ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
24. juuni 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 587/2008, 16. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 866/2004 ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta seoses eeskirjadega, mida kohaldatakse Küproses eraldusjoont ületavate kaupade, teenuste ja isikute suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 588/2008, 23. juuni 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 589/2008, 23. juuni 2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 590/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris ning sätestatakse erandid sellest määrusest

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 591/2008, 23. juuni 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

28

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/475/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 23. juuni 2008, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2

29

 

 

Komisjon

 

 

2008/476/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. juuni 2008, millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d'Armori, Finistère'i, Ille-et-Vilaine'i, Morbihani ja Nord'i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2387 all)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. juuni 2008, sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2625 all)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. juuni 2008, millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete registri osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 2336 all)  ( 1 )

42

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/479/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

43

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/480/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühismeedet 2005/190/ÜVJP Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis ja pikendatakse selle kehtivust

50

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/481/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse ühismeedet 2008/131/ÜVJP, millega pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

51

 

*

Nõukogu otsus 2008/482/ÜVJP, 23. juuni 2008, millega muudetakse otsust 2008/134/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

52

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 19. märtsi 2008. aasta otsuse (millega muudetakse otsust 2001/618/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d’Armori, Finistère’i, Ille-et-Vilaine’i, Morbihani ja Nord’i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu) parandus (ELT L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 587/2008,

16. juuni 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 866/2004 ühinemisakti protokolli 10 artiklis 2 sätestatud korra kohta seoses eeskirjadega, mida kohaldatakse Küproses eraldusjoont ületavate kaupade, teenuste ja isikute suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti protokolli nr 10 Küprose kohta, (1) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse 2003. aasta ühinemisakti protokolli 3 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi suveräänsete baasipiirkondade kohta Küprosel, (2) eriti selle artiklit 6,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 866/2004 (3) kehtestati erieeskirjad, mida kohaldatakse kaupade, teenuste ja isikute suhtes, mis/kes ületavad eraldusjoont, mis eraldab Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevaid Küprose Vabariigi alasid Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatest Küprose Vabariigi aladest.

(2)

Arvestades kogemusi, mis on saadud pärast määruse (EÜ) nr 866/2004 ja selle viimase muudatuse jõustumist, tuleb saare kaubandust ja vastastikust majandustegevust suurendada.

(3)

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks kaotada kõik tollimaksud sellistelt põllumajandustoodetelt, mis pärinevad Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt. Selleks on vaja tugevdada määruse (EÜ) nr 866/2004 kaitseklauslit.

(4)

Reguleerida tuleks kaupade ajutist sissetoomist Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele, et julgustada äriühinguid, mis on loodud Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatel Küprose Vabariigi aladel, pakkuma teenuseid üle eraldusjoone ning hõlbustada selliste äriühingute osalemist messidel või samalaadsetel üritustel, mis toimuvad Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatel Küprose Vabariigi aladel. Lisaks tuleks lubada kaupu, mida soovitakse parandada Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatel Küprose Vabariigi aladel, viia üle eraldusjoone.

(5)

Asjakohased tõendid tuleks esitada selle kohta, et selliste kaupade sissetoomine on ajutine. Küprose Vabariigi tolliasutused või idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võivad küsida tagatist mis tahes võimaliku tollivõla või maksuvõlgade katmiseks, kui teatavaid ajutiselt sisse veetud kaupu ei tooda tagasi Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatele Küprose Vabariigi aladele.

(6)

Seoses isikutega, kes ületavad eraldusjoont, liikudes Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt Küprose Vabariigi valituse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele, tuleks selgitada, et nende isiklikke asju käsitletakse ajutiseks sisseveoks deklareerituna. Sama põhimõtet tuleks kohaldada transpordivahendite suhtes.

(7)

Märkimisväärselt tuleb suurendada nende isikute isikliku pagasi hulka kuuluvate kaupade koguväärtust, kes ületavad eraldusjoont, liikudes Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt Küprose Vabariigi valituse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele, et soodustada majandusarengut Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatel Küprose Vabariigi aladel.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 866/2004 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 866/2004 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 nimetatud kaupade suhtes ei kehti tollideklaratsioon. Nende suhtes ei kehti tollimaksud ega samaväärse toimega maksud. Tõhusa kontrolli tagamiseks registreeritakse eraldusjoont ületavad kogused.”.

2.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Kaupade ajutine sissetoomine

1.   Välja arvatud kaupade puhul, mille suhtes kehtivad veterinaar- ja fütosanitaarnõuded, võib järgmisi kaupu viia ajutiselt Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatelt Küprose Vabariigi aladelt Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele:

a)

eraldusjoont ületavate isikute isiklikud, reisimisel põhjendatud asjad ning sporditarbed;

b)

transpordivahendid;

c)

erialased töövahendid;

d)

parandusse viidavad kaubad;

e)

avalikul üritusel näidatavad või kasutatavad kaubad.

2.   Lõikes 1 nimetatud kaupasid võib sisse tuua maksimaalselt kuue kuu pikkuseks ajavahemikuks.

3.   Lõikes 1 nimetatud kaubad ei pea vastama artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

4.   Kui lõikes 1 nimetatud kaupu ei tooda tagasi Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli alt väljas olevatele Küprose Vabariigi aladele lõike 2 kohase ajutisele sissetoomisele kehtestatud tähtaja jooksul, konfiskeerivad Küprose Vabariigi tolliasutused sellised kaubad.

5.   Käesoleva artikli lõike 1 punktides a ja b nimetatud kaupade ajutise sissetoomise suhtes kohaldatakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (4) artikleid 229, 232, 579 ja 581 mutatis mutandis.

Käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d ja e nimetatud kaupade ajutise sissetoomise suhtes kohaldatakse järgmist korda:

a)

kaupadega peab kaasas olema neid sisse toova isiku deklaratsioon, milles on nimetatud ajutise sissetoomise eesmärk, ning vajaduse korral esitatud tõendid, millega antakse piisav kinnitus, et kaubad kuuluvad ühte käesoleva artikli lõike 1 punktides c, d ja e nimetatud kategooriasse;

b)

Küprose Vabariigi tolliasutused või idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused registreerivad kaubad, mida veetakse Küprose Vabariigi valitsuse tõhusa kontrolli all olevatele Küprose Vabariigi aladele ja sealt välja või idapoolsesse suveräänsesse baasipiirkonda ja sealt välja;

c)

Küprose Vabariigi tolliasutused ja idapoolse suveräänse baasipiirkonna ametiasutused võivad kaupade ajutisele sissetoomisele seada tingimuseks tagatise andmise, millega tagatakse asjaomaste kaupadega seoses tekkida võiva mis tahes tollivõla või maksuvõla tasumine.

6.   Komisjon võib vastu võtta erieeskirju kooskõlas artikli 4 lõikes 12 osutatud korraga.

3.

Artikli 6 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

„1.   28. mai 1969. aasta direktiivi 69/169/EMÜ (rahvusvahelises reisiliikluses toimuva impordi suhtes kohaldatavat käibemaksu- ja aktsiisivabastust käsitlevate õigusnormide ühtlustamise kohta) (5) ja 28. märtsi 1983. aasta määrust (EMÜ) nr 918/83 (millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem) (6) ei kohaldata, kuid eraldusjoont ületavate isikute isiklikus pagasis sisalduvad kaubad on vabastatud käibemaksust, aktsiisimaksust ja muudest maksudest, tingimusel et need ei ole kaubanduslikku laadi ning nende koguväärtus ei ületa 260 eurot inimese kohta.

2.   Käibemaksust, aktsiisimaksust ja muudest maksudest vabastamise koguselisteks piirnormideks on 40 sigaretti ja 1 liiter kangeid alkohoolseid jooke isiklikuks tarbimiseks.

4.

Artikli 11 lõike 4 teine lause asendatakse järgmisega:

„Muude hädaolukordade puhul, eelkõige nende puhul, mis on tekkinud eeskirjade eiramisest, kaubanduse moonutamisest või pettusest, või selliste erakorraliste asjaolude esilekerkimisel, mis nõuavad kohest meetmete võtmist, võib komisjon Küprose Vabariigi valitsusega konsulteerides kohaldada viivitamata meetmeid, mis on vältimatult vajalikud olukorra parandamiseks.”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 16. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


(1)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 955.

(2)  ELT L 236, 23.9.2003, lk 940.

(3)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 128. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1283/2005 (ELT L 203, 4.8.2005, lk 8).

(4)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).”.

(5)  EÜT L 133, 4.6.1969, lk 6. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/74/EÜ (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6).

(6)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 274/2008 (ELT L 85, 27.3.2008, lk 1).”.


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 588/2008,

23. juuni 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 24. juunil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 23. juuni 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 589/2008,

23. juuni 2008,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti d koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates 1. juulist 2008 tunnistatakse nõukogu 19. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1028/2006 munade turustusnormide kohta (2) määrusega (EÜ) nr 1234/2007 kehtetuks.

(2)

Teatavad määrusega (EÜ) nr 1028/2006 ette nähtud sätted ja kohustused ei ole määrusesse (EÜ) nr 1234/2007 üle võetud.

(3)

Ühise turukorralduse ja eelkõige turustusnormide järjepidevuse ja tõhusa toimimise huvides tuleks teatavad asjakohased sätted ja kohustused võtta vastu määruse (EÜ) nr 1234/2007 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade raames.

(4)

Määruses (EÜ) nr 1234/2007 on sätestatud põhinõuded, millele ühenduses turustatavad munad peavad vastama. Selguse huvides tuleks kehtestada nende nõuete rakendamiseks uued üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Komisjoni määrus (EÜ) nr 557/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1028/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) tuleks seega tunnistada kehtetuks ja asendada uue määrusega.

(5)

Munade suhtes tuleb kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad. (5) Seepärast tuleb võimaluste piires viidata kõnealustele horisontaalsetele määrustele.

(6)

Selleks et tagada lõpptarbijale tarnitavate munade kõrge kvaliteet, tuleb kindlaks määrata A-klassi munade kvaliteediomadused ja kehtestada kriteeriumid, mida järelevalvetalitused saavad kontrollida. Sellised kvaliteediomadused peaksid põhinema ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) standardil nr 42, mis käsitleb koorega munade turustamist ja kaubandusliku kvaliteedi kontrolli ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikide vahelises rahvusvahelises kaubanduses.

(7)

Jahutatud munade toatemperatuurile jätmine võib põhjustada kondenseerumist, mis soodustab bakterite kasvu munakoorel ja võimalikku tungimist munasse. Seepärast tuleb mune ladustada ja vedada soovitavalt püsival temperatuuril ning üldjuhul ei tohiks neid enne lõpptarbijale müümist jahutada.

(8)

Üldjuhul ei tohiks mune pesta ega puhastada, kuna selline tegevus võib vigastada munakoort, mis suure hulga mikroobivastaste omaduste tõttu on tõhus takistus bakterite sissetungile. Mõnd meedet, näiteks munade töötlemine ultraviolettkiirtega, ei tuleks siiski käsitada puhastamisena. Peale selle ei tohiks A-klassi mune pesta, kuna pesemise ajal või pärast seda võib viga saada füüsilise tõkke moodustav kutiikul. Sellised vigastused võivad soodustada bakterite sissetungimist ja niiskusekaotust koore kaudu ning seetõttu suurendada ohtu tarbijatele, eriti kui hilisemad kuivatamis- ja ladustamistingimused ei ole optimaalsed.

(9)

Siiski kasutatakse mõnes liikmesriigis edukalt munapesusüsteeme, millel on pädeva asutuse luba ja mis toimivad hoolikalt kontrollitud tingimustes. Vastavalt Euroopa Toiduohutusameti bioloogiliste ohtude teaduskomisjoni 7. septembri 2005. aasta arvamusele vastuseks komisjoni palvele hinnata mikrobioloogilist ohtu seoses toidumunade pesemisega, (6) on teatavates pakkimiskeskustes kasutatav munapesu hügieeni seisukohast lubatav, tingimusel et muu hulgas arendatakse välja ka tegevusjuhis munapesusüsteemide jaoks.

(10)

A-klassi munad tuleks liigitada kaalu järgi. Selleks tuleks ette näha piiratud arv kaaluklasse ning vastavad selged mõisted minimaalsete märgistamisnõuetena, mis ei välista täiendavat vabatahtlikku märgistamist, kui on täidetud nõuded, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivist 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. (7)

(11)

Munade kvaliteedi ja kaalu järgi liigitamise luba tuleks anda ainult ettevõtjatele ja pakkimiskeskustele, kelle tööruumid ning tehniline varustus vastavad nende tegevuse liigile ja ulatusele, mis võimaldab mune nõuetekohaselt käidelda.

(12)

Tuleks ette näha munade liigitamise, märgistamise, pakendamise ja pakendite märgistamise maksimaalsed tähtajad.

(13)

Lisaks üldisele kohustusele luua võimalus toidu, sööda, toidulooma või muu aine jälgimiseks, mis on mõeldud toidus või söödas kasutamiseks või mille puhul sellist kasutamist eeldatakse, kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (8) tuleks sätestada teatav kontrollimiseks vajalik teave, mis peab olema munade veopakendil ja saatedokumentides.

(14)

Munade tarnimisel teise liikmesriiki tuleb need tootmiskohas tootjakoodiga märgistada. B-klassi munade puhul on oluline välja selgitada, et kui üksnes tootjakoodist ei piisa kvaliteediklassi selgeks eristamiseks, tuleks B-klassi munad märgistada ka muu viitega.

(15)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunktiga 1 ettenähtud tootjakoodi ülesehitus tuleks kindlaks määrata. Lisaks tuleks selgitada, et tootjakoodiga märgistamise nõudest võib teha erandi juhul, kui munade märgistamise tehnilised seadmed ei võimalda märgistada koorepragudega või määrdunud mune.

(16)

Tuleks kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunkti 1 teises lõigus osutatud B-klassi munade märgistamise muud viited.

(17)

Kui töötlemiseks ette nähtud munad tarnitakse otse toiduainetööstusele ning nende lõppsihtkoha osas on olemas piisav tagatis, võivad liikmesriigid teha vastava taotluse teinud ettevõtetele erandi märgistamisnõuetest.

