ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 253

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
20. september 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/84/EÜ, 27. august 2008, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid (kodifitseeritud versioon) ( 1 )

1

 

 

 

*

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

DIREKTIIVID

20.9.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/1


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/84/EÜ,

27. august 2008,

millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid

(EMPs kohaldatav tekst)

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõike 3 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 2. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid, (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Puhtusekriteeriumid on vaja kehtestada kõigi lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) jaoks, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivis 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta (4).

(3)

Tuleb arvesse võtta codex alimentarius’e ja FAO/WHO toidu lisaainete ühise eksperdikomitee (JECFA) esitatud lisaainete spetsifikatsioone ja analüüsimeetodeid.

(4)

Kui toiduainetes kasutatavate lisaainete valmistamisel on kasutatud selliseid tootmismeetodeid või lähteaineid, mis oluliselt erinevad toidu teaduskomitee hinnangus käsitletutest või käesolevas direktiivis mainitutest, tuleb need lisaained esitada Euroopa Toiduohutusametile, et viidaks läbi ohutuse hindamine rõhuasetusega puhtusekriteeriumidel.

(5)

Käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega.

(6)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 89/107/EMÜ artikli 3 lõike 3 punktis a nimetatud toidus kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtusekriteeriumid, mida on mainitud direktiivis 95/2/EÜ, on sätestatud käesoleva direktiivi I lisas.

Artikkel 2

Direktiiv 96/77/EÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. august 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27.

(2)  EÜT L 339, 30.12.1996, lk 1.

(3)  Vt II lisa A osa.

(4)  EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1.


I LISA

Etüleenoksiidi ei tohi kasutada lisaainetes steriliseerimiseks.

E 170 (i) KALTSIUMKARBONAAT

Selle lisaaine puhtuse kriteeriumid on samad, mis on sätestatud selle lisaaine jaoks komisjoni direktiivi 95/45/EÜ (millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate värvainete puhtuse erikriteeriumid) (1) lisas.

E 200 SORBHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Sorbhape

trans, trans-2,4-heksadieenhape

Einecs

203-768-7

Keemiline valem

C6H8O2

Molekulmass

112,12

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud nõelad või valge kergesti lenduv nõrga iseloomuliku lõhnaga pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 oC) värvi

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

133–135 oC (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 4 tundi)

B.

Spektromeetria

Neeldumismaksimum uuritava aine isopropanoollahuses 1 : 4 000 000 on 254 ± 2 nm juures

C.

Kaksiksidemete proov on positiivne

 

D.

Sublimatsioonitemperatuur

80 oC

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 0,5 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,2 %

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 202 KAALIUMSORBAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumsorbaat

Kaalium-(E,E)-2,4-heksadienaat

trans, trans-2,4-heksadieenhappe kaaliumsool

Einecs

246-376-1

Keemiline valem

C6H7O2K

Molekulmass

150,22

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 oC) värvi

Identifitseerimine

 

A.

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakum-eksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata sorbhappe sulamisvahemik 133–135 oC

 

B.

Kaaliumi ja kaksiksidemete proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (3 tundi, 105 oC)

Happelisus või leeliselisus

Mitte üle 1,0 % (ümber arvutatuna sorbhappeks või K2CO3-ks)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 203 KALTSIUMSORBAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaltsiumsorbaat

trans, trans-2,4-heksadieenhappe kaltsiumsoolad

Einecs

231-321-6

Keemiline valem

C12H14O4Ca

Molekulmass

262,32

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Peen valge kristalne pulber, mis ei muuda kuumutamisel (90 minutit, 105 oC) värvi

Identifitseerimine

 

A.

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata sorbhappe sulamisvahemik 133–135 oC

 

B.

Kaltsiumi ja kaksiksidemete proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 4 tundi)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 210 BENSOEHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Bensoehape

Benseenkarboksüülhape

Fenüülkarboksüülhape

Einecs

200-618-2

Keemiline valem

C7H6O2

Molekulmass

122,12

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

121,5–123,5 oC

B.

Sublimatsiooni ja bensoaadi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (kuivatatakse väävelhappe kohal 3 tundi)

pH

Ligikaudu 4 (vesilahuses)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,07 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,3 %le

Kergoksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Saadud kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergsöestuvad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, (3)0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, (4)0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust (5) ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Bensoehappe neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamistemperatuur peab olema võrdne algse bensoehappe sulamistemperatuuriga

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 211 NAATRIUMBENSOAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumbensoaat

Benseenkarboksüülhappe naatriumsool

Fenüülkarboksüülhappe naatriumsool

Einecs

208-534-8

Keemiline valem

C7H5O2Na

Molekulmass

144,11

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures 4 tundi on C7H5O2Na sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valget värvi peaaegu lõhnata kristalne pulber või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvus

Kergesti lahustuv vees, raskesti lahustuv etanoolis

B.

Bensoehappe sulamisvahemik

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamisvahemik 121,5–123,5 oC

C.

Bensoaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,5 % (kuivatatakse 105 oC juures 4 tundi)

Kergoksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Saadud kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Polütsüklilised happed

Naatriumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Happelisus või leeliselisus

1 g naatriumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 212 KAALIUMBENSOAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumbensoaat

Benseenkarboksüülhappe kaaliumsool

Fenüülkarboksüülhappe kaaliumsool

Einecs

209-481-3

Keemiline valem

C7H5KO2 · 3H2O

Molekulmass

214,27

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures konstantse kaaluni on C7H5KO2 sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakum-eksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamisvahemik 121,5–123,5 oC

 

B.

Bensoaadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 26,5 % (kuivatatakse 105 oC juures)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Kergoksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Saadud kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergsöestuvad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Kaaliumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Happelisus või leeliselisus

1 g kaaliumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 213 KALTSIUMBENSOAAT

Sünonüümid

Monokaltsiumbensoaat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaltsiumbensoaat

Kaltsiumdibensoaat

Einecs

218-235-4

Keemiline valem

Veevaba vorm:

C14H10O4Ca

Monohüdraat:

C14H10O4Ca · H2O

Trihüdraat:

C14H10O4Ca · 3H2O

Molekulmass

Veevaba vorm:

282,31

Monohüdraat:

300,32

Trihüdraat:

336,36

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valged või värvusetud kristallid või valge pulber

Identifitseerimine

 

A.

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakum-eksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata bensoehappe sulamisvahemik 121,5–123,5 oC

 

B.

Bensoaadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 17,5 % (kuivatatakse 105 oC juures konstantse kaaluni)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 0,06 % ümber arvutatuna kloriidiks, mis ümber arvutatuna monoklorobensoehappeks vastab 0,25 %le

Kergoksüdeeruvad ained

100 ml veele lisatakse 1,5 ml väävelhapet, soojendatakse keemiseni ja lisatakse tilkhaaval 0,1 N KMnO4, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 30 sekundit. Saadud kuumas lahuses lahustatakse 1 g proovi (kaalutud 1 mg täpsusega) ja tiitritakse 0,1 N KMnO4-ga, kuni ilmub roosa värvus, mis püsib 15 sekundit. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,5 ml

Kergsöestuvad ained

Külm 0,5 g bensoehappe lahus 5 ml 94,5–95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust ja 4,4 ml vett

Polütsüklilised happed

Kaltsiumbensoaadi neutraliseeritud lahuse fraktsioonival hapestamisel saadud esimese sademe sulamisvahemik ei tohi erineda bensoehappe sulamisvahemikust

Happelisus või leeliselisus

1 g naatriumbensoaadi neutraliseerimiseks fenoolftaleiini juuresolekul ei tohi kuluda üle 0,25 ml 0,1 N NaOH või 0,1 N HCl

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 214 ETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAAT

Sünonüümid

Etüülparaben

Etüül-p-oksübensoaat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Etüül-p-hüdrooksübensoaat

p-hüdroksübensoehappe etüülester

Einecs

204-399-4

Keemiline valem

C9H10O3

Molekulmass

166,8

Analüüs

Pärast kuivatamist 80 oC juures 2 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 99,5 %

Kirjeldus

Peaaegu lõhnata väikesed värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

115–118 oC

B.

p-hüdroksübensoaadi proov on positiivne

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata p-hüdroksübensoehappe sulamisvahemik 213–217 oC

C.

Alkoholi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (kuivatatakse 80 oC juures 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 215 NAATRIUMETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumetüül-p-oksübensoaat

p-hüdroksübensoehappe etüülestri naatriumühend

Einecs

252-487-6

Keemiline valem

C9H9O3Na

Molekulmass

188,8

Analüüs

p-hüdroksübensoehappe etüülestri sisaldus on vähemalt 83 % veevabast ainest.

Kirjeldus

Valge kristalne hügroskoopne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

115–118 oC (pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris)

B.

p-hüdroksübensoaadi proov on positiivne

Proovist eraldatud p-hüdroksübensoehappe sulamisvahemik on 213–217 oC.

C.

Naatriumi proov on positiivne

 

D.

0,1 % vesilahuse pH on 9,9–10,3

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 5 % (kuivatatakse väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris)

Sulfaattuhk

37–39 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 218 METÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAAT

Sünonüümid

Metüülparaben

Metüül-p-oksübensoaat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Metüül-p-hüdroksübensoaat

p-hüdroksübensoehappe metüülester

Einecs

243-171-5

Keemiline valem

C8H8O3

Molekulmass

152,15

Analüüs

Pärast kuivatamist 80 oC juures 2 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Peaaegu lõhnata väikesed värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

125–128 oC

B.

p-hüdroksübensoaadi proov on positiivne.

Pärast kuivatamist 80 oC juures 2 tundi on proovist eraldatud p-hüdroksübensoehappe sulamisvahemik 213–217 oC

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (kuivatatakse 80 oC juures 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 219 NAATRIUMMETÜÜL-p-HÜDROKSÜBENSOAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriummetüül-p-hüdrooksübensoaat

p-hüdroksübensoehappe metüülestri naatriumühend

Keemiline valem

C8H7O3Na

Molekulmass

174,15

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Metüül-p-hüdroksübensoaadi naatriumderivaadi 10(massi/mahu)protsendilise lahuse soolhappega hapestamisel (indikaatorina kasutatakse lakmuspaberit) tekkinud sademe sulamisvahemik on pärast pesemist veega ja kuivatamist 80 oC juures 2 tundi 125–128 oC

 

B.

Naatriumi proov on positiivne

 

C.

Süsihappegaasivabas vees valmistatud 0,1-protsendilise lahuse pH on 9,7–10,3

 

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 5 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

40–44,5 % veevabast ainest

p-hüdroksübensoehape ja salitsüülhape

Mitte üle 0,35 % (ümber arvutatuna p-hüdroksübensoehappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 220 VÄÄVELDIOKSIID

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Vääveldioksiid

Väävlishappeanhüdriid

Einecs

231-195-2

Keemiline valem

SO2

Molekulmass

64,07

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 %

Kirjeldus

Värvitu mittesüttiv tugeva terava lämmatava lõhnaga gaas

Identifitseerimine

 

A.

