ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 307

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
18. november 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1135/2008, 17. november 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1136/2008, 17. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2008, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

3

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/864/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. juuli 2008, Tšehhi Vabariigi dekreedi kohta, milles sätestatakse nõuded toidulisanditele ja toiduainete rikastamisele (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3963 all)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 10. november 2008, kloraadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6587 all)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. november 2008, erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6732 all)  ( 1 )

9

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/867/EÜ

 

*

Komisjoni soovitus, 3. oktoober 2008, tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5737 all)

11

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2008/868/ÜVJP, 13. oktoober 2008, Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsiooni osalemist Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (operatsioon EUFOR Tchad/RCA) käsitleva lepingu sõlmimise kohta

15

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Venemaa Föderatsiooni osalemist Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (EUFOR Tchad/RCA) käsitlev Leping

16

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 25. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 807/2001 (millega muudetakse I, II ja III lisa nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus) (EÜT L 118, 27.4.2001) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 3. peatükk, 32. köide, lk 135)

21

 

*

Nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007 (millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96) parandus (ELT L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1135/2008,

17. november 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. novembril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1136/2008,

17. november 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2008, millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusena koostatud CXL loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 810/2008 (2) kohaselt tuleb enne veise- ja vasikaliha ühendusse importimist välja anda autentsussertifikaadid. Ekspordiriikides autentsussertifikaatide väljastamiseks volitatud asutuste loetelu on lisatud kõnealusele määrusele.

(2)

Paraguay on muutnud autentsussertifikaate väljaandva asutuse nimetust. Kooskõlas määruse (EÜ) nr 810/2008 artikli 7 lõikega 2 tuleks seega kõnealuse määruse II lisa loetelu vastavalt muuta.

(3)

Et vältida olukorda, kus hiljuti autentsussertifikaadi väljastanud asutuse nimi ei ole seesama, mis määruse (EÜ) nr 810/2008 loetelus olev nimi, tuleks eelnimetatud määruse muudatust kohaldada alates 1. juulist 2008, mis on jooksva tariifiaasta alguskuupäev. Eelmise, 30. juunil 2008 lõppenud tariifiaasta kohta ei saanud komisjon mingit Paraguay pädevate asutuste esitatud autentsussertifikaatidega seotud teavet.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 810/2008 II lisas asendatakse Paraguay väljaandvat asutust käsitlev kanne järgmisega:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  ELT L 219, 14.2.2008, lk 3.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/4


KOMISJONI OTSUS,

30. juuli 2008,

Tšehhi Vabariigi dekreedi kohta, milles sätestatakse nõuded toidulisanditele ja toiduainete rikastamisele

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3963 all)

(Ainult tšehhikeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/864/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõike 2 punkti b ja artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta näeb ette, et ühenduse normide puudumisel tuleb teha teatavaks uued riiklikud normid, mis käsitlevad muu hulgas teatavate muude ainete kasutamise keeldu või piirangut konkreetsete toiduainete valmistamisel, ning neid norme tuleb hinnata.

(2)

Vastavalt menetlusele, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 1925/2006 artiklis 12, mida tuleb lugeda koostoimes artikli 11 lõike 2 punktiga b, teatasid Tšehhi ametiasutused 30. novembril 2007 komisjonile dekreedi eelnõust, milles sätestatakse nõuded toidulisanditele ja toiduainete rikastamisele, ning juhtisid eelkõige tähelepanu selle artikli 2 lõikele 3 ning 4. ja 5. lisale.

(3)

Dekreedi eelnõu artikli 2 lõikes 3 on ette nähtud, et dekreedi 4. lisas sätestatakse loetelu muudest ainetest määruse (EÜ) nr 1925/2006 tähenduses ning samuti vastavad tingimused, mille alusel neid aineid võib kasutada toidulisandite valmistamisel.

(4)

Dekreedi eelnõu artikli 2 lõikes 3 ning artiklis 4 on ette nähtud, et 5. lisas sätestatakse loetelu taimedest ja muudest ainetest, mille kasutamine toidulisandite valmistamisel ja toiduainetes üldse on keelatud.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 12 lõikele 2 konsulteeris komisjon toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee kaudu teiste liikmesriikidega.

(6)

Dekreedi eelnõus selle praegusel kujul ei ole täpsustatud, miks 4. lisasse kantud ained peavad rahvatervise huvides vastama nende suhtes kehtestatud piirkogustele.

(7)

Ühenduse ühtlustatud õigusnormide puudumisel jääb liikmesriikidele pädevus reguleerida oma territooriumil toodete tootmist ja turustamist, ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu artikleid 28 ja 30.

(8)

Eelkõige näib, et dekreedi eelnõu artikli 2 lõikest 3, kui seda lugeda koos 4. lisaga, tuleneb, et muid aineid peale seal loetletute ei ole lubatud toidulisandite valmistamisel kasutada.

(9)

Isegi kui oleks tõestatud, et 4. lisa on rahvatervise huvides õigustatud, ei ole dekreedi eelnõus näidatud, kuidas käsitletakse teistes liikmesriikides seaduslikult toodetud ja/või turustatud tooteid, mis ei vasta dekreedi eelnõu artikli 2 lõikele 3 ja artiklile 4.

(10)

Dekreedi eelnõu ei sisalda sätteid, mis tagaksid vaba liikumise teistes liikmesriikides seaduslikult toodetud ja/või turustatud toidulisanditele, mis sisaldavad aineid, mis on kantud dekreedi eelnõu 4. lisasse, kuid mitte selles sätestatud tingimuste alusel, või aineid, mida ei ole kantud selle 4. lisasse, kas vastastikuse tunnustamise klausli näol või heakskiitmismenetluse näol, mis võimaldaks ettevõtjatel lasta need ained kanda siseriiklikku lubatud ainete loetellu.

(11)

Teatavaks tehtud dekreedi artikli 2 lõike 3 ja artikli 4 alusel, mida loetakse koos 5. lisaga, ei tohi toidulisandid ja toiduained üldse sisaldada narkootilisi ega psühhotroopseid aineid, 1. kategooria lähteaineid ega muid aineid, millel on tõestatud toksiline, genotoksiline, teratogeenne, hallutsinogeenne, narkootiline või muu ebasoovitav mõju inimorganismile, ega 5. lisasse kantud aineid. Keeld kasutada teatavaid muid aineid toidulisandite valmistamisel ja toiduainetes üldiselt võib olla õigustatud inimeste elu ja tervise kaitse seisukohalt EÜ asutamislepingu artikli 30 tähenduses.

(12)

Kuna viimati nimetatud artikkel näeb ette erandi kaupade vaba liikumise suhtes ühenduse piires, mida tuleb sellisena ka rangelt tõlgendada, peavad liikmesriikide ametiasutused, kes soovivad sellele tugineda, igal üksikjuhtumil näitama, et riigis valitsevate toitumisharjumuste ja rahvusvaheliste teadusuuringute tulemuste valguses on nende eeskirjad vajalikud, et kõnealuses sättes osutatud huve tõhusalt kaitsta, ning eelkõige, et kõnealuste toodete turustamine kujutab endast reaalset ohtu rahvatervisele.

