ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 285

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
29. oktoober 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1061/2008, 28. oktoober 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1062/2008, 28. oktoober 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) sesoonse korrigeerimise menetluste ja kvaliteediaruannete osas ( 1 )

3

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/100/EÜ, 28. oktoober 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/496/EMÜ (toidu toitumisalase teabega märgistamise kohta) soovituslike päevaste koguste, energiasisalduse arvutamise koefitsientide ja mõistete osas ( 1 )

9

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Euroopa Parlament ja nõukogu

 

 

2008/818/EÜ

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 22. oktoober 2008, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28

13

 

 

Komisjon

 

 

2008/819/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. oktoober 2008, butraliini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6066 all)  ( 1 )

15

 

 

2008/820/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. oktoober 2008, mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Svaasimaa eriolukorda seoses kedratud põhimiklõngaga (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6133 all)

17

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/821/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPOL AFGHANISTAN/1/2008, 3. oktoober 2008, Afganistanis läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhi ametisse nimetamise kohta

20

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/822/ÜVJP, 27. oktoober 2008, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

21

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 7. augusti 2008. aasta ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP (millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus (ELT L 213, 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1061/2008,

28. oktoober 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. oktoobril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1062/2008,

28. oktoober 2008,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 453/2008 (ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta) sesoonse korrigeerimise menetluste ja kvaliteediaruannete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprill 2008. aasta määrust (EÜ) nr 453/2008 ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 453/2008 kehtestati ühenduse vabade ametikohtade kvartalistatistika süstemaatilise koostamise ühine raamistik.

(2)

Sesoonne korrigeerimine on kiirstatistika koostamise oluline osa. Korrigeeritud aegread hõlbustavad tulemuste võrdlemist ja tõlgendamist teatavate ajavahemike kaupa. Korrigeeritud aegridade edastamine muudab riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil levitatavad andmed ühtsemaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 453/2008 artikli 6 lõikes 1 sätestatud kvaliteedi näitajate kasutamise eesmärgil tuleks kindlaks määrata liikmesriikide esitatavate kvaliteediaruannete suhtes kohaldatav kord, nende struktuur ning koostamise sagedus.

(4)

Euroopa Keskpangaga on konsulteeritud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sesoonse korrigeerimise menetlused

Määruse (EÜ) nr 453/2008 artikli 3 lõike 3 kohaldamise eesmärgil alustatakse sesoonselt korrigeeritud andmete edastamist hiljemalt siis kui on kättesaadavaks tehtud aegread vähemalt 16 vaatlusperioodi kohta I lisas esitatud NACE Rev. 2 koondtasandi alusel. Perioodide arvu arvestatakse alates esimestest sesoonselt korrigeerimata andmetest, mida nõutakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 453/2008.

Artikkel 2

Kvaliteediaruanded

1.   Määruse (EÜ) nr 453/2008 artikli 6 lõikega 2 ettenähtud kvaliteediaruannete suhtes kohaldatav kord ning nende struktuur sätestatakse II lisas.

2.   Kvaliteediaruanded eelmise kalendriaasta kohta edastatakse komisjonile hiljemalt iga aasta 31. augustil. Esimene aruanne esitatakse hiljemalt 31. augustil 2011.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  ELT L 145, 4.6.2008, lk 234.


1. LISA

NACE Rev. 2 koondtasand

NACE Rev. 2 jaod

Tegevusalade kirjeldus

A

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük

B, C, D ja E

Mäetööstus; töötlev tööstus; elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine; veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus

F

Ehitus

G, H ja I

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont; veondus ja laondus; majutus ja toitlustus

J

Info ja side

K

Finants- ja kindlustustegevus

L

Kinnisvaraalane tegevus

M ja N

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused

O, P, ja Q

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus; haridus; tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

R ja S

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg; muud teenindavad tegevused


2. LISA

Liikmesriikide kvaliteediaruannete esitamise kord ning nende struktuur

PREAMBUL

Euroopa statistikasüsteem on oma toodete ja teenuste pideva parandamise eesmärgil tehtavate jõupingutuste käigus võtnud kasutusele üldise kvaliteedi määratluse: toote või teenuse tunnuste ja omaduste kogum, millel põhineb toote või teenuse võime täita talle esitatud nõudeid või ootusi. Selle määratluse rakendamiseks on eristatud kuus näitajat, mis moodustavad statistiliste toodete ja teenuste kvaliteedi:

1.

asjakohasus;

2.

täpsus;

3.

ajakohasus ja õigeaegsus;

4.

kättesaadavus ja selgus;

5.

võrreldavus;

6.

ühtsus.

Kvaliteediaruanded on sobiv vahend, mille kaudu koguda ühtsel viisil teavet mitmesuguste toodete ja teenuste kvaliteedi kohta. Need sisaldavad teavet Euroopa statistikasüsteemi esitatud kvaliteedimääratluse kõigi kuue näitaja kohta ning ka üldist ülevaadet vabu ametikohti käsitlevate andmete kogumisest riiklikul tasandil. Teave esitatakse vastavalt järgmisele struktuurile:

ÜLDKIRJELDUS

Üldkirjeldus peab sisaldama järgmisi elemente, kui see on asjakohane:

A.   Allikad, katvus ja koostamise sagedus

Andmeallika nimetamine,

Katvus (geograafiline, NACE, ettevõtte suurus),

Võrdluskuupäevad,

Avaldamise sagedus liikmesriikides,

Statistilise üksuse määratlus.

