ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 93

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
4. aprill 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 310/2008, 3. aprill 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 311/2008, 3. aprill 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 312/2008, 3. aprill 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 297/95, kohandades Euroopa Ravimiameti lõivusid inflatsioonimäärale

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 313/2008, 3. aprill 2008, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1445/95 seoses Brasiiliast pärit veiseliha impordinõuetega

11

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/42/EÜ, 3. aprill 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi II ja III lisa kohandamiseks tehnika arenguga ( 1 )

13

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/286/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. märts 2008, millega muudetakse otsuses 2007/176/EÜ esitatud elektrooniliste sidevõrkude, -teenuste ning nendega seotud vahendite ja teenuste standardite ja/või spetsifikaatide loetelu (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1001 all)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 3. aprill 2008, 2008. aasta toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahendeid käsitleva tööprogrammi rahastamise kohta

25

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) parandus (ELT L 255, 30.9.2005)

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 310/2008,

3. aprill 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. aprillil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 3. aprilli 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 311/2008,

3. aprill 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 318/2007, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil ühendusse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõike 3 teist lõiku ja artikli 10 lõike 4 esimest lõiku,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 18 lõike 1 neljandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 318/2007 (3) on sätestatud ühendusse imporditavate muude lindude kui kodulindude suhtes loomatervishoiunõuded ja selliste lindude suhtes pärast importimist kohaldatavad karantiinitingimused.

(2)

Selle määruse V lisas on esitatud nende karantiiniasutuste ja -keskuste loend, mille liikmesriikide pädevad asutused on kiitnud heaks teatavate muude lindude kui kodulindude impordi tarvis.

(3)

Tšehhi Vabariik, Austria ja Ühendkuningriik on vaadanud üle oma heakskiidetud karantiiniasutused ja -keskused ning on saatnud komisjonile nende karantiiniasutuste ja -keskuste ajakohastatud loendi. Määruse (EÜ) nr 318/2007 V lisas esitatud heakskiidetud karantiiniasutuste ja -keskuste loendit tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 318/2007 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2007 V lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(3)  ELT L 84, 24.3.2007, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 86/2008 (ELT L 27, 31.1.2008, lk 8).


LISA

„V LISA

Artikli 6 lõikes 1 osutatud heakskiidetud asutuste ja keskuste loend

Riigi ISO-kood

Riigi nimi

Karantiiniasutuse või -keskuse loanumber

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

KÜPROS

CB 0011

CY

KÜPROS

CB 0012

CY

KÜPROS

CB 0061

CY

KÜPROS

CB 0013

CY

KÜPROS

CB 0031

CZ

TŠEHHI VABARIIK

21750016

CZ

TŠEHHI VABARIIK

21750027

CZ

TŠEHHI VABARIIK

21750050

CZ

TŠEHHI VABARIIK

61750009

DE

SAKSAMAA

BB-1

DE

SAKSAMAA

BW-1

DE

SAKSAMAA

BY-1

DE

SAKSAMAA

BY-2

DE

SAKSAMAA

BY-3

DE

SAKSAMAA

BY-4

DE

SAKSAMAA

HE-1

DE

SAKSAMAA

HE-2

DE

SAKSAMAA

NI-1

DE

SAKSAMAA

NI-2

DE

SAKSAMAA

NI-3

DE

SAKSAMAA

NW-1

DE

SAKSAMAA

NW-2

DE

SAKSAMAA

NW-3

DE

SAKSAMAA

NW-4

DE

SAKSAMAA

NW-5

DE

SAKSAMAA

NW-6

DE

SAKSAMAA

NW-7

DE

SAKSAMAA

NW-8

DE

SAKSAMAA

RP-1

DE

SAKSAMAA

SN-1

DE

SAKSAMAA

SN-2

DE

SAKSAMAA

TH-1

DE

SAKSAMAA

TH-2

ES

HISPAANIA

ES/01/02/05

ES

HISPAANIA

ES/05/02/12

ES

HISPAANIA

ES/05/03/13

ES

HISPAANIA

ES/09/02/10

ES

HISPAANIA

ES/17/02/07

ES

HISPAANIA

ES/04/03/11

ES

HISPAANIA

ES/04/03/14

ES

HISPAANIA

ES/09/03/15

ES

HISPAANIA

ES/09/06/18

ES

HISPAANIA

ES/10/07/20

FR

PRANTSUSMAA

38.193.01

GR

KREEKA

GR.1

GR

KREEKA

GR.2

HU

UNGARI

HU12MK001

IE

IIRIMAA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITAALIA

003AL707

IT

ITAALIA

305/B/743

IT

ITAALIA

132BG603

IT

ITAALIA

170BG601

IT

ITAALIA

233BG601

IT

ITAALIA

068CR003

IT

ITAALIA

006FR601

IT

ITAALIA

054LCO22

IT

ITAALIA

I – 19/ME/01

IT

ITAALIA

119RM013

IT

ITAALIA

006TS139

IT

ITAALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

MADALMAAD

NL-13000

NL

MADALMAAD

NL-13001

NL

MADALMAAD

NL-13002

NL

MADALMAAD

NL-13003

NL

MADALMAAD

NL-13004

NL

MADALMAAD

NL-13005

NL

MADALMAAD

NL-13006

NL

MADALMAAD

NL-13007

NL

MADALMAAD

NL-13008

NL

MADALMAAD

NL-13009

NL

MADALMAAD

NL-13010

PL

POOLA

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA

UK

ÜHENDKUNINGRIIK

21/07/01

UK

ÜHENDKUNINGRIIK

21/07/02

UK

ÜHENDKUNINGRIIK

01/08/01”


