ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 73

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
19. märts 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 210/2009, 18. märts 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 211/2009, 18. märts 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta märti esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1399/2007 alusel avatud Šveitsist pärit vorstide ja teatavate lihatoodete tariifikvootide raames

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 212/2009, 18. märts 2009, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1382/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 213/2009, 18. märts 2009, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja määrust (EÜ) nr 1003/2005 seoses munakanade (Gallus gallus) ja kalkunite aretuskarjade kontrollimise ja Salmonella proovide võtmisega ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 214/2009, 18. märts 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1800/2004 seoses söödalisandi Cycostat 66G lubamise tingimustega ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 215/2009, 18. märts 2009, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2009/246/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 16. veebruar 2009, Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

19

 

 

Komisjon

 

 

2009/247/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16. märts 2009, millega muudetakse otsust 2003/322/EÜ seoses Bulgaaria raipetoiduliste lindude teatavate liikide söötmiseks kasutatava teatava 1. kategooria materjaliga (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1670 all)  ( 1 )

20

 

 

2009/248/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. märts 2009, millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ seoses loomatervishoiunõuetega sigadega kauplemisel Aujeszky haigusest vabade liikmesriikide või nende piirkondade vahel (teatavaks tehtud numbri K(2009) 1687 all)  ( 1 )

22

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 154/07/COL, 3. mai 2007, millega kuuekümne kolmandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

23

 

 

EMP ühiskomitee

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 1/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

30

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 2/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

32

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 3/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

35

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 4/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

36

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 5/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

38

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 6/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

39

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 7/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

41

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 8/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) ja XIII lisa (Transport)

42

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 9/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

44

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 10/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

45

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 11/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

46

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 12/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

47

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 13/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

49

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 14/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

50

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 15/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

52

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 16/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa (Tarbijakaitse)

53

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 17/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond)

55

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 18/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond)

57

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 19/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

58

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 20/2009, 5. veebruar 2009, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 210/2009,

18. märts 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

148,7

JO

80,4

MA

40,1

TN

134,4

TR

103,1

ZZ

101,3

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

61,4

MK

118,9

TR

166,9

ZZ

129,0

0709 90 70

JO

249,0

MA

53,0

TR

92,1

ZZ

131,4

0709 90 80

EG

122,4

ZZ

122,4

0805 10 20

EG

46,1

IL

51,4

MA

50,0

TN

59,0

TR

73,9

ZZ

56,1

0805 50 10

TR

49,5

ZZ

49,5

0808 10 80

AR

99,0

BR

84,1

CA

95,8

CL

80,6

CN

70,9

MK

21,2

US

117,4

UY

63,2

ZA

82,7

ZZ

79,4

0808 20 50

AR

80,4

CL

140,4

CN

35,6

US

104,6

ZA

89,6

ZZ

90,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 211/2009,

18. märts 2009,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta märtsi esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1399/2007 alusel avatud Šveitsist pärit vorstide ja teatavate lihatoodete tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1)

võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1399/2007, milles sätestatakse Šveitsist pärit vorstide ja teatavate lihatoodete tariifikvootide avamine ja haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1399/2007 on avatud tariifikvoot vorstide ja teatavate lihatoodete importimiseks.

(2)

2009. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. aprill kuni 30. juuni 2009 esitatud impordilitsentside taotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille kohta impordilitsentsitaotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4180 ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 1399/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. juuli kuni 30. september 2009, on 929 000 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 311, 29.11.2007, lk 7.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 212/2009,

18. märts 2009,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2009. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 1382/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1382/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses sealiha ühendusse importimise korraga, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1382/2007 on avatud tariifikvoot sealihasektori toodete importimiseks.

(2)

2009. aasta märtsi seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. aprill kuni 30. juuni 2009 esitatud impordilitsentside taotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille kohta impordilitsentsitaotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4046 ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 1382/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. juuli kuni 30. september 2009, on 3 094 000 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. märtsil 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 309, 27.11.2007, lk 28.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 213/2009,

18. märts 2009,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja määrust (EÜ) nr 1003/2005 seoses munakanade (Gallus gallus) ja kalkunite aretuskarjade kontrollimise ja Salmonella proovide võtmisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 6 ja artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärk on tagada õigete ja tõhusate meetmete võtmine Salmonella ja muude zoonoossete haigustekitajate avastamiseks ja tõrjeks tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides asjaomastes etappides ning eriti esmatootmistasandil, et vähendada nende esinemissagedust ja nendega seotud ohtu rahvatervisele.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohaselt kohaldatakse munakanade (liik Gallus gallus) aretuskarjade suhtes erinõudeid alati, kui teatavate proovide analüüs viitab Salmonella enteritidis’e või Salmonella typhimurium’i esinemisele aretuskarjas. Nende meetmete eesmärk on vältida nakkuse levimist munade ja broileriliha tootmisahelasse, täpsemalt aretuskarjast järglaskonnale. Samu nõudeid tuleks kohaldada kalkunite kasvatamisel, et vältida nakkuse kandumist kalkuniliha tootmisahelasse. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2160/2003 vastavalt muuta.

(3)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1003/2005 (millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada teatavate Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus aretuskarjades ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003) (2) sätestatakse ühenduse eesmärk vähendada teatavate Salmonella spp. esinemissagedust liigi Gallus gallus aretuskarjades. Selle määruse lisas sätestatakse ka kontrollikava ühenduse eesmärgi saavutamise kindlakstegemiseks.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1003/2005 artikli 2 kohaselt peab komisjon ühenduse eesmärgi määruse (EÜ) nr 2160/2003 kohaselt heakskiidetud siseriiklike kontrolliprogrammide rakendamise esimese aasta tulemuste põhjal läbi vaatama. 2007. aasta oli rakendamise esimene aasta.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/99/EÜ (zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta) (3) kohaselt on liikmesriigid edastanud komisjonile 2007. aasta seiretulemused. Nende tulemuste põhjal selgus, et ühenduse eesmärki ei ole vaja muuta.

(6)

Ressursside efektiivse jaotumise huvides tuleks neil liikmesriikidel, kes on ühenduse eesmärgi saavutanud, lubada vähendada ametlike kontrollide arvu. Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1003/2005 vastavalt muuta.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1003/2005 lisas sätestatud kontrollikava läbivaatamine tõi esile proovide võtmise juhiste rakendamise keerukuse ning ilmsiks tulid uued asjaolud kontrollikava tundlikkuse kohta. Seega tuleks kontrollikava muuta.

(8)

Määrusi (EÜ) nr 2160/2003 ja (EÜ) nr 1003/2005 tuleks seega vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa C osas asendatakse pealkiri ja punkt 1 järgmisega:

„C.   Erinõuded liigi Gallus gallus aretuskarjade ja aretuskalkunite kohta

1.

Punktides 3–5 sätestatud meetmeid tuleb rakendada iga kord, kui B osaga kooskõlas või vastavalt komisjoni määruste (EÜ) nr 1003/2005 (4) ja (EÜ) nr 584/2008 (5) lisades sätestatud kontrollikavadele võetud proovide analüüs viitab Salmonella enteritidis’e või Salmonella typhimurium’i esinemisele liigi Gallus gallus aretuskarjas või aretuskalkunitel punktis 2 sätestatud asjaoludel.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1003/2005 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 2 kohaldatakse siiski alates 1. aprillist 2009 ja artiklit 1 alates 1. jaanuarist 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1.

(2)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 12.

(3)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 31.

(4)  ELT L 170, 1.7.2005, lk 12.

(5)  ELT L 162, 21.6.2008, lk 3.”


LISA

„LISA

Liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades esinevate Salmonella serotüüpide Salmonella enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella infantis, Salmonella typhimurium ja Salmonella Virchow vähendamiseks kehtestatud ühenduse eesmärgi saavutamise kindlakstegemise kontrollikava

1.   VALIMIPLAAN

Valikuraam hõlmab kõiki kodukanade (Gallus gallus) täiskasvanud aretuskarju, mis koosnevad vähemalt 250 linnust („aretuskarjad”).

2.   ARETUSKARJADE SEIRE

2.1.   Proovide võtmise koht, sagedus ja viisid

Aretuskarjadest võetakse proove ettevõtja algatusel ja ametlike kontrollide raames.

2.1.1.   Proovide võtmine ettevõtja algatusel

Proove võetakse iga kahe nädala järel pädeva asutuse määratud kohas, st kas:

a)

haudejaamas või

b)

ettevõttes.

Pädev asutus võib otsustada kasutada ühte punktides a ja b osutatud võimalustest kogu kontrollikava ulatuses kõigi broilerite aretuskarjade suhtes ja ühte neist võimalustest munejate aretuskarjade suhtes. Ettevõtete puhul, mis peamiselt ekspordivad või turustavad haudemune teistele liikmesriikidele, tuleb proovid võtta alati ettevõttes. Pädev asutus kehtestab menetluskorra tagamaks, et analüüse tegev laboratoorium teatab ettevõtja algatusel toimunud proovide võtmise käigus artikli 1 lõikes 1 osutatud Salmonella serotüüpide („asjaomane Salmonella”) tuvastamisest viivitamatult pädevale asutusele. Salmonella, sealhulgas tema serotüüpide tuvastamise õigeaegse teatamise eest vastutavad ettevõtja ja analüüse tegev laboratoorium.

Kui ühenduse eesmärk on vähemalt kahel järjestikusel kalendriaastal olnud täidetud, võib erandkorras ja pädeva asutuse äranägemisel pikendada proovide võtmise vaheaega nii, et proove võetakse iga kolme nädala tagant. Pädev asutus võib otsustada, et kontrollid toimuvad taas kahenädalaste vaheaegadega, kui ettevõttes tuvastatakse positiivne kari, ja/või igal muul juhul, kui pädev asutus leiab selle olevat vajalik.

