ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 87

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
31. märts 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2009, 11. märts 2009, nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (uuesti sõnastatud)  ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud)  ( 1 )

42

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 218/2009, 11. märts 2009, Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud)  ( 1 )

70

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 219/2009, 11. märts 2009, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - Kontrolliga regulatiivmenetlusega kohandamine – 2. osa

109

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 220/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad

155

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 221/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse komisjoni rakendusvolituste osas määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta  ( 1 )

157

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 222/2009, 11. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta

160

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009, 11. märts 2009, Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta  ( 2 )

164

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1394/2007 (uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta) parandus (ELT L 324, 10.12.2007)

174

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 216/2009,

11. märts 2009,

nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades (uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 2597/95 nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades, (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Kuna on tehtud uusi muudatusi kõnealusesse määrusesse, on selguse huvides soovitatav kõnealused sätted uuesti sõnastada.

(2)

Euroopa Ühendus on saanud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) liikmeks.

(3)

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni vahel sõlmitud protokollis on sätestatud, et komisjon annab FAO-le nõutud statistilised andmed.

(4)

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt on kavandatava meetme eesmärke võimalik saavutada üksnes ühenduse õigusakti alusel, sest ainult komisjon saab kooskõlastada statistiliste andmete ühtlustamist ühenduse tasandil, kuna kalandusstatistika kogumise ja nende statistiliste andmete töötlemiseks ja usaldusväärsuse kontrollimiseks vajaliku infrastruktuuri eest vastutavad eelkõige liikmesriigid.

(5)

Mitmed liikmesriigid on taotlenud, et andmeid võiks esitada teistsuguses vormis või teistsugusel kandjal, kui on sätestatud V lisas (samaväärne Statlanti küsimustikega).

(6)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4).

(7)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada statistiliste kalastuspiirkondade ja nende alljaotiste ning liikide nimekirju. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Võttes nõuetekohaselt arvesse nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrust (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta, (5) esitab iga liikmesriik komisjonile andmed nende kõnealuses liikmesriigis registreeritud või tema lipu all sõitvate laevade nominaalsaagi kohta, mis kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades.

Nominaalsaagi andmed hõlmavad kõiki maale toimetatud või merel ümberlaaditud kalasaadusi mis tahes kujul, ent sinna hulka ei loeta koguseid, mis on püügi järel merre tagasi heidetud, pardal tarbitud või pardal söödana kasutatud. Andmed kirjutatakse üles maale toimetatud või ümberlaaditud saagi eluskaalu ekvivalendina lähima tonnini ümardatult.

Artikkel 2

1.   Nominaalsaagi andmed tuleb esitada iga peamise püügipiirkonna ja selle alljaotiste kohta, nagu on loetletud I lisas, kirjeldatud II lisas ja kujutatud III lisas. IV lisas on loetletud iga peamise püügipiirkonna liigid, mille kohta andmeid nõutakse.

2.   Kalendriaasta andmed esitatakse kuue kuu jooksul aasta lõpust arvates.

3.   Kui liikmesriigi laevad ei ole artikli 1 kohaselt peamises püügipiirkonnas kalendriaasta jooksul kalastanud, teatab liikmesriik sellest komisjonile. Kui aga peamises püügipiirkonnas on kalastatud, nõutakse andmete esitamist üksnes nende liikide ja alljaotiste kohta, mille suhtes aruandeaasta jooksul on näidatud püügi toimumine.

4.   Liikmesriikide laevade püütud vähetähtsaid liike ei ole vaja andmete esitamisel ükshaaval nimetada, vaid need võib lisada kogusaagi alla, kui nende saaduste kaal ei ületa 5 % aastasest kogusaagist kõnealuses peamises püügipiirkonnas.

5.   Komisjon võib muuta statistiliste kalastuspiirkondade ja nende alljaotiste ning liikide nimekirju.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 3

Kui ühise kalanduspoliitika raames vastu võetud sätted ei näe ette teisiti, lubatakse liikmesriikidel kasutada püügiandmete tuletamisel valimivõtumeetodit nende kalalaevastiku osade kohta, mille puhul andmete esitamine täies ulatuses põhjustaks liigset haldusprotseduuride rakendamist. Liikmesriik peab artikli 6 lõike 1 alusel esitatavale aruandele lisama üksikasjalikud andmed valimivõtu korra ja selle kohta, kui suur osa koguandmestikust on saadud sel meetodil.

Artikkel 4

Liikmesriigid täidavad oma artiklitest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi, esitades andmed magnetkandjal V lisas näidatud vormingus.

Liikmesriigid võivad esitada andmeid VI lisas täpsustatud vormingus.

Liikmesriigid võivad komisjoni eelneval nõusolekul esitada andmed teistsugusel kujul või teistsugusel kandjal.

Artikkel 5

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsusega 72/279/EMÜ (6) loodud alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi „komitee”.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid esitavad 14. novembriks 1996 komisjonile üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse, kuidas püügiandmeid tuletatakse, ning näidatakse andmete representatiivsuse ja usaldusväärsuse aste. Komisjon koostab nende aruannete kokkuvõtte komitee pädevas töörühmas läbiarutamiseks.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist muudatustest lõike 1 alusel antud teabes kolme kuu jooksul muudatuste tegemisest arvates.

3.   Metoodikaaruanded, andmete kättesaadavus ja andmete usaldusväärsus, millele on viidatud lõikes 1, ja muud käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimused vaadatakse läbi üks kord aastas komitee pädevas töörühmas.

Artikkel 7

1.   Määrus (EÜ) nr 2597/95 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt VIII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VONDRA


(1)  Euroopa Parlamendi 17. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta otsus.

(2)  EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1.

(3)  Vt VII lisa.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

(6)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


I LISA

FAO PEAMISTE PÜÜGIPIIRKONDADE JA NENDE ALLJAOTISTE LOETELU, MILLE KOHTA TULEB ANDMED ESITADA

(Nende piirkondade ja alljaotiste kirjeldus on toodud II lisas)

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

34.1.1.

Maroko rannikuäärne rajoon

34.1.2.

Kanaari saarte ja Madeira rajoon

34.1.3.

Sahara rannikuäärne rajoon

34.2.

Põhjapoolne ookeani alapiirkond

34.3.1.

Cabo Verde rannikuäärne rajoon

34.3.2.

Cabo Verde saarte rajoon

34.3.3.

Sherbro rajoon

34.3.4.

Guinea lahe lääneosa rajoon

34.3.5.

Guinea lahe keskosa rajoon

34.3.6.

Guinea lahe lõunaosa rajoon

34.4.1.

Guinea lahe edelaosa rajoon

34.4.2.

Edelapoolse ookeaniala rajoon

VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

37.1.1.

Baleaari rajoon

37.1.2.

Lioni lahe rajoon

37.1.3.

Sardiinia rajoon

37.2.1.

Aadria mere rajoon

37.2.2.

Joonia mere rajoon

37.3.1.

Egeuse mere rajoon

37.3.2.

Levanti rajoon

37.4.1.

Marmara mere rajoon

37.4.2.

Musta mere rajoon

37.4.3.

Aasovi mere rajoon

ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

41.1.1.

Amazonase rajoon

41.1.2.

Natali rajoon

41.1.3.

Salvadori rajoon

41.1.4.

Põhjapoolse ookeaniala rajoon

41.2.1.

Santose rajoon

41.2.2.

Rio Grande rajoon

41.2.3.

Platense rajoon

41.2.4.

Keskmise ookeaniala rajoon

41.3.1.

Põhja-Patagoonia rajoon

41.3.2.

Lõuna-Patagoonia rajoon

41.3.3.

Lõunapoolse ookeaniala rajoon

ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

47.1.1.

Palmeirinhasi neeme rajoon

47.1.2.

Salinasi neeme rajoon

47.1.3.

Cunene rajoon

47.1.4.

Cape Crossi rajoon

47.1.5.

Oranje jõe rajoon

47.1.6.

Hea Lootuse neeme rajoon

47.2.1.

Kesk-Agulhasi rajoon

47.2.2.

Ida-Agulhasi rajoon

47.3.

Lõunapoolne ookeani alapiirkond

47.4.

Tristan da Cunha alapiirkond

47.5.

St. Helena ja Ascensióni alapiirkond

INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

51.1.

Punase mere alapiirkond

51.2.

Pärsia lahe alapiirkond

51.3.

Araabia mere lääneosa alapiirkond

51.4.

Araabia mere idaosa, Lakadiivide ja Sri Lanka alapiirkond

51.5.

Somaalia, Kenya ja Tansaania alapiirkond

51.6.

Madagaskari ja Mosambiigi väina alapiirkond

51.7.

Ookeani alapiirkond

51.8.1.

Marioni-Edwardi rajoon

51.8.2.

Zambezi rajoon


II LISA

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

III A lisas on näidatud Kesk-Atlandi idaosa (püügipiirkond 34 (Kesk-Atlandi idaosa)) piirid, selle alapiirkonnad, rajoonid ja alarajoonid. Järgneb piirkonna, alapiirkondade, rajoonide ja alarajoonide kirjeldus. Kesk-Atlandi idaosa hõlmab kõiki Atlandi ookeani vesi, mis jäävad järgmistesse piiridesse:

Põhja-Aafrikas 5o36' läänepikkust tõusuveepiiril asuvast punktist mööda nimetatud ranniku tõusuveepiiri edela suunas Ponta do Padrãos (6o04'36″ lõunalaiust ja 12o19'48″ idapikkust) asuva punktini; sealt mööda loksodroomi loode suunas kuni 6o00' lõunalaiust ja 12o00' idapikkust asuva punktini; sealt mööda 6o00' lõunalaiust otse läände kuni 20o00' läänepikkuseni; sealt otse põhja ekvaatorini; sealt otse läände kuni 30o00' läänepikkuseni; sealt otse põhja kuni 5o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 40o00' läänepikkuseni, sealt otse põhja kuni 36o00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni Punta Marroquíni, mis asub punktis 5o36' läänepikkust; sealt otse lõunasse kuni alguspunktini Aafrika rannikul.

