ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 168

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
28. juuni 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 615/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 616/2008, 27. juuni 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 617/2008, 27. juuni 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohta

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 618/2008, 27. juuni 2008, millega kohandatakse AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt imporditava roosuhkru kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 619/2008, 27. juuni 2008, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 620/2008, 27. juuni 2008, millega parandatakse määrust (EÜ) nr 386/2008, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

27

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/64/EÜ, 27. juuni 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–IV lisa

31

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/65/EÜ, 27. juuni 2008, millega muudetakse direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta

36

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/489/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. juuni 2008, mis käsitleb ajutisi kaitsemeetmeid Portugalis esineva Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3312 all)

38

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/490/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUSEC/2/2008, 24. juuni 2008, Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) juhi ametisse nimetamise kohta

41

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/491/ÜVJP, 26. juuni 2008, millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2007/406/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta

42

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 615/2008,

23. juuni 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1405/2006, millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1405/2006 (2) artiklis 1 on sätestatud määruse reguleerimisala ning on esitatud väikesaarte määratlus. Kõnealuse määruse kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et määruse reguleerimisala tuleks kohandada.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikliga 3 on kehtestatud tarnimise erikord, mille eesmärk on leevendada raskusi, mis on seotud teatavate Egeuse mere saarte erilisest geograafilisest asendist tulenevate täiendavate transpordikuludega inimtoiduks oluliste, vahendina muude toodete tootmiseks ettenähtud või põllumajandusliku toorainena kasutatavate toodete tarnimisel. Kõnealused olulised tooted on esitatud asutamislepingu I lisas. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1405/2006 artiklit 3 muuta, et lisada sellesse viide kõnealusele I lisale ja et artikli 3 reguleerimisala piirduks üksnes kõnealuste toodetega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikliga 6 on ette nähtud kõnealuse määruse II peatüki üksikasjalike rakenduseeskirjade vastuvõtmise kord. Kuna määruse (EÜ) nr 1405/2006 artiklis 14 on kehtestatud sarnane säte määruse rakendamise kohta tervikuna, tuleks artikkel 6 seepärast välja jätta.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikliga 7 on kehtestatud meetmed kohalike põllumajandustoodete toetamiseks, seega on sellel artiklist 3 laiem reguleerimisala. Seepärast tuleks kõnealuse määruse artiklit 7 muuta, et lisada viide asutamislepingu kolmanda osa II jaotisele ja hõlmata põllundus-, loomakasvatus- ja kalandustooted ning nende toodetega otseselt seotud esmatöötlemissaadused.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 9 punktis e on seoses muu abikavas esitatava teabega viidatud kontrollimise ja halduskaristuste rakendamise sätetele. Kontrollimist ja halduskaristusi käsitlevaid siseriiklike õigusaktide sätteid ei saa heaks kiita Egeuse mere väikesaari käsitleva ühenduse abikava raames. Sellistest siseriiklikest meetmetest võib komisjonile üksnes teatada vastavalt kõnealuse määruse artiklile 16. Seega tuleks artikli 9 punkti e muuta, et jätta välja kontrollimisi ja halduskaristusi käsitlevad sätted, mis tuli lisada Kreeka pädevate ametiasutuste esitatavasse programmi.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1405/2006 vastavalt muuta.

(7)

Suurem osa määruse (EÜ) nr 1405/2006 III peatükis osutatud meetmetest kujutab endast otsetoetusi ning sellisena tuleks neile ka viidata nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003. (3) Eksikombel jäeti määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 20 lõikega 3 välja Egeuse mere saari käsitlev kanne määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisast. Seepärast tuleks I lisa parandada ning parandused jõustada alates määruse (EÜ) nr 1405/2006 kohaldamise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1405/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesolevas määruses sätestatakse põllumajanduse erimeetmed, et leevendada Egeuse mere väikesaarte (edaspidi „väikesaared”) eraldatusest ja saarelisest asendist tulenevaid raskusi.”

2.

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kehtestatakse tarnimise erikord asutamislepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete (edaspidi „põllumajandustooted”) jaoks, mis on väikesaartel olulised inimtoiduna, vahendina muude toodete tootmiseks või põllumajandusliku toorainena.”

3.

Artikkel 6 jäetakse välja.

4.

Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Abikava hõlmab asutamislepingu kolmanda osa II jaotise kohaldamisala piires väikesaarte kohaliku põllumajandustootmise säilitamiseks ja arenguks vajalikke meetmeid.”

5.

Artikli 9 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

meetmed, millega tagatakse abikava, sealhulgas reklaami-, järelevalve- ja hindamismeetmete tõhus ja nõuetekohane rakendamine;”.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1782/2003 I lisasse lisatakse järgmine kanne pärast kannet „Posei”:

„Egeuse mere saared

Määruse (EÜ) nr 1405/2006 (4) III peatükk

Otsetoetused artiklis 2 määratletud tähenduses vastavalt programmides kehtestatud meetmetele

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 2 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  5. juuni 2008. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 265, 26.9.2006, lk 1.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 479/2008 (ELT L 148, 6.6.2008, lk 1).

(4)  ELT L 265, 26.9.2006, lk 3.”


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 616/2008,

27. juuni 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. juunil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 27. juuni 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 617/2008,

27. juuni 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude turustusnormide kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti f koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juulist 2008 tunnistatakse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 2782/75 haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta (2) määrusega (EÜ) nr 1234/2007 kehtetuks.

(2)

Teatavad määrusega (EMÜ) nr 2782/75 ette nähtud sätted ja kohustused ei ole määrusesse (EÜ) nr 1234/2007 üle võetud.

(3)

Ühise turukorralduse ja eelkõige turustusnormide järjepidevuse ja tõhusa toimimise huvides tuleks teatavad asjakohased sätted ja kohustused võtta vastu määruse (EÜ) nr 1234/2007 kohaldamise üksikasjalike rakenduseeskirjade raames.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1234/2007 on sätestatud põhinõuded, millele ühenduses turustatavad haudemunad ja kodulindude tibud peavad vastama. Selguse huvides tuleks kehtestada nende nõuete rakendamiseks uued üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1868/77, milles sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2782/75 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) tuleks seega tunnistada kehtetuks ja asendada uue määrusega.

(5)

Määruses (EÜ) nr 1234/2007 on sätestatud teatavad eeskirjad haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta. Nende eeskirjade kohaldamiseks tuleb kehtestada rakendussätted, millega välistatakse muu hulgas võimalus turustada inkubaatorist võetud mune ilma eritähistuseta, kehtestatakse munadele ning haudemunade ja tibude pakenditele kantavad tähistused ning nähakse ette vajalik sellekohane teavitamine.

(6)

Selgub, et igale tootmisüksusele tuleks anda eristav registreerimisnumber, mille aluseks on liikmesriikides selliselt koostatud kood, mis võimaldab kindlaks määrata tootmisüksuse tegevusala.

