ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
26. aprill 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 375/2008, 25. aprill 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 376/2008, 23. aprill 2008, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (kodifitseeritud versioon)

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 377/2008, 25. aprill 2008, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes ( 1 )

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 378/2008, 25. aprill 2008, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta aprilli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

85

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 379/2008, 25. aprill 2008, millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside andmine teatavatele piimatoodetele, mida eksporditakse Dominikaani Vabariiki määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 29 osutatud kvoodi raames

87

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/46/EÜ, 23. aprill 2008, millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

88

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/329/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. aprill 2008, millega kohustatakse liikmesriike tagama, et turule lastavatel või turul kättesaadavatel magnetmänguasjadel on hoiatus neist tulenevate tervise ja turvalisusega seotud ohtude kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1484 all)  ( 1 )

90

 

 

2008/330/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 22. aprill 2008, millega muudetakse otsust 2007/716/EÜ seoses teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1482 all)  ( 1 )

94

 

 

2008/331/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 23. aprill 2008, millega muudetakse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti VI lisa liidet seoses teatavate Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetega (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1572 all)  ( 1 )

97

 

 

2008/332/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 24. aprill 2008, ühenduse finantsabi kohta teatavate ühenduse tugilaborite tegevuseks loomatervise ja elusloomade valdkonnas 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1570 all)

99

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 375/2008,

25. aprill 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. aprillil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 376/2008,

23. aprill 2008,

millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2, artikli 12 lõikeid 1 ja 4 ja artiklit 18, ning muude põllumajandustoodete turgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavaid artikleid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ühenduse eeskirjadega, millega kehtestati impordi- ja ekspordilitsentsid, nähakse ette, et põllumajandussaaduste ja -toodete ühendusse importimisel ja ühendusest eksportimisel tuleb esitada nimetatud litsents. Seetõttu tuleks kõnealuste litsentside kehtivusala kindlaks määrates sõnaselgelt sätestada, et litsentsi ei nõuta toimingute puhul, mida ei saa otseselt käsitada impordi või ekspordina.

(3)

Kui toodete suhtes kohaldatakse seestöötlemise korda, võib pädev asutus teatud juhtudel lubada suunata need tooted vabasse ringlusse nii edasise töötlemisega kui ka edasise töötlemiseta. Nendel juhtudel tuleks turu nõuetekohaseks juhtimiseks nõuda impordilitsentsi toodete kohta, mis on tegelikult suunatud vabasse ringlusse. Kui vabasse ringlusse suunatud toode on saadud põhitoodetest, millest mõned on imporditud kolmandatest riikidest ja mõned on ostetud ühendusest, tuleb arvesse võtta ainult neid põhitooteid, mis on imporditud kolmandatest riikidest või saadud kolmandatest riikidest imporditud põhitoodete töötlemisel.

(4)

Impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide eesmärk on tagada ühise turukorralduse hea haldus. Haldusmenetluste lihtsustamiseks ei nõuta väikeste koguste puhul impordi- ja ekspordilitsentse ning eelkinnitussertifikaate.

(5)

Ekspordilitsentse ei nõuta ühenduses laevade ja lennukite pardavarude puhul. Samal põhjusel tuleks seda sätet kohaldada ka naftaplatvormide ja mereväelaevade suhtes ning pardavarudega varustamise suhtes kolmandates riikides. Samadel põhjustel ei peaks litsentse nõudma ka toimingute puhul, mis on hõlmatud nõukogu 28. märtsi 1983. aasta määrusega (EMÜ) nr 918/83, (4) millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem.

(6)

Arvestades kõnealuste kaupade rahvusvahelisi kaubandustavasid tuleks lubada teatavaid imporditud või eksporditud koguste kõikumisi võrreldes kogustega, mis on näidatud litsentsil või sertifikaadil.

(7)

Selleks, et sama litsentsi või sertifikaadi alusel oleks võimalik korraga teha mitut toimingut, tuleks sätestada, et väljaantavate litsentside ja sertifikaatide väljavõtetel on samasugune õigusjõud nagu litsentsidel ja sertifikaatidel, millest need väljavõtted on tehtud.

(8)

Põllumajandusturgude ühise korraldusega hõlmatavaid eri sektoreid käsitlevate ühenduse eeskirjadega sätestatakse, et impordi- ja ekspordilitsentse ning eelkinnitussertifikaate kohaldatakse ühenduses tehtavate toimingute suhtes. See kord nõuab ühiseeskirjade vastuvõtmist kõnealuste litsentside või sertifikaatide koostamiseks ja kasutamiseks ning ühenduse vormide ja liikmesriikidevaheliste halduskoostöömenetluste kasutuselevõtmist.

(9)

Haldustegevuse eri valdkondades on arvutisüsteemide kasutamine järk-järgult asendamas andmete käsitsi sisestamist. Seetõttu peaks olema võimalik kasutada arvuteid ja elektroonilist menetlust ka litsentside ja sertifikaatide väljastamisel ja kasutamisel.

(10)

Ühenduse määrustega, millega need litsentsid ja sertifikaadid kasutusele võeti, sätestatakse, et nende väljastamise tingimuseks on tagatise esitamine, millega garanteeritakse kohustus importida või eksportida litsentside ja sertifikaatide kehtivusajal. On vaja määratleda, millal kohustus eksportida või importida loetakse täidetuks.

(11)

Toetuse eelkinnitust sisaldavate litsentside puhul sõltub kasutatav litsents toodete tariifsest klassifikatsioonist. Teatavate segude puhul ei sõltu toetuse määr toote tariifsest klassifikatsioonist, vaid selleks otstarbeks kehtestatud erieeskirjadest. Kui koostisosa, millest lähtuvalt kohaldatavat toetuse määra arvutatakse, ei vasta segu tariifsele klassifikatsioonile, ei kohaldata sellise imporditud või eksporditud segu suhtes eelnevalt kinnitatud määra.

(12)

Mõnikord kasutatakse impordilitsentse koguseliste impordimeetmete haldamiseks. See on võimalik üksnes siis, kui väljaantud litsentside alusel toimunud impordist on võimalik teada saada suhteliselt lühikese aja jooksul. Sellistel juhtudel ei nõuta tõendite esitamist litsentside kasutamise kohta mitte ainult hea halduse huvides, vaid need on vajalikud ka koguseliste impordimeetmete haldamiseks. Tõenditena esitatakse litsentsi esimene eksemplar ja vajaduse korral vastavad väljavõtted. Neid tõendeid on võimalik esitada suhteliselt lühikese aja jooksul. Seetõttu tuleks määrata tähtaeg ühenduse koguseliste impordimeetmete haldamise eeskirjadega sätestatud juhtudeks.

(13)

Mõnel juhul on nõutav litsentsi või sertifikaadi tagatise summa väga väike. Halduskoormuse vähendamiseks ei peaks sellistel juhtudel tagatist nõudma.

(14)

Kuna litsentsi või sertifikaadi kasutajaks võib tegelikkuses olla muu isik kui selle omanik või omandaja, tuleks õiguskindluse ja haldamise tõhususe huvides määratleda, kellel on õigus sertifikaati või litsentsi kasutada. Sel eesmärgil tuleks sätestada, missugune on litsentsiomaniku ja tollideklaratsiooni esitaja vaheline seos.

(15)

Tulenevalt sellest, et impordi- või ekspordilitsents annab õiguse importida või eksportida, tuleb see esitada impordi- või ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal.

(16)

Kui kasutatakse lihtsustatud impordi- või ekspordikorda, võidakse litsentsi tolliasutusele esitamise nõudest loobuda või lubada litsentsi hiljem esitada. Siiski peab importijal või eksportijal litsents impordi- või ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval olemas olema.

(17)

Lihtsustamise huvides võib eeskirju paindlikumaks muuta, lubades liikmesriikidel võtta litsentside haldamiseks kasutusele lihtsustatud menetluse, mille puhul litsentse säilitab väljastav asutus või toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside puhul vastavalt vajadusele makseasutus.

(18)

Hea halduse huvides ei või litsentse või sertifikaate ja vastavaid väljavõtteid pärast väljastamist muuta. Juhtudeks, kui tekib kahtlus, et väljastav asutus on teinud vea, või kui litsentsi, sertifikaadi või selle väljavõtte andmetes on ilmseid ebatäpsusi, tuleks kehtestada ebatäpsete litsentside, sertifikaatide või väljavõtete tagasivõtmise ja parandatud dokumentide väljastamise kord.

(19)

Kui toote suhtes on kohaldatav komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (5) artiklites 412–442a või 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooni I lisa I peatüki X jaotises sätestatud lihtsustatud menetluskord, ei ole piiripunkti tolliasutustes tarvis täita tolliformaalsusi vedude puhul, mis algavad ühenduses ja lõpevad väljaspool seda. Lihtsama haldamise huvides tuleks nende menetluste jaoks ette näha tagatise vabastamise erikord.

(20)

Võib juhtuda, et asjaomasest poolest sõltumatutel asjaoludel ei ole võimalik esitada dokumenti, mis tõendaks, et toode viidi ühenduse tolliterritooriumilt välja, kuigi toode on nimetatud territooriumilt lahkunud või on saabunud sihtkohta komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (6) artiklis 36 nimetatud toimingute puhul. Selline olukord võib kaubavahetust takistada. Sellisel juhul tuleks samaväärseina tunnustada muid dokumente.

(21)

Ühenduste määrustega, millega kehtestati asjaomased litsentsid ja sertifikaadid, nähakse ette, et tagatisest jäädakse täielikult või osaliselt ilma, kui litsentsi või sertifikaadi kehtivusajal import või eksport ei toimu või toimub osaliselt. Nendel asjaoludel võetavad meetmed tuleks üksikasjalikult ette näha, eriti vääramatu jõu tõttu kohustuse täitmata jätmise puhuks. Nendel juhtudel võib kohustust importida või eksportida lugeda tühistatuks või litsentsi või sertifikaadi kehtivusaega pikendada. Võimalike turukorralduse häirete ärahoidmiseks ei tohiks pikendust anda rohkem kui kuueks kuuks esialgse kehtivusaja lõpust arvates.

(22)

Haldusmenetluse lihtsustamiseks tuleks ette näha, et tagatis vabastatakse täies ulatuses, kui tagatise kogusumma, mida ei tuleks tagastada, on väga väike.

(23)

Litsentside või sertifikaatide väljastamise ajal antud tagatis vabastatakse, kui pädevatele asutustele on esitatud tõend, et asjaomased kaubad on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt 60 päeva jooksul ekspordideklaratsioonide vastuvõtmise kuupäevast arvates.

(24)

Võib juhtuda, et erinevatel põhjustel tagatis vabastatakse, ilma et impordi- või ekspordikohustus oleks tegelikult täidetud. Sellisteks juhtudeks tuleks ette näha, et alusetult vabastatud tagatis tuleb uuesti esitada.

(25)

Selleks, et täielikult kasutada toetuse saamise tingimustele vastavate põllumajandussaaduste ja -toodete ekspordivõimalusi, tuleks kehtestada mehhanism, mis julgustaks turuosalisi kiiresti tagastama väljastanud asutustele kõiki litsentse ja sertifikaate, mida nad ei kasuta. Samuti tuleks kehtestada mehhanism, mis julgustaks ettevõtjaid tagastama sertifikaate neid väljastanud asutustele kohe pärast nende lõppemise tähtaega, et kasutamata jäänud koguseid saaks võimalikult kiiresti uuesti kasutusele võtta.

(26)

Nõukogu 3. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 (millega määratakse kindlaks ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad) (7) artikli 3 lõikes 4 sätestatakse, et kui tähtaja viimane päev on riigipüha, laupäev või pühapäev, lõpeb tähtaeg järgmise tööpäeva viimase tunni möödumisel. Selle sätte kohaldamisega kaasneb teatud juhtudel litsentside või sertifikaatide kasutusaja pikenemine. See kaubavahetuse soodustamiseks ette nähtud meede ei tohi muuta impordi- või eksporditoimingute majanduslikke tingimusi.

(27)

Mõnedes põllumajandusturgude ühise korraldusega hõlmatavates sektorites on enne ekspordilitsentside väljastamist ette nähtud järelemõtlemisaeg. See ajavahemik võimaldab turusituatsiooni hinnata ja vajaduse korral, eriti raskuste puhul, peatada menetluses olevate taotluste sisuline läbivaatamine ning jätta need taotlused rahuldamata. Tuleks täpsustada, et niisugune peatamine on võimalik ka litsentside puhul, mida taotleti vastavalt käesoleva määruse artiklile 47, ning et kui järelemõtlemisaeg on lõppenud, ei või litsentsitaotluse läbivaatamist enam peatada.

(28)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 3 kohaselt võib litsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel eksporditud toodetele kohaldada tagastatud kaupade menetluskorda ainult siis, kui järgitakse ühenduse eeskirju litsentside ja sertifikaatide kohta. Tuleks sätestada erieeskirjad litsentside ja sertifikaatide süsteemi kohaldamise kohta nende toodete suhtes, millele seda korda tõenäoliselt kohaldatakse.

(29)

Tooted, mis on impordilitsentsi või eelkinnitusega sertifikaadi alusel vabasse ringlusse suunatud, vastavad määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 kohaselt impordimaksude tagasimaksmise või vähendamise süsteemi tingimustele üksnes juhul, kui on kindlaks tehtud, et pädevad asutused on võtnud vajalikke meetmeid litsentsis või sertifikaadis nimetatud kaupade vabasse ringlusse suunamise mõju kõrvaldamiseks.

(30)

Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 880 sätestatakse sama määruse artikli 896 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mille kohaselt tuleb eelkõige ette näha, et litsentside ja sertifikaatide väljastamise eest vastutavad ametiasutused peavad andma tõendeid.

(31)

Käesoleva määrusega tuleb anda kõik määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 rakendamiseks vajalikud eeskirjad. Teatavatel juhtudel peaks olema võimalik järgida määrust (EMÜ) nr 2454/93, ilma et antaks välja nimetatud määruse artiklis 880 nimetatud tõendit.

(32)

Kui impordilitsentse kasutatakse impordimaksu soodusmäära kindlaksmääramiseks tariifikoodi alusel, tekib oht, et hakatakse kasutama võltsitud impordilitsentse, eriti olukorras, kus tollimaksu normaalsuuruse ja vähendatud tollimaksu või tollimaksu nullmäära vahe on suur. Sellise pettuseohu vähendamiseks tuleks luua esitatud litsentside õigsuse kontrollimise mehhanism.

(33)

Kui põllumajandustoodete impordilitsentsi kasutatakse ka tariifikvootide sooduskorra kohaldamisel, kohaldatakse kõnealust sooduskorda importijate puhul vastava litsentsi või sertifikaadi esitamisel, teatud juhtudel peab sellele olema lisatud kolmanda riigi dokument. Vältimaks kvootide ületamist, tuleb sooduskorda kohaldada selle koguse ulatuses, mille jaoks litsents või sertifikaat on välja antud. Impordi hõlbustamiseks tuleks siiski lubada artikli 7 lõikes 4 sätestatud hälbeid, sätestades samal ajal, et litsentsil või sertifikaadil märgitud kogust ületav osa, mis on lubatud hälbe piirides, ei anna alust kohaldada sooduskorda ning seetõttu tuleb selle impordilt tollimaksu maksta täies ulatuses.

(34)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kõigi asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

MÄÄRUSE REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Piiramata ühenduse eeskirjadega ette nähtud teatavate erandite kohaldamist teatud toodete suhtes, nähakse käesoleva määrusega ette impordi- ja ekspordilitsentside (edaspidi „litsentsid”) ning eelkinnitusega sertifikaatide (edaspidi „sertifikaadid”) süsteemi kohaldamise ühiseeskirjad, mis on kehtestatud või ette nähtud

nõukogu määruse (EMÜ) nr 2759/75 (8) artikliga 8 (sealiha);

nõukogu määruse (EMÜ) nr 2771/75 (9) artikliga 3 (munad);

nõukogu määruse (EMÜ) nr 2777/75 (10) artikliga 3 (linnuliha);

nõukogu määruse (EMÜ) nr 2783/75 (11) artikliga 2 (ovoalbumiin ja laktalbumiin);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 (12) artikliga 29 (veise- ja vasikaliha);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 (13) artikliga 26 (piim ja piimatooted);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 (14) artikliga 59 (vein);

nõukogu määruse (EÜ) nr 2529/2001 (15) artikliga 13 (lamba- ja kitseliha);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 9 (teravili);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1785/2003 (16) artikliga 10 (riis);

nõukogu määruse (EÜ) nr 865/2004 (17) artikliga 10 (oliiviõli ja lauaoliivid);

komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 (18) artikliga 22 (asutamislepingu I lisas nimetamata kaupadena eksporditavad põllumajandustooted);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1947/2005 (19) artikliga 4 (seemned);

nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (20) artikliga 23 (suhkur, isoglükoos ja inuliinsiirup);

nõukogu määruse (EÜ) nr 1182/2007 (21) artiklitega 28–32 ja artikliga 40 (puu- ja köögivili);

määruse (EÜ) nr 1234/2007 III osa teise ja kolmanda peatüki esimese jaotisega (elustaimed ja lõikelilled, banaanid ja alkohol).

II   PEATÜKK

LITSENTSIDE JA SERTIFIKAATIDE KOHALDAMISALA

Artikkel 2

Litsentsi ega sertifikaati ei nõuta ning seda ei või esitada järgmiste selliste toodete kohta,

a)

mis ei ole suunatud ühenduses vabasse ringlusse või

b)

mida eksporditakse

i)

vastavalt tolliprotseduurile, mis lubab importida ilma vastavate tollimaksude või samaväärse toimega maksude maksmiseta, või

ii)

vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 129 osutatud erikorrale, mis lubab eksportida ilma vastavate tollimaksude maksmiseta.

Artikkel 3

1.   Kui seestöötlemise korrale alluvad tooted, mis ei sisalda lõike 2 punktis a nimetatud põhitooteid, suunatakse vabasse ringlusse, siis tuleb esitada impordilitsents, kui tegelikult vabasse ringlusse suunatud toodete puhul on selle litsentsi esitamine nõutav.

2.   Kui tooted, mille suhtes kohaldatakse lõikes 1 nimetatud korda ja mis sisaldavad

a)

ühte või mitut põhitoodet, mis vastasid asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele, kuid enam ei vasta, sest need on ära kasutatud vabasse ringlusse suunatud toodetes, ja

b)

ühte või mitut põhitoodet, mis ei vastanud asutamislepingu artikli 23 lõike 2 tingimustele,

suunatakse vabasse ringlusse, tuleb nimetatud litsents esitada olenemata selle määruse artikli 7 lõikest 1 iga selle lõike punktis b nimetatud tegelikult kasutatud põhitoote kohta, mille puhul impordilitsentsi nõutakse.

Impordilitsentsi ei ole tarvis esitada, kui selle tegelikult vabasse ringlusse suunatud toote puhul litsentsi ei nõuta.

3.   Lõigetes 1 või 2 osutatud juhtudel vabasse ringlusse suunatud toodete impordilitsents või -litsentsid ei või sisaldada eelkinnitust.

4.   Sellise toote eksportimisel, mille suhtes on kehtestatud lõikes 1 nimetatud kord ja mis sisaldab üht või mitut lõike 2 punktis a nimetatud põhitoodet, esitatakse iga niisuguse põhitoote kohta ekspordilitsents, kui selle toote kohta nõutakse nimetatud litsentsi esitamist.

Kui kolmanda lõike sätetest toetuste eelkinnituse kohta ei tulene teisiti, ei nõuta ekspordilitsentsi, kui tegelikult eksporditud toote kohta niisuguse litsentsi esitamist ei nõuta.

Liittoodete eksportimisel, mis vastavad toote ühe või mitme koostisosa põhjal eelnevalt kindlaks määratud eksporditoetuse saamise tingimustele, võetakse litsentside ja sertifikaatide süsteemi kohaldamisel arvesse üksnes iga koostisosa tollistaatust.

Artikkel 4

1.   Litsentsi ei nõuta ning seda ei või esitada toimingute puhul,

a)

mis on määratletud määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklites 36, 40, 44 ja 45 ning artikli 46 lõikes 1 või

b)

mis ei ole kaubanduslikku laadi või

c)

millele viidatakse määruses (EMÜ) nr 918/83 või

d)

kus kogused ei ületa II lisas sätestatud koguseid.

Sõltumata esimeses lõigus sätestatust, tuleb litsents esitada juhul, kui imporditakse või eksporditakse sooduskorra alusel, mille rakendamine sõltub litsentsi olemasolust.

