ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 79

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
25. märts 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 246/2009, 26. veebruar 2009, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon)

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 247/2009, 24. märts 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 248/2009, 19. märts 2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootjaorganisatsioonide tunnustamist käsitlevate teatiste, hindade kindlaksmääramise ja sekkumise kohta kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse raames (uuesti sõnastatud)

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 249/2009, 23. märts 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 297/95, kohandades Euroopa Ravimiameti lõivusid inflatsioonimäärale

34

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/289/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 20. jaanuar 2009, millega antakse Lätile vastastikust abi

37

 

 

2009/290/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 20. jaanuar 2009, millega antakse Lätile ühenduse keskmise tähtajaga rahalist abi

39

 

 

Komisjon

 

 

2009/291/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. märts 2009, linnu-, sea- ja lambaliha päritoluriigi märgistamist käsitlevate Iirimaa eeskirjade projektide kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1931 all)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 24. märts 2009, millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1959 all)  ( 1 )

44

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2009/293/ÜVJP, 26. veebruar 2009, Euroopa Liidu ja Keenia valitsuse vahelise kirjavahetuse kohta, mis käsitleb piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimusi ja korda ning nende kohtlemist pärast sellist üleandmist

47

Euroopa Liidu ja Keenia vaheline kirjavahetus piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimuste ja korra ning nende kohtlemise kohta pärast sellist üleandmist

49

 

*

Nõukogu ühismeede 2009/294/ÜVJP, 23. märts 2009, millega muudetakse ühismeedet 2008/736/ÜVJP Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias EUMM Georgia

60

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 246/2009,

26. veebruar 2009,

asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid)

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 83,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 479/92 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud määrus kodifitseerida.

(2)

Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaselt võib kuulutada asutamislepingu artikli 81 lõike 1 kohaldamatuks kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse teatavate liikide suhtes, mis vastavad asutamislepingu artikli 81 lõike 3 tingimustele.

(3)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 83 tuleb määruse või direktiiviga vastu võtta asutamislepingu artikli 81 lõike 3 rakendussätted. Asutamislepingu artikli 83 lõike 2 punkti b kohaselt tuleb selliste sätetega kehtestada üksikasjalikud eeskirjad asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamiseks, võttes arvesse ühelt poolt vajadust kindlustada tõhus järelevalve ja teiselt poolt vajadust lihtsustada halduskontrolli niipalju kui võimalik. Vastavalt asutamislepingu artikli 83 lõike 2 punktile d tuleb kõnealustes sätetes määratleda komisjoni ja Euroopa Kohtu sellekohased funktsioonid.

(4)

Liinilaevandus on kapitalimahukas tööstusharu. Konteinerveod on suurendanud vajadust koostöö ja ratsionaliseerimise järele. Selleks, et edukalt konkureerida liinilaevanduse maailmaturul, peaksid ühenduse mereveod saavutama vajaliku majanduskasvu.

(5)

Liinilaevandusettevõtjate vahel sõlmitud ühised teeninduskokkulepped, mille eesmärk on ratsionaliseerida oma tegevust tehniliste, tegevus- ja/või kaubanduskokkulepete abil (laevandusringkondades tuntud konsortsiumide nime all), aitavad kaasa liinilaevandusteenuste tõhustamisele ning tehniliste ja majanduslike edusammude suurendamisele.

(6)

Meretranspordil on oluline tähtsus ühenduse kaubavahetuse arendamisel ning konsortsiumlepped võivad olla tähtsad, arvestades rahvusvahelise liinilaevanduse iseärasusi. Kõnealuste lepete seaduslikuks tunnistamine on üks viis, mis aitab parandada ühenduse laevanduse konkurentsivõimet.

(7)

Konsortsiumide pakutavate laevandusteenuste kasutajad võivad saada osa tootlikkuse suurendamisest ja teenuste täiustamisest tulenevast kasust, mis muu hulgas saavutatakse suurema veomahu kasutamisega kaasneva kulutuste vähenemisega ning laevade ja seadmete täiustamisega kaasnevate teenuste kvaliteedi paranemisega.

(8)

Seetõttu tuleks komisjonil võimaldada määrusega teatada, et asutamislepingu artikli 81 lõike 1 sätteid ei kohaldata konsortsiumlepete, otsuste ega kooskõlastatud tegevuse teatavate liikide suhtes, lihtsustamaks ettevõtjatevahelist koostööd majanduslikult soovitaval viisil ning konkurentsipoliitikale kahjulikku mõju avaldamata. Komisjon peaks tihedas ja pidevas koostöös liikmesriikide pädevate asutustega olema võimeline täpselt määratlema kõnealuste erandite ulatuse ning nendega kaasnevad tingimused.

(9)

Liinilaevanduse konsortsiumid on erilised ja terviklikud ühisettevõtted. Eri asjaoludel sõlmitud konsortsiumlepped erinevad üksteisest suurel määral. Konsortsiumlepete ulatust, osapooli, tegevust või tingimusi muudetakse sageli. Seetõttu peaks komisjoni ülesanne olema aeg-ajalt kindlaks määrata need konsortsiumid, kellele tuleks anda grupierand.

(10)

Tagamaks, et asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kõik tingimused oleksid täidetud, tuleks grupierandid siduda tingimustega, tagamaks et lastisaatjad saaksid kasust õiglast osa ning säiliks konkurents,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Komisjon võib määrusega ning kooskõlas asutamislepingu artikli 81 lõikega 3 teatada, et asutamislepingu artikli 81 lõiget 1 ei kohaldata ettevõtjatevaheliste kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ning kooskõlastatud tegevuse nende liikide suhtes, mille eesmärk on edendada liinilaevandusettevõtjate vahelist koostööd ühiste meretransporditeenuste osutamise vallas või sellist koostööd alustada, et ratsionaliseerida oma tegevust tehniliste, tegevus- ja/või kaubanduskokkulepete abil, välja arvatud hindade kindlaksmääramine (konsortsiumid).

2.   Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt vastu võetud määruses nähakse ette, milliste kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes seda kohaldatakse, ning täpsustatakse tingimused ja kohustused, mille alusel asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaselt ei kohaldata nende suhtes asutamislepingu artikli 81 lõiget 1.

Artikkel 2

1.   Artikli 1 kohaselt vastu võetud määrust kohaldatakse viis aastat alates selle jõustumise kuupäevast.

2.   Kui artikli 1 kohaselt vastu võetud määruse vastuvõtmise aluseks olnud asjaolud muutuvad, võib nimetatud määruse kehtetuks tunnistada või seda muuta.

Artikkel 3

Artikli 1 kohaselt vastu võetud määrus võib sisaldada sätet, et seda kohaldatakse tagasiulatuvalt nimetatud määruse jõustumise kuupäeval kehtivate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, kui need vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud tingimustele.

Artikkel 4

Artikli 1 kohase määrusega võidakse ette näha, et asutamislepingu artikli 81 lõikes 1 sisalduv keeld ei kohaldu selle määrusega määratud aja jooksul kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis olid 1. jaanuaril 1995. aastal juba olemas ning mille suhtes Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu kohaldub artikli 81 lõige 1 ning mis ei vasta artikli 81 lõike 3 tingimustele. Sellest olenemata ei kohaldu käesolev artikkel kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis 1. jaanuaril 1995. aastal juba kuulusid EMP lepingu artikli 53 lõike 1 reguleerimisalasse.

Artikkel 5

Enne artiklis 1 ettenähtud määruse vastu võtmist avaldab komisjon selle eelnõu, et kõik asjaomased isikud ja organisatsioonid saaksid esitada oma arvamuse komisjoni määratud põhjendatud tähtaja jooksul, mille pikkus on vähemalt üks kuu.

Artikkel 6

Enne määruse eelnõu avaldamist ja enne artikli 1 kohase määruse vastuvõtmist konsulteerib komisjon konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega, millele on osutatud nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) (4) artiklis 14.

Artikkel 7

Määrus (EMÜ) nr 479/92, mida on muudetud I lisas loetletud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt II lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LANGER


(1)  Euroopa Parlamendi 23. aprilli 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 55, 29.2.1992, lk 3.

(3)  Vt I lisa.

(4)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

(märgitud artiklis 7)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 479/92

(EÜT L 55, 29.2.1992, lk 3)

 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003

(EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1)

Ainult artikkel 42

1994. aasta ühinemisakti artikkel 29 ja I lisa punkt IIIA.4

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 56)

 


II LISA

VASTAVUSTABEL

Määrus (EMÜ) nr 479/92

Käesolev määrus

Artiklid 1, 2 ja 3

Artiklid 1, 2 ja 3

Artikkel 3a

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

I lisa

II lisa


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 247/2009,

24. märts 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 248/2009,

19. märts 2009,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootjaorganisatsioonide tunnustamist käsitlevate teatiste, hindade kindlaksmääramise ja sekkumise kohta kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse raames (uuesti sõnastatud)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 34 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. jaanuari 2001. aasta määrust (EÜ) nr 80/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 104/2000 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootjaorganisatsioonide tunnustamist käsitlevate teatiste, hindade kindlaksmääramise ja sekkumise kohta kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse raames, (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Täiendavate muudatuste tegemiseks seoses käesoleva määruse kohaldamisel kasutatavate liikmesriikide piirkondade loetelu ja valuutakoodide kohandustega tuleks see määrus selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Komisjon avaldab kooskõlas määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 13 lõikega 6 igal aastal tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja nende ühenduste loetelu. Seepärast peavad liikmesriigid esitama komisjonile asjakohase teabe.

(3)

Komisjonil peab olema võimalik jälgida tootjaorganisatsioonide tegevust hinna tasakaalustamisel ja seda, kuidas need rakendavad rahalise hüvitise ja ülekandelisatasu süsteeme.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklitega 21–26 ettenähtud ühenduse sekkumiskorrale on vaja teavet täpselt määratletud piirkondades korrapäraselt registreeritud hindade kohta.

(5)

Ühise kalanduspoliitika haldamise raames on võetud kasutusele liikmesriikide ja komisjoni vaheline elektrooniline andmeedastussüsteem (FIDES II-süsteem). Seda tuleks kasutada käesolevas määruses osutatud teabe kogumiseks.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalandustooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

Tootjaorganisatsioonide ja nende ühenduste tunnustamist käsitlevad teatised

Artikkel 1

Liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 6 lõike 1 punktis c ja artikli 13 lõike 3 punktis d osutatud teabe hiljemalt kahe kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmise kuupäeva.

Teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse I lisas.

II   PEATÜKK

Hinnad ja sekkumine

Artikkel 2

Liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 17 lõikes 4 osutatud teabe hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kalandusaasta algust.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest esimeses lõigus osutatud üksikasjaliste andmetega seotud muudatustest.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Liikmesriigid teatavad komisjonile määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja IV lisas loetletud kalaliikide kogused, mis nende territooriumil on käesoleva määruse VIII lisa tabelis 1 määratletud eri piirkondades igas kvartalis lossitud, müüdud, turult kõrvaldatud ja üle kantud, samuti müüdud koguste väärtuse hiljemalt seitsme nädala jooksul pärast kõnealuse kvartali lõppu.

