ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 76

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
24. märts 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 243/2009, 23. märts 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2009, 18. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 245/2009, 18. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ ( 1 )

17

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2009/288/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus ATALANTA/1/2009, 17. märts 2009, Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) Euroopa Liidu relvajõudude juhataja nimetamise kohta

45

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

24.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 243/2009,

23. märts 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

70,2

TN

134,4

TR

93,0

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

69,5

TR

132,1

ZZ

100,8

0709 90 70

MA

63,8

TR

120,0

ZZ

91,9

0709 90 80

EG

66,1

ZZ

66,1

0805 10 20

EG

45,2

IL

60,1

MA

50,2

TN

50,3

TR

66,2

ZZ

54,4

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

65,3

CA

110,4

CL

76,9

CN

73,8

MK

21,2

US

112,9

UY

68,9

ZA

74,1

ZZ

77,0

0808 20 50

AR

76,0

CL

108,3

CN

66,7

ZA

90,9

ZZ

85,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


24.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 244/2009,

18. märts 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2005/32/EÜ kohaselt kehtestab komisjon selliste energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded, mille müügi- ja kaubandusmahud on märkimisväärsed ning millel on ka märkimisväärne keskkonnamõju, mida on võimalik ilma liigsete kuludeta oluliselt parandada.

(2)

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses taandes on sätestatud, et komisjon võtab artikli 19 lõikes 3 sätestatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu rakendusmeetme kodumajapidamises kasutatavate valgustustoodete suhtes.

(3)

Komisjon on viinud läbi ettevalmistava uuringu, mille käigus analüüsiti kodumajapidamises tavaliselt kasutatavate valgustustoodete tehnilisi, keskkonnaalaseid ja majanduslikke aspekte. Uuring on läbi viidud koostöös ühenduse ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud komisjoni EUROPA-veebisaidil.

(4)

Ühenduse turule viidavate kaupade suhtes kohaldatakse kohustuslikke ökodisaini nõudeid, olenemata nende toodete paigaldamise või kasutamise kohast, ning seepärast ei tohi nende nõuete rakendamine sõltuda toote kasutusvaldkonnast (näiteks kodumajapidamistes kasutatav valgustus).

(5)

Käesoleva määrusega reguleeritavad tooted on projekteeritud peamiselt ruumide täielikuks või osaliseks valgustamiseks kodumajapidamistes, et täiendada loomulikku valgust või asendada see kunstliku valgustusega, eesmärgiga parandada nähtavust kõnealustes ruumides. Käesolevas määruses esitatud ökodisaini nõuded ei peaks kehtima selliste eriotstarbeliste lampide suhtes, mis on põhiliselt projekteeritud muude rakenduste (nagu liikluses kasutatavad signaallambid, terraariumivalgustus või kodumajapidamisseadmete lambid) jaoks ja mille vastav otstarve on selgelt näidatud tootekirjelduses.

(6)

Käesoleva määruse sätted hõlmavad turule ilmuvaid uusi lahendusi nagu valgusdioodid.

(7)

Käesoleva määrusega hõlmatud toodete puhul on määruse eesmärkide seisukohast olulised keskkonnaaspektid energiakulu kasutusetapil, elavhõbedasisaldus ja elavhõbeda heide.

(8)

2007. aastal tarbisid käeoleva määrusega reguleeritavad tooted ühenduses arvestuslikult 112 TWh elektrit, mille tulemusel tekkis umbes 45 miljonit tonni CO2 heiteid. Prognoosi kohaselt suureneks tarbimine konkreetseid meetmeid võtmata 135 TWh-ni 2020. aastal. Ettevalmistavate uuringute tulemuste kohaselt on käesoleva määrusega hõlmatud toodete elektritarbimist võimalik oluliselt vähendada.

(9)

Hinnangute kohaselt moodustas paigaldatud lampidest olelusringi eri etappidel toimuv elavhõbedaheide, kaasa arvatud sellise elavhõbeda heide, mis pärines lampide elektriga varustamisest kasutamisetapil ja 80 % kompaktluminofoorlampidest, mida ei võetud taas ringlusse 2007. aastal, 2,9 tonni. Prognoositakse, et kui meetmeid ei võeta, suureneb elavhõbedaheide 2020. aastaks paigaldatud lampidest 3,1 tonnini, samas kui uuringute tulemused näitavad, et seda kogust on võimalik oluliselt vähendada.

Kuigi kompaktluminofoorlampide elavhõbedasisaldust peetakse oluliseks keskkonnaaspektiks, on asjakohane reguleerida seda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. (2)

Tänu käesoleva määrusega reguleeritavate lampide energiatõhususe nõuete määramisele väheneb elavhõbeda koguheide.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) (3) artikli 10 punkt 1 tuleks täielikult rakendada, et tagada keskkonda ja inimeste tervist ähvardavate võimalike riskide viimine miinimumini kompaktluminofoorlampide juhusliku purunemise tagajärjel või lampide kasutusea lõpul.

(11)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete elektritarbimise vähenemine tuleks saavutada olemasoleva litsentsivaba kulutõhusa tehnoloogia rakendamise abil, tänu millele väheneks seadmete ostmise ja käitamise kombineeritud kulu.

(12)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete ökodisaini nõuete määramisel tuleks arvestada vajadust parandada asjaomaste toodete keskkonnasäästlikkust, aidata kaasa siseturu toimimisele ning taotleda eesmärki, mille kohaselt tuleb aastaks 2020 vähendada ühenduse energiatarbimist 20 % võrra, võrreldes hinnangulise energiatarbimisega osutatud aastal, kui meetmeid ei rakendata.

(13)

Käesoleva määrusega tuleks suurendada määrusega reguleeritavate energiatõhusate toodete turuosa, millega aastal 2020 saaks hinnanguliselt säästa 39 TWh, võrreldes samaks aastaks ennustatava energiatarbimisega, kui ökodisaini meedet ei rakendata.

(14)

Ökodisaini nõuetega ei tohiks mõjutada toote kasutusomadusi kasutaja seisukohast ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eelkõige peaks kasu, mida saadakse elektritarbimise vähenemisest sellise seadme kasutamisel, olema suurem kui käesoleva määrusega reguleeritavate toodete tootmise võimalik täiendav keskkonnamõju.

(15)

Ökodisaini nõuete järkjärguline jõustamine peaks tootjatele jätma piisava ajavaru, et muuta käesoleva määrusega reguleeritavate toodete konstruktsiooni. Etappide ajastus peaks olema selline, et välditaks negatiivset mõju turulolevate seadmete kasutusomadustele ning võetaks arvesse mõju lõppkasutajate ja tootjate (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) kuludele, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise.

(16)

Toodete omadusi tuleks mõõta vastavalt uusimatele üldtunnustatud mõõtmismeetoditele; tootjad võivad kohaldada direktiivi 2005/32/EÜ artikli 10 kohaselt kehtestatud harmoneeritud standardeid niipea, kui need on tehtud kättesaadavaks ja sel otstarbel avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

(17)

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 8 kohaselt tuleks käesolevas määruses täpsustada kohaldatavad vastavushindamise menetlused.

(18)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks tuleks tootjatelt nõuda teabe esitamist direktiivi 2005/32/EÜ V ja VI lisas osutatud tehnilistes dokumentides niivõrd, kuivõrd see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(19)

Teabe laialdase kättesaadavuse ja sellele hõlpsa juurdepääsu tagamisele aitab peale õiguslikult siduvate nõuete kehtestamise kaasa ka parimate võimalike tehniliste lahenduste soovituslike võrdlusandmete väljaselgitamine käesoleva määrusega reguleeritavate toodete puhul. See võib veelgi hõlbustada parimate disainilahenduste kasutuselevõttu, et parandada käesoleva määrusega reguleeritavate toodete keskkonnasõbralikkust kogu nende olelusringi jooksul.

(20)

Käesoleva määruse läbivaatamisel tuleks eriti kontrollida eriotstarbeliste lampide müügi arengut, et olla kindel, et neid ei kasutata üldise valgustuse eesmärgil, uue tehnoloogia, nagu valgusdioodide arengut ja võimalust kehtestada klassi A taseme energiatõhususnõuded, mis on määratletud komisjoni 27. jaanuari 1998 direktiivis 98/11/EÜ, (4) millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate lampide energiamärgistuse puhul.

(21)

Käesolevas määruses esitatud nõuetega lubatakse jätta G9- ja R7s-sokliga halogeenlambid piiratud ajavahemikuks turule, arvestades vajadust tagada varuosad olemasolevate valgustite jaoks, vältida asjatute kulude tekitamist tarbijale ning anda tootjatele aega tõhusamal valgustustehnoloogial põhinevate valgustite väljatöötamiseks.

(22)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaini nõuded kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide turuletoomisele, kaasa arvatud juhud, mil neid turustatakse muuks kasutuseks kui kodumajapidamises või kui neid kasutatakse muudes toodetes. Määrusega kehtestatakse ka tooteteabe nõuded eriotstarbeliste lampide jaoks.

Käesolevas määruses esitatud nõuded ei kehti järgmiste kodumajapidamistes kasutatavate ja eriotstarbeliste lampide puhul:

a)

lambid, mil on järgmised värvsuskoordinaadid x ja y:

x < 0,200 või x > 0,600

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 või

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b)

suundvalguslambid;

c)

lambid, mille valgusvoog on väiksem kui 60 luumenit või suurem kui 12 000 luumenit;

d)

lambid,

mille puhul vähemalt 6 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 250–400 nm,

mille kiirgusmaksimum jääb vahemikku 315–400 nm (UV-A) või 280–315 nm (UV-B);

e)

sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid;

f)

suure valgustugevusega lahenduslambid;

g)

E14-, E27-, B22- ja B15-sokliga hõõglambid tööpingega kuni 60 volti ja ilma sisseehitatud muundurita etappidel 1–5 vastavalt artiklile 3.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2005/32/EÜ esitatud mõisteid. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1)

„kodumajapidamise siseruumivalgustus” – kodumajapidamise siseruumi ainus või lisavalgustus, millega asendatakse loomulik valgustus tehislikuga või täiendatakse seda, et parandada nähtavust kõnealuses ruumis;

2)

„lamp” – optilise kiirguse (harilikult nähtava valguse) allikas, mis hõlmab kõiki lisaosi, mis on vajalikud lambi käivitamiseks, vooluga varustamiseks või stabiilseks tööks või optilise kiirguse levitamiseks, filtrimiseks või muundamiseks, kui sellekohaseid osi ei saa eemaldada ilma tooteüksust jäädavalt rikkumata;

3)

„kodumajapidamises kasutatav lamp” – lamp, mis on ette nähtud kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks; siia ei kuulu eriotstarbelised lambid;

4)

„eriotstarbeline lamp” – lamp, mis ei ole ette nähtud kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks kas oma tehniliste parameetrite tõttu või seepärast, et tootekirjelduse kohaselt ei sobi see kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks;

5)

„suundvalguslamp” – lamp, mille valgusvoost vähemalt 80 % langeb ruuminurka π sr (see vastab koonusele avanemisnurgaga 120°);

6)

„suunamata valgusvooga lamp” – lamp, mis ei ole suundvalguslamp;

7)

„hõõgniitlamp” – lamp, milles valgus tekib niiditaolises elektrijuhis, mis kuumutatakse hõõgumiseni elektrivoolu läbijuhtimisega. Lamp võib sisaldada või mitte sisaldada hõõgumist mõjutavaid gaase;

8)

„hõõglamp” – hõõgniitlamp, milles hõõgniit talitleb õhutühjas kolvis või inertgaasi keskkonnas;

9)

