ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 335

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
13. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1241/2008, 12. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1242/2008, 8. detsember 2008, millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1243/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas ( 1 )

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1244/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1245/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1615/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Nepali eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

30

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1246/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 23 lõiget 2 ning II ja III lisa seoses veinituru ühise korralduse vahendite ümberpaigutamisega maaelu arengusse

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1247/2008, 11. detsember 2008, millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 955/2005, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 1002/2007, (EÜ) nr 27/2008 ja (EÜ) nr 1067/2008 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal maguskartuli, maniokitärklise, manioki, teravilja, riisi ja oliiviõli tariifikvootide raames ning määrustest (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 1518/2003, (EÜ) nr 596/2004 ja (EÜ) nr 633/2004 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal veise-, vasika- ja sealiha, munade ning kodulinnuliha sektoris

35

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/939/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. detsember 2008, Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut) allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

39

Kirjavahetuse vormis leping Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

41

 

 

Komisjon

 

 

2008/940/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. oktoober 2008, millega sätestatakse aruandluse standardnõuded teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklike ühenduse kaasrahastatavate likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammide jaoks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6032 all)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2008, nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7803 all)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. detsember 2008, millega kohandatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes alates 1. augustist 2007, 1. septembrist 2007, 1. oktoobrist 2007, 1. novembrist 2007, 1. detsembrist 2007 ja 1. jaanuarist 2008 kohaldatavaid paranduskoefitsiente

94

 

 

2008/943/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2008, kondiõli nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8083 all)  ( 1 )

97

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/944/ÜVJP, 8. detsember 2008, millega määratletakse sõjatehnoloogia ja -varustuse ekspordi kontrolli reguleerivad ühiseeskirjad

99

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1241/2008,

12. detsember 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 13. detsembril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1242/2008,

8. detsember 2008,

millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuni 1965. aasta määrust 79/65/EMÜ, millega luuakse Euroopa Majandusühenduse põllumajandusettevõtete tulusid ja majandustegevust käsitlevate raamatupidamisandmete kogumise võrk, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4, artikli 6 lõiget 2 ja artikli 7 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduses on tootmisstruktuurid ja süsteemid väga erinevad. Põllumajandusettevõtete struktuuriomaduste ja nende majandustulemuste analüüsi hõlbustamiseks on komisjoni 7. juuni 1985. aasta otsusega 85/377/EMÜ (millega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus) (2) kehtestatud põllumajandusettevõtete asjakohane ja ühtne liigitus majandusliku suuruse ja põllumajandustootmise viisi järgi.

(2)

Ühenduse liigitus peab olema moodustatud nii, et see võimaldab koostada rohkem või vähem ühtseid põllumajandusettevõtete rühmi ning võrrelda ettevõtete olukorda.

(3)

Võttes arvesse põllumajandustootjate sissetuleku jaoks ettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevuse suurenevat tähtsust, tuleks ühenduse liigitusse lisada muutuv liigitus, mis kajastab ettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevuse tähtsust.

(4)

Määruse 79/65/EMÜ artikli 4 lõikes 1, artikli 6 lõike 1 punktis b ja artikli 7 lõikes 2 kehtestatud eesmärkide saavutamiseks tuleks ühenduse liigituse jaoks kehtestada rakenduseeskirjad. Lisaks sellele tuleks ühenduse liigitust kohaldada selliste aruandvate tootjate suhtes, kes kasutavad ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu (FADN) kaudu kogutud raamatupidamisandmeid.

(5)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1166/2008 (mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 571/88) (3) IV lisale peavad valimi põhjal tehtud põllumajandusettevõtete struktuuriuuringud olema statistiliselt representatiivsed, arvestades põllumajandusettevõtete liiki ja suurust kooskõlas ühenduse liigitusega. Seepärast tuleks ühenduse liigitust kohaldada ka selliste põllumajandusettevõtete suhtes, mille kohta on andmed kogutud ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu kaudu.

(6)

Põllumajandustootmise viis ja põllumajandusettevõtte majanduslik suurus tuleks kindlaks määrata alati positiivseks jääva majandusliku kriteeriumi lausel. Seepärast on asjakohane kasutada standardtoodangut. Standardtoodangud kehtestatakse toodete alusel. Toodete loetelu, mille kohta standardtoodangut arvutatakse, tuleks viia vastavusse määruse (EÜ) nr 1166/2008 kohastes põllumajandusettevõtete struktuuriuuringutes kasutatud näitajate loeteluga. Põllumajandusettevõtete liigituse kohaldamise lubamiseks ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgus on vaja kehtestada vastavustabel põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute näitajate ja ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrku kuuluva põllumajandusaruande rubriikide vahel.

(7)

Standardtoodangud põhinevad viieaastase võrdlusperioodi keskmistel väärtustel, kuid majandussuundumusi arvesse võttes oleks vaja neid korrapäraselt ajakohastada nii, et liigituse kohaldamist võiks mõistlikult edasi kasutada. Ajakohastamise sagedus peaks olema seotud nende aastatega, mil põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid tehakse.

(8)

Andmesidevõrku FADN 2010 lisatavate aruandvate tootjate valikukava koostamiseks tuleks sätestada, et käesolevas määruses määratletud liigitust kohaldataks juba 2007. aasta põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute suhtes. Kõnealuse liigituse alusel klassifitseeritud põllumajandusettevõtete olukorda käsitlevate analüüside võrreldavuse tagamiseks tuleks lisaks ette näha, et seda kohaldatakse põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute ja FADNi suhtes enne 2010. aastat. Seepärast tuleks lisada erand tingimusel, et standardtoodangud on arvutatud 2004. aasta võrdlusperioodi kohta.

(9)

Standardtoodangud ja nende arvutamiseks vajalikud andmed tuleb komisjonile edastada iga liikmesriigi poolt vastavalt määruse 79/65/EMÜ artiklile 6 määratud kontaktasutuse kaudu. Tuleks sätestada, et kontaktasutus edastab komisjonile vajalikku teavet vahetult komisjoni kehtestatud teabesüsteem kaudu. Lisaks sellele tuleks ette näha, et kõnealune süsteem võimaldab nõutavat elektroonilist teabevahetust näidiste alusel, mis on kontaktasutusele selle süsteemi kaudu kättesaadavad. Samuti tuleks ette näha, et komisjon teavitab liikmesriike arvutisüsteemi rakendamise üldtingimustest ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee kaudu.

(10)

Selguse huvides ja võttes arvesse asjaolu, et ühenduse liigitus on pigem üldiselt kui konkreetsete andmesaajate suhtes kohaldatav meede, on asjakohane otsus 85/377/EMÜ asendada määrusega.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ühenduse põllumajandusettevõtete liigitus (edaspidi „liigitus”), mis on ühenduses kehtiv põllumajandusettevõtete ühtne liigitus kõnealuste ettevõtete põllumajandustootmise viisi ja majandusliku suuruse ning ettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevuse tähtsuse alusel.

2.   Liigitust kohaldatakse peamiselt ühenduse põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute ja ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu raames kogutud andmete esitamiseks põllumajandustootmise viisi ja majandusliku suurusklassi alusel.

Artikkel 2

Põllumajandustootmise viis

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel määratakse põllumajandusettevõtte „põllumajandustootmise viis” kindlaks eri tegevusalade suhtelise panuse põhjal kõnealuse põllumajandusettevõtte kogustandardtoodangusse. Standardtoodang sätestatakse vastavalt artiklile 5.

2.   Olenevalt nõutud üksikasjade hulgast jaotatakse põllumajandustootmise viisid järgmiselt:

a)

üldised põllumajandustootmise viisid,

b)

peamised põllumajandustootmise viisid,

c)

põllumajandustootmise eriviisid.

Põllumajandusettevõtete liigitus põllumajandustootmise viisi põhjal on sätestatud I lisas.

Artikkel 3

Põllumajandusettevõtte majanduslik suurus

Põllumajandusettevõtte majanduslik suurus määratakse kindlaks põllumajandusettevõtte kogustandardtoodangu põhjal. Kõnealust väärtust väljendatakse eurodes. Põllumajandusettevõtte majandusliku suuruse ja majandusliku suurusklassi arvutamise meetod sätestatakse II lisas.

Artikkel 4

Ettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevus

Ettevõttega otseselt seotud (muu kui ettevõtte põllumajandusetegevus) kõrvaltegevuse tähtsus määratakse kindlaks protsendimäära alusel, mille moodustab ettevõtte kõrvaltegevus põllumajandusettevõtte lõpptoodangust. Kõnealust suhtarvu väljendatakse protsendimäärana. Kõnealused protsendimäärad sätestatakse III lisa C osas.

Lõpptoodang, kõnealuse suhtarvu hindamise määratlus ja meetod on sätestatud III lisa A ja B osas.

Artikkel 5

Standardtoodang ja kogustandardtoodang

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse „standardtoodangut” kogutoodangu standardväärtusena.

Iga piirkonna jaoks määratakse kindlaks standardtoodang vastavalt käesoleva määruse IV lisale ning põllumajandusettevõtete struktuuriuuringu põllukultuuride ja kariloomadega seotud näitajad määratakse kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1166/2008 III lisale.

Arvutusmeetod iga tegevusvaldkonna standardtoodangute kindlaksmääramiseks ning vastavate andmete kogumise kord on sätestatud käesoleva määruse IV lisas.

2.   Põllumajandusettevõtte kogustandardtoodang vastab iga omaduse väärtuste summale, mis saadakse, korrutades standardtoodangu ühiku kohta vastavate ühikute arvuga.

3.   Põllumajandusettevõtte struktuuriuuringu jaoks standardtoodangu arvutamiseks aastal n tähendab „võrdlusperiood” aastat n–3, mis hõlmab viit järjestikust aastat alates aastast n–5 kuni aastani n–1.

Standardtoodangute kindlaksmääramiseks kasutatakse esimeses lõigus osutatud viieaastase võrdlusperioodi jooksul arvutatud keskmisi põhiandmeid. Majandussuundumusi arvesse võttes ajakohastatakse neid vähemalt iga kord siis, kui tehakse struktuuriuuringut.

Esimene võrdlusperiood, mille kohta standardtoodangud arvutatakse, vastab 2007. aasta võrdlusperioodile, mis hõlmab kalendriaastaid 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009 või põllumajandusliku tootmise aastaid 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ja 2009/2010.

4.   Erandina lõikest 3 arvutavad liikmesriigid 2004. aasta võrdlusperioodi jaoks standardtoodangud vastavalt omadustele, mis on loetletud 2007. aasta struktuuriuuringus, nagu on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 204/2006. (4) Sel juhul hõlmab võrdlusperiood kas kalendriaastaid 2003, 2004, 2005 või põllumajandusliku tootmise aastaid 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Artikkel 6

Komisjonile edastamine

1.   Standardtoodangud ja IV lisa 3. osas osutatud andmed edastatakse komisjonile (Eurostat) iga liikmesriigi poolt vastavalt määruse 79/65/EMÜ artiklile 6 määratud kontaktasutuse või selleks volitatud asutuse kaudu.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile standardtoodangud aasta n võrdlusperioodi kohta ning IV lisa 3. osas osutatud andmed enne aasta n+3 31. detsembrit või kui vaja, enne sellist tähtaega, mille komisjon määrab pärast konsulteerimist ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komiteega.

