ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 5

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

52. köide
9. jaanuar 2009


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 13/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 14/2009, 8. jaanuar 2009, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2009/9/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2008, nikotiini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7714 all)  ( 1 )

7

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

9.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 13/2009,

18. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ja määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), eesmärgiga kehtestada koolidele puuvilja jagamise kava

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 36 ja 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1182/2007, (2) millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, on ette nähtud nimetatud sektori laiaulatuslik reform, mille eesmärk on suurendada selle konkurentsivõimet ja turule orienteeritust ning viia see kooskõlla ülejäänud reformitud ühise põllumajanduspoliitikaga. Üks reformitud korralduse peamistest eesmärkidest on suurendada puu- ja köögiviljade tarbimist.

(2)

Selleks et võidelda laste hulgas puu- ja köögivilja vähese tarbimisega, on soovitav järjepidevalt suurendada puu- ja köögiviljade osakaalu laste menüüs nende toitumisharjumuste väljakujunemise ajal. Koolidele puuvilja jagamise kava raames antav ühenduse toetus puu- ja köögiviljade ning banaanitoodete jagamiseks lastele haridusasutustes peaks õpetama noori tarbijaid hindama puu- ja köögivilju ning sel viisil soodustama nende tarbimist tulevikus. Selle tulemusel aitaks koolidele puuvilja jagamise kava saavutada ühise põllumajanduspoliitika eesmärke, sealhulgas põllumajanduses saadavate tulude suurendamine, turgude stabiliseerimine ning tarnete kättesaadavuse parandamine nii praegu kui tulevikus.

(3)

Lisaks sellele võimaldab asutamislepingu artikli 35 lõige b võtta ühise põllumajanduspoliitika raames teatavate toodete tarbimise edendamiseks ühismeetmeid, näiteks koolidele puuvilja jagamise kava.

(4)

Peale selle on asutamislepingu artikli 152 lõikega 1 ette nähtud, et „kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse”. Koolidele puuvilja jagamise kavast tervisele tulenev ilmne kasu osutab, et seda korda tuleks integreerida ühise põllumajanduspoliitika rakendamisse.

(5)

Seega peaks ühendus kaasrahastama teatavate tervislike puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanisektori toodete jagamist lastele haridusasutustes ning samuti kaasrahastama teatavaid logistika, jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulusid.

(6)

Ühenduse koolidele puuvilja jagamise kava ei tohiks piirata ühegi ühenduse õigust austava siseriikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist, et säilitada selliste kavade rakendamisest tulenev kasu. Ühenduse kava peaks võtma arvesse liikmesriikide haridussüsteemide mitmekesisust. Seetõttu võivad koolidele puuvilja jagamise kavast kasu saavate haridusasutuste hulka kuuluda lasteaiad, muud koolieelsed lasteasutused, algkoolid ja gümnaasiumid.

(7)

Liikmesriikidel, kes soovivad osaleda koolidele puuvilja jagamise kavas, peaks olema lisaks ühenduse toetusele anda tervislike toodete jagamiseks ja teatavate seotud kulude katmiseks ka riiklikku toetust. Kava tulemuslikkuse tagamiseks on vaja võtta kaasnevaid meetmeid, mille rahastamiseks peaks liikmesriikidel olema võimalik anda riiklikku toetust. Pidades silmas eelarvepiiranguid, peaksid liikmesriigid suutma asendada koolidele puuvilja jagamise kavale antava riikliku rahalise toetuse erasektori toetustega.

(8)

Selleks et tagada koolidele puuvilja jagamise kava nõuetekohane rakendamine, peaksid kavast huvitatud liikmesriigid töötama eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja strateegia.

(9)

Kava ei tohiks hõlmata ebatervislikke tooteid, mis sisaldavad näiteks suures koguses rasva või lisatud suhkrut. Komisjon peaks seetõttu koostama loetelu toodetest ja koostisosadest, mis tuleks koolidele puuvilja jagamise kavast välja jätta. Liikmesriikide õigust otsustada toodete valiku üle ei tohiks muul viisil piirata. Seega peaks neile jääma võimalus kava tingimustele vastavate toodete valikul lähtuda objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka kuuluvad toote hooajalisus ja kättesaadavus ning keskkonnaaspektid. Sellega seoses peaks liikmesriikidel olema võimalik eelistada ühenduse tooteid. Selguse huvides peaksid liikmesriigid oma strateegiate väljatöötamisel kehtestama loetelu toodetest, mis vastavad nende kava tingimustele.

(10)

Nõuetekohase juhtimise ja eelarve haldamise huvides peaksid kavas osalevad liikmesriigid taotlema igal aastal ühenduse toetust. Pärast liikmesriikide taotluste saamist peaks komisjon tegema otsuse lõplike eraldiste kohta, jäädes eelarves vabade assigneeringute piiresse.