(13)

Tšehhi ametivõimud ei ole esitanud tõendeid, mis õigustaksid selliste ainete loetelu kehtestamist, mida on keelatud kasutada toidulisandite valmistamisel ja toiduainetes üldiselt.

(14)

Isegi kui sellised tõendid oleks esitatud, ei sisalda dekreedi eelnõu sätteid, mis tagaksid vaba liikumise teistes liikmesriikides seaduslikult toodetud ja/või turustatud toidulisanditele ja toiduainetele üldiselt, mis sisaldavad aineid, mis dekreedi kohaselt ei ole lubatud.

(15)

Seetõttu ei esita dekreedi eelnõu piisavat garantiid, et EÜ asutamislepingu artiklitest 28 ja 30 tulenevad ettevõtjate õigused oleksid tagatud.

(16)

Neid kaalutlusi silmas pidades on komisjon esitanud negatiivse arvamuse vastavalt määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 12 lõikele 3.

(17)

Sellest tulenevalt tuleks Tšehhi ametiasutustel paluda kõnealust dekreedi eelnõu mitte vastu võtta, vaid muuta seda vastavalt EÜ asutamislepingu artiklitele 28 ja 30, võttes arvesse komisjoni negatiivses arvamuses esitatud tähelepanekuid.

(18)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Tšehhi Vabariigil palutakse jätta dekreedi eelnõu, milles sätestatakse nõuded toidulisanditele ja toiduainete rikastamisele, vastu võtmata, välja arvatud juhul, kui seda muudetakse lõike 2 kohaselt.

2.   Tšehhi Vabariigil palutakse muuta kõnealust dekreedi eelnõu nii, et see sisaldaks selget viidet selliste toodete käsitlemisele, mis ei vasta teatavaks tehtud eelnõu nõuetele, kuid mis on seaduslikult toodetud ja/või turustatud teistes ELi liikmesriikides, Türgis või EMP riikides.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Tšehhi Vabariigile.

Brüssel, 30. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.


18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/7


KOMISJONI OTSUS,

10. november 2008,

kloraadi nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust ainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6587 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/865/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turule viia taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad kõnealuse direktiivi I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui neid toimeaineid tööprogrammi raames järk-järgult uuritakse.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Kloraat kuulub nimetatud loetelusse.

(3)

Kloraadi mõju inimeste tervisele ja keskkonnale on juba hinnatud vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 ja määruse (EÜ) nr 1490/2002 sätetele mitmete teataja kavandatud kasutusalade puhul. Kõnealustes määrustes on sätestatud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Kloraadi puhul oli referentliikmesriik Prantsusmaa ja kogu asjaomane teave esitati 26. juulil 2007.

(4)

Komisjon uuris kloraati kooskõlas määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikliga 11a. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid läbivaatamisaruande kavandi läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 11. juulil 2008 komisjoni läbivaatamisaruandena.

(5)

Kõnealuse toimeaine läbivaatamisel võttis komisjon arvesse liikmesriikidelt saabunud märkusi ning jõudis järeldusele, et on olemas ilmsed märgid toimeaine kahjuliku mõju kohta inimeste tervisele, võttes eelkõige arvesse kasutajate liigset kokkupuudet ainega, arvestades väljapakutud esialgset ainega kokkupuutumise vastuvõetavat ulatust. Lisaks ei olnud piisavalt teavet lõpliku ainega kokkupuutumise vastuvõetava ulatuse määramiseks ja asjakohase metaboliidi põhjavette sattumise hindamiseks. Kõnealuse aine läbivaatamisaruanne sisaldab ka muid probleeme, mille referentliikmesriik tõstatas oma hindamisaruandes.

(6)

Komisjon palus teatajal esitada oma märkused kloraadi uurimise tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte. Teataja esitas omapoolsed märkused, mida on tähelepanelikult uuritud. Vaatamata teataja esitatud väidetele jäid eespool nimetatud probleemid lahendamata ning edastatud teabe põhjal koostatud hinnangutest ei saa järeldada, et kloraati sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Seepärast ei tuleks kloraati direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanda.

(8)

Tuleb võtta meetmeid tagamaks, et kloraati sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistatakse ettenähtud ajavahemiku jooksul, et neid ei pikendata ning et selliste toodete jaoks uusi lubasid ei anta.

(9)

Liikmesriigi antud ajapikendus kloraati sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui kaksteist kuud, et olemasolevad varud saaks ära kasutada ühe järgneva kasvuperioodi jooksul; sellisel juhul on tagatud, et kloraati sisaldavad taimekaitsevahendid on kättesaadavad veel 18 kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

(10)

Käesolev otsus ei välista kloraadi kohta taotluse vastuvõtmist kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 ja komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 33/2008, millega on ette nähtud nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega, (4) selleks et neid oleks võimalik kanda direktiivi I lisasse.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kloraati ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

kloraati sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse hiljemalt 10. mail 2009;

b)

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta ega pikendata kloraati sisaldavate taimekaitsevahendite lubasid.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 10. mail 2010.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.


18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/9


KOMISJONI OTSUS,

12. november 2008,

erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6732 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/866/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti i,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 on sätestatud toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust reguleerivad üldised põhimõtted ühenduse ja riiklikul tasandil. Määrusega on ette nähtud erakorraliste meetmete võtmine, kui ilmneb, et kolmandatest riikidest imporditud toit või sööt võib tõsiselt ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda ning seda riski ei saa rahuldavalt juhtida asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmetega.

(2)

Ühenduses on kinnitust leidnud A-hepatiidi puhang inimestel. On kindlaks tehtud, et haigus pärineb teatavate Peruust imporditud kahepoolmeliste molluskite tarbimisest, mis olid nakatunud A-hepatiidi viirusesse.

(3)

Nakatunud kahepoolmelised molluskid olid kolmnurk-karbid (Donax spp) ning nakatumise päritolu on tõenäoliselt tootmispiirkondade vee viiruslik saastatus. Seetõttu võivad ka teised kahepoolmelised molluskid olla nakatunud.

(4)

Kuna nende kahepoolmeliste molluskite tarbimine põhjustab tõsist ohtu inimeste tervisele, siis on asjakohane peatada kahepoolmeliste molluskite import Peruust ühendusse.

(5)

Arvestades saasteolukorra tõsidust, kohaldatakse impordi peatamist ka nende kahepoolmeliste molluskite suhtes, mis on ühendusse saadetud enne käesoleva otsuse jõustumist, kuid mis jõuavad ühenduse piiripunktidesse pärast jõustumiskuupäeva.

(6)

Impordi peatamine tuleb sätestada ühenduse tasandil, et tagada tarbijate tervise tõhus ja ühtne kaitse kõikides liikmesriikides.

