ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 300

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
11. november 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu Määrus (EÜ) nr 1110/2008, 10. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1111/2008, 10. november 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1112/2008, 10. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1731/2006 teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1113/2008, 10. november 2008, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja b püügipiirkonna vetes

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1114/2008, 10. november 2008, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük IIIa püügipiirkonnas ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes

34

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/840/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 7. november 2008, Anoplophora chinensis’e (Forster) ühendusse sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6631 all)

36

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu raamotsus 2008/841/JSK, 24. oktoober 2008, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta

42

 

*

Nõukogu otsus 2008/842/ÜVJP, 10. november 2008, millega muudetakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva ühise seisukohta 2007/140/ÜVJP III ja IV lisa

46

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/843/ÜVJP, 10. november 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta ja pikendatakse selle kehtivusaega

55

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/844/ÜVJP, 10. november 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

56

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1110/2008,

10. november 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 7. augusti 2008. aasta ühist seisukohta 2008/652/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühise seisukohaga 2008/652/ÜVJP kehtestatakse täiendavad piiravad meetmed, mis muu hulgas hõlmavad isikuid ja üksusi, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist, riikliku rahalise toetuse kinnipidamist, eelkõige ekspordikrediidi, -tagatiste ja -kindlustuste andmist, et vältida igasugust rahalist toetust, mis võib kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikele tuumaenergiaalastele tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele ning teatavate selliste Iraanist tulevate ja sinna suunduvate lastide kontrollimist, mida transporditakse Iran Cargole või Islamic Republic of Iran Shipping Line'ile kuuluvate või nende poolt käitatavate lennukite ja laevadega, kui on põhjendatud alust arvata, et veetakse nimetatud ühise seisukohaga keelatud kaupu. Ühise seisukohaga 2008/652/ÜVJP nähakse ette ka keeld tarnida, müüa või üle anda teatud tooteid, materjale, varustust, kaupu ja tehnoloogiaid, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikele tuumaenergiaalastele tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele.

(2)

Lisaks nõutakse ühise seisukohaga 2008/652/ÜVJP kõikidelt liikmesriikidelt valvsust nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate finantseerimisasutuste tegevuse suhtes, mis on seotud Iraanis asuvate pankade ja nende välismaiste filiaalide ja tütarettevõtjatega, vältimaks, et see tegevus aitab kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikele tuumaenergiaalastele tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele. Sel eesmärgil puudutavad mõned nimetatud ühise seisukoha sätted Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta. (2)

(3)

Tuleks täpsustada, et vajalike dokumentide esitamine või edastamine pangale eesmärgiga anda need üle nimekirjas loetlemata isikule, üksusele või asutusele, et võimaldada määruse (EÜ) nr 423/2007 (3) artikli 9 alusel lubatud maksete sooritamist, ei kujuta endast rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist nimetatud määruse artikli 7 lõike 3 tähenduses.

(4)

Määrusega (EÜ) nr 423/2007 kehtestati kooskõlas ühise seisukohaga 2007/140/ÜVJP Iraani vastu teatavad piiravad meetmed. Seepärast ähvardab ettevõtjaid nõuete oht ning neid tuleks püsivalt kaitsta nõuete eest, mis on seotud lepingute või muude tehingutega, mille täitmist on mõjutanud nimetatud määrusega kehtestatud meetmed.

(5)

Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Ühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse ning seepärast on nende ühenduses rakendamiseks vaja ühenduse õigusakti, eelkõige tagamaks nende meetmete ühetaolist rakendamist kõikide liikmesriikide ettevõtjate poolt.

(6)

Tuleks muuta määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 12 lõikes 2 olevat viidet artikli 5 lõike 1 punktile c, et võtta arvesse nõukogu 5. juuni 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 618/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid, tehtud muudatust. (4)

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 423/2007 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 423/2007 muudetakse järgmiselt:

a)

Artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„l)

leping või tehing – igasugune tehing mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; selles kontekstis hõlmab mõiste „leping” igasuguseid tagatisi ja vastutagatisi, eriti finantstagatisi, ja krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning igasugust kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

m)

nõue – igasugune hüvitisnõue või mis tahes muu seda tüüpi nõue, näiteks tasaarvestusnõue, tagatisnõue, eelkõige igasugune nõue, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes kujul tagatist või vastutagatist, eriti finantstagatist;

n)

isikud, üksused ja asutused Iraanis

i)

Iraani riik või Iraani ametiasutus;

ii)

füüsiline isik, kes asub või kelle alaline elukoht on Iraanis;

iii)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle peakorter on Iraanis;

iv)

juriidiline isik, üksus või asutus, kelle tegevust eespool nimetatud isikud või asutused kas otseselt või kaudselt kontrollivad.”.

b)

Artikli 2 lõike 1 punktile a lisatakse järgmine alapunkt:

„iii)

teatavad muud kaubad ja muu tehnoloogia, mis võivad kaasa aidata uraani rikastamise, ümbertöötlemise või raske veega seotud tegevusele, tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele või muude Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile (IAEA) muret tekitavate või IAEA poolt lahendust vajavaks tunnistatud küsimustega seotud tegevusele. Kõnealused kaubad ja tehnoloogia on loetletud IA lisas;”.

c)

Artiklisse 3 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Ekspordiks, mille jaoks käesoleva määruse kohaselt on vaja luba, annavad loa eksportija asukohaliikmesriigi pädevad asutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1334/2000 artiklis 7 sätestatud korraga. See luba kehtib kogu ühenduses.”.

d)

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Keelatud on omandada, importida või transportida I ja IA lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiaid, olenemata kas tegemist on Iraanist pärineva kaubaga või mitte.”.

e)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

I ja IA lisas loetletud kaupade ja tehnoloogia ülekandmise vältimiseks peavad Iran Cargole või Islamic Republic of Iran Shipping Line'ile kuuluvad või nende hallatavad kaubalennukid ja kaubalaevad saabumise või väljumise eel esitama asjaomase liikmesriigi tolliasutusele teabe kõikide ühendusse sissetoodavate või sealt väljaviidavate kaupade kohta.

Saabumis- või väljumiseelse teabe andmise kohustust reguleerivad eeskirjad, eelkõige järgitavad tähtajad ja nõutavad andmed, on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. aprilli 2005. aasta määruse (EÜ) nr 648/2005 (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) ja komisjoni 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1875/2006 (millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted määrusele (EMÜ) nr 2913/92) (6) asjaomaste sätetega, mis käsitlevad sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone ning tollideklaratsioone.

Lisaks sellele teevad Iran Air Cargo ja Islamic Republic of Iran Shipping Line või nende esindajad deklaratsiooni selle kohta, kas nende kaubad kuuluvad määruse (EÜ) nr 1334/2000 või käesoleva määruse kohaldamisalasse ning esitavad ekspordiloa nõude kohaldamise korral väljastatud ekspordiloa üksikasjad.

Kuni 30. juunini 2009 võib sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioonid ja ekspordi ülddeklaratsioonid ning eespool nimetatud lisaandmed esitada kirjalikus vormis, kasutades kaubandus-, sadama- või veodokumente tingimusel, et need sisaldavad vajalikke andmeid. Juhul, kui tuleb esitada tollideklaratsioon, ei ole komisjoni määruse (EÜ) nr 1875/2006 30A lisas sätestatud andmed nõutavad kuni 30. juunini 2009.

Alates 1. juulist 2009 tuleb eespool nimetatud lisaandmed edastada kas kirjalikult või kasutada sobivaid sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioone.

f)

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Keelatud on:

a)

osutada mis tahes Iraanis asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selles riigis kasutamise eesmärgil otseselt või kaudselt tehnilist abi seoses sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses selles nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

osutada mis tahes Iraanis asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selles riigis kasutamise eesmärgil otseselt või kaudselt tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses I ja IA lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega või seoses I ja IA lisas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

c)

teha investeeringuid ettevõtetesse, mis osalevad Iraanis I ja IA lisas või sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogiate tootmises;

d)

anda mis tahes Iraanis asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, selles riigis kasutamise eesmärgil otseselt või kaudselt finantsabi või neid rahastada, pidades sealhulgas silmas toetusi, laenusid või ekspordikrediidikindlustust, seoses sõjaliste kaupade Euroopa Liidu ühises nimekirjas või I ja IA lisas loetletud kaupade ja tehnoloogiatega nende toodete müügiks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega kaasneva tehnilise abi osutamiseks.

e)

osaleda teadlikult ja tahtlikult niisuguses tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine punktides a kuni d nimetatud keeldudest.”.

g)

Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad IV lisas loetletud isikutele, üksustele või asutustele või mis on nende valduses või kontrolli all. IV lisa sisaldab ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) punkti 12 ja resolutsiooni 1803 (2008) punkti 7 kohaselt määratud isikuid, üksusi ja asutusi.”.

h)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 11a

1.   Artikli 18 kohaldamisalasse kuuluvad krediidi- ja finantseerimisasutused täidavad oma tegevuses, mis on seotud lõikes 2 viidatud krediidi- ja finantseerimisasutustega ning vältimaks, et see tegevus aitab kaasa tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikule tuumaenergiaalastele tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele, järgmisi nõudeid:

a)

jälgivad pidevalt kontode kasutamist, sealhulgas oma kliendikontrolli programmide abil ning tulenevalt võetud kohustustest, mis on seotud rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b)

nõuavad, et maksekorralduste andmeväljad, mis on seotud korralduse andja ja asjaomase makse saajaga, oleksid täidetud ning nimetatud teabe esitamata jätmisel keelduvad tehingu sooritamisest;

c)

säilitavad kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teevad need riiklikele asutustele nende taotlusel kättesaadavaks;

d)

kui on kahtlus või põhjendatud alus kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade levitamise rahastamisega, teatavad oma kahtlusest kiiresti asjaomase liikmesriigi rahapesu andmebüroole või muule pädevale asutusele, kes on nimetatud III lisas loetletud veebilehtedel, ilma et see piiraks artiklites 5 ja 7 sätestatut. Rahapesu andmebüroo või muu pädev asutus tegutseb riikliku keskusena, kes saab ja analüüsib kahtlasi tehinguid puudutavaid teateid seoses võimaliku massihävitusrelvade levitamise rahastamisega. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas kahtlaseid tehinguid puudutavate teadete analüüsimiseks.

2.   Lõikes 1 sätestatud meetmeid kohaldatakse krediidi- ja finantseerimisasutuste suhtes nende tegevuses:

a)

krediidi- ja finantseerimisasutustega, kelle asukoht on Iraanis, eelkõige pangaga Bank Saderat;

b)

VI lisas loetletud Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, mis kuuluvad artikli 18 kohaldamisalasse;

c)

VI lisas loetletud Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjatega, mis ei kuulu artikli 18 kohaldamisalasse;

d)

VI lisas loetletud krediidi- ja finantseerimisasutustega, mille asukoht ei ole Iraanis ja mis ei kuulu artikli 18 kohaldamisalasse, kuid mis on Iraanis asuvate isikute või üksuste kontrolli all.