Kesk-Atlandi idaosa jaotatakse järgmiselt.

Põhjapoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 34.1)

a)   Maroko rannikuäärne rajoon (rajoon 34.1.1)

Veed, mis asuvad 36o00' põhjalaiuse ja 26o00' põhjalaiuse vahel ida pool joont, mis kulgeb mööda 13o00' läänepikkust otse lõunasse 36o00' põhjalaiusest kuni 29o00' põhjalaiuseni, ning sealt mööda loksodroomi edela suunas kuni 26o00' põhjalaiust ja 16o00' läänepikkust asuva punktini.

b)   Kanaari saared ja Madeira (rajoon 34.1.2)

Veed, mis asuvad 36o00' põhjalaiuse ja 26o00' põhjalaiuse ning 20o00' läänepikkuse ja joone vahel, mis kulgeb mööda 13o00' läänepikkust 36o00' põhjalaiuskraadist kuni 29o00' põhjalaiuseni ja sealt mööda loksodroomi kuni 26o00' põhjalaiust ja 16o00' läänepikkust asuva punktini.

c)   Sahara rannikuäärne rajoon (rajoon 34.1.3)

Veed, mis asuvad 26o00' põhjalaiuse ja 19o00' põhjalaiuse vahel ida pool 20o00' läänepikkust.

Põhjapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 34.2)

Veed, mis asuvad 36o00' põhjalaiuse ja 20o00' põhjalaiuse ning 40o00' läänepikkuse ja 20o00' läänepikkuse vahel.

Lõunapoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 34.3)

a)   Cabo Verde rannikuäärne rajoon (rajoon 34.3.1)

Veed, mis asuvad 19o00' põhjalaiuse ja 9o00' põhjalaiuse vahel ida pool 20o00' läänepikkust.

b)   Cabo Verde saarte rajoon (rajoon 34.3.2)

Veed, mis asuvad 20o00' põhjalaiuse ja 10o00' põhjalaiuse ning 30o00' läänepikkuse ja 20o00' läänepikkuse vahel.

c)   Sherbro rajoon (rajoon 34.3.3)

Veed, mis asuvad 9o00' põhjalaiuse ja ekvaatori ning 20o00' läänepikkuse ja 8o00' läänepikkuse vahel.

d)   Guinea lahe lääneosa rajoon (rajoon 34.3.4)

Veed, mis asuvad põhja pool ekvaatorit 8o00' läänepikkuse ja 3o00' idapikkuse vahel.

e)   Guinea lahe keskosa rajoon (rajoon 34.3.5)

Veed, mis asuvad põhja pool ekvaatorit ja ida pool 3o00' idapikkust.

f)   Guinea lahe lõunaosa rajoon (rajoon 34.3.6)

Veed, mis asuvad ekvaatori ja 6o00' lõunalaiuse vahel ida pool 3o00' idapikkust. Siia sektorisse kuuluvad ka lõuna pool 6o00' lõunalaiust asuvad Kongo suudme veed alates piirist, mis kulgeb Ponta do Padrãos asuvast punktist (6o04'36″ lõunalaiust ja 12o19'48″ idapikkust) mööda loksodroomi loode suunas kuni 6o00' lõunalaiust ja 12o00' idapikkust asuva punktini, sealt otse itta mööda 6o00' lõunalaiuskraadi kuni Aafrika rannikuni ja sealt mööda Aafrika rannikut tagasi alguspunkti Ponta do Padrãos.

Lõunapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 34.4)

a)   Guinea lahe edelaosa rajoon (rajoon 34.4.1)

Veed, mis asuvad ekvaatori ja 6o00' lõunalaiuse ning 20o00' läänepikkuse ja 3o00' idapikkuse vahel.

b)   Edelapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 34.4.2)

Veed, mis asuvad 20o00' põhjalaiuse ja 5o00' põhjalaiuse ning 40o00' läänepikkuse ja 30o00' läänepikkuse vahel; veed, mis asuvad 10o00' põhjalaiuse ja ekvaatori ning 30o00' läänepikkuse ja 20o00' läänepikkuse vahel.

VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

III B lisas on näidatud Vahemere ja Musta mere (püügipiirkonna 37) piirid, selle alapiirkonnad ja rajoonid. Järgneb selle piirkonna ning selle alljaotiste kirjeldus.

Vahemere ja Musta mere statistiline piirkond hõlmab kõiki a) Vahemere, b) Marmara mere, c) Musta mere ja d) Aasovi mere vesi. Merevete hulka loetakse ka riimveed ja kõik muud alad, kus on ülekaalus kalad ja muud merelist päritolu organismid. Lääne- ja kagupiirid on määratud järgmiselt:

a)

läänepiir: mööda joont, mis kulgeb mööda 5o36' läänepikkust Punta Marroquíst otse lõunasse Aafrika rannikule;

b)

kagupiir: Suessi kanali põhjapoolne (Vahemere-poolne) suue.

VAHEMERE STATISTILISE PIIRKONNA ALAPIIRKONNAD JA RAJOONID

Vahemere lääneosa (alapiirkond 37.1) koosneb järgmistest rajoonidest:

a)   Baleaarid (rajoon 37.1.1)

Vahemere lääneosa veed, mille piiriks on joon, mis algab Aafrika rannikult Alžeeria-Tuneesia piirilt ja kulgeb otse põhja kuni 38o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 8o00' idapikkuseni; sealt otse põhja kuni 41o20' põhjalaiuseni; sealt mööda loksodroomi läände kuni Prantsusmaa ja Hispaania vahelise maismaapiiri idapoolseima punktini mandri rannikul; sealt piki Hispaania rannikut Punta Marroquíni; sealt mööda 5o36' läänepikkust otse lõunasse Aafrika rannikuni; sealt piki Aafrika rannikut ida suunas alguspunktini.

b)   Lioni laht (rajoon 37.1.2)

Vahemere loodeosa veed, mille piir algab Prantsusmaa ja Hispaania vahelise maismaapiiri idapoolseimast punktist mandri rannikul ja kulgeb mööda loksodroomi ida suunas kuni 8o00' idapikkust ja 41o20' põhjalaiust asuva punktini; sealt mööda loksodroomi põhja suunas kuni rannikuni Prantsusmaa ja Itaalia vahelisel piiril; sealt piki Prantsusmaa rannikut edela suunas alguspunktini.

c)   Sardiinia (rajoon 37.1.3)

Türreeni meri ja sellega külgnevad veed, mille piiriks on joon, mis algab Aafrika rannikul Alžeeria-Tuneesia piiril ja kulgeb otse põhja kuni 38o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 8o00' idapikkuseni; sealt otse põhja kuni 41o20' põhjalaiuseni; sealt mööda loksodroomi põhja suunas kuni rannikuni Prantsusmaa ja Itaalia vahelisel piiril; sealt piki Itaalia rannikut kuni 38o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände mööda 38o00' põhjalaiust Sitsiilia rannikuni; sealt piki Sitsiilia põhjarannikut Trapanini; sealt mööda loksodroomi Boni neemeni; sealt piki Tuneesia rannikut lääne suunas alguspunktini.

Vahemere keskosa (alapiirkond 37.2) koosneb järgmistest rajoonidest:

a)   Aadria meri (rajoon 37.2.1)

Aadria mere veed, mis asuvad põhja pool joont, mis kulgeb Albaania ja Montenegro piirist Aadria mere idarannikul otse läände Gargano neemeni Itaalia rannikul.

b)   Joonia meri (rajoon 37.2.2)

Vahemere keskosa ja sellega külgnevad veed, mille piir algab Põhja-Aafrika rannikul 25o00' idapikkusel ja kulgeb otse põhja kuni 34o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 23o00' idapikkuseni; sealt otse põhja Kreeka rannikuni; sealt piki Kreeka läänerannikut ja Albaania rannikut kuni Albaania ja Montenegro piirini; sealt otse läände Gargano neemeni Itaalia rannikul; sealt piki Itaalia rannikut kuni 38o00' põhjalaiuseni; sealt otse läände mööda 38o00' põhjalaiust Sitsiilia rannikuni; sealt piki Sitsiilia põhjarannikut Trapanini; Trapanist Boni mööda loksodroomi neemeni; sealt piki Põhja-Aafrika rannikut ida suunas alguspunktini.

Vahemere idaosa (alapiirkond 37.3) koosneb järgmistest rajoonidest:

a)   Egeuse meri (rajoon 37.3.1)

Egeuse meri ja sellega külgnevad veed, mille piiriks on joon, mis algab Kreeka lõunarannikul 23o00' idapikkusel ja kulgeb otse lõunasse kuni 34o00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni 29o00' idapikkuseni; sealt otse põhja Türgi rannikuni; sealt piki Türgi läänerannikut Kum Kaleni; Kum Kalest mööda loksodroomi Hellase neemeni; sealt piki Türgi ja Kreeka rannikut alguspunktini.

b)   Levant (rajoon 37.3.2)

Vahemere veed ida pool joont, mis algab Põhja-Aafrika rannikul 25o00' idapikkusel ja kulgeb otse põhja kuni 34o00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni 29o00' idapikkuseni; sealt otse põhja Türgi rannikuni; sealt piki Türgi ja muude Vahemere idaosa riikide rannikut alguspunktini.