„volframhalogeenlamp” – hõõgniitlamp, mille hõõgniit on valmistatud volframist ja asub halogeene või halogeeniühendeid sisaldava gaasi keskkonnas. Volframhalogeenlampe turustatakse koos külgeehitatud toiteallikaga või ilma selleta;

10)

„lahenduslamp” – lamp, milles valgus tekib otseselt või kaudselt gaasis, metalliaurus või mitme gaasi või auru segus toimuva elektrilahenduse tulemusel;

11)

„luminofoorlamp” – madalrõhu-elavhõbe-lahenduslamp, milles enamik valgusest tekib ühes või mitmes luminofoorikihis, kui seda ergastatakse lahendusel tekkiva ultraviolettkiirgusega. Luminofoorlampe turustatakse koos sisseehitatud liiteseadisega või ilma selleta;

12)

„liiteseadis” – seadis, millega juhul, kui see on ühendatud vooluallika ja ühe või mitme lahenduslambi vahele, piiratakse voolutugevust lambis või lampides ettenähtud väärtuseni. Liiteseadis võib sisaldada vahendeid pinge muundamiseks, valguse hämardamiseks, võimsusteguri parandamiseks ning tagab, kas üksinda või koos süüturiga, lambi (või lampide) süütamiseks vajalikud tingimused. Liiteseadis võib olla lampi sisse ehitatud või väline;

13)

„toiteallikas” – seadis, mis muundab vooluvõrgust saadava vahelduvvoolu alalisvooluks või muude parameetritega vahelduvvooluks;

14)

„kompaktluminofoorlamp” – seadis, mida ei saa lahti võtta ilma lampi jäädavalt kahjustamata ja mis on varustatud lambisokliga ning hõlmab luminofoorlampi ja mis tahes lisaosi, mis on vajalikud lambi süütamiseks ja stabiilseks talitluseks;

15)

„sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp” – sisseehitatud liiteseadiseta ühe- või kahepoolse sokeldusega luminofoorlamp;

16)

„suure valgustugevusega lahenduslamp” – elektrilahenduslamp, milles valgusallikana toimivat kaart stabiliseerib kolvi seina temperatuur, kusjuures kaarest kolvi seinale ülekantav võimsustihedus on üle 3 W/cm2;

17)

„valgusdiood” ehk „LED” – p-n-siiret sisaldav tahkisseade, mis kiirgab valgust elektrivooluga ergastamisel;

18)

„valgusdioodlamp” – lamp, mis sisaldab üht või mitut valgusdioodi.

Lisades II–IV kohaldatakse ka I lisas esitatud mõisteid.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

1.   Suunamata valgusvooga lambid vastavad II lisas esitatud ökodisaini nõuetele.

Ökodisaini nõudeid kohaldatakse vastavalt järgmistele etappidele:

 

1. etapp: 1. september 2009

 

2. etapp: 1. september 2010

 

3. etapp: 1. september 2011

 

4. etapp: 1. september 2012

 

5. etapp: 1. september 2013

 

6. etapp: 1. september 2016

Nõude kohaldamist jätkatakse, kui hakatakse kohaldama nõudeid, mille kohaldamise algusaeg on hilisem, välja arvatud juhul, kui endine nõue asendatakse või endise nõude kohaldamist täpsustatakse muul viisil.

2.   Alates 1. septembrist 2009:

Eriotstarbeliste lampide turuleviimise korral tuleb märkida pakendil ja lambile lisatud igasuguses tootekirjelduses selgelt ja silmatorkavalt järgmine teave:

a)

lampide ettenähtud otstarve; ning

b)

asjaolu, et lamp ei ole sobiv kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks.

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 8 kohaselt vastavushindamise jaoks koostatavas tehnilises dokumentatsioonis loetletakse tehnilised parameetrid (kui neid on), mille pärast lambi disain vastab pakendil näidatud eriotstarbele.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 8 kohane vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandi kontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus tootekirjeldus vastavalt käesoleva määruse II lisa jaotisele 3.

Artikkel 5

Turujärelevalve kontrolli menetlus

Liikmesriikide ametiasutused kohaldavad direktiivi 2005/32/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve teostamisel käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust, et kontrollida käesoleva määruse II lisas sätestatud nõuete täitmist.

Artikkel 6

Soovituslikud võrdlusandmed

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal turul olnud parimate toodete ja tehnoloogia soovituslikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnoloogia arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käeoleva määruse läbi hiljemalt viie aasta pärast, alates selle jõustumisest ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks nõuandefoorumile.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.

(2)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24.

(4)  ELT L 71, 10.3.1998, lk 1.


I LISA

II–IV lisas kasutatud tehnilised parameetrid ja mõisted

1.   ÖKODISAINI NÕUETE TEHNILISED PARAMEETRID

Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja täitmise kontrollimisel kasutatakse järgmiste parameetrite kindlakstegemisel usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmisi, mille läbiviimisel arvestatakse üldtunnustatud ja uusimaid mõõtmismeetodeid:

a)

„lambi valgusviljakus (ηlamp)” – lambi kiiratava valgusvoo (Ф) ja tarbitava võimsuse (Plamp) jagatis: ηlamp = Ф / Plamp (ühik: lm/W). Lambi tarbitav võimsus ei hõlma väliste abiseadiste, nagu liiteseadiste, muundurite või toiteallikate kaovõimsust;

b)

„lambi valgusvoo säilivustegur (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF)” – lambi mis tahes ajahetkel kiiratava valgusvoo ja lambi algse (pärast 100 töötundi mõõdetud) valgusvoo suhe;

c)

„lampide säilivustegur (Lamp Survival Factor, LSF)” – kindlaksmääratud töötingimustes ja lülitamissageduse juures teatavaks ajaks töökorda jäävate lampide osatähtsus lampide koguarvust;

d)

„lambi kasutusiga” – tööaeg, pärast milleni jõudmist, kui lamp on töötanud kindlaksmääratud töötingimustes ja lülitamissageduse juures, vastab töökorras olevate lampide osa lampide koguarvust lampide säilivustegurile;

e)

„värvsus” – värvistiimuli omadus, mis on kindlaks määratud selle värvsuskoordinaatidega või dominant- või komplementaarlainepikkuse ja värvipuhtusega;

f)

„valgusvoog (Φ)” – kiirgusvoost tuletatud suurus, mis arvestab inimsilma spektraaltundlikkust ja mõõdetud pärast seda, kui lamp on töötanud 100 tundi;

g)

„lähim värvsustemperatuur (Tc [K])” – Plancki kiirguri (mustkiirguri) temperatuur, mille puhul selle kiirguri värvsus kõige rohkem sarnaneb samasuguse heleduse ja samade vaatlustingimuste puhul teatava stiimuli värvsusega;

h)

„värviesitus (Ra)” – mõju, mida valgusallikas avaldab eseme näivale värvusele, kui niisugust värvust teadlikult või alateadlikult võrreldakse eseme näiva värvusega standardvalgusallika all;

i)

„tegelik UV-erikiirgusvoog” – lambi tegeliku, spektraalsete parandustegurite järgi kaalutud ultraviolettkiirgusvoo ja lambi valgusvoo jagatis (ühik: mW/klm);

j)

„lambi käivitusaeg” – ajavahemik, mis kulub pärast toitepinge sisselülitamist lambi täielikuks käivitumiseks ja püsiva tööoleku saavutamiseks;

k)

„lambi soojenemisaeg” – ajavahemik, mis kulub pärast lambi käivitamist, et lamp jõuaks kindlaksmääratud osani oma stabiilselt kiiratavast valgusvoost;

l)

„võimsustegur” – aktiivvõimsuse absoluutväärtuse ja näiva võimsuse suhe perioodiliselt muutuvates tingimustes;

m)

„heledus” – valgusvoog näivpinna ühiku kohta, mida konkreetne pind kiirgab või peegeldab kindlaksmääratud ruuminurka (ühik: cd/m2);

n)

„lambi elavhõbedasisaldus” – lambis sisalduv elavhõbedakogus, mida mõõdetakse vastavalt komisjoni otsuse 2002/747/EÜ lisale. (1)

2.   MÕISTED

a)

„normväärtus” – toote määratlemiseks kasutatava suuruse väärtus, mis on kindlaks määratud teatavate töötingimuste jaoks. Kui ei ole öeldud teisiti, on kõik nõuded esitatud normväärtustes;

b)

„nimiväärtus” – toote määratlemiseks või identifitseerimiseks kasutatava suuruse väärtus;

c)

„lambi lisakolb” – lambi teine, väline kolb, mida ei ole vaja valguse saamiseks, näiteks väliskest, mis takistab elavhõbeda ja klaasi sattumist keskkonda lambi purunemisel või mis on vajalik ultraviolettkiirguse eest kaitsmiseks või valguse hajutamiseks;

d)

„läbipaistev lamp” – lamp (välja arvatud kompaktluminofoorlamp), mille heledus on suurem kui 25 000 cd/m2 lampide puhul, mille valgusvoog on alla 2 000 lm, ning suurem kui 100 000 cd/m2 suurema valgusvooga lampide puhul ja millel on üksnes läbipaistvad kolvid, milles valgusallikana toimiv hõõgniit, valgusdiood või lahendustoru on selgelt näha;

e)

„läbipaistmatu lamp” – lamp, kaasa arvatud kompaktluminofoorlamp, mis ei vasta punktis d esitatud kirjeldusele;

f)

„lülitamistsükkel” – lambi järjestikune sisse- ja väljalülitamine kindlaksmääratud ajavahemiku järel;

g)

„enneaegne rike” – lambi jõudmine oma kasutusea lõpuni pärast tööaega, mis on lühem kui tehnilises dokumentatsioonis esitatud tööiga;

h)

„lambi sokkel” – lambi osa, mille kaudu lamp on lambipesa või liitmiku kaudu ühendatud elektritoitega ja mis enamikul juhtudest ka hoiab lampi lambipesas;

i)

„lambihoidja” või „lambipesa” – seadis, mis hoiab lampi vajalikus asendis, enamasti nii, et sellesse on asetatud lambi sokkel, viimasel juhul on lamp selle kaudu ka ühendatud elektritoitega.


(1)  EÜT L 242, 10.9.2002, lk 44.


II LISA

Ökodisaininõuded kodumajapidamises kasutatavatele suunamata valgusvooga lampidele

1.   LAMBI VALGUSVILJAKUSE NÕUDED

S14-, S15- või S19-sokliga hõõglambid jäetakse valgusviljakuse osas välja käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud etappidest 1–4, kuid mitte etappidest 5 ja 6.

Lambi suurim normvõimsus (Pmax) konkreetse normvalgusvoo (Φ) puhul on esitatud tabelis 1.

Erandid esitatud nõuetest on loetletud tabelis 2 ja suurima normvõimsuse puhul kohaldatavad parandustegurid on esitatud tabelis 3.

Tabel 1

Kohaldamise aeg

Suurim normvõimsus (Pmax) konkreetse normvalgusvoo (Φ) puhul (W)

Läbipaistvad lambid

Läbipaistvad lambid

1.–5. etapp

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф

6. etapp

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф


Tabel 2

Erandid

Erandi reguleerimisala

Suurim normvõimsus (W)

Läbipaistvad lambid 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm 1. etapil

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Läbipaistvad lambid 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm 2. etapil

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Läbipaistvad lambid 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm 3. etapil

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Läbipaistvad G9- või R7s-sokliga lambid 6. etapil

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Tabelis 3 esitatud parandustegurid on vajaduse korral kumulatiivsed ja neid kohaldatakse ka tabelis 2 esitatud erandite alla kuuluvate toodete suhtes.