B.   Valikvaatlus

B.1.   Valimikujundus

Valimi moodustamise alus,

Valimikujundus,

Valimi uuendamine/ülevaatamine,

Valimi suurus,

Stratifitseerimine.

B.2.   Kaalumine

Kaalumismeetodi lühikirjeldus,

Kaalumisnäitajad.

B.3.   Andmete kogumine

Andmete kogumise meetodi(te) lühikirjeldus.

C.   Muud allikad

Allika(te) lühikirjeldus, sealhulgas:

Haldamist korraldav asutus,

Ajakohastamise sagedus,

Aegunud teabe eemaldamise kord,

Vabatahtlik/kohustuslik aruandlus ja sanktsioonid.

D.   Avalikustamiseeskirjad

Lühikirjeldus selle kohta, millal peab andmed konfidentsiaalsuse huvides esitamata jätma.

E.   Sesoonne korrigeerimine

Sesoonse korrigeerimise menetluste lühikirjeldus, milles võetakse arvesse eelkõige sesoonset korrigeerimist käsitlevaid Euroopa statistikasüsteemi suuniseid, mis sotsiaalkaitsekomitee on heaks kiitnud ning mille järgimist ta toetab.

1.   ASJAKOHASUS

Asjakohasus näitab, kas kogu vajaminev statistika on esitatud ja millises ulatuses kasutatud üldmõisted (mõisted, liigitused jne) peegeldavad kasutajate vajadusi.

Kvaliteediaruanne peab sisaldama järgmist:

puuduvate muutujate ja muutujarühmade kirjeldus;

määrusega (EÜ) nr 453/2008 ettenähtud vabade töökohtade kvartalistatistika rakendusmeetmeid käsitlev arenguaruanne koos üksikasjaliku plaani ja rakendamise lõpetamise ajakavaga ning kokkuvõte ülejäänud kõrvalekalletest ELi mõistete suhtes.

Lisaks sellele võib aruanne sisaldada

kokkuvõtet, milles kirjeldatakse riiklikul tasandil kasutajaid ja nende peamisi vajadusi ning seda, mil määral kasutajate vajadusi on rahuldatud;

2.   TÄPSUS

Täpsus üldises statistilises mõttes tähendab hinnangute lähedust vaatlusaluse muutuja tundmatutele õigetele väärtustele.

2.1.   Valikuvead

Täpsuse näitajana arvutatakse ja edastatakse variatsioonikordaja valimikujundust arvesse võttes vabade ametikohtade arvu kohta NACE uusima versiooni jagude tasandil ja suurusklassidesse jaotatuna (1–9/10 + töötajat).

Kui variatsioonikordajat ei ole võimalik arvutada, esitatakse selle asemel hinnanguline valikuviga väljendatuna vabade ametikohtade absoluutarvuna.

2.2.   Valikust sõltumatud vead

2.2.1.   Katvusvead

Kvaliteediaruanded peavad katvuse kohta sisaldama järgmist teavet, kui see on asjakohane:

tabel, milles esitatakse suurusklassidesse (kihid) jaotatuna valimisse kuuluvate ettevõtete arv ja ettevõtete protsendimäär valimist/valimitest või registrist/registritest;

võrdluskogumi ja uuritud kogumi vaheliste mis tahes erinevuste kirjeldus;

klassifikatsioonivigade kirjeldus;

võrdluskuupäevade ja vaatluskvartali vaheliste mis tahes erinevuste kirjeldus;

muu asjakohane teave.

N.B.! Üksikute haldusandmete kasutamisel tuleb esitada samalaadne halduslikul võrdlustoimikul põhinev analüüs, sealhulgas aruandlus- ja registrist väljajätmise vead.

2.2.2.   Mõõtmis- ja töötlemisvead

Kvaliteediaruanded peavad sisaldama järgmist:

teave oluliste mõõtmis- ja töötlemisvigadega muutujate kohta;

teave (oluliste) mõõtmis- ja töötlemisvigade peamiste allikate ja kui võimalik kohaldatud parandusmeetodite kohta.

2.2.3.   Vastamata jätmisest tulenevad vead

Kvaliteediaruanded peavad vastamata jätmisest tulenevate vigade kohta, sisaldama järgmist teavet, kui see on asjakohane:

vastanud üksuste määr;

tunnuse imputeerimismäär ja -meetodid ning kui võimalik, imputeerimise mõju edastatud muutujate hinnangutele.

N.B.! Üksikute haldusandmete kasutamisel loetakse haldusregistri või andmeühiku puudumine vastamata jätmiseks.

