ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
27. märts 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 255/2009, 26. märts 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 256/2009, 23. märts 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses asoksüstrobiini ja fludioksoniili jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 257/2009, 24. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses kalandus- ja vesiviljelussektorile antavast abist teatamiseks kasutatava lisateabelehega ( 1 )

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 258/2009, 26. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad

19

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/297/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. märts 2009, millega muudetakse otsust 2008/866/EÜ kohaldamisaja osas (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1876 all)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. märts 2009, otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) kehtivuse pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2078 all)  ( 1 )

23

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu raamotsus 2009/299/JSK, 26. veebruar 2009, millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 255/2009,

26. märts 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 256/2009,

23. märts 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses asoksüstrobiini ja fludioksoniili jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (1) muutmise kohta, ning eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asoksüstrobiini ja fludioksoniili jääkide piirnormid on sätestatud vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisas. Seoses uue loa andmisega vastavalt nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivile 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (2) (2) on asoksüstrobiini kasutamiseks naeri puhul esitatud taotlus muuta asjaomase taimekaitsevahendi kohta kehtivaid jääkide piirnorme kooskõlas kõnealuse määruse artikli 6 lõikega 1. Fludioksoniili osas on impordile kehtestatavate jääkide piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigetega 2 ja 4 esitanud taotluse taotleja kolmandast riigist (Ameerika Ühendriigid), kus kõnealuse taimekaitsevahendi lubatud kasutuse korral tekivad jäägid, mis granaatõunte puhul ületavad kõnealuse määruse III lisas sätestatud jääkide piirnorme.

(2)

Mõlemat taotlust hinnati vastavalt kõnealuse määruse artiklile 8 ning Portugal ja Taani edastasid hindamisaruanded komisjonile.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) hindas kavandatud jääkide piirnormide ohutust, võttes arvesse taotlustes esitatud teavet ja hindamisaruandeid ning esitas põhjendatud arvamused. Toiduohutusamet edastas kõnealused arvamused [kooskõlas määruse artikliga 10] komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks. (3)

(4)

Toiduohutusamet tegi oma põhjendatud arvamustes järelduse, et kõik nõuded on andmete osas täidetud ja et taotlejate nõutud kaks jääkide piirnormide muudatust on tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad vastavalt hinnangule Euroopa 27 spetsiifilise tarbijarühma kokkupuute kohta. Toiduohutusamet võttis arvesse kõige uuemat teavet ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kummagi ainega kõikide selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimise teel ega ka lühiaegsel kokkupuutel naeriste või granaatõunte äärmusliku tarbimise korral ei ilmnenud ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(5)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamuse põhjal ja käsitletavas küsimuses asjakohaste tegurite tõttu on jääkide piirnormide nõutavad muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1

(3)  Toiduohutusameti teaduslikud aruanded (2008) 199 ja 200 on kättesaadavad aadressil http://efsa.europa.eu


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

(1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

asoksüstrobiini käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Asoksüstrobiin

100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

110000

i)

Tsitrusviljad

1

110010

Greipfruudid

 

110020

Apelsinid

 

110030

Sidrunid

 

110040

Laimid

 

110050

Mandariinid

 

110990

Muud

 

120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,1 (2)

120010

Mandlid

 

120020

Brasiilia pähklid

 

120030

Kažupähklid

 

120040

Kastanid

 

120050

Kookospähklid

 

120060

Sarapuupähklid

 

120070

Makadaamiapähklid

 

120080

Pekanipähklid

 

120090

Piiniapähklid

 

120100

Pistaatsiapähklid

 

120110

Kreeka pähklid

 

120990

Muud

 

130000

iii)

Õunviljad

0,05 (2)

130010

Õunad

 

130020

Pirnid

 

130030

Küdooniad

 

130040

Astelpihlakad

 (3)

130050

Nisperod

 (3)

130990

Muud

 

140000

iv)

Luuviljad

0,05 (2)

140010

Aprikoosid

 

140020

Kirsid

 

140030

Virsikud

 

140040

Ploomid

 

140990

Muud

 

150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

2

151010

Lauaviinamarjad

 

151020

Veiniviinamarjad

 

152000

b)

Maasikad

2

153000

c)

Koguviljad

 

153010

Pamplid

3

153020

Põldmurakad

0,05 (2)

153030

Vaarikad

3

153990

Muud

0,05 (2)

154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,05 (2)

154010

Kännasmustikad

 

154020

Jõhvikad

 

154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

154040

Karusmarjad

 

154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

154060

Mooruspuumarjad

 (3)

154070

Õun-viirpuu marjad

 (3)

154080

Musta leedri marjad

 (3)

154990

Muud

 

160000

vi)

Muud viljad

 

161000

a)

Söödava koorega

0,05 (2)

161010

Datlid

 

161020

Viigimarjad

 

161030

Lauaoliivid

 

161040

Kinkanid

 

161050

Tähtviljad

 (3)

161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (3)

161070

Nelgipuu viljad

 (3)

161990

Muud

 

162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,05 (2)

162010

Kiivid

 

162020

Hiina litšipuu viljad

 

162030

Purpurkannatuslille viljad

 

162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

162060

Ameerika kakiploom (diospüür)

 (3)

162990

Muud

 

163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

163010

Avokaadod

0,05 (2)

163020

Banaanid

2

163030

Mangod

0,2

163040

Papaiad

0,2

163050

Granaatõunad

0,05 (2)

163060

Suhkruannoonad

 (3)

163070

Guajaavid

 (3)

163080

Ananassid

0,05 (2)

163090

Hõlmise leivapuu viljad

 (3)

163100

Durianid

 (3)

163110

Ogaannoonad

 (3)

163990

Muud

0,05 (2)

200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

211000

a)

Kartulid

0,05 (2)

212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,05 (2)

212010

Kassaavad

 

212020

Bataadid

 

212030

Jamss

 

212040

Maranta

 (3)

212990

Muud

 

213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

213010

Söögipeet

0,05 (2)

213020

Porgand

0,2

213030

Juurseller

0,3

213040

Mädarõigas

0,2

213050

Maapirn

0,05 (2)

213060

Pastinaak

0,2

213070

Juurpetersell

0,2

213080

Redis

0,2

213090

Aed-piimjuur

0,2

213100

Kaalikas

0,05 (2)

213110

Naeris

0,2

213990

Muud

0,05 (2)

220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

220010

Küüslauk

0,05 (2)

220020

Harilik sibul

0,05 (2)

220030

Pesasibul

0,05 (2)

220040

Talisibul

2

220990

Muud

0,05 (2)

230000

iii)

Viliköögivili

 

231000

a)

Maavitsalised

2

231010

Tomatid

 

231020

Paprikad

 

231030

Baklažaanid

 

231040

Söödav muskushibisk

 

231990

Muud

 

232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

1

232010

Kurgid

 

232020

Kornišonid

 

232030

Kabatšokid

 

232990

Muud

 

233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,5

233010

Melonid

 

233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

233030

Arbuusid

 

233990

Muud

 

234000

d)

Suhkrumais

0,05 (2)

239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,05 (2)

240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

241000

a)

Õisikkapsad

0,5

241010

Spargelkapsas

 

241020

Lillkapsas

 

241990

Muud

 

242000

b)

Peakapsad

0,3

242010

Rooskapsas

 

242020

Peakapsas

 

242990

Muud

 

243000

c)

Lehtkapsad

5

243010

Hiina kapsas

 

243020

Lehtkapsas

 

243990

Muud

 

244000

d)

Nuikapsad

0,2

250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

3

251010

Põldkännak

 

251020

Aedsalat

 

251030

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

251040

Salatkress

 

251050

Ameerika kollakas

 (3)

251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat

 

251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

251080

Brassica spp. lehed ja võrsed

 

251990

Muud

 

252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

252010

Aedspinat

0,05 (2)

252020

Portulak

 (3)

252030

Lehtpeet (mangold)

0,05 (2)

252990

Muud

0,05 (2)

253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

254000

d)

Ürtallikkress

0,05 (2)

255000

e)

Harilik sigur

0,2

256000

f)

Maitsetaimed

3

256010

Aed-harakputk

 

256020

Murulauk

 

256030

Lehtseller

 

256040

Petersell

 

256050

Salvei

 (3)

256060

Rosmariin

 (3)

256070

Liivatee

 (3)

256080

Basiilik

 (3)

256090

Loorberilehed

 (3)

256100

Estragonpuju

 (3)

256990

Muud

 

260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

260010

Oad (kaunadega)

1

260020

Oad (kaunadeta)

0,2

260030

Herned (kaunadega)

0,5

260040

Herned (kaunadeta)

0,2

260050

Läätsed

0,05 (2)

260990

Muud

0,05 (2)

270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

270010

Spargel

0,05 (2)

270020

Hispaania artišokk

0,05 (2)

270030

Seller

5

270040

Apteegitill

5

270050

Kera-artišokk

1

270060

Porrulauk

2

270070

Rabarber

0,05 (2)

270080

Bambusevõrsed

 (3)

270090

Palmipungad

 (3)

270990

Muud

0,05 (2)

280000

viii)

Seened

0,05 (2)

280010

Kultuurseened

 

280020

Metsaseened

 

280990

Muud

 (3)

290000

ix)

Merevetikad

 

300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU

0,1

300010

Oad

 

300020

Läätsed

 

300030

Herned

 

300040

Lupiinid

 

300990

Muud

 

400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

401000

i)

Õliseemned

 

401010

Linaseemned

0,05 (2)

401020

Maapähklid

0,05 (2)

401030

Mooniseemned

0,05 (2)

401040

Seesamiseemned

0,05 (2)

401050

Päevalilleseemned

0,05 (2)

401060

Rapsiseemned

0,5

401070

Sojaoad

0,5

401080

Sinepiseemned

0,05 (2)

401090

Puuvillaseemned

0,05 (2)

401100

Kõrvitsaseemned

0,05 (2)

401110

Värvisafloor

 (3)

401120

Kurgirohi

 (3)

401130

Põldtuder

 (3)

401140

Kanepiseemned

0,05 (2)

401150

Riitsinuse seemned

 (3)

401990

Muud

0,05 (2)

402000

ii)

Õliviljad

0,05 (2)

402010

Oliivid õli tootmiseks

 

402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

402030

Õlipalmi viljad

 (3)

402040

Kapokipuu viljad

 (3)

402990

Muud

 

500000

5.