2.1.2.   Ametlik kontrollproovide võtmine

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa C osa punkti 2 kohaldamist, seisneb ametlik proovide võtmine järgmises:

2.1.2.1.

Kui proovide võtmine ettevõtja algatusel toimub haudejaamas:

a)

korrapärane proovide võtmine haudejaamas iga 16 nädala järel;

b)

korrapärane proovide võtmine ettevõttes kahel korral tootmistsükli jooksul, kusjuures esimene kord on nelja nädala jooksul pärast üleminekut munemisperioodile või munemisüksusele ning teine munemisperioodi lõpus, aga mitte varem kui kaheksa nädalat enne tootmistsükli lõppu;

c)

kinnitav proovide võtmine ettevõttes pärast asjaomase Salmonella tuvastamist haudejaamas võetud proovidest.

2.1.2.2.

Kui proovide võtmine ettevõtja algatusel toimub ettevõttes, võetakse proove korrapäraselt kolmel korral tootmistsükli jooksul:

a)

nelja nädala jooksul pärast munemisperioodi algust või munemisüksusse saatmist;

b)

munemisperioodi lõpus kõige varem kaheksa nädalat enne tootmistsükli lõppu;

c)

tootmise kestel mis tahes ajal, mis jääb punktides a ja b nimetatud proovide võtmise aegadest piisavalt kaugele.

2.1.2.3

Erandina punktidest 2.1.2.1 ja 2.1.2.2 ning kui ühenduse eesmärk on vähemalt kahel järjestikusel kalendriaastal olnud täidetud, võib pädev asutus asendada korrapärase proovide võtmise järgmisega:

a)

proove võetakse ettevõttes üks kord tootmistsükli jooksul ja üks kord aastas haudejaamas või

b)

proove võetakse ettevõttes tootmistsükli kahel teineteisest ajaliselt piisavalt kaugel oleval korral.

Toidukäitleja algatusel läbi viidava proovide võtmise võib asendada pädeva asutuse läbi viidud proovide võtmisega.

2.2.   Proovivõtuprotokoll

2.2.1.   Proovide võtmine haudejaamas

Igal proovivõtu korral võetakse vähemalt üks proov aretuskarja kohta. Proovide võtmine tuleks läbi viia koorumise päeval, mil proove saab võtta kõigilt aretuskarjadelt, ja proovide kogum tuleks moodustada proportsionaalselt kogu materjalist, mis on võetud kõigist koorumiskappidest, kust proovivõtu päeval on eemaldatud koorunud tibud. Kui koorumiskapis on ühe aretuskarja kohta üle 50 000 muna, tuleb võtta selle karja kohta ka teine proov.

Proov peab koosnema vähemalt:

a)

ühest koorumiskapi nähtavalt määrdunud koorumisrestidelt võetud liitproovist, mis on võetud juhusliku valimina viiest eraldi koorumiskapi kastist või viiest eraldi kohast koorumiskapis, mis kokku hõlmavad vähemalt 1 m2 suuruse pinna; kui aretuskarja haudemunad on mitmes koorumiskapis, võetakse üks selline liitproov kõigist, kuid maksimaalselt viiest koorumiskapist; või

b)

ühest proovist, mis on võetud ühe või mitme niisutatud riidelapi abil vähemalt 900 cm2 pindalalt; proov võetakse kohe pärast kanade eemaldamist vähemalt viie koorumiskapi kasti põhjade kogupinnalt või iga (kuid maksimaalselt viie) koorumiskapi (kus on aretuskarjalt saadud koorunud munad) viiest kohast, sealhulgas põrandalt võetud tolmust. Seejuures tagatakse, et võetakse vähemalt üks proov iga aretuskarja kohta, kust munad on saadud; või

c)

10 grammist purunenud munakoortest, mis on võetud maksimaalselt viies koorumiskapis (kus on aretuskarjalt saadud koorunud munad) paiknevast 25 kastist (st lähteproov kaalub 250 grammi), munakoored purustatakse, segatakse ja neist võetakse kontrollimiseks 25 g osaproov.

Punktides a, b ja c sätestatud menetlust järgitakse nii ametlikul kui ka ettevõtja algatusel toimuval proovide võtmisel. Kui vähemalt 80 % munadest paiknevad koorumiskappides, kust on samuti proove võetud, siis ei pea proove võtma erinevate aretuskarjade munadega koorumiskapist.

2.2.2.   Proovide võtmine ettevõttes

2.2.2.1.   Korrapärane proovide võtmine ettevõtja algatusel

Võetakse eelkõige väljaheiteproove ja eesmärk on tuvastada üheprotsendiline (1 %) esinemissagedus karjas, usalduspiir on 95 %. Selleks tuleb proovide võtmiseks kasutada üht järgmistest võimalustest.

a)

Väljaheidete liitproov, mis koosneb värskete väljaheidete vähemalt 1 g raskustest juhuslikult mitmest karjapidamiseks kasutatava hoone paigast võetud eraldi proovidest, või kui karjal on vaba juurdepääs enam kui ühele hoonele konkreetses ettevõttes, igast selles ettevõttes karjapidamiseks kasutatavast hoonerühmast. Väljaheiteid võib analüüsi jaoks ühendada, moodustakse vähemalt kaks liitproovi.

Liitproovi moodustamiseks vajalike eraldi väljaheiteproovide võtmise kohtade arv on järgmine:

Karjas peetavate lindude arv

Karjalt võetavate väljaheiteproovide arv

250–349

200

350–449

220

450–799

250

800–999

260

1 000 või rohkem

300

b)

Jalatsi- ja/või tolmuproovid

Kasutatavad proovivõtujalatsid peavad olema piisavalt niiskust imavad. Kasutamiseks sobivad ka niinimetatud marlisokid.

Proovivõtujalatsi pealispinda niisutatakse asjakohase lahjendiga (nt 0,8 % naatriumkloriid ja 0,1 % peptoon lahustatuna steriilses deioniseeritud vees, steriilne vesi või muu pädeva asutuse poolt heakskiidetud lahjendi).

Proovid võetakse kõndides läbi hoone nõnda, et saadakse esindav proov hoone või selle sektori kõigist osadest. Kõndimise trajektoor peab hõlmama nii allapanu kui ka võrkpõrandat, kui võrkpõrandal kõndimine on ohutu. Proovi võtmiseks läbitakse hoone kõik aedikud. Pärast proovide võtmist valitud sektoris tuleb proovivõtujalatsid eemaldada ettevaatlikult, et nende külge kleepunud aines maha ei pudeneks.

Proov koosneb:

i)

viiest paarist proovivõtujalatsitest, neist iga paariga on proov võetud 20 protsendilt hoone pinnast. Proovivõtujalatseid võib analüüsi jaoks ühendada, moodustades vähemalt kaks liitproovi, või

ii)

vähemalt ühest paarist proovivõtujalatsitest, millega on proov võetud kogu hoone pinnalt, lisaks võetakse tolmuproov hoone mitmest kohast neilt pindadelt, kus tolmu on näha. Selliste tolmuproovide võtmiseks kasutatakse ühte või mitut niisutatud riidelappi ja proov võetakse kokkuvõttes vähemalt 900 cm2 pindalalt.

c)

Kui aretuskarja peetakse puuris, võib proove võtta loomulikult segunenud väljaheidetest, olenevalt hoone tüübist kas konveierlintidelt, skreeperist või sõnnikuhoidlast. Kaks vähemalt 150 grammi kaaluvat proovi võetakse eraldi kontrollimiseks:

i)

iga puurirea all asuvalt sõnnikukonveieri lindilt, mis töötab regulaarselt ja tühjeneb pressimis- või konveierisüsteemi;

ii)

sõnnikukoristussüsteemist, kui sõnnik koristatakse puuride alt skreeperiga lindla all asuvasse sõnnikuhoidlasse;

iii)

sõnnikukoristussüsteemist (astmeliste puuridega lindlas), kui puurid paiknevad astmeliselt ja väljaheited langevad otse sõnnikuhoidlasse.

Lindlas on harilikult mitu puurikorrust. Iga korruse väljaheitekogum peab olema liitproovis esindatud. Igast karjast võetakse kaks liitproovi viisil, mida kirjeldatakse allpool alapunktides 3–6:

Lintide või skreeperitega süsteemide korral peavad need proovide võtmise päeval enne proovide võtmist töötama.

Puurialuste rennide ja skreeperitega süsteemide puhul võetakse liitproov väljaheidetest, mis on kogunenud skreeperile pärast selle kasutamise lõppu.

Lintide või skreeperiteta astmeliste puurisüsteemide puhul tuleb väljaheidete liitproov võtta sõnnikuhoidlast.

Sõnnikukonveieri süsteem: väljaheiteainese liitproov võetakse lintide väljalaskeotstest.

2.2.2.2.   Ametlik proovide võtmine

a)

Korrapärane proovide võtmine toimub vastavalt punktile 2.2.2.1.;

b)

Asjaomase Salmonella tuvastamisel haudejaamas võetud proovidest viiakse kinnitav proovide võtmine läbi vastavalt punktis 2.2.2.1 kirjeldatule. Mikroobivastaste ainete või bakterikasvu inhibiitorite kontrollimise võimaldamiseks võib võtta täiendavaid proove järgmiselt: juhuvaliku teel võetakse linnufarmi igast linnumajast linde, tavaliselt kuni viis lindu igast majast, kui just pädev asutus ei pea vajalikuks rohkematelt lindudelt proove võtta. Kui nakkusallikas ei ole kindlaks tehtud, viiakse karja või selle järglaskonna hulgas enne kaubanduspiirangute kohaldamise lõpetamist läbi mikroobivastaste ainete analüüsid või uued bakterioloogilised uuringud. Kui tuvastatakse mikroobivastaseid aineid või bakterikasvu inhibiitoreid, järeldatakse, et Salmonella’ga nakatumine on kinnitust leidnud;

c)

Kahtlusjuhtumid

Erakorralistel juhtudel, kui pädeval asutusel on põhjust kahelda läbiviidud proovide võtmise tulemuses (nii negatiivse kui ka positiivse tulemuse puhul), võib otsustada, et viiakse läbi uus proovide võtmine vastavalt punktile b.