(11)

Ühenduse toetus tuleks eraldada igale liikmesriigile objektiivsete kriteeriumide alusel, mis põhinevad peamisse sihtrühma (6–10-aastased) kuuluvate laste osakaalul igas liikmesriigis. See vanuserühm on valitud eelarvelistel põhjustel, kuid samuti seetõttu, et toitumisharjumused kujunevad välja varases eas. Liikmesriigi piiratud rahvaarv ei tohiks siiski takistada liikmesriigil kulutõhusa kava rakendamist. Seetõttu peaks iga osalev liikmesriik saama ühenduse toetust määratletud miinimumi ulatuses.

(12)

Eelarve mõistliku haldamise tagamiseks tuleks kehtestada ühenduse toetuse kindlaksmääratud ülemmäär ja kaasrahastamise ülemmäär ning kava jaoks antav ühenduse rahaline toetus tuleks lisada meetmete loetellu, mida võib rahastada Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist, nagu on sätestatud nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta). (3)

(13)

Võttes arvesse nende sotsiaalseid, struktuurilisi ja majanduslikke raskusi, on asjakohane ette näha suurem kaasrahastamise määr nendes piirkondades, mis on lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikud vastavalt nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta), (4) ning äärepoolseimates piirkondades, millele on osutatud EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikes 2.

(14)

Selleks et koolidele puuvilja jagamise kava üldine tulemuslikkus ei väheneks, ei tohiks ühenduse toetust kasutada nii, et see asendab olemasolevate riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade rahalisi vahendeid. Liikmesriikide olemasolevaid saavutusi riikliku koolidele puuviljade jagamise kava sisseseadmisel tuleks säilitada. Seetõttu peaks ühenduse toetus olema kättesaadav liikmesriikidele, kes kavatsevad olemasolevat abikõlblikku kava laiendada või tõhusamaks muuta, tingimusel et peetakse kinni teatud kaasrahastamise maksimummääradest seoses ühenduse toetuse osakaaluga siseriikliku rahastamise kogumäära suhtes. Sellisel juhul peaks liikmesriik oma strateegias märkima, kuidas ta kavatseb oma kava laiendada või tõhustada.

(15)

Selleks et anda aega kava sujuva rakendamise jaoks, tuleks seda kohaldada alates 2009/2010. õppeaastast. Selle rakendamise aruanne tuleks esitada kolme aasta pärast.

(16)

Et suurendada kava tõhusust, peaks ühendusel olema võimalik rahastada koolidele puuvilja jagamise kava ja selle eesmärkide üldsusele tutvustamiseks rakendatavaid teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid ning sellega seotud võrgustikumeetmeid. See ei tohiks piirata ühenduse kaasrahastamise õigust nõukogu määruse (EÜ) nr 3/2008 (5) raames, ning vajalikke täiendavaid meetmeid teadlikkuse parandamiseks puu- ja köögiviljade tarbimise tervislikkusest.

(17)

Komisjon peaks kehtestama üksikasjalikud eeskirjad koolidele puuvilja jagamise kava kohaldamiseks, sealhulgas eeskirjad toetuste jagamise kohta liikmesriikide vahel ning finantsjuhtimise ja eelarvevahendite haldamise, riiklike strateegiate, seotud kulude, kaasnevate meetmete ning teavitamis-, seire-, hindamis- ja võrgustikumeetmete kohta.

(18)

Määruse (EÜ) nr 1182/2007 sätted on lisatud nõukogu määrusesse (EÜ) nr 1234/2007 (6) ning need jõustatakse 1. juulil 2008 nõukogu määrusega (EÜ) nr 361/2008. (7)

(19)

Seepärast tuleks määruseid (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 muudatus

Määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„f)

nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 (8) artikli 103ga lõikes 1 osutatud koolidele puuvilja jagamise kavale antav ühenduse rahaline toetus.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 muudatus

Määrust (EÜ) nr 1234/2007 muudetakse järgmiselt.

1)

II osa I jaotise IV peatüki IVa jaos:

a)

lisatakse pärast artiklit 103g järgmine alajagu:

„IIa   alajagu

Koolidele puuvilja jagamise kava

Artikkel 103ga

Lastele puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanitoodete jagamiseks antav toetus

1.   Komisjoni kindlaksmääratud tingimustel antakse alates 2009/2010. õppeaastast ühenduse toetust:

a)

puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanisektori toodete jagamiseks lastele haridusasutustes, sealhulgas lasteaedades; muudes koolieelsetes lasteasutustes, algkoolides ja gümnaasiumides, ning

b)

teatavate seonduvate logistika ning jagamise, seadmete, teavitamise, seire ja hindamisega seotud kulude katmiseks.