(7)

Lühiajaliste tootmiskalkulatsioonide koostamise võimaldamiseks tuleks ühendusesisese kauplemise ning tibude ja haudemunade tootmisega seotud andmete kogumise süsteemi hallata endiselt hädavajaliku nõudlikkusega. Sätete rikkumisel kohaldatavad sanktsioonid kehtestab iga liikmesriik ise.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„haudemunad” – kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0407 00 11 ja 0407 00 19 kuuluvad kodulinnumunad, mis on ette nähtud tibude tootmiseks ja liigitatud linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel, tähistatud vastavalt käesoleva määruse sätetele ning toodetud ühenduses või imporditud kolmandatest riikidest;

2)

„tibud” – kombineeritud nomenklatuuri alamrubriiki 0105 11 ja 0105 19 kuuluvad ühenduses toodetud või kolmandatest riikidest imporditud eluskodulinnud massiga kuni 185 g:

a)

tootmiskarja tibud: ühte järgmisse liiki kuuluvad tibud:

i)

broilertibud: tibud, keda nuumatakse ja kes tapetakse enne, kui nad saavad suguküpseks;

ii)

munakanatibud: tibud, kes kasvatatakse üles toidumunade tootmiseks;

iii)

liha-munakanatibud: muna- või lihatootmiseks ette nähtud tibud;

b)

paljunduskarja tibud: tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud tibud;

c)

aretuskarja tibud: paljunduskarja tibude tootmiseks ette nähtud tibud;

3)

„tootmisüksus” – iseseisev tootmisüksus või mõne tootmisüksuse osakond, mis tegeleb ühega järgmistest tegevusvaldkondadest:

a)

aretusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse aretus-, paljundus- või tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud haudemune;

b)

paljundusfarm: tootmisüksus, kus toodetakse tootmiskarja tibude tootmiseks ette nähtud haudemune;

c)

haudejaam: tootmisüksus, kus hautatakse mune ja koorutatakse ning tarnitakse tibusid;

4)

„võimsus” – suurim haudemunade kogus, mida on võimalik panna korraga inkubaatoritesse, koorumiskapid välja arvatud.

Artikkel 2

Tootmisüksuse registreerimine

1.   Tootmisüksuse taotluse korral registreeritakse ta liikmesriigi määratud pädeva asutuse juures ja talle antakse eraldusnumber.

Tootmisüksustelt, kes ei järgi käesoleva määruse sätteid, võib eraldusnumbri ära võtta.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud taotlused tootmisüksuste registreerimiseks adresseeritakse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kelle territooriumil tootmisüksus asub. Kõnealune asutus annab registreeritud tootmisüksusele eraldusnumbri, mis koosneb ühest I lisas esitatud koodist ja tunnusnumbrist, mille järgi on võimalik tootmisüksuse tegevusvaldkonda kindlaks teha.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata muudatustest eraldusnumbrite andmise aluseks olevas tootmisüksuste tegevusala kindlaksmääramiseks kasutatavas koodis.

Artikkel 3

Haudemunade ja nende pakendite märgistamine

1.   Tibude tootmiseks kasutatavad haudemunad märgistatakse eraldi.

2.   Tibude tootmiseks kasutatavad haudemunad märgistab üksikult tootja, trükkides munadele oma eraldusnumbri. Märgistus tehakse kustutamatu musta tindiga vähemalt ühe millimeetri kõrguste ja kahe millimeetri laiuste tähtede ja numbritega.

3.   Liikmesriigid võivad erandina lubada haudemunade märgistamist lõikes 2 kirjeldatud viisist erinevalt, tingimusel et märgistus on musta värvi, kustumatu, selgelt nähtav ja suurusega vähemalt 10 mm2. Sel viisil märgistatakse munad enne nende inkubaatorisse panemist kas tootmisettevõttes või haudejaamas. Kõnealust võimalust kasutavad liikmesriigid teavitavad sellest teisi liikmesriike ja komisjoni ning edastavad neile sel eesmärgil vastu võetud sätted.

4.   Haudemune veetakse ainult täielikult puhastes pakendites, mis sisaldavad ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis pärinevad ühest ja samast tootmisüksusest ning kannavad ühte II lisas loetletud märgist.

5.   Teatavates kolmandates impordiriikides kehtivate normide järgimiseks võivad ekspordiks ette nähtud haudemunad ja nende pakendid olla varustatud käesolevas määruses sätestamata andmetega, tingimusel et ei ole ohtu neid käesolevas määruses või määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 121 punktis d ja osutatud määruse rakendusmäärustes sätestatud andmetega segi ajada.

6.   Igat tüüpi pakenditel või mahutitel, milles kõnealuseid mune veetakse, peab olema tootja eraldusnumber.

7.   Liikmesriikide vahel võib vedada või turustada üksnes vastavalt käesolevale artiklile märgistatud haudemune.

8.   Kolmandatest riikidest pärinevaid haudemune võib sisse vedada ainult juhul, kui neile on vähemalt kolme millimeetri kõrguste tähtedega trükitud päritoluriigi nimi ja sõnad: „à couver”, „broedei”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „προς εκκόλαψιν”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubação”, „haudottavaksi”, „för kläckning”, „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje”, „liahnutie”, „за люпене” või „incubare”. Nende pakendid peavad sisaldama ainult ühe linnuliigi, -kategooria või -tüübi haudemune, mis on pärit samast päritoluriigist ja samalt saatjalt ning millele on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a)

munadele trükitud tähised;

b)

kodulinnuliik, kellelt munad pärinevad;

c)

saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Artikkel 4

Tibusid sisaldavate pakendite märgistamine

1.   Tibud pakitakse linnuliikide, -tüüpide ja -kategooriate kaupa.

2.   Karbid sisaldavad ainult ühest haudejaamast pärit tibusid ja neile on märgitud vähemalt haudejaama eraldusnumber.

3.   Kolmandatest riikidest pärinevaid tibusid võib sisse vedada ainult juhul, kui nad on rühmitatud lõike 1 kohaselt. Karbid peavad sisaldama ainult samast päritoluriigist ja samalt saatjalt pärinevaid tibusid ja neile on märgitud vähemalt järgmised andmed:

a)

päritoluriigi nimi;

b)

kodulinnuliik, kellelt tibud pärinevad;

c)

saatja nimi või ärinimi ja aadress.

Märgistused kantakse pakenditele kustutamatu musta tindiga, kasutades tähti ja numbreid, mis on vähemalt 20 mm kõrged ja 10 mm laiad ja mille joonepaksus on 1 mm.

Artikkel 5

Saatedokument

1.   Iga lähetatava haudemunade või tibude partii kohta koostatakse saatedokument, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a)

tootmisüksuse nimi või ärinimi, aadress ja eraldusnumber;

b)

haudemunade või tibude arv liigitatuna linnuliigi, -kategooria ja -tüübi alusel;

c)

lähetuskuupäev;

d)

kaubasaaja nimi ja aadress.

2.   Kolmandatest riikidest imporditud haudemunade ja tibude partiide puhul tuleb tootmisüksuse eraldusnumber asendada päritoluriigi nimega.

Artikkel 6

Registreerimine

Igas haudejaamas registreeritakse liikide, kategooriate (aretus-, paljundus- või tootmiskari) ja tüüpide (liha või munade tootmine või mõlemad) kaupa järgmised andmed:

a)

munade haudumapaneku kuupäev, hauduma pandud munade arv ja haudemunad tootnud tootmisüksuse eraldusnumber;

b)

koorumispäev ja tegelikuks kasutamiseks ette nähtud koorunud tibude arv;

c)

inkubaatorist välja võetud hauduma pandud munade arv ja ostja isikuandmed.

Artikkel 7

Inkubaatorist välja võetud munade kasutamine

Inkubaatorist välja võetud hauduma pandud mune kasutatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks. Neid võib kasutada tööstuslike munadena komisjoni määruse (EÜ) nr 589/2008 (4) artikli 1 teise lõigu punkti h tähenduses.

Artikkel 8

Teabevahetus

1.   Iga haudejaam teatab korra kuus liikmesriigi pädevale asutusele liikide, kategooriate ja tüüpide lõikes hauduma pandud munade, koorunud tibude ja tegelikuks kasutamiseks ette nähtud tibude arvu.

2.   Vajaduse korral nõutakse lõikes 1 osutamata tootmisüksustelt statistilisi andmeid aretus- ja paljunduskarjade lindude kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras vastu võetud eeskirjadele ja tingimustele.