3.   PROOVIDE ANALÜÜSIMINE

3.1.   Proovide ettevalmistamine

3.1.1.   Koorumiskapi koorumisrestidelt võetud proovid

a)

pannakse ühte liitrisse toatemperatuurini eelsoojendatud puhverdatud peptoonvette ja segatakse kergelt;

b)

kultuuri kasvatamist jätkatakse punktis 3.2 kirjeldatud tuvastusmeetodil.

3.1.2.   Jalatsi- ja tolmuproovid

a)

Proovivõtujalatsite või -sokkide paar(id) ja tolmuproovid (riidest materjalil) pakitakse ettevaatlikult lahti, et vältida külgekleepunud väljaheiteainese või tolmu mahapudenemist, ja asetatakse 225 ml toatemperatuurini eelsoojendatud puhverdatud peptoonvette. Proovivõtujalatsid või -sokid ja riideproovid tuleb kasta üleni puhverdatud peptoonvette, nii et proovi ümbritseb piisavalt vedelikku, kuhu Salmonella saab eralduda, seega võib vajaduse korral lisada puhverdatud peptoonvett. Jalatsiproove ja riideproove töödeldakse eraldi;

b)

Kui viiest proovivõtujalatsi või -soki paarist on moodustatud kaks proovi, pannakse kumbki proov vähemalt 225 ml puhverdatud peptoonvette (vajaduse korral lisatakse vett), tagades et proov on üleni vees ja et proovi ümbritseb piisavalt vedelikku, kuhu Salmonella saab eralduda;

c)

Proovi täielikuks küllastamiseks segatakse seda ja jätkatakse kultuuri kasvatamist punktis 3.2 osutatud tuvastusmeetodil.

3.1.3.   Muud väljaheiteainese proovid

a)

Väljaheiteproovid liidetakse ja segatakse hoolikalt ning sellest võetakse 25-grammine osaproov kultuuri kasvatamiseks;

b)

See 25-grammine osaproov asetatakse 225 ml toatemperatuurini eelsoojendatud puhverdatud peptoonvette;

c)

Kultuuri kasvatamist jätkatakse punktis 3.2 kirjeldatud tuvastusmeetodil.

Kui Salmonella tuvastamiseks ette nähtud proovide ettevalmistamiseks on kokku lepitud ISO standardid, tuleb proovide ettevalmistamisel eespool nimetatud sätete asemel kohaldada neid ISO standardeid.

3.2.   Tuvastusmeetod

Salmonella spp. tuvastamine viiakse läbi vastavalt muudatusele 1 standardis EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007 „Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia – Salmonella spp. tuvastamine horisontaalmeetodil – muudatus 1: Lisa D: Salmonella spp. määramine loomade väljaheites ja tootmise esimese etapi proovides”.

Punktis 3.1 osutatud jalatsiproovide, tolmuproovide ja muude väljaheiteproovide puhul on võimalik inkubeeritud puhverdatud peptoonvee rikastuspuljong tulevaste kultuuride jaoks ette valmistada. Selleks inkubeeritakse mõlemat proovi puhverdatud peptoonvees nagu tavaliselt. Igast proovist võetakse 1 ml inkubeeritud puljongit ja segatakse hoolikalt, seejärel võetakse 0,1 ml segu ja nakatatakse MSRV-plaadid nagu tavaliselt.

Ärge raputage, segage ega töödelge puhverdatud peptoonvees olevaid proove pärast inkubeerimist, sest seeläbi eralduvad inhibeeritud osakesed ja selle tagajärjel väheneb eraldumine MSRV-söötmesse.

3.3.   Serotüüpide määramine

Igast positiivsest proovist määratakse Kaufmann-White’i skeemi põhjal vähemalt ühe isolaadi tüüp.

4.   TULEMUSED JA ARUANDLUS

Aretuskari loetakse ühenduse eesmärgi saavutamise kontrollimise tähenduses nakatunuks siis, kui asjaomane Salmonella (välja arvatud vaktsiinitüved) tuvastatakse ühes või mitmes proovis, mis ettevõttes võeti (või kui liikmesriik kinnitab teistkordselt ametlikult analüüsitulemusi asjaomastes väljaheite- või linnuelundiproovides), seda ka juhul, kui Salmonella tuvastatakse üksnes tolmuproovis. See ei kehti aretuskarjade erakorralistel kahtlusjuhtumitel, kui ettevõttes ettevõtja algatusel tehtud proovidest tuvastatud Salmonella’t ametliku proovide võtmise teel ei kinnitata.

Statistika eesmärgil loendatakse nakatunud karja ainult üks kord, hoolimata sellest, kui mitu korda tootmistsükli jooksul Salmonella tuvastati.

Aruandlus hõlmab järgmist:

a)

vastavalt vajadusele valimikava suhtes tehtud valikute üksikasjalik kirjeldus ja võetud proovide liik;

b)

olemasolevate ja kontrollitud aretuskarjade arv;

c)

analüüsi tulemused;

d)

tulemuste selgitus, eriti erakorralistel juhtudel.”


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 214/2009,

18. märts 2009,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1800/2004 seoses söödalisandi Cycostat 66G lubamise tingimustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Söödalisand robenidiinhüdrokloriid 66 g/kg (Cycostat 66G), edaspidi „Cycostat 66G”, mis on seotud loa omanikuga Alpharma (Belgium) BVBA ning kuulub koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma, on vastavalt nõukogu direktiivile 70/524/EMÜ (2) teatavatel tingimustel lubatud. Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (3) on antud kümneaastane luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks broilerkanade, kalkunite ja broilerküülikute puhul. Kõnealusest söödalisandist on teatatud kui olemasolevast tootest vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklile 10. Kuna kogu selle sätte kohaselt nõutud teave oli esitatud, on kõnealune söödalisand kantud ühenduse söödalisandite registrisse.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 on ette nähtud, et söödalisandi luba võib muuta loa omaniku taotlusel ja vastavalt Euroopa Toiduohutusameti arvamusele. Cycostat 66G loa omanik Alpharma (Belgium) BVBA on esitanud taotluse loa tingimuste muutmiseks seoses söödalisandi Cycostat 66G kaubandusliku nimetuse muutmisega nimetuseks Robenz 66G broilerkanade ja kalkunite puhul ning Cycostat 66G kaubandusliku nimetuse muutmata jätmisega broilerküülikute puhul.

(3)

Kavandatav lubade muutmine on oma olemuselt puhtalt administratiivne ega too kaasa kõnealuste söödalisandite uut hindamist. Euroopa Toiduohutusametile on kõnealusest taotlusest teatatud.

(4)

Et taotleja saaks kasutada oma turustamisõigusi kaubandusliku nimetuse Robenz 66G suhtes, tuleb muuta broilerkanade ja kalkunite puhul lubade kasutamistingimusi.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1800/2004 vastavalt muuta.

(6)

On asjakohane kehtestada üleminekuaeg, mille jooksul võib olemasolevad varud ära kasutada.

(7)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1800/2004 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Enne käesoleva määruse jõustumist kohaldatud sätetele vastavaid olemasolevaid varusid võib turule viia ja kasutada kuni 30. juunini 2010.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.

(3)  ELT L 317, 16.10.2004, lk 37.


LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber

Söödalisand

(kaubanduslik nimetus)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus

Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta

Koktsidiostaatikumid ja muud raviained

„E 758

Alpharma (Belgium) BVBA

Robenidiinhüdrokloriid 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Söödalisandi koostis

 

Robenidiinhüdrokloriid: 66 g/kg

 

Lignosulfonaat: 40 g/kg

 

Kaltsiumsulfaatdihüdraat: 894 g/kg

 

Toimeaine:

 

robenidiinhüdrokloriid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klorobensülideen) amino]-guanidiinhüdrokloriid

 

CASi number: 25875-50-7,

 

Tooteomased lisandid:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-bensülideen)amino]guanidiin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensülideen]hüdrasiin: ≤ 0,5 %

Broilerkanad

30

36

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne tapmist.

29.10.2014

800 μg robenidiinhüdrokloriidi märja maksa kilogrammi kohta.

350 μg robenidiinhüdrokloriidi märja neeru kilogrammi kohta.

200 μg robenidiinhüdrokloriidi märja lihaskoe kilogrammi kohta.

1 300 μg robenidiinhüdrokloriidi märja naha ja rasvkoe kilogrammi kohta.

Robenidiinhüdrokloriid 66 g/kg

(Robenz 66G)

 

Söödalisandi koostis

 

Robenidiinhüdrokloriid: 66 g/kg

 

Lignosulfonaat: 40 g/kg

 

Kaltsiumsulfaatdihüdraat: 894 g/kg

 

Toimeaine:

 

robenidiinhüdrokloriid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klorobensülideen) amino]-guanidiinhüdrokloriid

 

CASi number: 25875-50-7,

 

Tooteomased lisandid:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-bensülideen)amino]guanidiin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensülideen]hüdrasiin: ≤ 0,5 %

Kalkunid

30

36

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne tapmist.

29.10.2014

400 μg robenidiinhüdrokloriidi märja naha ja rasvkoe kilogrammi kohta.

400 μg robenidiinhüdrokloriidi märja maksa kilogrammi kohta.

200 μg robenidiinhüdrokloriidi märja neeru kilogrammi kohta.

200 μg robenidiinhüdrokloriidi märja lihaskoe kilogrammi kohta.