TERAVILI

 

500010

Oder

0,3

500020

Tatar

0,05 (2)

500030

Mais

0,05 (2)

500040

Hirss

0,05 (2)

500050

Kaer

0,3

500060

Riis

5

500070

Rukis

0,3

500080

Suhkrusorgo

0,05 (2)

500090

Nisu

0,3

500990

Muud

0,05 (2)

600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

 

610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

0,1 (2)

620000

ii)

Kohvioad

 (3)

630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

631000

a)

Õied

 (3)

631010

Kummeliõied

 (3)

631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

631030

Roosi õielehed

 (3)

631040

Jasmiiniõied

 (3)

631050

Pärnaõied

 (3)

631990

Muud

 (3)

632000

b)

Lehed

 (3)

632010

Maasikalehed

 (3)

632020

Punapõõsa lehed

 (3)

632030

Mate

 (3)

632990

Muud

 (3)

633000

c)

Juured

 (3)

633010

Palderjanijuured

 (3)

633020

Ženženni juured

 (3)

633990

Muud

 (3)

639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

700000

7.

HUMAL (KUIVATATUD), SEALHULGAS HUMALAKÄBI GRAANULID JA KONTSENTREERIMATA PULBER

20

800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

810000

i)

Seemned

 (3)

810010

Aniis

 (3)

810020

Mustköömen

 (3)

810030

Selleriseemned

 (3)

810040

Koriandriseemned

 (3)

810050

Vürtsiköömen

 (3)

810060

Tilliseemned

 (3)

810070

Ristiköömen

 (3)

810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

810090

Muskaatpähkel

 (3)

810990

Muud

 (3)

820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

820010

Piment

 (3)

820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

820030

Köömen

 (3)

820040

Kardemon

 (3)

820050

Kadakamarjad

 (3)

820060

Must ja valge pipar

 (3)

820070

Vanillikuprad

 (3)

820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

820990

Muud

 (3)

830000

iii)

Puukoor

 (3)

830010

Kaneel

 (3)

830990

Muud

 (3)

840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

840020

Ingver

 (3)

840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

840040

Mädarõigas

 (3)

840990

Muud

 (3)

850000

v)

Pungad

 (3)

850010

Nelk

 (3)

850020

Kappar

 (3)

850990

Muud

 (3)

860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

860010

Safran

 (3)

860990

Muud

 (3)

870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

870010

Muskaatõis

 (3)

870990

Muud

 (3)

900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

900020

Suhkruroog

 (3)

900030

Sigurijuured

 (3)

900990

Muud

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

0,05 (2)

1011000

a)

Sead

 

1011010

Liha

 

1011020

Lihata pekk

 

1011030

Maks

 

1011040

Neer

 

1011050

Söödav rups

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Liha

 

1012020

Rasv

 

1012030

Maks

 

1012040

Neer

 

1012050

Söödav rups

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Liha

 

1013020

Rasv

 

1013030

Maks

 

1013040

Neer

 

1013050

Söödav rups

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Liha

 

1014020

Rasv

 

1014030

Maks

 

1014040

Neer

 

1014050

Söödav rups

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

1015010

Liha

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

1015030

Maks

 (3)

1015040

Neer

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

1015990

Muud

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

1016010

Liha

 

1016020

Rasv

 

1016030

Maks

 

1016040

Neer

 

1016050

Söödav rups

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad

 (3)

1017010

Liha

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

1017030

Maks

 (3)

1017040

Neer

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

1017990

Muud

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

0,01 (2)

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Kitsed

 

1020040

Hobused

 

1020990

Muud

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud; kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

0,05 (2)

1030010

Kanad

 (3)

1030020

Pardid

 (3)

1030030

Haned

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

1030990

Muud

 (3)

1040000

iv)

Mesi

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

(2)

III lisa muudetakse järgmiselt:

fludioksoniili käsitlevad read asendatakse järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (4)

Fludioksoniil

100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

110000

i)

Tsitrusviljad

 

110010

Greipfruudid

10

110020

Apelsinid

7

110030

Sidrunid

7

110040

Laimid

7

110050

Mandariinid

7

110990

Muud

7

120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,05 (5)

120010

Mandlid

 

120020

Brasiilia pähklid

 

120030

Kažupähklid

 

120040

Kastanid

 

120050

Kookospähklid

 

120060

Sarapuupähklid

 

120070

Makadaamiapähklid

 

120080

Pekanipähklid

 

120090

Piiniapähklid

 

120100

Pistaatsiapähklid

 

120110

Kreeka pähklid

 

120990

Muud

 

130000

iii)

Õunviljad

5

130010

Õunad

 

130020

Pirnid

 

130030

Küdooniad

 

130040

Astelpihlakad

 

130050

Nisperod

 

130990

Muud

 

140000

iv)

Luuviljad

 

140010

Aprikoosid

5

140020

Kirsid

5

140030

Virsikud

5

140040

Ploomid

0,5

140990

Muud

0,05 (5)

150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

2

151010

Lauaviinamarjad

2

151020

Veiniviinamarjad

2

152000

b)

Maasikad

3

153000

c)

Koguviljad

 

153010

Pamplid

5

153020

Põldmurakad

0,05 (5)

153030

Vaarikad

5

153990

Muud

0,05 (5)

154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

154010

Kännasmustikad

3

154020

Jõhvikad

1

154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

3

154040

Karusmarjad

3

154050

Kibuvitsamarjad

1

154060

Mooruspuumarjad

1

154070

Õun-viirpuu marjad

1

154080

Musta leedri marjad

2

154990

Muud

1

160000

vi)

Muud viljad

 

161000

a)

Söödava koorega

0,05 (5)

161010

Datlid

 

161020

Viigimarjad

 

161030

Lauaoliivid

 

161040

Kinkanid

 

161050

Tähtviljad

 

161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 

161070

Nelgipuu viljad

 

161990

Muud

 

162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

162010

Kiivid

20

162020

Hiina litšipuu viljad

0,05 (5)

162030

Purpurkannatuslille viljad

0,05 (5)

162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

0,05 (5)

162050

Hariliku kuldlehiku viljad

0,05 (5)

162060

Ameerika kakiploom (diospüür)

0,05 (5)

162990

Muud

0,05 (5)

163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

163010

Avokaadod

0,05 (5)

163020

Banaanid

0,05 (5)

163030

Mangod

0,05 (5)

163040

Papaiad

0,05 (5)

163050

Granaatõunad

3

163060

Suhkruannoonad

0,05 (5)

163070

Guajaavid

0,05 (5)

163080

Ananassid

0,05 (5)

163090

Hõlmise leivapuu viljad

0,05 (5)

163100

Durianid

0,05 (5)

163110

Ogaannoonad

0,05 (5)

163990

Muud

0,05 (5)

200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

 

211000

a)

Kartulid

1

212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

0,05 (5)

212010

Kassaavad

 

212020

Bataadid

 

212030

Jamss

 

212040

Maranta

 

212990

Muud

 

213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

0,05 (5)

213010

Söögipeet

 

213020

Porgand

 

213030

Juurseller

 

213040

Mädarõigas

 

213050

Maapirn

 

213060

Pastinaak

 

213070

Juurpetersell

 

213080

Redis

 

213090

Aed-piimjuur

 

213100

Kaalikas

 

213110

Naeris

 

213990

Muud

 

220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

220010

Küüslauk

0,05 (5)

220020

Harilik sibul

0,1

220030

Pesasibul

0,05 (5)

220040

Talisibul

0,3

220990

Muud

0,05 (5)

230000

iii)

Viliköögivili

 

231000

a)

Maavitsalised

 

231010

Tomatid

1

231020

Paprikad

2

231030

Baklažaanid

1

231040

Söödav muskushibisk

0,5

231990

Muud

0,5

232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

 

232010

Kurgid

1

232020

Kornišonid

0,5

232030

Kabatšokid

1

232990

Muud

0,5

233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

0,05 (5)

233010

Melonid

 

233020

Suureviljalised kõrvitsad

 

233030

Arbuusid

 