Tabel 3

Parandustegurid

Paranduse reguleerimisala

Suurim normvõimsus (W)

Välist elektritoidet vajavad hõõgniidiga lambid

Pmax / 1,06

GX53-sokliga lahenduslambid

Pmax / 0,75

Läbipaistmatud lambid värviesitusindeksiga ≥ 90 ja P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax / 0,85

Lahenduslambid värviesitusindeksiga ≥ 90 ja Tc ≥ 5 000 K

Pmax / 0,76

Läbipaistmatud lambid lisakolviga ja P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax / 0,95

Välist elektritoidet vajavad valgusdioodlambid

Pmax / 1,1

2.   LAMBI KASUTUSOMADUSTE NÕUDED

Lambi kasutusomaduste nõuded on esitatud tabelis 4 kompaktluminofoorlampide jaoks ja tabelis 5 muude kui kompaktluminofoorlampide ja valgusdioodlampide jaoks.

Kui lambi normkasutusiga on suurem kui 2 000 tundi, kohaldatakse tabelites 4 ja 5 esitatud 1. etapi nõudeid lambi normkasutusea, lambi säilivusteguri ja valgusvoo säilivusteguri kohta alles alates 2. etapist.

Katsetustes, mille eesmärk on teha kindlaks, mitu korda võib lampe sisse ja välja lülitada, enne kui need rikki lähevad, kasutatakse lülitamistsüklit, milles lamp on 1 minut sees ja 3 minutit väljas, ülejäänud katsetustingimused on esitatud III lisas. Katsetustes, mille eesmärk on teha kindlaks lampide kasutusiga, säilivustegurit, valgusvoo säilivus ja enneaegsed rikked, kasutatakse III lisas esitatud standardset lülitamistsüklit.

Tabel 4

Kompaktluminofoorlampide kasutusomadustele esitatavad nõuded

Kasutusomaduse näitaja

1. etapp

5. etapp

Lampide säilivustegur 6 000 töötunni järel

≥ 0,50

≥ 0,70

Valgusvoo säilivustegur

2 000 töötunni järel: ≥ 85 % (≥ 80 % lisakolviga lampide puhul)

2 000 töötunni järel: ≥ 88 % (≥ 83 % lisakolviga lampide puhul)

6 000 töötunni järel: ≥70 %

Lülitamistsüklite arv enne rikkiminekut

≥ pool lampide tundides väljendatud kasutuseast

≥ 10 000, kui lampide käivitusaeg > 0,3 s

≥ lampide tundides väljendatud kasutusiga

≥ 30 000, kui lampide käivitusaeg > 0,3 s

Käivitusaeg

< 2,0 s

< 1,5 s, kui P < 10 W

< 1,0 s, kui P ≥ 10 W

Aeg lambi soojenemiseks, kuni saavutatakse 60 % Φ-st

< 60 s

või < 120 s elavhõbedat amalgaamina sisaldavate lampide puhul

< 40 s

või < 100 s elavhõbedat amalgaamina sisaldavate lampide puhul

Enneaegsete rikete määr

≤ 2,0 % pärast 200 töötundi

≤ 2,0 % pärast 400 töötundi

UV-A- ja UV-B-kiirgus kokku

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UV-C-kiirgus

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Lambi võimsustegur

≥ 0,50, kui P < 25 W

≥ 0,90, kui P ≥ 25 W

≥ 0,55, kui P < 25 W

≥ 0,90, kui P ≥ 25 W

Värviesitusindeks (Ra)

≥ 80

≥ 80


Tabel 5

Muude lampide kui kompaktluminofoor- ja valgusdioodlampide kasutusomaduste nõuded

Kasutusomaduse näitaja

1. etapp

5. etapp

Lambi normkasutusiga

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Valgusvoo säilivustegur

≥ 85 % pärast 75 % möödumist lambi normkasutuseast

≥ 85 % pärast 75 % möödumist lambi normkasutuseast

Lülitamistsüklite arv

≥ neljakordne lampide kasutusiga tundides

≥ neljakordne lampide kasutusiga tundides

Käivitusaeg

< 0,2 s

< 0,2 s

Aeg lambi soojenemiseks, kuni saavutatakse 60 % Φ-st

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Enneaegsete rikete määr

≤ 5,0 % pärast 100 töötundi

≤ 5,0 % pärast 200 töötundi

UV-A- ja UV-B-kiirgus kokku

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UV-C-kiirgus

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Lambi võimsustegur

≥ 0,95

≥ 0,95

3.   LAMPIDE TOOTEKIRJELDUSE NÕUDED

Kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide puhul tuleb esitada järgmine teave alates 2. etapist, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.1.   Teave, mis tuleb esitada selgesti lõppkasutajale enne ostmist lambi pakendil ja vaba juurdepääsuga veebisaitidel

Teavet ei ole vaja esitada täpselt sellises sõnastuses, mida on kasutatud järgmises loetelus. Selle võib teksti asemel esitada graafikute, numbrite või sümbolitena.

Esitatud teabenõuded ei kehti hõõgniitlampide kohta, mis 4. etapil ei vasta valgusviljakuse nõuetele.

a)

Kui lambi nimivõimsus on esitatud väljaspool direktiivi 98/11/EÜ kohast energiamärgistust, tuleb ka lambi nimivalgusvoog esitada eraldi väljaspool energiamärgistust ja vähemalt kaks korda suuremas kirjas kui lambi nimivõimsus;

b)

lambi nimikasutusiga tundides (ei ole suurem kui normkasutusiga);

c)

lülitamistsüklite arv enne enneaegset rikkiminekut;

d)

lülitamistsüklite arv enne enneaegset rikkiminekut;

e)

soojenemisaeg, kuni lamp saavutab 60 % täielikust valgusvoost (kui kõnealune aeg on alla 1 sekundi, võib kirjutada „Saavutab kohe täisvalguse”);

f)

hoiatus juhul, kui lampi ei ole võimalik hämardada või kui hämardamiseks on vaja eriseadist;

g)

kui lamp on projekteeritud tööks ebatavalistes tingimustes (näiteks muul temperatuuril kui 25 °C), esitatakse teave kõnealuste tingimuste kohta;

h)

lambi mõõtmed millimeetrites (pikkus ja läbimõõt);

i)

kui pakendil on lampi võrreldud samaväärse hõõglambiga, vastab asjaomase samaväärse hõõglambi võimsus (ümardatult 1 W-ni) pakendis oleva lambi valgusvoole, mis on esitatud tabelis 6.

Vahepealsed valgusvoo ja väidetavalt samaväärse hõõglambi võimsuse väärtused (ümardatult 1 W-ni) arvutatakse lineaarse interpolatsiooniga kahe lähima väärtuse vahel.

Tabel 6

Lambi normvalgusvoog

Φ [lm]

Väidetavalt samaväärse hõõglambi võimsus

Kompaktluminofoorlamp

Halogeenlamp

Valgusdioodjm lambid

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j)

Terminit „säästulamp” või muud sarnast tootega seotud reklaamväidet lambi valgusviljakuse kohta võib kasutada ainult juhul, kui lamp vastab valgusviljakuse nõuetele, mida kohaldatakse läbipaistmatu lambi puhul 1. etapil vastavalt tabelitele 1, 2 ja 3.

Kui lamp sisaldab elavhõbedat:

k)

lambi elavhõbedasisaldus (X,X mg);

l)

viide veebisaidile, mida tuleks külastada, kui lamp on kogemata purunenud, et leida juhendid, kuidas koristada lambi killud.

3.2.   Teave, mis tuleb teha avalikkusele kättesaadavaks vaba juurdepääsuga veebisaidi kaudu

Tuleb esitada vähemalt järgmine teave arvväärtuste kujul:

a)

punktis 3.1 märgitud teave;

b)

normvõimsus (0,1 W täpsusega);

c)

lambi normvalgusvoog;

d)

lambi normkasutusiga;

e)

lambi võimsustegur;

f)

valgusvoo säilivustegur nimikasutusea lõpul;

g)

käivitusaeg (X,X sekundit);

h)

värviesitusindeks.

Kui lamp sisaldab elavhõbedat:

i)

juhendid, kuidas koristada lambi killud, kui lamp kogemata puruneb;

j)

soovitused lambi kõrvaldamise kohta selle kasutusea lõpul.


III LISA

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad juhuvaliku teel saadud valimit, mis sisaldab ühe tootja ühe mudeli vähemalt 20 lampi.

Valim vastab käesoleva määruse II lisas esitatud kohaldatavatele nõuetele, kui selle uurimisel saadud keskmine tulemus ei erine piirmäärast, künnisest või deklareeritud väärtustest üle 10 %.

Piirväärtuste ületamise korral loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.

Nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutab liikmesriigi pädev asutus täpseid ja usaldusväärseid kaasaja tasemele vastavaid mõõtmismeetodeid, mis annavad korratavad tulemused, sealhulgas:

kui on olemas, siis harmoneeritud standardid, mille viitenumbrid on selleks avaldatud Euroopa Liidu Teatajas vastavalt direktiivi 2005/32/EÜ artiklitele 9 ja 10;

muul juhul järgmistes dokumentides esitatud meetodid:

Mõõdetav näitaja

Organisatsioon (1)

Viide

Pealkiri

Lambi elavhõbedasisaldus

Euroopa Komisjon

Otsus 2002/747/EÜ (lisa)

Komisjoni otsus 2002/747/EÜ, 9. september 2002, millega kehtestatakse lampidele ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökokriteeriumid ning muudetakse otsust 1999/568/EÜ

Valgusviljakus

Cenelec

EN 50285:1999

Kodumajapidamises kasutatavate lampide energiatõhusus. Mõõtemeetodid

Lambisoklid

Cenelec

EN 60061:1993

Kõik muudatused kuni A40:2008

Lambisoklid ja lambipesad koos mõõturitega vahetatavuse ja ohutuse kontrolliks. Osa 1: Lambisoklid

Lambi kasutusiga

Cenelec

EN 60064:1995

Muudatused

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Volframhõõgniidiga lambid kodumajapidamises kasutamiseks ja muuks sarnaseks üldvalgustuseks. Toimivusnõuded

Cenelec

EN 60357:2003

Muudatus

A1:2008

Halogeenhõõglambid (mitte sõidukitele). Toimivusnõuded

Cenelec

EN 60969:1993

Muudatus

A1:1993

A2:2000

Sisseehitatud liiteseadisega lambid üldvalgustuseks. Toimivusnõuded

Lambi käivitumisaeg/soojenemisaeg

Cenelec

EN 60969:1993

Muudatused

A1:1993

A2:2000

Sisseehitatud liiteseadisega lambid üldvalgustuseks. Toimivusnõuded

Võimsustegur

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – Osa 3-2: Piirväärtused – Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

Efektiivne UV-erikiirgusvoog

Cenelec

EN 62471:2008

Lampide ja lambisüsteemide fotobioloogiline ohutus

Värviesitus

Rahvusvaheline Valgustuskomisjon

CIE 13.3:1995

Valgusallikate värviesitusomaduste mõõtmise ja määratlemise meetod

Värvsus

Lähim värvsustemperatuur (Tc [K])

Rahvusvaheline Valgustuskomisjon

CIE 15:2004

Kolorimeetria

Heledus

Rahvusvaheline Valgustuskomisjon

CIE 18.2:1983

Füüsikalise fotomeetria alused

Valgusvoog

Rahvusvaheline Valgustuskomisjon

CIE 84:1989

Valgusvoo mõõtmine

Lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF)

Rahvusvaheline Valgustuskomisjon

CIE 97:2005

Siseruumides kasutatavate elektriliste valgustussüsteemide hooldus

Lambi säilivustegur (LSF)


(1)  CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel (32-2) 519 68 71, faks (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org).

Rahvusvaheline valgustuskomisjon (International Commission on Illumination): CIE Central Bureau Kegelgasse 27 A-1030 Vienna AUSTRIA tel: +43 1 714 31 87 0, faks: +43 1 714 31 87 18 (http://www.cie.co.at/).


