingimustele:

a)

üldise riskihindamise meetodeid ja vahendeid kirjeldatakse ohutusjuhtimissüsteemis, mille riiklik ohutusasutus on heaks kiitnud kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõike 2 punktiga a ja artikli 11 lõike 1 punktiga a, või

b)

üldise riskihindamise meetodid või vahendid on nõutavad KTKdega või need vastavad avalikult kättesaadavatele tunnustatud standarditele, millest on teatatud riiklikes eeskirjades.

1.1.5.

Ilma et see piiraks tsiviilvastutuse kohaldamist kooskõlas liikmesriikide õigusnõuetega, kuulub üldine riskihindamismenetlus taotleja vastutusalasse. Eelkõige otsustab taotleja pärast asjaomaste osalistega kokku leppimist, kes vastutab üldisest riskihindamisest tulenevate ohutusnõuete täitmise eest. Kõnealune otsus sõltub nende ohutusmeetmete laadist, mis on valitud vastuvõetava riskitaseme saavutamiseks. Ohutusnõuetele vastavust tõendatakse vastavalt 3. jaotisele.

1.1.6.

Riskijuhtimismenetluse esimeses etapis koostab taotleja dokumendi, milles määrab kindlaks eri osaliste ülesanded ja nende riskijuhtimistoimingud. Taotleja kooskõlastab tiheda koostöö asjaomaste eri osaliste vahel kooskõlas nende vastavate ülesannetega, et hallata ohtusid ja seonduvaid ohutusmeetmeid.

1.1.7.

Käesolevas määruses kirjeldatud riskijuhtimismenetluse nõuetekohase kohaldamise hindamise eest vastutab hindamisasutus.

1.2.   Liideste haldamine

1.2.1.

Kõikide hinnatava süsteemi asjakohaste liideste puhul ja ilma et see piiraks asjakohastes KTKdes määratletud liideste spetsifikatsioonide kohaldamist, teevad asjaomased raudtee-ettevõtjad koostööd, et kindlaks määrata ohud ja seonduvad ohutusmeetmed, mida kõnealuste liideste puhul tuleb võtta, ning et neid ohtusid ja meetmeid ühiselt hallata. Jagatud riskide juhtimist liideste puhul kooskõlastab taotleja.

1.2.2.

Kui osaline teeb ohutusnõude täitmiseks kindlaks vajaduse sellise ohutusmeetme järele, mida ta ise ei ole võimeline rakendama, kannab ta pärast teise osalisega kokkuleppimist seonduva ohu haldamise üle viimati nimetatud osalisele, kasutades selleks 4. jaotises kirjeldatud menetlust.

1.2.3.

Kõik osalised, kes hinnatava süsteemi puhul avastavad, et ohutusmeede ei vasta nõuetele või on ebapiisav, peavad sellest teatama taotlejale, kes omakorda teavitab ohutusmeedet rakendavat osalist.

1.2.4.

Ohutusmeedet rakendav osaline teavitab seejärel kõiki osalisi, keda kõnealune probleem mõjutab kas hinnatavas süsteemis või sama ohutusmeedet kasutavates muudes olemasolevates süsteemides, kuivõrd kõnealuste muude süsteemide osalised on talle teada.

1.2.5.

Kui kaks või rohkem osalist ei jõua kokkuleppele, vastutab taotleja piisava lahenduse leidmise eest.

1.2.6.

Kui osaline ei ole võimeline täitma teatatud riikliku eeskirja nõuet, küsib taotleja nõu asjakohaselt pädevalt asutuselt.

1.2.7.

Hinnatava süsteemi määratlusest sõltumata on taotleja ülesanne tagada, et riskijuhtimine hõlmaks süsteemi ennast ja selle integreerimist kogu raudteesüsteemi.

2.   ÜLDISE RISKIHINDAMISMENETLUSE KIRJELDUS

2.1.   Üldkirjeldus

2.1.1.

Üldine riskihindamine on üldine iteratiivne menetlus, mis koosneb järgmisest:

a)

süsteemi määratlemine;

b)

riskianalüüs, sealhulgas ohu kindlaksmääramine;

c)

riskihindamine.

Üldine riskihindamismenetlus toimib koos ohtude haldamisega vastavalt punktile 4.1.

2.1.2.

Süsteemi määratluses tuleks käsitleda vähemalt järgmisi teemasid:

a)

süsteemi eesmärk, nt kasutusotstarve;

b)

süsteemi funktsioonid ja vajaduse korral selle osad (sealhulgas nt inimestega seotud, tehnilised ja talitluslikud osad);

c)

süsteemi piirid, sealhulgas muud koostoimivad süsteemid;

d)

füüsilised (s.t koostoimivad süsteemid) ja funktsionaalsed (s.t funktsionaalne sisend ja väljund) liidesed;

e)

süsteemi keskkond (nt energia- ja soojusvoog, löögid, vibratsioon, elektromagnetilised häired, talitlus);

f)

kehtivad ohutusmeetmed ja pärast iteratsioone riskihindamismenetluse käigus kindlaksmääratud ohutusnõuete määratlus;

g)

oletused, mille alusel määratakse üldise riskihindamise ulatus.

2.1.3.

Oht määratakse kindlaks määratletud süsteemi puhul vastavalt punktile 2.2.

2.1.4.

Hinnatava süsteemiga seotud riski vastuvõetavust hinnatakse ühe või mitme järgmise riskide heakskiitmise põhimõtte alusel:

a)

tegevusjuhiste kohaldamine (punkt 2.3);

b)

võrdlus sarnaste süsteemidega (punkt 2.4);

c)

selgesõnaline riski hindamine (punkt 2.5).

Vastavalt punktis 1.1.5 osutatud üldpõhimõttele hoidub hindamisasutus kehtestamast riski heakskiitmise põhimõtet, mida kohaldab taotleja.

2.1.5.

Taotleja tõendab riski hindamisel, et riski heakskiitmiseks valitud põhimõtet kohaldatakse nõuetekohaselt. Samuti kontrollib taotleja, et riski heakskiitmiseks valitud põhimõtteid kasutatakse järjepidevalt.

2.1.6.

Kõnealuste riski heakskiitmise põhimõtete kohaldamisega määratakse kindlaks võimalikud ohutusmeetmed, millega muudetakse hinnatava süsteemi risk(id) vastuvõetavaks. Nende ohutusmeetmete hulgast riski(de) kontrollimiseks välja valitud meetmetest saavad ohutusnõuded, millele süsteem peab vastama. Kõnealuste ohutusnõuete järgimist tõendatakse kooskõlas 3. jaotisega.

2.1.7.

Üldine iteratiivne riskihindamismenetlus loetakse lõpetatuks, kui tõendatakse, et kõik ohutusnõuded on täidetud ja et muid põhjendatult eeldatavaid lisaohtusid ei ole vaja arvesse võtta.

2.2.   Ohu kindlaksmääramine

2.2.1.

Taotleja määrab pädevate ekspertide põhjaliku ekspertiisi abil süstemaatiliselt kindlaks kõik põhjendatult eeldatavad ohud, mis on seotud kogu hinnatava süsteemiga, vajaduse korral selle funktsioonide ja liidestega.

Kõik kindlaksmääratud ohud kantakse ohuregistrisse vastavalt 4. jaotisele.

2.2.2.

Selleks et keskenduda üldisel riskihindamisel kõige olulisematele riskidele, liigitatakse ohud vastavalt neist tulenevale prognoositud riskile. Eksperdihinnangule tuginedes ei ole vaja üldiselt vastuvõetava riskiga seotud ohtusid täiendavalt analüüsida, ent need tuleb kanda ohuregistrisse. Nende liigitamist põhjendatakse, et hindamisasutusel oleks võimalik teostada sõltumatut hindamist.

2.2.3.

Kriteeriumiks on, et ohtudest tulenevaid riske võib liigitada üldiselt vastuvõetavaks, kui risk on nii väike, et mingit täiendavat ohutusmeedet ei ole otstarbekas rakendada. Eksperdihinnangus võetakse arvesse, et kõik üldiselt vastuvõetavad riskid koos ei ületaks kindlaksmääratud osa koguriskist.

2.2.4.

Ohu kindlaksmääramisel võib kindlaks määrata ohutusmeetmed. Need kantakse ohuregistrisse vastavalt 4. jaotisele.

2.2.5.

Oht tuleb kindlaks määrata ainult nii üksikasjalikult, nagu on vaja selliste juhtude kindlaksmääramiseks, kui ohutusmeetmed peaksid riske eeldatavalt kontrollima vastavalt punktis 2.1.4 nimetatud ühele riski heakskiitmise põhimõttele. Seega võib olla vaja iteratsioone riskianalüüsi ja riskihindamise vahel, kuni saavutatakse ohtude kindlaksmääramiseks piisav üksikasjalik tase.

2.2.6.

Kui riski kontrollimiseks kasutatakse tegevusjuhist või võrdlussüsteemi, võib ohu kindlaksmääramisel piirduda järgmisega:

a)

tegevusjuhise või võrdlussüsteemi asjakohasuse kontrollimine;

b)

tegevusjuhisest või võrdlussüsteemist kõrvalekaldumise väljaselgitamine.

2.3.   Tegevusjuhiste kasutamine ja riskihindamine

2.3.1.

Taotleja analüüsib teiste asjaomaste osaliste toetusel ja punktis 2.3.2 loetletud nõuetele tuginedes, kas asjakohaste tegevusjuhiste kohaldamisega hõlmatakse nõuetekohaselt üht või mitut ohtu.

2.3.2.

Tegevusjuhised peavad vastama vähemalt järgmistele nõuetele:

a)

need on raudteevaldkonnas laialdaselt tunnustatud. Vastasel juhul tuleb tegevusjuhiseid põhjendada ja muuta need hindamisasutuse jaoks vastuvõetavaks;

b)

need on asjakohased hinnatava süsteemi puhul ohtudena käsitatavate asjaolude kontrollimisel;

c)

need on avalikult kättesaadavad kõigile neid kasutada soovivatele osalistele.

2.3.3.

Kui direktiiviga 2008/57/EÜ nõutakse vastavust KTKdele ja kui asjakohaste KTKdega ei kehtestata käesoleva määrusega kasutusele võetud riskijuhtimismenetlust, võib KTKsid käsitada ohtude kontrollimise tegevusjuhistena, tingimusel et punkti 2.3.2 alapunkti c nõuded on täidetud.

2.3.4.

Direktiivi 2004/49/EÜ artikli 8 ja direktiivi 2008/57/EÜ artikli 17 lõike 3 kohaselt teatatud riiklikke eeskirju võib käsitada tegevusjuhistena, kui punkti 2.3.2 nõuded on täidetud.

2.3.5.

Kui punkti 2.3.2 nõuetele vastavate tegevusjuhistega kontrollitakse üht või mitut ohtu, käsitatakse kõnealuste ohtudega seotud riske vastuvõetavana. See tähendab järgmist:

a)

kõnealuseid riske ei ole vaja täiendavalt analüüsida;

b)

tegevusjuhiste kasutamine kantakse ohuregistrisse kui asjakohaseid ohtusid käsitlevad ohutusnõuded.

2.3.6.

Kui tegevusjuhist ei järgita täielikult, tõendab taotleja, et kasutatava alternatiivse lähenemisviisiga tagatakse vähemalt samasugune ohutustase.

2.3.7.

Kui konkreetse ohuga seotud riski ei ole võimalik heaks kiita tegevusjuhiste kohaldamisega, määratakse kindlaks täiendavad ohutusmeetmed, kohaldades ülejäänud kahest riski heakskiitmise põhimõttest üht.

2.3.8.

Kui kõiki ohtusid hallatakse tegevusjuhistega, võib riskijuhtimismenetlus piirduda järgmisega:

a)

ohtude kindlaksmääramine vastavalt punktile 2.2.6;

b)

tegevusjuhiste kasutamise kandmine ohuregistrisse vastavalt punktile 2.3.5;

c)

riskijuhtimismenetluse kohaldamise dokumenteerimine vastavalt 5. jaotisele;

d)

sõltumatu hindamine vastavalt artiklile 6.

2.4.   Võrdlussüsteemi kasutamine ja riskihindamine

2.4.1.

Taotleja analüüsib teiste asjaomaste osaliste toetusel, kas analoogset süsteemi, mis hõlmab üht või mitut ohtu, võiks kasutada võrdlussüsteemina.

2.4.2.

Võrdlussüsteem vastab vähemalt järgmistele nõuetele:

a)

süsteemi kasutuse käigus on tõendatud vastuvõetav ohutustase ja selle võiks ikka veel heaks kiita liikmesriigis, kus muudatus on kavas teha;

b)

süsteemil on hinnatava süsteemiga sarnased funktsioonid ja liidesed;

c)

süsteemi kasutatakse analoogsetes talitlustingimustes nagu hinnatavat süsteemi;

d)

süsteemi kasutatakse analoogsetes keskkonnatingimustes nagu hinnatavat süsteemi.

2.4.3.

Kui võrdlussüsteem vastab punktis 2.4.2 loetletud nõuetele, toimitakse hinnatava süsteemi puhul järgmiselt:

a)

võrdlussüsteemiga hõlmatud ohtudega seotud riske käsitatakse vastuvõetavana;

b)

võrdlussüsteemiga hõlmatud ohtusid käsitlevad ohutusnõuded võivad põhineda ohutusanalüüsil või võrdlussüsteemi ohutuse aruannete hindamisel;

c)

kõnealused ohutusnõuded kantakse ohuregistrisse kui asjakohaseid ohtusid käsitlevad ohutusmeetmed.

2.4.4.

Kui hinnatav süsteem erineb võrdlussüsteemist, tõendatakse riskihindamisega, et hinnatava süsteemi ohutustase on vähemalt samasugune nagu võrdlussüsteemil. Võrdlussüsteemiga hõlmatud ohtudega seotud riske käsitatakse sel juhul vastuvõetavana.

2.4.5.

Kui ei suudeta tõendada võrdlussüsteemiga samaväärset ohutustaset, määratakse kõrvalekallete jaoks kindlaks täiendavad ohutusmeetmed, kohaldades ülejäänud kahest riski heakskiitmise põhimõttest üht.

2.5.   Riski selgesõnaline prognoosimine ja hindamine

2.5.1.

Kui üks kahest punktide 2.3 ja 2.4 kohasest riski heakskiitmise põhimõttest ei hõlma ohtusid, tõendatakse riski vastuvõetavust riski selgesõnalise prognoosimise ja hindamisega. Kõnealustest ohtudest tulenevaid riske prognoositakse kas kvantitatiivselt või kvalitatiivselt, võttes arvesse kehtivaid ohutusmeetmeid.

2.5.2.