Kui olukord määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud ühe või mitme kalaliigi suhtes teravneb, teatavad liikmesriigid komisjonile nende territooriumil käesoleva määruse VIII lisa tabelis 1 määratletud eri piirkondades iga kahe nädala jooksul lossitud, müüdud, turult kõrvaldatud ja ülekantud kogused ning müüdud koguste väärtuse hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kõnealuse kahenädalase perioodi lõppu.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 4

Liikmesriigid teatavad komisjonile igas kvartalis kõikide määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud ning turult kõrvaldatud toodete väärtuse ja kogused komisjoni määruse (EÜ) nr 2493/2001 (4) artiklis 1 sätestatud realiseerimisvõimaluste kaupa hiljemalt kaheksa nädala jooksul pärast kõnealuse kvartali lõppu.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 5

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikide määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud toodete kogused, mis on igas kvartalis lossitud, müüdud ja ladustatud käesoleva määruse VIII lisa tabelis 1 määratletud eri piirkondades, samuti müüdud koguste väärtuse hiljemalt kuue nädala jooksul pärast kõnealuse kvartali lõppu.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse V lisas.

Artikkel 6

Liikmesriigid teatavad komisjonile kõikide määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud toodete kogused, mille tootjaorganisatsioonid on igal kuul lossinud, müünud ja tarninud tööstusele käesoleva määruse VIII lisa tabelis 1 määratletud eri piirkondades, ning tööstusele tarnitud koguste väärtuse hiljemalt kuue nädala jooksul pärast kõnealuse kuu lõppu.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 7

Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal kolme kuu jooksul pärast kõnealuse aasta lõppu teabe, mis võimaldab kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 104/2000 artiklitega 23 ja 25 ettenähtud vajalike tasakaalustamis- ja ladustamistoimingutega seotud tehnilised kulud.

Kõnealune teave ja selle esitusviis on määratletud käesoleva määruse VII lisas.

III   PEATÜKK

Üld- ja lõppsätted

Artikkel 8

Liikmesriigid edastavad komisjonile teabe elektrooniliselt, kasutades selleks ühise kalanduspoliitika haldamise raames praegu rakendatavat andmevahetussüsteemi (FIDES II-süsteem).

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 80/2001 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda X lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 13, 17.1.2001, lk 3.

(3)  Vt IX lisa.

(4)  EÜT L 337, 20.12.2001, lk 20.


I LISA

Tootjaorganisatsioone ja nende ühendusi käsitlev teave

Registreerimisnumber

Andmevälja nimi

Tüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Sõnumitüüp

<TYP>

Tekst

3

INS = uus

MOD = muutmine

DEL = tunnustamise tühistamine

5

Tootjaorganisatsiooni või nende ühenduse nr

<NOP>

Tekst

7

Ainult MOD- või DEL-tüüpi sõnumi puhul

6

Nimi

<NOM>

Tekst

 

 

7

Ametlik lühend

<ABB>

 

 

Olemasolu korral

8

Riiklik nr

<NID>

 

 

Olemasolu korral

9

Pädevuspiirkond

<ARE>

Tekst

 

 

10

Tegevus

<ACT>

Tekst

6

Tabel 10

11

Asutamiskuupäev

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Põhikirja koostamise kuupäev

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Tunnustamise kuupäev

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Tunnustamise tühistamise kuupäev

<DRA>

YYYYMMDD

 

Ainult DEL-tüüpi sõnumi puhul

15

1. aadress

<ADR1>

Tekst

 

 

16

2. aadress

<ADR2>

Tekst

 

 

17

3. aadress

<ADR3>

 

 

 

18

Postiindeks

<CPO>

Tekst

 

 

19

Koht

<LOC>

Tekst

 

 

20

1. telefoninumber

<TEL1>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

2. telefoninumber

<TEL2>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faks

<FAX>

Tekst

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-post

<MEL>

Tekst

 

 

24

Veebisaidi aadress

<WEB>

Tekst

 

 

25 ja järgmised

Ühendusse kuuluva tootjaorganisatsiooni nr

<ADH>

Tekst

 

Tootjaorganisatsioonide ühenduse puhul liikmete loetelu


II LISA

Tootjaorganisatsioonide kohaldatavad kõrvaldamishinnad

Saadetakse kahe kuu jooksul pärast kalandusaasta algust


Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-PO-WP

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

Y

1

Y = iga-aastane

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = järjestikused osad

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Tootjaorganisatsiooni identifitseerimiskood

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Liigi kood

 

Tekst

3

Tabel 7

 

Säilitamiskood

 

Tekst

3

Tabel 4

 

Töötlemisviisi kood

 

Tekst

2

Tabel 3

 

Värskuskood

 

Tekst

2

Tabel 5

 

Suuruskood

 

Tekst

3

Tabel 2

 

Kõrvaldamishind

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas 1 000 kg kohta

 

Piirkond, kus kõrvaldamishinda korrigeeritakse piirkondliku koefitsiendiga

 

Tekst

 

Tabel 8


III LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja IV lisas loetletud tooted

Kvartalis edastatav teatis


Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FRESH

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

Q või C

1

Q = kvartal

C = kriisiolukord

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = järjestikused osad

kvartal: 1–4

kaks nädalat: 1–24

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Lossimispiirkond (NUTS kood)

<DAT>

Tekst

7

Tabel 1

 

Liigi kood

 

Tekst

3

Tabel 7

 

Säilitamiskood

 

Tekst

3

Tabel 4

 

Töötlemisviisi kood

 

Tekst

2

Tabel 3

 

Värskuskood

 

Tekst

2

Tabel 5

 

Suuruskood

 

Tekst

3

Tabel 2

 

Müüdud koguste väärtus

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Müüdud kogused

 

Täisarv

 

kg

 

Ühenduse hinnaga turult kõrvaldatud kogused

 

Täisarv

 

kg

 

Autonoomse hinnaga turult kõrvaldatud kogused

 

Täisarv

 

kg

 

Ülekantud kogused

 

Täisarv

 

kg


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I lisas loetletud tooted

Turult kõrvaldatud toodete kasutamine

Kvartalis edastatav teatis


Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-STD-VAL

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

Q

1

Q = kvartal

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = järjestikused kvartalid

1–4

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Liigi kood

<DAT>

Tekst

3

Tabel 7

 

Kasutusotstarbe kood

 

Tekst

6

Tabel 9

 

Müüdud või üleantud koguste väärtus

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

Üleantud koguste väärtus võib olla 0

 

Müüdud või üleantud kogused

 

Täisarv

 

kg


V LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 II lisas loetletud tooted (kvartalis edastatav teatis)

Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-FROZEN

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

Q

1

Q = kvartal

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = järjestikused kvartalid 1–4

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Lossimispiirkond (NUTS kood)

<DAT>

Tekst

7

Tabel 1

 

Liigi kood

<DAT>

Tekst

3

Tabel 7

 

Säilitamiskood

 

Tekst

3

Tabel 4

 

Töötlemisviisi kood

 

Tekst

2

Tabel 3

 

Värskuskood

 

Tekst

2

Tabel 5

 

Suuruskood

 

Tekst

3

Tabel 2

 

Müüdud koguste väärtus

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Enne ladustamist müüdud kogused

 

Täisarv

 

kg

 

Ladustatud kogused

 

Täisarv

 

kg

 

Laost väljaviidud kogused

 

Täisarv

 

kg


VI LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud tooted

Sagedus: igakuiselt edastatav teatis


Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TUNA

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

M

1

M = igakuine

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = järjestikused kuud 1–12

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Tootjaorganisatsioon

<DAT>

Tekst

7

CCC-999

 

Liigi kood

 

Tekst

3

Tabel 7

 

Säilitamiskood

 

Tekst

3

Tabel 4

 

Töötlemisviisi kood

 

Tekst

2

Tabel 3

 

Suuruskood

 

Tekst

3

Tabel 2

 

Müüdud ja tööstusele tarnitud koguste väärtus

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Müüdud ja tööstusele tarnitud kogused

 

Täisarv

 

kg


VII LISA

Määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja II lisas loetletud tooted

Sagedus: iga-aastaselt edastatav teatis


Registreerimisnumber

Asjakohased andmed

Andmetüüp

Esitusviis

Suurus

Kood

1

Sõnumi identifitseerimine

<REQUEST.NAME>

Tekst

 

MK-TECH

2

Liikmesriik

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekst

3

Tabel 1

3

Järjekorranumber

<LOT>

Numbritega

4

Liikmesriigi ettenähtud järjekorranumber

4

Sõnumitüüp

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Edastamise kuupäev

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Perioodi liik

<PTYP>

Y

1

Y = iga-aastane

7

Perioodi identifitseerimine

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = aasta

8

Kasutatud valuuta

<MON>

Tekst

3

Tabel 6

9 ja järgmised

Tootekood

<DAT>

Tekst

3

1AB = I lisa A või B osasse kuuluv toode

1C = I lisa C osasse kuuluv toode

2 = II lisasse kuuluv toode

 

Tehniliste kulude kood

 

Tekst

2

Tabel 11

 

Tööjõukulud

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Energiakulud

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Transpordikulud

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas

 

Muud kulud (pakend, marinaad, vahetu pakkimine jne)

 

Täisarv

 

Punktis 8 esitatud valuutas


VIII LISA

Tabel 1

NUTS koodid „ISO-A3-koodid”

RIIK

NUTS piirkond

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabel 2

Suuruskoodid

Kood

Nimi

1

Suurus 1

2

Suurus 2

3

Suurus 3

4

Suurus 4

5

Suurus 5

6

Suurus 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Ei kohaldata

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabel 3

Töötlemisviisi koodid

Kood

Töötlemisviis

1

Terved

12

Peata

3

Roogitud, peaga

31

Roogitud, lõpusteta

32

Roogitud, peata

61

Puhastatud

25

Küljed

2

Filee

62

Rümbad, nülitud

63

Rümbad

21

Luudega standardfilee

22

Luudeta fileed

23

Nahaga fileed

24

Nahata fileed

51

Pressitud kuubikud

5

Tükid ja muu liha

11

Peaga või ilma

9

Kõik sobivad töötlemisviisid, v.a terved ning roogitud, kuid lõpustega

26

Fileed pressitud kuubikutena < 4 kg

70

Puhastatud, peadega või terved

71

Kõik käesoleva liigi jaoks sobivad töötlemisviisid

72

Kõik sobivad töötlemisviisid, v.a fileed, tükid ja muu liha

6

Puhastatud, rümbad

7

Muud töötlemisviisid

SO

Ei kohaldata


Tabel 4

Säilitamiskoodid

Kood

Säilitamine

SO

Ei kohaldata

V

Elus

C

Külmutatud

CU

Vees keedetud

S

Soolatud

FC

Värske või külmutatud

FR

Värske või jahutatud

PRE

Ettevalmistus

CSR

Kalakonserv

F

Värske

R

Jahutatud


Tabel 5

Värskuskoodid

Kood

Värskuskategooria

E

Ekstraklass

A

A

B

B

V

Elus

SO

Ei kohaldata


Tabel 6

Valuutakoodid

Kood

Valuuta

EUR

Euro

BGN

Bulgaaria lev

CZK

Tšehhi kroon

DKK

Taani kroon

EEK

Eesti kroon

GBP

Inglise nael

HUF

Ungari forint

LTL

Leedu litt

LVL

Läti latt

PLN

Poola zlott

RON

uus Rumeenia leu

SEK

Rootsi kroon


Tabel 7

Kood

Liik

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. and Euthynnus spp. excluding Thunnus thunnus and T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabel 8