4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 312/2008,

3. aprill 2008,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 297/95, kohandades Euroopa Ravimiameti lõivusid inflatsioonimäärale

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrust (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimiametile makstavate lõivude kohta, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, (2) artikli 67 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „ravimiamet”) tulud koosnevad ühenduse toetusest ja tasudest, mida ettevõtted on maksnud. Nõukogu määruses (EÜ) nr 297/95 on sätestatud nimetatud lõivude kategooriad ja tasemed.

(2)

Määruse (EÜ) nr 297/95 artiklis 12 on sätestatud, et komisjon vaatab ravimiameti lõivud inflatsioonimäära seisukohast läbi ning uuendab neid.

(3)

Ravimiameti lõivusid kohandati inflatsioonimäärale viimati 2005. aastal. Seetõttu on vajalik nimetatud lõivud läbi vaadata, lähtudes ühenduse 2006. ja 2007. aasta inflatsioonimäärast.

(4)

Ühenduse inflatsioonimäär oli Euroopa Ühenduste Statistikaameti (Eurostat) avaldatud andmeil 2006. aastal 2,2 % ja 2007. aastal 2,3 %.

(5)

Lihtsuse mõttes tuleks kohandatud lõivutasemed ümardada lähima 100 euroni.

(6)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 297/95 vastavalt muuta.

(7)

Õiguskindluse nimel ei tuleks käesolevat määrust kohaldada nõuetekohaste taotluste suhtes, mis olid esitatud enne 1. aprilli 2008.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 297/95 artiklile 12 peab muudatus jõustuma 1. aprillist 2008, mistõttu on kohane, et käesolev määrus jõustuks võimalikult kiiresti ning kehtiks alates viidatud kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 297/95 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „232 000 eurot” summaga „242 600 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „23 200 eurot” summaga „24 300 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „90 000 eurot” summaga „94 100 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „150 000 eurot” summaga „156 800 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „9 000 eurot” summaga „9 400 eurot”;

neljandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

iii)

punkti c muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „69 600 eurot” summaga „72 800 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „17 400 kuni 52 200 eurot” vahemikuga „18 200 kuni 54 600 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „2 500 eurot” asendatakse summaga „2 600 eurot”;

summa „5 800 eurot” asendatakse summaga „6 100 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „69 600 eurot” summaga „72 800 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „17 400 kuni 52 200 eurot” vahemikuga „18 200 kuni 54 600 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „11 600 eurot” summaga „12 100 eurot”;

d)

lõikes 4 asendatakse summa „17 400 eurot” summaga „18 200 eurot”;

e)

lõikes 5 asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

f)

lõiget 6 muudetakse järgmiselt:

i)

esimeses lõigus asendatakse summa „83 200 eurot” summaga „87 000 eurot”;

ii)

teises lõigus asendatakse vahemik „20 800 kuni 62 400 eurot” vahemikuga „21 700 kuni 65 200 eurot”.

2)

Artiklis 4 asendatakse summa „58 000 eurot” summaga „60 600 eurot”.

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „116 000 eurot” summaga „121 300 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „11 600 eurot” summaga „12 100 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

neljandat lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „58 000 eurot” asendatakse summaga „60 600 eurot”;

summa „5 800 eurot” asendatakse summaga „6 100 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „58 000 eurot” summaga „60 600 eurot”;

teises lõigus asendatakse summa „98 000 eurot” summaga „102 500 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „11 600 eurot” summaga „12 100 eurot”;

neljandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

viiendat lõiku muudetakse järgmiselt:

summa „29 000 eurot” asendatakse summaga „30 300 eurot”;

summa „5 800 eurot” asendatakse summaga „6 100 eurot”;

iii)

punkti c muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „29 000 eurot” summaga „30 300 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „7 200 kuni 21 700 eurot” vahemikuga „7 500 kuni 22 700 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

punktis a asendatakse summa „2 500 eurot” summaga „2 600 eurot” ja summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

ii)

punkti b muudetakse järgmiselt:

esimeses lõigus asendatakse summa „34 800 eurot” summaga „36 400 eurot”;

teises lõigus asendatakse vahemik „8 700 kuni 26 100 eurot” vahemikuga „9 100 kuni 27 300 eurot”;

kolmandas lõigus asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

d)

lõikes 4 asendatakse summa „17 400 eurot” summaga „18 200 eurot”;

e)

lõikes 5 asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”;

f)

lõiget 6 muudetakse järgmiselt:

i)

esimeses lõigus asendatakse summa „27 700 eurot” summaga „29 000 eurot”;

ii)

teises lõigus asendatakse vahemik „6 900 kuni 20 800 eurot” vahemikuga „7 200 kuni 21 700 eurot”.