2.2.4.   Mudelist tulenevad vead

Modelleerimise kasutamise korral peavad kvaliteediaruanded sisaldama kasutatud mudelite kirjeldust. Eriline rõhk tuleks asetada valikust sõltumatute vigade parandamise mudelitele, näiteks sellistele mudelitele, mida kasutatakse kõigi taotletud suurusklasside üksuste või NACE jaotuste katvuse parandamiseks ning üksuse vastamata jätmise korrigeerimisel kasutatavate imputeerimis- või laiendamismeetodite parandamiseks.

N.B.! Üksikute haldusandmete kasutamisel tuleks selgitada haldusmõistete ja teoreetiliste statistikamõistete vastavust. Tuleb teatada riiklikes õigusaktides tehtud mis tahes muudatustest, mille tulemusel muutuvad kohaldatavad mõisted, ja võimaluse korral kirjeldada nende mõju tulemustele.

2.2.5.   Muudatused

Liikmesriigid võivad esitada teavet tehtud muudatuste kohta, sealhulgas muudatused avaldatud vabade ametikohtade arvus ja kokkuvõte tehtud muudatuste põhjustest.

2.2.6.   Nihke hindamine

Edastatakse valikust sõltumatute vigade hinnang (väljendatuna vabade ametikohtade absoluutarvuna) ja kui võimalik, siis käesoleva määruse 1. lisas kindlaks määratud NACE Rev. 2 koondtasandi ja suurusklasside alusel (1–9, 10 + töötajat).

3.   AJAKOHASUS NING ÕIGEAEGSUS

3.1.   Ajakohasus

Andmete ajakohasus on ajavahemik teabe kättesaadavuse ja selle teabega kirjeldatud sündmuse või nähtuse vahel.

Kvaliteediaruanded peavad sisaldama teavet andmete riiklikul tasandil edastamise ja andmete vaatlusperioodi vahelise ajavahemiku kohta.

3.2.   Õigeaegsus

Õigeaegsuse all mõeldakse ajalist vahet tegeliku andmete edastamise kuupäeva ja tähtaja vahel, mis on andmete edastamiseks kindlaks määratud, näiteks ametlikes andmete esitamise kalendrites väljakuulutatud, määrustega sätestatud või lepinguosaliste vahel eelnevalt kokkulepitud kuupäevad.

Et mõista ja kõrvaldada õigeaegsusega seotud probleeme, tuleks viimase nelja kvartali kohta edastada riiklikul tasandil vaatlusprotsessi rakendamist kirjeldavad järgmised andmed (kusjuures eriline rõhk tuleks panna kavandatud ja tegelike kuupäevade vastavusele):

vastajatele vastamiseks antud tähtajad, mis hõlmavad ka meeldetuletusi ja kontrolli;

välitöö periood;

andmetöötlusperiood;

esimeste tulemuste avaldamise kuupäevad.

4.   KÄTTESAADAVUS JA SELGUS

4.1.   Kättesaadavus

Kättesaadavus tähendab füüsilist tingimust, st kuidas kasutajad andmeid saavad: kust ja kuidas teavet saab, edastamisaeg, soodsad turutingimused (autoriõigus jne), mikro- ja makroandmete kättesaadavus, mitmesugused formaadid ja andmekandjad (paber, fail, CD-ROM/DVD, Internet …) jne.

Kvaliteediaruanded peaksid sisaldama tulemuste levitamismeetodite kohta järgmist teavet:

levitamisskeem, sealhulgas teave selle kohta, kellele andmed saadetakse;

viited peamiste tulemuste avaldamise kohta, sealhulgas märkused teksti, graafikute, kaartide jne kujul;

teave selle kohta, kas ja millised tulemused on saadetud valimisse kuuluvatele aruande esitanud üksustele.

4.2.   Selgus

Selgus tähendab arusaadavuse määra, sealhulgas andmeid teabekeskkonna kohta, st kas andmetega kaasnevad asjakohased metaandmed, illustratsioonid graafikute ja kaartidena; kas teave andmete kvaliteedi kohta on kättesaadav (k.a kasutuspiirang) ning kui ulatuslik on täiendav abi.

Kvaliteediaruanded peaksid sisaldama tulemuste arusaadavuse ja metaandmete kättesaadavuse kohta järgmist teavet:

esitatud metaandmete kirjeldus ja viited;

esitatud statistikaga seotud viited peamistele metoodilistele dokumentidele;

teave riiklike statistikaametite võetud peamiste andmetest teavitamise meetmete kohta.

5.   VÕRRELDAVUS

5.1.   Geograafiline võrreldavus

Kvaliteediaruanded peavad sisaldama teavet riiklike ja Euroopa mõistete erinevuste kohta ja kui võimalik, teavet ka mõistete erinevuste mõju kohta hinnangule.

5.2.   Ajaline võrreldavus

Kvaliteediaruanded peavad sisaldama teavet mis tahes kahes järjestikuses kvartalis seoses mõistete, katvuse ja meetoditega tehtud muudatuste kohta ja muudatuste mõju kohta hinnangule.

6.   ÜHTSUS

Statistika ühtsus näitab, kas andmeid saab erineval viisil ja eri otstarbel kasutamiseks usaldusväärselt kombineerida. Siiski on üldiselt lihtsam välja tuua ühtsuse puudumise juhtumid kui tõestada ühtsust.