Piirkonnad, kus kõrvaldamishinda korrigeeritakse piirkondliku koefitsiendiga

Kood

Piirkond

Piirkonna kirjeldus

MADER

Assoorid ja Madeira

Assoori saarestik ja Madeira saar

BALNOR

Läänemere põhjaosa

Läänemeri põhja pool 59°30′ laiuskraadi

CANA

Kanaarid

Kanaari saared

CORN

Cornwall

Ühendkuningriigi Cornwalli ja Devoni krahvkonna rannikualad ja saared

ECOS

Šotimaa

Šotimaa kirdeosa rannikualad Wickist Aberdeenini

ECOIRL

Šotimaa ja Põhja-Iirimaa

Šotimaa rannikualad edelaosas asuvast Portpatrickist kuni kirdeosas asuva Wickini ning kõnealustest piirkondadest läänes ja põhjas asuvad saared. Põhja-Iirimaa rannikualad ja saared

ESTECO

Šotimaa (idaosa)

Šotimaa rannikualad Portpatrickist Eyemouthini ning kõnealustest piirkondadest läänes ja põhjas asuvad saared

ESPATL

Hispaania (Atlandi ookeani äärne)

Atlandi ookeani äärsed Hispaania rannikualad (v.a Kanaari saared)

ESTANG

Ida-Inglismaa

Inglismaa idapoolsed rannikualad Berwickist Doverini. Šotimaa rannikualad Portpatrickist Eyemouthini ning kõnealustest piirkondadest läänes ja põhjas asuvad saared. Downi krahvkonna rannikualad

FRAATL

Prantsusmaa (Atlandi ookeani, La Manche'i ja Põhjamere äärne)

Atlandi ookeani, La Manche'i väina ja Põhjamere äärsed Prantsuse rannikualad

IRL

Iirimaa

Iirimaa rannikualad ja saared

NIRL

Põhja-Iirimaa

Downi krahvkonna rannikualad (Põhja-Iirimaa)

PRT

Portugal

Atlandi ookeani äärsed Portugali rannikualad

UER

Ülejäänud Euroopa Liit

Euroopa Liit, v.a need piirkonnad, mille suhtes kohaldatakse piirkondlikku koefitsienti

EU

Euroopa Liit

Euroopa Liit tervikuna

WECO

Šotimaa (lääneosa)

Rannikualad Troonist (Šotimaa edelaosas) Wickini (Šotimaa kirdeosas) ning kõnealustest piirkondadest läänes ja põhjas asuvad saared

BALSUD

Läänemeri

Läänemeri lõuna pool 59°30′ laiuskraadi


Tabel 9

Turult kõrvaldatud koguste kasutamine

Kood

Turult kõrvaldatud koguste kasutamine

FMEAL

Kasutatakse pärast jahuks töötlemist (loomatoiduks)

OTHER

Kasutatakse värskelt või konserveerituna (loomatoiduks)

NOALIM

Kasutatakse muuks otstarbeks kui toiduks

DIST

Jagatakse tasuta

BAIT

Kasutatakse söödaks


Tabel 10

Püügiliigid

Kood

Püügiliik

D

Süvamerepüük

H

Avamerepüük

C

Rannapüük

L

Väikesemahuline kohalik püük

O

Muu püük

A

Vesiviljelus


Tabel 11

Tehniliste kulude liigid

Kood

Tehniliste kulude liik

CO

Külmutamine

ST

Ladustamine

FL

Fileerimine

SL

Soolamine ja kuivatamine

MA

Marineerimine

CU

Keetmine ja pastöriseerimine

VV

Kinnitatud mahutites elusalt säilitamine


IX LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 80/2001 (EÜT L 13, 17.1.2001, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2494/2001 (EÜT L 337, 20.12.2001, lk 22)

2003. aasta ühinemisakt (II lisa punkt 7.4, lk 445)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 20.12.2006, lk 1)

Ainult artikli 1 lõike 1 neljandas taandes tehtud viite puhul komisjoni määrusele (EÜ) nr 80/2001 ja lisa punkti 5 lõike 1 puhul


X LISA

Vastavustabel

Komisjoni määrus (EÜ) nr 80/2001

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V lisa

V lisa

VI lisa

VI lisa

VII lisa

VII lisa

VIII lisa

VIII lisa

IX lisa

X lisa


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 249/2009,

23. märts 2009,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 297/95, kohandades Euroopa Ravimiameti lõivusid inflatsioonimäärale

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrust (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, (2) artikli 67 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „ravimiamet”) tulud koosnevad ühenduse toetusest ja tasudest, mida ettevõtted on maksnud. Määruses (EÜ) nr 297/95 on sätestatud nimetatud lõivude kategooriad ja tasemed.

(2)

Määruse (EÜ) nr 297/95 artiklis 12 on sätestatud, et komisjon vaatab ravimiameti lõivud inflatsioonimäärast lähtudes üle ning ajakohastab need jõustumisega iga aasta esimesel aprillil.

(3)

Seega tuleks nimetatud lõivud 2008. aasta inflatsioonimäärast lähtudes ajakohastada. Euroopa Ühenduste Statistikaameti (Eurostat) avaldatud andmeil oli ühenduse inflatsioonimäär 2008. aastal 3,7 %.

(4)

Lihtsuse mõttes tuleks kohandatud lõivutasemed ümardada lähima 100 euroni.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 297/95 vastavalt muuta.

(6)

Õiguskindluse huvides ei tuleks käesolevat määrust kohaldada kehtivate taotluste suhtes, mis on esitatud enne 1. aprilli 2009.

(7)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 297/95 artikliga 12 peab ajakohastus jõustuma 1. aprillil 2009. Seetõttu on vaja, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ning et seda kohaldataks alates nimetatud kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 297/95 muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „242 600 eurot” summaga „251 600 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „24 300 eurot” summaga „25 200 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „94 100 eurot” summaga „97 600 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „156 800 eurot” summaga „162 600 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „9 400 eurot” summaga „9 700 eurot”;

neljandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

iii)

punkti c muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „72 800 eurot” summaga „75 500 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „18 200 kuni 54 600 eurot” vahemikuga „18 900 kuni 56 600 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „2 600 eurot” asendatakse summaga „2 700 eurot”;

summa „6 100 eurot” asendatakse summaga „6 300 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „72 800 eurot” summaga „75 500 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „18 200 kuni 54 600 eurot” vahemikuga „18 900 kuni 56 600 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „12 100 eurot” summaga „12 500 eurot”;

d)

lõikes 4 asendatakse summa „18 200 eurot” summaga „18 900 eurot”;

e)

lõikes 5 asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

f)

lõiget 6 muudetakse järgmiselt:

i)

esimeses lõigus asendatakse summa „87 000 eurot” summaga „90 200 eurot”;

ii)

teises lõigus asendatakse vahemik „21 700 kuni 65 200 eurot” vahemikuga „22 500 kuni 67 600 eurot”.

2)

Artiklis 4 asendatakse summa „60 600 eurot” summaga „62 800 eurot”.

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „121 300 eurot” summaga „125 800 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „12 100 eurot” summaga „12 500 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

neljandat lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „60 600 eurot” asendatakse summaga „62 800 eurot”;

summa „6 100 eurot” asendatakse summaga „6 300 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „60 600 eurot” summaga „62 800 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „102 500 eurot” summaga „106 300 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „12 100 eurot” summaga „12 500 eurot”;

neljandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

viiendat lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „30 300 eurot” asendatakse summaga „31 400 eurot”;

summa „6 100 eurot” asendatakse summaga „6 300 eurot”;

iii)

punkti c muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „30 300 eurot” summaga „31 400 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „7 500 kuni 22 700 eurot” vahemikuga „7 800 kuni 23 500 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punktis a asendatakse summa „2 600 eurot” summaga „2 700 eurot” ja summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „36 400 eurot” summaga „37 700 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „9 100 kuni 27 300 eurot” vahemikuga „9 400 kuni 28 300 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

d)

lõikes 4 asendatakse summa „18 200 eurot” summaga „18 900 eurot”;

e)

lõikes 5 asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”;

f)

lõiget 6 muudetakse järgmiselt:

i)

esimeses lõigus asendatakse summa „29 000 eurot” summaga „30 100 eurot”;

ii)

teises lõigus asendatakse vahemik „7 200 kuni 21 700 eurot” vahemikuga „7 500 kuni 22 500 eurot”.

4)

Artiklis 6 asendatakse summa „36 400 eurot” summaga „37 700 eurot”.

5)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse summa „60 600 eurot” summaga „62 800 eurot”;

b)

teises lõigus asendatakse summa „18 200 eurot” summaga „18 900 eurot”.

6)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

teises lõigus asendatakse summa „72 800 eurot” summaga „75 500 eurot”;

ii)

kolmandas lõigus asendatakse summa „36 400 eurot” summaga „37 700 eurot”;

iii)

neljandas lõigus asendatakse vahemik „18 200 kuni 54 600 eurot” vahemikuga „18 900 kuni 56 600 eurot”;

iv)

viiendas lõigus asendatakse vahemik „9 100 kuni 27 300 eurot” vahemikuga „9 400 kuni 28 300 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

teises lõigus asendatakse summa „242 600 eurot” summaga „251 600 eurot”;

ii)

kolmandas lõigus asendatakse summa „121 300 eurot” summaga „125 800 eurot”;

iii)

viiendas lõigus asendatakse vahemik „2 600 kuni 209 100 eurot” vahemikuga „2 700 kuni 216 800 eurot”;

iv)

kuuendas lõigus asendatakse summa „104 600 eurot” summaga „108 500 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „6 100 eurot” summaga „6 300 eurot”.

Artikkel 2

Käesolevat määrust ei kohaldata kehtivate taotluste suhtes, mis on esitatud enne 1. aprilli 2009.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2009

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 35, 15.2.1995, lk 1.

