ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 125

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
9. mai 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 408/2008, 8. mai 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 409/2008, 8. mai 2008, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 410/2008, 8. mai 2008, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 411/2008, 8. mai 2008, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 412/2008, 8. mai 2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 413/2008, 8. mai 2008, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 27/2008 CN-koodi 0714 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit teatavate toodete iga-aastaste tariifikvootide avamise ja nende haldamise osas

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 414/2008, 8. mai 2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavatele juustudele antava eraladustusabi osas ladustamisperioodil 2008/2009

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 415/2008, 8. mai 2008, millega kehtestatakse 2007/2008. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas määratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

22

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 416/2008, 8. mai 2008, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3600/92 seoses toimeaine metalaksüüli hindamisega taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 raames ( 1 )

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 417/2008, 8. mai 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) I ja II lisa

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 418/2008, 8. mai 2008, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

28

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/363/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2008, millega pikendatakse otsuse 2005/321/EÜ, millega lõpetatakse Cotonou lepingu artikli 96 kohased konsultatsioonid Guinea Vabariigiga, kehtivust

29

 

 

Komisjon

 

 

2008/364/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 28. aprill 2008, millega kinnitatakse Leedus kasutatavad searümpade liigitusmeetodid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1595 all)

32

 

 

2008/365/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. aprill 2008, finantskoolituse eksperdirühma moodustamise kohta

36

 

 

LEPINGUD

 

 

Nõukogu

 

*

Teave Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise partnerluslepingu jõustumiskuupäeva kohta

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 408/2008,

8. mai 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 409/2008,

8. mai 2008,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1). Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 9. maist 2008

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2739

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

27,39

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

28,85

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

28,85

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,2739

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, () Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.


(1)  Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 410/2008,

8. mai 2008,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 900/2007, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 8. mai 2008. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

8. mai 2008. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 33,848 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1). Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 148/2008 (ELT L 46, 21.2.2008, lk 9).


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 411/2008,

8. mai 2008,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. septembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1060/2007 millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru ekspordiks edasimüümiseks (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1060/2007 artikli 4 lõike 1 kohaselt ja pärast 7. mai 2008 aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

7. mai 2008. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 1060/2007 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 414,08 EUR/t.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1). Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 242, 15.9.2007, lk 8. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 148/2008 (ELT L 46, 21.2.2008, lk 9).


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 412/2008,

8. mai 2008,

millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) CXL-loendi kohaselt on ühendus kohustatud avama töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha jaoks 50 700 tonni suuruse aastase imporditariifikvoodi. Läbirääkimistel, mis viisid kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimiseni Euroopa Ühenduse ja Austraalia vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus (2) (leping heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/106/EÜ), (3) saavutatud tulemuste kohaselt kohustus ühendus alates 1. juulist 2006 suurendama kõnealust imporditariifikvooti oma loendis kõikide liikmesriikide puhul 4 003 tonni võrra.

(2)

On vaja sätestada nende imporditariifikvootide iga-aastase avamise ja haldamise rakenduseeskirjad ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini.

(3)

Tariifikvoodi alusel toimuva külmutatud veiseliha impordi suhtes kohaldatakse imporditollimakse ning tingimusi, mis on sätestatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (4) I lisa kolmanda osa 7. lisa järjekorranumbri 12 all.

(4)

Tariifikvoodi alusel ühendusse importimisel tuleb esitada impordilitsents vastavalt määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 29 lõike 1 esimesele lõigule. Käesoleva määruse alusel väljastatavate impordilitsentside suhtes tuleks kohaldada komisjoni 9. juuni 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (5) ja komisjoni 21. aprill 2008. aasta määruse (EÜ) nr 382/2008 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta) (6) sätteid, ilma et see piiraks käesolevas määruses sätestatud lisatingimuste kohaldamist.

(5)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (7) on eelkõige kehtestatud üksikasjalikud sätted impordiõiguste taotluste, taotlejate staatuse ja impordilitsentside väljaandmise kohta. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 sätteid tuleks kohaldada käesoleva määruse kohaselt välja antud impordilitsentside suhtes, ilma et see piiraks käesolevas määruses sätestatud lisatingimuste kohaldamist.

(6)

Kõnealuse kvoodi haldamiseks on asjakohane anda kõigepealt impordiõigused ja seejärel välja anda impordilitsentsid vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikele 3. Sellisel juhul saaksid käitajad, kes on saanud impordiõigused, oma tegelikke kaubavoogusid arvesse võttes kvoodi kehtivusajal ise otsustada, millal nad soovivad taotleda impordilitsentse. Litsentse peaks saama välja anda pärast impordiõiguste jagamist nõuetele vastavate töötlejate taotluste alusel. Määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt lõpeb litsentside kehtivusaeg alati imporditariifikvoodi kehtivusaja viimasel päeval.

(7)

Spekulatsioonide vältimiseks tuleks juurdepääs kvoodile lubada üksnes aktiivsetele töötlejatele, kes tegelevad töötlemisega nõukogu ja Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (8) artikli 4 kohaselt heakskiidetud töötlemisettevõttes.

(8)

Spekulatsioonide tõkestamiseks tuleks töötlejatele impordilitsentse välja anda üksnes nende koguste jaoks, millele nad on saanud impordiõigused. Samal põhjusel tuleks koos impordiõiguste taotlusega esitada ka tagatis. Eraldatud õigustele vastavate impordilitsentside taotlemine peaks olema esmanõue komisjoni 22. juuli 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2220/85 (millega sätestatakse põllumajandustoodete tagatissüsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (9) tähenduses.

(9)

Tariifikvoodi kohaldamine nõuab ranget järelevalvet impordi üle ning imporditavate toodete kasutuse ja sihtkoha tõhusat kontrolli. Seetõttu peaks töötlemine olema lubatud üksnes impordilitsentsil osutatud ettevõttes.

(10)

Et tagada imporditud liha kasutamine vastavalt tariifikvoodi nõuetele, tuleks esitada tagatis. Tagatise summa kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta erinevust kvoodi raames ja väljaspool kvooti kohaldatavate tollimaksude vahel.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses sätestatud tingimustel avatakse igal aastal ajavahemikuks 1. juulist kuni järgmise aasta 30. juunini (edaspidi „imporditariifikvoodi kehtivusperiood”) CN-koodide 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 või 0206 29 91 alla kuuluva, ühenduses töötlemiseks ettenähtud, kondiga liha ekvivalendina väljendatud külmutatud veiseliha 54 703 tonni suurune imporditariifikvoot (edaspidi „kvoot”).

Artikkel 2

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel on A-toode töödeldud toode, mis kuulub CN-koodi 1602 10, 1602 50 31 või 1602 50 95 alla ja mis ei sisalda muud liha peale veiseliha ning mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,45 ning mille massist vähemalt 20 % on ilma rupsi ja rasvata tailiha ning mille kogu netomassist vähemalt 85 % moodustavad liha ja tarrend.

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8. Hüdroksüproliinisisaldus määratakse vastavalt ISO meetodile 3496-1994.

Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (10) lisas sätestatud korras.

Rupsi hulka kuuluvad: pea ja selle jaotustükid (sh kõrvad), jalad, saba, süda, udar, maks, neerud, piimaliha (harknääre), kõhunääre, aju, kopsud, kõri, paks vaheliha, põrn, keel, rasvik, seljaaju, söödav nahk, suguelundid (s.t emakas, munasarjad ja munandid), kilpnääre, ajuripats.

Toodet tuleb piisavalt kuumtöödelda, et tagada lihavalkude kalgendumine kogu tootes, nii et toote lõikamisel piki selle kõige jämedamat kohta läbivat joont ei leiduks toote lõikepinnal roosakat vedelikku.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel on B-toode veiseliha sisaldav töödeldud toode, välja arvatud:

a)

määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 1 lõike 1 punktis a nimetatud toode või

b)

käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud tooted.

CN-koodi 0210 20 90 alla kuuluvat töödeldud toodet, mida on kuivatatud või suitsutatud, nii et värske liha värv ja konsistents on täielikult kadunud, ning mille vee ja valkude suhe on kuni 3:2, käsitatakse siiski B-tootena.

Artikkel 3

1.   Artiklis 1 nimetatud üldkogus jagatakse kaheks osaks järgmiselt:

a)

43 000 tonni A-toodete valmistamiseks ette nähtud külmutatud veiseliha;

b)

11 703 tonni B-toodete valmistamiseks ette nähtud külmutatud veiseliha.