Kvaliteediaruanded peavad sisaldama muudest asjakohastest allikatest saadud vabade ametikohtade arvu käsitlevaid võrdlusandmeid, kui sellised andmed on kättesaadavad; esitada tuleb koguandmed ja jagude tasandil NACE järgi jaotatuna, kui see on asjakohane; kui andmed erinevad olulisel määral, tuleb kvaliteediaruannetes välja tuua selle põhjused.

Esimene kvaliteediaruanne peab sisaldama ka tagasiulatuvate andmetega seotud järgmist teavet:

tagasiulatuvate andmete saamiseks kasutatud allikate ja metoodika kirjeldus;

tagasiulatuvate andmete ja jooksvate andmete katvuse (majandustegevus, töötajad, muutujad) mis tahes erinevuste kirjeldus;

tagasiulatuvate andmete ja jooksvate andmete võrreldavuse kirjeldus.


DIREKTIIVID

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/9


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/100/EÜ,

28. oktoober 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/496/EMÜ (toidu toitumisalase teabega märgistamise kohta) soovituslike päevaste koguste, energiasisalduse arvutamise koefitsientide ja mõistete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiivi 90/496/EMÜ toidu toitumisalase teabega märgistuse kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

olles konsulteerinud Euroopa Toiduohutusametiga,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 90/496/EMÜ on ette nähtud, et tuleb määratleda kiudaine mõiste.

(2)

Selliste toitumisalaste väidete nagu „kiudaineallikas” ja „kõrge kiudainesisaldusega” esitamise tingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) (2) lisas.

(3)

Selguse huvides ja kooskõla tagamiseks muude ühenduse õigusaktidega, milles käsitletakse nimetatud mõistet, on vaja esitada „kiudaine” määratlus.

(4)

Kiudaine määratluse puhul tuleks arvesse võtta Codex Alimentarius’e asjakohast tööd ning Euroopa Toiduohutusameti dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjoni 6. juuli 2007. aasta avaldust toidu kiudainete kohta.

(5)

Kiudaineid on tavapäraselt tarbitud taimse toidu kaudu ning neil on üks või mitu kasulikku füsioloogilist toimet, näiteks: nad kiirendavad toidumassi liikumist seedetraktis, suurendavad väljaheite massi, fermenteeruvad käärsoole mikrofloora toimel, vähendavad vere üldist kolesteroolitaset ja vere LDL-kolesterooli taset ning vähendavad ka söömisjärgse veresuhkru taset ja vere insuliinitaset. Uusimad teaduslikud andmed on kinnitanud, et samasugune kasulik füsioloogiline toime võib olla ka muudel polümeersetel süsivesikutel, mis ei seedu ja mida ei esine tarbitavas toidus looduslikult. Seepärast on asjakohane, et kiudaine määratlus hõlmaks polümeerseid süsivesikuid, millel on üks või mitu kasulikku füsioloogilist toimet.

(6)

Taimset päritolu polümeersed süsivesikud, mis vastavad kiudaine määratlusele, võivad olla tihedalt seotud taimes sisalduva ligniini või muude mitte-süsivesikuliste koostisosadega, näiteks fenooliühendite, vaha, saponiinide, fütaatide, kutiini või fütosteroolidega. Kui sellised ained on tihedalt seotud taimset päritolu polümeersete süsivesikutega ning on kiudaine analüüsimisel ekstraheeritud koos polümeersete süsivesikutega, võib neid käsitada kiudainetena. Kui aga kõnealused ained on eraldatud polümeersetest süsivesikutest ja lisatud toidule, ei tohiks neid kiudainetena käsitada.

(7)

Teaduse ja tehnika uusimate arengute arvessevõtmiseks on vaja muuta energiasisalduse arvutamise koefitsientide loetelu.

(8)

FAO aruandes toiduenergia tehnilise seminari kohta, kus käsitleti analüüsimeetodeid ja arvutamise koefitsiente, on väidetud, et 70 % traditsioonilises toidus sisalduvatest kiudainetest on eeldatavalt fermenteeruvad. Seepärast on asjakohane määrata kiudaine keskmiseks energiasisalduseks 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erütritooli on võimalik kasutada väga paljude toitude puhul ja seda kasutatakse muu hulgas näiteks selliste toitainete asendajana nagu suhkur, kui soovitakse vähendada toidu energiasisaldust.

(10)

Erütritool on polüool ja vastavalt praegu kehtivatele eeskirjadele, mis on esitatud direktiivi 90/496/EMÜ artikli 5 lõikes 1, tuleks selle energiasisaldus arvutada polüoolide arvutamise koefitsiendi alusel, s.o 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Niisuguse arvutamise koefitsiendi kasutamine ei annaks tarbijale täielikku teavet selle kohta, et toote energiasisaldus on väiksem, mis on saavutatud tänu erütritooli kasutamisele toote valmistamisel. Toidu teaduskomitee avaldas 5. märtsil 2003 erütritooli kohta arvamuse, milles märgitakse, et erütritooli energiasisaldus on väiksem kui 0,9 kJ/g (väiksem kui 0,2 kcal/g). Seepärast on vaja kehtestada erütritooli suhtes asjakohane arvutamise koefitsient.