(18)

Direktiivis 2000/13/EÜ on sätestatud kogu turuleviidava toidu suhtes kohaldatavad üldised eeskirjad. Pakendite suhtes tuleks siiski kehtestada mõned märgistamise erinõuded.

(19)

Direktiivi 2000/13/EÜ artiklis 9 on sätestatud, et toidu minimaalse säilimisaja tähtaeg on kuupäev, milleni säilivad toidu eriomadused nõuetekohase ladustamise korral. Selguse huvides tuleks kindlaks määrata, et säilimisaeg ei tohi ületada 28 päeva pärast munemist.

(20)

Müüdavatel munadel võib olla nende erilist värskust esiletõstev märgis. Seepärast tuleks sellise märgistuse kasutamisel määrata kindlaks maksimumtähtaeg.

(21)

Müüdavatel munadel võib olla munakanade söötmiseks kasutatud söödasegu esiletõstev märgis. On vaja kindlaks määrata kohustuslikud miinimumnõuded selliste märgiste kasutamiseks.

(22)

Munade lahtise müügi korral peaks tarbijale olema kättesaadav asjakohane teave, tavaliselt pakendi peal.

(23)

Lisaks toiduainete pakendamise ja pakkimise üldistele hügieeninõuetele tuleks sätestada teatavad lisanõuded, et minimeerida munade ladustamise või transportimise ajal riknemise või saastumise ohtu. Sellised standardid peaksid põhinema ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni standardil nr 42.

(24)

Tööstusmunad on inimtoiduks kõlbmatud. Seepärast on vaja nõuda selliseid mune sisaldavate pakendite märgistamist spetsiaalsete lintide või etikettidega, et oleks võimalik nende sisu kergesti identifitseerida.

(25)

Ainult pakkimiskeskustel on tööruumid ning tehniline varustus, mis võimaldab mune ümber pakkida. Seetõttu on asjakohane lubada igasuguse pakkimistegevusega tegelda ainult pakkimiskeskustel.

(26)

Toidukäitlejad on kohustatud looma määrusele (EÜ) nr 178/2002 vastava jälgitavuse võimaluse. Tootjatel, kogujatel ja pakkimiskeskustel peaks olema kohustus pidada täiendavat raamatupidamisarvestust, et võimaldada järelevalvetalitustel kontrollida turustusnormidele vastavust.

(27)

Tuleks sätestada kontrollimeetodid ja kriteeriumid.

(28)

On asjakohane kontrollida kogu partii kui terviku turustusnormidele vastavust ning keelata mittevastava partii turustamine, kui ei suudeta tõendada, et see vastab nõuetele.

(29)

Turustamisstandarditele vastavuse kontrollimisel tuleks lubada teatavaid kõikumisi. Sellised kõikumised peaksid erinevate nõuete ja turustusetappide puhul olema erinevad.

(30)

Munade turustamist käsitlevad nõuded kolmandates riikides võivad erineda ühenduse vastavatest nõuetest. Ekspordi hõlbustamiseks tuleks lubada ekspordiks ette nähtud munade vastavust sellistele nõuetele.

(31)

Tuleks kindlaks määrata üksikasjad seoses kolmandate riikide turustusnormide ühenduse õigusaktidele vastavuse hindamisega, mida komisjon peab tegema kolmandate riikide soovi korral. Kolmandatest riikidest imporditavatele munadele tuleks kehtestada teatavad märgistusnõuded.

(32)

On asjakohane teha komisjonile kättesaadavaks munakanadega seotud registreeritud tootmiskohtade arvulised andmed.

(33)

Liikmesriigid peaksid edastama teavet oluliste rikkumiste kohta, et oleks võimalik asjakohasel viisil hoiatada teisi liikmesriike, keda see võiks mõjutada.

(34)

Prantsuse ülemeredepartemangude jaemüügivõrgu varustamine munadega sõltub osaliselt munade tarnimisest Euroopa mandrilt. Vedamise kestuse ja ilmastikutingimuste tõttu eeldab Prantsusmaa ülemeredepartemangudesse veetavate munade säilitamine tarnimise erikorra rakendamist, sealhulgas võimalust tarnida mune jahutatult. Kõnealuse erikorra rakendamist saab põhjendada sellega, et munade toomiseks napib kohalikku tootmisvõimsust. Kõnealust erikorda tuleks pikendada mõistlikuks ajavahemikuks, kuni arendatakse välja kohalikud tootmisvõimsused.

(35)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa I punkti alapunktis 2 on sätestatud, et liikmesriigid võivad kehtestada erandeid käesolevast määrusest munade puhul, mille tootja müüb otse lõpptarbijale. Munatoodete turustamise eritingimuste arvessevõtmiseks teatavates Soome piirkondades tuleks määruse (EÜ) nr 1234/2007 ja käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta munade müük tootjatelt kõnealuste piirkondade jaemüügipunktidele.

(36)

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiivi 1999/74/EÜ (millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded) (9) artikli 5 lõike 2 kohaselt tagavad liikmesriigid, et munakanade kasvatamine täiustamata puurisüsteemis oleks keelatud alates 1. jaanuarist 2012. Seepärast peaks komisjon hindama täiustamata puuride puhul ette nähtud vabatahtliku märgistamise sätete kohaldamist enne eespool osutatud kuupäeva, et uurida, kas selline märgistamine tuleks muuta kohustuslikuks.

(37)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Vajaduse korral kohaldatakse määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 2 lõikes 1 ning määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 5 ja punkti 7 alapunktis 3 sätestatud mõisteid.

Käesolevas määruses kasutatakse täiendavalt järgmisi mõisteid:

a)

„pakend” – A- või B-klassi mune sisaldav pakend, välja arvatud veopakendid ja tööstusmunade konteinerid;

b)

„lahtine müük” – muude kui pakendamata munade pakkumine jaemüügiks lõpptarbijale;

c)

„koguja” – määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 6 kohaselt registreeritud ettevõte, mis kogub tootjalt mune, selleks et neid tarnida pakkimiskeskusesse, turule, mis müüb eranditule hulgimüüjatele, kelle ettevõtetel on luba tegutseda pakkimiskeskustena, või toiduainetööstusele ja muudele kui toiduainetööstuse ettevõtetele;

d)

„viimane müügikuupäev” – maksimaalne tähtaeg munade tarnimiseks lõpptarbijale vastavalt määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa X jao I peatüki punktile 3;

e)

„toiduainetööstus” – inimtoiduks ette nähtud munatooteid tootev ettevõte, välja arvatud toitlustusettevõtted;

f)

„muu kui toiduainetööstus” – muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud, muna sisaldavaid tooteid tootev ettevõte;

g)

„toitlustusettevõtted” – direktiivi 2000/13/EÜ artikli 1 lõikes 2 osutatud toitlustusettevõtted;

h)

„tööstusmunad” – muuks otstarbeks kui inimtoiduks ette nähtud munad;

i)

„partii” – ühest tootmiskohast või pakkimiskeskusest pärit pakendatud või lahtised munad, mis on samas pakendis või lahtised, millel on sama munemiskuupäev, minimaalne säilimisaeg või pakendamiskuupäev, sama tootmisviis ning liigitatud munade puhul sama kvaliteedi- ja kaaluklass;

j)

„ümberpakendamine” – munade füüsiline ümberpaigutamine teise pakendisse või mune sisaldava pakendi uuesti märgistamine;

k)

„munad” – liiki Gallus gallus kuuluvate kanade koorega munad, mis kõlbavad otse inimtoiduna tarbimiseks või munatoodete valmistamiseks ning mis ei ole pragunenud, hauduma pandud ega keedetud;

l)

„pragunenud munad” – nii koore- kui ka kestapragudega munad, mille sisu on nähtaval;

m)

„hauduma pandud munad” – munad, mis on asetatud inkubaatorisse;

n)

„turustamine” – munade müügi eesmärgil hoidmine, sealhulgas nende müügiks pakkumine, ladustamine, pakkimine, märgistamine, tarnimine või muul viisil üleandmine tasuta või tasu eest;

o)

„ettevõtja” – tootja või mis tahes muu munade turustamisega tegelev füüsiline või juriidiline isik;

p)

„tootmiskoht” – ettevõte, kus peetakse munakanu ja mis on registreeritud vastavalt komisjoni direktiivi 2002/4/EÜ (10) nõuetele;

q)

„pakkimiskeskus” – pakkimiskeskus määruse (EÜ) nr 853/2004 tähenduses, mis omab selleks tegevuseks luba vastavalt käesoleva määruse artikli 5 lõikele 2 ning kus mune liigitatakse kvaliteedi ja kaalu alusel;

r)

„lõpptarbija” – toiduaine viimane tarbija, kes ei kasuta kõnealust toiduainet äritegevuse eesmärgil;

s)

„tootjakood” – tootmiskohta tähistav eraldusnumber vastavalt direktiivi 2002/4/EÜ lisa punktile 2.

Artikkel 2

Munade kvaliteediomadused

1.   A-klassi munad peavad olema järgmiste omadustega:

a)

koor ja kutiikul: normaalse kujuga, puhas ja kahjustusteta;

b)

õhuvahe: kõrgus mitte üle 6 mm, muutumatu; ekstraklassis turustatavate munade puhul peab õhuvahe siiski olema mitte üle 4 mm;

c)

rebu: läbivalgustamisel nähtav ainult varjuna, ilma selgete piirjoonteta, muna pööramisel liigub veidi ning pöördub tagasi muna keskmesse;

d)

valge: selge, läbipaistev;

e)

looteketas: areng ei ole tuvastatav;

f)

võõrlisandid: lubamatud;

g)

võõrlõhnad: lubamatud.

2.   A-klassi mune ei pesta ega puhastata enne ega pärast liigitamist, kui artiklist 3 ei tulene teisiti.

3.   A-klassi mune ei tohi säilitamiseks töödelda ega jahutada tööruumides või ettevõtetes, kus temperatuuri hoitakse kunstlikult madalamal kui 5 °C. Mune, mida on hoitud temperatuuril alla 5 °C vedamise ajal kuni 24 tundi või müügiruumides kuni 72 tundi, ei käsitata siiski jahutatud munadena.

4.   B-klassi munad on munad, mis ei vasta esimeses lõikes sätestatud kvaliteediomadustele. A-klassi munad, mis enam ei vasta kõnealustele kvaliteediomadustele, liigitatakse ümber B-klassi munadeks.

Artikkel 3

Pestud munad

1.   Liikmesriigid, kes 1. juunil 2003 on andnud pakkimiskeskustele loa mune pesta, võivad jätkuvalt lubada pakkimiskeskustel mune pesta, kui need keskused tegutsevad vastavalt munapesusüsteemide riigisisestele suunistele. Pestud mune tohib turustada ainult neis liikmesriikides, kus sellised load on välja antud.

2.   Lõikes 1 osutatud liikmesriigid peavad ergutama toidukäitlejate tegevust munapesusüsteemide hea tava riigisiseste suuniste väljatöötamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklile 8.

Artikkel 4

A-klassi munade liigitamine kaalu järgi

1.   A-klassi munad liigitatakse kaaluklassidesse järgmiselt:

a)

XL – väga suured: kaal ≥ 73 g;

b)

L – suured: kaal ≥ 63 g ja < 73 g;

c)

M – keskmise suurusega: kaal ≥ 53 g ja < 63 g;

d)

S – väikesed: kaal < 53 g.

2.   Kaaluklass märgitakse lõikes 1 määratletud vastavate tähtede või mõistetega või nende kombinatsioonidega, mida võib täiendada vastavate mõõtevahemikega. Võib kasutada muid täiendavaid märgiseid, tingimusel et selliseid märgiseid ei saa ekslikult pidada lõikes 1 määratletud märgisteks ning need vastavad direktiivi 2000/13/EÜ nõuetele.

3.   Erandina lõikest 1 tuleb juhul, kui eri suurusega A-klassi mune pakitakse samasse pakendisse, märkida pakendile munade minimaalne netokaal kokku grammides ning lisada märgis „Eri suurusega munad” või samaväärne mõiste.

Artikkel 5

Pakkimiskeskused

1.   Munad liigitatakse ja pakitakse ning pakendid märgistatakse üksnes pakkimiskeskustes.

Pakkimiskeskustena kiidetakse heaks üksnes need ettevõtjad, kes vastavad käesolevas artiklis ettenähtud tingimustele.

2.   Pädev asutus annab pakkimiskeskustele loa munade liigitamiseks ning määrab pakkimiskeskuse koodi igale ettevõtjale, kellel on munade kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamiseks sobivad ruumid ja tehnilised seadmed. Pakkimiskeskustelt, mis töötavad eranditult toiduainetetööstuse ja muu tööstuse kui toiduainetetööstus jaoks, ei nõuta munade kaalu järgi klassidesse liigitamiseks sobivate tehniliste seadmete olemasolu.

Pädev asutus annab pakkimiskeskusele eraldusnumbri, mis algab asjaomase liikmesriigi koodiga vastavalt komisjoni direktiivi 2002/4/EÜ lisa punkti 2 alapunktile 2.

3.   Pakkimiskeskuste tehniline varustus peab tagama munade nõuetekohase käitlemise. Selle hulka peab vajaduse korral kuuluma:

a)

vajadustele vastav ovoskoop, automaatne või selline, mis töötab pideva järelevalve all ning võimaldab iga muna kvaliteeti eraldi määrata, või muud vajalikud seadmed;

b)

õhurõhu mõõtmise seadeldis;

c)

munade kaaluklassidesse liigitamise masin;

d)

üks või mitu taadeldud kaalu munade kaalumiseks;

e)

munade märgistamise masin.

4.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud loa võib kohe kehtetuks tunnistada, kui käesolevas artiklis ette nähtud tingimusi enam ei täideta.

Artikkel 6

Munade liigitamise, märgistamise, pakendamise ja pakendite märgistamise tähtajad

1.   Munad liigitatakse, märgistatakse ja pakendatakse kümne päeva jooksul alates munemisest.

2.   Artikli 14 kohaselt turustatavad munad liigitatakse, märgistatakse ja pakendatakse nelja päeva jooksul alates munemisest.

3.   Artikli 12 lõike 1 punktis d osutatud minimaalne säilimisaeg märgitakse pakendamise ajal vastavalt direktiivi 2000/13/EÜ artikli 9 lõikele 2.