(2)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/37


NÕUKOGU OTSUS,

20. jaanuar 2009,

millega antakse Lätile vastastikust abi

(2009/289/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 119,

võttes arvesse soovitust, mille komisjon esitas pärast nõupidamist majandus- ja rahanduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Väga suure välisrahastamise vajaduse kontekstis muutus olukord Läti kapitali- ja finantsturgudel hiljuti pingeliseks, mis kajastab turuhoiakute üldist halvenemist ja tekitab muret Läti majanduse olukorra pärast, arvestades riigi suurt maksebilansi puudujääki ja väga suurt välisvõlga, riigi rahanduse nõrgenemist ning suurt kulu- ja hinnainflatsiooni. Läti pangandussektoril on suured probleemid likviidsuse ja usaldusega. Välisvaluutareservid on vähenenud, kuna keskpank sekkus, et säilitada vääringu seotud vahetuskurss.

(2)

Nõukogu vaatab korrapäraselt läbi Lätis rakendatava majanduspoliitika eelkõige Läti lähenemisprogrammi ja riikliku reformikava ning ka lähenemisaruannete raames.

(3)

Hinnanguliselt on kuni 2011. aasta esimese kvartalini Lätis vaja välisrahastamist kokku 7,5 miljardi euro ulatuses.

(4)

Läti ametiasutused on taotlenud märkimisväärset rahalist abi ELilt ja muudelt rahvusvahelistelt finantsasutustelt ning riikidelt, et toetada maksebilansi jätkusuutlikkust.

(5)

Läti maksebilanssi ähvardab tõsine oht, mis õigustab ühenduse kiireloomulise vastastikuse abi andmist koos Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude toetajatega. Arvestades küsimuse kiireloomulisust on vältimatu anda erand Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus punktis I.3 osutatud kuuenädalasest ajavahemikust.

(6)

Rahalise abi paketti pakutakse üksnes siis, kui Läti ametiasutused kohustuvad rakendama ambitsioonikat programmi, mis hõlmab nii eelarvet, finantssüsteemi kui ka struktuurireforme, et hõlbustada vajalikku välis- ja sisemajanduslikku kohandamist, stabiliseerida majandust ning taastada majanduspoliitika usaldusväärsus. Komisjon kontrollib koostöös majandus- ja rahanduskomiteega korrapäraselt ja hoolikalt, et abiga seotud majanduspoliitilisi tingimusi täidetakse täies ulatuses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühendus annab Lätile vastastikust abi.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. jaanuar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KALOUSEK


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/39


NÕUKOGU OTSUS,

20. jaanuar 2009,

millega antakse Lätile ühenduse keskmise tähtajaga rahalist abi

(2009/290/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 18. veebruari 2002. aasta nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 2,

võttes arvesse ettepanekut, mille komisjon esitas pärast nõupidamist majandus- ja rahanduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2009/289/EÜ (2) otsustas nõukogu anda Lätile vastastikust abi.

(2)

Väga suure välisrahastamise vajaduse kontekstis muutus olukord Läti kapitali- ja finantsturgudel hiljuti pingeliseks, mis kajastab turuhoiakute üldist halvenemist ja tekitab muret Läti majanduse olukorra pärast, arvestades riigi suurt maksebilansi puudujääki, riigi rahanduse nõrgenemist ning suurt kulu- ja hinnainflatsiooni. Läti pangandussektoril on suured probleemid likviidsuse ja usaldusega. Välisvaluutareservid on vähenenud, kuna keskpank sekkus, et säilitada vääringu seotud vahetuskurss.

(3)

Hinnanguliselt on kuni 2011. aasta esimese kvartalini Lätis vaja välisrahastamist kokku 7,5 miljardi euro ulatuses.

(4)

On asjakohane anda Lätile ühenduse abi kuni 3,1 miljardit eurot kooskõlas määrusega (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem. See abi tuleks anda koos Rahvusvahelise Valuutafondi 1,5 miljardi SDR (1 200 % Läti kvoodist, ligikaudu 1,7 miljardit eurot) suuruse valmisolekulaenuga, mis kiideti heaks 23. detsembril 2008. Põhjamaad (Rootsi, Taani, Soome, Eesti ja Norra) eraldavad kokku 1,8 miljardit eurot, Maailmapank eraldab 0,4 miljardit eurot, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, Tšehhi Vabariik ja Poola eraldavad kokku 0,4 miljardit eurot, mis tähendab, et kuni 2011. aasta esimese kvartalini on kogutoetus 7,5 miljardit eurot.

(5)

Ühenduse abi andmist peab korraldama komisjon. Läti ametiasutustega pärast majandus- ja rahanduskomiteega peetud läbirääkimisi kokkulepitud konkreetsed majanduspoliitilised tingimused tuleks sätestada vastastikuse mõistmise memorandumis. Need tingimused peaksid muu hulgas hõlmama meetmeid kohese likviidsussurve vähendamiseks, et taastada pangandussektori tugevdamise abil stabiilsus pikas perspektiivis, eelarvepuudujäägi vähendamist ning konkurentsivõimet parandavate siseriiklike meetmete võtmist. Meetmed peaksid hõlmama eelarve kohest ja jätkusuutlikku tugevdamist, terviklikku strateegiat pangaga seotud probleemide lahendamiseks, reguleerivate asutuste kriisiohjamise suutlikkuse suurendamist, terviklikke struktuurireforme ja muid olulisi meetmeid. Üksikasjalikud finantstingimused peaks komisjon sätestama laenulepingus.

(6)

Abi andmisel tuleks seada eesmärgiks kohese likviidsussurve vähendamine tingimusel, et taastatakse stabiilsus pikas perspektiivis, mis hõlmab pangandussektori tugevdamist, eelarvepuudujäägi vähendamist ja konkurentsivõimet parandavate siseriiklike meetmete võtmist, säilitades samal ajal kitsas vahemikus fikseeritud vahetuskurss selle praeguse keskkursiga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Ühendus annab Lätile keskmise tähtajaga laenu kuni 3,1 miljardit eurot maksimaalse keskmise tagasimaksetähtajaga seitse aastat.

2.   Ühenduse rahalist abi antakse kolme aasta jooksul alates esimesest päevast pärast käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 2

1.   Komisjon korraldab abi andmist viisil, mis on kooskõlas Läti kohustustega ja nõukogu soovitustega. Kõnealused tingimused sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis. Üksikasjalikud finantstingimused sätestab komisjon laenulepingus.

2.   Komisjon kontrollib koostöös majandus- ja rahanduskomiteega korrapäraselt, et abiga seotud majanduspoliitilised tingimused oleksid täidetud. Komisjon teavitab majandus- ja rahanduskomiteed laenude võimalikust refinantseerimisest või finantstingimuste ümberkorraldamisest.

3.   Läti peab olema valmis vastu võtma ja rakendama eelarvet tugevdavaid täiendavaid meetmeid, et stabiliseerida majandust, kui sellised meetmed on abiprogrammi ajal vajalikud. Läti ametiasutused peavad enne selliste täiendavate meetmete võtmist komisjoniga nõu.

Artikkel 3

1.   Komisjon teeb ühenduse rahalise abi Lätile kättesaadavaks kuni kuue osamaksena, mille suurus sätestatakse vastastikuse mõistmise memorandumis.

2.   Esimese osamakse tegemise tingimuseks on laenulepingu ja vastastikuse mõistmise memorandumi jõustumine.

3.   Lubatud on intressimäära vahetustehingute kaalutletud sõlmimine kõrgeima krediidikvaliteedi astmega osapooltega, kui see on vajalik laenu rahastamiseks.

4.   Komisjon teeb otsuse edasiste osamaksete tegemise kohta pärast majandus- ja rahanduskomitee arvamuse saamist.

5.   Edasiste osamaksete tegemise tingimuseks on see, et Läti valitsus rakendab lähenemisprogrammiga hõlmatud uut majanduspoliitilist programmi (majanduse stabiliseerimise ja majanduskasvu elavdamise programm) rahuldavalt, eriti vastastikuse mõistmise memorandumis sätestatud majanduspoliitilisi tingimusi. Need tingimused hõlmavad muu hulgas järgmist.

a)

Keskpika perioodi selge eelarveprogrammi vastuvõtmine, et vähendada valitsemissektori eelarve puudujääki kuni asutamislepingus sätestatud kontrollväärtuseni 3 % SKTst aastaks 2011.

b)

2009. aasta eelarve täitmine, nagu seda on muudetud 12. detsembril 2008. aastal vastu võetud lisaeelarvega (mis esitatakse üksikasjalikul kujul 2009. aasta märtsi lõpus), millega on eesmärgiks seatud, et valitsemissektori rahavoogude puudujääk ei ületa 5 % SKPst või 0,5 % ESA 95 tähenduses.

c)

Avaliku sektori keskmise nominaalhüvitise vähendamine 2009. aastal vähemalt 15 % võrra võrreldes 14. novembri 2008. aasta algse eelarvega ja täiendav vähendamine 2 % võrra 2010.–2011. aastal.

d)

2009. aastal alustati jätkuvate meetmetega keskvalitsuse tööhõive vähendamiseks, tagades vähemalt 1,5 %-se vähendamise 2008. aasta lõpuks ning kogu vähendamise 10 % võrra 30. juuniks 2009.

e)

Eelarvemenetluse struktuuri ja rakendamise parandamine eelarveraamistiku kehtestamise ja eelarvereformi vastuvõtmise abil kehtiva eelarve- ja finantsjuhtimise seaduse muutmise kaudu.

f)

Selge ja läbipaistva palgasüsteemi kehtestamine otseselt avalikus halduses töötavate isikute jaoks ning avaliku halduse asutuste jaoks ühtse inimressursside planeerimise ja juhtimise süsteemi loomine.

g)

Mehhanismid, mis tagaksid pangandussektori laialdase stabiilsuse keskpikas kuni pikas perspektiivis, sh järelevalvet, usaldusnormatiive ja rahanduspoliitikat hõlmavad meetmed. Need peaks aitama saavutada laenukasvu jätkusuutliku taseme ja vähendama ebakindla välisrahastamise suurt osakaalu. Pangandussüsteemis viiakse läbi sihtuuringud, et tagada kõikide pankade maksevõimelisus ja piisav kapitaliseeritus.

h)

Asjakohased meetmed erasektori võlgade ümberstruktureerimiseks. Praeguste võlgade tagasimakse tähtpäeva ja vääringu ümberstruktureerimisega seotud õiguslikku alust tugevdatakse. Samuti tuleks prioriteediks seada maksejõuetuse menetluse hõlbustamine ja saneerimiskavade kiire rakendamine.

i)

Tagatakse, et Parex panga allesjäänud vähemusaktsionärid ei saaks kasu pangaga seotud probleemide lahendamisest ning võetakse meetmed finantsstabiilsuse suurendamiseks, mis tähendab Parex panga täielikku riigistamist.

j)

Lissaboni strateegia raames toetatavad ja Läti riiklikus reformikavas sätestatud struktuurireformi meetmed, nagu aktiivne tööturupoliitika ja elukestev õpe, erasektori suurem osalemine teadus- ja arendustegevuses ning innovatsioonis, eksporti edendavad meetmed ning ettevõtjate halduskoormuse vähendamine.

k)

ELi rahastatavate projektide rakendamine kavandatud tasemel, et suurendada kaubeldavate kaupade sektori osakaalu majanduskasvus.

l)

Meetmed eesmärgiga parandada nende ettevõtete ja ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele, kelle taotlus struktuurifondidest abi saamiseks on heaks kiidetud või kes kavatsevad struktuurifondidest abi taotleda.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud Läti Vabariigile.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 20. jaanuar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KALOUSEK


(1)  EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 37.


