ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 200

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
29. juuli 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 727/2008, 24. juuli 2008, millega lõpetatakse uut eksportijat käsitlev läbivaatamine seoses määrusega (EÜ) nr 130/2006, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit viinhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 728/2008, 28. juuli 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 729/2008, 28. juuli 2008, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris teatavad nimetused (Czwórniak (GTE), Dwójniak (GTE), Półtorak (GTE), Trójniak (GTE))

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 730/2008, 28. juuli 2008, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis (Carnalentejana (KPN))

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 731/2008, 28. juuli 2008, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 seoses kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel nõutava lisatagatisega

10

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/79/EÜ, 28. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine IPBC selle I lisasse ( 1 )

12

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/80/EÜ, 28. juuli 2008, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool (K-HDO) selle I lisasse ( 1 )

15

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

Euroopa Kohtu kodukorra muudatused

18

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/621/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2008, millega muudetakse Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorda seoses keeltekasutuse korraga kohtulahendite uuesti läbivaatamise menetluses

20

 

 

2008/622/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. juuli 2008, millega tühistatakse otsus 2005/183/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas

22

 

 

Komisjon

 

 

2008/623/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 24. juuli 2008, ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Eestis 2007. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3723 all)

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 727/2008,

24. juuli 2008,

millega lõpetatakse uut eksportijat käsitlev läbivaatamine seoses määrusega (EÜ) nr 130/2006, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit viinhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

1.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EÜ) nr 130/2006 (2) kehtestas nõukogu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV”) pärit viinhappe impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu (edaspidi „esialgne uurimine”). Kehtivad meetmed sisaldavad väärtuselist tollimaksu määra 34,9 %, välja arvatud mitmete selgesõnaliselt nimetatud ettevõtjate puhul, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 150/2008 (3) muutis nõukogu pärast algmääruse artikli 11 lõike 3 alusel toimunud vahepealset läbivaatamist meetmete ulatust.

2.   KÄESOLEV UURIMINE

2.1.   Läbivaatamise taotlus

(3)

Pärast lõplike dumpinguvastaste meetmete kehtestamist sai komisjon taotluse uue eksportija läbivaatamiseks algmääruse artikli 11 lõike 4 alusel. Taotlus toetus väidetel, et eksportiv tootja Fuyang Genebest Chemical Industry Co Ltd. (edaspidi „taotleja”)

ei eksportinud viinhapet enne esialgse uurimise uurimisperioodi ega selle ajal;

ei olnud seotud ühegi eksportiva tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse määrusega (EÜ) nr 130/2006 kehtestatud meetmeid;

alustas viinhappe eksportimist ühendusse pärast esialgse uurimise uurimisperioodi lõppu;

tegutseb turumajanduse tingimustes, mis on määratletud algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c, või teise võimalusena taotleb individuaalset kohtlemist vastavalt algmääruse artikli 9 lõikele 5.

2.2.   Uut eksportijat käsitleva läbivaatamise algatamine

(4)

Komisjon tutvus taotleja esitatud esmapilgul usutavate tõenditega ning pidas neid piisavaks põhjuseks, et algatada läbivaatamine algmääruse artikli 11 lõike 4 alusel. Pärast konsulteerimist nõuandekomiteega ja pärast ühenduse tootmisharule märkuste esitamise võimaluse andmist algatas komisjon määrusega (EÜ) nr 1406/2007 (4) määruse (EÜ) nr 130/2006 läbivaatamise taotleja suhtes.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1406/2007 artiklile 2 tunnistati kehtetuks dumpinguvastane tollimaks, mis oli kehtestatud määrusega (EÜ) nr 130/2006 taotleja toodetud viinhappe impordi suhtes. Samal ajal anti tolliasutustele vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 korraldus astuda vajalikke samme taotleja toodetud viinhappe impordi registreerimiseks.

2.3.   Vaatlusalune toode

(6)

Käesolevas läbivaatamises käsitletakse vaatlusaluse tootena sama viinhapet, mis on määratletud esialgses uurimises, tingimusel et toimub määrusega (EÜ) nr 150/2008 kehtestatud meetmete ulatuse piiramine.

2.4.   Asjaomased isikud

(7)

Komisjon teatas ühenduse tootmisharule, taotlejale ja eksportiva riigi esindajatele ametlikult läbivaatamise algatamisest. Huvitatud isikutele anti võimalus oma seisukohad kirjalikult ja suuliselt teatavaks teha.

(8)

Komisjon saatis taotlejale turumajandusliku kohtlemise taotluse vormi ja küsimustiku ning sai ettenähtud tähtaja jooksul vastuse.

(9)

Komisjon kogus ja kontrollis kogu analüüsiks vajalikku teavet ning tegi kontrollkäigu taotleja tööruumidesse.

2.5.   Läbivaatamisega seotud uurimisperiood

(10)

Dumpingu uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. aprillist 2006 kuni 30. septembrini 2007 (edaspidi „läbivaatamise uurimisperiood”).

3.   UURIMISE TULEMUSED

3.1.   Järeldused

(11)

Küsimustiku vastusest selgus, et eksportmüügitehingute arv vastas läbivaatamise taotluses esitatud arvule ning et kõnealune müük oli väidetavalt suunatud ühendusse.

(12)

Uurimine näitas, et taotleja ei eksportinud vaatlusalust toodet (määratletud eespool jaotises 2.3) otse läbivaatamise uurimisperioodi ajal. Eksporditehingud tegi tegelikult Hiina RV sõltumatu edasimüüja, kellele taotleja väljastas siseriikliku arve. Taotlejal oli võimalik esitada üksnes tollideklaratsiooni vormid, millel oli näidatud, et kaubad eksporditi Hiina RVst, kuid ei olnud märgitud ekspordi sihtkohta. Taotleja tööruumides viidi läbi täiendav uurimine, et saada ja kontrollida vajalikke tõendeid väidetava ekspordi kohta ühendusse.