Robenidiinhüdrokloriid 66 g/kg

(Cycostat 66G)

 

Söödalisandi koostis

 

Robenidiinhüdrokloriid: 66 g/kg

 

Lignosulfonaat: 40 g/kg

 

Kaltsiumsulfaatdihüdraat: 894 g/kg

 

Toimeaine:

 

robenidiinhüdrokloriid, C15H13Cl2N5·HCl, 1,3-bis [(p-klorobensülideen) amino]-guanidiinhüdrokloriid

 

CASi number: 25875-50-7,

 

Tooteomased lisandid:

 

N,N′,N′′-tris[(p-Cl-bensülideen)amino]guanidiin: ≤ 0,5 %

 

Bis-[4-Cl-bensülideen]hüdrasiin: ≤ 0,5 %

Broilerküülikud

50

66

Kasutamine keelatud vähemalt viis päeva enne tapmist.

29.10.2014

—”


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 215/2009,

18. märts 2009,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud ühenduse erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi all, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatavale siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) artikli 12 lõikele 6.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi all.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste väljastatavale siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõikele 6 tugineda veel kolme kuu vältel.

Artikkel 3

Määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Nn „raadiotuunerimoodul”, mis koos teiste komponentidega, nagu toiteplokk, signaaliprotsessorid, helivõimendid ja kanalimälulülitused, on mõeldud mootorsõidukites kasutatavat tüüpi raadiovastuvõtjasse ühendamiseks.

Moodul koosneb raadiosagedusplokist, vahesagedusplokist ja AM/FM-demodulaatoritest.

Moodul eraldab raadiosageduse ja demoduleerib helisignaali seda rohkem töötlemata.

8527 29 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 2a ja 6 ning CN-koodide 8527 ja 8527 29 00.

Kuna moodulil on kõik vajalikud komponendid (raadiosagedusplokk, vahesagedusplokk ja AM/FM-demodulaatorid) raadiosaadete vastuvõtmiseks ja töötlemiseks, on sellel üldreegli 2a kohaselt rubriiki 8527 kuuluva komplektse või valmistoote põhiomadused. Seepärast tuleb moodul klassifitseerida sellesse rubriiki.

Seetõttu ei või moodulit klassifitseerida rubriiki 8529 osana, mida kasutatakse üksnes või peamiselt mõnes rubriigi 8527 aparaadis.

Seega tuleb moodul klassifitseerida rubriiki 8527 mootorsõidukites kasutatava ringhäälingu raadiovastuvõtjana, mis töötab üksnes välisel energiaallikal.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/19


NÕUKOGU OTSUS,

16. veebruar 2009,

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(2009/246/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokollile (edaspidi „protokoll”) kirjutati Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Luxembourgis 13. oktoobril 2008 alla, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, eeldusel et see sõlmitakse hiljem vastavalt nõukogu otsusele 2008/881/EÜ. (2)

(2)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel kiidetakse heaks Euroopa-Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel, protokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele. (3)

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja annab ühenduse ja selle liikmesriikide nimel hoiule protokolli artiklis 8 osutatud dokumendid.

Brüssel, 16. veebruar 2009

Nõukogu nimel

eesistuja

O. LIŠKA


(1)  Nõusolek antud 16. detsembril 2008 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 324, 3.12.2008, lk 1.

(3)  Vt ELT L 324, 3.12.2008, lk 3.


Komisjon

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/20


KOMISJONI OTSUS,

16. märts 2009,

millega muudetakse otsust 2003/322/EÜ seoses Bulgaaria raipetoiduliste lindude teatavate liikide söötmiseks kasutatava teatava 1. kategooria materjaliga

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1670 all)

(Ainult bulgaaria-, hispaania-, itaalia-, kreeka-, portugali- ja prantsuskeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/247/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, (1) eriti selle artikli 23 lõike 2 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 12. mai 2003. aasta otsusega 2003/322/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1774/2002 teatavatele raipetoidulistele lindudele teatava 1. kategooria materjali söötmise osas, (2) kehtestatakse tingimused, mille järgi teatavad liikmesriigid annavad loa teatavate ohustatud või kaitsealuste raipetoiduliste linnuliikide söötmiseks.

(2)

Kõnealuses otsuses tuuakse välja vastavat võimalust kasutada võivad liikmesriigid, raipetoiduliste lindude liigid, keda võib 1. kategooria materjaliga sööta, ja söötmist reguleerivad rakenduseeskirjad.

(3)

Bulgaaria on esitanud taotluse loa saamiseks raipetoiduliste lindude teatavate liikide söötmiseks teatava 1. kategooria materjaliga, piisava teabe vastavate liikide esinemise kohta oma territooriumil ja nimetatud lindudele 1. kategooria loomsete kõrvalsaaduste söötmisel kohaldatavate ohutusmeetmete kohta.

(4)

Seepärast tuleks otsust 2003/322/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2003/322/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Rakenduseeskirjad raipetoidulistele lindudele teatava 1. kategooria materjali söötmisel

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 23 lõike 2 punktiga d võivad Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros ja Portugal lubada kõnealuse määruse artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis ii osutatud määratletud riskiteguriga materjali sisaldavate surnud loomade tervete kehade kasutamist ohustatud või kaitse all olevate ja käesoleva otsuse lisa A osas nimetatud raipetoiduliste lindude söötmiseks.”

2)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Asjaomaste liikmesriikide vastavus nõuetele

Asjaomased liikmesriigid võtavad viivitamata vajalikud meetmed käesoleva otsuse järgimiseks ning avaldavad need. Liikmesriigid teavitavad sellest viivitamata komisjoni.”

3)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile ja Portugali Vabariigile.”

4)

Lisa A osasse lisatakse punkt g:

„g)

Bulgaaria puhul: raisakotkas (Aegypius monachus), habekotkas (Gypaetus barbatus), kaeluskotkas (Gyps fulvus), raipekotkas (Neophron percnopterus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos), kääpakotkas (Aquila heliaca), merikotkas (Haliaeetus albicilla), must-harksaba (Milvus migrans) ja puna-harksaba (Milvus milvus).”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile ja Portugali Vabariigile.

Brüssel, 16. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

(2)  ELT L 117, 13.5.2003, lk 32.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/22


KOMISJONI OTSUS,

18. märts 2009,

millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ seoses loomatervishoiunõuetega sigadega kauplemisel Aujeszky haigusest vabade liikmesriikide või nende piirkondade vahel

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 1687 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/248/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud nõuded, mille alusel tunnistatakse liikmesriik või selle piirkond vabaks teatavatest nakkushaigustest, sealhulgas Aujeszky haigusest. Kõnealuses direktiivis on ka sätestatud, et üldised või konkreetsed lisatagatised, mida võib nõuda ühendusesiseses kaubanduses kõnealustelt liikmesriikidelt või nende piirkondadelt, tuleb kehtestada vastavalt nimetatud direktiivis kindlaks määratud korrale.

(2)

Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsuse 2008/185/EÜ (Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta) (2) I lisas on esitatud loetelu liikmesriikidest ja nende piirkondadest, mis on vabad Aujeszky haigusest ja kus vaktsineerimine on keelatud.

(3)

Otsuses 2008/185/EÜ on ka sätestatud kõnealuse haigusega seotud lisatagatised sigade liikumisel ühest liikmesriigist teise. Sellised lisatagatised on seotud kõnealuste liikmesriikide või nende piirkondade loomatervishoiualase staatusega.

(4)

Kõnealuste tagatiste rakendamisel saadud kogemused on näidanud, et on vaja täpsustada, et sigade liikumisel otsuse 2008/185/EÜ I lisas loetletud liikmesriikide ja nende piirkondade vahel, mis on vabad Aujeszky haigusest ning kus vaktsineerimine on keelatud, ei ole vaja esitada lisatagatisi.

(5)

Seepärast tuleks otsust 2008/185/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2008/185/EÜ muudetakse järgmiselt:

1)

Artikli 1 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Tõuaretuseks või tootmiseks ette nähtud sead, kes saadetakse Aujeszky haigusest vabadesse ja I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, peavad olema pärit liikmesriikidest või nende piirkondadest, mis on loetletud kõnealuses lisas, või nad peavad vastama järgmistele lisatingimustele:”

2)

Artikli 2 sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Tapmiseks ette nähtud sead, kes saadetakse Aujeszky haigusest vabadesse ja I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, peavad olema pärit liikmesriikidest või nende piirkondadest, mis on loetletud kõnealuses lisas, või nad peavad vastama järgmistele lisatingimustele:”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. märts 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  ELT L 59, 4.3.2008, lk 19.