Standardtoodangud 2004. aasta võrdlusperioodi kohta edastatakse komisjonile 31. detsembriks 2008.

3.   Standardtoodangute ja lõikes 1 osutatud andmete edastamiseks kasutavad liikmesriigid arvutisüsteeme, mis võimaldavad komisjoni (Eurostat) poolt kättesaadavaks tehtud dokumentide ja teabe vahetamist elektrooniliselt komisjoni ja liikmesriikide vahel.

4.   Komisjon kehtestab edastamist vajavate dokumentide vormi ja sisu näidiste või küsimustike alusel, mis on tehtud kättesaadavaks lõikes 3 osutatud süsteemide kaudu. Lõikes 1 osutatud andmete omadusi käsitlevad sätted määratletakse ühenduse põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu komitee töö raames.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus 85/377/EMÜ tunnistatakse kehtetuks.

Otsust 85/377/EMÜ kohaldatakse siiski edasi, et liigitada põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu põllumajandusettevõtted kuni 2009. aruandeaastani (kaasa arvatud) ja nõukogu määruses (EMÜ) nr 571/88 (5) osutatud põllumajandusettevõtete struktuuriuuringu ettevõtted kuni 2007. aasta uuringuni (kaasa arvatud).

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt V lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 2010. aruandeaastast põllumajandusliku raamatupidamise andmesidevõrgu ning alates 2010. uuringuaastast põllumajandusettevõtete struktuuriuuringu suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT 109, 23.6.1965, lk 1859/65.

(2)  EÜT L 220, 17.8.1985, lk 1.

(3)  ELT L 321, 1.12.2008, lk 14.

(4)  ELT L 34, 7.2.2006, lk 3

(5)  EÜT L 56, 2.3.1988, lk 1.


I LISA

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE LIIGITUS PÕLLUMAJANDUSTOOTMISE VIISI PÕHJAL

A.   LIIGITUSKAVA

Spetsialiseerunud põllumajandusettevõtted – põllukultuurid

Üldine põllumajandustootmise viis

Peamine põllumajandustootmise viis

Põllumajandustootmise eriviis

1.

Põllukultuuridele spetsialiseerunud ettevõtted

15.

Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

151.

Teraviljale (v.a riis), õlikultuuridele ja valgurikastele kultuuridele spetsialiseerunud ettevõtted

152.

Riisi tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

153.

Teravili, õliseemned, valgukultuurid ja riis

16.

Üldviljelus

161.

Juurvilja tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

162.

Teravili, õliseemned, valgukultuurid ja juurvili

163.

Põlluköögiviljade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

164.

Tubakakasvatus

165.

Puuvillakasvatus

166.

Mitmesuguste põllukultuuride kasvatus

2.

Aiandusele spetsialiseerunud ettevõtted

21.

Spetsialiseerunud aiandusele, sisetingimustes

211.

Spetsialiseerunud köögiviljadele, sisetingimustes

212.

Spetsialiseerunud lilledele ja dekoratiivtaimedele, sisetingimustes

213.

Spetsialiseerunud mitmele aiandusalale, sisetingimustes

22.

Spetsialiseerunud aiandusele, avamaal

221.

Spetsialiseerunud köögiviljadele, avamaal

222.

Spetsialiseerunud lilledele ja dekoratiivtaimedele, avamaal

223.

Spetsialiseerunud mitmele aiandusalale, avamaal

23.

Muu aiandus

231.

Spetsialiseerunud seentele

232.

Spetsialiseerunud puukoolidele

233.

Erinevad aianduse liigid

3.

Spetsialiseerunud pikaajalistele kultuuridele

35.

Spetsialiseerunud viinamarjaistandustele

351.

Spetsialiseerunud kvaliteetveinile

352.

Spetsialiseerunud muule veinile kui kvaliteetveinile

353.

Spetsialiseerunud lauaviinamarjadele

354.

Muud viinamarjaistandused

36.

Spetsialiseerunud puuviljale ja tsitruselistele

361.

Spetsialiseerunud puuviljadele (v.a tsitruselised, troopilised puuviljad ja pähklid)

362.

Spetsialiseerunud tsitruselistele

363.

Spetsialiseerunud pähklitele

364.

Spetsialiseerunud troopilistele puuviljadele

365.

Spetsialiseerunud puuviljadele, tsitruselistele, troopilistele puuviljadele ja pähklitele, segatootmine

37.

Spetsialiseerunud oliividele

370.

Spetsialiseerunud oliividele

38.

Erinevad pikaajalised kultuurid

380.

Erinevad pikaajalised kultuurid


Spetsialiseerunud põllumajandusettevõtted – loomakasvatustoodang

Üldine põllumajandustootmise viis

Peamine põllumajandustootmise viis

Põllumajandustootmise eriviis

4.

Spetsialiseerunud kariloomadele

45.

Spetsialiseerunud piimandusele

450.

Spetsialiseerunud piimandusele

46.

Spetsialiseerunud veistele – kasvatamine ja nuumamine

460.

Spetsialiseerunud veistele – kasvatamine ja nuumamine

47.

Veised – piimandus, kasvatamine ja nuumamine

470.

Veised – piimandus, kasvatamine ja nuumamine

48.

Lambad, kitsed ja teised kariloomad

481.

Spetsialiseerunud lammastele

482.

Spetsialiseerunud lammastele ja kitsedele

483.

Spetsialiseerunud kitsedele

484.

Erinevad kariloomad

5.

Spetsialiseerunud teratoidulistele

51.

Spetsialiseerunud sigadele

511.

Spetsialiseerunud seakasvatusele

512.

Spetsialiseerunud sigade nuumamisele

513.

Sigade kasvatamine ja nuumamine

52.

Spetsialiseerunud kodulindudele

521.

Spetsialiseerunud munakanadele

522.

Spetsialiseerunud kodulinnulihale

523.

Munakanad ja kodulinnuliha

53.

Erinevad teratoidulised

530.

Erinevad teratoidulised


Mitme tegevusalaga põllumajandusettevõtted

Üldine põllumajandustootmise viis

Peamine põllumajandustootmise viis

Põllumajandustootmise eriviis

6.

Segakultuuride kasvatamine

61.

Segakultuuride kasvatamine

611.

Aiandus ja pikaajalised kultuurid

612.

Põllukultuurid ja aiandus

613.

Põllukultuurid ja viinamarjaistandused

614.

Põllukultuurid ja pikaajalised kultuurid

615.

Segakultuurid, peamiselt põllukultuurid

616.

Muud segakultuurid

7.

Mitme tegevusalaga loomakasvatusettevõtted

73.

Erinevad koduloomad, peamiselt kariloomad

731.

Erinevad koduloomad, peamiselt piimandus

732.

Erinevad koduloomad, peamiselt kariloomad

74.

Erinevad koduloomad, peamiselt teratoidulised

741.

Erinevad koduloomad: teratoidulised ja piimandus

742.

Erinevad kariloomad: teratoidulised ja kariloomad

8.

Segakultuurid – kariloomad

83.

Põllukultuurid ja kariloomad

831.

Põllukultuurid koos piimandusega

832.

Piimandus koos põllukultuuridega

833.

Põllukultuurid ja kariloomad

834.

Kariloomad ja põllukultuurid

84.

Erinevad kultuurid ja kariloomad

841.

Põllukultuurid ja teratoidulised

842.

Pikaajalised kultuurid ja kariloomad

843.

Mesindus

844.

Erinevad segakultuurid ja koduloomad

9.

Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

90.

Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

900.

Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

B.   VASTAVUSTABEL JA KOODIDE ÜMBERRÜHMITAMINE

I.   Struktuuriuuringute ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu (FADN) põllumajandusaruannete rubriikide vastavus

Samaväärsed rubriigid standardtoodangute kasutamiseks

Rubriigi jaoks kasutatav kood

Põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevad ühenduse uuringud aastatel 2010, 2013 ja 2016

(Määrusega (EÜ) nr 1166/2008

Põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu põllumajandusaruanne

(Määrus (EÜ) nr 868/2008 põllumajandusaruande kohta (1))

I.   

Põllukultuurid

2.01.01.01.

Pehme nisu ja speltanisu

120.

Pehme nisu ja speltanisu

2.01.01.02.

Kõva nisu

121.

Kõva nisu

2.01.01.03.

Rukis

122.

Rukis (sealhulgas meslin)

2.01.01.04.

Oder

123.

Oder

2.01.01.05.

Kaer

124.

Kaer

125.

Suviviljasegud

2.01.01.06.

Maisiterad

126.

Teramais (sealhulgas niiske teramais)

2.01.01.07.

Riis

127.

Riis

2.01.01.99.

Muu terade saamiseks kasvatatav teravili

128.

Muu teravili

2.01.02.

Terade (sealhulgas seemne ning teravilja ja kaunviljade segude) saamiseks kasutatavad kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed

129.

Valgurikkad taimed

2.01.02.01.

Hernes, põlduba ja maguslupiin

360.

Hernes, põlduba ja maguslupiin

361.

Läätsed, kikerhernes ja hiirehernes

330.

Muud valgurikkad kultuurid

2.01.03.

Kartul (sealhulgas varajane ja seemnekartul)

130.

Kartul (sealhulgas varajane kartul ja seemnekartul)

2.01.04.

Suhkrupeet (v.a seeme)

131.

Suhkrupeet (v.a seeme)

2.01.05.

Söödajuurvili ja muguljuurvili (v.a seeme)

144.

Söödajuurvili ja ristõielised (v.a seeme)

2.01.06.01.

Tubakas

134.

Tubakas

2.01.06.02.

Humal

133.

Humal

2.01.06.03.

Puuvill

347.

Puuvill

2.01.06.04.

Raps ja rüps

331.

Raps

2.01.06.05.

Päevalill

332.

Päevalill

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Linaseemned (õlilina)

364.

Lina, v.a kiulina

2.01.06.08.

Muud õliseemnekultuurid

334.

Muud õliseemned

2.01.06.09.

Lina

373.

Lina

2.01.06.10.

Harilik kanep

374.

Kanep

2.01.06.11.

Muud kiutaimed

 

2.01.06.12.

Aromaatsed taimed, ravimtaimed ja maitsetaimed

345.

Ravimtaimedest maitsetaimed, lõhnataimed ja vürtsid, sh tee, kohv ja kohvisigur

2.01.06.99.

Mujal nimetamata tehnilised kultuurid

346.

Suhkruroog

348.

Muud tehnilised kultuurid

2.01.07.

Värsked köögiviljad, melonid, maasikad

 

2.01.07.01.

Avamaal või madala katte all (sisseminekuvõimaluseta)

 

2.01.07.01.01.

Põllul

136.

Põllul kasvatatav avamaa köögivili, melonid ja maasikad

2.01.07.01.02.

Aiamaal

137.

Aias avamaal kasvatatav värske köögivili, melonid ja maasikad

2.01.07.02.

Klaasi või muu kaitsekatte all (sisseminekuvõimalusega)

138.