(13)

Ekspordidokumentide kontrollimine ei näidanud, et kaubad oleksid suunatud ühenduses vabasse ringlusse. Kaubad laaditi maha kahes ühenduse sadamas, kuid arved olid adresseeritud väljaspool ühendust kolmandas riigis asuvale tarbijale. Edasimüüja kinnitas, et kaupade lõppsihtkoht oli väljaspool ühendust, kus asus lõpptarbija.

(14)

Analüüsiti ka Eurostati viinhapet käsitlevat impordistatistikat. Impordistatistika analüüs kinnitas, et taotleja eksporditud kaupu ei suunatud ühenduses vabasse ringlusse.

3.2.   Kokkuvõte

(15)

Eespool esitatud järelduste põhjal otsustati, et taotleja ei suutnud tõendada, et ta vastas uue eksportija kriteeriumidele algmääruse artikli 11 lõike 4 tähenduses.

(16)

Käesoleva uurimise eesmärk oli kindlaks teha taotleja individuaalne dumpingumarginaal, mis väidetavalt erines kehtivast jääkmarginaalist, mida kohaldatakse Hiina RVst pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes. Taotlus põhines peamiselt väitel, et taotleja alustas viinhappe eksportimist ühendusse pärast esialgse uurimise uurimisperioodi lõppu ning et ta eksportis vaatlusalust toodet ühendusse läbivaatamisega seotud uurimisperioodi ajal.

(17)

Uurimises jõuti järeldusele, et kuna taotleja ei eksportinud vaatlusalust toodet ühendusse läbivaatamisega seotud uurimisperioodi ajal, ei saanud komisjon kindlaks teha, kas taotleja individuaalne dumpingumarginaal erines tõepoolest esialgse uurimise tulemusena kehtestatud jääkmarginaalist. Seetõttu tuleks taotleja taotlus tagasi lükata ja uut eksportijat käsitlev läbivaatamine lõpetada. Järelikult tuleks taotleja suhtes jätta kehtima esialgse uurimise tulemusena kehtestatud dumpinguvastase jääktollimaksu määr 34,9 %.

4.   TAGASIULATUVA JÕUGA DUMPINGUVASTASED TOLLIMAKSUD

(18)

Eespool nimetatud uurimistulemustest lähtudes kehtestatakse taotleja suhtes tagasiulatuva jõuga dumpinguvastane tollimaks vaatlusaluse toote impordi eest, mis kuulub registreerimisele vastavalt määruse (EÜ) nr 1406/2007 artiklile 3.

5.   LÕPPSÄTTED

(19)

Taotlejat, ühenduse tootmisharu ja eksportiva riigi esindajaid teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mis viisid eespool kirjeldatud järeldusteni, ning neile anti võimalus esitada märkusi. Ei saadud ühtki märkust, mille tõttu oleks tulnud eespool esitatud järeldusi muuta.

(20)

Kõnealune läbivaatamine ei mõjuta tähtaega, millal määrusega (EÜ) nr 130/2006 (muudetud määrusega (EÜ) nr 150/2008) kehtestatud meetmed lõppevad vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga lõpetatakse määrusega (EÜ) nr 1406/2007 algatatud uut eksportijat käsitlev läbivaatamine ning kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1406/2007 artiklis 1 määratletud impordi suhtes dumpinguvastane tollimaks, mida kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 130/2006 (muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 150/2008) artiklile 1 „kõigi muude äriühingute” suhtes Hiina Rahvavabariigis.

2.   Dumpinguvastast tollimaksu, mida vastavalt määruse (EÜ) nr 130/2006 (muudetud määrusega (EÜ) nr 150/2008) artikli 1 lõikele 2 kohaldatakse „kõigi muude äriühingute” suhtes Hiina Rahvavabariigis, kohaldatakse alates 1. detsembrist 2007 viinhappe impordi suhtes, mis on registreeritud vastavalt määruse (EÜ) nr 1406/2007 artiklile 3.

3.   Tolliasutused peavad lõpetama määruse (EÜ) nr 1406/2007 artikli 3 kohase registreerimise.

4.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

B. HORTEFEUX


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT L 23, 27.1.2006, lk 1.

(3)  ELT L 48, 22.2.2008, lk 1.

(4)  ELT L 312, 30.11.2007, lk 12.


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 728/2008,

28. juuli 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1)

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (2) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel kehtestab komisjon kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel kõnealuse määruse XV lisa A osas osutatud toodete ja ajavahemike puhul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikliga 138 ette nähtud kindlad impordiväärtused.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 29. juulil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 590/2008 (ELT L 163, 24.6.2008, lk 24).


LISA

Kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

28,9

TR

80,1

XS

27,8

ZZ

45,6

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

90,4

ZZ

90,4

0805 50 10

AR

94,3

US

49,4

UY

77,3

ZA

88,7

ZZ

77,4

0806 10 10

CL

67,1

EG

130,7

IL

145,6

TR

124,0

ZZ

116,9

0808 10 80

AR

106,0

BR

94,7

CL

97,9

CN

87,9

NZ

117,1

US

112,4

ZA

94,6

ZZ

101,5

0808 20 50

AR

71,0

CL

65,5

NZ

97,1

ZA

104,5

ZZ

84,5

0809 10 00

TR

176,4

US

186,2

ZZ

181,3

0809 20 95

TR

450,3

US

225,7

ZZ

338,0

0809 30

TR

148,7

ZZ

148,7

0809 40 05

BA

95,0

IL

116,7

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

98,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 729/2008,

28. juuli 2008,

millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris teatavad nimetused („Czwórniak” (GTE), „Dwójniak” (GTE), „Półtorak” (GTE), „Trójniak” (GTE))

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 8 lõike 2 esimese lõiguga ja vastavalt kõnealuse määruse artikli 19 lõikele 3 avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2) Poola taotlus registreerida nimetused „Czwórniak”, „Dwójniak”, „Półtorak” ja „Trójniak”.

