ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 92

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
3. aprill 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 302/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 303/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 304/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused ( 1 )

12

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 305/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 306/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused ( 1 )

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 307/2008, 2. aprill 2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused ( 1 )

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 308/2008, 2. aprill 2008, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kehtestatakse liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm ( 1 )

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 309/2008, 2. aprill 2008, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris teatav nimetus (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (KPN))

35

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/285/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. märts 2008, milles käsitletakse sinikaelpartide erakorralist vaktsineerimist madala patogeensusega linnugripi vastu Portugalis ja teatavaid meetmeid, millega piiratakse nende lindude ja neist valmistatud toodete liikumist (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1077 all)

37

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 163/2008 (lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina) parandus (ELT L 50, 23.2.2008)

40

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 302/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 3. aprillil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 303/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad kohas, kus kasutatakse teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid, selliseid toiminguid, mis võivad mõjutada kõnealuste gaaside leket.

(2)

Selleks et tagada töötajatele toimingute tegemiseks vajalikud kutseoskused ning vältida ebaproportsionaalseid kulusid, tuleb näha ette töötajate sertifitseerimise erinevad kategooriad.

(3)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks kursusel, tuleb lubada piiratud aja jooksul teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid koguda kontrollimiseks vajalikke praktilisi oskusi, eeldusel, et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(4)

Pehme- ja kõvajoodisega jootmise või keevitamise kutseoskustega töötajatel peaks olema võimalik teha kõnealuseid eritoiminguid mõne sertifitseerimist nõudva toimingu raames, eeldusel, et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (2) nähakse ette tehnilised nõuded äriühingutele, kes tegelevad seadmete, sealhulgas jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade, jäätmete hoidmise ja töötlemisega jäätmekäitlusettevõtetes. Arvestades, et külmikute kogumise jäätmekäitlusettevõtetes kasutatakse automaatseid kogumisseadmeid, on sellistes ettevõtetes külmutusagensi kokkukogumisega tegelevatelt töötajatelt nõutud kutseoskused madalamad kui kohapeal külmutusagensit kokku koguvatelt töötajatelt nõutud kutseoskused.

(6)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutseoskuste või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele ja äriühingutele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(7)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks sertifitseerimise süsteem koostada olemasolevate kutseoskuste kavade alusel, eeldusel, et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutseoskuste süsteem vastavad käesoleva määrusega ette nähtud miinimumnormidele.

(8)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt lekke põhjustada, on hea kontrollida eksami sooritamise teel.

(9)

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades praegu tegutsevate töötajate koolitamise ja sertifitseerimise võimaldamiseks nende kutsetegevust häirimata tuleb kehtestada piisav üleminekuperiood, mille jooksul peaks sertifitseerimine põhinema olemasolevatel kutseoskuste kavadel ja kutsealasel kogemusel.

(10)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutustel tuleb tagada käesoleva määrusega ette nähtud miinimumnõuete täitmine ning aidata sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(11)

Vastastikust tunnustamist ei kohaldata ajutistele sertifikaatidele, sest selliste sertifikaatide saamise nõuded võivad olla oluliselt madalamad kui mõnes liikmesriigis kehtivad nõuded.

(12)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (3) Komisjoni tuleks teavitada ajutise sertifitseerimise süsteemidest.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (4) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikele 1 miinimumnõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega seotud sertifitseerimiseks ning tingimused vastavalt nendele nõuetele välja antud sertifikaatide vastastikuseks tunnustamiseks.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse töötajate suhtes, kes teevad järgmisi toiminguid:

a)

lekete kontrollimine seadmetes, mis sisaldavad 3 kg või rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, ja asjakohaselt märgistatud hermeetiliselt suletud süsteemidega seadmetes, mis sisaldavad 6 kg või rohkem fluoritud kasvuhoonegaase;

b)

kokkukogumine;

c)

seadmete paigaldus;

d)

seadmete hooldus ja teenindus.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse ka äriühingute suhtes, kes teevad järgmisi toiminguid:

a)

seadmete paigaldus;

b)

seadmete hooldus ja teenindus.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata tootja ruumides toimuva fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade tootmis- ja remonditegevuse suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„paigaldus” – kahe või enama fluoritud kasvuhoonegaasi põhist külmutusagensit sisaldava või sisaldamise võimalusega seadme või kontuuri ühendamine eesmärgiga paigaldada süsteem kohta, kus seda kasutama hakatakse, sealhulgas toimingud, millega ühendatakse süsteemi külmutusagensi konduktorid külmutusagensi kontuuri ahelaks, olenemata sellest, kas süsteemi on pärast paigaldamist vaja laadida;