IV Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EFTA järelevalveamet

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/23


EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS

nr 154/07/COL,

3. mai 2007,

millega kuuekümne kolmandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

EFTA JÄRELEVALVEAMET, (1)

VÕTTES ARVESSE Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, (2) eriti selle artikleid 61–63 ja protokolli nr 26,

VÕTTES ARVESSE EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitlevat lepingut, (3) eriti selle artiklit 24 ja artikli 5 lõike 2 punkti b,

ARVESTADES, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 24 kohaselt jõustab järelevalveamet EMP lepingu riigiabi käsitlevad sätted,

ARVESTADES, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 5 lõike 2 punkti b kohaselt avaldab järelevalveamet teateid või suuniseid küsimuste kohta, mida EMP leping käsitleb, kui see on sätestatud kõnealuses lepingus või järelevalve- ja kohtulepingus või kui järelevalveamet seda vajalikuks peab,

MEENUTADES riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, mille järelevalveamet kiitis heaks 19. jaanuaril 1994, (4)

ARVESTADES, et riigiabi suuniste 9. peatükk „Otsuste avaldamine” on muutunud tarbetuks seoses järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 muutmisega, (5)

ARVESTADES, et seoses järelevalveameti otsuse nr 195/04/COL (6) vastuvõtmisega on järgmised riigiabi menetluseeskirjad muutunud olemasoleva riigiabi ja uue abi andmise kavade hindamisel tarbetuks:

riigiabi suuniste 11. peatükk „Kiirendatud läbivaatamismenetluse kohaldamise kriteeriumid”;

riigiabi suuniste 13. peatükk „Eeskirjad, mida kohaldatakse eri otstarbeks antud abi kumuleerumisel”;

riigiabi suuniste I lisa „Kontrollnimekiri teabe kohta, mis tuleb riigiabi teatistes EFTA järelevalveametile esitada”; (7)

riigiabi suuniste II lisa „Kiirendatud läbivaatamismenetlusest teatamine”;

riigiabi suuniste III lisa „Üksikasjaliku aastaaruande vorm”;

riigiabi suuniste IV lisa „Lihtsustatud aastaaruande vorm”;

riigiabi suuniste XIII lisa „Standardne teatamisvorm, lähtudes mitut valdkonda hõlmavast raamprogrammist regionaalabi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele”; (8)

riigiabi suuniste XIV lisa „Ümberkorraldusteks antud üksiktoetustest teatamise vorm”;

riigiabi suuniste XV lisa „Päästmisabist teatamise vorm”;

riigiabi suuniste XVI lisa „Lisateave, mis tuleb üldjuhul esitada, kui teatatakse järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 artikli 1 lõike 3 kohasest riigiabi andmisest keskkonnakaitsele”,

ARVESTADES, et pärast uute piirkondliku abi suuniste vastuvõtmist järelevalveameti otsusega nr 85/06/COL (9) on järgmised riigiabi suuniste peatükid muutunud uue abi andmise kavade hindamisel tarbetuks:

riigiabi suuniste 25. peatükk „Piirkondlik riigiabi”;

riigiabi suuniste peatükk 25A „Piirkondliku riigiabi suuniste läbivaatamine ja nende kohaldamine alates 1. jaanuarist 2007”;

riigiabi suuniste peatükk 26A „Mitut valdkonda hõlmav raamprogramm regionaalabi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele”, inkorporeeritud uutesse piirkondliku abi suunistesse;

riigiabi suuniste X lisa „Investeerimisabi netoekvivalent”;

riigiabi suuniste XI lisa „Täiendavate transpordikulude hüvitamiseks antav abi piirkondades, kus rahvastikutiheduse kriteeriumide alusel tohib teha artikli 61 lõike 3 punkti c kohast erandit”;

riigiabi suuniste XII lisa „Meetod EMP lepingu artikli 61 lõike 3 punkti c kohase erandiga hõlmatud elanikkonna maksimaalse taseme kindlaksmääramiseks”,

ARVESTADES, et järgmisi riigiabi sisulisi sätteid tuleb muuta: (10)

peatükk 10A „Riigiabi ja riskikapital” on järelevalveameti otsusega nr 313/06/COL (11) asendatud peatükiga 10B „Väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antav riigiabi”;

riigiabi suuniste peatükk 24 „Mitte-ESTÜ terasetööstustele antav abi” on muutunud tarbetuks seoses järelevalveameti otsuse nr 263/02/COL (12) vastuvõtmisega, millega lisati peatükk 26A „Mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele”;

riigiabi suuniste peatükk 29 „Üldinvesteeringute abikavad” (13) oli asjakohane ainult EMP lepingu vastuvõtmisel;

riigiabi suuniste V lisa „Abi, mida tohib anda VKEdele nende suuruse ja asukoha lõikes” on vananenud ja seda enam ei kohaldata,

ARVESTADES, et riigiabi suuniste muutmise käigus on soovitatav inkorporeerida suunistesse Euroopa Ühenduste Komisjoni teatis kohaldatavate eeskirjade kindlaksmääramise kohta õigusvastase riigiabi hindamiseks (14) vaatamata sellele, et järelevalveamet on kõnealusele teatisele juba mitme juhtumi puhul viidanud,

ARVESTADES, et kõnealune teatis on oluline ka Euroopa Majanduspiirkonna jaoks,

ARVESTADES, et EMP riigiabi eeskirjade ühtne kohaldamine tuleb tagada kogu Euroopa Majanduspiirkonnas,

ARVESTADES, et EMP lepingu XV lisa lõpus oleva peatüki „ÜLDIST” punkti II kohaselt peab järelevalveamet pärast Euroopa Komisjoniga konsulteerimist vastu võtma Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud õigusaktidega kooskõlas olevaid õigusakte,

olles konsulteerinud Euroopa Komisjoniga,

MEENUTADES, et järelevalveamet on kõnealuses küsimuses konsulteerinud EFTA riikide Islandi, Liechtensteini ja Norraga 29. märtsil 2007,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Riigiabi suuniseid muudetakse, jättes välja peatükid 9, 10A, 11, 13, 24, 25, 25A, 26A ja 29 ning lisad I–V (välja arvatud I lisas III osa „Kaebused”) ja lisad X–XVI.

I lisa III osa ning lisad VIII ja IX inkorporeeritakse riigiabi suuniste kaebuste peatüki (väidetava ebaseadusliku abi kohta kaebuste esitamise vorm) teksti lõppu, riigiabi meretranspordile käsitlevasse peatükki ja lühiajalist ekspordikrediidikindlustust käsitlevasse peatükki.

Käesoleva otsuse I lisas loetletakse kõik peatükid ja lisad, mis jäetakse välja.

Artikkel 2

Lisaks muudetakse riigiabi suuniseid, lisades uue peatüki kohaldatavate eeskirjade kohta õigusvastase riigiabi hindamiseks. Uus peatükk sisaldub käesoleva otsuse II lisas.

Artikkel 3

Riigiabi suuniste peatükke ei nummerdata. Riigiabi suuniste uus struktuur on esitatud teavitamise eesmärgil käesoleva otsuse III lisas.

Riigiabi suuniste teksti ajakohastatakse samuti vastavalt. Kui osutatakse olemasolevate peatükkide ristviidetele, ei viidata peatüki numbrile, vaid suuniste pealkirjale. Ristviidete puhul peatükkidele, mis on välja jäetud, jäetakse endise peatüki number alles. (15)

Artikkel 4

EFTA riike teavitatakse käesolevast otsusest kirjaga, lisades otsuse ja selle lisade koopia.

Artikkel 5

Euroopa Komisjoni teavitatakse käesolevast otsusest kooskõlas EMP lepingu protokolli nr 27 punktiga d ja talle edastatakse otsuse ja selle lisade koopia.

Artikkel 6

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Artikkel 7

Ainult ingliskeelne tekst on autentne.

Brüssel, 3. mai 2007

EFTA järelevalveameti nimel

president

Bjørn T. GRYDELAND

kolleegiumi liige

Kurt JAEGER


(1)  Edaspidi „järelevalveamet”.

(2)  Edaspidi „EMP leping”.

(3)  Edaspidi „järelevalve- ja kohtuleping”.

(4)  Järelevalveameti suunised EMP lepingu artiklite 61 ja 62 ning järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 artikli 1 kohaldamise ja tõlgendamise kohta, mille EFTA järelevalveamet võttis vastu ja avaldas 19. jaanuaril 1994. Avaldatud väljaandes EÜT L 231, 3.9.1994, lk 1, ja EMP kaasandes nr 32, 3.9.1994. Kõnealuseid suuniseid on viimati muudetud 7. veebruari 2007. aasta otsusega nr 14/07/COL, seni avaldamata. Edaspidi „riigiabi suunised”. Riigiabi suunised on kättesaadavad järelevalveameti veebilehel.

(5)  EFTA riikide vaheline leping protokolli nr 3 muutmiseks, alla kirjutatud 10. detsembril 2001 (jõustumise kuupäev: 28. august 2003).

(6)  14. juuli 2004. aasta otsus nr 195/04/COL EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu protokolli nr 3 II osa artikli 27 kohaste rakendussätete kohta (ELT L 139, 25.5.2006, lk 37).

(7)  Välja arvatud III osa, mis sisaldab kaebuse vormi.

(8)  Piirkondliku abi uued teatamisvormid võeti vastu järelevalveameti 13. detsembri 2006. aasta otsusega nr 387/06/COL, millega muudetakse EFTA järelevalveameti otsust nr 195/04/COL EFTA riikide vahelise järelevalveameti ja kohtu asutamise lepingu protokolli nr 3 II osa artiklis 27 osutatud rakendussätete kohta seoses riigiabist teatamise standardvormidega, seni Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes veel avaldamata.

(9)  EFTA järelevalveameti 6. aprilli 2006. aasta otsus, millega viiekümne kuuendat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, lisades uue peatüki 25.B „Piirkondlik riigiabi aastatel 2007–2013”, seni avaldamata. Saadaval järelevalveameti veebilehel.

(10)  Uute abikavade hindamisel ei ole need eeskirjad enam kohaldatavad.

(11)  EFTA järelevalveameti otsus nr 313/06/COL, millega viiekümne üheksandat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, lisades uue peatüki 10.B: „Väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antav riigiabi”, seni avaldamata. Saadaval järelevalveameti veebilehel.

(12)  EFTA järelevalveameti 18. detsembri 2002. aasta otsus nr 263/02/COL, millega kolmekümne kuuendat korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, lisades uue peatüki 26A: „Mitut valdkonda hõlmav raamprogramm regionaalabi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele” (ELT L 139, 25.5.2006, lk 8).