3.   Pärast artiklites 1 ja 2 osutatud andmete laekumist ja analüüsimist edastavad liikmesriigid komisjonile eelmise kuu andmetel põhineva kuukokkuvõtte niipea kui võimalik.

Lisaks märgitakse liikmesriikide esitatud kokkuvõtetes sama kuu jooksul imporditud ja eksporditud tibude arv linnuliikide, -kategooriate ja -tüüpide lõikes.

4.   Lõikes 3 osutatud kokkuvõtte tüüpvorm on esitatud III lisas. Liikmesriigid edastavad komisjonile kõnealuse kokkuvõtte igal kalendrikuul hiljemalt nelja nädala jooksul pärast vastava vaatluskuu lõppu.

5.   Liikmesriigid võivad kasutada III lisas esitatud kokkuvõtte tüüpvormi (I osa) määruse lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe kogumiseks haudejaamadelt.

6.   Liikmesriigid võivad sätestada, et tibude suhtes koostatakse artiklis 5 osutatud saatedokument mitmes eksemplaris. Sellisel juhul saadetakse kõnealuse dokumendi üks eksemplar artiklis 9 osutatud pädevale asutusele impordi, ekspordi või ühendusesisese kaubanduse korral.

7.   Liikmesriigid, kes kasutavad lõikes 6 osutatud menetlust, teavitavad sellest teisi liikmesriike ja komisjoni.

Artikkel 9

Kontrolliasutused

Käesoleva määruse sätete järgimist kontrollivad iga liikmesriigi määratud asutused. Nende asutuste loetelu edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumiskuupäeva. Teisi liikmesriike ja komisjoni teavitatakse kõigist selles nimekirjas tehtavatest muudatustest hiljemalt ühe kuu jooksul arvestatuna muudatuste tegemisest.

Artikkel 10

Sanktsioonid

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et kohaldada sanktsioone haudemunade ja kodulindude tibude tootmist ja turustamist käsitlevate määruste mis tahes rikkumiste puhul.

Artikkel 11

Aruanded

Liikmesriigid saadavad komisjonile enne iga aasta 30. jaanuari statistilised andmed haudejaamade ülesehituse ja tegevuse kohta, kasutades IV lisas esitatud tüüpvormi.

Artikkel 12

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EMÜ) nr 1868/77 tunnistatakse alates 1. juulist 2008 kehtetuks.

Viiteid määrusele (EMÜ) nr 2782/75 käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt V lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 209, 17.8.1977, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 20.12.2006, lk 1).

(4)  ELT L 163, 24.6.2008, lk 6.


I LISA

Artikli 2 lõikes 2 osutatud koodid

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa Liitvabariik

EE

Eesti

IE

Iirimaa

EL

Kreeka

ES

Hispaania

FR

Prantsusmaa

IT

Itaalia

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

HU

Ungari

MT

Malta

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik


II LISA

Artikli 3 lõikes 4 osutatud märgised

:

bulgaaria keeles

:

яйца за люпене

:

hispaania keeles

:

huevos para incubar

:

tšehhi keeles

:

násadová vejce

:

taani keeles

:

Rugeæg

:

saksa keeles

:

Bruteier

:

eesti keeles

:

Haudemunad

:

kreeka keeles

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

inglise keeles

:

eggs for hatching

:

prantsuse keeles

:

œufs à couver

:

itaalia keeles

:

uova da cova

:

läti keeles

:

inkubējamas olas

:

leedu keeles

:

kiaušiniai perinimui

:

ungari keeles

:

Keltetőtojás

:

malta keeles

:

bajd tat-tifqis

:

hollandi keeles

:

Broedeieren

:

poola keeles

:

jaja wylęgowe

:

portugali keeles

:

ovos para incubação

:

rumeenia keeles

:

ouă puse la incubat

:

slovaki keeles

:

násadové vajcia

:

sloveeni keeles

:

valilna jajca

:

soome keeles

:

munia haudottavaksi

:

rootsi keeles

:

Kläckägg


III LISA

HAUDEMUNADE JA KODULINDUDE TIBUDE TOOTMISE JA TURUSTAMISE KUUKOKKUVÕTE

I   OSA

Riik:

Aasta:

1 000 ühikut


Kirjeldus

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

A.

Haudemunade inkubatsioon

Kuked, kanad, tibud

Vanem- ja vanavanemkari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootmiskari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanem- ja vanavanemkari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootmiskari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

Tootmiskari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Tibude kasutamine

Kuked, kanad, tibud

Vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munejad emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuumkarja emas- ja isaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

Nuumkarja emas- ja isaslinnud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuked, kanad, tibud

Soo määramiseks ette nähtud tibud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODULINDUDE TIBUDE VÄLISKAUBANDUS

II   OSA

Riik:

Aasta:

1 000 ühikut


Ühendusesisese kaubandus

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

IMPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Import …st/-lt ja eksport kolmandatesse riikidesse

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

IMPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORT

Kuked, kanad, tibud

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Munejad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: vanem- ja vanavanemkarja emaslinnud

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tibud: tootmiskari

Broiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liha-muna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkunid

Tibud: tootmiskari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pärlkanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saajad

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


IV LISA

HAUDEJAAMADE ÜLESEHITUS JA TEGEVUS

Image

Image


V LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 2782/75

Määrus (EMÜ) nr 1868/77

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikli 2 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 2 lõige 2 ja I lisa

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikli 5 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 2 lõike 2 esimene lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 2 lõike 2 teine lõik

Artikli 3 lõige 6

Artikli 2 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 3 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 3 lõige 4 ja II lisa

Artikli 5 lõige 3

Artikli 3 lõige 5

Artikkel 6

Artikli 3 lõige 8

Artikli 2 lõige 3

Artikli 3 lõige 7

Artikkel 11

Artikli 4 lõiked 1 ja 2

Artikkel 12

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikkel 3

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikkel 13

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikli 8 lõiked 1 ja 2

Artikli 10 lõige 1

Artikli 8 lõige 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 8 lõige 4

Artikli 4 lõige 2

Artikli 8 lõige 5

Artikli 4 lõige 3

Artikli 8 lõige 6

Artikli 4 lõige 4

Artikli 8 lõige 7

Artikkel 16

Artikkel 9

Artikkel 5

Artikkel 10

Artikkel 6

Artikkel 11

Artikkel 7

Artikli 12 esimene lõik

Artikkel 8

Artikkel 13

I lisa

III lisa

II lisa

IV lisa


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 618/2008,

27. juuni 2008,

millega kohandatakse AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe kohaselt imporditava roosuhkru kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, eriti selle artiklit 31, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 950/2006 (milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009) (2) artikliga 12 on ette nähtud üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate CN-koodi 1701 alla kuuluvate ja valge suhkru ekvivalendina väljendatud toodete tollimaksu nullmääraga tarnimise kohustuse kehtestamist.

(2)

Kõnealused kogused 2007/2008. turustusaastaks on kindlaks määratud komisjoni 28. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 77/2008, millega määratakse kindlaks kohustuslikud impordiks mõeldud roosuhkru tarnekogused AKV protokolli ja Indiaga sõlmitud kokkuleppe alusel tarneperioodiks 2007/2008. (3)

(3)

AKV protokolli artikli 7 lõigetes 1 ja 2 on kehtestatud üksikasjalikud eeskirjad, mida kohaldatakse juhul, kui AKV riik ei tarni kokkulepitud kogust.

(4)

Barbadose, Kongo, Kenya, Madagaskari ning Trinidad ja Tobago pädevad asutused teatasid komisjonile, et nad ei suuda oma kokkulepitud kogust täielikult tarnida ning et nad ei soovi saada täiendavat tarneperioodi.