Prognoositud riskide vastuvõetavuse hindamisel kasutatakse riski heakskiitmise kriteeriume, mis tulenevad ühenduse õigusaktides või teatatud riiklikes eeskirjades sätestatud õigusnõuetest või põhinevad kõnealustel nõuetel. Sõltuvalt riski heakskiitmise kriteeriumidest võib riski vastuvõetavust hinnata riski selgesõnalises prognoosis käsitletud iga seonduva ohu puhul eraldi või kõigi ohtude kombinatsiooni puhul üldiselt.

Kui prognoositud risk ei ole vastuvõetav, määratakse kindlaks täiendavad ohutusmeetmed ja rakendatakse neid, et vähendada riski vastuvõetavale tasemele.

2.5.3.

Kui ühe ohuga või mitme ohu kombinatsiooniga seotud riski käsitatakse vastuvõetavana, kantakse kindlaksmääratud ohutusmeetmed ohuregistrisse.

2.5.4.

Kui ohud tulenevad selliste tehniliste süsteemide riketest, mida tegevusjuhised ega võrdlussüsteemi kasutamine ei hõlma, kohaldatakse kõnealuse tehnilise süsteemi konstruktsiooni suhtes järgmist riski heakskiitmise kriteeriumi:

tehniliste süsteemide puhul, mille talitlusrikkel võib usutavasti olla katastroofiline tagajärg, ei pea seonduvat riski täiendavalt vähendama, kui kõnealuse rikke määr on vähemalt 10-9 töötunni kohta.

2.5.5.

Ilma et see piirakse direktiivi 2004/49/EÜ artiklis 8 sätestatud menetluse kohaldamist, võib riikliku ohutustaseme säilitamiseks taotleda rangemat kriteeriumi siseriiklikus eeskirjas. Sõidukite kasutuselevõtu täiendavate lubade korral kohaldatakse direktiivi 2008/57/EÜ artikleid 23 ja 25.

2.5.6.

Kui tehnilise süsteemi väljatöötamisel kohaldatakse punktis 2.5.4 määratletud 10-9-kriteeriumi, kohaldatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet kooskõlas käesoleva määruse artikli 7 lõikega 4.

Kui aga taotleja suudab tõendada, et kohaldava liikmesriigi ohutustaset on võimalik säilitada suurema rikkemääraga kui 10-9 töötunni kohta, võib taotleja seda kriteeriumi kõnealuses liikmesriigis kasutada.

2.5.7.

Selgesõnaline riski prognoosimine ja hindamine vastab vähemalt järgmistele nõuetele:

a)

riski selgesõnalise prognoosimise meetodid kajastavad hinnatavat süsteemi ja selle parameetreid (sealhulgas kõiki töörežiime) nõuetekohaselt;

b)

tulemused on piisavalt täpsed, et nendele on otsuse tegemisel võimalik kindlalt toetuda, s.t sisendandmeid käsitlevate oletuste või eeltingimuste väikeste muudatustega ei kaasne oluliselt teistsuguseid nõudeid.

3.   OHUTUSNÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE

3.1.   Enne muudatuse ohutuse heakskiitmist tõendatakse taotleja järelevalve all, et üldise riskihindamise etapist tulenevad ohutusnõuded on täidetud.

3.2.   Nõuete täitmist tõendavad kõik ohutusnõuete täitmise eest vastutavad osalised, nagu on kindlaks määratud punkti 1.1.5 kohaselt.

3.3.   Ohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks valitud lähenemisviisi ja tõendamist ennast hindab sõltumatult hindamisasutus.

3.4.   Kui ohutusnõuetele eeldatavalt vastavad ohutusmeetmed on ebapiisavad või kui ohutusnõuetele vastavuse tõendamise jooksul tuvastatakse mõni oht, hindab taotleja seonduvaid riske uuesti vastavalt 2. jaotisele. Uued ohud kantakse ohuregistrisse vastavalt 4. jaotisele.

4.   OHTUDE HALDAMINE

4.1.   Ohtude haldamise menetlus

4.1.1.

Taotleja loob ohuregistri(d) või ajakohastab neid (kui need on juba olemas) projekteerimise, konstrueerimise ja rakendamise jooksul seni, kuni muudatus heaks kiidetakse või esitatakse ohutuse hindamise aruanne. Ohuregistri abil on võimalik jälgida kindlaksmääratud ohtudega seotud riskide seirel tehtud edusamme. Kui süsteem on heaks kiidetud ja toimib, peab hinnatava süsteemi toimimise eest vastutav infrastruktuuri- või raudtee-ettevõtja ohuregistrit kui ohutusjuhtimissüsteemi lahutamatut osa vastavalt direktiivi 2004/49/EÜ III lisa punkti 2 alapunktile g.

4.1.2.

Ohuregister hõlmab kõiki riskihindamismenetluse jooksul kindlaksmääratud ohtusid, nendega seonduvaid ohutusmeetmeid ja süsteemi käsitlevaid oletusi. Eelkõige sisaldab see selget viidet ohu päritolule ja riski heakskiitmiseks valitud põhimõttele ning selles määratakse selgelt kindlaks iga ohu kontrollimise eest vastutav osaline (vastutavad osalised).

4.2.   Teabevahetus

Kõikidest ohtudest ja seonduvatest ohutusnõuetest, mida üks osaline ei ole võimeline üksinda kontrollima, teatatakse teisele asjaomasele osalisele, et ühiselt leida sobiv lahendus. Ohtusid, mis on kantud neid ülekandva ettevõtja ohuregistrisse, „kontrollitakse” üksnes juhul, kui kõnealuste ohtudega seotud riske hindab mõni teine osaline, ning kõik asjaosalised lepivad kokku lahenduses.

5.   RISKIJUHTIMISMENETLUSE KOHALDAMISEST SAADAV TÕENDUSMATERJAL

5.1.   Taotleja dokumenteerib ohutustasemete ja ohutusnõuetele vastavuse hindamiseks kasutatava riskijuhtimismenetluse nii, et riskijuhtimismenetluse nõuetekohast kohaldamist tõendav materjal on hindamisasutusele kättesaadav. Hindamisasutus esitab oma järelduse ohutuse hindamise aruandes.

5.2.   Dokument, mille taotleja koostab punkti 5.1 kohaselt, sisaldab vähemalt järgmist:

a)

üldise riskihindamismenetluse teostamiseks nimetatud organisatsiooni ja ekspertide kirjeldus;

b)

üldise riskihindamise eri etappide tulemused ja selliste vajalike ohutusnõuete loetelu, mis tuleb täita vastuvõetava riskitaseme saavutamiseks.

Liide

Riskijuhtimismenetlus ja sõltumatu hindamine

Image


II LISA

KRITEERIUMID, MILLELE HINDAMISASUTUSED PEAVAD VASTAMA

1.

Hindamisasutus ei või olla otseselt ega volitatud esindajatena seotud hinnatava süsteemi projekteerimise, tootmise, konstrueerimise, turustamise, käitamise ega hooldamisega. See ei välista võimalust vahetada tehnilist teavet asutuse ja asjaomaste osaliste vahel.

2.

Hindamisasutus peab hindamise teostama suurima erialase asjatundlikkuse ja tehnilise pädevusega ning olema vaba igasugustest, eelkõige rahalistest, surveavaldustest ja motiividest, mis võivad mõjutada tema otsust või hindamise tulemust, eriti kui need pärinevad isikutelt või isikurühmadelt, keda hindamine mõjutab.

3.

Hindamisasutusel peavad olema vahendid, mis on vajalikud hindamisega seotud tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks; samuti peab tal olema juurdepääs seadmetele, mis on vajalikud erandlikuks hindamiseks.

4.

Hindamise eest vastutavatel töötajatel peab olema:

hea tehniline ja erialane ettevalmistus;

piisavad teadmised nende läbiviidavat hindamist käsitlevate nõuete kohta ja piisavad hindamiskogemused;

suutlikkus koostada ohutuse hindamise aruandeid, mis on läbiviidud hindamise ametlikud järeldused.

5.

Sõltumatu hindamise eest vastutavate töötajate sõltumatus peab olema tagatud. Ühtegi ametnikku ei tohi tasustada läbiviidud hindamiste arvu ega hindamistulemuste alusel.

6.

Kui hindamisasutus on taotleja organisatsioonist eraldiseisev üksus, peab ta endale võtma tsiviilvastutuskindlustuse juhul, kui riik ei reguleeri vastutust riiklike õigusnormidega või kui liikmesriik ise otseselt ei teosta hindamist.

7.

Kui hindamisasutus on taotleja organisatsioonist eraldiseisev üksus, on tema töötajad kohustatud hoidma ametisaladust kogu teabe osas, mida nad omandavad käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmise käigus (välja arvatud pädevad haldusasutused selles riigis, kus nad tegutsevad).


29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 353/2009,

28. aprill 2009,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 817/2006, (1) eelkõige selle artikli 18 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 194/2008 VI lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid nimetatud määruse alusel külmutatakse.

(2)

Määruse (EÜ) nr 194/2008 VII lisas on esitatud loetuelu Birma/Myanmari valitsusele või selle liikmetele või nendega seotud isikutele kuuluvatest või nende kontrolli all olevatest äriühingutest, mille suhtes kohaldatakse investeerimispiiranguid nimetatud määruse alusel.

(3)

27 aprilli 2009. aasta ühise seisukohaga 2009/351/ÜVJP (2) muudetakse 27. aprilli 2006. aasta ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP II ja III lisa. Seepärast tuleks vastavalt muuta määruse (EÜ) nr 194/2008 VI ja VII lisa;

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 194/2008 VI lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga.

2.   Määruse (EÜ) nr 194/2008 VII lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2009

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  ELT L 66, 10.3.2008, lk 1.

(2)  Vt käesoleva ELT lk 54.


I LISA

„VI LISA

Birma/Myanmari valitsuse liikmete ning artiklis 11 osutatud nendega seotud isikute, üksuste ja organisatsioonide nimekiri

Märkused:

1.

Varjunimed ja erinevused kirjapildis märgitakse sõnadega „teise nimega”.

2.

Sünd. tähendab sünnikuupäeva.

3.

Sünnik. tähendab sünnikohta.

4.

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik passid ja ID-kaardid välja antud Birmas/Myanmaris.

A.   RIIGI RAHU- JA ARENGUNÕUKOGU (SPDC)

#

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerivad andmed ja loetelusse kandmise põhjused (ametikoht/auaste/tiitel, sünnikuupäev ja -koht, passi/ID-kaardi number, … abikaasa/poeg/tütar)

Sugu

(M/N)

A1a

Ülemjuhataja Than Shwe

Esimees, sünd. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Ülemjuhataja Than Shwe abikaasa

N

A1c

Thandar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1d

Major Zaw Phyo Win

Thandar Shwe abikaasa, Kaubandusministeeriumi ekspordiosakonna asedirektor

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1g

Tun Naing Shwe, teise nimega Tun Tun Naing

Ülemjuhataja Than Shwe poeg. J and J Company omanik

M

A1h

Khin Thanda

Tun Naing Shwe abikaasa

N

A1i

Kyaing San Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe poeg, J’s Donutsi omanik

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe abikaasa

N

A1k

Thant Zaw Shwe, teise nimega Maung Maung

Ülemjuhataja Than Shwe poeg

M

A1l

Dewar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1m

Kyi Kyi Shwe, teise nimega Ma Aw

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1n

Kolonelleitnant Nay Soe Maung

Kyi Kyi Shwe abikaasa

M

A1o

Pho La Pyae, teise nimega Nay Shwe Thway Aung

Kyi Kyi Shwe ja Nay Soe Maungi poeg

M

A2a

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye

Aseesimees, sünd. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye abikaasa

N

A2c

Nandar Aye

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye tütar, major Pye Aungi (D17g) abikaasa. Queen Star Computer Co. omanik

N

A3a

Kindral Thura Shwe Mann

Staabiülem, erioperatsioonide koordinaator (armee, laevastik ja õhujõud), sünd. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Kindral Thura Shwe Manni abikaasa, sünd. 19.6.1947

N

A3c

Aung Thet Mann, teise nimega Shwe Mann Ko Ko

Kindral Thura Shwe Manni poeg, Ayeya Shwe War (Wah) Company, sünd. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Aung Thet Manni abikaasa

N

A3e

Toe Naing Mann

Kindral Thura Shwe Manni poeg, sünd. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Toe Naing Manni abikaasa, Khin Shwe (J5a) tütar, sünd. 24.3.1981

N

A4a

Kindralleitnant Thein Sein

„Peaminister”, sünd. 20.4.1945

M

A4b

Khin Khin Win

Kindralleitnant Thein Seini abikaasa

N

A5a

Kindral (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura on tiitel) „1. sekretär”, sünd. 29.5.1950, Myanmari Riikliku Olümpianõukogu ja Myanmar Economic Corporationi esimees

M

A5b

Khin Saw Hnin

Kindralleitnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo abikaasa

N

A5c

Kapten Naing Lin Oo

Kindralleitnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo poeg

M

A5d

Hnin Yee Mon

Kapten Naing Lin Oo abikaasa

N

A6a

Kindralmajor Min Aung Hlaing

Erioperatsioonide teise büroo ülem (Kaja ja Šani osariik). Alates

23.6.2008. (Varem B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Kindralmajor Min Aung Hlaingi abikaasa

N

A7a

Kindralleitnant Tin Aye

Sõjaväehangete ja UMEHLi (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd) ülem

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Kindralleitnant Tin Aye abikaasa

N

A7c

Zaw Min Aye

Kindralleitnant Tin Aye poeg

M

A8a

Kindralleitnant Ohn Myint

Erioperatsioonide esimese büroo ülem (Katšin, Tšin,

Sagaing, Magway, Mandalay). Alates 23.6.2008. (Varem B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Kindralleitnant Ohn Myinti abikaasa

N

A8c

Kyaw Thiha, teise nimega Kyaw Thura

Kindralleitnant Ohn Myinti poeg

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Kyaw Thiha abikaasa

N

A9a

Kindralmajor Hla Htay Win

Relvajõudude koolitusülem, alates 23.6.2008. (Varem B1a). Htay Co. omanik (metsaraie ja puit)

M

A9b

Mar Mar Wai

Kindralmajor Hla Htay Wini abikaasa

N

A10a

Kindralmajor Ko Ko

Erioperatsioonide kolmanda büroo ülem (Pegu, Ayeyarwady, Arakan). Alates 23.6.2008. (Varem B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Kindralmajor Ko Ko abikaasa

N

A11a

Kindralmajor Thar Aye, teise nimega Tha Aye

Erioperatsioonide neljanda büroo ülem (Karen, Mon, Tenasserim), sünd. 16.2.1945

M

A11b

Wai Wai Khaing, teise nimega Wei Wei Khaing

Kindralmajor Thar Aye abikaasa

N

A11c

See Thu Aye

Kindralmajor Thar Aye poeg

M

A12a

Kindralleitnant Myint Swe

Erioperatsioonide viienda büroo ülem (Naypyidaw, Ranguun/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Kindralleitnant Myint Swe abikaasa