Artikkel 7

Veopakendil esitatav teave

1.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaldamist, peab tootja tootmiskohas igale mune sisaldavale veopakendile märkima järgmised identifitseerimisandmed:

a)

tootja nimi ja aadress;

b)

tootjakood;

c)

munade arv ja/või nende kaal;

d)

munemiskuupäev või ajavahemik;

e)

lähetuskuupäev.

Kui pakkimiskeskused saavad pakkimata mune nende endi samas kohas asuvatest tootmisüksustest, võib nimetatud identifitseerimisandmed märkida veopakenditele pakkimiskeskuses.

2.   Lõikes 1 osutatud andmed peavad olema nii munade veopakendil kui ka saatedokumentides. Vahendaja, kellele munad tarnitakse, peab säilitama nende dokumentide koopia. Saatedokumentide originaalid säilitatakse pakkimiskeskuses, kus munad liigitatakse.

Kui koguja saadud partii jagatakse rohkem kui ühele ettevõtjale tarnimiseks, võib saatedokumendid asendada asjakohaste veopakendi etikettidega, kui neil on esitatud kogu lõikes 1 osutatud teave.

3.   Lõikes 1 osutatud teavet, mis on kinnitatud veopakendile, ei muudeta ja see jääb veopakendile kuni munade eemaldamiseni liigitamiseks, märgistamiseks, koheseks pakendamiseks või hilisemaks ümbertöötamiseks.

Artikkel 8

Munade märgistamine piiriüleseks tarnimiseks

1.   Kui tootja tarnib munad teises liikmesriigis asuvale kogujale, pakkimiskeskusele või muule tööstusele kui toiduainetööstus, märgistatakse munad enne tootmiskohast lähetamist tootjakoodiga.

2.   Liikmesriik, kelle territooriumil tootmiskoht asub, võib teha lõikes 1 sätestatud nõudest erandi, kui tootja on sõlminud tarnelepingu pakkimiskeskusega, mis asub mõnes muus liikmesriigis, kus kehtib käesolevale määrusele vastav märgistamisnõue. Selline erand tehakse ainult mõlema asjaomase käitleja taotlusel ja liikmesriigi eelneval nõusolekul, kelle territooriumil pakkimiskeskus asub. Sel juhul peab tarnelepingu koopia saadetisega kaasas olema.

3.   Lõikes 2 osutatud tarnelepingute minimaalne kehtivusaeg ei või olla alla ühe kuu.

4.   Enne käesoleva artikli lõike 2 kohase erandi tegemist teavitatakse asjaomaste liikmesriikide või transiitliikmesriikide järelevalvetalitusi, millele on osutatud artiklis 24.

5.   Muus liikmesriigis turustatavad B-klassi munad märgistatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunkti 1 teisele taandele ja neil peab vajaduse korral olema käesoleva määruse artiklile 10 vastav märgis, et neid oleks võimalik A-klassi munadest kergesti eristada.

Artikkel 9

Tootjakood

1.   Tootjakood koosneb direktiivi 2002/4/EÜ lisa punktis 2 sätestatud koodidest ja tähtedest. See peab olema selgesti eristatav ja kergesti loetav ning vähemalt 2 mm kõrge.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunkti 1 kohaldamist, ei ole tootjakoodiga märgistamine kohustuslik, kui tehnilised seadmed ei võimalda märgistada koorepragudega või määrdunud mune.

Artikkel 10

B-klassi munadele trükitud tähistused

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunktis 1 osutatud märgis on vähemalt 12 mm diameetriga ring vähemalt 5 mm kõrguse B-tähe ümber, või vähemalt 5 mm diameetriga selgesti eristatav värvitäpp.

Artikkel 11

Otse toiduainetööstusele tarnitavate munade märgistamine

Käitlejate taotlusel võivad liikmesriigid vabastada nad määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa III punkti alapunktis 1 osutatud märgistamiskohustusest, kui munad tarnitakse tootmiskohast otse toiduainetööstusele.

Artikkel 12

Pakendite märgistamine

1.   A-klassi mune sisaldavate pakendite välispinnal peavad selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas olema järgmised andmed:

a)

pakkimiskeskuse kood;

b)

kvaliteediklass; pakendid märgistatakse mõistega „A-klass” või tähega „A”, millega koos võib kasutada märgist „värske”;

c)

kaaluklass vastavalt käesoleva määruse artikli 4 lõikele 2;

d)

minimaalne säilimisaeg vastavalt käesoleva määruse artiklile 13;

e)

märgis „pestud munad” käesoleva määruse artikli 3 kohaselt pestud munade puhul;

f)

direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punkti 6 kohane säilitamise või kasutamise eritingimus, milles soovitatakse tarbijatel hoida mune pärast ostmist jahedas.

2.   Lisaks lõikes 1 sätestatud nõuetele peab A-klassi mune sisaldavate pakendite välispinnale olema märgitud tootmisviis selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas.

Tootmisviisi tähistamiseks kasutatakse ainult järgmisi mõisteid:

a)

tavapärase põllumajanduse puhul I lisa A osas sätestatud mõisted, kui II lisas sätestatud asjakohased tingimused on täidetud;

b)

mahepõllumajanduse puhul nõukogu määruse (EMÜ) nr 2092/91 (11) artiklis 2 sätestatud mõisted.

Tootjakoodi tähenduse selgitus peab olema pakendi peal või sees.

Kui munakanu peetakse nõukogu direktiivi 1999/74/EÜ III peatükis sätestatud nõuetele vastavates tootmissüsteemides, võib tootmisviisi täiendada ühega käesoleva määruse I lisa B-osas loetletud märgistest.

3.   Lõike 2 kohaldamine ei piira II lisas esitatud miinimumnõuetest ulatuslikumate riigisiseste tehniliste meetmete kohaldamist, mis võivad kehtida üksnes asjaomase liikmesriigi tootjate suhtes, kui need on kooskõlas ühenduse õigusega.

4.   B-klassi mune sisaldavate pakendite välispinnal peavad selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas olema järgmised andmed:

a)

pakkimiskeskuse kood;

b)

kvaliteediklass; pakendid märgistatakse mõistega „B-klass” või tähega „B”;

c)

pakendamiskuupäev.

5.   Liikmesriigid võivad oma territooriumil toodetud munade puhul nõuda, et etiketid kinnitataks munapakendile niiviisi, et need pakendi avamisel katki läheksid.

Artikkel 13

Minimaalse säilimisaja märkimine

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 3 lõike 1 punktis 5 osutatud minimaalseks säilimisajaks määratakse kuni 28 päeva pärast munemist. Kui on märgitud munemise ajavahemik, arvestatakse minimaalset säilimisaega selle ajavahemiku esimesest päevast.

Artikkel 14

„Ekstra” märgisega pakendid

1.   Märgist „ekstra” või „eriti värske” võib kasutada täiendava märgisena A-klassi mune sisaldavatel pakenditel kuni üheksanda päevani pärast munemist.

2.   Kui kasutatakse lõikes 1 osutatud märgiseid, peab kõnealune üheksapäevane tähtaeg olema pakendile märgitud selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas.

Artikkel 15

Munakanade söötmisviisi märkimine

Kui märgitakse munakanade söötmisviisi, kohaldatakse järgmisi miinimumnõudeid:

a)

teraviljadele söödakomponendina võib viidata ainult juhul, kui vili moodustab kasutatava söödasegu kaalust vähemalt 60 %, mis võib sisaldada kuni 15 % teravilja kõrvalsaadusi;

b)

kui viidatakse konkreetsele teraviljale, peab kasutatavas söödasegus olema nimetatud teravilja vähemalt 30 %, mis ei piira punktis a osutatud vähemalt 60 % nõude kohaldamist. Kui viidatakse konkreetsele mitmele teraviljale, peab iga teravilja olema vähemalt 5 %.

Artikkel 16

Lahtise müügi puhul esitatav teave

Lahtise müügi puhul esitatakse tarbijale selgesti eristatavalt ja kergesti loetavas kirjas järgmine teave:

a)

kvaliteediklass;

b)

kaaluklassid vastavalt artiklile 4;

c)

märge tootmisviisi kohta vastavalt artikli 12 lõikele 2;

d)

tootjakoodi tähenduse selgitus;

e)

minimaalne säilimisaeg.

Artikkel 17

Pakendite kvaliteet

Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa peatükis X sätestatud nõuete kohaldamist, peavad pakendid olema löökide suhtes vastupidavad, kuivad, puhtad ja vigastusteta ning valmistatud materjalist, mis kaitseb mune kõrvallõhnade ja kvaliteedi languse ohu eest.

Artikkel 18

Tööstusmunad

Tööstusmune turustatakse pakendatuna konteineritesse, mis on märgistatud punase lindi või etiketiga.

Kõnealustele lintidele ja etikettidele märgitakse selgelt ja loetavalt:

a)

selle ettevõtja nimi ja aadress, kellele munad on ette nähtud;

b)

munad tarninud ettevõtja nimi ja aadress;

c)

märgis „tööstusmunad” 2 cm kõrguste suurtähtedega ning sõnad „inimtoiduks kõlbmatu” vähemalt 8 mm kõrguste tähtedega.

Artikkel 19

Ümberpakendamine

Pakendatud A-klassi mune võib ümber pakendada ainult pakkimiskeskustes. Ühes pakendis võivad olla ainult ühe partii munad.

Artikkel 20

Tootjate raamatupidamisdokumendid

1.   Tootjad registreerivad teabe tootmisviisi kohta, märkides iga kasutatud tootmisviisi kohta järgmised andmed:

a)

munakanade hankimiskuupäev, nende vanus hankimise ajal ning arv;

b)

tapmise kuupäev ja tapetud kanade arv;

c)

päevane munatoodang;

d)

päevas müüdud või muul viisil tarnitud munade arv ja/või kaal;

e)

ostjate nimed ja aadressid.

2.   Kui söötmisviis märgitakse vastavalt käesoleva määruse artiklile 15, peavad tootjad, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 852/2004 I lisa A-osa punktis III sätestatud nõuete kohaldamist, registreerima järgmise teabe, märkides iga kasutatud söötmisviisi puhul:

a)

tarnitud ja kohapeal segatud sööda kogus ja liik;

b)

sööda tarnimise kuupäev.

3.   Kui tootja kasutab ühes tootmiskohas eri tootmisviise, esitatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud teave kanalate kaupa.

4.   Käesoleva artikli kohaldamisel võivad tootjad müügi- ja tarnearvestuse pidamise asemel koondada arved ja kättetoimetamisteatised ning märgistada need vastavalt lõigetele 1 ja 2.

Artikkel 21

Kogujate raamatupidamisdokumendid

1.   Kogujad registreerivad eraldi tootmisviiside ja päevade kaupa järgmised andmed:

a)

kogutud munade kogused tootjate kaupa, tootja nimi, aadress ja kood ning munemiskuupäev või ajavahemik;

b)

asjaomastele pakkimiskeskustele tarnitud munade kogused tootjate kaupa, pakkimiskeskuste nimed, aadressid, koodid ning munemise kuupäevad või ajavahemikud.

2.   Käesoleva artikli kohaldamisel võivad kogujad müügi- ja tarnearvestuse pidamise asemel koondada arved ja kättetoimetamisteatised ning märgistada need vastavalt lõikele 1.

Artikkel 22

Pakkimiskeskuste raamatupidamisdokumendid

1.   Pakkimiskeskused registreerivad eraldi tootmisviiside ja päevade kaupa järgmised andmed:

a)

vastuvõetud liigitamata munade kogused tootjate kaupa, tootja nimi, aadress ja kood ning munemiskuupäev või ajavahemik;

b)

pärast munade liigitamist kogused kvaliteedi- ja kaaluklasside kaupa;

c)

teistest pakkimiskeskustest saadud liigitatud munade kogused, nende pakkimiskeskuste koodid ja munade minimaalne säilimisaeg;

d)

teistele pakkimiskeskustele tarnitud liigitamata munade kogused tootjate kaupa, nende keskuste koodid ning munade munemise kuupäevad või ajavahemikud;

e)

tarnitud munade arv ja/või kaal kvaliteedi- ja kaaluklassi kaupa, B-klassi munade puhul pakkimiskuupäev või A-klassi munade puhul minimaalne säilivusaeg, ning ostjate kaupa, koos ostja nime ja aadressiga.

Pakkimiskeskused ajakohastavad tegeliku laovaru dokumente igal nädalal.

2.   Kui A-klassi munadel ja nende pakenditel on märgis munakanade söötmisviisi kohta vastavalt artiklile 15, peavad selliseid märgiseid kasutavad pakkimiskeskused eraldi raamatupidamisarvestust vastavalt lõikele 1.

3.   Käesoleva artikli kohaldamisel võivad pakkimiskeskused müügi- ja tarnearvestuse pidamise asemel koondada arved ja kättetoimetamisteatised ning märgistada need vastavalt lõigetele 1 ja 2.

Artikkel 23

Dokumentide säilitamise aeg

Artikli 7 lõikes 2 ja artiklites 20–22 osutatud arvestuslikke dokumente ning kättetoimetamisteatisi säilitatakse vähemalt kuus kuud alates nende koostamisest.

Artikkel 24

Kontrollimised

1.   Liikmesriigid määravad järelevalvetalitused käesoleva määruse sätete täitmise kontrollimiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud järelevalvetalitused kontrollivad käesoleva määrusega hõlmatud tooteid igal turustusetapil. Lisaks pistelisele kontrollile teostatakse riskianalüüsil põhinevaid kontrollimisi, võttes arvesse asjaomase ettevõtte tüüpi ja tootlikkust ning samuti eelnevat teavet ettevõtja varasema käitumise kohta munade turustusnormide järgimisel.

3.   Kolmandatest riikidest imporditud A-klassi munade puhul teostatakse lõike 2 kohaseid kontrolle tollivormistuse käigus ning enne vabasse ringlusse lubamist.

Kolmandatest riikidest imporditud B-klassi munad lubatakse vabasse ringlusse üksnes tingimusel, et tolliprotseduuride käigus on kontrollitud, et nende tarnimise lõppsihtkoht on töötlev tööstus.