Must meri (alapiirkond 37.4) koosneb järgmistest rajoonidest:

a)   Marmara meri (rajoon 37.4.1)

Marmara mere veed, mille piiriks on lääne pool joon, mis kulgeb Hellase neemest Kum Kaleni Dardanellide suudmes; ida pool joon, mis kulgeb Kumderest üle Bosporuse.

b)   Must meri (rajoon 37.4.2)

Must meri ja sellega külgnevad veed, mida piirab edelast joon, mis kulgeb Kumderest üle Bosporuse, ning kirdest joon, mis kulgeb Takili neeme tipust Kertši poolsaarel kuni Panagija neeme tipuni Tamani poolsaarel.

c)   Aasovi meri (rajoon 37.4.3)

Aasovi meri põhja pool joont, mis kulgeb piki Kertši väina lõunapoolset suuet Kertši poolsaarel asuvast Takili neeme tipust punktist 45o06'N ja 36o27'E üle väina Tamani poolsaarel asuva Panagija neeme tipuni punktini 45o08'N ja 36o38'E.

ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

III C lisas on näidatud Atlandi edelaosa (püügipiirkonna 41) piirid ja alljaotised.

Nende kirjeldus on järgmine.

Atlandi edelaosa (püügipiirkond 41) määratletakse kui vesi, mille piiriks on joon, mis algab Lõuna-Ameerika rannikult mööda 5o00' põhjalaiuse paralleeli kuni 30o00' läänepikkust asuva meridiaanini; sealt kulgeb see otse lõunasse ekvaatorini; sealt otse itta meridiaanini 20o00' läänepikkust; sealt otse lõunasse paralleelini 50o00' lõunalaiust; sealt otse läände meridiaanini 50o00' läänepikkust; sealt otse lõunasse paralleelini 60o00' lõunalaiust; sealt otse läände meridiaanini 67o16' läänepikkust; sealt otse põhja punktini 56o22'S ja 67o16'W; sealt mööda 56o22'S otse itta 65o43'W asuva punktini; mööda joont, mis ühendab punkte 55o22'S ja 65o43'W, 55o11'S ja 66o04'W, 55o07'S ja 66o25'W; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Atlandi edelaosa jaguneb järgmisteks rajoonideks:

Amazonase rajoon (rajoon 41.1.1)

Veed, mille piiriks on joon, mis algab Lõuna-Ameerika rannikult 5o00' põhjalaiuskraadil ja kulgeb mööda seda paralleeli kuni lõikumiseni meridiaaniga 40o00' läänepikkust; sealt otse lõunasse punktini, kus see meridiaan lõikub Brasiilia rannikuga; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut loode suunas alguspunktini.

Natali rajoon (rajoon 41.1.2)

Veed, mille piiriks on joon, mis kulgeb Brasiilia rannikust mööda meridiaani 40o00' läänepikkust otse põhja kuni ekvaatorini; sealt mööda ekvaatorit otse itta kuni meridiaanini 32o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 10o00' lõunalaiust; sealt otse läände kuni punktini, kus paralleel 10o00'S lõikub Lõuna-Ameerika rannikuga; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja poole kuni alguspunktini.

Salvadori rajoon (rajoon 41.1.3)

Veed, mille piiriks on joon, mis kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 10o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 35o00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 20o00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja poole alguspunktini.

Põhjapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 41.1.4)

Veed, mida piirab joon, mis kulgeb punktist 5o00'N ja 40o00'W otse itta meridiaanini 30o00'W; sealt otse lõunasse ekvaatorini; sealt otse itta meridiaanini 20o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 20o00'S; sealt otse läände meridiaanini 35o00'W; sealt otse põhja paralleelini 10o00'S; sealt otse itta meridiaanini 32o00'W; sealt otse põhja ekvaatorini; sealt otse läände meridiaanini 40o00'W; sealt otse põhja alguspunktini.

Santose rajoon (rajoon 41.2.1)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 20o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 39o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 29o00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Rio Grande rajoon (rajoon 41.2.2)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 29o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 45o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 34o00'S; sealt mööda seda paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunkti.

Platense rajoon (rajoon 41.2.3)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 34o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 40o00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunkti.

Keskmine ookeaniala (rajoon 41.2.4)

Veed, mille piir kulgeb punktist 20o00'S ja 39o00'W otse itta kuni meridiaanini 20o00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 40o00'S; sealt otse läände kuni meridiaanini 50o00'W; sealt otse põhja kuni paralleelini 34o00'S; sealt otse itta kuni meridiaanini 45o00'W; sealt otse põhja paralleelini 29o00'S; sealt otse itta meridiaanini 39o00'W; sealt otse põhja alguspunktini.

Põhja-Patagoonia rajoon (rajoon 41.3.1)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikust mööda 40o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50o00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 48o00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Lõuna-Patagoonia rajoon (rajoon 41.3.2)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 48o00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50o00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 60o00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni meridiaanini 67o16'W; sealt otse põhja kuni 56o22'S ja 67o16'W asuva punktini; sealt mööda loksodroomi, mis ühendab punkte 56o22'S ja 65o43'W, 55o22'S ja 65o43'W, 55o11'S ja 66o04'W ning 55o07'S ja 66o25'W; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Lõunapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 41.3.3)

Veed, mille piir kulgeb punktist 40o00'S ja 50o00'W otse itta kuni meridiaanini 20o00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 50o00'S; siis otse põhja alguspunkti.

ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

III D lisas on näidatud Atlandi kaguosa piirid ja alljaotised. ICSEAFi konventsiooniala kirjeldus on järgmine.

Atlandi kaguosa (püügipiirkond 47) hõlmab vesi, mille piir algab punktis 6o04'36″S ja 12o19'48″W; sealt kulgeb see mööda loksodroomi loode suunas kuni meridiaani 12oE ja paralleeli 6oS lõikumispunktini; sealt mööda nimetatud paralleeli otse läände kuni meridiaanini 20oW; sealt mööda seda meridiaani otse lõunasse paralleelini 50oS, sealt mööda seda paralleeli otse itta kuni meridiaanini 30oE; sealt mööda seda meridiaani otse põhja Aafrika mandri rannikuni; sealt piki rannikut lääne suunas alguspunktini.

Atlandi kaguosa (püügipiirkond 47) jaotatakse järgmiselt:

Läänepoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 47.1)

a)   Palmeirinhasi neeme rajoon (rajoon 47.1.1)

Veed, mis asuvad 6o00' ja 10o00' lõunalaiuse vahel ida pool 10o00' idapikkust. Sellest sektorist on jäetud välja Kongo jõe suudmeala, s.o veed, mis asuvad kirde pool joont, mis kulgeb Ponta do Padrãost (6o04'36″S ja 12o19'48″E) punkti 6o00'S ja 12o00'E.

b)   Salinasi neeme rajoon (rajoon 47.1.2)

Veed, mis asuvad 10o00' ja 15o00' lõunalaiuse vahel ida pool 10o00' idapikkust.

c)   Cunene rajoon (rajoon 47.1.3)

Veed, mis asuvad 15o00' ja 20o00' lõunalaiuse vahel ida pool 10o00' idapikkust.

d)   Cape Crossi rajoon (rajoon 47.1.4)

Veed, mis asuvad 20o00' ja 25o00' lõunalaiuse vahel ida pool 10o00' idapikkust.

e)   Oranje jõe rajoon (rajoon 47.1.5)

Veed, mis asuvad 25o00' ja 30o00' lõunalaiuse vahel ida pool 10o00' idapikkust.

f)   Hea Lootuse neeme rajoon (rajoon 47.1.6)

Veed, mis asuvad 30o00' ja 40o00' lõunalaiuse ning 10o00' idapikkuse ja 20o00' idapikkuse vahel.

Agulhasi rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 47.2)

a)   Kesk-Agulhasi rajoon (rajoon 47.2.1)

Veed, mis asuvad põhja pool 40o00' lõunalaiust 20o00' ja 25o00' idapikkuse vahel.

b)   Ida-Agulhasi rajoon (rajoon 47.2.2)

Veed, mis asuvad põhja pool 40o00' lõunalaiust 25o00' ja 30o00' idapikkuse vahel.

Lõunapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 47.3)

Veed, mis asuvad 40o00' ja 50o00' lõunalaiuse ning 10o00' ja 30o00' idapikkuse vahel.

Tristan da Cunha alapiirkond (alapiirkond 47.4)

Veed, mis asuvad 20o00' ja 50o00' lõunalaiuse ning 20o00' ja 10o00' idapikkuse vahel.

St Helena ja Ascensióni alapiirkond (alapiirkond 47.5)

Veed, mis asuvad 6o00' ja 20o00' lõunalaiuse ning 20o00' ja 10o00' idapikkuse vahel.

INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

India ookeani lääneossa kuulub:

a)

Punane meri;

b)

Adeni laht;

c)

Iraani ranniku ja Araabia poolsaare vaheline laht;

d)

Araabia meri;

e)

see osa India ookeanist, mis asub meridiaanide 30o00'E ja 80o00'E vahel põhja pool antarktilist konvergentsivööndit; siia kuuluvad ka Sri Lankat ümbritsevad veed ja Mosambiigi väin.

III E lisas on näidatud India ookeani lääneosa (püügipiirkonna 51) piirid ja alarajoonid.

India ookeani lääneosa on määratletud järgmiste piiridega:

piir Vahemerega: Suessi kanali põhjapoolne suue;

läänepoolne merepiir: joon, mis algab Aafrika idarannikult 30o00' idapikkuskraadil ja kulgeb otse lõunasse 45o00' lõunalaiuseni;

idapoolne merepiir: loksodroom, mis algab India kagurannikult (Calimere’i neeme tipult) ja kulgeb kirde suunas punktini 82o00'E ja 11o00'N, sealt otse itta kuni meridiaanini 85o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 3o00'N; sealt otse läände meridiaanini 80o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 45o00'S;

lõunapiir: joon, mis kulgeb mööda paralleeli 45o00'S alates 30o00' idapikkusest kuni 80o00' idapikkuseni.