N

A13a

Arnt Maung

Erru läinud peadirektor, usuasjade amet

M


B.   PIIRKONDLIKUD ÜLEMAD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

B1a

Brigaadikindral Win Myint

Ranguun (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Brigaadikindral Win Myinti abikaasa

N

B2a

Brigaadikindral Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Idapiirkond (Šani osariik (lõunaosa)) (varem G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Brigaadikindral Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyriti) abikaasa

N

B3a

Brigaadikindral Myint Soe

Loodepiirkond (Sagaingi piirkond) ning portfellita regionaalminister

M

B4a

Brigaadikindral Khin Zaw Oo

Rannikupiirkond (Tanintharyi piirkond), sünd. 24.6.1951

M

B5a

Brigaadikindral Aung Than Htut

Kirdepiirkond (Šani osariik (põhjaosa))

M

B5b

Daw Cherry

Brigaadikindral Aung Than Htuti abikaasa

N

B6a

Brigaadikindral Tin Ngwe

Keskpiirkond (Mandalay piirkond)

M

B6b

Khin Thida

Brigaadikindral Tin Ngwe abikaasa

N

B7a

Kindralmajor Thaung Aye

Läänepiirkond (Arakani osariik). (Varem B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Kindralmajor Thaung Aye abikaasa

N

B8a

Brigaadikindral Kyaw Swe

Edelapiirkond (Ayeyarwady piirkond) ning portfellita regionaalminister

M

B8b

Win Win Maw

Brigaadikindral Kyaw Swe abikaasa

N

B9a

Kindralmajor Soe Win

Põhjapiirkond (Katšini osariik)

M

B9b

Than Than Nwe

Kindralmajor Soe Wini abikaasa

N

B10a

Kindralmajor Hla Min

Lõunapiirkond (Bago piirkond)

M

B11a

Brigaadikindral Thet Naing Win

Kagupiirkond (Moni osariik)

M

B12a

Kindralmajor Kyaw Phyo

Kolmnurk (Šani osariik (idaosa))

M

B13a

Kindralmajor Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Kindralmajor Wai Lwini abikaasa

N

B13c

Wai Phyo Aung

Kindralmajor Wai Lwini poeg

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Wai Phyo Aungi abikaasa

N

B13e

Wai Phyo

Kindralmajor Wai Lwini poeg

M

B13f

Lwin Yamin

Kindralmajor Wai Lwini tütar

N


C.   PIIRKONDLIKE ÜLEMATE ASETÄITJAD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

C1a

Brigaadikindral Kyaw Kyaw Tun

Ranguun (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Brigaadikindral Kyaw Kyaw Tuni abikaasa

N

C2a

Brigaadikindral Than Htut Aung

Keskpiirkond

M

C2b

Moe Moe Nwe

Brigaadikindral Than Htut Aungi abikaasa

F

C3a

Brigaadikindral Tin Maung Ohn

Loodepiirkond

M

C4a

Brigaadikindral San Tun

Põhjapiirkond, sünd. 2.3.1951, Ranguun/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Brigaadikindral San Tuni abikaasa, sünd. 27.9.1950, Ranguun/Yangon

N

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Brigaadikindral San Tuni tütar, sünd. 16.9.1979, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

N

C4d

Min Thant

Brigaadikindral San Tuni poeg, sünd. 11.11.1982, Ranguun/Yangon, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Brigaadikindral San Tuni tütar, sünd. 25.10.1984, Ranguun/Yangon, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

N

C5a

Brigaadikindral Hla Myint

Kirdepiirkond

M

C5b

Su Su Hlaing

Brigaadikindral Hla Myinti abikaasa

N

C6a

Brigaadikindral Wai Lin

Kolmnurk

M

C7a

Brigaadikindral Win Myint

Idapiirkond

M

C8a

Brigaadikindral Zaw Min

Kagupiirkond

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Brigaadikindral Zaw Mini abikaasa

N

C9a

Brigaadikindral Hone Ngaing, teise nimega Hon Ngai

Rannikupiirkond

M

C10a

Brigaadikindral Thura Maung Ni

Lõunapiirkond

M

C10b

Nan Myint Sein

Brigaadikindral Thura Maung Ni abikaasa

F

C11a

Brigaadikindral Tint SweBrig-Gen Tint Swe

Edelapiirkond

M

C11b

Khin Thaung

Brigaadikindral Tint Swe abikaasa

N

C11c

Ye Min, teise nimega Ye Kyaw Swar Swe

Brigaadikindral Tint Swe poeg

M

C11d

Su Mon Swe

Ye Mini abikaasa

N

C12a

Brigaadikindral Tin Hlaing

Läänepiirkond

M

C12b

Hla Than Htay

Brigaadikindral Tin Hlaingi abikaasa

N


D.   MINISTRID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

D1a

Kindralmajor Htay Oo

Põllumajandus ja niisutustööd (alates 18.9.2004) (varem ühistud alates 25.8.2003), USDA peasekretär

M

D1b

Ni Ni Win

Kindralmajor Htay Oo abikaasa

N

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadett, kindralmajor Htay Oo poeg

M

D2a

Brigaadikindral Tin Naing Thein

Kaubandus (alates 18.9.2004), varem metsanduse aseminister, sünd. 1955

M

D2b

Aye Aye

Brigaadikindral Tin Naing Theini abikaasa

N

D3a

Kindralmajor Khin Maung Myint

Ehitus, samuti elektrienergia (2) minister

M

D4a

Kindralmajor Tin Htut

Ühistud (alates 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Kindralmajor Tin Htuti abikaasa

N

D5a

Kindralmajor Khin Aung Myint

Kultuur (alates 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Kindralmajor Khin Aung Myinti abikaasa

N

D6a

Dr Chan Nyein

Haridus (alates 10.8.2005), varem teaduse ja tehnoloogia aseminister, USDA täitevkomitee liige, sünd. 1944

M

D6b

Sandar Aung

Dr Chan Nyeini abikaasa

N

D7a

Kolonel Zaw Min

Elektrienergia (1) (alates 15.5.2006), sünd. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Kolonel Zaw Mini abikaasa

N

D8a

Brigaadikindral Lun Thi

Energeetika (alates 20.12.1997), sünd. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Brigaadikindral Lun Thi abikaasa

N

D8c

Mya Sein Aye

Brigaadikindral Lun Thi tütar

N

D8d

Zin Maung Lun

Brigaadikindral Lun Thi poeg

M

D8e

Zar Chi Ko

Zin Maung Luni abikaasa

N

D9a

Kindralmajor Hla Tun

Rahandus ja riigitulud (alates 1.2.2003), sünd. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Kindralmajor Hla Tuni abikaasa

N

D10a

Nyan Win

Välisküsimused (alates 18.9.2004), varem relvajõudude koolitusülema asetäitja; sünd. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Nyan Wini abikaasa, sünd. 15.1.1953

N

D11a

Brigaadikindral Thein Aung

Metsandus (alates 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Brigaadikindral Thein Aungi abikaasa

N

D12a

Prof dr Kyaw Myint

Tervishoid (alates 1.2.2003), sünd. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Prof dr Kyaw Myinti abikaasa

N

D13a

Kindralmajor Maung Oo

Siseküsimused (alates 5.11.2004) ning sisserände- ja rahvastikuminister alates 2009. aasta veebruarist; sünd. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Kindralmajor Maung Oo abikaasa

N

D14a

Kindralmajor Maung Maung Swe

Sotsiaalhoolekanne, toetused ja ümberasumine (alates 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Kindralmajor Maung Maung Swe abikaasa

N

D14c

Ei Thet Thet Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe tütar

N

D14d

Kaung Kyaw Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe poeg

M

D15a

Aung Thaung

Tööstus 1 (alates 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Aung Thaungi abikaasa

N

D15c

Major Moe Aung

Aung Thaungi poeg

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Major Moe Aungi abikaasa

N

D15e

Nay Aung

Aung Thaungi poeg, ärimees, Aung Yee Phyoe Co. Ltd tegevdirektor ja IGE Co. Ltd direktor

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Nay Aungi abikaasa

N

D15g

Major Pyi Aung, teise nimega Pye Aung

Aung Thaungi poeg (abielus A2c-ga). IGE Co. Ltd direktor

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaungi tütar

N

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaungi tütar

N

D15j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaungi tütar

N

D16a

Viitseadmiral Soe Thein

Tööstus 2 (alates 2008. aasta juunist). (Varem G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Viitseadmiral Soe Theini abikaasa

N

D16c

Yimon Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar, sünd. 12.7.1980

N

D16d

Aye Chan

Viitseadmiral Soe Theini poeg, sünd. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar, sünd. 23.3.1979

N

D17a

Brigaadikindral Kyaw Hsan

Informatsioon (alates 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Brigaadikindral Kyaw Hsani abikaasa. Myanmari Naisküsimuste Föderatsiooni infoosakonna juhataja

N

D18a

Brigaadikindral Maung Maung Thein

Loomakasvatus ja kalandus

M

D18b

Myint Myint Aye

Brigaadikindral Maung Maung Theini abikaasa

N

D18c

Min Thein, teise nimega Ko Pauk

Brigaadikindral Maung Maung Theini poeg

M

D19a

Brigaadikindral Ohn Myint

Kaevandused (alates 15.11.1997)

M

D19b

San San

Brigaadikindral Ohn Myinti abikaasa

N

D19c

Thet Naing Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

M

D19d

Min Thet Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

M

D20a

Soe Tha

Riiklik planeerimine ja majandusareng (alates 20.12.1997), sünd. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Soe Tha abikaasa; sünd. 5.10.1980

N

D20c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha poeg, sünd. 14.2.1973

M

D20d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe abikaasa, sünd. 12.9.1978

N

D20e

Aung Soe Tha

Soe Tha poeg, sünd. 5.10.1983

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Soe Tha tütar, sünd. 14.2.1973

N

D20g

San Thida Soe

Soe Tha tütar, sünd. 12.9.1978

N

D20h

Phone Myat Soe

Soe Tha poeg, sünd. 3.3.1983

M

D21a

Kolonel Thein Nyunt

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine (alates 15.11.1997), Naypyidawi linnapea

M

D21b

Kyin Khaing (Khine)

Kolonel Thein Nyunti abikaasa

N

D22a

Kindralmajor Aung Min

Raudteetransport (alates 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar, teise nimega Wai Wai Tha

Kindralmajor Aung Mini abikaasa

N

D22c

Aye Min Aung

Kindralmajor Aung Mini tütar

N

D22d

Htoo Char Aung

Kindralmajor Aung Mini poeg

M

D23a

Brigaadikindral Thura Myint Maung

Usuasjad (alates 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Brigaadikindral Thura Myint Maungi poeg

M

D23c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe abikaasa

N

D23d

Zin Myint Maung

Brigaadikindral Thura Myint Maungi tütar

N

D24a

Thaung

Teadus ja tehnoloogia (alates 11.1998), sünd. 6.7.1937

M

D24b

May Kyi Sein

Thaungi abikaasa

N

D24c

Aung Kyi

Thaungi poeg, sünd. 1971

M

D25a

Brigaadikindral Thura Aye Myint

Sport (alates 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Brigaadikindral Thura Aye Myinti abikaasa

N

D25c

Nay Linn

Brigaadikindral Thura Aye Myinti poeg

M

D26a

Brigaadikindral Thein Zaw

Telekommunikatsiooni, posti- ja telegraafiside minister (alates 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Brigaadikindral Thein Zawi abikaasa

N

D27a

Kindralmajor Thein Swe

Transport, alates 18.9.2004 (varem peaministri büroo alates 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Kindralmajor Thein Swe abikaasa

N

D28a

Kindralmajor Soe Naing

Hotellide ja turismi minister (alates 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Kindralmajor Soe Naingi abikaasa

N

D28c

Wut Yi Oo

Kindralmajor Soe Naingi tütar

N

D28d

Kapten Htun Zaw Win

Wut Yi Oo abikaasa

M

D28e

Yin Thu Aye

Kindralmajor Soe Naingi tütar

N

D28f

Yi Phone Zaw

Kindralmajor Soe Naingi poeg

M

D29a

Kindralmajor Khin Maung Myint

Elektrienergia (2) (uus ministeerium) (alates 15.5.2006)

M

D29b

Win Win Nu

Kindralmajor Khin Maung Myinti abikaasa

N

D30a

Aung Kyi

Tööhõive/töö (nimetatud suhtekorralduse ministri ametikohale 8.10.2007, vastutab suhete korraldamise eest Aung San Suu Kyiga)

M

D30b

Thet Thet Swe

Aung Kyi abikaasa

N

D31a

Kyaw Thu

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni esimees, sünd. 15.8.1949

M

D31b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu abikaasa

N


E.   ASEMINISTRID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

E1a

Ohn Myint

Põllumajandus ja niisutustööd (alates 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Ohn Myinti abikaasa

N

E2a

Brigaadikindral Aung Tun

Kaubandus (alates 13.9.2003)

M

E3a

Brigaadikindral Myint Thein

Ehitus (alates 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Brigaadikindral Myint Theini abikaasa

N

E4a

U Tint Swe

Ehitus (alates 7.5.1998)

M

E5a

Kindralmajor Aye Myint

Riigikaitse (alates 15.5.2006)

M

E6a

Brigaadikindral Aung Myo Min

Haridus (alates 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Brigaadikindral Aung Myo Mini abikaasa

F

E6c

Si Thun Aung

Brigaadikindral Aung Myo Mini poeg

M

E7a

Myo Myint

Elektrienergia 1 (alates 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Myo Myinti abikaasa

N

E7c

Aung Khaing Moe

Myo Myinti poeg, sünd. 25.6.1967

(arvatakse praegu viibivat Ühendkuningriigis, kuhu sõitis enne nimekirja kandmist)

M

E8a

Brigaadikindral Than Htay

Energeetika (alates 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Brigaadikindral Than Htay abikaasa

N

E9a

Kolonel Hla Thein Swe

Rahandus ja riigitulud (alates 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Kolonel Hla Thein Swe abikaasa

N

E10a

Brigaadikindral Win Myint

Elektrienergia (2)

M

E10b

Daw Tin Ma Ma Than

Brigaadikindral Win Myinti abikaasa

N

E11a

Maung Myint

Välisküsimused (alates 18.9.2004)

M

E11b

Dr Khin Mya Win

Maung Myinti abikaasa

N

E12a

Prof dr Mya Oo

Tervishoid (alates 16.11.1997), sünd. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Prof dr Mya Oo abikaasa

N

E12c

Dr Tun Tun Oo

Prof dr Mya Oo poeg, sünd. 26.7.1965

M

E12d

Dr Mya Thuzar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 23.9.1971

N

E12e

Mya Thidar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 10.6.1973

N

E12f

Mya Nandar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 29.5.1976

N

E13a

Brigaadikindral Phone Swe

Siseküsimused (alates 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Brigaadikindral Phone Swe abikaasa