(2)

Kuna määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 9 kohaselt ei ole komisjonile esitatud ühtegi vastuväidet, tuleb kõnealused nimetused registreerida.

(3)

Määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõikega 2 ette nähtud kaitset ei taotletud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud nimetused registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 1.

(2)  ELT C 266, 8.11.2007, lk 27, parandatud ELT C 83, 2.4.2008, lk 10 (Czwórniak); ELT C 268, 10.11.2007, lk 22, parandatud ELT C 43, 16.2.2008, lk 37 (Dwójniak); ELT C 267, 9.11.2007, lk 40, parandatud ELT C 83, 2.4.2008, lk 10 (Półtorak); ELT C 265, 7.11.2007, lk 29, parandatud ELT C 83, 2.4.2008, lk 10 (Trójniak).


LISA

EÜ asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ette nähtud tooted

Klass 1.8.   Muud asutamislepingu I lisas nimetatud tooted

„Czwórniak” (GTE)

„Dwójniak” (GTE)

„Półtorak” (GTE)

„Trójniak” (GTE)


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 730/2008,

28. juuli 2008,

millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Carnalentejana” (KPN))

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimese lõigu ja artikli 17 lõike 2 kohaselt vaatas komisjon läbi Portugali taotluse, millega soovitakse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (2) alusel registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Carnalentejana” spetsifikaadi muudatustele.

(2)

Kuna asjaomased muudatused ei ole väikesed määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 6 lõike 2 esimese lõigu kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas. (3) Kuna määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohaselt ei ole komisjonile esitatud ühtegi vastuväidet, tuleb muudatused heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muutmine käesoleva määruse lisas esitatud nimetuse osas on heaks kiidetud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 417/2008 (ELT L 125, 9.5.2008, lk 27).

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2156/2005 (ELT L 342, 24.12.2005, lk 54).

(3)  ELT C 255, 27.10.2007, lk 58.


LISA

Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted

Klass 1.1.   Värske liha (ja rups)

PORTUGAL

„Carnalentejana” (KPN)


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 731/2008,

28. juuli 2008,

millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 seoses kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel nõutava lisatagatisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 143 punkti b koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1249/96 (nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas) (2) artikli 5 lõike 1 esimese lõigu punktiga b on kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel ette nähtud eritagatis tagatistele, mis on ette nähtud komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad. (3) Kõnealune 95 euro suurune lisatagatis tonni kohta on põhjendatud erinevate kehtivate imporditollimaksudega pehme nisu eri kategooriate vahel, s.o kõrgekvaliteedilise pehme nisu või keskmise ja madala kvaliteediga pehme nisu vahel.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 608/2008 peatati teatavate teraviljade imporditollimaksud 2008/2009. turustusaastal, (4) mis lõpeb 30. juunil 2009, võimaldades neid uuesti enne kõnealust tähtpäeva kasutusele võtta, kui turutingimused seda nõuavad.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 608/2008 artikliga 2 alates 1. juulist 2008 välja antud impordisertifikaatide alusel toimuva impordi suhtes kohaldatavate imporditollimaksude ajutise peatamisega kaotati ajutiselt eriasjaolud, mis õigustasid eritagatiste süsteemi lisaks tagatistele, mis kaasnesid impordilitsentsiga. Võttes arvesse kõnealuseid uusi tingimusi, mida kohaldatakse pehme nisu impordi suhtes alates määruse (EÜ) nr 608/2008 jõustumisest, ei ole määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 5 lõike 1 teise lõiguga ette nähtud 95 euro suurune lisatagatis tonni kohta kuni imporditollimaksude taaskehtestamiseni enam põhjendatud.

(4)

Seepärast tuleks teha erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 ning selleks, et ettevõtjad ei peaks esitama lisatagatist, peaks hakkama käesolevat määrust kohaldama samal kuupäeval, mis on kindlaks määratud tollimaksude peatamiseks, s.o 1. juulil 2008.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 5 lõike 1 punktist b ei nõuta kõnealuses sättes osutatud lisatagatist määrusega (EÜ) nr 608/2008 kehtestatud pehme nisu imporditollimaksude peatamise ajal.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 514/2008 (ELT L 150, 10.6.2008, lk 7).

(4)  ELT L 166, 27.6.2008, lk 19.


DIREKTIIVID

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/12


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/79/EÜ,

28. juuli 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine IPBC selle I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta) (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Kõnealusesse loetellu kuulub IPBC.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on IPBCd hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 8: puidukonservandid.

(3)

Referentliikmesriigiks määratud Taani esitas 29. septembril 2006 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatamise tulemused alalises biotsiidide komitees 22. veebruaril 2008. aastal hindamisaruandesse.

(5)

Uuringutest ilmneb, et IPBCd sisaldavate biotsiidide kasutamisel puidukonservandina võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Seega on asjakohane kanda IPBC I lisasse, et kõikides liikmesriikides oleks võimalik IPBCd sisaldavate biotsiidide puidukonservandina kasutamise lube välja anda, muuta või tühistada vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikele 3.

