ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
11. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2008, 10. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1229/2008, 10. detsember 2008, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris teatavad nimetused (San Simón da Costa (KPN), Ail blanc de Lomagne (KGT), Steirischer Kren (KGT)

3

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/932/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 2. detsember 2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/79/EMÜ artikli 8 kohaldamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7378 all)

5

 

 

2008/933/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. detsember 2008, millega lubatakse MON89788 (MON-89788-1) geneetiliselt muundatud sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7517 all)  ( 1 )

7

 

 

2008/934/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 5. detsember 2008, nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7637 all)  ( 1 )

11

 

 

2008/935/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 5. detsember 2008, ühenduse finantstoetuse kohta, mida antakse Belgias ja Itaalias asuvatele komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskustele 2009. aastal teatavateks tegevusteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 882/2004 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7702 all)

15

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1228/2008,

10. detsember 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. detsembril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

81,5

TR

75,2

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,7

TR

84,0

ZZ

102,6

0709 90 70

MA

128,5

TR

133,8

ZZ

131,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

36,4

EG

30,5

MA

76,3

TR

62,7

ZA

43,2

ZW

43,9

ZZ

44,5

0805 20 10

MA

72,3

TR

73,0

ZZ

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,4

HR

54,6

IL

71,9

TR

57,3

ZZ

59,1

0805 50 10

MA

59,0

TR

64,6

ZZ

61,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,7

MK

34,8

US

106,7

ZA

123,2

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

56,2

TR

97,0

US

133,9

ZZ

95,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1229/2008,

10. detsember 2008,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris teatavad nimetused (San Simón da Costa (KPN), Ail blanc de Lomagne (KGT), Steirischer Kren (KGT)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 esimese lõiguga ja vastavalt artikli 17 lõikele 2 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (2) Hispaania taotlus registreerida nimetus „San Simón da Costa”, Prantsusmaa taotlus registreerida nimetus „Ail blanc de Lomagne” ning Austria taotlus registreerida nimetus „Steirischer Kren”.

(2)

Kuna määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohaselt ei ole komisjonile esitatud ühtegi vastuväidet, tuleks kõnealused nimetused registreerida,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetused registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12.

(2)  ELT C 85, 4.4.2008, lk 13 (San Simón da Costa), ELT C 87, 8.4.2008, lk 8 (Ail blanc de Lomagne), ELT C 91, 12.4.2008, lk 26 (Steirischer Kren).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ette nähtud põllumajandustooted:

Klass 1.3.   Juust

HISPAANIA

San Simón da Costa (KPN)

Klass 1.6.   Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul

PRANTSUSMAA

Ail blanc de Lomagne (KGT)

AUSTRIA

Steirischer Kren (KGT)


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/5


KOMISJONI OTSUS,

2. detsember 2008,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/79/EMÜ artikli 8 kohaldamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7378 all)

(Üksnes portugalikeelne tekst on autentne)

(2008/932/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Portugali meditsiiniseadmete amet INFARMED keelas Itaalia äriühingule Medical Biological Service S.R.L (edaspidi „MBS”) saadetud kirjas, mis kandis kuupäeva 29. juuli 2005, (2) nende HIV in vitro diagnoosimiskomplekti „HIV 1&2 Ab” (edaspidi „HIV test”) turustamise. Samuti kohustas INFARMED Portugali edasimüüjat Prestifarma Lda. toodet MBSi nimel tagasi võtma.

(2)

Kirjaga, mis kandis kuupäeva 1. september 2005, (3) teatas INFARMED nendest meetmetest vastavalt direktiivi 98/79/EÜ artiklile 13. Põhjendades meetme võtmist, viitas Portugal Saksamaa Paul Ehrlichi Instituudi meditsiinilise järelevalve aruandele NCAR DE-2005-07-30 (PEI juhtum nr PEI0026/05). Järgnevast kirjavahetusest selgus, et NCAR viide oli tsiteeritud valesti, õige NCAR aruande number olnuks DE-2005-07-07-30, ning et see aruanne on samane NCAR aruandega DE-2005-07-27-30.