India ookeani lääneosa jagatakse järgmiselt:

Punase mere alapiirkond (alapiirkond 51.1)

põhjapiir: Suessi kanali põhjapoolne suue;

lõunapiir: loksodroom Etioopia ja Djibouti Vabariigi vahelisest piirist Aafrika rannikul üle Punase mere suudme kuni endise Jeemeni Araabia Vabariigi ja endise Jeemeni Rahvademokraatliku Vabariigi vahelise piirini Araabia poolsaarel.

Pärsia lahe alapiirkond (alapiirkond 51.2)

Pärsia lahe suudme piiriks on joon, mis algab Ra's Musandami põhjatipust ja kulgeb otse itta Iraani rannikule.

Araabia mere lääneosa alapiirkond (alapiirkond 51.3)

Ida- ja lõunapiiriks on joon, mis kulgeb Iraani-Pakistani piirist Aasia rannikult otse lõunasse paralleelini 20o00'N; sealt otse itta meridiaanini 65o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10o00'N; sealt otse läände Aafrika rannikule; muud merepiirid on ühised alapiirkondadega 51.1 ja 51.2 (vt eespool).

Araabia mere idaosa, Lakadiivide ja Sri Lanka alapiirkond (alapiirkond 51.4)

Merepiiriks on joon, mis algab Aasia rannikult Iraani-Pakistani piirilt ja kulgeb otse lõunasse paralleelini 20o00'N; sealt otse itta meridiaanini 65o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10o00'S; sealt otse itta meridiaanini 80o00'E; sealt otse põhja paralleelini 3o00'N; sealt otse itta meridiaanini 85o00'E; sealt otse põhja paralleelini 11o00'N; sealt otse läände meridiaanini 82o00'E; sealt mööda loksodroomi edela suunas India kagurannikule.

Somaalia, Kenya ja Tansaania alapiirkond (alapiirkond 51.5)

Joon, mis algab Somaalia rannikult punktist 10o00'N ja kulgeb otse itta meridiaanini 65o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10o00'S; sealt otse läände meridiaanini 45o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10o28'S; sealt otse läände Aafrika idarannikule Ras Mwambo (põhjas) ja Mwambo küla (lõunas) vahel.

Madagaskari ja Mosambiigi väina alapiirkond (alapiirkond 51.6)

Joon, mis algab Aafrika idarannikul Ras Mwambo (põhjas) ja Mwambo küla (lõunas) vahel 10o28' lõunalaiusel ja kulgeb otse itta meridiaanini 45o00'E; sealt otse põhja paralleelini 10o00'S; sealt otse itta meridiaanini 55o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 30o00'S; sealt otse läände meridiaanini 40o00'E; sealt otse põhja Mosambiigi rannikule.

Ookeani alapiirkond (India ookeani lääneosa) (alapiirkond 51.7)

Joon, mis algab punktist 10o00S ja 55o00'E ning kulgeb otse itta meridiaanini 80o00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 45o00'S; sealt otse läände meridiaanini 40o00'E; sealt otse põhja paralleelini 30o00'S; sealt otse itta meridiaanini 55o00'E; sealt otse põhja alguspunkti paralleelil 10o00'S.

Mosambiigi alapiirkond (alapiirkond 51.8)

Sellesse alapiirkonda kuuluvad veed, mis asuvad põhja pool paralleeli 45o00'S meridiaanide 30o00'E ja 40o00'E vahel. See jaguneb omakorda kaheks rajooniks.

Marioni-Edwardi rajoon (rajoon 51.8.1)

Veed, mis asuvad paralleelide 40o00'S ja 50o00'S ning meridiaanide 30o00'E ja 40o00'E vahel.

Zambezi rajoon (rajoon 51.8.2)

Veed, mis asuvad põhja pool paralleeli 40o00'S meridiaanide 30o00'E ja 40o00'E vahel.


III LISA

A: KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

Image

B: VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

Image

C: ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

Image

D: ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

Image

E: INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

Image


IV LISA

NENDE LIIKIDE NIMEKIRI, MILLE ANDMED TULEB ESITADA IGA PEAMISE PÜÜGIPIIRKONNA KOHTA

Allpool on loetletud liigid, mille saaki käsitlevad andmed on esitatud riiklikus statistikas. Liikmesriigid peavad võimaluse korral esitama andmed kõikide kindlaksmääratud liikide kohta. Kui üksikuid liike ei ole võimalik kindlaks määrata, tuleb andmed koondada ja esitada võimalikult üksikasjalikus kirjes.

Märkus

=

lühend m.n mujal nimetamata

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

harilik angerjas

ELE

Anguilla anguilla

European eel

aloosad, m.n

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

aafrika iliša

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

rombkalalased

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

harilik merikeel

SOL

Solea solea

Common sole

lestlased

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

merikeellased, m.n

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

koerakeellased, m.n

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

kammellased

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

kammellased, m.n

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

niituimluts

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

tursik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

põhjaputassuu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

merluus

HKE

Merluccius merluccius

European hake

senegali merluus

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

merluusid, m.n

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

hammassägalased, m.n

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

harilik meriangerjas

COE

Conger conger

European conger

meriangerlased, m.n

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

kurvitskala

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

limapead

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

harilik peetrikala

JOD

Zeus faber

John Dory

hõbedane peetrikala

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

hirvkalalased

BOR

Caproidae

Boar fishes

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kivikoha

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

valgevööt-kivikoha

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kivikohad, m.n

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

ameerika vrakkahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kiviahvenlased, m.n

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

ahvenaline

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

huntahven

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

suursilmahvenad, m.n

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

kardinalahvenlased, m.n

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

kübarahvenlased

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

punasilmlased

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

riffahvenad, m.n

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

riffahvenlased, m.n

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

urisejalane

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

triibuline uriseja

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

urisejalane

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

otoperka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

kotkaskalad

DRU

Sciaena spp.

Drums

hele umbriin

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

kotkaskala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

kotkaskalalane

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

väikesuu-kaptenkala

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

senegali kaptenkala

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

kaptenkala

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

kaptenkalad

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

kotkaskalalased, m.n

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

besuugo

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

punane besuugo

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

besuugo

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

besuugo

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

besuugod, m.n

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

peitelhammasahvenad, m.n

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

suursilm-hammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

hammasahven

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

hammasahven

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

hammasahvenad

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

merikogerlane

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

merikogerlane

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

merikoger

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

merikoger

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

kuld-merikoger

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

merikogred, pagrused, m.n

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

suursilm-kuldvöötahven

BOG

Boops boops

Bogue

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

ahvenalised

PIC

Spicara spp.

Picarels

meripoisurid

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

lääneaafrika merisultan

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

meripoisurlased, m.n

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

hõbesõõrkala

SIC

Drepane africana

African sicklefish

merilabidaslased

SPA

Ephippidae

Spadefishes

pärisahvenalised, m.n

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

habemik nirkkala

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

kirurgkalalased

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

merikuklased, m.n

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

ogaselglased

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

euroopa merikurat e õngitseja

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

merikuratlased, m.n

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

tuulehauglased, m.n

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

pääsukalalased, m.n

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

noolhaugid

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

harilik kefaal e meriärn

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

hispaania hulksõrmkala

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

rehauim

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

pikkuim-viissõrmkala

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

sõrmuimlased, m.n

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

seersantkala

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

harilik stauriid

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

stauriidid, m.n

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

sigarstauriidid

SDX

Decapterus spp.

Scads

hiid-hobumakrell

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

harilik sigarstauriid

HMY

Caranx rhonchus

False scad

hobumakrellid, m.n

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

hõbeküür

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

pompaanod

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

harilik lihhia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

harilik puhverkala

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

harilik kuldmakrell

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

idaatlandi stromateus

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

stromateuslased

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

luiskala

BOF

Albula vulpes

Bonefish

ümar sardinell e alaša

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

madeira sardinell

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

sardinellid

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

bonga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

sardiin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

euroopa anšoovis

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vöötideta pelamiid

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

vahuu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

kuningmakrell

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

makrellased, makrelltuun

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuunid, m.n

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

saagrailased

SAW

Pristidae

Sawfishes

atlandi purikala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

purikalalased

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

lintsaba

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

lintuim

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

süsisaba

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

lintsabalased, m.n

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

jaapani makrell

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

harilik makrell

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrellid, m.n

MAZ

Scomber spp.

„Scomber” mackerels n.e.i.

makrellilised, m.n

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

harilik rebashai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

suursilm-rebashai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

makohaid

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

siidhallhai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

harilik vasarhai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

indopatsi vasarhai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

vasarhailased, m.n

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

šokolaadogahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

logardrailased, m.n

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

kärphaid

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

railised, m.n

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

varilõpusesed, m.n

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

luukalad, m.n

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

ebalangustid, m.n

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

langustid, m.n

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

norra salehomaar

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

euroopa homaar

LBE

Homarus gammarus

European lobster

karamot-viburhännak

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

viburhännak

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

viburhännakud, m.n

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

viburhännak

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

viburhännak

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

kümnejalaline

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

krevetlased

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

kõhtjalgsed e teod, m.n

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

hiidaustrid, m.n

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

rannakarplased, m.n

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

peajalgsed, m.n

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

harilik seepia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

seepialased, pisiseepialased

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

ebakalmaarid

SQC

Loligo spp.

Common squids

harilik kaheksajalg

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

kaheksajalglased

OCT

Octopodidae

Octopuses

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

meres elavad kilpkonnalised, m.n

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

tuurlased, m.n

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

harilik angerjas

ELE

Anguilla anguilla

European eel

musta ja aasovi mere aloosa

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

aloosad, m.n

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

tülka

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

atlandi merilest

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

lest

FLE

Platichthys flesus

European flounder

merikeel

SOL

Solea solea

Common sole

merikeellased, m.n

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

kammellased

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

kammellased, m.n

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

harilik kammeljas

TUR

Psetta maxima

Turbot

musta mere kammeljas

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

niituimluts

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

tursik

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

tursik

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

põhjaputassuu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

merlang

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

merluus

HKE

Merluccius merluccius

European hake

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

hõbekalad

ARG

Argentina spp.