(11)

Direktiivi 90/496/EMÜ lisas on loetletud vitamiinid ja mineraaltoitained, mida võib märkida toitumisalase teabega märgistuse osana, seal nähakse ette ka soovituslikud päevased kogused (Recommended Daily Allowance – RDA) ja sätestatakse, mida tuleb arvesse võtta märkimisväärse koguse määramisel. Soovituslike päevaste koguste loetelu eesmärk on anda väärtused toitumisalase teabega märgistuse jaoks ja märkimisväärse koguse arvutamiseks.

(12)

Direktiivi 90/492/EMÜ lisas esitatud juhis märkimisväärse koguse kohta on võetud aluseks muudes ühenduse õigusaktides, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/46/EÜ (toidulisandeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) artikli 8 lõikes 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta) lisas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1925/2006 (vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta) (4) artikli 6 lõikes 6.

(13)

Direktiivi 90/496/EMÜ lisas loetletud soovituslikud päevased kogused põhinevad 1988. aastal Helsingis toimunud FAO/WHO ekspertide nõupidamiskoosolekul esitatud soovitustel.

(14)

Et tagada kooskõla muude ühenduse õigusaktidega, tuleks praegust vitamiinide, mineraaltoitainete ja nende soovituslike päevaste koguste loetelu ajakohastada, võttes arvesse teaduse arengut pärast 1988. aastat.

(15)

Toidu teaduskomitee 5. märtsi 2003. aasta arvamuses toitumisalase teabega märgistuse kontrollväärtuste läbivaatamise kohta on esitatud täiskasvanute kohta käivad kontrollväärtused. Nimetatud arvamuses on käsitletud direktiivi 2002/46/EÜ I lisas ja määruse (EÜ) nr 1925/2006 I lisas loetletud vitamiine ja mineraaltoitaineid.

(16)

Seepärast tuleks direktiivi 90/496/EMÜ lisa vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 90/496/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõike 4 punktile j lisatakse järgmine lause:

„Aine ja analüüsimeetodi määratlus esitatakse II lisas.”

2.

Artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmised taanded:

„—

kiudained 2 kcal/g – 8 kJ/g

erütritool 0 kcal/g – 0 kJ/g.”

3.

Lisa asendatakse käesoleva direktiivi I lisaga.

4.

Käesolevale direktiivile lisatakse II lisa.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. oktoobriks 2009. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Nad peavad kohaldama kõnealuseid õigusnorme nii, et alates 31. oktoobrist 2012 oleks keelatud kaubelda toodetega, mis ei vasta direktiivi 90/496/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) nõuetele.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende normide juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40.

(2)  ELT L 12, 18.1.2007, lk 3.

(3)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

(4)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.


I LISA

Direktiivi 90/496/EMÜ lisa asendatakse järgmisega.

„I LISA

Vitamiinid ja mineraaltoitained, mida võib esitada, ja nende soovituslikud päevased kogused (RDA)

Vitamiin A (μg)

800

Vitamiin D (μg)

5

Vitamiin E (mg)

12

Vitamiin K (μg)

75

Vitamiin C (mg)

80

Tiamiin (mg)

1,1

Riboflaviin (mg)

1,4

Niatsiin (mg)

16

Vitamiin B6 (mg)

1,4

Foolhape (μg)

200

Vitamiin B12 (μg)

2,5

Biotiin (μg)

50

Pantoteenhape (mg)

6

Kaalium (mg)

2 000

Kloriidid (mg)

800

Kaltsium (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Magneesium (mg)

375

Raud (mg)

14

Tsink (mg)

10

Vask (mg)

1

Mangaan (mg)

2

Fluoriid (mg)

3,5

Seleen (μg)

55

Kroom (μg)

40

Molübdeen (μg)

50

Jood (μg)

150

Üldiselt tuleks märkimisväärse koguse määramisel arvesse võtta 15 % käesolevas lisas kindlaksmääratud soovituslikust päevasest kogusest 100 g või 100 ml kohta või pakendi kohta, kui pakend sisaldab ainult ühe portsjoni.”


II LISA

Direktiivile 90/496/EMÜ lisatakse II lisa:

„II LISA

Artikli1 lõike 4 punktis j nimetatud kiudaine ja analüüsimeetodi määratlus

Kiudaine määratlus

Käesolevas direktiivis tähendab mõiste „kiudaine” polümeerseid süsivesikuid, mis koosnevad kolmest või enamast monomeerist ja mis inimese peensooles ei seedu ega imendu ning mis kuuluvad mõnda järgmisesse kategooriasse:

söödavad polümeersed süsivesikud, mis esinevad tarbitavas toidus looduslikult;

söödavad polümeersed süsivesikud, mis on saadud toidu toorainest selle füüsikalise, ensümaatilise või keemilise töötlemise teel ja millel on kasulik füsioloogiline toime, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud andmed;

söödavad sünteetilised polümeersed süsivesikud, millel on kasulik füsioloogiline toime, mida kinnitavad üldtunnustatud teaduslikud andmed.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Euroopa Parlament ja nõukogu

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/13


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

22. oktoober 2008,

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist, kohaldades eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 28

(2008/818/EÜ)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta, (1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi koondatud töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2)

17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(3)

6. veebruaril 2008 esitas Hispaania taotluse kasutada fondi seoses mootorsõidukisektoris toimunud koondamisega, eelkõige seoses ettevõtja Delphi Automotive Systems España, S.L.U. koondatud töötajatega. Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10.