(5)

Pärast konsulteerimist asjaomaste AKV riikidega tuleb tarneperioodil 2007/2008 ettenähtud tarne teostamiseks jaotada tarnimata kogus ümber.

(6)

Seega tuleb tunnistada kehtetuks määrus (EÜ) nr 77/2008 ja kohandada tarneperioodiks 2007/2008 ettenähtud kohustuslikke tarnekoguseid kooskõlas määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 12 lõikega 1 ja lõike 2 punktiga c.

(7)

Määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõikega 2 on ette nähtud, et kõnealuse artikli lõiget 1 ei kohaldata sellise koguse suhtes, mis on ümber jaotatud vastavalt AKV protokolli artikli 7 lõikele 1 või 2. Käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud kogus tuleks seepärast importida enne 30. juunit 2008. Võttes arvesse ümberjaotamise kohta tehtud hilist otsust ja impordilitsentside taotlemiseks võimaldatud aega, ei ole siiski võimalik kõnealusest tähtajast kinni pidada. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõiget 1 kohaldada ka käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud koguse suhtes.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavate CN-koodi 1701 alla kuuluvate ja valge suhkru ekvivalendina tonnides väljendatud toodete kohustuslikke tarnekoguseid tarneperioodiks 2007/2008 iga asjaomase ekspordiriigi jaoks kohandatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Erandina määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 14 lõikest 2 tuleks kõnealuse määruse artikli 14 lõiget 1 kohaldada käesoleva määruse kohaselt ümber jaotatud ja pärast 30. juunit 2008 imporditud koguse suhtes.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 77/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 371/2007 (ELT L 92, 3.4.2007, lk 6).

(3)  ELT L 24, 29.1.2008, lk 6.


LISA

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riikidest imporditavad valge suhkru ekvivalendina tonnides väljendatud soodussuhkru kohustuslikud tarnekogused tarneperioodiks 2007/2008

AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele alla kirjutanud riigid

Kohustuslikud tarnekogused 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Elevandiluurannik

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamaica

148 003,16

Kenya

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Mauritius

476 789,70

Mosambiik

5 965,92

Uganda

0,00

Saint Kitts ja Nevis

0,00

Suriname

0,00

Svaasimaa

126 027,92

Tansaania

9 672,60

Trinidad ja Tobago

0,00

Sambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

KOKKU

1 319 875,62


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 619/2008,

27. juuni 2008,

millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate piimatoodetega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 161 lõiget 3, artikli 164 lõike 2 punkti b ja artiklit 170 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 162 lõikele 1 võib teatavate piimatoodete puhul katta maailmaturuhindade ja ühenduse hindade vahe eksporditoetusega ulatuses, mis on vajalik nende toodete eksportimiseks asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest tulenevate piirangute raames.

(2)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 580/2004 (2) on kehtestatud CN-koodi ex ex 0402 10 19 9000 alla kuuluva lõssipulbri, CN-koodi ex ex 0405 10 19 9700 alla kuuluva naturaalse plokkidena või, CN-koodi ex ex 0405 90 10 9000 alla kuuluva konteinerites võiõli eksporditoetusi käsitleva pakkumismenetluse eeskirjad. Komisjoni 10. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1454/2007, millega nähakse ette pakkumismenetluse kehtestamise ühised eeskirjad, et määrata kindlaks teatavate põllumajandustoodete eksporditoetused, (3) tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 580/2004 alates 1. juulist 2008.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1454/2007 artikli 2 lõikele 1 tuleks avada alaline pakkumismenetlus kõnealuse määruse artikli 1 lõikega 1 hõlmatud toodete puhul. Kuna määrus (EÜ) nr 1454/2007 ei hõlma kõiki selliseid piimasektorit hõlmavaid erieeskirju, mis seni olid sätestatud määruses (EÜ) nr 580/2004, on vaja kehtestada kõnealused eeskirjad alates määruse (EÜ) nr 580/2004 kehtetuks tunnistamise kuupäevast. Praktilistel kaalutlustel ning selguse ja lihtsuse huvides on otstarbekas kehtestada üksainuke määrus, mis hõlmaks ka komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 581/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega) (4) ja komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 582/2004 (millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga) (5) erisätteid.

(4)

Komisjoni 17. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1282/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (6) kohaldatakse kõikide piimasektori ekspordilitsentside ja eksporditoetuste suhtes. Kuna käesoleva määrusega välja kuulutatava pakkumise raames välja antavad litsentsid on seotud teatavate toodetega, on asjakohane kehtestada erieeskirjad, mis erinevad määrusega (EÜ) nr 1282/2006 ette nähtud ekspordilitsentse käsitlevatest üldeeskirjadest. Määruse (EÜ) nr 1454/2007 artikliga 7 on ette nähtud, et hiljemalt viiendal tööpäeval pärast seda, kui on jõustunud komisjoni otsus, millega määratakse kindlaks eksporditoetuse maksimummäär ja sätestatakse litsentsi kehtivusaja algus alates selle tegeliku väljaandmise päevast, väljastab liikmesriigi pädev asutus ekspordilitsentsid. Kõikidele välja antud litsentsidele võrdse kehtivusaja tagamiseks on asjakohane määrata kindlaks kehtivusaeg, mis erineb määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikliga 8 ette nähtud kehtivusajast.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Kuulutatakse välja alaline pakkumine, et määrata kindlaks eksporditoetus järgmiste komisjoni määruse (EMÜ) nr 3846/87 (7) I lisa 9. jaos osutatud piimatoodete jaoks, tagades kõikidele ühenduses registreeritud isikutele võrdse juurdepääsu:

a)

CN-koodi ex ex 0405 10 19 9700 alla kuuluv naturaalne või vähemalt 20 kg netomassiga plokkidena;

b)

CN-koodi ex ex 0405 90 10 9000 alla kuuluv võiõli vähemalt 190 kg netomassiga konteinerites;

c)

CN-koodi ex ex 0402 10 19 9000 alla kuuluv lõssipulber, mis ei sisalda piimavabasid lisandeid üle 0,5 kaaluprotsendi ning on pakitud kottidesse netokaaluga vähemalt 25 kg.

Artikkel 2

Sihtkohad

Artiklis 1 osutatud tooted on ette nähtud eksportimiseks kõikidesse sihtkohtadesse, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Ameerika Ühendriigid ja Püha Tool (Vatikani Linnriik);

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.

Artikkel 3

Kohaldatavad eeskirjad

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse komisjoni määruste (EÜ) nr 1291/2000, (8) (EÜ) nr 1282/2006 ja (EÜ) nr 1454/2007 sätteid.

Artikkel 4

Pakkumiste esitamine

1.   Pakkumisi võib esitada üksnes pakkumisperioodide ajal ja need kehtivad üksnes sellel pakkumisperioodil, kui nad esitatakse.

2.   Iga pakkumisperiood algab kuu teisel teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:

a)

augustis algab pakkumisperiood kuu kolmandal teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);

b)

detsembris algab pakkumisperiood kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Kui teisipäev on riigipüha, algab pakkumisperiood järgmisel tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Iga pakkumisperiood lõpeb kuu kolmandal teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi) järgmiste eranditega:

a)

augustis lõpeb pakkumisperiood kuu neljandal teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi);

b)

detsembris lõpeb pakkumisperiood kuu teisel teisipäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Kui teisipäev on riigipüha, lõpeb pakkumisperiood eelmisel tööpäeval kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

3.   Iga pakkumisperiood kannab järjekorranumbrit, alates esimesest ettenähtud perioodist.

4.   Pakkumised esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele, mis on loetletud II lisas.

5.   Pakkumised esitatakse eraldi sihtkohtade kaupa ja iga artiklis 1 osutatud tootekoodi kohta.

6.   Lisaks määruse (EÜ) nr 1454/2007 artikli 3 lõike 5 punktis c sätestatud nõudele tuleb märkida pakkumises litsentsitaotluse 16. lahtrisse eksporditoetuse tootekood, mille ees on „ex”, nagu on osutatud käesoleva määruse artiklis 1.