(7)

Kammkarplaste (Pectinidae) vesiviljelemine toimub Peruus hõreda asustusega eraldiseisvates tootmispiirkondades, mis asetsevad potentsiaalsetest saasteallikatest kaugel. Lisaks töödeldakse kammkarplasi sisuse eemaldamiseks ning seetõttu väheneb toote söödava osa viirusliku nakatumise oht. Seetõttu on asjakohane lubada Peruust importida sellisel viisil töödeldud kammkarplasi.

(8)

Lisaks välistab kuumtöötlemine viiruse elujõulisuse. Seetõttu on asjakohane lubada Peruust importida kahepoolmelisi molluskeid, mida on kuumtöödeldud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) III lisa VII jao II peatüki punkti A alapunkti 5 alapunktile b.

(9)

Peruu ametiasutused on kohustunud kohe võtma parandusmeetmeid ja lubama vajadusel lähimate kuude jooksul komisjoni kontrollkäike. Seetõttu on asjakohane piirduda käesolevas otsuses sätestatud meetmete kohaldamisel ajavahemikuga kuni 31. märtsini 2009, ilma et see piiraks komisjoni õigust neid meetmeid muuta, tühistada või pikendada, kui saadakse uut teavet olukorra muutumisest Peruus või kui komisjoni teenistuste kontrollkäigu tulemused seda õigustavad.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 2.1 määratletud kahepoolmeliste molluskite suhtes, mis on imporditud Peruust ning ette nähtud inimtoiduks (edaspidi „kahepoolmelised molluskid”).

Artikkel 2

Liikmesriigid ei luba ühendusse importida kahepoolmelisi molluskeid Peruust.

Kõnealust keeldu kohaldatakse kõigi ühenduse piiripunktidesse jõudnud kahepoolmeliste molluskite partiide suhtes, olenemata sellest, kas need tooted on päritoluriigis toodetud, ladustatud või sertifitseeritud enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 3

Erandina artiklist 2 lubavad liikmesriigid importida järgmisi tooteid:

a)

vesiviljeldud sisusest puhastatud kammkarplased;

b)

kahepoolmelised molluskid, mida on kuumtöödeldud vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa VII jao II peatüki punkti A alapunkti 5 alapunktile b.

Artikkel 4

Kõik käesoleva otsuse kohaldamisega seotud kulud kannab kaubasaaja või tema agent.

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. märtsini 2009.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.


SOOVITUSED

Komisjon

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/11


KOMISJONI SOOVITUS,

3. oktoober 2008,

tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 5737 all)

(2008/867/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 211,

ning arvestades järgmist:

(1)

Inimväärikuse austamine on üks aluspõhimõtteid Euroopa Liidu jaoks, kelle eesmärkide hulka kuulub ka püüdlemine täieliku tööhõive ja sotsiaalse progressi poole, võitlemine sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimisega ning sotsiaalse õigluse ja kaitse tugevdamine. Asutamislepingu artikli 137 lõike 1 punkti h kohaselt tuleb ühendusel täita oma osa, et toetada ja täiendada liikmesriikide meetmeid tööturult tõrjutud isikute integreerimiseks. Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 34 on sätestatud õigus sotsiaal- ja eluasemetoetusele või sotsiaalkorterile, et tagada inimväärne elu kõigile, kellel puuduvad selleks piisavad ainelised vahendid.

(2)

Nõukogu 24. juuni 1992. aasta soovitus 92/441/EMÜ piisavate toimetulekuvahendite ja sotsiaalabi ühiste kriteeriumide kohta sotsiaalse kaitse süsteemides (1) on endiselt ühenduse vaesust ja sotsiaalset tõrjutust käsitleva poliitika viitedokument, mis ei ole minetanud oma tähtsust, kuigi selle täielikuks jõustamiseks tuleb veel teha jõupingutusi.

(3)

Pärast 1992. aastat on tekkinud uusi poliitilisi mõjuvahendeid. Üks selline on sotsiaalse kaitse ja hõlvamise avatud koordinatsiooni meetod, mille puhul on eesmärgiks seatud kõikide inimeste aktiivne sotsiaalne kaasamine, mille tagamiseks julgustatakse osalemist tööturul ning võideldakse vaesuse ja tõrjutusega kõige marginaalsemate elanikkonnakihtide ja rühmades seas. (2) Teine selline vahend on Euroopa tööhõivestrateegia, mille eesmärk on muu hulgas tugevdada sotsiaalset kaasamist, võidelda vaesusega, hoida ära tööturult väljalangemist ja toetada ebasoodsamas olukorras olevate inimeste taasintegreerimist tööturule. (3)

(4)

Vaesuse ja töötuse püsimine ning mitme ebasoodsa asjaolu kuhjumine nõuavad ühtseid ja integreeritud poliitilisi lahendusi. (4) Sotsiaalkaitse süsteemide ajakohastamiseks tuleb piisav sissetulekutoetus ühitada pääsuga tööturule ja heatasemeliste teenuste kättesaadavusega integreeritud aktiivse kaasamise strateegia raames. (5) Selline strateegia täiendab kaitstud paindlikkuse põhimõtet ning on samal ajal suunatud tööturult tõrjutud inimestele. Tööjõu aktiveerimise ja liikuvuse hõlbustamisega aitab see kaasa Lissaboni strateegia rakendamisele ning on oluline osa ELi säästva arengu strateegia sotsiaalsest mõõtmest. (6)

(5)

Käesoleva soovituse järkjärgulisel rakendamisel tuleb tähelepanu pöörata riiklikele prioriteetidele ja rahaliste vahendite kättesaadavusele.

(6)

Soovitus ja selles sätestatud ühiste põhimõtete rakendamine ei piira ühenduse õigusaktide, sealhulgas riigiabi eeskirjade ja üldise grupierandi määruse, (7) samuti riigihankelepingute sõlmimist käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamist.

(7)

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt kehtestavad liikmesriigid sissetulekutoetuse määra ning valivad asjakohased poliitilised vahendid kohaliku, piirkondliku ja riigi tasandi erinevatest olukordadest ja vajadustest lähtuvalt,

SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL JÄRGMIST:

1.   Töötada välja ja rakendada integreeritud ja terviklik strateegia tööturult tõrjutud isikute aktiivseks kaasamiseks, milles on ühitatud piisav sissetulekutoetus, kaasamispõhimõttest lähtuv tööturg ja heatasemeliste teenuste kättesaadavus. Aktiivne kaasamispoliitika peab hõlbustama töövõimeliste inimeste püsivat, kvaliteetset tööhõivet ning tagama inimväärseks eluks vajalikud vahendid ja abi sotsiaalseks osalemiseks neile, kes ei ole võimelised töötama.