Liikmesriigid võtavad käesoleva lõike kohaldamisel kasutusele ettevaatusabinõud kuritarvituste vastu, eelkõige juhtudel, kui üks impordi- või eksporditoiming on hõlmatud mitme impordi- või ekspordideklaratsiooniga, mis on majanduslikel või muudel eesmärkidel ilmselgelt põhjendamatud.

2.   Lõike 1 kohaldamisel loetakse toiminguteks, mis ei ole kaubanduslikku laadi,

a)

üksikisiku poolt tehtud imporditoiminguid või üksikisikule mõeldud saadetiste saatmistoiminguid, kui need toimingud vastavad koondnomenklatuuri eelsätete II jao D osa punkti 2 nõuetele;

b)

üksikisikute poolt tehtud eksporditoimingud, kui need toimingud vastavad punkti a nõuetele mutatis mutandis.

3.   Liikmesriigid võivad eraisikutelt või nende ühendustelt mitte nõuda ekspordilitsentsi või -litsentse toodete ja/või kaupade kohta, mis on ette nähtud tasuta humanitaarabina jaotamiseks kolmandates riikides, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

asjaosalised, kes soovivad seda erandit kasutada, ei ole taotlenud eksporditoetust;

b)

niisugused saadetised on juhuslikku laadi, koosnevad erinevatest toodetest ja/või kaupadest ning ei ületa 30 000 kg veovahendi kohta, ja

c)

pädevatel asutustel on piisavad tõendid toodete ja/või kaupade kasutusotstarbe ja/või sihtkoha ning toimingu nõuetekohase tegemise kohta.

Ekspordideklaratsiooni lahtrisse 44 tehakse järgmine märge: „Toetuseta – määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 4 lõige 3”.

Artikkel 5

Litsentsi või sertifikaati ei nõuta ning seda ei või esitada, kui tooted suunatakse vabasse ringlusse määruse (EMÜ) nr 2913/92 VI jaotise teise peatüki alusel, mis reguleerib tagastatud kaupade käsitlemist.

Artikkel 6

1.   Ekspordilitsentsi ei nõuta ning seda ei või esitada reekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal toodete puhul, mille kohta eksportija esitab tõendi, et nende toodete imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise kohta on tehtud positiivne otsus kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2913/92 VII jaotise viienda peatükiga.

2.   Kui toodete eksportimisel nõutakse nende kohta ekspordilitsentsi esitamist ja pädevad asutused võtavad reekspordideklaratsiooni vastu enne imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise kohta otsuse tegemist, tuleb esitada ekspordilitsents. Eksporditoetuse või maksu eelkinnitus ei ole lubatud.

III   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

1.   JAGU

Litsentside, sertifikaatide ja väljavõtete reguleerimisala

Artikkel 7

1.   Impordi- või ekspordilitsents annab õiguse ning sellest tuleneb kohustus importida või eksportida litsentsi alusel ja selle kehtivusajal asjaomaste toodete või kaupade kindlaksmääratud kogus, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Käesolevas lõikes nimetatud kohustused on komisjoni määruse (EMÜ) nr 2220/85 (22) artikli 20 tähenduses esmased nõuded.

2.   Eksporditoetuse eelkinnitust sisaldavast litsentsist tuleneb kohustus eksportida litsentsi alusel ja selle kehtivusajal vastava toote kindlaksmääratud kogus, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui toodete eksportimisel tuleb esitada ekspordilitsents, annab eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents eksportimise ja toetuse saamise õiguse.

Kui toodete eksportimisel ei tule ekspordilitsentsi esitada, annab eelkinnitusega ekspordilitsents üksnes toetuse saamise õiguse.

Käesolevas lõikes nimetatud kohustused on määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 20 tähenduses esmased nõuded.

3.   Artiklis 47 kindlaks määratud juhtudel ja juhtudel, kui see nõue on vastava sektori jaoks ette nähtud ühenduse erieeskirjadega, tuleneb litsentsi või sertifikaadi väljastamisest kohustus importida selles kindlaks määratud riigist või riikide rühmast või eksportida selles kindlaks määratud riiki või riikide rühma.

4.   Kui imporditud või eksporditud kogus on kuni 5 % suurem kui litsentsis või sertifikaadis märgitud kogus, loetakse see kogus impordituks või ekspordituks selle litsentsi või sertifikaadi alusel.

5.   Kui imporditud või eksporditud kogus on kuni 5 % väiksem kui litsentsis või sertifikaadis märgitud kogus, loetakse kohustus importida või eksportida täidetuks.

6.   Kui litsents või sertifikaat on välja antud loomühikute alusel, siis ümardatakse lõigete 4 ja 5 kohaldamisel viieks protsendiks arvutatud tulemus vahetult järgneva suurema loomühiku täisnumbrini.

7.   Kui määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõike 4 alusel kasutatakse litsentsi või sertifikaati, millega ekspordimaks või eksporditoetus eelnevalt kinnitatakse, esimesel tööpäeval pärast selle tavalise kehtivusaja lõppemist, loetakse eelnevalt kinnitatud summade kohaldamisel, et litsentsi või sertifikaati on kasutatud selle kehtivusaja viimasel päeval.

Artikkel 8

1.   Litsentsidest või sertifikaatidest tulenevad kohustused ei ole loovutatavad. Litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võib litsentsi- või sertifikaadiomanik loovutada selle kehtivusaja jooksul. Iga litsentsi, sertifikaati või selle väljavõtet võib loovutada ainult ühele isikule. Loovutada saab ainult õigusi nende koguste suhtes, mida ei ole veel litsentsile, sertifikaadile või selle väljavõttele kantud.

2.   Õiguste omandajad ei või oma õigusi edasi loovutada, ent võivad need litsentsi- või sertifikaadiomanikule tagasi anda. Litsentsi- või sertifikaadiomanikule saab õigusi tagasi anda nende koguste suhtes, mida ei ole veel litsentsile, sertifikaadile või selle väljavõttele kantud.

Sellistel juhtudel teeb väljastav asutus litsentsi või sertifikaadi lahtrisse 6 ühe III lisa A osas loetletud kannetest.

3.   Kui litsentsi- või sertifikaadiomanik soovib õigusi loovutada või õiguste omandaja neid litsentsi- või sertifikaadiomanikule tagasi anda, kannab väljastav asutus või liikmesriigi poolt määratud asutus või asutused litsentsi, sertifikaati või vajaduse korral selle väljavõttesse

a)

õiguste omandaja nime ja aadressi või lõikes 2 osutatud kande;

b)

asutuse pitseriga kinnitatud kande kuupäeva.

4.   Õiguste loovutamine või tagasiandmine jõustub kande tegemise kuupäevast.

Artikkel 9

Litsentside või sertifikaatide väljavõtetel on nende koguste piires, mille kohta need väljavõtted on välja antud, samasugune õigusjõud nagu litsentsidel ja sertifikaatidel, millest väljavõtted on tehtud.

Artikkel 10

Liikmesriigi asutuste väljaantud litsentsidel või sertifikaatidel ja väljavõtetel ning nende tehtud kannetel ja kinnitustel on teistes liikmesriikides samasugune õigusjõud nagu nende liikmesriikide asutuste väljaantud dokumentidel ning tehtud kannetel ja kinnitustel.

Artikkel 11

1.   Kui eksporditoetuse eelnevat kinnitust sisaldavat litsentsi kasutatakse segu eksportimiseks, ei vasta eksporditav segu eelkinnitatud määra tingimustele, kui koostisosa tariifne klassifikatsioon, mille alusel segu suhtes kohaldatav toetus arvutatakse, ei vasta segu tariifsele klassifikatsioonile.

2.   Kui eksporditoetuse eelnevat kinnitust sisaldavat litsentsi või sertifikaati kasutatakse komplekttoodete eksportimiseks, kohaldatakse eelnevalt kinnitatud määra ainult selle koostisosa suhtes, millel on sama tariifne klassifikatsioon nagu komplektil.

2.   JAGU

Litsentside ja sertifikaatide taotlemine ja väljastamine

Artikkel 12

1.   Ühtki litsentsi- ega sertifikaaditaotlust ei võeta vastu, kui see ei ole saadetud või esitatud pädevale asutusele artiklis 17 sätestatud vormil ning nõuetekohaselt trükitud ja/või täidetud.

Pädevad asutused võivad siiski nõuetekohase taotlusena aktsepteerida kirjalike kaugsidevahendite ja elektronposti teel edastatud taotlusi, tingimusel et need sisaldavad kogu teavet, mis oleks esitatud vormil. Liikmesriigid võivad nõuda, et kirjaliku kaugsidevahendi teel esitatud taotluse ja/või elektronpostisõnumi järel tuleb pädevale asutusele saata või otse kohale toimetada taotlus, mis on trükitud või täidetud kooskõlas artikli 17 nõuetega; sellisel juhul loetakse taotluse esitamise kuupäevaks kuupäeva, mil pädev asutus saab kirjaliku kaugsidevahendi teel edastatud taotluse või elektronpostisõnumi. See nõue ei mõjuta kirjaliku kaugsidevahendi või elektronpostisõnumi teel edastatud taotluse kehtivust.

Kui litsentsi- või sertifikaaditaotlused esitatakse elektrooniliselt, määravad liikmesriigi pädevad asutused, kuidas omakäelist allkirja muul viisil, näiteks koodide kasutamisega, asendada.

2.   Litsentsi- või sertifikaaditaotluse võib tühistada üksnes kirjaga, kirjaliku kaugsidevahendi teel või elektronpostisõnumiga, mis saabub pädevale asutusele hiljemalt taotluse esitamise kuupäeval kell 13.00, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Artikkel 13

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavate litsentsitaotluste ning litsentside lahtrisse 16 märgitakse 12-numbriline tootekood, mis võetakse põllumajandustoodete eksporditoetuste nomenklatuurist.

Kui mitmel samasse kategooriasse kuuluval koodil on sama toetuse määr, mis määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 ning muude turukorralduse määruste vastavates artiklites nimetatud korras, võib need koodid kanda nii litsentsitaotlustele kui ka litsentsidele koos.

2.   Kui toetuse määr on vastavalt sihtkohale erinev, tuleb sihtriik või -piirkond märkida nii taotluste kui ka litsentside lahtrisse 7.

3.   Ilma, et see piiraks lõike 1 esimese lõigu kohaldamist, võib juhul, kui tooterühm on määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 4 lõikes 2 osutatud korras määratletud, vastava rühma tootekoodid märkida litsentsitaotluse ja litsentsi lahtrisse 22 koos järgmise teatega: „määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 4 lõikes 2 osutatud tooterühm”.

Artikkel 14

1.   Taotlused, mis sisaldavad ühenduse eeskirjades sätestamata tingimusi, jäetakse rahuldamata.

2.   Ühtki litsentsi- või sertifikaaditaotlust ei võeta vastu, kui ettenähtud tagatis ei ole esitatud pädevale asutusele hiljemalt kell 13.00 taotluse esitamise päeval.

3.   Kui litsentsi või sertifikaadi tagatissumma on 100 eurot või vähem või kui litsents või sertifikaat koostatakse sekkumisameti nimel, tagatist ei nõuta.

4.   Kui liikmesriigid kasutavad määruse (EMÜ) nr 2220/85 artiklis 5 sätestatud võimalusi, esitatakse tagatis kahe kuu jooksul alates litsentsi kehtivusaja lõppemise kuupäevast.

5.   Tagatist ei nõuta juhul, kui ekspordilitsentsid antakse välja kolmandatesse riikidesse eksportimiseks seoses ühenduseväliste toiduabiprogrammidega, mida korraldavad eksportiva liikmesriigi poolt sel eesmärgil heaks kiidetud humanitaarabiasutused. Liikmesriik teatab sellistest heakskiidetud humanitaarabiasutustest viivitamata komisjonile.

6.   Kohaldades lõikeid 3–5, kohaldatakse artikli 4 lõike 1 kolmandat lõiku mutatis mutandis.

Artikkel 15

Litsentsitaotlustel ja toetuse eelkinnitusega litsentsidel, mis on esitatud seoses toiduabiprogrammidega mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru osana sõlmitud põllumajanduslepingu artikli 10 lõike 4 tähenduses, peab olema lahtris 20 vähemalt üks selle määruse III lisa B osas loetletud kannetest.

Sihtriik tuleb märkida lahtrisse 7. See litsents kehtib eksportimiseks üksnes kõnealuse toiduabiprogrammi raames.

Artikkel 16

1.   Litsentsi- või sertifikaaditaotluse esitamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal pädev asutus selle kätte saab, tingimusel et see saadakse kätte hiljemalt kell 13.00, olenemata sellest, kas taotlus on toodud otse pädevale asutusele või on edastatud pädevale asutusele kirja, kirjaliku kaugsidevahendi abil või elektronpostisõnumiga.

2.   Litsentsi- või sertifikaaditaotlus, mis saabub pädevale asutusele laupäeval, pühapäeval, puhkepäeval või tööpäeval pärast kella 13.00, loetakse saabunuks esimesel tööpäeval, mis järgneb taotluse tegeliku saabumise päevale.

3.   Kui litsentsi- või sertifikaaditaotluste esitamiseks on ette nähtud konkreetne arv päevi ja kui selle tähtaja viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või puhkepäevale, lõpeb kõnealune tähtaeg esimesel sellele järgneval tööpäeval kell 13.00.

Selliseid pikendusi ei võeta siiski arvesse litsentsis või sertifikaadis kinnitatud toetussumma arvutamisel või selle kehtivusaja määramisel.

4.   Käesolevas määruses määratletud kellaajad on antud Belgia aja järgi.

Artikkel 17

1.   Kui artikli 12 lõike 1 teises lõigus ja artikli 18 lõikes 1 ei sätestata teisiti, koostatakse litsentside või sertifikaatide taotlused, litsentsid ja sertifikaadid ning nende väljavõtted vormidel, mis vastavad I lisas ette nähtud näidistele. Need vormid tuleb täita kooskõlas samas esitatud juhiste ning ühenduse erisätetega, mida kohaldatakse vastavas tootesektoris.

2.   Litsentside ja sertifikaatide vormid koostatakse komplektidena, mis koosnevad esimesest eksemplarist, teisest eksemplarist ja taotlusest koos litsentsi või sertifikaadi lisaeksemplaridega nimetatud järjekorras.

Liikmesriigid võivad siiski nõuda, et esimeses lõigus ette nähtud komplektide asemel võivad taotlejad täita ainult taotluse vormi.

Kui ühenduse meetme kohaldamise tulemusena võib kogus, mille kohta litsents või sertifikaat on välja antud, olla väiksem kui kogus, mille kohta litsentsi- või sertifikaaditaotlus esialgu esitati, tuleb taotluse vormile kanda ainult taotletud kogus ja sellega seotud tagatise suurus.

Litsentside või sertifikaatide väljavõtete vormid esitatakse komplektidena, mis sisaldavad esimese eksemplari ja teise eksemplari nimetatud järjekorras.

3.   Vormid, kaasa arvatud lisalehed, trükitakse puidumassi jääkideta valgele kirjapaberile, mis kaalub vähemalt 40 g/m2. Paberi suurus on 210 × 297 mm, lubatav hälve võib olla – 5 mm või + 8 mm; masinakirja reavahe on 4,24 mm (üks kuuendik tolli); lahtrite asetust tuleb täpselt järgida. Esimese eksemplari mõlemal küljel ja lisalehtedel, kuhu tehakse märkused eraldatud koguste kohta, on giljoššmustriga trükitud taust, mis toob esile kõik mehaaniliste või keemiliste vahenditega tehtud võltsingud. Impordiga seotud vormide giljoššmustriga taust on roheline ja ekspordiga seotud vormide giljoššmustriga taust on seepiapruun.

4.   Vormide trükkimine on liikmesriikide ülesanne. Vorme võib trükkida ka asukohaliikmesriigi poolt määratud trükikojas. Viimasel juhul tuleb igale vormile märkida viide liikmesriigi volitusele. Igale vormile märgitakse trükikoja nimi ja aadress või identifitseerimistähis ning, välja arvatud taotlused ja lisalehed, individuaalne seerianumber. Numbrile eelnevad dokumendi välja andnud liikmesriigi tähed: „AT” – Austria, „BE” – Belgia, „BG” – Bulgaaria, „CZ” – Tšehhi, „CY” – Küpros, „DE” – Saksamaa, „DK” – Taani, „EE” – Eesti, „EL” – Kreeka, „ES” – Hispaania, „FI” – Soome, „FR” – Prantsusmaa, „HU” – Ungari, „IE” – Iirimaa, „IT” – Itaalia, „LU” – Luxembourg, „LT” – Leedu, „LV” – Läti, „MT” – Malta, „NL” – Holland, „PL” – Poola, „PT” – Portugal, „RO” – Rumeenia, „SE” – Rootsi, „SI” – Sloveenia, „SK” – Slovakkia ja „UK” – Ühendkuningriik.

Litsentside või sertifikaatide ja väljavõtete väljastamise ajal võib väljastav asutus neile märkida järjekorranumbri.

5.   Taotlused, litsentsid ja sertifikaadid ning väljavõtted täidetakse masinakirjas või arvuti abil. Vormid trükitakse ja täidetakse ühes ühenduse ametlikus keeles, mille on määranud väljastava liikmesriigi pädevad asutused. Liikmesriigid võivad siiski otsustada, et taotlusi võib täita ainult käsitsi tindi ja trükitähtedega.

6.   Väljastava asutuse ja koguseid eraldava asutuse pitser lüüakse metallpitsatiga, mis on soovitavalt terasest. Väljastava asutuse pitseri võib siiski asendada reljeefpitseriga, mis võimaldab tähti ja numbreid ka perforeerida.

7.   Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused võivad vajaduse korral nõuda kõigi litsentside, sertifikaatide või nende väljavõtete tõlkimist selle liikmesriigi riigikeelde või ühte riigikeeltest.

Artikkel 18

1.   Ilma, et see piiraks artikli 17 kohaldamist, võib litsentse ja sertifikaate välja anda ja kasutada arvutisüsteemide abil, arvestades pädevate asutuste kehtestatud üksikasjalikke eeskirju. Edaspidi nimetatakse neid „elektroonilisteks litsentsideks ja sertifikaatideks”.

Elektrooniliste litsentside ja sertifikaatide sisu peab kattuma paberlitsentside ja -sertifikaatide sisuga.

2.   Kui litsentside või sertifikaatide omanikel või omandajatel on vaja kasutada elektroonilisi litsentse või sertifikaate liikmesriigis, mis ei ole ühendatud elektroonilisse väljastussüsteemi, taotlevad nad sellest väljavõtet.

Sellised väljavõtted antakse viivitamatult ja tasuta välja artiklis 17 sätestatud vormil.

Liikmesriikides, mis on ühendatud elektroonilise litsentside ja sertifikaatide väljastussüsteemiga, kasutatakse selliseid väljavõtteid paberkujul.

Artikkel 19

1.   Kui litsentsidele või sertifikaatidele kantavad summad, mis saadakse eurodes märgitud summade konverteerimisel riiklikku omavääringusse, sisaldavad kolme või enamat kümnendkohta, märgitakse ainult kaks esimest kümnendkohta. Kui kolmas kümnendkoht on vähemalt viis, ümardatakse teine kümnendkoht järgmise ühikuni, ja kui kolmas kümnendkoht on väiksem kui viis, jääb teine kümnendkoht samaks.

2.   Kui eurodes väljendatud summad konverteeritakse naelsterlingitesse, loetakse lõikes 1 nimetatud kaks esimest kümnendkohta neljaks esimeseks kümnendkohaks. Kui viies kümnendkoht on vähemalt viis, ümardatakse neljas kümnendkoht järgmise ühikuni, ja kui viies kümnendkoht on väiksem kui viis, jääb neljas kümnendkoht samaks.

Artikkel 20

1.   Ilma, et see piiraks artikli 18 sätete kohaldamist elektrooniliste litsentside ja sertifikaatide kohta, koostatakse litsentsid ja sertifikaadid vähemalt kahes eksemplaris: neist esimest nimetatakse omaniku eksemplariks, sellele märgitakse „nr 1” ja see antakse viivitamata taotlejale; teise eksemplari, mida nimetatakse väljastava asutuse eksemplariks ja millele märgitakse „nr 2”, jätab väljastav asutus endale.

2.   Kui litsents või sertifikaat väljastatakse koguse kohta, mis on taotletud kogusest väiksem, märgib väljastav asutus

a)

lahtritesse 17 ja 18 koguse, mille kohta litsents või sertifikaat on väljastatud;

b)

lahtrisse 11 vastava tagatise summa.