(6)

Hindamisaruande tulemusi silmas pidades on asjakohane nõuda puidukonservandina kasutatavatele IPBCd sisaldavatele toodetele loa andmisel selliste riskivähendamismeetmete rakendamist, millega tagatakse riskide vähendamine vastuvõetava tasemeni vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 5 ja VI lisale. Eelkõige tuleks võtta asjakohaseid meetmeid mulla ja veekeskkonna kaitseks pärast toodete kasutamist, kuna hindamisel tehti kindlaks lubamatult suur risk nendele keskkonnaosadele ning tööstuslikuks ja/või erialaseks kasutuseks ette nähtud toodete kasutamisel tuleks kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid, kui ohtu tööstuslikule ja/või erialasele kasutajale ei ole võimalik vähendada muude vahendite abil.

(7)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada korraga kõikides liikmesriikides, et tagada toimeainena IPBCd sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(8)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku esitanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(9)

Lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid rakendada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3, eelkõige välja anda, muuta või tühistada tooteliiki 8 kuuluvate IPBCd sisaldavate biotsiidide kasutamise lube, et tagada nende vastavus direktiivile 98/8/EÜ.

(10)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2009. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2010.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2008/31/EÜ (ELT L 81, 20.3.2008, lk 57).

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisasse lisatakse järgmine kirje „nr 11”:

nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

tunnuskoodid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg

(v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„11

IPBC

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat

EÜ nr: 259-627-5

CASi nr: 55406-53-6

980 g/kg

1. juuli 2010

30. juuni 2012

30. juuni 2020

8

Liikmesriigid tagavad, et lube antakse järgmistel tingimustel.

 

Pidades silmas riskianalüüsi käigus tehtud prognoose, tuleb tööstuslikuks ja/või erialaseks kasutuseks lubatud toodete kasutamisel kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid, kui toote kasutusloa taotlemisel ei ole võimalik tõendada, et ohtu tööstuslikule ja/või erialasele kasutajale on võimalik vähendada lubatud tasemeni.

 

Arvestades mulla- ja veekeskkonna puhul kindlaks tehtud riske, tuleb kõnealuste keskkonnaosade kaitsmiseks võtta asjakohaseid riskivähendamismeetmeid. Eelkõige märgitakse tööstuslikuks kasutamiseks lubatud toodete etiketile või kemikaali ohutuskaardile, et värskelt töödeldud puit tuleb pärast töötlemist ladustada varikatuse all läbitungimatul kõval pinnal, et vältida otseseid kadusid mulda või vette, ning et kõik kaod tuleb kokku koguda taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/15


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/80/EÜ,

28. juuli 2008,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda toimeaine tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool (K-HDO) selle I lisasse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 16 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (2) on kehtestatud selliste toimeainete loetelu, mida on vaja hinnata nende kandmiseks direktiivi 98/8/EÜ I, IA või IB lisasse. Sellesse loetellu kuulub tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool (K-HDO).

(2)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 kohaselt on K-HDO-d hinnatud vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 11 lõikele 2 kasutamiseks toodetes, mis kuuluvad direktiivi 98/8/EÜ V lisas määratletud tooteliiki 8: puidukonservandid.

(3)

Austria määrati referentliikmesriigiks ja ta esitas 22. märtsil 2006 komisjonile pädeva asutuse aruande ja soovituse vastavalt määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 14 lõigetele 4 ja 6.

(4)

Komisjon ja liikmesriigid on pädeva asutuse aruande läbi vaadanud. Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 4 kohaselt lisati läbivaatuse tulemused alalises biotsiidide komitees 22. veebruaril 2008 hindamisaruandesse.

(5)

Kuigi riskianalüüs piirdus väga spetsiifiliste rakendussüsteemidega, ilmnes uuringutest, et K-HDO-d sisaldavate biotsiidide kasutamisel puidukonservandina võib eeldada, et need vastavad direktiivi 98/8/EÜ artikli 5 nõuetele. Seepärast on asjakohane kanda K-HDO I lisasse, et kõikides liikmesriikides oleks võimalik K-HDO-d sisaldavate biotsiidide puidukonservandina kasutamise lube välja anda, muuta või tühistada vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikele 3.

(6)

Ühenduse tasandil ei ole hinnatud kõiki võimalikke kasutusviise. Seepärast peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu neile keskkonna osadele ja populatsioonidele, mida ei ole riskide hindamisel ühenduse tasandil piisava põhjalikkusega uuritud, ning toote kasutusloa andmisel tagama, et võetakse sobivad meetmed või kehtestatakse eritingimused kindlakstehtud riskide vähendamiseks lubatava tasemeni.

(7)

Pidades silmas eelkõige võimalikku ohtu keskkonnale ja töötajatele, ei tohiks välja anda lube toodete kasutamiseks mujal kui täisautomatiseeritud suletud tööstussüsteemides, välja arvatud juhul, kui toote kasutusloa taotlemisel tõestatakse, et ohtu on võimalik vähendada lubatud tasemeni vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artiklile 5 ja VI lisale.

(8)

Hindamisaruande andmete põhjal on asjakohane nõuda, et K-HDO-d sisaldavaid tooteid kasutataks sobivate isikukaitsevahenditega. Pidades silmas kindlaks tehtud ohtu väikelastele, on samuti asjakohane nõuda, et K-HDO-d ei kasutataks sellise puidu töötlemisel, millega väikelapsed võivad otse kokku puutuda.

(9)

Käesoleva direktiivi sätteid on oluline kohaldada samal ajal kõikides liikmesriikides, et tagada K-HDO-d toimeainena sisaldavate biotsiidide võrdne kohtlemine turul ja hõlbustada kogu biotsiidituru nõuetekohast toimimist.