4)

Artiklis 6 asendatakse summa „34 800 eurot” summaga „36 400 eurot”.

5)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõikes asendatakse summa „58 000 eurot” summaga „60 600 eurot”;

b)

teises lõikes asendatakse summa „17 400 eurot” summaga „18 200 eurot”.

6)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

teises lõigus asendatakse summa „69 600 eurot” summaga „72 800 eurot”;

ii)

kolmandas lõigus asendatakse summa „34 800 eurot” summaga „36 400 eurot”;

iii)

neljandas lõigus asendatakse vahemik „17 400 kuni 52 200 eurot” vahemikuga „18 200 kuni 54 600 eurot”;

iv)

viiendas lõigus asendatakse vahemik „8 700 kuni 26 100 eurot” vahemikuga „9 100 kuni 27 300 eurot”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

teises lõigus asendatakse summa „232 000 eurot” summaga „242 600 eurot”;

ii)

kolmandas lõigus asendatakse summa „116 000 eurot” summaga „121 300 eurot”;

iii)

viiendas lõigus asendatakse vahemik „2 500 kuni 200 000 eurot” vahemikuga „2 600 kuni 209 100 eurot”;

iv)

kuuendas lõigus asendatakse summa „100 000 eurot” summaga „104 600 eurot”;

c)

lõikes 3 asendatakse summa „5 800 eurot” summaga „6 100 eurot”.

Artikkel 2

Käesolevat määrust ei kohaldata taotluste suhtes, mis olid esitatud enne 1. aprilli 2008.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 35, 15.2.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1905/2005 (ELT L 304, 23.11.2005, lk 1).

(2)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1394/2007 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 121).


4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 313/2008,

3. aprill 2008,

millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1445/95 seoses Brasiiliast pärit veiseliha impordinõuetega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1445/95 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta) (2) artiklis 3 on sätestatud, et litsentsid kehtivad 90 päeva alates nende väljastamiskuupäevast.

(2)

Komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta otsusega 2008/61/EÜ, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Brasiiliast pärit värske veiseliha impordi osas, (3) on muudetud Brasiiliast pärit veiseliha impordinõudeid. Kõnealuses otsuses on sätestatud, et impordi jätkamist võib lubada üksnes siis, kui on kindlalt tagatud, et tugevdatakse kontrolli ja järelevalvet ettevõtete üle, kust pärinevad ühendusse eksportimiseks ette nähtud loomad, ning kui Brasiilia koostab selliste heakskiidetud põllumajandusettevõtete esialgse loetelu, mille puhul esitatakse kindlad tagatised.

(3)

Viimastel aastatel on Brasiilia olnud veiseliha põhitarnija ühenduse turul, moodustades ligikaudu kaks kolmandikku ühenduse koguimpordist veiselihasektoris. Otsuse 2008/61/EÜ kohaldamise tulemusel võib ettevõtjatel, kes said enne kõnealuse otsuse jõustumist litsentsid veiseliha importimiseks imporditariifikvootide alusel, millele on osutatud komisjoni 27. mai 1997. aasta määruse (EÜ) nr 936/97 (millega avatakse ja sätestatakse tariifikvootide haldamine värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha suhtes) (4) artikli 2 punktis d, komisjoni 11. mai 2007. aasta määruses (EÜ) nr 529/2007 (millega avatakse ajavahemikuks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 0206 29 91 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine) (5) ning komisjoni 16. mai 2007. aasta määruses (EÜ) nr 545/2007 (millega avatakse töötlemiseks ette nähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (1. juuli 2007–30. juuni 2008)), (6) esineda raskusi toodete hankimisega kõnealuste impordilitsentside tavalise kehtivusaja jooksul. Nimetatud asjaolude tõttu tuleks nende litsentside kehtivusaega ajutiselt pikendada kuni imporditariifikvoodi kehtivusaja lõpuni.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1445/95 artiklist 3 kehtivad imporditariifikvoodi kehtivusajaks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008 määruse (EÜ) nr 936/97 artikli 2 punkti d, määruse (EÜ) nr 529/2007 ja määruse (EÜ) nr 545/2007 kohaselt väljastatud litsentsid kuni 30. juunini 2008.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 98/2008 (ELT L 29, 2.2.2008, lk 5). Määrus (EÜ) nr 1254/1999 asendatakse alates 1. juulist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 35. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 586/2007 (ELT L 139, 31.5.2007, lk 5).

(3)  ELT L 15, 18.1.2008, lk 33.

(4)  EÜT L 137, 28.5.1997, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 317/2007 (ELT L 84, 24.3.2007, lk 4).