Selle koguse osa kohta antud tagatis, millele litsentsi või sertifikaati ei väljastatud, vabastatakse viivitamata.

Artikkel 21

1.   Litsentsi- või sertifikaadiomaniku või omandaja taotlusel ning dokumendi esimese eksemplari esitamisel võib väljastav asutus või üks või mitu iga liikmesriigi poolt määratud asutust väljastada ühe või mitu dokumendi väljavõtet.

Väljavõtted koostatakse vähemalt kahes eksemplaris: neist esimest nimetatakse omaniku eksemplariks, sellele märgitakse „nr 1” ja see väljastatakse või adresseeritakse taotlejale; teise eksemplari, mida nimetatakse väljastava asutuse eksemplariks ja millele märgitakse „nr 2”, jätab väljastav asutus endale.

Asutus, mis väljastab väljavõtte, märgib litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari koguse, mille kohta väljavõte on väljastatud, lisades sellele lubatud hälbe. Litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari märgitud koguse kõrvale kirjutatakse sõna „väljavõte”.

2.   Litsentsi või sertifikaadi väljavõttest ei või teha väljavõtet.

3.   Väljavõtte omanik tagastab väljavõtte esimese eksemplari, mida on kasutatud või mille kehtivusaeg on lõppenud, asutusele, mis litsentsi või sertifikaadi väljastas, koos selle aluseks olnud litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplariga, nii et asutus saab korrigeerida litsentsile või sertifikaadile kantud koguseid arvestades koguseid, mis on kantud väljavõtte esimesele eksemplarile.

Artikkel 22

1.   Litsentside ja sertifikaatide kehtivusaja määramisel loetakse nende väljastamise päevaks nende taotlemise päeva ning see päev arvestatakse kehtivusaja sisse. Litsentse ja sertifikaate ei või siiski kasutada enne nende tegelikku väljastamist.

2.   Võib ette näha, et litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg algab selle tegeliku väljastamise päeval, sel juhul arvestatakse see päev kehtivusaja sisse.

3.   JAGU

Litsentside ja sertifikaatide kasutamine

Artikkel 23

1.   Litsentsi või sertifikaadi esimene eksemplar esitatakse tolliasutusele, kes võtab vastu

a)

impordilitsentsi puhul vabasse ringlusse suunamise deklaratsiooni;

b)

toetuse eelkinnitust sisaldava ekspordilitsentsi või -sertifikaadi puhul deklaratsiooni ekspordi kohta.

Ilma, et see piiraks määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 2 lõike 1 punkti i kohaldamist, peab tollideklaratsiooni täitma litsentsi- või sertifikaadiomanik või vajaduse korral litsentsi või sertifikaadi omandaja või nende esindaja määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 5 lõikes 2 määratletud tähenduses.

2.   Litsentsi või sertifikaadi esimene eksemplar esitatakse või hoitakse tolliasutustele kättesaadavana lõikes 1 nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise ajal.

3.   Kui lõikes 1 nimetatud asutus on kogused eraldanud ja teinud selle kohta litsentsi või sertifikaadi esimesse eksemplari märke, tagastatakse see asjaomasele isikule. Liikmesriigid võivad siiski nõuda või lubada, et asjaomane isik teeb litsentsi või sertifikaati märke eraldatud koguse kohta; kõikidel sellistel juhtudel vaatab pädev asutus heakskiidetud koguste kohta tehtud märked läbi ja kinnitab need.

4.   Kui imporditud või eksporditud kogus ei vasta litsentsile või sertifikaadile märgitud kogusele, parandatakse nende koguste piires, mille kohta litsents või sertifikaat on väljastatud, litsentsile või sertifikaadile tehtud märget nii, et see näitaks tegelikult imporditud või eksporditud kogust.

Artikkel 24

1.   Olenemata artiklist 23, võib liikmesriik lubada, et

a)

litsents või sertifikaat esitatakse litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele või toetuse maksmise eest vastutavale asutusele;

b)

litsentsi või sertifikaati säilitatakse artikli 18 kohaldamise korral sertifikaadi väljastanud asutuse või toetuse maksmise eest vastutava asutuse andmebaasis.

2.   Asjaomane liikmesriik määrab kindlaks lõike 1 kohaldamise juhud ja tingimused, mida asjaomased isikud peavad täitma, kui nad tahavad kõnealuses lõikes ette nähtud menetluses osaleda. Lisaks sellele peavad liikmesriigi poolt vastu võetud sätted tagama kõikide ühenduses väljastatud sertifikaatide võrdse kohtlemise.

3.   Liikmesriik otsustab, missugune asutus teeb märke eraldatud koguste kohta ja kinnitab sertifikaadi.

Siiski loetakse litsentsile või sertifikaadile märke tegemine, selle kinnitamine ja heakskiitmine toimunuks ka siis, kui

a)

ekspordi koguseid määratlev dokument on koostatud arvutis. See dokument peab olema lisatud sertifikaadile või litsentsile;

b)

eksporditud kogused on kantud asjaomase liikmesriigi ametlikku elektroonilisse andmebaasi ning see teave on seotud elektroonilise sertifikaadiga; liikmesriigid võivad otsustada seda teavet paberkandjal arhiveerida.

Kande kuupäevana käsitatakse artikli 23 lõikes 1 osutatud ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeva.

4.   Tollideklaratsiooni vastuvõtmise ajal peab asjaomane isik märkima deklaratsiooniga kaasas olevale dokumendile, et kohaldatakse käesolevat artiklit, ning kasutatava litsentsi või sertifikaadi numbri.

5.   Juhul kui litsents või sertifikaat on seotud õigusega importida või eksportida, võib kauba vabastada üksnes siis, kui pädev asutus on teavitanud artikli 23 lõikes 1 osutatud tolliasutust, et tollidokumentidesse märgitud litsents või sertifikaat on kehtiv asjaomase toote puhul ning see on kohaselt esitatud.

6.   Kui eksporditud toodete puhul ei ole tarvis ekspordilitsentsi esitada, kuid eelkinnitusega ekspordilitsentsi alusel on kinnitatud eksporditoetus, ning kui käesolevat artiklit ja/või litsentsi või sertifikaadi numbrit ei ole eksituse tõttu märgitud ekspordil kasutatavasse dokumenti, mis tõendab vastavust toetuse saamise tingimustele, või sinna on märgitud ekslik teave, võib toimingu nõuetele vastavuse taastada järgmistel tingimusel:

a)

deklaratsiooni vastuvõtmise päeval kehtiv asjaomase toote toetuse eelkinnitust sisaldav ekspordilitsents on toetuse maksmise eest vastutava asutuse valduses;

b)

pädeva asutuse käsutuses on piisavad tõendid, mis võimaldavad tuvastada seose eksporditud koguse ja eksporti hõlmava litsentsi või sertifikaadi vahel.

Artikkel 25

1.   Litsentside, sertifikaatide või väljavõtete andmeid ei või pärast nende väljastamist muuta.

2.   Kui litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte andmete õigsus on kahtluse all, tagastatakse see litsents, sertifikaat või väljavõte asjaomase isiku või liikmesriigi pädeva asutuse initsiatiivil väljastavale asutusele.

Kui väljastav asutus peab paranduse tegemist vajalikuks, võtab ta väljavõtte, litsentsi või sertifikaadi ning kõik varem väljastatud väljavõtted tagasi ja väljastab viivitamatult parandatud väljavõtte, litsentsi või sertifikaadi. Nendele dokumentidele, millel on kanne „litsents (või sertifikaat) parandatud… (kuupäeval)” või „väljavõte parandatud… (kuupäeval)”, tehakse kõik endised kanded igale eksemplarile uuesti.

Kui väljastav asutus ei pea litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte parandamist vajalikuks, lisab ta sellele märkuse „kontrollitud … (kuupäeval) määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 25 kohaselt” ning tembeldab selle.

Artikkel 26

1.   Omanik peab väljastava asutuse taotlusel litsentsi või sertifikaadi ja/või vastavad väljavõtted sellele asutusele tagastama.

2.   Kui vaidlusalune dokument tagastatakse või jäetakse käesoleva artikli või artikli 25 sätete kohaselt tagastamata, annavad riigi pädevad asutused asjaomasele isikule taotluse korral selle kohta tõendi.

Artikkel 27

Kui litsentsidele või sertifikaatidele või nende väljavõtetele kannete tegemiseks jäetud ruum osutub ebapiisavaks, võivad asutused, kes kandeid teevad, lisada neile ühe või mitu lisalehte, kus on ruumi litsentside, sertifikaatide ja väljavõtete esimese eksemplari tagaküljel näidatud viisil kannete tegemiseks. Asutused löövad pitseri nii, et selle üks pool on litsentsi, sertifikaadi või selle väljavõtte peal ja teine pool lisalehel, ning igale järgmisele väljaantud lisalehele lüüakse pitser samuti nii, et pool sellest on sellel lehel ja teine pool sellele eelneval lehel.

Artikkel 28

1.   Kui litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte või neis sisalduvate kannete ja kinnituste ehtsus on kaheldav, saadavad riigi pädevad asutused kahtlusi tekitanud dokumendi või selle valguskoopia selle väljastanud asutusele kontrollimiseks tagasi.

Dokumente võib tagastada ka pistelise kontrollimise tulemusena; sel juhul tagastatakse ainult dokumendi valguskoopia.

2.   Kui kahtlusalune dokument saadetakse tagasi lõike 1 kohaselt, annavad riigi pädevad asutused asjaomasele isikule tema soovi korral tõendi dokumendi vastuvõtmise kohta.

Artikkel 29

1.   Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks vajalikul määral teavet litsentside, sertifikaatide ja nende väljavõtete ning nendega seotud eiramiste ja rikkumiste kohta.

2.   Liikmesriigid informeerivad komisjoni käesoleva määrusega seotud eiramistest ja rikkumistest viivitamatult pärast nendest teadasaamist.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile nende asutuste nimetused ja aadressid, kes annavad välja litsentse või sertifikaate ja nende väljavõtteid ning koguvad ekspordimakse ja maksavad eksporditoetusi. Komisjon avaldab selle teabe Euroopa Liidu Teatajas.

4.   Liikmesriigid edastavad komisjonile ametlike pitserite näidised ja vajaduse korral ka volitatud asutuste reljeefpitserite näidised. Komisjon teatab nendest viivitamata teistele liikmesriikidele.

4.   JAGU

Tagatiste vabastamine

Artikkel 30

Seoses litsentside ja sertifikaatide kehtivusajaga

a)

loetakse kohustus importida täidetuks ja õigus litsentsi või sertifikaadi alusel importida kasutatuks artikli 23 lõike 1 punktis a nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päeval, kui toote tegelikust vabasse ringlusse suunamisest ei tulene muud;

b)

loetakse kohustus eksportida täidetuks ja õigus eksportida litsentsi või sertifikaadi alusel kasutatuks artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päeval.

Artikkel 31

Esmanõude täitmise kinnituseks tuleb tõendada, et

a)

asjaomase toote importimisel võeti vastu artikli 23 lõike 1 punktis a nimetatud deklaratsioon;

b)

asjaomase toote eksportimisel võeti vastu artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsioon; lisaks tõendatakse

i)

ekspordi või määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 määratletud tähenduses ekspordina käsitatavate tarnete puhul, et toode on 60 päeva jooksul alates deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast saabunud sihtkohta või siis lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt, välja arvatud vääramatu jõu korral. Käesoleva määruse kohaldamisel peetakse nende toodete tarnimist, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes puurimis- või ammutamisplatvormidel, kaasa arvatud nende toimingutega seotud tugipunktid, mis asuvad Euroopa mandrilaval või ühenduse Euroopast väljaspool asuva ala mandrilaval, kuid liikmesriigi territoriaalmere lähtejoonest kolme meremiili laiusest tsoonist väljaspool, ühenduse territooriumilt lahkumiseks;

ii)

kui toodete suhtes on kohaldatav määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 40 ette nähtud pardavarulao menetluskord, nõutakse tõendeid, et toode on 30 päeva jooksul alates nimetatud menetluse kasutamise deklareerimisest tegelikult pardavarulattu paigutatud, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Kui esimese lõike punkti b alapunktis i osutatud 60päevane või punkti b alapunktis ii osutatud 30päevane tähtaeg on möödunud, vabastatakse tagatis vastavalt määruse (EMÜ) nr 2220/85 artikli 23 lõikele 2.

Teise lõike alusel ei jääda tagatisest ilma nende koguste puhul, mille toetust on vähendatud vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 50 lõikele 1 sama määruse artikli 7 lõikes 1 ja artikli 40 lõikes 1 osutatud tähtaegade järgimata jätmise tõttu.

Artikkel 32

1.   Artiklis 31 nõutud asjaolusid tõendatakse järgmiselt:

a)

artikli 31 punktis a nimetatud juhtudel litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplari esitamisega ja vajaduse korral artiklites 23 või 24 sätestatud viisil kinnitatud litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või väljavõtete esimese eksemplari esitamisega;

b)

artikli 31 punktis b nimetatud juhtudel litsentsi või sertifikaadi esimese eksemplari esitamisega ja vajaduse korral artiklites 23 või 24 sätestatud viisil kinnitatud litsentsi või sertifikaadi väljavõtte või väljavõtete esimese eksemplari esitamisega, kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti.

2.   Lisaks eeltoodule nõutakse täiendavaid tõendeid juhul, kui eksporditakse ühendusest või tarnitakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 36 tähenduses määratud sihtkohta või kui toodete suhtes kohaldatakse selle määruse artiklis 40 ette nähtud menetluskorda.

Täiendavaid tõendeid esitatakse järgmiselt:

a)

kui järgmised toimingud leiavad aset kõnealuses liikmesriigis, otsustab selle üle, missuguseid täiendavaid tõendeid nõuda, see liikmesriik,

i)

kus litsents või sertifikaat on välja antud;

ii)

kus käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis b osutatud deklaratsioon on vastu võetud, ja

iii)

kustkaudu tooted

on ühenduse tolliterritooriumilt lahkunud; käesoleva määruse kohaldamisel peetakse nende toodete tarnimist, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes puurimis- või ammutamisplatvormidel, kaasa arvatud nende toimingutega seotud tugipunktid, mis asuvad Euroopa mandrilaval või ühenduse Euroopast väljaspool asuva ala mandrilaval, kuid liikmesriigi territoriaalmere lähtejoonest kolme meremiili laiusest tsoonist väljaspool, ühenduse tolliterritooriumilt lahkumiseks;

on tarnitud ühte määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 loetletud sihtkohta või

on määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 40 alusel paigutatud pardavarulattu;

b)

kõikidel teistel juhtudel on täiendavateks tõenditeks

i)

määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 912a nimetatud kontrolleksemplar(id) T5 või kõnealusest kontrolleksemplarist tehtud valguskoopia(d) või kinnitatud koopia(d) või

ii)

toetuse maksmise eest vastutava asutuse poolt väljastatud tõend, et käesoleva määruse artikli 31 punkti b tingimused on täidetud või

iii)

käesoleva artikli lõikes 4 sätestatud samaväärsed tõendid.

Kui kontrolleksemplari T5 ainus eesmärk on tagatise vabastamine, tehakse selle lahtrisse 106 üks käesoleva määruse III lisa C osas loetletud kannetest.

Kui siiski kasutatakse litsentsi või sertifikaadi väljavõtet, asenduslitsentsi või -sertifikaati või asendusväljavõtet, lisatakse kandele ka originaallitsentsi või -sertifikaadi number ning selle väljastanud asutuse nimetus ja aadress.

Punkti b alapunktides i ja ii nimetatud dokumendid saadetakse väljastavale asutusele ametlike kanalite kaudu.

3.   Kui toote suhtes kohaldatakse pärast artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud ekspordideklaratsiooni vastuvõtmist ühte määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 412–442a või ühist transiidiprotseduuri käsitleva 20. mai 1987. aasta konventsiooni I lisa X jaotise esimeses peatükis nimetatud lihtsustatud menetluskorda veoks sihtjaama või kauba saajale väljaspool ühenduse tolliterritooriumi, saadetakse käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohaselt nõutav kontrolleksemplar T5 väljastavale asutusele ametlike kanalite kaudu. Kontrolleksemplari T5 lahtrisse J rubriiki „Märkused” tehakse üks käesoleva määruse III lisa D osas loetletud kannetest.

Esimeses lõigus nimetatud juhul võib lähtetolliasutus lubada veolepingu muutmist, nii et vedu lõpeb ühenduses üksnes siis, kui on kindlaks tehtud, et

a)

tagatis esitati pärast selle vabastamist uuesti või

b)

asjaomased ametiasutused on võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et tagatist ei vabastata.

Kui tagatis on vabastatud, ilma et toodet oleks eksporditud, võtab liikmesriik asjakohased meetmed.

4.   Kui lõike 2 punktis b nimetatud kontrolleksemplari T5 ei ole asjaomasest isikust olenemata põhjustel võimalik esitada kolme kuu jooksul alates selle väljastamisest, võib asjaomane isik esitada pädevale asutusele taotluse, et aktsepteeritaks samaväärsena teisi dokumente, põhjendades oma taotlust ja lisades seda tõendavad dokumendid.

Taotlusega koos esitatavad tõendavad dokumendid on ette nähtud määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 49 lõike 3 teises lõigus.

Artikkel 33

Määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 37 kohaldamisel loetakse käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise päevaks kuu viimast päeva.

Artikkel 34

1.   Liikmesriigid võivad dokumendi omaniku taotlusel tagatise vabastada osade kaupa vastavalt toodete kogustele, mille kohta artiklis 31 nimetatud tõendid on esitatud, tingimusel et tõendid on esitatud selle kohta, et vähemalt 5 % litsentsis või sertifikaadis märgitud kogusest on imporditud või eksporditud.

2.   Kui importimise või eksportimise kohustust ei ole täidetud ja kui artiklitest 39, 40 või 47 ei tulene teisiti, ei tagastata tagatist summa osas, mis on võrdne

a)

95 % litsentsil või sertifikaadil märgitud koguse ja

b)

tegelikult imporditud või eksporditud koguse vahega.

Kui litsents on välja antud loomühikute alusel, ümardatakse vajaduse korral eespool nimetatud 95 % arvutamise tulemus vahetult järgmise väiksema loomühiku täisnumbrini.

Kui imporditud või eksporditud kogus on väiksem kui 5 % litsentsil või sertifikaadil märgitud kogusest, jäädakse tagatisest täielikult ilma.

Lisaks eeltoodule vabastab asjaomane liikmesriik kogu tagatise, kui tagatise summa, mida ei tuleks tagastada, on kuni 100 eurot antud litsentsi või sertifikaadi kohta.

Kui tagatis või osa sellest on alusetult vabastatud, tuleb see võrdeliselt asjaomaste kogustega litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele uuesti anda.

Siiski võib vabastatud tagatise uuesti andmist nõuda nelja aasta jooksul pärast selle vabastamist, tingimusel et turuosaline tegutses heauskselt.

3.   Toetuse eelkinnitust sisaldavate ekspordilitsentside puhul

a)

vähendatakse tagatise summat, mida ei tule tagastada, 40 % võrra, kui litsents või selle väljavõte esitatakse need väljastanud asutusele litsentsi kehtivusaja esimese kahe kolmandiku vältel. Sel eesmärgil loetakse iga päeva osa terveks päevaks;

b)

kui litsents või selle väljavõte tagastatakse selle väljastanud asutusele litsentsi kehtivusaja viimase kolmandiku jooksul, vähendatakse tagatise summat, mida ei tule tagastada, 25 % võrra.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes litsentside ja väljavõtete puhul, mis on need väljastanud asutusele tagastatud GATTi aasta jooksul, milleks litsentsid on välja antud, ning tingimusel, et need tagastatakse vähemalt 30 päeva enne kõnealuse aasta lõppu.

Esimest lõiku kohaldatakse siis, kui selle toimet ei ole ajutiselt peatatud. Kui ühe või mitme toote toetus on suurenenud, võib komisjon, tegutsedes määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras või muude põllumajandusturgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavate artiklite alusel, peatada esimese lõigu kohaldamise litsentside puhul, mis taotleti enne toetuse suurenemist ja mida ei ole väljastanud asutusele tagastatud kuni toetuse suurenemisele eelneva päevani.

Käesoleva määruse artikli 24 alusel esitatud litsentsid loetakse väljastanud asutusele tagastatuks kuupäeval, mil viimane saab litsentsiomanikult taotluse tagatise vabastamise kohta.