Väävlisühendite proov on positiivne

 

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 0,05 %

Lendumatu jääk

Mitte üle 0,01 %

Vääveltrioksiid

Mitte üle 0,1 %

Seleen

Mitte üle 10 mg/kg

Muud gaasid, mida õhus harilikult ei ole

Jäljed puuduvad

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 221 NAATRIUMSULFIT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumsulfit (veevaba või heptahüdraat)

Einecs

231-821-4

Keemiline valem

Veevaba vorm:

Na2SO3

Heptahüdraat

Na2SO37H2O

Molekulmass

Veevaba vorm:

126,04

Heptahüdraat

252,16

Analüüs

Veevaba vorm:

Na2SO3 sisaldus on vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 48 %

Heptahüdraat

Na2SO3 sisaldus on vähemalt 48 % ja SO2 sisaldus vähemalt 24 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

10 % veevaba soola või 20 % heptahüdraadi lahuse pH on 8,5–11,5

 

Puhtus

 

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisalduse alusel leitud põhiainest

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 222 NAATRIUMBISULFIT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumbisulfit

Naatriumvesiniksulfit

Einecs

231-921-4

Keemiline valem

NaHSO3 vesilahus

Molekulmass

104,06

Analüüs

NaHSO3 sisaldus on vähemalt 32 massiprotsenti

Kirjeldus

Selge värvitu kuni kollane lahus

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

10-protsendilise vesilahuse pH on 2,5–5,5

 

Puhtus

 

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud NaHSO3 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 223 NAATRIUMMETABISULFIT

Sünonüümid

Pürosulfit

Naatriumpürosulfit

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumdisulfit

Dinaatriumpentaoksodisulfaat

Einecs

231-673-0

Keemiline valem

Na2S2O5

Molekulmass

190,11

Analüüs

Na2S2O5 sisaldus on vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 64 %

Kirjeldus

Valget värvi kristallid või kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

10-protsendilise vesilahuse pH on 4,0–5,5

 

Puhtus

 

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisaldusese alusel leitud põhiainest

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 224 KAALIUMMETABISULFIT

Sünonüümid

Kaaliumpürosulfit

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumdisulfit

Kaaliumpentaoksodisulfaat

Einecs

240-795-3

Keemiline valem

K2S2O5

Molekulmass

222,33

Analüüs

Sisaldab vähemalt 90 % K2S2O5 ja vähemalt 51,8 % SO2, praktiliselt kogu ülejäänud osa on kaaliumsulfaat

Kirjeldus

Värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Tiosulfaat

Mitte üle 0,1 % SO2 sisalduse alusel leitud põhiainest

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 226 KALTSIUMSULFIT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumsulfit

Einecs

218-235-4

Keemiline valem

CaSO3 · 2H2O

Molekulmass

156,17

Analüüs

CaSO3 · 2H2O sisaldus on vähemalt 95 % ja SO2 sisaldus vähemalt 39 %

Kirjeldus

Valget värvi kristallid või kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 227 KALTSIUMBISULFIT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaltsiumbisulfit

Kaltsiumvesiniksulfit

Einecs

237-423-7

Keemiline valem

Ca(HSO3)2

Molekulmass

202,22

Analüüs

Sisaldab 6–8 (massi/mahu) protsenti vääveldioksiidi ja 2,5–3,5 (massi/mahu) protsenti kaltsiumdioksiidi, mis vastab 10–14(massi/mahu)protsendilisele kaltsiumbisulfiti [Ca(HSO3)2] sisaldusele

Kirjeldus

Selge rohekaskollane hästi tajutava vääveldioksiidi lõhnaga vesilahus

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 228 KAALIUMBISULFIT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumbisulfit

Kaaliumvesiniksulfit

Einecs

231-870-1

Keemiline valem

KHSO3 vesilahus

Molekulmass

120,17

Analüüs

1 liiter lahust sisaldab vähemalt 280 g KHSO3 (või vähemalt 150 g SO2)

Kirjeldus

Selge värvitu vesilahus

Identifitseerimine

 

A.

Sulfiti ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Raud

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 50 mg

Seleen

SO2 sisalduse alusel leitud põhiaine 1 kg kohta mitte üle 10 mg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 230 BIFENÜÜL

Sünonüümid

Difenüül

Määratlus

 

Keemilised nimetused

1,1'-bifenüül

Fenüülbenseen

Einecs

202-163-5

Keemiline valem

C12H10

Molekulmass

154,20

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,8 % põhiainet

Kirjeldus

Valge või kahvatukollane kuni merevaikkollane iseloomuliku lõhnaga tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

68,5–70,5 oC

B.

Destillatsioonivahemik

Destilleerub täielikult 2,5 oC intervallis 252,5 ja 257,5 oC vahel

Puhtus

 

Benseen

Mitte üle 10 mg/kg

Aromaatsed amiinid

Mitte üle 2 mg/kg (ümber arvutatuna aniliiniks)

Fenooli derivaadid

Mitte üle 5 mg/kg (ümber arvutatuna fenooliks)

Kergsöestuvad ained

Külm 0,5 g bifenüüli lahus 5 ml 94,5 – 95,5 % väävelhappes ei tohi olla tugevamalt värvunud kui võrdluslahus, mis sisaldab 0,2 ml koobaltkloriidi värvietalonlahust, 0,3 ml raud(III)kloriidi värvietalonlahust, 0,1 ml vasksulfaadi värvietalonlahust ja 4,4 ml vett

Terfenüül ja kõrgemad polüfenüülderivaadid

Mitte üle 0,2 %

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud

Puuduvad

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 231 ORTOFENÜÜLFENOOL

Sünonüümid

Ortoksenool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

(1,1'-bifenüül)-2-ool

2-Hüdroksüdifenüül

o-hüdroksüdifenüül

Einecs

201-993-5

Keemiline valem

C12H10O

Molekulmass

170,20

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99 % põhiainet

Kirjeldus

Valge või pisut kollakas kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

56–58 oC

B.

Fenolaadi proov on positiivne

10-protsendilise raud(III)kloriidi lisamisel põhiaine etanollahusele värvub lahus roheliseks

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Difenüüleeter

Mitte üle 0,3 %

p-fenüülfenool

Mitte üle 0,1 %

1-naftool

Mitte üle 0,01 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 232 NAATRIUMORTOFENÜÜLFENOOL

Sünonüümid

Naatriumortofenüülfenolaat

o-fenüülfenooli naatriumsool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumortofenüülfenool

Einecs

205-055-6

Keemiline valem

C12H9ONa · 4H2O

Molekulmass

264,26

Analüüs

Sisaldab vähemalt 97 % C12H9ONa × 4H2O

Kirjeldus

Valge või pisut kollakas kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Fenolaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal eksikaatoris on hapestamise abil eraldatud ümberkristalliseerimata ortofenüülfenooli sulamisvahemik 56–58 oC

 

C.

2 % vesilahuse pH on 11,1 – 11,8

 

Puhtus

 

Difenüüleeter

Mitte üle 0,3 %

p-fenüülfenool

Mitte üle 0,1 %

1-naftool

Mitte üle 0,01 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 233 TIABENDASOOL

Määratlus

 

Keemilised nimetused

4-(2-bensimidasolüül)tiasool

2-(4-tiasolüül)-1H-bensimidasool

Einecs

205-725-8

Keemiline valem

C10H7N3S

Molekulmass

201,26

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või peaaegu valge lõhnata pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

296–303 oC

B.

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid 0,1 N HCl-s valmistatud 0,0005(massi/mahu)protsendilises lahuses on 302 nm, 258 nm ja 243 nm juures

Formula

302 ± 2 nm juures: ligikaudu 1 230

Formula

258 ± 2 nm juures: ligikaudu 200

Formula

243 ± 2 nm juures: ligikaudu 620

Neeldumiste suhe 243 nm/302 nm = 0,47 – 0,53

Neeldumiste suhe 258 nm/302 nm = 0,14 – 0,18

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 0,5 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,2 %

Seleen

Mitte üle 3 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 234 NISIIN

Määratlus

Nisiin koosneb mitmest tugevalt seotud polüpeptiidist, mida tekitavad Lancefieldi gruppi N kuuluva Streptococcus lactis’e looduslikud tüved

Einecs

215-807-5

Keemiline valem

C143H230N42O37S7

Molekulmass

3 354,12

Analüüs

Nisiinikontsentraadi aktiivsus on vähemalt 900 ühikut 1 mg piima rasvavaba kuivainejäägi kohta ja ta sisaldab vähemalt 50 % naatriumkloriidi

Kirjeldus

Valge pulber

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 3 % (kuivatatakse 102–103 oC juures konstantse kaaluni)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 235 NATAMÜTSIIN

Sünonüümid

Pimaritsiin

Määratlus

Natamütsiin on polüeenmakroliidide grupi fungitsiid, mida tekitavad Streptomyces natalensis’e ja Streptococcus lactis’e looduslikud tüved

Einecs

231-683-5

Keemiline valem

C33H47O13N

Molekulmass

665,74

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 95 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Värvusreaktsioonid

Mõne natamütsiinikristalli lisamisel:

ühele tilgale kontsentreeritud soolhappele tilgaplaadil tekib sinine värvus,

ühele tilgale kontsentreeritud fosforhappele tilgaplaadil tekib roheline värvus,

mis muutub mõne minuti pärast kahvatupunaseks

B.

Spektromeetria

1-protsendilises metanoolis valmistatud 0,0005(massi/mahu)protsendilises lahuses on neeldumismaksimumid ligikaudu 290, 303 ja 318 nm juures, neeldumisgraafiku õlg ligikaudu 280 nm juures ning neeldumismiinimumid ligikaudu 250, 295,5 ja 311 nm juures

C.

pH

5,5–7,5 (1(massi/mahu)protsendiline lahus, mille valmistamisel on lahustina kasutatud 20 osast dimetüülformamiidist ja 80 osast veest koosnevat eelnevalt neutraliseeritud segu)

D.

Eripöörang

[α]D 20 = on + 250o kuni + 295o (1(massi/mahu)protsendiline lahus jää-äädikhappes, mille kontsentratsiooni arvutamisel on arvestatud kuivaine massi; 20 oC)

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 8 % (kuivatatakse 60 oC juures P2O5 kohal vaakumis konstantse kaaluni)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,5 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Mikrobioloogilised kriteeriumid: eluvõimeliste mikroorganismide üldarv

Mitte üle 100/g

E 239 HEKSAMETÜLEENTETRAMIIN

Sünonüümid

Heksamiin

Meteenamiin

Määratlus

 

Keemilised nimetused

1,3,5,7-tetraasatritsüklo[3.3.1.13,7]dekaan, heksametüleentetramiin

Einecs

202-905-8

Keemiline valem

C6H12N4

Molekulmass

140,19

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetu või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Formaldehüüdi ja ammoniaagi proovid on positiivsed

 

B.

