ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 348

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
24. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1340/2008, 8. detsember 2008, teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1341/2008, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas

19

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1342/2008, 18. detsember 2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2004

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1343/2008, 23. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1344/2008, 23. detsember 2008, määrusega (EMÜ) nr 3846/87 eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2009

36

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2008, 23. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2136/89, milles sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid ning sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused

76

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1346/2008, 23. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 950/2006, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009

79

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1347/2008, 23. detsember 2008, millega määratakse kindlaks alates 1. jaanuarist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

81

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, 16. detsember 2008, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ

84

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel

98

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1348/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/769/EMÜ seoses 2-(2-metoksüetoksü)etanooli, 2-(2-butoksüetoksü)etanooli, metüleendifenüüldiisotsüanaadi, tsükloheksaani ja ammooniumnitraadi turustamise ja kasutamise piirangutega ( 1 )

108

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1349/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm Aktiivsed noored perioodiks 2007–2013 ( 1 )

113

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1350/2008/EÜ, 16. detsember 2008, Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta (2009) kohta ( 1 )

115

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1351/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks ( 1 )

118

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1352/2008/EÜ, 16. detsember 2008, millega muudetakse otsust nr 1855/2006/EÜ, millega luuakse programm Kultuur (2007–2013) ( 1 )

128

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU VI JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2008/976/JSK, 16. detsember 2008, Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta

130

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1340/2008,

8. detsember 2008,

teatavate terasetoodetega kauplemise kohta Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi vahel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu (1) artikli 17 lõikes 1 on sätestatud, et teatavate terasetoodetega kauplemist reguleeritakse koguselisi piirnorme käsitleva erilepinguga.

(2)

Euroopa Ühenduse ja Kasahstani Vabariigi valitsuse vahel 19. juulil 2005. aastal sõlmitud kahepoolne leping teatavate terasetoodetega kauplemise kohta (2) kaotas kehtivuse 31. detsembril 2006. aastal. Alates 2007. ja 2008. aastast on teatavate terasetoodetega kauplemist Euroopa Ühenduste ja Kasahstani vahel korraldatud nõukogu määrustega (EÜ) nr 1870/2006 (3) ja (EÜ) nr 1531/2007 (4) kehtestatud autonoomsete meetmete alusel.

(3)

Kuni uue lepingu allakirjutamise ja jõustumiseni või Kasahstani ühinemiseni Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) tuleks kehtestada koguselised piirnormid aastaks 2009.

(4)

Kuna tingimused, mille alusel määrati kindlaks 2007. ja 2008. aasta koguselised piirnormid jäävad suures osas samaks, on asjakohane kehtestada 2009. aastaks sama suured koguselised piirmäärad kui olid 2007. ja 2008 aastal.

(5)

On vaja ette näha vahendid selle korra järgimiseks ühenduse piires võimalikult samaväärsete sätete näol, et see hõlbustaks uue lepingu rakendamist.

(6)

On vaja tagada, et kõnealuste toodete päritolu kontrollitakse ning et selleks võetakse kasutusele asjakohased halduskoostöö meetodid.

(7)

Toodete suhtes, mis on paigutatud vabatsooni või mida imporditakse tolliladustamise, ajutise impordi või seestöötlemise korra (peatamissüsteemi) alusel, ei tohiks kõnealuste toodete jaoks kehtestatud koguselisi piirnorme kohaldada.

(8)

Käesoleva määruse tõhusa kohaldamise eesmärgil tuleb kehtestada nõue, et kõnealused tooted lubatakse ühenduses vabasse ringlusse ühenduse impordilitsentsi alusel.

(9)

Selleks et tagada, et ühenduse koguselisi piirnorme ei ületata, tuleb kehtestada menetluskord, mille kohaselt liikmesriikide pädevad asutused ei anna impordilitsentse välja enne, kui on komisjonilt saanud eelneva kinnituse, et kõnealuste koguseliste piirnormide kasutamata osa võimaldab veel asjaomast kogust importida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse I lisas loetletud Kasahstani Vabariigist pärit terasetoodete impordi suhtes ühendusse.

2.   Kõnealused terasetooted klassifitseeritakse tooterühmadesse vastavalt I lisale.

3.   I lisas loetletud toodete klassifikatsioon põhineb nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2658/87 (5) kehtestatud koondnomenklatuuril (CN).

4.   Lõikes 1 osutatud toodete päritolu määratakse kindlaks ühenduses kehtivate eeskirjade kohaselt.

Artikkel 2

1.   I lisas loetletud Kasahstani Vabariigist pärit toodete impordi suhtes ühendusse kohaldatakse V lisas sätestatud koguselisi piirnorme. I lisas osutatud Kasahstani Vabariigist pärit toodete ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada II lisas sätestatud päritolusertifikaat ja liikmesriikide ametiasutuste poolt artikli 4 kohaselt välja antud impordilitsents.

2.   Selleks et tagada, et kogused, millele on välja antud impordilitsentsid, ei ületa kunagi ühegi tootegrupi osas koguselisi piirnorme, tuleb kehtestada menetluskord, mille kohaselt IV lisas loetletud pädevad asutused annavad impordilitsentsi välja üksnes pärast seda, kui on komisjonilt saanud eelneva kinnituse, et asjaomase terasetoodete rühma koguseliste piirnormide kasutamata osa võimaldab veel tarnijariigist importida kogust, mille suhtes importija(d) on nimetatud asutustele esitanud taotluse.

3.   Lubatud import arvatakse maha V lisas sätestatud koguselistest piirnormidest. Toodete saatmise kuupäevaks loetakse nende eksportivale transpordivahendile laadimise kuupäev.

Artikkel 3

1.   V lisas nimetatud koguselisi piirnorme ei kohaldata toodete suhtes, mis on paigutatud vabatsooni või vabalattu või mida imporditakse tolliladustamise, ajutise impordi või seestöötlemise korra (peatamissüsteemi) alusel.

2.   Kui lõikes 1 osutatud tooted lastakse seejärel vabasse ringlusse, kas muutmata kujul või pärast töötlemist, kohaldatakse artikli 2 lõiget 2 ning ringlusse lastud tootekogus arvatakse maha V lisas sätestatud asjaomasest piirnormist.

Artikkel 4

1.   Artikli 2 lõike 2 kohaldamisel teatavad IV lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused enne impordilitsentside väljaandmist komisjonile impordikogused, mis on esitatud saadud impordilitsentsitaotlustes ja mida tõendavad saadud esmased ekspordilitsentsid. Komisjon omakorda teatab liikmesriikidele nende teadete saabumise järjekorras (põhimõttel „kes ees, see mees”), kas taotletud kogus/kogused impordiks on olemas.

2.   Komisjonile saadetud teadetes sisalduvad taotlused on kehtivad, kui nendes on selgelt igal üksikjuhtumil märgitud ekspordiriik, asjaomaste toodete koodid, imporditavad kogused, ekspordilitsentsi number, kvoodiaasta ja liikmesriik, kus tooted kavatsetakse vabasse ringlusse lasta.

3.   Võimaluse korral kinnitab komisjon asutustele iga tooterühma osas üldkoguse, mis on esitatud teatatud taotlustes.

4.   Pädevad asutused teatavad komisjonile viivitamata igast kogusest, mis impordilitsentsi kehtivuse tähtaja jooksul on kasutamata jäetud ja millest neile on teatatud. Need kasutamata kogused kantakse automaatselt üle kogu ühenduse koguselise piirnormi hulka iga tooterühma osas.

5.   Tavaliselt edastatakse lõigetes 1–4 nimetatud teatised elektrooniliselt selleks rajatud arvutivõrgu kaudu, välja arvatud siis, kui olulistel tehnilistel põhjusel on vaja ajutiselt kasutada muid sidevahendeid.

6.   Impordilitsentsid või samaväärsed dokumendid antakse välja artiklite 12–16 kohaselt.

7.   Liikmesriikide pädevad asutused teatavad komisjonile kõikidest juba väljaantud impordilitsentside või samaväärsete dokumentide tühistamistest juhtudel, kui Kasahstani Vabariigi pädevad asutused on vastavad ekspordilitsentsid tagasi võtnud või tühistanud. Kui Kasahstani Vabariigi pädevad asutused on siiski komisjonile või liikmesriigi pädevatele asutustele teatanud ekspordilitsentsi tagasivõtmisest või tühistamisest pärast seda, kui sellega hõlmatud tooted on ühendusse imporditud, arvatakse kõnealused kogused V lisas sätestatud asjaomasest koguselisest piirnormist maha.

Artikkel 5

1.   Kui komisjonil on andmeid, et I lisas loetletud Kasahstani Vabariigist pärit tooted on ümber laaditud, ümber suunatud või ühendusse imporditud muul moel artiklis 2 osutatud koguseliste piirnormide järgimisest kõrvale hoides, ja kui vastavates koguselistes piirnormides on vaja teha kohandusi, taotleb ta konsultatsioonide alustamist, et jõuda kokkuleppele vajalike kohanduste tegemises.

2.   Kuni lõikes 1 osutatud konsultatsioonide tulemuste selgumiseni võib komisjon nõuda Kasahstani Vabariigilt vajalike ettevaatusabinõude rakendamist, tagamaks, et kõnealustel konsultatsioonidel kokkulepitud kohandused koguselistes piirnormides tehakse.

3.   Kui ühendus ja Kasahstani Vabariik ei suuda leida rahuldavat lahendust ning komisjonil on selgeid tõendeid kõrvalehoidmise kohta, siis arvab komisjon sama tootekoguse Kasahstani Vabariigist pärit toodete koguselisest piirnormist maha.

Artikkel 6

1.   Selleks et lähetada mis tahes terasetoodete saadetist, mille suhtes kehtivad V lisas sätestatud piirnormid, tuleb esitada Kasahstani Vabariigi pädevate asutuste väljaantud ekspordilitsents, mis on kooskõlas nimetatud piirnormidega.

2.   Importija esitab ekspordilitsentsi originaali artiklis 12 osutatud impordilitsentsi saamiseks.

Artikkel 7

1.   Koguselistele piirangutele vastav ekspordilitsents peab olema kooskõlas II lisas esitatud näidisega ning selles tuleb muu hulgas kinnitada, et kõnealune kaubakogus on maha arvatud asjaomase tooterühma suhtes kehtestatud koguselisest piirnormist.

2.   Iga ekspordilitsents peab hõlmama ainult üht I lisas loetletud tooterühma.

Artikkel 8

Eksport arvatakse maha V lisas sätestatud asjaomastest koguselistest piirnormidest ja selle saatmine toimub artikli 2 lõike 3 tähenduses.

Artikkel 9

1.   Artiklis 6 osutatud ekspordilitsentsile võib lisada täiendavaid eksemplare, millel peab olema sellekohane märge. Ekspordilitsents ja selle koopiad, samuti päritolusertifikaat ja selle koopiad koostatakse inglise keeles.

2.   Kui lõikes 1 nimetatud dokumendid koostatakse käsitsi, tuleb kanded teha tindiga ja trükitähtedega.

3.   Ekspordilitsentsi või samaväärse dokumendi mõõdud on 210 × 297 mm. Kasutatav paber peab olema puidumassi jääkideta valge liimitatud kirjapaber, mis kaalub vähemalt 25 g/m2. Kõigile osadele on trükitud giljoššmustriline taust, mis toob nähtavale mis tahes mehhaaniliste või keemiliste vahenditega tehtud võltsingud.

4.   Ühenduse pädevad asutused aktsepteerivad käesoleva määruse sätete kohaseks importimiseks ainult originaale.

5.   Igal ekspordilitsentsil või samaväärsel dokumendil peab olema kas trükitud või käsitsi kirjutatud ühtsustatud seerianumber, mille järgi on võimalik seda tuvastada.

6.   Seerianumber koosneb järgmistest elementidest:

kaks tähte eksportiva riigi tähistamiseks järgmiselt:

KZ

=

Kasahstani Vabariik;

kaks tähte sihtliikmesriigi tähistamiseks järgmiselt:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaaria

CZ

=

Tšehhi Vabariik

DK

=

Taani

DE

=

Saksamaa

EE

=

Eesti

IE

=

Iirimaa

GR

=

Kreeka

ES

=

Hispaania

FR

=

Prantsusmaa

IT

=

Itaalia

CY

=

Küpros

LV

=

Läti

LT

=

Leedu

LU

=

Luksemburg

HU

=

Ungari

MT

=

Malta

NL

=

Madalmaad

AT

=

Austria

PL

=

Poola

PT

=

Portugal

RO

=

Rumeenia

SI

=

Sloveenia

SK

=

Slovakkia

FI

=

Soome

SE

=

Rootsi

GB

=

Ühendkuningriik,

ühekohaline number koguselise piirnormi aasta tähistamiseks, vastavalt aastaarvu viimasele numbrile, nt 9 tähendab 2009;

kahekohaline number dokumendi välja andnud ekspordiriigi ametiasutuse tähistamiseks;

viiekohaline number 00 001st 99 999ni konkreetse sihtliikmesriigi tähistamiseks.

Artikkel 10

Ekspordilitsentsi võib välja anda pärast sellega hõlmatud kaubasaadetise lähetamist. Sellisel juhul tuleb dokumendile teha märge „välja antud tagantjärele”.

Artikkel 11

Ekspordilitsentsi varguse, kadumise või hävimise korral võib eksportija taotleda selle väljaandnud pädevalt riigiasutuselt duplikaati tema valduses olevate ekspordidokumentide põhjal.

Selliselt väljaantud litsentsi duplikaadil peab olema märge „duplikaat”. Duplikaadile peab olema märgitud originaallitsentsi kuupäev.

Artikkel 12

1.   Kui komisjon on kooskõlas artikliga 4 kinnitanud, et taotletud kogus on kõnealuse koguselise piirnormi piires kättesaadav, annab liikmesriigi pädev asutus välja impordilitsentsi hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil importija esitab vastava ekspordilitsentsi originaali. Ekspordilitsents tuleb esitada hiljemalt litsentsis nimetatud kaupade lähetamisele järgneva aasta 31. märtsiks. Kui komisjon on kooskõlas artikliga 4 kinnitanud, et taotletud kogus on asjaomaste koguseliste piirnormide piires kasutatav, annab impordilitsentsi välja mis tahes liikmesriigi pädev asutus, sõltumata sellest, milline liikmesriik on märgitud ekspordilitsentsile.

2.   Impordilitsents kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast. Importija nõuetekohaselt motiveeritud taotluse korral võivad liikmesriigi pädevad asutused kehtivuse tähtaega pikendada ajavahemikuks, mis ei ületa nelja kuud.

3.   Impordilitsentsid koostatakse III lisas esitatud näidisvormi järgi ja need kehtivad kogu ühenduse tolliterritooriumil.

4.   Impordilitsentsi saamiseks esitatud deklaratsioonis või taotluses peab importija esitama järgmised andmed:

a)

eksportija täielik nimi ja aadress;

b)

importija täielik nimi ja aadress;

c)

toodete täpne nimetus ja nende TARICi kood(id);

d)

kaupade päritoluriik;

e)

lähteriik;

f)

asjaomane tooterühm ja kõnealuse toote kogus;

g)

netomassid TARICi rubriikide kaupa;

h)

toodete CIF-hinnad ühenduse piiril TARICi rubriikide kaupa;

i)

kas asjakohased tooted on teisesordilised või standardist madalama kvaliteediga;

j)

vajaduse korral maksmise ja tarnimise kuupäevad ning veokirja või ostulepingu koopia;

k)

ekspordilitsentsi kuupäev ja number;

l)

halduseesmärkidel kasutatav sisekood;

m)

kuupäev ja importija allkiri.

5.   Importijad ei ole kohustatud importima impordilitsentsis nimetatud üldkogust ühe saadetisena.

Artikkel 13

Liikmesriikide asutuste välja antud impordilitsentside kehtivus sõltub Kasahstani Vabariigi pädevate asutuste välja antud ekspordilitsentsi kehtivusest ja kogustest, mis on näidatud neis litsentsides, mille põhjal impordilitsentsid on välja antud.

Artikkel 14

Liikmesriikide pädevad asutused annavad impordilitsentsid või samaväärsed dokumendid välja artikli 2 lõike 2 kohaselt, diskrimineerimata ühtki ühenduse importijat tema asukoha tõttu ühenduses, ilma et see piiraks muude kehtivates eeskirjades ettenähtud tingimuste täitmist.

Artikkel 15

1.   Kui komisjon leiab, et Kasahstani Vabariigi välja antud ekspordilitsentsis nimetatud teatava tooterühma üldkogused ületavad sellele tooterühmale kehtestatud koguselise piirnormi, teatatakse sellest viivitamata liikmesriikide pädevatele litsentseerimisasutustele, et nad peataksid impordilitsentside väljaandmise. Sellisel juhul algatatakse otsekohe konsultatsioonid komisjoniga.