Varjualuses kasvatatud värske köögivili, melonid ja maasikad

2.01.08.

Lilled ja dekoratiivtaimed (v.a puukoolid)

 

2.01.08.01.

Avamaal või madala katte all (sisseminekuvõimaluseta)

140.

Avamaa (v.a puukooli) lilled ja dekoratiivtaimed

2.01.08.02.

Klaasi või muu kaitsekatte all (sisseminekuvõimalusega)

141.

Varjualuses kasvatatud lilled ja dekoratiivtaimed

2.01.09.

Haljalt koristatud taimed

 

2.01.09.01.

Ajutine rohumaa

147.

Ajutine rohumaa

2.01.09.02.

Muud haljalt koristatud taimed

145.

Muud söödakultuurid

2.01.09.02.01.

Haljasmais

326.

Söödamais

2.01.09.02.02.

Liblikõielised taimed

NING

327.

Muud siloteraviljad

NING

2.01.09.02.99.

Mujal nimetamata haljalt koristatud taimed

328.

Muud söödakultuurid

2.01.10.

Viljelusmaa seemned ja seemikud

142.

Rohuseemned

143.

Muud seemned

2.01.11.

Muud põllukultuurid

148.

Muud põllukultuurid, mis ei kuulu rubriikidesse 120–147

149.

Külvivalmis rendile antav maa, sh töötajatele naturaaltasuna kasutamiseks antav maa

2.01.12.01.

Subsiidiumideta kesa

146.

Kesad

Puuduvate andmete kood 3: rahalise toetuseta kesa

2.01.12.02.

Kesa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses

146.

Kesad

Puuduvate andmete kood 8: harimata maa, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille puhul on põllumajandusettevõttel õigus saada rahalist toetust

2.03.01.

Püsirohumaa ja heinamaa, v.a looduslik rohumaa

150.

Heinamaad ja püsikarjamaad

2.03.02.

Looduslik rohumaa

151.

Looduslik rohumaa

2.03.03.

Püsirohumaa, mida ei kasutata enam tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume

314.

Püsirohumaa, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume

2.04.01.

Puuvilja- ja marjaistandikud

152.

Viljapuu- ja marjaaiad

2.04.01.01.

Puuviljasordid

 

2.04.01.01.01.

Parasvöötme puuviljad

349.

Õunviljad

350.

Luuviljad

2.04.01.01.02.

Lähistroopikavöötme puuviljad

353.

Troopilised ja subtroopilised puuviljad

2.04.01.02.

Marjasordid

352.

Väikesed puuviljad ja marjad

2.04.01.03.

Pähklid

351.

Pähklid

2.04.02.

Tsitruseistandikud

153.

Tsitruseaiad

2.04.03.

Oliiviistandikud,

154.

Oliivisalud

2.04.03.01.

kus tavapäraselt toodetakse lauaoliive

281.

Lauaoliivid

2.04.03.02.

kus tavapäraselt toodetakse oliive õli tootmiseks

282.

Oliivid õli tootmiseks

283.

Oliiviõli

2.04.04.

Viinamarjaistandikud, kus tavapäraselt toodetakse:

155.

Viinapuud

2.04.04.01.

kvaliteetveini

286.

Viinamarjad kaitstud päritolunimetustega kvaliteetveini tootmiseks

292.

Viinamarjad kaitstud geograafilise tähisega kvaliteetveini tootmiseks

289.

Kaitstud päritolunimetustega kvaliteetvein

294.

Kaitstud geograafilise tähisega kvaliteetvein

2.04.04.02.

muud veini

293.

Viinamarjad muude veinide tootmiseks

288.

Mitmesugused viinamajatooted: viinamarjavirre, mahl, brändi, äädikas ja muud talumajapidamise tooted

295.

Muud veinid

2.04.04.03.

lauaviinamarju

285.

Lauaviinamarjad

2.04.04.04.

rosinaid

291.

Rosinaid

2.04.05.

Puukoolid

157.

Puukoolid

2.04.06.

Muud püsikultuurid

158.

Muud püsikultuurid

2.04.07.

Püsikultuurid katmikalal

156.

Varju all kasvatatavad püsikultuurid

2.06.01.

Seened

139.

Seened

II.   

Kariloomad

3.01.

Hobuslased

22.

Hobuslased (igas vanuses)

3.02.01.

Alla ühe aasta vanused isased ja emased veised

23.

Nuumvasikad

24.

Muud alla ühe aasta vanused veised

3.02.02.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused pullid

25.

Üle ühe, kuid alla kahe aasta vanused isasveised

3.02.03.

Vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused lehmad

26.

Üle ühe, kuid alla kahe aasta vanused emasveised

3.02.04.

Vähemalt kaheaastased pullid

27.

Kaheaastased või vanemad isasveised

3.02.05.

Vähemalt kaheaastased lehmmullikad

28.

Aretusmullikad

29.

Nuummullikad

3.02.06.

Lüpsilehmad

30.

Lüpsilehmad

31.

Praagitud lüpsilehmad

3.02.99.

Muud lehmad

32.

Muud lehmad

3.03.01.

Lambad (igas vanuses)

 

3.03.01.01.

Emased aretusloomad

40.

Uted

3.03.01.99.

Muud lambad

41.

Muud lambad

3.03.02.

Kitsed (igas vanuses)

 

3.03.02.01.

Emased aretusloomad

38.

Kitsed, emased aretusloomad

3.03.02.99.

Muud kitsed

39.

Muud kitsed

3.04.01.

Põrsad eluskaaluga alla 20 kg

43.

Põrsad

3.04.02.

Aretusemised kaaluga vähemalt 50 kg

44.

Aretusemised

3.04.99.

Muud sead

45.

Nuumsead

46.

Muud sead

3.05.01.

Broilerid

47.

Broilertibud

3.05.02.

Munakanad

48.

Munakanad

3.05.03.

Muud kodulinnud

49.

Muud kodulinnud

3.05.03.01.

Kalkunid

3.05.03.02.

Pardid

3.05.03.03.

Haned

3.05.03.04.

Jaanalinnud

3.05.03.99.

Mujal nimetamata kodulinnud

3.06.

Küülikud, emased aretusloomad

34.

Küülikud, emased aretusloomad

3.07.

Mesilased

33.

Mesilased

II.   Koodid 2010., 2013. ja 2016. aasta struktuuriuuringutes sisalduvate omaduste ümberrühmitamiseks

P45.

Veised, piimandus = 3.02.01. (alla ühe aasta vanused isas- ja emasveised) + 3.02.03. (üle ühe, kuid alla kahe aasta vanused emasveised) + 3.02.05. (vähemalt kaheaastased mullikad) + 3.02.06. (lüpsilehmad)

P46.

Veised = P45 (veised, piimandus) + 3.02.02. (üle ühe, kuid alla kahe aasta vanused isasveised) + 3.02.04. (kaheaastased või vanemad isasveised) + 3.02.99. (muud lehmad)

GL

Kariloomad = 3.01. (hobuslased) + P46 (veised) + 3.03.01.01. (lambad, aretusuted) + 3.3.1.99 (muud lambad) + 3.03.02.01. (kitsed, emased aretusloomad) + 3.03.02.99. (muud kitsed)

Kui GL=0

FCP1

Söödamaa müügiks = 2.01.05. (söödajuurvili ja ristõielised) + 2.01.09.(haljalt koristatud taimed) + 2.03.01. (karja- ja heinamaad, v.a looduslikud rohumaad) + 2.03.02. (looduslik rohumaa)

FCP4

Söödamaa kariloomade jaoks = 0

P17

Juured = 2.01.03. (kartulid) + 2.01.04. (suhkrupeet) + 2.01.05. (söödajuurvili ja ristõielised)

Kui GL>0

FCP1

Söödamaa müügiks = 0

FCP4

Söödamaa kariloomade jaoks = 2.01.05. (söödajuurvili ja ristõielised) + 2.01.09. (haljalt koristatud taimed) + 2.03.01. (karja- ja heinamaad, v.a looduslikud rohumaad) + 2.03.02. (looduslik rohumaa)

P17

Juured = 2.01.03. (kartulid) + 2.01.04. (suhkrupeet)

P151.

Teravili, v.a riis = 2.01.01.01. (pehme nisu ja speltanisu) + 2.01.01.02. (kõva nisu) + 2.01.01.03. (rukis) + 2.01.01.04. (oder) + 2.01.01.05. (kaer) + 2.01.01.06. (teramais) + 2.01.01.99. (muu terade saamiseks kasvatatav teravili)

P15.

Teravili = P151 (teravili, v.a riis) + 2.01.01.07. (riis)

P16.

Õliseemned = 2.01.06.04. (raps ja rüps) + 2.01.06.05. (päevalill) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (kiulina (linaseeme)) + 2.01.06.08. (muud rohtsed õlikultuurid)

P51.

Sead = 3.04.01. (põrsad eluskaaluga alla 20 kg) + 3.04.02. (aretusemised kaaluga 50 kg või rohkem) + 3.04.99. (muud sead)

P52.

Kodulinnud = 3.05.01. (broilerid) + 3.05.02. (munakanad) + 3.05.03. (muud kodulinnud)

P1.

Üldviljelus = P15 (teravili) + 2.01.02. (kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed) + 2.01.03. (kartulid) + 2.01.04. (suhkrupeet) + 2.01.06.01. (tubakas) + 2.01.06.02. (humalad) + 2.01.06.03. (puuvill) + P16 (õliseemned) + 2.01.06.09. (kiulina) + 2.01.06.10. (harilik kanep) + 2.01.06.11. (muud kiukultuurid) + 2.01.06.12. (aromaatsed taimed, ravimtaimed ja maitsetaimed) + 2.01.06.99. (muud mujal nimetamata tehnilised kultuurid) + 2.01.07.01.01. (värsked köögiviljad, melonid, maasikad, mis kasvavad avamaal või madala (ligipääsmatu) kaitsekatte all avamaal) + 2.01.10. (põllumaa ja seemikud) + 2.01.11. (muu põllumaa) + 2.01.12.01. (subsiidiumideta kesa) + FCP1 (söödamaa müügiks)

P2.

Aiandus = 2.01.07.01.02. (värsked köögiviljad, melonid, maasikad, mis kasvavad avamaal või madala (ligipääsmatu) kaitsekatte all – köögiviljakasvatus) + 2.01.07.02. (värske köögivili, melonid, maasikad – klaas- või muu (ligipääsetava) kaitsekatte all) + 2.01.08.01. (lilled ja dekoratiivtaimed – avamaal või madala (ligipääsmatu) kaitsekatte all) + 2.01.08.02. (lilled ja dekoratiivtaimed – klaas- või muu (ligipääsetava) kaitsekatte all) + 2.06.01. (seened) + 2.04.05. (puukoolid)

P3.

Püsikultuurid = 2.04.01. (puuvilja- ja marjaistandikud) + 2.04.02. (tsitruseliste istandikud) + 2.04.03. (oliiviistandikud) + 2.04.04. (viinamarjaistandused) + 2.04.06. (muud pikaajalised kultuurid) + 2.04.07. (katmikala pikaajalised kultuurid)

P4.