Komisjon

25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/42


KOMISJONI OTSUS,

20. märts 2009,

linnu-, sea- ja lambaliha päritoluriigi märgistamist käsitlevate Iirimaa eeskirjade projektide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1931 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/291/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) viimati muudetud direktiiviga 2003/89/EÜ, (2) ning eriti selle artikleid 19 ja 20,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 19 teise lõigu kohaselt teatasid 25. juunil 2008 Iirimaa ametiasutused komisjonile tervishoiualaste eeskirjade projektidest, milles käsitletakse linnu-, sea- ja lambaliha päritoluriigi märkimise kohustust.

(2)

Eeskirjade projektide kohaselt tuleb linnu-, sea- ja lambaliha ning toidu puhul, mille kõnealuse liha sisaldus massist on vähemalt 70 %, märkida selges ja kergesti loetavas kirjas iiri ja/või inglise keeles selle päritoluriik. Määratluse kohaselt on päritoluriik riik, kus looma kasvatati enamiku tema eluajast ja riik, kus loom tapeti, kui see on erinev.

(3)

Direktiiviga 2000/13/EÜ on ühtlustatud toidu märgistamist käsitlevad eeskirjad ja ühelt poolt on ette nähtud teatavate riiklike sätete ühtlustamine ja teiselt poolt ühtlustamata riiklikke norme käsitlev kord. Ühtlustamise ulatus on kindlaks määratud artikli 3 lõikes 1, milles on esitatud loetelu andmete kohta, mis tuleb etiketil esitada „artiklite 4–17 kohaselt, kui nendes sisalduvate erandite alusel ei ole sätestatud teisiti”. Lisaks sellele on artikli 4 lõikega 2 ette nähtud võimalus konkreetsete toitude puhul nõuda lisaks artikli 3 lõikes 1 loetletud andmetele muude andmete esitamist ühenduse sätete või nende puudumisel riiklike meetme kaudu.

(4)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 18 lõike 2 kohaselt on lubatud vastu võtta ühtlustamata riiklikke norme, kui see on õigustatud ühel selles artiklis loetletud põhjustest, sealhulgas muu hulgas pettuse ärahoidmine ja rahvatervise kaitsmine, eeldusel, et need ei takista direktiivis 2000/13/EÜ sätestatud määratluste ja eeskirjade rakendamist; seega tuleb kontrollida, kas liikmesriigi esitatud riiklike märgistamist käsitlevate eeskirjade projektid vastavad eespool nimetatud nõuetele ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu sätetele.

(5)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti 8 kohaselt on kohustuslik esitada andmed päritolu- ja lähteriigi kohta, „kui selliste andmete puudumine võib tarbijat toidu tegeliku päritolu- või lähteriigi määramisel oluliselt eksitada”. Kõnealuse sättega on ette nähtud kohustus esitada andmed toidu päritolu- või lähteriigi kohta, kui kõnealuse toote etiketil on teavet, mille alusel võiks oletada, et see toode on pärit teisest riigist, ning seega on kehtestatud asjakohane tarbijate eksitamise vastu võitlemise mehhanism.

(6)

Linnu-, sea- ja lambaliha kohta Iirimaa ametiasutuste esitatud põhjenduste alusel ei ole võimalik järeldada, et Iirimaa tarbijad võiksid üldreeglina valesti arvata, et kõnealused tooted on pärit teatavast riigist.

(7)

Iirimaa ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et eeskirjade projektid on vajalikud, et täita mõnda eespool nimetatud artiklis 18 esitatud eesmärkidest või et sel viisil loodav takistus on proportsionaalne. Ainus eesmärk, mida Iirimaa nimetab, on tarbijate teavitamine kõnealuste toodete päritoluriigist. See põhjus ei ole piisav, et õigustada eeskirjade projekte.

(8)

Neid kaalutlusi silmas pidades on komisjon esitanud negatiivse arvamuse vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 19 kolmandale lõigule.

(9)

Vastavalt sellele tuleks nõuda, et Iirimaa ametiasutused ei võtaks vastu kõnealuste normide projekte.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Iirimaa ei võta vastu tervishoiualaste (linnu-, sea- ja lambaliha päritoluriigi) eeskirjade projekte.

Käesolev otsus on adresseeritud Iirimaale.

Brüssel, 20. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(2)  ELT L 308, 25.11.2003, lk 15.


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/44


KOMISJONI OTSUS,

24. märts 2009,

millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1959 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/292/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 8. veebruari 1999. aasta otsus 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega, (2) kaotas kehtivuse 9. veebruaril 2009.

(2)

Otsuse 1999/177/EÜ kehtetuks muutumise ajal on turul veel märkimisväärne kogus direktiiviga 94/62/EÜ sätestatud kontsentratsioonitaset ületava raskmetallide sisaldusega plastkaste ja -aluseid. Tööstusharul puudub võimalus kõigi selliste plastkastide ja -aluste asendamiseks, mistõttu tekib suur oht, et need plastkastid ja -alused kõrvaldatakse prügilasse ladestamise või põletamise teel. Mõlemal lahendusel oleks kahjulik mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

(3)

Direktiivi 94/62/EÜ eesmärk on piirata raskmetallide sisaldust pakendites ning tagada tõhus keskkonnakaitse muu hulgas korduskasutuse ja ringlussevõtu abil.

(4)

Et anda tööstusharule aega nimetatud plastkastide ja -aluste asendamiseks lähtudes parimast võimalikust tehnikast, on asjakohane võtta vastu erandi tingimused seoses plastkastide ja -alustega, mis on suletud ja kontrollitud ahelas toimuvas tooteringluses. Komisjonile esitatud teaduslikud aruanded soovitavad sellise erandi lubamist.

(5)

Komisjon kavatseb viie aasta pärast uuesti läbi vaadata käesolevas otsuses sätestatud süsteemi toimimise ning raskmetallisisaldusega plastkastide ja -aluste järkjärgulise käibelt kõrvaldamise, mistõttu liikmesriigid peavad esitama asjakohase teabe. Et vältida liikmesriikide olemasoleva halduskoormuse suurenemist veel ühe aruandluskohustuse võrra, piisab sellekohase teabe lisamisest aruannetesse, mis esitatakse komisjonile direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel.

(6)

Õiguskindluse eesmärgil tuleks käesolevat otsust kohaldada otsuse 1999/177/EÜ kehtetuks muutumisele järgnevast kuupäevast, et vältida kehtetuks muutumise halbu tagajärgi.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/62/EÜ artikli 21 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„raskmetallid” – plii, kaadmium, elavhõbe ja kuuevalentne kroom;

2.

„raskmetallide tahtlik kasutamine” – raskmetalle sisaldava aine teadlik kasutamine pakendi või pakendikomponendi valmistamisel, nii et selle püsiv sisaldus annab lõplikule pakendile või pakendikomponendile soovitud omaduse, välimuse või kvaliteedi;

3.

„raskmetallide juhuslik sisaldus” – raskmetall kui pakendi või pakendikomponendi kavatsematu koostisaine.

Artikkel 2

Plastkastides ja -alustes sisalduvate raskmetallide kontsentratsioonitase võib ületada direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 lõikes 1 sätestatud piirmäära tingimusel, et nimetatud plastkastid ja -alused võetakse kasutusele suletud ja kontrollitud ahelas toimuvas tooteringluses ja need jäävad seal kasutusele vastavalt artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

1.   Artiklis 2 nimetatud liigse raskmetallisisaldusega plastkastid ja -alused tuleb valmistada või parandada kontrollitud ringlusprotsessis vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2, 3 ja 4.

2.   Ringlussevõtmisel kasutatav materjal peab pärinema üksnes teistest plastkastidest või -alustest.

Muude materjalide kasutamine peab piirduma tehniliselt vajaliku miinimumiga ning ei tohi ühelgi juhul ületada 20 % massist.

3.   Raskmetallide tahtlik kasutamine ringlusprotsessi elemendina erinevalt raskmetallide juhuslikust sisaldusest ei ole lubatud.

Raskmetallide tahtlikuks kasutamiseks ei loeta pakendimaterjalide parandamisel lähteainena kasutatavaid ringlussevõetud materjale, millest teatav osa võib sisaldada raskmetalle.

4.   Plastkastides ja -alustes sisalduvate raskmetallide kontsentratsioonitasemete summa võib ületada direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 lõikes 1 sätestatud piirmäära üksnes ringlusprotsessis raskmetalle sisaldavate materjalide kasutamise tulemusena.

Artikkel 4

1.   Artiklis 2 nimetatud liigse raskmetallisisaldusega plastkastid ja -alused tähistatakse püsival ja nähtaval viisil.

2.   Liikmesriigid tagavad, et asjaomaste plastkastide ja -aluste olelusringi jooksul saadetakse tootjale, pakendamis- või täitmiskeskusele või ametlikule esindajale tagasi vähemalt 90 % artiklis 2 nimetatud liigse raskmetallisisaldusega lähetatud plastkastidest ja -alustest.

3.   Ilma et see piiraks artikli 6 kohaste meetmete võtmist, kõrvaldatakse kõik käesoleva artikli alusel tagasi saadetavad plastkastid ja -alused, mis ei ole enam sobivad või mõeldud taaskasutuseks, vastavalt asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste konkreetselt lubatud menetlusele või võetakse ringlusse kontrollitud ringlusprotsessis kooskõlas artikli 3 lõigetega 2, 3 ja 4.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid tagavad arvestus- ja järelevalvesüsteemi ning regulatiivset ja finantsvastutust käsitleva metoodika kasutuselevõtu, mis võimaldab dokumentide abil tõendada vastavust käesolevas otsuses sätestatud tingimustele.

Sellise süsteemi abil peetakse arvestust kõigi artiklis 2 nimetatud liigse raskmetallisisaldusega plastkastide ja -aluste üle, mis võetakse kasutusse ja eemaldatakse kasutusest.

2.   Kui vabatahtliku koostöökokkuleppega ei ole teisiti ette nähtud, tagavad liikmesriigid, et tootja või tema ametlik esindaja koostab igal aastal kirjaliku vastavusdeklaratsiooni ning aastaaruande, milles näidatakse, kuidas käesolevas otsuses sätestatud tingimusi täidetakse. Aruandes tuleb kajastada võimalikke muudatusi süsteemis ja ametlike esindajate koosseisus.

3.   Liikmesriigid tagavad, et tootja või tema ametlik esindaja võimaldavad pädevatele asutustele kontrollimise eesmärgil juurdepääsu kõigile asjaomastele tehnilistele dokumentidele vähemalt nelja aasta jooksul.