2)

„hooldus ja teenindus” – kõik toimingud, välja arvatud määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 2 lõikes 14 ja artikli 3 lõikes 2 määratletud kokkukogumine ja lekete kontrollimine, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava või sisaldamise võimalusega jahutuskontuuri avamist, eelkõige süsteemi varustamist fluoritud kasvuhoonegaasidega, ühe või enama kontuuri või seadme osa eemaldamist, kahe või enama kontuuri või seadme osa uuesti paigaldust, aga ka lekete parandamist.

Artikkel 4

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 1 nimetatud toiminguid tegeval töötajal peab olema artiklites 5 või 6 nimetatud sertifikaat käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud asjaomase kategooriaga.

2.   Sertifikaate, mis tõendavad, et nende omanik täidab artikli 2 lõikes 1 nimetatud ühe või mitme toimingu tegemise nõudeid, antakse töötajatele järgmistes kategooriates:

a)

I kategooria sertifikaadi omanik võib teha kõiki artikli 2 lõikes 1 sätestatud toiminguid;

b)

II kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud toiminguid, kui see ei sisalda fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava jahutuskontuuri avamist. II kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktides b, c ja d sätestatud toiminguid, kui tegemist on kuni 3 kg või, asjakohaselt märgistatud hermeetiliselt suletud süsteemide puhul, kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega;

c)

III kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis b sätestatud toimingut, kui tegemist on kuni 3 kg või, asjakohaselt märgistatud hermeetiliselt suletud süsteemide puhul, kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega;

d)

IV kategooria sertifikaadi omanik võib teha artikli 2 lõike 1 punktis a sätestatud toimingut, kui see ei sisalda fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava jahutuskontuuri avamist.

3.   Lõiget 1 ei kohaldata:

a)

kuni kahe aasta jooksul töötajate suhtes, kes teevad mõnd artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingut ning osalevad kursustel, et saada asjaomase toimingu tegemiseks vajalik sertifikaat, tingimusel et nad teevad seda toimingut selle toimingu tegemist lubavat sertifikaati omava isiku järelevalve all;

b)

süsteemi osade või seadmete osa pehme- ja kõvajoodisega jootmist või keevitamist teostavate töötajate suhtes artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute käigus, kui neil on siseriiklike õigusaktidega nõutud kvalifikatsioon selliste toimingute tegemiseks, eeldusel, et nad teevad seda toimingut selle toimingu tegemist lubavat sertifikaati omava isiku järelevalve all;

c)

töötajate suhtes, kes koguvad kokku fluoritud kasvuhoonegaase direktiiviga 2002/96/EÜ hõlmatud seadmetest, mille fluoritud kasvuhoonegaaside sisaldus on kuni 3 kg, ruumides, mille kohta on sama direktiivi artikli 6 lõike 2 kohaselt välja antud luba, tingimusel et nende tööandjaks on luba omav äriühing ning nad on läbinud käesoleva määruse lisas kehtestatud III kategooria miinimumteadmistele ja -oskustele vastava kursuse, mida tõendab loa omaniku väljaantud pädevuskinnitus.

4.   Liikmesriigid võivad otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, töötajate suhtes, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuste toimingute tegemiseks esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 5

Töötaja sertifikaat

1.   Artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 11 nimetatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas asjaomase kategooria kohta kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

töötaja sertifikaadi kategooria vastavalt artikli 4 lõikele 2 ja sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimise süsteem hõlmab konkreetse kategooria kohta lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskuseid ning vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele, kuid sellega seotud pädevuskinnitus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus anda selle kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi asjaomase kategooria kohta ilma eksamit uuesti tegemata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimise süsteem vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele ning katab osaliselt konkreetse kategooria kohta lisas kehtestatud miinimumoskused, võivad sertifitseerimisasutused asjaomase kategooria kohta välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja läbib täiendava kontrolli nende teadmiste ja oskuste kohta, mida artiklis 11 viidatud hindamisasutuse läbi viidud sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 6

Töötaja ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 1 nimetatud töötajatele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 nimetatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2011.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse töötaja, kellel on kehtiva kutseoskuste kava alusel väljaantud tunnistus artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, millised tunnistused võib lugeda artikli 4 lõikes 2 nimetatud kategooriate kohasteks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva omandatud artikli 4 lõikes 2 nimetatud kategooriatele vastavate toimingute tegemise kutseoskustega töötajale annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutisel sertifikaadil on märgitud artikli 4 lõikes 2 nimetatud kategooria ja kehtivusaeg.