2.   Kvoodi järjenumbrid on:

a)

09.4057 lõike 1 punktis a osutatud koguse puhul;

b)

09.4058 lõike 1 punktis b osutatud koguse puhul.

3.   Kvoodi alla kuuluva külmutatud veiseliha suhtes kohaldatakse imporditollimakse, mis on sätestatud I lisas.

Artikkel 4

1.   Kvoodi haldamiseks antakse kõigepealt impordiõigused ja seejärel antakse välja impordilitsentsid.

2.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000, (EÜ) nr 1301/2000 ja (EÜ) nr 382/2008.

Artikkel 5

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 osutatud kolmandate riikidega kauplemist nõutavast tõendamisest, tõendavad impordiõiguste taotlejad, et nad on määruse (EÜ) nr 853/2004 artikli 4 kohaselt heaks kiidetud töötlemisettevõtetena ning tõestavad, et nad on tegelenud veiseliha sisaldavate töödeldud toodete valmistamisega määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 osutatud mõlema kahe ajavahemiku jooksul.

Impordiõiguse saamise taotlus ei tohi ületada 10 % igast käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 osutatud kogusest.

2.   Koos impordiõiguse taotlusega esitatakse tõendid lõikes 1 sätestatud tingimuste täitmise kohta.

Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 5 teisest lõigust otsustab pädev riigiasutus, millised dokumendid tuleb esitada kõnealuste tingimuste täitmise kinnitamiseks.

Artikkel 6

1.   A- ja B-toodete tootmist käsitlevates impordiõiguste taotlustes väljendatakse kogused kondiga liha ekvivalendina.

Käesoleva lõike kohaldamisel vastab 100 kilogrammi kondiga veiseliha 77 kilogrammile kondita veiselihale.

2.   Nii A- kui B-tooteid käsitlevad impordiõiguste taotlused esitatakse hiljemalt asjaomase aastase imporditariifikvoodi kehtivusajale eelneva 8. juuni kella 13.00-ni Brüsseli aja järgi.

3.   Koos impordiõiguste taotlusega esitatakse tagatis suurusega 6 eurot 100 kg kohta.

4.   Hiljemalt kell 13.00 Brüsseli aja järgi teisel reedel pärast lõikes 2 osutatud taotluste esitamise perioodi lõppu teatavad liikmesriigid komisjonile kummagi tootekategooria taotletavad üldkogused.

Artikkel 7

1.   Impordiõigused antakse välja alates 7. ja hiljemalt 16. tööpäeval pärast artikli 6 lõikes 4 osutatud teatamisperioodi lõppu.

2.   Kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamise tulemusel antakse taotletavast väiksemad impordiõigused, siis vähendatakse viivitamata proportsionaalselt käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 kohast tagatist.

Artikkel 8

1.   Käesoleva kvoodi alusel antud koguste vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada impordilitsents.

2.   Impordilitsentsi taotlused hõlmavad eraldatud üldkogust. See kohustus on esmanõue määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 lõike 2 tähenduses.

Artikkel 9

1.   Litsentsitaotlusi võib esitada üksnes selles liikmesriigis, kus taotleja esitas taotluse kvoodi alusel impordiõiguste saamiseks ja kus ta sai need õigused.

Iga impordilitsentsi väljastamisega vähenevad saadud impordiõigused vastavalt ning artikli 6 lõike 3 kohaselt makstud tagatist vähendatakse viivitamata proportsionaalselt.

2.   Impordilitsents antakse välja impordiõigused saanud ettevõtja nimele.

3.   Litsentsitaotlus ja litsents sisaldavad järgmist teavet:

a)

lahtris 8 – päritoluriik;

b)

lahtris 16 – üks artiklis 1 nimetatud kõlblikest CN-koodidest;

c)

lahtris 20 – kvoodi järjekorranumber, vähemalt üks II lisas loetletud kannetest ning töötlemisettevõtte nimi ja aadress.

4.   Impordilitsents kehtib 120 päeva alates tegelikust väljastamise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses.

Artikkel 10

Liikmesriik seab sisse füüsilise kontrolli ja dokumentide kontrollimise süsteemi, et tagada kogu liha töötlemine töötlemisettevõttes vastavalt asjaomases impordilitsentsis täpsustatud tooterühmale kolme kuu jooksul pärast impordikuupäeva.

Kõnealune süsteem sisaldab koguse ja kvaliteedi füüsilist kontrollimist töötlemise alguses, töötlemise jooksul ja pärast töötlemist. Selleks peab töötlejatel alati olema võimalik tõendada ostetud liha päritolu ja kasutust asjakohaste tootmise järelevalve dokumentide abil.

Pädeva asutuse poolt teostatava tootmismeetodi tehnilise kontrolli käigus võib vajalikus ulatuses arvesse võtta nõrgumiskadu ja trimminguid.

Et kontrollida valmistoote kvaliteeti ja toote koostise vastavust töötleja retseptile, võtavad liikmesriigid tootest representatiivseid proove ja analüüsivad tooteid. Selliste toimingute kulud kannab asjaomane töötleja.

Artikkel 11

1.   Pädevale asutusele esitatakse importimise ajal tagatis selle kohta, et impordiõigused saanud töötleja töötleb kogu imporditud veiselihakoguse nõutavateks lõpptoodeteks oma litsentsitaotluses täpsustatud ettevõttes kolme kuu jooksul alates importimise päevast.

Tagatise summad on määratud kindlaks III lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud tagatis vabastatakse vastavalt kogusele, mille kohta on pädevale asutusele seitsme kuu jooksul pärast impordikuupäeva esitatud tagatis, et kogu imporditud liha või osa sellest on määratud ettevõttes töödeldud asjakohasteks toodeteks kolme kuu jooksul pärast importimispäeva.

Kui töötlemine toimus siiski pärast esimeses lõigus osutatud kolme kuu pikkuse tähtaja lõppu, vabastatakse tagatis, arvates sellest maha 15 % suuruse vähenduse ja 2 % järelejäävast summast iga päeva kohta, mille võrra on tähtaega ületatud.

Kui tõend töötlemise kohta on koostatud esimeses lõigus nimetatud seitsme kuu pikkuse tähtaja jooksul ja esitatud kõnealusele seitsmele kuule järgneva 18 kuu jooksul, makstakse tagastamata jäetud tagatissumma tagasi, arvates sellest maha 15 %.

3.   Lõikes 1 osutatud vabastamata jäänud tagatise summat ei tagastata.

Artikkel 12

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile:

a)

hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks tootekogused (sh koguste puudumise), mille kohta on eelneval kuul väljastatud impordilitsentsid;

b)

hiljemalt igale imporditariifikvoodi kehtivusperioodile järgnevaks 31. oktoobriks tootekogused (sh selliste koguste puudumise), mille jaoks välja antud impordilitsents oli jäänud osaliselt või täielikult kasutamata; kasutamata jäänud koguste väljaselgitamiseks arvutatakse impordilitsentside tagaküljele märgitud koguste ja nende koguste vahe, mille jaoks litsentsid olid välja antud.

2.   Hiljemalt igale imporditariifikvoodi kehtivusperioodile järgnevaks 31. oktoobriks teatavad liikmesriigid komisjonile tootekogused, mis eelneva imporditariifikvoodi kehtivusperioodi jooksul tegelikult vabasse ringlusse lubati.

3.   Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud teatiste puhul esitatakse kogused tootekaalu kilogrammides ning määruse (EÜ) nr 382/2008 V lisas osutatud tootekategooriate kaupa.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 98/2008 (ELT L 29, 2.2.2008, lk 5). Määrus (EÜ) nr 1254/1999 asendatakse alates 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 47, 17.2.2006, lk 54.

(3)  ELT L 47, 17.2.2006, lk 52.

(4)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1352/2007 (ELT L 303, 21.11.2007, lk 3).

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).

(6)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 10.

(7)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(8)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(9)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(10)  EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39.