N

E14a

Brigaadikindral Aye Myint Kyu

Hotellid ja turism (alates 16.11.1997)

M

E14b

Khin Swe Myint

Brigaadikindral Aye Myint Kyu abikaasa

N

E15a

Brigaadikindral Win Sein

Sisseränne ja rahvastik (alates novembrist 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Brigaadikindral Win Seini abikaasa

N

E16a

Kolonelleitnant Khin Maung Kyaw

Tööstus 2 (alates 5.1.2000)

M

E16b

Mi Mi Wai

Kolonelleitnant Khin Maung Kyawi abikaasa

N

E17a

Kolonel Tin Ngwe

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine (alates 25.8.2003)

M

E17b

Khin Mya Chit

Kolonel Tin Ngwe abikaasa

N

E18a

Thura Thaung Lwin

(Thura on tiitel) Raudteetransport (alates 16.11.1997)

M

E18b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwini abikaasa

N

E19a

Brigaadikindral Thura Aung Ko

(Thura on tiitel) Usuasjad, USDA, kesktäitevkomitee liige (alates 17.11.1997)

M

E19b

Myint Myint Yee, teise nimega Yi Yi Myint

Brigaadikindral Thura Aung Ko abikaasa

N

E20a

Kyaw Soe

Teadus ja tehnoloogia (alates 15.11.2004)

M

E21a

Kolonel Thurein Zaw

Riiklik planeerimine ja majandusareng (alates 10.8.2005)

M

E21b

Tin Ohn Myint

Kolonel Thurein Zaw abikaasa

N

E22a

Brigaadikindral Kyaw Myin

Sotsiaalhoolekanne, toetused ja ümberasumine (alates 25.8.2003)

M

E22b

Khin Nwe Nwe

Brigaadikindral Kyaw Myinti abikaasa

N

E23a

Pe Than

Raudteetransport (alates 14.11.1998)

M

E23b

Cho Cho Tun

Pe Thani abikaasa

N

E24a

Kolonel Nyan Tun Aung

Transport (alates 25.8.2003)

M

E24b

Wai Wai

Kolonel Nyan Tun Aungi abikaasa

N

E25a

Dr. Paing Soe

Tervishoid (teine aseminister) (alates 15.5.2006)

M

E25b

Khin Mar Swe

Dr. Paing Soe abikaasa

N

E26a

Kindralmajor Thein Tun

Postiside ja telekommunikatsiooni aseminister

M

E26b

Mya Mya Win

Thein Tuni abikaasa

N

E27a

Kindralmajor Kyaw Swa Khaing

Tööstusministri asetäitja

M

E27b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swa Khaingi abikaasa

N

E28a

Kindralmajor Thein Htay

Kaitseministri asetäitja

M

E28b

Myint Myint Khine

Kindralmajor Thein Htay abikaasa

N

E29a

Brigaadikindral Tin Tun Aung

Tööministri asetäitja (alates 7.11.2007)

M


F.   MUUD TURISMIGA SEOTUD AMETIISIKUD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

F1a

U Hla Htay

Hotelli- ja turismiameti peadirektor (2004. aasta augustini Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Hotelli- ja turismiameti peadirektori asetäitja

M

F3a

Soe Thein

Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor alates 2004. aasta oktoobrist (varem peajuhataja)

M

F4a

Khin Maung Soe

Peajuhataja

M

F5a

Tint Swe

Peajuhataja

M

F6a

Kolonelleitnant Yan Naing

Peajuhataja, hotellide ja turismiministeerium

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Turismi edendamise valdkonna direktor, hotellide ja turismiministeerium

N


G.   KÕRGEMAD OHVITSERID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

G1a

Kindralmajor Hla Shwe

Viitsekindraladjutant

M

G2a

Kindralmajor Soe Maung

Sõjaväekohtu peakohtunik

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Kindralmajor Soe Maungi abikaasa

N

G3a

Kindralmajor Thein Htaik, teise nimega Hteik

Kindralinspektor

M

G4a

Kindralmajor Saw Hla

Sõjaväepolitsei ülem

M

G4b

Cho Cho Maw

Kindralmajor Saw Hla abikaasa

N

G5a

Kindralmajor Htin Aung Kyaw

Viitsekindralkortermeister

M

G5b

Khin Khin Maw

Kindralmajor Htin Aung Kyaw abikaasa

N

G6a

Kindralmajor Lun Maung

Riigikontrolör

M

G6b

May Mya Sein

Kindralmajor Lun Maungi abikaasa

N

G7a

Kindralmajor Nay Win

SPDC esimehe sõjaline abi

M

G8a

Kindralmajor Hsan Hsint

Sõjaväepersonali osakonna kindral, sünd. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Kindralmajor Hsan Hsinti abikaasa

N

G8c

Okkar San Sint

Kindralmajor Hsan Hsinti poeg

M

G9a

Kindralmajor Hla Aung Thein

Komandant, Ranguun

M

G9b

Amy Khaing

Hla Aung Theini abikaasa

N

G10a

Kindralmajor Ye Myint

Julgeoleku sõjaliste aspektide ülem

M

G10b

Myat Ngwe

Kindralmajor Ye Myinti abikaasa

N

G11a

Brigaadikindral Mya Win

Komandant, Riigikaitse kolledž

M

G12a

Brigaadikindral Maung Maung Aye

Komandant, Peastaabi kolledž (alates 2008. aasta juunist)

M

G12b

San San Yee

Brigaadikindral Maung Maung Aye abikaasa

N

G13a

Brigaadikindral Tun Tun Oo

Suhtekorralduse ja psühholoogilise sõjapidamise ülem

M

G14a

Kindralmajor Thein Tun

Signaalmärkide ülem; Rahvusliku Kongressi kokkukutsumise korralduskomitee liige

M

G15a

Kindralmajor Than Htay

Tarne- ja transpordiülem

M

G15b

Nwe Nwe Win

Kindralmajor Than Htay abikaasa

N

G16a

Kindralmajor Khin Maung Tint

Väärtpaberite trükikoja direktor

M

G17a

Kindralmajor Sein Lin

Direktor, kaitseministeerium (täpne ametikoht teadmata; varem varustusülem)

M

G18a

Kindralmajor Kyi Win

Suurtüki- ja soomusvägede ülem, UMEHLi juhatuse liige

M

G18b

Khin Mya Mon

Kindralmajor Kyi Wini abikaasa

N

G19a

Kindralmajor Tin Tun

Pioneeriüksuste ülem

M

G19b

Khin Myint Wai

Kindralmajor Tin Tuni abikaasa

N

G20a

Kindralmajor Aung Thein

Ümberasumise ülem

M

G20b

Htwe Yi, teise nimega Htwe Htwe Yi

Kindralmajor Aung Theini abikaasa

N

G21a

Brigaadikindral Hla Htay Win

Relvajõudude koolitusülema asetäitja

M

G22a

Brigaadikindral Than Maung

Riigikaitse kolledži asekomandant

M

G23a

Brigaadikindral Win Myint

Kaitseteenistuse tehnikaakadeemia rektor

M

G24a

Brigaadikindral Tun Nay Lin

Kaitseteenistuse meditsiiniakadeemia rektor/komandant

M

G25a

Brigaadikindral Than Sein

Sõjaväehaigla komandant, Mingaladon, sünd. 1.2.1946, sünnikoht Bago

M

G25b

Rosy Mya Than

Brigaadikindral Than Seini abikaasa

N

G26a

Brigaadikindral Win Than

Union of Myanmar Economic Holdingsi hankedirektor ja tegevdirektor (varem kindralmajor Win Hlaing, K1a)

M

G27a

Brigaadikindral Than Maung

Rahvamiilitsa ja piirivalvejõudude ülem

M

G28a

Kindralmajor Khin Maung Win

Kaitsetööstuse ülem

M

G29a

Brigaadikindral Kyaw Swa Khine

Kaitsetööstuse ülem

M

G30a

Brigaadikindral Win Aung

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni liige

M

G31a

Brigaadikindral Soe Oo

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni liige

M

G32a

Brigaadikindral Nyi Tun, teise nimega Nyi Htun

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni liige

M

G33a

Brigaadikindral Kyaw Aung

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni liige

M

G34a

Kindralmajor Myint Hlaing

Staabiülem (õhujõud)

M

G34b

Khin Thant Sin

Kindralmajor Myint Hlaingi abikaasa

N

G34c

Hnin Nandar Hlaing

Kindralmajor Myint Hlaingi tütar

N

G34d

Thant Sin Hlaing

Kindralmajor Myint Hlaingi poeg

M

G35a

Kindralmajor Mya Win

Kaitseministeeriumi ülem

M

G36a

Kindralmajor Tin Soe

Kaitseministeeriumi ülem

M

G37a

Kindralmajor Than Aung

Kaitseministeeriumi ülem

M

G38a

Kindralmajor Ngwe Thein

Kaitseministeerium

M

G39a

Kolonel Thant Shin

Birma Liidu valitsuse sekretär

M

G40a

Kindralmajor Thura Myint Aung

Kindraladjutant (varem B8a, edutatud edelapiirkonna sõjaväeringkonnast)

M

G41a

Kindralmajor Maung Shein

Kaitseteenistuse inspektsioon ja peakontrolör

M

G42a

Kindralmajor Khin Zaw

Erioperatsioonide kuuenda büroo ülem (Naypidaw, Mandalay); edutatud keskpiirkonna sõjaväeringkonnast

M

G42b

Khin Pyone Win

Kindralmajor Khin Zawi abikaasa

N

G42c

Kyi Tha Khin Zaw

Kindralmajor Khin Zawi poeg

M

G42d

Su Khin Zaw

Kindralmajor Khin Zawi tütar

N

G43a

Kindralmajor Tha Aye

Kaitseministeerium

M

G44a

Kolonel Myat Thu

Ranguuni sõjaväepiirkonna 1 (Põhja Ranguun) ülem

M

G45a

Kolonel Nay Myo

Sõjaväepiirkonna 2 (Ida-Ranguun) ülem

M

G46a

Kolonel Tin Hsan

Sõjaväepiirkonna 3 (Lääne-Ranguun) ülem

M

G47a

Kolonel Khin Maung Htun

Sõjaväepiirkonna 4 (Lõuna-Ranguun) ülem

M

G48a

Kolonel Tint Wai

Operatsioonide kontrolli ülem, sõjaväeringkond nr 4 (Mawbi)

M

G49a

San Nyunt

Sõjaliste julgeolekuküsimuste ülem, sõjalise toetuse üksus nr 2

M

G50a

Kolonelleitnant Zaw Win

Lon Hteini pataljoni baasi 3 ülem, Shwemyayar

M

G51a

Major Mya Thaung

Lon Hteini pataljoni baasi 5 ülem, Mawbi

M

G52a

Major Aung San Win

Lon Hteini pataljoni baasi 7 ülem, Thanlin Township

M

Merevägi

G53a

Kontradmiral Nyan Tun

Ülemjuhataja (merevägi). Alates 2008. aasta juunist. UMEHLi juhatuse liige. (Varem G39a)

M

G53b

Khin Aye Myint

Nyan Tuni abikaasa

N

G54a

Kommodoor Win Shein

Mereväe väljaõppe peakorteri ülem

M

G55a

Kommodoor brigaadikindral

Thura Thet Swe

Taninthayi mereväe piirkonna sõjaväeringkonna ülem

M

G56a

Kommodoor Myint Lwin

Ayeyarwady mereväe piirkonna ülem

M

Õhujõud

G57a

Kindralleitnant Myat Hein

Ülemjuhataja (õhujõud)

M

G57b

Htwe Htwe Nyunt

Kindralleitnant Myat Heini abikaasa

N

G58a

Kindralmajor Khin Aung Myint

Staabiülem (õhujõud)

M

G59a

Brigaadikindral Ye Chit Pe

Lennuväe juhtimisstaap, Mingaladon

M

G60a

Brigaadikindral Khin Maung Tin

Shande lennuväe väljaõppekeskuse komandant, Meiktila

M

G61a

Brigaadikindral Zin Yaw

Patheini lennuväebaasi ülem, staabiülem (õhujõud), UMEHLi juhatuse liige

M

G61b

Khin Thiri

Brigaadikindral Zin Yaw abikaasa

N

G61c

Zin Mon Aye

Brigaadikindral Zin Yaw tütar, sünd. 26.3.1985

N

G61d

Htet Aung

Brigaadikindral Zin Yaw poeg, sünd. 9.7.1988

M

Kergejalaväe diviisid

G62a

Brigaadikindral Than Htut

11. kergejalaväe diviis

M

G63a

Brigaadikindral Tun Nay Lin

22. kergejalaväe diviis

M

G64a

Brigaadikindral Tin Tun Aung

33. kergejalaväe diviis, Sagaing

M

G65a

Brigaadikindral Hla Myint Shwe

44. kergejalaväe diviis

M

G66a

Brigaadikindral Aye Khin

55. kergejalaväe diviis, Lalaw

M

G67a

Brigaadikindral San Myint

66. kergejalaväe diviis, Pyi

M

G68a

Brigaadikindral Tun Than

77. kergejalaväe diviis, Bago

M

G69a

Brigaadikindral Aung Kyaw Hla

88. kergejalaväe diviis, Magwe

M

G70a

Brigaadikindral Tin Oo Lwin

99. kergejalaväe diviis, Meiktila

M

G71a

Brigaadikindral Sein Win

101. kergejalaväe diviis, Pakokku

M

G72a

Kolonel Than Han

66. kergejalaväe diviis

M

G73a

Kolonelleitnant Htwe Hla

66. kergejalaväe diviis

M

G74a

Kolonelleitnant Han Nyunt

66. kergejalaväe diviis

M

G75a

Kolonel Ohn Myint

77. kergejalaväe diviis

M

G76a

Kolonelleitnant Aung Kyaw Zaw

77. kergejalaväe diviis

M

G77a

Major Hla Phyo

77. kergejalaväe diviis

M

G78a

Kolonel Myat Thu

11. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G79a

Kolonel Htein Lin

11. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G80a

Kolonelleitnant Tun Hla Aung

11. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G81a

Kolonel Aung Tun

66. brigaad

M

G82a

Kapten Thein Han

66. brigaad

M

G82b

Hnin Wutyi Aung

Kapten Thein Hani abikaasa

N

G83a

Kolonelleitnant Mya Win

77. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G84a

Kolonel Win Te

77. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G85a

Kolonel Soe Htway

77. kergejalaväe diviisi taktikaline ülem

M

G86a

Kolonelleitnant Tun Aye

702. kergejalaväe pataljoni ülem

M

G87a

Nyan Myint Kyaw

281. jalaväepataljoni ülem

(Mongyang, Šani osariigi idaosa)