(5)  ELT L 123, 12.5.2007, lk 26.

(6)  ELT L 129, 17.5.2007, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 98/2008 (ELT L 29, 2.2.2008, lk 5).


DIREKTIIVID

4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/13


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/42/EÜ,

3. aprill 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi II ja III lisa kohandamiseks tehnika arenguga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/768/EMÜ (liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta), (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvahelise Lõhnaainete Assotsiatsiooni eeskirja kohaselt on tarbekaupade teaduskomitee (2) määratlenud kosmeetikatoodetes lõhnaühenditena kasutatavad ained, mille suhtes tuleks sätestada kitsendusi.

(2)

Mis ülesannet need ained ka ei täidaks kosmeetikatoodetes, tuleks vaatluse alla võtta nende toime. Seetõttu ei peaks piirangud kehtima üksnes määratletud ainete kasutamisel kosmeetikatoodete lõhnaühenditena.

(3)

Kuid suuhooldusvahendites kasutamisel ei tekitaks aine ülitundlikkust. Seega, kuna mõnele nimetatud ainetest on antud luba lõhna- ja maitseainena kasutamiseks vastavalt komisjoni 23. veebruari 1999. aasta otsusele 1999/217/EÜ, millega võetakse vastu toiduainetes või nende pinnal kasutatavate lõhna- ja maitseainete register, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrusele (EÜ) nr 2232/96, (3) ei peaks järjekindluse tagamiseks need piirangud kehtima kõnealuses loetelus esitatud ainete kohta.

(4)

Tarbekaupade teaduskomitee arvamust silmas pidades tuleb muuta kitsendusi nende määratletud ainete kohta, mis on juba loetletud direktiivi 76/768/EMÜ III lisa kirjetes 45, 72, 73, 88 ja 89. Asjakohane oleks lisa täiendada määratletud ainetega, mis ei ole veel oma kitsendustega loetelusse kantud, ja järjekindluse tagamiseks ka nende samasse rühma kuuluvate ainetega, mis on määratletud komisjoni 8. mai 1996. aasta otsuses 96/335/EÜ, millega kehtestatakse kosmeetikavahendite koostisainete nimekiri ja ühine nomenklatuur. (4)

(5)

Kuna bensüülalkohol on III lisa 1. osa loetelus esitatud kaks korda (viitenumbritega 45 ja 68), tuleb kirje 68 teave koos uute kitsendustega esitada kirje 45 koosseisus.

(6)

Vastavalt tarbekaupade teaduskomitee selgitusele Peruu palsami kohta tuleb muuta II lisa kirjet 1136.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Et tagada sujuv üleminek kosmeetikatoodete praeguselt koostiselt koostisele, mis vastab käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, on vaja määrata asjakohane üleminekuperiood.

(9)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, millega tagatakse, et käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavaid tooteid ei müüda ega tarnita lõpptarbijale pärast 4. oktoobrit 2009.

Artikkel 3

1.   Hiljemalt 4. oktoobriks 2008 võtavad liikmesriigid vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 4. aprillist 2009.

Kui liikmesriigid nimetatud õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad õigusnormidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile nende peamiste riiklike õigusnormide teksti, mille nad käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas vastu võtavad.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2008/14/EÜ (ELT L 42, 16.2.2008, lk 43).

(2)  ELT L 66, 4.3.2004, lk 45. Otsust on muudetud otsusega 2007/263/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 14).

(3)  EÜT L 84, 27.3.1999, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/252/EÜ (ELT L 91, 29.3.2006, lk 48).

(4)  EÜT L 132, 1.6.1996, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2006/257/EÜ (ELT L 97, 5.4.2006, lk 1).


LISA

Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse viitenumber 1136 järgmisega: „Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch’i vaik (töötlemata peruu palsam); CASi nr 8007-00-9), kui seda kasutatakse lõhnaainena”.

2)

III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:

a)

Viitenumber 68 jäetakse välja.

b)

Viitenumbrid 45, 72, 73, 88 ja 89 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine

Piirangud

Etiketile trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

Rakendus- ja/või kasutusala

Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

a

b

c

d

e

f

„45

Benzyl alcohol (1)

CASi nr 100-51-6

a)

Lahusti

b)

Lõhnaained ja lõhnaühendid ning nende toorained

 

b)

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetelus kui selle sisaldus on suurem kui

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

72

Hydroxycitronellal

CASi nr 107-75-5

a)

Suuhooldustooted

 

a) b)

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetelus kui selle sisaldus on suurem kui

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

b)

Muud tooted

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CASi nr 97-54-1

a)

Suuhooldustooted

 

a) b)

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetelus kui selle sisaldus on suurem kui

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CASi nr 5989-27-5

 

 

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetelus kui selle sisaldus on suurem kui

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CASi nr 111-12-6

a)

Suuhooldustooted

 

a) b)

Aine esinemine peab olema märgitud artikli 6 lõike 1 punktis g osutatud loetelus kui selle sisaldus on suurem kui