2.   Liikmesriigi pädevad asutused keelduvad välja andmast impordilitsentse nende Kasahstani Vabariigist pärit toodete jaoks, millel ei ole artiklite 6–11 kohaselt välja antud ekspordilitsentsi.

Artikkel 16

1.   Vormid, mida liikmesriikide pädevad asutused kasutavad artiklis 12 osutatud impordilitsentside väljaandmiseks, peavad vastama III lisas sätestatud impordilitsentsi näidisele.

2.   Impordilitsentsid ja nende väljavõtted vormistatakse kahes eksemplaris, kusjuures üks eksemplar, millele märgitakse sõnad „Omaniku eksemplar” ja number 1, antakse taotlejale ja teine, millele märgitakse sõnad „Väljaandva ametiasutuse eksemplar” ja number 2, jääb litsentsi välja andnud ametiasutusele. Haldusotstarbel võivad pädevad asutused vormile 2. lisada täiendavaid koopiaid.

3.   Vormid trükitakse valgele puidumassi jääkideta kirjutuspaberile kaaluga 55–65 g/m2. Paberilehe mõõtmed on 210 × 297 mm; masinakirja reavahe on 4,24 mm (üks kuuendik tolli); vormi küljendust tuleb täpselt järgida. Eksemplari nr 1, s.o litsentsi originaali mõlemal küljel on lisaks punane giljoššmustriline trükitud taust, mis toob nähtavale kõik mehaaniliste või keemiliste vahenditega tehtud võltsingud.

4.   Liikmesriigid vastutavad vormide trükkimise eest. Vorme võib trükkida ka asukohaliikmesriigi poolt määratud trükikojas. Viimasel juhul peab igal vormil olema viide sellisele määramisele. Igale vormile märgitakse trükikoja nimi ja aadress või tähis, mis võimaldab trükikoda tuvastada.

5.   Impordilitsentsidele või nende väljavõtetele märgitakse väljaandmisel väljastamisnumber, mille määravad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused. Impordilitsentsi number teatatakse komisjonile elektrooniliselt artiklis 4 ette nähtud arvutivõrgu kaudu.

6.   Litsentsid ja väljavõtted koostatakse neid väljaandva liikmesriigi riigikeeles või ühes selle liikmesriigi riigikeeltest.

7.   Lahtrisse 10 märgivad pädevad asutused asjakohase terasetoodete rühma.

8.   Väljaandvate asutuste ja arvestusasutuste märgid tehakse pitsatiga. Selle võib siiski asendada survereljeefpitseriga, mis võimaldab tähtede ja numbrite perforeerimist, või litsentsile trükkimisega. Eraldatud koguse märkimiseks kasutavad väljaandvad asutused võltsimiskindlaid võtteid, et ei oleks võimalik lisada numbreid ega viiteid.

9.   Eksemplaride nr 1 ja 2 tagaküljel on lahter, kuhu võivad koguseid sisse kanda impordiga seotud vorminõuete täitmise puhul tolliasutused või väljavõtte tegemise puhul pädevad haldusasutused. Kui litsentsil või selle väljavõttel on eraldatud koguste märkimiseks jäetud liiga vähe ruumi, võivad pädevad asutused kasutada üht või enamat lisalehte, millel on samad lahtrid, mis litsentsi või selle väljavõtte esimesel ja teisel eksemplaril. Koguseid arvestavad asutused löövad templi nii, et üks pool templist on litsentsi või selle väljavõtte peal ja teine pool lisalehel. Igale järgmisele väljaantud lisalehele lüüakse tempel samamoodi, nii et pool templist on sellel lehel ja pool eelmisel.

10.   Ühe liikmesriigi ametiasutuste välja antud impordilitsentsidel ja väljavõtetel ning nende kannetel ja kinnitusmärgetel on teistes liikmesriikides samasugune õiguslik jõud kui nende liikmesriikide ametiasutuste välja antud dokumentidel ja kannetel ning kinnitusmärgetel.

11.   Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad vajaduse korral nõuda kõikide litsentside või väljavõtete tõlkimist selle liikmesriigi riigikeelde või ühte selle liikmesriigi riigikeeltest.

Artikkel 17

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009. Juhul kui Kasahstan WTOga ühineb, lõppeb käesoleva määruse kehtivus ühinemise kuupäeval. (6)

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  EÜT L 196, 28.7.1999, lk 3.

(2)  ELT L 232, 8.9.2005, lk 64.

(3)  ELT L 360, 19.12.2006, lk 1.

(4)  ELT L 337, 21.12.2007, lk 2.

(5)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.

(6)  Kehtivuse lõppkuupäev avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.


I LISA

LEHTVALTSTOOTED

SA1. Rullitud lehtvaltsteras

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Raskplaadid

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Muud lehtvaltstooted

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


II LISA

Image

Image

Image

Image


III LISA

Image

Image

Image

Image


IV LISA

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V LISA

KOGUSELISED PIIRNORMID

Tooted

(tonnides)

SA. Lehtvaltstooted

SA1. Rullitud lehtvaltsteras

87 125

SA2. Raskplaadid

0

SA3. Muud lehtvaltstooted

117 875


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/19


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1341/2008,

18. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 161 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Programmiperioodi 2007–2013 reguleeriva raamistiku ettevalmistamisel ja läbirääkimistel lähtuti eesmärgist toetada fondide kavandamise ja juhtimise lihtsustamist, muuta fondide antav abi tõhusamaks ning suurendada meetmete rakendamise subsidiaarsust.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 (3) artikli 55 kohaldamisalasse kuuluvate tulusate projektide haldamiseks seati sisse täpsem ja rangem kord, mis toetub maksimaalse abikõlbliku kulu arvutamisele.

(3)

Artikli 55 rakendamisel on kerkinud üles mitmed probleemid, sealhulgas ebaproportsionaalne halduskoormus, eriti Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud toimingute puhul ning Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist rahastatavate väikesemahuliste toimingute puhul.

(4)

Nimetatud probleemid võivad mõjuda kahjulikult toimingute juhtimisele – eriti nende projektide puhul, mis on seotud ühenduse prioriteetsete valdkondadega, nagu keskkond, sotsiaalne kaasatus, teadusuuringud, uuendustegevus ja energeetika – ning suurendada halduskoormust. Seega tuleks artiklit 55 lihtsustada.

(5)

Lihtsustamist tuleks kohaldada kõikide projektide suhtes, mida toetatakse programmiperioodil 2007–2013 struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist. Seepärast tuleks määrust kohaldada tagasiulatuvalt.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1083/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 55 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Käesoleva artikli lõikeid 1–4 kohaldatakse ainult nende toimingute suhtes, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist ning mille kogukulu on suurem kui miljon eurot.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2006 kõikide toimingute suhtes, mida toetatakse programmiperioodil 2007–2013 struktuurifondidest või Ühtekuuluvusfondist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  16. detsembri 2008. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  27. oktoobri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1342/2008,

18. detsember 2008,

millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 423/2004

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

26. veebruari 2004. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 423/2004 (millega kehtestatakse meetmed tursavarude taastamiseks) (2) eesmärk on tagada Kattegatis, Põhjameres, sealhulgas Skagerrakis ja La Manche'i idaosas, Šotimaast läänes ja Iiri meres asuvate tursavarude ohutu taastumine teadlaste soovitatud ennetusliku varuni viie kuni kümne aasta jooksul.

(2)

Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) hiljuti koostatud teaduslike nõuannete kohaselt ei ole lubatud kogupüügi, tehniliste meetmete ja täiendavate püügikoormuse majandamismeetmete (sealhulgas seire ja kontroll, et vältida tursa ebaseaduslikku, teatamata ja reguleerimata püüki ja lossimist) ühine tursapüüki vähendav mõju olnud kaugeltki piisav kalastussuremuse vähendamiseks tursavarude taastumist võimaldava tasemeni ja ühegi määrusega (EÜ) nr 423/2004 hõlmatud tursavaru puhul ei ole täheldatud selgeid taastumise märke, olgugi et Põhjamere varude puhul on märgata mõningast taastumist.

(3)

Tundub olevat vajalik seda korda tugevdada ja kehtestada pikaajaline kava, et saavutada tursavarude säästev kasutamine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhjal.

(4)

Viimaste teaduslike andmete, eriti mereökosüsteemide pikaajalisi suundumusi käsitlevate andmete kohaselt ei ole soovitavaid pikaajalisi biomassi tasemeid võimalik täpselt kindlaks määrata. Seetõttu ei tuleks pikaajalise kava eesmärgid siduda mitte biomassi taseme, vaid kalastussuremuse tasemega, mida tuleks kohaldada ka lubatud püügikoormuse tasemete suhtes.

(5)

Põhjamere tursavarusid jagatakse Norraga ja neid majandatakse ühiselt. Kõnealuses määruses sätestatud meetmed peaksid nõuetekohaselt arvesse võtma Euroopa Majandusühenduse ja Norra Kuningriigi vahelise kalanduskokkuleppe (3) kohaseid konsultatsioone Norraga.

(6)

Juhuks kui kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) ei suuda piisavalt täpse ja esindusliku teabe puudumisel lubatud püügikoormuse kohta soovitusi anda, tuleks kehtestada sätted, mis tagavad, et lubatud püügikoormust on võimalik järjekindlalt kehtestada ka puudulike andmete korral.

(7)

Kalastussuremusega seotud eesmärkide saavutamiseks ja tursa vette tagasilaskmise minimeerimiseks tuleb püügivõimalused püügikoormuse kujul kindlaks määrata tasemel, mis on kooskõlas mitmeaastase strateegiaga. Kõnealused püügivõimalused tuleks võimalikult suures ulatuses kindlaks määrata püügivahendite liigi järgi, tuginedes praegustele püügitavadele. On sobilik näha ette korrapärane haldussüsteemi tõhususe läbivaatamine ja eelkõige tagada, et kui tursavarud on jõudnud tasemele, mis võimaldab varusid maksimaalset jätkusuutlikku saagikust tagades kasutada, vaadatakse püügikoormust reguleeriv süsteem läbi.

(8)

Tuleks kehtestada uued mehhanismid, et soodustada kalurite osalemist tursapüügi vältimise programmides. Kõigi selliste tursapüügi vältimise või vette tagasi laskmise vähendamise programmide õnnestumine on tõenäolisem, kui need töötatakse välja koostöös kalandussektoriga. Seetõttu tuleks selliseid liikmesriikidega koos välja töötatud programme pidada tõhusateks jätkusuutlikkuse edendamise vahenditeks ning nende väljatöötamist tuleks soodustada. Peale selle peaksid liikmesriigid kasutama oma volitusi anda juurdepääs tursavarude püügile selliselt, et innustada oma kalureid kalastama nii, et tulemuseks oleks selektiivsem ja keskkonnale ohutum püügitegevus.

(9)

Püügilimiitide kehtestamine ja jaotamine, kalavarude miinimum- ja ennetuslike tasemete ning kalastussuremuse määrade, samuti liikmesriigi iga püügikoormuse rühma maksimaalse lubatud püügikoormuse kindlaksmääramine ning teatavate laevarühmade väljajätmine käesoleva määrusega kehtestatava püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast on ühenduse kalanduspoliitika esmatähtsad meetmed. On asjakohane, et nõukogu jätaks endale otseselt nende valdkondadega seotud rakendusvolituste kasutamise õiguse.

(10)

Käesoleva määruse teatavate sätete (mis on eelkõige seotud nõukogu poolt kehtestatud püügikoormuse piirangute kohandamisega maksimaalselt lubatud tasemel) rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas 28. juuni 1999. aasta nõukogu otsusega 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused). (4)

(11)

Et tagada vastavus käesolevas määruses sätestatud meetmetega, tuleks kehtestada 12. oktoobri 1993. aasta nõukogu määruses (EMÜ) nr 2847/92 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) (5) sätestatud kontrollimeetmeid täiendavad meetmed.

(12)

Tuleks kehtestada eeskirjad, et kvalifitseerida käesoleva määrusega kehtestatud pikaajaline kava taastamiskavaks 20. detsembri 2002. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (6) artikli 5 tähenduses ja 27. juuli 2006. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta) (7) artikli 21 punkti a alapunkti i kohaldamisel, või alternatiivselt majanduskavaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 6 tähenduses ning määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 1 punkti a alapunkti iv kohaldamisel.

(13)

Määrus (EÜ) nr 423/2004 tuleks tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva määrusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISU JA MÕISTED

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmise nelja geograafilise piirkonna tursavarusid käsitlev kava:

a)

Kattegat;

b)

Põhjameri, Skagerrak ja La Manche'i idaosa;

c)

Šotimaast läände jääv piirkond;

d)

Iiri meri.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse lisaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 3 sätestatud mõistetele järgmisi mõisteid:

a)

„püügikoormuse rühm” – liikmesriigi halduspiirkond, mille jaoks on kehtestatud maksimaalne lubatud püügikoormus. See määratakse kindlaks I lisas sätestatud püügivahendite rühma ja piirkonna alusel;

b)

„liidetud püügikoormuse rühm” – kõigi liikmesriikide samasse püügivahendite rühma ja piirkonda kuuluvate püügikoormuse rühmade kombinatsioon;

c)

„saak püügiühiku kohta” – püütud tursa kogus, mida väljendatakse eluskaalus kala kogusena ühe püügikoormuse ühiku kohta, mõõdetuna kilovatt-püügipäevades ühe aasta jooksul;

d)

„asjaomased vanuserühmad” – tursk vanusega 3, 4 ja 5 aastat Kattegatis; tursk vanusega 2, 3 ja 4 aastat Iiri meres, Põhjameres, Skagerrakis ja La Manche’i idaosas, tursk vanusega 2, 3, 4 ja 5 aastat Šotimaast läänes; või STEFC poolt asjakohaseks tunnistatud muud vanuserühmad.

Artikkel 3

Geograafilised määratlused

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi geograafiliste piirkondade määratlusi:

a)

Kattegat – ICESi IIIa rajooni osa, mis piirneb põhjas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega, ning lõunas Hasenørest Gnibens Spidsini, Korshagest Spodsbjergini ja Gilbjerg Hovedist Kullenini ulatuva joonega;

b)

Põhjameri – ICESi IV allpiirkond ja ICESi IIIa rajooni see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat, ning ICESi IIa rajooni see osa, mis asub liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes;

c)

Skagerrak – ICESi IIIa rajooni see osa, mis piirneb läänes Hanstholmi majakast Lindesnesi majakani ulatuva joonega ning lõunas Skageni majakast Tistlarna majakani ja sealt Rootsi ranniku lähima punktini ulatuva joonega;

d)

La Manche’i idaosa – ICESi VIId rajoon;

e)

Iiri meri – ICESi VIIa rajoon;

f)

Šotimaast läände jääv piirkond – ICESi VIa rajoon ja ICES Vb rajooni see osa, mis asub liikmesriikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.

Artikkel 4

Püügikoormuse arvutamine

Käesoleva määruse kohaldamisel arvutatakse laevarühma püügikoormus selliselt, et liidetakse iga laeva püügivõimsus (kW) ja iga laeva poolt I lisas sätestatud piirkonnas viibitud päevade arv. Piirkonnas viibimise päev on mis tahes 24 tunni pikkune katkematu ajavahemik (või osa sellest), mille kestel laev viibib kõnealuses piirkonnas ega ole sadamas.

Artikkel 5

Kava eesmärk

1.   Artiklis 1 osutatud kava tagab tursavarude säästva kasutamise maksimaalse jätkusuutliku saagikuse alusel.

2.   Lõikes 1 sätestatud eesmärk saavutatakse, hoides asjaomaste vanuserühmade turskade kalastussuremuse järgmisel tasemel:

Tursavarud

Kalastussuremus

Tursavarud Kattegatis

0,4

Tursavarud Šotimaast läänes

0,4

Tursavarud Iiri meres

0,4

3.   Põhjameres, Skagerrakis ja La Manche'i idaosas asuvate tursavarude puhul tuleb saavutada lõikes 1 sätestatud eesmärk, tagades seejuures turskade kalastussuremus vastavates vanuserühmades, nagu on osutatud artiklis 8.

II   PEATÜKK

LUBATUD KOGUPÜÜK

Artikkel 6

Miinimum- ja ennetuslikud tasemed

Tursavarude kudekarja biomassi miinimum- ja ennetuslikud tasemed on järgmised:

Tursavarud

Kudekarja biomassi miinimumtasemed

tonnides

Kudekarja biomassi ennetuslikud tasemed

tonnides

Tursavarud Kattegatis

6 400

10 500

Tursavarud Põhjameres, Skagerrakis ja La Manche’i idaosas

70 000

150 000

Tursavarud Šotimaast läänes

14 000

22 000

Tursavarud Iiri meres

6 000

10 000

Artikkel 7

Kattegati, Šotimaast läände jääva piirkonna ja Iiri mere tursavarude lubatud kogupüügi määramise kord

1.   Igal aastal teeb nõukogu järgmiseks aastaks otsuse Kattegati, Šotimaast läände jääva piirkonna ja Iiri mere tursavarude lubatud kogupüügi kohta. Lubatud kogupüügi arvutamisel arvatakse STECFi prognoositud tursa kogupüügist maha järgmised kogused, mis vastavad lõigetes 2 ja 3 osutatud kalastussuremuse määradele:

a)

asjaomasest tursavarust eeldatavasti vette tagasilastava kogusega võrdne kalakogus;

b)

vajaduse korral muudele tursa kalastussuremuse allikatele vastav kogus, mis määratakse kindlaks komisjoni ettepaneku põhjal.