M

Teised brigaadikindralid

G88a

Brigaadikindral Htein Win

Taikkyi baas

M

G89a

Brigaadikindral Khin Maung Aye

Meiktila baasi ülem

M

G90a

Brigaadikindral Kyaw Oo Lwin

Kalay baasi ülem

M

G91a

Brigaadikindral Khin Zaw Win

Khamaukgyi baas

M

G92a

Brigaadikindral Kyaw Aung

Lõunapiirkond, Toungoo baasi ülem

M

G93a

Brigaadikindral Myint Hein

Sõjalised operatsioonid, 3. sõjaväeringkond, Mogaungi baas

M

G94a

Brigaadikindral Tin Ngwe

Kaitseministeerium

M

G95a

Brigaadikindral Myo Lwin

Sõjalised operatsioonid, 7. sõjaväeringkond, Pekoni baas

M

G96a

Brigaadikindral Myint Soe

Sõjalised operatsioonid,

5. sõjaväeringkond, Taungupi baas

M

G97a

Brigaadikindral Myint Aye

Sõjalised operatsioonid, 9. sõjaväeringkond, Kyauktawi baas

M

G98a

Brigaadikindral Nyunt Hlaing

Sõjalised operatsioonid, 17. sõjaväeringkond, Mong Pani baas

M

G99a

Brigaadikindral Ohn Myint

Moni osariik, USDA kesktäitevkomitee liige

M

G100a

Brigaadikindral Soe Nwe

Sõjalised operatsioonid, 21. sõjaväeringkond, Bhamo baas

M

G101a

Brigaadikindral Than Tun

Kyaukpadaungi baasi ülem

M

G102a

Brigaadikindral Than Tun Aung

Piirkondlikud operatsioonid, Sittwe sõjaväeringkond

M

G103a

Brigaadikindral Thaung Htaik

Aungbani baasi ülem

M

G104a

Brigaadikindral Thein Hteik

Sõjalised operatsioonid, 13. sõjaväeringkond, Bokpyini baas

M

G105a

Brigaadikindral Thura Myint Thein

Namhsani taktikaliste operatsioonide sõjaväeringkond

M

G106a

Brigaadikindral Win Aung

Mong Hsati baasi ülem

M

G107a

Brigaadikindral Myo Tint

Eriülesannetes ohvitser, transpordiministeerium

M

G108a

Brigaadikindral Thura Sein Thaung

Eriülesannetes ohvitser, sotsiaalhoolekande ministeerium

M

G109a

Brigaadikindral Phone Zaw Han

Mandalay linnapea alates 2005. aasta veebruarist ning Mandalay linnaarengu komitee esimees, varem Kyaukme ülem

M

G109b

Moe Thidar

Brigaadikindral Phone Zaw Hani abikaasa

N

G110a

Brigaadikindral Win Myint

Pyinmana baasi ülem

M

G111a

Brigaadikindral Kyaw Swe

Pyin Oo Lwini baasi ülem

M

G112a

Brigaadikindral Soe Win

Bahtoo baasi ülem

M

G113a

Brigaadikindral Thein Htay

Kaitseministeerium

M

G114a

Brigaadikindral Myint Soe

Ranguuni baasi ülem

M

G115a

Brigaadikindral Myo Myint Thein

Sõjaväehaigla komandant, Pyin Oo Lwin

M

G116a

Brigaadikindral Sein Myint

Bago piirkonna rahu- ja arengunõukogu aseesimees

M

G117a

Brigaadikindral Hong Ngai (Ngaing)

Tšini osariigi rahu- ja arengunõukogu esimees

M

G118a

Brigaadikindral Win Myint

Kaja osariigi rahu- ja arengunõukogu esimees

M


H.   VANGLA- JA POLITSEITÖÖ EEST VASTUTAVAD OHVITSERID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

H1a

Brigaadikindral Khin Yi

Myanmari politseiameti peadirektor

M

H1b

Khin May Soe

Brigaadikindral Khin Yi abikaasa

N

H2a

Zaw Win

Vanglate osakonna peadirektor (siseministeerium) alates 2004. aasta augustist, varem Myanmari politseiameti asepeadirektor; endine brigaadikindral, endine sõjaväelane

M

H2b

Nwe Ni San

Zaw Wini abikaasa

N

H3a

Aung Saw Win

Eriuurimisbüroo peadirektor

M

H4a

Politseiameti brigaadikindral Khin Maung Si

Politsei peakorteri ülem

M

H5a

Kolonelleitnant Tin Thaw

Valitsuse Tehnilise Instituudi ülem

M

H6a

Maung Maung Oo

Sõjaliste julgeolekuküsimuste ülekuulamisrühma ülem Inseini vanglas

M

H7a

Myo Aung

Ranguuni kinnipidamisasutuse direktor

M

H8a

Politsei brigaadikindral Zaw Win

Politsei asedirektor

M


I.   ÜHISVASTUTUS- JA ARENGULIIT (UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION - USDA)

(kõrgemad USDA ametnikud, keda pole mujal nimetatud)

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

I1a

Brigaadikindral Aung Thein Lin (Lynn)

Yangoni linnapea ja Yangoni linna arengukomitee esimees (sekretär) ning USDA kesktäitevkomitee liige, sünd. 1952

M

I1b

Khin San Nwe

Brigaadikindral Aung Thein Lini abikaasa

N

I1c

Thidar Myo

Brigaadikindral Aung Thein Lini tütar

N

I2a

Kolonel Maung Par (Pa)

Yangoni aselinnapea, areng I (kesktäitevkomitee I liige)

M

I2b

Khin Nyunt Myaing

Kolonel Maung Pari abikaasa

N

I2c

Naing Win Par

Kolonel Maung Pari poeg

M

I3a

Nyan Tun Aung

Kesktäitevkomitee liige

M

I4a

Aye Myint

Ranguuni linna täitevkomitee liige

M

I5a

Tin Hlaing

Ranguuni linna täitevkomitee liige

M

I6a

Soe Nyunt

Ida-Yangoni staabiohvitser

M

I7a

Chit Ko Ko

Rahu- ja arengunõukogu esimees Mingala Taungnyunt Townshipis

M

I8a

Soe Hlaing Oo

Rahu- ja arengunõukogu sekretär Mingala Taungnyunt Townshipis

M

I9a

Kapten Kan Win

Mingala Taungnyunt Townshipi politseiameti juhataja

M

I10a

That Zin Thein

Mingala Taungnyunti arenguasjade komitee juhataja

M

I11a

Khin Maung Myint

Mingala Taungnyunti sisserände ja rahvastiku osakonna juhataja

M

I12a

Zaw Lin

Mingala Taungnyunt Townshipi USDA sekretär

M

I13a

Win Hlaing

Mingala Taungnyunt Townshipi USDA kaassekretär

M

I14a

San San Kyaw

Informatsiooniministeeriumi informatsiooni ja avalike suhete osakonna personaliohvitser Mingala Taungnyunt Townshipis

F

I15a

Kindralleitnant Myint Hlaing

Kaitseministeerium ja USDA liige

M


J.   VALITSUSE MAJANDUSPOLIITIKAST KASU SAAVAD ISIKUD NING MUUD REŽIIMIGA SEOTUD ISIKUD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh äriühing või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

J1a

Tay Za

Tegevdirektor, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., sünd. 18.7.1964; ID kaardi nr MYGN 006415. Isa: U Myint Swe (6.11.1924), ema: Daw Ohn (12.8.1934)

M

J1b

Thidar Zaw

Tay Za abikaasa; sünd. 24.2.1964, ID kaardi nr KMYT 006865. Vanemad: Zaw Nyunt (surnud), Htoo (surnud)

N

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za poeg, sünd. 29.1.1987

M

J1d

Ohn

Tay Za ema, sünd. 12.8.1934

N

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) vend, sünd. 24.6.1960. Htoo Tradingu direktor. London cigarettesi (Myawaddy Trading) edasimüüja

M

J2b

Shwe Shwe Lin

Thiha abikaasa

N

J3a

Aung Ko Win, teise nimega Saya Kyaung

Kanbawza Bank, samuti Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd ning London Cigarettesi esindaja Šani ja Kaja osariigis

M

J3b

Nan Than Htwe (Htay)

Aung Ko Wini abikaasa

N

J3c

Nang Lang Kham, teise nimega Nan Lan Khan

Aung Ko Wini tütar, sünd. 1.6.1988

N

J4a

Tun (Htun, Htoon) Myint Naing, teise nimega Steven Law

Stewen Law Asia World Co., sünd. 15.5.1958 või 27.8.1960

M

J4b

(Ng) Seng Hong, teise nimega Cecilia Ng või Ng Sor Hon

Tun Myint Naingi abikaasa. Golden Aaron Pte Ltd (Singapur) tegevjuht

N

J4c

Lo Hsing-han

Asia World Co.-ga seotud Tun Myint Naingi, teise nimega Steven Law isa, sünd. 1938 või 1935

M

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co, sünd. 21.1.1952. Vt ka A3f

M

J5b

San San Kywe

Khin Shwe abikaasa

N

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe poeg, sünd. 1.1.1977, Zaykabar Co. Ltd tegevdirektor

M

J5d

Nandar Hlaing

Zay Thiha abikaasa

N

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., sünd. 6.2.1955, samuti Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project

M

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myinti abikaasa; sünd. 17.11.1957

N

J6c

Win Myint

Htay Myinti vend; sünd. 29.5.1952

M

J6d

Lay Myint

Htay Myinti vend; sünd. 6.2.1955

M

J6e

Kyin Toe

Htay Myinti vend; sünd. 29.4.1957

M

J6f

Zar Chi Htay

Htay Myinti tütar, Yuzana Co. direktor, sünd. 17.2.1981

N

J6g

Khin Htay Lin

Direktor, Yuzana Co.; sünd. 14.4.1969

M

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (Thaton Tiresi ainuedasimüüjad Tööstusministeeriumi 2 alluvuses)

M

J7b

Nan Mauk Loung Sai, teise nimega Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Wini abikaasa

N

J8a

Erukindralmajor Nyunt Tin

Endine põllumajandus- ja niisutustööde minister, läks erru septembris 2004

M

J8b

Khin Myo Oo

Erukindralmajor Nyunt Tini abikaasa

N

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Erukindralmajor Nyunt Tini poeg

M

J8d

Thu Thu Ei Han

Erukindralmajor Nyunt Tini tütar

N

J9a

Than Than Nwe

Endise (surn.) peaministri, kindral Soe Wini abikaasa

N

J9b

Nay Soe

Endise (surn.) peaministri, kindral Soe Wini poeg

M

J9c

Theint Theint Soe

Endise (surn.) peaministri, kindral Soe Wini tütar

N

J9d

Sabai Myaing

Nay Soe abikaasa

N

J9e

Htin Htut

Theint Theint Soe abikaasa

M

J10a

Maung Maung Myint

Myangon Myint Co. Ltd, tegevdirektor

M

J11a

Maung Ko

Htarwara kaevandusettevõte, juhataja

M

J12a

Zaw Zaw, teise nimega Phoe Zaw

Max Myanmari tegevdirektor, sünd. 22.10.1966

M

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Zaw Zaw abikaasa

N

J13a

Chit Khaing, teise nimega Chit Khine

Eden ettevõtete grupi tegevdirektor

M

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

M

J15a

Aung Htwe

Golden Flower Construction Company, tegevdirektor

M

J16a

Kyaw Thein

Htoo Tradingu direktor ja osanik, sünd. 25.10.1947

M

J17a

Kyaw Myint

Golden Flower Co. Ltd. omanik, 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

M

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade ja Gems Co. Ltd

M

J19a

Win Myint

Myanmari Liidu Kaubandus- ja Tööstuskodade Föderatsiooni (UMFCCI) president ning Shwe Nagar Min Co omanik

M

J20a

Eike (Eik) Htun, teise nimega Ayke Htun, teise nimega Aik Tun

Olympic Construction Co. ja Asia Wealth Bank, tegevdirektor

M

J20b

Sandar Tun

Eike Htuni tütar

N

J20c

Aung Zaw Naing

Eike Htuni poeg

M

J20d

Mi Mi Khaing

Eike Htuni poeg

M

J21a

„Dagon” Win Aung

Dagon International Co. Ltd, sünd. 30.9.1953, sünnik. Pyay, ID-kaardi nr: PRE 127435

M

J21b

Moe Mya Mya

„Dagon” Win Aungi abikaasa, sünd. 28.8.1958, ID-kaardi nr: B/RGN 021998

N

J21c

Ei Hnin Pwint, teise nimega Christabelle Aung

„Dagon” Win Aungi tütar, sünd. 22.2.1981, Palm Beach Resort Ngwe Saung, direktor

N

J21d

Thurane (Thurein) Aung, teise nimega Christopher Aung

„Dagon” Win Aungi poeg, sünd. 23.7.1982

M

J21e

Ei Hnin Khine, teise nimega Christina Aung

„Dagon” Win Aungi tütar, sünd. 18.12.1983

N

J22a

Aung Myat, teise nimega Aung Myint

Mother Trading

M

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

M

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co. koostöös Tööstusministeeriumiga nr 1

M

J25a

San San Yee (Yi)

Super One ettevõtete grupp

N

J26a

Aung Zaw Ye Myint

Yetagun Construction Co omanik

M

Kohtunikud ja prokurörid

J27a

Aung Toe

Ülemkohtu esimees

M

J28a

Aye Maung

Peaprokurör

M

J29a

Thaung Nyunt

Õigusnõunik

M

J30a

Dr Tun Shin

Asepeaprokurör

M

J31a

Tun Tun (Htun Htun) Oo

Asepeaprokurör

M

J32a

Tun Tun Oo

Ülemkohtu aseesimees

M

J33a

Thein Soe

Ülemkohtu aseesimees

M

J34a

Tin Aung Aye

Ülemkohtu kohtunik

M

J35a

Tin Aye

Ülemkohtu kohtunik

M

J36a

Myint Thein

Ülemkohtu kohtunik

M

J37a

Chit Lwin

Ülemkohtu kohtunik

M

J38a

Kohtunik Thaung Lwin

Kyauktada Townshipi kohus

M


K.   SÕJAVÄELASTE OMANDUSES OLEVAD ÄRIÜHINGUD

#

Nim

Identifitseeriv teave (sh äriühing või muu loetellu kandmise põhjus)

Sugu

(M/N)

K1a

Erukindralmajor Win Hlaing

Varem tegevdirektor, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

M

K1b

Ma Ngeh

Erukindralmajor Win Hlaingi tütar

N

K1c

Zaw Win Naing

Tegevdirektor, Kambawza (Kanbawza) Bank. Ma Ngehi (K1b) abikaasa ja Aung Ko Wini (J3a) nõbu

M

K1d

Win Htway Hlaing

Erukindralmajor Win Hlaingi poeg, äriühing KESCO esindaja

M

K2a

Kolonel Myo Myint

Tegevdirektor, Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEH)

 

K2b

Daw Khin Htay Htay

Kolonel Myo Myinti abikaasa

 

K3a

Kolonel Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

M

K4a

Kolonel Myint Aung

Tegevdirektor, Myawaddy Trading Co.;

sünd. 11.8.1949

M

K4b

Nu Nu Yee

Myint Aungi abikaasa, laborant, sünd. 11.11.1954

N

K4c

Thiha Aung

Myint Aungi poeg, Schlumbergeri teenistuses, sünd. 11.6.1982

M

K4d

Nay Linn Aung

Myint Aungi poeg, meremees, sünd. 11.4.1981

M

K5a

Kolonel Myo Myint

Tegevdirektor, Bandoola Transportation Co.