4.   Lisaks pistelisele kontrollile viivad järelevalvetalitused enda määratud sagedusega läbi riskianalüüsil põhinevaid käitlejate kontrollimisi, mis põhinevad artikli 2 osutatud riskianalüüsil, võttes arvesse vähemalt järgmist:

a)

eelnevate kontrollide tulemused;

b)

munade turustustsüklite keerukus;

c)

tootmis- või pakkimisüksuse struktuur;

d)

munade tootmise või pakkimise maht;

e)

olulised muutused munade tootmises või käitlemises või turustusviisis võrreldes eelnevate aastatega.

5.   Kontrolli tuleb teostada regulaarselt ja ette teatamata. Artiklites 20–22 osutatud raamatupidamisdokumendid tuleb esimesel taotlusel anda järelevalvetalituste käsutusse.

Artikkel 25

Otsus mittevastavuse kohta

1.   Järelevalvetalituste otsus, mis tehakse pärast artiklis 24 sätestatud kontrolli, käesoleva määruse nõuetele mittevastavuse kohta, kehtib kogu kontrollitud partii kohta.

2.   Kui kontrollimisel tehakse kindlaks, et kontrollitav partii ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis keelab järelevalvetalitus selle turustamise või juhul, kui partii on pärit kolmandast riigist, selle importimise, kui ei esitata tõendusmaterjali partii käesoleva määruse nõuetega vastavusse viimise kohta, või keelab turustamise või importimise seniks, kuni kõnealune tõendusmaterjal saadakse.

3.   Kontrolli läbi viinud järelevalvetalitus teeb kindlaks, kas kasutuselt kõrvaldatud partii on viidud või viiakse vastavusse käesoleva määruse nõuetega.

Artikkel 26

Kvaliteedivigade lubatud hälbed

1.   A-klassi munade partiide kontrollimisel on lubatud järgmised hälbed:

a)

pakkimiskeskuses vahetult enne lähetamist: 5 %-l munadest võib olla kvaliteedivigu;

b)

muudel turustusetappidel: 7 %-l munadest võib olla kvaliteedivigu.

2.   Munadel, mida turustatakse märgistega „ekstra” või „eriti värske”, ei tohi olla õhuvahega seotud hälbeid ei pakkimise ega importimise ajal.

3.   Kui kontrollitavas partiis on alla 180 muna, kahekordistatakse lõikes 1 osutatud protsendimäära.

Artikkel 27

Munade kaalu lubatud hälbed

1.   Välja arvatud artikli 4 lõikes 3 sätestatud juhul, lubatakse A-klassi munade partiide kontrollimisel teatavat kaaluhälvet iga muna puhul. Sellises partiis võib pakendile märgitud kaaluklassiga piirneva klassi mune olla kuni 10 %, kuid järgmise, kaalult madalama klassi mune ei või olla üle 5 %.

2.   Kui kontrollitavas partiis on alla 180 muna, kahekordistatakse lõikes 1 osutatud protsendimäära.

Artikkel 28

Munade märgistamise lubatud hälbed

20 %-l munadest võivad märgised olla loetamatud partiide ja pakendite kontrollimisel.

Artikkel 29

Kolmandatesse riikidesse eksporditavad munad

Ekspordiks ettenähtud pakendatud munad võivad olla muudetud vastavaks nõuetele, mis erinevad määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisas ja käesolevas määruses sätestatud kvaliteedi- ja märgistamisnõuetest või peavad vastama täiendavatele nõuetele.

Artikkel 30

Imporditud munad

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa IV punkti alapunktis 1 osutatud ühenduse õigusaktidega võrdväärsuse hindamine peab hõlmama ka hinnangu selle kohta, kas kolmanda riigi ettevõtjad täidavad tõhusalt käesoleva määruse nõudeid. Seda hinnangut ajakohastatakse korrapäraselt.

Komisjon avaldab hindamise tulemused Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kolmandatest riikidest imporditud munad märgistatakse päritoluriigis selgelt ja loetavalt riigi ISO 3166 koodiga.

3.   Kui määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisa A-osa IV punkti alapunktis 3 osutatud piisavaid tagatisi eeskirjade võrdväärsuse kohta ei pakuta, peavad asjaomasest kolmandast riigist imporditud munade pakendite välispinnal olema selgesti eristatavas ja kergesti loetavas kirjas järgmised andmed:

a)

päritoluriik;

b)

tootmisviis „ei vasta EÜ normidele”.

Artikkel 31

Aruandlus

Enne iga aasta 1. aprilli teatab iga liikmesriik komisjonile elektroonilisel teel tootmiskohtade arvu tootmisviiside kaupa, sealhulgas ettevõtte maksimumvõimsuse samal ajal ettevõttes peetavate lindude arvuna.

Artikkel 32

Rikkumistest teatamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile viie tööpäeva jooksul elektroonilisel teel järelevalvetalituste avastatud rikkumistest või sellekohasest tõsisest kahtlusest, mis võiksid kahjustada ühendusesisest munakaubandust. Ühendusesisene kaubanduse kahjustamisena käsitatakse eelkõige tõsiseid rikkumisi tootjate poolt, kes toodavad või turustavad mune müügiks teistesse liikmesriikidesse.

Artikkel 33

Erandid Prantsuse ülemeredepartemangudele

1.   Erandina artikli 2 lõikest 3 võib Prantsusmaa ülemeredepartemangudes jaemüügiks ettenähtud mune tarnida sinna jahutatuna. Sellisel juhul võib viimase müügikuupäeva aega pikendada 33 päevani.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 märgitud juhul peavad lisaks artiklites 12 ja 16 sätestatud nõuetele olema pakendi peal märgis „jahutatud munad” ning andmed jahutamise kohta.

Eristusmärk „jahutatud munad” on võrdkülgne kolmnurk vähemalt 10 mm küljepikkusega.

Artikkel 34

Erandid Soome teatavatele piirkondadele

Tootjatelt otse III lisas loetletud piirkondades asuvatele jaemüügipunktidele müüdavate munade puhul määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIV lisas ja käesolevas määruses sätestatud nõudeid ei kohaldata. Tootmisviis tuleb siiski nõuetekohaselt identifitseerida vastavalt käesoleva määruse artikli 12 lõikele 2 ja artikli 16 punktile c.

Artikkel 35

Teatava vabatahtliku märgistamise tavade hindamine

Hiljemalt 31. detsembriks 2009 annab komisjon hinnangu artikli 12 lõike 2 viimase lõigu kohase vabatahtliku märgistamise kasutamisele, millele vajaduse korral lisatakse asjakohased ettepanekud selle kohustuslikuks muutmise kohta.

Artikkel 36

Sanktsioonid

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse kõnealuse määruse sätete rikkumise korral, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 37

Teabevahetus

Liikmesriigid ja komisjon edastavad üksteisele käesoleva määruse kohaldamiseks vajaliku teabe.

Artikkel 38

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 557/2007 tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2008.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele ja määrusele (EÜ) nr 1028/2006 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid loetakse vastavalt IV lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 39

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Artiklit 33 kohaldatakse kuni 30. juunini 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  ELT L 186, 7.7.2006, lk 1.

(3)  ELT L 132, 24.5.2007, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1336/2007 (ELT L 298, 16.11.2007, lk 3).

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(6)  EFSA Teataja nr 269, 2005, lk 1.

(7)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/68/EÜ (ELT L 310, 28.11.2007, lk 11).

(8)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 202/2008 (ELT L 60, 5.3.2008, lk 17).

(9)  EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(10)  EÜT L 30, 31.1.2002, lk 44.

(11)  EÜT L 198, 22.7.1991, lk 1.


I LISA

A OSA

Artikli 12 lõike 2 teise lõigu punktis a osutatud mõisted

Keelekood

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

„Яйца от кокошки – подово отглеждане”

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

„Huevos de gallinas camperas”

„Huevos de gallinas criadas en el suelo”

„Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu”

„Vejce nosnic v halách”

„Vejce nosnic v klecích”

DA

„Frilandsæg”

„Skrabeæg”

„Buræg”

DE

„Eier aus Freilandhaltung”

„Eier aus Bodenhaltung”

„Eier aus Käfighaltung”

ET

„Vabalt peetavate kanade munad”

„Õrrekanade munad”

„Puuris peetavate kanade munad”

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής”

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

„Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

„Free range eggs”

„Barn eggs”

„Eggs from caged hens”

FR

„Œufs de poules élevées en plein air”

„Œufs de poules élevées au sol”

„Œufs de poules élevées en cage”

GA

„Uibheacha saor-raoin”

„Uibheacha sciobóil”

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

„Uova da allevamento all'aperto”

„Uova da allevamento a terra”

„Uova da allevamento in gabbie”

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

„Kūtī dētas olas”

„Sprostos dētas olas”

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

„Szabad tartásban termelt tojás”

„Alternatív tartásban termelt tojás”

„Ketreces tartásból származó tojás”

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art”

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ”

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop”

„Scharreleieren”

„Kooieieren”

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

„Jaja z chowu ściółkowego”

„Jaja z chowu klatkowego”

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

„Ovos de galinhas criadas no solo”

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber”

„Ouă de găini crescute în hale la sol”

„Ouă de găini crescute în baterii”

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

„Vajcia z podostieľkového chovu”

„Vajcia z klietkového chovu”

SL

„Jajca iz proste reje”

„Jajca iz hlevske reje”

„Jajca iz baterijske reje”

FI

„Ulkokanojen munia”

„Lattiakanojen munia”

„Häkkikanojen munia”

SV

„Ägg från utehöns”

„Ägg från frigående höns inomhus”

„Ägg från burhöns”


B OSA

Artikli 12 lõike 2 neljandas lõigus osutatud mõisted

Keelekood

 

BG

„Уголемени клетки”

ES

„Jaulas acondicionadas”

CS

„Obohacené klece”

DA

„Stimulusberigede bure”

DE

„ausgestalteter Käfig”

ET

„Täiustatud puurid”

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

„Enriched cages”

FR

„Cages aménagées”

GA

„Cásanna Saibhrithe”

IT

„Gabbie attrezzate”

LV

„Uzlaboti būri”

LT

„Pagerinti narveliai”

HU

„Feljavított ketrecek”

MT

„Gaġeg arrikkiti”

NL

„Aangepaste kooi” of „Verrijkte kooi”

PL

„Klatki ulepszone”

PT

„Gaiolas melhoradas”

RO

„Cuști îmbunătățite”

SK

„Obohatené klietky”

SL

„Obogatene kletke”

FI

„Varustellut häkit”

SV

„Inredd bur”


II LISA

Tootmissüsteemide miinimumnõuded munade eri tootmisviiside puhul

1.

„Vabalt peetavate kanade munad” peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt nõukogu direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 4 sätestatud tingimustele.

Eelkõige peavad olema täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

kanadel peab olema terve päev avatud pääs uiteväljale. See nõue ei keela siiski tootjal tõkestamast sinna pääsu hommikutundidel piiratud ajavahemiku jooksul vastavalt headele põllumajandustavadele, sealhulgas headele loomakasvatustavadele.

Muude piirangute puhul, sealhulgas ühenduse õiguse alusel inimeste ja loomade tervise kaitsmise huvides kehtestatud uiteväljal viibimise piirang (piirangu võivad kehtestada ka veterinaarasutused), võib piirangu kehtimise ajal mune jätkuvalt turustada vabalt peetavate kanade munadena, kuid mingi juhul mitte kauem kui 12 nädalat;

b)

uiteväljad, kuhu kanad pääsevad, on kaetud peamiselt taimkattega ning neid ei kasutata muuks otstarbeks, välja arvatud kasutamine viljapuuaedade, metsamaa ja kariloomade karjamaana, kui pädevad asutused on uiteväljade karjamaana kasutamiseks loa andnud;

c)

suurim loomkoormus ei tohi ületada 2 500 kana kasutusala hektari kohta või ühte kana 4 m2 kohta. Kui ühe kana kohta on kasutada 10 m2 ja kui kasutatakse rotatsioonisüsteemi ning kanadel on linnukarja eluaja jooksul võrdne juurdepääs kogu territooriumile, peab karjaalal alati olema vähemalt 2,5 m2 kana kohta;

d)

uiteväljade raadius ei tohi ületada 150 meetrit hoone lähimast väljumisluugist. Kuni 350 meetrine raadius hoone lähimast väljumisluugist on siiski lubatud, kui kogu uiteväljal on ühtlaste vahemaade järel piisav arv direktiivi 1999/74/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 3 alapunkti b alapunktis ii määratletud tähenduses varjualuseid, ühe hektari kohta vähemalt neli varjualust.

2.

„Õrrekanade munad” peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 4 sätestatud tingimustele.

3.

„Puuris peetavate kanade munad” peavad olema toodetud tootmissüsteemides, mis vastavad vähemalt:

a)

direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 5 sätestatud tingimustele kuni 31. detsembrini 2011, või

b)

direktiivi 1999/74/EÜ artiklis 6 sätestatud tingimustele.

4.

Liikmesriigid võivad lubada ettevõtetele, kus on kuni 350 munakana või kus kasvatatakse tõumunakanu, erandeid käesoleva lisa punktidest 1 ja 2, mis on seotud direktiivi 1999/74/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunkti d teises lauses ning punkti 1 alapunktis e, punktis 2, punkti 3 alapunkti a alapunktis i ja punkti 3 alapunkti b alapunktis i osutatud kohustustega.


III LISA

Artiklis 34 osutatud Soome piirkonnad

Järgmised läänid:

Lapi;

Oulu;

Ida-Soome lääni maakonnad Põhja-Karjala ja Põhja-Savo;

Ahvenamaa.