(10)

Toimeaine I lisasse kandmisele peaks eelnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid ja huvitatud isikud saaksid valmistuda uute nõuete täitmiseks ning toimiku koostanud taotlejad saaksid kasutada kogu kümneaastast andmekaitseaega, mis direktiivi 98/8/EÜ artikli 12 lõike 1 punkti c alapunkti ii kohaselt algab toimeaine lisasse kandmise kuupäevast.

(11)

Lisasse kandmisele peaks järgnema mõistlik ajavahemik, et liikmesriigid saaksid rakendada direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõiget 3, eelkõige välja anda, muuta või tühistada tooteliiki 8 kuuluvate K-HDO-d sisaldavate biotsiidide kasutamise lube, et tagada nende vastavus direktiivile 98/8/EÜ.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juuniks 2009. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. juulist 2010.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile peamiste siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad võtavad vastu käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2008/31/EÜ (ELT L 81, 20.3.2008, lk 57).

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.


LISA

Järgmine kirje „nr 10” lisatakse direktiivi 98/8/EÜ I lisasse:

nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg

(v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisamise otsuses sätestatud tähtaeg)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (1)

„10

K-HDO

Tsükloheksüülhüdroksüdiaseen-1-oksiidi kaaliumisool

EÜ nr: puudub

CASi nr: 66603-10-9

(Käesolev kirje hõlmab ka K-HDO hüdraatunud vorme)

977 g/kg

1. juuli 2010

30. juuni 2012

30. juuni 2020

8

Tootele loa andmise hindamisel vastavalt artiklile 5 ja VI lisale uurivad liikmesriigid teatava toote puhul, kui see on asjakohane, mõju tootega kokku puutuda võivatele elanikerühmadele ja kasutusviise või kokkupuutestsenaariume, mida ei ole ühenduse tasandil riskide hindamisel representatiivselt käsitletud.

Liikmesriigid tagavad, et load antakse järgmistel tingimustel:

1)

Pidades silmas võimalikku ohtu keskkonnale ja töötajatele, ei tohi tooteid kasutada mujal kui täisautomatiseeritud suletud tööstussüsteemides, välja arvatud juhul, kui toote kasutusloa taotlemisel tõestatakse, et ohtu on võimalik vähendada lubatud tasemeni vastavalt artiklile 5 ja VI lisale.

2)

Pidades silmas riskianalüüsi käigus tehtud prognoose, tuleb tooteid kasutada sobivate isikukaitsevahenditega, välja arvatud juhul, kui toote kasutusloa taotlemisel tõestatakse, et ohtu kasutajatele on võimalik vähendada lubatud tasemeni muude vahendite abil.

3)

Pidades silmas kindlaks tehtud ohtu väikelastele, ei tohi tooteid kasutada sellise puidu töötlemisel, millega väikelapsed võivad otse kokku puutuda.”


(1)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebilehel: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


KODU- JA TÖÖKORRAD

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/18


EUROOPA KOHTU KODUKORRA MUUDATUSED

EUROOPA KOHUS,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 223 kuuendat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 139 kuuendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

EÜ asutamislepingu artikli 225 lõigetega 2 ja 3 ning Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõigetega 2 ja 3 on kehtestatud Esimese Astme Kohtu lahendite Euroopa Kohtu poolt uuesti läbivaatamise menetlus, kui Esimese Astme Kohus lahendab kohtukolleegiumi lahendite peale esitatud kaebusi või lahendab eelotsusetaotlusi põhikirjas sätestatud valdkondades;

(2)

kohtulahendite uuesti läbivaatamise menetluse tingimused ja ulatus on kehtestatud Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklites 62–62b;

(3)

kodukorras tuleb täpsustada kohtulahendite uuesti läbivaatamise menetluse käiku ja reegleid,

nõukogu heakskiidul, mis on antud 23. juunil 2008,

VÕTAB VASTU OMA KODUKORRA JÄRGMISED MUUDATUSED:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduste Kohtu 19. juuni 1991. aasta kodukorda (EÜT L 176, 4.7.1991, lk 7, parandus: EÜT L 383, 29.12.1992, lk 117), muudetud 21. veebruaril 1995 (EÜT L 44, 28.2.1995, lk 61), 11. märtsil 1997 (EÜT L 103, 19.4.1997, lk 1, parandus: EÜT L 351, 23.12.1997, lk 72), 16. mail 2000 (EÜT L 122, 24.5.2000, lk 43), 28. novembril 2000 (EÜT L 322, 19.12.2000, lk 1), 3. aprillil 2001 (EÜT L 119, 27.4.2001, lk 1), 17. septembril 2002 (EÜT L 272, 10.10.2002, lk 24, parandus: EÜT L 281, 19.10.2002, lk 24), 8. aprillil 2003 (ELT L 147, 14.6.2003, lk 17), 19. aprillil 2004 (ELT L 132, 29.4.2004, lk 2), 20. aprillil 2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 107), 12. juulil 2005 (ELT L 203, 4.8.2005, lk 19), 18. oktoobril 2005 (ELT L 288, 29.10.2005, lk 51), 18. detsembril 2006 (ELT L 386, 29.12.2006, lk 44) ja 15. jaanuaril 2008 (ELT L 24, 29.1.2008, lk 39), muudetakse järgmiselt:

1.

Pärast artiklit 123 lisatakse järgmine tekst:

„IVa   JAOTIS

ESIMESE ASTME KOHTU LAHENDITE UUESTI LÄBIVAATAMINE

Artikkel 123b

Selleks et vastavalt artiklis 123d sätestatud tingimustele otsustada, kas Esimese Astme Kohtu lahend põhikirja artikli 62 alusel uuesti läbi vaadata, luuakse erikoda.