M

K6a

Erukolonel Thant Zin

Tegevdirektor, Myanmar Land and Development

M

K7a

Erukolonelleitnant Maung Maung Aye

UMEHL

M

K8a

Kolonel Aung San

Tegevdirektor, Hsinmin Cement Plant Construction Project

M

K9a

Kindralmajor Mg Nyo

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K10a

Kindralmajor Kyaw Win

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K11a

Brigaadikindral Khin Aung Myint

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K12a

Kolonel Nyun Tun (merevägi)

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K13a

Erukolonel Thein Htay

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K14a

Erukolonelleitnant Chit Swe

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K15a

Myo Nyunt

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K16a

Myint Kyine

Direktorite nõukogu, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

M

K17a

Kolonelleitnant Nay Wynn

Osakonna tegevdirektor, Myawaddy Trading

M

K18a

Than Nyein

Myanmari Keskpanga juhataja

M

K19a

Maung Maung Win

Myanmari Keskpanga juhataja

 

K20a

Mya Than

Myanmari Investeerimis- ja Kommertspanga (MICB) tegevdirektori kohusetäitja

M

K21a

Myo Myint Aung

Myanmari Investeerimis- ja Kommertspanga peajuhataja

M”


II LISA

„VII LISA

Birma/Myanmari valitsusele või selle liikmetele või nendega seotud isikutele kuuluvad või nende kontrolli all olevad, artiklis 15 osutatud äriühingud

Nimi

Aadress

Direktor/omanik/lisateave

Loetellu kandmise kuupäev

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

Union Of Myanmar Economic Holding Ltd

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street Yangon

Esimees: Kindralleitnant Tin Aye, tegevdirektor Kindralmajor Win Than

25.10.2004

A.   

TÖÖSTUS

1.

Myanmar Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

2.

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd

24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon

(Midway Bank Building)

 

25.10.2004

3.

Myanmar Rubber Wood co. Ltd.

 

 

25.10.2004

4.

Myanmar Pineapple Juice Production

 

 

25.10.2004

5.

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road,

Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road

Corner of 50th Street, Yangon

Kolonel Maung Maung Aye, tegevdirektor

25.10.2004

7.

Tailoring Shop Service

 

 

25.10.2004

8.

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii,

Ward 63, South Dagon Tsp,

Yangon

 

25.10.2004

9.

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

10.

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

 

25.10.2004

B.   

KAUBANDUS

1.

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street

Yangon

Kolonel Myint Aung, tegevdirektor

25.10.2004

C.   

TEENUSED

1.

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Tegevdirektorid brigaadikindral Win Hlaing ja U Tun Kyi

25.10.2004

2.

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Kolonel Myo Myint, tegevdirektor

25.10.2004

3.

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

 

25.10.2004

4.

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp.

Yangon

Erukolonel Maung Thaung, tegevdirektor

25.10.2004

5.

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street,

Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

25.10.2004

Ühisettevõtted

A.   

TOOTMINE

1.

Myanmar Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

U Be Aung, juhataja

25.10.2004

2.

Myanmar Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

3.

Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Yangon

Lai Wei Chin, peadirektor

25.10.2004

4.

Myanmar Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

Kolonelleitnant (erus) Ne (Nay) Win, esimees

25.10.2004

5.

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

6.

Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

7.

Berger Paint Manufactoring Co. Ltd

Plot No. 34/A, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

25.10.2004

8.

The First Automotive Co. Ltd

Plot No. 47, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon

U Aye Cho ja/või kolonelleitnant Tun Myint, tegevdirektor

25.10.2004

B.   

TEENUSED

1.

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr Khin Shwe, esimees

25.10.2004

2.

Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd

No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon and Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon

 

25.10.2004

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Myanma Economic Corporation (Mec)

Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon

Kindralleitnant Tin Aung Myint Oo, esimees

Kolonel Ye Htut või brigaadikindral Kyaw Win,

tegevdirektor

25.10.2004

1.

Innwa Bank

554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street, Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, peadirektor

25.10.2004

2.

Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Kolonel Khin Maung Soe

25.10.2004

3.

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon

 

25.10.2004

4.

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama

Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

Kolonel Khin Maung Soe

25.10.2004

5.

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

25.10.2004

6.

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

7.

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

25.10.2004

8.

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

25.10.2004

9.

Mec Myanmar Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

25.10.2004

10.

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

25.10.2004

11.

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

25.10.2004

12.

Gypsum Mine

Thibaw'

 

25.10.2004

Valitsuse omanduses olevad äriettevõtted

1.

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township,

Yangon

Tegevdirektor: U Win Htain

(Kaevandusministeerium)

29.4.2008

2.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Elektrienergiaministeerium 2) tegevdirektor: Dr. San (Sann) Oo

29.4.2008

3.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Elektrienergiaministeerium 2), tegevdirektor: Tin Aung

29.4.2008

4.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Tegevdirektor: Kyaw Htoo

(Kaubandusministeerium)

29.4.2008

5.

Myanma Machine Tool and Electrical Industries

 

Direktor: Win Tint

(Tööstusministeerium 2)

29.4.2008

6.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Tööstusministeerium 2), tegevdirektor: Oo Zune

29.4.2008

7.

Myanmar Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Kaitseministeerium)

29.4.2008

8.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Ühistute ministeerium), tegevdirektor: Hla Moe

29.4.2008

9.

Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Tegevdirektor: Win Tun

29.4.2008

10.

Myanmar Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Tegevdirektor: Thein Swe

29.4.2008

11.

Myanmar Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Tegevdirektor: Maung Toe

29.4.2008

12.

Myanmar Mining Enterprises Numbers 1, 2 and 3

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

Tegevdirektorid, nr 1, Saw Lwin, nr 2, Hla Theing, nr 3 San Tun

29.4.2008

Muud

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

2.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008

3.

Htoo Furniture, a.k.a. Htoo Wood Products, a.k.a. Htoo Wood based Industry, a.k.a. Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

Tay Za

29.4.2008

4.

Treasure Hotels and Resorts

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

5.

Aureum Palace Hotels And Resorts

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008

6.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008

7.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008

8.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd aka Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008

9.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win

10.3.2008

10.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Esimees: Khin Shwe,

Tegevdirektor: Zay Thiha

10.3.2008

11.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road

Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win

10.3.2008

12.

Max Myanmar Co. Ltd

1 Ywama Curve, Bayint

Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw, teise nimega Phoe Zaw, Daw Htay Htay Khaing, Zaw Zawi abikaasa. Kõrgem tegevjuht, U Than Zaw

10.3.2008

13.

Hsinmin Cement Plant Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Kolonel Aung San

10.3.2008

14.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road ,

Hlaing Township,

Yangon,

Aung Thet Mann, teise nimega Shwe Mann Ko Ko

10.3.2008

15.

Myanmar Land And Development

 

Kolonel Thant Zin (erus)

10.3.2008

16.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk

Yeikmon Bayint Naung Road

Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing, teise nimega Chit Khine

10.3.2008

17.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Tegevdirektor: Aung Htwe, omanik: Kyaw Myint

10.3.2008

18.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik

10.3.2008

19.

National Development Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008

20.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/ 245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Tegevdirektor: U Yan Win

10.3.2008

21.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon

Tun Myint Naing, teise nimega Steven Law (J4a, VI lisa)

10.3.2008

22.

Subsidiaries of Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port Management Co.

 

Ahlon Warves

 

Esimees/direktor: Tun Myint Naing, teise nimega Steven Law (J4a, VI lisa)

29.4.2008

23.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Esimees/direktor: Htay Myint

10.3.2008

24.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Esimees/direktor: Htay Myint

10.3.2008

25.

Myangonmyint Co (enterprise held by the USDA)

 

 

10.3.2008

26.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Direktorid: „Dagon” Win Aung ja Daw Moe Mya Mya

29.4.2008

27.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Kuulub Dagon Internationalile. Direktorid, „Dagon” Win Aung, Daw Moe Mya Mya ja Ei Hnin Pwint, teise nimega Chistabelle Aung

29.4.2008

28.

IGE Co Ltd

No.27-B, Kaba Aye Pagoda Road,

Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266 Fax: 95-1-555369

and No.H-11, Naypyitaw, Naypuitaw Tel: 95-67-41-4211

Direktorid Nay Aung (D15e ,VI lisa) ja Pyi (Pye) Aung (D15g, VI lisa) ning tegevdirektor Win Kyaing

29.4.2008

29.

Aung Yee Phyo Co.

 

Kuulub Aung Thaungi perekonnale (tööstusministeerium 1)

29.4.2008

30.

Queen Star Computer Company

 

Kuulub Aung Thaungi perekonnale

29.4.2008

31.

Htay Co.

 

Kuulub kindralmajor Hla Htay Winile (A9a, VI lisa)

29.4.2008

32.

Mother Trading and Construction

77/78,Wadan Street,Bahosi Ward,

Lanmadaw,

Yangon

Tel: 95-1-21-0514

Email: mother.trade@mptmail.net.mm

Direktor Aung Myat, teise nimega Aung Myint

29.4.2008

33.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E - mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Website: http://www.kyawtha.com

Direktor: U Win Lwin, tegevdirektor: Maung Aye

29.4.2008

34.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Omanik Aung Zaw Ye Myint (varem A9d, VI lisa), kindral Ye Myinti poeg (varem A9a)

29.4.2008

35.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile

Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Omanik: Kyaing San Shwe (A1h, VI lisa), ülemjuhataja Than Shwe (A1a) poeg

29.4.2008

36.

Sun Tac or Sun Tec

Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane Mayangon Township

Yangon

Tel: 01-650021 654463

Omanik: Sit Taing Aung, Aung Phone (endine metsandusminister) poeg

29.4.2008

37.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp.

Tel: 95-1-511098, 514262

E-mail: mms@mptmail.net.mm

Aktsionär Kyaw Myo Nyunt (J8c, VI lisa) kindralmajor Nyunt Tin, põllumajandusminister (erus) (J8a, VI lisa) poeg

29.4.2008

38.

Myanmar Information and Communication Technology a.k.a. Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University Campus

Osaomanik: Aung Soe Tha (D20e, VI lisa)

29.4.2008

39.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Omanik: Yin Win Thu, partner: Nandar Aye (A2c, VI lisa)

29.4.2008

40.

Forever Group

No ( 14 02/03 ), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013, 95-1-204107

email Address: forevergroup@mptmail.net.mm

Tegevdirektor: Daw Khin Khin Lay

Juhatuse liige: U Khin Maung Htay

Vanemjuhataja: U Kyaw Kyaw

29.4.2008”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/53


KOMISJONI OTSUS,

28. aprill 2009,

Iirimaa taotluse kohta hakata kohaldama nõukogu otsust 2008/381/EÜ Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 2708 all)

(2009/350/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 11a,

ning arvestades järgmist:

(1)

14. mail 2008 võttis nõukogu vastu otsuse 2008/381/EÜ Euroopa rändevõrgustiku loomise kohta (edaspidi „otsus 2008/381/EÜ”) (1).

(2)

Vastavalt Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklile 1 ei osalenud Iirimaa otsuse 2008/381/EÜ vastuvõtmisel.

(3)

Iirimaa teatas vastavalt nimetatud protokolli artiklile 4 nõukogule ja komisjonile oma soovist hakata kohaldama otsust 2008/381/EÜ.

(4)

Komisjon võttis 22. detsembril 2008 vastavalt asutamislepingu artiklile 11a vastu positiivse arvamuse (2) Iirimaa taotluse suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Iirimaa suhtes kohaldatakse otsust 2008/381/EÜ.

Artikkel 2

Iirimaa jõustab otsuse 2008/381/EÜ täitmiseks vajalikud õigusnormid ja teatab sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Otsus 2008/381/EÜ jõustub Iirimaa jaoks kuupäeval, mil Iirimaa teatab otsuse 2008/381/EÜ kohaldama hakkamisest.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud kõikidele liikmesriikidele.

Brüssel, 28. aprill 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 131, 21.5.2008, lk 7.

(2)  K(2008) 8668 (lõplik).


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

29.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 108/54


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2009/351/ÜVJP,

27. aprill 2009,

Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. aprillil 2006 vastu ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta. (1) Nende meetmetega asendati eelmised meetmed, millest esimesed võeti vastu 1996. aastal ühise seisukohaga 96/635/ÜVJP. (2)

(2)

Ühise seisukohaga 2006/318/ÜVJP kehtestatud piiravate meetmete kehtivusaega tuleks veel 12 kuu võrra pikendada, kuna inimõiguste olukord Birmas/Myanmaris ei ole paranenud ning kõiki osapooli kaasava demokratiseerimisprotsessi osas ei ole olulist edu saavutatud, vaatamata Birma/Myanmari valitsuse teatele, et 2010. aastal korraldatakse mitmeparteilised valimised.

(3)

Tuleks muuta nende isikute ja ettevõtete nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, et võtta arvesse Birma/Myanmari valitsuses, julgeolekujõududes, riigi rahu- ja arengunõukogus ja ametiasutustes ning asjaomaste isikute isiklikus olukorras toimunud muutusi, ning et ajakohastada loetelu ettevõtetest, mida omavad või kontrollivad Birma/Myanmari režiim või selle režiimiga seotud isikud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Käesolevaga pikendatakse ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP kehtivusaega 30. aprillini 2010.

Artikkel 2

Ühise seisukoha 2006/318/ÜVJP II ja III lisa asendatakse käesoleva ühise seisukoha I ja II lisa tekstidega.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 27. aprill 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  ELT L 116, 29.4.2006, lk 77.

(2)  EÜT L 287, 8.11.1996, lk 1.


I LISA

„II LISA

Artiklites 4, 5 ja 8 osutatud nimekiri

Märkused tabeli kohta:

1.

Varjunimed ja erinevad kirjapildid on tähistatud märkega „teise nimega”.

2.

Sünd. tähendab sünnikuupäeva.

3.

Sünnik. tähendab sünnikohta.

4.

Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik passid ja ID-kaardid välja antud Birmas/Myanmaris.