Argentines

eso-merisaurus

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

sisalikkalalased, m.n

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

harilik meriangerjas

COE

Conger conger

European conger

meriangerlased, m.n

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

harilik peetrikala

JOD

Zeus faber

John Dory

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kivikoha

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

valgevööt-kivikoha

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

kivikohad, m.n

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

ameerika vrakkahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kiviahven

CBR

Serranus cabrilla

Comber

kiviahvenlased, m.n

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

huntahven

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

ahvenalised

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

urisejalane

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

kotkaskalad

DRU

Sciaena spp.

Drums

hele umbriin

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

kotkaskala

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

kotkaskalalased, m.n

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

besuugo

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

punane besuugo

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

besuugo

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

besuugod, m.n

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

peitelhammasahven

SWA

Diplodus sargus

White seabream

peitelhammasahvenad, m.n

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

suursilm hammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

hammasahven

DEC

Dentex dentex

Common dentex

hammasahvenad, m.n

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

merikogerlane

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

merikogerlane

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

merikoger

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

kuld-merikoger

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

merikogred, pagrused, m.n

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

suursilm-kuldvöötahven

BOG

Boops boops

Bogue

merikogerlane

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

merikogerlane

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

ahvenaline

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

ahvenalised

PIC

Spicara spp.

Picarels

vahemere meripoisur

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

harilik meripoisur

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

meripoisurid

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

harilik merilohe

WEG

Trachinus draco

Greater weever

pärisahvenalised, m.n

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

tobiad

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

küülikkalad

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

mudilad

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

mudillased, m.n

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

meripuuklased, m.n

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

merikukk

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

merikuklased, m.n

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

euroopa merikurat e õngitseja

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

merikuratlased, m.n

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

harilik tuulehaug

GAR

Belone belone

Garfish

noolhaugid

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

harilik kefaal e meriärn

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

ateriinlased

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

harilik stauriid

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

vahemere stauriid

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

stauriidid, m.n

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

hobumakrellid, m.n

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

merevaik-seriool

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

harilik lihhia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

hobumakrelllased, m.n

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

atlandi merilatikas

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

harilik kuldmakrell

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

sardinellid, m.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

sardiin

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

euroopa kilu

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

euroopa anšoovis

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vöötideta pelamiid

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

makrelllased, makrelltuun

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

atlandi väiketuun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuunid, m.n

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

atlandi purikala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

purikalalased

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mõõkkalad

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

lintuim

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

jaapani makrell

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

harilik makrell

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

makrellid, m.n

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

makrellilised, m.n

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

hiidhai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

harilik rebashai

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

atlandi makohai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

mustsuu-koerhai

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

sinkjas hallhai

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

harilik vasarhai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

indopatsi vasarhai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

väike ogahai

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

kare ogahai

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

šokolaadogahai

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

harilik tumehai

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

ogarai

RJC

Raja clavata

Thornback ray

harilik astelrai

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

harilik e atlandi heeringahai

POR

Lamna nasus

Porbeagle

koerhailased

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

kärphaid

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

harilik ogahai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

ogahailased, m.n

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

euroopa ingelhai

AGN

Squatina squatina

Angelshark

ingelhailased

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

ogahailised, m.n

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

logardrailased

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

raid

SKA

Raja spp.

Skates

railised, m.n

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

varilõpusesed

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

luukalad, m.n

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

harilik taskukrabi

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

rannakrabi

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

roosa ämblikkrabi

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

langust

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

harilik e euroopa langust

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

langustid, m.n

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

norra salehomaar

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

euroopa homaar

LBE

Homarus gammarus

European lobster

karamot-viburhännak

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

viburhännak

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

kümnejalaline

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

kümnejalalised vähid

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

krevett

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

põhjamere garneel

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

harilik ritsikvähk

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

kõhtjalgsed e teod, m.n

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

harilik ranniklane

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

söödav auster

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

suur hiidauster

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

vahemere rannakarp

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

jakobi kammkarp

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

ogakodalased

MUE

Murex spp.

Murex

söödav südakarp

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

veenuskarp

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

veenuskarp

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

veenuskarp

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

veenuskarplased, m.n

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

kolmnurk-karbid

DON

Donax spp.

Donax clams

kaunkarbid

RAZ

Solen spp.

Razor clams

karbid, m.n

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

peajalgsed, m.n

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

harilik seepia

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

seepialased, pisiseepialased

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

ebakalmaarid

SQC

Loligo spp.

Common squids

kalmaar

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

harilik kaheksajalg

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

muskuspolüübid

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

kaheksajalglased, m.n

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

meres elavad kilpkonnalised, m.n

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

mantelloom

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

tavaline kaljusiilik

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

meduusid

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

aloosad, m.n

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

ebapaltused

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

koerakeellased, m.n

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

patagoonia nototeenia

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

morilased

MOR

Moridae

Moras

ameerika luts

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

lõunaputassuu

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

argentiina merluus

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

merluus

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

merluusid, m.n

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

argentiina piitsmerluus

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

piitsmerluusid

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

pikksabad

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

hammassägalased, m.n

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

tumbil-merisaurus

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

meriangerjas

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

robalod, m.n

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

kiviahvenlased

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

ameerika kivikoha

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

kivikohad, m.n

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

kotkaskalalane

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

kiviahvenlased, m.n

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

riffahven

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

kuldsaba

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

riffahvenlased, m.n

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

ronko

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

vöödiline varjukala

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

varjukalad, m.n

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

krookskala

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

kotkaskalalane

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

argentiina umbriin

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

kotkaskalalane

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

trummkala

BDM

Pogonias cromis

Black drum

kotkaskalalased, m.n

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

peitelhammasahvenad, m.n

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

hammasahvenad, m.n

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

merikoger

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

meripoisurid

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

küüsuim

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

ahvenalised

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

ahvenaline

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

nototeenialane

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

patagoonia kihvkala

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

nototeenia

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

hall nototeenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

nototeenialane

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

nototeenialane

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

nototeenialased, m.n

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

krokodilljääkala

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

haugjääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

jääkalalased, m.n

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

pärisahvenalised, m.n

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

lõunakongrio

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

tsentrolooflased, m.n

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

sinisuu-liftahven

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

meripuuklased, m.n

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

ogakuked

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

poolkoonlane

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

pääsukalalased, m.n

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

noolhaugid

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

kefaallased, m.n

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

ateriinlased

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

stauriid

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

stauriidid, m.n

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

hobumakrellid, m.n

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

paroona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

hobumakrelllased, m.n

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

harilik kuldmakrell

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

müntkalad

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

stromateuslased

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

atlandi elops

LAD

Elops saurus

Ladyfish

atlandi tarpoon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

brasiilia sardinell

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

sardinellid, m.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

menheden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

menheden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

sardiinikesed

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

tulemaa kilu

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

argentiina anšoovis

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

anšoovislased, m.n

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vahuu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

kavalla-kuningmakrell

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

tähniline kuningmakrell

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

kuningmakrellid, m.n

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

makrelllased, makrelltuun

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

atlandi väiketuun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

tuun

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

tuunid, m.n

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

atlandi purikala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

purikalalased

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

snuuk

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

lintsaba

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

jaapani makrell

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

suursilm-rebashai

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

atlandi makohai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

siidhallhai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

vaskliivhai

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

harilik vasarhai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

indopatsi vasarhai

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

supi nugishai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

harilik ogahai

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

ingelhailased, m.n

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

kitarr-logardhai

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

saagrailased

SAW

Pristidae

Sawfishes

kõblasninad, m.n

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

kärphai

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

kärphaid

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

supihaid

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

railised, m.n

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

varilõpusesed

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

luukalad, m.n

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

sinikrabi

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

kivikrabi

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

pehmekoda-punakrabi

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

krabilised, m.n

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

ebalangust

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

ebalangustid, m.n

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

viburhännak

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

viburhännak

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

viburhännakud, m.n

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

viburhännaklane

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

viburhännaklane

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

kümnejalaline

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

tavaline hiilgevähk, m.n

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

kõhtjalgsed e teod, m.n

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

hiidaustrid, m.n

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

rannakarp

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

rannakarplane

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

kammkarplased, m.n

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

kolmnurk-karbid

DON

Donax spp.

Donax clams

karbid, m.n

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

seepialased, pisiseepialased

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

patagoonia ebakalmaar

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

ebakalmaarid

SQC

Loligo spp.