Kui tootja ega tema ametlik esindaja ei ole ühenduses registreeritud, vastutab juurdepääsu eest tehnilistele dokumentidele isik, kes toob toote ühenduse turule.

Artikkel 6

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et julgustada tootjaid tutvuma meetoditega, kuidas järg-järgult saavutada direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 lõikes 1 sätestatud plastkastide ja -aluste raskmetallisisalduse piirmäär, sealhulgas raskmetallide ekstraktsiooni parima võimaliku tehnikaga.

Artikkel 7

Liikmesriigid lisavad direktiivi 94/62/EÜ artikli 17 alusel komisjonile esitatavatele aruannetele üksikasjaliku aruande käesolevas otsuses sätestatud süsteemi toimimise kohta ning direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 lõikele 1 mittevastavate plastkastide ja -aluste järkjärgulise käibelt kõrvaldamise kohta.

Artikkel 8

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 10. veebruarist 2009.

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

(2)  EÜT L 56, 4.3.1999, lk 47.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/47


NÕUKOGU OTSUS 2009/293/ÜVJP,

26. veebruar 2009,

Euroopa Liidu ja Keenia valitsuse vahelise kirjavahetuse kohta, mis käsitleb piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimusi ja korda ning nende kohtlemist pärast sellist üleandmist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse eesistujariigi soovitust,

ning arvestades järgmist:

(1)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 2. juunil 2008 vastu resolutsiooni 1816 (2008), millega kutsutakse kõiki riike üles tegema koostööd jurisdiktsiooni määratlemisel, uurimise läbiviimisel ja kohtuvõimu teostamisel Somaalia rannikuvetes kinni peetud isikute suhtes, kes on toimepannud piraatlusjuhtumi või relvastatud röövi. Need sätted leidsid taaskinnitust 2. detsembril 2008 vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1846 (2008).

(2)

10. novembril 2008. aastal võttis nõukogu vastu ühismeetme 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (1) (operatsioon „Atalanta”).

(3)

Ühismeetmes 2008/851/ÜVJP sätestatakse, et piraatlusjuhtumi või relvastatud röövimise toime pannud või toimepanemises kahtlustatavad Somaalia territoriaalvetes kohtuvõimu teostamiseks vahistatud või kinni peetud isikud ning nende tegude toimepanemiseks kasutatud vahendid võidakse anda üle kolmandale riigile, kes on avaldanud soovi teostada oma jurisdiktsiooni nende isikute ja vahendite suhtes, tingimusel, et üleandmise tingimused on vastava kolmanda riigiga vastavalt kohaldatavale rahvusvahelisele õigusele, eelkõige inimõigustealasele rahvusvahelisele õigusele kokku lepitud, et tagada eelkõige see, et kedagi ei mõistetaks surma, piinataks või koheldaks muul moel julmalt, ebainimlikult või alandavalt.

(4)

Kooskõlas asutamislepingu artikliga 24 pidas eesistujariik, keda abistas peasekretär/kõrge esindaja, läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Keenia valitsuse vahelise kirjavahetuse üle, mis käsitleb piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimusi ja korda ning nende kohtlemist pärast sellist üleandmist.

(5)

Kõnealune kirjavahetus tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Keenia valitsuse vaheline kirjavahetus, mis käsitleb piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja EUNAVFORi poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimusi ja korda ning nende kohtlemist pärast sellist üleandmist.

Kirjavahetuse tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud vastavale kirjale alla kirjutama, et see Euroopa Liidu suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

I. LANGER


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Keenia vaheline kirjavahetus piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimuste ja korra ning nende kohtlemise kohta pärast sellist üleandmist

Nairobi, 6. märts 2009, kell 10.15

Lugupeetud härra

Viidates minu 14. novembri 2008. aasta kirjale ja Teie 5. detsembri 2008. aasta kirjale, on mul au kinnitada Euroopa Liidu kavatsust astuda Keenia valitsusega kirjavahetusse, eesmärgiga määrata kindlaks piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimused ja kord ning nende kohtlemine pärast sellist üleandmist.

Käesolev kirjavahetus toimub Euroopa Liidu Nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeetme 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (operatsioon „Atalanta”), raames.

Lisaks sellele ei mõjuta käesolev kirjavahetus poolte õiguseid ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest ja muudest rahvusvahelisi kohtuid asutavatest lepingutest või asjaomastest siseriiklikest õigusaktidest, ja see järgib täielikult järgmisi dokumente:

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ja nendest tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid;

1982. aasta ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS), eelkõige artiklid 100 kuni 107;

inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus, sealhulgas 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ning 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon.

Sellest tulenevalt on mul au teha käesoleva kirja lisas esitatud ettepanek selliste sätete kohta, milles määratakse kindlaks piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja EUNAVFORi poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimused ja kord ning nende kohtlemine pärast sellist üleandmist.

Oleksin tänulik, kui saate Keenia valitsuse nimel kinnitada, et nõustute nende sätetega.

Käesolevat dokumenti kohaldatakse ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast ja see jõustub, kui pooled on viinud lõpule oma sisemised menetlused. Käesolev dokument kehtib veel kuus kuud pärast seda, kui üks pooltest on teisele allakirjutanud poolele esitanud kirjaliku teatise oma otsuse kohta lõpetada dokumendi kohaldamine. Käesolevat dokumenti võib muuta allakirjutanud poolte ühisel kirjalikul kokkuleppel. Käesoleva dokumendi kohaldamise lõpetamine ei mõjuta enne selle lõpetamist sellest dokumendist tulenenud mis tahes soodustusi või kohustusi, sealhulgas soodustusi üleantud isikutele, kui neid peetakse kinni Keenias või kui nende suhtes teostatakse Keenias kohtuvõimu.

Pärast operatsiooni (mõiste on määratletud käesoleva kirja lisas) lõpetamist võib kõiki käesolevast dokumendist EUNAVFORile (mõiste on määratletud nimetatud lisas) tulenevaid soodustusi kasutada Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi määratud isik või üksus. Määratud isik või üksus võib muu hulgas olla selle riigi Keenias akrediteeritud diplomaatiline esindaja või konsulaaresindus. Pärast operatsiooni lõpetamist esitatakse kõik käesoleva dokumendi alusel EUNAVFORile esitatavad teatised Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile.

Lugupidamisega

Euroopa Liidu nimel

LISA

PIRAATLUSJUHTUMIS KAHTLUSTATAVATE NING KINNIPEETUD VAHENDITE ELI JUHITAVATE MEREVÄGEDE POOLT KEENIA VABARIIGILE ÜLEANDMISE TINGIMUSI KÄSITLEVAD SÄTTED

1.   Mõisted

Käesolevas kirjavahetuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„Euroopa Liidu juhitavad mereväed (EUNAVFOR)” – ELi sõjaline peakorter ja ELi operatsioonis Atalanta osalevad riiklikud kontingendid, nende laevad, õhusõidukid ja vahendid;

b)

„operatsioon” – ELi Nõukogu ühismeetme 2008/851/ÜVJP ja/või sellest tulenevalt vastuvõetud õigusaktide kohaselt loodud sõjalise missiooni ettevalmistamine, käivitamine, läbiviimine ja toetamine;

c)

„ELi operatsiooni ülem” – operatsiooni ülem;

d)

„ELi relvajõudude juhataja” – väejuhataja operatsiooni toimumiskohas, mis on kindlaks määratud ELi Nõukogu ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 1 lõikes 2;

e)

„riiklikud kontingendid” – Euroopa Liidu liikmesriikidele ja teistele operatsioonis osalevatele riikidele kuuluvad üksused ja laevad;

f)

„lähetajariik” – EUNAVFORi oma riikliku kontingendi lähetanud riik;

g)

„piraatlusjuhtum” – piraatlusjuhtum UNCLOSi artiklis 101 määratletud tähenduses;

h)

„üleantav isik” – EUNAVFORi poolt käesoleva kirjavahetuse alusel Keeniale üle antav isik, keda kahtlustatakse selles, et ta kavandab piraatlusjuhtumi toimepanemist, et ta paneb seda toime või on selle toime pannud.

2.   Üldpõhimõtted

a)

Keenia nõustub EUNAVFORi taotlusel EUNAVFORi poolt piraatlusjuhtumiga seoses kinni peetud isikute ning EUNAVFORi poolt kinni peetud seonduvate vahendite üleandmisega ning annab need isikud ja vahendid edasi pädevatele asutustele uurimise läbiviimiseks ja kohtuvõimu teostamiseks.

b)

Käesoleva kirjavahetuse kohaselt toimides annab EUNAVFOR isikud või vahendid üle üksnes pädevatele Keenia õiguskaitseasutustele.

c)

Allakirjutanud pooled kinnitavad, et nad kohtlevad käesoleva kirjavahetuse kohaselt üleantud isikuid nii enne kui ka pärast üleandmist inimlikul viisil ja järgivad inimõigustega seotud rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas keeldu piinata ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohelda või karistada, keeldu omavoliliselt kinni pidada ning nõuet tagada õiglane kohtumõistmine.

3.   Üleantud isikute kohtlemine, nende suhtes kohtuvõimu teostamine ja nende üle kohtumõistmine

a)

Üleantud isikuid koheldakse inimlikult ning neid ei piinata ega kohelda või karistata julmal või alandaval viisil, nad saavad sobiva majutuse ja piisavalt toitu, neile on kättesaadavad raviteenused ning nad saavad järgida oma religioosseid tavasid.

b)

Üleantud isikud toimetatakse viivitamata kohtuniku või mõne muu seadusjärgse õigusvõimuga ametiisiku ette, kes otsustab viivitamata, kas isiku kinnipidamine on seaduslik ja annab korralduse tema vabastamiseks, kui tema kinnipidamine on seadusevastane.

c)

Üleantud isikute üle tuleb mõistliku aja jooksul kohut mõista või nad vabastada.

d)

Isiku vastu kriminaalsüüdistuse määramisel on üleantud isikul õigus õiglasele ja avalikule istungile seaduse kohaselt moodustatud pädevas, sõltumatus ja erapooletus kohtus.

e)

Iga üleantud isikut, keda süüdistatakse kuriteos, peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud.

f)

Isiku vastu kriminaalsüüdistuse määramisel on üleantud isikule täieliku võrdõiguslikkuse alusel tagatud vähemalt järgmised õigused:

1)

õigus saada kiires korras talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse olemusest ja põhjustest;

2)

õigus saada piisavalt aega ja vahendeid oma kaitse ettevalmistamiseks ja suhelda enda valitud nõustajaga;

3)

õigus tema suhtes kohtumõistmise läbiviimisele tarbetu viivituseta;

4)

õigus kohtumõistmise läbiviimisele tema juuresolekul ning õigus kaitsta ennast ise või tema valitud õigusala esindaja kaudu; õigus tema õigustest teavitamisele, kui tal puudub õigusabi andev nõustaja; õigus õigusala esindaja määramisele juhul, kui see on vajalik õigusemõistmise huvides, ning tasuta, juhul kui tal ei ole piisavaid vahendeid selle eest tasumiseks;

5)

õigus tutvuda või lasta enda asemel tutvuda kõigi tema vastu esitatud asitõenditega, sealhulgas vahi alla võtmise teostanud tunnistajate ütlustega, ning õigus lasta enda nimel kohale kutsuda tunnistajad ja neid küsitleda samadel tingimustel kui tema vastu tunnistusi andvad tunnistajad;

6)

õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt;

7)

õigus mitte olla kohustatud andma tunnistusi enda vastu ega tunnistama end süüdi.

g)

Kuriteos süüdi mõistetud üleantud isikul on õigus süüdimõistva otsuse ja määratud karistuse läbivaatamisele kõrgema astme kohtus või esitada sellekohane kaebus kõrgema astme kohtule kooskõlas Keenia õigusega.

h)

Enne EUNAVFORi kirjalikult esitatud nõusolekut ei anna Keenia üleantud isikuid üle muule riigile uurimise või nende suhtes kohtuvõimu teostamise eesmärgil.