233990

Muud

 

234000

d)

Suhkrumais

0,05 (5)

239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,05 (5)

240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,05 (5)

241000

a)

Õisikkapsad

0,05 (5)

241010

Spargelkapsas

 

241020

Lillkapsas

 

241990

Muud

 

242000

b)

Peakapsad

0,05 (5)

242010

Rooskapsas

 

242020

Peakapsas

 

242990

Muud

 

243000

c)

Lehtkapsad

0,05 (5)

243010

Hiina kapsas

 

243020

Lehtkapsas

 

243990

Muud

 

244000

d)

Nuikapsad

0,05 (5)

250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

10

251010

Põldkännak

 

251020

Aedsalat

 

251030

Eskariool (sile endiiviasigur)

 

251040

Salatkress

 

251050

Ameerika kollakas

 

251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat

 

251070

Sarepta kapsasrohi

 

251080

Brassica spp. lehed ja võrsed

 

251990

Muud

 

252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

252010

Aedspinat

0,05 (5)

252020

Portulak

10

252030

Lehtpeet (mangold)

0,05 (5)

252990

Muud

0,05 (5)

253000

c)

Viinamarja lehed

0,05 (5)

254000

d)

Ürtallikkress

0,05 (5)

255000

e)

Harilik sigur

0,05 (5)

256000

f)

Maitsetaimed

1

256010

Aed-harakputk

 

256020

Murulauk

 

256030

Lehtseller

 

256040

Petersell

 

256050

Salvei

 

256060

Rosmariin

 

256070

Liivatee

 

256080

Basiilik

 

256090

Loorberilehed

 

256100

Estragonpuju

 

256990

Muud

 

260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

260010

Oad (kaunadega)

1

260020

Oad (kaunadeta)

0,2

260030

Herned (kaunadega)

0,2

260040

Herned (kaunadeta)

0,05 (5)

260050

Läätsed

0,05 (5)

260990

Muud

0,05 (5)

270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

270010

Spargel

0,05 (5)

270020

Hispaania artišokk

0,05 (5)

270030

Seller

0,05 (5)

270040

Apteegitill

0,1

270050

Kera-artišokk

0,05 (5)

270060

Porrulauk

0,05 (5)

270070

Rabarber

0,05 (5)

270080

Bambusevõrsed

0,05 (5)

270090

Palmipungad

0,05 (5)

270990

Muud

0,05 (5)

280000

viii)

Seened

0,05 (5)

280010

Kultuurseened

 

280020

Metsaseened

 

280990

Muud

 

290000

ix)

Merevetikad

0,05 (5)

300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU)

0,05 (5)

300010

Oad

 

300020

Läätsed

 

300030

Herned

 

300040

Lupiinid

 

300990

Muud

 

400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

0,05 (5)

401000

i)

Õliseemned

 

401010

Linaseemned

 

401020

Maapähklid

 

401030

Mooniseemned

 

401040

Seesamiseemned

 

401050

Päevalilleseemned

 

401060

Rapsiseemned

 

401070

Sojaoad

 

401080

Sinepiseemned

 

401090

Puuvillaseemned

 

401100

Kõrvitsaseemned

 

401110

Värvisafloor

 

401120

Kurgirohi

 

401130

Põldtuder

 

401140

Kanepiseemned

 

401150

Riitsinuse seemned

 

401990

Muud

 

402000

ii)

Õliviljad

 

402010

Oliivid õli tootmiseks

 

402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

402030

Õlipalmi viljad

 

402040

Kapokipuu viljad

 

402990

Muud

 

500000

5.

TERAVILI

 

500010

Oder

0,05 (5)

500020

Tatar

0,05 (5)

500030

Mais

0,1

500040

Hirss

0,05 (5)

500050

Kaer

0,05 (5)

500060

Riis

0,05 (5)

500070

Rukis

0,05 (5)

500080

Suhkrusorgo

0,05 (5)

500090

Nisu

0,2

500990

Muud

0,05 (5)

600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (5)

610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

 

620000

ii)

Kohvioad

 

630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

631000

a)

Õied

 

631010

Kummeliõied

 

631020

Hapu hibiskuse õied

 

631030

Roosi õielehed

 

631040

Jasmiiniõied

 

631050

Pärnaõied

 

631990

Muud

 

632000

b)

Lehed

 

632010

Maasikalehed

 

632020

Punapõõsa lehed

 

632030

Mate

 

632990

Muud

 

633000

c)

Juured

 

633010

Palderjanijuured

 

633020

Punapõõsa lehed

 

633990

Muud

 

639000

d)

Muud taimeteed

 

640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 

650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

700000

7.

HUMAL (KUIVATATUD), SEALHULGAS HUMALAKÄBI GRAANULID JA KONTSENTREERIMATA PULBER

0,05 (5)

800000

8.

MAITSEAINED

0,05 (5)

810000

i)

Seemned

 

810010

Aniis

 

810020

Mustköömen

 

810030

Selleriseemned

 

810040

Koriandriseemned

 

810050

Vürtsiköömen

 

810060

Tilliseemned

 

810070

Ristiköömen

 

810080

Põld-lambaläätsed

 

810090

Muskaatpähkel

 

810990

Muud

 

820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 

820010

Piment

 

820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 

820030

Köömen

 

820040

Kardemon

 

820050

Kadakamarjad

 

820060

Must ja valge pipar

 

820070

Vanillikuprad

 

820080

Tamarindipuu viljad

 

820990

Muud

 

830000

iii)

Puukoor

 

830010

Kaneel

 

830990

Muud

 

840000

iv)

Juured või risoomid

 

840010

Lagritsa-magusjuur

 

840020

Ingver

 

840030

Kollajuur (kurkum)

 

840040

Mädarõigas

 

840990

Muud

 

850000

v)

Pungad

 

850010

Nelk

 

850020

Kappar

 

850990

Muud

 

860000

vi)

Õie emakasuue

 

860010

Safran

 

860990

Muud

 

870000

vii)

Seemnerüü

 

870010

Muskaatõis

 

870990

Muud

 

900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,05 (5)

900010

Suhkrupeet (juur)

 

900020

Suhkruroog

 

900030

Sigurijuured

 

900990

Muud

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

0,05 (5)

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

1011000

a)

Sead

 

1011010

Liha

 

1011020

Lihata pekk

 

1011030

Maks

 

1011040

Neer

 

1011050

Söödav rups

 

1011990

Muud

 

1012000

b)

Veised

 

1012010

Liha

 

1012020

Rasv

 

1012030

Maks

 

1012040

Neer

 

1012050

Söödav rups

 

1012990

Muud

 

1013000

c)

Lambad

 

1013010

Liha

 

1013020

Rasv

 

1013030

Maks

 

1013040

Neer

 

1013050

Söödav rups

 

1013990

Muud

 

1014000

d)

Kitsed

 

1014010

Liha

 

1014020

Rasv

 

1014030

Maks

 

1014040

Neer

 

1014050

Söödav rups

 

1014990

Muud

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 

1015010

Liha

 

1015020

Rasv

 

1015030

Maks

 

1015040

Neer

 

1015050

Söödav rups

 

1015990

Muud

 

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

1016010

Liha

 

1016020

Rasv

 

1016030

Maks

 

1016040

Neer

 

1016050

Söödav rups

 

1016990

Muud

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad

 

1017010

Liha

 

1017020

Rasv

 

1017030

Maks

 

1017040

Neer

 

1017050

Söödav rups

 

1017990

Muud

 

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

 

1020010

Veised

 

1020020

Lambad

 

1020030

Lambad

 

1020040

Kitsed

 

1020990

Muud

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud; kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

1030010

Kanad

 

1030020

Pardid

 

1030030

Haned

 

1030040

Vutid

 

1030990

Muud

 

1040000

iv)

Mesi

 

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad

 

1060000

vi)

Teod

 

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 


(1)  Selleks et nimekiri oleks täielik, tuleb taimset ja loomset päritolu toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, lisada viide I lisale.

(2)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.

(3)  pestitsiidi koodnumbri kombinatsioon, mille puhul kohaldatakse III lisa B osas kehtestatud jääkide piirnormi.”

(4)  Selleks et nimekiri oleks täielik, tuleb taimset ja loomset päritolu toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, lisada viide I lisale.

(5)  Tähistab alumist analüütilist määramispiiri.”


27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 257/2009,

24. märts 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 794/2004 seoses kalandus- ja vesiviljelussektorile antavast abist teatamiseks kasutatava lisateabelehega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks, (1) eriti selle artiklit 27,

olles nõu pidanud riigiabi nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast seda kui komisjon on vastu võtnud uued ühenduse suunised riigiabi kontrollimiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris, (2) tuleks asendada komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks) (3) I lisa III.14 osas sisalduv lisateabeleht uue lisateabelehega vastavalt kehtivale raamistikule.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 794/2004 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 794/2004 (EÜ) nr 794/2004 I lisa III.14 osa tekst asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1.

(2)  ELT C 84, 3.4.2008, lk 10.

(3)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.