Sublimatsioonitemperatuur on ligikaudu 260 oC

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (kuivatatakse 105 oC juures P2O5 kohal vaakumis 2 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Sulfaadid

Mitte üle 0,005 % (ümber arvutatuna SO4-ks)

Kloriidid

Mitte üle 0,005 % (ümber arvutatuna Cl-ks)

Ammooniumsoolad

Ei ole avastatavad

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 242 DIMETÜÜLDIKARBONAAT

Sünonüümid

DMDC

Dimetüülpürokarbonaat

Määratlus

 

Einecs

224-859-8

Keemiline nimetus

Dimetüüldikarbonaat

Pürosüsihappe dimetüülester

Keemiline valem

C4H6O5

Molekulmass

134,09

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,8 % põhiainet

Kirjeldus

Värvitu vedelik, laguneb vesilahuses. Nahale ja silma sattumisel söövitav ning sissehingamisel ja allaneelamisel mürgine

Identifitseerimine

 

A.

Lagunemine

Pärast lahjendamist on CO2 ja metanooli proovid positiivsed

B.

Sulamistemperatuur

17 oC

Keemistemperatuur

172 oC (laguneb)

C.

Tihedus 20 oC juures

Ligikaudu 1,25 g/cm3

D.

Infrapunane spekter

Neeldumismaksimumid on 1 156 ja 1 832 cm-1 juures

Puhtus

 

Dimetüülkarbonaat

Mitte üle 0,2 %

Kogu kloor

Mitte üle 3 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 249 KAALIUMNITRIT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaaliumnitrit

Einecs

231-832-4

Keemiline valem

KNO2

Molekulmass

85,11

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 95 % veevabast massist (6)

Kirjeldus

Valged või pisut kollakad õhu käes vedelduvad graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Nitriti ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

B.

5-protsendilise lahuse pH

6,0–9,0

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 3 % (kuivatatakse silikageeli kohal 4 tundi)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 250 NAATRIUMNITRIT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumnitrit

Einecs

231-555-9

Keemiline valem

NaNO2

Molekulmass

69,00

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97 % veevabast massist (7)

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või kollakad kämbud

Identifitseerimine

 

A.

Nitriti ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (kuivatatakse silikageeli kohal 4 tundi)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 251 NAATRIUMNITRAAT

1.   TAHKE NAATRIUMNITRAAT

Sünonüümid

Tšiili salpeeter

Kuupsalpeeter või naatriumsalpeeter

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumnitraat

Einecs

231-554-3

Keemiline valem

NaNO3

Molekulmass

85,00

Analüüs

Pärast kuivatamist on sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pisut hügroskoopne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Nitraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

5-protsendilise lahuse pH

5,5–8,3

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2 % (kuivatatakse 105 oC juures 4 tundi)

Nitritid

Kuni 30 mg/kg (ümber arvutatuna NaNO2-ks)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 251 NAATRIUMNITRAAT

2.   VEDEL NAATRIUMNITRAAT

Määratlus

Vedel naatriumnitraat on naatriumhüdroksiidi ja stöhhiomeetrilises koguses lämmastikhappe keemilise reaktsiooni otsesaadusena tekkiv naatriumnitraadi vesilahus, mis ei ole seejärel kristalliseerunud. Kõnealusele spetsifikatsioonile vastavad vedelast naatriumnitraadist valmistatud standardlahused võivad sisaldada ülemäärast lämmastikhapet, kui see on selgelt ära märgitud või sildil tähistatud.

Keemiline nimetus

Naatriumnitraat

Einecs

231-554-3

Keemiline valem

NaNO3

Molekulmass

85,00

Analüüs

NaNO3 sisaldus 33,5 % – 40,0 %

Kirjeldus

Selge värvitu vedelik

Identifitseerimine

 

A.

Nitraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

pH

1,5–3,5

Puhtus

 

Vaba lämmastikhape

Kuni 0,01 %

Nitritid

Kuni 10 mg/kg (ümber arvutatuna NaNO2-ks)

Arseen

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 1 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 0,3 mg/kg

Käesolev spetsifikatsioon on 35-protsendilise vesilahuse kohta.

 

E 252 KAALIUMNITRAAT

Sünonüümid

Tšiili salpeeter

Kaaliumsalpeeter või naatriumsalpeeter

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaaliumnitraat

Einecs

231-818-8

Keemiline valem

KNO3

Molekulmass

101,11

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Külma soolase terava maitsega valge kristalne pulber või läbipaistvad prismad

Identifitseerimine

 

A.

Nitraadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

B.

5-protsendilise lahuse pH

4,5–8,5

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1 % (kuivatatakse 105 oC juures 4 tundi)

Nitritid

Mitte üle 20 mg/kg (ümber arvutatuna KNO2-ks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 260 ÄÄDIKHAPE

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Äädikhape

Etaanhape

Einecs

200-580-7

Keemiline valem

C2H4O2

Molekulmass

60,05

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,8 % põhiainet

Kirjeldus

Selge värvitu terava iseloomuliku lõhnaga vedelik

Identifitseerimine

 

A.

Keemistemperatuur

118 oC (760 mm Hg)

B.

Tihedus

Ligikaudu 1,049

C.

Lahusega 1 : 3 tehtud atsetaadi proov on positiivne

 

D.

Tahkumistemperatuur

Mitte alla 14,5 oC

Puhtus

 

Lendumatu jääk

Mitte üle 100 mg/kg

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Kergoksüdeeruvad ained

2 ml proovi pannakse klaaskorgiga suletavasse anumasse, lahjendatakse 10 ml veega ja lisatakse 0,1 ml 0,1 N kaaliumpermanganaati. Roosa värvus ei muutu pruuniks 30 minuti jooksul

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 261 KAALIUMATSETAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaaliumatsetaat

Einecs

204-822-2

Keemiline valem

C2H3O2K

Molekulmass

98,14

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud õhu käes vedelduvad kristallid või valge kristalne pulber, lõhnata või nõrga äädikalõhnaga

Identifitseerimine

 

A.

5-protsendilise lahuse pH

7,5–9,0

B.

Atsetaadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 8 % (kuivatatakse 150 oC juures 2 tundi)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 262 (i) NAATRIUMATSETAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumatsetaat

Einecs

204-823-8

Keemiline valem

C2H3NaO2 × nH2O (n = 0 või 3)

Molekulmass

Veevaba vorm:

82,03

Trihüdraat:

136,08

Analüüs

Nii veevaba vormi kui ka trihüdraadi sisaldus on vähemalt 98,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Veevaba vorm:

Valge lõhnata teraline hügroskoopne pulber

Trihüdraat:

Värvusetud läbipaistvad kristallid või teraline kristalne pulber, lõhnata või nõrga äädikalõhnaga. Murenevad sooja kuiva õhu käes

Identifitseerimine

 

A.

1-protsendilise vesilahuse pH

8,0–9,5

B.

Atsetaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Veevaba vorm:

Mitte üle 2 % (120 oC, 4 tundi)

Trihüdraat:

36–42 % (120 oC, 4 tundi)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 262 (ii) NAATRIUMDIATSETAAT

Määratlus

Naatriumdiatsetaat on naatriumatsetaadi ja äädikhappe molekulaarühend

Keemiline nimetus

Naatriumvesinikdiatsetaat

Einecs

204-814-9

Keemiline valem

C4H7NaO4 × nH2O (n = 0 või 3)

Molekulmass

142,09 (veevaba vorm)

Analüüs

Sisaldab 39–41 % vaba äädikhapet ja 58–60 % naatriumatsetaati

Kirjeldus

Äädika lõhnaga valge hügroskoopne kristalne tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

10 % vesilahuse pH

4,5–5,0

B.

Atsetaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Veesisaldus

Mitte üle 2 % (Karl Fischeri meetod)

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 263 KALTSIUMATSETAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumatsetaat

Einecs

200-540-9

Keemiline valem

Veevaba vorm:

C4H6O4Ca

Monohüdraat:

C4H6O4Ca × H2O

Molekulmass

Veevaba vorm:

158,17

Monohüdraat:

176,18

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Veevaba kaltsiumatsetaat on valge hügroskoopne kohev kristalne pisut kibeda maitsega tahkis. Toode võib olla nõrga äädikhappe lõhnaga. Monohüdraat võib esineda nõeltena, graanulitena või pulbrina

Identifitseerimine

 

A.

10 % vesilahuse pH

6,0–9,0

B.

Atsetaadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Monohüdraadi korral mitte üle 11 % (kuivatatakse 155 oC juures konstantse kaaluni)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Sipelghape, formiaadid ja muud oksüdeeruvad ained

Mitte üle 1 000 mg/kg (ümber arvutatuna sipelghappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 270 PIIMHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Piimhape

2-hüdroksüpropioonhape

1-hüdroksüetaan-1-karboksüülhape

Einecs

200-018-0

Keemiline valem

C3H6O3

Molekulmass

90,08

Analüüs

Sisaldab 76–84 % põhiainet

Kirjeldus

Värvusetu või kollakas hapu maitsega peaaegu lõhnata siirupjas vedelik, mis kujutab endast piimhappe (C3H6O3) ja piimhappelaktaadi (C6H10O5) segu. Seda saadakse suhkrute piimhappelisel käärimisel või sünteetiliselt

Märkus:

Piimhape on hügroskoopne; kui teda kontsentreerida keetmise abil, moodustab ta kondenseerumisel piimhappelaktaadi, mis lahjendamisel ja soojendamisel hüdrolüüsub jälle piimhappeks

 

Identifitseerimine

 

A.

Laktaadi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Kloriid

Mitte üle 0,2 %

Sulfaat

Mitte üle 0,25 %

Raud

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Märkus:

Käesolev spetsifikaat on 80 % vesilahuse kohta; lahjemate vesilahuste korral tuleb nende piimhappesisaldusele vastavad väärtused välja arvutada

 

E 280 PROPIOONHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Propioonhape

Propaanhape

Einecs

201-176-3

Keemiline valem

C3H6O2

Molekulmass

74,08

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,5 % põhiainet

Kirjeldus

Värvitu või pisut kollakas nõrga terava lõhnaga õlijas vedelik

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuur

-22 oC

B.

Destillatsioonivahemik

138,5–142,5 oC

Puhtus

 

Lendumatu jääk

Mitte üle 0,01 % (kuivatatakse 140 oC juures konstantse kaaluni)

Aldehüüdid

Mitte üle 0,1 % (ümber arvutatuna formaldehüüdiks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 281 NAATRIUMPROPIONAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumpropionaat

Naatriumpropanaat

Einecs

205-290-4

Keemiline valem

C3H5O2Na

Molekulmass

96,06

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures 2 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge hügroskoopne kristalne või peeneteraline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Propionaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

10 % vesilahuse pH

7,5–10,5

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (kuivatatakse 105 oC juures 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,1 %

Raud

Mitte üle 50 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 282 KALTSIUMPROPIONAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaltsiumpropionaat

Einecs

223-795-8

Keemiline valem

C6H10O4Ca

Molekulmass

186,22

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures 2 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Propionaadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

B.