4.   Artikli 32 lõikes 1 nimetatud tõendid tuleb esitada kahe kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

5.   Tõendid ühenduse tolliterritooriumilt lahkumise, määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 36 määratletud tähenduses sihtkohta tarnimise kohta või toodete suhtes ühe artiklis 40 ette nähtud korra kohaldamise kohta, nagu on osutatud käesoleva määruse artikli 32 lõikes 2, tuleb esitada 12 kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

6.   Tagatise summat, mida ei tagastata, vähendatakse siis, kui lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul ei ole tõendatud, et vastava koguse suhtes on välja antud toetuse andmise eelkinnitust sisaldav litsents, järgmiselt:

a)

90 % võrra, kui tõendid esitatakse kolmandal kuul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest;

b)

50 % võrra, kui tõendid esitatakse neljandal kuul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest;

c)

30 % võrra, kui tõendid esitatakse viiendal kuul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest;

d)

20 % võrra, kui tõendid esitatakse kuuendal kuul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest.

7.   Lõikes 6 nimetamata juhtudel ei tagastata koguste puhul, mille kohta ei ole tõendeid esitatud lõigetes 4 ja 5 sätestatud tähtaja jooksul, kuid seda on tehtud hiljemalt 24. kuul arvates litsentside või sertifikaatide kasutusaja lõppemisest, 15 % tagatise summast, mida ei tuleks tagastada, kui tooteid ei impordita ega ekspordita. Kui antud toote kohta on olemas erinevaid tagatismäärasid sisaldavad litsentsid või sertifikaadid, kasutatakse kaotatava summa arvutamiseks madalaimat impordi- või eksporditagatise määra.

8.   Pädevad asutused võivad loobuda lõigetes 4 ja 5 sätestatud tõendite esitamise nõudest, kui vajalik teave on juba nende käsutuses.

9.   Kui ühenduse sätted näevad nimetatud lõikele viidates ette, et kõnealune nõue täidetakse tõendi esitamisega selle kohta, et toode on jõudnud ettenähtud sihtkohta, tuleb see tõend esitada vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklile 16, vastasel juhul ei tagastata proportsionaalselt asjaomase kogusega litsentsi või sertifikaadi tagatist.

Need tõendid esitatakse samuti 12 kuu jooksul alates litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest. Kui vaatamata nõutavale hoolsusele ei ole eksportijal siiski olnud võimalik määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 16 sätestatud dokumente ettenähtud aja jooksul esitada, võib talle nende esitamiseks lisaaega anda.

10.   Impordilitsentside puhul, mille suhtes lõigetes 4 kuni 8 ette nähtust sõltumata kohaldatakse selle lõike sätteid, tuleb artikli 32 lõike 1 punktis a nimetatud tõendid litsentside kasutamise kohta esitada 45 päeva jooksul alates litsentsi kehtivusaja lõppemisest, välja arvatud juhul, kui see on vääramatu jõu tõttu võimatu.

Kui artikli 32 lõike 1 punktis a nimetatud tõendid litsentside kasutamise kohta esitatakse pärast ettenähtud tähtaja lõppu ja kui

a)

litsentsi on kasutatud selle kehtivusaja jooksul, võttes arvesse väikseimat hälvet, ei tagastata kindlaksmääratud summa mahaarvamisel 15 % litsentsil märgitud tagatisest;

b)

litsentsi on selle kehtivusaja jooksul kasutatud osaliselt, ei tagastata tagatist ulatuses, mis on võrdne

i)

95 % litsentsile märgitud koguse ja tegelikult imporditud koguse vahega, millele liidetakse

ii)

15 % tagatise summast, mis jääb järele pärast alapunktis i sätestatud kindlaksmääratud summa mahaarvamist, ja sellele liidetakse

iii)

3 % pärast alapunktides i ja ii ette nähtud vähendamist järele jäävast tagatise summast iga päeva kohta, mille võrra tõendite esitamise tähtaega ületati.

5.   JAGU

Litsentside ja sertifikaatide kaotamine

Artikkel 35

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse juhtudel, kui nullist suurem eksporditoetus on eelnevalt kinnitatud ning asjakohane litsents, sertifikaat või selle väljavõte läheb kaduma.

2.   Kui teisest lõigust ei lähtu teisiti, annab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutus omaniku taotlusel või litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte üleandmise korral omandaja taotlusel välja asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte.

Liikmesriigi pädevad asutused võivad keelduda asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte väljastamisest, kui

a)

taotleja isikust ei või eeldada käesoleva artikli eesmärkide täitmist; see võimalus antakse igas liikmesriigis taotlejate võrdse kohtlemise ning kaubanduse ja tööstuse vabaduse põhimõtteid arvestades;

b)

taotleja ei ole suutnud näidata, et ta võttis kasutusele mõistlikud ettevaatusabinõud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte kadumise vältimiseks.

3.   Pakkumismenetluse abil määratud toetus loetakse eelnevalt kinnitatud toetuseks.

4.   Asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte sisaldab teavet ja andmeid, mis on dokumentides, mida need asendavad. See antakse välja kaupade koguse kohta, mis koos lubatud hälbega vastab kaotatud dokumendiga ette nähtud kogusele. Taotlejad täpsustavad selle koguse kirjalikult. Kui väljastava asutuse valduses olevast teabest ilmneb, et taotleja märgitud kogus on liiga suur, vähendatakse kogust sellest lähtuvalt, piiramata lõike 2 teise lõigu kohaldamist.

Asenduslitsentside, -sertifikaatide või -väljavõtete lahtrisse 22 lisatakse punasega allajoonitult üks III lisa E osas loetletud kannetest.

5.   Kui asenduslitsents või -sertifikaat või asendusväljavõte läheb kaduma, siis uut asenduslitsentsi, -sertifikaati või -väljavõtet enam välja ei anta.

6.   Asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte väljastamise tingimuseks on tagatise esitamine. Selle tagatise summa arvutatakse nii, et korrutatakse

a)

eelnevalt kinnitatud eksporditoetuse määr (või vajaduse korral toetuse kõrgeim määr litsentsil näidatud sihtkohtade jaoks), millele lisatakse 20 %,

b)

kogusega, mille kohta antakse välja asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte, millele on liidetud lubatud kõikumine.

Summa, mille võrra tagatist suurendatakse, ei või olla väiksem kui kolm eurot 100 kilogrammi netomassi kohta. Tagatis esitatakse asutusele, kes andis välja originaallitsentsi või -sertifikaadi.

7.   Kui litsentsi või sertifikaadi, asenduslitsentsi või -sertifikaadi või väljavõtte või asendusväljavõtte alusel eksporditud toodete kogus on suurem kui kogus, mida oleks eksporditud originaallitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte alusel, ei tagastata lõikes 6 nimetatud ületatud kogusele vastavat tagatist ning seda käsitatakse toetuse tagasimaksmisena.

8.   Kui kohaldatakse lõiget 7 ja kui ülemäärane kogus on artikli 23 lõike 1 punktis b nimetatud deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval ekspordimaksuga maksustatav, tuleb ekspordimaks sisse nõuda sellel kuupäeval kehtivas määras.

Ülemäärane kogus:

a)

määratakse kindlaks lõike 7 kohaselt;

b)

on kogus, mille kohta kõige viimane deklaratsioon on vastu võetud originaallitsentsi või -sertifikaadi, nende väljavõtte, asenduslitsentsi või -sertifikaadi või -väljavõtte alusel. Kui viimati eksporditud kogus on väiksem kui ülemäärane kogus, võetakse see arvesse eksporditud või vahetult enne seda eksporditud koguste arvestamisel, kuni see on ammendatud.

Käesoleva lõikega hõlmatud juhtude suhtes ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 120/89 (23) artikli 3 lõiget 1.

9.   Kui lõikes 6 nimetatud tagatist ei tagastata lõike 7 alusel, vabastatakse see 15 kuud pärast litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemist.

10.   Kui kaotatud litsents, sertifikaat või väljavõte leitakse üles, ei tohi seda kasutada ja see tuleb tagastada asutusele, kes asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte välja andis. Kui sel juhul originaallitsentsil, -sertifikaadil või -väljavõttel märgitud olemasolev kogus on võrdne kogusega, mille kohta asenduslitsents, -sertifikaat või -väljavõte välja anti ja millele on liidetud lubatud hälve, või on sellest suurem, vabastatakse lõikes 6 nimetatud tagatis viivitamata.

Kui saadaolev kogus on suurem, võib asjaomane isik taotleda väljavõtet koguse kohta, mis koos lubatud hälbega oleks võrdne ülejäänud saadaoleva kogusega.

11.   Liikmesriikide pädevad asutused annavad üksteisele käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikku informatsiooni.

Kui asutused esitavad selle teabe määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 912a nimetatud kontrolleksemplaril T5, mis on välja antud tõendamaks ühenduse tolliterritooriumilt lahkumist, lisatakse originaallitsentsi või -sertifikaadi number kontrolleksemplari T5 lahtrisse 105. Kui kasutatakse litsentsi või sertifikaadi väljavõtet, asenduslitsentsi või -sertifikaati või asendusväljavõtet, lisatakse kontrolleksemplari T5 lahtrisse 106 originaallitsentsi või -sertifikaadi number.

Artikkel 36

1.   Välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhtudel, keeldub pädev asutus asenduslitsentsi, -sertifikaadi või asendusväljavõtte väljastamisest, kui kõnealuste toodete litsentside või sertifikaatide väljastamine on peatatud või kui litsentside või sertifikaatide väljastamine toimub koguseliste piirnormide raames.

2.   Kui impordi- või ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi omanik või omandaja tõendab pädevale asutusele, et vastavat litsentsi, sertifikaati või väljavõtet ei ole täielikult ega osaliselt kasutatud ja seda ei saa enam eelkõige selle täieliku või osalise hävimise tõttu kasutada, annab originaallitsentsi või -sertifikaadi väljastanud asutus välja asenduslitsentsi, -sertifikaadi või -väljavõtte kaupade koguse kohta, millele on vajaduse korral lisatud lubatud hälve, mis vastab saadaolevale kogusele. Sellisel juhul kohaldatakse artikli 35 lõiget 4.

Artikkel 37

Liikmesriigid informeerivad igas kvartalis komisjoni

a)

eelmise kvartali jooksul väljastatud asenduslitsentside, -sertifikaatide või -väljavõtete arvust

i)

artikli 35 alusel;

ii)

artikli 36 alusel;

b)

asjaomaste kaupade liigist ja kogusest ning eksporditoetuse määradest või eelnevalt kinnitatud ekspordimaksu määrast.

Komisjon edastab selle teabe teistele liikmesriikidele.

Artikkel 38

1.   Kui litsents või sertifikaat või selle väljavõte läheb kaduma ja kadunud dokumenti on eelnevalt osaliselt või täielikult kasutatud, võivad neid väljastavad asutused asjaomasele poolele anda nende dokumentide duplikaadi, mis koostatakse ja kinnitatakse nagu originaaldokumendid ja mille iga eksemplar tähistatakse selgelt sõnaga „duplikaat”.

2.   Duplikaate ei või kasutada impordi- ja eksporditoimingute tegemiseks.

3.   Duplikaadid esitatakse asutustele, kus artiklis 23 nimetatud deklaratsioon kadunud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte alusel vastu võeti, või mõnele teisele pädevale asutusele, mille on määranud see liikmesriik, kus eespool nimetatud asutused paiknevad.

4.   Pädev asutus teeb kanded ja kinnitab duplikaadi.

5.   Nende märkustega duplikaat asendab kaotatud litsentsi, sertifikaadi või väljavõtte esimest eksemplari, olles vajalikuks tõendiks tagatise vabastamisel.

6.   JAGU

Vääramatu jõud

Artikkel 39

1.   Kui ettevõtja arvab, et vääramatu jõu tagajärjel ei saa litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja jooksul importida või eksportida, taotleb litsentsi või sertifikaadi omanik liikmesriigi pädevalt asutuselt, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, selle litsentsi või sertifikaadi kehtivuse pikendamist või litsentsi või sertifikaadi tühistamist. Ettevõtjad tõendavad asjaolu esinemist, mis nende arvates oli vääramatu jõud, kuue kuu jooksul litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppemisest alates.

Kui nad ei suuda vaatamata nõutavale hoolsusele tõendite muretsemisel ja edastamisel nimetatud tähtaja jooksul tõendeid esitada, võidakse neile anda lisaaega.

2.   Litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja pikendamise taotlused, mis on esitatud hiljem kui 30 päeva jooksul pärast nimetatud kehtivusaja lõppemist, jäetakse rahuldamata.

3.   Kui vääramatu jõuna esitatud asjaolud on impordi puhul seotud eksportiva riigi ja/või päritoluriigiga ning eksportimise puhul importiva riigiga, võib nimetatud asjaolusid aktsepteerida ainult juhul, kui sama riigi väljastavat asutust või muud ametiasutust teavitati nende riikidega seonduvatest asjaoludest kirjalikult õigel ajal.

Eksportiva, päritolu- või importiva riigiga seotud teate esitamist loetakse õigeaegseks, kui teate esitamise ajal ei võinud taotleja olla veel teadlik sellest, et asjaolud, millele ta viitab, kujutavad endast vääramatut jõudu.

4.   Lõikes 1 nimetatud pädev asutus otsustab, kas esitatud asjaolu saab käsitada vääramatu jõuna.

Artikkel 40

1.   Kui esitatud asjaolusid saab käsitada vääramatu jõuna, otsustab liikmesriigi pädev asutus, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, kas kohustus importida või eksportida tühistatakse ja tagatis vabastatakse või pikendatakse litsentsi või sertifikaadi kehtivusaega aja võrra, mida loetakse vajalikuks kõikide asjaolude läbivaatamiseks. See tähtaeg ei või ületada kuut kuud alates litsentsi või sertifikaadi esialgse kehtivusaja möödumisest. Nimetatud tähtaega võib pikendada ka pärast litsentsi või sertifikaadi kehtivusaja lõppu.

2.   Pädev asutus võib teha litsentsi või sertifikaadi omaniku taotletud otsusest erineva otsuse.

Kui omanik taotleb eelkinnitust sisaldava litsentsi tühistamist, võib pädev asutus litsentsi kehtivusaega pikendada ka siis, kui taotlus esitati hiljem kui 30 päeva pärast litsentsi kehtivusaja lõppu, kui eelnevalt kinnitatud kehtiv määr koos kohandustega on väiksem kui makstavad summad või suurem kui kogutavate summade suhtes kohaldatav määr.

3.   Litsentsi tühistamise või pikendamise otsust kohaldatakse ainult toote koguse suhtes, mida ei olnud võimalik vääramatu jõu tõttu importida või eksportida.

4.   Litsentsi kehtivusaja pikendamisel kinnitab väljastav asutus litsentsi ja selle väljavõtted ning teeb nendesse vajalikud muudatused.

5.   Sõltumata artikli 8 lõikest 1, ei saa litsentsist tulenevaid õigusi loovutada, kui eelkinnitust sisaldavat litsentsi on pikendatud. Kui aga konkreetne olukord seda nõuab, lubatakse õigusi loovutada, kui seda taotletakse pikendustaotlusega samal ajal.

6.   Liikmesriik, kuhu pädev asutus kuulub, teatab komisjonile vääramatust jõust; komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 41

1.   Kui ettevõtja taotleb ekspordimaksu või eksporditoetuse eelkinnitust sisaldava litsentsi kehtivusaja pikendamist vääramatu jõu tõttu ja kui pädev asutus ei ole kõnealuse taotluse kohta veel otsust teinud, võib ettevõtja taotleda asutuselt uut litsentsi. Uus litsents väljastatakse taotlemise ajal kohaldatavate tingimuste alusel, välja arvatud juhul, kui

a)

see antakse välja üksnes esimese litsentsi kasutamata koguste kohta, mille jaoks on pikendamist taotletud;

b)

selle lahtrisse 20 tehakse üks III lisa F osas loetletud kannetest.

2.   Kui pädev asutus otsustab pikendada esimese litsentsi kehtivusaega,

a)

märgitakse esimesse litsentsi kogus, mille suhtes teist litsentsi kasutati, tingimusel et

i)

ettevõtja, kellel on õigus kasutada esimest litsentsi, kasutas ka teist litsentsi ja

ii)

litsentsi kasutati pikendatud kehtivusaja jooksul;

b)

punktis a nimetatud koguse kohta väljastatud teise litsentsi tagatis vabastatakse;

c)

vajaduse korral informeerib litsentsi väljastanud asutus liikmesriigi pädevat asutust, kus litsentsi kasutati, nii et sissenõutud või väljamakstavat summat saab korrigeerida.

3.   Kui pädev asutus otsustab, et vääramatut jõudu ei esinenud või kui ta otsustab artikli 40 kohaselt, et esimene litsents tuleks tühistada, jäävad teisest litsentsist tulenevad õigused ja kohustused jõusse.

IV   PEATÜKK

ERISÄTTED

Artikkel 42

1.   Tooted, mille suhtes kohaldatakse ekspordilitsentside süsteemi või mille suhtes võib kohaldada eelkinnitusega toetuste või teiste ekspordi puhul kohaldatavate summade süsteemi, võivad vastata tingimustele, mida kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 VI jaotise teise peatüki kohaselt tagastatud kaupade suhtes, kui järgmised tingimused on täidetud:

a)

kui tooted eksporditi ilma ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadita ja kui on kasutatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 850 ette nähtud teabelehte INF3, tuleb lahtrisse A märkida üks selle määruse III lisa G osas loetletud kannetest;

b)

kui tooted eksporditi ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel, kohaldatakse artiklit 43.

2.   Kui tagastatud kaubad reimporditakse

a)

tolliasutuse kaudu, mis asub teises liikmesriigis kui eksportiv liikmesriik, esitatakse tõendid selle kohta, et artikli 43 lõike 1 punkti a või b sätteid on järgitud, määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 850 ette nähtud teabelehel INF 3;

b)

tolliasutuse kaudu, mis asub samas liikmesriigis, esitatakse tõendid, et lõike 1 punkti a või artikli 43 lõike 1 punkti a või b sätteid on järgitud, kõnealuse liikmesriigi pädevate asutuste poolt kindlaks määratud menetluses.

3.   Lõike 1 punkti a ei kohaldata määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis b ette nähtud juhtudel.

Artikkel 43

1.   Kui ekspordikohustust ei ole artiklis 42 osutatud juhtudel täidetud, võtavad liikmesriigid järgmised meetmed:

a)

kui tooted eksporditi ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel ja selle litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg ei ole lõppenud kuupäeval, kui asjaomane isik on teatanud kavatsusest kasutada artiklis 42 nimetatud tagastamismenetlust,

i)

tühistatakse kõnealuse eksporditoiminguga seotud kanne litsentsil või sertifikaadil;

ii)

ei vabastata litsentsi või sertifikaadiga seotud tagatist kõnealuse ekspordi osas või kui see on juba vabastatud, tuleb see võrdeliselt asjaomaste kogustega uuesti esitada litsentsi või sertifikaadi välja andnud asutusele, ja

iii)

ekspordilitsents või eelkinnitussertifikaat tagastatakse selle omanikule;

b)

kui tooted eksporditakse ekspordilitsentsi või eelkinnitussertifikaadi alusel ja selle litsentsi või sertifikaadi kehtivusaeg on lõppenud kuupäeval, kui asjaomane isik on teatanud kavatsusest kasutada artiklis 42 nimetatud tagastamismenetlust:

i)

kui litsentsi või sertifikaadiga seotud tagatist ei ole seoses kõnesoleva eksporditoiminguga vabastatud, jäetakse tagatis tagastamata, võttes arvesse iga üksikjuhu suhtes kohaldatavaid eeskirju;

ii)

kui tagatis on vabastatud, annab litsentsi või sertifikaadi omanik litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele uue tagatise kõnesolevate koguste kohta ja see tagatis jäetakse tagastamata, võttes arvesse iga üksikjuhu suhtes kohaldatavaid eeskirju.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata, kui kaubad on tagastatud vääramatu jõu tõttu või määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis b osutatud juhtudel.

Artikkel 44

1.   Kui tagatist, mis on seotud litsentsi või sertifikaadiga, mis on kasutatud reimporditud toodete eksportimiseks tagastamismenetluse alusel, ei tagastata vastavalt artiklile 43, vabastatakse nimetatud tagatis asjaomaste isikute taotlusel, kui reimpordile järgneb samaväärsete toodete eksport, mis kuuluvad koondnomenklatuuri sama alamrubriigi alla.