Artikkel 7

Äriühingute sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 2 nimetatud äriühingutel peab olema artiklis 8 või artiklis 9 nimetatud sertifikaat.

2.   Liikmesriigid võivad otsustada, et lõiget 1 ei kohaldata ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, äriühingutele, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Artikkel 8

Äriühingu sertifikaat

1.   Artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus annab äriühingule välja sertifikaadi ühe või mitme artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingu tegemiseks, kui äriühing vastab järgmistele tingimustele:

a)

äriühingus töötab piisav arv artikli 5 kohaselt sertifitseeritud töötajaid, et teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid eeldatava töömahu katmiseks;

b)

on olemas tõendid, et sertifitseerimist nõudvaid toiminguid tegevate töötajate käsutuses on vajalikud töövahendid ja -meetodid.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

Artikkel 9

Äriühingu ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 2 nimetatud äriühingutele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 nimetatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2011.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse äriühing, kes on sertifitseeritud kehtiva sertifitseerimiskava alusel artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, millised tunnistused võib lugeda artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemist lubavateks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Äriühingule, kus töötavad töötajad, kellel on artikli 2 lõike 2 kohaselt sertifitseeritavate toimingute tegemise sertifikaat, annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutisel sertifikaadil on märgitud sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud ja kehtivusaeg.

Artikkel 10

Sertifitseerimisasutus

1.   Sertifitseerimisasutusele antakse siseriiklike õigusnormidega või liikmesriigi pädeva asutuse või muu selleks volitatud isiku volitusega õigus anda välja sertifikaate töötajatele ja äriühingutele, kes on seotud ühe või mitme artiklis 2 nimetatud toiminguga.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ja kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku või äriühingu staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 11

Hindamisasutus

1.   Artikli 2 lõikes 1 nimetatud töötajatele korraldab eksameid liikmesriigi pädeva asutuse või muu selleks volitatud isiku määratud hindamisasutus. Ka artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab dokumente.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste kontrollimeetodite ja kontrollimise dokumentide kohta ning kohane pädevus kontrollitavas valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktiliste katsete jaoks vajalike seadmete, tööriistade ja materjalide olemasolu.

Artikkel 12

Teatamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 4. juulil 2008 oma kavatsusest kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt artiklile 6 ja/või 9.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile vajaduse korral hiljemalt 4. jaanuaril 2009, millistele asutustele on antud õigus anda välja ajutisi sertifikaate, ning samuti teatavad nad kehtestatud siseriiklikest õigusnormidest, mille kohaselt loetakse olemasolevate sertifitseerimise süsteemide raames välja antud dokumente ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt 4. jaanuaril 2009 määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis töötajate ja äriühingute artikli 10 kohaste sertifitseerimisasutuste nimed ja kontaktandmed ning artikli 5 nõuetele vastavate töötajate ja artikli 8 nõuetele vastavate äriühingute sertifikaatide nimetused.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata lõike 3 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 13

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse üksnes neid teistes liikmesriikides välja antud sertifikaate, mis on välja antud töötajatele vastavalt artiklile 5 ja äriühingutele vastavalt artiklile 8.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis välja antud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(4)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

1.

Iga artikli 4 lõikes 2 nimetatud kategooria eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse kategooria tulbas „T” märgitud teadmist või oskust;

b)

praktiline eksam, mille käigus teeb taotleja kategooria tulbas „P” märgitud toimingu asjakohase materjali, töövahendite ja seadmetega.

2.

Eksam hõlmab kõiki oskuste ja teadmiste rühmi 1, 2, 3, 4, 5 ja 10.

3.

Eksam hõlmab vähemalt ühte oskuste ja teadmiste rühmadest 6, 7, 8 ja 9. Kandidaat ei tea enne eksamit, millist neist neljast komponendist kontrollitakse.

4.