2.   Liikmesriigid, kes soovivad kavas osaleda, peavad eelnevalt riiklikul või piirkondlikul tasandil välja töötama selle rakendamise strateegia, mis eelkõige sisaldab nende kava eelarvet, mis sisaldab ühenduse ja siseriiklikku toetust, kava kestust, sihtrühma, abikõlblikke tooteid ning teavet asjaomaste sidusrühmade kaasamise kohta. Samuti peaksid nad ette nägema kava tõhususe suurendamiseks vajalikud täiendavad meetmed.

3.   Liikmesriigid koostavad oma strateegiate väljatöötamisel loetelu puu- ja köögiviljade, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanisektori toodetest, mis on nende kavade raames abikõlblikud. Kõnealune loetelu ei sisalda siiski tooteid, mis on välja arvatud vastavalt komisjoni võetud meetmele vastavalt artikli 103h lõikele f. Toodete valikul lähtuvad liikmesriigid objektiivsetest kriteeriumidest, mille hulka võivad kuuluda toote hooajalisus ja kättesaadavus ning keskkonnaaspektid. Sellega seoses võivad liikmesriigid eelistada ühenduse tooteid.

4.   Lõikes 1 osutatud ühenduse toetus:

a)

ei ületa 90 miljonit eurot õppeaasta kohta;

b)

ei ületa 50 % lõikes 1 osutatud tarnimise ning sellega seotud kuludest ega 75 % kõnealustest kuludest piirkondades, mis on lähenemiseesmärgi alusel abikõlblikud vastavalt nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) (9) artikli 5 lõikele 1, ning äärepoolseimates piirkondades, millele on osutatud EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikes 2;

c)

hõlmab ainult lõikes 1 osutatud tarnimise ja sellega seotud kulusid.

5.   Lõikes 1 osutatud ühenduse toetus eraldatakse igale liikmesriigile objektiivsete kriteeriumide alusel, mis põhinevad 6–10-aastaste vanuserühma kuuluvate laste osakaalul igas liikmesriigis. Iga kavas osalev liikmesriik saab ühenduse toetust siiski vähemalt 175 000 euro ulatuses. Kavas osalevad liikmesriigid taotlevad igal aastal ühenduse toetust, võttes aluseks oma strateegia. Pärast liikmesriikide taotluste saamist teeb komisjon otsuse lõplike eraldiste kohta, jäädes eelarves vabade assigneeringute piiresse.

6.   Lõikes 1 osutatud ühenduse toetust ei tohi kasutada olemasolevate riiklike koolidele puuvilja jagamise kavade või muude koolidele puuvilja jagamise kavade rahaliste vahendite asendamiseks. Juhul kui liikmesriik on siiski juba kehtestanud kava, mis oleks käesoleva artikli kohaselt abikõlblik ühenduse toetuse saamiseks, ning kavatseb seda laiendada või tõhustada, sealhulgas kava sihtrühma, kestuse või abikõlblike toodete osas, võib ühenduse toetust anda tingimusel, et järgitakse lõike 4 punktis b sätestatud piirmäärasid seoses ühenduse toetuse osakaaluga siseriikliku rahastamise kogumäära suhtes. Sellisel juhul peab liikmesriik oma strateegias märkima, kuidas ta kavatseb oma kava laiendada või tõhustada.

7.   Lisaks ühenduse toetusele võivad liikmesriigid lõikes 1 osutatud toodete tarnimiseks ja sellega seotud kulude kandmiseks anda ka riiklikku toetust. Kõnealuseid kulusid võib samuti katta erasektori maksetest. Liikmesriigid võivad anda riiklikku toetust ka lõikes 2 osutatud täiendavate meetmete rahastamiseks.

8.   Koolidele puuvilja jagamise ühenduse kava ei piira ühegi eraldiseisva, ühenduse õigusega kooskõlas oleva riikliku koolidele puuvilja jagamise kava rakendamist.

9.   Ühendus võib määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikli 5 alusel rahastada ka koolidele puuvilja jagamise kavaga seotud teavitamis-, seire- ja hindamismeetmeid, sealhulgas neid, mille eesmärk on teavitada sellest üldsust, ning võrgustiku loomise meetmeid.

b)

lisatakse pärast artiklit 103h järgmine pealkiri:

c)

lisatakse artiklisse 103h järgmine punkt:

„f)

artiklis 103ga osutatud koolidele puuvilja jagamise kava käsitlevad sätted, sealhulgas toodete või koostisosade loetelu, mis tuleks koolidele puuvilja jagamise kavast välja jätta, toetuste lõplik jagamine liikmesriikide vahel, finantsjuhtimine ja eelarvevahendite haldamine ja seotud kulud, liikmesriikide strateegiad, täiendavad meetmed ning teavitamis-, seire-, hindamis- ja võrgustikumeetmed.”.

