ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2009.107.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 107

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
28. aprill 2009


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/330/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 15. september 2008, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli allakirjutamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

1

 

 

Nõukogu ja komisjon

 

 

2009/331/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu ja komisjoni otsus, 26. veebruar 2009, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

164

 

 

2009/332/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu ja komisjoni otsus, 26. veebruar 2009, stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel

165

Stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel

166

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

28.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 107/1


NÕUKOGU OTSUS,

15. september 2008,

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli allakirjutamise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(2009/330/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

23. oktoobril 2006 volitas nõukogu komisjoni alustama ühenduse ja nende liikmesriikide nimel läbirääkimisi Albaania Vabariigiga eemärgiga sõlmida ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

(2)

Kõnealused läbirääkimised on edukalt lõpule viidud ning protokoll tuleks Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada, tingimusel et leping hiljem sõlmitakse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli allakirjutamine, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, tingimusel et kõnealune leping hiljem sõlmitakse.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud ühenduse ja selle liikmesriikide nimel kirjutama alla protokollile, tingimusel et leping hiljem sõlmitakse.

Brüssel, 15. september 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu

PROTOKOLL,

et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi „liikmesriigid”, keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ja

EUROOPA ÜHENDUS, EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,

edaspidi „ühendused”, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon,

ühelt poolt ning

ALBAANIA VABARIIK

teiselt poolt,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti artikli 6 lõiget 2

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (edaspidi „stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping”) kirjutati alla Luxembourgis 12. juunil 2006.

(2)

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia (edaspidi „uued liikmesriigid”) ühinesid Euroopa Liiduga 1. jaanuaril 2007.

(3)

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut tuleks muuta, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist Euroopa Liiduga.

(4)

Vastavalt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu artikli 36 lõikele 3 on toimunud konsultatsioonid, et tagada kõnealuses lepingus deklareeritud ühenduse ja Albaania Vabariigi vastastikuste huvidega arvestamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

I   JAGU

LEPINGUOSALISED

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia ühinevad ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga, mis kirjutati alla 12. juunil 2006 Luxembourgis, võtavad vastu lepingu teksti, samuti lõppaktile lisatud ja samal kuupäeval alla kirjutatud ühisdeklaratsioonide ja ühepoolsete deklaratsioonide teksti ning võtavad kõnealuseid tekste arvesse samamoodi teiste ühenduse liikmesriikidega.

STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISLEPINGU, SEALHULGAS SELLE LISADE JA PROTOKOLLIDE TEKSTI MUUDATUSED

II   JAGU

TÖÖSTUSTOOTED

Artikkel 2

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu I lisa asendatakse käesoleva protokolli I lisa tekstiga.

III   JAGU

PÕLLUMAJANDUSTOOTED

Artikkel 3

Põllumajandustooted kitsamas tähenduses

1.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu IIa lisa asendatakse käesoleva protokolli II lisa tekstiga.

2.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu IIb lisa asendatakse käesoleva protokolli III lisa tekstiga.

3.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu IIc lisa asendatakse käesoleva protokolli IV lisa tekstiga.

Artikkel 4

Kalandustooted

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu III lisa asendatakse käesoleva protokolli V lisa tekstiga.

Artikkel 5

Töödeldud põllumajandustooted

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll nr 2 asendatakse käesoleva protokolli VI lisa tekstiga.

IV   JAGU

PÄRITOLUREEGLID

Artikkel 6

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll nr 4 asendatakse käesoleva protokolli VII lisa tekstiga.

ÜLEMINEKUSÄTTED

V   JAGU

Artikkel 7

WTO

Albaania Vabariik võtab endale kohustuse, et ta ei esita nõudeid, taotlusi ega esildisi ega muuda ega tühista kontsessioone vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT 1994) artiklitele XXIV.6 ja XXVIII seoses ühenduse käesoleva laienemisega.

Artikkel 8

Kauba päritolu tõendamine ja halduskoostöö

1.   Albaania Vabariigi või uue liikmesriigi poolt nendevaheliste sooduslepingute või autonoomse korra raames nõuetekohaselt välja antud päritolutõendit aktsepteeritakse asjaomastes riikides järgmistel tingimustel:

a)

kõnealune päritolu annab tariifse sooduskohtlemise vastavalt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus sisalduvatele tariifsetele soodusmeetmetele;

b)

päritolutõend ja veodokumendid on välja antud hiljemalt ühinemisele eelnenud kuupäeval;

c)

päritolutõend esitatakse tolliasutusele nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast.

Kui kaup on deklareeritud impordiks Albaania Vabariigis või uues liikmesriigis enne ühinemise kuupäeva Albaania Vabariigi ja asjaomase uue liikmesriigi vahel kõnealusel ajal kohaldatavate sooduslepingute või autonoomse korra raames, võib aktsepteerida ka nende lepingute või sellise korra raames tagasiulatuvalt välja antud päritolutõendit, tingimusel et see esitatakse tollile nelja kuu jooksul alates ühinemise kuupäevast.

2.   Albaania Vabariigil ja uutel liikmesriikidel on lubatud säilitada load, millega on nendevaheliste sooduslepingute või autonoomse korra raames antud „heakskiidetud eksportija” staatus, järgmistel tingimusel:

a)

kõnealune säte on olemas ka Albaania Vabariigi ja ühenduse vahel enne ühinemise kuupäeva sõlmitud lepingus ning

b)

heakskiidetud eksportijad kohaldavad selle lepingu alusel kehtivaid päritolureegleid.

Need load asendatakse hiljemalt 1. jaanuaril 2008 uute lubadega, mis on välja antud vastavalt stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu tingimustele.

3.   Albaania Vabariigi või liikmesriikide pädevad tolliasutused aktsepteerivad lõigetes 1 ja 2 osutatud sooduslepingute ja autonoomse korra raames välja antud päritolutõendite järelkontrolli taotlusi kolme aasta jooksul pärast asjaomase päritolutõendi väljaandmist ning kõnealused asutused võivad selliseid taotlusi esitada kolme aasta jooksul pärast seda, kui nad on koos impordideklaratsiooniga esitatud päritolutõendi heaks kiitnud.

Artikkel 9

Transiitkaup

1.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sätteid võib kohaldada Albaania Vabariigist uude liikmesriiki või uuest liikmesriigist Albaania Vabariiki eksporditud kauba suhtes, mis on kooskõlas stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli nr 4 sätetega ning ühinemise kuupäeval teel või ajutiselt ladustatud Albaania Vabariigis või asjaomases uues liikmesriigis asuvas tollilaos või vabatsoonis.

2.   Sellistel juhtudel võib lubada sooduskohtlemist tingimusel, et importiva riigi tolliasutusele esitatakse nelja kuu jooksul alates ühinemiskuupäevast päritolutõend, mille eksportiva riigi tolliasutus on tagantjärele väljastanud, ja mis tahes muud dokumendid, mis tõendavad kaubavedu.

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

VI   JAGU

Artikkel 10

Käesolev protokoll ja selle lisad on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu lahutamata osa.

Artikkel 11

1.   Ühendus, liikmesriike esindav Euroopa Liidu Nõukogu ja Albaania Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluse kohaselt.

2.   Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 12

1.   Käesolev protokoll jõustub samal päeval kui stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping, tingimusel et kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad on enne seda kuupäeva hoiule antud.

2.   Kui kõik käesoleva protokolli heakskiitmiskirjad ei ole enne kõnealust kuupäeva hoiule antud, jõustub käesolev protokoll esimese kuu esimesel päeval, mis järgneb viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmisele.

Artikkel 13

Käesolev protokoll koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja albaania keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 14

Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu tekst, lepingu lisad ja protokollid, mis moodustavad lepingu lahutamata osa, ning sellele lisatud lõppakt ja deklaratsioonid koostatakse bulgaaria ja rumeenia keeles ning nende tekst on originaaltekstiga võrdselt autentne. Tekstid kiidab heaks ühiskomitee.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

I LISA

„I LISA

ALBAANIA TARIIFSED SOODUSTUSED ÜHENDUSE TÖÖSTUSTOODETELE

(osutatud artiklis 19)

Tollimaksumäärasid vähendatakse järgmiselt:

1. jaanuaril 2007 vähendatakse imporditollimakse 60 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2008 vähendatakse imporditollimakse 40 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2009 vähendatakse imporditollimakse 20 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2010 vähendatakse imporditollimakse 10 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2011 kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

CN-kood

Kirjeldus

2501 00

Sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega; merevesi:

– sool (sh lauasool ja denatureeritud sool) ja puhas naatriumkloriid, ka vesilahusena või paakumisvastaste või vaba voolavust tagavate lisanditega:

– – muud

– – – muud

2501 00 91

– – – – inimtoidus kasutamiseks kõlblik sool

2523

Portlandtsement, aluminaattsement, räbutsement, supersulfaattsement jms hüdraulilised tsemendid, värvitud või värvimata, klinkritena või mitte

2710

Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina 70 % massist ja rohkem naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks; õlijäätmed:

– naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid) ja mujal nimetamata preparaadid, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid, mis on nende preparaatide põhikoostisosadeks, v.a õlijäätmed:

2710 11

– – kergõlid ja preparaadid:

– – – muuks otstarbeks:

– – – – spetsiaalsed bensiinid:

2710 11 25

– – – – – muud

– – – – muud:

– – – – mootoribensiin

– – – – – – muud, mille pliisisaldus on:

– – – – – – – kuni 0,013 g/l:

2710 11 41

– – – – – – – – oktaaniarvuga uurimismeetodil alla 95

2710 11 70

– – – – – reaktiivmootoribensiin

2710 19

– – muud:

– – – keskmised õlid:

– – – – muuks otstarbeks:

– – – – – petrool:

2710 19 21

– – – – – – reaktiivkütus

2710 19 25

– – – – – – muud

2710 19 29

– – – – – muud

– – – rasked õlid:

– – – – gaasiõlid:

2710 19 31

– – – – – spetsiifiliseks töötluseks

2710 19 35

– – – – – keemiliseks muundamiseks protsessides, mida ei ole nimetatud alamrubriigi 2710 19 31 juures

– – – – – muuks otstarbeks:

2710 19 41

– – – – – – väävlisisaldusega kuni 0,05 % massist

2710 19 45

– – – – – – väävlisisaldusega üle 0,05 %, kuid mitte üle 0,2 % massist

2710 19 49

– – – – – – väävlisisaldusega üle 0,2 % massist

– – – – kütteõlid:

– – – – – muuks otstarbeks:

2710 19 69

– – – – – – väävlisisaldusega üle 2,8 % massist

2713

Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid:

– naftakoks:

2713 12 00

– – kaltsineeritud

2713 20 00

– aftabituumen

2713 90

– muud nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid

3103

Mineraalsed ja keemilised fosforväetised:

3103 10

– superfosfaadid

3304

Kosmeetika- ja jumestusvahendid, nahahooldusvahendid (v.a ravimid), sh päevitus- ja päikesekaitsevahendid: maniküüri- ja pediküürivahendid:

– muud:

3304 91 00

– – puudrid, pressitud või pressimata

3304 99 00

– – muud

3305

Juuksehooldusvahendid:

3305 10 00

– šampoonid

3305 30 00

– juukselakid

3305 90

– muud

3306

Suu- ja hambahügieenivahendid, k.a hambaproteeside kinnitamise pastad ja pulbrid; rubriigi 3306 niit hambavahede puhastamiseks (hambaniit), individuaalses jaemüügipakendis:

3306 10 00

– hambapasta, -pulber

3307

Habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid, ihudesodorandid, vannipreparaadid, depilaatorid jm mujal nimetamata parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid; valmis desodoraatorid kasutamiseks ruumides, lõhnastamata või lõhnastatud, desinfitseeriva toimega või ilma desinfitseeriva toimeta:

3307 10 00

– habemeajamisel ning enne ja pärast habemeajamist kasutatavad vahendid

3307 20 00

– ihudesodorandid ja higistamisvastased vahendid

3401

Seep; orgaanilised pindaktiivsed ained ja seebina kasutatavad seepi sisaldavad või mittesisaldavad tooted kangide, pätside, vormitükkide või viguritena; seepi sisaldavad või mittesisaldavad naha pesemiseks kasutatavad orgaanilised pindaktiivsed tooted ja valmistised jaemüügipakendis, vedeliku või kreemina; seebi või pindaktiivsete ainega immutatud, kaetud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie:

– seep ning orgaanilised pindaktiivsed ained ja valmistised kangide, pätside, vormitükkide või viguritena; seebi või pindaktiivse ainega kaetud, immutatud või pinnatud paber, vatt, vilt ja lausriie:

3401 11 00

– – tualettseep, sh ravimeid sisaldav tualettseep

3401 19 00

– – muud

3401 20

– seep muul kujul

3402

Orgaanilised pindaktiivsed ained (v.a seep); pindaktiivsed ained, pesemisvahendid (k.a pesemise abiained) ja puhastusvahendid, mis sisaldavad või ei sisalda seepi, v.a rubriigi 3401 tooted:

3402 20

– tooted jaemüügipakendis

3402 90

– muud:

3402 90 10

– – pindaktiivsed valmistised

3405

Jalatsite, mööbli, põranda, sõidukikere, klaasi ja metalli poleervahendid ja kreemid, puhastuspastad ja -pulbrid jms vahendid (k.a nimetatud materjalidega kaetud, pinnatud või immutatud paber, vatt, vilt, lausriie, vahtplast ja vahtkummi), v.a rubriigi 3404 vahad:

3405 20 00

– poleervahendid, kreemid jms hooldusvahendid puitmööblile, põrandatele jm puittoodetele

3405 30 00

– poleervahendid jms hooldusvahendid sõidukikeredele, v.a metalli poleervahendid

3405 90

– muud:

3405 90 90

– – muud

3923

Plasttooted kaupade veoks või pakkimiseks; plastist korgid, kaaned, kapslid jms sulgurid:

3923 10 00

– karbid, kastid, korvid jms tooted

– kotid ja pakendid (k.a torbikud):

3923 21 00

– – etüleeni polümeeridest

3923 29

– – muudest plastidest:

3923 29 10

– – – polü(vinüülkloriidist)

3923 29 90

– – – muud

3924

Plastist lauanõud, kööginõud, muud majapidamis- ja tualett-tarbed

3925

Plastist mujal nimetamata ehitusdetailid:

3925 10 00

– reservuaarid, paagid, vaadid jm mahutid mahutavusega üle 300 l

3926

Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901–3914 kuuluvatest materjalidest tooted

4012

Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; kummist täis- või padjandrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd:

– – protekteeritud rehvid:

4012 11 00

– – sõiduautodele (sh universaalid ja võidusõiduautod)

4012 12 00

– – bussidele ja veoautodele

4012 13 00

– – lennunduses kasutamiseks:

ex 4012 13 00

– – – muud kui kasutamiseks tsiviilõhusõidukites

4012 20 00

– kasutatud õhkrehvid:

ex 4012 20 00

– – muud kui kasutamiseks tsiviilõhusõidukites

4012 90

– muud:

4012 90 20

– – täis- või padjandrehvid

6401

Veekindlad jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega, v.a pealeõmmeldud, neet-, polt-, kruvi-, tihvt- vms tallakinnitusega jalatsid

6402

Muud jalatsid kummist või plastist välistaldade ja pealsetega:

– muud jalatsid:

6402 99

– – muud:

– – – muud:

– – – – plastist pealsetega:

6402 99 50

– – – – – tuhvlid jm toajalatisd

6404

Kummist, plastist, nahast või komposiitnahast välistaldadega ja tekstiilpealsetega jalatsid:

– kummist või plastist välistaldadega:

6404 19

– – muud:

6404 19 90

– – – muud

6404 20

– nahast või komposiitnahast välistaldadega jalatsid

6405

Muud jalatsid

6406

Jalatsite osad (k.a pealsed, ka muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud); eemaldatavad sisetallad, kannapehmendused jms; kedrid, säärised jms tooted, nende osad:

6406 10

– jalatsipealsed ja nende osad (v.a kapid ja muud jäigad detailid)

6904

Keraamilised ehitustellised, põrandaplaadid, tugi- või täitekivid jms

6905

Keraamilised katusekivid, korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid, arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid

6907

Glasuurimata keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid; glasuurimata keraamilised mosaiikkivid jms alusel või aluseta

6908

Glasuuritud keraamilised teekatteplaadid ja sillutis, põranda- ja seinaviimistlusplaadid; glasuuritud keraamilised mosaiikkivid jms alusel või aluseta

7213

Kuumvaltsitud varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, korrapäratult kokku keritud:

7213 10 00

– süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega

– muud:

7213 91

– – ümmarguse ristlõikega, läbimõõduga alla 14 mm

7213 99

– – muud:

7213 99 10

– – – süsinikusisaldusega alla 0,25 % massist

7214

Muu varbmaterjal rauast või legeerimata terasest, sepistatud, kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud (k.a valtsimisjärgselt väänatud vardad), edasi töötlemata:

7214 10 00

– sepistatud

7214 20 00

– süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud deformatsioonidega või valtsimisjärgselt painutatud

– muud:

7214 91

– – täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega

7214 99

– – muud

7306

Muud raud- või terastorud ning õõnesprofiilid (näiteks lahtiste, keevitatud, needitud või muul viisil ühendatud õmblustega):

– muud keevisõmblusega, mitteümmarguse ristlõikega:

7306 61

– – ruudu- või ristkülikukujulise ristlõikega

7306 69

– – muu mitteümmarguse ristlõikega

7306 90 00

– muud

7326

Muud raud- ja terastooted:

7326 90

– muud:

– – muud raud- ja terastooted:

7326 90 98

– – – muud

7408

Vasktraat:

– rafineeritud vasest:

7408 11 00

– – ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm

7408 19

– – muud

7413 00

Trossikee, trossid, punutud lindid jms alumiiniumist tooted, elektriisolatsioonita:

7413 00 20

– rafineeritud vasest:

ex 7413 00 20

– – muud kui liitmikega, kasutamiseks tsiviilõhusõidukites

8544

Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaabel) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta):

– mähisetraat:

8544 11

– – vasest

8544 19

– – muud

8544 20 00

– koaksiaalkaablid jm koaksiaalsed elektrijuhtmed

– muud isoleeritud elektrijuhtmed pingele kuni 1 000 V:

8544 49

– – muud:

– – – muud:

8544 49 91

– – – – voolu juhtivate isoleeritud soonte läbimõõduga üle 0,51 mm

– – – – muud:

8544 49 95

– – – – – pingele üle 80 V, kuid alla 1 000 V

8544 49 99

– – – – – pingele 1 000 V

8544 60

– muud isoleeritud elektrijuhtmed pingele üle 1 000 V

9403

Muu mööbel ja selle osad:

9403 30

– puidust kontorimööbel

9403 40

– puidust köögimööbel

9403 60

– muu puitmööbel:

9403 60 30

– – puidust kauplusemööbel”

II LISA

„II(a) LISA

ALBAANIA TARIIFSED SOODUSTUSED ÜHENDUSEST PÄRIT PÕLLUMAJANDUSE ESMATOODETELE

(vastavalt artikli 27 lõike 3 punktile a))

Piiramata koguste tollimaksuvabastus

CN-kood

Kirjeldus

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja –hobueeslid:

0101 10

– tõupuhtad aretusloomad

0102

Elusveised:

0102 10

– tõupuhtad aretusloomad

0102 90

– muud:

– – koduveised:

– – – massiga üle 80 kg, aga mitte üle 160 kg:

0102 90 29

– – – – muud

0103

Elussead

0104

Eluslambad ja -kitsed

0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

– massiga kuni 185 g:

0105 11

– – kanad liigist Gallus domesticus

0105 12 00

– – kalkunid

0105 19

– – muud

– muud

0105 94 00

– – kanad liigist Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – massiga kuni 2 000 g

0106

Muud elusloomad:

– imetajad:

0106 11 00

– – esikloomalised

0106 19

– – muud

0106 20 00

– roomajad (kaasa arvatud maod ja kilpkonnad)

– linnud:

0106 31 00

– – röövlinnud

0106 32 00

– – papagoilised (kaasa arvatud papagoid, aarad ja kakaduud)

0106 39

– – muud

0106 90 00

– muud

0205 00

Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha, värske, jahutatud või külmutatud

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:

0206 10

– veise rups, värske või jahutatud:

0206 10 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

– veise rups, külmutatud:

0206 29

– – muud:

0206 29 10

– – – farmaatsiatoodete tooraineks

0206 30 00

– sea rups, värske või jahutatud

– sea rups, külmutatud:

0206 41 00

– – maks

0206 80

– muud, värsked või jahutatud:

0206 80 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

0206 90

– muud, külmutatud:

0206 90 10

– – farmaatsiatoodete tooraineks

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

0404 10

– vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

– – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul:

– – – ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38):

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 02

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 04

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 06

– – – – – üle 27 % massist

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 12

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 14

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 16

– – – – – üle 27 % massist

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

– kodulindude munad:

– – inkubeerimiseks:

0407 00 11

– – – kalkuni- ja hanemunad

0407 00 19

– – – muud

0410 00 00

Mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained

0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0601

Puhke-, kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid; siguritaimed ja -juured, v.a juured rubriigist 1212

0602

Muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad; seeneniidistik:

0602 10

– juurdumata pistikud ja pookoksad:

0602 10 90

– – muud

0602 20

– puud ja põõsad, poogitud või pookimata, mis kannavad söödavaid vilju või pähkleid:

0602 20 90

– – muud

0602 30 00

– rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata

0602 40

– roosid, poogitud või pookimata

0602 90

– muud

0701

Kartulid, värsked või jahutatud:

0701 10 00

– seemnekartul

0703

Sibul, šalott, küüslauk, porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud:

0703 20 00

– küüslauk

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud:

– sigur:

0705 21 00

– – salatsigur (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud:

0706 90

– muud:

0706 90 30

– – mädarõigas (Cochlearia armoracia)

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud:

0708 20 00

– aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Muu köögivili, värske või jahutatud:

– seened ja trühvlid:

0709 51 00

– – seened perekonnast Agaricus

0709 59

– – muud:

0709 59 10

– – – kukeseened

0709 59 30

– – – puravikud

0709 59 90

– – – muud

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

– seened ja trühvlid:

0711 51 00

– – seened perekonnast Agaricus

0711 90

– muu köögivili; köögiviljasegud:

– – köögivili:

0711 90 10

– – – perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, v.a paprika

0711 90 50

– – – sibulad

0711 90 80

– – – muud

0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata:

– seened, kõrvtarrikud (Auricularia spp.), kõhrikud (Tremella spp.) ja trühvlid:

0712 31 00

– – seened perekonnast Agaricus

0712 32 00

– – kõrvtarrikud (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – kõhrikud (Tremella spp.)

0712 39 00

– – muud

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata):

0713 10

– herned (Pisum sativum):

0713 10 10

– – seemneks

– aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – aedoad sordist Vigna mungo (L.) Hepper või Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 33

– – harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – seemneks

0713 40 00

– läätsed

0713 50 00

– põldoad (Vicia faba var. major) ja söödaoad (Vicia faba var. equina ja Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– muud

0714

Maniokk, maranta, saalep, maapirn, bataat jms kõrge tärklise- või inuliinisisaldusega juured ja mugulad (värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, tükeldamata või tükeldatud või graanulitena); saagopalmi säsi

0801

Kookospähklid, brasiilia pähklid ja kašupähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, lüditud või lüdimata:

– brasiilia pähklid:

0801 22 00

– – kooritud

0802

Muud pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata:

– mandlid:

0802 11

– – koorimata

0802 12

– – kooritud

– kreeka pähklid:

0802 31 00

– – koorimata

0802 32 00

– – kooritud

0802 60 00

– makadaamiapähklid

0802 90

– muud:

0802 90 20

– – beetli-, koola- ja pekanipähklid

0802 90 50

– – piiniapähklid

0803 00

Värsked või kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid:

0803 00 90

– kuivatatud

0804

Värsked või kuivatatud datlid, viigimarjad, ananassid, avokaadod, guajaavid, mangod ja mangostanid:

0804 40 00

– avokaado

0805

Värsked või kuivatatud tsitrusviljad:

0805 40 00

– greibid (k.a pomelod)

0805 90 00

– muud

0806

Värsked või kuivatatud viinamarjad:

0806 20

– kuivatatud

0810

Muud värsked marjad ja puuviljad:

0810 40

– jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium:

0810 40 10

– – pohlad (marjad liigist Vaccinium vitisidaea)

0810 60 00

– durianid

0810 90

– muud:

– – mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad:

0810 90 60

– – – punased sõstrad

0811

Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

0811 20

– vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, punased, mustad või valged sõstrad ja karusmarjad:

– – suhkru- või muu magusainelisandiga:

0811 20 11

– – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist:

0811 20 19

– – – muud

– – muud:

0811 20 39

– – – mustsõstrad

0811 90

– muud:

– – suhkru- või muu magusainelisandiga:

– – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist:

0811 90 11

– – – – troopilised puuviljad ja troopilised pähklid

– – – muud:

0811 90 31

– – – – troopilised puuviljad ja troopilised pähklid

0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

0812 90

– muud:

0812 90 10

– – aprikoosid

0812 90 30

– – papaiad

0812 90 40

– – mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus)

0812 90 70

– – guajaavid, mangod, mangostanid, tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, kannatuslille viljad, karamboolad, pitahaiad ja troopilised pähklid

0812 90 98

– – muud:

ex 0812 90 98

– – – mustsõstrad

ex 0812 90 98

– – – vaarikad

0813

Kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikide 0801–0806 puuviljad; selle grupi pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

0813 50

– selle grupi pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

– – kuivatatud puuviljade ja marjade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

0813 50 19

– – – mustade ploomidega

– – segud, mis koosnevad eranditult rubriikidesse 0801 ja 0802 kuuluvatest kuivatatud pähklitest:

0813 50 31

– – – troopilistest pähklitest

0813 50 39

– – – muud

– – muud segud:

0813 50 91

– – – mustade ploomideta või viigimarjadeta

0814 00 00

Tsitrusviljade või meloni (k.a arbuusi) koor, värske, külmutatud, kuivatatud või lühiajaliselt säilitatud soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses

0901

Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohvikestad ja -koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad:

0901 90

– muud:

0901 90 10

– – kohviubade kestad ja koored

0908

Muskaatpähkel, muskaatõis ja kardemon

1001

Nisu ja meslin:

1001 90

– muud:

1001 90 10

– – speltanisu seemneks

1006

Riis

1007 00

Terasorgo

1008

Tatar, hirss ja kanaari paelrohi; muu teravili

1102

Püülijahu muust teraviljast, v.a nisust ja meslinist:

1102 90

– muud:

1102 90 30

– – kaerajahu

1103

Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid:

– tangud ja lihtjahu:

1103 19

– – muust teraviljast:

1103 19 10

– – – rukkist

1103 19 30

– – – odrast

1103 19 40

– – – kaerast

1103 19 50

– – – riisist

1103 20

– graanulid

1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega), v.a rubriigi 1006 riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:

– valtsitud või helvestatud terad:

1104 12

– – kaerast:

1104 12 10

– – – valtsitud

1104 19

– – muust teraviljast:

1104 19 30

– – – rukkist

– – – odrast:

1104 19 61

– – – – valtsitud

1104 19 69

– – – – helvestatud

– – – muud:

1104 19 91

– – – – helvestatud riis

– muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega):

1104 22

– – kaerast

1104 23

– – maisist:

1104 23 30

– – – kruubid

1104 23 90

– – – jämejahvatusega, muul viisil töötlemata

1104 29

– – muust teraviljast:

– – – odrast:

1104 29 01

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud)

1104 29 03

– – – – kroovitud ja lõigatud või jämejahvatusega („Grütze” või „grutten”)

1104 29 05

– – – – kruubid

1104 29 07

– – – – jämejahvatusega, muul viisil töötlemata

1104 29 09

– – – – muud

– – – muud:

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), ka lõigatud või jämejahvatusega:

1104 29 11

– – – – – nisust

1104 29 18

– – – – – muud

1104 29 30

– – – – kruubid:

ex 1104 29 30

– – – – – nisust

ex 1104 29 30

– – – – – rukkist

– – – – jämejahvatusega, muul viisil töötlemata:

1104 29 51

– – – – – nisust

1104 29 55

– – – – – rukkist

1104 29 59

– – – – – muud

 

– – – – muud:

1104 29 81

– – – – – nisust

1104 29 85

– – – – – rukkist

1104 30

– teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud:

1104 30 10

– – nisust

1105

Kuivatatud kartulist valmistatud peen- ja jämejahu, pulber, helbed ja graanulid

1106

Rubriigi 0713 kuivatatud kaunviljadest, rubriigi 0714 saagost, juurtest või mugulatest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber; grupi 8 toodetest valmistatud peen- ja jämejahu ning pulber

1107

Linnased, röstitud või röstimata

1108

Tärklis; inuliin:

– tärklis:

1108 19

– – muu tärklis:

1108 19 10

– – – riisitärklis

1108 20 00

– inuliin

1109 00 00

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata

1201 00

Sojauba, purustatud või purustamata

1202

Maapähkel (röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, lüdimata või lüditud, purustatud või purustamata):

1202 10

– koorimata:

1202 10 10

– – seemneks

1203 00 00

Kopra

1204 00

Linaseemned, purustatud või purustamata

1205

Rapsi- või rüpsiseemned, purustatud või purustamata

1206 00

Päevalilleseemned, purustatud või purustamata

1207

Muud õliseemned ja õliviljad, purustatud või purustamata

1208

Peen- ja jämejahu õliseemnetest või õliviljadest (v.a sinep)

1209

Seemned, viljad ja eosed külviks

1210

Humalakäbid, värsked või kuivatatud, ka jahvatatud, pulbristatud või graanulitena; lupuliiin

1211

Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud, pulbristatud:

1211 90

– muud:

1211 90 85

– – muud:

ex 1211 90 85

– – – muud, v.a lagritsajuur

1212

Jaanileivapuu kaunad, mere- ja muud vetikad, suhkrupeet ja suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata; puuviljade kivid ja tuumad ning mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted (k.a sigurisordi Cichorium intybus sativum röstimata juured):

– muud:

1212 91

– – suhkrupeet

1212 99

– – muud

1213 00 00

Teraviljaõled ja aganad, töötlemata, ka hekseldatud, jahvatatud, pressitud või granuleeritud

1214

Kaalikas, söödapeet ja muud söödajuurviljad, hein, lutsern, ristik, esparsett, söödakapsas, lupiin, vikk jms söödad, ka graanulitena

1301

Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (näiteks palsamid)

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

– taimemahlad ja -ekstraktid:

1302 11 00

– – oopium

1302 19

– – muud

– taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 32

– – jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 32 90

– – – guaaraoa seemnetest

1302 39 00

– – muud

1501 00

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

– searasv ja -rasvkude (k.a seapekk):

1501 00 11

– – kasutamiseks tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

1501 00 90

– kodulinnurasv ja -rasvkude

1502 00

Veise-, lamba– või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

1503 00

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

1504

Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1507

Sojaõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1508

Maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

1508 10

– toorõli:

1508 10 10

– – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

1508 90

– muud:

1508 90 10

– – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

1511

Palmiiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1512

Päevalille-, safloori- või puuvillaõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1513

Kookospähkli- (kopra-), palmituuma- või babassupalmiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1514

Rapsi-, rüpsi- või sinepiõli ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1515

Muud taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

– linaseemneõli ja selle fraktsioonid:

1515 11 00

– – toorõli

1515 19

– – muud

– maisiõli ja selle fraktsioonid:

1515 21

– – toorõli

1515 29

– – muud

1515 30

– riitsinusõli e kastoorõli ja selle fraktsioonid

1515 50

– seesamiõli ja selle fraktsioonid

1515 90

– muud:

1515 90 11

– – tungaõli; jojoobi- ja oiticica õli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid:

ex 1515 90 11

– – – tungaõli ja selle fraktsioonid

– – tubakaseemneõli ja selle fraktsioonid:

– – – toorõli:

1515 90 21

– – – – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

1515 90 29

– – – – muud

– – – muud:

1515 90 31

– – – – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

1515 90 39

– – – – muud

– – muud õlid ja nende fraktsioonid:

– – – toorõlid:

1515 90 40

– – – – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

– – – – muud:

1515 90 51

– – – – – tahkel kujul, kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

1515 90 59

– – – – – muud tahkel kujul; vedelal kujul

– – – muud:

1515 90 60

– – – – kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

– – – – muud:

1515 90 91

– – – – – tahkel kujul, kontaktpakendites netomassiga kuni 1 kg

1515 90 99

– – – – – muud tahkel kujul; vedelal kujul

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeniseeritud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasiselt töötlemata:

1516 10

– loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid

1516 20

– taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid:

– – muud:

1516 20 91

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg

– – – muud:

1516 20 95

– – – – rüpsi-, linaseemne-, rapsi-, päevalilleseemne-, illipe-, karite-, makore-, touloucounavõi babassupalmiõli kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks

– – – – muud:

1516 20 96

– – – – – maapähkli- (arahhise-), puuvillaseemne-, sojaoa- või päevalilleseemneõli; muud õlid, mis sisaldavad alla 50 % massist vabu rasvhappeid, v.a palmituuma-, illipe-, kookospähkli-, rapsi-, rüpsi- või copaibaõli

1516 20 98

– – – – – muud

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

1517 10

– margariin, v.a vedel margariin:

1517 10 90

– – muud

1517 90

– muud:

– – muud:

1517 90 91

– – – taimsete rasvõlide vedelad segud

1517 90 99

– – – muud

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised:

– taimsete rasvõlide vedelad segud, kasutamiseks tehnilisel otstarbel või tööstusliku toorainena, v.a toiduainete tootmiseks:

1518 00 31

– – toorõlid

1518 00 39

– – muud

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

– loomsete või taimsete rasvainete või vahade töötlemise jäägid:

– – oliiviõli omadustega õlisid sisaldavad:

1522 00 31

– – – seebirasv

1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted ja konservid:

– sea:

1602 49

– – muud, sh segud:

– – – kodusea:

– – – – mis sisaldavad vähemalt 80 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv:

1602 49 11

– – – – – seljatükid (v.a kaelatükid) ja nende jaotustükid, k.a segud seljatükkidest ja tagaosadest

1602 49 15

– – – – – muud segud, mis sisaldavad tagaosi, aba- või seljatükke- või kaelakarbonaadi ja nende jaotustükke

1602 49 50

– – – – mis sisaldavad alla 40 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv

1602 50

– veise:

1602 50 10

– – kuumtöötlemata; segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist

1602 90

– muud, sealhulgas tooted mis tahes loomade verest:

1602 90 10

– – tooted mis tahes loomade verest

1603 00

Ekstraktid ja mahlad lihast, kalast, vähkidest, limustest või muudest veeselgrootutest

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul:

– toorsuhkur maitse- ja värvainelisanditeta:

1701 11

– – roosuhkur

1701 12

– – peedisuhkur

1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse– ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

1702 20

– vahtrasuhkur ja vahtrasiirup:

1702 20 10

– – vahtrasuhkur tahkel kujul, maitse- või värvainelisanditega

1702 30

– glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või mille kuivaine fruktoosisisaldus on alla 20 % massist

1702 40

– glükoos ja glükoosisiirup kuivaine fruktoosisisaldusega vähemalt 20 % massist, kuid alla 50 % massist, v.a invertsuhkur

1702 60

– muu fruktoos ja fruktoosisiirup kuivaine fruktoosisisaldusega üle 50 % massist, v.a invertsuhkur:

1702 90

– muud, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist:

1702 90 30

– – isoglükoos

1702 90 50

– – maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup

1702 90 80

– – inuliinisiirup

1702 90 99

– – muud

1703

Melass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel

1802 00 00

Kakaoubade kestad, kelmed jms kakaojäägid

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:

1902 20

– täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

1902 20 30

– – mis sisaldavad üle 20 % massist vorsti või vorsttooteid, mis tahes liha või rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu

2001

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:

2001 90

– muud:

2001 90 99

– – muud

2003

Seened ja trühvlid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

2006 00

Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud):

2006 00 10

– ingver

2008

Puuvili, marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma:

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

2008 19

– – muud, sh segud:

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 19 91

– – – – troopilised pähklid; segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju

2008 20

– ananassid:

– – piirituselisandiga:

– – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 20 11

– – – – suhkrusisaldusega üle 17 % massist

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 20 31

– – – – suhkrusisaldusega üle 19 % massist

2008 20 39

– – – – muud

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 20 59

– – – – muud

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 20 79

– – – – muud

2008 20 90

– – – suhkrulisandita

2008 40

– pirnid:

– – piirituselisandita:

2008 40 90

– – – suhkrulisandita

2008 70

– virsikud, k.a nektariinid:

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga:

2008 70 98

– – – – alla 5 kg

2008 80

– maasikad:

– – piirituselisandiga:

2008 80 90

– – – suhkrulisandita

– muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud pähklitest:

2008 92

– – segud:

– – – piirituselisandiga:

– – – – suhkrusisaldusega üle 9 % massist:

– – – – – muud:

2008 92 16

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

– – – – muud:

 

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist:

2008 92 32

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

2008 92 34

– – – – – – muud

– – – – – muud:

2008 92 36

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandiga:

– – – – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

– – – – – muud:

– – – – – – puuviljade segud, milles mis tahes ühe puuvilja osatähtsus ei ületa 50 % kogumassist:

2008 92 72

– – – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

– – – – – – muud:

2008 92 76

– – – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

2008 92 78

– – – – – – – muud

– – – – suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga:

– – – – – vähemalt 5 kg:

2008 92 92

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

2008 92 93

– – – – – – muud

– – – – – vähemalt 4,5 kg, kuid alla 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

2008 92 96

– – – – – – muud

– – – – – alla 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – troopilistest puuviljadest (k.a segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju)

2008 99

– – muud:

– – – piirituselisandiga:

– – – – ingver:

2008 99 11

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – – – muud:

– – – – – suhkrusisaldusega üle 9 % massist:

– – – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist:

2008 99 24

– – – – – – – troopilised puuviljad:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – mangod, mangostanid, papaiad, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad

– – – – – – muud:

2008 99 31

– – – – – – – troopilised puuviljad

2008 99 34

– – – – – – – muud

– – – – – muud:

– – – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist:

2008 99 37

– – – – – – – muud

– – – – – – muud:

2008 99 38

– – – – – – – troopilised puuviljad

2008 99 40

– – – – – – – muud

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 99 41

– – – – – ingver

2008 99 46

– – – – – kannatuslille viljad, guajaavid ja tamarindid

2008 99 47

– – – – – mangod, mangostanid, papaiad, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad

– – – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 99 51

– – – – – ingver

2008 99 61

– – – – – kannatuslille viljad ja guajaavid

2008 99 62

– – – – – mangod, mangostanid, papaiad, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid, karamboolad ja pitahaiad

2008 99 67

– – – – – muud

2009

Kääritamata, piirituselisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

– greibimahl (k.a pomelomahl):

2009 29

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 20, kuid mitte üle 67:

2009 29 91

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 30, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

– muu tsitrusvilja mahl:

2009 31

– – Brixi arvuga kuni 20:

– – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 30:

2009 31 11

– – – – suhkrulisandiga:

2009 39

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 67:

2009 39 11

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 30

– – – Brixi arvuga üle 20, kuid mitte üle 67:

– – – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 30:

2009 39 31

– – – – – suhkrulisandiga

2009 39 39

– – – – – suhkrulisandita

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 30:

– – – – – sidrunimahl:

2009 39 51

– – – – – – lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

2009 39 55

– – – – – – lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist

2009 39 59

– – – – – – suhkrulisandita

– – – – – muude tsitrusviljade mahl:

2009 39 91

– – – – – – lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

2009 39 95

– – – – – – lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist

– ananassimahl:

2009 41

– – Brixi arvuga kuni 20:

2009 41 10

– – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 30, suhkrulisandiga

– – – muud:

2009 41 91

– – – – suhkrulisandiga:

2009 49

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 67:

2009 49 11

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 30

– – – Brixi arvuga üle 20, kuid mitte üle 67:

2009 49 30

– – – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 30, suhkrulisandiga

– – – – muud:

2009 49 91

– – – – – lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

2009 49 93

– – – – – lisatud suhkru sisaldusega kuni 30 % massist

2106

Mujal nimetamata toiduvalmistised:

2106 90

– muud:

– – lõhna- ja maitseainelisandiga või värvilisandiga suhkrusiirupid:

2106 90 30

– – – isoglükoosisiirup

– – – muud:

2106 90 51

– – – – laktoosisiirupid

2106 90 55

– – – – glükoosisiirupid ja siirupid maltodekstriinist

2106 90 59

– – – – muud

2206 00

Muud kääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookide segud omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata:

2206 00 10

– piquette

– muud:

– – vahutavad joogid:

2206 00 31

– – – õuna- ja pirnisiider

– – mittevahutavad, nõudes mahuga:

– – – kuni 2 liitrit:

2206 00 51

– – – – õuna- ja pirnisiider

2301

Inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid lihast või rupsist, kalast, vähkidest, molluskitest või muudest veeselgrootutest; rasvakõrned: rasvakõrned:

2301 10 00

– inimtoiduks kõlbmatu jahu ja graanulid lihast või rupsist; rasvakõrned

2302

Kliid, pebred jm tera- või kaunviljade tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, granuleerimata või granuleeritud

2303

Tärklise tootmisjäägid jms jäätmed, suhkrupeedist, suhkruroost või muust toorainest suhkru tootmise, õllepruulimise ja piirituse destilleerimise jäätmed, granuleeritud või granuleerimata

2304 00 00

Õlikoogid jm sojaõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2306

Õlikoogid jm taimsete rasvade või õlide (v.a rubriikides 2304 ja 2305 esitatute) ekstraheerimise tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2308 00

Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleeritud või granuleerimata:

2308 00 40

– tammetõrud ja hobukastanid; puuviljade ja marjade, v.a viinamarjade pressimisjäägid

2309

Loomasöödana kasutatavad tooted:

2309 10

– koera- ja kassitoit, jaemüügiks pakendatud:

– – mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini, maltodekstriinisiirupit, alamrubriikidesse 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaid tooteid või piimatooteid:

– – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

– – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10 % massist:

2309 10 13

– – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 19

– – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 75 % massist

– – – – mis sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist:

2309 10 33

– – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 39

– – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 % massist

– – – – mis sisaldavad tärklist üle 30 % massist:

2309 10 53

– – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 70

– – – mis ei sisalda tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldavad piimatooteid

2309 90

– muud:

2309 90 10

– – lahustatud tooted kalast või mereimetajatest

2309 90 20

– – käesoleva grupi lisamärkuses 5 kirjeldatud tooted

– – muud, sh eelsegud:

– – – mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini, maltodekstriinisiirupit, alamrubriikidesse 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaid tooteid või piimatooteid:

– – – – mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

– – – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10 % massist:

2309 90 31

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10 % massist

2309 90 33

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

– – – – – mis sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist:

2309 90 43

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 49

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 % massist

– – – muud:

– – – – muud:

2309 90 99

– – – – – muud

2401

Töötlemata tubakas; tubakajäätmed:

2401 10

– eemaldamata leherootsudega tubakas:

– – suitsus kuivatatud Virginia tubakas; õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid); õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas ja kuumuses kuivatatud tubakas:

2401 10 10

– – – suitsus kuivatatud Virginia tubakas

2401 10 20

– – – õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid)

2401 10 30

– – – õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas

– – – kuumuses kuivatatud tubakas:

2401 10 41

– – – – Kentucky tubakas

2401 10 49

– – – – muud

– – muud:

2401 10 50

– – – õhu käes kuivatatud hele tubakas

2401 10 70

– – – õhu käes kuivatatud tume tubakas

2401 10 80

– – – suitsus kuivatatud tubakas

2401 10 90

– – – muu tubakas

2401 20

– osaliselt või täielikult eemaldatud leherootsudega tubakas:

– – suitsus kuivatatud Virginia tubakas; õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid); õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas ja kuumuses kuivatatud tubakas:

2401 20 10

– – – suitsus kuivatatud Virginia tubakas

2401 20 20

– – – õhu käes kuivatatud hele Burley tubakas (k.a hübriidid)

2401 20 30

– – – õhu käes kuivatatud hele Marylandi tubakas

– – – kuumuses kuivatatud tubakas:

2401 20 41

– – – – Kentucky tubakas

2401 20 49

– – – – muud

– – muud:

2401 20 50

– – – õhu käes kuivatatud hele tubakas

2401 20 70

– – – õhu käes kuivatatud tume tubakas

2401 20 80

– – – suitsus kuivatatud tubakas

2401 20 90

– – – muu tubakas

2401 30 00

– tubakajäätmed

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused:

– tsitrusviljade eeterlikud õlid:

3301 12

– – apelsiniõli

3301 13

– – sidruniõli

3301 19

– – muud

– muud eeterlikud õlid:

3301 24

– – piparmündi (Mentha piperita) õli

3301 25

– – teiste müntide õli

3301 29

– – muud

3301 30 00

– resinoidid

3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkohollahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

3302 10

– kasutamiseks toiduainetööstuses ja jookide tootmisel:

– – kasutamiseks jookide tootmisel:

3302 10 40

– – – muud

3302 10 90

– – kasutamiseks toiduainetööstuses

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

3501 90

– muud:

3501 90 10

– – kaseiinliimid

3502

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid

3503 00

Želatiin (sh nelinurksete tahvlitena, töödeldud või töötlemata pinnaga, värvitud või värvimata) ja selle derivaadid; kalaliim; muud loomsed liimid, v.a rubriigi 3501 kaseiinliimid

3504 00 00

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:

3505 10

– dekstriinid jm modifitseeritud tärklised:

– – muud modifitseeritud tärklised:

3505 10 50

– – – esterdatud ja eeterdatud tärklised

4101

Veiste (k.a pühvlite) ja hobuslaste toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), karvaga või karvata, laustetud või laustmata:

4102

Lamba ja talle toornahad (värsked, soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil edasi töötlemata), villaga või villata, laustmata või laustetud, v.a käesoleva grupi märkuses 1.c nimetatud

4103

Muud toornahad (värsked või soolatud, kuivatatud, painitud, pikeldatud, soolvees või muul viisil konserveeritud, ent parkimata, pärgamentimata jm viisil töötlemata), karvadega või ilma, laustetud või laustmata, v.a käesoleva grupi märkuses 1.b või 1.c nimetatud

4301

Toorkarusnahad (sh pead, sabad, käpad jm köösneritööks sobivad tükid ning lõiked), v.a rubriikides 4101, 4102 või 4103 nimetatud toornahad

5001 00 00

Lahtihaspeldamiseks sobivad siidiussikookonid

5002 00 00

Toorsiid (nullkeeruga)

5003 00 00

Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

5101

Lambavill, kraasimata ja kammimata

5102

Muude loomade vill ja loomakarvad, kraasimata ja kammimata

5103

Lambavilla ja muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, k.a lõngajäätmed, v.a kohestatud jäätmed

5201 00

Puuvill, kraasimata ja kammimata

5202

Puuvillajäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

5203 00 00

Puuvill, kraasitud või kammitud

5301

Toor- või töödeldud lina, ketramata; linatakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

5302

Toorkanep (Cannabis sativa L.) või töödeldud, ent ketramata kanep; kanepitakud ja -jäätmed (sh lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)”

III LISA

„II(b) LISA

ALBAANIA TARIIFSED SOODUSTUSED ÜHENDUSEST PÄRIT PÕLLUMAJANDUSE ESMATOODETELE

(vastavalt artikli 27 lõike 3 punktile b)

Käesolevas lisas loetletud toodete tollimaksude vähendamine ja kaotamine toimub vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 2007 vähendatakse imporditollimakse 80 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2008 vähendatakse imporditollimakse 60 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2009 vähendatakse imporditollimakse 40 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2010 vähendatakse imporditollimakse 0 protsendini baasmäärast.

CN-kood

Kirjeldus

0101

Elushobused, -eeslid, -muulad ja –hobueeslid:

0101 90

– muud

0206

Veise, sea, lamba, kitse, hobuse, eesli, muula või hobueesli söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:

0206 10

– veise rups, värske või jahutatud:

– – muud:

0206 10 91

– – – maks

0206 10 95

– – – paks vaheliha ja õhuke vaheliha

0206 10 99

– – – muud

– veise rups, külmutatud:

0206 21 00

– – keeled

0206 22 00

– – maks

0206 29

– – muud:

– – – muud:

0206 29 91

– – – – paks vaheliha ja õhuke vaheliha

0206 29 99

– – – – muud

– sea rups, külmutatud:

0206 49

– – muud

0206 80

– muud, värsked või jahutatud:

– – muud:

0206 80 91

– – – hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

0206 80 99

– – – lamba- ja kitseliha

0206 90

– muud, külmutatud:

– – muud:

0206 90 91

– – – hobuse, eesli, muula või hobueesli rups

0206 90 99

– – – lamba- ja kitseliha

0208

Muu liha ja söödav rups, värske, jahutatud või külmutatud:

0208 10

– küüliku või jänese

0208 40

– vaala, delfiini ja pringli (imetajad seltsist Cetacea); lamantiini ja dugongi (imetajad seltsist Sirenia)

0208 40 10

– – vaala

0208 90

– muud

0209 00

Seapekk ilma tailihata või muu sea- ja kodulindude rasv, sulatamata või muul viisil ekstraheerimata, värske, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

0403 90

– muud:

– – lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita:

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul:

– – – – suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega:

0403 90 11

– – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 13

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0403 90 19

– – – – – üle 27 % massist

– – – – muud, rasvasisaldus:

0403 90 31

– – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 33

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0403 90 39

– – – – – üle 27 % massist

– – – muud:

– – – – suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega:

0403 90 51

– – – – – kuni 3 % massist

0403 90 53

– – – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 90 59

– – – – – üle 6 % massist

– – – – muud, rasvasisaldus:

0403 90 61

– – – – – kuni 3 % massist

0403 90 63

– – – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 90 69

– – – – – üle 6 % massist

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

0404 10

– vadak ja modifitseeritud vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

– – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul:

– – – muu, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38):

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 26

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 28

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 32

– – – – – üle 27 % massist

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 34

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 36

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 38

– – – – – üle 27 % massist

– – muud:

– – – ilma suhkru- ja muu magusainelisandita, valgusisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38):

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 48

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 52

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 54

– – – – – üle 27 % massist

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 56

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 58

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 62

– – – – – üle 27 % massist

– – – muu, valgusisaldusega (lämmastikusisaldus × 6,38):

– – – – kuni 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 72

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 74

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 76

– – – – – üle 27 % massist

– – – – üle 15 % massist, rasvasisaldus:

0404 10 78

– – – – – kuni 1,5 % massist

0404 10 82

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0404 10 84

– – – – – üle 27 % massist

0404 90

– muud

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

0405 20

– piimarasvavõided:

0405 20 90

– – rasvasisaldus üle 75 %, kuid alla 80 % massist

0405 90

– muud

0406

Juust ja kohupiim:

0406 10

– värske juust (valmimata või laagerdamata), sh vadakujuust ja kohupiim

0406 20

– riivitud juust või juustupulber

0406 30

– sulatatud juust, riivimata, pulbristamata

0406 40

– sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roquefort’i tekitatud hallitust

0406 90

– muud juustud:

0406 90 01

– – töötlemiseks

– – muud:

0406 90 13

– – – Emmental

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage Friburgeois, Vacherin Mont d’Or ja Tête de Moine

0406 90 19

– – – Glarusi ürdijuust (tuntud nimetuse Schabziger all) – juust, mis on valmistatud kooritud piimast ja millele on lisatud peeneks hakitud maitsetaimi

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – muud:

0406 90 50

– – – – juust lamba- või pühvlipiimast, pakendites, mis sisaldavad soolvett, või lamba- või kitsenahast lähkrites

– – – – muud:

– – – – – rasvasisaldus kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldus:

– – – – – – kuni 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – muud

– – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 72 % massist:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams¢

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – muud juustud, mitterasvaine veesisaldus:

0406 90 86

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist

0406 90 87

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist

0406 90 88

– – – – – – – – üle 62 %, kuid mitte üle 72 % massist

0406 90 93

– – – – – – üle 72 % massist

0406 90 99

– – – – – muud

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, vormitud, külmutatud või muul viisil konserveeritud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3:

0511 10 00

– veisesperma

– muud:

0511 99

– – muud:

0511 99 10

– – – sooned ja kõõlused; toornahkade lõikmed ja muud samalaadsed jäätmed

0511 99 85

– – – muud:

ex 0511 99 85

– – – – hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0603

Lõikelilled ja lillepungad lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud)

0604

Taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja kaunistuseks (värsked, kuivatatud, värvitud, pleegitatud, impregneeritud või muul viisil töödeldud):

0604 10

– samblad ja samblikud:

0604 10 10

– – põdrasamblik

– muud:

0604 91

– – värsked:

0604 91 40

– – – okaspuuoksad:

ex 0604 91 40

– – – – Kaukaasia nulu (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) või hõbenulu (Abies procera Rehd.)