IV LISA

Kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide soovituslikud võrdlusandmed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parim teadaolev tehnoloogia järgmine:

1.

LAMBI VALGUSVILJAKUS

Suurim teadaolev valgusviljakus oli 69 lm/W.

2.

LAMBI KASUTUSOMADUSED

Tabel 7

Kasutusomaduse näitaja

Kompaktluminofoorlambid

Lambi normkasutusiga

20 000 tundi

Valgusvoo säilivustegur

90 % lambi normkasutusea lõpus

Lülitamistsüklite arv

1 000 000

Käivitusaeg

< 0,1 s

Aeg lambi soojenemiseks, kuni saavutatakse 80 % Φ-st

15 sekundit või 4 sekundit spetsiaalsete kompaktluminofoorlampide ja halogeenlampide kombinatsioonide puhul

Lambi võimsustegur

0,95

3.

LAMBI ELAVHÕBEDASISALDUS

Kõige väiksema elavhõbedasisaldusega energiatõhusad kompaktluminofoorlambid sisaldavad kuni 1,23 mg elavhõbedat.


24.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 245/2009,

18. märts 2009,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2005/32/EÜ kohaselt määrab komisjon ökodisaini nõuded märkimisväärse müügi- ja kaubandusmahuga energiat tarbivatele toodetele, mille mõju keskkonnale on märkimisväärne ning mille keskkonnatoimet saab oluliselt parandada ilma liigsete kuludeta.

(2)

Direktiivi 2005/32/EÜ artikli 16 lõike 2 teises taandes on sätestatud, et komisjon võtab artikli 19 lõikes 3 sätestatud korras, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu rakendusmeetme teenindussektoris kasutatavate valgustustoodete suhtes.

(3)

Komisjon on läbi viinud kaks eeluuringut, mille käigus teostati kolmandas sektoris enam levinud valgustustoodete (kontorivalgustus ja tänavavalgustus) tehniline, keskkonnaalane ja majanduslik analüüs. Uuringud on läbi viidud koostöös ühenduse ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud Euroopa komisjoni EUROPA veebisaidil.

(4)

Turule viidavate kaupade suhtes tuleb rakendada kohustuslikke ökodisaini nõudeid olenemata nende toodete paigaldamise kohast, seepärast ei tohi nende nõuete rakendamine sõltuda toote kasutusvaldkonnast (näiteks kontori- või tänavavalgustus). Seega tuleks käesoleva määrusega reguleerida konkreetseid tooteid, nagu sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid, suure valgustugevusega lahenduslambid ning nende lampidega koos kasutatavad liiteseadised ja valgustid. Kasutajad võivad leida konkreetse kasutusvaldkonna (näiteks kontori- või tänavavalgustus) puhul parima tehnilise lahenduse soovituslike võrdlusandmete abil.

(5)

Käesoleva määrusega reguleeritavad tooted on ette nähtud kasutamiseks eeskätt üldvalgustuses, see tähendab, et nendega luuakse inimestele tavapäraseks nägemiseks vajalik tehisvalgus, mis asendab loomulikku valgust. Käesoleva määrusega ei tuleks reguleerida erilampe, nagu arvutimonitorides, kopeerimis- ja päevitusseadmetes, terraariumides ja mujal kasutatavad lambid.

(6)

Käesoleva määrusega reguleeritavate energiat tarbivate toodete (edaspidi „ETT”) puhul peetakse olulisteks järgmisi keskkonnaaspekte:

a)

energiatarve kasutamisfaasis;

b)

lampide elavhõbedasisaldus.

(7)

2005. aastal tarbisid käeoleva määrusega reguleeritavad tooted ühenduses arvestuslikult 200 TWh elektrit, mille tulemusel tekkis umbes 80 miljonit tonni CO2 heitmeid. Prognoosi kohaselt suureneks tarbimine konkreetseid meetmeid võtmata 260 TWh-ni 2020. aastal. Eeluuringute tulemuste kohaselt saab käesoleva määrusega hõlmatud toodete elektritarbimist oluliselt vähendada.

(8)

Arvestuste kohaselt sisaldasid 2005. aastal paigaldatud lambid 12,6 tonni elavhõbedat. Prognoositakse, et kui meetmeid ei võeta, sisaldavad 2020. aastal paigaldatavad lambid juba 18,6 tonni elavhõbedat, samas kui uuringute tulemused näitavad, et seda kogust saab oluliselt vähendada.

(9)

Niinimetatud valgusreostuse suurust ei saa hinnata, kuna puuduvad rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnamõju hindamise teaduslikud meetodid. Kuid üldiselt ollakse seisukohal, et kolmanda sektori valgustusseadmete valgusviljakuse suurendamiseks väljatöötatud meetodid aitavad seda reostust vähendada.

(10)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete elektritarbimise vähenemine tuleks saavutada olemasoleva litsentsivaba kulutõhusa tehnoloogia abil, mille tulemusena väheneks seadmete ostmise ja käitamise kombineeritud kulu.

(11)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete ökodisaini nõuete määramisel tuleks arvestada vajadust parandada asjaomaste toodete keskkonnasäästlikkust ja aidata kaasa siseturu toimimisele ning taotleda eesmärki, mille kohaselt tuleb ühenduse energiatarbimist vähendada 20 % võrra aastaks 2020.

(12)

Käesoleva määruse eesmärk on suurendada sellega reguleeritavate toodete energiatõhusust parandava tehnoloogia turule viimist, mille tulemusena säästetaks 2020. aastal praeguse olukorraga võrreldes hinnanguliselt 38 TWh energiat.

(13)

Käesoleva määrusega reguleeritavate lampide energiatõhususe nõuete määramise tulemusel väheneb nende lampide elavhõbedasisaldus.

(14)

Ökodisaini nõuetega ei tohiks halvendada toote kasutusomadusi ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eeskätt peaks kasu, mida saadakse elektritarbimise vähenemisest sellise seadme kasutamisel, olema suurem kui käesoleva määrusega reguleeritavate toodete tootmise võimalik täiendav keskkonnamõju.

(15)

Ökodisaini nõuete järkjärguline jõustamine peaks tootjatele jätma piisava ajavaru käesoleva määrusega reguleeritavate toodete konstruktsiooni muutmiseks. Etappide ajastus peaks olema selline, et välditakse negatiivset mõju turulolevate seadmete kasutusomadustele ning võetakse arvesse mõju lõppkasutajate ja tootjate (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate) kuludele, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise. Artiklis 8 sätestatud läbivaatamise käigus tuleks muu hulgas kontrollida, kas III lisa jaotises 2.1 suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadistele esitatud nõudeid õnnestub saavutada kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

(16)

Asenduslampide turult eemaldamise kavandamisel tuleks arvestada selle mõju lõppkasutajaile. Liikmesriigid peaksid muutma rangemaks valgustusseadmetele esitatavad nõuded.

(17)

Toodete omadusi tuleks mõõta vastavalt uusimatele üldtunnustatud mõõtmismeetoditele; tootjad võivad seejuures lähtuda direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 10 nimetatud ühtlustatud standarditest.

(18)

Kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikliga 8 tuleks käesolevas määruses määrata kindlaks, et vastavushindamise menetlustena kohaldatakse direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemist kavandikontrolli ja direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteemi vastavuse hindamiseks.

(19)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks tuleks tootjatelt nõuda teabe esitamist direktiivi 2005/32/EÜ V ja VI lisas osutatud tehnilistes dokumentides ulatuses, mil see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(20)

Teabe laialdase kättesaadavuse ja sellele hõlpsa juurdepääsu tagamisele aitab peale õiguslikult siduvate nõuete kehtestamise kaasa ka parima tehnoloogia soovituslike võrdlusandmete väljaselgitamine. See on eriti kasulik väikeste ja keskmise suurusega ning väga väikeste ettevõtjate puhul, kuna see aitab kombineerida parimaid tehnoloogilisi lahendusi, millega parandatakse käesoleva määrusega reguleeritavate toodete keskkonnasäästlikkust terve nende olelusringi jooksul.

(21)

Kuigi luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide elavhõbedasisaldust peetakse keskkonna seisukohast oluliseks, on õigem seda reguleerida vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/95/EÜ, (2) mis hõlmab ka käesoleva määruse reguleerimisalast välja jäävaid lambitüüpe.

(22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/55/EÜ luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuete kohta (3) on direktiivi 2005/32/EÜ rakendusdirektiiv, millel on kestev mõju kasutusel olevatele liiteseadistele valgustite ja magnetliiteseadiste pika tööea tõttu. Kuid täiustamisvõimalusi on veelgi ja oleks soovitav kehtestada rangemad energiatõhususe miinimumnõuded, kui on kehtestatud direktiiviga 2000/55/EÜ. Direktiiv 2000/55/EÜ tuleks seetõttu asendada käesoleva määrusega.

(23)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse artiklis 2 määratletud sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nimetatud lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite turule toomise puhul nende ökodisainile esitatavad nõuded, mis kehtivad nende toodete suhtes ka juhul, kui neid kasutatakse muudes energiat tarbivates toodetes.

Käesolevas määruses sätestatakse ka kontori- ja tänavavalgustuseks ette nähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed.

Määrusega kehtestatud nõuded ei kehti I lisas loetletud toodete suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis 2005/32/EÜ sätestatud mõisteid. Kasutatakse ka järgmisi mõisteid:

1)

„üldvalgustus” – teatava ala enam-vähem ühtlane valgustus, mille puhul ei ole erinõudeid teatavate kohtade valgustatuse suhtes;

2)

„kontorivalgustus” – kontoriruumi ette nähtud statsionaarsed valgustusseadmed, mis võimaldavad inimestel tõhusalt ja täpselt täita nägemisega seotud ülesandeid;

3)

„tänavavalgustus” – statsionaarsed valgustusseadmed, millega tagatakse pimedal ajal hea nähtavus vabas õhus liiklemise aladel liiklusohutuse, liiklusvoo ja avaliku korra tagamiseks;

4)

„lahenduslamp” – lamp, milles valgus tekib otseselt või kaudselt gaasis, metalliaurus või mitme gaasi või auru segus toimuva elektrilahenduse tulemusel;

5)

„liiteseadis” – seadis, millega juhul, kui see on ühendatud vooluallika ja ühe või mitme lahenduslambi vahele, piiratakse voolutugevust lambis või lampides ettenähtud väärtuseni. Liiteseadisele võivad olla lisatud pingemuundur, valgustugevuse regulaator (hämardi), võimsusteguri parandamise seadis ning seadis, mis kas iseseisvalt või koos süüturiga loovad lambi (lampide) käivitamiseks vajalikud tingimused;

6)

„valgusti” – seade, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest valgusallikast pärinevat valgust ja mis hõlmab valgusallika hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks toitega, kuid mitte valgusallikaid;

7)

„luminofoorlamp” – elavhõbedaauruga täidetud madalrõhulahenduslamp, milles enamik valgusest tekib ühes või mitmes luminofoorikihis, kui seda ergastatakse lahendusel tekkiva ultraviolettkiirgusega;

8)

„sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlamp” – sisseehitatud liiteseadiseta ühe või kahe sokliga luminofoorlamp;

9)

„suure valgustugevusega lahenduslamp” – elektrilahenduslamp, milles valgusallikana toimivat kaart stabiliseerib kolvi seina temperatuur, kusjuures kaarest kolvi seinale üle kantav võimsustihedus on üle 3 W/cm2.

I ja III–VII lisas kohaldatakse II lisas esitatud mõisteid.

Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavad nõuded esitatakse III lisas.

Artikkel 4

Vastavushindamine

Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on direktiivi 2005/32/EÜ IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või direktiivi 2005/32/EÜ V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

Direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus tootekirjeldus vastavalt III lisa jaotistele 1.3, 2.2 ja 3.2.