0,001 % pealejäetavate toodete puhul

0,01 % mahaloputatavate toodete puhul

 

Metüülheptiinkarbonaat

b)

Muud tooted

b)

0,01 eraldi kasutatult

Kui koos metüüloktiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (millest metüüloktiinkarbonaati ei tohi olla üle 0,002 %)

c)

Lisatakse järgmised viitenumbrid 103 kuni 184:

Viitenumber

Aine

Piirangud

Etiketile trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

Rakendus- ja/või kasutusala

Suurim lubatud sisaldus valmis kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

a

b

c

d

e

f

„103

Abies alba cone oil ja extract

CASi nr 90028-76-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

104

Abies alba needle oil ja extract

CASi nr 90028-76-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil ja extract

CASi nr 92128-34-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil ja extract

CASi nr 91697-89-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil ja extract

CASi nr 85085-34-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 90082-73-8

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 90082-72-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 84012-35-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 90082-74-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 97435-14-8

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 90082-75-0

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 97676-05-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

115

Pinus species leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 94266-48-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf ja twig oil ja extract

CASi nr 92202-04-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf ja twig extract acetylated

CASi nr 94334-26-6

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil ja Extract

CASi nr 91722-19-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil ja Extract

CASi nr 90131-58-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CASi nr 90131-58-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

121

3-Carene

CASi nr 13466-78-9

3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een (isodipreen)

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil ja extract

CASi nr 92201-55-3

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil ja extract

CAS nr 84696-07-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CASi nr 9005-90-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

125

Turpentine oil ja rectified oil

CASi nr 8006-64-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CASi nr 8006-64-2

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CASi nr 69103-01-1

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CASi nr 68956-56-9

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

129

Terpenes ja Terpenoids välja arvatud limoneen limoneen (d-, l- ja dl-isomeerid) mis on loetletud III lisa 1. osa kirjetes viitenumbritega 167, 168 ja 88

CASi nr 65996-98-7

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

130

Terpene, terpenoids sinpine

CASi nr 68917-63-5

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

131

α-Terpinene

CASi nr 99-86-5

p-menta-1,3-dieen

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CASi nr 99-85-4

p-menta-1,4-dieen

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

133

Terpinolene

CASi nr 586-62-9

p-menta-1,4(8)-dieen

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 10 mmool/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CASi nr 15323-35-0

a)

Pealejäetavad vahendid:

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-heksametüülindaan-5-üülmetüülketoon

b)

Mahaloputatavad tooted

135

Allyl butyrate

CASi nr 2051-78-7

2-propenüülbutanoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CASi nr 1866-31-5

2-propenüül 3-fenüül-2-propenoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CASi nr 4728-82-9

2-propenüültsükloheksaanatsetaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CASi nr 2705-87-5

2-propenüül 3-tsükloheksaanpropanoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CASi nr 142-19-8

2-propenüülheptanoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CASi nr 123-68-2

Allüülheksanoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CASi nr 2835-39-4

2-propenüül-3-metüül-butanoaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CASi nr 4230-97-1

2-allüülkaprülaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CASi nr 7493-74-5

2-propenüülfenoksüatsetaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CASi nr 1797-74-6

2-propenüülbenseenatsetaat

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CASi nr 71500-37-3

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CASi nr 68901-15-5

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CASi nr 67634-00-8

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CASi nr 67634-01-9

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CASi nr 7493-72-3

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CASi nr 2408-20-0

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CASi nr 68132-80-9

 

 

Vaba allüülalkoholi sisaldus estris peab olema alla 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CASi nr 73157-43-4

(allüül-okt-2-ünoaat)

 

0,002 %

Seda ainet ei tohi kasutada koos teise 2-alküünhappe estriga (nt metüülheptiinkarbonaadiga)

 

153

Amylcyclopentenone

CASi nr 25564-22-1

2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae ekstraktid ja destillaadid

CASi nr 8007-00-9

Peruu palsami õli, absoluteeritud ja destilleeritud ekstraktid

(Peruu palsami õli)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CASi nr 18127-01-0

3-(4-tert-butüülfenüül)propioon-aldehüüd

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil ja extract

CASi nr 84775-51-9

a)

Pealejäetavad tooted:

b)

Mahapestavad tooted

a)

0,4 % köömneõli

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CASi nr 23726-94-5

(Z)1-(2,6,6-trimetüül-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

Cis-α-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CASi nr 23726-91-2

(E))-1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(Trans-β-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CASi nr 39872-57-6

(E))-1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(Isodamaskoon)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CASi nr 23696-85-7

1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-1-üül)-2-buteen-1-oon (Damaskenoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CASi nr 57378-68-4

1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(δ-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CASi nr 23726-92-3

1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(Cis-β-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CASi nr 24720-09-0

1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(Trans-α-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CASi nr 33673-71-1

1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CASi nr 71048-82-3

1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-üül)-2-buteen-1-oon

(Trans-δ-damaskoon)

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CASi nr 6728-26-3

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CASi nr 5989-54-8

(S)-p-menta-1,8-dieen

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (3)