2.   Tagada integreeritud aktiivse kaasamispoliitika tõhusus järgmiste vahenditega:

a)

tervikliku poliitika kujundamine, mille abil määratletakse aktiivse kaasamise strateegia kolm haru, võttes arvesse nende ühist mõju ebasoodsamas olukorras inimeste sotsiaalsele ja majanduslikule integreerimisele ning nende võimalikku vastastikust toimet, sealhulgas sünergiaid ja kompromisse;

b)

integreeritud rakendamine aktiivse kaasamise strateegia kolmes harus, et tõhusalt tegeleda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse mitmetahuliste põhjuste tagamaadega ja täiustada aktiivse kaasamispoliitika väljatöötamisega tegelevate riigiasutuste ja talituste vahelist kooskõlastamist;

c)

poliitika koordineerimine kohalike, piirkondlike, riiklike ja ELi asutuste vahel nende erinevaid rolle, pädevusi ja prioriteete silma pidades;

d)

kõigi teiste asjaomaste osapoolte, sealhulgas vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all kannatajate, sotsiaalpartnerite, valitsusväliste organisatsioonide ja teenusepakkujate aktiivne osalemine strateegiate väljatöötamisel, rakendamisel ja hindamisel.

3.   Tagada, et aktiivse kaasamise poliitika

a)

toetab põhiõiguste rakendamist;

b)

soodustab soolist võrdõiguslikkust ning võrdsete võimaluste tagamist kõigile;

c)

võtab arvesse ebasoodsate olukordade kuhjumist ning sotsiaalselt kaitsetute elanikkonnarühmade eriolukordi ja -vajadusi;

d)

arvestab vajalikul määral kohalikke ja piirkondlikke olusid ning tugevdab territoriaalset ühtekuuluvust;

e)

lähtub sotsiaal- ja tööhõivepoliitikas elutsükli põhimõttest, et kasvatada põlvkondade ühisvastutust ja vältida vaesuse kandumist ühelt põlvkonnalt teisele.

4.   Kujundada ja rakendada integreeritud aktiivse kaasamise poliitika allpool loetletud ühistest põhimõtetest ja valdkondlikest suunistest lähtuvalt, pidades samas kinni subsidiaarsuse põhimõttest ning võttes arvesse valdkondade erinevaid tingimusi, vajadusi ja prioriteete ning piiramata ühenduse õigusaktide, sealhulgas riigiabi eeskirjade ja riigihankelepingute sõlmimist käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamist.

a)   Piisav sissetulekutoetus

Tunnustada üksikisiku põhiõigust inimväärikat elu võimaldavatele toimetulekuvahenditele ja sotsiaalabile, mis on ühtlasi osa üleüldisest ja püsivast vajadusest võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu.

i)

Vaadata vajaduse korral läbi sotsiaalkaitsesüsteemid soovituse 92/441/EMÜ punktis B loetletud ühiseid põhimõtteid silmas pidades. Aktiivse kaasamise strateegia raames peab õigus piisavatele toimetulekuvahenditele olema eelkõige seotud

aktiivse valmidusega töötada või saada kutseõpet, et need, kellel on vastavad eeldused, saaksid tööd, ja teistele oleks võimalik vajaduse korral kohaldada majandusliku ja sotsiaalse integratsiooni meetmeid;

poliitikaga, mida riigi tasandil peetakse vajalikuks asjaomaste isikute majanduslikuks ja sotsiaalseks integreerimiseks.

ii)

Tagada selle õiguse rakendamine vastavalt soovituse 92/441/EMÜ punktides C(1), C(2) ja C(3) esitatud praktilistele suunistele. Inimväärseks eluks vajalike toimetulekuvahendite kindlaksmääramisel tuleb eelkõige arvesse võtta vastava liikmesriigi elatus- ja hinnataset leibkondade tüübi ja suuruse järgi, kasutades selleks asjakohaseid riiklikke näitajaid. Aktiivse kaasamise huvides tuleb pakkuda töövõimelistele inimestele stiimuleid tööd otsida ning kohandada või suurendada summasid konkreetsete vajaduste rahuldamiseks.

b)   Kaasav tööturg

Võtta vastu töövõimelisi inimesi käsitlev kord, mis tagab neile tõhusa toetuse võimetele vastavale töökohale asumiseks või taasasumiseks ning selle töökoha säilitamiseks.

i)

edendada aktiivse kaasamise strateegia kontekstis järgmistest ühistest põhimõtetest lähtumist:

pöörata tähelepanu tööturult tõrjutud inimeste vajadustele, et hõlbustada nende järkjärgulist taasintegreerimist ühiskonda ja tööturule ning suurendada nende tööalast konkurentsivõimet;

võtta vajalikud meetmed kaasava tööturu edendamiseks, et kindlustada kõigile juurdepääs tööturule;

edendada töökoha kvaliteeti, sealhulgas töö- ja lisatasusid, häid töötingimusi, tervishoiuteenuseid ja tööturvalisust, elukestva õppe kättesaadavust ja edutamisvõimalusi, eriti eesmärgiga vältida tööleasunute vaesust;

leida lahendusi tööturu killustumise ohjamiseks, toetades selleks töökohal püsimist ja ametialast edasijõudmist.

ii)

Rakendada need põhimõtted järgmiste praktiliste suuniste abil:

suurendada ja täiustada investeeringuid inimkapitali kaasava haridus- ja koolituspoliitika, sealhulgas tõhusa elukestva õppe strateegiate toel; viia haridus- ja koolitussüsteemid vastavusse uute pädevusnõuetega ja võtta arvesse infotehnoloogiliste teadmiste vajadus;

aktiivsed ja preventiivsed tööturumeetmed, sealhulgas vajadustele kohandatud ja neile reageerivad ja isikustatud teenused ja toetusmeetmed nagu võimalikult varajane vajaduste kaardistamine, abi töö otsimisel, juhendamine ja koolitus ning aktiivsele töö otsimisele motiveerimine;

maksu- ja hüvitissüsteemidest tulenevate motiveerivate ja motivatsiooni pärssivate tegurite pidev läbivaatamine, sealhulgas hüvitiste haldamine ja nende andmise tingimuste asjakohasus ning kõrgete tegelike piirmaksumäärade oluline vähendamine, eelkõige väikese sissetulekuga inimeste puhul, tagades samal ajal piisava sotsiaalkaitse taseme;

toetada sotsiaalset ettevõtlust ja kaitstud tööhõivet, mis on oluline võimalus ebasoodsamas olukorras inimestele tööturule pääsemiseks, soodustada finantsalast kaasamist ja mikrolaene, tööandjate rahalist stimuleerimist töökohtade pakkumiseks, uute tööhõiveallikate väljatöötamist teenindusvaldkonnas eriti kohalikul tasandil ning süvendada arusaama tööturu kaasavast iseloomust;

aidata kaasa kohanemisvõime suurendamisele ja luua töökohtadel toetav keskkond, pöörates tähelepanu tervisele ja heaolule, diskrimineerimise vältimisele ning tööõiguse kohaldamisele koostoimes sotsiaalse dialoogiga.