I LISA

IMPORDITOLLIMAKS

Toode

(CN-kood)

A-toodete valmistamiseks

B-toodete valmistamiseks

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 eurot/1 000 kg/neto

0202 30 10

20 %

20% + 1 554,3 eurot/1 000 kg/neto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 eurot/1 000 kg/neto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 eurot/1 000 kg/neto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 eurot/1 000 kg/neto


II LISA

Artikli 9 lõike 3 punktis c osutatud kanded

:

bulgaaria keeles

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

hispaania keeles

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

tšehhi keeles

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

taani keeles

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

saksa keeles

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

eesti keeles

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

kreeka keeles

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

inglise keeles

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

prantsuse keeles

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

itaalia keeles

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

läti keeles

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

leedu keeles

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

ungari keeles

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

malta keeles

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

hollandi keeles

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

poola keeles

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

portugali keeles

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

rumeenia keeles

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

slovaki keeles

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

sloveeni keeles

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

soome keeles

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

rootsi keeles

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


III LISA

TAGATISSUMMAD (1)

(eurodes 1000 netokilogrammi kohta)

Toode

(CN-kood)

A-toodete valmistamiseks

B-toodete valmistamiseks

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Kohaldatakse tagatise esitamise päevale eelneva päeva vahetuskurssi.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 413/2008,

8. mai 2008,

millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 27/2008 CN-koodi 0714 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit teatavate toodete iga-aastaste tariifikvootide avamise ja nende haldamise osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 15. jaanuari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 27/2008 (millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (2) kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et kvootide tõhusaks haldamiseks oleks vaja teha määrusesse mõned muudatused.

(2)

Selleks et hallata tõhusalt kõnealuseid kvoote ja võtta arvesse saadud kogemusi, oleks vaja parandada asjaomaste toodete turu ladusat toimimist ja tagada kvootide parem kasutamine. Ettevõtjatele tuleks seega anda võimalus esitada kvoodi kehtivusperioodi kohta rohkem kui üks litsentsitaotlus ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (3) artikli 6 lõikest 1 tuleks seega teha erand.

(3)

Selleks et tagada asjaomaste kvootide haldamine asjaomase kvoodiaasta alusel, tuleks täpselt määratleda, et kui litsentsitaotlused esitatakse detsembris ning need taotlused hõlmavad järgmise aasta kvoote, peavad liikmesriigid esitama komisjonile eelnevalt (detsembris) saadud taotlused alles järgmise aasta esimese perioodi jooksul.

(4)

Selleks et muuta kõnealuste taotluste jälgimine komisjoni jaoks selgemaks ja lihtsamaks ning piirata liikmesriikide poolt komisjonile esitatavate teatiste arvu, tuleks ette näha ainult üks komisjonile saadetav teatis nädalas.

(5)

Kui komisjoni 18. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2449/96 (millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) (4) kodifitseeriti määrusega (EÜ) nr 27/2008, jäeti sisse CN-kood 0714 10 99, võtmata arvesse kombineeritud nomenklatuuri koodide numeratsiooni muudatusi, mis viidi sisse komisjoni määrusega (EÜ) nr 1214/2007 (5) ja mille kohaselt asendati CN-kood 0714 10 99 CN-koodiga 0714 10 98. Seega tuleks määrust vastavalt muuta, parandades sealhulgas ka kvoodi numbri.

(6)

Koguste eraldamine Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidele ja riikidele, mis ei ole WTO liikmed, vastavalt 1 320 590 ja 32 000 tonni, ei ole määruses (EÜ) nr 27/2008 selgelt sõnastatud. Segaduste vältimiseks tuleks asjaomase sätte sõnastust kohandada.

(7)

Seega tuleks määrust (EÜ) nr 27/2008 vastavalt muuta ja parandada.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 27/2008 muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 1 esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse CN-koodi ex 0714 10 98 alla kuuluvate toodetena muid tooteid kui CN-koodi 0714 10 98 alla kuuluvaid peen- ja jämejahust graanuleid.”.

2.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib taotleja ühe kvoodiperioodi kohta esitada enam kui ühe taotluse. Taotleja tohib siiski esitada ainult ühe litsentsitaotluse nädalas.”.

b)

Lõiked 2, 3 ja 4 asendatakse järgmise tekstiga:

„2.   Indoneesiast ja Hiinast pärit toodete puhul võivad detsembris esitatud litsentsitaotlused hõlmata järgmise aasta impordikvoote, kui import toimub Indoneesia või Hiina ametiasutuste välja antud ekspordilitsentsi alusel, mida kohaldatakse asjaomasel aastal.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile pärast lõike 1 esimeses lõigus sätestatud taotluste esitamise tähtpäeva ning hiljemalt järgmisel neljapäeval kella 13.00 järgmised üksikasjad:

a)

litsentsitaotlustes esitatud üldkogused toodete päritolu ja tootekoodide kaupa;

b)

esitatud päritolusertifikaadi number ja originaaldokumendis või selle väljavõttel märgitud üldkogus;

c)

Indoneesia või Hiina ametiasutuste välja antud ekspordilitsentside viitenumbrid ja vastavad kogused ning laeva nimi.

Lõikes 2 osutatud taotluste puhul edastavad liikmesriigid komisjonile kõnealuse teabe koos järgmise aasta esimesel nädalal esitatava teatisega.

4.   Impordilitsents antakse välja neljandal tööpäeval pärast lõikes 3 sätestatud teatise edastamise tähtaega.”.

Artikkel 2

Määrust (EÜ) nr 27/2008 parandatakse järgmiselt,

1.

CN-kood 0714 10 99 asendatakse koodiga ex 0714 10 98.

2.

Artikli 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav tekst asendatakse järgmisega:

„Alates 1. jaanuarist 1997 avatakse järgmised CN-koodidega 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 ja 0714 90 19 hõlmatud toodete impordi iga-aastased tariifikvoodid määruselise tollimaksumääraga 6 %:”;

b)

punktid c ja d asendatakse järgmisega:

„c)

145 590-tonnine kvoot kõnealuste muudest Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidest, v.a Taist, Hiinast ja Indoneesiast pärit toodete jaoks;

d)

32 000-tonnine kvoot riikidest, mis ei ole WTO liikmed, pärit kõnealuste toodete jaoks, sealjuures eraldatakse kõnealusest kvoodist 2 000 tonni CN-koodidega 0714 10 91 ja 0714 90 11 hõlmatud toodete importimiseks.”.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  ELT L 13, 16.1.2008, lk 3.

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(4)  EÜT L 333, 21.12.1996, lk 14. Määrus on muudetud kehtetuks määrusega (EÜ) nr 27/2008.

(5)  ELT L 286, 31.10.2007, lk 1.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 414/2008,

8. mai 2008,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teatavatele juustudele antava eraladustusabi osas ladustamisperioodil 2008/2009

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 9 kohaselt võib eraladustusabi anda kaua säilivatele juustudele ning lamba- ja/või kitsepiimast valmistatud juustudele, mille valmimisaeg on vähemalt kuus kuud, kui nende juustude hinnasuundumused ja varud osutavad turu tõsisele tasakaalustamatusele, mida sesoonse ladustamise abil saaks ära hoida või vähendada.

(2)

Teatavate kaua säilivate juustude ning Pecorino Romano, Kefalo-Tyri ja Kasseri tootmise hooajalisest iseloomust tekkivaid raskusi süvendab tarbimise hooajalisus, mis on tootmisele vastupidine. Lisaks raskendab nende juustude valmimise episoodilisus eespool nimetatud hooajalisuse tagajärgi. Seetõttu tuleks sätestada hooajalise ladustamise kasutamine nende koguste puhul, mis vastavad suvise ja talvise toodangu erinevusele.

(3)

Sätestada tuleks abikõlblikud juustusordid ja maksimaalsed kogused, millele võib abi anda, samuti lepingute kestus, mis peaks kajastama tegelikke turunõudmisi ning juustude säilivust.

(4)

On vajalik täpsustada ladustamislepingu tingimused ja olulised sammud, mis võimaldavad lepinguga hõlmatud juustu eristamist ning kontrolli. Eraladustusabi suuruse kindlaksmääramisel tuleks võtta arvesse ladustamiskulusid ja tasakaalu säilitamise vajadust abiga hõlmatud juustu ja muude turul müüdavate juustude vahel. Arvestades nimetatud asjaolusid ning olemasolevaid vahendeid, ei tuleks toetuse kogusummat muuta.

(5)

Samuti tuleks kehtestada dokumenteerimist, aruandlust ning kontrollimissagedust ja kontrolli iseloomu käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad. Liikmesriikidel tuleks lubada nõuda lepinguosalistelt kontrollimiskulude katmist tervikuna või osaliselt.