(13)  Kõnealune peatükk on pärit 1994. aastast ning selles sätestatakse, et üldinvesteeringute abikavad ei ole EMP lepinguga kooskõlas. Kuigi EFTA riigid pidid EMP lepinguga kooskõla saavutama seoses nende kohustusega võtta kohaseid meetmeid, et tagada EMP lepingust (artikkel 3) tulenevate kohustuste täitmine, võivad siiski mõned EFTA riigid selliseid abikavasid veel kohaldada. Seega on selles sätestatud eeskirjad, mille kohaselt tuleb selliste abikavade kohaldamisest teavitada. Selles viidatakse osaliselt liikmesriikidele saadetud komisjoni 14. septembri 1979. aasta kirjale SG(79) D/10478, mis inkorporeeriti EMP lepingu lisa XV punkti 32.

(14)  EÜT C 119, 22.5.2002, lk 22.

(15)  Riigiabi suuniste konsolideeritud versioon on avaldatud järelevalveameti veebilehel: http://www.eftasurv.int/.


I LISA

A OSA –   PEATÜKID, MIS ON RIIGIABI SUUNISTEST VÄLJA JÄETUD

Pealkiri

Peatüki number

Otsuste avaldamine

9

Riigiabi ja riskikapital

10A (1)

Kiirendatud läbivaatamismenetluse kohaldamise kriteeriumid

11

Eeskirjad, mida kohaldatakse eri otstarbeks antud abi kumuleerumisel

13

Mitte-ESTÜ terasetööstustele antav abi

24

Piirkondlik riigiabi

25 (1)

Piirkondliku riigiabi suuniste läbivaatamine ja nende kohaldamine alates 1. jaanuarist 2007

25A (1)

Mitut valdkonda hõlmav raamprogramm piirkondliku abi andmiseks ulatuslikele investeerimisprojektidele

26A (1)

Üldinvesteeringute abikavad

29

B OSA –   LISAD, MIS ON RIIGIABISUUNISTEST VÄLJA JÄETUD

I–V lisa (välja arvatud I lisas III osa „Kaebused”) ja X–XVI lisad on välja jäetud.

I lisa endine III osa, VIII ja IX lisa on inkorporeeritud riigiabi suuniste asjaomase peatüki teksti lõppu (kaebusi käsitlev peatükk – väidetava ebaseadusliku abi kohta kaebuste esitamise vorm, riigiabi meretranspordile käsitlev peatükk ja lühiajalist ekspordikrediidikindlustust käsitlev peatükk).


(1)  Eespool nimetatud peatükid võivad olla asjakohased ebaseadusliku abi hindamisel ning seepärast on need järelevalveameti veebilehel endiselt kättesaadavad (väljajäetud peatükkide loetelu).


II LISA

RIIGIABI SUUNISTE UUS PEATÜKK

KOHALDATAVAD EESKIRJAD ÕIGUSVASTASE RIIGIABI HINDAMISEKS

Paljud EFTA järelevalveametis (edaspidi „järelevalveamet”) heaks kiidetud õigusaktid sisaldavad sätet, mille kohaselt ebaseaduslikku riigiabi ehk abi, mida on antud vastuolus järelevalve- ja kohtulepingu (1) protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikega 3, tuleb hinnata kooskõlas abi osutamise ajal kehtinud õigusaktide tekstidega. Selliselt tuleb näiteks toimida järelevalveameti suuniste peatüki puhul, mis käsitleb riigiabi andmist keskkonnakaitseks.

Läbipaistvuse ja õiguskindluse tagamiseks teavitab järelevalveamet EFTA riike ja kolmandaid isikuid sellest, et ta on otsustanud jätkata sama põhimõtte kohaldamist kõigi õigusaktide puhul, milles osutatakse, kuidas järelevalveamet oma kaalutlusõigust riigiabi kokkusobivuse hindamisel EMP lepinguga kasutab. Seepärast tuleb järelevalveametil alati hinnata ebaseadusliku riigiabi kokkusobivust EMP lepinguga, lähtudes abi andmise ajal kehtinud õigusaktides sätestatud sisulistest kriteeriumidest.

See ei piira erieeskirjade kohaldamist, mis sisalduvad järelevalveameti riigiabi suuniste peatükis raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta.

See ei piira EMP lepingusse inkorporeeritud riigiabi käsitlevate õigusaktide tõlgendamist.


(1)  EFTA riikide vaheline järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitlev leping, lühidalt järelevalve- ja kohtuleping.


III LISA

RIIGIABI SUUNISTE UUS STRUKTUUR

Pealkiri

Endine peatükk

Muudatused

Sisukord

I osa:   

Eessõna

Sissejuhatus

1

Õiguslik alus ja üldsätted

2

II osa:   

Menetluseeskirjad

Kohaldatavad eeskirjad ebaseadusliku riigiabi hindamiseks

 

Riigi kohtute ja EFTA järelevalveameti vaheline koostöö riigiabi valdkonnas

9A

Kaebused – vorm kaebuste esitamiseks väidetava ebaseadusliku riigiabi korral

9B

Ametisaladus riigiabi otsustes

9C

III osa:   

Horisontaalse abi eeskirjad

Abi mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd)

10

Piirkondlik riigiabi 2007–2013

25B

Väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavatele riskikapitaliinvesteeringutele antav riigiabi

10B

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav riigiabi

14

Keskkonnakaitseks antav riigiabi

15

Raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antav abi

16

IV osa:   

Sektorile eriomased eeskirjad

Luhtunud kuludega seotud riigiabi analüüsimise metoodika

21

Terasesektoris antav päästmis-ja ümberkorraldamisabi ning tegevuse lõpetamise abi

22

Abi meretranspordile

24A

Abi laevaehitusele

24B

Riigiabi eeskirjade kohaldamine avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes

24C

Abi lennundussektorile

30

Lennujaamade rahastamine ja piirkondlikest lennujaamadest opereerivate lennuettevõtjate riiklik stardiabi

30A

Riigiabi, mida antakse laevaehitusele arenguabina arengumaal

31

V osa:   

Eriabi

Riiklikud tagatised

17

Lühiajaline ekspordikrediidikindlustus

17A

Riigiabieeskirjade kohaldamine äriühingute otseste maksude suhtes

17B

Ametiasutuste korraldatavas maa ja hoonete müügis sisalduvad riigiabi elemendid

18B

VI osa:   

Ettevõtete omandit käsitlevad eeskirjad, abi riigi osalusega äriühingutele ja üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele

Riigiabi, mida antakse avalike teenuste eest makstava hüvitisena

18C

Riigi osalus

19

Riigiabisätete kohaldamine tootmissektori riigiettevõtetele

20

VII osa:   

Muu

Riikide vääringute ja euro vaheline ümberarvestuskurss

33

Ebaseaduslikult antud riigiabi tagasinõudmisel kohaldatavad viitemäärad, diskontomäärad ja intressimäärad

34


EMP ühiskomitee

19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/30


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 1/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 25. aprilli 2008. aasta otsusega nr 43/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1500/2007 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1501/2007 endo-1,4-beeta-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (3)

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1519/2006, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2430/1999, (EÜ) nr 418/2001 ja (EÜ) nr 162/2003 seoses koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvate teatavate söödalisandite lubade tingimustega. (4)

(5)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1520/2007 teatavate söödalisandite kasutamise alalise lubamise kohta. (5)

(6)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 19. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1521/2007 Enterococcus faecium’i DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (6)

(7)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1k (komisjoni määrus (EÜ) nr 2430/1999) lisatakse järgmine taane:

„—

32007 R 1519: Komisjoni määrus (EÜ) nr 1519/2007, 19. detsember 2007, (ELT L 335, 20.12.2007, lk 15).”

2.

Punktidele 1t (komisjoni määrus (EÜ) nr 418/2001) ja 37 (komisjoni määrus (EÜ) nr 162/2003) lisatakse järgmine tekst:

„ , muudetud järgmise õigusaktiga:

32007 R 1519: komisjoni määrus (EÜ) nr 1519/2007, 19. detsember 2007, (ELT L 335, 20.12.2007, lk 15).”

3.

Punkti 1zzzze (komisjoni määrus (EÜ) nr 1380/2007) järele lisatakse järgmised punktid:

„1zzzzf.

32007 R 1500: komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2007, 18. detsember 2007, 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 333, 19.12.2007, lk 54).

1zzzzg.

32007 R 1501: komisjoni määrus (EÜ) nr 1501/2007, 18. detsember 2007, endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 333, 19.12.2007, lk 57).

1zzzzh.

32007 R 1520: komisjoni määrus (EÜ) nr 1520/2007, 19. detsember 2007, teatavate söödalisandite kasutamise alalise lubamise kohta (ELT L 335, 20.12.2007, lk 17).

1zzzzi.

32007 R 1521: komisjoni määrus (EÜ) nr 1521/2007, 19. detsember 2007, Enterococcus faecium’i DSM 7134 (Bonvital) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 335, 20.12.2007, lk 24).”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 1500/2007, 1501/2007, 1519/2007, 1520/2007 ja 1521/2007 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (7)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 36.

(2)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 54.

(3)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 57.

(4)  ELT L 335, 20.12.2007, lk 15.

(5)  ELT L 335, 20.12.2007, lk 17.

(6)  ELT L 335, 20.12.2007, lk 24.

(7)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/32


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 2/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (veterinaar- ja fütosanitaarküsimused)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu I lisa on muudetud EMP ühiskomitee 25. aprilli 2008. aasta otsusega nr 43/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 21. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 156/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 109/2007 söödalisandi monensiinnaatriumi (Coxidin) miinimumsisalduse osas. (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 163/2008 lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina, (3) parandatud ELTs L 92, 3.4.2008, lk 40.