Artikkel 5

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Järelevalve teostamisel järgitakse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Soovituslikud võrdlusandmed

Parimate turul olevate toodete ja tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlusandmed on esitatud:

a)

V lisas sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite kohta;

b)

VI ja VII lisas kontori- või tänavavalgustuses kasutatavate toodete kohta.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2000/55/EÜ tunnistatakse kehtetuks pärast ühe aasta möödumist käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumist vaatab komisjon selle läbi, võttes arvesse tehnika arengut.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

III lisas esitatud nõudeid kohaldatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud ajakavale.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Andris PIEBALGS


(1)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.

(2)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19.

(3)  EÜT L 279, 1.11.2000, lk 33.


I LISA

Üldised erandid

1.

Käesoleva määruse reguleerimisalast jäetakse välja järgmised lambid:

a)

lambid, mis ei ole II lisas määratletud valge valguse allikad; käesolev erand ei kehti kõrgrõhunaatriumlampide kohta;

b)

lambid, mis on II lisas määratletud suundvalgusallikad;

c)

lambid, mis ei ole ette nähtud üldvalgustuse jaoks, ja lambid niisuguste toodete koosseisus, mis ei ole ette nähtud üldvalgustuseks;

d)

lambid,

mille puhul vähemalt 6 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 250–400 nm;

mille puhul vähemalt 11 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 630–780 nm;

mille puhul vähemalt 5 % kogukiirgusest vahemikus 250–780 nm moodustab kiirgus vahemikus 640–700 nm, ja

mille kiirguse maksimum jääb UVA vahemikku 315–400 nm või UVB vahemikku 280–315 nm;

e)

kahe sokliga luminofoorlambid:

läbimõõduga kuni 7 mm (T2);

läbimõõduga 16 mm (T5) ning lambi võimsusega P ≤ 13 W või P > 80 W;

läbimõõduga 38 mm (T12), sokliga G-13 Medium BiPin, värvuskompensatsioonifiltri piirväärtus (cc) +/– 5m (+ lillakaspunane, – roheline), CIE koordinaatidega x = 0,330 y = 0,335 ja x = 0,415 y = 0,377 ning

läbimõõduga 38 mm (T12) ning välise süüteribaga;

f)

ühe sokliga luminofoorlambid läbimõõduga 16 mm (T5), neljatikulise sokliga 2G11, Tc = 3 200 K värvsuskoordinaatidega x = 0,415 y = 0,377 ja Tc = 5 500 K värvsuskoordinaatidega x = 0,330 ja y = 0,335;

g)

suure valgustugevusega lahenduslambid, mille Tc > 7 000 K;

h)

suure valgustugevusega lahenduslambid, mille ultraviolettkiirgusvoog > 2 mW/klm, ja

i)

suure valgustugevusega lahenduslambid, milles ei ole kasutatud sokleid E27, E40 ega PGZ12.

2.

Reguleerimisalast jäetakse välja järgmised valgustid:

a)

avariivalgustid ja ohumärkide valgustid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/95/EÜ (1) tähenduses;

b)

valgustid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/9/EÜ, (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/92/EÜ, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ, (4) nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ, (5) nõukogu direktiivi 88/378/EMÜ, (6) samuti nende õigusaktide kohaldamisalasse kuuluvate seadmete koosseisus olevad valgustid.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/95/EÜ, 12. detsember 2006, teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 374, 27.12.2006, lk 10).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/9/EÜ, 23. märts 1994, plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/92/EÜ, 16. detsember 1999, plahvatusohtlikust keskkonnast potentsiaalselt ohustatud töötajate ohutuse ja tervisekaitse parandamise miinimumnõuete kohta (EÜT L 23, 28.1.2000, lk 57).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuendatud) (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24).

(5)  Nõukogu direktiiv 93/42/EMÜ, 14. juuni 1993, meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).

(6)  Nõukogu direktiiv 88/378/EMÜ, 3. mai 1988, mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1).


II LISA

I ja III–VII lisas kasutatud tehnilised parameetrid ja määratlused

1.   Ökodisaini nõuete tehnilised parameetrid

Käesoleva määruse nõuete täitmisel ja nende nõuete täitmise kontrollimisel kasutatakse järgmiste parameetrite kindlakstegemisel usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmisprotseduure, mille puhul arvestatakse üldtunnustatud ja uusimaid mõõtmismeetodeid.

a)

„Allika valgusviljakus” ja „lambi valgusviljakus” (ηallikas) – kiiratava valgusvoo (Ф) ja allika tarbitava võimsuse (Pallikas) suhe (ηallikas = Ф / Pallikas). Mõõtühik: lm/W. Allika tarbitud võimsuse hulka ei arvestata abiseadiste (näiteks liiteseadiste) kaovõimsust;

b)

„lambi valgusvoo säilivustegur (Lamp Lumen Maintenance Factor, LLMF)” – lambi mis tahes ajahetkel kiiratava valgusvoo ja lambi algvalgusvoo suhe;

c)

„lampide säilivustegur (Lamp Survival Factor, LSF)” – kindlaks määratud töötingimuste ja lülitamissageduse juures teatavaks ajaks töökorda jäävate lampide osatähtsus lampide koguarvust;

d)

„liiteseadise kasutegur” (ηliiteseadis) – lambi võimsuse (liiteseadise väljundvõimsuse) ja lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsuse suhe (kusjuures andurid, võrguühendus ja muud abikoormused on välja lülitatud);

e)

„värvsus” – värvistiimuli omadus, mis on kindlaks määratud tema värvsuskoordinaatidega või tema dominant- või komplementaarlainepikkuse ja puhtusega;

f)

„valgusvoog” – kiirgusvoost tuletatud suurus, mis arvestab inimsilma spektraaltundlikkust;

g)

„lähim värvsustemperatuur” (Tc [K]) – Plancki kiirguri (musta keha) temperatuur, mille puhul selle kiirguri värvsus sarnaneb kõige rohkem samasuguse ereduse ja samade vaatlusolude puhul teatava stiimuli värvsusega;

h)

„värvusedastus” (Ra) – mõju, mida valgusallikas avaldab eseme näivale värvusele, kui niisugust värvust teadlikult või alateadlikult võrreldakse eseme näiva värvusega valgustamisel standardvalgusallikaga;

i)

„UV-erikiirgusvõimsus” – lambi ultraviolettkiirgusvõimsuse ja tema valgusvoo suhe (ühik: mW/klm);

j)

„kaitseaste” – koodtähis, mis iseloomustab lambiümbrise võimet kaitsta ümbrise sisemust tolmu, tahkete osakeste ja niiskuse sissetungi eest ning annab lisateavet sellise kaitse kohta.

2.   Soovituslike võrdlusandmete tehnilised parameetrid

a)

„Lambi elavhõbedasisaldus” – elavhõbeda kogus lambis;

b)

„valgusti säilivustegur (Luminaire Maintenance Factor, LMF)” – valgusti teatava ajahetke valgustugevuse ja tema esialgse valgustugevuse suhe;

c)

„valgustusseadme kasutustegur (Utilization Factor, UF)” – arvestuspinnale langenud valgusvoo ja valgustusseadme kõikide lampide valgusvoogude summa suhe.

3.   Mõisted

a)

„Suundvalgusallikas (Directional Light Source, DLS)” – valgusallikas, mille valgusvoost vähemalt 80 % langeb ruuminurka π sterradiaani (see vastab koonusele avanemisnurgaga 120°);

b)

„valge valguse allikas” – valgusallikas, mille värvsuskoordinaadid vastavad järgmistele tingimustele:

0,270 < x < 0,530

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c)

„normväärtus” – toote omaduse kvantitatiivne väärtus käesoleva määruse või asjakohaste standarditega kindlaks määratud käitamistingimustel. Kui ei ole öeldud teisiti, on toote parameetrid esitatud normväärtustena;

d)

„nimiväärtus” – toote määratlemiseks või identifitseerimiseks kasutatav toote omaduse ligikaudne kvantitatiivne väärtus;

e)

„valgusreostus” – kõik tehisvalgustuse keskkonnakahjulikud mõjud, sealhulgas häiriv valgus;

f)

„häiriv valgus” – valgustusseadme valguse osa, mis ei vasta valgustusseadme eesmärgile. See hõlmab:

valgust, mis valgustab ettenähtud valgustusalast väljapoole jäävat ala;

hajunud valgust valgustusseadme läheduses;

taeva helendust – öötaeva helenemist, mida põhjustab nähtava ja nähtamatu kiirguse otsene ja kaudne peegeldumine vaatlemissuunas paiknevatelt atmosfääri koostisosadelt (gaasimolekulid, aerosoolid ja tahked osakesed);

g)

„liiteseadise eeldatav kasutegur (Efficiency Base ballast, EBb)” – seos lambi normvõimsuse (Plamp) ja liiteseadise kasuteguri vahel.

Ühe- ja kahesokliliste luminofoorlampide liiteseadiste puhul arvutatakse EBbFL järgmisel viisil:

 

kui Plamp ≤ 5 W, on luminofoorlambi EBbFL = 0,71;

 

kui 5 W < Plamp < 100 W, on luminofoorlambi EBb = Plamp/(2 × √(Plamp/36) + 38/36 × Plamp + 1);

 

kui Plamp ≥ 100 W, on luminofoorlambi EBbFL = 0,91;

h)

„lambi väliskolb” – lambi teine, väline kolb, mida ei ole vaja valguse saamiseks, näiteks väline kest, mis takistab elavhõbeda ja klaasi lekkimist keskkonda, kui lamp puruneb. Väliskolvi olemasolu määramisel ei loeta kolviks suure valgustugevusega lahenduslampide lahendustoru;

i)

„valgusallika juhtseadis” – toite ja ühe või mitme valgusallika vahel olevad koostisosad, millega muundatakse pinget, piiratakse lambi (lampide) voolu ettenähtud väärtuseni, varustatakse lampi käivitamiseks vajaliku pinge ja eelsoojendusvooluga, hoitakse ära külmkäivitus, parandatakse võimsustegurit või vähendatakse raadiohäireid. Valgusallika juhtseadised on näiteks liiteseadised, halogeenlampide muundurid ja trafod ning valgusdioodide (LED) draiverid;

j)

„kõrgrõhu-elavhõbelamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles suurem osa valgusest tekib otse või kaudselt elavhõbedaauru kiirgamise tulemusel, kusjuures elavhõbedaauru osarõhk on suurem kui 100 kPa;

k)

„kõrgrõhu-naatriumlamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles valgus tekib peamiselt naatriumiauru kiirgamise tulemusel, kusjuures naatriumiauru osarõhk on suurusjärgus 10 kPa;

l)

„metallhalogeniidlamp” – suure valgustugevusega lahenduslamp, milles valgus tekib peamiselt metalliaurude, metallhalogeniidide ning nende dissotsiatsioonisaaduste segu kiirgamisel;

m)

„elektron- ehk kõrgsagedus-liiteseadis” – võrgutoitega vahelduvvoolu-vahelduvvoolu-inverter, mis sisaldab stabiliseerivaid komponente ning millega käivitatakse ja käitatakse, tavaliselt kõrgsagedusel, üht või mitut torukujulist luminofoorlampi;

n)

„klaarlamp” – läbipaistva väliskolvi või -toruga suure valgustugevusega lahenduslamp, mille valgusallikana toimiv kaarlahendustoru on selgelt näha (näiteks klaarklaasist lamp).


III LISA

Luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavad nõuded

Iga ökodisaini nõude kohta esitatakse ka selle kohaldamise algusaeg. Nõude kohaldamist jätkatakse, kui hakatakse kohaldama nõudeid, mille kohaldamise algusaeg on hilisem, välja arvatud juhul, kui endine nõue asendatakse uuega või endise nõude kohaldamist täpsustatakse muul viisil.