LISA

„III.14   OSA

KALANDUS- JA VESIVILJELUSSEKTORILE ANTAVA ABI LISATEABELEHT

Käesolevat lisateabelehte tuleb kasutada kõikidest abikavadest või üksiktoetustest teatamiseks, mida käsitletakse suunistes riigiabi kontrollimiseks kalandus- ja vesiviljelussektoris (edaspidi „suunised”).

ABIKAVA või ÜKSIKABI EESMÄRGID (märkige sobivad ristiga ja lisage nõutav teave):

Käesolevas osas järgitakse suuniste punkti 4 alapunktide järjekorda: „Abi, mida võib pidada ühisturuga kokkusobivaks”.

   Suuniste punkt 4.1. Abi, mida antakse grupierandi määrusega hõlmatud meetmeliikide puhul

Üldised märkused seda liiki abi kohta

Kehtivad kaks grupierandi määrust: komisjoni määrus (EÜ) nr 736/2008, (1) mida kohaldatakse kalandus- ja vesiviljelussektoris, ja komisjoni üldine grupierandi määrus (EÜ) nr 800/2008, (2) mida kohaldatakse kõigis sektorites.

Seepärast ei tuleks sellisest abist põhimõtteliselt teatada.

Määruse (EÜ) nr 736/2008 põhjenduse 6 ja määruse (EÜ) nr 800/2008 põhjenduse 7 kohaselt ei tohiks need määrused siiski piirata liikmesriikide võimalust teatada riigiabist, mille eesmärgid vastavad kõnealuste määrustega hõlmatud eesmärkidele.

Lisaks ei tohi järgmist liiki abi suhtes kohaldada määrustega (EÜ) nr 736/2008 ja (EÜ) nr 800/2008 ette nähtud vabastust: abi, mis ületab määruse (EÜ) nr 736/2008 artikli 1 lõikes 3 või määruse (EÜ) nr 800/2008 artiklis 6 osutatud künniseid või millel on teatavad omadused, eelkõige abi, mida antakse muudele kui väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, abi raskustes olevatele ettevõtjatele, mitteläbipaistev abi, abi ettevõtjale, kellel on täitmata komisjoni varasema otsuse alusel abi tagasimaksmiseks esitatud korraldus, millega abi on tunnistatud ühisturuga kokkusobimatuks.

Teatatud abi tunnused

Sama liiki abi kui määruse (EÜ) nr 736/2008 alusel antav abi.

Sama liiki abi kui määruse (EÜ) nr 800/2008 alusel antav abi.

Abi, mis ületab kindlaksmääratud ülempiiri.

Abi, mida antakse muudele kui väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Abi, mis ei ole läbipaistev.

Abi ettevõtjale, kelle suhtes kehtiv korraldus abi tagasimaksmiseks on seni täitmata.

Muud iseloomustavad tunnused: täpsustage.

Ühisturuga kokkusobivus

Liikmesriikidel palutakse esitada üksikasjalik ja põhjendatud selgitus, miks seda abi saab pidada ühisturuga kokkusobivaks.

   Suuniste punkt 4.2. Teatavate horisontaalsuuniste reguleerimisalasse kuuluv abi

Liikmesriigil palutakse osutada asjakohastele suunistele, mida peetakse võimalikuks kohaldada asjaomaste abimeetmete suhtes, ning samuti üksikasjalik ja põhjendatud selgitus, miks seda abi saab pidada kõnealuste suunistega kokkusobivaks.

Liikmesriigil palutakse täita ka muud asjaomased kokkuvõtliku teabe lehed, mis on lisatud käesolevale määrusele.

Koolitusabi – leht III.2 osas;

tööhõivealane abi – leht III.3 osas;

uurimis- ja arendustegevusalane abi – leht III.6.A või III.6.B osas, vastavalt vajadusele;

abi raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks – leht III.7 või III.8 osas, vastavalt vajadusele;

keskkonnaalane abi – leht III.10 osas.

   Suuniste punkt 4.3. Abi kalalaevade pardal tehtavateks investeeringuteks

Liikmesriigil palutakse esitada teave, mis tõendab abi vastavust nõukogu 27. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta) (3) artikli 25 lõigetes 2 ja 6 sätestatud tingimustele..

Samuti palutakse esitada põhjendus, miks seda abi ei käsitata kõnealusest fondist kaasrahastatava rakenduskava osana.

   Suuniste punkt 4.4. Loodusõnnetuse, erakorraliste sündmuste või eripäraste ebasoodsate ilmastikutingimuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi

Liikmesriigil palutakse esitada järgmine teave, mis tõendab abi vastavust nõuetele:

üksikasjalik teave loodusõnnetuse või erakorralise sündmuse toimumise kohta, sh tehnilised ja/või teaduslikud aruanded;

juhtumi ja kahjude vahelise põhjusliku seose tõendus;

kahjude arvutamise meetod;

muud tõendusvahendid.

   Suuniste punkt 4.5. Maksuvabastus ja tööjõuga seotud kulud väljaspool ühendust tegutsevate ühenduse kalalaevade puhul

Liikmesriigil palutakse esitada teave, mis tõendab abi vastavust suuniste punkti 4.5 tingimustele.

Kõnealune teave peab eelkõige hõlmama üksikasju, mis kinnitavad kavaga seotud laevade kalalaevade registrist kustutamise ohtu.

   Suuniste punkt 4.6. Maksutaolistest lõivudest rahastatav abi

Liikmesriigil palutakse:

näidata, kuidas maksutaolistest lõivudest saadud summasid kasutatakse ja

näidata, kuidas ja millisel alusel on nende kasutamine kokkusobiv riigiabi eeskirjadega.

Lisaks tuleb liikmesriigil näidata, kuidas kõnealuseid kavasid kohaldatakse nii omamaiste kui ka importtoodete suhtes.

   Suuniste punkt 4.7. Äärepoolseimate piirkondade kalandustoodete turustamiseks antav abi

Liikmesriigil palutakse esitada teave, mis tõendab abi vastavust kõnealuse punkti tingimustele ja nõukogu 21. mai 2007. aasta määruse (EÜ) nr 791/2007 (millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandustoodete turustamisel tekkivate lisakulude hüvituskava) (4) asjakohastele tingimustele.

   Suuniste punkt 4.8. Äärepoolseimate piirkondade kalalaevastikele antav abi

Liikmesriigil palutakse esitada teave, mis tõendab abi vastavust kõnealuse punkti tingimustele ning nõukogu 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 639/2004 (ühenduse äärepoolseimates piirkondades registreeritud kalalaevastike haldamise kohta) (5) ja nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 2792/1999 (millega kehtestatakse kalandussektorile ühenduse struktuuriabi andmise üksikasjalikud eeskirjad ja kord) (6) asjakohastele tingimustele.

   Suuniste punkt 4.9. Muudeks meetmeteks antav abi

Liikmesriigil palutakse väga täpselt kirjeldada abi liiki ja eesmärke.

Lisaks palutakse esitada üksikasjalik ja põhjendatud selgitus abi vastavuse kohta suuniste punkti 3 tingimustele ning põhjendada, kuidas see abi vastab ühise kalanduspoliitika eesmärkidele.

ÜLDPÕHIMÕTTED

Liikmesriigil palutakse kinnitada, et abi ei anta tegevusele, mida abisaaja on juba alustanud, ega tegevusele, millega abisaaja tegeleks ka üksnes turutingimustes.

Liikmesriigil palutakse kinnitada, et abi ei anta juhtudel, kus ei peeta kinni ühenduse õigusaktidest ega eelkõige ühise kalanduspoliitika eeskirjadest.

Sellega seoses palutakse liikmesriigil kinnitada, et abimeetmes on selgelt sätestatud, et abi andmise jooksul vastavad abisaajad ühise kalanduspoliitika eeskirjadele ning juhul, kui abi andmise jooksul leitakse, et abisaaja ei vasta ühise kalanduspoliitika eeskirjadele, tuleb abi tagasi maksta võrdeliselt rikkumise raskusega.

Liikmesriigil palutakse kinnitada, et abi kestus on maksimaalselt kümme aastat või vastasel korral, et ta kohustub abist uuesti teatama hiljemalt kaks kuud enne seda, kui möödub kümme aastat selle jõustumisest.

MUUD NÕUDED

Liikmesriigil palutakse esitada koos teatisega esitatud täiendavate dokumentide (nt sotsiaal-majandusandmed abi saavate piirkondade kohta, teaduslikud ja majanduslikud põhjendused) nimekiri ja sisukokkuvõte.

Liikmesriigil palutakse märkida, et kõnealune abi ei kumuleeru muu abiga, mida antakse samade abikõlblike kulude katmiseks või kahjude kompenseerimiseks.

Kui kumuleerub, palutakse liikmesriigil esitada viited abile (abikava või üksikabi), millega kõnealune abi kumuleerub, ja näidata, et kogu antud abi on kooskõlas asjaomaste eeskirjadega. Seepärast peab liikmesriik arvesse võtma igasuguse riigiabi, sealhulgas vähese tähtsusega abi.


(1)  ELT L 201, 30.7.2008, lk 16.

(2)  ELT L 214, 9.8.2008, lk 3.

(3)  ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.

(4)  ELT L 176, 6.7.2007, lk 1.

(5)  ELT L 102, 7.4.2004, lk 9.

(6)  EÜT L 337, 30.12.1999, lk 10.”