IV LISA

Vastavustabel (osutatud artiklis 38)

Määrus (EÜ) nr 1028/2006

Määrus (EÜ) nr 557/2007

Käesolev määrus

Artikli 1 esimene lõik

Artikli 1 esimene lõik

Artikli 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 1 teise lõigu punktid a–j

Artikli 1 teise lõigu punktid a–j

Artikli 2 punktid 1–9

Artikli 1 teise lõigu punktid k–s

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 2 esimene lõik

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõike 2 teine lõik

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 4

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 10

Artikli 11 lõige 2

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 21

Artikkel 22

Artikkel 22

Artikkel 23

Artikkel 23

Artikkel 7

Artikli 24 lõiked 1, 2 ja 3

Artikkel 24

Artikli 24 lõiked 4 ja 5

Artikkel 25

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikkel 26

Artikkel 27

Artikkel 27

Artikkel 28

Artikkel 28

Artikkel 29

Artikkel 29

Artikkel 30

Artikkel 30

Artikkel 31

Artikkel 31

Artikkel 32

Artikkel 32

Artikkel 33

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 34

Artikkel 35

Artikkel 35

Artikkel 8

Artikkel 36

Artikkel 9

Artikkel 37

Artikkel 36

Artikkel 38

Artikkel 37

Artikkel 39

I LISA

I LISA

II LISA

II LISA

III LISA

III LISA

IV LISA

IV LISA

V LISA


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 590/2008,

23. juuni 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris ning sätestatakse erandid sellest määrusest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1182/2007, millega kehtestatakse puu- ja köögiviljasektori erieeskirjad, muudetakse direktiive 2001/112/EÜ ja 2001/113/EÜ ning määrusi (EMÜ) nr 827/68, (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96, (EÜ) nr 2826/2000, (EÜ) nr 1782/2003 ja (EÜ) nr 318/2006 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2202/96, (1) eriti selle artikli 42 punkte b, f ja j,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1182/2007 artiklis 11 on sätestatud, et riiklikku rahalist toetust võib anda piirkondades, kus tootjate organiseerituse tase on eriti madal. See toetus peaks täiendama rakendusfondi. Et tootjaorganisatsioon saaks oma rakenduskava puhul lisatoetust, tuleks rakenduskava vajaduse korral muuta. Sel juhul peaksid liikmesriigid olema võimelised tõstma komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 (2) artikli 67 lõike 2 punktis c sätestatud protsendimäära, mille võrra algselt heaks kiidetud rakendusfondi võib suurendada.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 82 lõike 2 punktis d on sätestatud, et turult kõrvaldatud toodete tasuta jagamise veokulude maksmiseks tuleb esitada tegelikke veokulusid tõendavad dokumendid. Samas rahastatakse tasuta jagamisega seotud veokulusid kõnealuse määruse XI lisas sätestatud kindlate summade alusel, nii et selline teave ei ole vajalik, kuid selle asemel tuleks nõuda teavet vahemaa kohta, mis on aluseks kindla summa arvutamisel.

(3)

Selleks et arvesse võtta liikmesriikidele praegu kehtivat võimalust lükata rakenduskavade ja -fondide heakskiitmine edasi 20. jaanuarini, on asjakohane muuta määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 94 lõikes 1 sätestatud kuupäev, milleks liikmesriigid peavad komisjonile esitama tootjaorganisatsioonidele riikliku rahalise toetuse andmise taotluse, 31. jaanuariks.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 97 lõikega 1 nähakse ette, et liikmesriigid peaksid taotlema heakskiidetud ja tootjaorganisatsioonidele tegelikult makstud riikliku rahalise toetuse ühenduse poolt tagasimaksmist hiljemalt rakenduskava iga-aastasele rakendamisele järgneva aasta 1. märtsiks. Kuna liikmesriigid maksavad tootjaorganisatsioonidele toetust rakenduskava rakendamisele järgneva aasta 15. oktoobriks, tuleks liikmesriikide poolt komisjonilt taotletavate tagasimaksete tähtaega pikendada rakenduskava rakendamisele järgneva teise aasta 1. jaanuarini.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 116 lõike 2 neljandas lõigus on sätestatud, et liikmesriigid võivad teha makseid pärast artiklis 71 sätestatud tähtaega, kui see on vajalik. Samas tuleks hea finantsjuhtimistava järgimiseks näha selliste maksete jaoks ette lõpptähtpäev. Samasugused sätted tuleks samal põhjusel lisada ka kõnealuse määruse artikli 116 lõikesse 3.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 122 esimese lõigu punktis b nõutakse, et kui turult kõrvaldatud toodete saajad on kohustatud tagasi maksma toodete väärtuse ning rikkumisest tingitud sortimis- ja pakkekulud ning veokulud, peavad ühenduse panuse maksma tootjaorganisatsioonid. Siiski ei tohiks tootjaorganisatsioone teha vastutavaks turult kõrvaldatud toodete saajate rikkumiste eest ning seepärast tuleks selline nõue välja jätta.

(7)

Liikmesriikidevahelise õiguskindluse ja võrdsuse tagamiseks tuleks selgeks teha, et tuleks jätkata nende 2007. aastal rakendatud rakenduskavade sätete kohaldamist, mis on identsed komisjoni 20. märtsi 2001. aasta määruses (EÜ) nr 544/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/96 rakenduseeskirjad seoses rakendusfonde täiendava rahalise abiga, (3) sisalduvate sätetega.

(8)

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 47 lõikes 2 on sätestatud, et pooleaastaseid ajavahemikke hõlmavaid abitaotlusi võib esitada üksnes juhul, kui tunnustuskava on jagatud pooleaastasteks ajavahemikeks. Selliseid taotlusi võib esitada siiski vaid enne 2008. aastat vastavalt nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusele (EÜ) nr 2200/96 (puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta) (4) heaks kiidetud kavade puhul. On asjakohane näha ette üleminekumeede selliste taotluste lubamiseks kõnealusel juhul.

(9)

Õiguskindluse huvides ning selleks, et tagada sujuv üleminek määruses (EÜ) nr 2200/96 sätestatud korralt määruses (EÜ) nr 1182/2007 sätestatud korrale, on oluline täpsustada, et toetuste määrasid ei tohiks muuta määruse (EÜ) nr 2200/96 alusel heaks kiidetud tunnustuskavade puhul, mille suhtes kehtib jätkuvalt ka mujal kui 1. mail 2004 või hiljem ühendusega liitunud liikmesriikides asuvatele tootjarühmadele antav heakskiit määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 55 lõike 4 alusel või mujal kui ühenduse äärepoolseimates piirkondades asuvatele tootjarühmadele antav heakskiit vastavalt asutamislepingu artikli 299 lõikele 2 või Egeuse mere väikesaarte tootjarühmadele antav heakskiit vastavalt nõukogu 18. septembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1405/2006 (millega sätestatakse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte põllumajanduse toetamiseks ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003) (5) artikli 1 lõikele 2 ning nendele tootjarühmadele antav heakskiit, kelle suhtes kehtis määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 14 lõikes 7 sätestatu.

(10)

Õiguskindluse huvides ning omandatud õiguste kaitsmiseks on oluline selgitada, et ühenduse kõrvaldamishüvitiste maksmine ja sellega seotud kontrollimised, mis hõlmavad 2007. aasta kõrvaldamisi, kuid mida ei olnud veel tehtud 31. detsembriks 2007, võivad siiski toimuda pärast kõnealust kuupäeva vastavalt sellel kuupäeval kehtivatele eeskirjadele.

(11)

Õiguskindluse huvides ning õiguspäraste ootuste kaitsmiseks on oluline selgitada, et 2007. aastal rakendatud rakenduskavasid käsitleva taotluse suhtes ei peaks kohaldama sanktsioone seoses tegevuste või tegematajätmistega kõnealusel ajavahemikul, mis oleksid rangemad kui sanktsioonid, mida kohaldatakse kõnealusel ajavahemikul kehtivate õigusaktide raames.

(12)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1580/2007 vastavalt muuta.

(13)

Võttes arvesse liikmesriikide raskusi määruses (EÜ) nr 1580/2007 sätestatud riiklikke rahalisi toetusi käsitlevate uute eeskirjade kohandamisel 2007. ja 2008. aastal rakendatud rakenduskavade suhtes, on asjakohane võtta vastu üleminekumeetmed, mis võimaldaksid erandeid kõnealuse määruse artiklis 94 sätestatud kuupäevadest.

(14)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1580/2007 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 67 lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

suurendada rakendusfondi suurust kuni 25 % ulatuses ja vähendada seda liikmesriikide poolt kindlaks määratava protsendi võrra algselt heakskiidetud suurusest, tingimusel et rakenduskava üldeesmärgid säilivad. Liikmesriigid võivad seda protsendimäära suurendada tootjaorganisatsioonide ühinemise korral vastavalt artikli 31 lõikele 1 ning artikli 94a kohaldamisel.”

2)

Artikli 82 lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

vahemaa turult kõrvaldamise koha ja tarnimiskoha vahel.”

3)

Artikli 94 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid esitavad määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 11 lõike 1 kohase igal asjaomasel aastal rakendatavatele rakenduskavadele riikliku rahalise toetuse andmise loa taotluse komisjonile igal aastal hiljemalt sama aasta 31. jaanuariks.”

4)

Artikli 94 järele lisatakse artikkel 94a järgmises sõnastuses:

„Artikkel 94a

Rakenduskava muudatused

Tootjaorganisatsioon, kes soovib taotleda riiklikku rahalist toetust, peab vajaduse korral muutma oma rakenduskava vastavalt artiklile 67.”

5)

Artikli 97 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid taotlevad heakskiidetud ja tootjaorganisatsioonidele tegelikult makstud riikliku rahalise toetuse ühenduse poolt tagasi maksmist hiljemalt rakenduskava rakendamisele järgneva teise aasta 1. jaanuariks.

Taotlusele lisatakse tõendid selle kohta, et viimasest neljast aastast kolme jooksul on olnud täidetud määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 11 lõike 1 teises lõigus sätestatud tingimused, ning andmed asjaomaste organisatsioonide ja tegelikult saadud rahalise toetuse suuruse kohta ning rakendusfondi kirjeldus, kus on eraldi välja toodud toetuse kogusumma ning ühenduse panus, liikmesriikide panus (riiklik rahaline toetus) ning tootjaorganisatsioonide ja liikmete panus.”

6)

Artiklit 116 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid võivad teha makseid pärast artiklis 71 sätestatud tähtaega, kui see on käesoleva lõike kohaldamiseks vajalik. Kõnealuseid hilisemaid makseid ei tohi siiski teha mingil juhul hiljem kui rakenduskava rakendamisele järgneva teise aasta 15. oktoobril.”;

b)

lõike 3 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid võivad teha makseid pärast artiklis 71 sätestatud tähtaega, kui see on käesoleva lõike kohaldamiseks vajalik. Kõnealuseid hilisemaid makseid ei tohi siiski teha mingil juhul hiljem kui rakenduskava rakendamisele järgneva teise aasta 15. oktoobril.”

7)

Artikli 122 esimese lõigu punkti b teine lause jäetakse välja.

8)

Artiklile 152 lisatakse järgmised lõiked:

„4.   Erandina käesoleva määruse artikli 47 lõikest 2 võivad pooleaastast ajavahemikku hõlmavaid abitaotlusi esitada tootjarühmad, kes rakendavad tunnustuskavasid, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 55 lõiget 4, ning kes ei ole kavasid jaganud pooleaastasteks ajavahemikeks. Sellised taotlused võivad hõlmata vaid pooleaastaseid ajavahemikke enne 2008. aastat.

5.   Erandina artiklist 96 finantseerib 2007. aastal rakendatud kavade puhul rakendusfondide täiendavat rahalist toetust EAGF, eraldades 50 % tootjaorganisatsioonidele antavast rahalisest toetusest.

6.   Määruse (EÜ) nr 2200/96 alusel heaks kiidetud tunnustuskavasid, mille suhtes kehtib jätkuvalt ka mujal kui 1. mail 2004 või hiljem ühendusega liitunud liikmesriikides asuvatele tootjarühmadele antav heakskiit määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 55 lõike 4 alusel või mujal kui ühenduse äärepoolseimates piirkondades asuvatele tootjarühmadele antav heakskiit vastavalt asutamislepingu artikli 299 lõikele 2 või Egeuse mere väikesaarte tootjarühmadele antav heakskiit vastavalt määruse (EÜ) nr 1405/2006 artikli 1 lõikele 2, rahastatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 7 lõike 5 punktis b sätestatud määradele.

Määruse (EÜ) nr 2200/96 alusel heaks kiidetud tunnustuskavasid, mille suhtes kehtis kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 7 sätestatu ja mille suhtes kehtib jätkuvalt tootjarühmadele antav heakskiit määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 55 lõike 4 alusel, rahastatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 7 lõike 5 punktis a sätestatud määradele.

7.   Ühenduse kõrvaldamishüvitiste maksmine ja sellega seotud kontrollimised, mis hõlmavad 2007. aasta kõrvaldamisi, kuid mida ei olnud veel tehtud 31. detsembriks 2007, võivad siiski toimuda pärast kõnealust kuupäeva vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 IV jaotisele, nagu see kehtis kõnealusel kuupäeval.

8.   Juhul kui 2007. aastal või varem rakendatud rakenduskavasid käsitleva taotluse ning kõnealusel ajavahemikul toimunud tegevuste või tegematajätmiste suhtes kohaldataks III jaotise V peatüki 3. jao kohast sanktsiooni, kuid samal ajal kehtinud õigusaktide alusel oleks kohaldatud kergemat sanktsiooni või ei oleks sanktsiooni kohaldatud, kohaldatakse osutatud kergemat sanktsiooni või, olenevalt asjaoludest, ei kohaldata sanktsiooni üldse.”

Artikkel 2

Erandina määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklist 94 esitavad liikmesriigid 2007. ja 2008. aastal rakendatud kavade puhul komisjonile 1. juuliks 2008 riikliku rahalise toetuse maksmise loa taotluse vastavalt määruse (EÜ) nr 1182/2007 artikli 11 lõike 1 esimesele lõigule.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 273, 17.10.2007, lk 1.

(2)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 498/2008 (ELT L 146, 5.6.2008, lk 7).

(3)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 20.

(4)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(5)  ELT L 265, 26.9.2006, lk 1.


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 591/2008,

23. juuni 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artiklit 43 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 712/2007 (2) on välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul. Viimasele osalisele pakkumismenetlusele pakkumiste esitamise tähtaeg lõppeb 25. juunil 2008.