1.   SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPIDELE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPIDELE ESITATAVAD NÕUDED

1.1.   Lambi valgusviljakusele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Kahe sokliga luminofoorlampidel läbimõõduga 16 ja 26 mm (T5 ja T8) võrdub normvalgusviljakus temperatuuril 25 °C vähemalt tabelis 1 esitatud väärtustega.

Kui lambi nimivõimsus erineb tabelis 1 esitatud võimsusest, peab lamp saavutama valgusviljakuse, mis vastab tabelis esitatud lähima võimsusega lambi valgusviljakusele, välja arvatud rohkem kui 50 W võimsusega T8 lampide puhul, mille valgusviljakus peab ulatuma 83 lm/W-ni. Kui nimivõimsus jääb täpselt kahe tabelis esitatud väärtuse vahele, peab ta saavutama neist kahest suurema valgusviljakuse näitaja. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui kõige võimsam tabelis esitatud lamp.

Tabel 1

Lampide T8 ja T5 vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

T8 (Ø 26 mm)

T5 (Ø 16 mm), suure valgusviljakusega

T5 (Ø 16 mm), suure võimsusega

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Ühe sokliga luminofoorlampide normvalgusviljakus temperatuuril 25 °C on järgmine.

Kui lambi võimsus või kuju erineb tabelites 2–5 esitatud andmetest, peavad lambid saavutama tabelis esitatud lähima võimsuse ja kujuga lambi valgusviljakuse. Kui nimivõimsus jääb täpselt kahe tabelis esitatud väärtuse vahele, peab lamp saavutama neist kahest suurema valgusviljakuse. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui tabelis esitatud kõige võimsam lamp.

Tabel 2

Elektromagnetilise või elektroonilise liiteseadisega käitatava ühe sokliga luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Üks väike U-kujuline toru, sokkel G23 (2 tikk-kontaktiga) või 2G7 (4 tikk-kontaktiga)

Image Image

Kaks U-kujulist toru, sokkel G24d (2 tikk-kontaktiga) või G24q (4 tikk-kontaktiga)

Image Image

Kolm U-kujulist toru, sokkel GX24d (2 tikk-kontaktiga) või GX24q (4 tikk-kontaktiga)

Image Image

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


Tabel 3

Ainult elektroonilise liiteseadisega käitatava ühe sokliga luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Neli U-kujulist toru, sokkel GX24q (4 tikk-kontaktiga)

Image

Üks pikk U-kujuline toru, sokkel 2G11 (4 tikk-kontaktiga)

Image Image

4 ühes tasapinnas paiknevat haru, sokkel 2G10 (4 tikk-kontaktiga)

Image

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus

(W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


Tabel 4

Ühe sokliga ruudukujulise või (väga) suure võimsusega luminofoorlambi vähim nõutav normvalgusviljakus

Üks tasapinnaliselt paiknev toru, sokkel GR8 (2 tikk-kontaktiga), GR10q (4 tikk-kontaktiga) või GRY10q3 (4 tikk-kontaktiga)

Image

Neli või kolm U-kujulist toru T5, sokkel 2G8 (4 tikk-kontaktiga)

Image

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


Tabel 5

Rõngakujuliste lampide T9 ja T5 vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

T9, rõngastoru läbimõõduga 29 mm, sokkel G10q

Image

T5, rõngastoru läbimõõduga 16 mm, sokkel 2GX13

Image

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

Nimivõimsus (W)

Normvalgusviljakus (lm/W), 100 tunni järel määratud algväärtus

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Ühe ja kahe sokliga luminofoorlampide suhtes kohaldatavad parandused

Nõutav valgusviljakus temperatuuril 25 °C võib olla väiksem eespool tabelites esitatud valgusviljakusest järgmistel juhtudel:

Tabel 6

Kõrge värvsustemperatuuri, suure värvusedastusindeksi ja/või kahekordse kolviga lambi vähima nõutava normvalgusviljakuse suhtes kohaldatava vähenduse määrad

Lambi parameeter

Valgusviljakuse vähenduse määr temperatuuril 25 °C

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Kahekordse kolviga lamp

–10 %

Esitatud vähendused on kumulatiivsed.

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambid, mille optimaalne temperatuur ei ole 25 °C, peavad vastama eespool tabelites esitatud valgusviljakuse nõuetele oma optimaalsel temperatuuril.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist kohaldatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide suhtes järgmisi valgusviljakusnõudeid.

Kahe sokliga luminofoorlambid

26 mm läbimõõduga (T8) luminofoorlampide suhtes esimesel etapil kohaldatavaid nõudeid kohaldatakse olenemata lambi diameetrist ka nende kahe sokliga luminofoorlampide suhtes, mille suhtes neid nõudeid esimesel etapil ei kohaldatud.

Nimetatud lambid peavad vastama neile lähima võimsusega T8 lambi vähimale nõutavale valgusviljakusele. Kui nimivõimsus on suurem kui tabelis esitatud suurim võimsus, peab lamp olema sama tõhus kui tabelis esitatud kõige võimsam lamp.

Kohaldatakse esimeseks etapiks kindlaksmääratud parandusi (tabel 6).

Suure valgustugevusega lahenduslambid

Lambid, mille Tc ≥ 5 000 K ja kahekordse kolviga lambid peavad tabelites 7, 8 ja 9 esitatud valgusviljakusnõudeid täitma vähemalt 90 % ulatuses.

Kõrgrõhunaatriumlampidel (Ra ≤ 60) peab olema vähemalt tabelis 7 esitatud normvalgusviljakus:

Tabel 7

Kõrgrõhunaatriumlampide vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Tabelis 7 esitatud nõudeid kohaldatakse moderniseerimiseks kasutatavate kõrgrõhunaatriumlampide kohta, mis on kavandatud tööks koos kõrgrõhu-elavhõbelampide juhtseadistega, üksnes kuue aasta jooksul, arvates käesoleva määruse jõustumisest.

Metallhalogeniidlampidel (Ra ≤ 80) ja kõrgrõhu-naatriumlampidel (Ra > 60) peab olema vähemalt tabelis 8 esitatud normvalgusviljakus:

Tabel 8

Metallhalogeniidlampide vähima nõutava normvalgusviljakuse väärtused

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Kuus aastat pärast käesoleva määruse jõustumist peab muudel suure valgustugevusega lahenduslampidel olema vähemalt tabelis 9 esitatud normvalgusviljakus:

Tabel 9

Muude suure valgustugevusega lahenduslampide vähim nõutav normvalgusviljakus

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambid peavad töötama liiteseadisega, mille energiatõhususe klass on vähemalt A2 (III lisa jaotis 2.2).

Metallhalogeniidlampidel peab olema vähemalt tabelis 10 esitatud normvalgusviljakus:

Tabel 10

Metallhalogeniidlampide vähim nõutav normvalgusviljakus kolmandal etapil

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – klaarlambid

Lambi normvalgusviljakus [lm/W] – mitteklaarlambid

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

Lambid, mille Tc ≥ 5 000 K ja kahekordse kolviga lambid peavad asjakohaseid valgusviljakuse nõudeid täitma vähemalt 90 % ulatuses.

1.2.   Lambi tööomadustele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidel peab III lisa jaotises 1.1.A sätestatud värvusedastusindeks (colour rendering index, Ra) olema vähemalt 80.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidel peab värvusedastusindeks (Ra) olema vähemalt 80. Lambi valgusvoo säilivustegur ei tohi olla väiksem tabelis 11 esitatud väärtusest:

Tabel 11

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Kasutustunnid

Lambi tüübid

2 000

4 000

8 000

16 000

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,92

0,90

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kuumkäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,97

0,95

0,92

0,90

Ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,90

0,80

Ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kuumkäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,97

0,90

0,80

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide säilivustegur ei tohi olla väiksem tabelis 12 esitatud väärtusest:

Tabel 12

Ühe või kahe sokliga luminofoorlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi säilivustegurid

Lambi säilivustegur

Kasutustunnid

Lambi tüübid

2 000

4 000

8 000

16 000

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,97

0,90

Kahe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kuumkäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,99

0,97

0,92

0,90

Ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab mittekõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,92

0,50

Ühe sokliga luminofoorlamp, mis töötab kuumkäivitusega kõrgsagedusliku liiteseadisega

0,95

0,90

0,87

Kõrgrõhu-naatriumlampidel ei tohi lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur olla väiksemad tabelis 13 esitatud väärtustest:

Tabel 13

Kõrgrõhu-naatriumlambi suhtes teisel etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid

Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   Kolmanda etapi nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Metallhalogeniidlampidel ei tohi lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur olla väiksemad tabelis 14 esitatud väärtustest:

Tabel 14

Metallhalogeniidlambi suhtes kolmandal etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid

Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Lampide tootekirjelduse nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist esitavad tootjad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlambi ja suure valgustugevusega lahenduslambi kohta. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus:

a)

lambi nimivõimsus ja normvõimsus;

b)

lambi nimivalgusvoog ja normvalgusvoog;

c)

lambi normvalgusviljakus pärast 100 töötundi standardtingimustel (25 °C, T5 lampide puhul 35 °C). Luminofoorlampide puhul, mis töötavad vajaduse korral sagedusel 50 Hz (võrgusagedus) ja kõrgsagedusel (> 50 Hz) ja kõikidel juhtudel ühesuguse normvalgusvoo juures, näidatakse kõrgsagedusel töötava lambi puhul katsetingimustes kasutatud kalibreerimisvoolu tugevus ja/või kõrgsagedusgeneraatori normpinge koos takistusega. Selgelt märgitakse, et allika tarbitud energia hulka ei arvestata abiseadmete (näiteks liiteseadiste) kaoenergiat;

d)

lambi valgusvoo normsäilivustegur pärast 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 ja 20 000 tundi (kuni 8 000 tundi turul olevate uute lampide puhul, mille kohta ei ole veel andmeid); kui lamp võib töötada nii sagedusel 50 Hz kui ka kõrgsagedusel, näidatakse, millist sagedust katsetamisel kasutati;

e)

lambi normsäilivustegur pärast 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 ja 20 000 tundi (kuni 8 000 tundi turul olevate uute lampide puhul, mille kohta ei ole veel andmeid); kui lamp võib töötada nii sagedusel 50 Hz kui ka kõrgsagedusel, näidatakse, millist sagedust katsetamisel kasutati;

f)

lambi elavhõbedasisaldus (X,X mg);

g)

lambi värvusedastusindeks (Ra);

h)

lambi värvsustemperatuur;

i)

keskkonna temperatuur, mille puhul lambi valgusvoog on suurim. Kui lamp ei saavuta temperatuuril 25 °C vähemalt 90 % (T5 lampide puhul 100 %) valgusviljakusest, mis on ette nähtud III lisa jaotises 1.1, märgitakse, et lamp ei sobi kasutamiseks siseruumides tavalisel ruumitemperatuuril.

2.   SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPIDE LIITESEADISTELE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPIDE LIITESEADISTELE ESITATAVAD NÕUDED

2.1.   Liiteseadise tööomadustele esitatavad nõuded

Ümberlülitatavad (mitmel võimsusel töötavad) liiteseadised peavad iga oma töövõimsuse puhul vastama järgnevas osas esitatud nõuetele.

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

 

Vähim nõutav energiatõhusus III lisa jaotise 2.2 tabelis 17 esitatud liiteseadistel peab vastama vähemalt klassile B2, tabelis 18 esitatud liiteseadistel – vähemalt klassile A3 ja tabelis 19 esitatud hämardamist võimaldavatel liiteseadistel – vähemalt klassile A1.