Artikkel 11b

1.   Panga Bank Saderat filiaalid ja tütarettevõtjad, mis kuuluvad artikli 18 kohaldamisalasse, teatavad asutamiskoha liikmesriigi pädevale asutusele, mis on nimetatud III lisas loetletud veebilehtedel, igast tehtud rahaülekandest või selle kaudu saadud rahalistest vahenditest, osapoolte nimed, ülekande summad ning ülekande kuupäeva viie tööpäeva jooksul alates ülekande sooritamisest või rahaliste vahendite saamisest. Kui andmed on kättesaadavad, tuleb teates täpsustada ülekande iseloom ja vajaduse korral ülekandega seotud kaupade iseloom ning esitada teave selle kohta, kas kaubad kuuluvad määruse (EÜ) nr 1334/2000 või käesoleva määruse kohaldamisalasse, ning kui nende eksportimiseks on vaja ekspordiluba, märkida ekspordiloa number.

2.   Teabevahetuse korra kohaselt edastavad teate saanud pädevad asutused asjaomased andmed vajaduse korral viivitamata asjaomase tehingu teise osapoole asutamiskohaks oleva teise liikmesriigi pädevatele asutustele, et vältida ülekandeid, mis võiksid kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast ohtlikele tuumaenergiaalastele tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele.”.

i)

Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Artikli 5 lõike 1 punktis d ja artikli 7 lõikes 3 sätestatud keeldudest ei tulene asjaomastele füüsilistele või juriidilistele isikutele ega üksustele mingit vastutust, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus võiks eirata kõnealuseid keelde.”.

j)

Artiklisse 12 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Kui asutus või isik, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määruse sätteid, või sellise asutuse või isiku töötaja või juht avaldab heauskselt vastavalt artiklitele 11a ja 11b artiklites 11a ja 11b osutatud teavet, ei kanna asutus või isik või tema juht või töötaja selle eest mingit vastutust.”.

k)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

1.   Keelatud on igasugune hüvitisnõue või mis tahes muu seda tüüpi nõue, nagu tasaarvestusnõue ja tagatisnõue, eelkõige igasugune nõue, mille eesmärgiks on saada pikendust või mis tahes kujul tagatist või vastutagatist, eelkõige finantstagatist, kui selle esitajaks on:

a)

IV, V ja VI lisas loetletud isikud, üksused või asutused;

b)

mis tahes muu isik, üksus või asutus Iraanis, sealhulgas Iraani valitsus;

c)

mis tahes isik, üksus või asutus, kes otseselt või kaudselt tegutseb mõne kõnealuse isiku või üksuse kasuks;

lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud selle määrusega kehtestatud meetmed.

2.   Lepingu täitmist või tehingu sooritamist loetakse käesoleva määrusega kehtestatud meetmetest mõjutatuks, kui nõue või selle sisu tuleneb otseselt või kaudselt kõnealustest meetmetest.

3.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva isiku kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.”.

l)

Artikli 15 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„d)

muudab VI lisa ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP III ja IV lisa suhtes tehtud otsuste alusel.”.

m)

Käesoleva määruse I lisa lisatakse IA lisana.

n)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

o)

III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisaga.

p)

Käesoleva määruse IV lisa lisatakse VI lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 213, 8.8.2008, lk 58.

(2)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

(3)  ELT L 103, 20.4.2007, lk 1.

(4)  ELT L 143, 6.6.2007, lk 1.

(5)  ELT L 117, 4.5.2005, lk 13.

(6)  ELT L 360, 19.12.2006, lk 64.”.


I LISA

„IA LISA

Artikli 2 lõike 1 punkti a alapunktis iii osutatud kaubad ja tehnoloogia

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2000 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega (’…’) märgitud terminite määratlused on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on antud nõukogu määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas.

Üldmärkused

1.

Käesolevas lisas käsitletavaid keelde ei tohiks kahjustada selliste keelustamisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut keelustatud komponenti ning mille puhul keelustatud komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas keelustatud komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et keelustatud komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas määratletud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

(Lugeda koos IA.B. osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müük, tarnimine või eksport, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müük, tarnimine või eksport on A osaga (Kaubad) keelatud, on IA.B osa sätete kohaselt keelatud.

2.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” keelustatud kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, on keelustatud ka siis, kui seda kohaldatakse keelustamata kaupade suhtes.

3.

Keelustamist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mis ei ole keelustatud või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 lubatud.

4.

Tehnosiirde keelustamist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

IA.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.A0.001

Järgmised õõskatoodiga lambid:

a.

puhtast ränist või kvartsist aknaga õõskatoodiga joodlambid

b.

õõskatoodiga uraanlambid

IA.A0.005

Tuumareaktori anuma komponendid ja katsetamise seadmed, muud kui punktis 0A001 nimetatud:

1.

tihendid

2.

sisemised osad

3.

sulgemise, katsetamise ja mõõtmise seadmed

0A001

IA.A0.006

Tuumaohu tuvastamissüsteemid tuumamaterjalidega seotud radioaktiivsete materjalide ja kiirguse avastamiseks, identifitseerimiseks ja kvantifitseerimiseks ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid, muud kui punktis 0A001.j või 1A004.c nimetatud

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Alumiiniumisulamist või 304, 304L või 316L tüüpi roostevabast terasest lõõtstihendiga klapid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.c.6 ja 2A226 määratletud lõõtsklappe.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Varjestatud kambrid radioaktiivsete ainete töötlemiseks, ladustamiseks ja käitlemiseks (kuumad kambrid)

0B006

IA.A0.013

„Looduslik uraan”, „vaesestatud uraan” või toorium metalli, sulami, keemilise ühendi või kontsentraadi kujul ja materjalid, mis sisaldavad ühte või mitut eelnevalt nimetatud ainet, muud kui punktis 0C001 nimetatud

0C001


A1.   Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.A1.001

Bis (2-etüülheksüül) fosforhappelahusti (HDEHP või D2HPA) CAS 298-07-7 mis tahes mahus ja mille puhtus on üle 90 %

IA.A1.002

Fluorgaas (CAS number: 7782-41-4), mille puhtus on üle 95 %

IA.A1.005

Elektrolüüsivannid fluori tootmiseks, mille tootmisvõimsus on enam kui 100 g fluori tunnis

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1B225 määratletud elektrolüüsivanne.

1B225

IA.A1.008

Magnetilised metallid, igat tüüpi ja mis tahes kujul, mille algne magnetiline läbitavus on 120 000 või enam ning mille paksus on 0,05–0,1 mm

1C003.a

IA.A1.009

„Kiud- või niitmaterjalid” või prepregmaterjalid:

a.

süsinik- või aramiid-„kiud- või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

„erimoodul” on üle 10 × 106 m või

2.

„eritõmbetugevus” on üle 17 × 104 m;

b.

klaas-„kiud- või -niitmaterjalid”, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

„erimoodul” on üle 3,18 × 106 m või

2.

„eritõmbetugevus” on üle 76,2 × 103 m;

c.

temperatuurikindla vaiguga impregneeritud pidevad „lõngad”, „heided”, „köisikud” ja „lindid”, mille laius ei ületa 15 mm (prepregmaterjalid) ja mis on valmistatud muudest süsinik- või klaas-„kiud- või -niitmaterjalidest”, kui punktides II.A1.010.a või b nimetatud

Märkus: Kõnealused punktid ei hõlma punktides 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b määratletud kiud- või niitmaterjale.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Vaigu või pigiga impregneeritud kiud (prepregmaterjalid), metalli või süsinikuga kaetud kiud (eelvormid) või „süsinikkiu eelvormid”:

a.

mis on valmistatud eespool punktis II.A1.009 nimetatud „kiud- või niitmaterjalidest”;

b.

epoksüvaik-„põhimassiga” eelimpregneeritud süsinik-„kiud- või -niitmaterjalid” (prepregmaterjalid), mis on nimetatud punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c õhusõidukite tarindite või laminaatide parandamiseks, eeldusel et iga üksiku lehe mõõtmed ei ületa 50 cm × 90 cm;

c.

punktides 1C010.a, 1C010.b või 1C010.c nimetatud prepregmaterjalid, mis on impregneeritud fenool- või epoksüvaikudega, mille klaasistumistemperatuur (Tg) on madalam kui 433 K (160°C) ning tahkestumistemperatuur on madalam klaasistumistemperatuurist

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1C010.e määratletud kiud- või niitmaterjale.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Ränikarbiidiga tugevdatud keraamilised komposiidid, mida kasutatakse muude kui punktis 1C107 nimetatud atmosfääri taassisenevate lennuaparaatide ninamike otste ja „rakettide” düüside valmistamiseks

1C107

IA.A1.012

Muu kui punktis 1C116 või 1C216 nimetatud „martensiitvanandatud teras”, mille tõmbetugevus on temperatuuril 293 K (20°C) 2 050 MPa või rohkem

Tehniline märkus: „Martensiitvanandatud teras” tähistab antud juhul vanandatud martensiitterast enne ja pärast termotöötlust.

1C216

IA.A1.013

Volfram, tantaal, volframkarbiid, tantaalkarbiid ja nende sulamid, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

õõnsa silindri- või kerakujulise sümmeetriaga detailid (sh silindrite segmendid) siseläbimõõduga 50 mm–300 mm; ja

b.

massiga üle 5 kg.

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1C226 määratletud volframi, volframkarbiidi ja nende sulameid.

1C226


A2.   Materjalide töötlemine

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.A2.001

Vibratsioonikatsetuste süsteemid, seadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B116 nimetatud:

a.

vibratsioonikatsetuste süsteemid, milles kasutatakse tagasisidet või suletud ahela tehnikat ja mis sisaldab digitaalkontrollerit ning on võimeline väristama süsteemi kiirendusega 0,1g (ruutkeskmine väärtus) või rohkem sagedusvahemikus 0,1 Hz–2 kHz ja tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”;

b.

digitaalkontrollerid, mis on varustatud spetsiaalse vibratsioonikatsetuste „tarkvaraga”, mille „reaalajaline ribalaius” on üle 5 kHz ja mis on ette nähtud punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemidele;

c.

väristajad (raputusmoodulid), võimenditega või ilma, mis võimaldavad tekitada jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonikatsetuste süsteemides;

d.

katsekehade toetustarindid ja elektroonikamoodulid, mis on ette nähtud paljude raputusmoodulite kombineerimiseks süsteemi, mis võimaldab saavutada efektiivset kombineeritud jõudu 50 kN või rohkem, mõõdetuna „tühjal aluslaual”, ning on kasutatavad punktis a nimetatud vibratsioonisüsteemides

Tehniline märkus: „Tühi aluslaud” tähendab tasast lauda või pinda, millel puuduvad kinnitusrakised ja abidetailid.