0701

Kartulid, värsked või jahutatud:

0701 90

– muud:

0701 90 10

– – tärklise tootmiseks

– – muud:

0701 90 90

– – – muud

0703

Sibul, šalott, küüslauk, porrulauk jm sibulköögiviljad, värsked või jahutatud:

0703 10

– sibul ja šalott:

0703 10 90

– – šalott

0703 90 00

– porrulauk jm sibulköögiviljad

0705

Aedsalat (Lactuca sativa) ja sigur (Cichorium spp.), värske või jahutatud:

– aedsalat:

0705 11 00

– – peasalat

0705 19 00

– – muud

– sigur:

0705 29 00

– – muud

0706

Porgand, naeris, söögipeet, aed-piimjuur, juurseller, redis jms söödav juurvili, värske või jahutatud:

0706 90

– muud:

0706 90 10

– – juurseller

0706 90 90

– – muud

0707 00

Kurgid ja kornišonid, värsked või jahutatud:

0707 00 90

– kornišonid

0708

Kaunviljad, poetatud või poetamata, värsked või jahutatud:

0708 10 00

– herned (Pisum sativum)

0708 90 00

– muud kaunviljad

0709

Muu köögivili, värske või jahutatud:

0709 20 00

– spargel

0709 30 00

– baklažaan

0709 40 00

– seller (v.a juurseller)

– seened ja trühvlid:

0709 59

– – muud:

0709 59 50

– – – trühvlid

0709 60

– perekonna Capsicum või Pimenta viljad

0709 70 00

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

0709 90

– muud

0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud:

0710 10 00

– kartul

– kaunviljad, poetatud või poetamata:

0710 21 00

– – herned (Pisum sativum)

0710 22 00

– – aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – muud

0710 30 00

– spinat, uusmeremaa spinat ja aedspinat

0710 80

– muu köögivili

0710 90 00

– köögiviljasegud

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

0711 20

– oliivid

0711 40 00

– kurgid ja kornišonid

– seened ja trühvlid:

0711 59 00

– – muud

0711 90

– muu köögivili; köögiviljasegud:

– – köögivili:

0711 90 70

– – – kapparid

0711 90 90

– – köögiviljasegud

0712

Kuivatatud köögivili (tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina), muul viisil töötlemata:

0712 20 00

– sibulad

0712 90

– muu köögivili; köögiviljasegud

0713

Kuivatatud kaunviljad (poetatud, kooritud või koorimata, tükeldatud või tükeldamata):

0713 10

– herned (Pisum sativum):

0713 10 90

– – muud

0713 20 00

– kikerherned (nuudid)

– aedoad (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – kandilised aedoad e adzukioad (Phaseolus või Vigna angularis)

0713 33

– – harilikud aedoad (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – muud

0713 39 00

– – muud

0801

Kookospähklid, brasiilia pähklid ja kašupähklid, värsked või kuivatatud, kooritud või koorimata, lüditud või lüdimata:

– kookospähklid:

0801 11 00

– – kuivatatud

0801 19 00

– – muud

– brasiilia pähklid:

0801 21 00

– – koorimata

– kašupähklid:

0801 31 00

– – koorimata

0802

Muud pähklid, värsked või kuivatatud, lüditud või lüdimata, kooritud või koorimata:

– sarapuupähklid (Corylus spp.):

0802 21 00

– – koorimata

0802 22 00

– – kooritud

0802 40 00

– kastanid (Castanea spp.)

0802 50 00

– pistaatsiapähklid

0802 90

– muud:

0802 90 85

– – muud

0803 00

Värsked või kuivatatud banaanid, k.a jahubanaanid:

– värsked:

0803 00 11

– – jahubanaanid

0803 00 19

– – muud

0804

Värsked või kuivatatud datlid, viigimarjad, ananassid, avokaadod, guajaavid, mangod ja mangostanid:

0804 20

– viigimarjad:

0804 20 10

– – värsked

0804 30 00

– ananassid

0804 50 00

– guajaavid, mangod ja mangostanid

0805

Värsked või kuivatatud tsitrusviljad:

0805 10

– apelsinid

0805 20

– mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid

0805 50

– sidrunid (Citrus limon, Citrus limonum) ja laimid (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Värsked või kuivatatud viinamarjad:

0806 10

– värsked:

0806 10 10

– – lauaviinamarjad

0807

Värsked melonid (k.a arbuusid) ja papaiad:

0807 20 00

– papaiad

0808

Värsked õunad, pirnid ja küdooniad

0809

Värsked aprikoosid, kirsid, virsikud (k.a nektariinid), ploomid ja laukaploomid:

0810

Muud värsked marjad ja puuviljad:

0810 20

– vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad

0810 40

– jõhvikad, mustikad ja muud marjad perekonnast Vaccinium:

0810 40 30

– – mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus)

0810 40 50

– – marjad liikidest Vaccinium macrocarpon ja Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – muud

0810 50 00

– kiivid

0810 90

– muud:

0810 90 30

– – tamarindid, kašuõunad, litšid, jakad, sapotilli ploomid

0810 90 40

– – kannatuslille viljad, karamboolad ja pitahaiad

– – mustad, valged ja punased sõstrad ning karusmarjad:

0810 90 50

– – – mustsõstrad

0810 90 70

– – – muud

0810 90 95

– – muud

0811

Külmutatud puuviljad, marjad ja pähklid, kuumtöötlemata, aurutatud või vees keedetud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

0811 10

– maasikad

0811 20

– vaarikad, murakad, mooruspuumarjad, logani murakad, punased, mustad või valged sõstrad ja karusmarjad:

– – muud:

0811 20 31

– – – vaarikad

0811 20 51

– – – punased sõstrad

0811 20 59

– – – murakad ja mooruspuumarjad

0811 20 90

– – – muud

0811 90

– muud:

– – suhkru- või muu magusainelisandiga:

– – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist:

0811 90 19

– – – – muud

– – – muud:

0811 90 39

– – – – muud

– – muud:

0811 90 50

– – – mustikad (marjad liigist Vaccinium myrtillus)

0811 90 70

– – – marjad liigist Vaccinium myrtilloides ja Vaccinium augostifolium

– – – kirsid:

0811 90 75

– – – – hapukirsid (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – muud

0811 90 85

– – – troopilised puuviljad ja troopilised pähklid

0811 90 95

– – – muud

0812

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud puuviljad, marjad ja pähklid (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

0812 10 00

– kirsid

0812 90

– muud:

0812 90 20

– – apelsinid

0812 90 98

– – muud

0813

Kuivatatud puuviljad ja marjad, v.a rubriikide 0801–0806 puuviljad; selle grupi pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

0813 10 00

– aprikoosid

0813 20 00

– mustad ploomid

0813 30 00

– õunad

0813 40

– muud marjad ja puuviljad

0813 50

– selle grupi pähklite või kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

– – kuivatatud puuviljade ja marjade segud, v.a rubriikidesse 0801–0806 kuuluvate kuivatatud puuviljade ja marjade segud:

– – – mustade ploomideta:

0813 50 12

– – – – papaiadest, tamarindidest, kašuõuntest, litšidest, jakadest, sapotilli ploomidest, kannatuslille viljadest, karambooladest ja pitahaiadest

0813 50 15

– – – – muud

– – muud segud:

0813 50 99

– – – muud

0901

Kohv (röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma); kohvikestad ja -koored; ükskõik mis vahekorras kohvi sisaldavad kohviasendajad:

– röstimata kohv:

0901 11 00

– – kofeiiniga

0901 12 00

– – kofeiinivaba

– röstitud kohv:

0901 21 00

– – kofeiiniga

0901 22 00

– – kofeiinivaba

0901 90

– muud:

0901 90 90

– – kohvi sisaldavad kohviasendajad

0904

Piprad perekonnast Piper; perekondadesse Capsicum või Pimenta kuuluvad kuivatatud, purustatud või jahvatatud viljad:

0904 20

– perekonda Capsicum või Pimenta kuuluvad viljad, kuivatatud, purustatud või jahvatatud:

– – purustamata ja jahvatamata:

0904 20 30

– – – muud

0909

Aniisi, tähtaniisi, apteegitilli, koriandri, ristiköömne või köömne seemned; kadakamarjad

0910

Ingver, safran, kollajuur e kurkum, aed-liivatee, loorberilehed, karri ja muud vürtsid

1102

Püülijahu muust teraviljast, v.a nisust ja meslinist:

1102 10 00

– rukkijahu

1102 20

– maisijahu

1102 90

– muud:

1102 90 10

– – odrajahu

1102 90 50

– – riisijahu

1102 90 90

– – muud

1103

Teraviljatangud, lihtjahu ja graanulid:

– tangud ja lihtjahu:

1103 11

– – nisust

1103 13

– – maisist

1103 19

– – muust teraviljast:

1103 19 90

– – – muud

1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega), v.a rubriigi 1006 riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:

– valtsitud või helvestatud terad:

1104 12

– – kaerast:

1104 12 90

– – – helvestatud

1104 19

– – muust teraviljast:

1104 19 10

– – – nisust

1104 19 50

– – – maisist

– – – muud:

1104 19 99

– – – – muud

– muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, kruupideks jahvatatud, lõigatud või jämejahvatusega):

1104 23

– – maisist:

1104 23 10

– – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), ka lõigatud või jämejahvatusega

1104 23 99

– – – muud

1104 29

– – muust teraviljast:

– – – muud:

1104 29 30

– – – – kruubid:

ex 1104 29 30

– – – – – muust teraviljast peale nisu ja rukki

– – – – muud:

1104 29 89

– – – – – muud

1104 30

– teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud:

1104 30 90

– – muust teraviljast

1108

Tärklis; inuliin:

– tärklis:

1108 11 00

– – nisutärklis

1108 12 00

– – maisitärklis

1108 13 00

– – kartulitärklis

1108 14 00

– – maniokitärklis

1108 19

– – muu tärklis:

1108 19 90

– – – muud

1202

Maapähkel (röstimata või muul viisil kuumtöötlemata, lüdimata või lüditud, purustatud või purustamata):

1202 10

– koorimata:

1202 10 90

– – muud

1202 20 00

– lüditud, purustatud või purustamata

1211

Taimed ja taimeosad (sh seemned ja viljad), mida kasutatakse peamiselt parfümeerias ja farmaatsias, insektitsiididena, fungitsiididena vms otstarbel, värsked või kuivatatud, ka tükeldatud, purustatud, pulbristatud:

1211 20 00

– ženšennijuured

1211 30 00

– kokalehed

1211 40 00

– magunavarred

1211 90

– muud:

1211 90 85

– – muud:

ex 1211 90 85

– – – lagritsajuured

1501 00

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

– searasv ja -rasvkude (k.a seapekk):

1501 00 19

– – muud

1508

Maapähkliõli (arahhiseõli) ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

1508 10

– toorõli:

1508 10 90

– – muud

1508 90

– muud:

1508 90 90

– – muud

1510 00

Muud oliividest saadud õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata, k.a nende õlide või fraktsioonide segud rubriigi 1509 õlide või nende fraktsioonidega

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

– loomsete või taimsete rasvainete või vahade töötlemise jäägid:

– – oliiviõli omadustega õlisid sisaldavad:

1522 00 39

– – – muud

– – muud:

1522 00 91

– – – õlijätted ja -setted; seebirasv

1522 00 99

– – – muud

1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted ja konservid:

1602 10 00

– homogeenitud tooted

– rubriigi 0105 kodulindudest:

1602 31

– – kalkuni:

– – – mis sisaldavad linnuliha või rupsi vähemalt 57 % massist:

1602 31 11

– – – – mis sisaldavad eranditult kuumtöötlemata kalkuniliha

1602 31 19

– – – – muud

1602 31 90

– – – muud

1602 32

– – kana ja kuke liigist Gallus domesticus

– – – mis sisaldavad linnuliha või rupsi vähemalt 57 % massist:

1602 32 11

– – – – kuumtöötlemata

1602 32 19

– – – – muud

1602 32 90

– – – muud

1602 39

– – muud:

– – – mis sisaldavad linnuliha või rupsi vähemalt 57 % massist:

1602 39 21

– – – – kuumtöötlemata

1602 39 29

– – – – muud

1602 39 80

– – – muud

– sea:

1602 41

– – tagaosad ja nende jaotustükid

1602 42

– – abatükid ja nende jaotustükid

1602 49

– – muud, sh segud:

– – – kodusea:

– – – – mis sisaldavad vähemalt 80 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, k.a mis tahes liiki või päritoluga rasv:

1602 49 13

– – – – – kaelakarbonaad ja selle jaotustükid, k.a segud kaela- ja abatükkidest

1602 49 19

– – – – – muud

1602 49 90

– – – muud

1602 50

– veise:

– – muud:

– – – õhukindlas pakendis:

1602 50 31

– – – – soolaliha

1602 50 39

– – – – muud

1602 50 80

– – – muud

1602 90

– muud, sealhulgas tooted mis tahes loomade verest:

– – muud:

1602 90 31

– – – uluki või küüliku

1602 90 41

– – – põhjapõdra

– – – muud:

1602 90 51

– – – – mis sisaldavad kodusea liha või rupsi

– – – – muud:

– – – – – mis sisaldavad veiseliha või rupsi:

1602 90 61

– – – – – – kuumtöötlemata segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist

– – – – – muud:

– – – – – – lamba või kitse:

– – – – – – – kuumtöötlemata; segud kuumtöödeldud ja kuumtöötlemata lihast või rupsist:

1602 90 72

– – – – – – – – lamba

1602 90 74

– – – – – – – – kitse

– – – – – – – muud:

1602 90 76

– – – – – – – – lamba

1602 90 78

– – – – – – – – kitse

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul:

– muud:

1701 91 00

– – maitse- või värvainelisanditega

1701 99

– – muud

1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

– laktoos ja laktoosisiirup:

1702 11 00

– – kuivaine laktoosisisaldusega vähemalt 99 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

1702 19 00

– – muud

1702 20

– vahtrasuhkur ja vahtrasiirup:

1702 20 90

– – muud

1702 90

– muud, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist:

1702 90 60

– – tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata

– – karamell:

1702 90 71

– – – kuivaine sahharoosisisaldusega vähemalt 50 % massist

– – – muud:

1702 90 75

– – – – pulbrina, aglomeeritud või aglomeerimata

1702 90 79

– – – – muud

1801 00 00

Kakaooad (terved või purustatud, toored või röstitud)

2002

Tomatid, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta

2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2004 10

– kartulid:

2004 10 10

– – kuumtöödeldud, muul viisil valmistamata

– – muud:

2004 10 99

– – – muud

2005

Muud köögiviljad, valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2005 20

– kartulid:

– – muud:

2005 20 20

– – – õhukesed viilud, praetud või küpsetatud, kas soolatud või maitsestatud või mitte, õhukindlalt pakendatud, sobivad kohe tarbimiseks

2005 20 80

– – – muud

2008

Puuvili, marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma:

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

2008 11

– – maapähklid:

– – – muud, kontaktpakendis netomassiga:

– – – – üle 1 kg:

2008 11 92

– – – – – röstitud

2008 11 94

– – – – – muud

– – – – kuni 1 kg:

2008 11 96

– – – – – röstitud

2008 11 98

– – – – – muud

2008 19

– – muud, sh segud:

– – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 19 11

– – – – troopilised pähklid; segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju

– – – – muud:

2008 19 13

– – – – – röstitud mandlid ja pistaatsiad

2008 19 19

– – – – – muud

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 19 91

– – – – troopilised pähklid; segud, mis sisaldavad vähemalt 50 % massist troopilisi pähkleid ja troopilisi puuvilju

ex 2008 19 91

– – – – – röstimata troopilised pähklid

– – – – muud:

– – – – – röstitud pähklid:

2008 19 93

– – – – – – mandlid ja pistaatsiad

2008 19 95

– – – – – – muud

2008 19 99

– – – – – muud

2008 20

– ananassid:

– – piirituselisandiga:

– – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 20 19

– – – – muud

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 20 51

– – – – suhkrusisaldusega üle 17 % massist

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 20 71

– – – – suhkrusisaldusega üle 19 % massist

2008 30

– tsitrusviljad:

– – piirituselisandiga:

– – – suhkrusisaldusega üle 9 % massist:

2008 30 11

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 30 51

– – – – greibid (k.a pomelod)

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 30 71

– – – – greibid (k.a pomelod)

2008 30 75

– – – – mandariinid (k.a tangeriinid ja satsumad); klementiinid, vilkingid jms tsitrushübriidid

2008 30 90

– – – suhkrulisandita

2008 40

– pirnid:

– – piirituselisandiga:

– – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

– – – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist:

2008 40 11

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – – – muud:

2008 40 21

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 40 31

– – – – suhkrusisaldusega üle 15 % massist

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 40 51

– – – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

2008 40 71

– – – – suhkrusisaldusega üle 15 % massist

2008 40 79

– – – – muud

2008 50

– aprikoosid:

– – piirituselisandiga:

– – – kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

– – – – suhkrusisaldusega üle 13 % massist:

2008 50 11

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – – – muud:

2008 50 31

– – – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

2008 50 39

– – – – – muud

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 50 69

– – – – muud

– – – suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga:

2008 50 94

– – – – vähemalt 4,5 kg, kuid alla 5 kg

2008 50 99

– – – – alla 4,5 kg

2008 60

– kirsid:

– – piirituselisandiga:

– – – muud:

2008 60 31

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – piirituselisandita:

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga:

2008 60 50

– – – – üle 1 kg

– – – suhkrulisandita, kontaktpakendis netomassiga:

2008 60 70

– – – – vähemalt 4,5 kg

2008 60 90

– – – – alla 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – hapukirsid (Prunus cerasus)

2008 80

– maasikad:

– – piirituselisandiga:

– – – suhkrusisaldusega üle 9 % massist:

2008 80 11

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

2008 80 19

– – – – muud

– – – muud:

2008 80 31

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 11,85 % massist

– – piirituselisandita:

2008 80 50

– – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg

– muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud pähklitest:

2008 99

– – muud:

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandiga, kontaktpakendis netomassiga üle 1 kg:

2008 99 45

– – – – – ploomid ja mustad ploomid

– – – – suhkrulisandita:

– – – – – ploomid ja mustad ploomid, kontaktpakendis netomassiga:

2008 99 72

– – – – – – vähemalt 5 kg

2008 99 78

– – – – – – alla 5 kg

2009

Kääritamata, piirituselisandita marjamahlad, puu- ja köögiviljamahlad (k.a viinamarjavirre), suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

– apelsinimahl:

2009 11

– – külmutatud

2009 19

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 20, kuid mitte üle 67:

2009 19 98

– – – – muud

– viinamarjamahl (k.a viinamarjavirre):

2009 69

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 67:

2009 69 11

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 22

– – – Brixi arvuga üle 30, kuid mitte üle 67:

– – – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 18:

2009 69 51

– – – – – kontsentreeritud

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 18:

– – – – – lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist:

2009 69 71

– – – – – – kontsentreeritud

2009 69 79

– – – – – – muud

– õunamahl:

2009 79

– – muud:

– – – Brixi arvuga üle 67:

2009 79 11

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 22

– – – Brixi arvuga üle 20, kuid mitte üle 67:

– – – – muud:

2009 79 91

– – – – – lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

2009 79 99

– – – – – suhkrulisandita

2009 90

– mahlasegud:

– – Brixi arvuga üle 67:

– – – mahlasegud õuna- ja pirnimahlast:

2009 90 11

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 22

2009 90 19

– – – – muud

– – Brixi arvuga kuni 67:

– – – mahlasegud õuna- ja pirnimahlast:

2009 90 31

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 18, lisatud suhkru sisaldusega üle 30 % massist

– – – muud:

– – – – 100 kg netomassi väärtusega üle eurot 30:

– – – – – mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast:

2009 90 41

– – – – – – suhkrulisandiga

– – – – 100 kg netomassi väärtusega kuni eurot 30:

– – – – – mahlasegud tsitrusviljade ja ananassimahlast:

2009 90 79

– – – – – – suhkrulisandita

2305 00 00

Õlikoogid jm maapähkliõli ekstraheerimisel saadud tahked jäätmed, peenestatud või peenestamata, granuleeritud või granuleerimata

2307 00

Veinisete; viinakivi

2308 00

Mujal nimetamata taimse päritoluga loomasöödaks kasutatavad tooted, jäätmed ja kõrvalproduktid, granuleeritud või granuleerimata:

– viinamarjade pressimisjäägid:

2308 00 11

– – summaarse alkoholisisaldusega kuni 4,3 % massist ja kuivainesisaldusega vähemalt 40 % massist

2308 00 19

– – muud

2308 00 90

– muud

2309

Loomasöödana kasutatavad tooted:

2309 90

– muud:

– – muud, sh eelsegud:

– – – mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini, maltodekstriinisiirupit, alamrubriikidesse 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvaid tooteid või piimatooteid:

– – – – mis sisaldavad tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

– – – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldavad seda kuni 10 % massist:

2309 90 35

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 %, kuid alla 75 % massist

2309 90 39

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 75 % massist

– – – – – mis sisaldavad tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist:

2309 90 41

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10 % massist

– – – – – mis sisaldavad tärklist üle 30 % massist:

2309 90 51

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldavad neid alla 10 % massist

2309 90 53

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 59

– – – – – – mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 % massist

2309 90 70

– – – – mis ei sisalda tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, kuid sisaldavad piimatooteid

– – – muud:

2309 90 91

– – – – suhkrupeedi pressimisjäägid lisatud melassiga

– – – – muud:

2309 90 95

– – – – – mis sisaldavad vähemalt 49 % massist koliinkloriidi, orgaanilisel või anorgaanilisel baasil”

IV LISA

„II(c) LISA

ALBAANIA TARIIFSED SOODUSTUSED ÜHENDUSEST PÄRIT PÕLLUMAJANDUSE ESMATOODETELE

(vastavalt artikli 27 lõike 3 punktile c)

Tollimaksuvabastus kvoodi piires lepingu jõustumise kuupäevast alates

CN-kood

Kirjeldus

Kvoot (tonnides)

1001 90 91

Speltanisu, harilik nisu ja meslin, v.a seemneks

20 000”

1001 90 99

V LISA

„III LISA

ÜHENDUSE SOODUSTUSED ALBAANIA KALA- JA KALANDUSTOODETELE

Järgnevate Albaania päritolu toodete importimisel Euroopa Ühendusse kehtivad järgmised soodustused:

CN-kood

Kirjeldus

Alates 1. jaanuarist 2007

Alates 1. jaanuarist 2008 ja järgnevatel aastatel

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meriforell (Salmo trutta) ja lõhed (Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ja Oncorhynchus chrysogaster): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

Tariifikvoot: 50 t 0 %-ga

Üle tariifikvoodi:

80 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

Tariifikvoot: 50 t 0 %-ga

Üle tariifikvoodi:

70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpkala: elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

80 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

70 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Merikogerlased (Dentex dentex ja Pagellus spp.): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

55 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kiviahvenad (Dicentrarchus labrax): elus; värsked või jahutatud; külmutatud; kuivatatud, soolatud või soolvees, suitsutatud; fileed ja muu kalaliha; inimtoiduks kõlblik kalajahu, -pulber ja -graanulid

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

55 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

Tariifikvoot: 20 t 0 %-ga.

Üle tariifikvoodi:

30 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust


CN-kood

Kirjeldus

Esialgne kvoodi maht

Tollimaksumäär

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Töödeldud või konserveeritud sardiinid

100 tonni

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Töödeldud või konserveeritud anšoovised

1 000 tonni (2)

0 % (1)

Kõikide HS rubriiki 1604 kuuluvate toodete (välja arvatud sardiinide ja anšooviste pooltoodete või konservide) suhtes kohaldatavat tollitariifimäära vähendatakse järgmiselt:

Aasta

1. detsember 2006

1. jaanuar 2007

Alates 1. jaanuarist 2008 ja järgnevatel aastatel

Tollimaks

80 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

65 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust

50 % enamsoodustusrežiimi tollimaksust”


(1)  Kvoodi mahu ületamise korral rakendatakse enamsoodustusrežiimi tollitariifimäära täies ulatuses.

(2)  Esimese aasta 1. jaanuarist pärast lepingu jõustumise kuupäeva suurendatakse kvooti 200 tonni võrra aastas tingimusel, et vähemalt 80 % eelmise aasta kvoodist on 31. detsembriks ära kasutatud. Selline mehhanism kehtib kuni aastakvoot on tõusnud 1 600 tonnini või osapooled otsustavad rakendada teistsugust korda.

VI LISA

PROTOKOLL NR 2

ALBAANIA JA ÜHENDUSE VAHELISE TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUSSAADUSTEGA KAUPLEMISE KOHTA

(Stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll nr 2)

Artikkel 1

1.   Ühendus ja Albaania kohaldavad töödeldud põllumajandussaaduste suhtes vastavalt I, IIa, IIb, IIc ja IId lisas esitatud tollimaksumäärasid asjaomases lisas osutatud tingimustel, olenemata sellest, kas tariifikvooti kohaldatakse või mitte.

2.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsustab järgmiste küsimuste üle:

käesolevas protokollis esitatud töödeldud põllumajandussaaduste loetelu täiendamine;

I lisas ning IIb, IIc ja IId lisades osutatud tollimaksude muutmine;

tariifikvootide suurendamine või kaotamine.

Artikkel 2

Vastavalt artiklile 1 kohaldatavaid tollimakse võib stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsusega vähendada:

kui ühenduse ja Albaania vahelises kaubavahetuses vähendatakse põhisaaduste suhtes kohaldatavaid tollimakse või

vastuseks vähendamistele, mis tulenevad töödeldud põllumajandussaadustega seotud vastastikustest soodustustest.

Esimeses taandes osutatud vähendamised arvutatakse tollimaksu põllumajanduskomponendi põhjal, mis vastab asjakohaste töödeldud põllumajandussaaduste valmistamisel tegelikult kasutatud põllumajandustoodetele, ja need arvatakse maha kõnealuste põllumajanduse põhisaaduste suhtes kohaldatavatest tollimaksudest.

Artikkel 3

Ühendus ja Albaania teatavad teineteisele käesoleva protokolliga hõlmatud toodete kohta kehtestatud halduskorra. Selline kord tagab kõigi huvitatud isikute võrdse kohtlemise ning on võimalikult lihtne ja paindlik.

I lisa

Albaaniast pärit töödeldud põllumajandustoodete ühendusse importimisel kohaldatavad tollimaksud

Järgmiste Albaaniast pärit töödeldud põllumajandussaaduste ühendusse importimisel kohaldatakse nullmääraga tollimaksu.

CN-kood

Kirjeldus

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

0403 10

– jogurt:

– – lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

0403 10 51

– – – – kuni 1,5 % massis

0403 10 53

– – – – üle 1,5 % kuid mitte üle 27 % massist

0403 10 59

– – – – üle 27 % massist

– – – muu, piimarasvasisaldus:

0403 10 91

– – – – kuni 3 % massist

0403 10 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 10 99

– – – – üle 6 % massist

0403 90

– muud:

– – lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

0403 90 71

– – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 73

– – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0403 90 79

– – – – üle 27 % massist

– – – muu, piimarasvasisaldus:

0403 90 91

– – – – kuni 3 % massist

0403 90 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 90 99

– – – – üle 6 % massist

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

0405 20

– piimarasvavõided:

0405 20 10

– – piimarasvavõided:

0405 20 30

– – rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

0502

Kodu- ja metssea harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; selliste harjaste ja karvade jäätmed

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid kujusse lõikamata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0507

Elevandiluu, kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3:

– muud:

0511 99

– – muud:

– – – looduslikud loomsed käsnad:

0511 99 31

– – – – töötlemata kujul

0511 99 39

– – – – muud

0511 99 85

– – – muud:

ex 0511 99 85

– – – – hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud:

0710 40 00

– suhkrumais

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

0711 90

– muu köögivili; köögiviljasegud:

– – köögivili:

0711 90 30

– – – suhkrumais

0903 00 00

Mate

1212

Jaanileivapuu kaunad, mere- ja muud vetikad, suhkrupeet ja suhkruroog, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata; puuviljade kivid ja tuumad ning mujal nimetamata, inimtoiduks kasutatavad taimsed tooted (k.a sigurisordi Cichorium intybus sativum) röstimata juured):

1212 20 00

– mere- ja muud vetikad

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

– taimemahlad ja -ekstraktid:

1302 12 00

– – lagritsast

1302 13 00

– – humalast

1302 19

– – muud:

1302 19 80

– – – muud

1302 20

– pektiinid, pektinaadid ja pektaadid

– taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 32 10

– – – jaanileivapuu kaunadest või seemnetest

1401

Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor)

1404

Mujal nimetamata taimne materjal

1505 00

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin)

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1515

Muud taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

1515 90

– muud:

1515 90 11

– – tungaõli; jojoobi- ja oiticica õli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid:

ex 1515 90 11

– – – jojoobi- ja oiticicaõli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeniseeritud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasiselt töötlemata:

1516 20

– taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid:

1516 20 10

– – hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

1517 10

– margariin, v.a vedel margariin:

1517 10 10

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1517 90

– muud:

1517 90 10

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

– – muud:

1517 90 93

– – – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised:

1518 00 10

– linoksiin

– muud:

1518 00 91

– – loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted

– – muud:

1518 00 95

– – – loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

1518 00 99

– – – muud

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), meevaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

1522 00 10

– degraa (parkerasv)

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1805 00 00

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

1901

Linnaseekstrakt; jäme– ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:

– täidiseta makarontooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:

1902 11 00

– – muna sisaldavad

1902 19

– – muud

1902 20

– täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

– – muud:

1902 20 91

– – – kuumtöödeldud

1902 20 99

– – – muud

1902 30

– muud pastatooted:

1902 40

– kuskuss:

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

2001

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:

2001 90

– muud:

2001 90 30

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist

2001 90 60

– – palmipungad

2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2004 10

– kartulid:

– – muud

2004 10 91

– – – jahu või helvestena

2004 90

– muud köögiviljad, sh segud:

2004 90 10

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2005

Muud köögiviljad, valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2005 20

– kartulid:

2005 20 10

– – jahu või helvestena

2005 80 00

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2008

Puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

2008 11

– – maapähklid:

2008 11 10

– – – maapähklivõi

– muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud pähklitest:

2008 91 00

– – palmipungad

2008 99

– – muud:

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandita:

2008 99 85

– – – – – mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad ning nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid );

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

2106

Mujal nimetamata toiduvalmistised:

2106 10

– valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained

2106 90

– muud:

2106 90 20

– – alkoholtoodete segud (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks

– – muud:

2106 90 92

– – – mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glükoosi või tärklist

2106 90 98

– – – muud

2201

Vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru– või muu magusainelisandiga või maitse– ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu– ja köögiviljamahlad

2203 00

Linnaseõlu

2205

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

2207

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust; denatureeritud etüül– jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid jm alkohoolsed joogid

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest

2403

Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; “homogeenitud” ja “taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid:

– muud mitmehüdroksüülsed alkoholid:

2905 43 00

– – mannitool

2905 44

– – D-glütsitool (sorbitool):

2905 45 00

– – glütserool

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused:

3301 90

– muud

3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkohollahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

3302 10

– kasutamiseks toiduainetööstuses ja jookide tootmisel:

– – kasutamiseks jookide tootmisel:

– – – kõiki joogi aroomiaineid sisaldavad valmistised:

3302 10 10

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust

– – – – muud:

3302 10 21

– – – – – mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glükoosi või tärklist

3302 10 29

– – – – – muud

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

3501 10

– kaseiin:

3501 90

– muud:

3501 90 90

– – muud

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:

3505 10

– dekstriinid jm modifitseeritud tärklised:

3505 10 10

– – dekstriinid

– – muud modifitseeritud tärklised:

3505 10 90

– – – muud

3505 20

– liimid

3809

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (näiteks apretid ja peitsid):

3809 10

– tärklisainete baasil

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid

3824

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tooted ja valmistised (sh need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

3824 60

– sorbitool (v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv)

IIa lisa

Ühendusest pärit töödeldud põllumajandustoodete Albaaniasse importimisel kohaldatavad tollimaksud

Järgmiste ühendusest pärit kaupade Albaaniasse importimise suhtes kohaldatakse nullmääraga imporditollimaksu.

CN-kood

Kirjeldus

0501 00 00

Töötlemata juuksed, puhastatud, pestud või pesemata; juuksejäätmed

0502

Kodu- ja metssea harjased ning karvad; mägrakarvad jm karvad harjatoodete valmistamiseks; selliste harjaste ja karvade jäätmed

0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed

0506

Loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid kujusse lõikamata), happega töödeldud või deželatiniseeritud; nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0507

Elevandiluu, kilpkonna kilp, vaalaluu ja vaalakiused, sarved, kabjad, küüned, nokad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata); nendest valmistatud pulber ning jäätmed

0508 00 00

Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber

0510 00 00

Hall ambra, kopranõre, näärmeeritis ja muskus; kantariidid (hispaania kärbsed); sapp, kuivatatud või kuivatamata; näärmed jm farmaatsiatööstuses kasutatavad loomsed saadused (värsked, jahutatud, külmutatud või muul moel eelsäilitatud)

0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; inimtoiduks kõlbmatud surnud loomad grupist 1 või 3:

– muud:

0511 99

– – muud:

– – – looduslikud loomsed käsnad:

0511 99 31

– – – – töötlemata kujul

0511 99 39

– – – – muud

0511 99 85

– – – muud:

ex 0511 99 85

– – – – hobusejõhv ja selle jäätmed, kas kihtidena tugimaterjalil või ilma selleta

0903 00 00

Mate

1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

– taimemahlad ja -ekstraktid:

1302 12 00

– – lagritsast

1302 13 00

– – humalast

1302 19

– – muud:

1302 19 80

– – – muud

1302 20

– pektiinid, pektinaadid ja pektaadid

– taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 31 00

– – agar-agar

1302 32

– – jaanileivapuu kaunadest ja seemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 32 10

– – – jaanileivapuu kaunadest või seemnetest

1401

Peamiselt punumiseks kasutatav taimne materjal (näiteks bambus, rotang, pilliroog, kõrkjad, pajuvitsad, raffia, puhastatud, pleegitatud või värvitud õled ja niinekoor)

1404

Mujal nimetamata taimne materjal

1505 00

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin)

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1515

Muud taimerasvad ja -õlid (k.a jojoobiõli) ja nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata:

1515 90

– muud:

1515 90 11

– – tungaõli; jojoobi- ja oiticica õli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid:

ex 1515 90 11

– – – jojoobi- ja oiticicaõli; mürdivaha ja jaapanivaha; nende fraktsioonid

1516

Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeniseeritud, esterdatud, ümberesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid edasiselt töötlemata:

1516 20

– taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid:

1516 20 10

– – hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

1517 10

– margariin, v.a vedel margariin:

1517 10 10

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1517 90

– muud:

1517 90 10

– – piimarasvade sisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

– – muud:

1517 90 93

– – – toidusegud või valmistised, mida võib kasutada vormimäärdena

1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted; mujal nimetamata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate käesolevasse gruppi kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised:

1518 00 10

– linoksiin

– muud:

1518 00 91

– – loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, v.a rubriigi 1516 tooted

– – muud:

1518 00 95

– – – loomsete või loomsete ja taimsete rasvade ja õlide ning nende fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised

1518 00 99

– – – muud

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), meevaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

1522 00

Degraa; loomsete või taimsete vahade või rasvainete töötlemise jäägid:

1522 00 10

– degraa (parkerasv)

1702

Muud suhkrud, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse– ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; tehismesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

1702 50 00

– keemiliselt puhas fruktoos

1702 90

– muud, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkru ning suhkrusiirupi segud kuivaine fruktoosisisaldusega 50 % massist:

1702 90 10

– – keemiliselt puhas maltoos

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1805 00 00

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:

2101 20

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

– – tooted:

2101 20 92

– – – tee- või mateekstraktidel, -essentsidel või -kontsentraatidel põhinevad

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

2103 30

– sinepipulber ja valmissinep

2103 30 10

– – sinepipulber

2103 30 90

– – valmissinep

2103 90

– muud:

2103 90 10

– – vedel mango-chutney

2103 90 30

– – aromaatsed bitterid alkoholisisaldusega 44,2–49,2 % mahust, mis sisaldavad 1,5–6 % massist emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4–10 % massist suhkrut, nõudes mahuga kuni 0,5 liitt

2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

2106

Mujal nimetamata toiduvalmistised:

2106 10

– valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained

2106 90

– muud:

2106 90 20

– – alkoholtoodete segud (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks

– – muud:

2106 90 92

– – – mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glükoosi või tärklist

2106 90 98

– – – muud

2203 00

Linnaseõlu

2205

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

2207

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust; denatureeritud etüül– jm alkohol, mis tahes alkoholisisaldusega

2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid

2403

Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; „homogeenitud” ja „taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja –essentsid:

2403 10

– suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseaineid:

2403 10 90

– – muud

2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid:

– muud mitmehüdroksüülsed alkoholid:

2905 43 00

– – mannitool

2905 44

– – D-glütsitool (sorbitool):

2905 45 00

– – glütserool

3301

Eeterlikud õlid, mis sisaldavad või ei sisalda terpeene, k.a tahked või absoluteeritud valmistised; resinoidid; õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused:

3301 90

– muud

3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkohollahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

3302 10

– kasutamiseks toiduainetööstuses ja jookide tootmisel:

– – kasutamiseks jookide tootmisel:

– – – kõiki joogi aroomiaineid sisaldavad valmistised:

3302 10 10

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 0,5 % mahust

– – – – muud:

3302 10 21

– – – – – mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad massist alla 1,5 % piimarasva, alla 5 % sahharoosi või isoglükoosi ja alla 5 % glükoosi või tärklist

3302 10 29

– – – – – muud

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

3501 10

– kaseiin:

3501 90

– muud:

3501 90 90

– – muud

3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:

3505 10

– dekstriinid jm modifitseeritud tärklised:

3505 10 10

– – dekstriinid

– – muud modifitseeritud tärklised:

3505 10 90

– – – muud

3505 20

– liimid

3809

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (näiteks apretid ja peitsid):

3809 10

– tärklisainete baasil

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid

3824

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata tooted ja valmistised (sh need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

3824 60

– sorbitool (v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv)

IIb lisa

Albaania tariifsed soodustused ühendusest pärit töödeldud põllumajandustoodetele

Käesolevas lisas loetletud toodete tollimaksude vähendamine ja kaotamine toimub vastavalt järgmisele ajakavale:

1. jaanuaril 2007 vähendatakse imporditollimakse 80 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2008 vähendatakse imporditollimakse 60 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2009 vähendatakse imporditollimakse 40 protsendini baasmäärast;

1. jaanuaril 2010 kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

CN-kood

Kirjeldus

0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud:

0710 40 00

– suhkrumais

0711

Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

0711 90

– muu köögivili; köögiviljasegud:

– – köögivili:

0711 90 30

– – – suhkrumais

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

1901

Linnaseekstrakt; jäme– ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:

– täidiseta makarontooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:

1902 11 00

– – muna sisaldavad

1902 19

– – muud

1902 20

– täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

– – muud:

1902 20 91

– – – kuumtöödeldud

1902 20 99

– – – muud

1902 30

– muud pastatooted

1902 40

– kuskuss

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad

2001

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:

2001 90

– muud:

2001 90 30

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist

2001 90 60

– – palmipungad

2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2004 10

– kartulid:

– – muud:

2004 10 91

– – – jahu või helvestena

2004 90

– muud köögiviljad, sh segud:

2004 90 10

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2005

Muud köögiviljad, valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

2005 20

– kartulid:

2005 20 10

– – jahu või helvestena

2005 80 00

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2008

Puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal nimetamata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma:

– pähklid, maapähklid ja muud seemned, omavahel segatud või mitte:

2008 11

– – maapähklid:

2008 11 10

– – – maapähklivõi

– muud, sh segud, v.a alamrubriiki 2008 19 kuuluvad segud pähklitest:

2008 91 00

– – palmipungad

2008 99

– – muud:

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandita:

2008 99 85

– – – – – mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist

2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:

– kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

2101 11

– – ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2101 12

– – tooted, mis põhinevad neil ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil

2101 20

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

2101 20 20

– – ekstraktid, essentsid või kontsentraadid

– – tooted:

2101 20 98

– – – muud

2101 30

– röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

2103 10 00

– sojakaste

2103 90

– muud:

2103 90 90

– – muud

2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

2201

Vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru– või muu magusainelisandiga või maitse– ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu– ja köögiviljamahlad

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest

2403

Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; „homogeenitud” ja „taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja –essentsid:

2403 10

– suitsetamistubakas, mis ei sisalda või sisaldab mis tahes vahekorras tubaka aseaineid:

2403 10 10

– – kontaktpakendis netomassiga kuni 500 g

– muud:

2403 91 00

– – „homogeenitud” või „taastatud” tubakas

2403 99

– – muud

IIc lisa

Lepingu jõustumise kuupäeval jätkatakse käesolevas lisas loetletud töödeldud põllumajandussaaduste suhtes kohaldatavate enamsoodustusrežiimi tollimaksude kohaldamist.

CN-kood

Kirjeldus

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

0403 10

– jogurt:

– – lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

0403 10 51

– – – – kuni 1,5 % massist

0403 10 53

– – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0403 10 59

– – – – üle 27 % massist

– – – muu, piimarasvasisaldus:

0403 10 91

– – – – kuni 3 % massist

0403 10 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 10 99

– – – – üle 6 % massist

0403 90

– muud:

– – lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, piimarasvasisaldus:

0403 90 71

– – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 73

– – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist

0403 90 79

– – – – üle 27 % massist

– – – muu, piimarasvasisaldus:

0403 90 91

– – – – kuni 3 % massist

0403 90 93

– – – – üle 3 %, kuid mitte üle 6 % massist

0403 90 99

– – – – üle 6 % massist

0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

0405 20

– piimarasvavõided:

0405 20 10

– – rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

0405 20 30

– – rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep:

2103 20 00

– ketšup jm tomatikastmed

IId lisa

Ühendusest pärit töödeldud põllumajandussaaduste Albaaniasse importimisel kohaldatavad tollimaksud

Käesolevas tabelis loetletud ühendusest pärit toodete importimisel Albaaniasse kohaldatakse allpool sätestatud tariifikvootide raames tollimaksu nullimäära. Kvooti ületavate koguste puhul kohaldatakse IIa, IIb ja IIc lisas sätestatud tingimusi.

CN-kood

Kirjeldus

Iga-aastane tollimaksuvaba kvoot

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

150 tonni

1904

Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal nimetamata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad

100 tonni

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

60 tonni

2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

100 tonni

2201

Vesi, k.a looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandita ja maitse- ja lõhnaaineteta; jää ja lumi

3 700 hl

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru– või muu magusainelisandiga või maitse– ja lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu– ja köögiviljamahlad

VII LISA

PROTOKOLL nr 4,

MILLES KÄSITLETAKSE MÕISTE „PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED” MÄÄRATLUST JA HALDUSKOOSTÖÖ VIISE ÜHENDUSE JA ALBAANIA VAHELISE KOKKULEPPE KOHALDAMISEL

SISUKORD

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

II JAOTIS

„PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED” MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Üldised nõuded

Artikkel 3

Kumulatsioon ühenduses

Artikkel 4

Kumulatsioon Albaanias

Artikkel 5

Täielikult teatavast riigist pärinevad tooted

Artikkel 6

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

Artikkel 7

Ebapiisav töö või töötlus

Artikkel 8

Kvalifikatsiooniühik

Artikkel 9

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Artikkel 10

Komplektid

Artikkel 11

Kõrvalised tegurid

III JAOTIS

TERRITORIAALSED NÕUDED

Artikkel 12

Territoriaalsuse põhimõte

Artikkel 13

Otsevedu

Artikkel 14

Näitused

IV JAOTIS

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 15

Tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeld

V JAOTIS

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 16

Üldised nõuded

Artikkel 17

Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kord

Artikkel 18

Tagasiulatuvalt välja antud liikumissertifikaadid EUR.1

Artikkel 19

Liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi väljaandmine

Artikkel 20

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmine varem välja antud või vormistatud päritolutõendi alusel

Artikkel 21

Arvestuslik eraldamine

Artikkel 22

Arvedeklaratsiooni koostamise tingimused

Artikkel 23

Heakskiidetud eksportija

Artikkel 24

Päritolutõendi kehtivus

Artikkel 25

Päritolutõendi esitamine

Artikkel 26

Importimine osasaadetistena

Artikkel 27

Päritolutõendist vabastamine

Artikkel 28

Tõendavad dokumendid

Artikkel 29

Päritolutõendite ja tõendavate dokumentide säilitamine

Artikkel 30

Lahknevused ja vormistusvead

Artikkel 31

Eurodes väljendatud summad

VI JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 32

Vastastikune abi

Artikkel 33

Päritolutõendi õigsuse kontroll

Artikkel 34

Vaidluste lahendamine

Artikkel 35

Karistused

Artikkel 36

Vabatsoonid

VII JAOTIS

CEUTA JA MELILLA

Artikkel 37

Protokolli kohaldamine

Artikkel 38

Eritingimused

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 39

Protokolli muudatused

LISADE LOETELU

I lisa:

Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta

II lisa:

Päritolustaatuseta materjalidega tehtavate nende tööde ja töötlemistoimingute loetelu, mis annavad tootele päritolustaatuse

III lisa:

Liikumissertifikaadi EUR.1 ja liikumissertifikaadi EUR.1 taotluse näidised

IV lisa:

Arvedeklaratsiooni tekst

V lisa:

Artiklites 3 ja 4 osutatud kumulatsioonist välja arvatud tooted

I   JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „valmistamine”– igat liiki töö või töötlemine, kaasa arvatud komplekteerimine või eritoimingud;

b)   „materjal”– koostisosa, toormaterjal, komponent või osa jne, mida on toote valmistamisel kasutatud;

c)   „toode”– valmistatav toode, isegi kui see on ette nähtud hiljem mõnes teises valmistamistoimingus kasutamiseks;

d)   „kaup”– nii materjalid kui ka tooted;

e)   „tolliväärtus”– kooskõlas üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 VII artikli rakendamise lepinguga (WTO leping tolliväärtuse määramise kohta) määratud tolliväärtus;

f)   „tehasehind”– hind, mida makstakse ühenduses või Albaanias tehases asuva toote eest tootjale, kelle ettevõttes toimub viimane töö või töötlus, tingimusel et hind sisaldab kõigi kasutatud materjalide väärtust ja sellest on maha arvatud kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadud toote eksportimisel;

g)   „materjalide väärtus”– kasutatud päritolustaatuseta materjalide tolliväärtus importimise ajal või, kui see ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Albaanias;

h)   „päritolustaatusega materjalide väärtus”– selliste materjalide väärtus punkti g kohaselt, mida kohaldatakse mutatis mutandis;

i)   „lisandväärtus”– toodete tehasehind, millest on lahutatud kõigi selliste nimetatud tootes sisalduvate materjalide tolliväärtus, mis pärinevad artiklites 3 ja 4 osutatud riikidest, või kui tolliväärtus ei ole teada ja seda ei ole võimalik kindlaks teha, siis esimene tuvastatav hind, mida nende materjalide eest makstakse ühenduses või Albaanias;

j)   „grupid” ja „rubriigid”– grupid ja rubriigid (neljakohalised koodid), mida kasutatakse nomenklatuuris, mis moodustab kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi, käesolevas protokollis edaspidi „harmoneeritud süsteem” või „HS”;

k)   „klassifitseerimine”– osutab toote või materjali klassifitseerimisele teatud rubriiki;

l)   „kaubasaadetis”– tooted, mis saadetakse samaaegselt ühelt eksportijalt ühele kaubasaajale või mis saadetakse eksportijalt kaubasaajale üheainsa veodokumendi alusel või selle dokumendi puudumise korral üheainsa kaubaarve alusel;

m)   „territooriumid”– territooriumid ja territoriaalveed.

II   JAOTIS

MÕISTE „PÄRITOLUSTAATUSEGA TOOTED” MÄÄRATLUS

Artikkel 2

Üldised nõuded

1.   Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse järgmisi tooteid ühendusest pärinevateks toodeteks:

a)

täielikult ühenduses saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b)

ühenduses saadud või toodetud tooted, milleks on kasutatud täielikult ühenduses saadud või toodetud materjalide asemel muid materjale, tingimusel et need on läbinud ühenduses piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses.

2.   Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse järgmisi tooteid Albaaniast pärinevateks toodeteks:

a)

täielikult Albaanias saadud või toodetud tooted artikli 5 tähenduses;

b)

Albaanias saadud või toodetud tooted, milles on kasutatud materjale, mis ei ole täielikult Albaanias saadud või toodetud, tingimusel et need on läbinud Albaanias piisava töö või töötluse artikli 6 tähenduses.

Artikkel 3

Kumulatsioon ühenduses

1.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, loetakse tooteid ühendusest pärinevaks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud Albaaniast, ühendusest või mis tahes Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis (1) osalevast riigist pärit materjale või Türgist pärit materjale, mille suhtes kohaldatakse EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 22. detsembri 1995. aasta otsust 1/95, (2) tingimusel et ühenduses tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

2.   Kui ühenduses tehtav töö või töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud või toodetud toode ühendusest pärinevaks ainult juhul, kui sellele seal lisatud väärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 osutatud riigist või territooriumilt pärinevate kasutatud materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate ühenduses valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega materjalide väärtus on suurim.

3.   Lõikes 1 osutatud riikidest või territooriumidelt pärinevad tooted, mis ei läbi ühenduses tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse või territooriumidele eksportimisel oma päritolustaatuse.

4.   Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni võib kohaldada üksnes järgmistel tingimustel:

a)

päritolustaatuse saamisega seotud riikide või territooriumide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut;

b)

materjalid ja tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel

ning

c)

teatised kumulatsiooni kohaldamiseks vajalike nõuete täitmise kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) ning Albaanias sealse korra kohaselt.

Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast.

Ühendus esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu Albaaniale üksikasjalikud andmed lepingute kohta ja asjakohased päritolureeglid, mida kohaldatakse teiste lõikes 1 osutatud riikide või territooriumidega.

Käesolevas artiklis sätestatud kumuleerimist ei kohaldata V lisas loetletud toodetele.

Artikkel 4

Kumulatsioon Albaanias

1.   Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 2 kohaldamist, loetakse tooteid Albaaniast pärinevaks, kui need on seal saadud või toodetud ning neis on kasutatud ühendusest, Albaaniast või mis tahes Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis (3) osalevast riigist pärit materjale või Türgist pärit materjale, mille suhtes kohaldatakse EÜ-Türgiassotsiatsiooninõukogu 22. detsembri 1995. aasta otsust 1/95, (4) tingimusel et ühenduses tehtud töö või töötlus on artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum. Need materjalid ei pea olema läbinud piisavat tööd või töötlust.

2.   Kui Albaanias tehtav töö või töötlus ei ole artiklis 7 mainitud toimingutest ulatuslikum, loetakse saadud või toodetud toode Albaaniast pärinevaks ainult juhul, kui selle lisandväärtus on suurem kui mõnest muust lõikes 1 osutatud riigist või territooriumilt pärinevate kasutatud materjalide väärtus. Vastasel juhul loetakse saadud või toodetud toode pärinevaks riigist, kust pärinevate Albaanias valmistamiseks kasutatud päritolustaatusega materjalide väärtus on suurim.

3.   Lõikes 1 osutatud riikidest pärinevad tooted, mis ei läbi Albaanias tööd või töötlust, säilitavad nendesse riikidesse eksportimisel oma päritolustaatuse.

4.   Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni võib kohaldada üksnes järgmistel tingimustel:

a)

päritolustaatuse saamisega seotud riikide või territooriumide ning sihtriigi vahel kohaldatakse vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artiklile sooduskaubanduslepingut;

b)

materjalid ja tooted on saanud päritolustaatuse käesolevas protokollis sätestatud päritolureeglitega samasuguste päritolureeglite kohaldamisel

ning

c)

teatised kumulatsiooni kohaldamiseks vajalike nõuete täitmise kohta on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) ning Albaanias sealse korra kohaselt.

Käesolevas artiklis sätestatud kumulatsiooni kohaldatakse alates Euroopa Liidu Teatajas (C-seerias) avaldatud teatises märgitud kuupäevast.

Albaania esitab Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu ühendusele üksikasjalikud andmed lepingute kohta, mida kohaldatakse teiste lõikes 1 osutatud riikide või territooriumidega, kaasa arvatud nende lepingute jõustumiskuupäeva ja asjakohased päritolureeglid.

Käesolevas artiklis sätestatud kumuleerimist ei kohaldata V lisas loetletud toodetele.

Artikkel 5

Täielikult teatavast riigist pärinevad tooted

1.   Järgmisi tooteid käsitatakse täielikult ühenduses või Albaanias saadud või toodetud toodetena:

a)

nende pinnasest ja merepõhjast kaevandatud mineraalsed maavarad;

b)

seal koristatud taimekasvatussaadused;

c)

seal sündinud ja kasvatatud elusloomad;

d)

seal kasvatatud elusloomadest valmistatud tooted;

e)

seal toimunud jahi ja kalapüügi saadused;

f)

merekalapüügisaadused ja muud väljaspool ühenduse ja Albaania territoriaalvett nende laevadega püütud saadused;

g)

nende kalatöötlemislaevade pardal üksnes punktis f osutatud saadustest valmistatud tooted;

h)

seal kogutud kasutatud esemed, millest saab üksnes tooret, sealhulgas kasutatud rehvid, mis sobivad üksnes protekteerimiseks või jäätmeteks;

i)

sealse tootmistegevuse jäätmed ja jäägid;

j)

väljaspool nende territoriaalvett merepõhjast või selle aluspinnasest kaevandatud saadused, kui neil on selle merepõhja või selle aluspinnase kasutamise ainuõigus;

k)

kõik kaubad, mis on seal valmistatud üksnes punktides a–j nimetatud saadustest või toodetest.

2.   Lõike 1 punktides f ja g olevaid mõisteid „nende laevad” ja „nende kalatöötlemislaevad” kohaldatakse ainult järgmiste laevade ja kalatöötlemislaevade suhtes:

a)

mis on registreeritud või laevaregistrisse kantud mõnes ühenduse liikmesriigis või Albaanias;

b)

mis sõidavad mõne ühenduse liikmesriigi või Albaania lipu all;

c)

millest vähemalt 50 % kuulub ühenduse liikmesriikide või Albaania kodanikele või äriühingule, mille peakontor asub ühes neist riikidest ja mille juht või juhtkond, juhatuse või nõukogu esimees ning enamik mõlema organi liikmeid on ühenduse liikmesriikide või Albaania kodanikud ja mille kapitalist kuulub täis- või osaühingu puhul vähemalt pool eespool nimetatud riikidele või nende avalik-õiguslikele isikutele või kodanikele;

d)

mille kapten ja juhtkonnaliikmed on ühenduse liikmesriikide või Albaania kodanikud

ning

e)

mille laevaperest vähemalt 75 % on ühenduse liikmesriikide või Albaania kodanikud.

Artikkel 6

Piisava töö või töötluse läbinud tooted

1.   Artikli 2 kohaldamisel käsitatakse tooteid, mis ei ole täielikult saadud või toodetud, piisava töö või töötluse läbinuna, kui II lisa loetelus esitatud tingimused on täidetud.