4.   Surmanuhtlus

Ühelegi üleantud isikule ei määrata surmanuhtlust. Keenia võtab vastavalt kehtivale õigusele meetmeid tagamaks, et surmanuhtlus asendataks vanglakaristusega.

5.   Registreerimine ja teatiste esitamine

a)

Iga üleandmise korral kirjutavad EUNAVFORi esindaja ja Keenia pädeva õiguskaitseasutuse esindaja alla asjakohasele dokumendile.

b)

EUNAVFOR esitab Keeniale toimiku iga üleantud isiku kinnipidamise kohta. Toimik sisaldab võimalikult suurel määral andmeid üleantava isiku füüsilise seisundi kohta kinnipidamise ajal, Keenia ametiasutustele üleandmise aega, isiku kinnipidamise põhjust, isiku kinnipidamise algusaega ja kohta ning otsuseid, mis on tehtud seoses tema kinnipidamisega.

c)

Keenia vastutab kõigi üleantud isikute kohta täpse registri pidamise eest, sealhulgas täites toimikuid kinnipeetud vahendite, isiku füüsilise seisundi, nende kinnipidamise kohtade, nende vastu esitatud süüdistuste ning nende suhtes kohtuvõimu teostamise ja nende üle kohtumõistmise käigus tehtud oluliste otsuste kohta.

d)

Nimetatud toimikud on Keenia välisministeeriumile esitatava kirjaliku taotluse alusel ELi ja EUNAVFORi esindajatele kättesaadavad.

e)

Lisaks sellele teatab Keenia EUNAVFORile käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikute kinnipidamiskohast, tema füüsilise seisundi halvenemisest ja teadetest väidetava sobimatu kohtlemise kohta. ELi ja EUNAVFORi esindajatel on juurdepääs kõigile käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikutele, kuni need isikud on vahi all, ja neil on õigus neid küsitleda.

f)

Riikide ja rahvusvahelistel humanitaarabiasutustel on lubatud taotluse esitamisel käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikuid külastada.

g)

Selleks et tagada, et EUNAVFOR saab EUNAVFORi tunnistajate kohalviibimise ja asjakohaste asitõendite esitamisega osutada Keeniale õigeaegselt abi, teavitab Keenia EUNAVFORi oma kavatsusest kriminaalmenetluse alustamiseks üleantud isiku suhtes ning esitab ajakava asitõendite esitamiseks ning tunnistuste ärakuulamiseks.

6.   EUNAVFORi osutatav abi

a)

EUNAVFOR abistab oma vahendite ja võimete piires Keeniat seoses üleantud isikutega seonduva uurimise ja nende suhtes kohtuvõimu teostamisega.

b)

Eelkõige teeb EUNAVFOR järgmist:

1)

vastavalt käesoleva kirjavahetuse punkti 5 alapunktile b annab üle toimiku kinnipidamise kohta;

2)

käsitleb kõiki asitõendeid kooskõlas Keenia pädevate asutuste esitatavate nõuetega, nagu on kokku lepitud punktis 9 kirjeldatud rakenduskorras;

3)

püüab esitada nende EUNAVFORi isikkoosseisu liikmete tunnistused ja ütlused, kes osalesid sündmuses, millega seoses on käesoleva kirjavahetuse alusel isikuid üle antud;

4)

annab üle kõik asjaomased EUNAVFORi valduses olevad kinnipeetud vahendid.

7.   Seos üleantud isikute muude õigustega

Ühtegi käesoleva lepingu sätet ei ole kavandatud ega saa tõlgendada selliselt, et sellega piiratakse õiguseid, mis üleantud isikutel võivad kohaldatava siseriikliku või rahvusvahelise õiguse kohaselt olla.

8.   Sidepidamine ja vaidlused

a)

Kõiki käesolevate sätete kohaldamisest tulenevaid küsimusi käsitlevad Keenia ja ELi pädevad asutused ühiselt.

b)

Varasemate lahenduste puudumise korral lahendatakse käesolevate sätete tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad vaidlused Keenia ja ELi esindajate vahel eranditult diplomaatilisel teel.

9.   Rakenduskord

a)

Käesolevate sätete kohaldamiseks võidakse operatiiv-, haldus- ja tehnilistes küsimustes sõlmida rakenduskord, mille kiidavad heaks ühelt poolt Keenia pädevad asutused ja ELi pädevad organid ning teiselt poolt samuti lähetajariikide pädevad asutused.

b)

Rakenduskorras võib muu hulgas käsitleda järgmist:

1)

Keenia pädevate õiguskaitseasutuste kindlaksmääramine, kellele EUNAVFOR võib isikuid üle anda;

2)

kinnipidamiskohad, kus üleantud isikuid hoitakse;

3)

isiku üleandmisel Keenia pädevatele õiguskaitseasutustele üle antavate dokumentide, sealhulgas asitõendite kogumisega seotud dokumentide käsitlemine;

4)

kontaktpunktid teatiste esitamiseks;

5)

üleandmisel kasutatavad dokumentide vormid;

6)

tehnilise toe ja eriteadmiste andmise ning koolitusega seotud ja muud laadi abi andmine Keenia taotluse korral, et saavutada käesolevas kirjavahetuses käsitletavad eesmärgid.

Nairobi, 6. märts 2009, kell 10.15

Lugupeetud härra

Mul on au Teile teatada, et olen kätte saanud Teie 6. märtsi 2009 aasta kirja ja selle lisa, mis käsitleb piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimusi ja korda ning nende kohtlemist pärast sellist üleandmist, ning mis sisaldab järgmist:

„Viidates minu 14. novembri 2008. aasta kirjale ja Teie 5. detsembri 2008. aasta kirjale, on mul au kinnitada Euroopa Liidu kavatsust astuda Keenia valitsusega kirjavahetusse, eesmärgiga määrata kindlaks piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja Euroopa Liidu juhitavate merevägede (EUNAVFOR) poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimused ja kord ning nende kohtlemine pärast sellist üleandmist.

Käesolev kirjavahetus toimub Euroopa Liidu Nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeetme 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (operatsioon „Atalanta”), raames.

Lisaks sellele ei mõjuta käesolev kirjavahetus poolte õiguseid ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest ja muudest rahvusvahelisi kohtuid asutavatest lepingutest või asjaomastest siseriiklikest õigusaktidest, ja see järgib täielikult järgmisi dokumente:

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ja nendest tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid;

1982. aasta ÜRO mereõiguse konventsioon (UNCLOS), eelkõige artiklid 100 kuni 107;

inimõigusi käsitlev rahvusvaheline õigus, sealhulgas 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt ning 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastane konventsioon.

Sellest tulenevalt on mul au teha käesoleva kirja lisas esitatud ettepanek selliste sätete kohta, milles määratakse kindlaks piraatlusjuhtumi toimepanemises kahtlustatavate ja EUNAVFORi poolt kinnipeetud isikute ning EUNAVFORi valduses olevate kinnipeetud vahendite EUNAVFORilt Keeniale üleandmise tingimused ja kord ning nende kohtlemine pärast sellist üleandmist.

Oleksin tänulik, kui saate Keenia valitsuse nimel kinnitada, et nõustute nende sätetega.

Käesolevat dokumenti kohaldatakse ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast ja see jõustub, kui pooled on viinud lõpule oma sisemised menetlused. Käesolev dokument kehtib veel kuus kuud pärast seda, kui üks pooltest on teisele allakirjutanud poolele esitanud kirjaliku teatise oma otsuse kohta lõpetada dokumendi kohaldamine. Käesolevat dokumenti võib muuta allakirjutanud poolte ühisel kirjalikul kokkuleppel. Käesoleva dokumendi kohaldamise lõpetamine ei mõjuta enne selle lõpetamist sellest dokumendist tulenenud mis tahes soodustusi või kohustusi, sealhulgas soodustusi üleantud isikutele, kui neid peetakse kinni Keenias või kui nende suhtes teostatakse Keenias kohtuvõimu.

Pärast operatsiooni (mõiste on määratletud käesoleva kirja lisas) lõpetamist võib kõiki käesolevast dokumendist EUNAVFORile (mõiste on määratletud nimetatud lisas) tulenevaid soodustusi kasutada Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi määratud isik või üksus. Määratud isik või üksus võib muu hulgas olla selle riigi Keenias akrediteeritud diplomaatiline esindaja või konsulaaresindus. Pärast operatsiooni lõpetamist esitatakse kõik käesoleva dokumendi alusel EUNAVFORile esitatavad teatised Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigile.

LISA

PIRAATLUSJUHTUMIS KAHTLUSTATAVATE NING KINNIPEETUD VAHENDITE ELI JUHITAVATE MEREVÄGEDE POOLT KEENIA VABARIIGILE ÜLEANDMISE TINGIMUSI KÄSITLEVAD SÄTTED

1.   Mõisted

Käesolevas kirjavahetuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„Euroopa Liidu juhitavad mereväed (EUNAVFOR)” – ELi sõjaline peakorter ja ELi operatsioonis Atalanta osalevad riiklikud kontingendid, nende laevad, õhusõidukid ja vahendid;

b)

„operatsioon” – ELi Nõukogu ühismeetme 2008/851/ÜVJP ja/või sellest tulenevalt vastuvõetud õigusaktide kohaselt loodud sõjalise missiooni ettevalmistamine, käivitamine, läbiviimine ja toetamine;

c)

„ELi operatsiooni ülem” – operatsiooni ülem;

d)

„ELi relvajõudude juhataja” – väejuhataja operatsiooni toimumiskohas, mis on kindlaks määratud ELi Nõukogu ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 1 lõikes 2;

e)

„riiklikud kontingendid” – Euroopa Liidu liikmesriikidele ja teistele operatsioonis osalevatele riikidele kuuluvad üksused ja laevad;

f)

„lähetajariik” – EUNAVFORi oma riikliku kontingendi lähetanud riik;

g)

„piraatlusjuhtum” – piraatlusjuhtum UNCLOSi artiklis 101 määratletud tähenduses;

h)

„üleantav isik” – EUNAVFORi poolt käesoleva kirjavahetuse alusel Keeniale üle antav isik, keda kahtlustatakse selles, et ta kavandab piraatlusjuhtumi toimepanemist, et ta paneb seda toime või on selle toime pannud.