2B116

IA.A2.004

Kaugjuhtimisega manipulaatorid, mis on kasutatavad kaugjuhitavaks tegutsemiseks radiokeemilistes eraldusprotsessides või kuumades kambrites, muud kui punktis 2B225 nimetatud, ja millel on üks järgmistest omadustest:

a.

võime läbida 0,3 m või paksemat kuuma kambri seina (läbi seina tegutsemine); või

b.

võime ulatuda tegutsema üle kuuma kambri 0,3 m või paksema seina ülemise ääre (üle seina tegutsemine).

Tehniline märkus: Kaugjuhitavad manipulaatorid võimaldavad üle kanda seda teenindava isiku liigutused kaugel asuvale tegutsevale käele ning lõppklambrile. Manipulaatorid võivad olla „ülem-alluv” tüüpi või juhitavad juhtkangi või klaviatuuri abil.

2B225

IA.A2.011

Tsentrifugaalseparaatorid, mis ilma aerosoolide keskkonda sattumise riskita võimaldavad pidevat separeerimist ning mis on toodetud järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

5.

tantaal või tantaalisulamid;

6.

titaan või titaanisulamid; või

7.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.c määratletud tsentrifugaalseparaatoreid.

2B352.c

IA.A2.012

Niklist või niklisulamist paagutatud metallfiltrid, milles on 40 massiprotsenti niklit või rohkem

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 2B352.d määratletud filtreid.

2B352.d


A3.   Elektroonika

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.A3.001

Kõrgepingelised alalisvooluallikad, millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

võimaldavad pühkides või pühkimata 8 tunni jooksul saada pidevalt väljundpinget 10 kV või rohkem võimsusega 5kW või rohkem ja

b.

voolu ja pinge stabiilsus 4 tunni vältel on parem kui 0,1 %

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.j.5 ja 3A227 määratletud toiteallikaid.

3A227

IA.A3.002

Massispektromeetrid, muud kui punktis 3A233 või 0B002.g nimetatud, mis võimaldavad mõõta ioone massiga 200 aatommassiühikut või rohkem ning mille lahutusvõime on parem kui 2 osa 200st, ning nende iooniallikad:

a.

induktiivselt sidestatud plasma massispektromeetrid (ICP/MS);

b.

huumlahendus-massispektromeetrid (GDMS);

c.

termilise ionisatsiooni massispektromeetrid (TIMS);

d.

elektronpommitusega massispektromeetrid, mille allikakonteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 suhtes korrosioonikindlate materjalidega”;

e.

molekulaarkimbu massispektromeetrid, millel on üks järgmistest omadustest:

1.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud roostevaba terasega või molübdeeniga ja varustatud külmalõksuga, mida on võimalik jahutada temperatuurini 193 K (– 80°C) või madalamale; või

2.

kiirgusallika konteiner on valmistatud, vooderdatud või kaetud „UF6 suhtes korrosioonikindlate materjalidega”;

f.

massispektromeetrid, mis on varustatud mikrofluorimisioonallikaga ja on ette nähtud aktiniididele või aktiniidfluoriididele

3A233


A6.   Andurid ja laserid

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.A6.001

Ütrium-alumiinium-granaadist (YAG) vardad

IA.A6.003

Lainefrondi korrigeerimissüsteemid kasutamiseks koos laserkiirega, mille läbimõõt ületab 4 mm, ja nende jaoks spetsiaalselt kavandatud komponendid, sealhulgas juhtsüsteemid, lainefrondi detektorid ja „deformeeritavad peeglid”, sealhulgas bimorfsed peeglid

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f määratletud juhtpeegleid.

6A003

IA.A6.004

Argoonioon-„laserid”, mille keskmine väljundvõimsus on 5 W või rohkem

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a määratletud argoonioon-„lasereid”.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Timmitavad pooljuht-„laserid” ja timmitavate pooljuht-„laserite” massiivid lainepikkuse vahemikus 9 μm–17 μm, ning pooljuhtlaserite liitmassiivid, mis sisaldavad vähemalt ühte nimetatud lainepikkusega timmitavate pooljuht-„laserite” massiivi

1.

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.h.6 ja 6A005.b määratletud pool-„juhtlasereid”.

6A005.b

IA.A6.008

Neodüümlisandiga „laserid” (v.a neodüümklaaslaserid), mille väljundkiirguse lainepikkus on üle 1 000 nm, kuid mitte üle 1 100 nm, ja väljundenergia üle 10 J impulsi kohta

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A005.c.2.b määratletud neodüümlisandiga „lasereid” (v.a neodüümklaaslaserid).

6A005.c.2

IA.A6.010

Muud kui punktis 6A203.c nimetatud kiirguskindlad kaamerad või nende jaoks ettenähtud läätsed, mis on spetsiaalselt kavandatud või arvestatud taluma kiirguse kogudoosi üle 50 × 103 Gy (räni) [5 × 106 rad (räni)] ilma nende töövõimet halvendamata

Tehniline märkus: Termin Gy (räni) tähistab ühes kilogrammis ekraneerimata räniproovis selle ioniseeriva kiirgusega kiiritamisel neeldunud energiahulka džaulides.

6A203.c

IA.A6.011

Timmitavad impulss-värvilaser-võimendid ja -ostsillaatorid, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 300–800 nm;

2.

keskmine väljundvõimsus on üle 10 W, kuid mitte üle 30 W;

3.

kordumissagedus on suurem kui 1 kHz ja

4.

impulsi kestus on lühem kui 100 ns.

1.

Käesolev punkt ei hõlma ühemoodilisi ostsillaatoreid.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 määratletud timmitavaid impulss-värvilaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.c

IA.A6.012

Süsinikdioksiidimpulss-„laserid”, millel on kõik järgmised omadused:

1.

töötavad lainepikkustel 9 000–11 000 nm;

2.

kordumissagedus on suurem kui 250 Hz;

3.

keskmine väljundvõimsus on üle 100 W, kuid mitte üle 500 W, ja

4.

impulsi kestus on lühem kui 200 ns.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005.d määratletud timmitavaid süsinikdioksiidimpulsslaser-võimendeid ja -ostsillaatoreid.

6A205.d

IA.B.   TEHNOLOOGIA

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

IA.B.001

Eespool IA.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.

–”


II LISA

„II LISA

Artiklis 3 osutatud kaubad ja tehnoloogia

SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

1.

Kui ei ole sätestatud teisiti, osutavad veerus nimetusega „Kirjeldus” kasutatud viitenumbrid kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia kirjeldustele, mis on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2000 I lisas.

2.

Veerus „Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas” olev viitenumber tähendab, et veerus „Kirjeldus” kirjeldatud toote omadused ei vasta viidatud kahesuguse kasutusega toote parameetritele.

3.

Ülakomadega (’…’) märgitud terminite määratlused on antud vastava kauba tehnilises märkuses.

4.

Jutumärkides („…”) märgitud terminite määratlused on antud nõukogu määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas.

Üldmärkused

1.

Käesolevas lisas käsitletava kontrollimise eesmärki ei tohiks kahjustada selliste kontrollimisele mittekuuluvate kaupade (kaasa arvatud rajatiste) ekspordiga, mis sisaldavad üht või mitut kontrollitavat komponenti ning mille puhul kontrollitav komponent või komponendid on kaupade põhiliseks koostisosaks ja seda (neid) on võimalik kergesti eraldada või kasutada muudel eesmärkidel.

NB!

Otsustades, kas kontrollitavat komponenti või komponente võib pidada põhiliseks koostisosaks, on vaja kaaluda koguse, väärtuse ja tehnoloogilise oskusteabega seotud tegureid ning muid konkreetseid asjaolusid, mis võiksid tõendada, et kontrollitav komponent või komponendid on hangitavate kaupade põhiliseks koostisosaks.

2.

Käesolevas lisas määratletud kaubad hõlmavad nii uusi kui ka kasutatud kaupu.

Üldmärkus tehnoloogia kohta (GTN)

(Lugeda koos II.B osaga)

1.

Sellise „tehnoloogia” müüki, tarnimist või eksporti, mis on „vajalik” selliste kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, mille müüki, tarnimist või eksporti kontrollitakse A osa alusel (kaubad), kontrollitakse II.B osa alusel.

2.

„Tehnoloogia”, mis on „vajalik” kontrollitavate kaupade „arendamiseks”, „tootmiseks” või „kasutamiseks”, jääb kontrollitavaks ka siis, kui seda kohaldatakse mittekontrollitavate kaupade suhtes.

3.

Kontrollimist ei kohaldata sellise „tehnoloogia” suhtes, mis on minimaalselt vajalik selliste kaupade paigaldamiseks, kasutamiseks, hoolduseks (kontrolliks) ja remondiks, mida ei kontrollita või mille eksport on vastavalt määrusele (EÜ) nr 423/2007 lubatud.

4.

Tehnosiirde reguleerimist ei kohaldata „üldkasutatava” teabe või „fundamentaalteaduslike uuringute” või patenditaotluste tegemiseks vajaliku miinimumteabe suhtes.

II.A.   KAUBAD

A0.   Tuumamaterjalid, rajatised ja seadmed

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.A0.002

Faraday isolaatorid lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

II.A0.003

Difraktsioonivõred lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

II.A0.004

Optilised kiud lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm ja mille südamiku läbimõõt on üle 0,4 mm, kuid mitte üle 2 mm

II.A0.008

Siledad, kumerad ja nõgusad peeglid, mis on kaetud kõrgpeegeldavate või juhitavate kihtidega lainepikkuse vahemikus 500 nm–650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Läätsed, polarisaatorid, poollaine aeglustiplaadid (λ/2 plaadid), neljandiklaine aeglustiplaadid (λ/4 plaadid), ja ränist või kvartsist laseraknad ja rotaatorid, mis on kaetud peegeldumisvastase kihiga lainepikkuse vahemikus 500 nm – 650 nm

0B001.g

II.A0.010

Niklist, nikliga kaetud või niklisulamist valmistatud, torud, torustikud, äärikud ja tarvikud, milles on üle 40 massiprotsendi niklit, muud kui punktis 2B350.h.1 nimetatud

2B350

II.A0.011

Vaakumpumbad, muud kui punktis 0B002.f.2. või 2B231 nimetatud:

turbomolekulaarpumbad, mille voolukiirus on 400 l/s või enam;

Roots tüüpi eelvaakumpumbad, mille mahuline jõudlus ületab 200 m3/h.

Lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga kompressor ja lõõtstihendiga kuivspiraalkambriga vaakumpumbad

0B002.f.2

2B231


A1.   Materjalid, kemikaalid, „mikroorganismid” ja „toksiinid”

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.A1.003

Tihendid ja mansetid, mis on valmistatud järgmistest materjalidest:

a.

vinülideenfluoriidi kopolümeerid, millel on ilma venituseta rohkem kui 75 % ulatuses beetakristalliline struktuur;

b.

fluoritud polüimiidid, mis sisaldavad 10 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

c.

fluoritud fosfatseenelastomeerid, mis sisaldavad 30 massiprotsenti või rohkem seotud fluori;

d.

polüklorotrifluoroetüleen (PCTFE, nt Kel-F ®);

e.