(4)

8. mail 2008 esitas Leedu taotluse kasutada fondi seoses tekstiilisektoris toimunud koondamisega, eelkõige seoses ettevõtja Alytaus Tekstilė koondatud töötajatega. Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10.

(5)

Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda nende taotluste põhjal rahalist toetust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2008. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 10 770 772 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 22. oktoober 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-P. JOUYET


(1)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


Komisjon

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/15


KOMISJONI OTSUS,

20. oktoober 2008,

butraliini nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6066 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/819/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turule viia taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad kõnealuse direktiivi I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui neid toimeaineid tööprogrammi raames järk-järgult uuritakse.

(2)

Komisjoni määrustes (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 1490/2002 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kolmanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja kehtestatud hindamist vajavate toimeainete loetelu nende toimeainete võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Butraliin kuulub nimetatud loetelusse.

(3)

Butraliini toimet inimeste tervisele ja keskkonnale on taotleja kavandatud kasutusviiside puhul hinnatud vastavalt määruste (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 1490/2002 sätetele. Kõnealuste määrustega on määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet”) vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Butraliini puhul oli referentliikmesriik Prantsusmaa ja kogu asjakohane teave esitati 20. veebruaril 2006.

(4)

Komisjon uuris butraliini kooskõlas määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikliga 11a. Liikmesriigid ja komisjon vaatasid kõnealust ainet käsitleva läbivaatamisaruande projekti läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 20. mail 2008 komisjoni läbivaatamisaruandena.

(5)

Komitee uuris toimeainet, võttes arvesse liikmesriikidest saabunud märkusi ja jõudis järeldusele, et on selgeid tõendeid, et toimeaine avaldab kahjulikku mõju inimeste tervisele, seejuures aine käsitsejaile, sest selle toime ületab 100 % vastuvõetava kutsetoime piirnormist. Kõnealuse aine läbivaatamisaruanne sisaldab ka muid probleeme, mille referentliikmesriik tõstatas oma hindamisaruandes.

(6)

Komisjon palus teatajal esitada oma märkused butraliini uurimise tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte. Teataja esitas omapoolsed märkused, mida on tähelepanelikult uuritud. Vaatamata teataja esitatud väidetele jäid eespool nimetatud probleemid lahendamata ning edastatud teabe põhjal koostatud hinnangutest ei saa järeldada, et butraliini sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Seepärast ei tuleks butraliini kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(8)

Tuleks võtta meetmeid tagamaks, et butraliini sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistatakse ettenähtud ajavahemiku jooksul, et neid ei pikendata ning et selliste toodete jaoks uusi lubasid ei anta.

(9)

Liikmesriigi antud ajapikendus butraliini sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui kaksteist kuud, et võimaldada olemasolevate varude ärakasutamist hiljemalt ühe kasvuperioodi jooksul; sellisel juhul on tagatud, et butraliini sisaldavad taimekaitsevahendid on kättesaadavad veel 18 kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

(10)

Käesolev otsus ei piira õigust esitada direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 ja komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 33/2008 (millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega) kohane taotlus butraliini võimalikuks kandmiseks kõnealuse direktiivi I lisasse. (4)

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄEOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Butraliini ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

butraliini sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 20. aprilliks 2009;

b)

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta ega pikendata butraliini sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks lubasid.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõikele 6, peab olema võimalikult lühike ja lõppema hiljemalt 20. aprilliks 2010.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25.

(3)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23.

(4)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 5.


29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/17


KOMISJONI OTSUS,

27. oktoober 2008,

mis käsitleb ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Svaasimaa eriolukorda seoses kedratud põhimiklõngaga

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 6133 all)

(2008/820/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (1) eriti selle II lisa artikli 36 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

13. jaanuaril 2006 võttis AKV-EÜ tollikoostöö komitee vastu otsuse nr 3/2005, millega sätestatakse erandid mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlusest, et võtta arvesse Svaasimaa Kuningriigi eriolukorda seoses kedratud põhimiklõnga tootmisega. (2) Vastavalt sellele otsusele ja erandina AKV-EÜ partnerluslepingu (3) V lisa protokolli nr 1 II lisa loetelus esitatud erisätetest eraldati Svaasimaale ajavahemikuks 1. aprill 2006–31. detsember 2007 kedratud põhimiklõnga koguseks 1 300 tonni aastas.