(3)

NCAR aruandes DE-2005-07-07-30 on öeldud, et HIV-viirusega nakatumise järel kulub HIV testil viiruse avastamiseks teiste samalaadsete testidega võrreldes 10–18 päeva rohkem (madal tundlikkus varajases serokonversiooni faasis). Samal põhjusel soovitas Slovakkia Meditsiiniülikool 28. oktoobri 2004. aasta katsearuandes, (4) et Slovakkia teavitatud asutus EVPÚ ei sertifitseeriks seda HIV testi. Seega ei täida test nõuet vastata kaasaja tehnika tasemele direktiivi 98/79/EÜ I lisa (Põhinõuded) punkti A.2 tähenduses ning vastavalt komisjoni 7. mai 2002. aasta otsusele 2002/364/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite ühise tehnilise kirjelduse kohta (5) lisatud in vitro diagnostikavahendite ühiste tehniliste kirjelduste punkti 3.1.8 kolmandale lausele.

(4)

Lisaks sellele kinnitas Paul Ehrlichi Instituut 12. detsembril 2005 Saksamaa Tervishoiuministeeriumile saadetud kirjas, (6) et tootja esitatud dokumentidest selgub, et HIV test ei tuvastanud kõiki tõeseid positiivseid proove, nagu on nõutud ühise tehnilise kirjelduse punkti 3.1.8 esimeses lauses. Ei tootja ega tema teavitatud asutus ei ole selle vea kohta esitanud mingit selgitust, nagu on nõutud ühise tehnilise kirjelduse punktis 3.1.5. Seega ei vasta HIV test ühise tehnilise kirjelduse punkti 3.1.8 esimesele lausele ja punktile 3.1.5.

(5)

MBS muutis HIV testi, võttes arvesse NCAR aruannet DE-2005-07-07-30. Muudatus ei parandanud aga HIV testi tundlikkust varajases serokonversiooni staadiumis, nagu Paul Ehrlichi Instituut on hiljem kinnitanud 23. augusti 2007. aasta aruandes. (7) Nagu on öeldud nimetatud aruande leheküljel 10, ei tuvasta muudetud test ka proove, mis on western blot- ehk immunoblotanalüüsiga juba tõeseks positiivseks tunnistatud.

(6)

Komisjon konsulteeris kirja teel liikmesriikidega 22. märtsil 2007 (D(2007)7800), teavitatud asutuste ja instituutidega 21. märtsil 2007 (D(2007)7817) ning MBSiga 11. juunil 2007 (D(2007)16597). Lisaks konsulteeris ta mitmel korral in vitro diagnostikavahendite valdkonna spetsialistidega, muu hulgas 31. jaanuaril 2008 toimunud nõupidamisel.

(7)

Direktiivi 98/79/EÜ artikkel 13 (Erilised tervishoiualased järelevalvemeetmed) sisaldab laiemaid tingimusi kui sama direktiivi artikkel 8 (Kaitseklausel). Direktiivi 98/79/EÜ artikkel 13 ei nõua tegutsevalt asutuselt samal määral kindlust riski olemasolus.

(8)

INFARMEDi algse teatise ja hilisema kirjavahetuse analüüsist ning asjaomaste poolte konsultatsioonist on ilmnenud, et on võimalik kindlaks teha, et kui uuritavat seadet õigesti hooldada ja kasutada selle ettenähtud otstarbel, võib see seada ohtu patsientide, kasutajate või muude isikute tervise ja/või ohutuse direktiivi 98/79/EÜ artikli 8 tähenduses, sest põhinõue – vastata kaasaja tehnika nõuetele – ei ole täidetud.

(9)

Kuna test on aeglasem ja vähem usaldusväärne kui muud seadmed, avastab see vähem HIV nakkusi kui muud seadmed ja võib põhjustada viivituse adekvaatse retroviirusevastase ravirežiimi alustamisel. Võimalik, et test aitab ka põhjustada suuremat riski, et HIV nakkusega veredoonorid jäävad avastamata. Samuti seab see ohtu tervise, kuivõrd HIV nakkuse hiline ja ebausaldusväärne avastamine võib suurendada riski, et nakkus antakse näiteks sugulise vahekorra kaudu edasi kolmandatele isikutele.