c)   Kvaliteetteenuste kättesaadavus

Võtta kõik meetmed, et asjaomastel isikutel oleks juurdepääs kvaliteetteenustele, mille kaudu saada sotsiaalabi vastavalt oma riigi õigusaktidele. Eelkõige tuleb meetmed võtta selleks, et

pakkuda teenuseid, millel on oluline osa aktiivse sotsiaalse ja majandusliku kaasamise poliitika toetamisel, sealhulgas sotsiaalabi teenused, tööhõive- ja koolitusteenused, eluasemetoetus ja sotsiaalkorterid, lapsehooldus, pikaajalised hooldusteenused ja tervishoiuteenused allpool loetletud ühiste põhimõtete kohaselt ning arvestades kohalike, regionaal- ja riigivõimude osa, kohaldatavaid ühenduse eeskirju ja erinevaid tingimusi, vajadusi ja eelistusi liikmesriikides:

territoriaalne ja füüsiline kättesaadavus, taskukohasus;

teenuse kasutajate ja töötajate huviühisus ja võrdsed võimalused ning vajalik tähelepanu kasutajate erisustele;

investeeringud inimkapitali, töötingimustesse ja piisavasse füüsilisse infrastruktuuri;

terviklikud ja koordineeritud teenused, mida kujundatakse ja pakutakse integreeritud viisil;

kasutajate osalemine ja isikustatud lähenemine, et rahuldada üksikisikute väga erinevaid vajadusi;

järelevalve ja tulemuslikkuse hindamine ning väärtuslike kogemuste vahetamine.

5.   Tagada sotsiaalkaitsekorraldusega asjakohased vahendid ja hüvitised, kasutada struktuurifondide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi õigusnorme ja vahendeid aktiivse kaasamise meetmete toetamiseks.

Kehtestada üksikasjalik kord kulude rahastamiseks ning hallata ja rakendada seda kooskõlas riiklike õigusaktide ja/või tavadega.

Tasakaalu saavutamiseks töö stimuleerimise, vaesuse leevendamise ja vastuvõetavate eelarvekulutuste vahel tuleb arvesse võtta majanduslikke ja eelarvelisi piiranguid, riiklikke prioriteete ja riigi rahanduse seisu.

Tuleb võtta vajalikud meetmed, et tagada kõigi inimeste, sealhulgas kõige vähemkindlustatute teavitamine nende õigustest ja olemasolevast abist ning teha seda vajaduse korral infotehnoloogiliste vahenditega.

Lihtsustada nii palju kui võimalik vahendite ja olukordade läbivaatamise haldusmenetlusi ja korda.

Kui see võimalik on, korraldada riiklikele õigusnormidele vastav süsteem kaebuste esitamiseks pädevatele asutustele ja vajaduse korral sõltumatutele kolmandatele osapooltele nagu kohtud, millele asjaomastel isikutel oleks lihtne ligi pääseda.

6.   Täiustada näitajaid ja teabesüsteeme, et tõhustada ajakohastatud ja võrreldava teabe kogumist ja pakkumist kõigis aktiivse kaasamise valdkondades.

Tihedas koostöös sotsiaalkaitsekomitee ja tööhõivekomitee vahel ja programmi „PROGRESS” toel jälgida ja hinnata aktiivse kaasamise poliitikat avatud koordinatsiooni meetodi raames.

Tagada vastavus Lissaboni strateegia üldpoliitikale sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide osas.

Käesolev soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vladimír ŠPIDLA


(1)  EÜT L 245, 26.8.1992, lk 46.

(2)  Teatis KOM(2005) 706 – „Töötades koos, töötades paremini: uus raamistik sotsiaalse kaitse ja kaasatuse poliitikavaldkondade avatud kooskõlastamiseks Euroopa Liidus”.

(3)  Nõukogu 7. juuli 2008. aasta otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta; nõukogu dokument 10614/2/082008 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(4)  Teatis KOM(2007) 620 – „Sotsiaalkaitse moderniseerimine parema sotsiaalse õigluse ja suurema majandusliku ühtekuuluvuse nimel: tööturult enim tõrjutud isikute aktiivse kaasamise edendamine” ja KOM(2005) 33 sotsiaalmeetmete kava kohta.

(5)  Teatis KOM(2006) 44 konsultatsioonide kohta ELi tasandil võetavate meetmete suhtes tööturult enim tõrjutud inimeste aktiivse kaasamise edendamiseks.

(6)  Teatis KOM(2007) 620 – „Eesistujariigi järeldused Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007 istungist ja sotsiaalkomitee 3. juuli 2008. aasta põhimõtteline märkus aktiivse kaasamise kohta.” Eelkõige: Nõukogu järeldused, 5. detsember 2007, dok 16139/07; Regioonide Komitee 18. juuni 2008 arvamus aktiivse kaasamise kohta (dok CdR 344/2007); Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27.oktoobri 2007 arvamus minimaalsete sotsiaalsete standardite kohta (dok CESE 892/2007).

(7)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008, 6. august 2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus), ELT L 214, 9.8.2008, lk 3.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/15


NÕUKOGU OTSUS 2008/868/ÜVJP,

13. oktoober 2008,

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsiooni osalemist Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (operatsioon EUFOR Tchad/RCA) käsitleva lepingu sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 24,

võttes arvesse eesistujariigi soovitust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. oktoobril 2007 vastu ühismeetme 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (1) (operatsioon EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Kõnealuse ühismeetme artikli 10 lõikes 3 sätestatakse, et kolmandate riikide osalemist käsitlev üksikasjalik kord kehtestatakse vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 24 sõlmitava lepinguga.

(3)

Pärast nõukogult 13. septembril 2004 volituste saamist pidas eesistujariik, keda abistas Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsiooni osalemist operatsioonis EUFOR Tchad/RCA käsitleva lepingu (edaspidi „leping”) üle.

(4)

Leping tuleks Euroopa Liidu nimel heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Venemaa Föderatsiooni osalemist Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (operatsioon EUFOR Tchad/RCA) käsitlev leping kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule alla kirjutama, et see Euroopa Liidu suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 13. oktoober 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 279, 23.10.2007, lk 21.


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vaheline Venemaa Föderatsiooni osalemist Euroopa Liidu sõjalises operatsioonis Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (EUFOR Tchad/RCA) käsitlev

LEPING

EUROOPA LIIT (EL)

ühelt poolt ja

VENEMAA FÖDERATSIOON

teiselt poolt,

edaspidi „pooled”,

VÕTTES ARVESSE:

ÜRO Julgeolekunõukogu 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni 1778 (2007), millega volitatakse ELi siirma väed Tšaadi Vabariiki ja Kesk-Aafrika Vabariiki,

nõukogu 15. oktoobri 2007. aasta ühismeedet 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (EUFOR Tchad/RCA),

poliitika- ja julgeolekukomitee otsust CHAD/1/2008, millega kiidetakse heaks kolmandate riikide panus Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis, ning poliitika- ja julgeolekukomitee otsust CHAD/2/2008 panustajate komitee asutamise kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni jaoks, mida on mõlemat muudetud poliitika- ja julgeolekukomitee 14. mai 2008. aasta otsusega CHAD/3/2008,

NING ARVESTADES JÄRGMIST:

(1)

ELi nõukogu peasekretär/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kutsus 7. detsembri 2007. aasta kirjaga Venemaa Föderatsiooni üles kaaluma oma võimalikku osalemist Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas ELi operatsioonis.