(6)

Tuleks täpsustada, et ainult terved juustud on eraladustusabi kõlblikud.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas määruses sätestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklile 9 teatavate juustude eraladustusabi (edaspidi „abi”) andmise üksikasjalikud eeskirjad ladustamisperioodil 2008/2009.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„laopartii” – vähemalt 2 tonni suurune juustukogus, mis on ühte sorti ja mis on ladustamisse antud samal päeval samas laos;

b)

„lepingulise ladustamise alguspäev” – päev, mis järgneb lattu paigutamisele;

c)

„lepingulise ladustamise viimane päev” – päev, mis eelneb laost väljatoomisele;

d)

„ladustamisperiood” – ajavahemik, mille vältel juust võib olla hõlmatud eraviisilise ladustamise süsteemiga, nii nagu on lisas iga juustuliigi kohta täpsustatud.

Artikkel 3

Abi saamise tingimustele vastavad juustud

1.   Abi antakse teatavatele kaua säilivatele juustudele ning Pecorino Romano, Kefalo-Tyri ja Kasseri juustudele lisas määratletud tingimustel. Abikõlblikud on ainult terved juustud.

2.   Juustud peavad olema valmistatud ühenduses ja vastama järgmistele tingimustele:

a)

kandma kustumatute tähtedega märgist tootjaettevõtja ning valmistamise päeva ja kuu kohta; need tähised võivad moodustada koodi;

b)

olema rahuldavalt läbinud kvaliteedikontrolli, mille tulemuste põhjal võib juustu pärast laagerdumist klassifitseerida lisas määratletud kategooriasse.

Artikkel 4

Ladustamisleping

1.   Juustude eraladustamisega seotud lepingud sõlmitakse selle liikmesriigi, mille territooriumil juuste ladustatakse, sekkumisameti ning füüsiliste või juriidiliste isikute vahel, keda edaspidi nimetatakse „lepinguosalised”.

2.   Ladustamisleping koostatakse kirjalikult lepingu koostamise taotluse alusel.

Taotlus peab jõudma sekkumisasutusse hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba lattu saabumise kuupäevast ja selles võib käsitleda ainult sellist juustupartiid, mille lattupaigutamine on lõpetatud. Sekkumisamet registreerib kirjalikult taotluse vastuvõtmise kuupäeva.

Kui sekkumisamet saab taotluse eespool nimetatud tähtajale järgneva 10 tööpäeva jooksul, võib ladustamislepingut veel sõlmida, kuid abisummat vähendatakse 30 %.

3.   Ladustamisleping koostatakse ühe või mitme laopartii kohta ja see sisaldab järgmisi sätteid:

a)

lepinguga hõlmatud juustude kogused;

b)

lepingu täitmise kuupäevad;

c)

abisumma suurus;

d)

ladude andmed.

4.   Ladustamislepingud sõlmitakse hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise taotluse registreerimisest.

5.   Kontrollmeetmed, eelkõige artiklis 7 osutatud, on esitatud sekkumisameti spetsifikaadis. Ladustamislepingu aluseks on nimetatud spetsifikaat.

Artikkel 5

Lattu paigutamine ja laost väljatoomine

1.   Lattu paigutamise ja laost väljatoomise ajavahemikud on esitatud lisas.

2.   Laost väljatoomine toimub terve laopartii kaupa.

3.   Kui 60 esimese lepingulise ladustamispäeva jooksul ilmneb, et juustude kvaliteedi halvenemine on suurem kui säilitamise ajal tavaks, võivad lepinguosalised üks kord ühe laopartii kohta saada loa riknenud kogused oma kuludega välja vahetada.

Kui riknenud kogused avastatakse ladustamisperioodil või laost välja tuues toimunud kontrollimise ajal, siis kõnealuste koguste eest abi ei maksta. Lisaks ei tohi abikõlbliku partii ülejäänud osa kaaluda vähem kui kaks tonni.

Teist lõiku kohaldatakse samuti juhul, kui üks osa partiist tuuakse välja enne lõikes 1 osutatud ladustamisperioodi lõppu või enne artikli 8 lõikes 2 osutatud minimaalse ladustamisaja täitumist.

4.   Abisumma arvutamisel lõike 3 esimeses lõigus osutatud juhul arvestatakse lepinguliseks ladustamise alguspäevaks lepingulise ladustamise esimene päev.

Artikkel 6

Ladustamistingimused

1.   Liikmesriik tagab vastavuse kõikidele abikõlblikkuse tingimustele.

2.   Lepinguosaline või liikmesriigi nõudmisel või volitusel lao eest vastutav isik teeb kontrollimise eest vastutavale pädevale ametiasutusele kättesaadavaks kõik dokumendid, mis võimaldavad kindlaks teha, eriti eraviisilise ladustamise alla käivate toodete osas, järgmise teabe:

a)

omanik kauba lattu saabumise hetkel;

b)

juustude päritolu ja valmistamise kuupäev;

c)

lattu saabumise kuupäev;

d)

olemasolu laos ja lao aadress;

e)

laost väljatoomise kuupäev.

3.   Lepinguosaline või vajaduse korral lao eest vastutav isik peab iga lepingu kohta kättesaadavat laoarvestust, mis sisaldab järgmisi andmeid:

a)

eraladustatud toodete tuvastamine laopartii numbri järgi;

b)

lattu paigutamise ja laost väljatoomise kuupäevad;

c)

juustude arv ja nende kaal laopartiis;

d)

toodete asukoht laos.

4.   Ladustatud kaubad peavad olema hõlpsasti tuvastatavad, kergelt ligipääsetavad ja lepingu alusel eraldi märgistatud. Ladustatud juustudele paigaldatakse eritähis.

Artikkel 7

Kontrollimine

1.   Lattu paigutamise ajal teostab pädev ametiasutus kontrollimist selle tagamiseks, et ladustatud kaubad on abikõlblikud ja et hoida ära toodete võimalikku asendamist lepingulise ladustamise ajal.

2.   Pädev ametiasutus teostab etteteatamata pistelist kontrolli, et teha kindlaks toodete olemasolu laos. Saadud valim peab kajastama tervikut ja vastama vähemalt 10 % -le üldisest lepingulisest kogusest, mis on eraladustatud.

Kontrollimine hõlmab peale artikli 6 lõikes 3 osutatud laoarvestuse ka toodete kaalu, omaduste ja tuvastamise füüsilist kontrollimist. Selline füüsiline kontrollimine peab hõlmama vähemalt 5 % etteteatamata kontrollimisele kuuluvast kogusest.

3.   Lepingulise ladustamise lõppedes kontrollib pädev ametiasutus toodete kohalolekut. Kuid kui tooted jäävad lattu ka pärast maksimaalse lepingulise ladustamise lõppemist, võib kontrolli läbi viia siis, kui tooted laost välja tuuakse.

Esimeses lõigus kirjeldatud kontrollimise puhul teatab lepinguosaline sellest pädevale ametiasutusele, märkides ära asjaomased laopartiid, vähemalt viis tööpäeva enne lepingulise ladustamise lõppu või laost väljatoomise algust, kui väljatoomine toimub pärast lepingulise ladustamise lõppu.

Liikmesriik võib heaks kiita lühema ajavahemiku kui teises lõigus osutatud viis tööpäeva.

4.   Lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt teostatud kontrollimistest tuleb koostada aruanne, milles märgitakse:

a)

kontrollimise kuupäev;

b)

selle kestus;

c)

sooritatud toimingud.

Kontrollimise aruandele peavad alla kirjutama vastutav inspektor ja kaasallkirjastajana lepinguosaline või vajaduse korral lao eest vastutav isik ning see peab kuuluma maksete toimikusse.

5.   Kõrvalekallete puhul, mis hõlmavad 5 % või rohkem kontrollitud toodetest, laiendatakse kontrollimisi suuremale valimile, mille määrab kindlaks pädev ametiasutus.

Liikmesriigid teavitavad sellistest juhtudest komisjoni nelja nädala jooksul.

6.   Liikmesriigid võivad ette näha, et kontrollimiskulud kannab täielikult või osaliselt lepinguosaline.

Artikkel 8

Abirahad ladustamise puhul

1.   Abisummad on järgmised:

i)

0,38 eurot tonni kohta iga lepingujärgse ladustamispäeva eest kaua säilivate juustude puhul;

ii)

0,45 eurot tonni kohta iga lepingujärgse ladustamispäeva eest Pecorino Romano juustu puhul;

iii)

0,59 eurot tonni kohta iga lepingujärgse ladustamispäeva eest Kefalo-Tyri ja Kasseri juustude puhul.