(10)

Euroopa Kohtu seisukoht (8) on, et Euroopa Komisjoni poolt direktiivi 98/89/EÜ artikli 8 lõike 2 kohaselt esitatud seisukoht on meetmeid võtnud liikmesriigile siduv. Vastavalt sellele tuleb käesolev õigusakt kvalifitseerida otsuseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Meetmed, mida Portugali ametiasutus INFARMED on võtnud 29. juuli 2005. aasta kirjaga (DGREE/VPS/086/05 – registreerimisnumber 9.5.1.-329/2005) Itaalia äriühingu Medical Biological Service S.R.L toodetava in vitro diagnostikavahendi „HIV 1&2 Ab” turustamise vastu, on õigustatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Brüssel, 2. detsember 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

(2)  DGREE/VPS/086/05 – Registreerimisnumber 9.5.1.-329/2005.

(3)  DGREE/VPS/094/05.

(4)  Katsearuanne nr E-650/04 208600.

(5)  EÜT L 131, 16.5.2002, lk 17.

(6)  Viitenumber: A2.

(7)  Austria ametiasutused küsisid Paul Ehrlichi Instituudilt seda aruannet pärast seda, kui olid konfiskeerinud muudetud testi, mis oli teel MBSist Austria äriühingule DIALAB GmbH, kusjuures viimane kavatses turustada testi oma nime all.

(8)  Vt analoogia põhjal Euroopa Kohtu (esimese koja) 14. juuni 2007. aasta otsust kohtuasjas C-6/05, EKL 2007, lk I-4557 nr 58, 59.


11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/7


KOMISJONI OTSUS,

4. detsember 2008,

millega lubatakse MON89788 (MON-89788-1) geneetiliselt muundatud sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7517 all)

(Ainult prantsus- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/933/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 3 ja artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing Monsanto Europe S.A. esitas 31. oktoobril 2006 Madalmaade pädevale asutusele määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 5 ja 17 kohase taotluse MON89788 sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toidu, toidu koostisosade ja sööda turuleviimiseks (edaspidi „taotlus”).

(2)

Taotlus hõlmab ka MON89788 sojauba sisaldavate või sellest koosnevate muude toodete turuleviimist muu sojaoaga samal otstarbel, välja arvatud selle viljelemise otstarbel. Seetõttu hõlmab taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 5 lõikele 5 ja artikli 17 lõikele 5 ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (2) III ja IV lisas nõutud andmeid ja teavet ning direktiivi 2001/18/EÜ II lisas sätestatud põhimõtetele vastavalt tehtud riskihindamist käsitlevat teavet ja järeldusi.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklitega 6 ja 18 avaldas Euroopa Toiduohutusamet 11. juulil 2008 oma heakskiitva arvamuse ja leidis, et on ebatõenäoline, et taotluses kirjeldatud MON89788 sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toodete (edaspidi „tooted”) turuleviimine võiks mõjuda inimeste või loomade tervisele või keskkonnale kahjulikult, kui neid tooteid kasutatakse kavandatud eesmärgil. (3) Toiduohutusamet võttis oma arvamuse esitamisel arvesse kõiki liikmesriikide konkreetseid küsimusi ja kaalutlusi, mis olid tõstatatud riiklike pädevate asutustega konsulteerimise käigus, nagu on ette nähtud kõnealuse määruse artikli 6 lõikega 4 ja artikli 18 lõikega 4.

(4)

Toiduohutusamet jõudis oma arvamuses järeldusele, et taotleja esitatud keskkonnaseirekavad, mis koosnesid üldistest järelevalvekavadest, on kooskõlas toodete kavandatud eesmärgiga.

(5)

Neid kaalutlusi arvesse võttes tuleks toodetele luba anda.