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 164/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1444/2006 söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) miinimumsisalduse osas. (4)

(5)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 165/2008 3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (5)

(6)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 166/2008 Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (6)

(7)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 167/2008, milles käsitletakse kümneaastase tähtajaga uut luba koktsidiostaatikumi kasutamiseks söödalisandina. (7)

(8)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 209/2008 Saccharomyces cerevisiae (Biosaf Sc 47) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina. (8)

(9)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 5. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon). (9)

(10)

Direktiiviga 2008/38/EÜ tunnistatakse alates 31. juulist 2008 kehtetuks komisjoni direktiiv 94/39/EÜ, (10) mis on lepingusse lisatud ja mis seetõttu tuleb lepingus kehtetuks tunnistada,

(11)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

I lisa II peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 1zzz (komisjoni määrus (EÜ) nr 1444/2006) lisatakse järgmine tekst:

, „muudetud järgmise õigusaktiga:

32008 R 0164: komisjoni määrus (EÜ) nr 164/2008, 22. veebruar 2008 (ELT L 50, 23.2.2008, lk 6).”

2.

Punkti 1zzzg (komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2007) lisatakse järgmine tekst:

, „muudetud järgmise õigusaktiga:

32008 R 0156: komisjoni määrus (EÜ) nr 156/2008, 21. veebruar 2008 (ELT L 48, 22.2.2008, lk 14).”

3.

Punkti 1zzzzi (komisjoni määrus (EÜ) nr 1521/2007) järele lisatakse järgmised punktid:

„1zzzzj.

32008 R 0163: komisjoni määrus (EÜ) nr 163/2008, 22. veebruar 2008, lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina (ELT L 50, 23.2.2008, lk 3), parandatud ELTs L 92, 3.4.2008, lk 40.

1zzzzk.

32008 R 0165: komisjoni määrus (EÜ) nr 165/2008, 22. veebruar 2008, 3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 50, 23.2.2008, lk 8).

1zzzzl.

32008 R 0166: komisjoni määrus (EÜ) nr 166/2008, 22. veebruar 2008, Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 50, 23.2.2008, lk 11).

1zzzzm.

32008 R 0167: komisjoni määrus (EÜ) nr 167/2008, 22. veebruar 2008, milles käsitletakse kümneaastase tähtajaga uut luba koktsidiostaatikumi kasutamiseks söödalisandina (ELT L 50, 23.2.2008, lk 14).

1zzzzn.

32008 R 0209: komisjoni määrus (EÜ) nr 209/2008, 6. märts 2008, Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina (ELT L 63, 7.3.2008, lk 3).”

4.

Punkti 9 (komisjoni direktiiv 94/39/EÜ) tekst jäetakse välja.

5.

Punkti 14b (komisjoni otsus 2004/217/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„14c.

32008 L 0038: komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, 5. märts 2008, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (ELT L 62, 6.3.2008, lk 9).”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 156/2008, 163/2008 (parandatud ELTs L 92, 3.4.2008, lk 40), 164/2008, 165/2008, 166/2008, 167/2008 ja 209/2008 ning direktiivi 2008/38/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (11)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 36.

(2)  ELT L 48, 22.2.2008, lk 14.

(3)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 3.

(4)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 6.

(5)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 8.

(6)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 11.

(7)  ELT L 50, 23.2.2008, lk 14.

(8)  ELT L 63, 7.3.2008, lk 3.

(9)  ELT L 62, 6.3.2008, lk 9.

(10)  EÜT L 207, 10.8.1994, lk 20.

(11)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/35


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 3/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. septembri 2008. aasta otsusega nr 96/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2007. aasta direktiiv 2007/15/EÜ, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks mootorsõidukite välispinnast väljaulatuvaid osi käsitleva nõukogu direktiivi 74/483/EMÜ I lisa, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa I peatüki punktile 17 (nõukogu direktiiv 74/483/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32007 L 0015: komisjoni direktiiv 2007/15/EÜ, 14. märts 2007 (ELT L 75, 15.3.2007, lk 21).”

Artikkel 2

Direktiivi 2007/15/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 309, 20.11.2008, lk 15.

(2)  ELT L 75, 15.3.2007, lk 21.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/36


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 4/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. septembri 2008. aasta otsusega nr 98/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 30. jaanuari 2008. aasta direktiiv 2008/5/EÜ, mis käsitleb muude kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/13/EÜ nimetatud kohustuslike üksikasjade esitamist teatavate toiduainete märgistuses (kodifitseeritud versioon). (2)

(3)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 4. detsembri 2007. aasta otsus 2007/802/EÜ, millega muudetakse otsust 2002/840/EÜ seoses toidu kiiritamiseks kinnitatud kolmandate riikide rajatiste loeteluga. (3)

(4)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 28. märtsi 2007. aasta soovitus 2007/196/EÜ furaani esinemise seire kohta toiduainetes. (4)

(5)

Direktiiviga 2008/5/EÜ tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 94/54/EÜ, (5) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta.

(6)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatükki muudetakse järgmiselt:

1.

Punkti 54zc (komisjoni direktiiv 94/54/EÜ) tekst jäetakse välja.

2.

Punkti 54zze (komisjoni otsus 2002/840/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32007 D 0802: komisjoni otsus 2007/802/EÜ, 4. detsember 2007 (ELT L 323, 8.12.2007, lk 40).”

3.

Punkti 54zzzv (komisjoni direktiiv 2006/141/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„54zzzw.

32008 L 0005: komisjoni direktiiv 2008/5/EÜ, 30. jaanuar 2008, mis käsitleb muude kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/13/EÜ nimetatud kohustuslike üksikasjade esitamist teatavate toiduainete märgistuses (kodifitseeritud versioon) (ELT L 27, 31.1.2008, lk 12).”

4.

Punkti 63 (komisjoni soovitus 2007/331/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„64.

32007 H 0196: komisjoni soovitus 2007/196/EÜ, 28. märts 2007, furaani esinemise seire kohta toiduainetes (ELT L 88, 29.3.2007, lk 56).”

Artikkel 2

Direktiivi 2008/5/EÜ, otsuse 2007/802/EÜ ja soovituse 2007/196/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 309, 20.11.2008, lk 19.

(2)  ELT L 27, 31.1.2008, lk 12.

(3)  ELT L 323, 8.12.2007, lk 40.

(4)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 56.

(5)  EÜT L 300, 23.11.1994, lk 14.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/38


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 5/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. septembri 2008. aasta otsusega nr 98/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. märtsi 2008. aasta direktiiv 2008/39/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta. (2)

(3)

Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzb (komisjoni direktiiv 2002/72/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 L 0039: komisjoni direktiiv 2008/39/EÜ, 6. märts 2008 (ELT L 63, 7.3.2008, lk 6).”

Artikkel 2

Direktiivi 2008/39/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 309, 20.11.2008, lk 19.

(2)  ELT L 63, 7.3.2008, lk 6.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/39


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 6/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. septembri 2008. aasta otsusega nr 99/2008. (1)

(2)

Komisjoni 4. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 203/2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) III lisa seoses gamitromütsiiniga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Komisjoni 16. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 542/2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) I ja II lisa seoses tsüflutriini ja harilikest punastest aedubadest (Phaseolus vulgaris) saadud lektiiniga, (3) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XIII peatüki punkti 14 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90) lisatakse järgmised taanded:

„—

32008 R 0203: komisjoni määrus (EÜ) nr 203/2008, 4. märts 2008 (ELT L 60, 5.3.2008, lk 18),

32008 R 0542: komisjoni määrus (EÜ) nr 542/2008, 16. juuni 2008 (ELT L 157, 17.6.2008, lk 43).”

Artikkel 2

Määruste (EÜ) nr 203/2008 ja (EÜ) nr 542/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 309, 20.11.2008, lk 21.

(2)  ELT L 60, 5.3.2008, lk 18.

(3)  ELT L 157, 17.6.2008, lk 43.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 7/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 25. aprilli 2008. aasta otsusega nr 49/2008. (1)

(2)

Komisjoni 22. novembri 2007. aasta direktiiv 2007/67/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta, et kohandada nimetatud direktiivi III lisa tehnika arenguga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVI peatüki punkti 1 (nõukogu direktiiv 76/768/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32007 L 0067: komisjoni direktiiv 2007/67/EÜ, 22. november 2007 (ELT L 305, 23.11.2007, lk 22).”

Artikkel 2

Direktiivi 2007/67/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 45.

(2)  ELT L 305, 23.11.2007, lk 22.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/42


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 8/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine) ja XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 112/2008. (1)

(2)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (2)

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks, (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas, (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (6) on koos riigispetsiifiliste kohandustega inkorporeeritud lepingusse EMP Ühiskomitee 2. juuni 2006. aasta otsusega nr 67/2006. (7)

(4)

Komisjoni 30. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa, (8) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, (9) mis inkorporeeriti lepingusse EMP Ühiskomitee 9. detsembri 2004. aasta otsusega nr 179/2004, (10) tunnistati kehtetuks direktiiv 80/51/EMÜ (11) ja määruse (EMÜ) nr 3922/91 (12) II lisa, mis on inkorporeeritud lepingusse ja mis tuleb sellest tulenevalt lepingust välja jätta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XVII peatüki punkti 2 (nõukogu direktiiv 80/51/EMÜ) tekst jäetakse välja.

Artikkel 2

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punktil 66a (nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91) lisatakse järgmine taane:

„—

32002 R 1592: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002, 15. juuli 2002 (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1).”

2.

Punkti 66we järele (komisjoni määrus (EÜ) nr 1265/2007) lisatakse järgmine punkt:

„66wf.

32008 R 0482: komisjoni määrus (EÜ) nr 482/2008, 30. mai 2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendatav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa (ELT L 141, 31.5.2008, lk 5).”

3.

Punkti 66x (komisjoni määrus (EÜ) nr 2096/2005) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 0482: komisjoni määrus (EÜ) nr 482/2008, 30. mai 2008 (ELT L 141, 31.5.2008, lk 5).”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 482/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (13)

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 100.

(2)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(3)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 1.

(4)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 10.

(5)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 20.

(6)  ELT L 96, 31.3.2004, lk 26.