(2)

Selleks et tagada loomakasvatajate ning loomasöödatööstuse varustamine konkurentsivõimeliste hindadega teraviljaga 2008/2009. turustusaasta alguses, tuleks teraviljaturul teha kättesaadavaks Ungari sekkumisameti valduses olevad sekkumisvarud, kuna Ungari sekkumisamet on ainuke, kelle valdusesse praeguseks veel varusid on jäänud, samuti tuleks põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kavandatud koosolekutest lähtuvalt määrata kindlaks päevad ja kuupäevad, millal ettevõtjad saaksid oma pakkumisi esitada.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 712/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 712/2007 artikli 3 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Alates 1. juulist 2008 lõppeb pakkumiste esitamine osaliste pakkumismenetluste raames kolmapäeval 9. juulil 2008, 23. juulil 2008, 6. augustil 2008, 27. augustil 2008 ja 10. septembril 2008 kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 58/2008 (ELT L 22, 25.1.2008, lk 3).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/29


NÕUKOGU OTSUS,

23. juuni 2008,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2

(2008/475/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. aprilli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid), (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

19. aprillil 2007 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 423/2007, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selle määruse artikli 15 lõige 2 sätestab, et nõukogu koostab kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 2 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu, vaatab selle läbi ja muudab seda.

(2)

Nõukogu on teinud kindlaks, et teatavad täiendavad isikud, üksused ja asutused täidavad määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimusi ning et seetõttu tuleks need loetleda kõnealuses määruses sätestatud individuaalsetel ja konkreetsetel põhjustel selle V lisas,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle avaldamise päeval.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  ELT L 103, 20.4.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 219/2008 (ELT L 68, 12.3.2008, lk 5).


LISA

„V LISA

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15.3.1949, passinumber: S4409483, kehtiv 26.4.2000 – 27.4.2010, välja antud: Teheran, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22.1.2008, kehtiv 21.1.2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) rajatiste ja seadmete eest.

24.6.2008

3.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

24.4.2007

5.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

24.6.2008

6.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Täidab IRGCs komandöri ülesandeid.

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Sünniaeg: 24.11.1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC aadress: AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj'i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries tegevdirektor

24.6.2008

12.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi tarnete ja logistikaosakonna asejuht

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema äriühing püüdis hankida tundlikke materjale resolutsiooni 1737 pealkirjas loetletud üksustele.

24.6.2008

14.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) juht; AIO on osalenud Iraani tundlikes programmides

24.6.2008

15.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

24.6.2008

16.

Dr. Javad RAHIQI

Sünniaeg: 21.4.1954, sünnikoht: Masha

AEOI Esfahani Tuumauuringute Keskuse juht. Keskus juhib uraani muundamisrajatist Esfahanis. IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu nõuavad Iraanilt kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. Nende tegevuste hulka kuuluvad kõik uraani muundamisega seotud tegevused. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht

24.6.2008

18.

IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

24.4.2007

20.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDI

 

MODAFLi asejuht.

24.6.2008


B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO (Defence Industries Organization) tütarettevõte.

24.4.2007

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran ja selle kõik filiaalid ja tütarettevõtted

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 ja 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – teise nimega Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Vastutab teadusuuringute ja arendustegevuse eest. DIO tütarettevõte. DTSRC annab suure osa DIO kasumist.

24.4.2007

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

24.6.2008

7.

IRGC Air Force

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC Air Force juht on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

24.6.2008

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iraan

IRGCle kuuluv kontsern. Kasutab IRGC tehnilisi ressursse ehitustegevuses, olles peatöövõtjaks suurprojektides, sealhulgas arvatavasti Iraani ballistiliste rakettide ja tuumaprogramme toetavates läbindamistegevustes.

24.6.2008

9.

Malek Ashtar University

 

Seotud kaitseministeeriumiga, alustas 2003. aastal rakettide alase koolituse korraldamisega, teeb vahetult koostööd AIOga.

24.6.2008

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO tütarettevõte.

24.4.2007

11.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

24.6.2008

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

24.6.2008

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iraan

Tegeleb MODAFLi ekspordiküsimustega, agentuuri kasutatakse riikidevahelistes relvaeksporditehingutes. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) kohaselt ei tohiks MODLEX kaubandusega tegeleda.

24.6.2008

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

AIO variettevõte, osaleb materjalide hankimises ballistiliste rakettide valdkonnas.

24.6.2008

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

AEOI tuumkütuse tootmise ettevõte (NFPD), tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütuse tsükli valdkonnas, sealhulgas uraani uuringute, kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

24.4.2007

16.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

24.6.2008

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO tütarettevõte.

24.4.2007

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

24.6.2008”


Komisjon

24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/34


KOMISJONI OTSUS,

6. juuni 2008,

millega muudetakse otsust 2008/185/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d'Armori, Finistère'i, Ille-et-Vilaine'i, Morbihani ja Nord'i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 2387 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/476/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on sätestatud eeskirjad, mida kohaldatakse ühendusesisese kauplemise puhul teatavate loomadega. Kõnealuse direktiivi artiklis 9 on sätestatud kohustuslikud riiklikud programmid teatavate nakkushaiguste, sealhulgas Aujeszky haiguse tõrjeks, mis tuleb esitada komisjonile heakskiitmiseks. Direktiivi 64/432/EMÜ artiklis 10 on sätestatud, et liikmesriigid esitavad komisjonile dokumendid nimetatud haiguste olukorra kohta oma territooriumil.

(2)

Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsuse 2008/185/EÜ (Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta) (2) I lisas on esitatud loetelu liikmesriikidest või nende piirkondadest, kus Aujeszky haigust ei esine ja kus vaktsineerimine on keelatud. Otsuse 2008/185/EÜ II lisas on esitatud liikmesriikide või nende piirkondade loetelu, kus on kasutusel Aujeszky haiguse likvideerimise heakskiidetud kava.

(3)

Prantsusmaal on Aujeszky haiguse likvideerimise programmi rakendatud mitu aastat ning Côtes-d'Armori, Finistère'i, Ille-et-Vilaine'i, Morbihani ja Nord'i departemangud kuuluvad nende piirkondade hulka, kus kõnealust programmi on kasutatud.

(4)

Prantsusmaa on komisjonile esitanud täiendavad dokumendid selle kohta, et Côtes-d'Armori, Finistère'i, Ille-et-Vilaine'i, Morbihani ja Nord'i departemangud on Aujeszky haigusest vabad, tõendades, et kõnealune haigus on nendest departemangudest likvideeritud.

(5)

Komisjon on Prantsusmaa esitatud dokumendid läbi vaadanud ja jõudnud järeldusele, et need vastavad direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 lõike 1 nõuetele. Seepärast tuleks kõnealused departemangud lisada otsuse 2008/185/EÜ I lisas esitatud loetellu.

(6)

Seetõttu tuleks otsust 2008/185/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(2)  ELT L 59, 4.3.2008, lk 19.


LISA

I LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, kus Aujeszky haigust ei esine ja kus vaktsineerimine on keelatud

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

CZ

Tšehhi Vabariik

Kõik piirkonnad

DK

Taani

Kõik piirkonnad

DE

Saksamaa

Kõik piirkonnad

FR

Prantsusmaa

Departemangud: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Küpros

Kogu territoorium

LU

Luksemburg

Kõik piirkonnad

AT

Austria

Kogu territoorium

SK

Slovakkia

Kõik piirkonnad

FI

Soome

Kõik piirkonnad

SE

Rootsi

Kõik piirkonnad

UK

Ühendkuningriik

Kõik Inglismaa, Šotimaa ja Walesi piirkonnad

II LISA

Liikmesriigid või nende piirkonnad, kus on kasutusel Aujeszky haiguse likvideerimise heakskiidetud kava

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

BE

Belgia

Kogu territoorium

ES

Hispaania

Galicia, País Vasco, Asturiasi, Cantabria, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad.

Leóni, Zamora, Palencia, Burgosi, Valladolidi ja Ávila provintsid Castilla y Leóni autonoomses piirkonnas.

Las Palmase provints Kanaari saartel.

IT

Itaalia

Bolzano provints

NL

Madalmaad

Kogu territoorium


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/37


KOMISJONI OTSUS,

13. juuni 2008,

sagedusala 2 500–2 690 MHz ühtlustamise kohta maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 2625 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/477/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsust nr 676/2002/EÜ Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus), (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on toetanud paindlikumat spektrikasutust oma teatises „Traadita elektroonilise side teenuste kiire juurdepääs raadiospektrile suurema paindlikkuse kaudu”, (2) milles ta muu hulgas käsitles ka sagedusala 2 500–2 690 MHz. Liikmesriigid on raadiospektripoliitika rühma 23. novembri 2005. aasta arvamuses elektroonilistele sideteenustele traadita juurdepääsu poliitika (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services – WAPECS) kohta rõhutanud, et paindlikuma spektrikasutuse saavutamise seisukohast olulised poliitikaeesmärgid on tehnoloogia ja teenuste neutraalsus. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei tuleks neid poliitikaeesmärke turuhäirete vältimiseks püstitada korraga, vaid järk-järgult.

(2)

Sagedusala 2 500–2 690 MHz eraldamine süsteemide jaoks, millega on võimalik ühenduses pakkuda elektroonilisi sideteenuseid, on tähtis samm, millega võetakse arvesse mobiilside, paikse side ja ringhäälingu lähenemist üksteisele ja tehnilist innovatsiooni. Kõnealuses sagedusalas pakutavad teenused peaksid peamiselt olema ette nähtud selleks, et võimaldada lõppkasutajatele juurdepääsu lairibasidele.

(3)

Eelduste kohaselt on traadita elektroonilise lairibaside teenused, mille jaoks kavatsetakse eraldada sagedusala 2 500–2 690 MHz, edaspidi suures osas üleeuroopalise kasutusega selles mõttes, et selliste elektrooniliste sideteenuste kasutajad ühes liikmesriigis võivad saada juurdepääsu samasugustele teenustele ka kõigis teistes liikmesriikides.

(4)

Otsuse nr 676/2002/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaselt andis komisjon 5. juulil 2006 Euroopa postside- ja telekommunikatsiooniadministratsioonide konverentsile (edaspidi „CEPT”) ülesande töötada elektroonilistele sideteenustele traadita juurdepääsu poliitika raames käsitletud sagedusalade jaoks välja võimalikult paindlikud tehnilised tingimused.

(5)

Selle ülesande täitmiseks esitas CEPT aruande (CEPTi aruanne nr 19) elektroonilistele sideteenustele traadita juurdepääsu poliitika raames käsitletud sagedusalade võimalikult paindlike tehniliste tingimuste kohta. Kõnealune aruanne hõlmab selliseid tehnilisi tingimusi ja suuniseid, mis käsitlevad võimalikult paindlike tingimuste kohaldamist sagedusalas 2 500–2 690 MHz toimivate baas- ja terminaljaamade suhtes ning mis on vajalikud, et hallata kahjulike häirete riske nii liikmesriigi territooriumil kui ka väljaspool seda, ilma et oleks vaja kasutada eritehnoloogiat, võttes aluseks sagedusala kõige tõenäolisema kasutuse optimaalsed näitajad.

(6)

Vastavalt CEPTi aruandele nr 19 kehtestatakse käesoleva otsusega käsitlus sagedusploki ääremaskidest (Block Edge Masks – BEM), st tehnilistest parameetritest, mis kehtivad konkreetse kasutaja kogu spektriploki kohta, sõltumata kanalite arvust, mida kasutaja valitud tehnoloogia kasutab. Kava kohaselt on need maskid osa spektrikasutusloa andmise tingimustest. Need hõlmavad nii saateid ühe spektriploki sees (plokisisene saatevõimsus) kui ka saateid väljaspool spektriplokki (plokiväline saade). Tegemist on regulatiivsete nõuetega, millega püütakse vältida riski, et naabervõrgud hakkavad segama üksteise saateid, ja need ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiiviga 1999/5/EÜ (raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta) (3) kehtestatud aparatuuristandardite piirväärtuste kohaldamist.

(7)

Sagedusala 2 500–2 690 MHz eraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel vastavalt CEPTi töö tulemustele tunnistatakse, et kõnealuses sagedusalas kasutatakse ka muid rakendusi. Elektroonilise side komitee aruandes nr 45 on töötatud välja sobivad kriteeriumid sagedusala ühiseks kasutamiseks teatavate süsteemide vahel. Muude süsteemide ja teenuste ühise kasutamise kriteeriumid võivad tugineda liikmesriikide kaalutlustele.

(8)

Selleks et tagada ühildumine, on vaja 5 MHz suurust kaitseriba piiranguteta aegjaotusega dupleksi (TDD) ja sagedusjaotusega dupleksi (FDD) vahel või kahe sünkroniseerimata TDD võrgu vahel. Selline eraldamine tuleks saavutada kas jättes need 5 MHz suurused kaitseplokid kasutamata või kasutades sagedusala nii, et täidetaks nõudeid sagedusploki ääremaski piirangutele, juhul kui see külgneb sagedusjaotusega dupleksiga (üleslink) või on kahe aegjaotusega dupleksi vahel, või kasutades sagedusala nii, et täidetakse nõudeid sagedusploki piirangutele või piiranguteta ääremaskidele, juhul kui see külgneb sagedusjaotusega dupleksiga (allalink). 5 MHz suuruse kaitseriba kasutamisega kaasneb häiriv mõju.

(9)

CEPTile ülesandeks tehtud töö tulemusi tuleks ühenduses kohaldada ja liikmesriigid peaksid need viivitamata rakendama, võttes arvesse karmistuvaid nõudeid, mis on määratletud Euroopa tasandil ja üleilmselt tehtud uuringute põhjal seoses lairibaühendust pakkuvate maapealse elektroonilise side teenustega.

(10)

Käesoleva otsuse kohane ühtlustamine ei tohiks välistada liikmesriigi võimalust põhjendatult taotleda raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõike 5 kohast üleminekuperioodi, mis võib hõlmata raadiospektri jagamist.

(11)

Selleks et tagada sagedusala 2 500–2 690 MHz tõhus kasutamine ka pikemas perspektiivis, peaksid ametiasutused jätkuvalt tegema uuringuid, mille tulemusel võiks suureneda tõhusus ja uuenduslik kasutamine. Käesoleva otsuse läbivaatamisel tuleks arvestada selliste uuringute tulemusi.