Erikoda koosneb Euroopa Kohtu presidendist ja neljast viieliikmelise koja esimehest, kes määratakse vastavalt käesoleva kodukorra artiklis 6 sätestatud järjestusele.

Artikkel 123c

Niipea kui on kindlaks määratud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõigete 2 või 3 või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõigete 2 või 3 alusel tehtava kohtulahendi kuulutamise aeg, teavitab Esimese Astme Kohtu kantselei sellest Euroopa Kohtu kantseleid. Ta saadab kohtulahendi Euroopa Kohtu kantseleile viivitamatult pärast kohtulahendi kuulutamist.

Artikkel 123d

Peakohtujuristi ettepanek Esimese Astme Kohtu lahend uuesti läbi vaadata edastatakse Euroopa Kohtu presidendile ja samaaegselt teatatakse sellest kohtusekretärile. Kui Esimese Astme Kohtu lahend on tehtud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõike 3 või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõike 3 alusel, teavitab kohtusekretär kohtulahendi uuesti läbivaatamise ettepanekust viivitamata Esimese Astme Kohut, siseriiklikku kohut, viimase menetluses olnud kohtuasja pooli ja põhikirja artikli 62a teises lõigus toodud teisi huvitatud isikuid.

Kohe pärast kohtulahendi uuesti läbivaatamise ettepaneku saamist määrab president artiklis 123b märgitud koja kohtunike seast ettekandja-kohtuniku.

See erikoda otsustab ettekandja-kohtuniku ettekande alusel, kas Esimese Astme Kohtu lahend tuleb uuesti läbi vaadata. Otsuses Esimese Astme Kohtu lahend uuesti läbi vaadata nimetatakse uuesti läbivaatamise esemeks olevad küsimused.

Kui Esimese Astme Kohtu lahend on tehtud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõike 2 või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõike 2 alusel, teavitab kohtusekretär viivitamatult Esimese Astme Kohut, selle menetluses olnud kohtuasja pooli ja põhikirja artikli 62a teises lõigus toodud teisi huvitatud isikuid Euroopa Kohtu otsusest Esimese Astme Kohtu lahend uuesti läbi vaadata.

Kui Esimese Astme Kohtu lahend on tehtud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõike 3 või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõike 3 alusel, teavitab kohtusekretär viivitamatult Esimese Astme Kohut, siseriiklikku kohut, viimase menetluses olnud kohtuasja pooli ja põhikirja artikli 62a teises lõigus toodud teisi huvitatud isikuid Euroopa Kohtu otsusest kohtulahend uuesti läbi vaadata või jätta läbi vaatamata. Esimese Astme Kohtu lahendi uuesti läbivaatamise otsuse kohta avaldatakse teatis Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 123e

Otsus Esimese Astme Kohtu lahend uuesti läbi vaadata toimetatakse kätte pooltele ja teistele põhikirja artikli 62a teises lõigus nimetatud isikutele. Liikmesriikidele ja EMP lepingu osalisriikidele, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveasutusele toimetatakse Euroopa Kohtu otsus kätte koos selle tõlkega vastavalt käesoleva kodukorra artikli 104 lõike 1 esimeses ja teises lõigus sätestatud tingimustele. Euroopa Kohtu otsus edastatakse ka Esimese Astme Kohtule ja kui tegemist on Esimese Astme Kohtu lahendiga, mis on tehtud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõike 3 või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõike 3 alusel, siis ka asjassepuutuvale siseriiklikule kohtule.

Ühe kuu jooksul alates eelmises lõigus nimetatud kättetoimetamisest võivad pooled ja muud isikud, kellele Euroopa Kohtu otsus kätte toimetati, esitada uuesti läbivaatamise esemeks olevate küsimuste kohta seisukohti või kirjalikke märkusi.

Niipea kui on tehtud otsus Esimese Astme Kohtu lahend uuesti läbi vaadata, määrab peakohtujurist kohtulahendi uuesti läbivaatamiseks kohtujuristi.

Pärast seda, kui on määratud ettekandja-kohtunik, määrab president kuupäeva, mil ettekandja-kohtunik esitab Euroopa Kohtu üldkoosolekule esialgse ettekande. Ettekanne sisaldab ettekandja-kohtuniku ettepanekut võimalike ettevalmistavate meetmete võtmise kohta, kohtukoosseisu kohta, kellele uuesti läbivaatamine määrata, kohtuistungi toimumise vajaduse kohta ja kohtujuristi seisukoha esitamise kohta. Euroopa Kohus teeb ettekandja-kohtuniku ettepanekute kohta otsuse pärast kohtujuristi ärakuulamist.

Kui uuesti läbivaadatav Esimese Astme Kohtu lahend on tehtud EÜ asutamislepingu artikli 225 lõike 2 alusel või Euratomi asutamislepingu artikli 140a lõike 2 alusel, otsustab Euroopa Kohus ka kohtukulude jaotuse.”

2.

Artikkel 123a muudetakse artikliks 123f ja artikkel 123b muudetakse artikliks 123g.