 

Kui hämardi on seatud 25 protsendile käitatava lambi valgusvoost, ei tohi lamp-liiteseadis-ahela sisendvõimsus (Pin) olla suurem kui:

Pin < 50 × Pnormliiteseadis,

kus Pnorm on lambi normvõimsus ja ηliiteseadis on asjaomase energiatõhususe klassi energiatõhususe alampiir.

 

Kui käitatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud, ei tohi luminofoorlambi liiteseadise elektritarbimine tavalistel käitamistingimustel olla suurem kui 1,0 W. Kui andureid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast rakendusmeetme jõustumist:

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur peab vastama tabelis 15 esitatud väärtustele.

Tabel 15

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste miinimumkasutegur teisel etapil

Lambi nimivõimsus (P)

W

Liiteseadise vähim nõutav kasutegur (ηliiteseadis)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

Kui käitatavad lambid ei eralda valgust, ei tohi sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampidega koos kasutatavate liiteseadiste elektritarve tavalistel käitamistingimustel olla suurem kui 0,5 W. See nõue kehtib liiteseadistele, kui muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui andureid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

 

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide liiteseadiste kasutegur peab olema järgmine:

ηliiteseadis ≥ EBbFL,

kus EBbFL on määratletud II lisa alapunktis 3.g.

 

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur peab vastama tabelis 16 esitatud väärtustele.

Tabel 16

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste vähim nõutav kasutegur kolmandal etapil

Lambi nimivõimsus (P)

W

Liiteseadise minimaalne kasutegur (ηliiteseadis)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Liiteseadiste tootekirjeldusele esitatavad nõuded

Tootjad esitavad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava liiteseadise mudeli kohta. See teave peab olema selge ning kinnitatud liiteseadisele püsivalt. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus.

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Luminofoorlampide liiteseadiste kohta esitatakse energiatõhususe näitajale vastav energiatõhususe klass vastavalt allpool esitatud määratlustele.

„Energiatõhususe näitaja” – sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide liiteseadiste liigitussüsteem, mille raames liiteseadised jagatakse klassideks vastavalt kasuteguri piirväärtustele. Hämardamisvõimaluseta liiteseadiste klassid (kasuteguri kahanemise suunas) on A2 BAT, A2, A3, B1 ja B2; hämardamist võimaldavate liiteseadiste klassid on A1 BAT ja A1.

Tabelis 17 esitatakse niisuguste liiteseadiste energiatõhususe näitajale vastavad energiatõhususe klassid, mis on ette nähtud käitama tabelis nimetatud lampe või muid lampe, millega koos kasutatakse samu liiteseadiseid kui koos tabelis loetletud lampidega (see tähendab, et võrdlusalusena kasutataval liiteseadisel on samad näitajad).

Tabel 17

Luminofoorlampide hämardamisvõimaluseta liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded

LAMBI ANDMED

LIITESEADISE KASUTEGUR (Plamp/Pin)

Hämardamisvõimaluseta

Lambi tüüp

Nimivõimsus

Rahvusvahelise lampide tähistamise süsteemi (ILCOS) kood

Norm- või tüüpvõimsus

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Lisaks on tabelisse 17 kandmata hämardamisvõimaluseta liiteseadistele nähtud ette tabelis 18 esitatud kasutegurit kajastav energiatõhususe näitaja:

Tabel 18

Luminofoorlampide hämardamisvõimaluseta liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded juhul, kui liiteseadist ei ole kantud tabelisse 17

ηliiteseadis

Energiatõhususe näitaja

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

EBbFL on määratletud II lisa alapunktis 3.g.

Hämardatavate luminofoorlampide liiteseadistele antakse tabelis 19 esitatud energiatõhususe klassid vastavalt sellele, millisesse klassi kuuluks liiteseadis, kui seda kasutatakse valgusvoo korral 100 %.

Tabel 19

Luminofoorlampide hämardamisvõimalusega liiteseadiste energiatõhususe näitajale esitatavad nõuded

Klass 100 % valgusvoo puhul

Hämardamisvõimalusega liiteseadise energiatõhususe näitaja

A3

A1

A2

A1 BAT

Mitmel võimsusel töötavad liiteseadised tuleb liigitada kõige madalamasse klassi (väikseim kasutegur) või näidata tõhususklass eraldi iga käitatava lambi puhul.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadiste kasutegur tuleb näidata vastavalt II lisa alapunktile 1.d.

3.   NÕUDED VALGUSTITELE, MILLES KASUTATAKSE SISSEEHITATUD LIITESEADISETA LUMINOFOORLAMPE JA SUURE VALGUSTUGEVUSEGA LAHENDUSLAMPE

3.1.   Nõuded valgusti tööomadustele

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist:

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe sisaldava valgusti elektritarve ei tohi tavalistel käitamistingimustel olla suurem selles kasutatavate liiteseadiste koguelektritarbest, kui valgustis tavaliselt kasutatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui neid seadiseid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

 

Valgustid, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe ja suure valgustugevusega lahenduslampe, peavad kolmandal etapil kokku sobima kohaldatavatele nõuetele vastavate liiteseadistega; nimetatud nõudeid ei kohaldata valgustitele, millel tolmu jne sissetungimise vastase kaitse aste on vähemalt IP4X.

 

Suure valgustugevusega lahenduslampe sisaldava valgusti elektritarve ei tohi tavalistel käitamistingimustel olla suurem selles kasutatavate liiteseadiste koguelektritarbest, kui valgustis tavaliselt kasutatavad lambid ei eralda valgust ja muud vajaduse korral ühendatavad seadised (võrguühendused, andurid jms) on lahti ühendatud. Kui neid seadiseid ei saa lahti ühendada, mõõdetakse nende võimsus ja lahutatakse see tulemusest.

C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Kõik valgustid, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, peavad kokku sobima kolmandal etapil kohaldatavatele nõuetele vastavate liiteseadistega.

3.2.   Valgusti tootekirjeldusele esitatavad nõuded

A.   Esimesel etapil kohaldatavad nõuded

18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist:

Tootjad esitavad vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil vähemalt järgmise teabe iga enda toodetava valgusti kohta, milles kasutatakse sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe ja mille koguvalgusvoog on üle 2 000 luumeni. See teave esitatakse ka direktiivi 2005/32/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamisega seoses koostatud tehnilise dokumentatsiooni toimikus.

a)

III lisa jaotises 2.2 nõutav teave liiteseadise kasuteguri kohta liiteseadise tootja andmete alusel, kui valgusti tuuakse turule koos liiteseadisega;

b)

lambi valgusviljakus (lm/W) lambi tootja andmete alusel, kui valgusti tuuakse turule koos lambiga;

c)

Kui valgusti tuuakse turule ilma liiteseadise või lambita, tuleb valgustiga kokku sobivate lampide ja liiteseadiste kohta esitada viiteandmed (näiteks lambi ILCOS kood) tootja kataloogi alusel;

d)

hooldusjuhend, et valgusti esialgsed omadused säiliksid kogu tema tööea jooksul nii täielikult kui võimalik;

e)

demonteerimisjuhendid.

B.   Teisel etapil kohaldatavad nõuded

Kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Esimesel etapil kohaldatavad teabe esitamise nõuded kehtivad ka niisuguste valgustite suhtes, milles kasutatakse suure valgustugevusega lahenduslampe ja mille koguvalgusvoog on üle 2 000 luumeni. Lisaks teatatakse valgustite kohta, milles kasutatakse suure valgustugevusega lahenduslampe, kas nimetatud lambid on II lisa tähenduses klaarid või kaetud pinnaga.


IV LISA

Turujärelevalve eesmärgil teostatav kontrollimenetlus

Liikmesriikide ametiasutused kohaldavad direktiivi 2005/32/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turukontrolli teostamisel järgmist menetlust, et kontrollida III lisas sätestatud nõuete täitmist.

Lampide puhul

Liikmesriikide ametiasutused kontrollivad juhuvaliku teel saadud valimit, mis sisaldab vähemalt 20 ühe tootja ühe mudeli lampi.

Valim vastab käesoleva määruse III lisa 1. osas esitatud nõuetele, kui selle uurimisel saadud keskmine tulemus ei erine piirmäärast, künnisest või deklareeritud väärtustest üle 10 %.

Piirväärtuste ületamise korral loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.

Liiteseadiste ja valgustite puhul

Liikmesriigid kontrollivad ühte seadet.

Mudel vastab käesoleva määruse III lisa 2. ja 3. osas esitatud nõuetele, kui selle kontrollimisel saadud tulemus ei ületa piirväärtusi.

Piirväärtuste ületamise korral kontrollitakse veel kolme seadet. Mudel vastab käesoleva määruse nõuetele, kui nende kolme kontrollimise keskmine tulemus ei ületa piirväärtusi.

Piirväärtuste ületamise korral loetakse mudel nõuetele mittevastavaks.


V LISA

Luminofoorlampide ja suure valgustugevusega lahenduslampide suhtes kohaldatavad soovituslikud võrdlustasemed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   Lambi valgusviljakus ja kasutusiga

Ühe või kahe sokliga luminofoorlampide puhul on võrdlusväärtusteks III lisa jaotistes 1.1 ja 1.2 esitatud parimad väärtused.

Suure valgustugevusega lahenduslambid:

metallhalogeniidlambid (klaarid ja matid):

Tabel 20

Metallhalogeniidlampide soovituslikud valgusviljakust ja tööomadusi iseloomustavad väärtused (võrdlustase)

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000

> 0,80

> 0,80

Kõrgrõhu-naatriumlambid (klaarid ja matid):

Tabel 21

Kõrgrõhu-naatriumlampide soovituslikud valgusviljakust ja tööomadusi iseloomustavad väärtused (võrdlustase)

Lambi nimivõimsus [W]

Lambi normvalgusviljakus [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lambi elavhõbedasisaldus

Kõige väiksema elavhõbedasisaldusega energiatõhusates luminofoorlampides on 1,4 mg elavhõbedat ja kõige väiksema elavhõbedasisaldusega energiatõhusates suure valgustugevusega lahenduslampides on 12 mg elavhõbedat.

3.   Liiteseadise tööomadused

Niisuguste rakenduste puhul, kus kasutatakse valgusregulaatorit (hämardamist), on võrdlusväärtused järgmised:

Luminofoorlambi liiteseadis, mille energiatõhususe näitaja on A1 BAT ja mis on sujuvalt hämardatav valgusvooni kuni 10 %.

Suure valgustugevusega lahenduslampide liiteseadised, mis on hämardatavad valgusvooni kuni 40 % ja mille liiteseadise kasutegur on 0,9 (parim teadaolev tulemus; tegelik hämardatavus võib sõltuda liiteseadisega käitatava suure valgustugevusega lahenduslambi tüübist).

4.   Valgusti tootekirjeldus

Võrdlusaluseks olevate valgustite kohta esitatakse vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul tootjate arvates sobival viisil vähemalt järgmine teave lisaks III lisa jaotises 3.2 nõutavale teabele:

valgusti valgusvoo kood vastavalt Euroopa standardiorganisatsiooni määratlusele või täielikud fotomeetriaandmed.


VI LISA

Kontorivalgustuseks ettenähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   LAMBI VÕRDLUSANDMED

1.1.   Lambi tööomadused

Lambi valgusviljakus vastab V lisas esitatud valgusviljakusele.

Kõnealuste lampide puhul peavad lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF) ja lambi säilivustegur (LSF) vastama tabelis 22 esitatud väärtustele:

Tabel 22

Kontorivalgustuseks ette nähtud lampide soovituslik LLMF ja LSF (võrdlustase)

Kasutustunnid

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Lisaks saab neid lampe hämardada valgusvooni 10 % või alla selle.

1.2.   Lambi tootekirjeldus

Tootjad esitavad lampide kohta vabalt juurdepääsetavatel veebilehtedel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

III lisa jaotises 1.3 nõutav asjakohane teave.