2.   STECFi nõuannetel põhinev lubatud kogupüük vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a)

kui lubatud kogupüügi kohaldamisaasta 1. jaanuaril jääb varu suurus STECFi hinnangu kohaselt artiklis 6 sätestatud kudekarja biomassi miinimumtasemest allapoole, vähendatakse lubatud kogupüügi kohaldamisaasta kalastussuremuse määra 25 %, võrreldes eelmise aasta kalastussuremuse määraga;

b)

kui lubatud kogupüügi kohaldamisaasta 1. jaanuaril jääb varu suurus STECFi hinnangu kohaselt artiklis 6 sätestatud kudekarja biomassi ennetuslikust tasemest allapoole ja artiklis 6 sätestatud kudekarja biomassi miinimumtasemest ülespoole või sellega samale tasemele, vähendatakse lubatud kogupüügi kohaldamisaasta kalastussuremuse määra 15 %, võrreldes eelmise aasta kalastussuremuse määraga; ja

c)

kui lubatud kogupüügi kohaldamisaasta 1. jaanuaril jääb varu suurus STECFi hinnangu kohaselt artiklis 6 sätestatud kudekarja biomassi ennetuslikust tasemest ülespoole või sellega samale tasemele, vähendatakse lubatud kogupüügi kohaldamisaasta kalastussuremuse määra 10 %, võrreldes eelmise aasta kalastussuremuse määraga.

3.   Kui lõike 2 punktide b ja c kohaldamisel oleks STECFi soovituste kohaselt tulemuseks kalastussuremuse määr, mis on väiksem kui artikli 5 lõikes 2 sätestatud kalastussuremuse määr, kehtestab nõukogu lubatud kogupüügi tasemel, mille tulemuseks on kõnealuses artiklis sätestatud kalastussuremuse määr.

4.   Lõigete 2 ja 3 kohaselt soovitusi andes lähtub STECF eeldusest, et lubatud kogupüügi kohaldamisaastale eelneval aastal püütakse turska nii, et kalastussuremust kohandatakse võrdselt sellega, kui palju väheneb kõnealusel aastal kohaldatav maksimaalne lubatud püügikoormus.

5.   Olenemata lõike 2 punktidest a, b ja c ning lõikest 3, ei kehtesta nõukogu lubatud kogupüügi taset, mis on rohkem kui 20 % väiksem või suurem eelmisel aastal lubatud kogupüügist.

Artikkel 8

Põhjamere, Skagerraki ja La Manche'i idaosa tursavarude lubatud kogupüügi määramise kord

1.   Igal aastal teeb nõukogu otsuse Põhjamere, Skagerraki ja La Manche'i idaosa tursavarude lubatud kogupüügi kohta. Lubatud kogupüügi arvutamisel järgitakse artikli 7 lõike 1 punktides a ja b sätestatud vähendamiseeskirju.

2.   Lubatud kogupüük arvutatakse algselt vastavalt lõigetele 3 ja 5. Alates aastast, mil lubatud kogupüük oleks tulenevalt lõigete 3 ja 5 kohaldamisest kõrgem kui lõigete 4 ja 5 kohaldamisest tulenev kogupüük, arvutatakse lubatud kogupüük lõigete 4 ja 5 kohaselt.

3.   Algul ei tohi lubatud kogupüük olla suurem kalastussuremuse tasemest, mis vastab asjaomaste vanuserühmade 2008. aasta hinnangulise kalastussuremuse määrale: 75 % 2009. aasta lubatud kogupüügi korral, 65 % 2010. aasta lubatud kogupüügi korral ja kohaldades järgmistel aastatel järjestikust vähendamist 10 % võrra.

4.   Seejärel, kui lubatud kogupüügi kohaldamisaastale eelneva aasta 1. jaanuaril on varu:

a)

suurem kui kudekarja biomassi ennetuslik tase, vastab lubatud kogupüügi tase asjaomaste vanuserühmade kalastussuremuse määrale 0,4;

b)

suurem kudekarja biomassi miinimumtasemest ja väiksem kudekarja biomassi ennetuslikust tasemest, ei tohi lubatud kogupüük olla suurem tasemest, mis vastab järgmise valemi kohaselt arvutatavale asjaomaste vanuserühmade kalastussuremuse määrale:

0,4 – (0,2 × (kudekarja biomassi ennetuslik tase – kudekarja biomass)/(kudekarja biomassi ennetuslik tase – kudekarja biomassi miinimumtase));

c)

väiksem kui kudekarja biomassi taseme piirmäär või sellega võrdne, ei ületa lubatud kogupüük taset, mis vastab asjaomaste vanuserühmade kalastussuremuse määrale 0,2.

5.   Olenemata lõigetest 3 ja 4 ei kehtesta nõukogu aastaks 2010 ega järgnevateks aastateks lubatud kogupüügi taset, mis on rohkem kui 20 % väiksem või suurem eelnenud aastaks kehtestatud lubatud kogupüügist.

6.   Kui lõikes 1 osutatud tursavaru on kasutatud määral, et kalastussuremuse tase on olnud kolmel järjestikusel aastal ligilähedaselt 0,4, hindab komisjon käesoleva artikli kohaldamist ja teeb vajadusel ettepaneku asjaomaste meetmete kohta, et seda artiklit muuta, tagamaks varu kasutamine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhjal.

Artikkel 9

Lubatud kogupüügi määramine puudulike andmete korral

Kui STECF ei saa piisavalt täpsete ja olukorda kirjeldavate andmete puudumise tõttu anda nõu, mis võimaldaks nõukogul kehtestada lubatud kogupüügi vastavalt artiklile 7 või 8, teeb nõukogu oma otsuse järgmiselt:

a)

kui STECFi nõuande kohaselt tuleks tursapüüki vähendada madalaima võimaliku tasemeni, kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis on eelmise aasta lubatud kogupüügist 25 % väiksem;

b)

kõigil muudel juhtudel kehtestatakse lubatud kogupüük tasemel, mis on eelmise aasta lubatud kogupüügist 15 % väiksem, välja arvatud juhul, kui STECFi arvamuse kohaselt ei ole see asjakohane.

Artikkel 10

Meetmete kohandamine

1.   Kui saavutatakse artikli 5 lõikes 2 nimetatud eesmärgiks olev kalastussuremuse tase või kui STECFi hinnangu kohaselt ei ole see eesmärgiks olev tase või artiklis 6 sätestatud kudekarja biomassi miinimum- ja ennetuslikud tasemed või artikli 7 lõikes 2 nimetatud kalastussuremuse määrad varude ammendumise vältimiseks ja maksimaalse jätkusuutliku saagikuse säilitamiseks enam sobivad, kehtestab nõukogu uued asjaomaste tasemete määrad.

2.   Kui STECFi hinnangu kohaselt ei taastu mõni tursavaru nõuetekohaselt, võtab nõukogu vastu otsuse, millega:

a)

kehtestatakse asjaomase varu jaoks lubatud kogupüük tasemel, mis on artiklites 7, 8 ja 9 sätestatud tasemest väiksem;

b)

kehtestatakse maksimaalne lubatud püügikoormus tasemel, mis on artiklis 12 sätestatud tasemest väiksem;

c)

kehtestatakse seotud tingimused, kui see on asjakohane.

III   PEATÜKK

PÜÜGIKOORMUSE PIIRAMINE

Artikkel 11

Püügikoormuse reguleerimise kord

1.   Artiklites 7, 8 ja 9 sätestatud lubatud kogupüüki täiendab püügikoormuse reguleerimise kord, mille kohaselt jaotatakse püügivõimalused püügikoormuste kujul igal aastal liikmesriikide vahel.

2.   Nõukogu võib komisjoni ettepaneku ning lõikes 3 osutatud liikmesriikidelt saadud teabe ja STECFi nõuannete põhjal jätta teatud laevade rühmad püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast välja tingimusel, et:

a)

tursapüügi ja vette tagasilaskmise koguste kohta on kättesaadavad sobivad andmed, mis võimaldavad STECFil hinnata, millise protsendi püütud tursakogusest püüab iga asjaomane laevade rühm;

b)

STECFi hinnatud tursapüügi protsendimäärad ei ületa 1,5 % kogupüügist ühegi asjaomase laevade rühma puhul; ning

c)

püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisega nende laevade rühmade suhtes kaasneks halduskoormus, mis on ebaproportsionaalne nende üldise mõjuga tursavarudele.

Kui STECFil ei ole võimalik hinnata, kas need tingimused on jätkuvalt täidetud, hõlmab nõukogu iga asjaomase laevade rühma püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalasse.

3.   Liikmesriigid esitavad igal aastal vastavalt komisjoni poolt vastuvõetavatele üksikasjalikele eeskirjadele komisjonile ja STECFile sobivad andmed tagamaks, et eespool toodud tingimused on pidevalt täidetud.

Artikkel 12

Püügikoormuse jaotus

1.   Nõukogu teeb igal aastal liikmesriigiti otsuse liikmesriigi iga püügikoormuse rühma maksimaalse lubatud püügikoormuse kohta.

2.   Maksimaalne lubatud püügikoormus arvutatakse lähtetaseme põhjal, mis määratakse kindlaks järgmiselt:

a)

käesoleva määruse esimesel kohaldamisaastal määratakse STECFi nõuandest lähtuvalt iga püügikoormuse rühma lähtetasemeks vastavalt asjaomase liikmesriigi eelistustele 2004.–2006. või 2005.–2007. aasta keskmine püügikoormus kilovatt-püügipäevades;

b)

käesoleva määruse järgmistel kohaldamisaastatel on lähtetasemeks eelmise aasta maksimaalne lubatud püügikoormus.

3.   Püügikoormuse rühmad, mille suhtes kohaldatakse maksimaalse lubatud püügikoormuse iga-aastast kohandamist, määratakse kindlaks järgmise põhjal:

a)

iga püügikoormuse rühma laevade tursapüüki hinnatakse liikmesriikide poolt nõukogu 25. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 199/2008 (kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta) (8) artiklite 18, 19 ja 20 kohaselt esitatud andmete alusel;

b)

iga I lisas sätestatud piirkonna kohta koostatakse nimekiri liidetud püügikoormuse rühmadest ja nende vastavatest tursapüügi kogustest, sealhulgas vette tagasilastav kogus. Nimekiri järjestatakse iga püügikoormuse rühma lõikes tursapüügi koguse kasvavas järjestuses;

c)

kumulatiivne tursapüük arvutatakse punkti b kohaselt koostatud nimekirjade põhjal järgmiselt. Iga liidetud püügikoormuse rühma kohta arvutatakse kõnealuse püügikoormuse rühma tursapüügi ja nimekirjas talle eelnenud kõigi liidetud püügikoormuse rühmade tursapüügi summa;

d)

punkti c kohaselt arvutatud kumulatiivne tursapüük arvutatakse protsendina kõigi sama piirkonna liidetud püügikoormuse rühmade kogutursapüügist.

4.   Kui liidetud püügikoormuse rühma lõike 3 punkti b kohaselt arvutatud kumulatiivne tursapüük on 20 % või üle selle, kohaldatakse asjaomaste püügikoormuse rühmade suhtes iga-aastast kohandamist. Asjaomaste rühmade maksimaalne lubatud püügikoormus arvutatakse järgmiselt:

a)

artikli 7 või 8 kohaldamisel kohandatakse lähtetaset sama protsendimäära võrra, mis on nendes artiklites kehtestatud kalastussuremuse kohta;

b)

artikli 9 kohaldamisel kohandatakse püügikoormuse lähtetaset sama protsendimäära võrra, kui palju vähendatakse lubatud kogupüüki.

5.   Lõikes 4 osutamata püügikoormuse rühmade maksimaalne lubatud püügikoormus hoitakse lähtetasemel.

Artikkel 13

Täiendava püügikoormuse eraldamine väga selektiivsete püügivahendite ja tursapüüki vältivate püügireiside jaoks

1.   Liikmesriigid võivad lõigetes 2 kuni 7 sätestatud tingimustel suurendada nende püügikoormuse rühmade maksimaalset lubatud püügikoormust, mille püügikoormust on kohandatud vastavalt artikli 12 lõikele 4.

2.   Maksimaalset lubatud püügikoormust võib suurendada selles püügikoormuse rühmas, mille laeva või laevade püügitegevus vastab järgmistele tingimustele:

a)

püügitegevuse käigus on pardal üksnes üks reguleeritud püügivahend, mille tehnilistest omadustest tulenevalt sisaldab püütud saak STECFi poolt hinnatud teadusliku uurimuse kohaselt vähem kui 1 % turska (väga selektiivsed püügivahendid);

b)

püütud saak sisaldab vähem kui 5 % turska iga püügireisi kohta (tursapüüki vältivad püügireisid);

c)

püük toimub kooskõlas tursapüügi vältimise või tursa vette tagasi laskmise vähendamise kavaga, mis vähendab tursa kalastussuremust osalevate laevade seas vähemalt sama suurel määral kui artikli 12 lõikes 4 osutatud püügikoormuse kohandamine, või

d)

püük toimub Šotimaast läände jäävas piirkonnas ülemaailmse geodeetilise süsteemi (WGS84) kohaste koordinaatidega määratud ja IV lisas loetletud loksodroomide järjestikku ühendamisel saadud joonest läänes, tingimusel et osalevad laevad on varustatud satelliitsidel põhineva laevaseiresüsteemiga (VMS).

3.   Lõikes 2 osutatud laevu jälgitakse sagedamini, eelkõige seoses järgmisega:

a)

väga selektiivsete püügivahendite eranditu kasutamine asjaomastel püügireisidel vastavalt lõike 2 punktile a;

b)

vette tagasi laskmise kogused vastavalt lõike 2 punktile b;

c)

kalastussuremuse vähendamine kooskõlas lõike 2 punktiga c;

d)

püük ja merre tagasilastud kalade hulk lõike 2 punktis d sätestatud joonest läänes,

nende laevade suhtes kehtestatakse kord, mille kohaselt esitatakse liikmesriigile korrapäraselt andmeid nimetatud punktides sätestatud eritingimuste järgimise kohta.

4.   Käesoleva artikli kohane püügikoormuse kasv arvutatakse asjaomase püügikoormuse rühma iga laeva kohta, mis tegutseb lõike 2 punktides a, b, c ja d osutatud eritingimustel, ning selline kasv ei tohi olla suurem kogusest, mida on vaja artikli 12 lõikes 4 osutatud püügikoormuse kohandamise hüvitamiseks sellises tegevuses kasutatavate püügivahendite puhul.

5.   Kui liikmesriigid suurendavad eraldatud püügikoormust, teatavad nad sellest komisjonile selle aasta 30. aprilliks, mil püügikoormuse kohandamine hüvitatakse. Teatises esitatakse lõike 2 punktides a, b, c ja d osutatud eritingimustel tegutsevate laevade üksikasjalikud andmed, püügikoormuse rühma kuuluvate laevade eeldatav püügikoormus sellel aastal (liikmesriigi arvates), ning laeva püügikoormuse seire aluseks olevad tingimused, sealhulgas kontrollimise kord.

6.   Liikmesriik esitab komisjonile hiljemalt iga aasta 1. märtsiks aruande eelmise aasta püügitegevuses kasutatud püügikoormuste kohta.

7.   Komisjon palub STECFil igal aastal võrrelda lõike 2 punkti c kohaldamisest tulenevat tursa suremuse vähenemist vähenemisega, mis oleks võinud toimuda tulenevalt artikli 12 lõikes 4 osutatud püügikoormuse kohandamisest. Komisjon võib seda teavet arvestades teha ettepaneku kohandada püügikoormust, mida võib järgmisel aastal asjaomasele püügivahendite rühmale määrata.

Artikkel 14

Liikmesriigi kohustused

1.   Liikmesriik otsustab, millist meetodit kasutada maksimaalse lubatud püügikoormuse eraldamiseks tema lipu all sõitvatele üksikutele laevadele või laevarühmadele, pidades silmas mitmeid kriteeriume, näiteks järgmist:

a)

hea kalapüügitava edendamine, sealhulgas andmete kogumise tõhustamine, kala vette tagasi laskmise vähendamine ja noorkaladele avaldatava mõju minimeerimine;

b)

koostööprogrammides osalemine, et vältida tursa tarbetut kaaspüüki;

c)

vähene keskkonnamõju, sealhulgas väike kütusetarbimine ja väikesed kasvuhoonegaaside heitkogused;

d)

püügivõimaluste eraldamise ja püügikvootide proportsionaalsus.