Artikkel 2

Käesolevad kodukorra muudatused, mis on autentsed kõigis kodukorra artikli 29 lõikes 1 nimetatud keeltes, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning need jõustuvad nende avaldamisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Luxembourg, 8. juuli 2008


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/20


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuni 2008,

millega muudetakse Euroopa Ühenduste Kohtu kodukorda seoses keeltekasutuse korraga kohtulahendite uuesti läbivaatamise menetluses

(2008/621/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklit 64,

kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 245 teises lõigus ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 160 teises lõigus sätestatud korraga,

võttes arvesse Euroopa Kohtu 4. veebruari 2008. aasta taotlust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 17. juuni 2008. aasta arvamust,

võttes arvesse komisjoni 14. märtsi 2008. aasta arvamust,

ning arvestades, et kodukorras tuleb täpsustada Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 225 lõigetes 2 ja 3 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 140a lõigetes 2 ja 3 sätestatud ning Euroopa Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artiklites 62–62b kehtestatud põhimõtetel kohtulahendite uuesti läbivaatamise menetluse mõningaid reegleid ja eriti selles menetluses kohaldatavat keeltekasutuse korda,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduste Kohtu 19. juuni 1991. aasta kodukorda (EÜT L 176, 4.7.1991, lk 7, parandatud EÜT L 383, 29.12.1992, lk 117), muudetud 21. veebruaril 1995 (EÜT L 44, 28.2.1995, lk 61), 11. märtsil 1997 (EÜT L 103, 19.4.1997, lk 1, parandatud EÜT L 351, 23.12.1997, lk 72), 16. mail 2000 (EÜT L 122, 24.5.2000, lk 43), 28. novembril 2000 (EÜT L 322, 19.12.2000, lk 1), 3. aprillil 2001 (EÜT L 119, 27.4.2001, lk 1), 17. septembril 2002 (EÜT L 272, 10.10.2002, lk 24, parandatud EÜT L 281, 19.10.2002, lk 24), 8. aprillil 2003 (ELT L 147, 14.6.2003, lk 17), 19. aprillil 2004 (ELT L 132, 29.4.2004, lk 2), 20. aprillil 2004 (ELT L 127, 29.4.2004, lk 107), 12. juulil 2005 (ELT L 203, 4.8.2005, lk 19), 18. oktoobril 2005 (ELT L 288, 29.10.2005, lk 51) ja 18. detsembril 2006 (ELT L 386, 29.12.2006, lk 44), muudetakse järgmiselt:

Pärast artiklit 123 lisada peakirja „IVa jaotis: Esimese Astme Kohtu lahendite uuesti läbivaatamine” alla artikkel 123a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 123a

Kui Euroopa Kohus otsustab vastavalt põhikirja artikli 62 teisele lõigule Esimese Astme Kohtu lahendi uuesti läbi vaadata, on kohtumenetluse keel uuesti läbivaadatava Esimese Astme Kohtu lahendi keel, ilma et piirataks käesoleva kodukorra artikli 29 lõike 2 punktide b ja c ning lõike 3 neljanda ja viienda lõigu kohaldamist.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/22


NÕUKOGU OTSUS,

8. juuli 2008,

millega tühistatakse otsus 2005/183/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas

(2008/622/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104 lõiget 12,

võttes arvesse komisjoni soovitust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2005/183/EÜ, (1) järgides komisjoni soovitust vastavalt asutamislepingu artikli 104 lõikele 6, otsustas nõukogu, et Poolal on ülemäärane eelarvepuudujääk. Nõukogu märkis, et valitsemissektori üldine puudujääk oli 2003. aastal 4,1 % SKTst ehk suurem kui asutamislepingus sätestatud kontrollväärtus 3 %, samal ajal kui valitsuse koguvõlg moodustas 45,4 % SKTst ehk vähem kui asutamislepingus sätestatud kontrollväärtus 60 %. Nõukogu otsuses öeldi, et kui kogumispensioniskeemid jäetaks vastavalt Eurostati kogumispensioniskeemide liigitamist käsitlevale otsusele valitsemissektori eelarvest välja, tuleks puudujäägi- ja võlanäitajaid suuremaks parandada. (2)

(2)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 7 ning nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruse (EÜ) nr 1467/97 (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta) (3) artikli 3 lõike 4 kohaselt võttis nõukogu komisjoni soovitusel 5. juulil 2004. aastal vastu Poolale adresseeritud soovituse, mille eesmärk oli likvideerida ülemäärane eelarvepuudujääk hiljemalt 2007. aasta lõpuks. Soovitus avalikustati.

(3)

28. novembril 2006 otsustas nõukogu komisjoni soovituse alusel vastavalt asutamislepingu artikli 104 lõikele 8, et Poola selleks ajaks võetud meetmed ei olnud piisavad. (4)27. veebruaril 2007 andis nõukogu komisjoni soovitusel välja uue artikli 104 lõike 7 kohase soovituse, milles kinnitas likvideerimise tähtajana 2007. aastat. Soovitus avalikustati.

(4)

Asutamislepingu artikli 104 lõike 12 kohaselt tuleb nõukogu otsus ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta tühistada, kui ülemäärane eelarvepuudujääk on nõukogu arvates asjaomases liikmesriigis likvideeritud.

(5)

Asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaselt esitab komisjon andmed, mis on vajalikud menetluse rakendamiseks. Nimetatud protokolli kohaldamise osana peavad liikmesriigid vastavalt nõukogu 22. novembri määruse (EÜ) nr 3605/93 (Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta) (5) artiklile 4 esitama kaks korda aastas (enne 1. aprilli ja 1. oktoobrit) andmed valitsemissektori eelarve puudujäägi ja võla kohta ning muud seotud muutujad.