Artikkel 5

Taotletud kogused

Artiklis 1 osutatud toodete puhul peab iga pakkumine hõlmama miinimumkoguse vähemalt 10 tonni.

Artikkel 6

Tagatised

Pakkumistagatis on 15 % pakkumise viimasest suurimast eksporditoetuse kindlaksmääratud summast sama tootekoodi ja sihtkoha puhul. Pakkumistagatis ei või siiski olla väiksem kui 5 eurot 100 kg kohta.

Artikkel 7

Pakkumistest komisjonile teatamine

Määruse (EÜ) nr 1454/2007 artikli 5 lõike 3 kohaldamiseks edastavad liikmesriigid komisjonile käesoleva määruse I lisas määratletud vormis eraldi kõik nõuetele vastavad pakkumised kolme tunni jooksul pärast käesoleva määruse artikli 4 lõikes 2 osutatud pakkumisperioodi lõppu.

Artikkel 8

Ekspordilitsentsid

1.   Määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 7 lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklist 8 algab ekspordilitsentsi kehtivusperiood alates selle tegelikust väljaandmise kuupäevast ja lõpeb pakkumisperioodi lõppemisele järgneva neljanda kuu lõpus vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 kolmandale lõigule.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 128/2007 (ELT L 41, 13.2.2007, lk 6).

(3)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 69.

(4)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1543/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 62).

(5)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1543/2007.

(6)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 7).

(7)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1.

(8)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.


I LISA

LIIKMESRIIK:

Kontaktisik:

Telefon:

Faks:

E-post:

A.   82protsendine või

Liikmesriik:

Tootekoodi ex ex 0405 10 19 9700 alla kuuluva 82protsendise või jaoks toetuse määramine ekspordiks kolmandatesse riikidesse (määrus (EÜ) nr 619/2008) Pakkumise number: …/R/200. Pakkumisperioodi viimane kuupäev:


1

2

3

4

5

Esitamise nr

Pakkuja nr (1)

Kogus (tonnides)

Sihtkoht

Eksporditoetuse määr eurot/100 kg

(kasvavas järjestuses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Võiõli

Liikmesriik:

Tootekoodi ex ex 0405 90 10 9000 alla kuuluva võiõli jaoks toetuse määramine ekspordiks kolmandatesse riikidesse (määrus (EÜ) nr 619/2008) Pakkumise number: …/R/200. Pakkumisperioodi viimane kuupäev:


1

2

3

4

5

Esitamise nr

Pakkuja nr (2)

Kogus (tonnides)

Sihtkoht

Eksporditoetuse määr eurot/100 kg

(kasvavas järjestuses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Lõssipulber

Liikmesriik:

Tootekoodi ex ex 0402 10 19 9000 alla kuuluva lõssipulbri jaoks toetuse määramine ekspordiks kolmandatesse riikidesse (määrus (EÜ) nr 619/2008) Pakkumise number: …/R/200. Pakkumisperioodi viimane kuupäev:


1

2

3

4

5

Esitamise nr

Pakkuja nr (3)

Kogus (tonnides)

Sihtkoht

Eksporditoetuse määr eurot/100 kg

(kasvavas järjestuses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Igale pakkujale antakse number igaks pakkumisperioodiks.

(2)  Igale pakkujale antakse number igaks pakkumisperioodiks.

(3)  Igale pakkujale antakse number igaks pakkumisperioodiks.


II LISA

Määruses (EÜ) nr 1454/2007 ja käesolevas määruses osutatud liikmesriikide pädevad asutused, kellele esitatakse pakkumised:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 620/2008,

27. juuni 2008,

millega parandatakse määrust (EÜ) nr 386/2008, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2008 (2) määrati kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused.

(2)

Arvesse tuleb võtta põllumajandustoodete nomenklatuuri tehtud muudatusi seoses piima ja piimatooteid käsitlevate eksporditoetustega, mis nähti ette komisjoni määrusega (EÜ) nr 1499/2007 määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2008. Seepärast tuleb vastavalt parandada määruse (EÜ) nr 386/2008 lisa. Selguse huvides tuleks kõnealuseid muudatusi kohaldada alates määruse (EÜ) nr 386/2008 jõustumise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 386/2008 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates määruse (EÜ) nr 386/2008 jõustumise kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EÜ) nr 1255/1999 asendatakse alates 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 116, 30.4.2008, lk 17.

(3)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 10.


LISA

„LISA

Alates 27. juunist 2008 piimale ja piimatoodetele kohaldatavad eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein ja Ameerika Ühendriigid;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia (), Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Ameerika Ühendriigid, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.


(1)  Otsuses 98/486/EÜ nimetatud asjaomastele toodetele, mis on ette nähtud eksportimiseks Dominikaani Vabariiki 2008/2009. aasta kvoodi alusel ning mis vastavad määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos kindlaksmääratud tingimustele, kohaldatakse järgmisi määrasid:

a)

CN-koodide 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodide 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 alla kuuluvad tooted

0,00 EUR/100 kg

Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

L20

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein ja Ameerika Ühendriigid;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.

L04

:

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia (), Montenegro ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

L40

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud:

a)

kolmandad riigid: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Ameerika Ühendriigid, Horvaatia, Türgi, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik, kuid mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.

(2)  Sealhulgas Kosovo, ÜRO egiidi all vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile nr 1244.”


DIREKTIIVID

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/31


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/64/EÜ,

27. juuni 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) I–IV lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 14 teise lõigu punkte c ja d,

olles konsulteerinud asjaomaste liikmesriikidega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2000/29/EÜ on ette nähtud teatavad meetmed, mis võetakse liikmesriikidesse taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide sissetoomise vastu teistest liikmesriikidest või kolmandatest riikidest. Samuti on selles ette nähtud teatavad piirkonnad, mida tuleb tunnustada kaitstavate aladena.

(2)

Liikmesriikide esitatud teabe põhjal on kindlaks määratud, et ainult teatavad liikide Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ja Solanaceae istutamiseks ette nähtud taimed põhjustavad organismi Heliothis armigera Hübner levimise ohtu. Kuna selle organismi levimise ohtu põhjustavad ainult need taimed, tuleks kõnesolev organism direktiivi 2000/29/EÜ I lisast, milles kehtestatakse üldine keeld, välja jätta ning lisada selle asemel kõnealuse direktiivi II lisasse, milles kehtestatakse keeld seoses ainult nende teatavate taimedega, mis endast ohtu kujutavad. Lisaks sellele tuleks organismi Heliothis armigera Hübner nimi muuta nimeks Helicoverpa armigera (Hübner), kuna seda on hiljuti teaduslikult täpsustatud.

(3)

Liikmesriikide esitatud teabest on selgunud, et organism Colletotrichum acutatum Simmonds esineb ühenduses laialdaselt. Seepärast tuleks kõnealune organism direktiivi 2000/29/EÜ kahjulike organismide loetelust välja jätta ja selle organismi suhtes ei tuleks võtta kõnealuse direktiivi kohaseid täiendavaid kaitsemeetmeid. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II lisa vastavalt muuta.

(4)

Portugali esitatud teabest selgub, et tsitruseliste tristeetsia viirust (Euroopa isolaadid) esineb nüüd Madeiras. Portugali territooriumi nimetatud osa ei tohiks enam tunnustada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstava alana ja seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa vastavalt muuta.