(2)

Pärast AKV-EÜ partnerluslepingu kehtivusaja lõppemist 31. detsembril 2007 taotles Svaasimaa 24. aprillil 2008 kooskõlas määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikliga 36 viieks aastaks erandi kehtestamist nimetatud lisas sätestatud päritolureeglitest. Svaasimaa esitas täiendava teabe oma taotluse kohta 25. juunil 2008. Taotlus hõlmab aastas kokku 1 300 tonni HS-rubriikidesse 5206 22, 5206 42, 5402 52 ja 5402 62 kuuluvat kedratud põhimiklõnga.

(3)

Svaasimaa on väike ja raskesti ligipääsetav arengumaa. Svaasimaa esitatud teabe kohaselt sõltub tema majandus tugevalt kaubandusest ja töötuse määr riigis on juba praegu kõrge. Praeguste päritolureeglite kohaldamine mõjutaks tugevalt riigi ekspordivõimet ühendusse. Svaasimaa peab lõpptoote valmistamiseks päritolustaatuseta materjale sisse ostma ja praegu ei suuda ta täita määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolu kumulatsiooni reegleid. Seega ei vasta lõpptoode kõnealuses lisas sätestatud reeglitele. Siiski on Svaasimaa teinud ühenduse turule juurdepääsu saamiseks märkimisväärseid investeeringuid, kohaldades kumulatsiooni eriti Lõuna-Aafrikaga, et kõrvaldada sõltuvus ajutisest erandist. Ajutise erandi tegemise taotlus on seega õigustatud määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikli 36 lõike 1 punktiga b.

(4)

Selle tagamiseks, et Svaasimaa saaks eksporti ühendusse jätkata, tuleks pärast AKV-EÜ tollikoostöö komitee otsusega nr 3/2005 kehtestatud erandi kehtivuse lõppemist 31. detsembril 2007 kehtestada uus erand.

(5)

Sujuva ülemineku tagamiseks AKV-EÜ partnerluslepingult vahepealsele majanduspartnerluslepingule ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADCi (Lõuna-Aafrika Arenguühendus) majanduspartnerluslepinguga liitunud riikide (SADC-ELi vahepealne majanduspartnerluseping) vahel tuleks kehtestada uus erand tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008.

(6)

Asjaomaseid impordikoguseid arvestades ei põhjustaks määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest ajutise erandi tegemine märgatavat kahju ühenduse väljakujunenud tööstusharule, juhul kui täidetakse teatavaid koguste, järelevalve ja tähtaegadega seotud tingimusi.

(7)

Ajutise erandi tegemine on seega õigustatud määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisa artikli 36 lõike 1 punktiga b.

(8)

Svaasimaa saab taotleda päritolureeglitest erandi kehtestamist vastavalt SADC-EL vahelise vahepealse majanduslepingu esialgse protokolli artiklile 39, kui nimetatud leping jõustub või kui seda hakatakse kohaldama ajutiselt.

(9)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1528/2007 artikli 4 lõikele 2 hakkavad nimetatud määruse II lisas sätestatud päritolureeglite ning nende erandite asemel kehtima SADC-ELi vahepealse majanduspartnerluse reeglid, kusjuures vahepealne leping jõustub või seda hakatakse ajutiselt kohaldama tõenäoliselt 2008. aastal. Seetõttu ei peaks erandit lubama taotletud viieaastaseks ajavahemikuks, küll aga ajavahemikuks 1. jaanuar–31. detsember 2008.

(10)

Seega tuleks Svaasimaale 1 300 tonni kedratud põhimiklõnga osas teha üheks aastaks erand.

(11)

Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (4) on sätestatud eeskirjad tariifikvootide haldamise kohta. Et tagada tõhus haldamine Svaasimaa ametiasutuste, liikmesriikide tolliasutuste ja komisjoni tihedas koostöös, tuleks neid eeskirju mutatis mutandis kohaldada koguste suhtes, mis käesoleva otsusega kehtestatud erandi alusel imporditakse.

(12)

Selleks et erandi toimimist saaks tõhusalt kontrollida, peaksid Svaasimaa ametiasutused komisjonile korrapäraselt edastama välja antud EUR.1 liikumissertifikaatide üksikasjad.

(13)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisast ning kooskõlas kõnealuse lisa artikli 36 lõike 1 punktiga b loetakse päritolustaatuseta materjalidest toodetud HSi rubriikidesse 5206 22, 5206 42, 5402 52 ja 5402 62 kuuluv kedratud põhimiklõng pärinevaks Svaasimaalt käesoleva otsuse artiklites 2–6 sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud toodete ja koguste suhtes, mis deklareeritakse Svaasimaalt ühendusse vabasse ringlusesse laskmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse lisas sätestatud koguseid hallatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 4

Svaasimaa tolliasutused võtavad vajalikud meetmed artiklis 1 nimetatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks.

Kõik nende asutuste poolt kõnealustele toodetele väljaantud EUR.1 liikumissertifikaadid peavad sisaldama viidet käesolevale otsusele.

Svaasimaa pädevad asutused edastavad komisjonile kvartaliaruande koguste kohta, millele on vastavalt käesolevale otsusele EUR.1 liikumissertifikaadid välja antud, ja nende sertifikaatide seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesoleva otsuse kohaselt väljastatud EUR.1 liikumissertifikaadi lahter 7 peab sisaldama järgmist:

„Derogation — Decision 2008/820/EC”.