2.   Eksporditoiming peab olema toiming:

a)

mille kohta deklaratsioon on vastu võetud:

i)

mitte hiljem kui 20 päeva jooksul alates tagastatud kaupade kohta esitatud reimpordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast ja

ii)

uue ekspordilitsentsi alusel, kui esialgse ekspordilitsentsi kehtivusaeg on lõppenud vastavate toodete ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise ajal;

b)

toodete kohta:

i)

mille kogus on sama ja

ii)

mis on adresseeritud kaubasaajale, kes on märgitud esialgse ekspordisaadetise saajaks, välja arvatud määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 844 lõike 2 punktis c või d ettenähtud juhtudel.

Eksportija peab esitama ekspordikoha tolliasutusele kogu vajaliku teabe toote omaduste ja sihtkoha kohta.

3.   Tagatis vabastatakse, kui litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele esitatakse tõendid selle kohta, et käesolevas artiklis ette nähtud tingimused on täidetud. Need tõendid koosnevad järgmistest dokumentidest:

a)

pädevate asutuste poolt tõestatud samaväärsete toodete ekspordideklaratsioon, selle koopia või valguskoopia, millele on tehtud üks III lisa H osas loetletud kannetest; kõnealuse kande ehtsust tõendatakse asjaomase tolliasutuse pitseriga, mis lüüakse dokumendile;

b)

dokument, mis tõendab, et tooted on lahkunud ühenduse tolliterritooriumilt 60 päeva jooksul alates tollideklaratsiooni vastuvõtmisest, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Artikkel 45

1.   Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 896 kohaldamisel esitab asutus, kes litsentsi või sertifikaadi välja andis, kinnituse selle kohta, et on võetud meetmed, mis võimaldavad vajaduse korral kõrvaldada kaupade vabasse ringlusse suunamise tagajärjed, kui käesoleva artikli lõikest 4 ei tulene teisiti.

Importija teatab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele järgmised andmed:

a)

määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 877 lõikes 1 nimetatud otsuseid tegeva tolliasutuse nimi ja aadress, kellele kinnitus tuleb saata;

b)

asjaomaste toodete kogus ja laad, importimise kuupäev ja asjaomase litsentsi või sertifikaadi number.

Kui litsentsi või sertifikaati ei ole selle väljastanud asutusele tagastatud, esitab importija selle nimetatud asutusele.

Enne esimeses lõigus nimetatud kinnituse saatmist peab litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutus tagama, et

a)

kõnealuseid koguseid hõlmavat tagatist ei ole veel vabastatud ega vabastata või

b)

kui tagatis on juba vabastatud, siis seatakse see kõnealustele kogustele uuesti.

Tagatist ei pea uuesti seadma kogustele, mis on suuremad kui kogus, mille puhul importimise kohustus loetakse täidetuks.

Litsents või sertifikaat tagastatakse asjaomastele isikutele.

2.   Kui imporditollimaksude tagasimaksmisest või vähendamisest keeldutakse, informeerib otsuseid tegev tolliasutus sellest litsentsi või sertifikaadi välja andnud asutust. Kõnesolevat kogust hõlmav tagatis vabastatakse.

3.   Kui tollimaksude tagasimaksmine või vähendamine on lubatud, tühistatakse litsentsi või sertifikaadi andmed kõnesoleva koguse kohta, isegi kui litsents või sertifikaat enam ei kehti. Huvitatud isikud tagastavad litsentsi või sertifikaadi väljastanud asutusele kohe, kui see kaotab kehtivuse. Kõnesoleva koguse eest tagatist tagasi ei maksta, võttes arvesse asjaomase juhtumi puhul kohaldatavaid eeskirju.

4.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata, kui

a)

tooted tuleb vääramatu jõu tõttu reeksportida, hävitada või suunata tollilattu või vabatsooni või

b)

tooted on määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 900 lõike 1 punktis n nimetatud olukorras või

c)

litsentsi või sertifikaati, kuhu on märgitud imporditud kogus, ei ole tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotluse esitamise ajal asjaomasele isikule veel tagastatud.

5.   Lõike 3 esimest lauset

a)

ei kohaldata lõike 4 punktis b nimetatud juhul;

b)

kohaldatakse üksnes asjaomase isiku taotlusel lõike 4 punktis a nimetatud juhul.

Artikkel 46

1.   Kui kaupade vabasse ringlusse suunamise tagajärjed on kõrvaldatud ja litsentsi või sertifikaadi tagatist ei tule artikli 45 kohaselt tagastada, vabastatakse tagatis asjaomase isiku taotlusel, kui käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud tingimused on täidetud.

2.   Asjaomane isik peab pädevatele asutustele tõestama, et kahe kuu jooksul esialgse impordi kuupäevast alates on samast eksportivast riigist ning samalt tarnijalt imporditud sama kogus samaväärseid ja koondnomenklatuuri sama alamrubriigi alla kuuluvaid tooteid nende toodete asendamiseks, mille suhtes on kohaldatud määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklit 238.

Artikkel 47

1.   Käesolevat artiklit kohaldatakse eksporditoetuse eelkinnitust sisaldavate litsentside suhtes, mida kohaldatakse seoses importivas kolmandas riigis välja kuulutatud pakkumismenetlusega.

Väljend „pakkumismenetlus” tähendab avalikku kutset pakkumismenetlusest osavõtmiseks, mille kuulutavad välja kolmandate riikide riigiasutused või avalik-õiguslikud rahvusvahelised organid, mille puhul tuleb etteantud kuupäevaks esitada pakkumised, mille kohta need asutused või organid teevad otsuse.

Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 36 lõike 1 punktis c nimetatud relvajõude importivaks riigiks.

2.   Eksportijad, kes esitavad või soovivad esitada lõikes 1 nimetatud pakkumismenetluse raames pakkumise, võivad siis, kui lõikes 3 ette nähtud tingimused on täidetud, taotleda üht või mitut litsentsi, mis antakse siis, kui eksportijaga on otsustatud sõlmida leping.

3.   Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult siis, kui pakkumismenetluse teadaandes on esitatud vähemalt järgmised andmed:

a)

importiv kolmas riik ja asutus, kes pakkumismenetluse välja kuulutas;

b)

pakkumiste esitamise tähtpäev;

c)

pakkumismenetlusega hõlmatud toodete kogus.

Litsentsi taotlemise korral teatab asjaomane isik need andmed väljastavale asutusele.

Litsentsi taotluse võib esitada mitte varem kui 15 päeva enne pakkumiste esitamise tähtpäeva, kuid see tuleb esitada hiljemalt kell 13.00 pakkumiste esitamise tähtpäeval.

Kogus, mille kohta litsentsi või litsentse taotletakse, ei või ületada pakkumismenetluse teadaandes näidatud kogust. Lubatud hälbeid või pakkumismenetluse teadaandes ette nähtud võimalusi arvesse ei võeta.

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata esimeses lõigus nimetatud üksikasjadest.

4.   Olenemata artikli 14 lõikest 2 ei ole litsentsi taotlemisel vaja tagatist esitada.

5.   Pakkumiste esitamise tähtpäevale järgneva 21 päeva jooksul, välja arvatud vääramatu jõu esinemise korral, teatab taotleja väljastavale asutusele kirja või kirjaliku kaugsidevahendi teel, mis peab väljastavasse asutusse jõudma enne nimetatud 21-päevase tähtaja möödumist,

a)

et temaga on sõlmitud leping;

b)

et temaga ei ole sõlmitud lepingut;

c)

et ta ei ole esitanud pakkumist või

d)

et tal ei ole võimalik tähtaja jooksul pakkumismenetluse tulemust temast olenemata põhjustel teada saada.

6.   Litsentsi taotlusi ei võeta vastu, kui tähtaja jooksul, mis on teatavate toodetega seotud litsentside väljastamiseks ette nähtud, on võetud erimeede, mis takistab litsentside väljastamist.

Pärast nimetatud tähtaja lõppemist võetud erimeetmed ei või takistada ühe või mitme litsentsi väljastamist kõnealuses pakkumismenetluses, kui taotleja on täitnud järgmised tingimused:

a)

lõike 3 esimeses lõigus osutatud teave on asjakohaste dokumentidega tõendatud;

b)

on esitatud tõendid lepingu sõlmimise kohta taotlejaga;

c)

litsentsi väljastamiseks nõutav tagatis on esitatud ja

d)

on esitatud leping või

e)

kui lepingu puudumine on vabandatav, on esitatud dokumendid, mis tõendavad teise lepinguosalise või teiste poolte ees võetud kohustusi, sealhulgas kinnitus tema/nende pangalt, et ostja rahaasutus on kõnealuse tarne jaoks avanud tühistamatu akreditiivi.

Litsents või litsentsid antakse välja ainult lõike 3 esimese lõigu punktis a nimetatud riigi jaoks. Sellele tehakse märge pakkumismenetluse kutse kohta.

Üldkogus, mille kohta litsents või litsentsid on välja antud, on kogus, mille kohta taotlejaga leping sõlmiti ja mille kohta ta on esitanud lepingu või käesoleva lõike teise lõigu punktis e osutatud dokumendid; see kogus ei või olla suurem kui taotletav kogus.

Lisaks sellele, kui taotletakse mitut litsentsi, ei või kogus, mille kohta litsents või litsentsid välja antakse, olla suurem kogusest, mida seoses iga litsentsiga esialgu taotleti.

Litsentsi kehtivusaja määramisel kohaldatakse artikli 22 lõiget 1.

Litsentsi ei või välja anda koguse kohta, mille kohta taotlejaga ei ole lepingut sõlmitud või millega seoses ta ei ole täitnud käesoleva lõike teise lõigu punktides a, b, c ja d või a, b, c ja e esitatud tingimusi.

Litsentsi või litsentside omanik kannab peamiselt vastutust alusetult makstud toetuste eest, kui tehakse kindlaks, et litsents või litsentsid on välja antud käesoleva lõike teise lõigu punktis e nimetatud lepingu või kohustuse alusel, mis ei vasta kolmandate riikide välja kuulutatud pakkumismenetluse tingimustele.

7.   Lõike 5 punktides b, c ja d nimetatud juhtudel litsentsi seoses lõikes 3 nimetatud taotlusega välja ei anta.

8.   Kui litsentsi taotleja ei täida lõike 5 sätteid, litsentsi välja ei anta.

Kui taotleja siiski tõendab väljastavale asutusele, et pakkumiste esitamise tähtaega on edasi lükatud:

a)

mitte rohkem kui kümne päeva võrra, jääb taotlus jõusse ja lõikes 5 nimetatud 21-päevane etteteatamise tähtaeg algab uue pakkumiste esitamise tähtaja lõppemisest alates;

b)

rohkem kui kümne päeva võrra, taotlus enam ei kehti.

9.   Tagatise vabastamisel kohaldatakse järgmisi tingimusi.

a)

Kui edukas pakkuja tõendab pädevale asutusele, et pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus on lepingu üles öelnud pakkujast olenemata põhjustel, mida ei loeta vääramatuks jõuks, vabastab pädev asutus tagatise juhtudel, kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne toetuse määraga, mis kehtib litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval.

b)

Kui edukas pakkuja tõendab pädevale asutusele, et pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus on kohustanud teda aktsepteerima lepingu muudatusi pakkujast olenemata põhjustel, mida ei loeta vääramatuks jõuks, võib pädev asutus,

kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtiva toetuse määraga, vabastada tagatise veel eksportimata koguse suhtes;

kui eelnevalt kinnitatud toetuse määr on väiksem või võrdne litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtiva toetuse määraga, pikendada litsentsi kehtivusaega taotletud ajavahemiku võrra.

Kui teatavaid tooteid reguleerivate erieeskirjadega nähakse ette, et käesoleva artikli alusel välja antud litsentsi kehtivusaeg võib ületada niisuguse litsentsi tavalist kehtivusaega ja kui edukas pakkuja leiab end olevat esimese lõigu esimeses taandes nimetatud olukorras, võib väljastav asutus litsentsi kehtivusaega pikendada, tingimusel et see ei ületa nende eeskirjadega lubatud maksimaalset kehtivusaega.

c)

Kui edukas pakkuja tõendab, et pakkumismenetluse teadaandes või pärast pakkumismenetlust sõlmitud lepingus nähakse ette 5 %-st suurem lubatud hälve ja pakkumismenetluse välja kuulutanud asutus toetub vastavale punktile, loetakse eksportimiskohustus täidetuks, kui eksporditud kogus ei ole rohkem kui 10 % väiksem kogusest, mille kohta litsents välja anti, tingimusel et eelnevalt kinnitatud toetuse määr on suurem või võrdne toetuse määraga, mis kehtib litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval. Sellistel juhtudel asendatakse artikli 34 lõikes 2 ette nähtud 95 % määr 90 %-ga.

d)

Võrreldes eelnevalt kinnitatud toetuse määra litsentsi kehtivusaja viimasel kuupäeval kehtinud määraga võetakse vajaduse korral arvesse ühenduse eeskirjadega ette nähtud muid summasid.

10.   Erijuhtudel võidakse lõigetes 1–9 sätestatud eeskirjadest määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 lõikes 2 sätestatud korras või, olenevalt olukorrast, muude turgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras ette näha erandid.

Artikkel 48

1.   Kui toodete impordi korral tuleb esitada impordilitsents ja kui kõnealune litsents annab ühtlasi õiguse sooduskorda kohaldada, ei kohaldata sooduskorda lubatud hälvete piires imporditud koguste suhtes, mis ületavad impordilitsentsil märgitud koguse.

Välja arvatud juhul, kui konkreetseid sektoreid reguleerivad määrused nõuavad erilist sõnastust, märgitakse litsentside ja sertifikaatide lahtrisse 24 üks III lisa I osas loetletud kannetest.

2.   Kui lõikes 1 osutatud litsentsidega hallatakse ühtlasi ka ühenduse tariifikvooti, ei või litsentside kehtivusaeg ületada kvoodi lõppemise tähtpäeva.

3.   Kui kõnealust toodet ei saa importida kvoodiväliselt või kui kõnealuse toote impordilitsentsid on välja antud eritingimustel, ei sätestata impordilitsentsidel kvooti ületavate koguste puhul lubatud hälbeid.

Litsentsi lahtrisse 19 märgitakse number 0.

4.   Kui kõnealuse toote impordi korral ei ole vaja esitada impordilitsentsi ja kui kõnealuse litsentsiga hallatakse ühtlasi kõnealuse toote suhtes kohaldatavat sooduskorda, ei sätestata impordilitsentsidel kvooti ületavate koguste puhul lubatud hälbeid.

Litsentsi lahtrisse 19 märgitakse number 0.

5.   Vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastu võtnud tolliasutus säilitab koopia talle esitatud litsentsist või väljavõttest, millega kaasneb õigus sooduskorra kohaldamisele. Vähemalt 1 % esitatud litsentside koopiatest ja vähemalt kaks litsentsi aastas tolliasutuse kohta saadetakse riskianalüüsi alusel litsentsil märgitud väljastavale asutusele litsentside õigsuse kontrollimiseks. Käesolevat lõiget ei kohaldata elektrooniliste litsentside suhtes või litsentside suhtes, mille puhul on ühenduse eeskirjadega sätestatud muu kontrollimeetod.

V   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 49

Määrus (EÜ) nr 1291/2000 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 50

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6). Määrus (EÜ) nr 1784/2003 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).

(3)  Vt lisa IV.

(4)  EÜT L 105, 23.4.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 274/2008 (ELT L 85, 27.3.2008, lk 1).

(5)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

(6)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 159/2008 (ELT L 48, 22.2.2008, lk 19).

(7)  EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1.

(8)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrus (EMÜ) nr 2759/75 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(9)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrus (EMÜ) nr 2771/75 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(10)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrus (EMÜ) nr 2777/75 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(11)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104.

(12)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrus (EÜ) nr 1254/1999 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(13)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrus (EÜ) nr 1255/1999 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(14)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1.

(15)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 3. Määrus (EÜ) nr 2529/2001 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(16)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse 1. septembrist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(17)  ELT L 161, 30.4.2004, lk 97. Määrus (EÜ) nr 865/2004 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(18)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24.

(19)  ELT L 312, 29.11.2005, lk 3. Määrus (EÜ) nr 1947/2005 asendatakse 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(20)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobrist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007.

(21)  ELT L 273, 17.10.2007, lk 1.

(22)  EÜT L 205, 3.8.1985, lk 5.

(23)  EÜT L 16, 20.1.1989, lk 19.


I LISA

IMPORDILITSENTS

EKSPORDILITSENTS VÕI EELKINNITUSSERTIFIKAAT

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II LISA

Nende toodete maksimumkogused, (1) mille puhul vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile d ei ole vaja esitada impordi- või ekspordilitsentse või eelkinnitussertifikaate (kui tooteid ei impordita ega ekspordita litsentsi alusel sooduskorra raames (2))

Toode (koondnomenklatuuri koodid)

Netokogus

A

TERAVILI JA RIIS (komisjoni määrus (EÜ) nr 1342/2003 (3))

 

Impordilitsents:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Välja arvatud alamrubriik 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Välja arvatud alamrubriik 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Välja arvatud alamrubriik 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Välja arvatud alamrubriik 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Tooted, mis sisaldavad alamrubriikidesse 1702 30 51 – 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvat tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit või piimatooteid, (4) v.a valmistised ja söödad, mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 % massist

Toetuse eelkinnitusega või ilma eelkinnituseta ekspordilitsentsid:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Välja arvatud alamrubriik 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Välja arvatud alamrubriik 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Välja arvatud alamrubriik 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Välja arvatud alamrubriik 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Tooted, mis sisaldavad alamrubriikidesse 1702 30 51 – 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55 kuuluvat tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit või piimatooteid, (4) v.a valmistised ja söödad, mis sisaldavad piimatooteid vähemalt 50 % massist

B

ÕLID JA RASVAD

 

Impordilitsents (komisjoni määrus (EÜ) nr 1345/2005 (5)):

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

SUHKUR (komisjoni määrus (EÜ) nr 951/2006 (6))

 

Impordilitsents:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Toetuse eelkinnitusega või ilma eelkinnituseta ekspordilitsentsid:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

PIIM JA PIIMATOOTED

 

Impordilitsents (komisjoni määrus (EÜ) nr 2535/2001 (7)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 – 0403 10 39

 

 

0403 90 11 – 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Loomasöödana kasutatavad tooted; valmistisi ja toiduaineid sisaldavad tooted, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1255/1999 otse või vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1667/2006, (8) välja arvatud valmistised ja toiduained, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1784/2003.

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 1282/2006 (9)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

0403 10 11 – 0403 10 39

 

 

0403 90 11 – 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Loomasöödana kasutatavad tooted; valmistisi ja toiduaineid sisaldavad tooted, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1255/1999 otse või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1667/2006, välja arvatud valmistised ja toiduained, mille suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1784/2003.

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Ekspordilitsents ilma eksporditoetuseta (määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 3 lõike 1 teine lõik)

 

0402 10

 

150 kg

E

LOOMA- JA VASIKALIHA (komisjoni määrus (EÜ) nr 1445/95 (10))

 

Impordilitsents:

 

0102 90 05 – 0102 90 79

 

üks loom

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid:

 

0102 10

 

üks loom

 

0102 90 05 – 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Toetuse eelkinnituseta ekspordilitsentsid (määruse (EÜ) nr 1445/95 artikkel 7):

 

0102 10

 

üheksa looma

 

0102 90 05 – 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

LAMBA- JA KITSELIHA

 

Impordilitsents (komisjoni määrus (EÜ) nr 1439/95 (11)):

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

viis looma

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

SEALIHA

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 1518/2003 (12)):

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

KODULINNULIHA

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid ja tagantjärele väljastatud ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 633/2004 (13)):

 

0105 11 11 9000

 

4 000 tibu

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 tibu

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

MUNAD

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid ja tagantjärele väljastatud ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 596/2004 (14)):

 

0407 00 11 9000

 

2 000 muna

 

0407 00 19 9000

 

4 000 muna

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

VEIN (komisjoni määrus (EÜ) nr 883/2001 (15))

 

Impordilitsents:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

PUU- JA KÖÖGIVILI

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 1961/2001 (16)):

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

PUU- JA KÖÖGIVILJATOOTED

 

Toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentsid (komisjoni määrus (EÜ) nr 1429/95 (17)):

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

ALKOHOL

 

Impordilitsents (komisjoni määrus (EÜ) nr 2336/2003 (18)):

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  Põllumajandustoodete maksimumkogused, mida tohib ilma litsentsi või sertifikaadita importida või eksportida, vastavad koondnomenklatuuri kaheksakohalisele alamrubriigile ning kui on tegemist eksporditoetusega, siis põllumajandustoetuse puhul 12 kohalisele nomenklatuuri alamrubriigile.