10 % vesilahuse pH

6,0–9,0

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (kuivatatakse 105 oC juures 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Raud

Mitte üle 50 mg/kg

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 283 KAALIUMPROPIONAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumpropionaat

Kaaliumpropanaat

Einecs

206-323-5

Keemiline valem

C3H5KO2

Molekulmass

112,17

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures 2 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Propionaadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4 % (kuivatatakse 105 oC juures 2 tundi)

Vees lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Raud

Mitte üle 30 mg/kg

Fluoriid

Mitte üle 10 mg/kg

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 284 BOORHAPE

Sünonüümid

Booratshape

Ortoboorhape

Borofaks

Määratlus

 

Einecs

233-139-2

Keemiline valem

H3BO3

Molekulmass

61,84

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99,5 % põhiainet

Kirjeldus

Värvusetud läbipaistvad lõhnata kristallid või valged graanulid või pulber, puudutamisel tunduvad (tundub) pisut libedad (libe); esineb looduses mineraal sassoliinina

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuur

Ligikaudu 171 oC

B.

Põleb puhta rohelise leegiga

 

C.

3,3 % vesilahuse pH

3,8–4,8

Puhtus

 

Peroksiidid

Proov ei muuda värvi KI lahuse lisamisel

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 285 NAATRIUMTETRABORAAT (BOORAKS)

Sünonüümid

Naatriumboraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumtetraboraat

Naatriumbiboraat

Naatriumpüroboraat

Veevaba tetraboraat

Einecs

215-540-4

Keemiline valem

Na2B4O7

Na2B4O7 × 10H2O

Molekulmass

201,27

Kirjeldus

Pulber või klaasjad plaadikesed, mis õhu käes seistes muutuvad läbipaistmatuks. Lahustub (lahustuvad) aeglaselt vees

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

171–175 oC (laguneb)

Puhtus

 

Peroksiidid

Proov ei muuda värvi KI lahuse lisamisel

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 290 SÜSINIKDIOKSIID

Sünonüümid

Süsihappegaas

Kuiv jää (tahke vorm)

Süsihappeanhüdriid

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Süsinikdioksiid

Einecs

204-696-9

Keemiline valem

CO2

Molekulmass

44,01

Analüüs

Põhiaine sisaldus gaasis on vähemalt 99 mahuprotsenti

Kirjeldus

Värvitu nõrga terava lõhnaga gaas (normaaltingimustes). Müügil olevat süsinikdioksiidi veetakse ja käsitsetakse surveballoonides või suurtes survemahutites vedelikuna või presssitud kuiva jää plokkide kujul tahke tootena. Tahketele (kuiva jää) tootevormidele lisatakse harilikult sideaineid, nagu propüleenglükooli või mineraalõli

Identifitseerimine

 

A.

Sadestamine (sademe tekkimine)

Gaasijoa juhtimisel läbi baariumhüdroksiidi lahuse tekib valge sade, mis lahustub lahjendatud äädikhappes, eraldades gaasimulle

Puhtus

 

Happesus

Pärast 915 ml gaasi juhtimist läbi 50 ml värskelt keedetud vee, ei tohi see vesi metüüloranži järgi olla happelisem kui lahus, mis saadakse 1 ml 0,01 N soolhappe lisamisel 50 ml värskelt keedetud veele

Redutseerivad ained, vesinikfosfiid ja divesiniksulfiid

Kui 25 ml ammoniaakhõbenitraatreagendile lisada 3 ml ammoniaaki ja juhtida läbi lahuse 915 ml gaasi, ei tohi lahus hägustuda ega tumeneda

Süsinikmonooksiid

Mitte üle 10 μl/l

Õlisisaldus

Mitte üle 0,1 mg/l

E 296 ÕUNHAPE

Sünonüümid

DL-õunhape

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-õunhape, hüdroksübutaandihape

Einecs

230-022-8

Keemiline valem

C4H6O5

Molekulmass

134,09

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,0 %

Kirjeldus

Valge või peaaegu valge kristalliline pulber või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuuri vahemik 127–132o C

 

B.

Malaadi proov on positiivne

 

C.

Aine lahused on igas kontsentratsioonis optiliselt inaktiivsed

 

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Kuni 0,1 %

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Malehape

Kuni 0,05 %

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 297 FUMAARHAPE

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Trans-buteendihape, trans-1,2-etüleendikarboksüülhape

Einecs

203-743-0

Keemiline valem

C4H4O4

Molekulmass

116,07

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge värvusega kristalliline pulber või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuuri vahemik

286–302 oC (kinnijoodetud kapillaaris kiirkuumutamisel)

B.

Kaksiksidemete ning 1,2-dikarboksüülhappe proovid on positiivsed

 

C.

0,05 % lahuse pH temperatuuril 25o C

3,0–3,2

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 0,5 % (120 oC, 4 tundi)

Sulfaattuhk

Kuni 0,1 %

Malehape

Kuni 0,1 %

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 300 ASKORBIINHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

L-askorbiinhape

Askorbiinhape

2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon

3-keto-L-gulofuranolaktoon

Einecs

200-066-2

Keemiline valem

C6H8O6

Molekulmass

176,13

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi sisaldab toode vähemalt 99 % C6H8O6

Kirjeldus

Valge või kahvatukollane lõhnata kristalne tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

189–193 oC (laguneb)

B.

Askorbiinhappe proov on positiivne

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,4 % (kuivatatakse väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Eripöörang

[α]D 20 on +20,5o kuni +21,5o (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

2 % vesilahuse pH

2,4–2,8

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 301 NAATRIUMASKORBAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumaskorbaat

Naatrium-L-askorbaat

2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoonnaatriumenolaat

3-keto-L-gulofuranolaktoonnaatriumenolaat

Einecs

205-126-1

Keemiline valem

C6H7O6Na

Molekulmass

198,11

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi sisaldab toode vähemalt 99 % C6H7O6Na

Kirjeldus

Valge või peaaegu valge lõhnata kristalne tahke aine, tumeneb valguse käes

Identifitseerimine

 

A.

Askorbaadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (kuivatatakse väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi)

Eripöörang

[α]D 20 on + 103o kuni + 106o (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

10 % vesilahuse pH

6,5–8,0

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 302 KALTSIUMASKORBAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumaskorbaatdihüdraat

2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoondihüdraadi kaltsiumsool

Einecs

227-261-5

Keemiline valem

C12H14O12Ca × 2H2O

Molekulmass

426,35

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % lenduvate ainete vabast massist

Kirjeldus

Valge või kahvatuhallikaskollane lõhnata kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Askorbaadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Fluoriidid

Mitte üle 10 mg/kg (ümber arvutatuna fluoriks)

Eripöörang

[α]D 20 on + 95o kuni + 97o (5(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

10 % vesilahuse pH

6,0–7,5

Lenduvad ained

Mitte üle 0,3 % (pärast kuivatamist toatemperatuuril väävelhappe või fosforpentoksiidi kohal eksikaatoris 24 tundi)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 304 (i) ASKORBÜÜLPALMITAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Askorbüülpalmitaat

L-askorbüülpalmitaat

2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon-6-palmitaat

6-palmitoüül-3-keto-L-gulofuranolaktoon

Einecs

205-305-4

Keemiline valem

C22H38O7

Molekulmass

414,55

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või kollakasvalge tsitruse lõhnaga tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

107–117 oC

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (kuivatatakse 56–60 oC juures vaakumkuivatuskapis 1 tund)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Eripöörang

[α]D 20 on + 21o kuni + 24o (5(massi/mahu)protsendiline metanoollahus)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBÜÜLSTEARAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Askorbüülstearaat

L-askorbüülstearaat

2,3-didehüdro-L-treoheksono-1,4-laktoon-6-stearaat

6-stearoüül-3-keto-L-gulofuranolaktoon

Einecs

246-944-9

Keemiline valem

C24H42O7

Molekulmass

442,6

Analüüs

Sisaldab vähemalt 98 % põhiainet

Kirjeldus

Valge või kollakasvalge tsitruse lõhnaga tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuur

Ligikaudu 116 oC

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (kuivatatakse 56–60 oC juures vaakumkuivatuskapis 1 tund)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 306 TOKOFEROOLIKONTSENTRAAT

Määratlus

Suure tokoferoolide ja tokotrienoolide sisaldusega toode, mida saadakse taimse toiduõli saaduste veeaurudestillatsioonil vaakumis

Sisaldab D-α-, D-β-, D-γ- ja D-ζ-tokoferooli

Molekulmass

430,71 (D-α-tokoferool)

Analüüs

Sisaldab vähemalt 34 % tokoferoole

Kirjeldus

Pruunikaspunane või punane maheda lõhna ja iseloomuliku maitsega selge viskoosne õli. Tootes võib vähesel määral esineda mikrokristallide kujul eraldunud vahataolisi koostisaineid

Identifitseerimine

 

A.

Sobiva gaasivedelikukromatograafia meetodi abil

 

B.

Lahustuvuse proov

Lahustumatu vees. Lahustuv etanoolis. Seguneb eetriga

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Eripöörang

[α]D 20 on vähemalt + 20o

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROOL

Sünonüümid

DL-α-tokoferool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-5,7,8-trimetüültokool

DL-2,5,7,8-tetrametüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Einecs

233-466-0

Keemiline valem

C29H50O2

Molekulmass

430,71

Analüüs

Sisaldab vähemalt 96 % põhiainet

Kirjeldus

Pisut kollakas kuni merevaikkollane peaaegu lõhnatu selge viskoosne õli, õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Vees lahustumatu, hästi lahustuv etanoolis, seguneb eetriga

B.

Spektrofotomeetria

Absoluutses etanoolis on neeldumismaksimum umbes 292 nm juures

Puhtus

 

Murdumisnäitaja

n D 20 on 1,503–1,507

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula(292 nm) 72–76

(0,01 g ainet 200 ml absoluutses etanoolis)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Eripöörang

[α]25 D on 0o±0,05o (kloroformlahus 1 : 10)

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 308 GAMMATOKOFEROOL

Sünonüümid

DL-γ-tokoferool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

2,7,8-trimetüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Einecs

231-523-4

Keemiline valem

C28H48O2

Molekulmass

416,69

Analüüs

Sisaldab vähemalt 97 % põhiainet

Kirjeldus

Selge kahvatukollane viskoosne õli, õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Identifitseerimine

 

A.