Artikkel 6

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Otsus kehtib seni, kuni määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglite asemel hakkavad kehtima Svaasimaaga sõlmitud lepingule lisatud reeglid ajal, mil kõnealust lepingut hakatakse kohaldama ajutiselt või see jõustub, olenevalt sellest, kumb leiab aset varem, kuid igal juhul ei kohaldata käesolevat otsust kauem kui 31. detsembrini 2008.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. oktoober 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(2)  ELT L 26, 31.1.2006, lk 14.

(3)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 94.

(4)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

Järjekorranumber

CN-kood

Kauba kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Kedratud põhimiklõng

1.1.2008 – 31.12.2008

1 300 tonni


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/20


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUPOL AFGHANISTAN/1/2008,

3. oktoober 2008,

Afganistanis läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhi ametisse nimetamise kohta

(2008/821/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 30. mai 2007. aasta ühismeedet 2007/369/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN) (1) ning eelkõige selle artikli 10 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2007/369/ÜVJP artikli 10 lõike 1 kohaselt volitab nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid kooskõlas asutamislepingu artikliga 25 missiooni EUPOL AFGHANISTAN poliitilise kontrollimise ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas nimetama ametisse missiooni juhi.

(2)

Praegune missiooni juht teatas oma 14. augusti 2008. aastal saadetud kirjas komisjonile oma otsusest lõpetada leping 30. septembril 2008.

(3)

Peasekretär/kõrge esindaja on teinud ettepaneku nimetada missiooni EUPOL AFGHANISTAN juhiks Kai VITTRUP,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Kai VITTRUP Afganistanis läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL AFGHANISTAN) juhiks alates 16. oktoobrist 2008.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 3. oktoober 2008

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

C. ROGER


(1)  ELT L 139, 31.5.2007, lk 33.


29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/21


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/822/ÜVJP,

27. oktoober 2008,

mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 30. oktoobril 2007 vastu ühise seisukoha 2007/705/ÜVJP, mis käsitleb teatavate palestiinlaste ajutist vastuvõtmist Euroopa Liidu liikmesriikides, (1) millega sätestati nende riiklike lubade kehtivuse pikendamine ühises seisukohas 2002/400/ÜVJP osutatud liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks täiendavalt 12 kuu võrra. (2)

(2)

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamise hindamise põhjal peab nõukogu asjakohaseks pikendada nende lubade kehtivust täiendavalt 12 kuu võrra,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP artiklis 2 osutatud liikmesriigid pikendavad kõnealuse ühise seisukoha artikli 3 alusel liikmesriikide territooriumile sisenemiseks ja seal viibimiseks antud riiklikke lubasid veel 12 kuu võrra.

Artikkel 2

Nõukogu annab ühise seisukoha 2002/400/ÜVJP kohaldamisele hinnangu kuue kuu jooksul alates käesoleva ühise seisukoha vastuvõtmisest.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 27. oktoober 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BARNIER


(1)  ELT L 285, 31.10.2007, lk 54.

(2)  EÜT L 138, 28.5.2002, lk 33.


Parandused

29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/22


Nõukogu 7. augusti 2008. aasta ühise seisukoha 2008/652/ÜVJP (millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 213, 8. august 2008 )

Leheküljel 58, põhjenduses 10

asendatakse

„(10)

Tuleks võtta vajalikud meetmed tagamaks, et Iraani valitsusele ega ühelegi isikule või üksusele Iraanis ega määratud isikutele või üksustele ega ühelegi isikule, kes tegutseb sellise isiku või üksuse kaudu või heaks, …”

järgmisega:

„(10)

Tuleks võtta vajalikud meetmed tagamaks, et Iraani valitsusele ega ühelegi isikule või üksusele Iraanis ega määratud isikutele või üksustele ega ühelegi isikule või üksusele, kes tegutseb sellise isiku või üksuse kaudu või heaks, …”.

Leheküljel 60 artikli 1 punktis 4 (lisatava uue artikli 3c lõige 3)

asendatakse

„3.   Iraani lastilennuettevõtja ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses või nende kontrolli all olevate transportõhusõidukite ja kaubalaevade suhtes kehtib saabumis- või väljumiseelse lisateabe nõue kõikidele kaupadele, mis tuuakse liikmesriiki või viiakse sealt välja.”

järgmisega:

„3.   Iraani lastilennuettevõtja ja Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja omanduses või nende poolt käitavate transportõhusõidukite ja kaubalaevade suhtes kehtib saabumis- või väljumiseelse lisateabe nõue kõikidele kaupadele, mis tuuakse liikmesriiki või viiakse sealt välja.”.


29.10.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/s3


MÄRKUS LUGEJALE

Institutsioonid on otsustanud edaspidi oma tekstides mitte märkida viidatud õigusaktide viimaseid muudatusi.

Kui ei ole teisiti märgitud, mõistetakse siin avaldatud tekstides viidatud õigusaktide all neid akte koos kõigi muudatustega.