2.   Abi ei anta, kui lepinguline ladustamine kestab vähem kui 60 päeva. Maksimaalne abisumma ei või olla suurem 180 lepingulisele ladustamispäevale vastavast summast.

Kui lepinguosaline rikub artikli 7 lõike 3 teises või vajaduse korral kolmandas lõigus kirjeldatud tähtaega, vähendatakse abisummat 15 % ja seda makstakse ainult selle ajavahemiku eest, mille kohta lepinguosaline esitab pädevat ametiasutust rahuldava tõendi, et juustud olid lepinguliselt ladustatud.

3.   Abisumma makstakse välja lepingupoole taotluse alusel lepingulise ladustusaja lõpus 120 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest, tingimusel et artikli 7 lõikes 3 osutatud kontrollimised on toimunud ja et abiraha saamise õiguse andvad tingimused on täidetud.

Kui aga abi saamise õigust käsitlev ametlik läbivaatamine on pooleli, ei tehta väljamakset enne vastava õiguse tunnustamist.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3).


LISA

Juustuliigid

Abikõlblikud kogused

Juustu minimaalne vanus

Lattu paigutamise ajavahemik

Laost väljatoomise ajavahemik

Prantsuse kaua säilivad juustud:

kaitstud päritolunimetusega sordid Beaufort ja Comté

Emmental grand cru punane märgis

Emmental või Gruyère, klassid A või B

16 000 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Saksa kaua säilivad juustud:

Markenkäse või Klasse fein Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Iiri kaua säilivad juustud:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Austria kaua säilivad juustud:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Soome kaua säilivad juustud

„I luokka”

1 700 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Rootsi kaua säilivad juustud:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé”

1 700 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Poola kaua säilivad juustud:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski”

3 000 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Sloveenia kaua säilivad juustud:

„Ementalec/Zbrinc”

200 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Leedu kaua säilivad juustud:

„Goja/Džiugas”

700 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Läti kaua säilivad juustud:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers”

500 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

From 1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Ungari kaua säilivad juustud:

„Hajdú”

300 t

10 päeva

1. juunist kuni 30. septembrini 2008

1. oktoobrist 2008 kuni 31. märtsini 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 päeva, valmistatud pärast 1. oktoobrit 2007

1. juunist kuni 31. detsembrini 2008

enne 31. märtsi 2009

Kefalo-Tyri ja Kasser, mis on valmistatud lamba- või kitsepiimast või nende kahe segust

2 500 t

90 päeva ja valmistatud pärast 30. novembrit 2007

1. juunist kuni 30. novembrini 2008

enne 31. märtsi 2009


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 415/2008,

8. mai 2008,

millega kehtestatakse 2007/2008. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas määratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1788/2003 artiklis 6 on sätestatud, et tootjatel võib olla kas üks või kaks individuaalset kvooti, üks tarnete ja teine müükide jaoks ning et ühed kvoodid võib teisteks kvootideks ümber arvestada ainult liikmesriigi pädev asutus tootja nõuetekohase taotluse korral.

(2)

Komisjoni 1. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 607/2007, millega kehtestatakse 2006/2007. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel, (2) on sätestatud Belgia, Tšehhi Vabariigi, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küprose, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Madalmaade, Austria, Poola, Portugali, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi tarne- ja otseturustamiskvootide jaotus ajavahemikuks 1. aprillist 2006 kuni 31. märtsini 2007.

(3)

Komisjoni 10. oktoobri 2007. aasta määrusega 1186/2007, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 (millega kehtestatakse tasu piima- ja piimatootesektoris) I lisa otsemüügi ja tarnete jaotuse osas Rumeenia ja Bulgaaria puhul, (3) on kehtestatud kõnealuste liikmesriikide otseturustus- ja tarnekvootide jaotus alates kvoodisüsteemi algusest 1. aprillil 2007.

(4)

Vastavalt komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 595/2004 (milles sätestatakse piima- ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad) (4) artikli 25 lõikele 2 on Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik teatanud kogused, mis on tootjate taotlusel individuaalsete tarne- ja otseturustuskvootide vahel lõplikult ümber arvestatud.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisale on Belgia, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburgi, Madalmaade, Austria, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi kogu 2007/2008. aasta tootmiskvoot suurem kui 2006/2007. aasta tootmiskvoot ning need liikmesriigid on teatanud komisjonile kõnealuste täiendavate kvootide jaotuse tarnete ja otseturustamise vahel.

(6)

Seetõttu on asjakohane kehtestada määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel ajavahemikuks 1. aprill 2007–31. märts 2008.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas sätestatakse määruse (EÜ) nr 1788/2003 I lisas kindlaksmääratud tootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel ajavahemikuks 1. aprillist 2007–31. märtsini 2008.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 123. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1186/2007 (ELT L 265, 11.10.2007, lk 22).

(2)  ELT L 141, 2.6.2007, lk 28.

(3)  ELT L 265, 11.10.2007, lk 22.

(4)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 22. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 228/2008 (ELT L 70, 14.3.2008, lk 7).


LISA

(tonnides)

Liikmesriigid

Tarned

Otseturustamine

Belgia

3 283 279,969

60 255,031

Bulgaaria

893 688,028

85 311,972

Tšehhi Vabariik

2 735 402,882

2 528,118

Taani

4 499 580,144

319,856

Saksamaa

28 049 011,176

93 454,385

Eesti

636 070,323

10 297,677

Iirimaa

5 393 711,092

2 052,908

Kreeka

819 371,000

1 142,000

Hispaania

6 050 995,383

65 954,617

Prantsusmaa

24 132 388,327

345 767,673

Itaalia

10 271 286,160

258 773,840

Küpros

142 848,981

2 351,019

Läti

717 342,228

11 305,772

Leedu

1 631 990,068

72 848,932

Luksemburg

271 274,000

465,000

Ungari

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Madalmaad

11 112 857,000

72 583,000

Austria

2 679 104,617

98 788,992

Poola

9 211 606,546

168 536,454

Portugal (1)

1 930 253,126

8 933,874

Rumeenia

1 320 555,428

1 736 444,572

Sloveenia

555 673,766

20 964,234

Slovakkia

1 029 752,282

11 035,718

Soome

2 424 447,811

7 384,196

Rootsi

3 332 630,000

3 400,000

Ühendkuningriik

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Välja arvatud Madeira.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 416/2008,

8. mai 2008,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3600/92 seoses toimeaine metalaksüüli hindamisega taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõike 2 raames

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Metalaksüül on üks komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3600/92 (millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) I lisas loetletud aktiivsetest toimeainetest.

(2)

Euroopa Ühenduste Kohtu 18. juuli 2007. aasta otsuse tagajärjel kohtuasjas C-326/05P, (3) millega tühistati komisjoni otsus 2003/308/EÜ (4) (metalaksüüli nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise kohta), võttis komisjon 8. novembril 2007. aastal vastu määruse (EÜ) nr 1313/2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2076/2002 seoses nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tähtaja pikendamisega metalaksüüli puhul ning määrust (EÜ) nr 2024/2006 seoses metalaksüüli käsitleva erandi kaotamisega (5).

(3)

Vastavalt asutamislepingu artiklile 233 peavad institutsioonid, kelle väljaantud õigusakt on tunnistatud tühiseks, võtma vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. Seetõttu on seoses määrusega (EMÜ) nr 3600/92 vaja võtta täiendavaid meetmeid, eelkõige seoses lisakatsete tulemuste ja täiendavate andmete esitamise tähtaegadega.

(4)

Neid täiendavaid meetmeid tuleb vaadelda kohtuasjas C-326/05P tehtud otsuse ainulaadsete asjaolude valguses. IQV ei esitanud täielikku toimikut ning soovis selle asemel kasutada teise teavitaja esitatud uuringuid. IQV väitis, et temalt võib küsida ainult täiendavat teavet, mida ei olnud teise teavitaja toimikus, mis muide oli ka puudulik. Teine teavitaja, kes vahepeal oli menetlusest väljunud, siiski ei võimaldanud IQV-le juurdepääsu oma toimikutele. Kogu menetluse vältel nõudis komisjon, et IQV võtaks enda kanda kohustuse tõendada, et metalaksüül vastab direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise kriteeriumidele. Kohus seda seisukohta ei vaidlustanud. Kuna IQV-l ei olnud juurdepääsu teise teavitaja toimikule, siis asus komisjon seisukohale, et vastastikust eksperdihinnangut ei saa edukalt läbi viia, kuna eksperdihinnangu käigus tekiksid küsimused teise teavitaja toimikus olevate uuringute kohta. Kuna IQV-le ei võimaldatud juurdepääsu toimikutele, siis ei oleks ta võimeline vastama sellistele küsimustele. Referentliikmesriik esitas kõigi sel ajal kättesaadavate uuringute alusel hindamisaruande projekti kõnealuse toimeaine kohta 26. jaanuaril 2001. Hindamise käigus ilmsiks tulnud andmelüngad olid siiski sellist laadi, et toimeaine kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse ei saanud ette näha.