Eespool nimetatud tingimustes on märgitud kõigi käesoleva lepinguga reguleeritud toodete valmistamisel kasutatavate päritolustaatuseta materjalidega tehtavad kohustuslikud tööd või töötlemistoimingud, mida kohaldatakse üksnes selliste materjalide suhtes. Sellest tulenevalt, kui toodet, mis on saanud päritolustaatuse loetelus ette nähtud tingimuste täitmise tõttu, kasutatakse teise toote valmistamisel, ei kohaldata selle suhtes teise toote kohta kehtivaid tingimusi ega arvestata selle toote valmistamiseks kasutatud materjale teises tootes kui päritolustaatuseta materjale.

2.   Olenemata lõikest 1 võib päritolustaatuseta materjale, mida loetelus ette nähtud tingimuste kohaselt ei tohi kasutada toote valmistamiseks, siiski kasutada, kui:

a)

nende koguväärtus ei ületa 10 % toote tehasehinnast;

b)

käesoleva lõike kohaldamisel ei ületata ühtki protsendimäära, mis on loetelus seatud päritolustaatuseta materjalide suurimaks väärtuseks.

Käesolevat lõiget ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete suhtes.

3.   Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse, kui artikli 7 sätetest ei tulene teisiti.

Artikkel 7

Ebapiisav töö või töötlus

1.   Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö või töötlusena, olenemata sellest, kas artikli 6 tingimused on täidetud või mitte:

a)

toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel;

b)

pakkeüksuste osadeksjagamine ja koondamine;

c)

pesemine, puhastamine; tolmu, oksiidi, õli, värvi ja muude katete eemaldamine;

d)

tekstiili triikimine ja pressimine;

e)

lihtsad värvimis- ja poleerimistööd;

f)

teravilja ja riisi kestade eemaldamine, osaline või täielik pleegitamine, poleerimine ja glaseerimine;

g)

suhkru toonimine ja tükkipressimine;

h)

puuviljade, pähklite ja köögiviljade koorimine ja kividest puhastamine;

i)

teritamine, lihtlihvimine või lihtlõikamine;

j)

tuulamine, uhtmine, sortimine, klassifitseerimine, liigitamine, kokkusobitamine; (sh toodetest komplektide pakkimine);

k)

lihtne klaas- või plastpudelitesse, plekkpurkidesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele jms kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

l)

märkide, etikettide, logode ja muude eristusmärkide kinnitamine või trükkimine tootele või selle pakendile;

m)

üht või mitut sorti toodete segamine; suhkru segamine mis tahes muu ainega;

n)

toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks või toodete osadekslammutamine;

o)

kaks või rohkem punktides a–n loetletud toimingut üheskoos;

p)

loomade tapmine.

2.   Kui määratakse kindlaks, kas selle tootega tehtud töö või töötlus lugeda lõike 1 tähenduses ebapiisavaks, tuleb kõiki ühenduses või Albaanias selle tootega tehtud toiminguid arvestada koos.

Artikkel 8

Kvalifikatsiooniühik

1.   Käesoleva protokolli sätete kohaldamisel on kvalifikatsiooniühik see toode, mida loetakse põhiüksuseks harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri järgi liigitamisel.

Sellest tulenevalt:

a)

kui toode, mis koosneb esemete rühmast või kokkupandud esemetest, liigitatakse harmoneeritud süsteemi järgi ühte rubriiki, moodustab tervik kvalifikatsiooniühiku;

b)

kui partii koosneb mitmest identsest tootest, mis on liigitatud samasse harmoneeritud süsteemi rubriiki, kohaldatakse käesoleva protokolli sätteid iga toote suhtes eraldi.

2.   Kui harmoneeritud süsteemi 5. klassifitseerimisreegli kohaselt loetakse klassifitseerimisel pakend toote juurde kuuluvaks, tuleb see ka päritolu kindlaksmääramisel lugeda toote juurde kuuluvaks.

Artikkel 9

Tarvikud, varuosad ja tööriistad

Seadme, masina, aparaadi või sõidukiga kaasas olevaid tarvikuid, varuosi ja tööriistu, mis sisalduvad tavavarustusena selle hinnas ning mille eest ei esitata eraldi arvet, käsitatakse kõnealuse seadme, masina, aparaadi või sõiduki lahutamatu osana.

Artikkel 10

Komplektid

Komplektid, nagu on määratletud harmoneeritud süsteemi 3. klassifitseerimisreegliga, on päritolustaatusega, kui kõik komplekti kuuluvad tooted on päritolustaatusega. Kui komplekt koosneb päritolustaatusega ja päritolustaatuseta toodetest, on komplekt tervikuna siiski päritolustaatusega, kui päritolustaatuseta toodete väärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast.

Artikkel 11

Kõrvalised tegurid

Selleks et määrata kindlaks, kas toode on päritolustaatusega või mitte, ei ole vaja kindlaks määrata toote valmistamisel kasutatavate järgmiste toodete päritolu:

a)

elektrienergia ja kütus;

b)

sisseseade ja varustus;

c)

masinad ja tööriistad;

d)

kaubad, mis ei kuulu ega ole mõeldud kuuluma toote lõppkoosseisu.

III   JAOTIS

TERRITORIAALSED NÕUDED

Artikkel 12

Territoriaalsuse põhimõte

1.   Kui artiklites 3 ja 4 ning käesoleva artikli lõikes 3 ei ole sätestatud teisiti, peavad II jaotises kehtestatud päritolustaatuse saamise tingimused olema ühenduses või Albaanias pidevalt täidetud.

2.   Kui artiklites 3 ja 4 ei ole sätestatud teisiti, tuleb juhul, kui ühendusest või Albaaniast mõnda teise riiki eksporditavad päritolustaatusega kaubad tagasi saadetakse, käsitada neid päritolustaatuseta kaupadena, kui tollile ei saa tõendada järgmist:

a)

tagasitoodud kaubad on samad kaubad, mis eksporditi,

ning

b)

need ei ole kõnealuses riigis või eksportimise ajal läbinud ühtegi muud toimingut peale nende, mis on vajalikud kaupade seisundi säilitamiseks.

3.   Ühendusest või Albaaniast eksporditud ja hiljem sinna reimporditud materjalidega väljaspool ühendust või Albaaniat toimunud töö või töötlus ei mõjuta päritolustaatuse saamist vastavalt II jaotises sätestatud tingimustele, kui:

a)

kõnealused materjalid on täielikult saadud või toodetud ühenduses või Albaanias või nendega enne eksportimist tehtud tööd ja töötlemistoimingud on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikumad

ning

b)

tollile suudetakse nõuetekohaselt tõendada järgmist:

i)

reimporditud kaup on saadud eksporditud kaubaga tehtud töö või töötlemise teel

ning

ii)

käesoleva artikli kohaldamisel väljaspool ühendust või Albaaniat tekkinud kogulisandväärtus ei ole suurem kui 10 % selle lõpptoote tehasehinnast, millele päritolustaatust taotletakse.

4.   Lõike 3 kohaldamisel ei rakendata II jaotises sätestatud päritolustaatuse saamise tingimusi väljaspool ühendust või Albaaniat toimuva töö või töötlemise suhtes. Kui lõpptoote päritolustaatuse kindlaksmääramiseks kasutatakse II lisa loendis sätestatud eeskirja, mis näeb ette kõigi kasutatud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse, ei või asjaomase lepinguosalise territooriumil kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtus koos käesoleva artikli kohaldamisel väljaspool ühendust või Albaaniat tekkinud kogu lisandväärtusega olla suurem ettenähtud protsendimäärast.

5.   Lõigete 3 ja 4 kohaldamisel tähendab „kogulisandväärtus” kõiki väljaspool ühendust ja Albaaniat tekkivaid kulusid, sealhulgas seal kasutatud materjalide väärtust.

6.   Lõigete 3 ja 4 sätteid ei kohaldata toodete suhtes, mis ei vasta II lisa loetelus sätestatud tingimustele või mida saab pidada piisava töö või töötluse läbinuks ainult siis, kui kohaldatakse artikli 6 lõikes 2 sätestatud üldisi lubatud piirväärtusi.

7.   Lõigete 3 ja 4 sätteid ei kohaldata harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 kuuluvate toodete suhtes.

8.   Käesoleva artikliga hõlmatud töö või töötlemine väljaspool ühendust või Albaaniat toimub välistöötlemise korra või muu sarnase korra kohaselt.

Artikkel 13

Otsevedu

1.   Lepingus ette nähtud sooduskohtlemist kohaldatakse ainult käesoleva protokolli nõuetele vastavate toodete suhtes, mille vedu toimub otse ühenduse ja Albaania vahel või muude artiklites 3 ja 4 nimetatud riikide või territooriumide kaudu. Ühe kaubasaadetise moodustavaid tooteid võib siiski vedada muude territooriumide kaudu, vajaduse korral neid kõnealustel territooriumidel ümber laadides või ajutiselt ladustades, tingimusel et need jäävad transiidi- või ladustamisriigis tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid peale maha- või uuesti pealelaadimise või kauba seisundi säilitamiseks vajalike toimingute.

Päritolustaatusega tooteid võib torutranspordi kaudu vedada läbi muude territooriumide peale ühenduse ja Albaania.

2.   Impordiriigi tollile tõendatakse, et lõike 1 tingimused on täidetud, esitades selleks järgmised dokumendid:

a)

üksainus veodokument, mis hõlmab teekonda ekspordiriigist läbi transiidiriigi, või

b)

transiidiriigi tolli tõendi:

i)

milles on täpne toodete kirjeldus,

ii)

kuhu on märgitud toodete maha- ja uuesti pealelaadimise kuupäevad ning vajaduse korral laevade nimed või muud kasutatud veovahendid

ning

iii)

mis näitab, millistel tingimustel viibisid tooted transiidiriigis,

või

c)

nende puudumise korral kõik muud tõendavad dokumendid.

Artikkel 14

Näitused

1.   Nende päritolustaatusega toodete impordi suhtes, mis on saadetud näitusele mõnda muusse riiki või territooriumile peale artiklites 3 ja 4 osutatud riikide ning mis pärast näitust on müüdud ühendusse või Albaaniasse importimiseks, kohaldatakse lepingu sätteid, kui tollile on piisavalt tõendatud järgmist:

a)

eksportija on toimetanud nimetatud tooted ühendusest või Albaaniast näitust korraldavasse riiki ja seal need näitusel välja pannud;

b)

kõnealune eksportija on tooted müünud või muul viisil võõrandanud ühenduses või Albaanias asuvale isikule;

c)

tooted on saadetud näituse ajal või vahetult pärast näitust samal kujul, nagu need näitusele saadeti,

ning

d)

alates näitusele saatmisest ei ole tooteid kasutatud muuks otstarbeks kui seal väljapanekuks.

2.   Päritolutõend tuleb välja anda või koostada kooskõlas V jaotise sätetega ja esitada importiva riigi tollile tavalisel viisil. Sellele märgitakse näituse nimi ja aadress. Vajaduse korral võidakse nõuda dokumentaalseid lisatõendeid väljapanekutingimuste kohta.

3.   Lõiget 1 kohaldatakse kõigi kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- ja käsitöönäituste, -messide ja muude samalaadsete avalike ürituste ja väljapanekute suhtes, mille jooksul kõnealused tooted jäävad tollikontrolli alla, välja arvatud kauplustes või äripindadel korraldatavad eraviisilised üritused, mille eesmärk on välismaiste toodete müük.

IV   JAOTIS

TOLLIMAKSUDE TAGASTAMINE VÕI TOLLIMAKSUDEST VABASTAMINE

Artikkel 15

Tollimaksude tagastamise või tollimaksudest vabastamise keeld

1.   Päritolustaatuseta materjalide suhtes, mida kasutatakse ühendusest, Albaaniast või mõnest teisest artiklites 3 ja 4 nimetatud riigist või territooriumilt pärinevate toodete valmistamiseks, mille kohta on välja antud või koostatud päritolutõend vastavalt V jaotise sätetele, ei kohaldata ühenduses ega Albaanias mitte mingisugust tollimaksude tagastamist ega tollimaksudest vabastamist.

2.   Lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse tollimaksude või samaväärse toimega maksude osalise või täieliku tagastamise, vähendamise või nendest vabastamise korra suhtes, mida ühendus või Albaania kohaldavad valmistamiseks kasutatavate materjalide suhtes, kui kohaldatakse otsest või tegelikku tagasimaksmist, vähendamist või maksudest vabastamist juhul, kui nendest materjalidest valmistatud tooted eksporditakse, kuid mitte juhul, kui need on ette nähtud kodumaiseks kasutamiseks.

3.   Päritolutõendis märgitud toodete eksportija peab olema valmis igal ajal tolli nõudmisel esitama kõik vajalikud dokumendid, mis tõendavad, et asjaomaste toodete valmistamisel kasutatud päritolustaatuseta materjalide eest ei ole saadud tollimaksu tagasimaksu ning et kõik nende materjalide suhtes kohaldatavad tollimaksud ja samaväärse toimega maksud on tegelikult makstud.

4.   Lõigete 1–3 sätteid kohaldatakse ka artikli 8 lõikes 2 nimetatud pakendi, artiklis 9 nimetatud tarvikute, varuosade ja tööriistade ning artiklis 10 nimetatud komplekti kuuluvate toodete suhtes, kui need on päritolustaatuseta.

5.   Lõigete 1–4 sätteid kohaldatakse ainult nende materjalide suhtes, mille suhtes kohaldatakse käesolevat lepingut. Need sätted ei välista lepingu alusel eksporditavate põllumajandustoodete suhtes eksporditoetuste süsteemi kohaldamist.

V   JAOTIS

PÄRITOLUTÕEND

Artikkel 16

Üldised nõuded

1.   Ühendusest pärinevate toodete importimisel Albaaniasse ja Albaaniast pärinevate toodete importimisel ühendusse kohaldatakse käesoleva lepingu sätteid, kui esitatakse kas:

a)

liikumissertifikaat EUR.1, mille näidis on esitatud III lisas, või

b)

artikli 22 lõikes 1 ette nähtud juhtudel deklaratsioon, edaspidi „arvedeklaratsioon”, mille eksportija esitab kaubaarves, saatelehel või muus äridokumendis, kus kõnealuseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, et neid oleks võimalik identifitseerida; arvedeklaratsiooni tekst on esitatud IV lisas.

2.   Olenemata lõikest 1 saavad käesoleva protokolli kohased päritolustaatusega tooted artiklis 27 ette nähtud juhtudel soodustusi käesoleva lepingu alusel ilma kõnealuses lõikes nimetatud dokumente esitamata.

Artikkel 17

Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kord

1.   Ekspordiriigi toll annab kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 välja eksportija või tema vastutusel tegutseva volitatud esindaja kirjaliku taotluse alusel.

2.   Selleks täidab eksportija või tema volitatud esindaja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 ja taotluse vormi, mille näidised on esitatud III lisas. Need vormid täidetakse ühes nendest keeltest, milles on koostatud käesolev leping, ning kooskõlas eksportiva riigi seadustega. Kui need on täidetud käsitsi, peavad need olema täidetud tindiga ja trükitähtedes. Tooteid tuleb kirjeldada selleks ettenähtud lahtris, jätmata tühje ridu. Kui lahtrisse jääb tühja ruumi, tuleb kirjelduse viimase rea alla tõmmata rõhtjoon ja tühi ruum läbi kriipsutada.

3.   Eksportija, kes taotleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist, peab olema valmis igal ajal esitama kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandnud eksportiva riigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõestavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et käesoleva protokolli muud nõuded on täidetud.

4.   Ühenduse liikmesriigi või Albaania toll annab välja kaupade liikumissertifikaadi EUR.1, kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks ühendusest, Albaaniast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist või territooriumilt, kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele.

5.   Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljastanud tolliasutused võtavad vajalikud meetmed, et kontrollida toodete päritolustaatust ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmist. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning muud, mida ta peab asjakohaseks. Ta teeb ka kindlaks, et lõikes 2 osutatud vormid on nõuetekohaselt täidetud. Eelkõige vaatab ta, kas toodete kirjeldamiseks ettenähtud lahter on täidetud nii, et sinna ei ole võimalik pettuse eesmärgil midagi lisada.

6.   Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmise kuupäev märgitakse sertifikaadi lahtrisse 11.

7.   Toll annab liikumissertifikaadi EUR.1 eksportijale välja niipea, kui tegelik eksport on toimunud või tagatud.

Artikkel 18

Tagasiulatuvalt välja antud liikumissertifikaadid EUR.1

1.   Olenemata artikli 17 lõikest 7 võib liikumissertifikaadi EUR.1 erandkorras välja anda pärast asjakohaste toodete eksportimist, kui:

a)

seda ei antud ekspordi ajal välja eksimuse, tahtmatu tegevusetuse või muude eriliste asjaolude tõttu

või

b)

tollile on tõendatud, et liikumissertifikaat EUR.1 anti välja, kuid importimisel ei aktsepteeritud seda tehnilistel põhjustel.

2.   Lõike 1 rakendamisel peab eksportija oma taotluses märkima liikumissertifikaadi EUR.1 aluseks olevate toodete eksportimise koha ja kuupäeva ning esitama taotluse põhjused.

3.   Toll võib liikumissertifikaadi EUR.1 välja anda tagantjärele alles siis, kui on veendunud, et eksportija taotluses esitatud teave on kooskõlas asjakohaste dokumentide andmetega.

4.   Tagasiulatuvalt välja antud liikumissertifikaadile EUR.1 tuleb teha järgmine ingliskeelne kanne: „ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Lõikes 4 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse „Märkused”.

Artikkel 19

Liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi väljaandmine

1.   Liikumissertifikaadi EUR.1 varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda sertifikaadi väljaandnud tollilt duplikaati nende valduses olevate ekspordidokumentide põhjal.

2.   Sel viisil välja antud duplikaadil peab olema järgmine ingliskeelne märge: „DUPLICATE”.

3.   Lõikes 2 osutatud märge tehakse liikumissertifikaadi EUR.1 duplikaadi lahtrisse „Märkused”.

4.   Duplikaat, millele peab olema märgitud liikumissertifikaadi EUR.1 originaali väljaandmise kuupäev, kehtib sellest kuupäevast.

Artikkel 20

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmine varem välja antud või vormistatud päritolutõendi alusel

Kui päritolustaatusega tooted suunatakse ühenduse või Albaania tolliasutuse kontrolli alla, võib originaalpäritolutõendi asendada ühe või mitme kaupade liikumissertifikaadiga EUR.1, kui kõik tooted või osa neist saadetakse mujale ühendusse või Albaaniasse. Liikumissertifikaadi (liikumissertifikaatide) EUR.1 asendussertifikaadi(d) annab välja tolliasutus, kelle järelevalve alla tooted paigutatakse.