Kariloomad ja söödamaa = GL (kariloomad) + FCP4 (söödamaa kariloomade jaoks)

P5.

Teratoidulised = P51 (sead) + P52 (kodulinnud) + 3.06. (küülikud, emased aretusloomad)

C.   PÕLLUMAJANDUSE TOOTMISVIISIDE MÄÄRATLUS

Põllumajandustootmise viise määratletakse kahe tunnuse põhjal:

a)

Asjaomaste ettevõtete laad

Nende ettevõtete puhul viidatakse põllumajandusettevõtete struktuuriuuringutes 2010., 2013. ja 2016. aastal kindlaks tehtud näitajate loetelule: nende tähistamisel kasutatakse käesoleva lisa punkti B alapunkti I vastavustabelis esitatud koode või mitmete näitajate ümberrühmitamisel kasutatakse käesoleva lisa punkti B alapunktis II sätestatud koode. (2)

b)

Künnised klassipiiride kindlaksmääramiseks

Kui ei ole ette nähtud teisiti, väljendatakse kõnealused künnised põllumajandusettevõtte kogu kogustandardtoodangu murdosadena.

Spetsialiseerunud põllumajandusettevõtted – põllukultuurid

Põllumajandusliku tootmise viis

Määratlus

Omaduste ja künniste kood

(vt käesoleva lisa B osa)

Üldine tootmise viis

Peamine tootmise viis

Tootmise eriviis

Kood

 

Kood

 

Kood

 

1

Põllukultuuridele spetsialiseerunud ettevõtted

 

 

 

 

Üldviljelus, sh teraviljad, terade saamiseks kasvatatavad kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed, õliseemned, kartulid, suhkrupeet, tehnilised kultuurid, värske köögivili, melonid, avamaa maasikad, viljelusmaa seemned ja seemikud, muu põllumaa ja söödamaa > 2/3

P1 > 2/3

15

Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

 

 

Teraviljad, õliseemned, kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Teravilja (v.a riis), õliseemnete ja valgurikaste taimede tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

Teraviljad (v.a riis), õliseemned, kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Riisi tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

Riis > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Teravili, õliseemned, valgukultuurid ja riis

Klassi 15, v.a klasside 151 ja 152 põllumajandusettevõtted

 

16

Üldviljelus

 

 

Üldviljelus > 2/3; teraviljad, õliseemned, kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161

Juurvilja tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

Kartul, suhkrupeet ning söödajuurvili ja muguljuurvili > 2/3

P17 > 2/3

162

Teravili, õliseemned, valgukultuurid ja juurvili

Teraviljad, õliseemned, kuivatatud kaunviljad ja valgurikkad taimed > 1/3; juurvili > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Põlluköögiviljade tootmisele spetsialiseerunud ettevõtted

Värske köögivili, melonid, avamaa maasikad > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Tubakakasvatus

Tubakas > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Puuvillakasvatus

Puuvill > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Mitmesuguste põllukultuuride kasvatus

Klassi 16, v.a klasside 161, 162, 163, 164 ja 165 põllumajandusettevõtted

 

2

Aiandusele spetsialiseerunud ettevõtted

 

 

 

 

Värske köögivili, melonid, maasikad – aiamaal ja katmikalal, lilled ja dekoratiivtaimed – avamaal ja katmikalal, seened ja puukoolid > 2/3

P2 > 2/3

21

Spetsialiseerunud aiandusele, sisetingimustes

 

 

Värske köögivili, melonid, maasikad, lilled ja dekoratiivaimed, katmikalal > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Spetsialiseerunud köögiviljadele, sisetingimustes

Värske köögivili, melonid, maasikad – katmikalal > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Spetsialiseerunud lilledele ja dekoratiivtaimedele, sisetingimustes

Lilled ja dekoratiivtaimed, katmikalal > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213

Spetsialiseerunud mitmele aiandusalale, sisetingimustes

Klassi 21, v.a klasside 211 ja 212 põllumajandusettevõtted

 

22

Spetsialiseerunud aiandusele, avamaal

 

 

Värske köögivili, melonid, maasikad, köögiviljakasvatus, lilled ja dekoratiivaimed, katmikalal > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Spetsialiseerunud köögiviljadele, avamaal

Värske köögivili, melonid, maasikad aiamaal > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Spetsialiseerunud lilledele ja dekoratiivtaimedele, avamaal

Lilled ja dekoratiivtaimed, avamaal > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Spetsialiseerunud mitmele aiandusalale, avamaal

Klassi 22, v.a klasside 221 ja 222 põllumajandusettevõtted

 

23

Muu aiandus

 

 

Aiandusettevõtted sisetingimustes aiandusega ≤ 2/3 ja välitingimustes aiandusega ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Spetsialiseerunud seentele

Seened > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Spetsialiseerunud puukoolidele

Puukoolid > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Erinevad aianduse liigid

Klassi 23 (v.a klasside 231 ja 232) põllumajandusettevõtted

 

3

Spetsialiseerunud pikaajalistele kultuuridele

 

 

 

 

Puuvilja- ja marjaistandikud, tsitruseistandikud, oliivid, viinamarjaistandikud, muud püsikultuurid katmikalal > 2/3

P3 > 2/3

35

Spetsialiseerunud viinamarjaistandustele

 

 

Viinamarjaistandikud > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Spetsialiseerunud kvaliteetveinile

Viinamarjaistandikud, kus tavapäraselt toodetakse kvaliteetveini > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Spetsialiseerunud muule veinile kui kvaliteetveinile

Viinamarjaistandikud, kus tavapäraselt toodetakse muud veini kui kvaliteetveini > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353

Spetsialiseerunud lauaviinamarjadele

Viinamarjaistandikud, kus tavaliselt toodetakse lauaviinamarju > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Muud viinamarjaistandused

Klassi 35 (v.a klasside 351, 352 ja 353) põllumajandusettevõtted

 

36

Spetsialiseerunud puuviljale ja tsitruselistele

 

 

Puuvilja- ja marjaistandikud, tsitruseistandikud > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Spetsialiseerunud puuviljadele (v.a tsitruselised, troopilised puuviljad ja pähklid)

Parasvöötme puuviljad ja marjad > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Spetsialiseerunud tsitruselistele

Tsitruselised > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Spetsialiseerunud pähklitele

Pähklid > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Spetsialiseerunud troopilistele puuviljadele

Lähistroopikavöötme puuviljad > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Spetsialiseerunud puuviljadele, tsitruselistele, troopilistele puuviljadele ja pähklitele segatootmine

Klassi 36 (v.a klasside 361, 362, 363 ja 364) põllumajandusettevõtted

 

37

Spetsialiseerunud oliividele

370

Spetsialiseerunud oliividele

Oliivid > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Erinevad pikaajalised kultuurid

380

Erinevad pikaajalised kultuurid

Klassi 3 (v.a klasside 35, 36 ja 37) põllumajandusettevõtted

 


Spetsialiseerunud põllumajandusettevõtted – loomakasvatus

Põllumajandusliku tootmise viis

Määratlus

Omaduste ja künniste kood

(vt käesoleva lisa B osa)

Üldine tootmise viis

Peamine tootmise viis

Tootmise eriviis

Kood

 

Kood

 

Kood

 

4

Spetsialiseerunud kariloomadele

 

 

 

 

Söödamaa kariloomade jaoks (sh söödajuurvili ja muguljuurvili, haljalt koristatud taimed, püsirohumaa ja heinamaa, looduslik rohumaa) ja kariloomad (st hobuslased, igat liiki veised, lambad ja kitsed) > 2/3

P4 > 2/3

45

Spetsialiseerunud piimandusele

 

 

Lüpsilehmad > 3/4 kõikidest kariloomadest; kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Spetsialiseerunud veistele – kasvatamine ja nuumamine

 

 

Kõik veised (st alla ühe aasta vanused veised, vähemalt ühe, kuid alla kahe aasta vanused veised ja vähemalt kaheaastased veised (isased, mullikad, lüpsilehmad ja muud lehmad)) > 2/3 kariloomadest; lüpsilehmad ≤ 1/10 kariloomadest; kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Veised – piimandus, kasvatamine ja nuumamine

 

 

Kõik veised > 2/3 kariloomadest; lüpsilehmad > 1/10 kariloomadest; kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast; v.a klassi 45 põllumajandusettevõtted

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; excluding 45

48

Lambad, kitsed ja teised kariloomad

 

 

Kõik veised ≤ 2/3 kariloomadest

P46 ≤ 2/3

481

Spetsialiseerunud lammastele

Lambad > 2/3 kariloomadest; kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Spetsialiseerunud kitsedele

Kõik veised > 1/3 kariloomadest, lambad > 1/3 kariloomadest ning kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Spetsialiseerunud kitsedele

Kitsed > 2/3 kariloomadest kariloomad > 1/3 kariloomadest ja söödamaast

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Erinevad kariloomad

Klassi 48, v.a klasside 481, 482 ja 483 põllumajandusettevõtted

 

5

Spetsialiseerunud teratoidulistele

 

 

 

 

Teratoidulised, st sead (st põrsad, aretusemised, muud sead), kodulinnud (st broilerid, munakanad, muud kodulinnud) ja küülikud, emased aretusloomad > 2/3

P5 > 2/3

51

Spetsialiseerunud sigadele

 

 

Sead > 2/3

P51 > 2/3

511

Spetsialiseerunud seakasvatusele

Aretusemised > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Spetsialiseerunud sigade nuumamisele

Põrsad ja muud sead > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Sigade kasvatamine ja nuumamine

Klassi 51, v.a klasside 511 ja 512 põllumajandusettevõtted

 

52

Spetsialiseerunud kodulindudele

 

 

Kodulinnud > 2/3

P52 > 2/3

521

Spetsialiseerunud munakanadele

Munakanad > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Spetsialiseerunud kodulinnulihale

Broilerid ja muud kodulinnud > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523

Munakanad ja kodulinnuliha

Klassi 52 (v.a klasside 521 ja 522) põllumajandusettevõtted

 

53

Erinevad teratoidulised

 

 

Klassi 5 (v.a klasside 51 ja 52) põllumajandusettevõtted

 


Mitme tegevusalaga põllumajandusettevõtted

Põllumajandusliku tootmise viis

Määratlus

Omaduste ja künniste kood

(vt käesoleva lisa B osa)

Üldine tootmise viis

Peamine tootmise viis

Tootmise eriviis

Kood

 

Kood

 

Kood

 

6

Segakultuuride kasvatamine

61

Segakultuuride kasvatamine

 

 

Üldviljelus, aiandus ja püsikultuurid > 2/3, kuid {üldviljelus ≤ 2/3 ja aiandus ≤ 2/3 ja püsikultuurid ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Aiandus ja pikaajalised kultuurid

Aiandus > 1/3; püsikultuurid > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Põllukultuurid ja aiandus

Üldviljelus > 1/3; aiandus > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Põllukultuurid ja viinamarjaistandused

Üldviljelus > 1/3; viinamarjaistandikud > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Põllukultuurid ja pikaajalised kultuurid

Üldviljelus > 1/3; püsikultuurid > 1/3; viinapuud ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Segakultuurid, peamiselt põllukultuurid