(6)

Nende andmete alusel, mis komisjon (Eurostat) esitas vastavalt määruse (EÜ) nr 3605/93 artikli 8g lõikele 1 pärast Poola enne 1. aprilli 2008 esitatud teatist, ning komisjoni talituste 2008. aasta kevadprognoosi alusel on võimalik teha järgmised järeldused:

valitsemissektori eelarve puudujääk vähenes 3,8 %lt SKTst 2006. aastal 2,0 %le SKTst 2007. aastal, mis on vähem kui puudujäägi kontrollväärtus 3 % SKTst. Võrdluseks: 2006. aasta novembris ajakohastatud lähenemisprogrammis seatud sihiks oli 3,4 % SKTst;

sihtmääraga võrreldes palju väiksema puudujäägi põhjuseks oli 2006. aasta novembri lähenemisprogrammis eeldatust palju suurem SKT kasv. Lisaks kulutas valitsus väiksema osa SKTst sotsiaalmaksetele (indekseerimise puudumise tõttu 2007. aastal), toetustele, investeeringutele ja töötajate hüvitistele. Kokkuvõttes olid kogukulutused 2006. aasta novembri lähenemisprogrammis kavandatust 1,5 protsendipunkti võrra väiksemad. Struktuurne tasakaal (s.o tsükliliselt parandatud eelarvetasakaal, võtmata arvesse ühekordseid ja ajutisi meetmeid) paranes 2007. aastal hinnanguliselt 1,5 protsendipunkti võrra SKTst;

2007. aastaga võrreldes väiksema SKT kasvu juures ennustatakse 2008. aasta kevadprognoosis puudujäägi suurenemist 2008. aastal 2,5 %ni SKTst, kuid alla kontrollväärtuse, peamiselt sotsiaalmaksude vähendamise, üksikisiku tulumaksuvabastuse ning sotsiaalmaksete ja investeeringute kasvu tõttu. See on sama kui 2008. aasta märtsis ajakohastatud lähenemisprogrammis ametlikult sihiks seatud puudujääk. 2009. aasta puhul oodatakse kevadprognoosi kohaselt poliitika muutumatuse korral puudujäägi jäämist enam-vähem samaks. Sellest nähtub, et puudujääk on toodud allapoole kontrollväärtusest (3 % SKTst) kindlalt ja püsivalt;

struktuurse tasakaalu puhul prognoositakse siiski selle väikest halvenemist 0,25 protsendipunkti võrra SKTst 2008. aastal ning poliitika muutumatuse korral paranemist Formula protsendipunkti võrra 2009. aastal. Selle vaatlemisel tuleb silmas pidada vajadust liikuda eelarveseisundi keskmise pikkusega perioodi eesmärgi suunas, mis Poola puhul on struktuurne eelarvepuudujääk 1 % SKTst;

valitsemissektori võlg vähenes 47,6 %lt 2006. aastal 45,2 %le 2007. aastal. 2008. aasta kevadprognoosis ennustatakse, et võla suhe jääb endiselt alla kontrollväärtust, milleks on 60 % SKTst, ning väheneb jätkuvalt umbes 44 %ni 2009. aasta lõpuks.

(7)

Nõukogu on arvamusel, et ülemäärane eelarvepuudujääk Poolas on likvideeritud ning seega tuleks otsus 2005/183/EÜ tühistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldhinnangust järeldub, et ülemäärane eelarvepuudujääk Poolas on likvideeritud.

Artikkel 2

Otsus 2005/183/EÜ tühistatakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Poolale.

Brüssel, 8. juuli 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

C. LAGARDE


(1)  ELT L 62, 9.3.2005, lk 18.

(2)  Eurostati pressiteated nr 30/2004, 2. märts 2004, ja nr 117/2004, 23. september 2004.

(3)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1056/2005 (ELT L 174, 7.7.2005, lk 5).

(4)  ELT L 414, 30.12.2006, lk 81.

(5)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2103/2005 (ELT L 337, 22.12.2005, lk 1).


Komisjon

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/24


KOMISJONI OTSUS,

24. juuli 2008,

ühenduse rahalise toetuse kohta seoses Eestis 2007. aastal Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3723 all)

(Ainult eestikeelne tekst on autentne)

(2008/623/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsust 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 3 ja artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 90/424/EMÜ on sätestatud kord, mis reguleerib ühenduse rahalist toetust veterinaariaalaste erimeetmete, sealhulgas erakorraliste meetmete suhtes. Vastavalt kõnealuse otsuse artikli 4 lõikele 2 saavad liikmesriigid rahalist toetust teatavate Newcastle’i haiguse tõrjemeetmetega seonduvate kulude katmiseks.

(2)

Otsuse 90/424/EMÜ artikli 3 lõikes 5 ja artikli 4 lõikes 2 on sätestatud eeskirjad liikmesriigi kantud kulude protsendimäära kohta, mida ühenduse rahaline toetus võib hõlmata.

(3)

Ühenduse rahalise toetuse maksmist Newcastle’i haiguse erakorraliste tõrjemeetmete rakendamiseks reguleeritakse komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 349/2005, millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ. (2)

(4)

2007. aastal esines Eestis Newcastle’i haiguse puhanguid. Selle haiguse ilmnemine kujutab endast tõsist ohtu ühenduse eluslindudele. Eesti võttis kõnealuste haiguspuhangute vastu võitlemiseks meetmeid vastavalt otsuse 90/424/EMÜ artikli 3 lõikele 2.

(5)

Eesti on täiel määral täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 90/424/EMÜ artikli 3 lõikes 3 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 6.

(6)

6. oktoobril 2007 esitas Eesti Newcastle’i haiguse tõrjemeetmetega seonduvate kulude hinnangulise summa.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse rahaline toetus Eestile

Eestile võib anda ühenduse rahalist toetust kulude katmiseks, mis nimetatud liikmesriigil tuli kanda seoses meetmetega, mis võeti vastavalt otsuse 90/424/EMÜ artikli 3 lõikele 2 ja artikli 4 lõikele 2 Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks 2007. aastal.

Artikkel 2

Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Eesti Vabariigile.

Brüssel, 24. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.