(7)  ELT L 245, 7.9.2006, lk 18.

(8)  ELT L 141, 31.5.2008, lk 5.

(9)  EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1.

(10)  ELT L 133, 26.5.2005, lk 37.

(11)  EÜT L 18, 24.1.1980, lk 26.

(12)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4.

(13)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/44


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 9/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 113/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrus (EÜ) nr 592/2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 1 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 0592: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 592/2008, 17. juuni 2008 (ELT L 177, 4.7.2008, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 592/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 102.

(2)  ELT L 177, 4.7.2008, lk 1.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/45


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 10/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse EMP lepingu VI lisa (Sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 113/2008. (1)

(2)

Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni 11. märtsi 2008. aasta otsus nr 208, mis käsitleb ühise raamistiku kehtestamist andmete kogumiseks ja pensioninõuete rahuldamiseks, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 3.82 (otsus nr 207) järele lisatakse järgmine punkt:

„3.83.

32008 D 0683: Euroopa ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni otsus nr 208, 11. märts 2008, mis käsitleb ühise raamistiku kehtestamist andmete kogumiseks ja pensioninõuete rahuldamiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 25).”

Artikkel 2

Otsuse nr 208 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 102.

(2)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 25.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/46


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 11/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 23. aprilli 2008. aasta otsus 2008/386/EÜ, millega muudetakse lisa A otsuses 2006/679/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust, ning A lisa otsuses 2006/860/EÜ, mis käsitleb üleeuroopalise kiirraudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punktidesse 37i (komisjoni otsus 2006/679/EÜ) ja 37j (komisjoni otsus 2006/860/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 D 0386: komisjoni otsus 2008/386/EÜ, 23. aprill 2008 (ELT L 136, 24.5.2008, lk 11).”

Artikkel 2

Otsuse 2008/386/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 136, 24.5.2008, lk 11.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/47


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 12/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (2),

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 42f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 881/2004) järele lisatakse järgmine punkt:

„42g.

32007 L 0059: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ, 23. oktoober 2007, ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 51).

Käesolevas lepingus loetakse seda direktiivi järgmises kohanduses:

a)

Artikli 22 lõiget 6 ei kohaldata.

b)

I lisa punkti 2 alapunkti c tekst asendatakse järgmise tekstiga:

„litsentsi välja andnud EFTA riigi tunnusmärk mustas kirjas, mida ümbritseb must ellips. Tunnusmärgid on järgmised:

IS

:

Island

FL

:

Liechtenstein

N

:

Norra.”

c)

I lisa punkti 2 alapunktis e asendatakse sõnad „Euroopa ühenduste mudel” sõnadega „EMP vorm”.”

Artikkel 2

Direktiivi 2007/59/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruaril 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 315, 3.12.2007, lk 51.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/49


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 13/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 22. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/87/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/87/EÜ, millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded, (2)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 47a (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/87/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 L 0087: komisjoni direktiiv 2008/87/EÜ, 22. september 2008 (ELT L 255, 23.9.2008, lk 5).”

Artikkel 2

Direktiivi 2008/87/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 255, 23.9.2008, lk 5.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/50


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 14/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/36/EÜ ühenduse lennujaamu kasutavate kolmandate riikide õhusõidukite ohutuse kohta (2) on koos riigispetsiifiliste kohandustega lisatud lepingusse EMP Ühiskomitee 2. detsembri 2005. aasta otsusega nr 152/2005. (3)

(3)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 16. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/49/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ II lisa seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimist käsitlevate kriteeriumitega. (4)

(4)

Lepingusse tuleb lisada komisjoni 16. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 351/2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmisega, (5)

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punktile 66r (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/36/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 L 0049: komisjoni direktiiv 2008/49/EÜ, 16. aprill 2008 (ELT L 109, 19.4.2008, lk 17).”

2.

Punkti 66ra (komisjoni määrus (EÜ) nr 768/2006) järele lisatakse järgmine punkt:

„66rb.

32008 R 0351: Komisjoni määrus (EÜ) nr 351/2008, 16. aprill 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ seoses ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite seisuplatsil kontrollimise prioriteediks seadmisega (ELT L 109, 19.4.2008, lk 7).”

Artikkel 2

Direktiivi 2008/49/EÜ ja määruse (EÜ) nr 351/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud. (6)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 76.

(3)  ELT L 53, 23.2.2006, lk 53.

(4)  ELT L 109, 19.4.2008, lk 17.

(5)  ELT L 109, 19.4.2008, lk 7.

(6)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/52


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 15/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa (Transport)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 5. detsembri 2008. aasta otsusega nr 129/2008. (1)

(2)

Komisjoni 14. novembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1131/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIII lisa punkti 66zab (komisjoni määrus (EÜ) nr 474/2006) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 1131: komisjoni määrus (EÜ) nr 1131/2008, 14. november 2008 (ELT L 306, 15.11.2008, lk 47).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1131/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 36.

(2)  ELT L 306, 15.11.2008, lk 47.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/53


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 16/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIX lisa (Tarbijakaitse)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XIX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 114/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Direktiiviga 2008/48/EÜ tunnistatakse alates 12. maist 2010 kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, (3) mis on lepingusse inkorporeeritud ja mis seetõttu tuleb lepingu alusel alates 12. maist 2010 kehtetuks tunnistada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 7g (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/29/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„7h.

32008 L 0048: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/48/EÜ, 23. aprill 2008, mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ (ELT L 133, 22.5.2008, lk 66).”

2.

Punkt 4 (nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ) jäetakse välja alates 12. maist 2010.

Artikkel 2

Direktiivi 2008/48/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (4)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 103.

(2)  ELT L 133, 22.5.2008, lk 66.

(3)  EÜT L 42, 12.2.1987, lk 48.

(4)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/55


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 17/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 122/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (2) tuleb inkorporeerida lepingusse.

(3)

Kuna looduskaitse jääb lepingu kohaldamisalast välja, tuleb direktiivi 2004/35/EÜ kohaldada kooskõlas lepingu kohaldamisalaga,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 1h (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 166/2006) järele lisatakse järgmine punkt:

„1i.

32004 L 0035: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ, 21. aprill 2004, keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 56).

Käesolevas lepingus loetakse selle direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

a)

Ilma et see piiraks EMP Ühiskomitee edasisi meetmeid, tuleb märkida, et järgmised ühenduse õigusaktid ei ole inkorporeeritud EMP lepingusse:

i)

nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ, 2. aprill 1979, loodusliku linnustiku kaitse kohta (linnudirektiiv);

ii)

nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (elupaikade direktiiv).

Seega ei kohaldata EFTA riikide suhtes viiteid nendele õigusaktidele.

b)

Artikli 2 lõiget 3 ei kohaldata EFTA riikide suhtes.

c)

EFTA riikide puhul tähendab mõiste „kaitstud liigid ja looduslikud elupaigad” järgmist:

EFTA riigi otsusel mis tahes elupaik või liik või elupaikade või liikide tüübid, millele EFTA riik näeb ette samaväärse otstarbe kui on sätestatud artikli 2 lõikes 3 nimetatud kahes direktiivis.”

Artikkel 2

Direktiivi 2004/35/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 114.

(2)  ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/57


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 18/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa (Keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XX lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 7. novembri 2008. aasta otsusega nr 122/2008. (1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise ja direktiivi 2004/35/EÜ muutmise kohta (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkti 32fd (komisjoni otsus 2006/329/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„32fe.

32006 L 0021: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ, 15. märts 2006, kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta (ELT L 102, 11.4.2006, lk 15).”

2.

Punkti 1i (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/35/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

„muudetud järgmise õigusaktiga:

32006 L 0021: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/21/EÜ, 15. märts 2006 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 15).”.

Artikkel 2

Direktiivi 2006/21/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 339, 18.12.2008, lk 114.

(2)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/58


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 19/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 25. aprilli 2008. aasta otsusega nr 59/2008. (1)

(2)

Komisjoni 15. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1004/2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1725/2003, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002 seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 39 ja rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 7, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXII lisa punkti 10ba (komisjoni määrus (EÜ) nr 1725/2003) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 1004: komisjoni määrus (EÜ) nr 1004/2008, 15. oktoober 2008 (ELT L 275, 16.10.2008, lk 37).”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1004/2008 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 60.

(2)  ELT L 275, 16.10.2008, lk 37.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


19.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 73/59


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 20/2009,

5. veebruar 2009,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XXII lisa (Äriühinguõigus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu XXII lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 25. aprilli 2008. aasta otsusega nr 59/2008. (1)

(2)

Komisjoni 29. juuli 2008. aasta otsus 2008/627/EÜ, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste auditeerimistegevuse üleminekuaega, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXII lisa punkti 10f (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:

„10fa.

32008 D 0627: komisjoni otsus 2008/627/EÜ, 29. juuli 2008, mis käsitleb teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste auditeerimistegevuse üleminekuaega (ELT L 202, 31.7.2008, lk 70).”

Artikkel 2

Otsuse 2008/627/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 6. veebruar 2009, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 5. veebruar 2009

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 223, 21.8.2008, lk 60.

(2)  ELT L 202, 31.7.2008, lk 70.

(3)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.


Lepinguosaliste ühisavaldus otsuse nr 20/2009 kohta, millega inkorporeeritakse lepingusse komisjoni otsus 2008/627/EÜ

„Komisjoni 29. juuli 2008. aasta otsuse 2008/627/EÜ (mis käsitleb teatavate kolmandate riikide audiitorite ja auditeerivate üksuste auditeerimistegevuse üleminekuaega) mitmes artiklis on seoses kolmandate riikidega osutatud samaväärsust käsitlevatele esialgsetele otsustele. Nimetatud otsuse inkorporeerimine ei piira Euroopa Majanduspiirkonna lepingu reguleerimisala.”