2.   Liikmesriik annab oma lipu all sõitvatele laevadele, mis kalastavad mis tahes käesoleva määruse I lisas sätestatud piirkonnas ja kasutavad ühte käesoleva määruse I lisas nimetatud püügivahendite rühma kuuluvaid püügivahendeid, välja kalapüügiloa vastavalt 27. juuni 1994. aasta nõukogu määrusele (EÜ) nr 1627/94 (millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted). (9)

3.   Lõike 2 kohaselt välja antud kalapüügilubadega laevade püügivõimsus kokku, mida väljendatakse kilovattides (kW), ei tohi ühegi I lisas sätestatud piirkonna puhul ületada 2006. või 2007. aastal reguleeritud püügivahendeid kasutanud ja asjaomases geograafilises piirkonnas kalastanud laevade maksimaalset püügivõimsust.

4.   Liikmesriik koostab nimekirja laevadest, millel on lõikes 2 nimetatud püügiluba, peab seda nimekirja ning teeb nimekirja oma ametlikul veebisaidil komisjonile ja teistele liikmesriikidele kättesaadavaks.

Artikkel 15

Püügikoormuse reguleerimine

Liikmesriigid jälgivad oma laevastiku püügivõimsust ja tegevust püügikoormuse rühmade kaupa ja kui vastavalt artiklile 12 määratud püügikoormus läheneb maksimaalsele lubatud tasemele, võtavad nad asjakohaseid meetmeid, et tagada, et püügikoormus ei ületaks kehtestatud piirnorme.

Artikkel 16

Maksimaalse lubatud püügikoormuse vahetamine liikmesriikide vahel ja püügikoormuse taastamine

1.   Asjaomased liikmesriigid võivad kohandada artikli 11 kohaselt kindlaks määratud maksimaalset lubatud püügikoormust, pidades silmas:

a)

määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 kohast kvootide vahetamist ja

b)

määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 23 lõike 4 ning määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 4, artikli 23 lõike 1 ja artikli 32 lõike 2 kohaseid ümberjaotamisi ja/või mahaarvamisi.

2.   Liikmesriik, kes lõpetab püügikvootide vahetamise artiklis 3 nimetatud piirkondades ja kes peab mis tahes asjaomases püügikoormuse rühmas tegema täiendavaid jõupingutusi tagasi saadud püügikvootide kasutamiseks, võib kohandada artikli 12 kohaselt kindlaks määratud maksimaalset lubatud püügikoormust niivõrd, kui nimetatud liikmesriik kasutas sellist vahetamist artikli 12 lõikes 2 sätestatud lähtetasemete kindlaksmääramise võrdlusperioodidel. Püügikoormuse taastamisega kvoodi tagasi saanud liikmesriigis kaasneb kogu lubatud püügikoormuse vähendamine püügikvoodi tagastanud liikmesriigis sellises koguses, mille võrra viimati nimetatud liikmesriigi püügikoormuse rühmadel on kasutada väiksem püügikvoot, välja arvatud juhul, kui kvoodi tagastanud liikmesriik ei kasutanud vastavat püügikoormust eespool nimetatud lähtetasemete kindlaksmääramiseks.

3.   Olenemata artikli 17 lõikest 2 võivad liikmesriigid 2009. aastal muuta oma püügikoormuse jaotust, kandes üle püügikoormust ja -võimsust artiklis 3 osutatud geograafiliste piirkondade vahel, tingimusel, et see ülekandmine on seotud artikli 13 lõike 2 punktides a ja b osutatud kalapüügiga. Nendest ülekandmistest teatatakse komisjonile. Artikli 12 lõike 2 punktis a osutatud maksimaalset lubatud püügikoormust muudetakse sellele vastavalt.

Artikkel 17

Maksimaalse lubatud püügikoormuse vahetamine püügikoormuse rühmade vahel

1.   Liikmesriik võib muuta püügikoormuse jaotust, kandes püügivõimsust ühelt püügikoormuse rühmalt teisele vastavalt lõigetes 2 kuni 5 sätestatud tingimustele.

2.   Ülekandmine on lubatud püügivahendite rühmade, kuid mitte geograafiliste piirkondade vahel, tingimusel et asjaomane liikmesriik teatab komisjonile mõlema ülekandmises osaleva püügivahendite rühma viimase kolme aasta keskmise saagi püügiühiku kohta.

3.   Kui sellise püügivahendite rühma saak püügiühiku kohta, millelt püügikoormus üle kantakse, on suurem selle püügivahendite rühma saagist püügiühiku kohta, millele püügikoormus üle kantakse, tehakse ülekandmine üldjuhul alusel 1 kilovatt-püügipäev 1 kilovatt-püügipäeva kohta.

4.   Kui sellise püügivahendite rühma saak püügiühiku kohta, millelt püügikoormus üle kantakse, on väiksem selle püügivahendite rühma saagist püügiühiku kohta, millele püügikoormus üle kantakse, kohaldab liikmesriik parandustegurit selle püügivahendite rühma püügikoormuse suhtes, millele püügikoormus üle kantakse, et kompenseerida selle suuremat saaki püügiühiku kohta.

5.   Komisjon palub STECFil töötada välja standardsed parandustegurid, mida saaks kasutada püügikoormuse ülekandmise hõlbustamiseks selliste püügivahendite rühmade vahel, millel on erinev saak püügiühiku kohta.

IV   PEATÜKK

SEIRE, INSPEKTEERIMINE JA JÄRELEVALVE

Artikkel 18

Seos määrusega (EMÜ) nr 2847/93

Käesolevas peatükis sätestatud kontrollimeetmeid kohaldatakse lisaks määruses (EMÜ) nr 2847/93 ette nähtud kontrollimeetmetele.

Artikkel 19

Püügipäevikute kontroll

1.   Laevaseiresüsteemiga varustatud laevade puhul kontrollivad liikmesriigid laevaseiresüsteemi andmeid kasutades, kas kalapüügi seirekeskustele edastatud teave vastab püügipäevikusse kantud tegevusele. Ristkontrollide andmeid säilitatakse elektroonilisel kujul kolm aastat.

2.   Kõik liikmesriigid teevad oma ametlikul veebisaidil kättesaadavaks püügipäevikute ja lossimisdeklaratsioonide esitamiseks vajalikud kontaktandmed.

Artikkel 20

Kaalumine tursa esmakordsel lossimisel

1.   Kalalaeva kapten tagab, et kõik üle 300 kg tursakogused, mis on püütud artiklis 3 sätestatud piirkondades ja mida lossitakse ühenduse sadamas, kaalutakse pardal või lossimissadamas enne müümist või mujale transportimist. Kaalumiseks kasutatav kaal peab olema siseriikliku pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud. Kaalumisel saadud arvväärtust kasutatakse määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 8 osutatud deklaratsiooni täitmiseks.

2.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada tursa kaalumist kala enampakkumisel liikmesriigi territooriumil, tingimusel et lossimist on füüsiliselt kontrollitud ja kalakogused on enne otse kala enampakkumise toimumiskohta transportimist pitseeritud ning neid hoitakse pitseerituna kuni kaalumiseni. Transpordidokumendil kirjeldatakse lossimisel teostatud kontrolli üksikasju.

Artikkel 21

Kontrollikriteeriumid

Iga liikmesriik, kelle laevu käesolev määrus hõlmab, sätestab kontrolli erikriteeriumid. Need kriteeriumid vaadatakse korrapäraselt läbi pärast saadud tulemuste analüüsi. Kontrollikriteeriume arendatakse järk-järgult, kuni II lisas kindlaksmääratud kriteeriumid on saavutatud.

Artikkel 22

Ümberlaadimise keeld

Tursa ümberlaadimine merel on keelatud artiklis 3 sätestatud geograafilistes piirkondades.

Artikkel 23

Riiklikud kontrollimeetmete programmid

1.   Liikmesriigid, kelle laevu käesolev määrus hõlmab, koostavad riikliku kontrollimeetmete programmi vastavalt III lisale.

2.   Liikmesriigid, kelle laevu käesolev määrus hõlmab, teevad igal aastal enne 31. jaanuari komisjonile ja teistele käesoleva määrusega hõlmatud liikmesriikidele oma ametlikul veebisaidil kättesaadavaks oma riikliku kontrollimeetmete programmi koos selle rakendamise ajakavaga.

3.   Komisjon kutsub vähemalt korra aastas kokku kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee koosoleku, et hinnata käesoleva määrusega hõlmatud tursavarude riiklike kontrollimeetmete programmide täitmist ja tulemusi.

Artikkel 24

Eelnev teavitamine

1.   Niisuguse ühenduse kalalaeva kapten või tema esindaja, mille pardal on rohkem kui üks tonn turska, teatab vähemalt neli tundi enne liikmesriigi sadamasse või lossimiskohta sisenemist kõnealuse liikmesriigi pädevale asutusele järgmised andmed:

a)

sadama või lossimiskoha nimi;

b)

eeldatav sadamasse või lossimiskohta saabumise aeg;

c)

eluskaalu kogused kilogrammides iga liigi kohta, mida on pardal rohkem kui 50 kg.

2.   Selle liikmesriigi pädevad asutused, kus kavatsetakse lossida rohkem kui üks tonn turska, võivad nõuda, et pardal asuva püügikoguse lossimine ei algaks enne, kui selleks on saadud kõnealuste asutuste luba.

3.   Ühenduse sellise kalalaeva kapten või tema esindaja, mis soovib merel ümber laadida või lossida pardal hoitavat mis tahes kogust või lossida kolmanda riigi sadamas või lossimispaigas, edastab lõikes 1 osutatud teabe lipuriigiks oleva liikmesriigi pädevale asutusele vähemalt 24 tundi enne ümberlaadimist või lossimist merel või enne kolmandas riigis lossimist.

Artikkel 25

Määratud sadamad

1.   Kui ühenduse kalalaevalt ühenduses lossitav tursakogus on suurem kui kaks tonni, tagab laeva kapten, et lossimised toimuvad ainult selleks määratud sadamates.

2.   Iga liikmesriik määrab sadamad, kus lossitakse üle kahe tonni suuruseid tursakoguseid.

3.   Iga liikmesriik teeb oma avalikul veebisaidil kättesaadavaks määratud sadamate nimekirja ja nende sadamate jaoks kehtestatud inspekteerimis- ja järelvalvemenetluse kirjelduse, sealhulgas iga lossimise käigus lossitud tursakoguste teatamise ja protokollimise tingimused.

Komisjon edastab selle teabe kõigile liikmesriikidele.

Artikkel 26

Lubatud hälve püügipäevikusse kantud koguste hindamisel

Erandina komisjoni 22. septembri 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 (millega sätestatakse liikmesriikide kalasaake käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad) (10) artikli 5 lõikest 2 on lubatud kõikumine pardal asuvate tursakoguste ja püügipäevikusse kantud koguste vahel 8 %.

Artikkel 27

Tursa eraldi hoidmine

Ühenduse kalalaeva pardal ei tohi üheski konteineris hoida ükskõik millist tursakogust segamini muud liiki mereorganismidega. Tursakonteinerid asetatakse hoidlasse muudest konteineritest eraldi.

Artikkel 28

Tursa transportimine

1.   Liikmesriigi pädevad asutused võivad nõuda, et kõik tursakogused, mis on püütud mõnes artiklis 3 määratletud geograafilises piirkonnas ning mida esmakordselt lossitakse selles liikmesriigis, kaalutakse enne esimesest lossimissadamast edasitransportimist kontrolöride juuresolekul. Tursa esmakordsel lossimisel artikli 24 kohaselt määratud sadamas kaalutakse liikmesriikide poolt volitatud kontrolöride juuresolekul representatiivsed proovid, mis moodustavad vähemalt 20 % lossitavatest kogustest, enne kui need esmakordselt müügiks pakutakse ja müüakse. Selleks esitavad liikmesriigid komisjonile ühe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest üksikasjalikud andmed kasutatava proovivõtukorra kohta.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 13 sätestatud tingimustest, mujale kui esmakordse lossimise kohta või importimiskohta transporditavatele üle 50 kg tursakogustele lisatakse koopia ühest nimetatud määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud deklaratsioonist, mis käsitleb transporditavaid tursakoguseid. Nimetatud määruse artikli 13 lõike 4 punktis b sätestatud erandit ei kohaldata.

Artikkel 29

Seire eriprogrammid

Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 34c lõikest 1 võivad asjaomaste tursavarude seire eriprogrammid kesta kauem kui kaks aastat alates nende jõustumiskuupäevast.

V   PEATÜKK

OTSUSTE TEGEMINE JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 30

Otsuste tegemise menetlus

Kui käesoleva määrusega on ette nähtud, et otsuse teeb nõukogu, teeb nõukogu otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega komisjoni ettepaneku põhjal.

Artikkel 31

I lisa muutmine

Komisjon võib STECFi nõuandel muuta käesoleva määruse I lisa määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 sätestatud korras ja järgmistest põhimõtetest lähtudes:

a)

püügikoormuse rühmad kehtestatakse nii, et need oleksid püütavate bioloogiliste varude, siht- või kõrvalpüügi teel püütud kalade suuruse ning püügikoormuse rühmaga seotud kalapüügi keskkonnamõju poolest nii homogeensed kui võimalik;

b)

püügikoormuse rühmade arv ja suurus on sellised, et oleks tagatud kaitsevajadustele vastava halduskoormuse otstarbekus.

Artikkel 32

Üksikasjalikud eeskirjad

Käesoleva määruse artikli 11 lõike 3 ning artiklite 14, 16 ja 17 üksikasjalikud rakenduseeskirjad võib vastu võtta vastavalt määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 30 lõikes 2 osutatud menetlusele.

Artikkel 33

Euroopa Kalandusfondist antav abi

1.   Iga artiklis 1 osutatud nelja geograafilise piirkonna tursavarude puhul loetakse nendel aastatel, mil varu on väiksem kui artiklis 6 sätestatud asjaomane kudekarja biomassi ennetuslik tase, pikaajaline kava taastamiskavaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 5 tähenduses ning määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 21 punkti a alapunkti i kohaldamisel.

2.   Iga artiklis 1 osutatud nelja geograafilise piirkonna tursavarude puhul loetakse nendel aastatel, mida ei ole käsitletud lõikes 1, pikaajaline kava majandamiskavaks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 6 tähenduses ning määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 21 punkti a alapunkti iv kohaldamisel.

Artikkel 34

Läbivaatamine

Komisjon hindab hiljemalt käesoleva määruse kolmandal kohaldamisaastal ja seejärel igal kolmandal käesoleva määruse kohaldamisaastal STEFCi nõuannete põhjal ja pärast asjaomase piirkondliku nõuandekomisjoniga konsulteerimist majandamismeetmete mõju asjaomastele tursavarudele ning nende varude püügile ning esitab vajadusel ettepanekuid meetmete kohta, et muuta käesolevat määrust.

Artikkel 35

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 423/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 36

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  21. oktoobri 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 70, 9.3.2004, lk 8.

(3)  EÜT L 226, 29.8.1980, lk 48.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(5)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(6)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(7)  ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.

(8)  ELT L 60, 5.2.2008, lk 1.

(9)  EÜT L 171, 6.7.1994, lk 7.

(10)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1.


I LISA

Püügikoormuse rühmad määratletakse vastavalt ühele punktis 1 loetletud püügivahendite rühmale ja ühele punktis 2 loetletud geograafilisele piirkonnale.

1.   Püügivahendite rühmad

a)

Põhjatraalid ja noodad (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) võrgusilma suurusega:

 

TR1 100 mm või üle selle

 

TR2 70 mm või üle selle, kuid alla 100 mm

 

TR3 16 mm või üle selle, kuid alla 32 mm

b)

Piimtraalid (TBB) võrgusilma suurusega:

 

BT1 120 mm või üle selle

 

BT2 80 mm või üle selle, kuid alla 120 mm

c)

Põhja kinnitatud võrgud (GN)

d)

Abarad (GT)

e)

Õngejadad (LL)

2.   Geograafiliste piirkondade rühmad

Käesoleva lisa kohaldamisel kasutatakse järgmisi geograafilisi rühmi:

a)

Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

ICESi IIIa püügipiirkonna see osa, mida ei hõlma Skagerrak ja Kattegat;

ICESi IV püügipiirkond ja ICESi IIa püügipiirkonna EÜ veed;

iii)

ICESi VIId püügipiirkond;

c)

ICESi VIIa püügipiirkond;

d)

ICESi VIa püügipiirkond.