Üldviljelus > 1/3; muud tegevusalad puuduvad > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Muud segakultuurid

Klassi 61 (v.a 611, 612, 613, 614 ja 615) põllumajandusettevõtted

 

7

Mitme tegevusalaga loomakasvatusettevõtted

 

 

 

 

Kariloomad, söödamaa ja teratoidulised > 2/3; kariloomad ja söödamaa ≤ 2/3; teratoidulised ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Erinevad koduloomad, peamiselt kariloomad

 

 

Kariloomad

P4 > P5

731

Erinevad koduloomad, peamiselt piimandus

Veised, piimandus > 1/3 kariloomadest; lüpsilehmad > 1/2 lüpsikarjast

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Erinevad koduloomad, peamiselt kariloomad

Klassi 73 (v.a klassi 731) põllumajandusettevõtted

 

74

Erinevad koduloomad, peamiselt teratoidulised

 

 

Kariloomad ja söödamaa ≤ teratoidulised

P4 ≤ P5

741

Erinevad koduloomad: teratoidulised ja piimandus

Veised, piimandus > 1/3 kariloomadest; teratoidulised > 1/3; lüpsilehmad > 1/2 veistest, piimandus

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Erinevad koduloomad: teratoidulised ja kariloomad

Klassi 74 (v.a klassi 741) põllumajandusettevõtted

 

8

Segakultuurid – kariloomad

 

 

 

 

Klassidest 1–7 välja arvatud põllumajandusettevõtted

 

83

Põllukultuurid ja kariloomad

 

 

Üldviljelus > 1/3; kariloomad ja kariloomad > 1/3;

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Põllukultuurid koos piimandusega

Veised, piimandus > 1/3 kariloomadest; lüpsilehmad > 1/2 veistest, piimandus; veised, piimandus < üldine põllukultuuride kasvatamine

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Piimandus koos põllukultuuridega

Veised, piimandus > 1/3 kariloomadest; lüpsilehmad > 1/2 veistest, piimandus; veised, piimandus ≥ üldine põllukultuuride kasvatamine

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Põllukultuurid ja kariloomad

Üldine põllukultuuride kasvatamine > kariloomad, v.a klassi 831 põllumajandusettevõtted

P1 > P4; v.a klass 831

834

Kariloomad ja põllukultuurid

Klassi 83 (v.a klasside 831, 832 ja 833) põllumajandusettevõtted

 

84

Erinevad kultuurid ja kariloomad

 

 

Klassi 8 (v.a klassi 83) põllumajandusettevõtted

 

841

Põllukultuurid ja teratoidulised

Üldviljelus > 1/3; teratoidulised > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Pikaajalised kultuurid ja kariloomad

Püsikultuurid > 1/3; kariloomad ja söödamaa > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Mesindus

Mesilased > 2/3

3.7. > 2/3

844

Erinevad segakultuurid ja koduloomad

Klassi 84 (v.a klasside 841, 842 ja 843) põllumajandusettevõtted

 


Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

Põllumajandusliku tootmise viis

Määratlus

Omaduste ja künniste kood

(vt käesoleva lisa B osa)

Üldist

Peamine tootmise viis

Tootmise eriviis

Kood

 

Kood

 

Kood

 

9

Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

 

 

 

 

Mitteklassifitseeritud põllumajandusettevõtted

Kogustandardtoodang = 0


(1)  ELT L 237, 4.9.2008, lk 18.

(2)  Näitajaid 2.01.05. (söödajuurvili ja muguljuurvili), 2.01.09. (haljalt koristatud taimed), 2.01.12.01. (subsiidiumideta kesa), 2.01.12.02. (kesa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses), 2.02. (koduaiad), 2.03.01. (püsirohumaa ja heinamaa, v.a looduslik rohumaa), 2.03.02. (looduslik rohumaa), 2.03.03. (püsirohumaa, mida ei kasutata enam tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume), 3.02.01. (alla ühe aasta vanused isased ja emased veised), 3.03.01.99. (muud lambad), 3.03.02.99. (muud kitsed) ja 3.04.01. (põrsad eluskaaluga alla 20 kg) kasutatakse ainult teatavatel tingimustel (vt IV lisa punkt 5).


II LISA

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE MAJANDUSLIK SUURUS

A.   PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE MAJANDUSLIK SUURUS

Põllumajandusettevõtte majanduslikku suurust mõõdetakse selle standardtoodangu koguväärtuse järgi ja väljendatakse eurodes.

B.   PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE MAJANDUSLIKU SUURUSE KLASSID

Põllumajandusettevõtted liigitatakse allpool piiritletud suurusklassidesse.

Klassid

Piirangud eurodes

I

alla 2 000 euro

II

2 000 kuni alla 4 000 euro

III

4 000 kuni alla 8 000 euro

IV

8 000 kuni alla 15 000 euro

V

15 000 kuni alla 25 000 euro

VI

25 000 kuni alla 50 000 euro

VII

20 000 kuni alla 100 000 euro

VIII

100 000 kuni alla 250 000 euro

IX

250 000 kuni alla 500 000 euro

X

500 000 kuni alla 750 000 euro

XI

750 000 kuni alla 1 000 000 euro

XII

1 000 000 kuni alla 1 500 000 euro

XIII

1 500 000 kuni alla 3 000 000 euro

XIV

3 000 000 eurot või rohkem

Eeskirjadega, milles sätestatakse põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu ja ühenduse põllumajandusettevõtete uuringute kohaldamine, võidakse ette näha, et eespool nimetatud IV ja V, VIII ja IX, X ja XI, XII–XIV või X–XIV suurusklass ühendatakse.

Liikmesriigid peaksid määruse nr 79/65/EMÜ artikli 4 lõike 1 rakendamisel kehtestama põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu uuringuteks põllumajandusettevõtete majandusliku suuruse piirid, mis ei lange kokku eespool esitatud suurusklasside piiridega.


III LISA

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTEGA OTSESELT SEOTUD KÕRVALTEGEVUS

A.   PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTEGA OTSESELT SEOTUD KÕRVALTEGEVUSE MÄÄRATLUS

Põllumajandusettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevus hõlmab kõiki muid tegevusi, v.a põllumajandustegevus, on otseselt ettevõttega seotud ning sellel on majanduslik mõju kõnealusele ettevõttele. Need on tegevused, mille puhul kasutatakse põllumajandusettevõtte ressursse (maa-ala, hooned, seadmed jne) või tooteid.

B.   PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTEGA OTSESELT SEOTUD KÕRVALTEGEVUSE (OGA) TÄHTSUSE HINNANG

Muu kõrvaltegevuse osakaalu, mis on otseselt seotud põllumajandusettevõtte lõpptoodanguga, hinnatakse põllumajandusettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevuse osakaalu järgi põllumajandusettevõtte kogukäibes (sh otsemaksed) järgmiselt:

Formula

C.   PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTEGA OTSESELT SEOTUD KÕRVALTEGEVUSE (OGA) TÄHTSUST KAJASTAVAD KLASSID

Põllumajandusettevõtted liigitatakse allpool piiritletud suurusklassidesse, mis kajastavad põllumajandusettevõttega otseselt seotud kõrvaltegevuse tähtsust lõpptoodangus:

Klassid

Piirangud protsentides

I

0 % kuni 10 %

II

Rohkem kui 10 %–50 %

III

Rohkem kui 50 % kuni vähem kui 100 %


IV LISA

STANDARDTOODANG (SO)

1.   STANDARDTOODANGU MÕISTE JA ARVUTAMISE PÕHIMÕTTED

a)   Põllumajandusettevõtte toodang on põllumajandustoodangu rahaline väärtus põllumajandustootja hinnaga.

Standardtoodang (SO) on teatava piirkonna toodangu väärtus, mis vastab keskmisele olukorrale iga põllumajandusliku tegevusala puhul.

b)   Toodang on põhitoo(de)te ja teiseste toodete väärtuste summa.

Kõnealuste väärtuste arvutamiseks korrutatakse toodang ühiku kohta põllumajandustootja hinnaga. Ei sisalda käibemaksu, toodetelt makstavaid makse ega otsemakseid.

c)   Tootmisperiood

Standardtoodang vastab 12kuulisele tootmisperioodile (kalendriaasta või põllumajandusliku tootmise aasta).

Põllukultuuride ja loomsete saaduste puhul, mille tootmisperiood on pikem või lühem kui 12 kuud, arvutatakse 12 kuu kasvule või toodangule vastav standardtoodang.

d)   Põhiandmed ja võrdlusperiood

Standardtoodangu kindlaksmääramiseks kasutatakse punktis b nimetatud tegureid. Selleks kogutakse põhiandmed liikmesriikides võrdlusperioodiks, mis hõlmab viit järjestikust kalendriaastat või põllumajandusliku tootmise aastat. Võrdlusperiood on kõikides liikmesriikides sama ja selle määrab kindlaks komisjon liikmesriikidega konsulteerides. Näiteks hõlmab 2007. aasta võrdlusperioodi standardtoodang aastaid 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2010 või põllumajandusliku tootmise aastaid 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ja 2009/2010.

e)   Ühikud

1)   Füüsilised ühikud

a)

Põllukultuuride omaduste standardtoodang määratakse kindlaks hektarites väljendatud ala põhjal.

Seente puhul määratakse standardtoodang kindlaks siiski aasta kõikide järjestikuste saagikoristuste kogutoodangu ja erikulude põhjal ning seda väljendatakse 100 m2 haritava maa kohta. Sel viisil kindlaks määratud standardtoodang jagatakse kasutamiseks põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgu kontekstis aasta järjestikuste saagikoristuste arvuga, mille edastavad liikmesriigid.

b)

Karjaga seotud standardtoodang määratakse kindlaks looma kohta, v.a kodulindude puhul, kus kindlaksmääramine toimub 100 linnu kohta, ja mesilaste puhul, kus kindlaksmääramine toimub taru kohta.

2)   Rahaühikud ja ümardamine

Standardtoodangu kindlaksmääramiseks vajalikud põhiandmed ja väljaarvutatud standardtoodang kehtestatakse eurodes. Liikmesriikide jaoks, kes ei osale majandus- ja rahaliidus, konverteeritakse standardtoodang eurodesse, kasutades võrdlusperioodi keskmist vahetuskurssi, nagu on määratletud käesoleva lisa punkti 1 alapunktis d. Komisjon teeb kõnealuse kursi neile liikmesriikidele teatavaks.

Vajaduse korral võib standardtoodangut ümardada lähima 5 euroni.

2.   STANDARDTOODANGU JAOTUS

a)   Põllukultuuride ja karja näitajate põhjal

Standardtoodang määratakse kindlaks kõigi põllumajanduslike näitajate puhul, mis vastavad ühenduse põllumajandusettevõtete struktuuriuuringutes kasutatavatele rubriikidele, kõnealustes uuringutes sätestatud viisil.

b)   Geograafiline jaotus

Standardtoodang määratakse kindlaks vähemalt selliste geograafiliste üksuste põhjal, mis on kooskõlas ühenduse põllumajandusettevõtete struktuuriuuringutes ja põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrgus kasutatavate üksustega. Vähem soodsaid või mägipiirkondi ei loeta geograafilisteks üksusteks.