Viton fluoroelastomeerid;

f.

polütetrafluoroetüleen (PTFE).

 

II.A1.004

Tuumamaterjalidega seotud kiirguse tuvastamiseks vajalik isiklik varustus, sealhulgas isiklikud dosimeetrid

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktis 1A004.c määratletud tuumaohu tuvastamissüsteeme.

1A004.c

II.A1.006

Platineeritud katalüsaatorid, mis on spetsiaalselt kavandatud või valmistatud vesiniku isotoopidevahetusreaktsiooni aktiveerimiseks vesiniku ja vee vahel, triitiumi eraldamiseks raskest veest või raske vee ja selle asendajate tootmiseks, muud kui punktis 1A225 nimetatud

1B231, 1A225

II.A1.007

Alumiinium ja tema sulamid, muud kui punktis 1C002b.4 või 1C202.a nimetatud töötlemata või pooltöödeldud kujul, millel on üks järgmistest omadustest:

a.

tõmbetugevus 460 MPa või rohkem temperatuuril 293 K (20 °C); või

b.

tõmbetugevus 415 MPa või rohkem temperatuuril 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Materjalide töötlemine

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.A2.002

Lihvimispingid, mille positsioneerimistäpsus koos „kõigi olemasolevate kompensatsioonidega” on võrdne või väiksem (parem) kui 15 μm (mõõdetuna piki mis tahes lineaartelge) vastavalt ISO standardile 230/2 (1988) (1) või vastavatele siseriiklikule standarditele.

Märkus: Kõnealune punkt ei hõlma punktides 2B201.b ja 2B001.c määratletud lihvimispinke.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Spetsiaalselt kavandatud komponendid ja arvjuhtimismoodulid selliste tööpinkide jaoks, mis on nimetatud punktides 2B001, 2B201 või II.A2.002.

 

II.A2.003

Järgmised balansseerpingid ja nendega seotud seadmed:

a.

balansseerpingid, mis on kavandatud või kohandatud hambaravi- või muudeks meditsiiniseadmeteks, millel on kõik järgmised omadused:

1.

ei suuda tasakaalustada rootoreid/sõlmi, mille mass on suurem kui 3 kg;

2.

on võimelised tasakaalustama rootoreid/sõlmi suurematel kiirustel kui 12 500 p/min;

3.

on võimelised korrigeerima tasakaalustamatust kahel või rohkemal tasandil ja

4.

on võimelised tasakaalustama spetsiifilise jääktasakaalustamatuseni 0,2 g × mm kilogrammi rootori massi kohta;

b.

indikaatorite pead, mis on kavandatud või kohandatud kasutamiseks punktis a nimetatud masinatel.

Tehniline märkus: Indikaatorite pead on mõnel juhul tuntud tasakaalustusseadmestikuna.

2B119

II.A2.005

Järgmised kontrollitava keskkonnaga kuumtöötlusahjud:

temperatuuril üle 400 °C töötavad ahjud.

2B226, 2B227

II.A2.006

Temperatuuril üle 400 °C töötavad oksüdatsiooniahjud.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Rõhuandurid”, punktis 2B230 määratlemata, mis võimaldavad mõõta absoluutrõhku vahemikus 0 kuni 200 kPa ja millel on mõlemad järgmised omadused:

a.

„UF6 korrosioonile vastupidavatest materjalidest” valmistatud või nendega kaitstud rõhutundlikud elemendid ja

b.

millel on üks järgmistest omadustest:

1.

täisskaala ulatus on väiksem kui 200 kPa ning „täpsus” on ± 1 % täisskaala ulatusest või

2.

täisskaala ulatus on 200 kPa või rohkem ning „täpsus” on parem kui ± 2 kPa.

Tehniline märkus: Punkti 2B30 tähenduses hõlmab „täpsus” mittelineaarsust, hüstereesi ning ümbritseva keskkonna temperatuuril korratavust.

2B230

II.A2.008

Vedelik-vedelik kontaktseadmed (segamis-sadestusseadmed, impulsskolonnid ja tsentrifugaalsed kontaktorid); ja selliste seadmete jaoks ettenähtud vedelikujagajad, aurujagajad või vedelikukogujad, mille töödeldava(te) kemikaali(de)ga otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid; või

9.

roostevaba teras.

Tehniline märkus: „Süsinikgrafiit” on amorfse süsiniku ja grafiidi segu, milles kaaluline grafiidisisaldus on 8 % või rohkem.

2B350.e

II.A2.009

Tööstusseadmed ja komponendid, muud kui punktis 2B350.d nimetatud:

soojusvahetid või kondensaatorid, mille soojust ülekandev pind on suurem kui 0,05 m2 ja väiksem kui 30 m2; ja selliste soojusvahetite või kondensaatorite jaoks ettenähtud torud, plaadid, spiraaltorud või plokid (südamikud), mille vedelikuga (vedelikega) otseselt kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

sulamid, milles on üle 25 massiprotsendi niklit ja üle 20 massiprotsendi kroomi;

2.

fluoropolümeerid;

3.

klaas (sh klaasistatud või emaileeritud katted või klaasvooderdus);

4.

grafiit või „süsinikgrafiit”;

5.

nikkel või sulamid, milles on üle 40 massiprotsendi niklit;

6.

tantaal või tantaalisulamid;

7.

titaan või titaanisulamid;

8.

tsirkoonium või tsirkooniumisulamid;

9.

ränikarbiid;

10.

titaankarbiid; või

11.

roostevaba teras.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma sõidukite radiaatoreid.

2B350.d

II.A2.010

Korrosiivsete vedelike jaoks sobilikud mitmetihendilised ja tihendita pumbad, muud kui punktis 2B350.i nimetatud, tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 0,6 m3/h või vaakumpumbad tootja poolt spetsifitseeritud maksimaalse voolukiirusega üle 5 m3/h (standardtingimustel: temperatuuril 273 K (0 °C) ja rõhul 101,3 kPa); ja selliste pumpade korpused (pumbakered), eelvormitud kerevooderdused, tiivikud, rootorid või jugapumbapihustid, mille otseselt töödeldava(te) kemikaali(de)ga kokkupuutuvad tööpinnad on valmistatud mis tahes järgmistest materjalidest:

1.

roostevaba teras;

2.

alumiiniumisulamid.

 


A6.   Andurid ja laserid

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.A6.002

Infrapuna optika lainepikkuse vahemikus 9 μm – 17 μm, ja selle komponendid, sealhulgas kaadmiumtelluur (CdTe) komponendid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktis 6A003 määratletud kaameraid ja komponente.

6A003

II.A6.005

Järgmised pooljuht-„laserid” ja nende komponendid:

a.

üksikud pooljuht-„laserid” väljundvõimsusega üle 200 mW, ning mille kogus ületab sadat ühikut;

b.

pooljuht-„laserid” ühiku väljundvõimsusega üle 20 W.

1.

Pooljuht-„lasereid” nimetatakse sageli „laser”-dioodideks.

2.

Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b määratletud „lasereid”.

3.

Käesolev punkt ei hõlma „laser”-dioode lainepikkuse vahemikus 1 200 nm–2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

Järgmised „timmitavad”„tahkislaserid”, nendele spetsiaalselt kavandatud komponendid:

a.

aleksandriitlaserid.

b.

aleksandriitlaserid.

Märkus: Käesolev punkt ei hõlma punktides 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 määratletud titaan-safiir- ja aleksandriitlasereid.

6A005.c.1

II.A6.009

Järgmised akustooptika komponendid:

a.

kaaderpildistuslambid ja tahkis-pildistusseadmed kordumissagedusega 1 kHz või rohkem;

b.

kordumissagedusseadmed;

c.

Pockelsi rakud.

6A203.b.4.c


A7.   Navigatsioon ja lennunduselektroonika

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.A7.001

Inertsiaalsed süsteemid ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

I.

järgmised inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on Wassenaari kokkuleppe osalisriikide tsiviilvõimude poolt sertifitseeritud kasutamiseks „tsiviilõhusõidukitel” ja ning spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

a.

inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid (INS) (kardaanriputiga või tervikkinnitusega) ja inertsiaalseadmed, mis on kavandatud „õhusõidukite”, maismaasõidukite, veesõidukite (veepealsete või veealuste) või „kosmosesõidukite” asendi reguleerimiseks, juhtimiseks ja kontrolliks ning millel on järgmised omadused, ning nende jaoks spetsiaalselt ettenähtud komponendid:

1.

navigatsiooniviga (inertsiaalselt vaba), mis allub normaali orientatsioonile 0,8 meremiili tunnis ’tõenäolise vea ring’ (CEP) või vähem (parem); või

2.

ette nähtud kasutamiseks üle 10 g lineaarkiirenduse korral;

b.

hübriidsed inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, mis on integreeritud globaalsete satelliitnavigatsioonisüsteemi(de)ga (GNSS) või „andmebaasidega toetatava(te) navigatsioonisüsteemi(de)ga” („DBRN”) ruumasendi, suunamise või juhtimise jaoks, vastavalt normaali suunale, millel on INS navigatsiooni positsioonitäpsus pärast GNSS või „DBRN” kaotamist kuni neljaminutilise perioodi jooksul väiksem (parem) kui 10 meetrit ’tõenäolise vea ringis’ (CEP);

c.

inertsiaalsed seadmed asimuudi, suuna või põhjasuuna määramiseks, millel on mis tahes järgmine omadus, ja spetsiaalselt nende jaoks ettenähtud komponendid:

1.

ette nähtud asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures; või

2.

mittetöötavana ette nähtud taluma 900 g või rohkem löögikoormust vähemalt 1 msec jooksul.

Märkus: Punktides I.a ja I.b esitatud parameetrid on rakendatavad koos mõnega järgmistest keskkonnatingimustest:

1.

sisendi juhuslik vibratsioon, mille ruutkeskmine üldamplituud on 7,7 g testi esimese poole tunni vältel ning testi kogukestus on poolteist tundi telje kohta igal kolmest ristiasetsevast teljest, kui juhuslik vibratsioon vastab järgmistele tingimustele:

a.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) on 0,04 g2/Hz sagedusvahemikus 15–1 000 Hz; ja

b.

konstantse võimsuse spektraaltiheduse väärtus (PSD) langeb sagedusega 0,04 g2/Hz kuni 0,01 g2/Hz sagedusvahemikus 1 000–2 000 Hz;

2.

keerlemis- ja lengerduskiirus on + 2,62 rad/s (150 °/s) või rohkem; või

3.

vastavalt siseriiklikele standarditele, mis on samaväärsed ülalolevate punktidega 1 või 2.

1.

Punkt I.b viitab süsteemidele, milles INS ja teised sõltumatud navigatsiooni abiseadmed on koondatud üheks ühikuks (ühendatud), et saavutada parimat tulemust.

2.