A.   RIIGI RAHU- JA ARENGUNÕUKOGU (SPDC)

#

Nimi (ja võimalikud varjunimed)

Identifitseeriv teave (ametikoht/auaste/tiitel, sünnikuupäev ja -koht, passi/ID kaardi number, … abikaasa/poeg/tütar)

Sugu

(M/N)

A1a

Ülemjuhataja Than Shwe

Esimees, sünd. 2.2.1933

M

A1b

Kyaing Kyaing

Ülemjuhataja Than Shwe abikaasa

N

A1c

Thandar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1d

Major Zaw Phyo Win

Thandar Shwe abikaasa, Kaubandusministeeriumi ekspordiosakonna asedirektor

M

A1e

Khin Pyone Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1g

Tun Naing Shwe, teise nimega Tun Tun Naing

Ülemjuhataja Than Shwe poeg. J and J Company omanik

M

A1h

Khin Thanda

Tun Naing Shwe abikaasa

N

A1i

Kyaing San Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe poeg, J’s Donutsi omanik

M

A1j

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe abikaasa

N

A1k

Thant Zaw Shwe, teise nimega Maung Maung

Ülemjuhataja Than Shwe poeg

M

A1l

Dewar Shwe

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1m

Kyi Kyi Shwe, teise nimega Ma Aw

Ülemjuhataja Than Shwe tütar

N

A1n

Kolonelleitnant Nay Soe Maung

Kyi Kyi Shwe abikaasa

M

A1o

Pho La Pyae, teise nimega Nay Shwe Thway Aung

Kyi Kyi Shwe ja Nay Soe Maungi poeg

M

A2a

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye

Aseesimees, sünd. 25.12.1937

M

A2b

Mya Mya San

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye abikaasa

N

A2c

Nandar Aye

Ülemjuhataja asetäitja Maung Aye tütar, major Pye Aungi (D17g) abikaasa. Queen Star Computer Co. omanik

N

A3a

Kindral Thura Shwe Mann

Staabiülem, erioperatsioonide koordinaator (armee, laevastik ja õhujõud), sünd. 11.7.1947

M

A3b

Khin Lay Thet

Kindral Thura Shwe Manni abikaasa, sünd. 19.6.1947

N

A3c

Aung Thet Mann, teise nimega Shwe Mann Ko Ko

Kindral Thura Shwe Manni poeg, Ayeya Shwe War (Wah) Company, sünd. 19.6.1977

M

A3d

Khin Hnin Thandar

Aung Thet Manni abikaasa

N

A3e

Toe Naing Mann

Kindral Thura Shwe Manni poeg, sünd. 29.6.1978

M

A3f

Zay Zin Latt

Toe Naing Manni abikaasa, Khin Shwe (J5a) tütar, sünd. 24.3.1981

N

A4a

Kindralleitnant Thein Sein

„Peaminister”, sünd. 20.4.1945

M

A4b

Khin Khin Win

Kindralleitnant Thein Seini abikaasa

N

A5a

Kindral (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura on tiitel) „1. sekretär”, sünd. 29.5.1950, Myanmari Riikliku Olümpianõukogu ja Myanmar Economic Corporationi esimees

M

A5b

Khin Saw Hnin

Kindralleitnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo abikaasa

N

A5c

Kapten Naing Lin Oo

Kindralleitnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo poeg

M

A5d

Hnin Yee Mon

Kapten Naing Lin Oo abikaasa

N

A6a

Kindralmajor Min Aung Hlaing

Erioperatsioonide teise büroo ülem (Kaja ja Šani osariik). Alates

23.6.2008. (Varem B12a)

M

A6b

Kyu Kyu Hla

Kindralmajor Min Aung Hlaingi abikaasa

N

A7a

Kindralleitnant Tin Aye

Sõjaväehangete ja UMEHLi (Union of Myanmar Economic Holdings Ltd) ülem

M

A7b

Kyi Kyi Ohn

Kindralleitnant Tin Aye abikaasa

N

A7c

Zaw Min Aye

Kindralleitnant Tin Aye poeg

M

A8a

Kindralleitnant Ohn Myint

Erioperatsioonide esimese büroo ülem (Katšin, Tšin,

Sagaing, Magway, Mandalay). Alates 23.6.2008. (Varem B9a)

M

A8b

Nu Nu Swe

Kindralleitnant Ohn Myinti abikaasa

N

A8c

Kyaw Thiha, teise nimega Kyaw Thura

Kindralleitnant Ohn Myinti poeg

M

A8d

Nwe Ei Ei Zin

Kyaw Thiha abikaasa

N

A9a

Kindralmajor Hla Htay Win

Relvajõudude koolitusülem, alates 23.6.2008. (Varem B1a). Htay Co. omanik (metsaraie ja puit)

M

A9b

Mar Mar Wai

Kindralmajor Hla Htay Wini abikaasa

N

A10a

Kindralmajor Ko Ko

Erioperatsioonide kolmanda büroo ülem (Pegu, Ayeyarwady, Arakan). Alates 23.6.2008. (Varem B10a)

M

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Kindralmajor Ko Ko abikaasa

N

A11a

Kindralmajor Thar Aye, teise nimega Tha Aye

Erioperatsioonide neljanda büroo ülem (Karen, Mon, Tenasserim), sünd. 16.2.1945

M

A11b

Wai Wai Khaing, teise nimega Wei Wei Khaing

Kindralmajor Thar Aye abikaasa

N

A11c

See Thu Aye

Kindralmajor Thar Aye poeg

M

A12a

Kindralleitnant Myint Swe

Erioperatsioonide viienda büroo ülem (Naypyidaw, Ranguun/Yangon)

M

A12b

Khin Thet Htay

Kindralleitnant Myint Swe abikaasa

N

A13a

Arnt Maung

Erru läinud peadirektor, usuasjade amet

M


B.   PIIRKONDLIKUD ÜLEMAD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond)

Sugu

(M/N)

B1a

Brigaadikindral Win Myint

Ranguun (Yangon)

M

B1b

Kyin Myaing

Brigaadikindral Win Myinti abikaasa

N

B2a

Brigaadikindral Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyrit)

Idapiirkond (Šani osariik (lõunaosa)) (varem G23a)

M

B2b

Thinzar Win Sein

Brigaadikindral Yar (Ya) Pyae (Pye) (Pyriti) abikaasa

N

B3a

Brigaadikindral Myint Soe

Loodepiirkond (Sagaingi piirkond) ning portfellita regionaalminister

M

B4a

Brigaadikindral Khin Zaw Oo

Rannikupiirkond (Tanintharyi piirkond), sünd. 24.6.1951

M

B5a

Brigaadikindral Aung Than Htut

Kirdepiirkond (Šani osariik (põhjaosa))

M

B5b

Daw Cherry

Brigaadikindral Aung Than Htuti abikaasa

N

B6a

Brigaadikindral Tin Ngwe

Keskpiirkond (Mandalay piirkond)

M

B6b

Khin Thida

Brigaadikindral Tin Ngwe abikaasa

N

B7a

Kindralmajor Thaung Aye

Läänepiirkond (Arakani osariik). (Varem B2a)

M

B7b

Thin Myo Myo Aung

Kindralmajor Thaung Aye abikaasa

N

B8a

Brigaadikindral Kyaw Swe

Edelapiirkond (Ayeyarwady piirkond) ning portfellita regionaalminister

M

B8b

Win Win Maw

Brigaadikindral Kyaw Swe abikaasa

N

B9a

Kindralmajor Soe Win

Põhjapiirkond (Katšini osariik)

M

B9b

Than Than Nwe

Kindralmajor Soe Wini abikaasa

N

B10a

Kindralmajor Hla Min

Lõunapiirkond (Bago piirkond)

M

B11a

Brigaadikindral Thet Naing Win

Kagupiirkond (Moni osariik)

M

B12a

Kindralmajor Kyaw Phyo

Kolmnurk (Šani osariik (idaosa))

M

B13a

Kindralmajor Wai Lwin

Naypyidaw

M

B13b

Swe Swe Oo

Kindralmajor Wai Lwini abikaasa

N

B13c

Wai Phyo Aung

Kindralmajor Wai Lwini poeg

M

B13d

Oanmar (Ohnmar) Kyaw Tun

Wai Phyo Aungi abikaasa

N

B13e

Wai Phyo

Kindralmajor Wai Lwini poeg

M

B13f

Lwin Yamin

Kindralmajor Wai Lwini tütar

N


C.   PIIRKONDLIKE ÜLEMATE ASETÄITJAD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh sõjaväeringkond)

Sugu

(M/N)

C1a

Brigaadikindral Kyaw Kyaw Tun

Ranguun (Yangon)

M

C1b

Khin May Latt

Brigaadikindral Kyaw Kyaw Tuni abikaasa

N

C2a

Brigaadikindral Than Htut Aung

Keskpiirkond

M

C2b

Moe Moe Nwe

Brigaadikindral Than Htut Aungi abikaasa

F

C3a

Brigaadikindral Tin Maung Ohn

Loodepiirkond

M

C4a

Brigaadikindral San Tun

Põhjapiirkond, sünd. 2.3.1951, Ranguun/Yangon

M

C4b

Tin Sein

Brigaadikindral San Tuni abikaasa, sünd. 27.9.1950, Ranguun/Yangon

N

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

Brigaadikindral San Tuni tütar, sünd. 16.9.1979, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

N

C4d

Min Thant

Brigaadikindral San Tuni poeg, sünd. 11.11.1982, Ranguun/Yangon, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

M

C4e

Khin Mi Mi Tun

Brigaadikindral San Tuni tütar, sünd. 25.10.1984, Ranguun/Yangon, Ar Let Yone Co. Ltd direktor

N

C5a

Brigaadikindral Hla Myint

Kirdepiirkond

M

C5b

Su Su Hlaing

Brigaadikindral Hla Myinti abikaasa

N

C6a

Brigaadikindral Wai Lin

Kolmnurk

M

C7a

Brigaadikindral Win Myint

Idapiirkond

M

C8a

Brigaadikindral Zaw Min

Kagupiirkond

M

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Brigaadikindral Zaw Mini abikaasa

N

C9a

Brigaadikindral Hone Ngaing, teise nimega Hon Ngai

Rannikupiirkond

M

C10a

Brigaadikindral Thura Maung Ni

Lõunapiirkond

M

C10b

Nan Myint Sein

Brigaadikindral Thura Maung Ni abikaasa

F

C11a

Brigaadikindral Tint SweBrig-Gen Tint Swe

Edelapiirkond

M

C11b

Khin Thaung

Brigaadikindral Tint Swe abikaasa

N

C11c

Ye Min, teise nimega Ye Kyaw Swar Swe

Brigaadikindral Tint Swe poeg

M

C11d

Su Mon Swe

Ye Mini abikaasa

N

C12a

Brigaadikindral Tin Hlaing

Läänepiirkond

M

C12b

Hla Than Htay

Brigaadikindral Tin Hlaingi abikaasa

N


D.   MINISTRID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium)

Sugu

(M/N)

D1a

Kindralmajor Htay Oo

Põllumajandus ja niisutustööd (alates 18.9.2004) (varem ühistud alates 25.8.2003), USDA peasekretär

M

D1b

Ni Ni Win

Kindralmajor Htay Oo abikaasa

N

D1c

Thein Zaw Nyo

Kadett, kindralmajor Htay Oo poeg

M

D2a

Brigaadikindral Tin Naing Thein

Kaubandus (alates 18.9.2004), varem metsanduse aseminister, sünd. 1955

M

D2b

Aye Aye

Brigaadikindral Tin Naing Theini abikaasa

N

D3a

Kindralmajor Khin Maung Myint

Ehitus, samuti elektrienergia (2) minister

M

D4a

Kindralmajor Tin Htut

Ühistud (alates 15.5.2006)

M

D4b

Tin Tin Nyunt

Kindralmajor Tin Htuti abikaasa

N

D5a

Kindralmajor Khin Aung Myint

Kultuur (alates 15.5.2006)

M

D5b

Khin Phyone

Kindralmajor Khin Aung Myinti abikaasa

N

D6a

Dr Chan Nyein

Haridus (alates 10.8.2005), varem teaduse ja tehnoloogia aseminister, USDA täitevkomitee liige, sünd. 1944

M

D6b

Sandar Aung

Dr Chan Nyeini abikaasa

N

D7a

Kolonel Zaw Min

Elektrienergia (1) (alates 15.5.2006), sünd. 10.1.1949

M

D7b

Khin Mi Mi

Kolonel Zaw Mini abikaasa

N

D8a

Brigaadikindral Lun Thi

Energeetika (alates 20.12.1997), sünd. 18.7.1940

M

D8b

Khin Mar Aye

Brigaadikindral Lun Thi abikaasa

N

D8c

Mya Sein Aye

Brigaadikindral Lun Thi tütar

N

D8d

Zin Maung Lun

Brigaadikindral Lun Thi poeg

M

D8e

Zar Chi Ko

Zin Maung Luni abikaasa

N

D9a

Kindralmajor Hla Tun

Rahandus ja riigitulud (alates 1.2.2003), sünd. 11.7.1951

M

D9b

Khin Than Win

Kindralmajor Hla Tuni abikaasa

N

D10a

Nyan Win

Välisküsimused (alates 18.9.2004), varem relvajõudude koolitusülema asetäitja; sünd. 22.1.1953

M

D10b

Myint Myint Soe

Nyan Wini abikaasa, sünd. 15.1.1953

N

D11a

Brigaadikindral Thein Aung

Metsandus (alates 25.8.2003)

M

D11b

Khin Htay Myint

Brigaadikindral Thein Aungi abikaasa

N

D12a

Prof dr Kyaw Myint

Tervishoid (alates 1.2.2003), sünd. 1940

M

D12b

Nilar Thaw

Prof dr Kyaw Myinti abikaasa

N

D13a

Kindralmajor Maung Oo

Siseküsimused (alates 5.11.2004) ning sisserände- ja rahvastikuminister alates 2009. aasta veebruarist; sünd. 1952

M

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Kindralmajor Maung Oo abikaasa

N

D14a

Kindralmajor Maung Maung Swe

Sotsiaalhoolekanne, toetused ja ümberasumine (alates 15.5.2006)

M

D14b

Tin Tin Nwe

Kindralmajor Maung Maung Swe abikaasa

N

D14c

Ei Thet Thet Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe tütar

N

D14d

Kaung Kyaw Swe

Kindralmajor Maung Maung Swe poeg

M

D15a

Aung Thaung

Tööstus 1 (alates 15.11.1997)

M

D15b

Khin Khin Yi

Aung Thaungi abikaasa

N

D15c

Major Moe Aung

Aung Thaungi poeg

M

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Major Moe Aungi abikaasa

N

D15e

Nay Aung

Aung Thaungi poeg, ärimees, Aung Yee Phyoe Co. Ltd tegevdirektor ja IGE Co. Ltd direktor

M

D15f

Khin Moe Nyunt

Nay Aungi abikaasa

N

D15g

Major Pyi Aung, teise nimega Pye Aung

Aung Thaungi poeg (abielus A2c-ga). IGE Co. Ltd direktor

M

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaungi tütar

N

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaungi tütar

N

D15j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaungi tütar

N

D16a

Viitseadmiral Soe Thein

Tööstus 2 (alates 2008. aasta juunist). (Varem G38a)