Common squids

kalmaariline

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

tähtkalmaar

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

kaheksajalglased

OCT

Octopodidae

Octopuses

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

meres elavad kilpkonnalised, m.n

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


ATLANDI OOKEANI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

peensoomus-lõunakeel

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

suur-lõunakeel

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

lõunakeeled, m.n

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

koerakeellased, m.n

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

merluus

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

lõuna-aafrika merluus e kapimaa merluus

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

merluus

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

lõuna-aafrika merluus

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

merluuslased

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

süvakirveslased

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

mõõksuulased, m.n

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

mõõksuulane

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

rohesilmlased

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

haudesäga

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

hammassäga

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

hammassägalased, m.n

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

tumbil-merisaurus

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

sisalikkalalased, m.n

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

meriangerlased, m.n

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

kurvitskala

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

kurvitskalalased

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

limapead

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

limapealased, m.n

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

harilik peetrikala

JOD

Zeus faber

John Dory

hõbedane peetrikala

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

peetrikalalased, m.n

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

hirvkalalased

BOR

Caproidae

Boarfishes

hirvkala

BOC

Capros aper

Boarfish

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kivikohad e meruud, m.n

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

ameerika vrakkahven

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

kiviahvenlased, m.n

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

suursilmahvenad, m.n

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

suursilmahvenlased

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

kardinalahvenlased, m.n

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

helendusahvenlased

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

kardinalahvenlane

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

kardinalahvenlased, m.n

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

lõuna-punasilm

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

punasilmlased

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

riffahvenlased, m.n

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

niituimed

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

niituimlased

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

otoperka

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

urisejalane

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

urisejalane

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

kotkaskalalane

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

kotkaskalalane

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

punane pootsmankala

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

kaptenkalad

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

kotkaskalalased, m.n

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

umbriin

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

varjukalad, m.n

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

besuugo

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

besuugod, m.n

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

peitelhammasahvenad, m.n

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

suursilm-hammasahven

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

hammasahven

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

hammasahven

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

hammasahvenad, m.n

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

merikogerlane

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

merikogerlane

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

merikogerlane

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

merikogerlane

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

merikogerlane

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

merikogerlane

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

merikogred, pagrused, m.n

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

suursilm-kuldvöötahven

BOG

Boops boops

Bogue

merikogerlased, m.n

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

merikogerlane

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

merikogerlased, m.n

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

merikogerlane

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

merikogerlased

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

merikogerlane

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

merikogerlased, m.n

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

merikogerlane

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

merikogerlane

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

merikogerlane

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

ahvenalised

PIC

Spicara spp.

Picarels

meripoisurlased, m.n

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

meripoisurid

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

koratsiinlased, m.n

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

kapimaa koratsiin

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

merilabidaslased

SPA

Ephippidae

Spadefishes

hõbesõõrkala

SIC

Drepane africana

African sicklefish

madukalalased, m.n

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

aafrika kongrio

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

mudillased, m.n

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

kapimaa meriahven

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

liftahvenad, m.n

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

sinisuu-liftahven

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

meripuuklased, m.n

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

merikukk

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

kapimaa skorpionkukk

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

merikuklased, m.n

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

merikuked

GUY

Trigla spp.

Gurnards

ogaselglased

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

merikurat

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

merikuratlased, m.n

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

laternakalalane

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

laternkalalased

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

tuulehauglased, m.n

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

krokodillhaugid

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

makrellhauglased, m.n

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

makrellhaug

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

noolhaugid

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

noolhauglased

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

kefaallased, m.n

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

sõrmuimlased, m.n

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

rehauim

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

sinikalalased, m.n

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

seersantkala

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

seersantkalalased, m.n

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

stauriid

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

stauriid

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

stauriidid, m.n

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

sigarstauriidid

SDX

Decapterus spp.

Scads

hiid-hobumakrell

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

harilik sigarstauriid

HMY

Caranx rhonchus

False scad

hobumakrellid, m.n

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

hõbeküür

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

pompaanod

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

hiidseriool

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

harilik lihhia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

harilik puhverkala

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

hobumakrelllased, m.n

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

merilatiklased, m.n

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

atlandi merilatikas

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

harilik kuldmakrell

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

kuldmakrelllased, m.n

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

idaatlandi stromateus

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

stromateuslased

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

luiskalalased

ALU

Albulidae

Bonefishes

aafrika gissu

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

ümar sardinell e alaša

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

madeira sardinell

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

lõuna-aafrika sardinops

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

ümarheeringas

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

kapimaa anšoovis

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

anšoovislased, m.n

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

heeringlased, m.n

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

sardinellid, m.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

vahuu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

makrelltuun

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

makrelllased, makrelltuun

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

india kuningmakrell

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-banded Spanish mackerel

tähniline kuningmakrell

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

kuningmakrell

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

kuningmakrell

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

kuningmakrellid, m.n

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

atlandi väiketuun

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

tähniline väiketuun

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuun

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

atlandi purikala

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

must marliin

BLM

Makaira indica

Black marlin

valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

purikalalased

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

mõõkkalalased

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

gempüülased, m.n

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

snuuk

SNK

Thyrsites atun

Snoek

lintsaba

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

lintsabalased, m.n

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

lintuim

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

jaapani makrell

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

makrelllased, m.n

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

makrellilised, m.n

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

atlandi makohai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

harilik vasarhai

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

kärphaid, m.n

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

supi nugishai

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

ingelhailased, m.n

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

raid, m.n

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

railised, m.n

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

kõblasnina

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

varilõpusesed, m.n

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

heeringahailased

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

koerhailased

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

hallhailased

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

vasarhailased

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

kärphai

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

ogahailased, m.n

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

harilik ogahai

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

ogahai

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

logardrailased

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

saagrailased

SAW

Pristidae

Sawfishes

raid, m.n

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

raid

SKA

Raja spp.

Skates

astelrailased

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

kotkasrailased

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

merisarviklased

MAN

Mobulidae

Mantas

elektrirailased

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

kõblasninalased, m.n

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

railaadsed, m.n

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

hailaadsed, m.n

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

varilõpusesed

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

kõhrkalad, m.n

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

täispeased, m.n

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

luukalad, m.n

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

harilik taskukrabi

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

krabid

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

sametkrabilased, m.n

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

eba- e kivikrabilased, m.n

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

kivikrabi

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

kivikrabi

KCA

Lithodes ferox

King crab

krabilised

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

krabilised, m.n

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

krabilised

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

ebalangustid, m.n

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

ebalangust

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

ebalangust

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

langustlane

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

langustlane

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

langust

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

langust

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

langustlased, m.n

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

karuvähklased

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

kümnejalaline

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

kümnejalalised

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

karamot-viburhännak

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

viburhännak

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

viburhännak

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

viburhännakud, m.n

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

viburhännak

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

viburhännaklased

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

kümnejalaline

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

kümnejalalised

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

krevett

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

kümnejalalised

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

kümnejalalised

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

kümnejalalised

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

kümnejalalised

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

merikõrv

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

keeriskodalane

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

austrid, m.n

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

auster

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

suur hiidauster

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

hiidaustrid, m.n

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

rannakarplane

MSL

Perna perna

Rock mussel

rannakarplased, m.n

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

kammkarp

PSU

Pecten sulcicostatus

kammkarplased, m.n

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

mõhkkarp

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

mõhkkarplased

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

veenuskarplased

CLV

Veneridae

Venus clams

veenuskarplane

DOR

Dosinia orbignyi

kolmnurk-karbid

DON

Donax spp.

Donax clams

kaunkarp

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

kaunkarplased

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

karbid, m.n

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

seepialased, pisiseepialased

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

ebakalmaar

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

kalmaar

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

ebakalmaarid

SQC

Loligo spp.

Common squids

kaheksajalglased

OCT

Octopodidae

Octopuses

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

aafrika merikaru

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

mantelloom

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

meripurad, m.n

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

veeselgrootud, m.n

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Ingliskeelne nimi

india ookeani hilsa

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

india hilsa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

piimkala

MIL

Chanos chanos

Milkfish

lates

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

aasia psettood

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

koerakeellased, m.n

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

harilik troopikatursk

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

tursalised, m.n

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

india ookeani bombiil

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

hammassägalased, m.n

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

tumbil-merisaurus

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

eso-merisaurus

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

sisalikkalalased, m.n

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

haugangerjad, m.n

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

meriangerlased, m.n

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

limapead

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

jaapani peetrikala

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

põhjalähedased ahvenalised, m.n

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

kivikohad e meruud, m.n

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

kiviahvenlased, m.n

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

suursilmahvenad, m.n

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

liivaahvenlased

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

piimahven

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

punasilmlased

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

hõbelaik-riffahven

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

riffahvenad, m.n

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

riffahvenlased, m.n

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

niituimed

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

niituimlased

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

hõbekõhtlased, m.n

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

kotkaskala

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

kotkaskalalane

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

kotkaskalalased, m.n

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

seaninalased

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

besuugod, m.n

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

hammasahvenad, m.n

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

niitogaahven

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

merikogerlane

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

merikogerlane

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

merikogerlased, m.n

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

merikogerlased, m.n

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

meripoisurid

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

merisultanid

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

meripoisurlased, m.n

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

täpiline hõbesõõrkala

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

huulkalalased

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

hõbeahvenad

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

pärisahvenalised, m.n

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

küülikkalad

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

meripuuklased, m.n

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

lamepealased

FLH

Platycephalidae

Flatheads

ogaselglased

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

laternkalalased

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

krokodillhaugid

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

poolkoonud, m.n

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

pääsukalalased, m.n

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

noolhaugid

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

harilik kefaal e meriärn

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

kefaallased, m.n

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

nelikiir-sõrmkala

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

sõrmuimlased, m.n

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

pelaagilised ahvenalised, m.n

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

sinikala e lufar

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

seersantkala

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

seersantkalalased, m.n

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

stauriidid, m.n

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

india sigarstauriid

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

sigarstauriidid

SDX

Decapterus spp.