(6)

Igale GMO-le tuleks määrata kordumatu tunnus vastavalt komisjoni 14. jaanuari 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 65/2004, millega luuakse süsteem geneetiliselt muundatud organismide kordumatute tunnuste väljatöötamiseks ja määramiseks. (4)

(7)

Toiduohutusameti arvamuse kohaselt ei ole MON89788 sojauba sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud toidu, toidu koostisosade ega sööda puhul vaja määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 sätestatud märgistusnõuetele lisaks märgistuse erinõudeid. Et siiski tagada toodete kasutamine käesoleva otsuse kohaselt välja antud loa piires, peab loataotluses käsitletavate GMOd sisaldava või sellest koosneva sööda ja muude GMOd sisaldavate või sellest koosnevate toodete (v.a toit ja sööt) märgistusel olema selgelt tähistatud, et kõnelauseid tooteid ei tohi kasutada viljelemiseks.

(8)

Samuti ei õigustata toiduohutusameti arvamuses määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 6 lõike 5 punktis e ja artikli 18 lõike 5 punktis e nimetatud turuleviimise, kasutamise ja käitlemise eritingimuste ega kitsenduste rakendamist, sealhulgas turustamisjärgset järelevalvet ega eritingimusi konkreetsete ökosüsteemide/keskkonna ja/või geograafiliste piirkondade kaitsmiseks.

(9)

Kogu asjakohane teave toodete lubade kohta tuleb kanda ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse, nagu on sätestatud määrusega (EÜ) nr 1829/2003.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1830/2003 (milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ) (5) artikli 4 lõikes 6 on sätestatud GMOd sisaldavate või sellest koosnevate toodete märgistamise nõuded.

(11)

Käesolevast otsusest tuleb bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku kaudu teatada bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli osalistele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1946/2003 (geneetiliselt muundatud organismide piiriülese liikumise kohta) (6) artikli 9 lõikele 1 ja artikli 15 lõike 2 punktile c.

(12)

Taotlejaga on nõu peetud käesolevas otsuses sätestatud meetmete asjus.

(13)

Toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee ei ole oma eesistuja kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust esitanud.

(14)

19. novembri 2008. aasta istungil ei jõutud nõukogus kvalifitseeritud häälteenamusega otsuseni ei otsuse poolt ega vastu. Nõukogu märkis, et on asja menetlemise lõpetanud. Seetõttu võtab meetmed vastu komisjon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Geneetiliselt muundatud organism ja kordumatu tunnus

Geneetiliselt muundatud sojaoale (Glycine max) MON89788, mida on kirjeldatud käesoleva otsuse lisa punktis b, antakse määruse (EÜ) nr 65/2004 kohane kordumatu tunnus MON-89788-1.

Artikkel 2

Luba

Vastavalt käesolevas otsuses kirjeldatud tingimustele on määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 4 lõike 2 ja artikli 16 lõike 2 tähenduses lubatud järgmised tooted:

a)

MON-89788-1 sojauba sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud toit ja toidu koostisained;

b)

MON-89788-1 sojauba sisaldav, sellest koosnev või sellest toodetud sööt;

c)

muud tooted, v.a toit ja sööt, mis sisaldavad MON-89788-1 sojauba või koosnevad sellest ja mida kasutatakse nagu muud sojauba, kuid ei viljeleta.

Artikkel 3

Märgistamine

1.   Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ning määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistamise nõuete kohaldamisel on „organismi nimetus”„sojauba”.

2.   Artikli 2 punktides b ja c nimetatud MON-89788-1 sojauba sisaldavate või sellest koosnevate toodete märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks”.

Artikkel 4

Keskkonnamõjude seire

1.   Loaomanik tagab käesoleva otsuse lisa punktis h sätestatud keskkonnamõjude seirekava koostamise ja rakendamise.

2.   Loaomanik esitab komisjonile aastaaruanded seirekavas sätestatud meetmete rakendamise ja tulemuste kohta.

Artikkel 5

Ühenduse register

Käesoleva otsuse lisas sisalduv teave kantakse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 28 sätestatud geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registrisse.

Artikkel 6

Loa omanik

Loa omanik on äriühing Monsanto Europe S.A. (Belgia), kes esindab äriühingut Monsanto Company (USA).