II LISA

KONTROLLI ERIKRITEERIUMID

Eesmärk

1.

Iga liikmesriik kehtestab kontrolli erikriteeriumid vastavalt käesolevale lisale.

Strateegia

2.

Kalapüügi kontroll ja järelevalve keskenduvad laevadele, mis võivad püüda turska. Tursa transpordi ja turustamise pistelist kontrolli kasutatakse täiendava ristkontrolli mehhanismina, et hinnata kontrolli ja järelevalve tõhusust.

Prioriteedid

3.

Kalapüügivahendite eri liikide puhul seatakse prioriteedid erinevalt, sõltuvalt sellest, mil määral mõjutavad laevu püügivõimaluste piirangud. Seetõttu sätestab iga liikmesriik konkreetsed prioriteedid.

Sihtkriteeriumid

4.

Hiljemalt üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist rakendavad liikmesriigid oma kontrollikavu, arvestades alljärgnevalt sätestatud sihte.

Liikmesriigid määravad kindlaks kohaldatava proovivõtustrateegia ning kirjeldavad seda.

Komisjonile antakse taotluse korral juurdepääs proovivõtukavale, mida liikmesriik kasutab.

a)

Sadamates kontrollimise tase

Üldiselt on eesmärk saavutada täpsus, mis on vähemalt võrdne täpsusega, mis saavutataks tavalise pistelise proovivõtu meetodiga, mille puhul kontrollitakse kõigist liikmesriigis 20 % tursa lossimistest.

b)

Turustamise kontrolli tase

Kontrollitakse 5 % oksjonimüügiks pakutavast tursakogusest.

c)

Merel kontrollimise tase

Paindlik kriteerium: sätestatakse pärast iga piirkonna püügitegevuse üksikasjalikku analüüsi. Merel kontrollimise kriteeriumid on seotud tursavarude majandamise piirkonnas merel viibitud patrullipäevade arvuga, kusjuures eripiirkondade patrullipäevade jaoks võib kasutada eraldi kriteeriumi.

d)

Õhuseire tase

Paindlik kriteerium: sätestatakse pärast igas piirkonnas teostatud kalapüügi üksikasjalikku analüüsi, võttes arvesse liikmesriikide käsutuses olevaid ressursse.


III LISA

RIIKLIKE KONTROLLIMEETMETE PROGRAMMIDE SISU

Riiklike kontrollimeetmete programmide eesmärk on täpsustada muu hulgas järgmist:

1.   Kontrollivahendid

Inimressursid

a)

Kaldal ja merel tegutsevate inspektorite arv ning nende lähetamise ajavahemikud ja vööndid.

Tehnilised vahendid

b)

Patrull-laevade ja õhusõidukite arv ning nende lähetamise ajavahemikud ja vööndid.

Rahalised vahendid

c)

Inimressursside, patrull-laevade ja õhusõidukite lähetamise eelarve.

2.   Kalapüügiga seotud teabe elektrooniline registreerimine ja edastamine

Artiklite 19, 23, 24 ja 25 täitmise tagamiseks rakendatud süsteemide kirjeldus.

3.   Sadamate määramine

Vajaduse korral tursa lossimiseks määratud sadamate nimekiri kooskõlas artikliga 25.

4.   Teavitamine enne lossimist

Artikli 24 täitmise tagamiseks rakendatud süsteemide kirjeldus.

5.   Lossimiste kontroll

Artiklite 19, 20, 21 ja 28 järgimise tagamiseks rakendatud vahendite ja/või süsteemide kirjeldus.

6.   Kontrollimise kord

Riiklikes kontrollimeetmete programmides täpsustatakse kord, mida järgitakse:

a)

merel ja maal teostatava kontrolli puhul;

b)

suhtlemisel teiste liikmesriikide määratud pädevate asutustega, kes vastutavad tursaga seotud riiklike kontrollimeetmete programmi eest;

c)

ühise järelevalve puhul ja inspektorite vahetamisel, sealhulgas teiste liikmesriikide vetes töötavate inspektorite pädevuste ja volituste kirjeldus.


IV LISA

Artikli 13 lõike 2 punktis d osutatud joon

Artikli 13 lõike 2 punktis d osutatud joon saadakse, ühendatakse järjestikku loksodroomid, mille ülemaailmse geodeetilise süsteemi (WGS84) kohased koordinaadid on järgmised:

 

54 °30′N, 10 °35′W

 

55 °20′N, 9 °50′W

 

55 °30′N, 9 °20′W

 

56 °40′N, 8 °55′W

 

57 °0′N, 9 °0′W

 

57 °20′N, 9 °20′W

 

57 °50′N, 9 °20′W

 

58 °10′N, 9 °0′W

 

58 °40′N, 7 °40′W

 

59 °0′N, 7 °30′W

 

59 °20′N, 6 °30′W

 

59 °40′N, 6 °5′W

 

59 °40′N, 5 °30′W

 

60 °0′N, 4 °50′W

 

60 °15′N, 4 °0′W.


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1343/2008,

23. detsember 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. detsembril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1344/2008,

23. detsember 2008,

määrusega (EMÜ) nr 3846/87 eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2009

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3846/87, millega kehtestatakse põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks, (2) eriti selle artikli 3 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

Eksporditoetuste nomenklatuur tuleks 1. jaanuari 2009. aasta seisuga avaldada täies mahus sellisena, nagu see tuleneb põllumajandustoodete ekspordikavasid käsitlevate määruste sätetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 3846/87 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga;

2)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.


I LISA

„I LISA

PÕLLUMAJANDUSTOODETE NOMENKLATUUR EKSPORDITOETUSTE JAOKS

1.   Teravili ning nisu- ja rukkipüül, -tangud või lihtjahu

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

1001

Nisu ja meslin:

 

1001 10 00

– kõva nisu:

 

– – seemneks

1001 10 00 9200

– – muu

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– muu:

 

– – muu speltanisu, harilik nisu ja meslin:

 

1001 90 91

– – – harilik nisu ja meslin seemneks

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – muu

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rukis

1002 00 00 9000

1003 00

Oder:

 

1003 00 10

– seemneks

1003 00 10 9000

1003 00 90

– muu

1003 00 90 9000

1004 00 00

Kaer:

 

– seemneks

1004 00 00 9200

– muu

1004 00 00 9400

1005

Maisiterad:

 

ex 1005 10

– seemneks:

 

1005 10 90

– – muu

1005 10 90 9000

1005 90 00

– muu

1005 90 00 9000

1007 00

Terasorgo:

 

1007 00 90

– muu

1007 00 90 9000

ex 1008

Tatar, hirss ja kanaari paelrohi; muu teravili:

 

1008 20 00

– hirss

1008 20 00 9000

1101 00

Püülijahu nisust või meslinist:

 

– nisujahu:

 

1101 00 11

– – kõvast nisust

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – harilikust nisust ja speltanisust:

 

– – – tuhasusega 0–600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – tuhasusega 601–900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – tuhasusega 901–1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – tuhasusega 1 101–1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – tuhasusega 1 651–1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – tuhasusega üle 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– meslinijahu

1101 00 90 9000

ex 1102

Püülijahu muudest teraviljadest kui nisu või meslin:

 

1102 10 00

– Rukkijahu:

 

– – tuhasusega 0–1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – tuhasusega 1 400–2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – tuhasusega üle 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Tangud, lihtjahu ja graanulid teraviljast:

 

– tangud ja lihtjahu::

 

1103 11

– – nisust:

 

1103 11 10

– – – kõvast nisust:

 

– – – – tuhasusega 0–1 300 mg/100 g:

 

– – – – – lihtjahu, mille massist alla 10 % läbib sõela, mille avade suurus on 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – muu

1103 11 10 9400

– – – – tuhasusega üle 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – harilikust nisust ja speltanisust:

 

– – – – tuhasusega 0–600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – tuhasusega üle 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Riis ja purustatud riis

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

1006

Riis:

 

1006 20

– kooritud (pruun) riis:

 

– – aurutatud:

 

1006 20 11

– – – ümarateraline

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – keskmiseteraline

1006 20 13 9000

– – – pikateraline:

 

1006 20 15

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 20 17 9000

– – muu:

 

1006 20 92

– – – ümarateraline

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – keskmiseteraline

1006 20 94 9000

– – – pikateraline:

 

1006 20 96

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 20 98 9000

1006 30

– poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata:

 

– – poolkroovitud riis:

 

– – – aurutatud:

 

1006 30 21

– – – – ümarateraline

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – keskmiseteraline

1006 30 23 9000

– – – – pikateraline:

 

1006 30 25

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 30 27 9000

– – – muu:

 

1006 30 42

– – – – ümarateraline

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – keskmiseteraline

1006 30 44 9000

– – – – pikateraline:

 

1006 30 46

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 30 48 9000

– – kroovitud riis:

 

– – – aurutatud:

 

1006 30 61

– – – – ümarateraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – muu

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – keskmiseteraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – muu

1006 30 63 9900

– – – – pikateraline:

 

1006 30 65

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – muu

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – muu

1006 30 67 9900

– – – muu:

 

1006 30 92

– – – – ümarateraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – muu

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – keskmiseteraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – muu

1006 30 94 9900

– – – – pikateraline:

 

1006 30 96

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – muu

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – muu

1006 30 98 9900

1006 40 00

– purustatud riis

1006 40 00 9000


3.   Teraviljatooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1102

Püülijahu muudest teraviljadest kui nisu või meslin:

 

ex 1102 20

– maisijahu:

 

ex 1102 20 10

– – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist:

 

– – – rasvasisaldusega kuni 1,3 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist (2)

1102 20 10 9200

– – – rasvasisaldusega üle 1,3 %, kuid mitte üle 1,5 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – muu:

 

– – – rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 1,7 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– muu:

 

1102 90 10

– – odrajahu:

 

– – – tuhasusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1102 90 10 9100

– – – muu

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – kaerajahu:

 

– – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, toorkiusisaldusega kuni 1,8 % kuivaine massist ja niiskusesisaldusega kuni 11 % massist ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1102 90 30 9100

ex 1103

Tangud, lihtjahu ja graanulid teraviljast:

 

– tangud ja lihtjahu:

 

ex 1103 13

– – maisist:

 

ex 1103 13 10

– – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,6 % kuivaine massist ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9300

– – – – rasvasisaldusega üle 1,3 %, kuid mitte üle 1,5 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1,0 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 1,7 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – muust teraviljast:

 

1103 19 10

– – – rukkist

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – odrast:

 

– – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – kaerast:

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– graanulid:

 

1103 20 20

– – odrast

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – nisust

1103 20 60 9000

ex 1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud), v.a rubriiki 1006 kuuluv riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:

 

– valtsitud või helvestatud terad:

 

ex 1104 12

– – kaerast:

 

ex 1104 12 90

– – – helvestatud:

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 12 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1104 12 90 9100

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega üle 0,1 %, kuid mitte üle 1,5 %, niiskusesisaldusega kuni 12 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – muust teraviljast:

 

1104 19 10

– – – nisust

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – maisist:

 

– – – – helvestatud:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,7 % kuivaine massist (3)

1104 19 50 9110

– – – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist (3)

1104 19 50 9130

– – – odrast:

 

ex 1104 19 69

– – – – helvestatud:

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1104 19 69 9100

– muul viisil töödeldud terad (näiteks kroovitud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud):

 

ex 1104 22

– – kaerast:

 

ex 1104 22 20

– – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud):

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,5 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – kroovitud ja lõigatud või jämedalt purustatud („Gürtze” või „grutten”):

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – maisist:

 

ex 1104 23 10

– – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämedalt purustatud või mitte:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,6 % kuivaine massist („Gürtze” või „grutten”) vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele (3)

1104 23 10 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist („Gürtze” või „grutten”) vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – muust teraviljast:

 

– – – odrast:

 

ex 1104 29 01

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud):

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – kroovitud ja lõigatud või jämedalt purustatud („Gürtze” või „grutten”):

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele lisas esitatud määratlusele

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – poleeritud:

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist (ilma talgita):

 

– – – – – – mis kuuluvad esimesse kategooriasse ja vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 05 9100

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist (ilma talgita):

 

– – – – – – mis kuuluvad teise kategooriasse ja vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 05 9300

– – – muud:

 

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämedalt purustatud või mitte:

 

ex 1104 29 11

– – – – – nisust, mis ei ole lõigatud või jämedalt purustatud ja mis vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 11 9000

– – – – jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata:

 

1104 29 51

– – – – – nisust

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – rukkist

1104 29 55 9000

1104 30

– teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud:

 

1104 30 10

– – nisust

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – muust teraviljast

1104 30 90 9000

1107

Linnased, röstitud või röstimata:

 

1107 10

– röstimata:

 

– – nisust:

 

1107 10 11

– – – jahuna

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – muu

1107 10 19 9000

– – muu:

 

1107 10 91

– – – jahuna

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – muu

1107 10 99 9000

1107 20 00

– röstitud

1107 20 00 9000

ex 1108

Tärklis; inuliin:

 

– tärklis: (4)

 

ex 1108 11 00

– – nisutärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 11 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – maisitärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 12 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – kartulitärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 80 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 13 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 77 %, kuid alla 80 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – muud tärklised:

 

ex 1108 19 10

– – – riisitärklis:

 

– – – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 19 10 9200

– – – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata:

 

– kuivatatud nisugluteen proteiinisisaldusega vähemalt 82 % kuivaine massist (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

 

ex 1702 30

– glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab fruktoosi kuni 20 % kuivaine massist:

 

– – muu:

 

1702 30 50

– – – valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata pulber

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – muu (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– glükoos ja glükoosisiirup, mis sisaldab fruktoosi vähemalt 20 %, kuid vähem kui 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

1702 40 90

– – muu (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– muu, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkur ning suhkrusiirupisegud fruktoosisisaldusega 50 % kuivaine massist:

 

1702 90 50

– – maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup:

 

– – – valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata maltodekstriin

1702 90 50 9100

– – – muu (6)

1702 90 50 9900

– – karamell:

 

– – – muu:

 

1702 90 75

– – – – aglomeeritud või aglomeerimata pulber

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – muu

1702 90 79 9000

2106

Mujal nimetamata toiduained:

 

ex 2106 90

– muu:

 

– – lõhna-ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

 

– – – muu:

 

2106 90 55

– – – – glükoosisiirup ja maltodekstriinisiirup (6)

2106 90 55 9000


4.   Teravilja baasil valmistatud segasööt

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

2309

Valmistoidud loomadele: (7)

 

ex 2309 10

– kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud:

 

– – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid:

 

– – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, siirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

 

– – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni 10 % massist: (8)  (9)

 

2309 10 11

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 13 9000

– – – – mis sisaldab tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist: (8)

 

2309 10 31

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 33 9000

– – – – mis sisaldab tärklist üle 30 % massist: (8)

 

2309 10 51

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– muu:

 

– – muu, sh eelsegud:

 

– – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid:

 

– – – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

 

– – – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni 10 % massist: (8)  (9)

 

2309 90 31

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 33 9000

– – – – – mis sisaldab tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist: (8)

 

2309 90 41

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 43 9000

– – – – – mis sisaldab tärklist üle 30 % massist: (8)

 

2309 90 51

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 53 9000


5.   Veise- ja vasikalihaliha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0102

Elusveised:

 

ex 0102 10

– tõupuhtad aretusloomad:

 

ex 0102 10 10

– – mullikad (poegimata emasveised):

 

– – – eluskaaluga vähemalt 250 kg:

 

– – – – kuni 30 kuu vanused

0102 10 10 9140

– – – – muud

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – lehmad:

 

– – – eluskaaluga vähemalt 250 kg:

 

– – – – kuni 30 kuu vanused

0102 10 30 9140

– – – – muu

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – muud:

 

– – – eluskaaluga vähemalt 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– muud:

 

– – koduveised:

 

– – – massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – tapaloomad:

 

– – – – – massiga üle 220 kg

0102 90 41 9100

– – – massiga üle 300 kg:

 

– – – – mullikad (poegimata emasveised):

 

0102 90 51

– – – – – tapaloomad

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – muud

0102 90 59 9000

– – – – lehmad

 

0102 90 61

– – – – – tapaloomad

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – muud

0102 90 69 9000

– – – – muud:

 

0102 90 71

– – – – – tapaloomad

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – muud

0102 90 79 9000

0201

Värske ja jahutatud veiseliha:

 

0201 10 00

– rümbad ja poolrümbad:

 

– – rümba või poolrümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelaotsa, kaela ja abaosa ning millel on üle 10 ribi:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 10 00 9110

– – – muud

0201 10 00 9120

– – muud:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 10 00 9130

– – – muud

0201 10 00 9140

0201 20

– muud jaotustükid, kondiga:

 

0201 20 20

– – komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 20 9110

– – – muud

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – rümpade või poolrümpade eesveerandid:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 30 9110