(12)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas raadiospektrikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse eesmärk on harmoneerida sagedusala 2 500–2 690 MHz kättesaadavuse ja tõhusa kasutamise tingimusi nende maapealsete süsteemide jaoks, millega on võimalik osutada ühenduses elektroonilisi sideteenuseid.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid eraldavad hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse jõustumist sagedusala 2 500–2 690 MHz elektroonilisi sideteenuseid pakkuda võimaldavatele maapealsetele süsteemidele vastavalt käesoleva otsuse lisas esitatud parameetritele ja muudavad selle ainuõiguseta kättesaadavaks.

2.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid vastavalt otsuse nr 676/2002/EÜ artikli 4 lõikele 5 taotleda üleminekuperioodi, mis võib hõlmata raadiospektri jagamist.

3.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud süsteemid tagavad naabersagedustel toimivatele süsteemidele vajaliku kaitse.

Artikkel 3

Liikmesriigid jälgivad hoolikalt sagedusala 2 500–2 690 MHz kasutamist ning teatavad oma tähelepanekutest komisjonile, et võimaldada käesoleva otsuse õigeaegset läbivaatamist.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).


LISA

ARTIKLIS 2 OSUTATUD PARAMEETRID

Järgmised, sagedusploki ääremaskideks (Block Edge Masks – BEM) nimetatavad tehnilised parameetrid moodustavad olulise osa tingimustest, millega tagatakse naabervõrkude operaatorite vaheliste kahe- või mitmepoolsete lepingute puudumisel nende võrkude kooseksisteerimine, ilma et see välistaks leebemate tehniliste parameetrite kohaldamise, kui selliste võrkude operaatorid selles kokku lepivad. Liikmesriigid peaksid tagama, et võrguoperaatorid saavad vabalt osaleda kahe- või mitmepoolsete lepingute sõlmimisel, et töötada välja leebemad tehnilised parameetrid ning neid võib kasutada juhul, kui kõik osalised sellega nõustuvad.

Kõnealuses sagedusalas töötavate seadmete puhul võib kasutada ka järgmises tabelis esitatud e.i.r.p. piirväärtustest erinevaid väärtusi, kui kasutatakse sobivat segamise vähendamise tehnikat, mis vastab direktiivile 1999/5/EÜ ja pakub vähemalt samaväärset kaitset kui siin esitatud tehnilised parameetrid.

A)   ÜLDISED PARAMEETRID

1)

Eraldatud sagedusplokkide vahe on 5,0 MHz.

2)

Sagedusalas 2 500 – 2 690 MHz on FDD võrgus dupleksvahe 120 MHz ning terminaljaama saatesagedus (üleslink) asub sagedusala alumises osas (2 500 MHz – 2 570 MHz) ja tugijaama saatesagedus (allalink) asub sagedusala ülemises osas (alates sagedusest 2 620 MHz).

3)

Sagedusvahemikku 2 570 – 2 620 MHz saab kasutada TDD võrgus või mõnes muus võrgus, mis vastab käesolevas lisas sätestatud sagedusploki ääremaskidele. Väljaspool sagedusvahemikku 2 570 – 2 620 MHz võib kõnealuse kasutuse üle otsustada liikmesriigi tasandil ning see peaks jaotuma võrdselt nii sagedusala ülemise osa (alates sagedusest 2 690 MHz (laienedes allapoole)) kui ka alumise osa vahel, alates sagedusest 2 570 MHz (laienedes allapoole).

B)   BAASJAAMA PIIRANGUTETA SAGEDUSPLOKI ÄÄREMASK

Piiranguteta sagedusploki ääremask põhineb tabelitel 1, 2 ja 3 nii, et iga sageduse piirväärtus lähtub põhinõuetest erinevast kõrgemast väärtusest ja ploki erinõuetest.

Tabel 1

Põhinäitajad – baasjaama plokivälise e.i.r.p. BEM

Sagedusala, kus võetakse vastu plokivälised saated

Suurim keskmine e.i.r.p.

1 MHz kohta

Sagedused, mis on eraldatud FDD allalingi jaoks ja +/– 5 MHz väljaspool sagedusploki ulatust, mis on eraldatud FDD allalingi jaoks

+ 4 dBm/MHz

Sagedusala 2 500 – 2 690 MHz sagedused, mida ei hõlma eespool esitatud määratlus

– 45 dBm/MHz


Tabel 2

Alusnõuded – baasjaama plokisisese e.i.r.p. BEM

Maksimaalne plokisisene e.i.r.p.

+ 61 dBm/5 MHz

NB! Liikmesriigid võivad alandada piirväärtuse tasemeni 68 dBm/5 MHz teatavate kasutusviiside puhul, nt madala asustustihedusega aladel, eeldusel et see ei suurenda märkimisväärselt terminaaljaama ressiiveri blokeerimise ohtu.


Tabel 3

Sagedusplokki käsitlevad nõuded – baasjaama plokivälise e.i.r.p. BEM

Kõrvalehäälestus vastava sagedusvahemiku äärest

Suurim keskmine e.i.r.p.

Sagedusala algus (2 500 MHz) kuni – 5 MHz (alumine äär)

Vastavalt põhinõuetele

– 5,0 kuni – 1,0 MHz (alumine äär)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 kuni – 0,2 MHz (alumine äär)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 kuni 0,0 MHz (alumine äär)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 kuni + 0,2 MHz (ülemine äär)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 kuni + 1,0 MHz (ülemine äär)

+ 3–15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 kuni + 5,0 MHz (ülemine äär)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (ülemine äär) kuni sagedusala lõpuni (2 690 MHz)

Vastavalt põhinõuetele

kus: ΔF on kõrvalehäälestus asjaomase sagedusvahemiku äärest (MHz)

C)   BAASJAAMA PIIRANGUTEGA SAGEDUSPLOKI ÄÄREMASK

Piirangutega sagedusploki ääremask põhineb tabelitel 1 ja 4 nii, et iga sageduse piirväärtus lähtub põhinõuetest erinevast kõrgemast väärtusest ja sagedusvahemiku erinõuetest.

Tabel 4

Sagedusvahemiku erinõuded – baasjaama plokisisese e.i.r.p. BEM piirangutega sagedusploki puhul

Maksimaalne plokisisene e.i.r.p.

+ 25 dBm/5 MHz

D)   BAASJAAMA SAGEDUSPLOKI PIIRANGUTEGA ÄÄREMASK KOOS PIIRANGUTEGA ANTENNI ASUKOHA SUHTES

Kui antenn asub siseruumides või kui antenn on teatavast kõrgusest madalamal, võivad liikmesriigid kasutada alternatiivseid tabeliga 5 kooskõlas olevaid parameetreid, eeldusel et teiste liikmesriikide piiride lähedal kohaldatakse tabelit 1 ja et tabel 4 kehtib kogu riigis.

Tabel 5

Sagedusplokki käsitlevad nõuded – baasjaama plokivälise e.i.r.p. BEM piirangutega sagedusploki puhul koos piirangutega antenni asukoha suhtes

Kõrvalehäälestus vastava sagedusploki äärest

Suurim keskmine e.i.r.p.

Sagedusala algus (2 500 MHz) kuni – 5 MHz (alumine äär)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 kuni – 1,0 MHz (alumine äär)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 kuni – 0,2 MHz (alumine äär)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 kuni 0,0 MHz (alumine äär)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 kuni + 0,2 MHz (ülemine äär)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 kuni + 1,0 MHz (ülemine äär)

– 19–15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 kuni + 5,0 MHz (ülemine äär)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (ülemine äär) kuni sagedusala lõpuni (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

kus: ΔF on kõrvalehäälestus asjaomase sagedusploki äärest (MHz)

E)   PIIRANGUD TERMINALJAAMA SUHTES

Tabel 6

Terminaljaamade sagedusploki võimsuse piirangud/piirväärtused

 

Suurim keskmine e.i.r.p.

(kaasa arvatud lubatud saatja võimsuse automaatse reguleerimise (ATPC) vahemik)

Kiiratav koguvõimsus

31 dBm/5 MHz

E.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

NB! E.i.r.p.-d tuleks kasutada püsiterminaljaamade puhul ja kiiratavat koguvõimsust mobiilsete või rändterminaljaamade puhul. Kiiratav koguvõimsus väljendab, kui palju võimsust antenn tegelikult kiirgab. TRP on kogu kiirgusväljas eri suundades kiiratava võimsuse integraal.


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/42


KOMISJONI OTSUS,

17. juuni 2008,

millega muudetakse otsust 1999/217/EÜ toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete registri osas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 2336 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/478/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes või nende pinnal kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 2232/96 sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes. Kõnealuse määrusega on ette nähtud lõhna- ja maitseainete registri (edaspidi „register”) vastuvõtmine pärast seda, kui liikmesriigid on esitanud teatise nende territooriumil turustatavates toiduainetes ja nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete loetelu kohta ja komisjon on kõnealuseid teatisi kontrollinud. Nimetatud register võeti vastu komisjoni otsusega 1999/217/EÜ. (2)

(2)

Lisaks sellele on määrusega (EÜ) nr 2232/96 ette nähtud lõhna- ja maitseainete hindamise programm, et kontrollida nende vastavust nimetatud määruse lisas sätestatud lõhna- ja maitseainete üldistele kasutamiskriteeriumidele.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet jõudis oma 29. novembri 2007. aasta arvamuses alifaatsete ja aromaatsete süsivesinikkude kohta järeldusele, et 2-metüülbuta-1,3-dieen (mille FL nr on 01 049) on in vivo potentsiaalselt genotoksiline ja katseloomadele kantserogeense mõjuga. Seetõttu ei ole selle kasutamine lõhna- ja maitseainena vastuvõetav, sest see ei vasta määruse (EÜ) nr 2232/96 lisas sätestatud lõhna- ja maitseainete üldistele kasutamiskriteeriumidele. Sellest tulenevalt tuleks nimetatud aine registrist kustutada.

(4)

Otsust 1999/217/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 1999/217/EÜ lisa A osa tabelist jäetakse välja rida aine kohta, mis kannab FL numbrit 01 049 (2-metüülbuta-1,3-dieen).

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. juuni 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/252/EÜ (ELT L 91, 29.3.2006, lk 48).


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/43


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/479/ÜVJP,

23. juuni 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1737 (2006) vastuvõtmist võttis Euroopa Liidu Nõukogu 27. veebruaril 2007. aastal vastu ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid. (1)

(2)

Raha või majanduslike vahendite kättesaadavaks tegemise keeld isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, ei tohiks keelata makseid külmutatud kontodele, kui need tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kontode suhtes piiravate meetmete kohaldamise kuupäeva, tingimusel et need maksed samuti külmutatakse.

(3)

Nõukogu on määranud kindlaks ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b esitatud kriteeriumitele vastavad täiendavad isikud ja üksused. Kõnealused isikud ja üksused tuleks seetõttu kanda nimetatud ühise seisukoha II lisas esitatud loendisse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühist seisukohta 2007/140/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõike 5 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

külmutatud kontodele tehtavad maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kontode suhtes piiravate meetmete kohaldamise kuupäeva,”.

2.

Ühise seisukoha 2007/140/ÜVJP II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  ELT L 61, 28.2.2007, lk 49. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2007/246/ÜVJP (ELT L 106, 24.4.2007, lk 67).


LISA

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Reza AGHAZADEH

Sünniaeg: 15.3.1949, passinumber: S4409483, kehtiv 26.4.2000 – 27.4.2010, välja antud: Teheran, diplomaatilise passi number: D9001950, välja antud 22.1.2008, kehtiv 21.1.2013, sünnikoht: Khoy

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) juht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Seotud tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimisega. IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu nõuavad Iraanilt kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. Nende tegevuste hulka kuuluvad kõik tsentrifuugidega seotud tegevused. President Ahmadinejad andis Alaile 27. augustil 2006 eriaukirja teenete eest tsentrifuugide komplekteerimise ja konstrueerimise juhtimisel.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Seotud ammooniumuranüül-karbonaadi (AUC) tootmisega ning Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega. Iraanilt nõutakse kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. President Ahmadinejad andis Ashianile 27. augustil 2006 eriaukirja teenete eest AUC tootmisprotsessis ning teenete eest Natanzi (Kashan) rikastamiskompleksi juhtimisel ja tehnilisel projekteerimisel.

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Seotud 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisega. President Ahmadinejad andis Bakhtiarile 27. augustil 2006 eriaukirja teenete eest 99,9 % kontsentratsiooniga magneesiumi tootmisel. Sellise puhtusastmega magneesiumi kasutatakse tuumarelvades kasutatavate uraanisulamite tootmisel. Iraan on keeldunud andmast IAEAle juurdepääsu uraanisulamite poolkerade tootmist käsitlevale dokumendile; selliseid poolkerasid kasutatakse ainult tuumarelvades.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Seotud tsentrifuugikomponentide tootmisega. Iraanilt nõutakse kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. Nende tegevuste hulka kuuluvad kõik tsentrifuugidega seotud tegevused. President Ahmadinejad andis Behzadile 27. augustil 2006 eriaukirja teenete eest komplekssete ja tundlike tsentrifuugikomponentide tootmisel.

23.4.2007

6.

IRGC brigaadikindral Javad DARVISH-VAND

 

MODAFLi kontrolliosakonna asejuht. Vastutab kõikide MODAFLi (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics) rajatiste ja seadmete eest.

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Kaitsetööstuse koolitus- ja uurimisinstituudi juhataja.

23.6.2008

8.

IRGC brigaadikindral Seyyed Mahdi FARAHI

 

Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) tegevdirektor, hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.6.2008

9.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC aadress: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFCP) asedirektor ja peadirektor; nimetatud ettevõte moodustab osa AEOIst. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). NFPC on osalenud rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu.

23.4.2007

10.

Insener Mojtaba HAERI

 

MODAFLi tööstusosakonna asedirektor. Teostab järelevalvet AIO ja DIO üle.

23.6.2008

11.

IRGC brigaadikindral Ali HOSEYNITASH

 

Kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu üldosakonna juhataja, kaasatud tuumaküsimuste poliitika kujundamisse.

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Sünniaeg: 27.7.1973, passinumber: K8196482, välja antud 8.4.2006, kehtiv 8.4.2011

AEOI ametnik, kes on seotud raske vee reaktori (IR40) uuringute projektiga Arakis. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006) nõuti Iraanilt kõikide raske veega seotud projektide peatamist.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Täidab IRGCs komandöri ülesandeid.