(5)

17. septembril ja 14. novembril 2007 võttis komisjon ühendust IQV-ga ja teatas IQV-le oma kavatsusest viia toimeaine hindamine lõpule.

(6)

Komisjonile esitatud teave metalaksüüli kohta on tänaseni ebatäielik ning selle alusel ei ole võimalik kanda metalaksüüli direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjon ei saa tagada, et uuringud ja teave, mille IQV esitab määruse (EMÜ) nr 3600/92 kohaseks hindamiseks, on piisavad, et tuvastatud puudujäägid likvideerida, ning seega piisavad tõendama, et metalaksüül võib loodetavasti üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Komisjon ja liikmesriigid lähenevad küsimusele pragmaatiliselt ja toetuvad, nii palju kui juriidiliselt võimalik, juba olemas olevatele andmetele. On tavapärane, et vastastikuse eksperdihinnangu käigus tekivad küsimused. Sellised küsimused võivad tekkida toimiku kõigi detailide kohta ning IQV-l on ainuvastutus nende küsimustega tegelda, kui selline olukord peaks tekkima.

(8)

Et lõpetada metalaksüüli hindamismenetlus määruses (EÜ) nr 2076/2002 sätestatud kuupäevaks, on oluline, et menetluse eri astmetel kohaldataks rangeid tähtaegu. Seetõttu ei saa eeldada, et puudujääke, mida toimikus hiljem avastatakse, saab kõrvaldada täiendavate uuringutega, kuna see lükkaks hindamise edasi.

(9)

Metalaksüüli uuringuteks tuleb kohandada teatavaid määruses (EMÜ) nr 3600/92 sätestatud tähtaegu.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 3600/92 vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3600/92 artikli 7 lõike 4 esimeses lõigus asendatakse esimene ja teine taane järgmisega:

„—

tähtaja, mille jooksul asjaomased tulemused või andmed tuleb esitada referentliikmesriigile ning lõike 2 kohaselt määratud ekspertidele. Selleks tähtajaks on 25. mai 2002 (metalaksüüli puhul on selleks tähtajaks hiljemalt 31. oktoober 2008), välja arvatud juhul, kui komisjon kehtestab asjaomase toimeaine jaoks varasema tähtaja, välja arvatud pikaajaliste uuringute tulemuste puhul, mida referentliikmesriik ja komisjon peavad toimiku läbivaatamise ajal vajalikuks ning mida ei ole ettenähtud tähtajaks võimalik täielikult lõpetada, tingimusel, et esitatud teave sisaldab tõendeid selle kohta, et sellised uuringud on tellitud ja nende tulemused esitatakse hiljemalt 25. maiks 2003. Erandlikel juhtudel, kui referentliikmesriik ja komisjon ei ole suutnud kõnealuseid uuringuid määratleda enne 25. maid 2001, võib nende lõpetamiseks kehtestada muu tähtaja, tingimusel, et teavitaja esitab 25. maiks 2002 referentliikmesriigile tõendid selle kohta, et kõnealused uuringud on tellitud kolme kuu jooksul pärast nende läbiviimise nõudmist, ning lisab uuringu protokolli ja arenguaruande.

tähtaja, mille jooksul kõnealused teatajad peavad teatama referentliikmesriigile ja komisjonile oma kohustusest esitada nõutud tulemused või andmed esimeses taandes sätestatud tähtaja jooksul. Metalaksüüli puhul on see tähtaeg üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist.”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/45/EÜ (ELT L 94, 5.4.2008, lk 21).

(2)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (EÜT L 259, 13.10.2000, lk 27).

(3)  Euroopa Kohtu lahendid, 2007, I-6557.

(4)  ELT L 113, 7.5.2003, lk 8.

(5)  ELT L 291, 9.11.2007, lk 11.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 417/2008,

8. mai 2008,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) I ja II lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sool on toiduaine, mille kvaliteet oleneb tootmiskoha geograafilise piirkonna iseloomust ning kohalikest soola tootmise meetoditest. Soola tootmine aitab kaasa mitme piirkonna majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.

(2)

Puuvill on põllumajandustoode, millel on teatavate piirkondade jaoks oluline tähtsus. Puuvilla lisamisega määruse (EÜ) nr 510/2006 kohaldamisalasse oleks võimalik luua uued võimalused puuvilla kuvandi ja puuvilla kasutamise edendamiseks.

(3)

Selleks et vastata nende tootjate ja ettevõtjate ootustele, kelle jaoks kõnealused tooted on üheks peamiseks tuluallikaks, tuleks lisada sool ja puuvill määruse (EÜ) nr 510/2006 I ja II lisasse. Kõnealuse lisamisega ei muudeta määrusega (EÜ) nr 510/2006 hõlmatud toodete peamiselt põllumajanduslikku iseloomu.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kaitstud geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 510/2006 muudetakse järgmiselt.

1)

I lisasse lisatakse järgmine taane:

„—

sool”;

2)

II lisasse lisatakse järgmine taane:

„—

puuvill”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 418/2008,

8. mai 2008,

veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et vältida nimetatud lepingu alusel ette nähtud koguse või kasutada oleva eelarve ületamist.

(3)

7. mail 2008 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 1. tsooni Aafrika ja 3. tsooni Ida-Euroopa puhul 30. juunini 2008 kestvaks ajavahemikuks veel saada olevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu tuleks 1.–6. maini 2008 esitatud taotluste puhul kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuste tsoonide puhul kuni 30. juunini 2008,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse (EÜ) nr 883/2001 alusel 1.–6. maini 2008, antakse välja 1. tsooni Aafrika puhul taotletud kogustest 28,98 % ulatuses ja 3. tsooni Ida-Euroopa puhul taotletud kogustest 91,31 % ulatuses.

2.   Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud alates 7. maist 2008, samuti peatatakse alates 9. maist 2008 kuni 30. juunini 2008 ekspordilitsentsi taotluste esitamine 1. tsooni Aafrika ja 3. tsooni Ida-Euroopa kohta.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1211/2007 (ELT L 274, 18.10.2007, lk 5).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/29


NÕUKOGU OTSUS,

14. aprill 2008,

millega pikendatakse otsuse 2005/321/EÜ, millega lõpetatakse Cotonou lepingu artikli 96 kohased konsultatsioonid Guinea Vabariigiga, kehtivust

(2008/363/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele kirjutati alla Cotonous 23. juunil 2000 (1) ning mis vaadati läbi Luxembourgis 25. juunil 2005, (2) eriti selle artiklit 96,

võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate sisekokkulepet AKV – EÜ partnerluslepingu rakendamiseks võetavate meetmete ja järgitavate menetluste kohta, (3) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2005/321/EÜ (4) on asjakohaste meetmete järelevalveks ette nähtud 36kuuline periood alates nimetatud otsuse vastuvõtmisest ning see kaotab kehtivuse 14. aprillil 2008.

(2)

Järelevalveperioodi lõpuks olid mitmed kohustused täidetud ning ülejäänud olulised kohustused olid viinud välja konkreetsete algatusteni. Siiski tuleb veel ellu viia mitu tähtsat meedet, mis on seotud Cotonou lepingu oluliste osadega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/321/EÜ kehtivust pikendatakse 12 kuu võrra. Otsus vaadatakse läbi iga kuue kuu tagant.

Guinea Vabariigi peaministrile adresseeritud kiri on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Otsuse 2005/321/EÜ meetmed on võetud vastu Cotonou lepingu artikli 96 lõike 2 punktis c osutatud sobivate meetmetena ning neid ei muudeta.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

See kaotab kehtivuse 14. aprillil 2009.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 14. aprill 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 287, 28.10.2005, lk 4.

(3)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 376.