– – – muud

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – rümpade või poolrümpade tagaveerandid:

 

– – – kuni kaheksa ribi või kaheksa ribipaariga:

 

– – – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 50 9110

– – – – muud

0201 20 50 9120

– – – üle kaheksa ribi või ribipaariga:

 

– – – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 50 9130

– – – – muud

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – muud:

 

– – – kondi mass ei ületa ühte kolmandikku jaotustüki massist

0201 20 90 9700

0201 30 00

– kondita:

 

– – kondita jaotustükid, mida eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse komisjoni määruses (EÜ) nr 1643/2006 (12) sätestatud tingimustel või Kanadasse määruses (EÜ) nr 1041/2008 (13) sätestatud tingimustel

0201 30 00 9050

– – kondita jaotustükid, sealhulgas hakkliha, mille rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – muud, iga jaotustükk eraldi pakendatud ja rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 55 %: (15)

 

– – – täiskasvanud isasveiste tagaveeranditest, millel on kuni kaheksa ribi või ribipaari, otselõike või pistoolalõikega (11)

0201 30 00 9100

– – – täiskasvanud isasveiste rümpade või poolrümpade eesveeranditest, otselõike või pistoolalõikega (11)

0201 30 00 9120

– – muud

0201 30 00 9140

ex 0202

Külmutatud veiseliha:

 

0202 10 00

– rümbad ja poolrümbad:

 

– – rümba või poolrümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelaotsad, kaela ja abaosa ning millel on üle 10 ribi

0202 10 00 9100

– – muud

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– muud jaotustükid, kondiga:

 

0202 20 10

– – komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – rümpade või poolrümpade eesveerandid

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – rümpade või poolrümpade tagaveerandid:

 

– – – kuni kaheksa ribi või kaheksa ribipaariga

0202 20 50 9100

– – – üle kaheksa ribi või ribipaariga

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – muud:

 

– – – kondi mass ei ületa ühte kolmandikku jaotustüki massist

0202 20 90 9100

0202 30

– kondita:

 

0202 30 90

– – muu:

 

– – – kondita jaotustükid, mida eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse määruses (EÜ) nr 1643/2006 (12) sätestatud tingimustel või Kanadasse määruses (EÜ) nr 1041/2008 (13) sätestatud tingimustel

0202 30 90 9100

– – – muu, sealhulgas hakkliha, mille rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – – muu

0202 30 90 9900

0206

Söödav veise-, sea-, kitse-, hobuse-, eesli-, muula- või hobueeslirups, värske, jahutatud või külmutatud:

 

0206 10

– veiserups, värske ja jahutatud:

 

– – muu:

 

0206 10 95

– – – vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa

0206 10 95 9000

– veiserups, külmutatud:

 

0206 29

– – muu:

 

– – – muu:

 

0206 29 91

– – – – vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa

0206 29 91 9000

ex 0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber:

 

ex 0210 20

– veiseliha:

 

ex 0210 20 90

– – kondita:

 

– – – soolatud ja kuivatatud

0210 20 90 9100

ex 1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid:

 

ex 1602 50

– veiselihast:

 

– – muud:

 

ex 1602 50 31

– – – soolaliha õhukindlas pakendis; mis ei sisalda muud liha kui veiseliha:

 

– – – – mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,35 (16) ja mille massist veiseliha (v.a rups ja rasv) on:

 

– – – – – 90 % või rohkem:

 

– – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % või rohkem, kuid alla 90 %:

 

– – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – muud; hermeetiliselt suletud pakendites:

 

– – – – mis ei sisalda muud liha kui veiseliha:

 

– – – – – mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,35 (16) ja mille massist veiseliha (v.a rups ja rasv) on:

 

– – – – – – 90 % või rohkem:

 

– – – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % või rohkem, kuid alla 90 %:

 

– – – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 95 9325


6.   Sealiha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0103

Elussead:

 

– muud:

 

ex 0103 91

– – massiga alla 50 kg:

 

0103 91 10

– – – kodusead

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – massiga 50 kg ja rohkem:

 

– – – kodusead:

 

0103 92 19

– – – – muud

0103 92 19 9000

ex 0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha:

 

– värske või jahutatud:

 

ex 0203 11

– – rümbad ja poolrümbad:

 

0203 11 10

– – – kodusea (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 12 11

– – – – jalad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – abaosad ja nende jaotustükid: (29)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 19 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid: (30)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0203 19 15 9100

– – – – muu:

 

ex 0203 19 55

– – – – – kondita:

 

– – – – – – jalad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustükid (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – kõhutükid ja nende jaotustükid kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist (17)  (27)

0203 19 55 9310

– külmutatud:

 

ex 0203 21

– – rümbad ja poolrümbad:

 

0203 21 10

– – – kodusea (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 22 11

– – – – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – abaosad ja nende jaotustükid: (29)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 29 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid: (30)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0203 29 15 9100

– – – – muu:

 

ex 0203 29 55

– – – – – kondita:

 

– – – – – – jalad, eesosad, abaosad ja nende jaotustükid (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber:

 

– sealiha:

 

ex 0210 11

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

– – – – soolatud või soolvees:

 

ex 0210 11 11

– – – – – – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 11 9100

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

ex 0210 11 31

– – – – – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San Daniele”: (18)

 

– – – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 31 9110

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid:

 

– – – kodusea:

 

ex 0210 12 11

– – – – soolatud või soolvees:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

– – – – soolatud või soolvees:

 

ex 0210 19 40

– – – – – seljatükid ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – muu:

 

– – – – – – kondita:

 

– – – – – – – tagaosad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustükid (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – kõhutükid ja nende jaotustükid, kamarata: (17)

 

– – – – – – – – kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 19 50 9310

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

– – – – – muu:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – kondita:

 

– – – – – – – „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San Daniele” ja nende jaotustükid (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – tagaosad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustüki (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nendel toodetel põhinevad toiduained:

 

– muu (24):

 

1601 00 91

– – vorstid, kuivad või määrdevorstid, kuumtöötlemata: (20)  (22)

 

– – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi

1601 00 91 9120

– – – muud

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – muud: (19)  (22)

 

– – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi

1601 00 99 9110

– – – muud

1601 00 99 9190

ex 1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid:

 

– seast:

 

ex 1602 41

– – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

ex 1602 41 10

– – – kodusea: (23)

 

– – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – kontaktpakendis netomassiga alla 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – abaosad ja nende jaotustükid:

 

ex 1602 42 10

– – – kodusea: (23)

 

– – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – kontaktpakendis netomassiga alla 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – muud, sh segud:

 

– – – kodusea:

 

– – – – mis sisaldavad vähemalt 80 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, sh mis tahes liiki või päritoluga rasva:

 

ex 1602 49 19

– – – – – muud: (23)  (26)

 

– – – – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi:

 

– – – – – – – – sisaldavad toodet, mis koosneb selgelt eristatavatest tailihatükkidest, mille puhul ei saa suuruse tõttu kindlaks teha, kas need on pärit tagaosadest, abaosadest, selja- või kaelatükkidest, ning kus on nähtavad rasvaosakesed ja väikesed tarrendikogused

1602 49 19 9130


7.   Kodulinnuliha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

 

– massiga kuni 185 g:

 

0105 11

– – kanad liigist Gallus domesticus:

 

– – – munakana vanavanemkari ja vanemkari:

 

0105 11 11

– – – – munaliinid

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – muu

0105 11 19 9000

– – – muu:

 

0105 11 91

– – – – munaliinid

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – muud

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – kalkunid

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – muud:

 

0105 19 20

– – – haned

0105 19 20 9000

ex 0207

Rubriiki 0105 kuuluvate kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

 

– liigi Gallus domesticus kanade:

 

ex 0207 12

– – külmutatud rümbad:

 

ex 0207 12 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % kanad:

 

– – – – täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – muud

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 65 % kanad, või muul kujul:

 

– – – – nn 65 % kanad:

 

– – – – – täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – muud

0207 12 90 9190

– – – – liigi Gallus domesticus kanad, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, ebaühtlase koostisega:

 

– – – – – liigi Gallus domesticus kanad, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – muud

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – külmutatud jaotustükid ja rups:

 

– – – jaotustükid

 

– – – – kondiga:

 

ex 0207 14 20

– – – – – pool- või veerandrümbad:

 

– – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – muud

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – koivad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – muud

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – muud:

 

– – – – – – pool- või veerandrümbad ilma päraniputa:

 

– – – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – – muud

0207 14 70 9190

– – – – – – jaotustükid, mis koosnevad tervest koivast või koiva osast ja seljatüki osast, kusjuures seljatüki osa mass ei ületa 25 % kogumassist:

 

– – – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud reieluuga

 

– – – – – – – muud

0207 14 70 9290

– kalkuni:

 

0207 25

– – külmutatud rümbad:

 

0207 25 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 80 % kalkunid

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 73 % kalkunid, või muul kujul:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – külmutatud jaotustükid ja rups:

 

– – – jaotustükid:

 

ex 0207 27 10

– – – – kondita:

 

– – – – – homogeenitud liha, sealhulgas lihamass

 

– – – – – muu:

 

– – – – – – välja arvatud päranipud

0207 27 10 9990

– – – – kondiga:

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid:

 

0207 27 60

– – – – – – sääretükid ja nende jaotustükid

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – muu

0207 27 70 9000


8.   Munad

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud:

 

– kodulindude munad:

 

– – haudemunad: (35)

 

0407 00 11

– – – kalkuni- või hanemunad

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – muud

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – muud

0407 00 30 9000

0408

Kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

– rebud:

 

ex 0408 11

– – kuivatatud:

 

ex 0408 11 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – muud:

 

– – – muud:

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

– – – – – toidukõlblikud

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – muud, sealhulgas külmutatud:

 

– – – – – toidukõlblikud

0408 19 89 9100

– muud:

 

ex 0408 91

– – kuivatatud:

 

ex 0408 91 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – muud:

 

ex 0408 99 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 99 80 9100

9.   Piim ja piimatooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- ja muu magusainelisandita: (50)

 

0401 10

– rasvasisaldusega kuni 1 % massist:

 

0401 10 10

– – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – muu

0401 10 90 9000

0401 20

– rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist:

 

– – kuni 3 %:

 

0401 20 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

0401 20 11 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

0401 20 19 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

0401 20 19 9500

– – üle 3 %:

 

0401 20 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – muu

0401 20 99 9000

0401 30

– rasvasisaldusega üle 6 % massist:

 

– – kuni 21 %:

 

0401 30 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – üle 10 %, kuid mitte üle 17 % massist

0401 30 11 9400

– – – – – üle 17 % massist

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega üle 17 % massist:

0401 30 19 9700

– – üle 21 %, kuid mitte üle 45 % massist:

 

0401 30 31

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 35 % massist

0401 30 31 9100

– – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0401 30 31 9400

– – – – – üle 39 % massist

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 35 % massist

0401 30 39 9100

– – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0401 30 39 9400

– – – – – üle 39 % massist

0401 30 39 9700

– – üle 45 % massist:

 

0401 30 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 68 % massist

0401 30 91 9100

– – – – – üle 68 % massist

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 68 % massist

0401 30 99 9100

– – – – – üle 68 % massist

0401 30 99 9500

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga: (43)

 

ex 0402 10

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist: (46)

 

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

0402 10 11

– – – kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – muu

0402 10 19 9000

– – muu: (49)

 

0402 10 91

– – – kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – muu

0402 10 99 9000

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 1,5 % massist: (46)

 

ex 0402 21

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

– – – rasvasisaldusega kuni 27 % massist:

 

0402 21 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0402 21 11 9200

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0402 21 11 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 21 11 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0402 21 11 9900

– – – – muu:

 

0402 21 17

– – – – – rasvasisaldusega kuni 11 % massist

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – rasvasisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – – – kuni 17 % massist

0402 21 19 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 21 19 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0402 21 19 9900

– – – rasvasisaldusega üle 27 % massist:

 

0402 21 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 28 % massist

0402 21 91 9100

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0402 21 91 9200

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 45 % massist

0402 21 91 9350

– – – – – – üle 45 % massist

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 28 % massist

0402 21 99 9100

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0402 21 99 9200

– – – – – – üle 29 %, kuid mitte üle 41 % massist

0402 21 99 9300

– – – – – – üle 41 %, kuid mitte üle 45 % massist

0402 21 99 9400

– – – – – – üle 45 %, kuid mitte üle 59 % massist

0402 21 99 9500

– – – – – – üle 59 %, kuid mitte üle 69 % massist

0402 21 99 9600

– – – – – – üle 69 %, kuid mitte üle 79 % massist

0402 21 99 9700

– – – – – – üle 79 % massist

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – muu: (49)

 

– – – rasvasisaldusega kuni 27 % massist:

 

– – – – muu:

 

0402 29 15

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – – kuni 11 % massist

0402 29 15 9200

– – – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0402 29 15 9300

– – – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 29 15 9500

– – – – – – – üle 25 % massist

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – muu:

 

– – – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massi

0402 29 19 9300

– – – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 29 19 9500

– – – – – – – üle 25 % massist

0402 29 19 9900

– – – rasvasisaldusega üle 27 % massist:

 

0402 29 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 41 % massist

0402 29 99 9100

– – – – – – üle 41 % massist

0402 29 99 9500

– muu:

 

0402 91

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

0402 91 10

– – – rasvasisaldusega kuni 8 % massist:

 

– – – – rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 7,4 % massist

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – rasvasisaldusega üle 8 %, kuid mitte üle 10 % massist:

 

– – – – rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem

0402 91 30 9300

– – – rasvasisaldusega üle 45 % massist

 

0402 91 99

– – – – muu

0402 91 99 9000

0402 99

– – muu: (49)

 

0402 99 10

– – – rasvasisaldusega kuni 9,5 % massist:

 

– – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 6,9 % massist

0402 99 10 9350

– – – rasvasisaldusega üle 9,5 %, kuid mitte üle 45 % massist:

 

0402 99 31

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 21 % massist:

 

– – – – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem

0402 99 31 9150

– – – – – rasvasisaldusega üle 21 %, kuid mitte üle 39 % massist

0402 99 31 9300

– – – – – rasvasisaldusega üle 39 % massist

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 21 % massist, sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem ja rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % või rohkem

0402 99 39 9150

ex 0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga, lõhna- või maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma:

 

ex 0403 90

– muu:

 

– – lõhna- ja maitseaine-, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita:

 

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul: (43)  (47)

 

– – – – suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

0403 90 11

– – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0403 90 13 9200

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0403 90 13 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – üle 27 % massist

0403 90 19 9000

– – – – muu, rasvasisaldusega: (39)

 

0403 90 33

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 25 % massist

0403 90 33 9400

– – – – – – üle 25 % massist

0403 90 33 9900

– – – muu:

 

– – – – suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

0403 90 51

– – – – – kuni 3 % massist:

 

– – – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – üle 6 % massist:

 

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 21 % massist

0403 90 59 9170

– – – – – – üle 21 %, kuid mitte üle 35 % massist

0403 90 59 9310

– – – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0403 90 59 9340

– – – – – – üle 39 %, kuid mitte üle 45 % massist

0403 90 59 9370

– – – – – – üle 45 % massist

0403 90 59 9510

ex 0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

0404 90

– muu:

 

– – suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

ex 0404 90 21

– – – kuni 1,5 % massist:

 

– – – – pulbrina või graanulitena, veesisaldusega kuni 5 % ja rasvata piimakuivaine piimavalgusisaldusega:

 

– – – – – 29 % massist või rohkem, kuid alla 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 % massist või rohkem

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist: (43)

 

– – – – pulbri või graanulitena

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0404 90 23 9120

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0404 90 23 9130

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0404 90 23 9140

– – – – – – üle 25 % massist

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – üle 27 % massist: (43)

 

– – – – pulbri või graanulitena, rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 28 % massist

0404 90 29 9110

– – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0404 90 29 9115

– – – – – üle 29 %, kuid mitte üle 45 % massist

0404 90 29 9125

– – – – – üle 45 % massist

0404 90 29 9140

– – muu, rasvasisaldusega: (39)  (43)

 

0404 90 81

– – – kuni 1,5 % massist:

 

– – – – pulbri või graanulitena

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – pulbri või graanulitena:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0404 90 83 9110

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0404 90 83 9130

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0404 90 83 9150

– – – – – – üle 25 % massist

0404 90 83 9170

– – – – muu kui pulbri või graanulitena:

 

– – – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 6,9 % massist

0404 90 83 9936

ex 0405

Või ja muud piimarasvad, piimarasvavõided:

 

0405 10

– või:

 

– – rasvasisaldusega kuni 85 % massist:

 

– – – naturaalne või:

 

0405 10 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 % massist

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – taastatud või:

 

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 30 9300

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – vadakuvõi:

 