2)

Artiklis 180 asendatakse tekst „artiklis 182” tekstiga „artiklites 103ga ja 182”.

3)

Artiklile 184 lisatakse järgmine lõige:

„5.

enne 31. augustit 2012 Euroopa Parlamendile ja nõukogule artikliga 103ga ette nähtud koolidele puuvilja jagamise kava rakendamise kohta, millele on vajaduse korral lisatud asjakohased ettepanekud. Aruanne kajastab eelkõige seda, kuidas on kõnealune kava soodustanud liikmesriikides tõhusa koolidele puuvilja jagamise kava kasutuselevõtmist ja kuidas see on mõjutanud laste toitumisharjumusi.”

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  18. novembri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 273, 17.10.2007, lk 1.

(3)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(4)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.

(5)  Nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (ELT L 3, 5.1.2008, lk 1).

(6)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(7)  ELT L 121, 7.5.2008, lk 1.

(8)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.”

(9)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.”;


9.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 14/2009,

8. jaanuar 2009,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. jaanuaril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. jaanuar 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

56,1

TR

138,0

ZZ

97,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

93,8

TR

154,1

ZZ

138,4

0709 90 70

MA

85,9

TR

157,0

ZZ

121,5

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

49,8

IL

51,0

MA

58,1

TR

72,2

ZA

44,1

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

64,4

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

66,7

TR

79,4

ZZ

65,2

0805 50 10

EG

47,1

MA

59,6

TR

60,5

ZZ

55,7

0808 10 80

CN

82,1

MK

39,4

US

110,7

ZZ

77,4

0808 20 50

CN

88,0

US

115,7

ZZ

101,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

9.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/7


KOMISJONI OTSUS,

8. detsember 2008,

nikotiini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7714 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/9/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turustada taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad nimetatud direktiivi I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui kõnesolevaid aineid tööprogrammi raames järk-järgult uuritakse.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 1112/2002 (2) ja (EÜ) nr 2229/2004 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nikotiin kuulub nimetatud loetelusse.

(3)

Nikotiini mõju inimeste tervisele ja keskkonnale on juba hinnatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1112/2002 ja määruse (EÜ) 2229/2004 sätetele mitmete teataja kavandatud kasutusalade puhul. Kõnealuste määrustega on määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 2229/2004 artiklile 20. Nikotiini puhul oli referentliikmesriik Ühendkuningriik ja kogu asjaomane teave esitati jaanuaris 2008.

(4)

Komisjon uuris nikotiini vastavalt määruse (EÜ) nr 2229/2004 artiklile 24a. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid läbivaatamisaruande kavandi läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 26. septembril 2008 komisjoni läbivaatamisaruandena.

(5)

Kõnealuse toimeaine läbivaatamisel võttis komisjon arvesse liikmesriikidelt saabunud märkusi ning jõudis järeldusele, et olemasolevad tõendid ei ole piisavad tõestamaks aine ohutust kasutajatele, töötajatele, kõrvalseisjatele ja tarbijatele. Kõnealuse aine läbivaatamisaruanne sisaldab ka muid probleeme, mille referentliikmesriik tõstatas oma hindamisaruandes.

(6)

Komisjon palus teatajal esitada omapoolsed märkused vastastikuste eksperdihinnangute tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte. Teataja esitas omapoolsed märkused, mida on tähelepanelikult uuritud. Vaatamata teataja esitatud väidetele jäid tuvastatud probleemid lahendamata ning EFSA ekspertide kohtumistel esitatud ja hinnatud teabe põhjal koostatud hindamistest ei selgu, et nikotiini sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Seepärast ei tuleks nikotiini direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanda.

(8)

Tuleb võtta meetmeid selle tagamiseks, et nikotiini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistatakse ettenähtud ajavahemiku jooksul, et neid ei pikendata ning et selliste toodete jaoks uusi lubasid ei anta.

(9)

Liikmesriigi antud ajapikendus nikotiini sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui kaksteist kuud, et olemasolevad varud saaks ära kasutada ühe järgneva kasvuperioodi jooksul; sellisel juhul on tagatud, et nikotiini sisaldavad taimekaitsevahendid on põllumajandustöötajatele kättesaadavad veel 18 kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

(10)

Käesolev otsus ei piira õigust esitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 ja komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (4) kohane taotlus nikotiini võimalikuks kandmiseks kõnealuse direktiivi I lisasse.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nikotiini ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

nikotiini sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 8. juuniks 2009;

b)

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta nikotiini sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid ja neid ei pikendata.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 8. juunil 2010.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 168, 27.6.2002, lk 14.

(3)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13.

(4)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.


9.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.