Standardtoodangut ei määrata kindlaks näitajate puhul, mida ei esine asjaomases piirkonnas.

3.   STANDARDTOODANGU KINDLAKSMÄÄRAMISEKS KOGUTAVAD ANDMED

a)

Standardtoodangu kindlaksmääramiseks kogutavaid põhiandmeid uuendatakse vähemalt iga kord, kui põllumajandusettevõtete struktuuriuuring loendusena tehakse.

b)

Loenduse vormis tehtavate põllumajandusettevõtete struktuuriuuringute vahepeal ajakohastatakse standardtoodangut. Selliseks ajakohastamiseks

uuendatakse põhiandmeid punktis a kindlaks määratud viisiga sarnasel viisil

või kasutatakse arvutamismeetodit, mille abil standardtoodangut on võimalik ajakohastada. Sellise menetluse suhtes kohaldatavad põhimõtted sätestatakse ühenduse tasandil.

4.   TÄIDEVIIMINE

Liikmesriigid vastutavad käesoleva lisa sätete kohaselt nende põhiandmete kogumise eest, mida kasutatakse standardtoodangu arvutamiseks, selle ümberarvestamiseks eurodesse ja vajaduse korral ajakohastamismeetodi kohaldamiseks.

5.   ERIJUHTUDE KÄSITLEMINE

Teatavat tüüpi ettevõtete standardtoodangu arvutamiseks sätestatakse järgmised erieeskirjad.

a)   Subsiidiumideta kesa

Subsiidiumideta kesaga seotud standardtoodangut arvestatakse põllumajandusettevõtte kogutoodangu arvutamisel üksnes juhul, kui põllumajandusettevõtte muu standardtoodang on positiivne.

b)   Kesa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses, ja püsirohumaa, mida enam ei kasutata tootmise eesmärgil ja mille suhtes kohaldatakse subsiidiume

Kuna maa, mille suhtes kohaldatakse subsiidiume ja mis ei ole majanduslikus kasutuses, on piiritletud otsetoetustega, on selle standardtoodang üldjuhul null.

c)   Koduaiad

Kuna koduaedade toodang on tavaliselt ette nähtud omaniku oma tarbeks ja mitte müügiks, on selle standardtoodanguks üldjuhul null.

d)   Loomakasvatus

Kariloomade näitajad on jaotatud vanuserühma järgi. Toodang on vastavuses looma kasvuväärtusega selles vanuserühmas. Teisisõnu, see vastab looma väärtuse erinevusele vanuserühma liigitamise ja sealt väljaarvamise vahel (nimetatakse ka asendusväärtuseks).

e)   Alla ühe aasta vanused isas- ja emasveised

Üheaastaste veiste standardtoodangut võetakse põllumajandusettevõtte kogustandardtoodangu arvutamisel arvesse üksnes juhul, kui põllumajandusettevõttes on alla üheaastaseid veiseid rohkem kui lehmi. Arvesse võetakse üksnes standardtoodangut, mis on seotud alla üheaastaste veistega.

f)   Muud lambad ja muud kitsed

Muude lammastega seotud standardtoodangut võetakse põllumajandusettevõtte kogustandardtoodangu arvutamisel arvesse üksnes juhul, kui põllumajandusettevõttes puuduvad aretusuted.

Kitsedega seotud standardtoodangut võetakse põllumajandusettevõtte kogu standardtoodangu arvutamisel arvesse üksnes juhul, kui põllumajandusettevõttes puuduvad emased aretusloomad.

g)   Põrsad

Põrsastega seotud standardtoodangut võetakse põllumajandusettevõtte kogu standardtoodangu arvutamisel arvesse üksnes juhul, kui põllumajandusettevõttes puuduvad aretusemised.

h)   Söödamaa

Kariloomade (hobuslased, veised, lambad või kitsed) puudumisel põllumajandusettevõttes käsitatakse söödamaad (s.o söödajuurvili ja ristõielised, haljalt koristatud taimed, karjamaa ja heinamaad) müügiobjektina ning see on osa üldviljeluse toodangust.

Kui põllumajandusettevõttes on kariloomi, käsitatakse söödamaad kariloomade toitmisena ning see on osa kariloomade ja söödamaa toodangust.


V LISA

Vastavustabel

Otsus 85/377/EMÜ

Käesolev määrus

Artikli 1 esimene lõik

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 teine lõik

Artikli 2 lõige 1 ja lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikli 1 lõige 2

Artiklid 3 kuni 5

Artikkel 6

Artikli 2 lõige 1

Artikli 7 esimese lõigu sissejuhatav osa

Artikli 2 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 7 esimese lõigu esimene kuni kolmas taane

Artikli 2 lõike 2 esimese lõigu punktid a–c

Artikli 7 esimese lõigu neljas taane

Artikli 7 teine lõik

Artikli 7 kolmas lõik

Artikli 2 lõike 2 teine lõik

Artiklid 8 ja 9

Artikkel 3

Artiklid 4 kuni 7

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 8

I lisa

IV lisa

II lisa

I lisa

III lisa

II lisa

III lisa

V lisa


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1243/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoitudeks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiivis 2006/141/EÜ (imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ) (2) on muu hulgas sätestatud imiku piimasegude koostisnõuded.

(2)

Direktiivis 2006/141/EÜ on sätestatud, et imiku piimasegude valmistamisel võib kasutada ainult III lisas loetletud aineid, et rahuldada muu hulgas aminohapete ja muude lämmastikuühendite vajadus.

(3)

Nimetatud direktiivi III lisa tuleks muuta, et lubada L-arginiini ja selle vesinikkloriidi kasutamist imikute piimasegudes.

(4)

Direktiivis 2006/141/EÜ on ka sätestatud, et I lisa punktis 2.2 määratletud valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegud, mille valgusisaldus jääb alammäära ja 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) vahele, peavad vastama VI lisas esitatud asjakohastele kirjeldustele. Nimetatud lisas on sätestatud lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhineva imiku piimasegu valmistamisel kasutatava valgu sisalduse ja allika ning valgu töötlemise kirjeldus.

(5)

Komisjoni 27. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1609/2006 (millega lubatakse kaheks aastaks turule viia lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhinev imiku piimasegu) (3) lubatakse turule viia lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhinev imiku piimasegu, mis vastab nimetatud määruse lisas esitatud valgu sisalduse ja allika, valgu töötlemise ja valgu kvaliteedi kirjeldusele. Kõnealune luba kaotab kehtivuse 27. oktoobril 2008.

(6)

Direktiiviga 2006/141/EÜ on püsivalt kehtestatud määruses (EÜ) nr 1609/2006 sätestatud luba. Direktiivi 2006/141/EÜ VI lisas on sätestatud kõnealuse imiku piimasegu valgu sisalduse ja allika ning valgu töötlemise kirjeldus. Siiski ei ole valgu kvaliteediga seotud täpseid koostisnõudeid nimetatud lisasse kaasatud. Selliste nõuete puudumine takistaks valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegu turuleviimist määruse (EÜ) nr 1609/2006 kehtivuse lõppedes.

(7)

Valgu kvaliteediga seotud kirjeldus, mis oli esitatud määrusega (EÜ) nr 1609/2006 sätestatud loas, tuleks lisada direktiivi 2006/141/EÜ VI lisasse. Seetõttu tuleks nimetatud lisa vastavalt muuta.

(8)

Vältimaks häireid imiku piimasegude turul, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 28. oktoobrist 2008.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27

(2)  ELT L 401, 30.12.2006, lk 1.

(3)  ELT L 299, 28.10.2006, lk 9.


LISA

Direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa 3. osas esitatud loetelu „Aminohapped ja muud lämmastikuühendid” algusesse lisatakse järgmine aine:

„L-arginiin ja selle vesinikkloriid (1)

2)

VI lisasse lisatakse punkt 4:

„4.   Valgu kvaliteet

Asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete sisaldused rinnapiimas, väljendatuna milligrammides 100 kJ ja 100 kcal kohta, on järgmised:

 

100 kJ1 kohta (2)

100 kcal kohta

Arginiin

16

69

Tsüstiin

6

24

Histidiin

11

45

Isoleutsiin

17

72

Leutsiin

37

156

Lüsiin

29

122

Metioniin

7

29

Fenüülalaniin

15

62

Treoniin

19

80

Trüptofaan

7

30

Türosiin

14

59

Valiin

19

80


(1)  L-arginiini ja selle vesinikkloriidi kasutatakse ainult artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus nimetatud imiku piimasegu valmistamisel.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1244/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) eriti selle artiklit 76,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (3) andis ühendus Kambodžale üldised tariifsed soodustused. Määrus (EÜ) nr 980/2005 muutub kehtetuks 31. detsembril 2008, kuid asendatakse 1. jaanuaril 2009 nõukogu määrusega (EÜ) nr 732/2008, (4) milles kinnitatakse, et ühendus annab Kambodžale kõnealused tariifsed soodustused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames kohaldatav päritolustaatusega toodete määratlus. Samuti on määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud erand kõnealusest määratlusest neile üldiste soodustuste kavaga hõlmatud vähim arenenud soodustatud riikidele, kes esitavad ühendusele asjakohase taotluse.

(3)

Kambodža suhtes on kohaldatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1614/2000 (5) kohast teatavate tekstiiltoodetega seoses antud erandit, mille kehtivusaega on mitu korda pikendatud ning mis lõpeb 31. detsembril 2008.

(4)

Kambodža esitas 31. juuli 2008. aasta ja 15. oktoobri 2008. aasta kirjas taotluse erandi kehtivusaja pikendamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 76.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1614/2000 kehtivusaja viimasel, komisjoni määruse (EÜ) nr 1807/2006 (6) kohasel pikendamisel eeldati, et uued, lihtsamad ja arengut rohkem toetavad üldiste soodustuste kava päritolureeglid hakkavad kehtima enne erandi kehtivusaja lõppu. Üldiste soodustuste kava päritolureegleid ei ole veel vastu võetud ja kõigi eelduste kohaselt ei saa selliseid päritolureegleid kohaldada enne 2009. aasta lõppu.

(6)

Taotlusest ilmneb, et piisavat käitlemist ja töötlemist ning piirkondlikku kumulatsiooni käsitlevate päritolureeglite kohaldamisega kahjustataks märkimisväärselt Kambodža rõivatööstuse võimalusi jätkata eksporti ühendusse ja vähendaks investeeringuid. Selle tagajärjeks oleks ettevõtete edasine sulgemine ja töötus kõnealuses riigis. Lisaks näib, et isegi praegu kehtivate üldiste soodustuste kava päritolureeglite lühiajalisel kohaldamisel oleks just selline eespool kirjeldatud mõju.

(7)

Erandi kehtivust tuleks pikendada nii kauaks, et oleks piisavalt aega üldiste soodustuste kava uute päritolureeglite vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Kuna Kambodža tööstuse stabiilsuse ja kasvu jaoks on erandiga hõlmatud pikemaajaliste lepingute sõlmimine eriti tähtis, peaks erandi pikendatud kehtivusaeg olema piisavalt pikk, et võimaldada ettevõtjatel selliseid lepinguid sõlmida.