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid absoluutses etanoolis on ligikaudu 298 ja 257 nm juures

Puhtus

 

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

298 nm juures on 91–97

Formula

257 nm juures on 5,0–8,0

Murdumisnäitaja

Formula

on 1,503–1,507

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 309 DELTATOKOFEROOL

Määratlus

 

Keemiline nimetus

2,8-dimetüül-2-(4',8',12'-trimetüültridetsüül)-6-kromanool

Einecs

204-299-0

Keemiline valem

C27H46O2

Molekulmass

402,7

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97 %

Kirjeldus

Selge kahvatukollane või oranž viskoosne õli, õhu või valguse käes seistes oksüdeerub ja tumeneb

Identifitseerimine

 

A.

Spektromeetria

Neeldumismaksimumid absoluutses etanoolis on ligikaudu 298 nm ja 257 nm juures

Puhtus

 

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

298 nm juures on 89–95

Formula

257 nm juures on 3,0–6,0

Murdumisnäitaja

Formula

on 1,500–1,504

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 310 PROPÜÜLGALLAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Propüülgallaat

Gallushappe propüülester

3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-propüülester

Einecs

204-498-2

Keemiline valem

C10H12O5

Molekulmass

212,20

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata kristalne tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Vähelahustuv vees, hästi lahustuv etanoolis, eetris ja propaan-1,2-dioolis

B.

Sulamisvahemik

146–150 oC (pärast kuivatamist 110 oC juures 4 tundi)

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (110 oC, 4 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,1 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

275 nm juures on 485–520

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 311 OKTÜÜLGALLAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Oktüülgallaat

Gallushappe oktüülester

3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-oktüülester

Einecs

213-853-0

Keemiline valem

C15H22O5

Molekulmass

282,34

Analüüs

Pärast kuivatamist 90 oC juures 6 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98 %

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Lahustumatu vees, hästi lahustuv etanoolis, eetris ja propaan-1,2-dioolis

B.

Sulamisvahemik

99–102 oC (pärast kuivatamist 90 oC juures 6 tundi)

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (90 oC, 6 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

275 nm juures on 375–390

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 312 DODETSÜÜLGALLAAT

Sünonüümid

Laurüülgallaat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Dodetsüülgallaat

3,4,5-trihüdroksübensoehappe n-dodetsüül(või laurüül)ester

Gallushappe dodetsüülester

Einecs

214-620-6

Keemiline valem

C19H30O5

Molekulmass

338,45

Analüüs

Pärast kuivatamist 90 oC juures 6 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98 %

Kirjeldus

Valge või kreemikasvalge lõhnata tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Lahustumatu vees, hästi lahustuv etanoolis ja eetris

B.

Sulamisvahemik

95–98 oC (pärast kuivatamist 90 oC juures 6 tundi)

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (90 oC, 6 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 %

Vabad happed

Mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna gallushappeks)

Kloororgaanilised ühendid

Mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna Cl-ks)

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

275 nm juures on 300–325.

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 10 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 30 mg/kg

E 315 ERÜTORBHAPE

Sünonüümid

Isoaskorbiinhape

D-araboaskorbiinhape

Määratlus

 

Keemiline nimetus

D-erütroheks-2-eenhappe-γ-laktoon

Isoaskorbiinhape

D-isoaskorbiinhape

Einecs

201-928-0

Keemiline valem

C6H8O6

Molekulmass

176,13

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kuni pisut kollane kristalne tahke aine, mis valguse käes vähehaaval tumeneb

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

Umbes 164 oC – 172 oC juures laguneb

B.

Askorbiinhappe proov/värvusreaktsioon on positiivne

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,4 % (kuivatatakse vähendatud rõhul silikageeli kohal 3 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,3 %

Eripöörang

[α]25 D on –16,5o kuni –18,0o (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

Oksalaadid

1 g proovi lahustatakse 10 ml vees ning lisatakse 2 tilka jää-äädikhapet ja 5 ml 10 % kaltsiumatsetaadi lahust. Lahus peab jääma selgeks

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 316 NAATRIUMERÜTORBAAT

Sünonüümid

Naatriumisoaskorbaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumisoaskorbaat

Naatrium-D-isoaskorbiinhape

2,3-didehüdro-D-erütroheksono-1,4-laktooni naatriumsool

3-keto-D-gulofuranolaktoonnaatriumenolaatmonohüdraat

Einecs

228-973-9

Keemiline valem

C6H7O6Na × H2O

Molekulmass

216,13

Analüüs

Pärast kuivatamist väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98 % (ümber arvutatuna monohüdraadiks)

Kirjeldus

Valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Kergesti lahustuv vees, raskesti lahustuv etanoolis

B.

Askorbiinhappe proov/värvusreaktsioon on positiivne

 

C.

Naatriumi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,25 % (kuivatatakse väävelhappe kohal vaakumeksikaatoris 24 tundi)

Eripöörang

[α]D 25 on + 95o kuni + 98o (10(massi/mahu)protsendiline vesilahus)

10 % vesilahuse pH

5,5–8,0

Oksalaadid

1 g proovi lahustatakse 10 ml vees ning lisatakse 2 tilka jää-äädikhapet ja 5 ml 10 % kaltsiumatsetaadi lahust. Lahus peab jääma selgeks

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 319 TERTSIAARBUTÜÜLHÜDROKINOON (TBHQ)

Sünonüümid

TBHQ

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Terts-butüül-1,4-benseendiool

2-(1,1-dimetüületüül)-1,4-benseendiool

Einecs

217-752-2

Keemiline valem

C10H14O2

Molekulmass

166,22

Analüüs

C10H14O2 sisaldus vähemalt 99 %

Kirjeldus

Iseloomuliku lõhnaga valge tahke kristalne aine

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvus

Praktiliselt lahustumatu vees, lahustuv etanoolis

B.

Sulamistemperatuur

Vähemalt 126,5 C

C.

Fenoolid

Umbes 5 mg proovi lahustatakse 10 ml metanoolis ja lisatakse 10,5 ml dimetüülamiini lahust (1 : 4). Lahus värvub punasest roosani.

Puhtus

 

Tertsiaar-butüül-p-bensokinoon

Mitte üle 0,2 %

2,5-di-tertsiaar-butüülhüdrokinoon

Mitte üle 0,2 %

Hüdroksükinoon

Mitte üle 0,1 %

Tolueen

Mitte üle 25 mg/kg

Plii

Mitte üle 2 mg/kg

E 320 BUTÜÜLHÜDROKSÜANISOOL (BHA)

Sünonüümid

BHA

Määratlus

 

Keemiline nimetus

3-tert-butüül-4-hüdroksüanisool

2-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli ja 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli segu

Einecs

246-563-8

Keemiline valem

C11H16O2

Valemmass

180,25

Analüüs

Sisaldab vähemalt 98,5 % C11H16O2 ja vähemalt 85 % 3-tert-butüül-4-hüdroksüanisooli isomeeri

Kirjeldus

Valged või pisut kollakad nõrga aromaatse lõhnaga kristallid või vahajas tahke aine

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvus

Vees ei lahustu, etanoolis lahustub hästi

B.

Sulamistemperatuuri vahemik

48–63 oC

C.

Värvusreaktsioon

Läbib fenoolrühma katse

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Kuni 0,05 % (kaltsineeritakse 800 ± 25 oC juures)

Fenoolsaasteained

Kuni 0,5 %

Erineeldumine

Formula

Formula

(290 nm) 190–210
Erineeldumine

Formula

Formula

(228 nm) 326–345

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 321 BUTÜÜLITUD HÜDROKSÜTOLUEEN (BHT)

Sünonüümid

BHT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

2,6-di-tert-butüül-p-kresool

4-meüül-2,6-di-tert-butüülfenool

Einecs

204-881-4

Keemiline valem

C15H24O

Molekulmass

220,36

Analüüs

Sisaldab vähemalt 99 % põhiainet

Kirjeldus

Valge lõhnata või nõrga iseloomuliku aromaatse lõhnaga kristalne või helbeline tahkis

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Lahustumatu vees ja propaan-1,2-dioolis

Hästi lahustuv etanoolis

B.

Sulamistemperatuur

70 oC

C.

Neeldumismaksimum

Veevabas etanoolis valmistatud lahuse (1 : 100 000) 2 cm paksuses kihis on 230 nm ja 320 nm vahel üksainus neeldumismaksimum 278 nm juures

Puhtus

 

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,005 %

Fenoolsaasteained

Mitte üle 0,5 %

Erineeldumine etanoolis,

Formula

Formula

278 nm juures on 81–88

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 322 LETSITIINID

Sünonüümid

Fosfatiidid

Fosfolipiidid

Määratlus

Letsitiinid kujutavad endast segusid, mille koostisesse kuuluvaid fosfatiidfraktsioone saadakse loomsetest või taimsetest toiduainetest füüsikaliste meetodite abil; nende hulka kuuluvad ka sobivate ohutute ensüümide abil hüdrolüüsitud tooted. Valmistootes ei tohi olla ensümaatilist jääkaktiivsust

Letsitiine võib vähesel määral valgendada vesikeskkonnas vesinikperoksiidi abil. Oksüdeerimisel ei tohi modifitseerida letsitiinfosfatiide

Einecs

232-307-2

Analüüs

Letsitiine: vähemalt 60,0 % atsetoonis lahustumatust ainest

Hüdrolüüsunud letsitiine: vähemalt 56,0 % atsetoonis lahustumatust ainest

Kirjeldus

Letsitiinid: pruun vedelik või viskoosne pudrutaoline mass

Hüdrolüüsunud letsitiinid: helepruun või pruun viskoosne vedelik või pasta

Identifitseerimine

 

A.

Koliini, fosfori ja rasvhapete proovid on positiivsed

 

B.

Hüdrolüüsunud letsitiini proov

800 ml keeduklaasi pannakse 500 ml vett (30–35 oC). Lisatakse aeglaselt, pidevalt segades, 50 ml proovi. Hüdrolüüsunud letsitiin moodustab ühtlase emulsiooni. Hüdrolüüsumata letsitiin eraldub selgesti ligikaudu 50 g massina

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 2,0 % (kuivatatakse 105 oC juures 1 tund)

Tolueenis lahustumatud ained

Mitte üle 0,3 %

Happearv

Letsitiinid: mitte üle 35 mg kaaliumhüdroksiidi 1 g proovi kohta

Hüdrolüüsunud letsitiinid: mitte üle 45 mg kaaliumhüdroksiidi 1 g proovi kohta

Peroksiidiarv

≤ 10

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 325 NAATRIUMLAKTAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Naatriumlaktaat

Naatrium-2-hüdroksüpropanaat

Einecs

200-772-0

Keemiline valem

C3H5NaO3

Molekulmass

112,06 (veevaba vorm)

Analüüs

Sisaldab 57–66 % põhiainet

Kirjeldus

Värvitu läbipaistev vedelik

Lõhnata või nõrga iseloomuliku lõhnaga

Identifitseerimine

 

A.