2.   VALGUSALLIKA JUHTSEADISTE VÕRDLUSANDMED

2.1.   Valgusallika juhtseadiste tööomadused

Luminofoorlampide liiteseadised on hämardatavad ja nende energiatõhususe näitaja on vähemalt A1 BAT vastavalt III lisa jaotisele 2.2.

Suure valgustugevusega lahenduslampide (võimsus ≤ 100 W) liiteseadiste kasutegur on 88 % ja muude suure valgustugevusega lahenduslampide kasutegur 90 %; liiteseadised on hämardatavad, kui ühe liiteseadise käitatavate lampide koguvõimsus on üle 50 W.

Valgusallikate muud tüüpi juhtseadiste kasutegur on vastavalt asjakohastele mõõtmisstandarditele mõõdetuna 88 % (sisendvõimsus ≤ 100 W) ning muu võimsusega juhtseadiste kasutegur on 90 % ja need on hämardatavad, kui lampide kogusisendvõimsus on üle 55 W.

2.2.   Valgusallika juhtseadiste tootekirjeldus

Tootjad esitavad valgusallika juhtseadiste kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

teave liiteseadise või valgusallika asjakohase juhtseadise kasuteguri kohta.

3.   VALGUSTI VÕRDLUSANDMED

3.1.   Valgusti tööomadused

Valgustite puhul on valgusti säilivustegur LMF > 0,95 kontoriruumi tavapärase mustumise ja nelja aasta pikkuse puhastamisvahemiku puhul.

Kui tegemist on valgustitega, milles kasutatakse luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, sobivad nad kokku vähemalt ühe V lisas esitatud võrdlusandmetele vastava lambitüübiga.

Lisaks sobivad need valgustid kokku valgustuse juhtsüsteemidega, millel on järgmised funktsioonid:

ruumis viibimise tuvastamine;

valgusest sõltuv hämardamine (vastavalt päevavalguse ja/või ruumi peegeldusomaduste muutumisele);

hämardamine vastavalt valgustusnõuete muutumisele (tööpäeval, pikema ajavahemiku jooksul või kasutusviisi muutumise puhul);

hämardamine, millega kompenseeritakse valgusti saastumist, lambi valgusvoo muutumist lambi tööea jooksul ja lambi valgusviljakuse muutumist lambi vahetamise tõttu.

Vastavuse tagamiseks võivad asjaomased koostisosad olla ehitatud ka valgustisse.

Teave sisseehitatud koostisosade abil täidetavate funktsioonide kokkusobivuse kohta esitatakse valgusti dokumentatsioonis.

3.2.   Valgusti tootekirjeldus

Tootjad esitavad iga valgusti mudeli kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe.

Vastavalt vajadusele kas III lisa jaotises 3.2 või V lisas nõutav asjakohane teave.

Kõikide valgustite (välja arvatud ilma optiliste koostisosadeta üksnes lambist koosnevad valgustid) puhul esitatakse koos puhastamisjuhendiga ka asjakohane valgusti säilivusteguri (LMF) väärtus vähemalt nelja aasta pikkuse vahemiku kohta. Andmed esitatakse järgmises tabelis:

Tabel 23

Valgusti säilivusteguri soovituslikud väärtused (võrdlustase)

LMFi väärtused

Keskkond

Puhastamistevaheline aeg aastates

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Väga puhas

 

 

 

 

 

 

 

Puhas

 

 

 

 

 

 

 

Tavapärane (mittekohustuslik)

 

 

 

 

 

 

 

Määrdunud (mittekohustuslik)

 

 

 

 

 

 

 

Tabelile lisatakse märkus, et selles esitatud väärtused on soovituslikud ja need ei tarvitse kajastada mis tahes konkreetse paigaldise tegelikke hooldusväärtusi.

Suundvalgusallikaga lampide (näiteks reflektoriga või valgusdioodlambid) kohta esitatakse vaid asjakohane teave, näiteks LLMF × LMF, mitte lihtsalt LMF.


VII LISA

Tänavavalgustuseks ette nähtud toodete soovituslikud võrdlusandmed

(teadmiseks)

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal on asjaomastel turgudel parimad teadaolevad tehnilised lahendused järgmised.

1.   LAMBI VÕRDLUSANDMED

1.1.   Lambi tööomadused

Lambi valgusviljakus vastab V lisas esitatule.

Kõnealuste lampide puhul peavad lambi valgusvoo säilivustegur (LLMF) ja lambi säilivustegur (LSF) vastama tabelis 24 esitatud väärtustele.

Tabel 24

Tänavavalgustuseks ette nähtud lampide soovituslik LLMF ja LSF (võrdlustase)

Kasutustunnid

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Lisaks saab neid lampe hämardada vähemalt valgusvooni 50 % niisuguse lambi puhul, mille valgusvoo normtugevus on üle 9 000 luumeni.

1.2.   Lambi tootekirjeldus

Tootjad esitavad lampide kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

III lisa jaotises 1.3 nõutav asjakohane teave.

2.   VALGUSALLIKA JUHTSEADISTE VÕRDLUSANDMED

2.1.   Valgusallika juhtseadiste tööomadused

Luminofoorlampide liiteseadised on hämardatavad ja nende energiatõhususe näitaja on vähemalt A1 BAT vastavalt III lisa jaotisele 2.2.

Suure valgustugevusega lahenduslampide (kui lambi võimsus 100 W või enam) liiteseadiste kasutegur on üle 87 % ja muude suure valgustugevusega lahenduslampide kasutegur üle 89 % II lisa kohaselt läbiviidud mõõtmiste põhjal; liiteseadised on hämardatavad, kui ühe liiteseadise käitatavate lampide koguvõimsus on üle 55 W.

Valgusallikate muud tüüpi juhtseadiste kasutegur on vastavalt asjakohastele mõõtmisstandarditele mõõdetuna üle 87 % (kui sisendvõimsus on 100 W või enam) ning muu võimsusega juhtseadiste kasutegur on vähemalt 89 % ja need on hämardatavad, kui lampide kogusisendvõimsus on 55 W.

2.2.   Valgusallika juhtseadiste tootekirjeldus

Tootjad esitavad valgusallika juhtseadiste kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

teave liiteseadise või valgusallika asjakohase juhtseadise kasuteguri kohta.

3.   VALGUSTI VÕRDLUSANDMED

3.1.   Valgusti tööomadused

Valgustitel on optiline süsteem, mis kaitseb tolmu jms sissetungimise eest ja mille kaitseaste on:

IP65 valgustusklassiga ME1 kuni ME6 ja MEW1 kuni MEW6 teede puhul;

IP5x valgustusklassiga CE0 kuni CE5, S1 kuni S6, ES, EV ja A teede puhul.

Hästipaigaldatud valgusti antavast valgusest ei tohiks kõrgemale kui horisondini jõuda rohkem kui:

Tabel 25

Tänavavalgustuslampide ülespoole suunatud valguse osatähtsuse (Upward Light Output Ratio, ULOR) soovituslikud maksimaalsed väärtused eri valgustusklassiga teede jaoks (soovitustasemel)

Valgustusklassid ME1 kuni ME6 ja MEW1 kuni MEW6, kõik väljundvalgusvoo väärtused

3 %

Valgustusklassid CE0 kuni CE5, S1 kuni S6, ES, EV ja A

 

valgusallikas alates 12 000 lm

5 %

valgusallikas alates 8 500 lm, kuid alla 12 000 lm

10 %

valgusallikas alates 3 300 lm, kuid alla 8 500 lm

15 %

valgusallikas alla 3 300 lm

20 %

Ühegi valgustusklassi ja valgusvoo puhul ei ole piirkondades, kus valgusreostuse piiramine on oluline, horisondi kohale kiirguva valguse suurim osatähtsus üle 1 % .

Valgustid on kavandatud selliselt, et nad ei kiirga häirivat valgust üle ülemmäära. Kuid kui valgustit täiustatakse eesmärgiga vähendada häirivat valgust, ei kahjusta see selle paigaldise üldist energiatõhusust, mille jaoks see valgusti on ette nähtud.

Kui tegemist on valgustitega, milles kasutatakse luminofoorlampe või suure valgustugevusega lahenduslampe, sobivad lambid kokku vähemalt ühe V lisas esitatud võrdlusandmetele vastava lambitüübiga.

Valgustid sobivad kokku niisuguste hämardamis- ja juhtsüsteemidega varustatud paigaldistega, mille valgusvoogu kohandatakse vastavalt päevavalgusele, liiklus- ja ilmaoludele ning samuti selleks, et kompenseerida pinna peegeldusomaduste muutusi ja muutusi, mida põhjustab lambi valgusvoo säilivusteguri muutumine võrreldes esialgse kalibreerimisega.

3.2.   Valgusti tootekirjeldus

Tootjad esitavad asjaomaste tootemudelite kohta vabalt juurdepääsetavatel veebisaitidel ja muul nende arvates sobival viisil järgmise teabe:

a)

vastavalt vajadusele kas III lisa jaotises 3.2 või V lisas nõutav asjakohane teave;

b)

valgusvoo kasutusteguri väärtused tabelina tavapäraste teeolude puhul määratletud valgustusklasside kaupa. Tabelis esitatakse kõige energiatõhusamad valgusvoo kasutusteguri väärtused asjaomase valgustusklassi ja valgusti konstruktsiooni kohta, arvestades tee erinevat laiust, posti kõrgust, postide suurimat vahekaugust ning valgusti tegelikku asukohta posti suhtes ja valgusti kallet;

c)

valgusvoo parima kasutusteguri saavutamist võimaldav paigaldamisjuhend;

d)

täiendavad paigaldussoovitused, et vähendada häirivat valgust miinimumini (kui see ei ole vastuolus valgusvoo parima kasutusteguri saavutamise ja ohutusega);

e)

kõikide valgustite puhul (välja arvatud ilma optiliste koostisosadeta üksnes lambist koosnevad valgustid) esitatakse andmed valgusti säilivusteguri (LMF) asjakohase väärtuse kohta. Andmed esitatakse järgmises tabelis:

Table 26

Valgusti säilivusteguri soovituslikud väärtused (võrdlustase)

LMF väärtused

Saastekategooria

Mõju kestus aastates

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Kõrge

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

 

 

 

 

 

 

 

Madal

 

 

 

 

 

 

 

Suundvalgusallikaga lampide kohta (näiteks reflektoriga või valgusdioodlambid) esitatakse vaid asjakohane teave, näiteks LLMF × LMF, mitte lihtsalt LMF.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

24.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 76/45


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS ATALANTA/1/2009,

17. märts 2009,

Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) Euroopa Liidu relvajõudude juhataja nimetamise kohta

(2009/288/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (1) (Atalanta), eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2008/851/ÜVJP artikli 6 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema otsuseid Euroopa Liidu relvajõudude juhataja nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 18. novembril 2008 vastu otsuse ATALANTA/1/2008, (2) millega kommodoor Antonios PAPAIOANNOU nimetati Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) Euroopa Liidu relvajõudude juhatajaks.

(3)

Euroopa Liidu operatsiooni ülem soovitas nimetada (mereväe) kapteni Juan GARAT CARAMÉ Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni Euroopa Liidu relvajõudude juhatajaks.

(4)

Euroopa Liidu sõjaline komitee toetas kõnealust soovitust.

(5)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artikliga 6 ei võta Taani osa Euroopa Liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamisest ning rakendamisest,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

(Mereväe) kapten Juan GARAT CARAMÉ nimetatakse Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni Euroopa Liidu relvajõudude juhatajaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 7. aprillil 2009.

Brüssel, 17. märts 2009

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

I. ŠRÁMEK


(1)  ELT L 301, 12.11.2008, lk 33.

(2)  ELT L 317, 27.11.2008, lk 24.