27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 258/2009,

26. märts 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 69 lõiget 2, artikli 80 lõiget 1 ja artiklit 85 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 (2) artiklis 10 on sätestatud viis, kuidas võtta tarnete lõpliku aruande koostamisel arvesse piima rasvasisaldust.

(2)

Kohanduskoefitsiendid, mida kohaldatakse selliste piimatarnete suhtes, mille rasvasisaldus on kontrolltasemest suurem või väiksem, on püsinud alates 1989. aastast ühesugusena. Võttes arvesse sellest aja jooksul tehtud piimasektori toetussüsteemi laadi mitmeid muudatusi, on asjakohane vähendada baasrasvasisaldusest suurema rasvasisaldusega tarnitud piima suhtes kohaldatavat kohanduse määra. Selliste tarnete suhtes kohaldatav koefitsient, mille tegelik rasvasisaldus on väiksem kui baasrasvasisaldus, peaks jääma muutmata.

(3)

Võttes arvesse kõnealuseid erinevaid kohandusmäärasid, on asjakohane muuta liikmesriikide poolt komisjonile iga-aastases küsimustikus esitatud teavet nii, et kajastuksid nii ülespoole kui ka allapoole kohandamise üksikasjad.

(4)

Määruse (EÜ) nr 595/2004 artikliga 2 on nõutud, et igal aastal jagab komisjon liikmesriikide teatiste alusel igale liikmesriigile riiklikud tootmiskvoodid tarnete ja otseturustamise vahel. Kõnealustes teatistes käsitletakse tootjate taotletud ümberarvestamisi. Liikmesriikidele eraldatud lisakvoot suunatakse esmalt riigi reservi ning seejärel jagavad liikmesriigid selle prognoositavate vajaduste põhjal tarnete ja otseturustamise vahel. Komisjonile sellisest jagamisest teatamise kohta puudub aga ametlik eeskiri. Seepärast on asjakohane nõuda, et komisjon arvestaks kõnealust jagamist iga-aastase kohandamise puhul ja sätestaks liikmesriikide jaoks mehhanismi, mille alusel komisjoni teavitatakse kõnealuse kvoodi jagamisest.

(5)

Mitmetes liikmesriikides on tarned olnud mitme aasta jooksul riikliku kvoodi tarnekvoodist oluliselt väiksemad. Kvoodi ületamise võimalus väheneb edaspidi veelgi seoses riiklike kvootide suurendamisega. Kogemustest ilmneb, et maksuohu vähenemisega kahaneb ka oht, et ettevõtjad näitaksid tarnete koguseid tegelikust väiksemana või neid varjaksid. Kontrollivahendite optimaalseks kasutamiseks on seepärast asjakohane sellistes liikmesriikides kontrollide intensiivsust vastavalt vähendada.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 19 lõike 3 teisele lõigule peavad liikmesriigid lõpetama kõik 12-kuulist perioodi käsitlevad kontrolliaktid hiljemalt 18 kuud pärast asjaomase kvoodiaasta lõppemist. Kui liikmesriigid kasutavad nüüd antud võimalust teatavatel juhtudel kontrollimise intensiivsust vähendada, on asjakohane lühendada kõikide aktide lõpetamiseks ette nähtud maksimaalset ajavahemikku.

(7)

Et võimaldada liikmesriikidel kasu saada kontrolli intensiivsuse vähendamisest ning võttes arvesse, et vastavalt määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 19 lõikele 2 teostatakse osa kontrolle asjaomase kvoodiaasta jooksul ja osa pärast kvoodiaasta lõppemist, on asjakohane kontrollide intensiivsust kohandada alates kvoodiaastast 2008/2009, st ajavahemikul 1. aprillist 2008 kuni 31. märtsini 2009.

(8)

Et toetada komisjoni järelevalvet kvoodisüsteemi rakendamise üle ning eelkõige seoses komisjonilt nõukogule enne 2010. ja 2012. aasta lõppu esitatavate aruannetega, on asjakohane ette näha üksikasjalikum teave kvoodi kasutamise määra, tootjatele kasutamata kvoodi jagamise ning vajaduse korral ka tootjatelt maksu sissenõudmise kohta.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 595/2004 vastavalt muuta.

(10)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 595/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 esimeses lõigus asendatakse tekst „artiklis 21” tekstiga „artiklis 25”.

2)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui vahe on positiivne, suurendatakse tarnitud piima kogust 0,09 % võrra iga 0,1 grammi lisarasva kohta piima kilogrammis.”;

ii)

viies lõik asendatakse järgmisega:

„Kui tarnitud piima mõõdetakse liitrites, korrutatakse kohandus koefitsiendiga 0,971.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Liikmesriigid sätestavad tarnete kohandused siseriiklikul tasandil nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (3) artikli 80 lõike 1 kohaselt.

3)

Artikli 19 lõike 3 teisele lõigule lisatakse järgmine lause:

„Kontrolliaktid tuleb lõpetada hiljemalt 12 kuud pärast asjaomase kvoodiaasta lõppemist liikmesriigis, kus kohaldatakse artikli 22 lõike 1 punkte aa ja ba.”

4)

Artikli 22 lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

2 % tootjatest igaks 12-kuuliseks ajavahemikuks või

aa)

1 % tootjatest liikmesriikides, kus igal kolmel eelneval 12-kuulisel ajavahemikul on kohandatud tarneid olnud vähem kui 95 % riikliku kvoodi tarnekvoodist, ning

b)

40 % deklareeritud piimakogusest pärast asjaomasel ajavahemikul tehtavat kohandust või

ba)

20 % deklareeritud piimakogusest pärast kohandust liikmesriikides, kus igal kolmel eelneval 12-kuulisel ajavahemikul on kohandatud tarneid olnud vähem kui 95 % riikliku kvoodi tarnekvoodist, ning”

5)

Artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 69 lõike 2 punkti a kohaselt teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga aasta 1. veebruari:

a)

kogused, mis on üksiktootjate taotlusel individuaalsete tarne- ja otseturustuskvootide vahel lõplikult ümber arvestatud;

b)

riiklikku reservi suunatud kvoodi jagamisest tarnete ja otseturustamise vahel määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 71 lõike 2 kohaselt alates kõnelause 12-kuulise ajavahemiku 1. aprillist.”

6)

Artiklile 27 lisatakse lõige 4:

„4.   Liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga aasta 1. oktoobrit aruande, milles käsitletakse sama kalendriaasta 31. märtsil lõppeva 12-kuulise ajavahemiku kvoodi kasutamist ja maksu sissenõudmist. Aruanne sisaldab teavet kasutamata kvoodi ümberjaotamise, jaotamises osalevate tootjate arvu ning jaotamise aluse kohta. Vajaduse korral tuleb aruandes ära näidata tootjate arv, kes panustavad lisatasu maksmisse, ja vajaduse korral juhtude arv, mille puhul lisatasu sissenõudmine on osutunud võimatuks tootja lõpliku maksevõimetuse või pankroti tõttu. Liikmesriigid edastavad komisjonile ajakohastatud aruande enne 1. detsembrit, et lisada asjakohane hiljem saadud teave. Iga järgnev aruanne annab ülevaate mis tahes sellise lisatasu sissenõudmisest, mida eelnevalt käsitati tasumata lisatasuna.”

7)

I lisa punkt 1.8 asendatakse järgmisega:

„1.8.

Rasvasisaldusest tingitud tarnete kohandus:

a)

ülespoole kohandatud tarnete kogus (kilogrammid);

b)

ülespoole kohandus kokku (kilogrammid);

c)

allapoole kohandatud tarnete kogus (kilogrammid);

d)

allapoole kohandus kokku (kilogrammid).”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2009, välja arvatud artikli 1 lõiked 3 ja 4, mida kohaldatakse alates 1. aprillist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 22.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/22


KOMISJONI OTSUS,

26. märts 2009,

millega muudetakse otsust 2008/866/EÜ kohaldamisaja osas

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1876 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/297/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti i,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsus 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust, (2) võeti vastu seetõttu, et teatavad Peruust imporditud kahepoolmelised molluskid olid saastunud A-hepatiidi viirusega (HAV) ning tehti kindlaks, et nendest sai alguse A-hepatiidi puhang inimestel. Nimetatud otsust kohaldatakse kuni 31. märtsini 2009.

(2)

Peruu ametiasutused on esitanud mõningast teavet parandusmeetmete kohta, mis kehtestati kontrolli parandamiseks ühendusse eksporditavate kahepoolsete molluskite tootmise üle.

(3)

Kõnealune teave ei ole siiski piisav ja komisjon peab korraldama kontrollimise Peruus.

(4)

Oodates Peruu ametiasutustelt kogu asjakohase teabe esitamist ja eespool nimetatud kontrollimise tulemusi, on asjakohane pikendada otsuse 2008/866/EÜ kehtivusaega 30. novembrini 2009.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2008/866/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/866/EÜ artiklis 5 asendatakse kuupäev „31. märts 2009” kuupäevaga „30. november 2009”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 307, 18.11.2008, lk 9.