(4)  ELT L 104, 23.4.2005, lk 33.


LISA

Kiri Guinea Vabariigi peaministrile (valitsusjuhile)

Lugupeetud härra peaminister,

Euroopa Liit omistab suurt tähtsust Cotonou lepingu artiklile 9. Inimõiguste, demokraatia põhimõtete ja õigusriigi austamine on AKV – ELi partnerluse alus ja moodustab lahutamatu osa kõnealuse lepingu olulistest osadest, olles ka meie suhete alus.

2004. aastal leidis Euroopa Liit, et Guineas tekkinud poliitilises olukorras rikutakse lepingu olulisi osasid, ja alustas 2004. aasta juulis artikli 96 kohaseid nõupidamisi. Nõupidamiste kokkuvõtted edastati 14. aprilli 2005. aasta kirjas ka valitsusjuhile.

Asjakohased meetmed nägid ette 36-kuise järelevalveperioodi, mis lõpeb 14. aprillil 2008. Sel ajavahemikul on peetud tõhustatud poliitilist dialoogi, mille käigus toimusid mais 2005, veebruaris 2006, mais 2007 ja märtsis 2008 nõukogu ja komisjoni neli ühist järelevalvemissiooni ning oktoobris 2006 volinik Louis Micheli visiit. Võttes arvesse tehtud edusamme, otsustas Euroopa Liit 2006. aasta detsembris anda Guinea käsutusse üheksanda EAFi A-assigneeringud summas 85,8 miljonit eurot.

Viimasel järelevalvemissioonil oli võimalik kinnitada, et Guinea võimude võetud meetmed on üldjoontes positiivsed, seda eelkõige valimisprotsessi osas, mida Euroopa Liit tugevalt toetab, kui ka makromajanduse poliitika osas. Samas ei ole suudetud jõuda lõpuni rahvusassamblee valimiste korraldamisega, sealhulgas määrata kindlaks valimiste toimumise kuupäev, mis on üks olulisimaid Guinea valitsuse võetud kohustusi. Sündmuste praeguse kulgemise juures peaks olema võimalik täita võetud kohustused 12 kuu jooksul.

Olles teadlik Guineas toimuvatest positiivsetest muutustest ja võttes arvesse veel ees seisvaid ülesandeid, otsustas Euroopa Liit pikendada 14. aprilli 2005. aasta otsusega ettenähtud järelevalveperioodi 48 kuuni, et võimaldada Guinea valitsusel täita kõik võetud kohustused. Seda otsust võib sõltuvalt olukorra arengutest igal ajal uuesti läbi vaadata.

14. aprilli 2005. aasta kirjas loetletud asjakohased meetmed jäävad jõusse.

Lugupidamisega

Brüssel,

Komisjoni nimel

Nõukogu nimel


Komisjon

9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/32


KOMISJONI OTSUS,

28. aprill 2008,

millega kinnitatakse Leedus kasutatavad searümpade liigitusmeetodid

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1595 all)

(Ainult leedukeelne tekst on autentne)

(2008/364/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. novembri 1984. aasta määrust (EMÜ) nr 3220/84, millega määratakse kindlaks ühenduse searümpade liigitusskaala, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 3220/84 artikli 2 lõikes 3 on sätestatud, et searümpade liigitamise aluseks on tailihasisalduse hindamine hindamismeetoditega, mis põhinevad searümba ühe või mitme anatoomilise osa füüsilisel mõõtmisel ja on statistiliselt tõestatud. Liigitusmeetodite kinnitamisel lähtutakse hinnangu vastavusest lubatud maksimaalsele statistilisele veale. Lubatud viga on määratletud komisjoni 24. oktoobri 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 2967/85 (millega kehtestatakse ühenduse searümpade liigitusskaala üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (2) artikli 3 lõikes 2.

(2)

Leedu on taotlenud komisjonilt luba nelja searümpade liigitusmeetodi kasutamiseks ning on esitanud proovidissekteerimiste tulemused määruse (EMÜ) nr 2967/85 artikli 3 lõikega 3 ettenähtud protokolli teises osas.

(3)

Kõnealuse taotluse läbivaatamisel on selgunud, et asjaomaste liigitusmeetodite tingimused on täidetud.

(4)

Seadmete ja liigitusmeetodite muutmine on lubatud üksnes komisjoni uue otsusega, mis võetakse vastu omandatud kogemusi silmas pidades. Sel põhjusel võidakse praegune luba tühistada.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Leedus lubatakse searümpade liigitamiseks vastavalt määrusele (EMÜ) nr 3220/84 kasutada järgmisi meetodeid:

1)

seade Fat-O-Meat’er (FOM) ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 1. osas;

2)

seade Hennessy Grading Probe (HGP 7) ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 2. osas;

3)

seade IM-03 ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 3. osas;

4)

kahe punkti meetod (ZP), mille puhul kasutatakse joonlauda (joonlaua meetod) ja sellega seotud hindamismeetodid, mille üksikasjad on esitatud lisa 4. osas.

Käsitsimeetodit (ZP) on lubatud kasutada ainult tapamajades, mille tapamäär ei ületa 200 siga nädalas.

Artikkel 2

Seadmete või hindamismeetodite muudatused ei ole lubatud.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Leedu Vabariigile.

Brüssel, 28. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 301, 20.11.1984, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3513/93 (EÜT L 320, 22.12.1993, lk 5).

(2)  EÜT L 285, 25.10.1985, lk 39. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1197/2006 (ELT L 217, 8.8.2006, lk 6).


LISA

SEARÜMPADE LIIGITUSMEETODID LEEDUS

1.   Osa

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega „Fat-O-Meat’er (FOM)”.

2.

Seade on varustatud sondiga, mille diameeter on 6 millimeetrit ja milles on Siemens SFH 950/960 tüüpi fotodiood ning mille mõõteulatus on 3–103 millimeetrit. Mõõtmistulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks arvuti abil.

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

kus:

Image

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

F1

=

peki paksus (sh kamar) millimeetrites, mõõdetuna 8 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda selgroolüli vahel,

F2

=

peki paksus (sh kamar) millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel,

M2

=

tailiha paksus millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel.

Valem kehtib 50–110 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

2.   Osa

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega „Hennessy Grading Probe (HGP 7)”.

2.

Seade on varustatud sondiga, mille diameeter on 5,95 millimeetrit (ja 6,3 mm sondi tipus oleva tera kummagi külje juures) ja milles on fotodiood (Siemens LED, tüüp LYU 260-EO ja fotodetektor, tüüp 58 MR), ning mille mõõteulatus on 0–120 millimeetrit. Mõõtmistulemused teisendatakse hinnanguliseks tailihasisalduseks HGP 7 seadme või sellega ühendatud arvuti abil.

3.

Rümba tailiha sisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

kus:

Image

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

F2

=

peki paksus (sh kamar) millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel,

M2

=

tailiha paksus millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel.

Valem kehtib 50–110 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

3.   Osa

IM-03

1.

Searümpade liigitamiseks kasutatakse seadet nimetusega „IM-03”.

2.

Seade on varustatud nõel-optilise sondiga (single line scanner SLS01), mille diameeter on 7 millimeetrit. Sond koosneb reast kontaktskanneritest (CIS) ning rohelistest valgusdioodidest. Mõõteulatus on 0–132 mm.

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

kus:

Image

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

F2

=

peki paksus (sh kamar) millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel,

M2

=

tailiha paksus millimeetrites, mõõdetuna 6 cm kaugusel poolitusjoonest kolmanda ja neljanda viimase roide vahel,

W

=

sooja rümba mass kilogrammides.

Valem kehtib 50–110 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.

4.   Osa

KÄSITSIMEETOD (ZP)

1.

Searümpade liigitamiseks kasutatakse „käsitsimeetodit (ZP) või kahe punkti meetodit”, mille puhul kasutatakse mõõtmiseks joonlauda.

2.

Meetodi puhul kasutatakse väikest joonlauda ja hindamise aluseks on prognoosivalem. Meetod põhineb peki ja lihase paksuse käsitsi mõõtmisel poolitatud rümba keskjoonel.

3.