Scads

hobumakrellid, m.n

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

pompaanod

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

hiidseriool

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

ebaseriool

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

hobumakrelllane

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

makrellstauriid

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

korineemid

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

selar

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

hobumakrelllane

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

hobumakrelllased, m.n

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

formio

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

harilik kuldmakrell

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

hõbedane peegelkala

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

stromateuslased

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

sardinell

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

rasvane sardinell

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

sardinellid, m.n

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

lõuna-aafrika sardinops

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

ümarheeringas

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

stolefoorid

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

anšoovislased, m.n

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

pärisheeringalised, m.n

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

harilik huntheeringas

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

huntheeringad

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

vahuu

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

vöödiline kuningmakrell

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

india kuningmakrell

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

kuningmakrell

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

kuningmakrellid, m.n

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

makrelltuun, makrelllane

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

tähniline väiketuun

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

austraalia tuun

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

tuun

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

purikala

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

marliin

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

must marliin

BLM

Makaira indica

Black marlin

vöödiline odanina

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

purikalalased

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

makrellilised, m.n

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

snuuk

SNK

Thyrsites atun

Snoek

lintsaba

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

lintuim

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

lintsabalased, m.n

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

jaapani makrell

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

kanagurt-troopikamakrell

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

troopikamakrellid, m.n

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

makrellilised, m.n

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

atlandi makohai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

sinihai

BSH

Prionace glauca

Blue shark

pikkuim-hallhai

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

pruunjas hallhai

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

tõmmu hallhai

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

siidhallhai

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

hall teravninahai

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

hallhailased, m.n

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

vasarhailased, m.n

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

logardrailased, m.n

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

saagrailased

SAW

Pristidae

Sawfishes

railised, m.n

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

varilõpusesed, m.n

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

luukalad, m.n

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

sametkrabid

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

sametkrabilane

MUD

Scylla serrata

Mud crab

krabilised, m.n

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

ebalangustid, m.n

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

langust

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

karuvähklased

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

kümnejalaline

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

viburhännaklane

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

viburhännak

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

viburhännak

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

viburhännakud, m.n

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

kümnejalaline

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

kümnejalaline

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

kümnejalalised

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

krevetilised, m.n

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

merikõrvad

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

hiidauster

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

hiidaustrid, m.n

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

peajalgsed, m.n

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

seepialased, pisiseepialased

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

ebakalmaarid

SQC

Loligo spp.

Common squids

kaheksajalglased

OCT

Octopodidae

Octopuses

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

rohekilpkonn

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

meres elavad kilpkonnalised, m.n

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

meripurad, m.n

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

veeselgrootud, m.n

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


V LISA

PÜÜGIANDMETE ESITAMISE VORMING VÄLJASPOOL ATLANDI OOKEANI PÕHJAOSA ASUVATE PIIRKONDADE KOHTA

Magnetkandjad

Arvutilindid: üheksarajaline tihedusega 1 600 või 6 250 BPI ning EBCDIC- või ASCII-koodis, eelistatavalt märgendamata. Märgendamise korral tuleks lisada faililõpukood.

Disketid: MS-DOS-vormindusega 3,5-tollised 720-kilobaidised või 1,4-megabaidised disketid või 5,25-tollised 360-kilobaidised või 1,2-megabaidised disketid.

Kirje vorming

Baidi number

Andmeelement

Märkused

1–4

riik (ISO 3-täheline tähis)

nt FRA = Prantsusmaa

5–6

aasta

nt 93 = 1993

7–8

peamine püügipiirkond

34 = Ida-Atlandi keskosa

9–15

sektor

3.3 = sektor 3.3

16–18

liik

3-täheline kood

19–26

saak

tonnides

Märkused:

a)

Saagi väli (baidid 19–26) tuleb joondada paremale ja tühikud lisada selle ette. Kõik muud väljad peavad olema joondatud vasakule ning tühikud peavad olema nende järel.

b)

Saak tuleb märkida maale toimetatud saagi eluskaalu ekvivalendina lähima tonnini ümardatult.

c)

Kogused (baidid 19–26), mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida kui –1.

d)

Teadmata kogused (baidid 19–26) tuleb märkida kui –2.


VI LISA

VÄLJASPOOL ATLANDI OOKEANI PÕHJAOSA ASUVATE PIIRKONDADE PÜÜGIANDMETE MAGNETKANDJAL ESITAMISE VORMING

A.   KOODI VORMING

Andmed tuleb esitada eri pikkusega väljadest koosnevate kirjetena, mis eraldatakse kooloniga (:). Kirje koosneb järgmistest väljadest:

Väli

Märkused

Riik

3-täheline tähis (näit FRA = Prantsusmaa)

Aasta

näit 2001 või 01

FAO püügipiirkond

näit 34 = Kesk-Atlandi idaosa

Püügirajoon

näit 3.3 = rajoon 3.3

Liigid

3-täheline kood

Saak

tonnid

a)

Saak tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina ja lähima tonnini ümardatult.

b)

Kogused, mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida kui –1.

c)

Riigitähised:

Austria

AUT

Belgia

BEL

Bulgaaria

BGR

Küpros

CYP

Tšehhi Vabariik

CZE

Saksamaa

DEU

Taani

DNK

Hispaania

ESP

Eesti

EST

Soome

FIN

Prantsusmaa

FRA

Ühendkuningriik

GBR

Inglismaa ja Wales

GBRA

Šotimaa

GBRB

Põhja-Iirimaa

GBRC

Kreeka

GRC

Ungari

HUN

Iirimaa

IRL

Island

ISL

Itaalia

ITA

Leedu

LTU

Luksemburg

LUX

Läti

LVA

Malta

MLT

Madalmaad

NLD

Norra

NOR

Poola

POL

Portugal

PRT

Rumeenia

ROU

Slovakkia

SVK

Sloveenia

SVN

Rootsi

SWE

Türgi

TUR

B.   EUROOPA KOMISJONILE ANDMETE EDASTAMISE MEETOD

Andmed tuleb võimaluse korral edastada elektroonilisel kujul (näiteks elektronkirjaga). Kui see ei ole võimalik, võib andmeid edastada andmefailina 3,5" HD-disketil.


VII LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2597/95

(EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1638/2001

(EÜT L 222, 17.8.2001, lk 29)

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003

(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1)

ainult III lisa punkt 57


VIII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2597/95

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 esimene lõik

Artikli 4 esimene lõik

Artikli 4 teine lõik

Artikli 4 teine lõik

Artikli 4 kolmas lõik

Artikli 5 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõiked 1 ja 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 6 lõige 4

Artikli 6 lõige 3

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

1. lisa

I lisa

2. lisa

II lisa

3. lisa

III lisa

4. lisa

IV lisa

5. lisa

V lisa

VI lisa

VII lisa

VIII lisa


31.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 87/42


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 217/2009,

11. märts 2009,

Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 30. juuni 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete kohta (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Kuna on tehtud uusi muudatusi, on selguse huvides soovitatav kõnealused sätted uuesti sõnastada.

(2)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3179/78 heakskiidetud Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsioonis, millega asutatakse Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon (NAFO) (4), nõutakse, et ühendus esitaks NAFO teadusnõukogule kogu teadaoleva statistilise ja teadusliku info, mida teadusnõukogu oma töös vajalikuks peab.

(3)

NAFO teadusnõukogu peab oma töö seisukohast oluliseks, et talle esitataks tähtaegselt saaki ja kalapüüki käsitlevad statistilised andmed, mille alusel hinnata Loode-Atlandi kalavarude olukorda.

(4)

Mitmed liikmesriigid on taotlenud, et andmeid võiks esitada teistsuguses vormis või teistsugusel kandjal, kui on sätestatud V lisas (samaväärne eespool nimetatud Statlanti küsimustikega).

(5)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (5).

(6)

Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid ning nende piirkondade kirjeldusi, samuti kalapüügi, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja kalastusviisi koode ja määratlusi ning nende suhtes kohaldatavaid meetmeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Iga liikmesriik esitab komisjonile selles liikmesriigis registreeritud või tema lipu alla sõitvate Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate laevade püügiandmed, võttes nõuetekohaselt arvesse nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrust (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta (6).

Nominaalsaaki käsitlevate andmete hulka arvatakse kõik merel lossitud või ümber laaditud kalasaadused, välja arvatud need, mis püüdmise järel merre tagasi heidetakse, laeva pardal tarbitakse või pardal söödaks kasutatakse. Vesiviljelustooteid ei arvestata. Andmed registreeritakse lossitud või ümberlaaditud koguste eluskaalu järgi, mis ümardatakse lähima tonnini.

Artikkel 2

1.   Esitada tuleb kahed andmed:

a)

aastane nominaalpüük I lisas loetletud liikide lossitud või ümberlaaditud eluskaalu tonnides iga II lisas loetletud ja III lisas määratletud Loode-Atlandi statistilise püügipiirkonna kohta;

b)

punktis a määratletud püük ja vastav kalandustegevus püügikuude, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja põhiliste püütavate liikide kaupa.

2.   Lõike 1 punktis a nimetatud andmed esitatakse võrdlusaastale järgneva aasta 31. maiks ja need võivad olla esialgsed. Lõike 1 punktis b nimetatud andmed esitatakse võrdlusaastale järgneva aasta 31. augustiks ja need peavad olema lõplikud.

Kui lõike 1 punktis a nimetatud ja esitatud andmed on esialgsed, tuleb sellele selgesti osutada.

Andmeid ei pea esitama nende liikide ega kalastuspiirkondade kohta, mille osas ei ole võrdlusperioodi jooksul püüki registreeritud.

Kui asjaomane liikmesriik ei ole eelmise kalendriaasta jooksul Loode-Atlandi piirkonnas kalastanud, peab ta sellest komisjonile teatama järgmise aasta 31. maiks.

3.   Kalandustegevust, püügivahendite kasutusviisi ja kalalaevade suurust käsitlevate andmete esitamisel kasutatavad määratlused ja koodid esitatakse IV lisas.

4.   Komisjon võib muuta liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid ning nende piirkondade kirjeldusi, samuti kalandustegevuse, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja kalastusviisi koode ja määratlusi ning nende suhtes kohaldatavaid meetmeid.

Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Artikkel 3

Kui ühise kalanduspoliitika sätetes ei ole ette nähtud teisiti, lubatakse liikmesriigil kasutada püügiandmete kogumisel valikumeetodit nende kalalaevastiku osade kohta, mille puhul andmete esitamine täies ulatuses põhjustaks liigset haldusmenetlust. Liikmesriigi vastavalt artikli 7 lõikele 1 esitatav aruanne peab sisaldama proovivõtumeetodite üksikasjalikku kirjeldust ja näitama sel viisil saadud andmete osakaalu üldandmetest.