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 50 9300

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 % massist

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – muu

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– piimarasvavõided:

 

0405 20 90

– – rasvasisaldusega üle 75 %, kuid alla 80 % massist:

 

– – – rasvasisaldusega:

 

– – – – üle 75 %, kuid alla 78 % massist

0405 20 90 9500

– – – – 78 % massist või rohkem

0405 20 90 9700

0405 90

– muu:

 

0405 90 10

– – rasvasisaldusega 99,3 % massist või rohkem ning veesisaldusega kuni 0,5 % massist

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – muu

0405 90 90 9000


CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekoodi kasutamise täiendavad tingimused

Tootekood

Maksimaalne veesisaldus toote massis

( %)

Minimaalne kuivaine rasvasisaldus

( %)

ex 0406

Juust ja kohupiim: (42)  (45)

 

 

 

ex 0406 10

– värske juust (valmimata või laagerdumata), sh vadakujuust ja kohupiim:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – rasvasisaldusega kuni 40 % massist:

 

 

 

– – – vadakujuust, välja arvatud soolatud Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – veesisaldusega mitterasvaines üle 47 %, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – Ricotta, soolatud:

 

 

 

– – – – – – valmistatud üksnes lambapiimast

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – muu

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – kodujuust

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 5 % massist

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 39 % massist

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – muu, veesisaldusega mitterasvaines:

 

 

 

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – üle 62 % massist

 

 

0406 10 20 9660

– – – – veesisaldusega mitterasvaines üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – koorejuust veesisaldusega mitterasvaines üle 77 %, kuid alla 83 % massist ning kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 60 % massist või rohkem, kuid alla 69 % massist

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % massist või rohkem

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – muu

 

 

0406 10 20 9870

– – – – muu

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– riivitud juust juustupulber:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – muu:

 

 

 

– – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 20 90 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – rasvasisaldusega üle 20 % massist, laktoosisisaldusega alla 5 % massist ja kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – 60 % massist või rohkem, kuid alla 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 85 % massist

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % massist või rohkem, kuid alla 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % massist või rohkem

5

30

0406 20 90 9919

– – – – muu

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– sulatatud juust, riivimata või pulbristamata:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

– – – rasvasisaldusega kuni 36 % massist ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – kuni 48 % massist:

 

 

 

– – – – – kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 40 % massist või rohkem, kuid mitte üle 43 % massist, ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 20 % massist

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % massist või rohkem

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % massist või rohkem ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 20 % massist

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % massist või rohkem, kuid alla 40 % massist

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % massist või rohkem

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – üle 48 % massist:

 

 

 

– – – – – kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 40 % massist või rohkem, kuid alla 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % massist või rohkem, kuid alla 46 % massist

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 % massist või rohkem ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 55 % massist

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % massist või rohkem

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – rasvasisaldusega üle 36 % massist

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roqueforti tekitatud hallitust:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – muu

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– muud juustud:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta: (38)

 

 

 

– – – – valmistatud üksnes lambapiimast või lamba- ja kitsepiimast:

 

 

 

– – – – – veesisaldusega mitterasvaines kuni 72 % massist

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – valmistatud üksnes lambapiimast või lamba- ja kitsepiimast

38

40

0406 90 35 9190

– – – – muu:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – muu:

 

 

 

– – – – muu:

 

 

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – kuni 47 % massist:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

 

 

 

– – – – – – – – valmistatud üksnes lambapiimast

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – muu

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – muu

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – üle 47 % massist, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 45 % massist või rohkem, kuid alla 55 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – kuivainesisaldusega 50 % massist või rohkem, kuid alla 56 % massist

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – kuivainesisaldusega 56 % massist või rohkem

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 55 % massist või rohkem

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega alla 48 % massist

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 48 % massist või rohkem, kuid alla 55 % massist

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – muu:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – veesisaldusega kuni 40 % massist

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – veesisaldusega üle 40 %, kuid mitte üle 45 % massist

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – muu

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – muud juustud, veesisaldusega mitterasvaines:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – muud, kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – alla 5 % massist

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 39 % massist

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % massist või rohkem

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juust, v.a Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – muud, kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – alla 5 % massist

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 40 % massist

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % massist või rohkem:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ja Roncal, valmistatud üksnes lambapiimast

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – muu

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – üle 62 % massist, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 % massist või rohkem:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Valge suhkur ja toorsuhkur ilma edasise töötlemiseta

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul:

 

– toorsuhkur maitse- ja värvainelisanditeta:

 

ex 1701 11

– – roosuhkur:

 

ex 1701 11 90

– – – muu:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 11 90 9100

– – – – muu toorsuhkur:

 

– – – – – kontaktpakendis toote netomassiga kuni 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – peedisuhkur:

 

ex 1701 12 90

– – – muu:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 12 90 9100

– – – – muu toorsuhkur:

 

– – – – – kontaktpakendis toote netomassiga kuni 5 kg

1701 12 90 9910

– muu:

 

1701 91 00

– – maitse- või värvainelisanditega

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – muu:

 

1701 99 10

– – – valge suhkur:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 99 10 9100

– – – – muu:

 

– – – – – üldkogusega kuni 10 tonni

1701 99 10 9910

– – – – – muu

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – muu:

 

– – – – muude lisaainetega kui maitse- või värvainelisanditega

1701 99 90 9100


11.   Siirupid ja muud suhkrutooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1702

Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

 

ex 1702 40

– glükoos ja glükoosisiirup fruktoosisisaldusega vähemalt 20 %, kuid alla 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

ex 1702 40 10

– – isoglükoos:

 

– – – fruktoosisisaldusega 41 % kuivaine massist või rohkem

1702 40 10 9100

1702 60

– muu fruktoos ja fruktoosisiirup fruktoosisisaldusega üle 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

1702 60 10

– – isoglükoos

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – muu

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– muu, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkur ja suhkrusiirupisegud fruktoosisisaldusega 50 % kuivaine massist:

 

1702 90 30

– – isoglükoos

1702 90 30 9000

– – karamell:

 

1702 90 71

– – – sahharoosisisaldusega 50 % kuivaine massist või rohkem

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – muu:

 

– – – kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata

1702 90 95 9100

– – – muu, välja arvatud sorboos

1702 90 95 9900

2106

Mujal nimetamata toiduained:

 

ex 2106 90

– muud:

 

– – lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

 

2106 90 30

– – – isoglükoosisürupid

2106 90 30 9000

– – – muud:

 

2106 90 59

– – – – muud

2106 90 59 9000”


(1)  EÜT L 149, 29.6.1968, lk. 46.

(2)  Rasvainesisalduse kindlaksmääramise analüüsimeetodina kasutatakse komisjoni direktiivi 84/4/EMÜ (EÜT L 15, 18.1.1984, lk 28) I lisas trükitud meetodit (meetod A).

(3)  Rasvainesisaldus määratakse kindlaks järgmisel viisil:

proov tuleb purustada nii, et vähemalt 90 % sellest läbib sõela, mille avade läbimõõt on 500 mikromeetrit, ja 100 % läbib sõela, mille avade läbimõõt on 1 000 mikromeetrit,

seejärel kasutatav analüüsimeetod on esitatud direktiivi 84/4/EMÜ I lisas (meetod A).

(4)  Tärklise kuivainesisaldus määratakse kindlaks komisjoni määruse (EÜ) nr 687/208 (EÜT L 192, 19.7.2008 lk 20) IV lisas sätestatud meetodi abil. Tärklise puhtuse kindlaksmääramisel kasutatakse komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ (EÜT L 123, 29.5.1972, lk 6) I lisas avaldatud tärklise polarimeetrilise määramise meetodit.

(5)  Tärklise puhul makstavat eksporditoetust kohandatakse vastavalt järgmisele valemile:

1.

Kartulitärklis: ((tegelik kuivainesisalduse protsendimäär)/80) × eksporditoetus.

2.

Kõik muud tüüpi tärklised: ((tegelik kuivainesisalduse protsendimäär)/87) × eksporditoetus.

Tolliformaalsuste täitmisel märgib taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni toote kuivainesisalduse.

(6)  Eksporditoetust makstakse toodete puhul, mille kuivainesisaldus on vähemalt 78 %. Nende toodete puhul, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 78 %, kohandatakse eksporditoetust vastavalt järgmisele valemile:

((tegelik kuivainesisaldus)/78) × eksporditoetus

Kuivainesisaldus määratakse kindlaks komisjoni direktiivi 79/796/EMÜ (EÜT L 239, 22.9.1979, lk 24) II lisas sätestatud 2. meetodi abil või mis tahes muu sobiva analüüsimeetodi abil, mis pakub vähemalt samu tagatisi.

(7)  Hõlmatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1517/95 (EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51).

(8)  Eksporditoetuse kohaldamisel võetakse arvesse üksnes teraviljasaadustest saadud tärklist. Teraviljasaadused on saadused, mis kuuluvad alamrubriikidesse 0709 90 60 ja 0712 90 19, gruppi 10 ja rubriikidesse 1101, 1102, 1103 ja 1104 (töötlemata ja taastamata), välja arvatud alamrubriik 1104 30 ja kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvate toodete teraviljasisaldus. Kaupade koondnomenklatuuri rubriikidesse 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvate toodete teraviljasisaldust käsitatakse võrdsena lõpptoote massiga. Toetust ei maksta teravilja eest, mille puhul ei ole tärklise päritolu analüüsidega võimalik täpselt kindlaks teha.

(9)  Eksporditoetust makstakse üksnes toodete puhul, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist.

(10)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb esitada komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 (EÜT L 104, 21.4.2007, lk 3).

(11)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1359/2007 (EÜT L 304, 22.11.2007, lk 21).

(12)  EÜT L 308, 8.11.2006, lk 7.

(13)  EÜT L 281, 24.10.2008, lk 3.

(14)  EÜT L 325, 24.11.2006, lk 12.

(15)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas sätestatud korras. „Keskmine sisaldus” viitab määruse (EÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov tuleb võtta partii osast, millel on kõrgeim riskitegur.

(16)  Kollageenisisalduse määramine:

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8. Hüdroksüproliinisisaldus määratakse vastavalt ISO meetodile 3496-1978.

(17)  Tooteid ja nende jaotustükke võib klassifitseerida kõnealusesse alamrubriiki üksnes juhul, kui mõõtmete ja lihaskoe omaduste alusel on võimalik kindlaks teha, et need on saadud nimetatud põhijaotustükkidest. Väljendit „nende jaotustükid” kasutatakse toodete puhul, mille ühiku netomass on vähemalt 100 grammi, või toodete puhul, mis on lõigatud ühtlasteks tükkideks, mida saab selgelt identifitseerida kui nimetatud põhijaotustükist saadud jaotustükke ja mis on pakendatud vähemalt 100-grammise netomassiga pakenditesse.

(18)  Eksporditoetust antakse üksnes toodete puhul, mille nime on tootjaliikmesriigi pädev asutus sertifitseerinud.

(19)  Vorsttoodete puhul, mis on säilitusvedelikku sisaldavas pakendis, antakse eksporditoetust toote netomassi põhjal pärast säilitusvedeliku massi lahutamist.

(20)  Parafiinkatte massi, mis vastab tavapärasele kasutusele kaubanduses, käsitatakse vorsttoote netomassi osana.

(21)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2333/97 (EÜT L 323, 26.11.1997, lk 25).

(22)  Kui vorsttooteid sisaldavad toidusegud (sh valmisroad) klassifitseeritakse oma koostise tõttu rubriiki nr 1601, antakse eksporditoetust üksnes kõnealuste segude koostisse kuuluvate vorsttoodete, liha ja rupsi, sealhulgas mis tahes liiki või päritoluga rasva netomassi põhjal.

(23)  Konte sisaldavate toodete puhul antakse eksporditoetust toote netomassi põhjal pärast kontide massi lahutamist.

(24)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on määruses (EÜ) nr 903/2008 (EÜT L 249, 18.9.2008, lk 3) sätestatud tingimuste täitmine. Ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmisel deklareerib eksportija kirjalikult, et asjaomased tooted vastavad kõnealustele tingimustele.

(25)  Liha- ja rasvasisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2004/2002 (EÜT L 308, 9.11.2002, lk 22) lisas esitatud analüüsimeetodile.

(26)  Mis tahes liiki liha või rupsi sisaldus, sealhulgas mis tahes liiki ja päritoluga rasva sisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 226/89 (EÜT L 29, 31.1.1989, lk 11) lisas esitatud analüüsimeetodile.

(27)  Toodete külmutamine vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 7 lõikele 3 ja artikli 29 lõike 4 punktile g ei ole lubatud.

(28)  Rümbad või poolrümbad võivad olla põselihaga või ilma.

(29)  Abaosad võivad olla põselihaga või ilma.

(30)  Eesosad võivad olla põselihaga või ilma.

(31)  Kõnealust eksporditoetust ei anta üksikute kaelatükkide, põseliha või koos esitatud põseliha ja kaelatükkide puhul.

(32)  Kõnealust eksporditoetust ei anta üksikute kondita kaelatükkide puhul.

(33)  Juhul kui kaupade klassifitseerimine alamrubriiki 1602 41 10 9110 kuuluvate tagaosadena või tagaosade jaotustükkidena ei ole CN-koodi grupi 16 lisamärkuse 2 sätete põhjal õigustatud, võib tootekoodi 1602 42 10 9110 või vajaduse korral 1602 49 19 9130 puhul anda eksporditoetust, ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artikli 51 kohaldamist.

(34)  Juhul kui kaupade klassifitseerimine alamrubriiki 1602 42 10 9110 kuuluvate abaosadena või abaosade tükkidena ei ole CN-koodi grupi 16 lisamärkuse 2 sätete põhjal õigustatud, võib tootekoodi 1602 49 19 9130 puhul anda eksporditoetust, ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 51 kohaldamist.

(35)  Kehtib üksnes kodulinnumunade puhul, mis vastavad Euroopa ühenduste pädeva asutuse poolt ettenähtud tingimustele ja mis kannavad templit tootmisettevõtte identifitseerimisnumbri ja/või muud nõukogu määruses (EÜ) nr 617/2008 (EÜT L 168, 28.6.2008, lk 5) artikli 3 lõikes 5 sätestatud üksikasjade kohta.

(36)  Kui sellesse alamrubriiki kuuluv toode sisaldab vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ei tohi lisatud vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid eksporditoetuse arvutamisel arvesse võtta.

Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Kui kõnealusesse alamrubriiki kuuluv toode koosneb permeaadist, siis eksporditoetust ei maksta.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas toode koosneb permeaadist või kas tootele on lisatud piimavabasid aineid ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ning juhul, kui neid on lisatud:

lisatud piimavaba aine ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisalduse 100 kilogrammi valmistoote massi kohta, ja eelkõige

lisatud vadaku laktoosisisalduse.

(37)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2287/2000 (EÜT L 260, 14.10.2000, lk 22).

(38)  Kui toode sisaldab enne töötlemist või töötlemise ajal lisatud kaseiini ja/või kaseinaate, siis eksporditoetust ei maksta. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud kaseiini ja/või kaseinaate.

(39)  Sellesse alamrubriiki kuuluvate toodete 100 kg netomassi kohta antav eksporditoetus võrdub järgmiste osade summaga:

a)

Nimetatud summa 100 kg kohta, mis korrutatakse 100 kg tootes sisalduva piimaosa protsendimääraga. Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Kui tootele on lisatud vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, tuleb nimetatud summa kilogrammi kohta korrutada 100 kg toote kohta lisatud muu piimaaine kui vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete massiga;

b)

komisjoni määruse (EÜ) nr 1282/2006 (EÜT L 234, 29.8.2006 lk 4) artikli 16 lõike 3 kohaselt arvutatud osa.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas toode koosneb permeaadist või kas tootele on lisatud piimavabasid aineid ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ning juhul, kui neid on lisatud:

lisatud sahharoosi ja/või muu piimavaba aine ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisalduse 100 kilogrammi valmistoote massi kohta, ja eelkõige

lisatud vadaku laktoosisisalduse.

Kui toote piimaaine koosneb permeaadist, siis eksporditoetust ei maksta.

(40)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 707/98 (EÜT L 98, 31.3.1998, lk 11).

(41)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 823/96 (EÜT L 111, 4.5.1996, lk 9).

(42)  

a)

Säilitusvedelikku, eelkõige soolvett sisaldavas kontaktpakendis juustude puhul antakse eksporditoetust netomassi põhjal pärast vedeliku massi lahutamist.

b)

Toetuse arvestamisel ei käsitata toote netomassi hulka kuuluvana pakendamisel kasutatavat kilet, parafiini, tuhka ega vaha.

c)

Kui juust on pakitud kilesse ja kui deklareeritud netomass sisaldab kile massi, vähendatakse toetuse määra 0,5 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja, et juust on pakitud kilesse ja kas deklareeritud netomass sisaldab kile massi või mitte.

d)

Kui juust on pakitud parafiini või tuhka ja kui deklareeritud netomass sisaldab parafiini või tuha massi, vähendatakse toetuse määra 2 % võrra

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja, et juust on pakitud parafiini või tuhka ja kas deklareeritud netomass sisaldab tuha või parafiini massi.

e)

Kui juust on pakitud vahasse, siis tolliformaalsusi täites teatab taotleja deklaratsioonis esitama juustu netomassi, mis ei sisalda vaha massi.