2.   Üldpõhimõtted

a)

Keenia nõustub EUNAVFORi taotlusel EUNAVFORi poolt piraatlusjuhtumiga seoses kinni peetud isikute ning EUNAVFORi poolt kinni peetud seonduvate vahendite üleandmisega ning annab need isikud ja vahendid edasi pädevatele asutustele uurimise läbiviimiseks ja kohtuvõimu teostamiseks.

b)

Käesoleva kirjavahetuse kohaselt toimides annab EUNAVFOR isikud või vahendid üle üksnes pädevatele Keenia õiguskaitseasutustele.

c)

Allakirjutanud pooled kinnitavad, et nad kohtlevad käesoleva kirjavahetuse kohaselt üleantud isikuid nii enne kui ka pärast üleandmist inimlikul viisil ja järgivad inimõigustega seotud rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas keeldu piinata ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohelda või karistada, keeldu omavoliliselt kinni pidada ning nõuet tagada õiglane kohtumõistmine.

3.   Üleantud isikute kohtlemine, nende suhtes kohtuvõimu teostamine ja nende üle kohtumõistmine

a)

Üleantud isikuid koheldakse inimlikult ning neid ei piinata ega kohelda või karistata julmal või alandaval viisil, nad saavad sobiva majutuse ja piisavalt toitu, neile on kättesaadavad raviteenused ning nad saavad järgida oma religioosseid tavasid.

b)

Üleantud isikud toimetatakse viivitamata kohtuniku või mõne muu seadusjärgse õigusvõimuga ametiisiku ette, kes otsustab viivitamata, kas isiku kinnipidamine on seaduslik ja annab korralduse tema vabastamiseks, kui tema kinnipidamine on seadusevastane.

c)

Üleantud isikute üle tuleb mõistliku aja jooksul kohut mõista või nad vabastada.

d)

Isiku vastu kriminaalsüüdistuse määramisel on üleantud isikul õigus õiglasele ja avalikule istungile seaduse kohaselt moodustatud pädevas, sõltumatus ja erapooletus kohtus.

e)

Iga üleantud isikut, keda süüdistatakse kuriteos, peetakse süütuks seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud.

f)

Isiku vastu kriminaalsüüdistuse määramisel on üleantud isikule täieliku võrdõiguslikkuse alusel tagatud vähemalt järgmised õigused:

1)

õigus saada kiires korras talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse olemusest ja põhjustest;

2)

õigus saada piisavalt aega ja vahendeid oma kaitse ettevalmistamiseks ja suhelda enda valitud nõustajaga;

3)

õigus tema suhtes kohtumõistmise läbiviimisele tarbetu viivituseta;

4)

õigus kohtumõistmise läbiviimisele tema juuresolekul ning õigus kaitsta ennast ise või tema valitud õigusala esindaja kaudu; õigus tema õigustest teavitamisele, kui tal puudub õigusabi andev nõustaja; õigus õigusala esindaja määramisele juhul, kui see on vajalik õigusemõistmise huvides, ning tasuta, juhul kui tal ei ole piisavaid vahendeid selle eest tasumiseks;

5)

õigus tutvuda või lasta enda asemel tutvuda kõigi tema vastu esitatud asitõenditega, sealhulgas vahi alla võtmise teostanud tunnistajate ütlustega, ning õigus lasta enda nimel kohale kutsuda tunnistajad ja neid küsitleda samadel tingimustel kui tema vastu tunnistusi andvad tunnistajad;

6)

õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt;

7)

õigus mitte olla kohustatud andma tunnistusi enda vastu ega tunnistama end süüdi.

g)

Kuriteos süüdi mõistetud üleantud isikul on õigus süüdimõistva otsuse ja määratud karistuse läbivaatamisele kõrgema astme kohtus või esitada sellekohane kaebus kõrgema astme kohtule kooskõlas Keenia õigusega.

h)

Enne EUNAVFORi kirjalikult esitatud nõusolekut ei anna Keenia üleantud isikuid üle muule riigile uurimise või nende suhtes kohtuvõimu teostamise eesmärgil.

4.   Surmanuhtlus

Ühelegi üleantud isikule ei määrata surmanuhtlust. Keenia võtab vastavalt kehtivale õigusele meetmeid tagamaks, et surmanuhtlus asendataks vanglakaristusega.

5.   Registreerimine ja teatiste esitamine

a)

Iga üleandmise korral kirjutavad EUNAVFORi esindaja ja Keenia pädeva õiguskaitseasutuse esindaja alla asjakohasele dokumendile.

b)

EUNAVFOR esitab Keeniale toimiku iga üleantud isiku kinnipidamise kohta. Toimik sisaldab võimalikult suurel määral andmeid üleantava isiku füüsilise seisundi kohta kinnipidamise ajal, Keenia ametiasutustele üleandmise aega, isiku kinnipidamise põhjust, isiku kinnipidamise algusaega ja kohta ning otsuseid, mis on tehtud seoses tema kinnipidamisega.

c)

Keenia vastutab kõigi üleantud isikute kohta täpse registri pidamise eest, sealhulgas täites toimikuid kinnipeetud vahendite, isiku füüsilise seisundi, nende kinnipidamise kohtade, nende vastu esitatud süüdistuste ning nende suhtes kohtuvõimu teostamise ja nende üle kohtumõistmise käigus tehtud oluliste otsuste kohta.

d)

Nimetatud toimikud on Keenia välisministeeriumile esitatava kirjaliku taotluse alusel ELi ja EUNAVFORi esindajatele kättesaadavad.

e)

Lisaks sellele teatab Keenia EUNAVFORile käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikute kinnipidamiskohast, tema füüsilise seisundi halvenemisest ja teadetest väidetava sobimatu kohtlemise kohta. ELi ja EUNAVFORi esindajatel on juurdepääs kõigile käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikutele, kuni need isikud on vahi all, ja neil on õigus neid küsitleda.

f)

Riikide ja rahvusvahelistel humanitaarabiasutustel on lubatud taotluse esitamisel käesoleva kirjavahetuse alusel üleantud isikuid külastada.

g)

Selleks et tagada, et EUNAVFOR saab EUNAVFORi tunnistajate kohalviibimise ja asjakohaste asitõendite esitamisega osutada Keeniale õigeaegselt abi, teavitab Keenia EUNAVFORi oma kavatsusest kriminaalmenetluse alustamiseks üleantud isiku suhtes ning esitab ajakava asitõendite esitamiseks ning tunnistuste ärakuulamiseks.

6.   EUNAVFORi osutatav abi

a)

EUNAVFOR abistab oma vahendite ja võimete piires Keeniat seoses üleantud isikutega seonduva uurimise ja nende suhtes kohtuvõimu teostamisega.

b)

Eelkõige teeb EUNAVFOR järgmist:

1)

vastavalt käesoleva kirjavahetuse punkti 5 alapunktile b annab üle toimiku kinnipidamise kohta;

2)

käsitleb kõiki asitõendeid kooskõlas Keenia pädevate asutuste esitatavate nõuetega, nagu on kokku lepitud punktis 9 kirjeldatud rakenduskorras;

3)

püüab esitada nende EUNAVFORi isikkoosseisu liikmete tunnistused ja ütlused, kes osalesid sündmuses, millega seoses on käesoleva kirjavahetuse alusel isikuid üle antud;

4)

annab üle kõik asjaomased EUNAVFORi valduses olevad kinnipeetud vahendid.

7.   Seos üleantud isikute muude õigustega

Ühtegi käesoleva lepingu sätet ei ole kavandatud ega saa tõlgendada selliselt, et sellega piiratakse õiguseid, mis üleantud isikutel võivad kohaldatava siseriikliku või rahvusvahelise õiguse kohaselt olla.

8.   Sidepidamine ja vaidlused

a)

Kõiki käesolevate sätete kohaldamisest tulenevaid küsimusi käsitlevad Keenia ja ELi pädevad asutused ühiselt.

b)

Varasemate lahenduste puudumise korral lahendatakse käesolevate sätete tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad vaidlused Keenia ja ELi esindajate vahel eranditult diplomaatilisel teel.

9.   Rakenduskord

a)

Käesolevate sätete kohaldamiseks võidakse operatiiv-, haldus- ja tehnilistes küsimustes sõlmida rakenduskord, mille kiidavad heaks ühelt poolt Keenia pädevad asutused ja ELi pädevad organid ning teiselt poolt samuti lähetajariikide pädevad asutused.

b)

Rakenduskorras võib muu hulgas käsitleda järgmist:

1)

Keenia pädevate õiguskaitseasutuste kindlaksmääramine, kellele EUNAVFOR võib isikuid üle anda;

2)

kinnipidamiskohad, kus üleantud isikuid hoitakse;

3)

isiku üleandmisel Keenia pädevatele õiguskaitseasutustele üle antavate dokumentide, sealhulgas asitõendite kogumisega seotud dokumentide käsitlemine;

4)

kontaktpunktid teatiste esitamiseks;

5)

üleandmisel kasutatavad dokumentide vormid;

6)

tehnilise toe ja eriteadmiste andmise ning koolitusega seotud ja muud laadi abi andmine Keenia taotluse korral, et saavutada käesolevas kirjavahetuses käsitletavad eesmärgid.

Mul on au Teile Keenia Vabariigi valitsuse nimel kinnitada, et Teie kirja ja selle lisa sisu on Keenia Vabariigi valitsusele vastuvõetav. Vastavalt Teie kirjale jõustub käesolev dokumenti ajutiselt alates selle allakirjutamise kuupäevast ja see jõustub, kui pooled on viinud lõpule oma sisemised menetlused.

Lugupidamisega

Keenia Vabariigi valitsuse nimel


25.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 79/60


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2009/294/ÜVJP,

23. märts 2009,

millega muudetakse ühismeedet 2008/736/ÜVJP Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias EUMM Georgia

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. septembril 2008 vastu ühismeetme 2008/736/ÜVJP (Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)) (1) lähtesummaga 31 000 000 eurot.

(2)

Nõukogu võttis 25. septembril 2008 vastu ühismeetme 2008/759/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu ühismeedet 2008/736/ÜVJP (Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias, EUMM Georgia), (2) et suurendada lähtesummat 35 000 000 euroni.

(3)

Missiooni EUMM Georgia lähtesummat peaks alates 1. veebruarist 2009 veelgi suurendama, et võtta arvesse missiooni täiendavaid operatiivvajadusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeetme 2008/736/ÜVJP artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooni tegevusega seotud kulude katmiseks ette nähtud lähtesumma on 37 100 000 eurot.”

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2009.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 23. märts 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

P. GANDALOVIČ


(1)  ELT L 248, 17.9.2008, lk 26.

(2)  ELT L 259, 27.9.2008, lk 15.