Laktaadi proov on positiivne

 

B.

Naatriumi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Happesus

Pärast kuivatamist mitte üle 0,5 % (ümber arvutatuna piimhappeks)

20 % vesilahuse pH

6,5–7,5

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Redutseerivad ained

Fehlingi lahus ei redutseeru

Märkus:

Käesolev spetsifikaat on 60 % vesilahuse kohta

 

E 326 KAALIUMLAKTAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaaliumlaktaat

Kaalium-2-hüdroksüpropanaat

Einecs

213-631-3

Keemiline valem

C3H5O3K

Molekulmass

128,17 (veevaba vorm)

Analüüs

Sisaldab 57–66 % põhiainet

Kirjeldus

Pisut viskoosne peaaegu lõhnata selge vedelik. Lõhnata või nõrga iseloomuliku lõhnaga

Identifitseerimine

 

A.

Tuhastamiskatse

Kaaliumlaktaadi lahus tuhastatakse. Tuhk on leeliseline, kihiseb happe lisamisel

B.

Värvusreaktsioon

5 ml katehooli lahusele väävelhappes (1 : 100) kantakse kihina peale 2 ml kaaliumlaktaadi lahust. Lahuste kokkupuutepind värvub tumepunaseks

C.

Kaaliumi ja laktaadi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Happesus

1 g kaaliumlaktaadi lahust lahjendatakse 20 ml veega, lisatakse 3 tilka fenoolftaleiini standardlahust ja tiitritakse 0,1 N naatriumhüdroksiidiga. Tiitrimislahust ei tohi kuluda üle 0,2 ml

Redutseerivad ained

Kaaliumlaktaadi lahus ei tohi redutseerida Fehlingi lahust

Märkus:

Käesolev spetsifikaat on 60 % vesilahuse kohta

 

E 327 KALTSIUMLAKTAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Kaltsiumdilaktaat

Kaltsiumdilaktaathüdraat

2-hüdroksüpropaanhappe kaltsiumsool

Einecs

212-406-7

Keemiline valem

(C3H5O2)2Ca × nH2O (n = 0 kuni 5)

Molekulmass

218,22 (veevaba vorm)

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valget värvi peaaegu lõhnata kristalne pulber või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Laktaadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvuse proov

Lahustuv vees, praktiliselt lahustumatu etanoolis

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuivatatakse 120 oC juures 4 tundi

veevaba vorm: mitte üle 3,0 %

1 vee molekuliga vorm: mitte üle 8,0 %

3 vee molekuliga vorm: mitte üle 20,0 %

4,5 vee molekuliga vorm: mitte üle 27,0 %

Happesus

Mitte üle 0,5 % kuivainest (ümber arvutatuna piimhappeks)

Fluoriidid

Mitte üle 30 mg/kg (ümber arvutatuna fluoriks)

5 % lahuse pH

6,0–8,0

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Redutseerivad ained

Fehlingi lahus ei redutseeru

E 330 SIDRUNHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Sidrunhape

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhape

β-hüdroksütrikarballüülhape

Einecs

201-069-1

Keemiline valem

a)

C6H8O7 (veevaba vorm)

b)

C6H8O7 × H2O (monohüdraat)

Molekulmass

a)

192,13 (veevaba vorm)

b)

210,15 (monohüdraat)

Analüüs

Sidrunhape võib olla veevaba või sisaldada 1 molekuli vett. Toode sisaldab C6H8O7 vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Sidrunhape on valge või värvitu väga hapu maitsega lõhnata kristalne tahkis. Monohüdraat mureneb kuiva õhu käes

Identifitseerimine

 

A.

Lahustuvuse proov

Väga hästi lahustuv vees, hästi lahustuv etanoolis, lahustuv eetris

Puhtus

 

Veesisaldus

Veevaba sidrunhape sisaldab mitte üle 0,5 % vett; sidrunhappemonohüdraat sisaldab mitte üle 8,8 % vett (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Mitte üle 0,05 % (kaltsineeritakse 800 ± 25 oC juures)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Kergsöestuvad ained

1 g pulbristatud proovi hoitakse 90 oC juures pimedas 10 ml vähemalt 98-protsendilises väävelhappes 1 tund. Segu värv ei tohi muutuda tumedamaks kui helepruun (võrdlusvedelik K)

E 331 (i) MONONAATRIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Mononaatriumtsitraat

Ühealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Mononaatriumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe mononaatriumsool

Keemiline valem

a)

C6H7O7Na (veevaba vorm)

b)

C6H7O7Na × H2O (monohüdraat)

Molekulmass

a)

214,11 (veevaba vorm)

b)

232,23 (monohüdraat)

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi:

veevaba vorm: mitte üle 1,0 %

monohüdraat: mitte üle 8,8 %

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

3,5–3,8

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

E 331 (ii) DINAATRIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Dinaatriumtsitraat

Kahealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Dinaatriumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe dinaatriumsool

Sidrunhappe dinaatriumsool 1,5 vee molekuliga

Einecs

205-623-3

Keemiline valem

C6H6O7Na2 × 1,5H2O

Molekulmass

263,11

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 13,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

4,9–5,2

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

E 331 (iii) TRINAATRIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Trinaatriumtsitraat

Kolmealuseline naatriumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Trinaatriumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trinaatriumsool

Sidrunhappe trinaatriumsoola veevaba, dihüdraat- või pentahüdraatvorm

Einecs

200-675-3

Keemiline valem

Veevaba vorm:

C6H5O7Na3

Hüdraatunud vorm:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 või 5)

Molekulmass

258,07 (veevaba vorm)

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne pulber või värvusetud kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi:

veevaba vorm:

mitte üle 1,0 %

dihüdraat:

mitte üle 13,5 %

pentahüdraat:

mitte üle 30,3 %

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

5 % lahuse pH

7,5–9,0

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

E 332 (i) MONOKAALIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Monokaaliumtsitraat

 

Ühealuseline kaaliumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Monokaaliumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe monokaaliumsool

Sidrunhappe monokaaliumsoola veevaba vorm

Einecs

212-753-4

Keemiline valem

C6H7O7K

Molekulmass

230,21

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne teraline pulber või läbipaistvad kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

3,5–3,8

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

E 332 (ii) TRIKAALIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Trikaaliumtsitraat

Kahealuseline kaaliumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Trikaaliumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trikaaliumsool

Sidrunhappe trikaaliumsoola monohüdraatvorm

Einecs

212-755-5

Keemiline valem

C6H5O7K3·H2O

Molekulmass

324,42

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge hügroskoopne teraline pulber või läbipaistvad kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 6,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

5 % lahuse pH

7,5–9,0

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

E 333 (i) MONOKALTSIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Monokaltsiumtsitraat

Ühealuseline kaltsiumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Monokaltsiumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe monokaltsiumsool

Sidrunhappe monokaltsiumsoola monohüdraatvorm

Keemiline valem

(C6H7O7)2Ca· H2O

Molekulmass

440,32

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 7,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

3,2–3,5

Fluoriidid

Mitte üle 30 mg/kg (ümber arvutatuna fluoriks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraati lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 333 (ii) DIKALTSIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Dikaltsiumtsitraat

Kahealuseline kaltsiumtsitraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Dikaltsiumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe dikaltsiumsool

Sidrunhappe dikaltsiumsoola trihüdraatvorm

Keemiline valem

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulmass

530,42

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 20,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Fluoriidid

Mitte üle 30 mg/kg (ümber arvutatuna fluoriks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraati lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 333 (iii) TRIKALTSIUMTSITRAAT

Sünonüümid

Trikaltsiumtsitraat

Kolmealuseline kaltsiumtsitraa

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Trikaltsiumtsitraat

2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhappe trikaltsiumsool

Sidrunhappe trikaltsiumsoola tetrahüdraatvorm

Einecs

212-391-7

Keemiline valem

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulmass

570,51

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge peen pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tsitraadi ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 14,0 % (kuivatatakse 180 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Fluoriidid

Mitte üle 30 mg/kg (ümber arvutatuna fluoriks)

Arseen

Mitte üle 1 mg/kg

Plii

Mitte üle 1 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 5 mg/kg

Karbonaadid

1 g kaltsiumtsitraati lahustamisel 10 ml 2 N soolhappes ei tohi gaasi eralduda rohkem kui mõni üksik mull

E 334 L(+)-VIINHAPE

Määratlus

 

Keemilised nimetused

L-viinhape

L-2,3-dihüdroksübutaandihape

D-α, β-dihüdroksümerevaikhape

Einecs

201-766-0

Keemiline valem

C4H6O6

Molekulmass

150,09

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvitu või poolläbipaistev kristalne tahkis või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamisvahemik

168–170 oC

B.

Tartraadi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 0,5 % (kuivatatakse P2O5 kohal 3 tundi)

Sulfaattuhk

Mitte üle 1 000 mg/kg (kaltsineeritakse 800 ± 25 oC juures)

20(massi/mahu)protsendilise vesilahuse eripöörang

[α]D 20 on +11,5o kuni +13,5o

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

E 335 (i) MONONAATRIUMTARTRAAT

Sünonüümid

L-(+)-viinhappe mononaatriumsool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe mononaatriumsool

L-(+)-viinhappe mononaatriumsoola monohüdraatvorm

Keemiline valem

C4H5O6Na· H2O

Molekulmass

194,05

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvitud läbipaistvad kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tartraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 10,0 % (kuivatatakse 105 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 335 (ii) DINAATRIUMTARTRAAT

Määratlus

 

Keemilised nimetused

Dinaatrium-L-tartraat

Dinaatrium-(+)-tartraat

Dinaatrium-(+)-2,3-dihüdroksübutaandihape

L-(+)-viinhappe dinaatriumsoola dihüdraatvorm

Einecs

212-773-3

Keemiline valem

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulmass

230,8

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud läbipaistvad kristallid

Identifitseerimine

 

A.

Tartraadi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvuse proov

1 g proovi lahustub 3 ml vees. Lahustumatu etanoolis

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 17,0 % (kuivatatakse 150 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

7,0–7,5

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 336 (i) MONOKAALIUMTARTRAAT

Sünonüümid

Ühealuseline kaaliumtartraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

L-(+)-viinhappe monokaaliumsoola veevaba vorm

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe monokaaliumsool

Keemiline valem

C4H5O6K

Molekulmass

188,16

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 98 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne või teraline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tartraadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

B.