M

D16b

Khin Aye Kyin

Viitseadmiral Soe Theini abikaasa

N

D16c

Yimon Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar, sünd. 12.7.1980

N

D16d

Aye Chan

Viitseadmiral Soe Theini poeg, sünd. 23.9.1973

M

D16e

Thida Aye

Viitseadmiral Soe Theini tütar, sünd. 23.3.1979

N

D17a

Brigaadikindral Kyaw Hsan

Informatsioon (alates 13.9.2002)

M

D17b

Kyi Kyi Win

Brigaadikindral Kyaw Hsani abikaasa. Myanmari Naisküsimuste Föderatsiooni infoosakonna juhataja

N

D18a

Brigaadikindral Maung Maung Thein

Loomakasvatus ja kalandus

M

D18b

Myint Myint Aye

Brigaadikindral Maung Maung Theini abikaasa

N

D18c

Min Thein, teise nimega Ko Pauk

Brigaadikindral Maung Maung Theini poeg

M

D19a

Brigaadikindral Ohn Myint

Kaevandused (alates 15.11.1997)

M

D19b

San San

Brigaadikindral Ohn Myinti abikaasa

N

D19c

Thet Naing Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

M

D19d

Min Thet Oo

Brigaadikindral Ohn Myinti poeg

M

D20a

Soe Tha

Riiklik planeerimine ja majandusareng (alates 20.12.1997), sünd. 7.11.1944

M

D20b

Kyu Kyu Win

Soe Tha abikaasa; sünd. 5.10.1980

N

D20c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha poeg, sünd. 14.2.1973

M

D20d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe abikaasa, sünd. 12.9.1978

N

D20e

Aung Soe Tha

Soe Tha poeg, sünd. 5.10.1983

M

D20f

Myat Myitzu Soe

Soe Tha tütar, sünd. 14.2.1973

N

D20g

San Thida Soe

Soe Tha tütar, sünd. 12.9.1978

N

D20h

Phone Myat Soe

Soe Tha poeg, sünd. 3.3.1983

M

D21a

Kolonel Thein Nyunt

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine (alates 15.11.1997), Naypyidawi linnapea

M

D21b

Kyin Khaing (Khine)

Kolonel Thein Nyunti abikaasa

N

D22a

Kindralmajor Aung Min

Raudteetransport (alates 1.2.2003)

M

D22b

Wai Wai Thar, teise nimega Wai Wai Tha

Kindralmajor Aung Mini abikaasa

N

D22c

Aye Min Aung

Kindralmajor Aung Mini tütar

N

D22d

Htoo Char Aung

Kindralmajor Aung Mini poeg

M

D23a

Brigaadikindral Thura Myint Maung

Usuasjad (alates 25.8.2003)

M

D23b

Aung Kyaw Soe

Brigaadikindral Thura Myint Maungi poeg

M

D23c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe abikaasa

N

D23d

Zin Myint Maung

Brigaadikindral Thura Myint Maungi tütar

N

D24a

Thaung

Teadus ja tehnoloogia (alates 11.1998), sünd. 6.7.1937

M

D24b

May Kyi Sein

Thaungi abikaasa

N

D24c

Aung Kyi

Thaungi poeg, sünd. 1971

M

D25a

Brigaadikindral Thura Aye Myint

Sport (alates 29.10.1999)

M

D25b

Aye Aye

Brigaadikindral Thura Aye Myinti abikaasa

N

D25c

Nay Linn

Brigaadikindral Thura Aye Myinti poeg

M

D26a

Brigaadikindral Thein Zaw

Telekommunikatsiooni, posti- ja telegraafiside minister (alates 10.5.2001)

M

D26b

Mu Mu Win

Brigaadikindral Thein Zawi abikaasa

N

D27a

Kindralmajor Thein Swe

Transport, alates 18.9.2004 (varem peaministri büroo alates 25.8.2003)

M

D27b

Mya Theingi

Kindralmajor Thein Swe abikaasa

N

D28a

Kindralmajor Soe Naing

Hotellide ja turismi minister (alates 15.5.2006)

M

D28b

Tin Tin Latt

Kindralmajor Soe Naingi abikaasa

N

D28c

Wut Yi Oo

Kindralmajor Soe Naingi tütar

N

D28d

Kapten Htun Zaw Win

Wut Yi Oo abikaasa

M

D28e

Yin Thu Aye

Kindralmajor Soe Naingi tütar

N

D28f

Yi Phone Zaw

Kindralmajor Soe Naingi poeg

M

D29a

Kindralmajor Khin Maung Myint

Elektrienergia (2) (uus ministeerium) (alates 15.5.2006)

M

D29b

Win Win Nu

Kindralmajor Khin Maung Myinti abikaasa

N

D30a

Aung Kyi

Tööhõive/töö (nimetatud suhtekorralduse ministri ametikohale 8.10.2007, vastutab suhete korraldamise eest Aung San Suu Kyiga)

M

D30b

Thet Thet Swe

Aung Kyi abikaasa

N

D31a

Kyaw Thu

Avaliku teenistuse valiku- ja väljaõppekomisjoni esimees, sünd. 15.8.1949

M

D31b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu abikaasa

N


E.   ASEMINISTRID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ministeerium)

Sugu

(M/N)

E1a

Ohn Myint

Põllumajandus ja niisutustööd (alates 15.11.1997)

M

E1b

Thet War

Ohn Myinti abikaasa

N

E2a

Brigaadikindral Aung Tun

Kaubandus (alates 13.9.2003)

M

E3a

Brigaadikindral Myint Thein

Ehitus (alates 5.1.2000)

M

E3b

Mya Than

Brigaadikindral Myint Theini abikaasa

N

E4a

U Tint Swe

Ehitus (alates 7.5.1998)

M

E5a

Kindralmajor Aye Myint

Riigikaitse (alates 15.5.2006)

M

E6a

Brigaadikindral Aung Myo Min

Haridus (alates 19.11.2003)

M

E6b

Thazin Nwe

Brigaadikindral Aung Myo Mini abikaasa

F

E6c

Si Thun Aung

Brigaadikindral Aung Myo Mini poeg

M

E7a

Myo Myint

Elektrienergia 1 (alates 29.10.1999)

M

E7b

Tin Tin Myint

Myo Myinti abikaasa

N

E7c

Aung Khaing Moe

Myo Myinti poeg, sünd. 25.6.1967

(arvatakse praegu viibivat Ühendkuningriigis, kuhu sõitis enne nimekirja kandmist)

M

E8a

Brigaadikindral Than Htay

Energeetika (alates 25.8.2003)

M

E8b

Soe Wut Yi

Brigaadikindral Than Htay abikaasa

N

E9a

Kolonel Hla Thein Swe

Rahandus ja riigitulud (alates 25.8.2003)

M

E9b

Thida Win

Kolonel Hla Thein Swe abikaasa

N

E10a

Brigaadikindral Win Myint

Elektrienergia (2)

M

E10b

Daw Tin Ma Ma Than

Brigaadikindral Win Myinti abikaasa

N

E11a

Maung Myint

Välisküsimused (alates 18.9.2004)

M

E11b

Dr Khin Mya Win

Maung Myinti abikaasa

N

E12a

Prof dr Mya Oo

Tervishoid (alates 16.11.1997), sünd. 25.1.1940

M

E12b

Tin Tin Mya

Prof dr Mya Oo abikaasa

N

E12c

Dr Tun Tun Oo

Prof dr Mya Oo poeg, sünd. 26.7.1965

M

E12d

Dr Mya Thuzar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 23.9.1971

N

E12e

Mya Thidar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 10.6.1973

N

E12f

Mya Nandar

Prof dr Mya Oo tütar, sünd. 29.5.1976

N

E13a

Brigaadikindral Phone Swe

Siseküsimused (alates 25.8.2003)

M

E13b

San San Wai

Brigaadikindral Phone Swe abikaasa

N

E14a

Brigaadikindral Aye Myint Kyu

Hotellid ja turism (alates 16.11.1997)

M

E14b

Khin Swe Myint

Brigaadikindral Aye Myint Kyu abikaasa

N

E15a

Brigaadikindral Win Sein

Sisseränne ja rahvastik (alates novembrist 2006)

M

E15b

Wai Wai Linn

Brigaadikindral Win Seini abikaasa

N

E16a

Kolonelleitnant Khin Maung Kyaw

Tööstus 2 (alates 5.1.2000)

M

E16b

Mi Mi Wai

Kolonelleitnant Khin Maung Kyawi abikaasa

N

E17a

Kolonel Tin Ngwe

Piirialade, rahvusgruppide ja arenguasjade edendamine (alates 25.8.2003)

M

E17b

Khin Mya Chit

Kolonel Tin Ngwe abikaasa

N

E18a

Thura Thaung Lwin

(Thura on tiitel) Raudteetransport (alates 16.11.1997)

M

E18b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwini abikaasa

N

E19a

Brigaadikindral Thura Aung Ko

(Thura on tiitel) Usuasjad, USDA, kesktäitevkomitee liige (alates 17.11.1997)

M

E19b

Myint Myint Yee, teise nimega Yi Yi Myint

Brigaadikindral Thura Aung Ko abikaasa

N

E20a

Kyaw Soe

Teadus ja tehnoloogia (alates 15.11.2004)

M

E21a

Kolonel Thurein Zaw

Riiklik planeerimine ja majandusareng (alates 10.8.2005)

M

E21b

Tin Ohn Myint

Kolonel Thurein Zaw abikaasa

N

E22a

Brigaadikindral Kyaw Myin

Sotsiaalhoolekanne, toetused ja ümberasumine (alates 25.8.2003)

M

E22b

Khin Nwe Nwe

Brigaadikindral Kyaw Myinti abikaasa

N

E23a

Pe Than

Raudteetransport (alates 14.11.1998)

M

E23b

Cho Cho Tun

Pe Thani abikaasa

N

E24a

Kolonel Nyan Tun Aung

Transport (alates 25.8.2003)

M

E24b

Wai Wai

Kolonel Nyan Tun Aungi abikaasa

N

E25a

Dr. Paing Soe

Tervishoid (teine aseminister) (alates 15.5.2006)

M

E25b

Khin Mar Swe

Dr. Paing Soe abikaasa

N

E26a

Kindralmajor Thein Tun

Postiside ja telekommunikatsiooni aseminister

M

E26b

Mya Mya Win

Thein Tuni abikaasa

N

E27a

Kindralmajor Kyaw Swa Khaing

Tööstusministri asetäitja

M

E27b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swa Khaingi abikaasa

N

E28a

Kindralmajor Thein Htay

Kaitseministri asetäitja

M

E28b

Myint Myint Khine

Kindralmajor Thein Htay abikaasa

N

E29a

Brigaadikindral Tin Tun Aung

Tööministri asetäitja (alates 7.11.2007)

M


F.   MUUD TURISMIGA SEOTUD AMETIISIKUD

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

Sugu

(M/N)

F1a

U Hla Htay

Hotelli- ja turismiameti peadirektor (2004. aasta augustini Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor)

M

F2a

Tin Maung Shwe

Hotelli- ja turismiameti peadirektori asetäitja

M

F3a

Soe Thein

Myanmari hotelli- ja turismiteenistuse tegevdirektor alates 2004. aasta oktoobrist (varem peajuhataja)

M

F4a

Khin Maung Soe

Peajuhataja

M

F5a

Tint Swe

Peajuhataja

M

F6a

Kolonelleitnant Yan Naing

Peajuhataja, hotellide ja turismiministeerium

M

F7a

Kyi Kyi Aye

Turismi edendamise valdkonna direktor, hotellide ja turismiministeerium

N


G.   KÕRGEMAD OHVITSERID

#

Nimi

Identifitseeriv teave (sh ametikoht)

Sugu

(M/N)

G1a

Kindralmajor Hla Shwe

Viitsekindraladjutant

M

G2a

Kindralmajor Soe Maung

Sõjaväekohtu peakohtunik

M

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Kindralmajor Soe Maungi abikaasa

N

G3a

Kindralmajor Thein Htaik, teise nimega Hteik

Kindralinspektor

M

G4a

Kindralmajor Saw Hla

Sõjaväepolitsei ülem

M

G4b

Cho Cho Maw

Kindralmajor Saw Hla abikaasa

N

G5a

Kindralmajor Htin Aung Kyaw

Viitsekindralkortermeister

M

G5b

Khin Khin Maw

Kindralmajor Htin Aung Kyaw abikaasa

N

G6a

Kindralmajor Lun Maung

Riigikontrolör

M

G6b

May Mya Sein

Kindralmajor Lun Maungi abikaasa

N

G7a

Kindralmajor Nay Win

SPDC esimehe sõjaline abi

M

G8a

Kindralmajor Hsan Hsint

Sõjaväepersonali osakonna kindral, sünd. 1951

M

G8b

Khin Ma Lay

Kindralmajor Hsan Hsinti abikaasa

N

G8c

Okkar San Sint

Kindralmajor Hsan Hsinti poeg

M

G9a

Kindralmajor Hla Aung Thein

Komandant, Ranguun

M

G9b

Amy Khaing

Hla Aung Theini abikaasa

N

G10a

Kindralmajor Ye Myint

Julgeoleku sõjaliste aspektide ülem

M

G10b

Myat Ngwe

Kindralmajor Ye Myinti abikaasa

N

G11a

Brigaadikindral Mya Win

Komandant, Riigikaitse kolledž

M

G12a

Brigaadikindral Maung Maung Aye

Komandant, Peastaabi kolledž (alates 2008. aasta juunist)

M

G12b

San San Yee

Brigaadikindral Maung Maung Aye abikaasa

N

G13a

Brigaadikindral Tun Tun Oo

Suhtekorralduse ja psühholoogilise sõjapidamise ülem

M

G14a

Kindralmajor Thein Tun

Signaalmärkide ülem; Rahvusliku Kongressi kokkukutsumise korralduskomitee liige

M

G15a

Kindralmajor Than Htay

Tarne- ja transpordiülem

M

G15b

Nwe Nwe Win

Kindralmajor Than Htay abikaasa

N

G16a

Kindralmajor Khin Maung Tint

Väärtpaberite trükikoja direktor

M

G17a

Kindralmajor Sein Lin

Direktor, kaitseministeerium (täpne ametikoht teadmata; varem varustusülem)

M

G18a

Kindralmajor Kyi Win

Suurtüki- ja soomusvägede ülem, UMEHLi juhatuse liige

M

G18b

Khin Mya Mon

Kindralmajor Kyi Wini abikaasa

N

G19a

Kindralmajor Tin Tun

Pioneeriüksuste ülem

M

G19b

Khin Myint Wai

Kindralmajor Tin Tuni abikaasa

N

G20a

Kindralmajor Aung Thein

Ümberasumise ülem

M