(5)

Hispaania esitatud teabest selgub, et organismi Thaumetopoea pityocampa (Den. ja Schiff.) esineb nüüd Ibizal. Hispaania territooriumi nimetatud osa ei tuleks enam tunnustada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstava alana ja seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II ja IV lisa vastavalt muuta.

(6)

Sloveenia esitatud teabest selgub, et kahjulikku organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esineb nüüd Koroška ja Notranjsko piirkondades. Kõnealuseid piirkondi ei tuleks enam tunnustada organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstava alana. Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ II, III ja IV lisa vastavalt muuta.

(7)

Itaalia esitatud teabest selgub, et kahjulik organism Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esineb nüüd mõnedes Emilia Romagna, Lombardia ja Veneto piirkondade osades. Seepärast ei tuleks kõnealuseid Itaalia territooriumi osasid enam tunnustada organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstava alana ning direktiivi 2000/29/EÜ II, III ja IV lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(8)

Šveitsi taimekaitsealastest õigusaktidest selgub, et Šveitsis ei tunnistata Berni ja Grisoni kantonit enam organismi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstavaks alaks. Tuleks välja jätta erand, mille kohaselt lubatakse erinõuete täitmise korral teatavat importi nimetatud piirkondadest teatavatele kaitstavatele aladele, ja seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B osa vastavalt muuta.

(9)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/29/EÜ I–IV lisa vastavalt muuta.

(10)

Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2000/29/EÜ lisasid I–IV muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 31. augustiks 2008 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide tekstid ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. septembrist 2008.

Kui liikmesriigid võtavad need õigus- ja haldusnormid vastu, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 51).


LISA

Direktiivi 2000/29/EÜ I–IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa A osa II jao punktist a jäetakse välja alapunkt 3.

2)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osa II jagu muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a lisatakse alapunkti 6.1 järele alapunkt 6.2:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Liikide Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ja sugukonna Solanaceae istutamiseks ette nähtud taimed, v.a seemned”;

ii)

punktist c jäetakse välja alapunkt 2;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punktist a jäetakse välja alapunkt 10;

ii)

punkti b alapunktis 2 asendatakse kolmanda veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta järgmisega:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Apuulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna (Parma ja Piacenza provintsid); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Lombardia (välja arvatud Mantua provints); Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitsiilia; Toskaana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto (välja arvatud Rovigo provints, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi omavalitsusüksused Padova provintsis ja riigi maanteest A4 lõuna pool asuv osa Verona provintsist)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lientzi haldusüksus), Styria, Viin), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Notranjsko ja Maribori piirkond), SK (välja arvatud omavalitsusüksused Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared)”;

iii)

punkti d alapunktis 1 asendatakse kolmanda veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta järgmisega:

„EL, F (Korsika), M, P (välja arvatud Madeira)”.

3)

III lisa B osa muudetakse järgmiselt:

a)

punktis 1 asendatakse teise veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta järgmisega:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Apuulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna (Parma ja Piacenza provintsid); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Lombardia (välja arvatud Mantua provints); Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitsiilia; Toskaana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto (välja arvatud Rovigo provints, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi omavalitsusüksused Padova provintsis ja riigi maanteest A4 lõuna pool asuv osa Verona provintsist)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lientzi haldusüksus), Styria, Viin), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Notranjsko ja Maribori piirkond), SK (välja arvatud omavalitsusüksused Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared)”;

b)

punktis 2 asendatakse teise veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta järgmisega:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Apuulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna (Parma ja Piacenza provintsid); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Lombardia (välja arvatud Mantua provints); Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitsiilia; Toskaana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto (välja arvatud Rovigo provints, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi omavalitsusüksused Padova provintsis ja riigi maanteest A4 lõuna pool asuv osa Verona provintsist)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lientzi haldusüksus), Styria, Viin), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Notranjsko ja Maribori piirkond), SK (välja arvatud omavalitsusüksused Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared)”.

4)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

A osa muudetakse järgmiselt:

i)

I jao punkti 27.1 teises veerus erinõuete kohta asendatakse sõnad „Heliothis armigera Hübner” sõnadega „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

ii)

II jao punkti 20 teises veerus erinõuete kohta asendatakse sõnad „Heliothis armigera Hübner” sõnadega „Helicoverpa armigera (Hübner)”;

b)

B osa muudetakse järgmiselt:

i)

punkt 17 jäetakse välja;

ii)

punkti 21 muudetakse järgmiselt:

teises veerus erinõuete kohta asendatakse punkt c järgmisega:

„c)

taimed on pärit ühest järgmistest Šveitsi kantonitest: Fribourg, Vaud, Valais või”;

kolmanda veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta asendatakse järgmisega:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Apuulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna (Parma ja Piacenza provintsid); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Lombardia (välja arvatud Mantua provints); Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitsiilia; Toskaana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto (välja arvatud Rovigo provints, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi omavalitsusüksused Padova provintsis ja riigi maanteest A4 lõuna pool asuv osa Verona provintsist)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lientzi haldusüksus), Styria, Viin), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Notranjsko ja Maribori piirkond), SK (välja arvatud omavalitsusüksused Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared)”;

iii)

punkti 21.3 muudetakse järgmiselt:

teises veerus erinõuete kohta asendatakse punkt b järgmisega:

„b)

on pärit ühest järgmistest Šveitsi kantonitest: Fribourg, Vaud, Valais või”;

kolmanda veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta asendatakse järgmisega:

„E, EE, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Apuulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia Romagna (Parma ja Piacenza provintsid); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguuria; Lombardia (välja arvatud Mantua provints); Marche; Molise; Piemonte; Sardiinia; Sitsiilia; Toskaana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto (välja arvatud Rovigo provints, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani ja Masi omavalitsusüksused Padova provintsis ja riigi maanteest A4 lõuna pool asuv osa Verona provintsist)), LV, LT, A (Burgenland, Kärnten, Alam-Austria, Tirool (Lientzi haldusüksus), Styria, Viin), P, SI (välja arvatud Gorenjska, Koroška, Notranjsko ja Maribori piirkond), SK (välja arvatud omavalitsusüksused Blahová, Horné Mýto ja Okoč (Dunajská Streda maakond), Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)), FI, UK (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Kanalisaared”;

iv)

punkti 31 muudetakse järgmiselt:

kolmanda veeru tekst kaitstava(te) ala(de) kohta asendatakse järgmisega:

„EL, F (Korsika), M, P (välja arvatud Madeira)”.


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/36


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/65/EÜ,

27. juuni 2008,

millega muudetakse direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artikli 7a lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/439/EMÜ I ja Ia lisas esitatud koodide loetelu on vaja kohandada.

(2)

Ühenduse koodi 78, millega piiratakse sõidukijuhtimise õigust juhiloa kategooria piires üksnes automaatkäiguvahetusega sõidukitele, tuleks muuta, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut selles valdkonnas.

(3)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisas sätestatud eksamisõidukite miinimumnõuded tuleb viia vastavusse ühenduse koodi 78 määratluse muutmisega.

(4)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisas sätestatud teooria- ja praktilise eksami miinimumnõuded tuleb läbi vaadata, et viia eksaminõuded kooskõlla igapäevase liikluse nõuetega seoses tunnelite kasutamisega, et parandada liiklusohutuse taset selle maanteeinfrastruktuuri osas.

(5)

Direktiivi 91/439/EMÜ II lisa punktides 5.2 ja 6.2.5 sätestatud ajavahemikud on osutunud ebapiisavaks, et vajalikke meetmeid rahuldavalt rakendada. Tuleks kehtestada täiendav periood.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 91/439/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas juhilubade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/439/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

I lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 4, ning Ia lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 2, asendatakse ühenduse kood 10.02 järgmisega:

„10.02.

Siduripedaalita sõidukid (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga)”.

2.

I lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 4, ning Ia lisa punktis 2, mis käsitleb juhiloa lehekülge 2, asendatakse ühenduse kood 78 järgmisega:

78.   Üksnes siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõidukitele”.

3.

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punkti 2.1.3 lisatakse järgmine taane:

„—

sõiduki ohutu juhtimine maanteetunnelites”;

b)

punktis 5.1 asendatakse teine ja kolmas lõik järgmisega:

„Kui juhiloa taotleja sooritab oskuste ja käitumise eksami siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõidukil, märgitakse see ära sellise eksami põhjal välja antud juhiloal. Sellise märkega load kehtivad üksnes siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõiduki juhtimiseks.

„Automaatkäiguvahetusega sõiduk” – siduripedaalita (või A- või A1-kategooria korral käsikäigukastiga) sõiduk”;

c)

punkti 5.2 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Eespool esitatud miinimumnõuetele mittevastavaid B+E-, C-, C+E-, C1-, C1+E-, D-, D+E-, D1- ja D1+E-kategooria eksamisõidukeid, mida kasutati enne komisjoni direktiivi 2008/65/EÜ (2) artiklis 3 määratletud kuupäeva, võib kasutada veel kuni 30. septembrini 2013. Liikmesriigid võivad rakendada nende sõidukite veoseid käsitlevaid nõudeid kuni 30. septembrini 2013.

d)

punkti 6.2.5 teises lõigus asendatakse tekst „viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist” tekstiga „kuni 30. september 2008”;

e)

punktides 6.3.8, 7.4.8 ja 8.3.8 lisatakse eriliste teeosade loetelusse sõna „tunnelid”.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. septembriks 2008. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Antonio TAJANI


(1)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/103/EÜ (ELT L 363, 20.12. 2006, lk 344).

(2)  ELT L 168, 28.6.2008, lk 36.”.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/38


KOMISJONI OTSUS,

27. juuni 2008,

mis käsitleb ajutisi kaitsemeetmeid Portugalis esineva Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3312 all)

(2008/489/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas komisjoni 13. veebruari 2006. aasta otsusega 2006/133/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike võtma ajutiselt haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks lisameetmeid Portugali muude alade suhtes kui need, kus kõnealust haigustekitajat teadaolevalt ei esine, (2) rakendab Portugal tõrjeprogrammi männi nematoodi leviku takistamiseks.

(2)

Portugalis on vastu võetud ministri korraldus (Portaria nr°358/2008, 12. mai 2008), millega keelatakse kõnealusele haigustekitajale vastuvõtliku puidu ja taimede väljavedu Portugali mandriosast, välja arvatud kuumtöödeldud puit ja nõuetekohaselt kontrollitud taimed.

(3)

Portugal esitas komisjonile ettepaneku kogu Portugali territooriumi hõlmava uuringukava kohta, nagu on ette nähtud otsuse 2006/133/EÜ artikli 4 teise lõiguga. Ettepanekut arutati alalise taimetervise komitees 26.–27. mail 2008. Toetudes komitee järeldustele, ei kiitnud komisjon kõnealust kava heaks, sest järelevalve ei olnud piisavalt range.

(4)

Portugal teatas komisjonile 5. juunil 2008, et Portugali ametiasutuste poolt lisaks iga-aastastele uuringutele korraldatud erakorralise uurimise käigus on tuvastatud uusi männi nematoodist põhjustatud haiguspuhanguid Portugali selles osas, kus siiani ei ole teadaolevalt männi nematoodi esinenud.

(5)

Veterinaar- ja Toiduamet korraldas 2.–6. juunini 2008 kontrollkäigu, mille tulemusena leiti, et kättesaadavad andmed ei ole piisavad tõendamaks, et Portugalis on alasid, kus männi nematoodi ei esine. Lisaks sellele ei rakendata ühenduse ja riigi tasandi meetmeid täies ulatuses.

(6)

Seepärast peetakse siiani võetud meetmeid ebapiisavateks ning ei saa enam välistada otsest ohtu, et vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede väljaveo kaudu võib männi nematood levida Portugalist väljapoole. Muudele liikmesriikidele kui Portugal tuleks nüüd anda võimalikult kiiresti luba kontrollida nende territooriumile veetud vastuvõtlikku puitu, puukoort ja taimi, mis on pärit Portugali mis tahes osast.

(7)

Arvestades, et viimasel ajal on männi nematoodi põhjustatud haiguspuhangute arv Portugalis suurenenud, tuleks võimalikult kiiresti võtta meetmeid, et tagada teiste liikmesriikide territooriumide kaitse männi nematoodi leviku eest ja kaitsta ühenduse kaubandushuve kolmandate riikide suhtes. Vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede vedu Portugalist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse tuleks keelata, välja arvatud juhul, kui kõnealust materjali on nõuetekohaselt töödeldud või kui taimi on nõuetekohaselt kontrollitud. Seepärast tuleks nõudeid, mis kehtivad vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede veo suhtes Portugali piiritletud aladelt teistele aladele või teistesse liikmesriikidesse, laiendada kõikide vedude suhtes Portugalist teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse. Jälgitavuse tagamiseks tuleks saadetise kõikide ühikutega kaasa anda taimepass või need märgistada. Liikmesriikides rakendatavate kontrollitoimingute ulatust tuleks laiendada nii, et see võimaldaks kontrollida Portugalist nende territooriumile veetud vastuvõtlikku puitu, puukoort ja taimi.

(8)

Kuni alalise taimetervise komitee istungi toimumiseni tuleks võtta ajutised kaitsemeetmed, et takistada männi nematoodi levikut Portugalist teistesse liikmesriikidesse ja kolmandatesse riikidesse.

(9)

Alaline taimetervise komitee vaatab käesoleva määrusega kehtestatud meetmed läbi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Portugal tagab, et täidetakse lisas sätestatud tingimused tema territooriumilt teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse veetava vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede kohta.

2.   Sihtliikmesriigid, välja arvatud Portugal, võivad kontrollida Portugalist nende territooriumile veetud vastuvõtliku puidu, puukoore ja taimede saadetisi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) esinemise suhtes.

3.   Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira otsuse 2006/133/EÜ kohaldamist.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 51).

(2)  ELT L 52, 23.2.2006, lk 34. Otsust on viimati muudetud otsusega 2008/378/EÜ (ELT L 130, 20.5.2008, lk 22).


LISA

Kui Portugalist veetakse teistesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse

(a)

vastuvõtlikke taimi, antakse nendega kaasa taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (1) pärast seda, kui:

taimi on ametlikult kontrollitud ja leitud need olevat vabad männi nematoodi tunnustest või sümptomitest ja

tootmiskohas või selle vahetus läheduses ei ole männi nematoodi sümptomeid täheldatud alates viimase täieliku vegetatsioonitsükli algusest;

(b)

vastuvõtlikku puitu ja eraldatud koort, välja arvatud puit, mis esineb järgmisel kujul:

täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud laastud, tükikesed või puidujäätmed,

pakkekastid, puitpakendid või vaadid,

puitalused, äärtega puitalused või muud kaubaalused,

pakkimispuit, tugipostid ja aluspuud,

kuid kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, antakse sellise puidu või eraldatud koorega kaasa punktis a osutatud taimepass, pärast seda, kui puit või eraldatud koor on läbinud asjakohase kuumtöötluse, nii et puidu sisetemperatuur tõuseb 30 minutiks vähemalt 56 °C-ni, et tagada elusate männi nematoodide puudumine;

(c)

vastuvõtlikku puitu, mis esineb täielikult või osaliselt kõnealustest okaspuudest saadud laastude, tükikeste või puidujäätmete kujul, antakse sellega kaasa punktis a osutatud taimepass pärast asjakohase fumigatsiooni läbimist, et tagada elusate männi nematoodide puudumine;

(d)

vastuvõtlikku puitu, mis esineb pakkimispuidu, tugipostide ja aluspuude kujul, kaasa arvatud puit, millel ei ole säilinud looduslikku kumerat pinda, samuti pakkekastide, puitpakendi, vaatide ja muude samalaadsete pakenditena, puitaluste, äärtega puitaluste ja muude kaubaalustena, kaubaaluste puidust äärtena – vaatamata sellele, kas neid kõikvõimalike objektide veol tegelikult kasutatakse või mitte –, kohaldatakse selle puidu suhtes ühte ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 „Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses” (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) I lisas kirjeldatud heakskiidetud meedet. Puidule kantakse märgistus, mis võimaldab kindlaks teha töötluse läbiviimise koha ja läbiviija, või on sellega kaasas punktis a osutatud taimepass, mis kinnitab rakendatud meetmeid.