(8)

Täiendavate uute päritolureeglite kohaldamise tagajärjel peaksid Kambodža tooted, mille suhtes praegu kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist vaid erandi kohaldamise tõttu, edaspidi vastama neile tingimustele seepärast, et nende suhtes kohaldatakse uusi päritolureegleid. Erand muutub siis ülearuseks. Ettevõtjate jaoks selguse tagamiseks on vaja määrus (EÜ) nr 1614/2000 tunnistada kehtetuks alates uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevast.

(9)

Erandi kehtivusaega tuleks seepärast pikendada kuni määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevani, kuid erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1614/2000 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1614/2000 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse ajavahemikus 15. juulist 2000 kuni seoses üldiste soodustuste süsteemi raames kasutatud päritolustaatusega toodete määratlusega määrusesse (EMÜ) nr 2454/93 tehtud muudatuse kohaldamise kuupäevani otse Kambodžast transporditud ja ühendusse imporditud toodete suhtes aastaste koguste osas, mis on iga toote puhul lisas loetletud; kõnealuse erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.

(4)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(5)  EÜT L 185, 25.7.2000, lk 46.

(6)  ELT L 343, 8.12.2006, lk 71.


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1245/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1615/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Nepali eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) eriti selle artiklit 76,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (3) andis ühendus Nepalile üldised tariifsed soodustused. Määrus (EÜ) nr 980/2005 muutub kehtetuks 31. detsembril 2008, kuid asendatakse 1. jaanuaril 2009 nõukogu määrusega (EÜ) nr 732/2008, (4) milles kinnitatakse, et ühendus annab Nepalile kõnealused tariifsed soodustused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames kohaldatav päritolustaatusega toodete määratlus. Samuti on määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud erand kõnealusest määratlusest neile üldiste soodustuste kavaga hõlmatud vähim arenenud soodustatud riikidele, kes esitavad ühendusele asjakohase taotluse.

(3)

Nepali suhtes on kohaldatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1615/2000 (5) kohast teatavate tekstiiltoodetega seoses antud erandit, mille kehtivusaega on mitu korda pikendatud ning mis lõpeb 31. detsembril 2008.

(4)

Nepal esitas 9. juuli 2008. aasta ja 3. oktoobri 2008. aasta kirjas taotluse erandi kehtivusaja pikendamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 76.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1615/2000 kehtivusaja viimasel, komisjoni määruse (EÜ) nr 1808/2006 (6) kohasel pikendamisel eeldati, et uued, lihtsamad ja arengut rohkem toetavad üldiste soodustuste kava päritolureeglid hakkavad kehtima enne erandi kehtivusaja lõppu. Üldiste soodustuste kava päritolureegleid ei ole veel vastu võetud ja kõigi eelduste kohaselt ei saa selliseid päritolureegleid kohaldada enne 2009. aasta lõppu.

(6)

Taotlusest ilmneb, et piisavat käitlemist ja töötlemist ning piirkondlikku kumulatsiooni käsitlevate päritolureeglite kohaldamisega kahjustataks märkimisväärselt Nepali rõivatööstuse võimalusi jätkata eksporti ühendusse ja vähendataks investeeringuid. Selle tagajärjeks oleks ettevõtete edasine sulgemine ja töötus kõnealuses riigis. Lisaks näib, et isegi praegu kehtivate üldiste soodustuste kava päritolureeglite lühiajalisel kohaldamisel oleks just selline eespool kirjeldatud mõju.

(7)

Erandi kehtivust tuleks pikendada nii kauaks, et oleks piisavalt aega üldiste soodustuste kava uute päritolureeglite vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Kuna Nepali tööstuse stabiilsuse ja kasvu jaoks on erandiga hõlmatud pikemaajaliste lepingute sõlmimine eriti tähtis, peaks erandi pikendatud kehtivusaeg olema piisavalt pikk, et võimaldada ettevõtjatel selliseid lepinguid sõlmida.

(8)

Täiendavate uute päritolureeglite kohaldamise tagajärjel peaksid Nepali tooted, mille suhtes praegu kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist vaid erandi kohaldamise tõttu, edaspidi vastama neile tingimustele seepärast, et nende suhtes kohaldatakse uusi päritolureegleid. Erand muutub siis ülearuseks. Ettevõtjate jaoks selguse tagamiseks on vaja määrus (EÜ) nr 1615/2000 tunnistada kehtetuks alates uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevast.

(9)

Erandi kehtivusaega tuleks seepärast pikendada kuni määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevani, kuid erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1615/2000 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1615/2000 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse ajavahemikus 15. juulist 2000 kuni seoses üldiste soodustuste süsteemi raames kasutatud päritolustaatusega toodete mõiste määratlusega määrusesse (EMÜ) nr 2454/93 tehtud muudatuse kohaldamise kuupäevani otse Nepalist transporditud ja ühendusse imporditud toodete suhtes aastaste koguste osas, mis on iga toote puhul lisas loetletud; kõnealuse erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.

(4)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(5)  EÜT L 185, 25.7.2000, lk 54.

(6)  ELT L 343, 8.12.2006, lk 73.


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1246/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 23 lõiget 2 ning II ja III lisa seoses veinituru ühise korralduse vahendite ümberpaigutamisega maaelu arengusse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999, (1) eriti selle artikli 23 lõike 3 teise lõigu teist lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sloveenia ja Ühendkuningriik on teavitanud komisjoni toetusprogrammide eelarvevahendite ümberpaigutamisest maaelu arengu eelarve vahenditesse.

(2)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 23 lõiget 2 ning II ja III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 479/2008 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 23 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Nimetatud kalendriaastatele eraldatakse järgmised summad:

2009: 40,66 miljonit eurot;

2010: 82,11 miljonit eurot;

alates 2011. aastast: 122,61 miljonit eurot.”

2.

II ja III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 148, 6.6.2008, lk 1.


LISA

II LISA

TOETUSPROGRAMMIDE EELARVE

(osutatud artikli 8 lõikes 1)

(tuhandetes eurodes)

Eelarveaasta

2009

2010

2011

2012

2013

(tuhandetes eurodes)

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

III LISA

EELARVES MAAELU ARENDAMISEKS ERALDATUD VAHENDID

(osutatud artikli 23 lõikes 3)

(tuhandetes eurodes)

Eelarveaasta

2009

2010

Alates 2011. aastast

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Määruse (EÜ) nr 1782/2003 VIII lisas Itaalia kohta esitatud siseriiklikke ülemmäärasid aastateks 2008, 2009 ja 2010 vähendatakse 20 miljoni euro võrra ning need summad on lisatud Itaalia toetusprogrammide eelarve summadele vastavalt tabelis esitatud eelarveaastatele 2009, 2010 ja 2011.


13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1247/2008,

11. detsember 2008,

millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 955/2005, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 1002/2007, (EÜ) nr 27/2008 ja (EÜ) nr 1067/2008 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal maguskartuli, maniokitärklise, manioki, teravilja, riisi ja oliiviõli tariifikvootide raames ning määrustest (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 1518/2003, (EÜ) nr 596/2004 ja (EÜ) nr 633/2004 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2009. aastal veise-, vasika- ja sealiha, munade ning kodulinnuliha sektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. mai 1996. aasta otsust 96/317/EÜ vastavalt GATTi artiklile XXIII Taiga peetud konsultatsioonide tulemuste kokkuvõtte kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (3) eriti selle artikli 144 lõiget 1 ja artiklit 148 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2402/96 (millega avatakse teatavad iga-aastased maguskartuli ja maniokitärklise tariifikvoodid ja sätestatakse nende halduseeskirjad) (4) on ette nähtud erisätted kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli ning kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(2)

Komisjoni 15. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 27/2008 (millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) (5) ette nähtud erisätted kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluvate toodete impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(3)

Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1067/2008 (millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007), (6) komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2305/2003 (millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (7) ning komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 969/2006 (millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine) (8) on ette nähtud erisätted kvootide 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, kvoodi 09.4126 alla kuuluva odra ning kvoodi 09.4131 alla kuuluva maisi impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(4)

Komisjoni 28. oktoobri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2058/96 (millega avatakse CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine), (9) komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1964/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Bangladeshist pärit riisi impordikvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3491/90), (10) komisjoni 29. augusti 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1002/2007 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2184/96 (Egiptusest pärineva ja sealt toodava riisi sisseveo kohta ühendusse) üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (11) ja komisjoni 23. juuni 2005. aasta määrusega 955/2005 (millega avatakse kvoot Egiptuse päritolu riisi ühendusse importimiseks) (12) on ette nähtud erisätted kvoodi 09.4079 alla kuuluva purustatud riisi, kvoodi 09.4517 alla kuuluva Bangladeshist pärit riisi, kvoodi 09.4094 alla kuuluva Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi ning kvoodi 09.4097 alla kuuluva Egiptusest pärit riisi impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(5)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1918/2006 (millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine) (13) on ette nähtud erisätted kvoodi 09.4032 alla kuuluva oliiviõli impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(6)

Võttes arvesse puhkepäevi 2009. aastal, tuleks teatavate ajavahemike suhtes teha erand määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2375/2002, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 955/2005, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 1002/2007 ja (EÜ) nr 27/2008 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja kõnealuste litsentside väljaandmise kuupäevadega, et tagada vastavatest kvoodimahtudest kinnipidamine.

(7)

Komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 382/2008 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta) (14) artikli 12 lõike 1 teises lõigus, komisjoni 28. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1518/2003 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris) (15) artikli 3 lõikes 3, komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 596/2004 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad munasektoris) (16) artikli 3 lõikes 3 ja komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 633/2004 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad kodulinnuliha sektoris) (17) artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et ekspordilitsentsid antakse välja litsentsi taotluse esitamisele järgneva nädala kolmapäeval, tingimusel et komisjon ei ole osutatud ajavahemikul võtnud mingeid erimeetmeid.