(2)  Näiteks impordi puhul ei puuduta käesolevas dokumendis viidatud kogused importi koguseliste kvootide või sooduskorra alusel, mille puhul on litsents alati nõutav kogusest sõltumata. Siin viidatud kogused puudutavad tavalise korra alusel toimuvat importi, st importi, mille puhul makstakse tollimaksu ja millele ei kehti koguselised piirangud.

(3)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12.

(4)  Käesolevas alamrubriigis tähendab mõiste „piimatooted” tooteid, mis kuuluvad rubriikidesse 0401–0406 ja samuti alamrubriikidesse 1702 10 ja 2106 90 51.

(5)  ELT L 212, 17.8.2005, lk 13.

(6)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(7)  EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29.

(8)  ELT L 312, 11.11.2006, lk 1.

(9)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4.

(10)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35.

(11)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 7.

(12)  ELT L 217, 29.8.2003, lk 35.

(13)  ELT L 100, 6.4.2004, lk 8.

(14)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 33.

(15)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1.

(16)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8.

(17)  EÜT L 141, 24.6.1995, lk 28.

(18)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 19.


III LISA

A   osa

Artikli 8 lõike 2 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

hispaania keeles

:

Retrocesión al titular el …

:

tšehhi keeles

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

taani keeles

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

saksa keeles

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

eesti keeles

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

kreeka keeles

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

inglise keeles

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

prantsuse keeles

:

rétrocession au titulaire le …

:

itaalia keeles

:

retrocessione al titolare in data …

:

läti keeles

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

leedu keeles

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

ungari keeles

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

malta keeles

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

hollandi keeles

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

poola keeles

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

portugali keeles

:

retrocessão ao titular em …

:

rumeenia keeles

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

slovaki keeles

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

sloveeni keeles

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

soome keeles

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

rootsi keeles

:

återbördad till licensinnehavaren den …

B   osa

Artikli 15 esimeses lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

hispaania keeles

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

tšehhi keeles

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

taani keeles

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

saksa keeles

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

eesti keeles

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

inglise keeles

:

Licence under GATT — food aid

:

prantsuse keeles

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

itaalia keeles

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

läti keeles

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

leedu keeles

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

ungari keeles

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

malta keeles

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

hollandi keeles

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

poola keeles

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

portugali keeles

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

rumeenia keeles

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

slovaki keeles

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

sloveeni keeles

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

soome keeles

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

rootsi keeles

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

C   osa

Artikli 32 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

hispaania keeles

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

tšehhi keeles

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

taani keeles

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

saksa keeles

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

eesti keeles

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

kreeka keeles

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

inglise keeles

:

To be used to release the security

:

prantsuse keeles

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

itaalia keeles

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

läti keeles

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

leedu keeles

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

ungari keeles

:

A biztosíték feloldására használandó

:

malta keeles

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

hollandi keeles

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

poola keeles

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

portugali keeles

:

A utilizar para liberar a garantia

:

rumeenia keeles

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

slovaki keeles

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

sloveeni keeles

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

soome keeles

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

rootsi keeles

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

D   osa

Artikli 32 lõike 3 esimeses lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

hispaania keeles

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

tšehhi keeles

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

taani keeles

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

saksa keeles

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

eesti keeles

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

kreeka keeles

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

inglise keeles

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

prantsuse keeles

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

itaalia keeles

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

läti keeles

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

leedu keeles

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

ungari keeles

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

malta keeles

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

hollandi keeles

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

poola keeles

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

portugali keeles

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

rumeenia keeles

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

slovaki keeles

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

sloveeni keeles

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

soome keeles

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

rootsi keeles

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

E   osa

Artikli 35 lõike 4 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

hispaania keeles

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

tšehhi keeles

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

taani keeles

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

saksa keeles

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

eesti keeles

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

inglise keeles

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

prantsuse keeles

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

itaalia keeles

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

läti keeles

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

leedu keeles

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

ungari keeles

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

malta keeles

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

hollandi keeles

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

poola keeles

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

portugali keeles

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

rumeenia keeles

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

slovaki keeles

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

sloveeni keeles

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

soome keeles

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

rootsi keeles

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

F   osa

Artikli 41 lõike 1 punktis b osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

hispaania keeles

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

tšehhi keeles

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

taani keeles

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

saksa keeles

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

eesti keeles

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

kreeka keeles

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

inglise keeles

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

prantsuse keeles

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

itaalia keeles

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

läti keeles

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

leedu keeles

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

ungari keeles

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

malta keeles

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

hollandi keeles

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

poola keeles

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

portugali keeles

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

rumeenia keeles

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

slovaki keeles

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

sloveeni keeles

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

soome keeles

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

rootsi keeles

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

G   osa

Artikli 42 lõike 1 punktis a osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

hispaania keeles

:

Exportación realizada sin certificado

:

tšehhi keeles

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

taani keeles

:

Udførsel uden licens/attest

:

saksa keeles

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

eesti keeles

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

kreeka keeles

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

inglise keeles

:

Exported without licence or certificate

:

prantsuse keeles

:

Exportation réalisée sans certificat

:

itaalia keeles

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

läti keeles

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

leedu keeles

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

ungari keeles

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

malta keeles

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

hollandi keeles

:

Uitvoer zonder certificaat

:

poola keeles

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

portugali keeles

:

Exportação efectuada sem certificado

:

rumeenia keeles

:

Exportat fără licență sau certificat

:

slovaki keeles

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

sloveeni keeles

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

soome keeles

:

Viety ilman todistusta

:

rootsi keeles

:

Exporterad utan licens

H   osa

Artikli 44 lõike 3 punktis a osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

hispaania keeles

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

tšehhi keeles

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

taani keeles

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

saksa keeles

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

eesti keeles

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

kreeka keeles

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

inglise keeles

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

prantsuse keeles

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

itaalia keeles

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

läti keeles

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

leedu keeles

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

ungari keeles

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

malta keeles

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

hollandi keeles

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

poola keeles

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

portugali keeles

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

rumeenia keeles

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

slovaki keeles

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

sloveeni keeles

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

soome keeles

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

rootsi keeles

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

I   osa

Artikli 48 lõike 1 teises lõigus osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

hispaania keeles

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

tšehhi keeles

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

taani keeles

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

saksa keeles

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

eesti keeles

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

kreeka keeles

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

inglise keeles

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

prantsuse keeles

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

itaalia keeles

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

läti keeles

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

leedu keeles

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

ungari keeles

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

malta keeles

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

hollandi keeles

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

poola keeles

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

portugali keeles

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

rumeenia keeles

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

slovaki keeles

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

sloveeni keeles

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

soome keeles

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

rootsi keeles

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


IV LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos selle muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1291/2000

(EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1)

 

Määrus (EÜ) nr 2299/2001

(EÜT L 308, 27.11.2001, lk 19)

ainult artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 325/2003

(ELT L 47, 21.2.2003, lk 21)

 

Määrus (EÜ) nr 322/2004

(ELT L 58, 26.2.2004, lk 3)

 

Määrus (EÜ) nr 636/2004

(ELT L 100, 6.4.2004, lk 25)

 

Määrus (EÜ) nr 1741/2004

(ELT L 311, 8.10.2004, lk 17)

 

Määrus (EÜ) nr 1856/2005

(ELT L 297, 15.11.2005, lk 7)

 

Määrus (EÜ) nr 410/2006

(ELT L 71, 10.3.2006, lk 7)

 

Määrus (EÜ) nr 1713/2006

(ELT L 321, 21.11.2006, lk 11)

ainult artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1847/2006

(ELT L 355, 15.12.2006, lk 21)

ainult artikkel 4 ja lisa IV

Määrus (EÜ) nr 1913/2006

(ELT L 365, 21.12.2006, lk 52)

ainult artikkel 23

Määrus (EÜ) nr 1423/2007

(ELT L 317, 5.12.2007, lk 36)

 


V LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1291/2000

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 sissejuhatav lause

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 2 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 2 punkti b esimene taane

Artikli 2 punkti b alapunkt i

Artikli 2 punkti b teine taane

Artikli 2 punkti b alapunkt ii

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu esimene taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu teine taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 5 lõike 1 esimese lõigu neljas taane

Artikli 4 lõike 1 esimese lõigu punkt d

Artikli 5 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 5 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 4 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 5 lõiked 2 ja 3

Artikli 4 lõiked 2 ja 3

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 9 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 8 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 9 lõike 3 esimene taane

Artikli 8 lõike 3 punkt a

Artikli 9 lõike 3 teine taane

Artikli 8 lõike 3 punkt b

Artikli 9 lõige 4

Artikli 8 lõige 4

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Artikkel 10

Artikkel 12

Artikkel 11

Artikkel 13

Artikkel 12

Artikli 14 esimene ja teine lõik

Artikli 13 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikli 14 kolmas lõik

Artikli 13 lõige 2

Artikli 14 neljas lõik

Artikli 13 lõige 3

Artikkel 15

Artikkel 14

Artikkel 16

Artikkel 15

Artikkel 17

Artikkel 16

Artikkel 18

Artikkel 17

Artikkel 19

Artikkel 18

Artikkel 20

Artikkel 19

Artikli 21 lõige 1

Artikli 20 lõige 1

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu esimene taane

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu punkt a

Artikli 21 lõike 2 esimese lõigu teine taane

Artikli 20 lõike 2 esimese lõigu punkt b

Artikli 21 lõike 2 teine lõik

Artikli 20 lõike 2 teine lõik

Artikkel 22

Artikkel 21

Artikkel 23

Artikkel 22

Artikkel 24

Artikkel 23

Artikkel 25

Artikkel 24

Artikkel 26

Artikkel 25

Artikkel 27

Artikkel 26

Artikkel 28

Artikkel 27

Artikkel 29

Artikkel 28

Artikkel 30

Artikkel 29

Artikkel 31

Artikkel 30

Artikli 32 lõige 1

Artikkel 31

Artikli 33 lõige 1

Artikli 32 lõige 1

Artikli 33 lõike 2 esimene lõik

Artikli 32 lõike 2 esimene lõik

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b esimene taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b teine taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 33 lõike 2 teise lõigu punkti b kolmas taane

Artikli 32 lõike 2 teise lõigu punkti b alapunkt iii

Artikli 33 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 32 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 33 lõike 2 neljas lõik

Artikli 32 lõike 2 neljas lõik

Artikli 33 lõike 2 viies lõik

Artikli 32 lõike 2 viies lõik

Artikli 33 lõike 3 esimene lõik

Artikli 32 lõike 3 esimene lõik

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu esimene taane

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu punkt a

Artikli 33 lõike 3 teise lõigu teine taane

Artikli 32 lõike 3 teise lõigu punkt b

Artikli 33 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 32 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 33 lõige 4

Artikli 32 lõige 4

Artikkel 34

Artikkel 33

Artikli 35 lõige 1

Artikli 34 lõige 1

Artikli 35 lõige 2

Artikli 34 lõige 2

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu punkt a

Artikli 35 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 34 lõike 3 esimese lõigu punkt b

Artikli 35 lõike 3 teine lõik

Artikli 34 lõike 3 teine lõik

Artikli 35 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 34 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 35 lõike 3 neljas lõik

Artikli 34 lõike 3 neljas lõik

Artikli 35 lõike 4 punkti a esimene taane

Artikli 34 lõige 4

Artikli 35 lõike 4 punkti a teine taane

Artikli 34 lõige 5

Artikli 35 lõike 4 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 6 sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 4 punkti b esimene taane

Artikli 34 lõike 6 punkt a

Artikli 35 lõike 4 punkti b teine taane

Artikli 34 lõike 6 punkt b

Artikli 35 lõike 4 punkti b kolmas taane

Artikli 34 lõike 6 punkt c

Artikli 35 lõike 4 punkti b neljas taane

Artikli 34 lõike 6 punkt d

Artikli 35 lõike 4 punkt c

Artikli 34 lõige 7

Artikli 35 lõike 4 punkt d

Artikli 34 lõige 8

Artikli 35 lõige 5

Artikli 34 lõige 9

Artikli 35 lõike 6 esimene lõik

Artikli 34 lõike 10 esimene lõik

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkt a

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkt a

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b esimene taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b teine taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 35 lõike 6 teise lõigu punkti b kolmas taane

Artikli 34 lõike 10 teise lõigu punkti b alapunkt iii

Artikli 36 lõige 1

Artikli 35 lõige 1

Artikli 36 lõike 2 esimene lõik

Artikli 35 lõike 2 esimene lõik

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 2 teise lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 2 teise lõigu punkt b

Artikli 36 lõige 3

Artikli 35 lõige 3

Artikli 36 lõike 4 esimene lõik

Artikli 35 lõike 4 esimene lõik

Artikli 36 lõike 4 teine lõik

Artikli 35 lõike 4 teine lõik

Artikli 36 lõike 4 kolmas lõik

Artikli 35 lõige 5

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 5 esimese lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 6 esimese lõigu punkt b

Artikli 36 lõike 5 teine lõik

Artikli 35 lõike 6 teine lõik

Artikli 36 lõige 6

Artikli 35 lõige 7

Artikli 36 lõike 7 esimene lõik

Artikli 35 lõike 8 esimene lõik

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu esimene taane

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu punkt a

Artikli 36 lõike 7 teise lõigu teine taane

Artikli 35 lõike 8 teise lõigu punkt b

Artikli 36 lõike 7 kolmas lõik

Artikli 35 lõike 8 kolmas lõik

Artikli 36 lõige 8

Artikli 35 lõige 9

Artikli 36 lõige 9

Artikli 35 lõige 10

Artikli 36 lõige 10

Artikli 35 lõige 11

Artikkel 37

Artikkel 36

Artikli 38 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 37 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 38 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 37 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 38 esimese lõigu punkti a esimene taane

Artikli 37 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 38 esimese lõigu punkti a teine taane

Artikli 37 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 38 esimese lõigu punkt b

Artikli 37 esimese lõigu punkt b

Artikli 38 teine lõik

Artikli 37 teine lõik

Artikkel 39

Artikkel 38

Artikkel 40

Artikkel 39

Artikkel 41

Artikkel 40

Artikli 42 lõige 1

Artikli 41 lõige 1

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a esimene taane

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punkti a teine taane

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 42 lõike 2 esimese lõigu punktid b ja c

Artikli 41 lõike 2 esimese lõigu punktid b ja c

Artikli 42 lõike 2 teine lõik

Artikli 41 lõige 3

Artikkel 43

Artikkel 42

Artikli 44 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti a esimene taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 44 lõike 1 punkti a teine taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 44 lõike 1 punkti a kolmas taane

Artikli 43 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 44 lõike 1 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 43 lõike 1 punkti b sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 1 punkti b esimene taane

Artikli 43 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 44 lõike 1 punkti b teine taane

Artikli 43 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 44 lõige 2

Artikli 43 lõige 2

Artikli 45 lõige 1

Artikli 44 lõige 1

Artikli 45 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 2 punkti a sissejuhatav lause

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 2 punkti a esimene taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt i

Artikli 45 lõike 2 punkti a teine taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti a alapunkt ii

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu sissejuhatavad sõnad

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu esimene taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt i

Artikli 45 lõike 2 punkti b esimese lõigu teine taane

Artikli 44 lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkt ii

Artikli 45 lõike 2 punkti b teine lõik

Artikli 44 lõike 2 teine lõik

Artikli 45 lõige 3

Artikli 44 lõige 3

Artikli 46 lõike 1 esimene lõik

Artikli 45 lõike 1 esimene lõik

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu esimene taane

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu punkt a

Artikli 46 lõike 1 teise lõigu teine taane

Artikli 45 lõike 1 teise lõigu punkt b

Artikli 46 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 45 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu esimene taane

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu punkt a

Artikli 46 lõike 1 neljanda lõigu teine taane

Artikli 45 lõike 1 neljanda lõigu punkt b

Artikli 46 lõike 1 viies lõik

Artikli 45 lõike 1 viies lõik

Artikli 46 lõike 1 kuues lõik

Artikli 45 lõike 1 kuues lõik

Artikli 46 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 45 lõiked 2, 3 ja 4

Artikli 46 lõike 5 sissejuhatav lause

Artikli 45 lõike 5 sissejuhatav lause

Artikli 46 lõike 5 esimene taane

Artikli 45 lõike 5 punkt a

Artikli 46 lõike 5 teine taane

Artikli 45 lõike 5 punkt b

Artikkel 47

Artikkel 46

Artikli 49 lõiked 1 ja 2

Artikli 47 lõiked 1 ja 2

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 3 sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu esimene taane

Artikli 47 lõike 3 punkt a

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu teine taane

Artikli 47 lõike 3 punkt b

Artikli 49 lõike 3 esimese lõigu kolmas taane

Artikli 47 lõike 3 punkt c

Artikli 49 lõike 3 teine lõik

Artikli 47 lõike 3 teine lõik

Artikli 49 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 47 lõike 3 kolmas lõik

Artikli 49 lõike 3 neljas lõik

Artikli 47 lõike 3 neljas lõik

Artikli 49 lõiked 4 ja 5

Artikli 47 lõiked 4 ja 5

Artikli 49 lõike 6 esimene lõik

Artikli 47 lõike 6 esimene lõik

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punktid a ja b

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punktid a ja b

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt c

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt d

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt d

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt e

Artikli 49 lõike 6 teise lõigu punkt e

Artikli 47 lõike 6 teise lõigu punkt c

Artikli 49 lõike 6 kolmas kuni kaheksas lõik

Artikli 47 lõike 6 kolmas kuni kaheksas lõik

Artikli 49 lõige 7

Artikli 47 lõige 7

Artikli 49 lõike 8 esimene lõik

Artikli 47 lõike 8 esimene lõik

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu esimene taane

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu punkt a

Artikli 49 lõike 8 teise lõigu teine taane

Artikli 47 lõike 8 teise lõigu punkt b

Artikli 47 lõike 9 sissejuhatav lause

Artikli 49 lõike 9 punktid a kuni d

Artikli 47 lõike 9 punktid a kuni d

Artikli 49 lõige 10

Artikli 47 lõike 3 viies lõik

Artikkel 50

Artikkel 48

Artikkel 51

Artikkel 49

Artikli 52 lõige 1

Artikkel 50

Artikli 52 lõige 2

I lisa

I lisa

Ia lisa

III lisa A osa

Ib lisa

III lisa B osa

Ic lisa

III lisa C osa

Id lisa

III lisa D osa

Ie lisa

III lisa E osa

If lisa

III lisa F osa

Ig lisa

III lisa G osa

Ih lisa

III lisa H osa

Ii lisa

III lisa I osa

II lisa

III lisa A kuni I osa

II lisa A kuni I osa

III lisa K kuni N osa

II lisa J kuni M osa

IV lisa

V lisa


26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/57


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 377/2008,

25. aprill 2008,

millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 (tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses) alates 2009. aastast andmeedastuses kasutatavate koodide, struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks kasutatava alavalimi ja vaatluskvartalite kindlaksmääramise suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 577/98 artiklis 1 on nõutud, et pidevuuringu puhul koostab komisjon uuringu vaatluskvartalitesse kuuluvate nädalate loendi.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 577/98 artikli 4 lõikele 3 on vaja rakendusmeetmeid andmeedastuseks kasutatavate muutujate koodide määramiseks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 577/98 artikli 4 lõike 4 kohaselt võib vaatlustunnuste hulgast määrata muutujate loendi (edaspidi „struktuurilised muutujad”), mida tuleb vaadelda üksnes aasta keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali keskmistena. Seetõttu tuleb kehtestada alavalimi kasutamise tingimused andmete kogumiseks struktuuriliste muutujate kohta.

(4)

Silmas pidades tööhõivet ja tööpuudust kajastavate andmete tähtsust, peavad nende näitajate koondandmed olema järjepidevad, olenemata sellest, kas need saadakse aasta alavalimi või nelja kvartali täieliku valimi aasta keskmise põhjal.

(5)

Silmas pidades lisaküsimustikega kogutud andmete tähtsust, peab see teave olema ühildatav vaatluse mis tahes teise muutujaga.

(6)

Määrust (EÜ) nr 577/98 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1372/2007 ning sellega on tehtud muutuja „palk põhitöökohast” edastamine kohustuslikuks. Seepärast tuleks muutujate koode muuta.