 

168

dl-Limonene (ratseemiline)

CASi nr 138-86-3

1,8(9)-p-Menthadiene; p-menta-1,8-dieen

(Dipenteen)

 

 

Peroksiidarv väiksem kui 20 mmool/l (3)

 

169

Perillaldehyde

CASi nr 2111-75-3

p-menta-1,8-dieen-7-aal

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CASi nr 68683-20-5

Mentadieen-7-metüül formaat

 

0,1 %

 

 

171

Metoksüditsüklopentadieenkarboksaldehüüd

CASi nr 86803-90-9

Oktahüdro-5-metoksü-4,7-metaano-1H-indeen-2-karboksaldehüüd

 

0,5 %

 

 

172

3-metüülnoon-2-eennitriil

CASi nr 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CASi nr 111-80-8

Metüülnoon-2-ünoaat

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 % eraldi kasutatult

Kui koos metüülheptiinkarbonaadiga, siis ei tohi kogusisaldus lõpptootes ületada 0,01 % (ja sellest ei tohi metüüloktiinkarbonaati olla üle 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CASi nr 2442-10-6

1-okteen-3-üülatsetaat

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CASi nr 17369-59-4

3-propülideenftaliid

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CASi nr 68527-77-5

2,4,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-metanool

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CASi nr 17373-89-6

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CASi nr 1604-28-0

6-metüül-3,5-heptadieen-2-oon

a)

Suuhooldustooted

 

 

 

b)

Muud tooted

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CASi nr 5406-12-2

Kresüülpropioonaldehüüd

p-Metüüldihüdrokaneelaldehüüd

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil ja extract

CASi nr 94891-27-7

(stüüraks)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil ja extract

CASi nr 8046-19-3

(stüüraks)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CASi nr 21145-77-7

CASi nr 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahüdro-3,5,5,6,8,8-heksametüül-2-naftüül)etaan-1-oon

(AHTN)

Kõik kosmeetikatooted, v.a suuhooldustooted

a)

Pealejäetavad vahendid: 0,1 %

välja arvatud:

vett ja

alkoholi sisaldavad vahendid: 1 %

kõrgekvaliteedilised lõhnaõlid: 2,5 %

lõhnakreemid:

0,5 %

b)

mahaloputatavad tooted 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract ja oil

CASi nr 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CASi nr 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa nr 34.

(2)  Piirnorm kehtib aine kohta, mitte valmis kosmeetikatoote kohta.”

(3)  Piirnorm kehtib aine kohta, mitte valmis kosmeetikatoote kohta.

(4)  Segu puhul ei tohi sisalduste summa ületada veerus d märgitud väärtust.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/24


KOMISJONI OTSUS,

17. märts 2008,

millega muudetakse otsuses 2007/176/EÜ esitatud elektrooniliste sidevõrkude, -teenuste ning nendega seotud vahendite ja teenuste standardite ja/või spetsifikaatide loetelu

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1001 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/286/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv), (1) eriti selle artikli 17 lõiget 1,

olles konsulteerinud sidekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis vastu otsuse 2007/176/EÜ, (2) elektrooniliste sidevõrkude, -teenuste ning nendega seotud vahendite ja teenuste standardite ja/või spetsifikaatide loetelu. Selle loetelu VIII peatükk hõlmab ringhäälinguteenuste standardeid.

(2)

Mastaabisäästu saavutamiseks kogu Euroopa Liidus on oluline ühtlustada maapealsete teleringhäälinguteenuste mobiilseadmetele edastamise tingimusi. Komisjon on oma teatises mobiiltelevisiooni siseturu tugevdamise kohta (3) määratlenud digitaalse videoringhäälinguteenuse pihuterminalidele edastamise standardi DVB-H kõige sobivamaks standardiks maapealse mobiiltelevisooni edasisel arendamisel Euroopas ning andnud märku oma kavast lisada see standardite loetellu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/176/EÜ lisas leiduva standardite loetelu VIII peatüki punktile 8.3 (digitaalne ringhääling) lisatakse järgmine standard:

„Digitaalne videoringhääling (edastussüsteemid pihuterminalidele)

DVB-H

ETSI EN 302 304

versioon 1.1.1”

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. märts 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 717/2007 (ELT L 171 29.6.2007, lk 32).

(2)  ELT L 86, 27.3.2007, lk 11.

(3)  KOM(2007) 409 (lõplik), 18.7.2007.


4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/25


KOMISJONI OTSUS,

3. aprill 2008,

2008. aasta toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahendeid käsitleva tööprogrammi rahastamise kohta

(2008/287/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (1) eriti selle artiklit 75,

võttes arvesse komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) eriti selle artiklit 90,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (3) eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti i,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (4) eriti selle artiklit 51 ja artikli 66 lõike 1 punkte b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklile 75 ja määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artiklile 90 eelneb kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest.