(2)

Venemaa Föderatsioon väljendas 23. aprilli 2008. aasta kirjaga oma valmisolekut kaaluda võimalikku osalemist.

(3)

ELi nõukogu peasekretär/ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Venemaa Föderatsiooni välisminister tegid 29. aprillil 2008 ühisavalduse vastastikuse koostöö kohta kriisiohjamise operatsioonidel,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Operatsioonis osalemine

1.   Venemaa pool osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1778 (2007) kohaselt ning vastavalt 15. oktoobri 2007. aasta ühismeetmele 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (EUFOR Tchad/RCA) (edaspidi „ELi operatsioon”) ning 18. jaanuari 2008. aasta operatsiooni plaanile Euroopa Liidu juhitavas operatsioonis, pakkudes Venemaa Föderatsiooni sõjaväe väekontingenti (edaspidi „Venemaa väekontingent”) ELi operatsiooni toetamiseks õhutranspordi valdkonnas, võttes arvesse käesoleva lepingu artiklis 6 osutatud rakenduskorras kindlaks määratud mis tahes rakendustingimusi. Õhutransporti teostatakse Venemaa väekontingendi õhusõidukitega Euroopa Liidu juhitavate vägede (EUFOR) ning ÜRO missiooni Kesk-Aafrika Vabariigis ja Tšaadis (MINURCAT) isikkoosseisu elude ja turvalisuse kindlustamiseks EUFORi ja MINURCATi isikkoosseisu ja varustuse transportimise ning EUFORi ja MINURCATi isikkoosseisuga seotud otsingu- ja päästetegevuse kaudu.

2.   Venemaa poole panus ELi operatsiooni ei piira Euroopa Liidu sõltumatust otsuste tegemisel.

3.   Venemaa pool tagab, et Venemaa väekontingent täidab oma ülesandeid kooskõlas:

käesoleva artikli lõikes 1 osutatud ühismeetmega 2007/677/ÜVJP;

mis tahes mõlema poole poolt heaks kiidetud rakenduskorraga.

4.   Venemaa väekontingendi isikkoosseis kohaldab ELi operatsiooni lahingutegevuse reegleid, välja arvatud juhul, kui need lähevad vastuollu Venemaa õigusaktidega. Venemaa poole kehtestatavad lahingutegevuse reeglite võimalikud piirangud määratakse ametlikult kindlaks ELi operatsiooni ülema jaoks.

5.   Venemaa väekontingent täidab oma kohustusi ja tegutseb kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1778 (2007) ette nähtud ELi operatsiooni eesmärkide ja volitustega.

6.   Venemaa pool võib ELi operatsiooni ülema taotlusel või Venemaa poole otsusega ja pärast poolte vahelist konsulteerimist oma panuse andmise igal ajal lõpetada. Venemaa pool teavitab ELi operatsiooni ülemat õigeaegselt igast muudatusest, mis puudutab tema osalemist ELi operatsioonis.

Artikkel 2

Vägede staatus

1.   Venemaa väekontingendi staatust reguleeritakse selle saabumisel operatsiooni toimumiskohta kehtivate Euroopa Liidu ning Tšaadi Vabariigi, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Kameruni Vabariigi vaheliste vägede staatuse lepingutega.

2.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vägede staatuse lepingute kohaldamist, kuulub Venemaa väekontingent Venemaa poole jurisdiktsiooni alla.

3.   Venemaa poole esindaja võtab osa käesoleva artikli lõikes 1 osutatud vägede staatuse lepingutes ette nähtud vaidluste lahendamise menetlustest mis tahes nõuete puhul, mis hõlmavad Venemaa väekontingenti.

4.   Venemaa pool vastutab kõigi nõuete eest, mis on seotud Venemaa väekontingendi osalemisega ELi operatsioonis, kui nõue on esitatud Venemaa väekontingendi sõjaväe isikkoosseisu poolt või puudutab seda. Venemaa pool vastutab meetmete, eelkõige õiguslike ja distsiplinaarmeetmete algatamise eest Venemaa väekontingendi sõjaväeisikkoosseisu vastu kooskõlas oma õigus- ja haldusnormidega.

5.   Euroopa Liit kohustub tagama, et liikmesriigid esitavad käesoleva lepingu allkirjastamisel deklaratsiooni Venemaa Föderatsiooni vastastest nõuetest loobumise ja nende eest vastutuse võtmise kohta seoses Venemaa Föderatsiooni osalemisega ELi operatsioonis. Kõnealune deklaratsioon on lisatud käesolevale lepingule.

6.   Venemaa pool kohustub käesoleva lepingu allkirjastamisel esitama deklaratsiooni mis tahes ELi operatsioonis osaleva riigi vastastest nõuetest loobumise kohta. Kõnealune deklaratsioon on lisatud käesolevale lepingule.

7.   Pariisis (Prantsusmaa) asuvasse ELi operatsiooni peakorterisse lähetatud isikkoosseisu staatust reguleeritakse Prantsuse Vabariigi pädevate asutuste ja Venemaa Föderatsiooni vahelise korraga.

Artikkel 3

Salastatud teave

1.   Venemaa pool kaitseb talle ELi operatsiooni raames edastatud ELi salastatud teavet vastavalt Venemaa Föderatsiooni õigusaktides sätestatud salajase teabe kaitse nõuetele. Sel eesmärgil on poolte vastavad salastatuse kategooriad järgmised:

EL

Venemaa Föderatsioon

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Venemaa Föderatsiooni juurdepääsupiirangu tähistus „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” vastab ELi salastatuse kategooriale RESTREINT UE.