’Tõenäolise vea ring’ (CEP) - ringikujulise normaaljaotuse korral sellise ringi raadius, mille sisse jääb 50 % üksikult tehtud mõõtmiste tulemustest, või ringi raadius, mille sees asetseb midagi 50 % tõenäosusega.

II.

Spetsiaalselt tsiviilseireotstarbeliseks kasutamiseks kavandatud inertsiaalseadmeid sisaldavad teodoliitsüsteemid, mis on konstrueeritud nii, et nende asimuudi, suuna või põhjasuuna määramise ruutkeskmine (rms) täpsus oleks 6 kaareminutit või vähem (parem) 45 laiuskraadi juures, ning spetsiaalselt nende jaoks projekteeritud komponendid.

III.

Inertsiaalsed või muud seadmed, mis kasutavad punktis 7A001 või 7A101 nimetatud kiirendusmõõtureid, kui sellised kiirendusmõõturid on spetsiaalselt projekteeritud ja kavandatud kui MWD-andurid, mida kasutatakse puuraukude teenindamisel.

7A003, 7A103

II.B.   TEHNOLOOGIA

nr

Kirjeldus

Asjaomane punkt määruse (EÜ) nr 1183/2007 I lisas

II.B.001

Eespool II.A osas (kaubad) loetletud kaupade väljatöötamiseks, tootmiseks või kasutamiseks vajalik tehnoloogia.”

 


III LISA

„III LISA

Veebilehed, mis annavad teavet artikli 3 lõigetes 4 ja 5, artiklis 4a, artikli 5 lõikes 3, artiklites 6, 8 ja 9, artikli 10 lõigetes 1 ja 2, artiklis 11a, artiklis 11b, artikli 13 lõikes 1 ning artiklis 17 viidatud pädevate asutuste kohta, ning aadress Euroopa Komisjonile teatiste saatmiseks

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress Euroopa Komisjonile teatiste saatmiseks:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Faks: (32-2) 299 08 73”


LISA IV

„VI LISA

Artikli 11a lõikes 2 osutatud krediidi- ja finantseerimisasutuste nimekiri

Artikli 11a lõike 2 punktis b osutatud Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalid ja tütarettevõtted, mis kuuluvad artikli 18 kohaldamisalasse (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Prantsusmaa

43 Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC kood: MELIFRPP

Saksamaa

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC kood: MELIDEHH

Ühendkuningriik

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC kood: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Prantsusmaa

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC kood: SEPBFRPP

Saksamaa

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC kood: SEPBDEFF

Itaalia

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC kood: SEPBITR1

Ühendkuningriik

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC kood: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Prantsusmaa

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC kood: BSIRFRPP

Teleks: 220287 SADER A / SADER B

Saksamaa

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kood: BSIRDEHH

Teleks: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kood: BSIRDEFF

Kreeka

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kood: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Ühendkuningriik

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kood: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Prantsusmaa

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC kood: BTEJFRPP

Teleks: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ühendkuningriik

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kood: PIBPGB2L

TX: 885426

Artikli 11a lõike 2 punktides c ja d osutatud Iraanis asuvate krediidi- ja finantseerimisasutuste filiaalid ning tütarettevõtjad, mis ei kuulu käesoleva määruse artikli 18 kohaldamisalasse ning krediidi- ja finantseerimisasutused, mille asukoht ei ole Iraanis ja mis ei kuulu artikli 18 kohaldamisalasse, kuid mis on Iraanis asuvate isikute või üksuste kontrolli all (2)

1.   BANK MELLI*

Aserbaidžaan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC kood: MELIAZ22

Iraak

No 111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC kood: MELIIQBA

Omaan

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC kood: MELIOMR

Hiina

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kood: MELIHKHH

Egiptus

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Faks: 92633

Araabia Ühendemiraadid

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC kood: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kood: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kood: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Aadress: Post box no 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kood: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kood: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kood: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kood: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no 459 Street name: Al Burj Street

BIC kood: MELIAEADSHJ

Venemaa Föderatsioon

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kood: MELIRUMM

Jaapan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Faks (3)32162638. Teleks: J296687

2.   BANK MELLAT

Lõuna-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC kood: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Türgi

Istanbul Branch

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC kood: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kood: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kood: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armeenia

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kood: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Araabia Ühendemiraadid

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

BIC kood: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liibanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kood: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC kood: BSIRLBBE

Teleks: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kood: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kood: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC kood: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC kood: BSIRLBBE

Omaan

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kood: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kood: BSIR QA QA

Teleks: 4225

Türkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Teleks: 1161134-86278

Araabia Ühendemiraadid

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

Teleks: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

Teleks: 8688 SADER BANK

Usbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kood: BSIRUZ21

Teleks: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC kood: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Hiina

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center no 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (tuntud ka nime all: Aryan Bank)

Afganistan

Head Office

House no 2, Street no 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kood: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kood: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block no 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road no 4203, Sitra

BIC kood: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venetsueela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kood: IDUNVECAXXX”


(1)  Tärniga (*) märgitud asutuste rahalised vahendid külmutatakse samuti ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 5 lõike 1 punktide a ja b kohaselt.

(2)  Vt joonealust märkust 1.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1111/2008,

10. november 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 11. novembril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/31


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1112/2008,

10. november 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1731/2006 teatavate veise- ja vasikalihakonservide eksporditoetuste kohaldamise üksikasjalike erieeskirjade kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 170 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1731/2006 (2) on ette nähtud vajalikud meetmed ja tingimused selleks, et tagada eksporditoetuse saamise tingimustele vastavate konservide valmistamine üksnes ühendusest pärit veise- ja vasikalihast.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1731/2006 kehtestatud piirangud, milles käsitletakse tolliasutustele liha esitamist, valmistavad asjaomastele ettevõtjatele praktilisi ja tarbetuid probleeme. Lisaks sellele muudavad määrusega kehtestatud ekspordiformaalsuste täitmist käsitlevad piirangud tolliasutuste ülesanded keerulisemaks nendes liikmesriikides, kus juba kohaldatakse elektroonilisi tollisüsteeme.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1731/2006 rakendamise lihtsustamiseks tuleks seega tolliasutustele liha esitamist ja ekspordiformaalsusi käsitlevaid tingimusi lihtsustada, tagades samal ajal tollikontrolli tõhususe ja läbipaistvuse.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1731/2006 muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1731/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Liha esitatakse ja märgistatakse viisil, mis võimaldab selle selgelt identifitseerida ja seostada kaasas oleva deklaratsiooniga.”

2)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ettevõtjad märgivad käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud deklaratsiooni(de) viitenumbri(d) ning igale deklaratsioonile vastavad eksporditavate konservide kogused ja identifitseerimisandmed määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 5 osutatud ekspordideklaratsioonidele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 325, 24.11.2006, lk 12.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1113/2008,

10. november 2008,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük VIIIa ja b püügipiirkonna vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) nr 40/2008, millega määratakse 2008. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2008. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2008. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2008. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2008

Komisjoni nimel

merenduse ja kalanduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 19, 23.1.2008, lk 1.


LISA

Nr

55/T&Q

Liikmesriik

Hispaania

Kalavaru

SOL/8AB.

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Püügipiirkond

VIIIa ja b püügipiirkond

Kuupäev

2.9.2008


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1114/2008,

10. november 2008,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük IIIa püügipiirkonnas ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. jaanuari 2008. aasta määruses (EÜ) nr 40/2008, millega määratakse 2008. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning lisatingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2008. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2008. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2008. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates kõnealuses lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2008

Komisjoni nimel

merenduse ja kalanduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 19, 23.1.2008, lk 1.


LISA

Nr

56/T&Q

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

SOL/3A/BCD

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Piirkond

IIIa püügipiirkond; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

Kuupäev

22.9.2008


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/36


KOMISJONI OTSUS,

7. november 2008,

Anoplophora chinensis’e (Forster) ühendusse sissetoomise ja seal leviku vastu võetavate erakorraliste meetmete kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6631 all)

(2008/840/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ I lisa A osa I jaos on nimetatud Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis (Thomson). Hiljutistest uuringutest on selgunud, et kõnealused kaks nime hõlmavad tegelikult ühte kahjuliku organismi liiki. Käesoleva otsuse kohaldamisel on seetõttu asjakohane kasutada eespool nimetatud lisas loetletud Anoplophora malasiaca (Forster) ja Anoplophora chinensis’e (Thomson) asemel ühte täpsustatud teaduslikku nime Anoplophora chinensis (Forster).

(2)

Kui liikmesriik leiab, et on olemas oht direktiivi 2000/29/EÜ I või II lisas loetletud või loetlemata kahjuliku organismi sissetoomiseks asjaomase liikmesriigi territooriumile või seal levimiseks, võib ta oma territooriumi kaitsmiseks selle ohu eest võtta ajutiselt mis tahes lisameetmeid.

(3)

Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise tõttu mitmel peremeestaimel Lombardia maakonnas, teatas Itaalia 23. novembril 2007. aastal komisjonile ja teistele liikmesriikidele, et ta on võtnud 9. novembril 2007 lisameetmeid, takistamaks edaspidi kõnealuse organismi sissetoomist oma territooriumile ja seal levimist.

(4)

Anoplophora chinensis’e (Forster) leidude tõttu mitmel peremeestaimel Madalmaades teatati komisjonile ja teistele liikmesriikidele 21. jaanuaril 2008 meetmetest kõnealuse organismi hävitamiseks Madalmaades.

(5)

Anoplophora chinensis’ist (Forster) on hiljuti leitud mitmest saadetisest, mis sisaldasid kolmandatest riikidest pärinevaid perekonda Acer kuuluvaid istutamiseks ette nähtud taimi. Kõnealuse organismi suhtes, mis on kahjulik kolmandatest riikidest või ühendusest pärit ja perekonda Acer kuuluvatele taimedele või teistele kõige vastuvõtlikumatele peremeestaimedele, ei kohaldata praegu mingeid erinõudeid.

(6)

Madalmaad avaldasid 2008. aastal Anoplophora chinensis’e (Forster) kohta kahjuriohu analüüsi, milles jõuti järeldusele, et organismi esinemise tõenäosus ühenduses on väga suur ja et see võib põhjustada mitmele peremeestaimele suurt majanduslikku kahju.

(7)

Seepärast on vaja võtta erakorralisi meetmeid Anoplophora chinensis’e (Forster) ühendusse toomise ja seal levimise vältimiseks. Meetmeid tuleks kohaldada asjaomases loetelus nimetatud taimede suhtes sõltumata nende päritolust, edaspidi „nimetatud taimed”, mida tuntakse kui Anoplophora chinensis’e (Forster) peremeestaimi ja millel on kõige suurem oht nakatuda.

(8)

Nimetatud taimede impordiks tuleks määrata kindlaks meetmed, mis on seotud kõnealuste taimede tootmisega kolmandates riikides ja kontrollidega ühendusse sisenemisel. Tuleks määrata kindlaks ka meetmed nimetatud taimede tootmiseks, liikumiseks ja kontrollimiseks, kui kõnealused taimed on pärit ühenduse sellistest piirkondadest, kus on kinnitatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemist.