Artikkel 7

Kehtivusaeg

Käesolevat otsust kohaldatakse kümne aasta jooksul alates selle teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 8

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270–272, B-1150 Brüssel, Belgia.

Brüssel, 4. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620787358.htm

(4)  ELT L 10, 16.1.2004, lk 5.

(5)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 24.

(6)  ELT L 287, 5.11.2003, lk 1.


LISA

a)   Taotleja ja loa omanik:

Nimi

:

Monsanto Europe S.A.

Aadress

:

Avenue de Tervuren 270–272, B-1150 Brüssel, Belgia

järgmise äriühingu nimel: Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard – St. Louis, Missouri 63167 USA.

b)   Toodete nimetus ja spetsifikatsioon:

1)

MON-89788-1 sojauba sisaldavad, sellest koosnevad või sellest toodetud toit ja toidu koostisained;

2)

MON-89788-1 sojauba sisaldav, sellest koosnev või sellest toodetud sööt;

3)

muud tooted, v.a toit ja sööt, mis sisaldavad MON-89788-1 sojauba või koosnevad sellest ja mida kasutatakse nagu muud sojauba, kuid ei viljeleta.

Geneetiliselt muundatud MON-89788-1 sojauba, mida on taotluses kirjeldatud, väljendub CP4 EPSPS-valgus, mis tagab tolerantsuse herbitsiidi glüfosaat suhtes.

c)   Märgistamine:

1)

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 13 lõikes 1 ja artikli 25 lõikes 2 ning määruse (EÜ) nr 1830/2003 artikli 4 lõikes 6 sätestatud märgistuse erinõuete kohaldamisel on „organismi nimetus”„sojauba”.

2)

Käesoleva otsuse artikli 2 punktides b ja c nimetatud MON-89788-1 sojauba sisaldavate või sellest koosnevate toodete märgistusel ja nende toodete saatedokumentides peavad olema märgitud sõnad „ei ole ette nähtud viljelemiseks”.

d)   Tuvastusmeetod

Tekkepõhine reaalajaline kvantitatiivne PCR-meetod MON-89788-1 sojaoa jaoks.

Valideerinud seemnete puhul määruse (EÜ) nr 1829/2003 alusel asutatud ühenduse tugilabor; avaldatud veebilehel http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Etalonaine: AOCS 0906-A ja AOCS 0906-B, kättesaadavad American Oil Chemists Society veebisaidil http://www.aocs.org/tech/crm/soybean.cfm

e)   Kordumatu tunnus:

MON-89788-1

f)   Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli II lisa alusel nõutav teave:

Bioohutuse teabevõrgustik, kande identifikaator: vt [täidetakse teatavakstegemisel]

g)   Toodete turuleviimise, kasutamise või käitlemise tingimused või piirangud:

Ei ole nõutud.

h)   Seirekava

Direktiivi 2001/18/EÜ VII lisale vastav keskkonnamõjude seirekava

[Link: kava on avaldatud Internetis]

i)   Turustamisjärgse järelevalve nõuded toidu kasutamisel inimtoiduna

Ei ole nõutud.

NB! Aja jooksul võib tekkida vajadus muuta asjaomastele dokumentidele viitavaid linke. Kõnealused muudatused tehakse avalikkusele kättesaadavaks geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registri uuendamisega.


11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/11


KOMISJONI OTSUS,

5. detsember 2008,

nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse teatavate toimeainete kandmata jätmise kohta ja neid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7637 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/934/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turule viia taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad kõnealuse direktiivi I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui neid toimeaineid tööprogrammi raames järk-järgult uuritakse.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Nimetatud loetelu sisaldab käesoleva otsuse lisas loetletud toimeaineid.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikliga 11e võtsid asjaomased teatajad enne kahe kuu möödumist hindamisaruande projekti kättesaamisest vabatahtlikult tagasi oma toetuse toimeainete kandmisele nimetatud loetelusse.

(4)

Komisjon tutvus hindamisaruande projekti, referentliikmesriikide soovituste ja teiste liikmesriikide märkustega ning jõudis järeldusele, et artikleid 11b ja 11f ei kohaldata. Sellest tulenevalt kohaldatakse artiklit 11e.