Rümba tailihasisaldus arvutatakse järgmise valemiga:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

kus:

Image

=

rümba hinnanguline tailihasisaldus protsentides,

F

=

peki paksus (sh kamar) millimeetrites, mõõdetuna rümba poolitusjoonest keskset tuharalihast (musculus gluteus medius) katva peki kõige õhemas kohas,

M

=

nimmelihase paksus millimeetrites, mõõdetuna rümba poolitusjoonest lühimat ühendusjoont pidi keskse tuharalihase (musculus gluteus medius) eesmise (koljupoolse) otsa ja selgrookanali ülemise (selgmise) seina vahel,

W

=

sooja rümba mass kilogrammides.

Valem kehtib 50–110 kilogrammi kaaluvate rümpade puhul.


9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/36


KOMISJONI OTSUS,

30. aprill 2008,

finantskoolituse eksperdirühma moodustamise kohta

(2008/365/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ühenduse asutamiselepingu artiklis 3 loetletakse ühenduse ühe ülesandena sellise siseturu tagamine, mida iseloomustab kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumise takistuste kõrvaldamine liikmesriikide vahel.

(2)

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 95 kohustatakse komisjoni tarbijakaitset käsitlevates ettepanekutes siseturu rajamise ja toimimise kohta võtma aluseks kaitstuse kõrge taseme, võttes arvesse kõiki uusi teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi.

(3)

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 149 kohustatakse ühendust aitama kaasa kvaliteetse hariduse arendamisele, soodustades koostööd liikmesriikide vahel ja vajaduse korral toetades ja täiendades nende tegevust, samal ajal täiel määral respekteerides liikmesriikide vastutust õpetuse sisu ja haridussüsteemide korralduse eest ning nende kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.

(4)

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 153 kohustatakse ühendust tarbijate huve edendama ja kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks aitama kaitsta tarbijate tervist, turvalisust ja majanduslikke huve, samuti edendama nende õigust teavitamisele, koolitamisele ja organiseerumisele oma huvide kaitseks.

(5)

Finantsteadmised on olulised, et tagada ühtse turu otsene kasu Euroopa kodanikele, andes neile suutlikkuse teha teadlikke otsuseid finantsteenust ostes ja mõista ka isiklike finantsasjade olulisi põhitõdesid, nagu osutatud komisjoni teatises „21. sajandi Euroopa ühtne turg”. (1)

(6)

Finantsteadmiste olulisust on tunnustatud ka valges raamatus „Finantsteenuste poliitika (2005–2010)”, (2) rohelises raamatus jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul, (3) majandus- ja rahandusministrite nõukogu 8. mai 2007. aasta järeldustes (4) ning Euroopa Parlamendi resolutsioonis finantsteenuste poliitika kohta. (5)

(7)

Komisjon avaldas teatise „Finantsteadmised”, (6) milles lisaks muudele algatustele teatati eksperdirühma moodustamisest, kellel on praktiline kogemus finantskoolituse valdkonnas.

(8)

Eksperdirühm peab jagama ja edendama parimaid tavasid finantskoolituse valdkonnas ja toetama komisjoni tegevust finantskoolituse valdkonnas.

(9)

Eksperdirühm peab koosnema finantskoolituse valdkonnas pädevatest ja erialateadmistega isikutest, kes esindavad laia hulka avaliku ja erasektori sidusrühmi.

(10)

Seetõttu tuleb luua finantskoolituse eksperdirühm ning määrata selle pädevus ja täpsustada ülesehitus,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga moodustatakse finantskoolituse eksperdirühm (edaspidi „eksperdirühm”).

Artikkel 2

Ülesanded

Eksperdirühma ülesanded on järgmised:

jagada ja edendada finantskoolituse parimaid tavasid;

anda komisjonile nõu, kuidas rakendada kõrgetasemeliste finantskoolituskavade põhimõtteid, millele viidatakse komisjoni teatises „Finantsteadmised”;

aidata komisjonil kindlaks teha mis tahes õiguslikud, regulatiivsed, halduslikud ja muud takistused seoses finantskoolituste pakkumisega;

anda komisjonile nõu, kuidas tuvastatud takistusi kõrvaldada;

aidata kaasa finantsteadmisi käsitlevas teatises esitatud mitmesuguste algatuste ettevalmistamisele ning aastaks 2010 kavandatud algatuste hindamisele.

Komisjon võib konsulteerida eksperdirühmaga mis tahes finantskoolitusega seotud küsimuses.

Artikkel 3

Koosseis ja ametisse nimetamine

1.   Käesoleva otsuse vastuvõtmisel avaldab komisjon kutse kandideerimisavalduste esitamiseks liikmesriikide ametiasutustele, teadusasutustele, finantsteenuste pakkujatele, tarbijakaitseorganisatsioonidele ja muudele asjaomastele rühmadele, kes soovivad esitada eksperdirühma liikmekandidaate. Kandideerimisavaldusi võetakse vastu ka eraisikutelt.

2.   Komisjon nimetab eksperdirühma liikmed ametisse finantskoolituse valdkonnas pädevate ja erialateadmistega asjatundjate hulgast. Liikmed nimetatakse ametisse isikuliselt ning nad nõustavad komisjoni välistest mõjudest sõltumatult.

3.   Kandidaadid, kes loeti eksperdirühma kuulumiseks sobivaks, kuid keda ametisse ei nimetatud, võidakse kanda reservnimekirja, mida komisjon võib kasutada asendusliikmete ametisse nimetamiseks.

4.   Eksperdirühm koosneb maksimaalselt 25 liikmest.

5.   Kohaldatakse järgmisi sätteid:

Eksperdirühma liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ning seda saab pikendada. Liikmed jäävad ametisse kuni nende asendamiseni või kuni nende ametiaeg lõpeb. Ametiaja alguseks loetakse eksperdirühma esimest koosolekut.

Liikmed, kes ei suuda eksperdirühma töös enam tõhusalt osaleda, kes lahkuvad ametist või kes ei täida Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 287 või käesolevas lõigus nimetatud tingimusi, võib ülejäänud volituse ajaks asendada.

Liikmed, kes on määratud ametisse isikuliselt, kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda lähtuvalt avalikest huvidest ning avaldusele erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta.

Liikmete nimed avaldatakse eksperdirühmade avalikus registris ning siseturu ja teenuste peadirektoraadi veebisaidil. Liikmete nimede kogumisel, töötlemisel ja avaldamisel lähtutakse määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel.

Artikkel 4

Töökorraldus

1.   Eksperdirühma eesistuja on komisjon.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alamrühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimuste lahendamisega eksperdirühma antud volituste alusel. Alamrühmad saadetakse laiali kohe pärast ülesande täitmist.

3.   Eesistuja võib juhul, kui see on kasulik ja/või vajalik, kutsuda eksperdirühma või alamrühma aruteludes osalema vaatlejaid, kes on pädevad päevakorras olevates küsimustes.

4.   Eksperdirühma või alamrühma aruteludes osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni arvates konfidentsiaalne, ei tohi avaldada.

5.   Eksperdirühm ja tema alamrühmad kohtuvad üldjuhul komisjoni tööruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Sekretariaaditeenused tagab komisjon. Teised komisjoni ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi, võivad osaleda eksperdirühma või selle alamrühmade koosolekutel.

6.   Eksperdirühm kinnitab oma töökorra vastavalt komisjoni vastu võetud töökorra standardeeskirjadele. (7)

7.   Komisjon võib siseturu ja teenuste peadirektoraadi veebisaidil asjaomase dokumendi algkeeles avaldada eksperdirühma kokkuvõtteid, järeldusi (või osa nendest) või töödokumente.

Artikkel 5

Koosolekute kulud

1.   Komisjon hüvitab liikmetele ja vaatlejatele eksperdirühma tegevusega seotud sõidu- ja elamiskulud komisjonis kehtiva korra alusel. Liikmed ei saa nende osutatud teenuste eest tasu.

2.   Koosolekute kulud hüvitatakse summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks asjaomasele osakonnale eraldatud.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 30. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  KOM(2007) 724 ja lisatud personali töödokument „Algatused jaefinantsteenuste valdkonnas”, SEK(2007) 1520.

(2)  KOM(2005) 629 (lõplik).

(3)  KOM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  KOM(2007) 808.

(7)  SEK(2005) 1004, III lisa.


LEPINGUD

Nõukogu

9.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 125/39


Teave Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise partnerluslepingu jõustumiskuupäeva kohta

Euroopa Ühendus ja Komoori Liidu valitsus teavitasid teineteist vastavalt 3. mail 2007 ja 6. märtsil 2008 partnerluslepingu jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Vastavalt partnerluslepingu artiklile 16 jõustus leping seega 6. märtsil 2008.