(2)

Koolitusvahendite valdkonnas on kavandatud mitmesuguseid meetmeid erinevate toiduohutust, loomade tervist ja heaolu ning taimetervist käsitlevate õigusaktide raames. Kõnealuseid meetmeid tuleks rahastada ühenduse eelarvest. Nende meetmete rahastamise kohta tuleks võtta vastu üksainus otsus,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Võetakse vastu lisas esitatud tööprogramm toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahenditega seotud meetmete rahastamise kohta 2008. aastal.

Selle avaldamise ja rakendamise eest vastutab tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi peadirektor.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

(2)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007 (ELT L 111, 28.4.2007, lk 13).

(3)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 51).

(4)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 180/2008 (ELT L 56, 29.2.2008, lk 4).


LISA

Toiduohutuse, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise valdkonna koolitusvahendeid käsitlev 2008. aasta tööprogramm

KOOLITUS

1)   Eelarveread: 17 04 07 01 ja 17 04 04 01

Õiguslik alus:

määruse (EÜ) nr 882/2004 artikkel 51 ja artikli 66 lõike 1 punkt b;

direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkt i.

Selle eelarverea vahenditest rahastatavate meetmete eesmärk on koolituste, õpikodade ja seminaride väljatöötamine, korraldamine ja pakkumine ühenduses ja kolmandates riikides, et tagada ametlikke kontrolle läbi viivate töötajate piisav väljaõpe. Koolituste ja seminaride kaudu antakse valitsusametnikele, siseriiklikele ametiasutustele ja laboriekspertidele teavet ühenduse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning ühenduses turustatava sööda ja toidu kontrollinõuete kohta ja koolitatakse neid sel alal.

Komisjon aitab liikmesriikide ametnikke koolitada, täiendades riiklikul tasandil saadud väljaõpet koolitustega ühenduse jaoks olulistes valdkondades.

2008. aasta koolitustegevus hõlmab järgmisi teemasid:

toidu ja sööda kontrollimenetlused, mis toetuvad ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) meetodile; auditeerimismetoodika HACCP süsteemide rakendamise kontrollimiseks;

veterinaar- ja toiduohutuse kontroll piiripunktides (lennujaamad, sadamad ja raudteejaamad);

toiduhügieen ja kontroll: kala, liha ja piimatooted;

transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimine, kontroll ja likvideerimine;

fütosanitaarkontroll (EÜ taimekarantiini kord kartulite puhul, EÜ-sisene taimekarantiini kord, EÜ taimekarantiini kord impordi puhul);

taimekaitsevahendid (sööda ja toidu ohutuse seisukohast): hindamine ja registreerimine;

zoonoosid ja toiduainete suhtes kohaldatavad mikrobioloogilised kriteeriumid;

loomade heaolu: loomade tuimastamine ja tapmine tapamajades või haigustõrjeolukordades ning loomade heaolu vedamise ajal;

sööda- ja toidualased õigusnormid, loomade tervist ja heaolu ning taimetervist käsitlevad õigusaktid. (8 800 000 eurot)

Rahastamine: riigihankelepingute kaudu.

Eelarveliste vahendite kogusumma, mis on eelarveaasta jooksul hangeteks ette nähtud, on 8 800 000 eurot.

Iga eespool osutatud tehnilise küsimuse kohta sõlmitakse üks või mitu konkreetset teenuslepingut. Kavas on sõlmida umbes 14 teenuslepingut. Välised lepingupartnerid tegelevad peamiselt koolitustegevuse korralduslike ja logistiliste aspektidega.

Eesmärk on käivitada riigihankemenetlus võimalikult kiiresti (vahemikus märtsist maini), et lepingud saaks sõlmida 2008. aasta jooksul.

2)   Eelarverida: 17 01 04 05

Õiguslik alus:

määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 66 lõike 1 punkt c.

Selle eelarverea vahenditest rahastatava meetme eesmärk on koolituste kohta tagasiside saamine. Tagasiside on algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” üks võtmetegureid. Selle üks osa on 2007. aasta tegevusaruande koostamine.

Tagasisidet koolituste kohta kogutakse ka järelhindamise kaudu. Selleks koostatud vormid/küsimustikud jaotatakse esinduslikule valikule osalejatest pärast koolituse toimumist, et hinnata koolituse mõju nende tööelule.

Koolitusprogrammide paremaks korraldamiseks tuleb rahastada ka kulutusi, mis on seotud IT-seadmete ja -vahendite ning reklaammaterjalide, andmekandjate ja teavitusvahenditega. (308 000 eurot)

Rahastamine: olemasolevad raamlepingud

Kavas on sõlmida umbes neli teenuslepingut.

Hinnanguline ajavahemik lepingute sõlmimiseks: märtsist juulini.