(5)

Käesoleva otsuse lisas loetletud toimeaineid ei kanta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(6)

Kuna otsus toimeaineid lisasse mitte kanda ei toetu kindlatele tõenditele kahjuliku mõju olemasolu kohta nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1490/2002 VI lisas, on liikmesriikidel vastavalt määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikli 12 lõikele 3 õigus otsustada, et kasutusload kehtivad kuni 31. detsembrini 2010.

(7)

Liikmesriigi antud ajapikendus loetletud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui 12 kuud, et võimaldada olemasolevate varude ärakasutamine ühe järgneva kasvuperioodi jooksul.

(8)

Käesolev otsus ei välista uue taotluse esitamist kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 ja vastavalt komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 33/2008, (millega on ette nähtud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) (4) artiklites 13–22 sätestatud kiirendatud menetlusele.

(9)

Kiirendatud menetluse raames on teatajatel, kelle toimeained ei ole lisasse kantud taotluse tagasivõtmise tõttu, võimalus esitada uus taotlus, kui nad esitavad täiendavad andmed, mida on vaja, et käsitleda lisasse kandmata jätmise otsuse vastuvõtmiseni viinud konkreetseid asjaolusid. Vajalikud täiendavad andmed on loetletud teatajale edastatud hindamisaruande projektis.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas loetletud toimeaineid ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tunnistavad lisas loetletud ühte või mitut toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutusload kehtetuks hiljemalt alates 31. detsembrist 2010.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab lõppema hiljemalt 31. detsembril 2011.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.


LISA

Artiklis 1 osutatud toimeainete nimekiri

Toimeaine

Hindamisaruande projekti teatajale edastamise kuupäev

Atsetokloor

14. detsember 2005

Akrinatriin

8. oktoober 2007

Asulaam

28. juuli 2006

Bitertanool

23. märts 2006

Bupirimaat

7. august 2007

Karbetamiid

31. august 2006

Karboksiin

28. juuli 2006

Kloropikriin

19. aprill 2006

Kletodiim

19. aprill 2006

Tsükloksüdiim

28. veebruar 2007

Tsüprokonasool

15. september 2006

Dasomet

8. oktoober 2007

Diklofop-metüül

10. september 2007

Dietofenkarb

24. oktoober 2007

Ditianoon

5. veebruar 2007

Dodiin

29. märts 2007

Etaalfluraliin

4. oktoober 2007

Etridiasool

7. august 2007

Fenasakviin

23. juuni 2006

Fenbukonasool

12. mai 2006

Fenbutatiinoksiid

20. aprill 2007

Fenoksükarb

4. oktoober 2007

Fluasifop-P

10. september 2007

Flufenoksuroon

8. november 2007

Fluometuroon

31. august 2007

Flukviinkonasool

22. detsember 2005

Flurokloridoon

27. oktoober 2006

Flutriafool

9. november 2006

Kvasatiin

8. november 2007

Heksütiasoks

18. mai 2006

Hümeksasool

8. oktoober 2007

Isoksabeen

9. november 2006

Metaldehüüd

1. september 2006

Metosulaam

8. oktoober 2007

Müklobutaniil

29. märts 2006

Orüsaliin

4. oktoober 2007

Oksüfluorfeen

4. oktoober 2007

Paklobutrasool

7. detsember 2006

Penkükuroon

1. juuni 2006

Prokloraas

18. juuni 2007

Propargiit

8. oktoober 2007

Püridabeen

7. august 2007

Kvinmeraak

6. juuli 2007

Sintofeen

8. november 2007

Tau-fluvalinaat

18. juuni 2007

Tebufenosiid

9. juuni 2006

Teflutriin

4. mai 2007

Terbutüülasiin

8. oktoober 2007

Tiobenkarb

21. juuli 2006


11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/15


KOMISJONI OTSUS,

5. detsember 2008,

ühenduse finantstoetuse kohta, mida antakse Belgias ja Itaalias asuvatele komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskustele 2009. aastal teatavateks tegevusteks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 882/2004

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 7702 all)

(Ainult prantsus-, itaalia- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(2008/935/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse referentlaboritele toidu- ja söödakontrolli valdkonnas võib vastavalt nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsuse 90/424/EMÜ (2) (kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas) artiklile 28 anda ühenduse rahalist toetust.