Sulamistemperatuur

230 oC

Puhtus

 

1 % vesilahuse pH

3,4

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 1,0 % (kuivatatakse 105 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 336 (ii) DIKAALIUMTARTRAAT

Sünonüümid

Kahealuseline kaaliumtartraat

Määratlus

 

Keemilised nimetused

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe dikaaliumsool

L-(+)-viinhappe dikaaliumsool 0,5 vee molekuliga

Einecs

213-067-8

Keemiline valem

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulmass

235,2

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge kristalne või teraline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tartraadi ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

1 % vesilahuse pH

7,0–9,0

Massikadu kuivatamisel

Mitte üle 4,0 % (kuivatatakse 150 oC juures 4 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 337 KAALIUMNAATRIUMTARTRAAT

Sünonüümid

Kaaliumnaatrium-L-(+)-tartraat

Rochelle’i sool

Seignette’i sool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

L-2,3-dihüdroksübutaandihappe kaaliumnaatriumsool

Kaaliumnaatrium-L-(+)-tartraat

Einecs

206-156-8

Keemiline valem

C4H4O6KNa· 4H2O

Molekulmass

282,23

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 99 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvusetud kristallid või valge kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Tartraadi, kaaliumi ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvuse proov

1 g proovi lahustub 1 ml vees; lahustumatu etanoolis

C.

Sulamisvahemik

70–80 oC

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

21,0–26,0 % (kuivatatakse 150 oC juures 3 tundi)

Oksalaadid

Pärast kuivatamist mitte üle 100 mg/kg (ümber arvutatuna oblikhappeks)

1 % vesilahuse pH

6,5–8,5

Arseen

Mitte üle 3 mg/kg

Plii

Mitte üle 5 mg/kg

Elavhõbe

Mitte üle 1 mg/kg

Raskmetallid (ümber arvutatuna pliiks)

Mitte üle 10 mg/kg

E 338 FOSFORHAPE

Sünonüümid

Ortofosforhape

Monofosforhape

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Fosforhape

Einecs

231-633-2

Keemiline valem

H3PO4

Molekulmass

98,00

Analüüs

Fosforhape on müügil mitmesuguse kontsentratsiooniga vesilahusena. Põhiaine sisaldus on vähemalt 67,0 %, kuid mitte üle 85,7 %.

Kirjeldus

Selge, värvitu viskoosne vedelik

Identifitseerimine

 

A.

Happe ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

Puhtus

 

Lenduvad happed

Kuni 10 mg/kg (väljendatud äädikhappena)

Kloriidid

Kuni 200 mg/kg (väljendatud kloorina)

Nitraadid

Kuni 5 mg/kg (väljendatud NaNO3-na)

Sulfaadid

Kuni 1 500 mg/kg (väljendatud CaSO4-na)

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

Märkus:

Käesolev spetsifikatsioon on 75 % vesilahuse kohta

 

E 339 (i) MONONAATRIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Mononaatriummonofosfaat

Happeline mononaatriummonofosfaat

Mononaatriumortofosfaat

Ühealuseline naatriumfosfaat

Naatriumdivesinikmonofosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumdivesinikmonofosfaat

Einecs

231-449-2

Keemiline valem

Veevaba vorm: NaH2PO4

Monohüdraat: NaH2PO4·H2O

Dihüdraat: NaH2PO4·2H2O

Molekulmass

Veevaba vorm: 119,98

Monohüdraat: 138,00

Dihüdraat: 156,01

Analüüs

Pärast kuivatamist 60 oC juures üks tund ja seejärel 105 oC juures neli tundi on NaH2PO4 sisaldus proovis vähemalt 97 %

P2O5 sisaldus

58,0–60,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge, lõhnatu, õhu käes pisut vedelduv pulber, kristallid või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Naatriumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis või eetris lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

4,1–5,0

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Veevaba soola korral kuni 2,0 %, monohüdraadi korral kuni 15,0 % ja dihüdraadi korral kuni 25 % (kuivatatakse 60 oC juures üks tund ja seejärel 105 oC juures neli tundi)

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 339 (ii) DINAATRIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Dinaatriummonofosfaat

Sekundaarne naatriumfosfaat

Dinaatriumortofosfaat

Happeline dinaatriumfosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Dinaatriumvesinikmonofosfaat

Dinaatriumvesinikortofosfaat

Einecs

231-448-7

Keemiline valem

Veevaba vorm: Na2HPO4

Hüdraat: Na2HPO4·nH2O (n = 2, 7 või 12)

Molekulmass

141,98 (veevaba vorm)

Analüüs

Pärast kuivatamist 40 oC juures kolm tundi ja seejärel 105 oC juures viis tundi on Na2HPO4 sisaldus proovis vähemalt 98 %

P2O5 sisaldus

49–51 % veevabast massist

Kirjeldus

Veevaba dinaatriumvesinikfosfaat on valge hügroskoopne lõhnatu pulber. Müügil olevad hüdraatunud vormid on dihüdraat (valge lõhnatu kristalne tahkis), heptahüdraat (valget värvi murenevad lõhnatud kristallid või teraline pulber) ja dodekahüdraat (valget värvi murenevad lõhnatud kristallid või pulber)

Identifitseerimine

 

A.

Naatriumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

8,4–9,6

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Pärast kuivatamist 40 oC juures kolm tundi ja seejärel 105 oC juures viis tundi on massikadu järgmine: veevaba vormi korral kuni 5,0 %, dihüdraadi korral kuni 22,0 %, heptahüdraadi korral kuni 50,0 % ja dodekahüdraadi korral kuni 61,0 %

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 339 (iii) TRINAATRIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Naatriumfosfaat

Kolmealuseline naatriumfosfaat

Trinaatriumortofosfaat

Määratlus

Trinaatriumfosfaat saadakse vesilahustest ning kristalliseeritakse kas veevabas vormis või 1/2, 1, 6, 8 või 12 molekuli H2O-ga. Dodekahüdraat kristalliseeritakse alati vesilahustest liigse naatriumhüdroksiidi lisamise teel. See sisaldab 1/4 molekuli NaOH-d

Keemiline nimetus

Trinaatriummonofosfaat

Trinaatriumfosfaat

Trinaatriumortofosfaat

Einecsi

231-509-8

Keemiline valem

Veevaba vorm: Na3PO4

Hüdraatunud vorm: Na3PO4·nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 või 12)

Molekulmass

163,94 (veevaba vorm)

Analüüs

Naatriumfosfaadi veevaba ja hüdraatunud vorm, välja arvatud dodekahüdraat, sisaldab vähemalt 97,0 % Na3PO4 veevabast massist. Naatriumfosfaatdodekahüdraadis on Na3PO4 sisaldus vähemalt 92,0 % läbikuumutatud massist

P2O5 sisaldus

40,5–43,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valged lõhnatud kristallid, graanulid või kristalliline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Naatriumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

11,5–12,5

Puhtus

 

Massikadu põletamisel

Pärast kuivatamist 120 oC juures kaks tundi ja põletamist ligikaudu 800 oC juures 30 minutit on massikadu veevaba vormi korral kuni 2,0 %, monohüdraadi korral kuni 11,0 % ja dodekahüdraadi korral 45,0–58,0 %

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 340 (i) MONOKAALIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Ühealuseline kaaliumfosfaat

Monokaaliummonofosfaat

Kaaliumortofosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaaliumdivesinikfosfaat

Monokaaliumdivesinikortofosfaat

Monokaaliumdivesinikmonofosfaat

Einecs

231-913-4

Keemiline valem

KH2PO4

Molekulmass

136,09

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures neli tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98,0 %.

P2O5 sisaldus

51,0–53,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Värvitud ja lõhnatud hügroskoopsed kristallid või valge hügroskoopne teraline või kristalne pulber

Identifitseerimine

 

A.

Kaaliumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

4,2–4,8

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2,0 % (kuivatatakse 105 oC juures neli tundi)

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 340 (ii) DIKAALIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Dikaaliummonofosfaat

Sekundaarne kaaliumfosfaat

Happeline dikaaliumfosfaat

Dikaaliumortofosfaat

Kahealuseline kaaliumfosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Dikaaliumvesinikmonofosfaat

Dikaaliumvesinikfosfaat

Dikaaliumvesinikortofosfaat

Einecs

231-834-5

Keemiline valem

K2HPO4

Molekulmass

174,18

Analüüs

Pärast kuivatamist 105 oC juures neli tundi on põhiaine sisaldus vähemalt 98 %

P2O5 sisaldus

40,3–41,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge või värvitu teraline pulber, kristallid või mass; õhu käes vedelduv aine

Identifitseerimine

 

A.

Kaaliumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

8,7–9,4

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2,0 % (kuivatatakse 105 oC juures neli tundi)

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 340 (iii) TRIKAALIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Kaaliumfosfaat

Kolmealuseline kaaliumfosfaat

Trikaaliumortofosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Trikaaliummonofosfaat

Trikaaliumfosfaat

Trikaaliumortofosfaat

Einecs

231-907-1

Keemiline valem

Veevaba vorm: K3PO4

Hüdraatunud vorm: K3PO4·nH2O (n = 1 või 3)

Molekulmass

212,27 (veevaba vorm)

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 97 % läbikuumutatud massist

P2O5 sisaldus

30,5–33,0 % läbikuumutatud massist

Kirjeldus

Värvitud või valged hügroskoopsed lõhnatud kristallid või graanulid. Müügil olevad hüdraatunud vormid on monohüdraat ja trihüdraat

Identifitseerimine

 

A.

Kaaliumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees hästi lahustuv. Etanoolis lahustumatu

C.

1 % lahuse pH

11,5–12,3

Puhtus

 

Massikadu põletamisel

Veevaba vorm: kuni 3,0 %; hüdraatunud vorm: kuni 23,0 %. (Kuivatatakse 105 oC juures üks tund ja seejärel põletatakse ligikaudu 800 ± 25 oC juures 30 minutit)

Vees lahustumatud ained

Kuni 0,2 % veevabast massist

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 341 (i) MONOKALTSIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Ühealuseline kaltsiumfosfaat

Monokaltsiumortofosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsiumdivesinikfosfaat

Einecs

231-837-1

Keemiline valem

Veevaba vorm: Ca(H2PO4)2

Monohüdraat: Ca(H2PO4)2·H2O

Molekulmass

234,05 (veevaba vorm)

252,08 (monohüdraat)

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 95 % veevabast massist

P2O5 sisaldus

55,5–61,1 % veevabast massist

Kirjeldus

Teraline pulber või valged õhu käes vedelduvad kristallid või graanulid

Identifitseerimine

 

A.

Kaltsiumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

CaO sisaldus

23,0–27,5 % (veevaba vorm)

19,0–24,8 % (monohüdraat)

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Veevaba vormi korral kuni 14 % (kuivatatakse 105 oC juures neli tundi)

Monohüdraadi korral kuni 17,5 % (kuivatatakse 60 oC juures üks tund ja seejärel 105 oC juures neli tundi)

Massikadu põletamisel

Veevaba vormi korral kuni 17,5 % (põletatakse 800 ± 25 oC juures 30 minutit)

Monohüdraadi korral kuni 25,0 % (kuivatatakse 105 oC juures üks tund ja seejärel põletatakse 800 ± 25 oC juures 30 minutit)

Fluoriid

Kuni 30 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 341 (ii) DIKALTSIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Kahealuseline kaltsiumfosfaat

Dikaltsiumortofosfaat

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsiummonovesinikfosfaat

Kaltsiumvesinikortofosfaat

Sekundaarne kaltsiumfosfaat

Einecs

231-826-1

Keemiline valem

Veevaba vorm: CaHPO4

Dihüdraat: CaHPO4·2H2O

Molekulmass

136,06 (veevaba vorm)

172,09 (dihüdraat)

Analüüs

Pärast kuivatamist 200 oC juures kolm tundi on CaHPO4 sisaldus proovis 98–102 %

P2O5 sisaldus

50,0–52,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valged kristallid või graanulid või teraline või mitteteraline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Kaltsiumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvuse proov

Vees halvasti lahustuv. Etanoolis lahustumatu

Puhtus

 

Massikadu põletamisel

Veevaba vormi korral kuni 8,5 %, dihüdraadi korral kuni 26,5 % (põletatakse 800 ± 25 oC juures 30 minutit)

Fluoriid

Kuni 50 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 341 (iii) TRIKALTSIUMFOSFAAT

Sünonüümid

Kolmealuseline kaltsiumfosfaat

Kaltsiumortofosfaat

Pentakaltsiumhüdroksümonofosfaat

Kaltsiumhüdroksüapatiit

Määratlus

Trikaltsiumfosfaat koosneb fosforhappe neutraliseerimisel kaltsiumhüdroksiidiga saadud kaltsiumfosfaatide muutuvast segust ja tema ligikaudne koostis on 10CaO· 3P2O5·H2O

Keemiline nimetus

Pentakaltsiumhüdroksümonofosfaat

Trikaltsiummonofosfaat

Einecs

235-30-6 (Pentakaltsiumhüdroksümonofosfaat)

231-840-8 (Kaltsiumortofosfaat)

Keemiline valem

Ca5(PO4)3·OH või Ca3(PO4)2

Molekulmass

502 või 310

Analüüs

Põhiaine sisaldus on vähemalt 90 % läbikuumutatud massist

P2O5 sisaldus

38,5–48,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Õhu käes stabiilne valge lõhnatu ja maitsetu pulber

Identifitseerimine

 

A.

Kaltsiumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

Lahustuvus

Vees praktiliselt lahustumatu, etanoolis lahustumatu, lahjendatud soolhappes ja lahjendatud lämmastikhappes lahustuv

Puhtus

 

Massikadu põletamisel

Kuni 8 % (põletatakse 800 ± 25 oC juures konstantse kaaluni)

Fluoriid

Kuni 50 mg/kg (väljendatud fluorina)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 343 (i) MAGNEESIUMDIVESINIKFOSFAAT

Sünonüümid

Magneesiumdivesinikortofosfaat

 

 

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Magneesiumdivesinikfosfaat

Einecs

236 – 004 – 6

Keemiline valem

Mg(H2PO4)2·nH2O (n = 0 – 4)

Molekulmass

218,30 (veevaba vorm)

Analüüs

Vähemalt 51,0 % pärast kuumutamist

Kirjeldus

Valge lõhnatu kristalliline pulber, mis lahustub vees halvasti

Identifitseerimine

 

A.

Magneesiumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

MgO sisaldus

Vähemalt 21,5 % pärast kuumutamist

Puhtus

 

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (ümberarvestatuna fluoriks)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 343 (ii) MAGNEESIUMVESINIKFOSFAAT

Sünonüümid

Magneesiumvesinikortofosfaat

 

 

 

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Magneesiumvesinikfosfaat

Einecs

231 – 823 – 5

Keemiline valem

MgHPO4·nH2O (n = 0 – 3)

Molekulmass

120,30 (veevaba vorm)

Analüüs

Vähemalt 96 % pärast kuumutamist

Kirjeldus

Valge lõhnatu kristalliline pulber, mis lahustub vees halvasti

Identifitseerimine

 

A.

Magneesiumi ja fosfaadi proovid on positiivsed

 

B.

MgO sisaldus

Vähemalt 33,0 % veevabast massist

Puhtus

 

Fluoriid

Kuni 10 mg/kg (ümberarvestatuna fluoriks)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 4 mg/kg

Kaadmium

Kuni 1 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 350 (i) NAATRIUMMALAAT

Sünonüümid

DL-(±)-õunhappe naatriumisool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-(±)-dinaatriummalaat

Keemiline valem

Hemihüdraatvorm: C4H4Na2O5·1/2 H2O

Trihüdraat: C4H4Na2O5·3H2O

Molekulmass

Hemihüdraatvorm: 187,05

Trihüdraatvorm: 232,10

Analüüs

Sisaldus vähemalt 98,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge värvusega kristalliline pulber või tombud

Identifitseerimine

 

A.

1,2-dikarboksüülhappe ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

Asovärvi moodustamine

Positiivne

C.

Lahustuvus

Vees lahustub hästi

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Hemihüdraatvorm: kuni 7,0 % (130o C, 4 tundi); trihüdraatvorm: 20,5–23,5 % (130o C, 4 tundi)

Aluselisus

Kuni 0,2 % ümberarvestatuna Na2CO3-ks

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Malehape

Kuni 0,05 %

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 350 (ii) NAATRIUMVESINIKMALAAT

Sünonüümid

DL-(±)-õunhappe naatriumisool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-(±)-naatriumvesinikmalaat

Keemiline valem

C4H5NaO5

Molekulmass

156,07

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,0 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge pulber

Identifitseerimine

 

A.

1,2-dikarboksüülhappe ja naatriumi proovid on positiivsed

 

B.

Asovärvi moodustamine

Positiivne

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2,0 % (110 oC, 3 tundi)

Malehape

Kuni 0,05 %

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 351 KAALIUMMALAAT

Sünonüümid

Õunhappe kaaliumisool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-kaaliummalaat

Keemiline valem

C4H4K2O5

Molekulmass

210,27

Analüüs

Sisaldus vähemalt 59,5 %

Kirjeldus

Värvusetu või peaaegu värvusetu vesilahus

Identifitseerimine

 

A.

1,2-dikarboksüülhappe ja kaaliumi proovid on positiivsed

 

B.

Asovärvi moodustamine

Positiivne

Puhtus

 

Aluselisus

Kuni 0,2 % ümberarvestatuna K2CO3-ks

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Malehape

Kuni 0,05 %

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 352 (i) KALTSIUMMALAAT

Sünonüümid

Õunhappe kaltsiumisool

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-(±)-kaltsiummalaat

Keemiline valem

C4H5CaO5

Molekulmass

172,14

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge pulber

Identifitseerimine

 

A.

Malaadi, 1,2-dikarboksüülhappe ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

B.

Asovärvi moodustamine

Positiivne

C.

Lahustuvus

Vees lahustub halvasti

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2 % (100 oC, 3 tundi)

Aluselisus

Kuni 0,2 % (ümberarvestatuna CaCO3-ks)

Malehape

Kuni 0,05 %

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Fluoriid

Kuni 30 mg/kg

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 352 (ii) KALTSIUMVESINIKMALAAT

Sünonüümid

 

Määratlus

 

Keemiline nimetus

DL-(±)-kaltsiumvesinikmalaat

Keemiline valem

(C4H5O5)2Ca

Analüüs

Sisaldus vähemalt 97,5 % veevabast massist

Kirjeldus

Valge pulbr

Identifitseerimine

 

A.

1,2-dikarboksüülhappe ja kaltsiumi proovid on positiivsed

 

B.

Asovärvi moodustamine

Positiivne

Puhtus

 

Massikadu kuivatamisel

Kuni 2,0 % (110 oC, 3 tundi)

Malehape

Kuni 0,05 %

Fumaarhape

Kuni 1,0 %

Fluoriid

Kuni 30 mg/kg

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 353 METAVIINHAPE

Sünonüümid

 

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Metaviinhape

Keemiline valem

C4H6O6

Sisaldus

Vähemalt 99,5 %

Kirjeldus

Valge või kollaka värvusega pulber või kristallid. Õhu käes kergesti vedelduv, nõrga karamellilõhnaga

Identifitseerimine

 

A.

Lahustub väga hästi vees ja etanoolis

B.

Katseklaasi viiakse 1–10 mg lisaainet, 2 ml kontsentreeritud väävelhapet ja 2 tilka sulforesortsinoolreaktiivi. Segu kuumutamisel temperatuurini 150 oC tekib intensiivne violetne värvus

Puhtus

 

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 354 KALTSIUMTARTRAAT

Sünonüümid

 

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaltsium-L(+)-2,3-dihüdroksübutaandioaatdihüdraat

Keemiline valem

C4H4CaO6.2H2O

Molekulmass

224,18

Sisaldus

Vähemalt 98,0 %

Kirjeldus

Valge või määrdunudvalge värvusega peen kristalliline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Lahustub halvasti vees. Lahustuvus ligikaudu 0,01g/100 ml vees (20 oC). Lahustub vähe etanoolis. Lahustub halvasti dietüüleetris. Lahustub hapetes

 

B.

Eripöörang [α]20 D

+7,0°< [α]20D < +7,4° (0,1 % lahus 1N HCl-s)

C.

5-protsendilise lahuse pH

6,0–9,0

Puhtus

 

Sulfaadid (H2SO4-na)

Kuni 1 g/kg

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 355 ADIPIINHAPE

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Heksaandihape, 1,4-butaandikarboksüülhape

Einecs

204-673-3

Keemiline valem

C6H10O4

Molekulmass

146,14

Analüüs

Sisaldus vähemalt 99,6 %

Kirjeldus

Valge värvusega lõhnatud kristallid või kristalliline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuuri vahemik

151,5–154,0 oC

B.

Lahustuvus

Vees lahustub halvasti. Etanoolis lahustub hästi

Puhtus

 

Vesi

Kuni 0,2 % (Karl Fischeri meetod)

Sulfaattuhk

Kuni 20 mg/kg

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 356 NAATRIUMADIPAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Naatriumadipaat

Einecs

231-293-5

Keemiline valem

C6H8Na2O4

Molekulmass

190,11

Sisaldus

Sisaldus on vähemalt 99,0 % (veevabast massist)

Kirjeldus

Valge värvusega lõhnatud kristallid või kristalliline pulber

Identifitseerimine

 

A.

Sulamistemperatuuri vahemik

151–152 °C (adip(iin)happe jaoks)

B.

Lahustuvus

Ligikaudu 50 g/100 ml vees (20 oC)

C.

Naatriumi proov on positiivne

 

Puhtus

 

Vesi

Kuni 3 % (Karl Fischeri järgi)

Arseen

Kuni 3 mg/kg

Plii

Kuni 5 mg/kg

Elavhõbe

Kuni 1 mg/kg

E 357 KAALIUMADIPAAT

Määratlus

 

Keemiline nimetus

Kaaliumadipaat

Einecs

242-838-1

Keemiline valem

C6H8K2O4

Molekulmass

222,32