27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/23


KOMISJONI OTSUS,

26. märts 2009,

otsuse 2006/502/EÜ (millega nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine) kehtivuse pikendamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 2078 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/298/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, (1) eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2006/502/EÜ (2) nõutakse liikmesriikidelt meetmete võtmist, et tagada üksnes lastekindlate tulemasinate turuleviimine ning keelustada uudsete tulemasinate turuleviimine.

(2)

Otsus 2006/502/EÜ võeti vastu kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ artikliga 13, milles piiratakse otsuste kehtivus kõige rohkem ühe aastaga, kuid neid võib samas korras kehtestada järgmisteks ajavahemikeks, millest ükski ei ole pikem kui aasta.

(3)

Otsust 2006/502/EÜ on muudetud kaks korda: esiteks otsusega 2007/231/EÜ, (3) millega pikendati otsuse kehtivust kuni 11. maini 2008, ning teiseks otsusega 2008/322/EÜ, (4) millega pikendati otsust veel ühe aasta võrra, kuni 11. maini 2009.

(4)

Kuna puuduvad muud asjakohased meetmed, et tagada tulemasinate ohutus lastele, tuleb pikendada otsuse 2006/502/EÜ kehtivust veel 12 kuu võrra ning seda otsust vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/502/EÜ artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 11. maini 2010.”

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad käesoleva otsuse järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 11. maiks 2009 ja avaldavad need. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Meglena KUNEVA


(1)  EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

(2)  ELT L 198, 20.7.2006, lk 41.

(3)  ELT L 99, 14.4.2007, lk 16.

(4)  ELT L 109, 19.4.2008, lk 40.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

27.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/24


NÕUKOGU RAAMOTSUS 2009/299/JSK,

26. veebruar 2009,

millega muudetakse raamotsuseid 2002/584/JSK, 2005/214/JSK, 2006/783/JSK, 2008/909/JSK ning 2008/947/JSK, edendades seeläbi isikute menetlusõigusi ja tõhustades selliste otsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamist, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi isiklikult kohtulikul arutelul

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõike 1 punkti a ja artikli 34 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ning Saksamaa Liitvabariigi algatust, (1)

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Süüdistatava õigus ilmuda isiklikult kohtulikule arutelule on hõlmatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6 sätestatud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele Euroopa Inimõiguste Kohtu tõlgenduses. Kohus on samuti märkinud, et süüdistatava õigus ilmuda isiklikult kohtulikule arutelule ei ole absoluutne ning et teatud tingimustel võib süüdistatav omal vabal tahtel selgesõnaliselt või vaikimisi, kuid ühemõtteliselt, nimetatud õigusest loobuda.

(2)

Erinevates raamotsustes, millega rakendatakse lõplike kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet, ei käsitleta ühtselt küsimust, mis puudutab otsuseid, mis tehakse pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud. Kõnealune ühtsuse puudumine võib muuta praktilise rakendamise keeruliseks ning takistada õigusalast koostööd.

(3)

Nimetatud raamotsustega sätestatud lahendused ei ole rahuldavad selliste kohtuasjade puhul, kus asjaomast isikut ei olnud võimalik menetlusest teavitada. Raamotsustega 2005/214/JSK (rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta), (2) 2006/783/JSK (konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse põhimõtte kohaldamise kohta), (3) 2008/909/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabaduskaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil) (4) ja 2008/947/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja tingimisi karistuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet) (5) lubatakse täidesaatval asutusel selliste otsuste täitmisest keelduda. Raamotsusega 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta) (6) lubatakse täitval õigusasutusel nõuda vahistamismääruse teinud asutuselt piisavat tagatist, et isikul, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa vahistamismäärust, on võimalus esitada taotlus asja uueks läbivaatamiseks vahistamismääruse teinud liikmesriigis ning võimalus viibida otsuse tegemise juures. Nimetatud tagatise piisavuse üle otsustab täidesaatev asutus ning seega on raske täpselt teada, millal täitmisest võib keelduda.

(4)

Seetõttu on vaja sätestada selged ja ühtsed põhjused selliste otsuste mittetunnustamiseks, mis tehti pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud. Raamotsuse eemärk on viimistleda nimetatud ühtsete põhjuste määratlust, mis võimaldaksid täidesaatval asutusel otsust täita, vaatamata sellele, et isik kohtulikul arutelul ei viibinud, austades täielikult isiku õigust kaitsele. Käesolev raamotsus ei ole mõeldud selliste vormide ja meetodite, sealhulgas menetlusnõuete reguleerimiseks, mida kasutatakse käesolevas raamotsuses sätestatud tulemuste saavutamiseks; need kuuluvad liikmesriikide õigusaktide reguleerimisalasse.

(5)

Nimetatud muudatustest tulenevalt tuleb muuta kehtivaid raamotsuseid, millega rakendatakse lõplike kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Uued sätted peaksid olema ka kõnealuse valdkonna tulevaste õigusaktide õiguslikuks aluseks.

(6)

Teisi raamotsuseid muutva käesoleva raamotsuse sätetega nähakse ette, millistel tingimustel ei tohi keelduda sellise otsuse tunnustamisest ja täitmisest, mis tehakse pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud. Täidetud ei pea olema kõik tingimused; kui üks tingimustest on täidetud, kinnitab vahistamismääruse või otsuse teinud asutus, täites Euroopa vahistamismääruse või teiste raamotsuste kohase tunnistuse vastava osa, et nõuded on või saavad täidetud, mis peaks olema piisav otsuse täitmiseks vastastikuse tunnustamise põhimõtte alusel.

(7)

Sellise otsuse tunnustamisest ja täitmisest, mis tehti pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud, ei tohi keelduda, kui isikule esitati kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, või kui ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kõnealune kohtulik arutelu, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik. Sellega seoses on enesestmõistetav, et isik peaks saama sellise teabe „õigeaegselt”, mis tähendab piisavalt vara, et tal oleks võimalik osaleda kohtulikul arutelul ning reaalselt kasutada oma õigust kaitsele.

(8)

Süüdistatava õigus õiglasele kohtulikule arutamisele tagatakse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, nii nagu seda tõlgendab Euroopa Inimõiguste Kohus. Nimetatud õigus hõlmab asjaomase isiku õigust ilmuda isiklikult kohtulikule arutelule. Selleks et asjaomane isik saaks kõnealust õigust kasutada, peab ta olema teadlik kavandatud kohtulikust arutelust. Käesoleva raamotsuse kohaselt peab iga liikmesriik tagama isiku teadlikkuse kohtulikust arutelust vastavalt oma siseriiklikule õigusele, kusjuures eeldades, et see peab toimuma kooskõlas nimetatud konventsiooni nõuetega. Kui kaalutakse teabe edastamise viisi piisavust selleks, et tagada isiku teadlikkus kohtulikust arutelust, võiks vajaduse korral Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika kohaselt pöörata eelkõige tähelepanu ka sellele, kui kohusetundlikult on asjaomane isik toiminud, et saada talle edastatud teave kätte.

(9)

Praktilistel kaalutlustel võib kohtuliku arutelu kavandatud kuupäeva esitada esialgselt lühikesse ajavahemikku jääva mitme võimaliku kuupäevana.

(10)

Sellise otsuse tunnustamisest ja täitmisest, mis tehti pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud, ei tohi keelduda, kui asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks volitused õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses, tagades praktilise ja tegeliku õigusabi. Sellega seoses ei tohiks olla oluline see, kas asjaomane isik ise valis ja määras endale õigusnõustaja ning tasus talle või kas õigusnõustaja määras ja õigusnõustajale tasus riik, eeldusel et asjaomane isik on vabatahtlikult otsustanud, et isiklikult kohtulikule arutelule ilmumise asemel esindab teda õigusnõustaja. Õigusnõustaja määramine ja sellega seotud küsimused kuuluvad liikmesriikide õigusaktide reguleerimisalasse.

(11)

Asjaomastes olemasolevates raamotsustes sätestatud mittetunnustamise põhjustega seonduvate ühtsete lahenduste puhul tuleks arvesse võtta seda, et olukorrad on erinevad seoses asjaomase isiku õigusega taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata. Sellise asja uuesti läbivaatamise või otsuse edasikaebamise eesmärk on tagada õigus kaitsele ning seda iseloomustavad järgmised elemendid: asjaomasel isikul on õigus kohal viibida, asi (sealhulgas uus tõendusmaterjal) vaadatakse sisuliselt uuesti läbi ning menetluse tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine.

(12)

Kui otsus on juba kätte toimetatud ning, Euroopa vahistamismääruse puhul, samuti siis, kui seda ei ole veel kätte toimetatud, aga see toimetatakse viivitamatult kätte pärast üleandmist, tuleks tagada õigus taotleda asja uuesti läbivaatamist või õigus otsus edasi kaevata. Teisel juhul viidatakse olukorrale, kus ametiasutustel ei õnnestunud isikuga ühendust saada, eelkõige seetõttu, et ta üritas õigusemõistmisest kõrvale hoiduda.