(2)

Itaalias Ispras asuv Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas ühenduse referentlaboratooriumina toiduainetega kokkupuuteks ette nähtud materjalide ja geneetiliselt muundatud organismide jaoks. Belgias Geelis asuv Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisas ühenduse referentlaboratooriumina toidus ja söödas leiduvate raskemetallide, mükotoksiinide ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike jaoks.

(3)

Nii Teadusuuringute Ühiskeskus kui ka tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat on komisjoni talitused ning nende suhe on sätestatud iga-aastases halduskokkuleppes, mida toetab tööprogramm ja selle eelarve.

(4)

Teadusuuringute Ühiskeskuse juures asuvate ühenduse referentlaborite 2009. aasta tööprogramme ja vastavaid eelarveprojekte on juba hinnatud.

(5)

Seega tuleks vastavalt määrusele (EÜ) nr 882/2004 anda ühenduse rahalist toetust Belgias Geelis ja Itaalias Ispras asuvate Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuste teatavate tegevuste jaoks. Ühenduse rahalise toetuse määr peaks olema 100 % abikõlblikest kuludest, nagu on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1754/2006. (3)

(6)

Vastavalt nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) (4) artikli 3 lõike 2 punktile a rahastatakse loomahaiguste tõrje ja järelevalve programme (veterinaarmeetmed) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF). Lisaks on kõnealuse määruse artikli 13 teise lõiguga ette nähtud, et erandjuhul rahastatakse fondist otsusega 90/424/EMÜ hõlmatud meetmete ja programmide puhul liikmesriikide ja EAGFi toetuse saajate haldus- ja personalikulud. Finantskontrolli suhtes tuleb kohaldada määruse (EÜ) nr 1290/2005 artikleid 9, 36 ja 37.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse finantstoetust antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 Itaalias Ispras asuvale Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele (edaspidi „laboratoorium”) määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõike 1 kohasteks järgmisteks tegevusteks ja selliseid tegevusi käsitlevate töörühmade organiseerimiseks.

1.

Toiduainetega kokku puutuvate materjalidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 180 003 eurot.

2.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 1 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 75 947 eurot.

3.

Geneetiliselt muundatud organismidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 13 388 eurot.

4.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 3 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 61 440 eurot.

Artikkel 2

Ühenduse finantstoetust antakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2009 kuni 31. detsembrini 2009 Belgias Geelis asuvale Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele (edaspidi „laboratoorium”) määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 32 lõike 1 kohasteks järgmisteks tegevusteks ja selliseid tegevusi käsitlevate töörühmade organiseerimiseks.

1.

Toidus ja söödas leiduvate raskemetallidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 250 000 eurot.

2.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 1 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 25 000 eurot.

3.

Mükotoksiinidega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 230 000 eurot.

4.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 3 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 22 000 eurot.

5.

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega seotud tegevusteks antav rahaline toetus ei ületa 232 000 eurot.

6.

Kõnealusele laboratooriumile punktis 5 osutatud tegevustega seotud töörühmade organiseerimiseks antav rahaline toetus ei ületa 22 000 eurot.

Artikkel 3

Artiklitega 1 ja 2 ette nähtud ühenduse rahalise toetuse määr on 100 % abikõlblikest kuludest, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1754/2006.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud järgmistele teadusasutustele.

Toiduga kokku puutuvate materjalide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, tervishoiu ja tarbijakaitse instituut, keemiliste ja füüsikaliste mõjuritega kokkupuute osakond, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itaalia).

Geneetiliselt muundatud organismide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, tervishoiu ja tarbijakaitse instituut, biotehnoloogia ja geneetiliselt muundatud organismide osakond, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Itaalia).

Raskemetallide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Mükotoksiinide puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike puhul: Teadusuuringute Ühiskeskus, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgia).

Brüssel, 5. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(3)  ELT L 331, 29.11.2006, lk 8

(4)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.


11.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.