Artikkel 21

Arvestuslik eraldamine

1.   Kui ühesuguste ja omavahel asendatavate päritolustaatusega ja päritolustaatuseta materjalide eraldi varudest tekivad märkimisväärsed kulutused või materiaalsed raskused, võivad tolliasutused asjaomaste isikute kirjalikul taotlusel kiita heaks niinimetatud arvestusliku eraldamise meetodi, mida kasutatakse varude korraldamiseks.

2.   See meetod peab tagama, et nende toodete arv, mida võib käsitada päritolustaatusega toodetena, vastab võrdlusperioodil kaubavarude füüsilisel eraldamisel saadud arvule.

3.   Tolliasutused võivad anda sellise loa sobivate tingimuste korral.

4.   Selle meetodi kasutamine registreeritakse ja seda rakendatakse üldiste raamatupidamispõhimõtete alusel, mida kohaldatakse riigis, kus toode on valmistatud.

5.   Sellist hõlpsamat meetodit kasutav isik võib välja anda või taotleda vastavalt asjaoludele päritolutõendit toodete kogusele, mida võib käsitada pärinevate toodetena. Tolli taotlusel deklareerib kõnealune isik, kuidas neid koguseid on hallatud.

6.   Toll kontrollib loa kasutamist ja võib selle ära võtta igal ajal, kui hõlpsamat meetodit kasutav isik kasutab luba vääriti või ei täida mõnda muud käesolevas protokollis sätestatud tingimust.

Artikkel 22

Arvedeklaratsiooni koostamise tingimused

1.   Artikli 16 lõike 1 punktis b nimetatud arvedeklaratsiooni võib koostada:

a)

artiklis 23 määratletud heakskiidetud eksportija

või

b)

iga eksportija iga kaubasaadetise kohta, mis koosneb ühest või mitmest päritolustaatusega tooteid sisaldavast pakendist, mille koguväärtus ei ületa 6 000 eurot.

2.   Arvedeklaratsiooni võib koostada, kui asjaomaseid tooteid võib pidada pärinevaks ühendusest, Albaaniast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist või territooriumilt ja kui need vastavad käesoleva protokolli nõuetele.

3.   Eksportija, kes koostab arvedeklaratsiooni, peab olema valmis igal ajal esitama eksportiva riigi tolli taotlusel kõik vajalikud dokumendid, mis tõestavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja kinnitavad, et käesoleva protokolli muud nõuded on täidetud.

4.   Eksportija koostab arvedeklaratsiooni, trükkides trükimasinal, tembeldades või välja trükkides arvele, saatelehele või mõnele muule äridokumendile deklaratsiooni, mille tekst on esitatud IV lisas, kasutades üht nimetatud lisas esitatud keeleversiooni kooskõlas eksportiva riigi õigusaktidega. Kui deklaratsioon täidetakse käsitsi, tuleb seda teha tindiga ja kasutada trükitähti.

5.   Arvedeklaratsioonile kirjutab eksportija käsitsi oma originaalallkirja. Heakskiidetud eksportijalt artikli 23 tähenduses ei nõuta siiski sellistele deklaratsioonidele allakirjutamist, tingimusel et ta kinnitab eksportiva riigi tollile kirjalikult, et ta võtab endale täieliku vastutuse iga arvedeklaratsiooni eest, mille alusel saab teda identifitseerida, nagu ta oleks sellele käsitsi alla kirjutanud.

6.   Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, kui see esitatakse importivas riigis hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega seotud toodete importimist.

Artikkel 23

Heakskiidetud eksportija

1.   Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale (edaspidi „heakskiidetud eksportija”), kes tegeleb pidevalt käesoleva lepinguga hõlmatud kaupade veoga, loa täita ise arvedeklaratsioone, olenemata kõnealuste toodete väärtusest. Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab tolliasutusele esitama kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesolevas protokollis ettenähtud nõuete täitmise kontrollimiseks.

2.   Toll võib anda heakskiidetud eksportija staatuse ükskõik millistel tingimustel, mida ta peab asjakohaseks.

3.   Toll annab heakskiidetud eksportijale tolliloa numbri, mis märgitakse arvedeklaratsioonile.

4.   Toll kontrollib, kuidas heakskiidetud eksportija seda luba kasutab.

5.   Toll võib loa igal ajal kehtetuks tunnistada. Ta peab tegema seda siis, kui heakskiidetud eksportija ei esita enam lõikes 1 nimetatud tagatisi, ei täida lõikes 2 nimetatud tingimusi või kasutab luba muul viisil vääriti.

Artikkel 24

Päritolutõendi kehtivus

1.   Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmisest eksportivas riigis ning see tuleb nimetatud aja jooksul esitada importiva riigi tollile.

2.   Päritolutõendeid, mis esitatakse impordiriigi tollile pärast lõikes 1 sätestatud esitamistähtaja möödumist, võib sooduskohtlemise kohaldamiseks aktsepteerida, kui need dokumendid jäid tähtaja jooksul esitamata erandlike asjaolude tõttu.

3.   Kui esitamisega jäädakse hiljaks muudel põhjustel, võib impordiriigi toll päritolutõendeid aktsepteerida juhul, kui tooted on neile esitatud enne kõnealuse tähtaja möödumist.

Artikkel 25

Päritolutõendi esitamine

Päritolutõendid esitatakse impordiriigi tollile selles riigis kohaldatavas korras. Nimetatud toll võib nõuda päritolutõendi tõlget ja samuti võib ta nõuda, et koos impordideklaratsiooniga esitatakse ka importija kinnitus selle kohta, et tooted vastavad käesoleva lepingu rakendamiseks ette nähtud tingimustele.

Artikkel 26

Importimine osasaadetistena

Kui importija taotlusel ja importiva riigi tolli ette nähtud tingimustel imporditakse harmoneeritud süsteemi XVI ja XVII jaotise või rubriikide 7308 ja 9406 alla kuuluvaid harmoneeritud süsteemi 2. tõlgendamisreegli punkti a tähenduses lahtivõetud või kokkupanemata tooteid eraldi saadetistena, esitatakse tollile selle toote kohta üksainus päritolutõend esimese kaubasaadetise importimisel.

Artikkel 27

Päritolutõendist vabastamine

1.   Tooteid, mida üks eraisik saadab teisele eraisikule väikepakendis või mis kuuluvad reisija isikliku pagasi hulka, käsitatakse päritolustaatusega toodetena ning päritolutõendit ei ole vaja esitada, kui nimetatud tooted ei ole kaubanduslikku laadi ning on deklareeritud käesoleva protokolli nõuete kohaselt ja kui ei teki kahtlust nimetatud deklaratsiooni õigsuses. Kui tooted saadetakse posti teel, võib selle deklaratsiooni esitada tollideklaratsioonil CN22/CN23 või sellele dokumendile lisatud paberilehel.

2.   Importi, mis on juhutine ja hõlmab eranditult tooteid, mis on ette nähtud vastuvõtjate või reisijate või nende perekonnaliikmete isiklikuks kasutamiseks, ei käsitata kaubandusliku impordina, kui toodete laadi ja koguse põhjal on ilmne, et neid ei impordita kaubanduslikel eesmärkidel.

3.   Lisaks sellele ei tohi väikepakendite puhul selliste toodete koguväärtus ületada 500 eurot ja reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul 1 200 eurot.

Artikkel 28

Tõendavad dokumendid

Artikli 17 lõikes 3 ja artikli 22 lõikes 3 osutatud dokumendid, millega tõendatakse, et kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või arvedeklaratsiooniga hõlmatud tooteid võib pidada ühendusest, Albaaniast või mõnest muust artiklis 3 või 4 osutatud riigist või territooriumilt pärinevateks toodeteks ja et need vastavad muudele käesoleva protokolli nõuetele, võivad olla muu hulgas järgmised:

a)

otsesed tõendid toimingute kohta, mida eksportija või tarnija on teinud kõnealuste kaupade saamiseks ja mis sisalduvad tema raamatupidamisdokumentides või asutusesiseses auditeeritud raamatupidamises;

b)

dokumendid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Albaanias, kus neid dokumente kasutatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt;

c)

dokumendid, mis tõendavad, et materjalid on läbinud töö või töötluse ühenduses või Albaanias ja mis on välja antud või koostatud ühenduses või Albaanias, kus neid dokumente kasutatakse siseriiklike õigusaktide kohaselt;

d)

kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või arvedeklaratsioonid, mis tõendavad kasutatud materjalide päritolustaatust ning mis on välja antud või koostatud ühenduses või Albaanias käesoleva protokolli kohaselt või mõnes muus artiklis 3 või 4 nimetatud riigis või territooriumil käesolevas protokollis esitatud reeglitega identsete päritolureeglite kohaselt;

e)

piisavad tõendid artikli 12 kohaselt väljaspool ühendust või Albaaniat toimunud töö või töötluse kohta, mis tõendavad, et kõnealuse artikli nõuded on täidetud.

Artikkel 29

Päritolutõendite ja tõendavate dokumentide säilitamine

1.   Liikumissertifikaadi EUR.1 väljaandmist taotlev eksportija säilitab artikli 17 lõikes 3 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat.

2.   Arvedeklaratsiooni koostanud eksportija säilitab arvedeklaratsiooni koopiat ja artikli 22 lõikes 3 kirjeldatud dokumente vähemalt kolm aastat.

3.   Ekspordiriigi toll, kes annab välja liikumissertifikaadi EUR.1, säilitab artikli 17 lõikes 2 kirjeldatud taotlust vähemalt kolm aastat.

4.   Impordiriigi toll säilitab neile esitatud liikumissertifikaate EUR.1 ja arvedeklaratsioone vähemalt kolm aastat.

Artikkel 30

Lahknevused ja vormistusvead

1.   Kui päritolutõendil ja tolliasutusele toodete impordiga seotud formaalsuste täitmiseks esitatud dokumentides olevate andmete vahel avastatakse väikseid erinevusi, ei muuda see päritolutõendit iseenesest tühiseks, kui tõendatakse nõuetekohaselt, et see dokument vastab esitatud toodetele.

2.   Päritolutõendit ei tohiks tagasi lükata ilmsete vormistusvigade, näiteks trükivigade tõttu, kui need vead ei sea kahtluse alla selles dokumendis esitatud andmete õigsust.

Artikkel 31

Eurodes väljendatud summad

1.   Juhuks, kui toodete kohta esitatakse arve muus vääringus peale euro, määravad asjaomased riigid artikli 22 lõike 1 punkti b ja artikli 27 lõike 3 sätete kohaldamiseks igal aastal kindlaks eurodes väljendatud summadega samaväärsed summad ühenduse liikmesriikide, Albaania ning artiklites 3 ja 4 nimetatud teiste riikide või territooriumide omavääringus.

2.   Kaubasaadetise suhtes kohaldatakse artikli 22 lõike 1 punkti b või artikli 27 lõike 3 sätteid selle vääringu põhjal, milles arve on koostatud, kooskõlas asjaomase riigi poolt fikseeritud summadega.

3.   Omavääringus kasutatavad summad on võrdväärsed eurodes väljendatud summadega oktoobri esimese tööpäeva kursi alusel. Summad teatatakse Euroopa Ühenduste Komisjonile 15. oktoobriks ja neid hakatakse kohaldama alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Euroopa Ühenduste Komisjon teatab need summad kõikidele asjaomastele riikidele.

4.   Riik võib eurodes väljendatud summa omavääringusse konverteerimise tulemusena saadud summa ümardada suuremaks või väiksemaks. Ümardatud summa ei tohi konverteerimise tulemusena saadud summast erineda rohkem kui 5 % võrra. Riik võib eurodes väljendatud summa väärtuse omavääringus muutmata jätta, kui lõikes 3 sätestatud iga-aastase korrigeerimise ajal saadakse selle summa konverteerimise tulemusena enne ümardamist summa, mis on omavääringus väljendatud summast vähem kui 15 % suurem. Omavääringus väljendatud samaväärse summa võib jätta muutmata, kui samaväärne summa väheneks konverteerimise tulemusena.

5.   Stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee vaatab ühenduse või Albaania taotlusel eurodes väljendatud summad üle. Kõnealusel ülevaatamisel kaalub stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitee asjaomaste piiride mõju tegeliku väärtuse säilitamise kasulikkust. Selleks võib ta otsustada muuta eurodes väljendatud summasid.

VI   JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ KORD

Artikkel 32

Vastastikune abi

1.   Ühenduse liikmesriikide ja Albaania tolliasutused annavad üksteisele Euroopa Ühenduste Komisjoni kaudu templijäljendid, mida kasutatakse nende tolliasutustes kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 väljaandmiseks, ja nende tolliasutuste aadressid, kes vastutavad kõnealuste sertifikaatide ja arvedeklaratsioonide kontrollimise eest.

2.   Selleks et tagada käesoleva protokolli nõuetekohane kohaldamine, abistavad ühendus ja Albaania teineteist oma tolliasutuste kaudu, kontrollides kaupade liikumissertifikaatide EUR.1 või kaubaarve deklaratsioonide ehtsust ning nendes dokumentides esitatud teabe õigsust.

Artikkel 33

Päritolutõendi õigsuse kontroll

1.   Päritolutõendite järelkontrolli tehakse pisteliselt või siis, kui importiva riigi tollil tekib põhjendatud kahtlus dokumentide ehtsuses, kõnealuste toodete päritolustaatuses või käesoleva protokolli muude nõuete täitmises.

2.   Lõike 1 rakendamisel tagastab impordiriigi toll ekspordiriigi tollile liikumissertifikaadi EUR.1, arve, kui see on esitatud, ja arvedeklaratsiooni või nende dokumentide koopiad, esitades vajaduse korral järelkontrolli põhjused. Kõik saadud dokumendid ja teave, mille põhjal võib oletada, et päritolutõendis esitatud andmed on ebaõiged, edastatakse kontrollitaotluse tõendamiseks.

3.   Kontrolli viib läbi ekspordiriigi toll. Selleks on tal õigus nõuda mis tahes tõendeid ja kontrollida eksportija raamatupidamisdokumente ning muud, mida ta peab asjakohaseks.

4.   Kui impordiriigi toll otsustab kontrollitulemuste saamiseni asjakohaste toodete sooduskohtlemise peatada, pakub ta importijale võimalust, et tooted vabastatakse, kui eelnevalt on kasutusele võetud kõik vajalikud ettevaatusabinõud.

5.   Kontrolli tulemustest teatatakse kontrolli taotlenud tolliasutusele võimalikult kiiresti. Tulemustest peab selgesti ilmnema, kas dokumendid on ehtsad ning kas asjaomaseid tooteid võib pidada ühendusest, Albaaniast või mõnest muust artiklis 3 või 4 nimetatud riigist või territooriumilt pärinevateks toodeteks ja kas need vastavad käesoleva protokolli muudele nõuetele.

6.   Kui põhjendatud kahtluse korral ei saada vastust kümne kuu jooksul pärast kontrollitaotluse kuupäeva või kui vastus ei sisalda piisavalt teavet, et otsustada, kas kõnealune dokument on ehtne, või määrata toodete tegelikku päritolu, keeldub kontrolli taotlenud tolliasutus soodustuste andmisest, välja arvatud erandlikel asjaoludel.

Artikkel 34

Vaidluste lahendamine

Artiklis 33 nimetatud kontrollimenetluse üle tekkinud vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, ja käesoleva protokolli tõlgendamise küsimused esitatakse lahendamiseks stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteele.

Importija ja impordiriigi tolli vahelised vaidlused lahendatakse alati kõnealuse riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 35

Karistused

Karistus määratakse igale isikule, kes toodete sooduskohtlemise saavutamiseks koostab või laseb koostada valeandmeid sisaldava dokumendi.

Artikkel 36

Vabatsoonid

1.   Ühendus ja Albaania võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et päritolutõendi alusel kaubastatavaid tooteid, mida veo ajal hoitakse nende territooriumil asuvates vabatsoonides, ei vahetata muude kaupade vastu ning et nendega ei tehta muid toiminguid kui need, mis on ette nähtud toodete riknemise vältimiseks.

2.   Kui ühendusest või Albaaniast pärinevaid tooteid imporditakse vabatsooni päritolutõendi alusel ja need läbivad seal töö või töötluse, annavad asjaomased asutused erandina lõikes 1 sisalduvatest sätetest eksportija taotlusel välja uue EUR.1 sertifikaadi, kui läbitud töö või töötlus on kooskõlas käesoleva protokolliga.

VII   JAOTIS

CEUTA JA MELILLA

Artikkel 37

Protokolli kohaldamine

1.   Artiklis 2 kasutatav mõiste „ühendus” ei hõlma Ceutat ja Melillat.

2.   Ceutasse või Melillasse imporditavate Albaaniast pärit toodete suhtes kohaldatakse sama tolliprotseduuri, mida kohaldatakse ühenduse tolliterritooriumilt pärit toodete suhtes Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi Euroopa ühendustega ühinemise akti protokolli nr 2 alusel. Albaania kohaldab lepinguga reguleeritud ning Ceutast ja Melillast pärit toodete importimisel sama tolliprotseduuri kui toodete suhtes, mida imporditakse ühendusest ja mis pärinevad ühendusest.

3.   Ceutast ja Melillast pärinevaid tooteid käsitleva lõike 2 kohaldamisel kohaldatakse käesolevat protokolli vastavalt artiklis 38 sätestatud eritingimustele mutatis mutandis.

Artikkel 38

Eritingimused

1.   Kui järgmisi tooteid on veetud otseveona artikli 13 sätete kohaselt, loetakse:

1)

Ceutast ja Melillast pärinevateks toodeteks:

a)

täielikult Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooteid;

b)

Ceutas ja Melillas saadud või toodetud tooteid, mille valmistamisel on kasutatud muid kui punktis a osutatud tooteid, tingimusel et:

i)

nimetatud tooted on läbinud piisava töö või töötluse käesoleva protokolli artikli 6 tähenduses

või

ii)

nimetatud tooted pärinevad Albaaniast või ühendusest, tingimusel et nad on läbinud töö või töötluse, mis on artiklis 7 osutatud toimingutest ulatuslikum;

2)

Albaaniast pärinevateks toodeteks:

a)