(9)

Üksikasjalikud meetmed tuleks kehtestada ühenduse piirkondades, kus on kinnitatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, st nakatunud vööndites. Kõnealuses vööndis tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid organismi hävitamiseks ja selle esinemise intensiivseireks. Kõnealust piirkonda ümbritsevas piirkonnas ehk puhvervööndis tuleks teha organismi esinemise intensiivseiret. Kui organism avastatakse mõnes ühenduse piirkonnas esmakordselt, võib asjaomase puhvervööndi suurust vähendada, et paremini kajastada organismi leviku piiratud ohtu.

(10)

Kõikides liikmesriikides tuleb teostada vaatlus Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise või jätkuva mitteesinemise kindlakstegemiseks peremeestaimedel.

(11)

On asjakohane vaadata meetmed läbi 31. maiks 2009, võttes arvesse, et pärast üht kasvuperioodi on kättesaadavad liikmesriikide teostatud ametlike vaatluste ja kontrollide tulemused nimetatud taimede kohta, mis on ühendusse imporditud või mida on ühenduses veetud erakorralisi meetmeid kohaldades.

(12)

Käesoleva otsuse järgimiseks peaksid liikmesriigid vajaduse korral kohandama oma õigusakte.

(13)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„nimetatud taimed” – järgmistesse perekondadesse kuuluvad ja istutamiseks ette nähtud taimed, v.a seemned: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., ja Ulmus spp.;

b)

„tootmiskoht” – tootmiskoht vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardile nr 5. (2)

Artikkel 2

Nimetatud taimede import

Nimetatud taimi, mis on imporditud kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, võib ühendusse tuua ainult siis, kui:

a)

need vastavad I lisa I jao punktis 1 impordi suhtes kehtestatud erinõuetele;

b)

neid kontrollib ühendusse sisenemisel liikmesriigi vastutatav ametiasutus vastavalt I lisa I jao punktile 2, et teha kindlaks Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, ja jälgi kõnealuse organismi esinemisest ei leita, ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõike 1 kohaldamist.

Artikkel 3

Nimetatud taimede vedu ühenduses

Nimetatud taimi, mis on pärit artikli 5 kohaselt ühenduses loodud piiritletud aladelt, võib ühenduses vedada ainult siis, kui kõnealused taimed vastavad I lisa II jao punktis 1 sätestatud tingimustele.

Nimetatud taimi, mis on imporditud artikli 2 kohaselt kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, võib ühenduses vedada ainult siis, kui kõnealused taimed vastavad I lisa II jao punktis 2 sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Vaatlused

Iga liikmesriik teostab läbi iga-aastase ametliku vaatluse, et oma territooriumil kindlaks teha Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine ja leida tõendeid kõnealuse organismiga saastunud peremeestaimede kohta.

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 16 lõike 1 kohaldamist, edastatakse komisjonile ja teistele liikmesriikidele iga aasta 30. aprilliks kõnealuste vaatluste tulemused koos käesoleva otsuse artiklis 5 osutatud piiritletud alade loetelu ja piiridega.

Artikkel 5

Piiritletud alad

Kui artiklis 4 osutatud vaatluse tulemused kinnitavad Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemist piirkonnas või kõnealuse organismi esinemise kohta on muid tõendeid, peab liikmesriik II lisa I jao kohaselt määratlema piiritletud alad, mis koosnevad nakatunud vööndist ja puhvervööndist.

Liikmesriik peab piiritletud aladel võtma ametlikud meetmed, mis on sätestatud II lisa II jaos.

Artikkel 6

Täitmine

Liikmesriik võtab kõik vajalikud meetmed käesoleva otsuse täitmiseks ja muudab vajaduse korral meetmeid, mis ta on võtnud enda kaitseks Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise ja levimise vastu, nii et need vastaksid käesolevale otsusele. Ta teatab nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Käesolev otsus vaadatakse läbi hiljemalt 31. maiks 2009.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  Fütosanitaarterminite sõnastik – ISPM võrdlusstandard nr 5, rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni sekretariaat, Rooma.


I LISA

ARTIKLITES 2 JA 3 OSUTATUD ERAKORRALISED MEETMED

I.   Erinõuded impordi suhtes

(1)

Ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osa punktide 9, 16 ja 18 ning IV lisa A osa I jao punktide 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ja 46 kohaldamist, peab nimetatud taimedel, mis on pärit sellistest kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, olema kaasas kõnealuse direktiivi artikli 13 lõikes 1 osutatud sertifikaat, mille lahtris „Täiendav deklaratsioon” kinnitatakse, et:

a)

taimed on kogu oma eluaja kasvanud tootmiskohas, mis asub piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on tunnistanud kahjurivabaks vastavalt fütosanitaarmeetmete asjakohastele rahvusvahelistele standarditele. Kahjurivaba piirkonna nimi märgitakse sertifikaadil lahtrisse „päritolukoht”; või

b)

taimed on vähemalt kaks ekspordile eelnevat aastat kasvanud vastavalt fütosanitaarmeetmete rahvusvahelistele standarditele Anoplophora chinensis’e (Forster)-vabaks tunnistatud tootmiskohas,

i)

mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mille üle ta teostab järelevalvet ning

ii)

kus on igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks kaks ametlikku kontrolli ja märke kõnealuse organismi esinemisest ei ole leitud ning

iii)

kus taimed on kasvanud kohas:

mis on füüsiliselt Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise eest täielikult kaitstud või

kus neile tehti asjakohast ennetavat tõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd, kus igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatakse ametlikke vaatlusi Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks. Kui leitakse märke Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemisest, võetakse viivitamata likvideerimismetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks ning

iv)

kus vahetult enne eksporti on ametlikult toimunud taimesaadetiste täpne kontroll, et teha kindlaks Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine, eelkõige taime juurtel ja tüvel. Vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine.

(2)

Nimetatud taimi, mis on imporditud punkti 1 kohaselt, tuleb täpselt kontrollida piiriületuspunktis või sihtkohas, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni direktiivile 2004/103/EÜ. (1) Kasutatavate kontrollimeetoditega tagatakse Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise avastamine, eelkõige taime juurtel ja tüvel. Vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine.

II.   Veotingimused

(1)

Nimetatud taimi, mis on pärit ühenduses loodud piiritletud aladelt, võib vedada ühenduses ainult siis, kui nendega on kaasas vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (2) koostatud ja väljaantud taimepass ning need on vähemalt kaks veole eelnevat aastat kasvanud tootmiskohas:

i)

mis on registreeritud komisjoni direktiivi 92/90/EMÜ kohaselt; (3) ning

ii)

kus on igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks kaks täpset ametlikku kontrolli ja märke kõnealuse organismi esinemisest ei ole leitud; vajaduse korral võib kõnealuse kontrollimisega kaasneda kahjustusi tekitav proovivõtmine ning

iii)

kus taimed viidi kohta:

mis on füüsiliselt Anoplophora chinensis’e (Forster) sissetoomise eest täielikult kaitstud või

kus neile tehti asjakohast ennetavat tõrjet ja mida ümbritseb nakatunud vööndi piirist väljapoole jääv vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd, kus igal aastal asjakohaste ajavahemike järel teostatakse ametlikke vaatlusi Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise kindlakstegemiseks. Kui leitakse märke Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemisest, võetakse viivitamata likvideerimismetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks.

(2)

Nimetatud taimi, mis on imporditud kolmandatest riikidest, kus on teada Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine I jao kohaselt, võib ühenduses vedada ainult siis, kui nendega on kaasas punktis 1 osutatud taimepass.


(1)  ELT L 313, 12.10.2004, lk 16.

(2)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.

(3)  EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38.


II LISA

ARTIKLIS 5 OSUTATUD ERAKORRALISED MEETMED

1.   Piiritletud alade kehtestamine

a)

Artiklis 5 osutatud piiritletud alad koosnevad järgmistest osadest:

i)

nakatatud vöönd, kus Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine on leidnud kinnitust, sealhulgas kõik taimed, millel on leitud Anoplophora chinensis’e (Forster) põhjustatud sümptomeid; vajaduse korral samuti kõik samast partiist istutatud taimed,

ii)

nakatunud vööndi piirist väljapoole jääv vähemalt 2 km raadiusega puhvervöönd.

b)

Punktis a osutatud vööndite täpne piiritlemine põhineb usaldusväärsetel teaduslikel põhimõtetel, Anoplophora chinensis’e (Forster) bioloogial, nakatumise ulatusel, nimetatud taimede täpsel levikul asjaomases piirkonnas ja tõenditel kahjuliku organismi esinemise kohta. Kui organism avastatakse piirkonnas esmakordselt võib pärast piiritlevat vaatlust vähendada puhvervööndi raadiust, kuid see ei tohi olla vähem kui 1 km nakatunud vööndi piirist.

c)

Kui on kindlaks tehtud Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemine väljaspool nakatunud vööndit, tuleb piiritletud ala uuesti piiritleda või võtta likvideerimismeetmed kahjurivaba puhvervööndi taastamiseks.

d)

Kui punkti 2 alapunktis b viidatud iga-aastaste vaatluste tulemusel ei leita piiritletud alal Anoplophora chinensis’t (Forster) nelja aasta jooksul, kaotab ala kehtivuse ja lõpetatakse punktis 2 osutatud meetmete rakendamine.

2.   Meetmed piiritletud aladel

Artiklis 5 osutatud ametlikud meetmed, mida tuleb võtta piiritletud aladel, hõlmavad vähemalt järgmist:

a)

nakatunud vööndis Anoplophora chinensis’e (Forster) hävitamiseks asjakohased meetmed, kaasa arvatud nakatunud taimede ja Anoplophora chinensis’e (Forster) märkidega taimede, sealhulgas juurte, raie ja hävitamine igal aastal enne 30. aprilli;

b)

nakatunud vööndis ja puhvervööndis Anoplophora chinensis’e (Forster) esinemise intensiivseire organismi peremeestaimede iga-aastaste kontrollide teel asjakohaste ajavahemike järel.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/42


NÕUKOGU RAAMOTSUS 2008/841/JSK,

24. oktoober 2008,

organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29, artikli 31 lõike 1 punkti e ja artikli 34 lõike 2 punkti b,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Haagi programmi eesmärgiks on parandada Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühist suutlikkust, et võidelda muu hulgas rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja eelkõige ühtlustada õigusakte. Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema tihedamat koostööd, et seista vastu kuritegelike ühenduste levikule ja ohule, mida nad endast kujutavad, ning vastata tõhusalt kodanike ootustele ja liikmesriikide vajadustele. Sellega seoses sätestatakse 4. ja 5. novembril 2004. aastal Brüsselis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu järelduste punktis 14, et Euroopa kodanikud ootavad Euroopa Liidult inimõiguste ja põhivabaduste austamise tagamisel tõhusama kombineeritud lähenemisviisi kasutamist selliste piiriüleste probleemide suhtes nagu organiseeritud kuritegevus.