Kokkuvõte

Nr

Nimetus

Eelarverida

Õiguslik alus

Summa (eurodes)

1

Koolitus: välised lepingud koolitusprogrammi täitmiseks

17 04 07 01

Määrus (EÜ) nr 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ

450 000

2

Koolitus: aastaaruanne, järelhindamine, IT-seadmed ja vahendid, reklaammaterjalid, andmekandjad ja teavitusvahendid

17 01 04 05

Määrus (EÜ) nr 882/2004

308 000

Kokku

9 108 000


Parandused

4.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 93/28


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 255, 30. september 2005 )

Leheküljel 49 artikli 49 lõike 1 esimeses lõigus

asendatakse

„1.   Liikmesriik tunnistab VI lisa punktis 6 loetletud arhitekti kvalifikatsiooni …”

järgmisega:

„1.   Liikmesriik tunnistab VI lisas loetletud arhitekti kvalifikatsiooni …”.

Leheküljel 49 artikli 49 lõike 2 teises lõigus

asendatakse

„Lõikes 1 nimetatud tunnistus tõendab, …”

järgmisega:

„Esimeses lõigus nimetatud tunnistus tõendab, …”.

Leheküljel 79 ja sellele järgnevatel lehekülgedel V lisas

Leheküljel 88, veerg „Patoloogia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Morbid anatomy and histopathology”

järgmisega:

„Histopathology”.

Leheküljel 91, veerg „Laborimeditsiin”, rida „Ελλάς”

jäetakse välja

:

„Χειρουργική Θώρακος”.

Leheküljel 91, veerg „Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Plastic surgery”

järgmisega:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery”.

Leheküljel 92, veerg „Mikrobioloogia-bakterioloogia”, rida „Ελλάς”

asendatakse

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία”

järgmisega:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία”.

Leheküljel 93, veerg „Torakaalkirurgia”, rida „Italia”

asendatakse

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia”

järgmisega:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia”.

Leheküljel 95, veerg „Gastroenteroloogia”, rida „Belgique/België/Belgien”

asendatakse

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie”

järgmisega:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie”.

Leheküljel 97, veerg „Füsiaatria”, rida „Portugal”

asendatakse

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação”

järgmisega:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação”.

Leheküljel 99, veerg „Radioloogia”, rida „Ireland”

asendatakse

„Radiology (**)”

järgmisega:

„Radiology”.

Leheküljel 99, veerg „Radioloogia”, rida „Italy”

asendatakse

„Radiologia”

järgmisega:

„Radiologia (**)”.

Leheküljel 101, veerg „Rahvatervis”, rida „Κύπρος”

asendatakse

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική”

järgmisega:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική”.

Leheküljel 108, veerg „Traumatoloogia”, rida „Česká republika”

asendatakse

„Traumatologie

Urgentní medicína”

järgmisega:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína”.

Leheküljel 108, veerg „Traumatoloogia”, rida „Slovensko”

asendatakse

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”

järgmisega:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína”.

Leheküljel 115, V lisa, punkt 5.3.1, C veerg

asendatakse

„C.   Otseselt stomatoloogiaga seotud õppeained

Hambaproteetika

Hambaravimaterjalid ja -varustus

Konservatiivne stomatoloogia

Ennetav stomatoloogia

Stomatoloogiaga seotud valuvaigistid ja rahustid

…”

järgmisega:

„C.   Otseselt hambaraviga seotud õppeained

Hambaproteetika

Hambaravimaterjalid ja -varustus

Konservatiivne hambaravi

Ennetav hambaravi

Valuvaigistid ja rahustid

…”.

Leheküljel 115, tabel 5.3.2 „Hambaarsti kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Kvalifikatsiooni tõendav dokument”, rida „Česká republika”

asendatakse

„… (doktor)”

järgmisega:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)”.

Leheküljel 121, tabel 5.4.2 „Veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Kvalifikatsiooni tõendav dokument”, rida „Deutschland”

asendatakse

„… des Dritten Abscnitts …”

järgmisega:

„… des Dritten Abschnitts …”.

Leheküljel 128, tabel 5.6.2 „Proviisori kvalifikatsiooni tõendav dokument”, veerg „Väljaandev asutus”, rida „Magyarország”

asendatakse

„EG Egyetem”

järgmisega:

„Egyetem”.

Leheküljel 129 ja sellele järgnevatel lehekülgedel arhitekte käsitlevates tabelites

a)

leheküljel 130, tabel „España”

Viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia;

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada;

1994/1995”

b)

leheküljel 132, tabel „Italia”, viimane osa

Selle tabeli osa viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005”

c)

leheküljel 133, tabel „Portugal”

Viimases veerus joondatakse akadeemilised võrdlusaastad kolmandas veerus toodud väljaandvate asutustega järgmiselt:

„Riik

Kvalifikatsiooni tõendav dokument

Väljaandev asutus

Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav tunnistus

Akadeemiline võrdlusaasta

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992”

Leheküljel 135 VI lisas

asendatakse alapealkiri

„6.   Artikli 45 lõike 1 kohaselt teatud õigused omandanud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument”

järgmisega:

„Artikli 45 lõike 1 kohaselt teatud õigused omandanud arhitekti kvalifikatsiooni tõendav dokument”.