Portugal tagab, et vastuvõtliku puidu, puukoore või taimede veo puhul antakse saadetise iga ühikuga kaasa punktis a osutatud taimepass või märgistatakse need vastavalt ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelisele fütosanitaarmeetmete standardile nr 15.


(1)  EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/41


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS EUSEC/2/2008,

24. juuni 2008,

Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) juhi ametisse nimetamise kohta

(2008/490/ÜVJP)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 25 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 12. juuni 2007. aasta ühismeedet 2007/406/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

1. märtsil 2008 nimetati Michel SIDO Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) juhiks.

(2)

23. juunil 2008 esitas Michel SIDO missiooni juhi kohalt tagasiastumise avalduse.

(3)

Peasekretär/kõrge esindaja tegi ettepaneku nimetada EUSEC RD Congo uueks juhiks Jean-Paul MICHEL,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Jean-Paul MICHEL EUSEC RD Congo juhiks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. juulil 2008.

Brüssel, 24. juuni 2008

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

M. IPAVIC


(1)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 52.


28.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 168/42


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/491/ÜVJP,

26. juuni 2008,

millega muudetakse ja pikendatakse ühismeedet 2007/406/ÜVJP Kongo Demokraatliku Vabariigi julgeolekusektori reformide alase Euroopa Liidu nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo) kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit juhib alates 2. maist 2005 Kongo Demokraatliku Vabariigi (KDV) julgeolekusektori reformide alast nõustamis- ja abimissiooni (EUSEC RD Congo). Missiooni praegused volitused on kindlaks määratud ühismeetmes 2007/406/ÜVJP (1) ning need lõpevad 30. juunil 2008.

(2)

Missiooni volitusi tuleks pikendada 12 kuuks alates 1. juulist 2008.

(3)

Euroopa Liit võiks Kongo ametiasutustele KDV julgeolekusektori reformide valdkonnas antava toetuse raames pöörata nüüdsest ka erilist tähelepanu KDV valitsuse poolt sõjaväereformi üldises kavas ettenähtud tulevaste kiirreageerimisjõudude moodustamisega seotud korra kindlaksmääramisele. Erilist rõhku tuleks panna inimressurssidega seotud ülesannetele.

(4)

KDV valitsus ja Kivudes tegutsevad relvarühmitused allkirjastasid 23. jaanuaril 2008 Gomas kohustuste deklaratsioonid, millega algatati rahuprotsess Kivudes. Nimetatud protsessi juures on toeks rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit Ida-Aafrika järvede piirkonda määratud ELi eriesindaja kaudu. Missioon EUSEC RD Congo peaks aitama kaasa ELi eriesindaja jõupingutustele Kivude suhtes sõlmitud kohustuste deklaratsioonide rakendamiseks tehtava töö raames.

(5)

Missiooniga seotud kulude katmiseks 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 tuleks ette näha uus lähtesumma.

(6)

Praegune julgeolekuolukord KDVs võib halveneda, tuues kaasa võimalikke tõsiseid tagajärgi demokraatia, õigusriigi ning rahvusvahelise ja piirkondliku julgeoleku tugevdamise protsessile. ELi jätkuvad poliitilised jõupingutused ja vahendid aitavad kõnealuses piirkonnas stabiilsust kinnitada.

(7)

Ühismeedet 2007/406/ÜVJP tuleks seetõttu muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2007/406/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

Artikli 2 punktid a kuni e asendatakse järgmiste punktidega:

„a)

anda Kongo ametiasutustele nõu ja abi nende töös, mis on suunatud Kongo sõjaväe integratsioonile, ümberkorraldamisele ja ülesehitusele, eelkõige:

aidates kaasa erinevate riiklike kontseptsioonide ja poliitikate arendamisele, sealhulgas kõiki KDV julgeolekusektori reformi kaasatud valdkondi hõlmavaid horisontaalseid aspekte käsitlevatele töödele;

toetades nendesse töödesse kaasatud komiteesid ja organeid ning aidates kaasa kongolaste konkreetsete prioriteetide ja vajaduste kindlaksmääramisele;

aidates kindlaks määrata korra, mis käsitleb kiirreageerimisjõudude moodustamist ja järkjärgulist tegevusvalmiduse saavutamist sõjaväereformi üldise kava raames, mille puhul järgitakse inimõiguste, rahvusvahelise humanitaarõiguse ja soolise võrdõiguslikkuse alaseid põhimõtteid ning samuti relvakonfliktidest mõjutatud lapsi käsitlevaid põhimõtteid, ning esitades seejuures oma eksperdiarvamuse seoses isikkoosseisu valimise, koolituse ja väljaõppega ning infrastruktuuri ja vahenditega seotud vajaduste hindamisega;

b)

juhtida kuni selle lõpuni KDV kaitseministeeriumi maksete korra kaasaajastamisega seotud tehnilise abi projekti, edaspidi „maksete korda käsitlev projekt”, et täita nimetatud projekti üldkontseptsioonis kindlaksmääratud ülesandeid;

c)

toetada maksete korda käsitlevale projektile tuginedes inimressurssidega seotud ülesannete täitmist ja inimressursse käsitleva üldpoliitika väljatöötamist;

d)

määrata julgeolekusektori reformi valdkonnas kindlaks ja aidata välja töötada erinevaid projekte ja võimalusi, mida EL või selle liikmesriigid võivad otsustada toetada;

e)

võtta järelevalve alla ja tagada kooskõlas komisjoniga liikmesriikide poolt missiooni eesmärkide raames rahastatud või algatatud eriprojektide rakendamine;

f)

toetada vajaduse korral ELi eriesindajat rahuprotsessi edendamisega Kivudes tegelevates komiteedes tehtava töö raames

ja

g)

aidata tagada kõikide julgeolekusektori reformi alaste jõupingutuste järjepidevus.”.

2)

Artikli 3 punkti a teine taane asendatakse järgmisega:

„—

tugiüksus ning”.

3)

Artikli 3 punkti c teises taandes asendatakse sõnad „liikuv ekspertide rühm” sõnadega „liikuvad ekspertide rühmad”.

4)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooni juht hoolitseb missiooni igapäevase halduse eest ning vastutab isikkoosseisu ja distsiplinaarküsimuste eest.”;

b)

lõike 2 esimene lause asendatakse järgmisega:

„2.   Missiooni juht on artikli 2 punktis e esitatud missiooni kirjelduse raames volitatud kasutama liikmesriikide rahalist toetust.”.

5)

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma on 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 kestvaks ajavahemikuks 9 700 000 eurot.

Missiooniga seotud kulude katmiseks määratud lähtesumma on 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 kestvaks ajavahemikuks 8 450 000 eurot.”

6)

Artikkel 15 jäetakse välja.

7)

Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2009.”.

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub 1. juulil 2008.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 26. juunil 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


(1)  ELT L 151, 13.6.2007, lk 52.