(2)

Komisjon märkis oma 29. märtsi 2004. aasta teatises terrorismi ja teiste raskete kuriteovormide vastaseks võitluseks võetavate meetmete kohta, et Euroopa Liidu sisese organiseeritud kuritegevuse vastaseid meetmeid tuleb karmistada, ning teatas, et koostab raamotsuse, mis asendab 21. detsembri 1998. aasta ühismeedet 98/733/JSK, millega Euroopa Liidu liikmesriikides tunnistatakse kuritegelikku ühendusse kuulumine kriminaalkuriteoks. (2)

(3)

Haagi programmi punktis 3.3.2 sätestatakse, et kriminaalmateriaalõiguse ühtlustamine teenib kohtuotsuste ja kohtulahendite vastastikkuse tunnustamise ning piiriülese mõõtmega kriminaalasjades politsei- ja õiguskoostöö tõhustamise eesmärki ja puudutab piiriülese mõõtmega eriti ohtliku kuritegevusega seotud valdkondi ning et eelisjärjekorras tuleks käsitleda kuritegevuse valdkondi, mida on aluslepingutes konkreetselt nimetatud. Liikmesriikides tuleks sellest tulenevalt ühtlustada kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud kuritegude määratlused. Seega peaks käesoleva raamotsusega hõlmatama kuritegusid, mis on tavaliselt toime pandud kuritegelikus ühenduses. Lisaks tuleks selliseid süütegusid toime pannud või nende eest vastutavate füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes näha ette sanktsioonid, mis vastavad selliste süütegude raskusastmele.

(4)

Artikli 2 punktist a tulenevad kohustused ei tohiks piirata liikmesriikide vabadust liigitada kuritegelikeks ühendusteks ka muid isikute rühmi, näiteks rühmi, kelle eesmärk ei ole rahaline või muu aineline kasu.

(5)

Artikli 2 punktist a tulenevad kohustused ei tohiks piirata liikmesriikide vabadust tõlgendada mõistet kuritegelik tegevus selliselt, et see tähendab konkreetsete tegude toimepanekut.

(6)

Euroopa Liit peaks täiendama rahvusvaheliste organisatsioonide tehtud olulist tööd, eelkõige rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni (edaspidi „Palermo konventsioon”), mis sõlmiti Euroopa Ühenduse nimel nõukogu otsusega 2004/579/EÜ. (3)

(7)

Kuna liikmesriigid ei suuda vajalikul määral saavutada kavandatava meetme eesmärke ja neid eesmärke saab tegevuse ulatuse tõttu paremini saavutada Euroopa Liidu tasandil, võib Euroopa Liit võtta meetmeid kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega nagu seda kohaldatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 2 teises lõigus. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev raamotsus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)

Käesolevas raamotsuses austatakse põhiõigusi ja põhimõtteid, mida tunnustatakse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsiooniga, eriti selle artiklitega 6 ja 49. Midagi selles raamotsuses ei või tõlgendada kui kavatsust vähendada või piirata siseriiklikke eeskirju, mis on seotud põhiõiguste või -vabadustega nagu õigus nõuetekohasele menetlusele, streigiõigus, kogunemis- ja ühinemisvabadus, ajakirjandus- ja sõnavabadus, sealhulgas õigus oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda ja sellega seotud õigus meelt avaldada.

(9)

Ühismeede 98/733/JSK tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA RAAMOTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas raamotsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.

„kuritegelik ühendus” – teatud ajavahemiku jooksul toimiv organiseeritud ühendus, millesse kuulub rohkem kui kaks inimest ning mis tegutseb kooskõlastatult, et panna toime süütegusid, mille eest on karistuseks ette nähtud vähemalt nelja aasta pikkuse maksimummääraga vabadusekaotuslik karistus või vabadust piirav julgeolekumeede või sellest rangem karistus, ja mille otseseks või kaudseks eesmärgiks on rahalise või muu ainelise kasu saamine;

2.

„organiseeritud ühendus” – ühendus, mis ei ole moodustatud süüteo vahetuks toimepanekuks juhuslikult ning mille liikmetel ei pruugi olla formaalselt määratletud ülesandeid ja millel ei pruugi olla järjepidevat kooseisu ega väljakujunenud struktuuri.

Artikkel 2

Kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et süüteona käsitletakse ühte või mõlemat kuritegeliku ühendusega seotud tegevust:

a)

isiku tegevus, kes tahtlikult ning teadlikuna kuritegeliku ühenduse eesmärgist ja üldisest tegevusest või kuritegeliku ühenduse kavatsusest panna toime kõnealuseid süütegusid osaleb aktiivselt ühenduse kuritegelikes toimingutes, sealhulgas ühenduse varustamises teabe või aineliste vahenditega, uute liikmete värbamises, ühenduse tegevuse rahastamises mis tahes viisil, mille puhul kõnealune isik on teadlik, et tema osalus aitab kaasa ühenduse kuritegelikele toimingutele;

b)

isiku tegevus, mis seisneb kokkuleppes ühe või mitme isikuga võtta ette tegu, mille toimepanek tähendaks artiklis 1 osutatud süüteo toimepanemist, seda ka juhul, kui see isik teo tegelikust täideviimisest osa ei võta.

Artikkel 3

Sanktsioonid

1.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed tagamaks, et:

a)

artikli 2 punktis a osutatud süütegude eest karistatakse vähemalt kahe- kuni viieaastase maksimaalse vangistusega või

b)

artikli 2 punktis b osutatud süütegude eest karistatakse samasuguse maksimaalse tähtajaga vangistusega nagu süüteo eest, mille toimepanemisele kokkulepe on suunatud, või vähemalt kahe- kuni viieaastase maksimaalse vangistusega.

2.   Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et raskendava asjaoluna võib käsitleda seda, et artiklis 2 osutatud süüteod, mille on kindlaks määranud liikmesriik, on toime pandud kuritegeliku ühenduse raames.

Artikkel 4

Eriasjaolud

Iga liikmesriik võib võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et artiklis 3 nimetatud sanktsioone võib vähendada või süüteo toimepanija võib sanktsioonist vabastada, kui ta näiteks:

a)

loobub kuritegevusest ja

b)

annab haldus- või kohtuorganitele teavet, millele neil muul viisil juurdepääs puuduks, aidates neil:

i)

vältida, lõpetada või leevendada süüteo mõju;

ii)

teha kindlaks või võtta vastutusele teisi teo toimepanijaid;

iii)

leida tõendeid;

iv)

jätta kuritegelik ühendus ilma ebaseaduslikest ressurssidest või kuritegelikul teel saadud tulust või

v)

takistada teiste artiklis 2 kirjeldatud süütegude toimepanemist.

Artikkel 5

Juriidiliste isikute vastutus

1.   Iga liikmesriik võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele mis tahes artiklis 2 nimetatud süüteo eest, mille on nende kasuks toime pannud iseseisvalt või juriidilise isiku organi liikmena tegutsenud isik, kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal, mis põhineb ühel järgmistest õigustest:

a)

õigusel esindada seda juriidilist isikut;

b)

õigusel teha otsuseid selle juriidilise isiku nimel;

c)

õigusest juriidilises isikus kontrolli läbi viia.

2.   Samuti võtavad liikmesriigid vajalikke meetmeid tagamaks, et juriidilisi isikuid saab võtta vastutusele, kui lõikes 1 nimetatud isiku puuduliku järelevalve või kontrolli tagajärjel on osutunud võimalikuks, et juriidilise isiku alluvuses olev isik on pannud selle juriidilise isiku kasuks toime artiklis 2 nimetatud süüteo.

3.   Juriidilise isiku vastutusele võtmine vastavalt lõigetele 1 ja 2 ei piira kriminaalmenetluse algatamist füüsilise isiku suhtes, kes on artiklis 2 nimetatud süüteo täideviija või osavõtja.

4.   Käesolevas raamotsuses tähendab juriidiline isik üksust, millel on juriidilise isiku staatus vastavalt kehtivatele õigusaktidele, välja arvatud riigid või avalik-õiguslikud üksused riigivõimu teostamisel ning avalik-õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

Artikkel 6

Juriidiliste isikute suhtes kohaldatavad sanktsioonid

1.   Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et artikli 5 lõike 1 kohaselt vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes saab kohaldada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone, mille hulka kuuluvad kriminaalõiguslikud ja muud trahvid ning võivad kuuluda muud sanktsioonid, nagu näiteks:

a)

riiklike hüvitiste või abi saamise õigusest ilmajätmine;

b)

ajutine või alaline äritegevuse keeld;

c)

kohtuliku järelevalve alla võtmine;

d)

sundlõpetamine;

e)

süüteo toimepanekul kasutatud üksuste ajutine või lõplik sulgemine.

2.   Iga liikmesriik võtab vajalikke meetmeid tagamaks, et artikli 5 lõike 2 kohaselt vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes saab kohaldada tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone või meetmeid.

Artikkel 7

Jurisdiktsioon ja kohtu alla andmise kooskõlastamine

1.   Kõik liikmesriigid kehtestavad oma jurisdiktsiooni vähemalt artiklis 2 nimetatud süütegude üle, kui süütegu on pandud toime:

a)

osaliselt või tervikuna selle riigi territooriumil, sõltumata kuritegeliku ühenduse alalisest asukohast või kuritegeliku tegevuse kohast;

b)

selle liikmesriigi kodaniku poolt või

c)

selle liikmesriigi territooriumil asuva juriidilise isiku huvides.

Liikmesriik võib otsustada, et ta ei kohalda punktides b ja c sätestatud jurisdiktsiooni käsitlevaid norme või kohaldab neid ainult erijuhtudel või -asjaoludel, kui artiklis 2 osutatud süüteod on toime pandud väljaspool tema territooriumi.

2.   Kui artiklis 2 nimetatud süütegu kuulub enama kui ühe liikmesriigi jurisdiktsiooni alla ja kui ükskõik kes neist on võimeline nõuetekohaselt esitama süüdistuse samade faktide alusel, teevad kõnealused liikmesriigid koostööd otsustamaks, kes neist esitab kuriteo toimepanijale süüdistuse, et koondada menetlus võimaluse korral ühte liikmesriiki. Selleks võivad liikmesriigid kasutada Eurojusti või mis tahes muud Euroopa Liidus loodud organit või mehhanismi, et hõlbustada õigusasutuste koostööd ja nende tegevuse koordineerimist. Eriti võetakse arvesse järgmisi tegureid:

a)

millise liikmesriigi territooriumil tegu toime pandi;

b)

millise liikmesriigi kodanik või elanik on teo täideviija;

c)

millisest liikmesriigist on pärit ohvrid;

d)

millise liikmesriigi territooriumil teo täideviija leiti.

3.   Liikmesriik, kes vastavalt siseriiklikule õigusele oma kodanikke veel välja või üle ei anna, võtab vajalikud meetmed, et kehtestada oma jurisdiktsioon artiklis 2 osutatud süütegude üle ja vajaduse korral esitada süüdistus, kui teo on toime pannud kõnealuse liikmesriigi kodanik väljaspool tema territooriumi.