(43)  Kui kõnealuse koodi alla kuuluvate toodete piimavalgu sisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) rasvata piimakuivaines on alla 34 %, siis eksporditoetust ei maksta. Kui kõnealuse koodi alla kuuluvate pulbriliste toodete veesisaldus on toote massist üle 5 %, siis eksporditoetust ei maksta.

Tolliformaalsuste täitmisel peab huvitatud pool selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima minimaalse piimavalgu sisalduse rasvata piimakuivaines ja maksimaalse veesisalduse pulbrilistes toodetes.

(44)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2287/2000 (EÜT L 260, 14.10.2000, lk 22).

(45)  

a)

Kui toode sisaldab muid piimavabu aineid kui vürtse ja maitsetaimi, nagu sinki, pähkleid, krevette, lõhet, oliive, rosinaid, vähendatakse toetuse määra 10 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja selleks ettenähtud deklaratsioonis, et selliseid piimavabu koostisosi on lisatud.

b)

Kui toode sisaldab maitsetaimi või vürtse, eelkõige näiteks sinepit, basiilikut, küüslauku, punet, vähendatakse toetust 1 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja selleks ettenähtud deklaratsioonis, et maitsetaimi ja vürtse on lisatud.

c)

Kui toode sisaldab kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ei võeta lisatud kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid (v.a CN-koodiga 0405 10 50 hõlmatud vadakuvõi) ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ettenähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ja kui on, siis tuleb märkida lisatud kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete (täpsustades vajadusel vadakuvõi sisalduse) ja/või laktoosi ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisaldus 100 kg valmistoote massi kohta.

d)

Osutatud tooted võivad sisaldada lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks, nagu näiteks soola, laapi või hallitust.

(46)  Külmutatud kondenspiima suhtes kohaldatakse sama eksporditoetust, mida kohaldatakse alamrubriikidesse 0402 91 ja 0402 99 kuuluvate toodete puhul.

(47)  CN-koodidega 0403 90 11 – 0403 90 39 hõlmatud külmutatud toodete suhtes kohaldatakse samasid eksporditoetusi, mida kohaldatakse vastavalt CN-koodidega 0490 51 – 0403 90 69 hõlmatud toodete puhul.

(48)  Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud piimavabasid ained, ja kui on, siis lisatud piimavaba aine maksimumsisalduse 100 kg valmistoote massi kohta.

(49)  Selle alamrubriigiga hõlmatud toodete 100 kg netomassi kohta antav eksporditoetus võrdub järgmiste osade summaga:

a)

Nimetatud summa 100 kg kohta, mis korrutatakse 100 kg tootes sisalduva piimaosa protsendimääraga. Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse;

b)

komisjoni määruse (EÜ) nr 1282/2006 (ELT L 234, 29.8.2006, lk 4) artikli 16 lõike 3 kohaselt arvutatud osa.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima sahharoosi maksimumsisalduse toote massist ja selle, kas tootele on lisatud piimavaba ainet, ja kui on, siis lisatud piimavaba aine maksimumsisalduse 100 kg valmistoote massi kohta.

(50)  Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisaaineid, mis on vajalikud kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud lisaaineid, ja kui on, siis lisaainete maksimumsisalduse.


II LISA

„II LISA

EKSPORDITOETUSTE SIHTKOHTADE KOODID

A00

Kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

A01

Muud sihtkohad.

A02

Kõik sihtkohad, välja arvatud Ameerika Ühendriigid.

A03

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits.

A04

Kõik kolmandad riigid.

A05

Muud kolmandad riigid.

A10

EFTA riigid (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

Island, Norra, Liechtenstein, Šveits.

A11

ACP riigid (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid (Lomé konventsioon))

Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama saared, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik, Komoorid (v.a Mayotte), Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Etioopia, Fidži saared, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Ekvatoriaal-Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libeeria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritaania, Mosambiik, Namiibia, Niger, Nigeeria, Uganda, Paapua Uus-Guinea, Dominikaani Vabariik, Rwanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja Grenadiinid, Saint Lucia, Saalomoni Saared, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Seišellid, Sierra Leone, Somaalia, Sudaan, Suriname, Svaasimaa, Tansaania, Tšaad, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Sambia, Zimbabwe.

A12

Vahemere piirkonna riigid ja territooriumid

Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Türgi, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Kosovo, nagu seda on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, Liibanon, Süüria, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania.

A13

OPECi riigid (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon)

Alžeeria, Liibüa, Nigeeria, Gabon, Venezuela, Iraak, Saudi Araabia, Kuveit, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Indoneesia.

A14

ASEANi riigid (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni riigid)

Myanmar, Tai, Laos, Vietnam, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid.

A15

Ladina-Ameerika riigid

Mehhiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Dominikaani Vabariik, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Peruu, Brasiilia, Tšiili, Boliivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

SAARCi riigid (Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldiivid, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Euroopa Liitu mittekuuluvad EMP (Euroopa Majanduspiirkond) riigid

Island, Norra, Liechtenstein.

A18

Kesk- ja Ida-Euroopa riigid või territooriumid

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Kosovo, nagu seda on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

A19

NAFTA riigid (Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko.

A20

Mercosur’i riigid (Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg)

Brasiilia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Aasia uusindustriaalmaad

Singapur, Korea Vabariik, Taiwan, Hongkong.

A22

Kiiresti areneva majandusega Aasia riigid

Tai, Malaisia, Singapur, Korea Vabariik, Taiwan, Hongkong.

A23

APECi (Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö) riigid

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko, Tšiili, Tai, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid, Hiina, Korea Vabariik, Jaapan, Taiwan, Hongkong, Austraalia, Paapua Uus-Guinea, Uus-Meremaa.

A24

Sõltumatute Riikide Ühendus

Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan.

A25

OECD-sse (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) mittekuuluvad riigid

Island, Norra, Šveits, Türgi, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko, Korea Vabariik, Jaapan, Austraalia, Austraalia Vaikse ookeani territooriumid, Uus-Meremaa, Uus-Meremaa Vaikse ookeani territooriumid.

A26

Euroopa riigid või territooriumid, mis ei kuulu Euroopa Liitu

Island, Norra, Liechtenstein, Šveits, Fääri saared, Andorra, Gibraltar, Vatikan, Türgi, Albaania, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ning Kosovo, nagu seda on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis nr 1244, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

A27

Aafrika (A28) (A29)

Põhja-Aafrika riigid ja territooriumid, muud Aafrika riigid.

A28

Põhja-Aafrika riigid või territooriumid

Ceuta ja Melilla, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus.

A29

Muud Aafrika riigid

Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Rwanda, Burundi, Saint-Helena ja sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Keenia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Madagaskar, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Zimbabwe, Malawi, Lõuna-Aafrika, Namiibia, Botswana, Svaasimaa, Lesotho.

A30

Ameerika (A31) (A32) (A33)

Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Antillid, Lõuna-Ameerika.

A31

Põhja-Ameerika

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Gröönimaa, Saint-Pierre ja Miquelon.

A32

Kesk-Ameerika ja Antillid

Mehhiko, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Kuuba, Saint Kitts ja Nevis, Haiti, Bahama, Turks ja Caicos, Dominikaani Vabariik, USA Neitsisaared, Antigua ja Barbuda, Dominica, Kaimanisaared, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Briti Neitsisaared, Barbados, Montserrat, Trinidad ja Tobago, Grenada, Aruba, Hollandi Antillid.

A33

Lõuna-Ameerika

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peruu, Brasiilia, Tšiili, Boliivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandi saared.

A34

Aasia (A35) (A36)

Lähis- ja Kesk-Ida riigid, muud Aasia riigid.

A35

Lähis- ja Kesk-Ida riigid

Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen.

A36

Muud Aasia riigid

Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Afganistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldiivid, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Tai, Laos, Vietnam, Kambodža, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid, Mongoolia, Hiina, Põhja-Korea, Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong, Aomen.

A37

Okeaania ja polaaralad (A38) (A39)

Austraalia ja Uus-Meremaa, muud Okeaania ja polaaralade riigid.

A38

Austraalia ja Uus-Meremaa

Austraalia, Austraalia Vaikse ookeani territooriumid, Uus-Meremaa, Uus-Meremaa Vaikse ookeani territooriumid.

A39

Muud Okeaania ja polaaralade riigid

Paapua Uus-Guinea, Nauru, Saalomoni Saared, Tuvalu, Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad, Ameerika Vaikse ookeani territooriumid, Wallis ja Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Põhja-Mariaanid, Prantsuse Polüneesia, Mikroneesia Liiduriigid (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshalli Saared, Palau, polaaralad.

A40

Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)

Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad, Wallis ja Futuna, Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid, Saint Pierre ja Miquelon, Mayotte, Hollandi Antillid, Aruba, Gröönimaa, Anguilla, Kaimanisaared, Falklandi saared, Lõuna-Sandwichi saared ja sõltkonnad, Turks ja Caicos, Briti Neitsisaared, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena ja sõltkonnad, Briti Antarktise alad, Briti India ookeani ala.

A96

Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgoland.

A97

Ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine

Määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36, 44 ja 45 osutatud sihtkohad.”


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/76


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1345/2008,

23. detsember 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 2136/89, milles sätestatakse sardiinikonservide ühised turustusnormid ning sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 104/2000 nähakse ette võimalus võtta ühenduses vastu kalatoodete ühised turustusnormid eelkõige selleks, et hõlbustada ausal konkurentsil põhinevat kauplemist. Kõnealused normid võivad eelkõige hõlmata märgistamist.

(2)

Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2136/89 (2) on kehtestatud sardiinikonservide ühised turustusnormid ning ühenduses turustatavate sardiinikonservide ja sardiinikonservilaadsete toodete müüginimetused.

(3)

Kuna ühenduses on üha suuremas valikus konserve, mida turustatakse ja esitletakse samamoodi nagu sardiinikonserve, on vaja tarbijatele anda piisavalt teavet toote olemuse ja põhiomaduste kohta. Seetõttu on vaja muuta ühenduses sardiinikonservidega analoogselt turustatavate ja esitletavate konservide müüginimetuste kohta kehtivaid eeskirju.

(4)

Selleks tuleks arvesse võtta Codex Alimentarius’e standardit Codex STAN94 (muudetud 2007) ja konkreetseid ühenduse turul valitsevaid tingimusi.

(5)

Turu läbipaistvuse, ausa konkurentsi ja valikuvõimaluste rohkuse huvides on vaja lisada liik Strangomera bentincki nende liikide hulka, millest on lubatud valmistada sardiinikonservilaadsed tooteid.

(6)

Sardiinikonservilaadsete toodete identifitseerimise parandamiseks tuleks iga liigi puhul kasutada määrava terminina liigi teaduslikku nimetust ja geograafilist piirkonda, kust asjaomane liik on püütud.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud nõuete kohaldamine ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ (toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) kohaldamist.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2136/89 vastavalt muuta.

(9)

Käitlejatele uute nõuetega kohanemise võimaldamiseks tuleks ette näha üleminekuaeg seoses nende toodete turuleviimisega, mis vastavad määruse (EMÜ) nr 2136/89 praeguse versiooni nõuetele.

(10)

Kalandustooteturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2136/89 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1a lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:

„k)

Strangomera bentincki”.

2)

Artikkel 7a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7a

1.   Ilma et see piiraks direktiivi 2000/13/EÜ kohaldamist, võib sardiinikonservilaadseid tooteid turustada ühenduses müüginimetuse all, milles mõiste „sardiinid” esineb koos liigi teadusliku nimetusega ja selle geograafilise piirkonna nimetusega, kust asjaomane liik on püütud.

2.   Kui lõikega 1 ette nähtud müüginimetus märgitakse sardiinikonservilaadse toote pakendile, peab märgistus olema selge ja eristatav.

3.   Teaduslikus nimetuses sisaldub igal juhul ladinakeelne üld- ja liiginimetus.

4.   Geograafilist piirkonda märgib üks nimetustest, mis on loetletud käesoleva määruse lisa esimeses veerus, võttes arvesse lisa teises veerus sätestatud vastavat piirkonna koodi.

5.   Ühe müüginimetuse all turustatakse ainult üht liiki.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Tooteid, mis vastasid määruse (EMÜ) nr 2136/89 nõuetele enne selle muutmist käesoleva määrusega, võib siiski turule viia kuni 1. novembrini 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

(2)  EÜT L 212, 22.7.1989, lk 79.

(3)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.


LISA

Geograafiliste piirkondade nimetused ja koodid

Geograafilise piirkonna nimetus, nagu on osutatud artikli 7a lõikes 1

Piirkonna kood (1)

Atlandi ookeani loodeosa

FAO piirkond 21

Atlandi ookeani kirdeosa (2)

FAO piirkond 27

Läänemeri

FAO piirkond 27.IIId

Atlandi ookeani kesk- ja lääneosa

FAO piirkond 31

Atlandi ookeani kesk- ja idaosa

FAO piirkond 34

Atlandi ookeani edelaosa

FAO piirkond 41

Atlandi ookeani kaguosa

FAO piirkond 47

Vahemeri

FAO piirkonnad 37.1, 37.2 ja 37.3

Must meri

FAO piirkond 37.4

India ookean

FAO piirkonnad 51 ja 57

Vaikne ookean

FAO piirkonnad 61, 67, 71, 77, 81, 87

Antarktika

FAO piirkonnad 48, 58 ja 88

Põhja-Jäämeri

FAO piirkond 18


(1)  FAO aastaraamat. Kalandusstatistika. Saagid. Vol. 86/1. 2000.

(2)  Välja arvatud Läänemeri.


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/79


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1346/2008,

23. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 950/2006, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 148 lõiget 1 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt kirjavahetuse vormis lepingule Euroopa Ühenduse ja Kuuba Vabariigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII, mis käsitleb kontsessioonide muutmist Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (2) (heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/870/EÜ) (3) kohustub ühendus lisama turustusaastaks 2008/2009 Kuubale 20 000-tonnise erikvoodi rafineerimiseks ette nähtud toor-roosuhkru jaoks tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta.

(2)

Kõnealune kvoot tuleks avada ja seda tuleks hallata kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 950/2006 (4) CXL kontsessioonisuhkruna.

(3)

Spekulatsioonide vältimiseks seoses impordilitsentsidega riigile eraldatud impordikvootide puhul tuleks ette näha sätted, millega antakse võimalus esitada impordilitsentsitaotlus ainult nendele ettevõtjatele, kellel on ekspordiriigi pädeva asutuse väljastatud ekspordilitsents.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 950/2006 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 950/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 24 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Turustusaastaks 2008/2009 avatakse tariifikvoot 126 925 tonni rafineerimiseks ette nähtud ja CN-koodi 1701 11 10 alla kuuluva toor-roosuhkru importimiseks CXL kontsessioonisuhkruna tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud kogused jagatakse päritoluriikide vahel järgmiselt:

Kuuba

78 969 tonni,

Brasiilia

34 054 tonni,

Austraalia

9 925 tonni,

muud kolmandad riigid

3 977 tonni.”

2.

Artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:

„Koos Kuuba, Brasiilia ja Austraalia impordilitsentsitaotlusega esitatakse ekspordiriigi pädeva asutuse välja antud ekspordilitsentsi originaal vastavalt II lisas toodud näidisele sama koguse kohta, mis on osutatud litsentsitaotluses.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 29.

(3)  ELT L 308, 19.11.2008, lk 27.

(4)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 1.


24.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/81


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1347/2008,

23. detsember 2008,

millega määratakse kindlaks alates 1. jaanuarist 2009 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 1 on ette nähtud, et CN-koodide 1001 10 001001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidkülviseeme) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See maks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikega 2 on ette nähtud, et nimetatud artikli lõikes 1 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind on artiklis 4 täpsustatud korras iga päeva kohta määratud tüüpiliste CIF-impordihindade keskmine.

(4)

Seepärast tuleks alates 1. jaanuarist 2009 kehtestada impordimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 1. jaanuarist 2009 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. detsember 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 136 lõikes 1 osutatud toodete impordimaksud, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00

keskmise kvaliteediga

0,00

madala kvaliteediga

0,00

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00

1002 00 00

RUKIS

55,22

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

29,22

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

29,22

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

55,22


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

15.12.2008-22.12.2008

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(EUR/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minnéapolis

Chicago

Noteering

176,48

108,62

FOB-hind USAs

217,05

207,05

187,05

96,33

Lahe lisatasu

12,22