2.   Venemaa pool võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada talle ELi operatsiooni raames edastatud ELi salastatud teabe kaitstus samaväärsel tasemel kaitsega, mida nõutakse ELis kohaldatavate ELi salastatud teabe kaitse aluspõhimõtete ja miinimumstandarditega, mis tähendab, et Venemaa pool:

ei kasuta talle avaldatud salastatud teavet muul kui sellel otstarbel, milleks EL salastatud teabe avaldas;

ei avalda sellist teavet kolmandatele isikutele ilma ELi eelneva kirjaliku nõusolekuta;

tagab, et talle avaldatud salastatud teabele juurdepääsu luba antakse ainult sellistele isikutele, kelle jaoks sellise teabe omamine on vajalik nende ametiülesannete täitmiseks, ning juhul kui teave on salastatuse kategooriaga CONFIDENTIEL UE või kõrgema kategooriaga, isikutele, kes on läbinud julgeolekukontrolli;

tagab, et enne salastatud teabele juurdepääsu võimaldamist teavitatakse kõiki isikuid, kes taotlevad juurdepääsu sellisele teabele, neile avaldatava teabe salastatuse kategooriale vastavatest julgeolekueeskirjade nõuetest, ning tagab, et nad nimetatud nõudeid täidavad;

tagab, et kõiki territooriume, piirkondi, hooneid, büroosid, ruume ning side- ja teabesüsteeme, kus salastatud teavet ja dokumente säilitatakse ja/või käideldakse, kaitstakse asjakohaste füüsiliste julgeolekumeetmetega;

tagab, et talle avaldatud salastatud dokumendid kantakse nende kättesaamisel spetsiaalsesse registrisse;

teavitab ELi talle avaldatud salastatud teabe julgeoleku mis tahes tõendatud või oletatavast rikkumisest või ohtu sattumisest. Sellisel juhul algatab Venemaa pool uurimise ning võtab vajalikud meetmed sellise olukorra kordumise vältimiseks.

3.   Võttes arvesse salastatuse taset, edastatakse salastatud teave kas diplomaatiliste kanalite, turvalise postiteenuse või kullerposti teel.

4.   Kui EL ja Venemaa Föderatsioon on sõlminud salastatud teabe kaitset käsitleva lepingu, kohaldatakse selle lepingu sätteid ELi operatsiooni suhtes.

Artikkel 4

Käsuliin

1.   Venemaa väekontingent jääb Venemaa poole täielikku alluvusse.

2.   Venemaa pädevad asutused delegeerivad operatsiooni ülemale võimaluse anda Venemaa väekontingendile ülesandeid käesoleva lepingu artikli 1 lõikes 1 kirjeldatud eesmärkide täitmiseks Venemaa väekontingendi saabumisel operatsiooni toimumiskohta. Õhutranspordiga seotud korralduse või mis tahes muu Venemaa väekontingenti mõjutava otsuse planeerimisel tagatakse täielik koordineerimine Venemaa väekontingendi kõrgete sõjaliste esindajatega. Venemaa Föderatsioonil on operatsiooni igapäevase juhtimise seisukohast samad õigused ja kohustused kui operatsioonis osalevatel ELi liikmesriikidel.

3.   Venemaa pool määrab Venemaa väekontingenti EUFORis esindama kõrged sõjalised esindajad nii Pariisis (Prantsusmaa) asuvasse ELi operatsiooni peakorterisse kui Abéchés (Tšaad) asuvasse ELi vägede peakorterisse. Kõrged sõjalised esindajad võivad kasutada abi. Kõrged sõjalised esindajad konsulteerivad ELi käsuliiniga kõikides EUFORi puudutavates küsimustes. Väekontingendi igapäevane distsipliin on Venemaa väekontingendi ülema vastutuses.

Artikkel 5

Finantsaspektid

1.   Venemaa pool kannab kõik oma ELi operatsioonis osalemisega seotud kulud, välja arvatud juhul, kui asjaomased kulud kuuluvad vastavalt käesoleva lepingu artiklis 6 osutatud rakenduskorrale ühiste kulude alla.

2.   EUFOR Tchad/RCA pakub Venemaa väekontingendile logistilist tuge kulude tagasimaksmise alusel ja käesoleva lepingu artiklis 6 osutatud rakenduskorras sätestatud tingimustel.

3.   EL vabastab Venemaa poole kohustusest anda rahaline panus ühiste kulude rahastamisse.

4.   Hüvituse maksmist ELi operatsiooni toimumiskoha riigist või riikidest pärit füüsilise või juriidilise isiku surma, vigastuse või vara hävimise või rikkumise põhjustamise korral korraldatakse vastavalt käesoleva lepingu artikli 2 lõikes 1 osutatud vägede staatuse lepingute sätetele.

5.   Käesoleva lepingu artiklis 6 osutatud rakenduskorras määratletud kulude administratiivne haldamine usaldatakse ELi mehhanismile, mis haldab ühiseid kulusid ja riikide kantavaid kulusid operatsioonis.

Artikkel 6

Lepingu rakendamise kord

Venemaa poole osalemist ELi operatsioonis rakendatakse vastavalt tehnilisele ja halduskorrale, mis sisaldub Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeeriumi ja ELi operatsiooni ülema vahel sõlmitavas käesolevat lepingut rakendavas korras.

Artikkel 7

Kohustuste täitmata jätmine

Kui üks pool jätab käesoleva lepingu artiklites 1 kuni 6 sätestatud kohustused täitmata, on teisel poolel õigus leping ühekuulise etteteatamisega lõpetada.

Artikkel 8

Vaidluste lahendamine

1.   Käesoleva lepingu ja selle rakenduskorra tõlgendamist või kohaldamist käsitlevad poolte vahelised vaidlused lahendatakse poolte asjakohaste asjaomaste ametiasutuste poolt kohasel tasandil või diplomaatiliste vahenditega.

2.   Mis tahes rahalised nõuded või vaidlused, mida pole vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 lahendatud, võidakse esitada vastastikku kokkulepitud lepitajale või vahendajale.

Mis tahes nõuded või vaidlused, mida pole sellise lepitamise või vahendamise kaudu lahendatud, võib kumbki pool esitada vahekohtule. Kumbki pool nimetab vahekohtusse ühe vahekohtuniku. Kaks niiviisi nimetatud vahekohtunikku nimetavad kolmanda vahekohtuniku, kes on vahekohtu esimeheks. Kui üks pool ei määra vahekohtunikku kahe kuu jooksul alates ajast, mil ta on kätte saanud teise poole teate vaidluse esitamise kohta vahetribunalile, või kui kaks vahekohtunikku ei saavuta kahe kuu jooksul alates nende nimetamisest kokkulepet kolmanda vahekohtuniku nimetamise suhtes, võib kumbki pool paluda Rahvusvahelise Kohtu presidendil see nimetamine teostada. Kui Rahvusvahelise Kohtu president on kummagi poole kodanik või kui ta pole võimeline seda ülesannet täitma mõnel muul põhjusel, teostab vajalikud nimetamised järjekorras järgmine Rahvusvahelise Kohtu vanemliige, kes ei ole kummagi poole kodanik. Vahekohus teeb otsuse ex aequo et bono. Vahekohtunikel ei ole õigust määrata karistava iseloomuga kahjutasu. Vahekohtunikud lepivad kokku vahekohtu menetluses. Vahekohus asub Brüsselis ja selle keeleks on inglise keel. Vahekohtu otsus sisaldab põhjendusi, millel see põhineb, ning pooled aktsepteerivad seda kui vaidlust käsitlevat lõplikku otsust. Kumbki pool kannab omaenda kulud ning kõik ühised kulud jagatakse poolte vahel võrdselt.