Artikkel 4

Liikmesriigid täidavad komisjoni ees artiklitest 1 ja 2 tulenevad kohustused, esitades andmed V lisas esitatud vormingus.

Liikmesriigid võivad esitada andmeid VI lisas täpsustatud vormingus.

Komisjoni eelneval loal võivad liikmesriigid andmed esitada ka muus vormingus või muul kandjal.

Artikkel 5

Komisjon edastab aruannetes sisalduva teabe NAFO peasekretärile igal võimalusel 24 tunni jooksul pärast aruannete saamist.

Artikkel 6

1.   Komisjoni abistab nõukogu otsusega nr 72/279/EMÜ (7) loodud alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi „komitee”.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 7

1.   Liikmesriigid esitavad 28. juuliks 1994 komisjonile üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse saake ja kalandustegevust käsitlevate andmete koostamise viise ning määratakse nende andmete esindavuse ja usaldusväärsuse aste. Komisjon teeb koostöös liikmesriikidega nendest aruannetest kokkuvõtte.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist lõikes 1 sätestatud andmetes tehtud muudatustest kolme kuu jooksul muudatuste tegemisest arvates.

3.   Metoodikaaruanded, andmete kättesaadavuse ja lõikes 1 nimetatud usaldusväärsuse ning muud käesoleva määruse kohaldamisega seotud asjakohased küsimused vaatab kord aastas läbi komitee pädev töörühm.

Artikkel 8

1.   Määrus (EMÜ) nr 2018/93 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. märts 2009

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

A.VONDRA


(1)  Euroopa Parlamendi 17. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. veebruari 2009. aasta otsus.

(2)  EÜT L 186, 28.7.1993, lk 1.

(3)  Vt VI lisa.

(4)  EÜT L 378, 30.12.1978, lk 1.

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(6)  EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

(7)  EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.


I LISA

LOETELU LIIKIDEST, MIS TULEB ESITADA LOODE-ATLANDI KAUBANDUSLIKU KALAPÜÜGI STATISTILISTES ARUANNETES

Liikmesriigid peavad esitama andmed tärniga(*) märgitud liikide nominaalsaakide kohta. Andmete esitamine ülejäänud liikide nominaalsaakide kohta ei ole liikide kaupa kohustuslik. Nende liikide andmed, mida ei esitata, peavad sisalduma koondandmetes. Liikmesriigid võivad esitada andmeid ka liikide kohta, mida ei ole loetelus nimetatud, kui need liigid on selgesti määratletud.

Märkus

:

lühend „m.n” tähendab „mujal nimetamata”, „n.e.i.” – „not elsewhere identified”.

Eestikeelne nimi

3-täheline kood

Teaduslik nimi

Inglisekeelne nimi

PÕHJAKALAD

tursk

COD(*)

Gadus morhua

Atlantic cod

kilttursk

HAD(*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

meriahvenad, m.n

RED(*)

Sebastes spp

Atlantic redfishes n.e.i.

hõbemerluus

HKS(*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

punane ameerikaluts

HKR(*)

Urophycis chuss

Red hake

süsikas

POK(*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

kuldne meriahven

REG(*)

Sebastes marinus

Golden redfish

nokk-meriahven

REB(*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

harilik karelest

PLA(*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

pikklest

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

ruske soomuslest

YEL(*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

süvalest

GHL(*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

harilik hiidlest

HAL(*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

lestlane

FLW(*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

suvi-ebapaltus

FLS(*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

kammeljas

FLD(*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

lestalised, m.n

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

ameerika merikurat

ANG(*)

Lophius americanus

American angler

ogakuked

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

atlandi pisitursk

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

põhjaputassuu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

huulkalalane

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

meriluts

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

valge mere tursk

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

sinine molva

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

harilik molva

LIN(*)

Molva molva

Ling

merivarblane

LUM(*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

kotkaskalalane

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

kerakalalane

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

lükoodid, m.n.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

ameerika emakala

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

polaartursk

POC

Boreogadus saida

Polar cod

kalju-tömppeakala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

põhja-pikksaba

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

tobiad

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

nolguslased, m.n

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

põhjaskapp

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

tautoog

TAU

Tautoga onitis

Tautog

loode-atlandi hariahven

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

valge ameerikaluts

HKW(*)

Urophycis tenuis

White hake

merihundid, m.n

CAT(*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

harilik merihunt

CAA(*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

tähniline merihunt

CAS(*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

põhjakalad, m.n

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAAGILISED KALAD

harilik heeringas

HER(*)

Clupea harengus

Atlantic herring

makrell

MAC(*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

hall müntkala

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

põhjamenhenden

MHA(*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

makrellhaug

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

harilik antšoa

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

sinikala

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

hiid-hobumakrell

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

makrelltuun

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

kavalla-kuningmakrell

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

tähniline kuningmakrell

SSM(*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

purikalad

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

valge odanina

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

sinine marliin

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

mõõkkala

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

pikkuim-tuun

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

atlandi pelamiid

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

väiketuun

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

suursilm-tuun

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

harilik tuun

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

vööttuun

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

kulduim-tuun

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

makrellased, m.n

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

pelaagilised luukalad, m.n

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

MUUD LUUKALAD

hallselg-aloosa

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

serioolid, m.n

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

meriangerjas

COA

Conger oceanicus

American conger

ameerika angerjas

ELA

Anguilla rostrata

American eel

ameerika aloosa

SHA

Alosa sapidissima

American shad

hõbekalad, m.n

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

krookskala

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

tuulehauglane

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

atlandi matšueel

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

silepea

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

trummkala

BDM

Pogonias cromis

Black drum

tõmmu mustahven

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

siniselg-aloosa

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

moiva

CAP(*)

Mallotus villosus

Capelin

paaliad, m.n

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

seersantkala

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

pompaano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

põhja-puguheeringas

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

urisejalased, m.n

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

hikkorialoosa

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

laternsabad

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

kefaallased, m.n

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

valge müntkala

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

urisejalane

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

meritint

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

kotkaskalalane

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

merikoger

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

stauriid

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

kiviahvenlane

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

merikogerlane

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

kotkaskalalane

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

varjukala

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

hall varjukala

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

triipahven

STB

Morone saxatilis

Striped bass

tuurlased, m.n

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

atlandi tarpoon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

lõhed, m.n

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

kiviahvenlased

PEW

Morone americana

White perch

limapead

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

harilik ogahai

DGS(*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

ogahailased, m.n

DGX(*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

harilik heeringahai

POR(*)

Lamna nasus

Porbeagle

ogahailised, m.n

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

atlandi makohai

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

atlandi teravninahai

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

must koletishai

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

atlandi polaarhai

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

hiidhai

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

kanada rai

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

teravkoon-rai

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

talirai

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

ogaline rai

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

pehmerai

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

astelsaba gröönirai

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

arktika rai

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

raid, m.n

SKA(*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

luukalad, m.n

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

SELGROOTUD

ebakalmaar

SQL(*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

kalmaariline

SQI(*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n

SQU(*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

kaunkarplane

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

harilik ebaveenuskarp

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

islandi hiilakarp

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

liiva uurikkarp

CLS

Mya arenaria

Soft clam

suur valgkarp

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

karbid, m.n

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

kammkarplane

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

kammkarplane

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

islandi ebakammkarp

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

magellani kammkarp

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

kammkarplased, m.n

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

virgiinia hiidauster

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

söödav rannakarp

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

tavalised tõrikodalased, m.n

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

ranniklased, m.n

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

limused, m.n

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

taskukrabi

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

tavaline sinikrabi

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

tavaline rannakrabi

CRG

Carcinus maenas

Green crab

taskukrabi

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

astelkrabilane

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

kümnejalaline

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

kivikrabilane

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

ronivähilised, m.n

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

ameerika homaar

LBA

Homarus americanus

American lobster

harilik süvameregarneel

PRA(*)

Pandalus borealis

Northern prawn

aesop-krevett

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

viburhännakud, m.n

PEN(*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

süvameregarneelid

PAN(*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

vähid, m.n

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

söödav merisiilik

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

hulkharjasussid, m.n

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

odasaba

HSC

Limulus polyphemus

Horsehoe crab

veeselgrootud, m.n

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

MEREVETIKAD

pruunvetikad

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

punavetikad

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

merevetikad, m.n

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

HÜLGED

grööni hüljes

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

põishüljes

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


II LISA

LOODE-ATLANDI STATISTILISED PÜÜGIPIIRKONNAD, MILLE KOHTA TULEB ANDMED ESITADA

Alapiirkond 0

 

Rajoon 0 A

 

Rajoon 0 B

Alapiirkond 1

 

Rajoon 1 A

 

Rajoon 1 B

 

Rajoon 1 C

 

Rajoon 1 D

 

Rajoon 1 E

 

Rajoon 1 F

 

Rajoon 1 NK (tundmatu)

Alapiirkond 2

 

Rajoon 2 G

 

Rajoon 2 H

 

Rajoon 2 J

 

Rajoon 2 NK (tundmatu)

Alapiirkond 3

 

Rajoon 3 K

 

Rajoon 3 L

 

Rajoon 3 M

 

Rajoon 3 N

 

Rajoon 3 O

 

Rajoon 3 P

 

Alarajoon 3 P n

 

Alarajoon 3 P s

 

Rajoon 3 NK (tundmatu)

Alapiirkond 4

 

Rajoon 4 R

 

Rajoon 4 S

 

Rajoon 4 T

 

Rajoon 4 V

 

Alarajoon 4 V n

 

Alarajoon 4 V s

 

Rajoon 4 W

 

Rajoon 4 X

 

Rajoon 4 NK (tundmatu)

Alapiirkond 5

 

Rajoon 5 Y

 

Rajoon 5 Z

 

Alarajoon 5 Z e

 

Alaüksus 5 Z c