(13)

Kui Euroopa vahistamismäärus antakse välja vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks ning asjaomane isik ei ole saanud eelnevalt ametlikku teavet tema suhtes algatatud kriminaalmenetluse kohta ega ole talle toimetatud kätte otsust, peaks kõnealune isik täidesaatvas liikmesriigis esitatud taotluse alusel saama otsuse ärakirja üksnes teavitamise eesmärgil. Vahistamismääruse teinud ja vahistamismäärust täitvad õigusasutused peaksid vajaduse korral üksteisega konsulteerima, et saada teada, kas on vaja ja kuidas on võimalik esitada asjaomasele isikule otsuse või selle oluliste osade tõlge keeles, millest isik aru saab. Kõnealune otsuse esitamine ei tohiks lükata edasi üleandmise menetlust ega lükata edasi Euroopa vahistamismääruse täitmise otsust.

(14)

Käesolevas raamotsuses piirdutakse mittetunnustamise põhjuste määratluste viimistlemisega aktides, millega rakendatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtet. Seetõttu piirdub näiteks asja uuesti läbivaatamise taotlemise õigust käsitlevate sätete kohaldamisala kõnealuste mittetunnustamise põhjuste määratlemisega. Nende sätete eesmärk ei ole liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine. Käesolev raamotsus ei piira selliste tulevaste Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamist, mille eesmärk on ühtlustada liikmesriikide õigusaktid kriminaalõiguse valdkonnas.

(15)

Mittetunnustamise põhjused on vabatahtlikud. Siiski juhinduvad liikmesriigid kõnealuste põhjuste siseriiklikusse õigusesse ülevõtmisel eelkõige õigusest õiglasele kohtulikule arutamisele, võttes arvesse käesoleva raamotsuse üldist eesmärki, milleks on edendada isikute menetlusõigusi ning hõlbustada kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA RAAMOTSUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid ja reguleerimisala

1.   Käesoleva raamotsuse eesmärgid on edendada nende isikute menetlusõigusi, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus, ning samal ajal hõlbustada kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd ja eelkõige parandada liikmesriikidevahelist kohtuotsuste vastastikust tunnustamist.

2.   Käesolev raamotsus ei mõjuta kohustust austada põhiõigusi ja õiguse üldpõhimõtteid, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 6, sealhulgas selliste isikute õigust kaitsele, kelle suhtes on algatatud kriminaalmenetlus, ning õigusasutustele sellega seoses pandud kohustusi.

3.   Käesoleva raamotsusega kehtestatakse ühtsed eeskirjad selliste kohtuotsuste ühes liikmesriigis (täidesaatev liikmesriik) tunnustamise ja/või täitmise kohta, mille teine liikmesriik (otsuse teinud liikmesriik) tegi pärast menetlust, kus asjaomane isik kohal ei viibinud, kooskõlas raamotsuse 2002/584/JSK artikli 5 lõikega 1, raamotsuse 2005/214/JSK artikli 7 lõike 2 punktiga g, raamotsuse 2006/783/JSK artikli 8 lõike 2 punktiga e, raamotsuse 2008/909/JSK artikli 9 lõike 1 punktiga i ja raamotsuse 2008/947/JSK artikli 11 lõike 1 punktiga h.

Artikkel 2

Raamotsuse 2002/584/JSK muutmine

Raamotsust 2002/584/JSK muudetakse järgmiselt.

1.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Otsused, mis tehakse pärast kohtulikku arutelu, millele asjaomane isik isiklikult ei ilmunud

1.   Vahistamismäärust täitev õigusasutus võib samuti keelduda täitmast Euroopa vahistamismäärust, mis on tehtud vabadusekaotuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks, kui isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti, välja arvatud kui Euroopa vahistamismääruses märgitakse, et kooskõlas vahistamismääruse teinud liikmesriigi siseriiklikes õigusaktides määratletud täiendavate menetlusnõuetega

a)

ja õigeaegselt

i)

esitati asjakohasele isikule kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, või sai asjaomane isik tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et asjaomane isik oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik,

ning

ii)

teavitati asjaomast isikut sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

või

b)

on asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

või

c)

ning pärast seda, kui asjaomasele isikule otsus kätte toimetati ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine:

i)

teatas asjaomane isik selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

või

ii)

ei taotlenud asjaomane isik asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul

või

d)

ei toimetatud asjaomasele isikule otsust isiklikult kätte, kuid

i)

see toimetatakse talle isiklikult kätte viivitamatult pärast üleandmist ning teda teavitatakse selgesõnaliselt tema õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine,

ning

ii)

teda teavitatakse ajavahemikust, mille jooksul peab ta taotlema asja uuesti läbivaatamist või kaebama otsuse edasi, nagu on esitatud asjaomases Euroopa vahistamismääruses.

2.   Kui Euroopa vahistamismäärus antakse välja vabadusekaotusliku karistuse või vabadust piirava julgeolekumeetme täitmiseks lõike 1 punktis d sätestatud tingimuste kohaselt ning asjaomane isik ei ole saanud eelnevalt ametlikku teavet tema suhtes algatatud kriminaalmenetluse kohta, võib kõnealune isik, kui teda teavitatakse Euroopa vahistamismääruse sisust, taotleda otsuse ärakirja enne seda, kui ta üle antakse. Kohe pärast seda, kui vahistamismääruse teinud asutust on nimetatud taotlusest teavitatud, esitab vahistamismääruse teinud asutus otsuse ärakirja täidesaatva asutuse kaudu väljanõutavale isikule. Väljanõutava isiku taotlus ei tohi lükata edasi üleandmise menetlust ega lükata edasi Euroopa vahistamismääruse täitmise otsust. Otsus esitatakse asjaomasele isikule üksnes teavitamise eesmärgil; seda ei käsitleta otsuse ametliku kättetoimetamisena ning sellest ei hakata lugema mis tahes ajalisi piiranguid, mida kohaldatakse uuesti läbivaatamise või edasikaebamise suhtes.

3.   Kui isiku üleandmine toimub lõike 1 punktis d sätestatud tingimuste kohaselt ja kõnealune isik on taotlenud asja uuesti läbivaatamist või kaevanud otsuse edasi, vaadatakse kõnealust läbivaatamist või apellatsioonimenetlust ootava isiku kinnipidamine nimetatud menetluse lõpuleviimiseni üle kooskõlas otsuse teinud liikmesriigi seadusega kas regulaarselt või asjaomase isiku taotlusel. Selline läbivaatamine sisaldab eelkõige võimalust kinnipidamine peatada või katkestada. Asja uuesti läbivaatamine või apellatsioonimenetlus algab õigeaegselt pärast üleandmist.”

2.

Artikli 5 lõige 1 jäetakse välja.

3.

Lisas esitatud vormi („EUROOPA VAHISTAMISMÄÄRUS”) punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti:

1.

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

2.

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

3.

Kui te märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a.

asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.1b.

asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.2.

asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI

3.3.

asjaomasele isikule toimetati otsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul,

VÕI

3.4.

asjaomasele isikule ei toimetatud otsust isiklikult kätte, kuid

asjaomasele isikule toimetatakse asjaomane otsus isiklikult kätte viivitamatult pärast üleandmist ning

otsuse kättetoimetamisel teavitatakse asjaomast isikut selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

asjaomast isikut teavitatakse ajavahemikust, mille jooksul ta peab taotlema asja uuesti läbivaatamist või kaebama otsuse edasi ning mille kestus on … päeva.

4.

Kui te märgistasite punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

…”

Artikkel 3

Raamotsuse 2005/214/JSK muutmine

Raamotsust 2005/214/JSK muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 7 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt g asendatakse järgmisega:

„g)

vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele ei teavitatud asjaomast isikut kirjaliku menetluse korral otsuse teinud riigi õigusaktide kohaselt isiklikult või siseriikliku õiguse alusel pädeva esindaja kaudu tema õigusest otsus vaidlustada ja sellise õiguskaitsevahendi kasutamise tähtaegadest;”;

b)

lisatakse järgmised punktid:

„i)

vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti, välja arvatud kui tunnistusel märgitakse, et kooskõlas otsuse teinud riigi õigusaktides määratletud täiendavate menetlusnõuetega

i)

ja õigeaegselt

esitati asjakohasele isikule kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, või sai asjaomane isik tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et asjaomane isik oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik,

ning

teavitati asjaomast isikut sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

või

ii)

on asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

või

iii)

ning pärast seda, kui asjaomasele isikule otsus kätte toimetati ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine:

teatas asjaomane isik selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

või

ei taotlenud asjaomane isik asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul;

j)

vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele ei ilmunud isik isiklikult kohale, välja arvatud kui tunnistusel märgitakse, et isik, pärast seda kui teda oli selgesõnaliselt teavitatud menetlusest ning võimalusest ilmuda isiklikult kohtulikule arutelule, loobus selgesõnaliselt õigusest suulisele arutamisele ning on märkinud selgelt, et ta ei vaidlusta otsust.”

2.

Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõikes 1 ja lõike 2 punktides c, g, i ja j osutatud juhtudel konsulteerib täidesaatva riigi pädev asutus enne otsuse täieliku või osalise mittetunnustamise või mittetäitmise otsuse vastuvõtmist kohasel viisil otsuse teinud riigi pädeva asutusega ja palub endale vajaduse korral viivitamata edastada mis tahes vajalikku teavet.”

3.

Lisas esitatud vormi („tunnistus”) punktis h asendatakse punkt 3 järgmisega:

„3.

Märkida, kas asjaomane isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti:

1.