(8)

2009. aasta riigipühade ja Euroopa Liidu Teataja ebakorrapärase väljaandmise tõttu kõnealuste pühade ajal on ajavahemik taotluste esitamise ja litsentside väljaandmise päeva vahel tõhusa turukorralduse tagamiseks liiga lühike. Seega tuleks ajavahemikku pikendada.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Maguskartul

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artiklist 3 ei tohi 2009. aastaks esitada kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordilitsentsi taotlusi enne teisipäeva, 6. jaanuari 2009 ja pärast teisipäeva, 15. detsembrit 2009.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 8 lõikest 1 antakse kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordisertifikaadid, mille taotlused on esitatud I lisas osutatud kuupäevaks, välja kõnealuses I lisas osutatud kuupäevadel, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (18) artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 2

Maniokitärklis

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 9 esimesest lõigust ei tohi 2009. aastaks esitada kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentsi taotlusi enne teisipäeva, 6. jaanuari 2009 ja pärast teisipäeva, 15. detsembrit 2009.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 13 lõikest 1 antakse kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluvad maniokitärklise impordisertifikaadid, mille taotlused on esitatud käesoleva määruse II lisas osutatud kuupäevaks, välja kõnealuses II lisas osutatud kuupäevadel, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 3

Maniokk

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 8 esimesest lõigust ei tohi 2009. aastaks esitada kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentsi taotlusi enne esmaspäeva, 5. jaanuari 2009 ja pärast kolmapäeva, 16. detsembrit 2009 kell 13 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 8 lõikest 4 antakse kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud III lisas ettenähtud kuupäevadeks, välja kõnealuses III lisas osutatud kuupäevadel, kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 4

Teravili

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1067/2008 artikli 4 lõike 1 teisest lõigust algab kvootide 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2305/2003 artikli 3 lõike 1 teisest lõigust algab kvoodi 09.4126 alla kuuluva odra puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 4 lõike 1 teisest lõigust algab kvoodi 09.4131 alla kuuluva maisi puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 5

Riis

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2058/96 artikli 2 lõike 1 kolmandast lõigust algab kvoodi 09.4079 alla kuuluva purustatud riisi puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1964/2006 artikli 4 lõike 3 esimesest lõigust algab kvoodi 09.4517 alla kuuluva Bangladeshist pärit riisi puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1002/2007 artikli 2 lõikest 3 algab kvoodi 09.4094 alla kuuluva Egiptusest pärit ja sealt toodava riisi puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

4.   Erandina määruse (EÜ) nr 955/2005 artikli 4 lõikest 1 algab kvoodi 09.4097 alla kuuluva Egiptusest pärit riisi puhul 2009. aastaks esimene impordilitsentsi taotluste esitamise periood 1. jaanuaril 2009. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on reede, 11. detsember 2009 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 6

Oliiviõli

Erandina määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõikest 3 antakse kvoodi 09.4032 alla kuuluva oliiviõli impordilitsentsi taotlused, mis on esitatud esmaspäeval, 6. aprillil või teisipäeval, 7. aprillil 2009, välja reedel, 17. aprillil 2009, kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 7

Toetustega ekspordilitsentsid veise-, vasika- ja sealiha, munade ja kodulinnuliha sektoris

Erandina määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 12 lõike 1 teisest lõigust, määruse (EÜ) nr 1518/2003 artikli 3 lõikest 3, määruse (EÜ) nr 596/2004 artikli 3 lõikest 3 ja määruse (EÜ) nr 633/2004 artikli 3 lõikest 3 antakse käesoleva määruse IV lisas osutatud perioodidel esitatud taotluste korral ekspordilitsentsid välja IV lisas esitatud kuupäevadel.

Esimeses lõigus sätestatud erandit kohaldatakse tingimusel, et enne eespool osutatud väljaandmise kuupäevi ei ole võetud ühtegi määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 12 lõigetes 2 ja 3, määruse (EÜ) nr 1518/2003 artikli 3 lõikes 4, määruse (EÜ) nr 596/2004 artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 633/2004 artikli 3 lõikes 4 osutatud erimeedet.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 122, 22.5.1996, lk 15.

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(4)  EÜT L 327, 18.12.1996, lk 14.

(5)  ELT L 13, 16.1.2008, lk 3.

(6)  ELT L 290, 31.10.2008, lk 3.

(7)  ELT L 342, 30.12.2003, lk 7.

(8)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 44.

(9)  EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7.

(10)  ELT L 408, 30.12.2006, lk 19.

(11)  ELT L 226, 30.8.2007, lk 15.

(12)  ELT L 164, 24.6.2005, lk 5.

(13)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.

(14)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 10.

(15)  ELT L 217, 29.8.2003, lk 35.

(16)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 33.

(17)  ELT L 100, 6.4.2004, lk 8.

(18)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


I LISA

Kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordilitsentside väljaandmine 2009. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

teisipäev 7. aprill 2009

reede 17. aprill 2009


II LISA

Kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentside väljaandmine 2009. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

teisipäev 7. aprill 2009

reede 17. aprill 2009


III LISA

Kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentside väljaandmine 2009. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

esmaspäev 6., teisipäev 7. ja kolmapäev 8. aprill 2009

reede 17. aprill 2009


IV LISA

Ekspordilitsentsi taotluste esitamise perioodid veise-, vasika- ja sealiha, munade ja kodulinnuliha sektoris

Litsentside väljaandmise kuupäevad

6.–10. aprill 2009

16. aprill 2009

25.–29. mai 2009

4. juuni 2009

13.–17. juuli 2009

23. juuli 2009

26.–30. oktoober 2009

5. november 2009


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/39


NÕUKOGU OTSUS,

8. detsember 2008,

Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut) allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

(2008/939/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi kirjavahetuse vormis lepingu üle, mis käsitleb Valgevene Vabariigiga sõlmitud olemasoleva tekstiiltoodetega kauplemise lepingu ja protokollide (milles on kohandatud koguselisi piirnorme) pikendamist ühe aasta võrra.

(2)

Kirjavahetuse vormis lepingut tuleks ajutiselt kohaldada alates 1. jaanuarist 2009 kuni selle sõlmimiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni, tingimusel et Valgevene Vabariik omalt poolt samuti lepingut ajutiselt kohaldab.

(3)

Kirjavahetuse vormis lepingule tuleks ühenduse nimel alla kirjutada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse nõukogu eesistujale õigus määrata isiku(d), kes on volitatud ühenduse nimel alla kirjutama Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele tekstiiltoodetega kauplemist käsitlevale kirjavahetuse vormis lepingule (eeldusel, et see sõlmitakse), millega muudetakse 1. aprillil 1993 Brüsselis parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelist tekstiiltoodetega kauplemise lepingut, mida on viimati muudetud ja pikendatud 19. oktoobril 2007 parafeeritud kirjavahetuse vormis lepinguga.

Kirjavahetuse vormis lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Kirjavahetuse vormis lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2009 vastastikkuse põhimõtte alusel kuni selle ametliku sõlmimiseni.

Artikkel 3

1.   Kui Valgevene Vabariik ei täida kirjavahetuse vormis lepingu alapunkti 2.4, vähendatakse 2009. aasta kvoote 2008. aastal kohaldatud tasemeteni.

2.   Otsus lõike 1 rakendamise kohta võetakse vastu nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) (1) artiklis 17 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

See jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. detsember 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1.


KIRJAVAHETUSE VORMIS LEPING

Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahel sõlmitud tekstiiltoodetega kauplemise lepingut

Lugupeetud härra

1.   Mul on au viidata 1. aprillil 1993 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelisele tekstiiltoodetega kauplemise lepingule, viimati muudetud ja pikendatud 19. oktoobril 2007 parafeeritud kirjavahetuse vormis lepinguga (edaspidi „leping”).

2.   Pidades silmas lepingu lõppemist 31. detsembril 2008 ja kooskõlas lepingu artikli 19 lõikega 1 lepivad Euroopa Ühendus ja Valgevene Vabariik kokku lepingu kehtivuse pikendamises veel ühe aasta võrra, arvestades järgmisi muudatusi ja tingimusi.

2.1.

Lepingu artikli 19 lõike 1 tekst asendatakse järgmisega:

„Käesolev leping jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on teatanud teineteisele lepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest. Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2009.”

2.2.

II lisa, kus on esitatud koguselised piirmäärad ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse, asendatakse käesoleva kirja 1. liitega.

2.3.

Protokolli C lisa, milles on esitatud koguselised piirnormid ekspordile Valgevene Vabariigist Euroopa Ühendusse pärast välistöötlemistehinguid (OPT) Valgevene Vabariigis, asendatakse ajavahemikus 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 käesoleva kirja 2. liitega.

2.4.

Euroopa Ühendusest pärit tekstiil- ja rõivatoodete impordile Valgevene Vabariiki kohaldatakse 2009. aastal tollimakse, mis ei tohi ületada 11. novembril 1999 parafeeritud Euroopa Ühenduse ja Valgevene Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu 4. liites (mida muudetakse käesoleva kirja 3. liitega) 2003. aasta jaoks ette nähtud tollimakse. Muudatus kehtib üksnes tariifiridade 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 ja 6310 90 kohta. 2009. aastal kohaldab Valgevene kõnealuste toodete suhtes järgmisi tollitariife: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

Kui neid määrasid ei kohaldata, on ühendusel õigus kuni lepinguperioodi lõpuni taaskehtestada proportsionaalselt 2008. aastal kohaldatud koguseliste piirnormide tasemed, mis on kindlaks määratud 19. oktoobril 2007 parafeeritud kirjavahetuses.

3.   Euroopa Ühendus ja Valgevene kinnitavad kokkulepet alustada hiljemalt kuus kuud enne käesoleva lepingu kehtivusaja lõppemist konsultatsioone uue lepingu võimaliku sõlmimise üle.

4.   Kui Valgevene Vabariik peaks enne käesoleva lepingu lõppemist saama Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks, kohaldatakse alates Valgevene Vabariigi WTO liikmeks saamise kuupäevast WTO lepinguid ja eeskirju.

5.   Oleksin tänulik, kui kinnitaksite, et Teie valitsus nõustub eespool esitatuga. Kui Te annate oma kinnituse, jõustub käesolev kirjavahetuse vormis leping selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud vajalike juriidiliste menetluste lõpuleviimisest. Seni kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. jaanuarist 2009 vastastikkuse põhimõtte alusel.

Lugupidamisega

Euroopa Ühenduse nimel

1. liide

„II LISA

Valgevene

Kategooria

Ühik

Kvoot alates 1. jaanuarist 2009

IA rühm

1

Tonnid

1 586

2

Tonnid

6 643

3

Tonnid

242

IB rühm

4

1 000 tükki

1 839

5

1 000 tükki

1 105

6

1 000 tükki

1 705

7

1 000 tükki

1 377

8

1 000 tükki

1 160

IIA rühm

20

Tonnid

329

22

Tonnid

524

IIB rühm

15

1 000 tükki

1 726

21

1 000 tükki

930

24

1 000 tükki

844

26/27

1 000 tükki

1 117

29

1 000 tükki

468

73

1 000 tükki

329

IIIB rühm

67

Tonnid

359

IV rühm

115

Tonnid

420

117

Tonnid

2 312

118

Tonnid

471”

2. liide

„PROTOKOLLI C LISA

Kategooria

Ühik

Alates 1. jaanuarist 2009

4

1 000 tükki

6 610

5

1 000 tükki

9 215

6

1 000 tükki

12 290

7

1 000 tükki

9 225

8

1 000 tükki

3 140

15

1 000 tükki

5 387

21

1 000 tükki

3 584

24

1 000 tükki

922

26/27

1 000 tükki

4 492

29

1 000 tükki

1 820

73

1 000 tükki

6 979”

3. liide

„4. liide

Euroopa Ühendusest Valgevene Vabariiki imporditavate tekstiiltoodete suhtes kohaldatavad maksimaalsed tollimaksumäärad

CN-kood

Tollimaksumäär protsentides

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10

8

8

5801 21

18

15

10

8

8

5801 22

18

15

10

8

8

5801 23

18

15

10

8

8

5801 24

18

15

10

8

8

5801 25

15

12

10

8

8

5801 26

15

12

10

8

8

5801 31

18

15

10