4.   Käesoleva artikliga ei välistata kriminaaljurisdiktsiooni teostamist, mille liikmesriik on kehtestanud kooskõlas oma riikliku õigusega.

Artikkel 8

Ohvrite tunnistuste või süüdistuste nõude puudumine

Liikmesriigid tagavad, et artiklis 2 osutatud süütegude uurimine või nende suhtes süüdistuse esitamine ei sõltu kuriteoohvri tunnistuste või süüdistuste olemasolust, vähemalt juhul, kui teod on toime pandud liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 9

Kehtivate sätete kehtetuks tunnistamine

Ühismeede 98/733/JSK on tunnistatud kehtetuks.

Euroopa Liidu lepingu VI jaotise ja Euroopa Ühenduse asutamislepingu alusel vastuvõetud õigusaktides sisalduvad viited kuritegelikku ühendusse kuulumise kohta ühismeetme 98/733/JSK tähenduses asendatakse viidetega kuritegelikku ühendusse kuulumise kohta käesoleva raamotsuse tähenduses.

Artikkel 10

Rakendamine ja aruanded

1.   Liikmesriigid võtavad käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikud meetmed enne 11. maid 2010.

2.   Liikmesriigid edastavad enne 11. maid 2010 nõukogu peasekretariaadile ja komisjonile sätete teksti, millega võetakse riiklikku õigusse üle käesolevast raamotsusest tulenevad kohustused. Selle teabe põhjal koostatud aruande ja komisjoni edastatud kirjaliku aruande alusel kontrollib nõukogu enne 11. novembrit 2012, mil määral on liikmesriigid võtnud käesoleva raamotsuse järgimiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 11

Territoriaalne kohaldatavus.

Käesolevat raamotsust kohaldatakse Gibraltari suhtes.

Artikkel 12

Jõustumine

Käesolev raamotsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Luxembourg, 24. oktoober 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Mittekohustusliku konsulteerimise tulemusel esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 351, 29.12.1998, lk 1.

(3)  ELT L 261, 6.8.2004, lk 69.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/46


NÕUKOGU OTSUS 2008/842/ÜVJP,

10. november 2008,

millega muudetakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid käsitleva ühise seisukohta 2007/140/ÜVJP III ja IV lisa

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 27. veebruaril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP, millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006).

(2)

Nõukogu võttis 7. augustil 2008 vastu ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP, (2) millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP ning millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1803 (2008).

(3)

Ühine seisukoht 2008/652/ÜVJP näeb muuhulgas ette, et liikmesriigid jälgivad hoolikalt oma jurisdiktsiooni alla kuuluvate finantseerimisasutuste tegevust seoses kõikide pankadega, kelle asukoht on Iraanis, samuti nende välismaal asuvate tütarettevõtjate ja filiaalidega, et vältida kaasaaitamist massihävitusrelvade leviku tõkestamise seisukohast tundlikule tuumaenergiaalasele tegevusele või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisele.

(4)

Nõukogu on kindlaks teinud need Iraanis asuvad pangad, mille tütarettevõtjad ja filiaalid asuvad välismaal ning mille suhtes kohaldatakse ühist seisukohta 2008/652/ÜVJP. On kohane märkida, et mõnede viidatud üksuste varad on külmutatud vastavalt ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 5 lõike 1 punktidele a ja b.

(5)

Seetõttu tuleks muuta ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP III ja IV lisa,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP III ja IV lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49.

(2)  ELT L 213, 8.8.2008, lk 58.


LISA

III LISA

Artikli 3b lõike 1 punktis b nimetatud Iraanis asuvate pankade filiaalid ning tütarettevõtjad, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Prantsusmaa

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC kood: MELIFRPP

Saksamaa

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC kood: MELIDEHH

Ühendkuningriik

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC kood: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Prantsusmaa

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC kood: SEPBFRPP

Saksamaa

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC kood: SEPBDEFF

Itaalia

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC kood: SEPBITRR

Ühendkuningriik

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC kood: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Prantsusmaa

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC kood: BSIRFRPP

Teleks: 220287 SADER A / SADER B

Saksamaa

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kood: BSIRDEHH

Teleks: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kood: BSIRDEFF

Kreeka

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kood: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Ühendkuningriik

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kood: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Prantsusmaa

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC kood: BTEJFRPP

Teleks: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Ühendkuningriik

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kood: PIBPGB2L

TX: 885426

IV LISA

Iraanis asuvate pankade filiaalid ning tütarettevõtjad, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, ning finantseerimisasutused, kelle asukoht ei ole Iraanis ega kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad artikli 3b lõike 1 punktides c ja d nimetatud Iraanis asuvad isikud või üksused (2)

1.   BANK MELLI*

Aserbaidžaan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC: MELIAZ22

Iraak

No.111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

BIC kood: MELIIQBA

Omaan

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC kood: MELIOMR

Hiina

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kood: MELIHKHH

Egiptus

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605/Faks: 92633

Araabia Ühendemiraadid

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC kood: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kood: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kood: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Aadress: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kood: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kood: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kood: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kood: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC kood: MELIAEADSHJ

Venemaa Föderatsioon

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kood: MELIRUMM

Jaapan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Faks (3)32162638. Teleks: J296687.

2.   BANK MELLAT

Lõuna-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam Ku, 135-280, Seoul

BIC kood: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Türgi

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC kood: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kood: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kood: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armeenia

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kood: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Araabia Ühendemiraadid

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC kood: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Liibanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kood: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC kood: BSIRLBBE

Teleks: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kood: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kood: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC kood: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC kood: BSIRLBBE

Omaan

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kood: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kood: BSIR QA QA

Teleks: 4225

Türkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

Telex: 1161134-86278

Araabia Ühendemiraadid

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD/BSIRAEADDLR/BSIRAEADLCD

Teleks: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kood: BSIRAEAD

Teleks: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316;Entrance No 3; Manama Center;

Manama

Teleks: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Teleks: 8688 SADER BANK

Usbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kood: BSIRUZ21

Teleks: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC kood: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Hiina

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center NO. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (tuntud ka nime all Aryan Bank)

Afganistan

Head Office

House No. 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kood: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kood: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC kood: FUBBBHBM/FUBBBHBMOBU/FUBBBHBMXXX/FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venetsueela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kood: IDUNVECAXXX


(1)  Tärniga (*) tähistatud üksuste varad on külmutatud vastavalt ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 5 lõike 1 punktidele a ja b.

(2)  Tärniga (*) tähistatud üksuste varad on külmutatud vastavalt ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 5 lõike 1 punktidele a ja b.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/55


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/843/ÜVJP,

10. november 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta ja pikendatakse selle kehtivusaega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. novembril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP Usbekistani vastu suunatud piiravate meetmete kohta. (1)

(2)

Nõukogu tervitas oma 13. oktoobri 2008. aasta järeldustes Usbekistani viimase aasta edusamme õigusriigi tagamisel ja inimõiguste kaitsmisel. Ta innustas Usbekistani tegema edusamme inimõiguste, demokratiseerimise ja õigusriigi valdkonnas ning tervitas samuti Usbekistani võetud kohustust teha Euroopa Liiduga koostööd inimõigustega seotud küsimustes. Nõukogu leppis sellega seoses kokku, et ühises seisukohas 2007/734/ÜVJP nimetatud teatud isikute suhtes kohaldatavat riigis viibimise keeldu ei pikendata.

(3)

Nõukogu teatas, et ta on siiski mures inimõiguste olukorra pärast Usbekistanis mitmes valdkonnas ning kutsus selle riigi ametivõime üles täielikult täitma oma vastavaid rahvusvahelisi kohustusi. Sellega seoses leppis nõukogu kokku, et ühise seisukohaga 2007/734/ÜVJP kehtestatud relvaembargot tuleks pikendada 12 kuu pikkuseks ajavahemikuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP kehtivusaega pikendatakse 13. novembrini 2009.

Artikkel 2

Ühise seisukoha 2007/734/ÜVJP artiklid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 295, 14.11.2007, lk 34.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/56


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/844/ÜVJP,

10. november 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 10. aprillil 2006 vastu ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP, mis käsitleb teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2004/661/ÜVJP. (1)

(2)

Nõukogu leppis 13. oktoobril 2008 kokku, et ühise seisukohaga 2006/276/ÜVJP ette nähtud piiravaid meetmeid tuleks pikendada 12 kuu pikkuseks ajavahemikuks. Samas leppis nõukogu ka kokku, et teatavate Valgevene vastutavate ametiisikute suhtes kehtivat territooriumil viibimise keeldu, välja arvatud 1999. ja 2000. aasta kadumiste eest vastutavate isikute ja keskvalimiskomisjoni esinaise suhtes kehtestatud keeldu, ei tuleks kohaldada kuue kuu pikkuse perioodi jooksul, mida võidakse pikendada, ning selle eesmärk on soodustada dialoogi Valgevene võimudega ning demokraatiat ja inimõiguste järgimist tõhustavate meetmete vastuvõtmist.

(3)

Nõukogu analüüsib eespool nimetatud kuue kuu pikkuse ajavahemiku lõpus uuesti olukorda Valgevenes ja hindab, milliseid edusamme on Valgevene ametivõimud teinud valimisseaduse reformi osas, mille eesmärk on viia seadus vastavusse OSCE raames võetud kohustuste ja teiste demokraatlike valimiste rahvusvaheliste standarditega. Nõukogu hindab ka kõiki muid konkreetseid meetmeid, mille eesmärk on tõhustada demokraatlike väärtuste, inimõiguste ja põhivabaduste, sealhulgas sõna- ja ajakirjandusvabaduse ning kogunemise ja poliitilise ühinemise vabaduse järgimist. Nõukogu võib vajadusel otsustada territooriumil viibimise keeldu kohaldada varem, arvestades Valgevene võimude meetmeid demokraatia ja inimõiguste valdkonnas.

(4)

Nõukogu 7. aprilli 2008. aasta ühine seisukoht 2008/288/ÜVJP, millega pikendatakse teatud Valgevene ametnike vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 10. aprillini 2009, tuleb tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP kehtivusaega pikendatakse 13. oktoobrini 2009.

Artikkel 2

1.   Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP artikli 1 lõike 1 punktis b sätestatud meetmed, mida kohaldatakse Juri Nikolajevitš Podobedi suhtes, peatatakse kuni 13. aprillini 2009.

2.   Ühise seisukoha 2006/276/ÜVJP artikli 1 lõike 1 punktis c sätestatud meetmed peatatakse kuni 13. aprillini 2009.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht vaadatakse enne 13. aprilli 2009 uuesti läbi arvestades olukorda Valgevenes.

Artikkel 4

Ühine seisukoht 2008/288/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 10. november 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. KOUCHNER


(1)  ELT L 101, 11.4.2006, lk 5.


11.11.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 300/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.