Artikkel 9

Jõustumine

1.   Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast seda, kui pooled on teatanud teineteisele sel eesmärgil vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest.

2.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamise kuupäevast.

3.   Käesolev leping jääb kehtima perioodiks, mille jooksul Venemaa pool ELi operatsiooni panuse annab. Käesoleva lepingu lõpetamine ei mõjuta mis tahes õigusi või kohustusi, mis tulenevad käesoleva lepingu täideviimisest enne sellist lõpetamist.

Sõlmitud Brüsselis 5. novembril 2008 kahes eksemplaris, mõlemad inglise ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Euroopa Liidu nimel

Venemaa Föderatsiooni nimel

LISA

DEKLARATSIOONID,

millele on osutatud lepingu artikli 2 lõigetes 5 ja 6

ELi liikmesriikide deklaratsioon:

„ELi liikmesriigid, kes kohaldavad 15. oktoobri 2007. aasta ühismeedet 2007/677/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (operatsioon EUFOR Tchad/RCA), loobuvad, niivõrd kui seda lubavad nende siseriiklikud õigussüsteemid, võimaluse korral Venemaa Föderatsiooni vastastest nõuetest ning võtavad nende eest vastutuse oma isikkoosseisu vigastuste ja surma korral või neile kuuluvale ja ELi operatsioonis kasutatavale varustusele tekitatud kahju või sellise varustuse hävimise korral, kui selline vigastus, surm, varaline kahju või hävinemine:

oli põhjustatud Venemaa Föderatsiooni isikkoosseisu poolt ELi operatsiooniga seotud kohustuste täitmisel, välja arvatud juhul, kui oli tegemist raske hooletuse või tahtliku üleastumisega, või

tulenes Venemaa Föderatsioonile kuuluva varustuse kasutamisest, eeldusel et asjaomast varustust kasutati seoses ELi operatsiooniga, välja arvatud juhul, kui oli tegemist nimetatud varustust kasutava Venemaa Föderatsioonist ELi operatsioonile lähetatud isikkoosseisu liikme raske hooletuse või tahtliku üleastumisega.”

Venemaa Föderatsiooni deklaratsioon:

„Venemaa Föderatsioon, kes panustab kooskõlas 15. oktoobri 2007. aasta ühismeetmega 2007/677/ÜVJP läbiviidavasse Euroopa Liidu sõjalisse operatsiooni Tšaadi Vabariigis ja Kesk-Aafrika Vabariigis (operatsioon EUFOR Tchad/RCA), loobub, niivõrd kui seda lubab tema siseriiklik õigussüsteem, võimaluse korral nõuetest ELi operatsioonis osaleva mis tahes riigi vastu oma isikkoosseisu vigastuste ja surma korral või talle kuuluvale ja ELi operatsioonis kasutatavale varustusele tekitatud kahju või sellise varustuse hävimise korral, kui selline vigastus, surm, varaline kahju või hävinemine:

oli põhjustatud isikkoosseisu poolt ELi operatsiooniga seotud kohustuste täitmisel, välja arvatud juhul, kui oli tegemist raske hooletuse või tahtliku üleastumisega, või

tulenes ELi operatsioonis osalevatele riikidele kuuluva varustuse kasutamisest, eeldusel et asjaomast varustust kasutati seoses operatsiooniga, välja arvatud juhul, kui oli tegemist nimetatud varustust kasutava ELi operatsioonile lähetatud isikkoosseisu raske hooletuse või tahtliku üleastumisega.”


Parandused

18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/21


Komisjoni 25. aprilli 2001. aasta määruse (EÜ) nr 807/2001 (millega muudetakse I, II ja III lisa nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus)

( Euroopa Ühenduste Teataja L 118, 27. aprill 2001 )

(Eestikeelne eriväljaanne 2004, 3. peatükk, 32. köide, lk 135)

Määruse pealkiri esikaanel sisukorras ja leheküljel 6 asendatakse järgmisega:

Leheküljel 10, lisa punkti A, millega muudetakse määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa, punkti 2.2.3 „Püretroidid” tabelis asendatakse kanne „Tsüflutriin” järgmisega:

Farmakoloogiline toimeaine või farmakoloogilised toimeained

Markerjääk

Loomaliigid

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted

„Tsüflutriin

Tsüflutriin (isomeeride summa)

Veised, kitsed

50 μg/kg

Rasvkude

 

10 μg/kg

Maks

10 μg/kg

Neerud

20 μg/kg

Piim

Arvesse tuleb võtta nõukogu direktiivi 94/29/EÜ muid sätteid”


18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/22


Nõukogu 26. septembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1182/2007 (millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 273, 17. oktoober 2007 )

Leheküljel 3 põhjendus 22

asendatakse

„(22)

Kartuli lisamine määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud kavasse tähendab seda, et ühistel hindadel põhineva ühtse turu nõuetekohase toimimise kaitseks tuleks asutamislepingu riigiabi käsitlevaid sätteid kohaldada ka kartuli suhtes, kohaldades üleminekuperioodi, et võimaldada sektoril kohanduda.”

järgmisega:

„(22)

Toidukartuli lisamine määruses (EÜ) nr 1782/2003 sätestatud kavasse tähendab seda, et ühistel hindadel põhineva ühtse turu nõuetekohase toimimise kaitseks tuleks asutamislepingu riigiabi käsitlevaid sätteid kohaldada ka toidukartuli suhtes, kohaldades üleminekuperioodi, et võimaldada sektoril kohanduda.”

Lehekülgedel 20–24 artikli 52 (määruse (EÜ) nr 1782/2003 muutmine) punktides 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20

asendatakse

mõiste „kartul”

järgmisega:

mõistega „toidukartul” sobivas käändes.

Leheküljel 25, artikli 53 lõige 1

asendatakse

„1)

Artikli 32 lõigetesse 1, 2 ja 4 lisatakse numbri „VII” järele „või VIII”.”

järgmisega:

„1)

Artikli 32 lõigetesse 1, 2 ja 4 lisatakse „VII lisas” järele „või VIIa lisas”.”

Leheküljel 25 artikli 53 lõikes 2

asendatakse

„2)

VII lisa järele lisatakse järgmine lisa:

järgmisega:

„2)

VII lisa järele lisatakse järgmine lisa:

Leheküljel 25 artikli 55 lõikes 4

asendatakse

„4.   …, kohaldatakse artikli 7 lõike 4 punktis a kehtestatud abi määrasid alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.”

järgmisega:

„4.   …, kohaldatakse artikli 7 lõike 5 punktis a kehtestatud abi määrasid alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.”

Leheküljel 28 II lisa punktis 4

asendatakse

mõiste „kartul”

järgmisega:

mõistega „toidukartul” sobivas käändes, välja arvatud viimase lõigu kahel viimasel korral.


18.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 307/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.