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Iraani aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) asejuht.

23.6.2008

15.

M. Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company juht. President Ahmadinejad andis Karimi Sabetile augustis 2006 eriaukirja teenete eest tuumaseadmete konstrueerimisel, tootmisel, monteerimisel ja töö juhtimisel Natanzis.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Sünniaeg: 24.11.1945, sünnikoht: Langroud

AEOI asejuht. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

NRC aadress: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iraan; Faks: (+9821) 8021412

AEOI Teherani Tuumauuringute Keskuse juht. IAEA ootab jätkuvalt Iraani selgitusi TNRC-s läbiviidud plutooniumi eraldamise katsete kohta, sealhulgas selle kohta, kas on leitud kõrgrikastatud uraani osakesi keskkonnaproovides, mis võeti Karaj'i jäätmeladustusrajatises, kus hoiti mahuteid vaesestatud uraaniga pärast katsetes kasutamist. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries tegevdirektor

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Seotud tootmise juhtimisega uraani muundamisrajatises (UCF) Esfahanis. President Ahmadinejad andis Mohajeranile 2. augustil 2006 eriaukirja teenete eest tootmise juhtimisel UCF-s ning UF6-üksuse (UF6 on rikastamisel kasutatav söödamaterjal) planeerimisel, ehitamisel ja installeerimisel.

23.4.2007

20.

Brigaadikindral Beik MOHAMMADLU

 

MODAFLi tarnete ja logistikaosakonna asejuht

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal ettevõtete juhataja; tema äriühing püüdis hankida tundlikke materjale resolutsiooni 1737 pealkirjas loetletud üksustele.

23.6.2008

22.

Brigaadikindral Mohammad NADERI

 

Aerospace Industries Organisation (AIO) juht; AIO on osalenud Iraani tundlikes programmides

23.6.2008

23.

IRGC brigaadikindral Mostafa Mohammad NAJJAR

 

MODAFLi minister, vastutab kõikide sõjaliste programmide, sealhulgas ballistiliste rakettide programmide eest.

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Seotud Natanzi rikastamiskompleksi juhtimisega. IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu nõuavad Iraanilt kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. Nende tegevuste hulka kuuluvad Natanzi (Kashan) kompleksis läbiviidavad tegevused. President Ahmadinejad andis Nobarile 27. augustil 2006 eriaukirja teenete eest Natanzi (Kashan) kompleksi edukal juhtimisel ja käitamisel.

23.4.2007

25.

Dr. Javad RAHIQI

Sünniaeg: 21.4.1954, sünnikoht: Masha

AEOI Esfahani Tuumauuringute Keskuse juht. Keskus juhib uraani muundamisrajatist Esfahanis. IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu nõuavad Iraanilt kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. Nende tegevuste hulka kuuluvad kõik uraani muundamisega seotud tegevused. AEOI juhib Iraani tuumaprogrammi ja on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Seotud rikastamistegevustega Natanzis. IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu nõuavad Iraanilt kõikide rikastamisega seotud tegevuste peatamist. President Ahmadinejad andis Rashidile 27. augustil 2006 eriaukirja märkimisväärsete teenete eest 164 tsentrifuugist koosneva rikastamiskaskaadi juhtimisel ja edukal käitamisel.

23.4.2007

27.

Kontradmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFLi koordineerimisosakonna asejuht

23.6.2008

28.

IRGC brigaadikindral Ali SHAMSHIRI

 

MODAFLi vastuluureosakonna asejuht, vastutab MODAFLi töötajate julgeoleku ja rajatiste turvalisuse eest.

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahani uraani muundamisrajatise (UCF) tegevdirektor. Rajatises toodetakse söödamaterjali (UF6) Natanzi rikastusrajatiste jaoks. President Ahmadinejad andis Solat Sanale 27. augustil 2006 eriaukirja tema teenete eest.

23.4.2007

30.

IRGC brigaadikindral Ahmad VAHIDIMODAFLi asejuht.

 

MODAFLi asejuht.

23.6.2008


B.   Üksused

 

Nimi

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Osaleb tsentrifuugide koostisosade tootmises.

23.6.2008

2.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO juhib Iraani raketitootmist, sealhulgas Shahid Hemmati tööstuskontserni, Shahid Bagheri tööstuskontserni ja Fajri tööstuskontserni; kõik nimetatud kontsernid on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006). AIO juht ja kaks vanemametnikku on samuti hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO (Defence Industries Organization) tütarettevõte.

23.4.2007

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Arvatakse, et varustab ballistiliste rakettide programmi georuumiliste andmetega.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran ja selle kõik filiaalid ja tütarettevõtted

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran

Annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ja DIO). Bank Melli tegutseb vahendajana Iraani tundlikes tegevustes. Pank on vahendanud mitmeid tundlike materjalide ostusid Iraani tuuma- ja raketiprogrammide jaoks. Pank on osutanud mitmeid finantsteenuseid Iraani tuuma- ja raketitööstusega seotud üksuste nimel, sealhulgas avanud akreditiive ja hallanud kontosid. Mitu siin nimetatud äriühingut on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 1737 ja 1747.

23.6.2008

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Ühendkuningriik

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Venemaa

6.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – teise nimega Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Vastutab teadusuuringute ja arendustegevuse eest. DIO tütarettevõte. DTSRC annab suure osa DIO kasumist.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

AIO variettevõte, osaleb materjalide hankimises ballistiliste rakettide valdkonnas.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

AIO variettevõte, osaleb materjalide hankimises ballistiliste rakettide valdkonnas.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

AIO kasutab nimetatud ettevõtet materjalide hankimise eesmärgil.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iraan

Täielikult MODAFLile kuuluv tütarettevõte (ja seega AIO, AVIO ja DIO sõsarettevõte). Ettevõtte ülesanne on valmistada elektroonilisi komponente Iraani relvasüsteemidele.

23.6.2008

11.

IRGC Air Force

 

Haldab Iraani lühi- ja keskmaa ballistiliste rakettide inventari. IRGC Air Force juht on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O. Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan on AOEI (Iraani aatomienergiaorganisatsioon) labor, mis osaleb kütusetsükliga seotud tegevustes. Labor tegutseb Teherani Tuumauuringute Keskuse (TNRC) juures ning Iraan ei ole selle kohta andnud teavet oma tagatislepingu alusel enne 2003. aastat, kuigi selles on teostatud muundamistoiminguid.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

AIO variettevõte, seotud ballistiliste rakettide programmiga.

23.6.2008

14.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teheran 14678, Iraan

IRGCle kuuluv kontsern. Kasutab IRGC tehnilisi ressursse ehitustegevuses, olles peatöövõtjaks suurprojektides, sealhulgas arvatavasti Iraani ballistiliste rakettide ja tuumaprogramme toetavates läbindamistegevustes.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Ammunition Industries Group'i filiaal, mida kontrollib DIO; seotud tsentrifuugide koostisosade tootmisega.

23.6.2008

16.

Malek Ashtar University

 

Seotud kaitseministeeriumiga, alustas 2003. aastal rakettide alase koolituse korraldamisega, teeb vahetult koostööd AIOga.

23.6.2008

17.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO tütarettevõte.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group

 

Osales ballistiliste rakettide programmiks vajalike koostisosade tootmises.

23.6.2008

19.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran

Vastutab Iraani kaitsealaste uuringute, arendus- ja tootmisprogrammide eest, sealhulgas toetab raketi- ja tuumaprogramme.

23.6.2008

20.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teheran, Iraan

Tegeleb MODAFLi ekspordiküsimustega, agentuuri kasutatakse riikidevahelistes relvaeksporditehingutes. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 (2007) kohaselt ei tohiks MODLEX kaubandusega tegeleda.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

AIO variettevõte, osaleb materjalide hankimises ballistiliste rakettide valdkonnas.

23.6.2008

22.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iraan

AEOI tuumkütuse tootmise ettevõte (NFPD), tegeleb uurimistöö ja arendustegevusega tuumkütuse tsükli valdkonnas, sealhulgas uraani uuringute, kaevandamise, töötlemise, muundamise ja tuumajäätmete käitlemisega. NFPC on NFPD järeltulija, AEOI alluvusse kuuluv ettevõte, kes tegeleb teadusuuringute ja arendustegevusega tuumkütusetsükli, sealhulgas muundamise ja rikastamise valdkonnas.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Tegeleb Iraani ballistiliste rakettide valdkonnas käivitustehnoloogiaga.

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Osales Ispahani uraanimuundamisrajatise ehitamisel.

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement

 

AIO variettevõte, seotud ballistiliste rakettide programmiga.

23.6.2008

26.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO tütarettevõte.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

SPO vahendab arvatavasti relvade importi. Tõenäoliselt MODAFLi tütarettevõte.

23.6.2008

28.

TAMAS Company

 

TAMAS osaleb rikastamisega seotud tegevustes, mille peatamist on Iraanilt nõudnud IAEA direktorite nõukogu ja ÜRO Julgeolekunõukogu. TAMAS on katusorganisatsioon, mille alluvuses on asutatud neli ettevõtet, millest üks tegeleb uraani kaevandamise ja kontsentreerimisega ja teine vastutab uraani töötlemise, rikastamise ja jäätmekäitluse eest.

23.4.2007


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/50


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/480/ÜVJP,

23. juuni 2008,

millega muudetakse ühismeedet 2005/190/ÜVJP Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis ja pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 7. märtsil 2005. aastal vastu ühismeetme 2005/190/ÜVJP Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis. (1)

(2)

Nõukogu võttis 14. aprillil 2008. aastal vastu ühismeetme 2008/304/ÜVJP, millega muudetakse ühismeedet 2005/190/ÜVJP ja pikendatakse selle kehtivust kuni 30. juunini 2008.

(3)

Ühismeedet 2005/190/ÜVJP tuleks täiendavalt pikendada 30. juunini 2009.

(4)

Tuleks kindlaks määrata uus lähtesumma missiooniga seotud kulutuste katmiseks ajavahemikul 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009.

(5)

Missiooni volitusi rakendatakse julgeolekukontekstis, mis võib halveneda ja kahjustada Euroopa Liidu lepingu artiklis 11 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärke,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/190/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 11 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Missiooniga seotud kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2009 on 7,2 miljonit eurot.”

2.

Artikli 14 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Selle kehtivus lõpeb 30. juunil 2009.”

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  ELT L 62, 9.3.2005, lk 37. Ühismeedet on viimati muudetud ühismeetmega 2008/304/ÜVJP (ELT L 105, 15.4.2008, lk 10).


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/51


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2008/481/ÜVJP,

23. juuni 2008,

millega muudetakse ühismeedet 2008/131/ÜVJP, millega pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. veebruaril 2008 vastu ühismeetme 2008/131/ÜVJP, (1) millega pikendatakse Francesc Vendrelli volitusi Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindajana kuni 31. maini 2008, ning 26. mail 2008 võttis nõukogu vastu ühismeetme 2008/391/ÜVJP, (2) millega pikendatakse tema volitusi kuni 30. juunini 2008.

(2)

Francesc Vendrell on peasekretärile/kõrgele esindajale teatanud, et ta on valmis jätkama tööd Euroopa Liidu eriesindajana (ELi eriesindaja) kuni 31. augustini 2008. Tema volitusi ELi eriesindajana tuleks nimetatud kuupäevani jätkuvalt pikendada. Järgnevaks perioodiks kuni 28. veebruarini 2009 kavatseb nõukogu ametisse nimetada uue ELi eriesindaja.

(3)

Ühismeetme 2008/131/ÜVJP (mida on muudetud ühismeetmega 2008/391/ÜVJP) artikli 5 lõikes 1 on ELi eriesindaja volitustega seotud kulude katmiseks kuni 30. juunini 2008 ette nähtud lähtesumma 975 000 eurot. Kõnealust lähtesummat tuleks suurendada 678 000 euro võrra, et see kataks ELi eriesindaja volituste ülejäänud perioodil tekkivad kulud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Muudatused

Ühismeedet 2008/131/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Euroopa Liidu eriesindaja

Käesolevaga pikendatakse Francesc Vendrelli volitusi Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindajana (ELi eriesindaja) kuni 31. augustini 2008.”;

2)

artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1)   ELi eriesindaja volitustega seonduvate kulude katmiseks ette nähtud rahastamise lähtesumma perioodil 1. märtsist 2008 kuni 31. augustini 2008 on 1 653 000 eurot.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Avaldamine

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  ELT L 43, 19.2.2008, lk 26.

(2)  ELT L 137, 27.5.2008, lk 52.


24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/52


NÕUKOGU OTSUS 2008/482/ÜVJP,

23. juuni 2008,

millega muudetakse otsust 2008/134/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 14. novembri 2005. aasta ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel, (1) eelkõige selle artikli 14 lõiget 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõike 2 teise taandega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. novembril 2005 vastu ühismeetme 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) kehtivusajaga kolm aastat. EUPOL COPPSi täitmisetapp algas 1. jaanuaril 2006.

(2)

Nõukogu võttis 18. veebruaril 2008 vastu otsuse 2008/134/ÜVJP, millega rakendatakse ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (2) ning millega kehtestatakse EUPOL COPPSiga seotud kulutuste katteks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2008.

(3)

EUPOL COPPSi jaoks ette nähtud lähtesummat tuleks suurendada, et võimaldada tegevuse tugevdamist,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/134/ÜVJP artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Euroopa Liidu politseimissiooniga Palestiina aladel (EUPOL COPPS) seotud kulutuste katteks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. märtsist kuni 31. detsembrini 2008 on 6 000 000 eurot.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 23. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 65. Ühismeedet on muudetud ühismeetmega 2007/806/ÜVJP (ELT L 323, 8.12.2007, lk 50).

(2)  ELT L 43, 19.2.2008, lk 38.


Parandused

24.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/53


Komisjoni 19. märtsi 2008. aasta otsuse (millega muudetakse otsust 2001/618/EÜ, et lisada Prantsusmaa Côtes-d’Armori, Finistère’i, Ille-et-Vilaine’i, Morbihani ja Nord’i departemangud Aujeszky haigusest vabade piirkondade loetellu) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 85, 27. märts 2008 )

Otsuse 2008/269/EÜ avaldamine tühistatakse.