(7)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 430/2005 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses seoses andmeedastuses alates 2006. aastast kasutatava klassifikatsiooniga ja alavalimi kasutamisega struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks) (2) on kindlaks määratud alates aastast 2006 andmeedastuseks kasutatavad koodid. Alates aastast 2009 on aga vaja koodide süsteemi muuta, et võtta arvesse kahe muutuja muutumist (kõrgeima lõpetatud haridusastme või väljaõppe valdkond ja igakuine palk põhitöökohast), kohandada vastavalt edastatavate andmete veergusid ja parandada mõningad filtrivead ja väljajätud teistes muutujates. Komisjoni määrus (EÜ) nr 430/2005 tuleks seetõttu 1. jaanuarist 2009 kehtetuks tunnistada.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom (3) loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Struktuurilised muutujad

Alavalimi kasutamise tingimused andmete kogumiseks struktuuriliste muutujate kohta on kehtestatud I lisas.

Artikkel 2

Vaatluskvartalid

Alates 2009. aastast kohaldatav vaatluskvartalite kindlaksmääramise kord on sätestatud II lisas.

Artikkel 3

Koodide määramine

Alates 2009. aastast kasutatavad muutujate koodid andmete edastamiseks on esitatud III lisas.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 430/2005 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2009.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1372/2007 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 42).

(2)  ELT L 71, 17.3.2005, lk 36. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 973/2007 (ELT L 216, 21.8.2007, lk 10).

(3)  EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.


I LISA

ALAVALIMI KASUTAMISE TINGIMUSED ANDMETE KOGUMISEKS STRUKTUURILISTE MUUTUJATE KOHTA

1.   Aasta/kvartali muutujad

III lisas esitatud koodide määramise tabeli veerus „Perioodilisus” on sõnaga „aasta” näidatud struktuurilised muutujad, mida võib sõltumatute vaatluste alavalimit kasutades vaadelda üksnes aasta keskmistena 52 nädala kohta, mitte kvartali keskmistena. Igas kvartalis vaadeldavate tuumikmuutujate perioodilisuseks on määratud „kvartal”.

2.   Tulemuste representatiivsus

Struktuuriliste muutujate puhul ei tohi suhteline standardviga (arvestamata uuringu mõju) mis tahes iga-aastase hinnangu puhul, mis esindab 1 % või enam tööealisest elanikkonnast, ületada

a)

9 % riikide puhul, kus elab 1–20 miljonit inimest,

b)

5 % riikide puhul, kus elab rohkem kui 20 miljonit inimest.

Vähem kui miljonilise rahvaarvuga riigid on nendest täpsuse nõuetest vabastatud ja struktuuriliste muutujate kogumisel tuleb kasutada koguvalimit, välja arvatud juhul, kui see valim vastab punktis a nimetatud nõuetele.

Riikide puhul, kes kasutavad struktuuriliste muutujate kohta andmete kogumiseks alavalimit – juhul kui kasutatakse rohkem kui üht etappi –, peab kogu kasutatud alavalim koosnema sõltumatutest vaatlustest.

3.   Koondandmete sidusus

Tööhõive, tööpuuduse ja mitteaktiivse rahvastiku kohta tuleb sugude lõikes ning vanuserühmade 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+ kaupa tagada aastaste alavalimite koondandmete ja täielike valimite aasta keskmiste vaheline sidusus.

4.   Lisaküsimustikud

Valim, mida kasutatakse lisaküsimustikega teabe kogumisel, peab andma teavet ka struktuuriliste muutujate kohta.


II LISA

VAATLUSKVARTALITE KINDLAKSMÄÄRAMINE

(a)

Iga aasta kvartalid jaotuvad aasta kaheteistkümne kuu lõikes nii, et jaanuar, veebruar ja märts moodustavad esimese kvartali, aprill, mai ja juuni teise kvartali, juuli, august ja september kolmanda kvartali ning oktoober, november ja detsember neljanda kvartali.

(b)

Vaatlusnädalad paigutuvad vaatluskvartalitesse nii, et nädal kuulub punktis a kindlaksmääratud kvartalisse, kui vähemalt neli selle nädala päeva kuuluvad nimetatud kvartalisse, välja arvatud juhul, kui selle tulemusena koosneks aasta esimene kvartal ainult 12 nädalast. Niisugusel juhul moodustatakse kõnealuse aasta kvartalid järjestikuste 13-nädalaste kogumitena.

(c)

Kui punktis b kirjeldatud juhul koosneb kvartal 13 nädala asemel 14 nädalast, peaksid liikmesriigid üritama jaotada valimi kõigile 14 nädalale.

(d)

Kui valimi jaotamine kvartali kõigi 14 nädala vahel ei ole võimalik, võib asjaomane liikmesriik kvartali ühe nädala välja jätta (s.t see valimiga hõlmamata jätta). Väljajäetud nädal peaks olema tööpuuduse, tööhõive ja tegelikult töötatud töötundide keskmise arvu poolest tüüpiline ning kuuluma kuusse, milles on viis neljapäeva.

(e)

2009. aasta esimene kvartal algab esmaspäeval, 29. detsembril 2008.

Kuni 2011. aasta lõpuni võivad liikmesriigid, kes korraldavad tööjõuvaatlusi ühe koondvaatluse raames koos teiste vaatlustega, määrata vaatluskvartali alguse nädal varasemale ajale, kui on sätestatud punktides a, b ja c.


III LISA

KOODIDE MÄÄRAMINE

Nimetus

Veerg

Perioodilisus

Kood

Kirjeldus

Filtrid/märkused

DEMOGRAAFILINE TAUST

HHSEQNUM

1/2

KVARTAL

 

Järjenumber leibkonnas (peab jääma kõikides etappides samaks)

kõik

01-98

Kahekohaline järjenumber, eraldatud igale leibkonna liikmele

HHLINK

3

AASTA

 

Sugulusaste leibkonna viiteisikuga

HHTYPE=1,3

1

Viiteisik

2

Viiteisiku abikaasa (või elukaaslane)

3

Viiteisiku (või tema abikaasa/elukaaslase) laps

4

Viiteisiku (või tema abikaasa/elukaaslase) üleneja sugulane

5

Muu sugulane

6

Muud

9

Mittekohaldatav (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

AASTA

 

Abikaasa või elukaaslase järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Abikaasa või elukaaslase järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või tal pole elukaaslast või elukaaslane ei kuulu sellesse leibkonda)

HHFATH

6/7

AASTA

 

Isa järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Isa järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või isa ei kuulu sellesse leibkonda)

HHMOTH

8/9

AASTA

 

Ema järjenumber

HHTYPE=1,3

01-98

Ema järjenumber leibkonnas

99

Mittekohaldatav (isik ei kuulu tavaleibkonda või ema ei kuulu sellesse leibkonda)

SEX

10

KVARTAL

 

Sugu

kõik

1

Mees

2

Naine

YEARBIR

11/14

KVARTAL

 

Sünniaasta

kõik

 

Sisestatakse sünniaasta 4 numbrikohta

DATEBIR

15

KVARTAL

 

Sünnikuupäev vaatlusperioodi lõpu suhtes

kõik

1

Isiku sünnipäev satub 1. jaanuari ja vaatlusnädala lõpu vahele

2

Isiku sünnipäev satub vaatlusnädala järgsele ajale

MARSTAT

16

AASTA

 

Perekonnaseis

kõik

1

Vallaline

2

Abielus

3

Lesk

4

Lahutatud või seaduslikult lahus elav

tühi

Vastus puudub

NATIONAL

17/18

KVARTAL

 

Kodakondsus

kõik

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

YEARESID

19/20

KVARTAL

 

Selles riigis elatud aastad

kõik

00

Sündinud selles riigis

01-99

Selles riigis elatud aastate arv

tühi

Vastus puudub

COUNTRYB

21/22

KVARTAL

 

Sünniriik

YEARESID≠00

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (col.19/20=00)

tühi

Vastus puudub

PROXY

23

KVARTAL

 

Vaatluses osalemise kirjeldus

kõik 15-aastased või vanemad

1

Otsene osalemine

2

Osalemine leibkonna muu liikme kaudu

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HÕIVESEISUND

WSTATOR

24

KVARTAL

 

Hõiveseisund vaatlusnädala jooksul

kõik 15-aastased või vanemad

1

Tegi vaatlusnädala jooksul mis tahes palgalist või tulutoovat tööd ühe tunni või enam (sh palgata peretöötajad, kuid välja arvatud ajateenijad kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl)

2

Ei töötanud, kuid omas töökohta või ettevõtet, millest ta oli vaatlusnädala jooksul eemal (sh palgata peretöötajad, kuid välja arvatud ajateenijad kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl)

3

Ei töötanud sundpuhkusele saatmise tõttu

4

Oli ajateenija kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl

5

Muu (15-aastane või vanem), kes vaatlusnädala jooksul ei töötanud ega omanud töökohta või ettevõtet

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

NOWKREAS

25/26

KVARTAL

 

Mittetöötamise põhjus, kui töökoht oli olemas

WSTATOR=2

00

Halb ilm

01

Tööseisak tehnilistel või majanduslikel põhjustel

02

Töövaidlus

03

Õppimine või väljaõpe

04

Enda haigestumine, vigastus või ajutine töövõimetus

05

Rasedus- ja sünnituspuhkus

06

Lapsehoolduspuhkus

07

Puhkus

08

Kompensatsioonipuhkus (libiseva tööajaga või fikseeritud aasta töötundidega lepingu raames)

09

Muud põhjused (nt isiklikud või perekondlikud kohustused)

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,3-5,9)

PÕHITÖÖKOHA ANDMED

STAPRO

27

KVARTAL

 

Tööalane staatus

WSTATOR=1,2

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SIGNISAL

28

KVARTAL

 

Jätkuv palgasaamine

(WSTATOR=2 ja NOWKREAS≠04 ja NOWKREAS≠05 ja STAPRO=3) või WSTATOR=3

1

Kuni kolmekuuline töölt eemalolek

2

Enam kui kolmekuuline töölt eemalolek ning palga või sotsiaaltoetuste saamine suuruses, mis vastab poolele või enamale ametipalgale

3

Enam kui kolmekuuline töölt eemalolek ning palga või sotsiaaltoetuste saamine suuruses, mis vastab vähem kui poolele palgale

4

Ei oska öelda

9

Mittekohaldatav WSTATOR≠2 või NOWKREAS=04 või NOWKREAS=05 või STAPRO≠3) ja WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KVARTAL

 

Kohaliku üksuse tegevusala

WSTATOR=1,2

 

NACE Rev. 2, kodeeritud 2 või võimalusel 3 numbrikohaga

000

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

ISCO4D

32/35

KVARTAL

 

Amet

WSTATOR=1,2

 

ISCO-88 (KOM), kodeeritud 3 või võimalusel 4 numbrikohaga

9999

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SUPVISOR

36

AASTA

 

Järelevalvekohustused

STAPRO=3

1

Jah

2

Ei

9

STAPRO≠3

tühi

Vastus puudub

SIZEFIRM

37/38

AASTA

 

Kohalikus üksuses töötavate isikute arv

STAPRO=1,3,4, tühi

01-10

Täpne isikute arv, kui neid on 1–10

11

11–19 isikut

12

20–49 isikut

13

50 või rohkem isikut

14

Ei oska öelda, kuid vähem kui 11 isikut

15

Ei oska öelda, kuid enam kui 10 isikut

99

Mittekohaldatav (STAPRO=2,9)

tühi

Vastus puudub

COUNTRYW

39/40

KVARTAL

 

Riik, kus töökoht asub

WSTATOR=1,2

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

REGIONW

41/42

KVARTAL

 

Piirkond, kus töökoht asub

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

YSTARTWK

43/46

KVARTAL

 

Aasta, mil isik asus tööle selle tööandja juures või füüsilisest isikust ettevõtjana

WSTATOR=1,2

 

Sisestage vastava aasta 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

MSTARTWK

47/48

KVARTAL

 

Kuu, mil isik asus tööle selle tööandja juures või füüsilisest isikust ettevõtjana

YSTARTWK≠9999, tühi & REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Sisestage vastava kuu number

99

Mittekohaldatav (YSTARTWK=9999, tühi või REFYEAR-YSTARTWK>2)

tühi

Vastus puudub

WAYJFOUN

49

AASTA

 

Riikliku tööturuasutuse kaasamine mis tahes ajahetkel praeguse töökoha leidmiseks

STAPRO=3 & on alustanud sellel töökohal viimase 12 kuu jooksul kuud

0

Ei

1

Jah

9

STAPRO≠3 või on alustanud sellel töökohal enam kui üks aasta tagasi

tühi

Vastus puudub

FTPT

50

KVARTAL

 

Täisaja/osaaja eristamine

WSTATOR=1,2

1

Täisajatöö

2

Osaajatöö

9

WSTATOR≠1,2

tühi

Vastus puudub

FTPTREAS

51

AASTA

 

Osaajatöö põhjused

FTPT=2

 

Osaajatöö on võetud järgmistel põhjustel:

1

Isik omandab kooliharidust või osaleb väljaõppel

2

Enda haiguse või töövõimetuse tõttu

3

Laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

4

Muud isiklikud või perekondlikud põhjused

5

Isik ei suutnud leida täisajatööd

6

Muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (FTPT≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMP

52

KVARTAL

 

Töö pidevus

STAPRO=3

1

Isikul on alaline töökoht või tähtajatu tööleping

2

Isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

TEMPREAS

53

AASTA

 

Põhjused, miks isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping

TEMP=2

 

Isikul on ajutine töökoht või tähtajaline tööleping, sest:

1

Tegemist on väljaõppeperioodi hõlmava lepinguga (praktikandid, stažöörid, teadusassistendid jne)

2

Isik ei suutnud leida alalist töökohta

3

Isik ei soovinud alalist töökohta

4

Tegemist on lepingulise katseajaga

9

Mittekohaldatav (TEMP≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMPDUR

54

KVARTAL

 

Ajutise töö või tähtajalise töölepingu kogukestus

TEMP=2

1

Vähem kui 1 kuu

2

1–3 kuud

3

4–6 kuud

4

7–12 kuud

5

13–18 kuud

6

19–24 kuud

7

25–36 kuud

8

Enam kui 3 aastat

9

Mittekohaldatav (TEMP≠2)

tühi

Vastus puudub

TEMPAGCY

55

AASTA

 

Leping ajutist tööd vahendava asutusega

STAPRO=3

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

EBATÜÜPILINE TÖÖ

SHIFTWK

56

AASTA

 

Vahetustega töö

STAPRO=3

1

Isik teeb vahetustega tööd

3

Isik ei tee mitte kunagi vahetustega tööd

9

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

EVENWK

57

AASTA

 

Õhtune töö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt õhtuti

2

Isik töötab mõnikord õhtuti

3

Isik ei tööta mitte kunagi õhtuti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

NIGHTWK

58

AASTA

 

Öötöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt öösiti

2

Isik töötab mõnikord öösiti

3

Isik ei tööta mitte kunagi öösiti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SATWK

59

AASTA

 

Laupäevatöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt laupäeviti

2

Isik töötab mõnikord laupäeviti

3

Isik ei tööta mitte kunagi laupäeviti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

SUNWK

60

AASTA

 

Pühapäevatöö

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt pühapäeviti

2

Isik töötab mõnikord pühapäeviti

3

Isik ei tööta mitte kunagi pühapäeviti

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

TÖÖTUNNID

HWUSUAL

61/62

KVARTAL

 

Nädala tavaline tööaeg tundides põhitöökohal

WSTATOR=1,2

00

Tavalist tööaega tundides ei saa määrata, sest see muutub nädalate või kuude lõikes märgatavalt

01-98

Põhitöökohal tavaliselt töötatud töötundide arv

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HWACTUAL

63/64

KVARTAL

 

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides põhitöökohal

WSTATOR=1,2

00

Isikul oli töökoht või ettevõte, kuid ta ei töötanud vaatlusnädala jooksul põhitöökohal üldse

01-98

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides põhitöökohal

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HWOVERP

65/66

KVARTAL

 

Põhitöökohal tasustatud ületunnid vaatlusnädalal

STAPRO=3

00-98

Tasustatud ületundide arv

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

HWOVERPU

67/68

KVARTAL

 

Põhitöökohal tasustamata ületunnid vaatlusnädalal

STAPRO=3

00-98

Tasustamata ületundide arv

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

HOURREAS

69/70

KVARTAL

 

Peamine põhjus, miks tegelik tööaeg vaatlusnädala jooksul erines isiku tavapärasest tööajast

HWUSUAL=00-98 & HWACTUAL=00-98 & WSTATOR=1

 

Isik on töötanud tavalisest rohkem järgneva tõttu:

01

paindlik tööaeg

16

ületunnitöö

02

muud põhjused

 

Isik on töötanud tavalisest vähem järgneva tõttu:

03

halvad ilmastikuolud

04

tööseisak tehnilistel või majanduslikel põhjustel

05

töövaidlus

06

õppimine või väljaõpe

07

paindlik tööaeg

08

enda haigestumine, vigastus või ajutine töövõimetus

09

sünnitus- või lapsehoolduspuhkus

10

erakorraline puhkus isiklikel või perekondlikel põhjustel

11

põhipuhkus

12

riigipühad

13

uuele töökohale asumine/töökoha muutus vaatlusnädala jooksul

14

töökohalt lahkumine vaatlusnädala jooksul ilma uuele asumata

15

muud põhjused

97

Isik, kelle tööaeg tundides oli vaatlusnädalal nagu tavaliselt (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Isik, kelle tööaeg tundides varieerub märgatavalt nädalate või kuude lõikes ning kes ei teatanud tegeliku ja tavalise tööaja erinevuse põhjust (HWUSUAL=00 & HOURREAS#01-16)

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=2-5,9 või HWUSUAL=tühi või HWACTUAL=tühi)

tühi

Vastus puudub

WISHMORE

71

KVARTAL

 

Soov töötada praegusest tööajast enam

(WSTATOR=1 või WSTATOR=2)

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

WAYMORE

72

AASTA

 

Mil viisil soovib isik töötada rohkem?