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

2.

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

3.

Kui te märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a.

asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.1b.

asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.2.

asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI

3.3.

asjaomasele isikule toimetati otsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul,

VÕI

3.4.

pärast seda, kui teda oli selgesõnaliselt teavitatud menetlusest ning võimalusest ilmuda isiklikult kohtulikule arutelule, loobus asjaomane isik selgesõnaliselt õigusest suulisele arutamisele ning on märkinud selgelt, et ta ei vaidlusta otsust.

4.

Kui te märgistasite punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

…”

Artikkel 4

Raamotsuse 2006/783/JSK muutmine

Raamotsust 2006/783/JSK muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 8 lõike 2 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

vastavalt artikli 4 lõikes 2 sätestatud tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti, välja arvatud kui tunnistusel märgitakse, et kooskõlas otsuse teinud riigi õigusaktides määratletud täiendavate menetlusnõuetega

i)

ja õigeaegselt

esitati asjakohasele isikule kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane konfiskeerimisotsus tehti, või sai asjaomane isik tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et asjaomane isik oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik,

ning

teavitati asjaomast isikut sellest, et sellise konfiskeerimisotsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

või

ii)

on asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

või

iii)

ning pärast seda, kui asjaomasele isikule konfiskeerimisotsus kätte toimetati ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine:

teatas asjaomane isik selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta konfiskeerimisotsust,

või

ei taotlenud asjaomane isik asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.”

2.

Lisas esitatud vormi („TUNNISTUS”) punkt j asendatakse järgmisega:

„j)

Konfiskeerimisotsuseni viinud toimingud

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti:

1.

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti.

2.

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti.

3.

Kui te märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a.

asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane konfiskeerimisotsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.1b.

asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel konfiskeerimisotsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.2.

asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI

3.3.

asjaomasele isikule toimetati konfiskeerimisotsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

4.

Kui te märgistasite punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

…”

Artikkel 5

Raamotsuse 2008/909/JSK muutmine

Raamotsust 2008/909/JSK muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 9 lõike 1 punkt i asendatakse järgmisega:

„i)

vastavalt artiklis 4 sätestatud tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti, välja arvatud kui tunnistusel märgitakse, et kooskõlas otsuse teinud riigi õigusaktides määratletud täiendavate menetlusnõuetega

i)

ja õigeaegselt

esitati asjakohasele isikule kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, või sai asjaomane isik tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et asjaomane isik oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik,

ning

teavitati asjaomast isikut sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

või

ii)

on asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

või

iii)

ning pärast seda, kui asjaomasele isikule otsus kätte toimetati ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine:

teatas asjaomane isik selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

või

ei taotlenud asjaomane isik asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.”

2.

I lisas esitatud vormi („Tunnistus”) punktis i asendatakse punkt 1 järgmisega:

„1.

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti:

1.

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

2.

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

3.

Kui te märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a.

asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.1b.

asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.2.

asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

VÕI

3.3.

asjaomasele isikule toimetati otsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine, ning

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

4.

Kui te märgistasite punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

…”

Artikkel 6

Raamotsuse 2008/947/JSK muutmine

Raamotsust 2008/947/JSK muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 11 lõike 1 punkt h asendatakse järgmisega:

„h)

vastavalt artiklis 6 sätestatud tunnistusele ei ilmunud asjaomane isik isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti, välja arvatud kui tunnistusel märgitakse, et kooskõlas otsuse teinud riigi õigusaktides määratletud täiendavate menetlusnõuetega

i)

ja õigeaegselt

esitati asjakohasele isikule kohtukutse isiklikult ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, või sai asjaomane isik tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et asjaomane isik oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik,

ning

teavitati asjaomast isikut sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

või

ii)

on asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses,

või

iii)

ning pärast seda, kui asjaomasele isikule otsus kätte toimetati ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mille tulemuseks võib olla algse otsuse tühistamine:

teatas asjaomane isik selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

või

ei taotlenud asjaomane isik asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.”

2.

I lisas esitatud vormi („Tunnistus”) punkt h asendatakse järgmisega:

„h)

Märkida, kas isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti:

1.

Jah, isik ilmus isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

2.

Ei, isik ei ilmunud isiklikult kohtulikule arutelule, mille tulemusel otsus tehti.

3.

Kui te märgistasite punkti 2 all oleva lahtri, palun kinnitage ühte järgmisest:

3.1a.

asjaomasele isikule esitati … (päev/kuu/aasta) isiklikult kohtukutse ning seega teavitati teda sellest, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel asjaomane otsus tehti, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui isik ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.1b.

asjaomasele isikule ei esitatud kohtukutset isiklikult, vaid ta sai tegelikult muul viisil ametliku teabe selle kohta, millal ja kus toimub kava kohaselt kohtulik arutelu, mille tulemusel otsus tehti, sellisel viisil, et ühemõtteliselt tehti kindlaks, et ta oli kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, ja teda teavitati sellest, et otsuse võib teha ka siis, kui ta ei ilmu kohtulikule arutelule,

VÕI

3.2.

asjaomane isik, olles kavandatud kohtulikust arutelust teadlik, on andnud volitused enda kohtulikul arutelul kaitsmiseks asjaomase isiku või riigi poolt määratud õigusnõustajale, kes teda kohtulikul arutelul ka kaitses;

VÕI

3.3.

asjaomasele isikule toimetati otsus kätte … (päev/kuu/aasta) ning teda teavitati selgesõnaliselt õigusest taotleda asja uuesti läbivaatamist või otsus edasi kaevata ning tema õigusest osaleda sellel kohtulikul arutelul, mis võimaldab asja, sealhulgas uue tõendusmaterjali sisulist uuesti läbivaatamist ja mis võib viia algse otsuse tühistamiseni, ning

asjaomane isik teatas selgesõnaliselt, et ta ei vaidlusta seda otsust,

VÕI

asjaomane isik ei taotlenud asja uuesti läbivaatamist ega kaevanud otsust edasi kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

4.

Kui te märgistasite punkti 3.1b, 3.2 või 3.3 all oleva lahtri, palun esitage teave selle kohta, kuidas asjaomane tingimus on täidetud:

…”

Artikkel 7

Territoriaalne kohaldatavus

Käesolevat raamotsust kohaldatakse Gibraltari suhtes.

Artikkel 8

Raamotsuse rakendamine ja üleminekusätted

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse sätete järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 28. märtsiks 2011.

2.   Käesolevat raamotsust kohaldatakse lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates selliste otsuste tunnustamise ja täitmise suhtes, mis tehakse, kui asjaomane isik ei viibi kohtulikul arutelul.

3.   Kui liikmesriik on teatanud käesoleva raamotsuse vastuvõtmisel, et on põhjust eeldada, et kõnealusel liikmesriigil ei ole võimalik käesoleva raamotsuse sätteid lõikes 1 nimetatud kuupäevaks järgida, hakatakse käesolevat raamotsust kohaldama hiljemalt 1. jaanuarist 2014 selliste otsuste tunnustamise ja täitmise suhtes, mis tehakse kõnealuse liikmesriigi pädevate õigusasutuste poolt selliselt, et asjaomane isik ei viibi kohtulikul arutelul. Mis tahes muu liikmesriik võib nõuda, et sellise avalduse teinud liikmesriik kohaldaks artiklites 2–6 nimetatud raamotsuste olulisi sätteid nende algselt vastu võetud versioonides selliste otsuste tunnustamise ja täitmise suhtes, mis tehti kõnealuse muu liikmesriigi poolt selliselt, et asjaomane isik ei viibinud kohtulikul arutelul.

4.   Kuni lõigetes 1 ja 3 nimetatud kuupäevadeni kohaldatakse artiklites 2–6 nimetatud raamotsuste olulisi sätteid jätkuvalt nende algselt vastu võetud versioonides.

5.   Lõike 3 kohaselt esitatud avaldus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Selle võib igal ajal tagasi võtta.

6.   Liikmesriigid edastavad nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile nende sätete teksti, millega võetakse siseriiklikku õigusse üle käesolevast raamotsusest tulenevad kohustused.

Artikkel 9

Läbivaatamine

1.   Komisjon esitab hiljemalt 28. märtsiks 2014 liikmesriikidelt vastavalt artikli 8 lõikele 6 saadud teabe põhjal aruande.

2.   Nõukogu hindab lõikes 1 osutatud aruande alusel:

a)

mil määral on liikmesriigid võtnud käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikke meetmeid ning

b)

käesoleva raamotsuse kohaldamist.

3.   Vajaduse korral lisatakse lõikes 1 osutatud aruandele seadusandlikud ettepanekud.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev raamotsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LANGER


(1)  ELT C 52, 26.2.2008, lk 1.

(2)  24. veebruari 2005. aasta raamotsus (ELT L 76, 22.3.2005, lk 16).

(3)  6. oktoobri 2006. aasta raamotsus (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59).

(4)  27. novembri 2008. aasta raamotsus (ELT L 327, 5.12.2008, lk 27).

(5)  27. novembri 2008. aasta raamotsus (ELT L 337, 16.12.2008, lk 102).

(6)  13. juuni 2002. aasta raamotsus (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1).