WISHMORE=1

1

Lisatöökohaga

2

Töökohaga, kus saab teha enam töötunde kui praegusel töökohal

3

Ainult praegusel töökohal

4

Mis tahes ülalnimetatud viisil

9

Mittekohaldatav (WISHMORE≠1)

tühi

Vastus puudub

HWWISH

73/74

KVARTAL

 

Isiku soovitud kogutööaeg tundides

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

01-98

Soovitud tööaeg tundides kokku

99

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

HOMEWK

75

AASTA

 

Töötamine kodus

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isik töötab tavaliselt kodus

2

Isik töötab mõnikord kodus

3

Isik ei tööta mitte kunagi kodus

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

LOOKOJ

76

KVARTAL

 

Uue töökoha otsimine

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

0

Isik ei otsi uut töökohta

1

Isik otsib uut töökohta

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

LOOKREAS

77

AASTA

 

Uue töökoha otsimise põhjused

LOOKOJ=1

1

risk või kindel teadmine praeguse töökoha kaotusest või lõppemisest

2

praegust töökohta peetakse ajutiseks töökohaks

3

otsitakse lisatöökohta, kogumaks enam töötunde kui praegusel töökohal

4

otsitakse töökohta, kus töötundide arv oleks suurem kui praegusel töökohal

5

otsitakse töökohta, kus töötundide arv oleks väiksem kui praegusel töökohal

6

soov saada paremaid töötingimusi (nt palk, töö- või töölejõudmiseks kuluv aeg, töö kvaliteet)

7

muud põhjused

9

Mittekohaldatav (LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

TEINE TÖÖKOHT

EXIST2J

78

KVARTAL

 

Enam kui ühe töökoha või ettevõtte olemasolu

WSTATOR=1 või WSTATOR=2

1

Isikul oli vaatlusnädala jooksul ainult üks töökoht või ettevõte

2

Isikul oli vaatlusnädala jooksul rohkem kui üks töökoht või ettevõte (mitte töökoha või ettevõtte vahetuse tõttu)

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=3-5,9)

tühi

Vastus puudub

STAPRO2J

79

KVARTAL

 

Tööalane staatus (teisel töökohal)

EXIST2J=2

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

NACE2J2D

80/81

KVARTAL

 

Kohaliku üksuse tegevusala (teisel töökohal)

EXIST2J=2

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

HWACTUA2

82/83

KVARTAL

 

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides teisel töökohal

EXIST2J=2

00

Isik ei töötanud vaatlusnädala jooksul teisel töökohal

01-98

Vaatlusnädala tegelik tööaeg tundides teisel töökohal

99

Mittekohaldatav (EXIST2J=1,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

MITTETÖÖTAVA ISIKU EELNEV TÖÖKOGEMUS

EXISTPR

84

KVARTAL

 

Eelneva töökogemuse olemasolu

WSTATOR=3-5

0

Isik ei ole mitte kunagi olnud töösuhtes (läbinisti juhutöid, nagu näiteks suvevaheajal töötamist, kohustuslikku sõjaväeteenistust või üldkasulikku tööd ei loeta töösuhteks)

1

Isik on juba olnud töösuhtes (läbinisti juhutöid, nagu näiteks suvevaheajal töötamist, kohustuslikku sõjaväeteenistust või üldkasulikku tööd ei loeta töösuhteks)

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,2 või 9)

tühi

Vastus puudub

YEARPR

85/88

KVARTAL

 

Aasta, mil isik viimati töötas

EXISTPR=1

 

Sisestage aasta, mil isik viimati töötas, 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9 tühi)

tühi

Vastus puudub

MONTHPR

89/90

KVARTAL

 

Kuu, mil isik viimati töötas

YEARPR≠9999, tühi & REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Sisesta kuu number, mil isik viimati töötas

99

Mittekohaldatav (YEARPR=9999, tühi või REFYEAR-YEARPR>2)

tühi

Vastus puudub

LEAVREAS

91/92

AASTA

 

Viimasest töökohast või ettevõttest lahkumise peapõhjus

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

00

Töölt vabastatud või koondatud

01

Tähtajaline töö lõppes

02

Laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

03

Muud isiklikud või perekondlikud kohustused

04

Enda haigestumine või töövõimetus

05

Õppimine või väljaõpe

06

Ennetähtaegselt pensionile jäämine

07

Korraline pensionile jäämine

08

Kohustuslik sõjaväeteenistus või üldkasulik töö

09

Muud põhjused

99

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

STAPROPR

93

KVARTAL ainult juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

AASTA muul juhul

 

Ametikoht viimases töökohas

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

NACEPR2D

94/95

KVARTAL juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

AASTA muul juhul

 

Kohaliku üksuse, kus isik viimati töötas, tegevusala

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

ISCOPR3D

96/98

KVARTAL juhul, kui on töötanud viimase 12 kuu jooksul

Muul juhul AASTA

 

Amet viimases töökohas

EXISTPR=1 ja REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Mittekohaldatav (EXISTPR=0,9, tühi, või EXISTPR=1 ja ei ole töötanud viimase 8 aasta jooksul)

tühi

Vastus puudub

TÖÖKOHA OTSIMINE

SEEKWORK

99

KVARTAL

 

Töökoha otsimine eelneva nelja nädala jooksul

(WSTATOR=3-5 või SIGNISAL=3) ja Age<75

1

Isik on juba leidnud töökoha, kus saab alustada vähemalt 3 kuu jooksul

2

Isik on juba leidnud töökoha, kus saab alustada rohkem kui 3 kuu pärast ja ei otsi töösuhet

3

Isik ei otsi tööd ja ei ole leidnud töökohta hiljem alustamiseks

4

Isik otsib tööd

9

Mittekohaldatav (WSTATOR=1,2 või 9 ja SIGNISAL≠3) või vanuses 75 või enam

SEEKREAS

100

AASTA

 

Põhjused, miks isik ei otsi tööd

SEEKWORK=3

 

Isik ei otsi tööd, sest:

1

ootab tagasikutsumist tööle (sundpuhkusel isikud)

2

enda haigestumise või töövõimetuse tõttu

3

laste või töövõimetute täiskasvanute eest hoolitsemine

4

muude isiklike või perekondlike kohustuste tõttu

5

õppimise või väljaõppe tõttu

6

pensionile jäämise tõttu

7

veendumusest, et tööd ei pakuta

8

muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠3)

tühi

Vastus puudub

SEEKTYPE

101

KVARTAL

 

Otsitud (või leitud) töösuhte liik

SEEKWORK=1,2,4 või LOOKOJ=1

 

Otsitud töösuhe (SEEKWORK=1,2 puhul leitud töösuhe):

1

Füüsilisest isikust ettevõtjana

 

Palgatöötajana:

2

otsitakse ainult täisajatööd (või on juba leitud)

3

otsitakse täisajatööd, kuid kui seda ei pakuta, võetakse osaajatöö vastu

4

otsitakse osaajatööd, kuid kui seda ei pakuta, võetakse täisajatöö vastu

5

otsitakse ainult osaajatööd (või on juba leitud)

6

isik ei avaldanud, kas otsis täisaja- või osaajatööd (või on juba leidnud)

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,2,4 ja LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

SEEKDUR

102

KVARTAL

 

Tööotsingu kestus

SEEKWORK=1,4 või LOOKOJ=1

0

Pole veel otsingut alustanud

1

Alla 1 kuu

2

1-2 kuud

3

3-5 kuud

4

6-11 kuud

5

12-17 kuud

6

18-23 kuud

7

24-47 kuud

8

4 aastat või rohkem

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,4 ja LOOKOJ≠1)

tühi

Vastus puudub

VIIMASE NELJA NÄDALA JOOKSUL KASUTATUD MEETODID TÖÖ LEIDMISEKS

METHODA

103

KVARTAL

 

Kontakteerus riikliku tööturuasutusega töö leidmiseks

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KVARTAL

 

Kontakteerus personaliotsingufirmaga töö leidmiseks

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KVARTAL

 

Pöördus vahetult tööandjate poole

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KVARTAL

 

Uuris sõpradelt, sugulastelt, ametiühingutelt jne.

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KVARTAL

 

Pani kuulutused ajalehte või ajakirja või vastas neile

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KVARTAL

 

Uuris kuulutusi ajalehtedes ja ajakirjades

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KVARTAL

 

Tegi testi, käis intervjuul või eksamil

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KVARTAL

 

Otsis maad, tööruume või seadmeid

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KVARTAL

 

Taotles lube, litsentse, rahalisi vahendeid

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KVARTAL

 

Töökohataotluse tulemuste ootamine

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KVARTAL

 

Kontaktivõtu ootamine riiklikust tööturuasutusest

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KVARTAL

 

Avalikku sektorisse kandideerimise tulemuste ootamine

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KVARTAL

 

Kasutas muud meetodit

SEEKWORK=4 või LOOKOJ=1

0

Ei

1

Jah

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠4 ja LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KVARTAL

 

Nende isikute soov töötada, kes tööd ei otsi

SEEKWORK=3

 

Isik ei otsi tööd:

1

aga soovib siiski tööd saada

2

ja ei soovi tööd saada

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠3)

tühi

Vastus puudub

AVAILBLE

117

KVARTAL

 

Valmidus asuda tööle kahe nädala jooksul

SEEKWORK=1,4 või WANTWORK=1, tühi või WISHMORE=1

 

Kui töö leitaks praegu:

1

Isik saab tööle asuda kohe (2 nädala jooksul)

2

Isik ei saa kohe (2 nädala jooksul) tööle asuda

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK≠1,4 ja WANTWORK≠1, tühi ja WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

AASTA

 

Põhjused, miks ei olda valmis tööle asuma 2 nädala jooksul

AVAILBLE=2

 

Isik ei saa kohe (2 nädala jooksul) tööle asuda, sest:

1

ta peab lõpetama õppimise või väljaõppe

2

ta peab lõpetama kohustusliku sõjaväeteenistuse või üldkasuliku töö

3

tal pole võimalik praegusest töösuhtest kahe nädala jooksul lahkuda etteteatamisaja tõttu

4

isiklike või perekondlike kohustuste tõttu (sealhulgas rasedus ja sünnitus)

5

enda haigestumise või töövõimetuse tõttu

6

muudel põhjustel

9

Mittekohaldatav (AVAILBLE≠2)

tühi

Vastus puudub

PRESEEK

119

AASTA

 

Olukord vahetult enne seda, mil isik hakkas otsima tööd (või ootas uuele tööle asumist)

SEEKWORK=1,2,4

1

Isik töötas (sh praktikandid, stažöörid)

2

Isik õppis päevase või statsionaarse õppevormiga õppeasutuses (v.a praktikandid, stažöörid)

3

Isik oli ajateenija kohustuslikus sõjaväeteenistuses või üldkasulikul tööl

4

Isikul olid kodused/perekondlikud kohustused

5

Muu (nt pensionile jäänud)

9

Mittekohaldatav (SEEKWORK=3,9)

tühi

Vastus puudub

NEEDCARE

120

AASTA

 

Vajadus hooldusteenuste järele

FTPTREAS=3 või SEEKREAS=3

 

Isik ei ole otsinud töökohta või töötab osaajaga, sest:

1

sobiv hooldeteenindus lastele puudub või on liiga kallis

2

sobiv hooldeteenindus haigetele, vaeguritele või vanuritele puudub või on liiga kallis

3

puudub sobiv hooldeteenindus nii lastele kui haigetele, vaeguritele või vanuritele või hooldeteenindus on liiga kallis

4

hooldeteenused ei mõjuta otsust töötada osaajaga või mitte otsida töökohta

9

Mittekohaldatav (FTPTREAS≠3 ja SEEKREAS≠3)

tühi

Vastus puudub

REGISTER

121

AASTA

 

Registreerumine riiklikus tööturuasutuses

kõik 15- kuni 74-aasta vanused

1

Isik on registreerunud riiklikus tööturuasutuses ja saab hüvitist või toetust

2

Isik on registreerunud riiklikus tööturuasutuses, kuid ei saa hüvitist või toetust

3

Isik ei ole registreerunud riiklikus tööturuasutuses, kuid saab hüvitist või toetust

4

Isik ei ole registreerunud riiklikus tööturuasutuses ja ei saa hüvitist või toetust

9

Mittekohaldatav (noorem kui 15-aastane või vanem kui 75-aastane isik)

tühi

Vastus puudub

PEAMINE HÕIVESEISUND

MAINSTAT (optional)

122

AASTA

 

Peamine hõiveseisund

kõik 15-aastased või vanemad

1

Töötab (ka tasustamata töö pereettevõttes või talumajapidamises), sealhulgas praktikandiaeg või tasustatud stažeerimine jne.

2

Töötu

3

Õpilane, üliõpilane, täiendõpe, tasustamata töökogemus

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil või loobunud ettevõtlusest

5

Alaliselt töövõimetu

6

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses

7

Kodune

8

Muu mitteaktiivne isik

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HARIDUS JA KOOLITUS

EDUCSTAT

123

KVARTAL

 

Õpilane, üliõpilane või praktikant omandamas korralist haridust viimase nelja nädala jooksul

kõik 15-aastased või vanemad

1

On olnud õpilane, üliõpilane või praktikant

3

Isik omandamas korralist haridust, kuid puhkusel

2

Ei ole olnud õpilane, üliõpilane või praktikant

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

EDUCLEVL

124

KVARTAL

 

Haridus- või väljaõppe tase

EDUCSTAT=1 või 3

1

ISCED 1

2

ISCED 2

3

ISCED 3

4

ISCED 4

5

ISCED 5

6

ISCED 6

9

Mittekohaldatav (EDUCSTAT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

EDUCFILD (optional)

125/127

AASTA

 

Hariduse või väljaõppe valdkond

EDUCSTAT=1 või 3 ja HATLEVEL=3 kuni 6

000

Üldharidus

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus)

460

Matemaatika ja statistika

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus

600

Põllumajandus ja veterinaaria

700

Tervishoid ja hoolekanne

800

Teenused

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (EDUCSTAT=2,9, tühi või EDUCLEVL≠(3 kuni 6))

tühi

Vastus puudub

COURATT

128

KVARTAL

 

Kas te olete viimase nelja nädala jooksul osalenud mis tahes kursusel, seminaril, konverentsil või olete võtnud eratunde või saanud väljaõpet väljaspool korralist haridussüsteemi (edaspidi „koolitus”)?

Kõik 15-aastased või vanemad

1

Jah

2

Ei

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

COURLEN

129/131

KVARTAL

 

Viimase nelja nädala jooksul koolitusele kulutatud aeg tundides

COURATT=1

3 numbrit

Aeg tundides

999

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURPURP (optional)

132

AASTA

 

Viimase koolituse eesmärk

COURATT=1

1

Peamiselt tööga seotud (ametialane)

2

Peamiselt isiklik/ühiskondlik

9

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURFILD (optional)

133/135

AASTA

 

Viimase koolituse valdkond

COURATT=1

000

Üldharidus

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus)

460

Matemaatika ja statistika

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus

600

Põllumajandus ja veterinaaria

700

Tervishoid ja hoolekanne

800

Teenused

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

COURWORH (optional)

136

AASTA

 

Kas viimane koolitus toimus tasustatud tööajal?

COURATT=1

1

Ainult tasustatud tööajal

2

Enamasti tasustatud tööajal

3

Enamasti väljaspool tasustatud tööaega

4

Ainult väljaspool tasustatud tööaega

5

Sel ajal töökoht puudus

9

Mittekohaldatav (COURATT=2,9, tühi)

tühi

Vastus puudub

HATLEVEL

137/138

KVARTAL

 

Lõpetatud haridusasutuse või väljaõppe kõrgeim tase

Kõik 15-aastased või vanemad

00

Formaalne haridus puudub või on allpool ISCED 1

11

ISCED 1

21

ISCED 2

22

ISCED 3c (vähem kui kaks aastat)

31

ISCED 3c (kaks aastat ja enam)

32

ISCED 3 a, b

30

ISCED 3 (a, b või c eristamine pole võimalik, 2 aastat või rohkem)

41

ISCED 4a, b

42

ISCED 4c

43

ISCED 4 (a, b või c eristamine pole võimalik)

51

ISCED 5b

52

ISCED 5a

60

ISCED 6

99

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

HATFIELD

139/141

AASTA

 

Kõrgeima lõpetatud haridusastme või väljaõppe valdkond

HATLEVEL=22 kuni 60

000

Üldharidus (1)

100

Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (1)

200

Humanitaarteadused, keeled ja kunst (1)

222

Võõrkeeled

300

Sotsiaalteadused, majandus ja õigusteadus (1)

400

Täppisteadused, matemaatika ja arvutiõpetus (1)

420

Bioteadused (sealhulgas bioloogia ja keskkonnateadus) (1)

440

Reaalteadused (sealhulgas füüsika, keemia ja geoteadus) (1)

460

Matemaatika ja statistika (1)

481

Informaatika

482

Arvutiõpe

500

Tehnika, tootmine ja ehitus (1)

600

Põllumajandus ja veterinaaria (1)

700

Tervishoid ja hoolekanne (1)

800

Teenused (1)

900

Ei ole teada

999

Mittekohaldatav (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, tühi)

tühi

Vastus puudub

HATYEAR

142/145

AASTA

 

Aasta, mil kõrgeima taseme haridusasutus või väljaõpe lõpetati

HATLEVEL=11-60

 

Aasta, mil kõrgeima taseme haridusasutus või väljaõpe edukalt lõpetati, 4 numbrikohta

9999

Mittekohaldatav (HATLEVEL=00, 99, tühi)

tühi

Vastus puudub

TEGEVUS ÜKS AASTA ENNE VAATLUST

WSTAT1Y

146

AASTA

 

Tegevus üks aasta enne vaatlust

kõik 15-aastased või vanemad

1

Töötab (ka tasustamata töö pereettevõttes või talumajapidamises), sealhulgas praktikandiaeg või tasustatud stažeerimine jne.

2

Töötu

3

Õpilane, üliõpilane, täiendõpe, tasustamata töökogemus

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil või loobunud ettevõtlusest

5

Alaliselt töövõimetu

6

Kohustuslikus sõjaväeteenistuses

7

Kodune

8

Muu mitteaktiivne isik

9

Mittekohaldatav (alla 15-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

STAPRO1Y

147

AASTA

 

Tööalane staatus üks aasta enne vaatlust

WSTAT1Y=1

1

Füüsilisest isikust ettevõtja palgalise tööjõuga

2

Füüsilisest isikust ettevõtja ilma palgalise tööjõuta

3

Palgatöötaja

4

Palgata peretöötaja

9

Mittekohaldatav (WSTAT1Y≠1)

tühi

Vastus puudub

NACE1Y2D

148/149

AASTA

 

Kohaliku üksuse, kus isik töötas üks aasta enne vaatlust, tegevusala

WSTAT1Y=1

 

NACE Rev. 2

00

Mittekohaldatav (WSTAT1Y≠1)

tühi

Vastus puudub

COUNTR1Y

150/151

AASTA

 

Elukohariik üks aasta enne vaatlust

Kõik 1-aastased või vanemad

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

99

Mittekohaldatav (alla 1-aastane laps)

tühi

Vastus puudub

REGION1Y

152/153

AASTA

 

Elukoha piirkond üks aasta enne vaatlust

Kõik 1-aastased või vanemad

 

NUTS 2

99

Mittekohaldatav (isik on muutnud elukohariiki või alla üheaastane laps)

tühi

Vastus puudub

TULUD

INCDECIL

154/155

AASTA

 

Igakuine (neto-)palk põhitöökohalt

STAPRO=3

01-10

Detsiilide järjekord

99

Mittekohaldatav (STAPRO≠3)

tühi

Vastus puudub

KÜSITLUSE TEHNILISED ÜKSIKASJAD

REFYEAR

156/159

KVARTAL

 

Vaatlusaasta

kõik

 

Aasta 4 numbrikohta

REFWEEK

160/161

KVARTAL

 

Vaatlusnädal

kõik

 

Esmaspäevast pühapäevani kestva nädala number

INTWEEK

162/163

KVARTAL

 

Intervjuunädal

kõik

 

Esmaspäevast pühapäevani kestva nädala number

COUNTRY

164/165

KVARTAL

 

Riik

kõik

 

Kodeerimiseks vaata ISO riikide klassifikatsiooni

REGION

166/167

KVARTAL

 

Leibkonna piirkond

kõik

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KVARTAL

 

Linnastumise aste

kõik

1

Tiheasustusega piirkond

2

Keskmise asustusega piirkond

3

Hõreasustusega piirkond

HHNUM

169/174

KVARTAL

 

Leibkonna järjekorranumber

kõik

 

Järjekorranumbreid jaotavad riiklikud statistikaasutused ning need jäävad kõikidel etappidel samaks.

 

Sama leibkonna eri liikmeid puudutavad andmestikud kannavad sama järjekorranumbrit.

HHTYPE

175

KVARTAL

 

Leibkonna liik

kõik

1

Isik elab tavaleibkonnas (või püsivalt hotellis) ja teda vaadeldakse selles leibkonnas

2

Isik elab asutuses ja teda vaadeldakse selles asutuses

3

Isik elab asutuses, kuid teda vaadeldakse selles tavaleibkonnas

4

Isik elab muus tavaleibkonnas riigi territooriumil, kuid teda vaadeldakse päritoluleibkonnas

HHINST

176

KVARTAL

 

Asutuse liik

HHTYPE=2,3

1

Haridusasutus

2

Haigla

3

Muu hoolekandeasutus

4

Religioosne asutus (kui ei ole hõlmatud kategooriatega 1–3)

5

Tööliste ühiselamu, töökohad ehitusplatsidel, üliõpilaste ühiselamu, ülikoolimajutus jne

6

Sõjaväeasutus

7

Muu (nt vangla)

9

Mittekohaldatav (HHTYPE≠1,4)

tühi

Vastus puudub

COEFFY

177/182

AASTA

 

Aasta statistiline kaal

kõik

0000-9999

Veerud 177-180 sisaldavad täisarve

00-99

Veerud 181-182 sisaldavad kümnendkohti

COEFFQ

183/188

KVARTAL

 

Kvartali statistiline kaal

kõik

0000-9999

Veerud 183-186 sisaldavad täisarve

00-99

Veerud 187-188 sisaldavad kümnendkohti

COEFFH

189/194

AASTA

 

Leibkonna vaatlustunnuste valimi aastai statistiline kaal (üksikisikute valimi puhul)

 

0000-9999

Veerud 189-192 sisaldavad täisarve

 

00-99

Veerud 193-194 sisaldavad kümnendkohti

 

INTWAVE

195

KVARTAL

 

Vaatlusetapi järjenumber

kõik

1-8

Etapi järjenumber

INTQUEST

196

KVARTAL

 

Kasutatud küsimustik

kõik

1

Ainult tuumikmuutujad

2

Kogu küsimustik


(1)  Või ISCED 1997 alljaotised – hariduse valdkond – kodeeritud 3 numbrikohaga.


26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/85


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 378/2008,

25. aprill 2008,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta aprilli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse määruse IX lisale ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 60/2008, (4) millega avatakse Ameerika Ühendriikidest pärit kroovitud või poolkroovitud riisi imporditariifikvoodile eri alaperiood veebruariks 2008, ning sätestatakse nende korraldus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 327/1998 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud Taist, Austraaliast ning mujalt kui Taist, Austraaliast ja Ameerika Ühendriikidest pärit riisi kvootide teine alaperiood on aprill. Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud Ameerika Ühendriikidest pärit riisi kvoodi kolmas alaperiood on aprill.

<