Kui kategooria tulbas on üks kast mitme oskuste tulba rea (teadmiste ja oskuse) kohta, siis tähendab see, et kõiki oskusi ja teadmisi ei ole tingimata vaja eksami käigus kontrollida.


 

KATEGOORIAD

TEADMISED JA OSKUSED

I

II

III

IV

1

Termodünaamika alused

1.01

ISO standardühikute tundmine – temperatuur, rõhk, mass, tihedus, energia

T

T

T

1.02

Külmasüsteemide tööpõhimõtete teooria: termodünaamika alused (põhilised terminid, parameetrid ja protsessid, nagu ülekuumendus, kõrgrõhupool, komprimeerimissoojus, entalpia, külmutusefekt, madalrõhupool, alajahutus), külmutusagensite omadused ja termodünaamiline muundumine, kaasa arvatud zeotroopsete segude ja vedeliku olekute määramine.

T

T

1.03

Vastavate tabelite ja diagrammide kasutamine ning tõlgendamine kaudse lekkekontrolli läbiviimisel (kaasa arvatud süsteemi hea toimimise kontroll): log p/h diagramm, külmutusagensi küllastamistabelid, üheastmelise külmasüsteemi diagramm

T

T

1.04

Süsteemi peamiste komponentide tööpõhimõtte kirjeldamine (kompressor, aurusti, kondensaator, termoreguleerventiilid) ja külmutusagensi termodünaamiline muundumine

T

T

1.05

Külmasüsteemi järgmiste osade tööpõhimõtete teadmine ning nende roll ja tähtsuse lekete vältimises ja kindlaksmääramises: a) ventiilid (kuulventiiliga kraanid, membraanventiilid, vesiventiilid, kaitseklapid), b) temperatuuri ja rõhu kontrollseadmed, c) vaateklaas ja niiskusindikaatorid, d) sulatusseadmed, e) süsteemi kaitseseadmed, f) mõõteseadmed, g) õlikontrolli süsteemid, h) ressiivrid, i) vedeliku ja õli separaatorid

2

Külmutusagensite keskkonnamõju ja külmutusagensite käitlemisega seonduvad õigusaktid

2.01

Kliimamuutuste taust ja Kyoto protokolli alased põhiteadmised

T

T

T

T

2.02

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) mõiste tundmine, fluoritud kasvuhoonegaaside ja muude gaaside kasutamine külmutusagensina, fluoritud kasvuhoonegaaside heite mõju kliimale (nende gaaside GWP) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu fluoritud kasvuhoonegaase käsitleva määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste sisu tundmine

T

T

T

T

3

Enne süsteemi taaskäivitamist, pärast pikka mittekasutamisperioodi, pärast hooldust või parandust või töö käigus tehtav kontroll

3.01

Survetesti läbiviimine süsteemi tugevuse kontrollimiseks

P

P

3.02

Survetesti läbiviimine süsteemi pidamise kontrollimiseks

3.03

Vaakumpumba kasutamine

3.04

Süsteemi tühjendamine tavapraktika kohaselt õhu ja niiskuse eraldamiseks

3.05

Andmete kandmine hoolderaamatusse ning kontrollaruande kirjutamine eksami jooksul teostatud testi(de) ja/või kontrolli(de) kohta.

T

T

4

Lekkekontroll

4.01

Jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade võimalike lekkekohtade teadmine

T

T

T

4.02

Süsteemi hoolderaamatu kontroll enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemise oskus

T

T

T

4.03

Süsteemi visuaalne ja manuaalne kontroll vastavalt komisjoni 19. detsembri 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 1516/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele jahutus- ja kliimaseadmetele ning soojuspumpadele (1)

P

P

P

4.04

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine kaudseid meetodeid kasutades vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1516/2007 ning süsteemi käsiraamatule

P

P

P

4.05

Kaasaskantavate mõõteriistade (nagu manomeetrid, termomeetrid ja multimeetrid) kasutamine, et mõõta pinget/voolutugevust/takistust kaudsete lekkekontrolli meetodite puhul ning tõlgendada mõõdetud parameetreid

P

P

P

4.06

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine komisjoni määruses (EÜ) nr 1516/2007 sätestatud otseste meetodite abil

P

4.07

Süsteemi lekkekontrolli läbiviimine komisjoni määruses (EÜ) nr 1516/2007 sätestatud otseste meetodite abil, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist

P

P

4.08

Elektroonilise lekkekontrolli seadme kasutamine

P

P

P

4.09

Andmete kandmine hoolderaamatusse

T

T

T

5

Keskkonnasõbralikud töövõtted süsteemi paigaldamise, hoolduse, teenindamise ja külmutusagensi kokkukogumise käigus

5.01

Mõõteseadmete ja torude ühendamine minimaalsete kadudega

P

P

5.02

Külmutusagensi mahuti tühjendamine ja täitmine külmutusagensi esinemisel nii vedeliku kui gaasina

P

P

P

5.03

Kogumisseadmete kasutamine külmutusagensi kogumiseks ning nende kokku- ja lahtiühendamine minimaalsete kadudega

P

P

P

5.04

F-gaase sisaldava õli eemaldamine süsteemist

P

P

P

5.05

Külmutusagensi esinemise oleku (vedelik/gaas) ja selle seisundi (järeljahutatud, allajahutatud, küllastunud või ülekuumendatud) kindlakstegemine enne aine lisamist, et tagada juurdelisamise õige meetod ja kogus. Süsteemi täitmine külmutusagensiga (nii vedeliku kui gaasi kujul) ilma külmutusagensi kadudeta

P

P

5.06

Külmutusagensi kaalumine kaaluga

P

P

P

5.07

Lisatud ja kogutud külmutusagensi koguste märkimine hoolderaamatusse

T

T

5.08

Saastunud külmutusagensi ja õlide käitlemise, hoiustamise ja transpordi nõuded ja kord

T

T

T

6

Komponent: kolb-, kruvi- ja scroll-kompressorite paigaldamine, töölepanek ja hooldus

6.01

Kompressori tööpõhimõtte selgitamine (k.a võimsuse kontroll ja õlitussüsteem) ja sellega seotud võimalikud külmutusagensi lekked

T

T

6.02

Kompressori õige paigaldamine, k.a kontroll- ja ohutusseadmed, nii et kompressori töö ajal ei tekiks lekkeid või kadusid

P

6.03

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

6.04

Imi- ja surveklapi reguleerimine

6.05

Õlitagastussüsteemi kontrollimine

6.06

Kompressori käivitamine ja seiskamine ning kompressori optimaalse töörežiimi kontrollimine, kaasa arvatud kompressori töö ajal tehtavad mõõtmised

P

6.07

Kompressori seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määratledes kompressori töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmutusagensi lekkeid, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

7

Komponent: õhk- ja vesijahutusega kondensaatorite paigaldamine, kasutuselevõtt ja hooldus

7.01

Kondensaatori tööpõhimõtte selgitamine ja sellega seotud lekkeriskid

T

T

7.02

Kondensaatori surverõhu pressostaadi reguleerimine

P

7.03

Kondensaatori õige installeerimine, k.a juht- ja ohutusseadmed, nii et kompressori töö ajal ei tekiks lekkeid

P

7.04

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

7.05

Surve- ja vedelatorustiku kontrollimine

7.06

Mittekondenseeruvate gaaside eemaldamine kondensaatorist, kasutades selleks ette nähtud seadet

P

7.07

Kondensaatori käivitamine ja seiskamine ning selle töökorra kontrollimine, kaasa arvatud kondensaatori töö ajal tehtavad mõõtmised

P

7.08

Kondensaatori soojusvahetuspinna kontrollimine

P

7.09

Kondensaatori seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määratledes kondensaatori töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmutusagensi lekkeid, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

8

Komponent: õhu ja vedeliku jahutuse aurustite paigaldamine, kasutuselevõtt ja hooldus

8.01

Aurusti tööpõhimõtte selgitamine (k.a sulatussüsteem) ja sellega seotud lekkerisk

T

T

8.02

Aurusti aurustusrõhu reguleerimine

P

8.03

Aurusti õige paigaldamine, k.a kontroll- ja ohutusseadmed, nii et kompressori töö ajal ei tekiks lekkeid

P

8.04

Ohutus- ja kontroll-lülitite reguleerimine

P

8.05

Vedeliku- ja imitorustiku kontrollimine

8.06

Kuuma gaasi sisaldava sulatustorustiku kontrollimine

8.07

Aurustumisrõhu regulaatori reguleerimine

8.08

Aurusti käivitamine ja seiskamine ning selle töökorra kontrollimine, kaasa arvatud aurusti töö ajal tehtavad mõõtmised

P

8.09

Aurusti soojusvahetuspinna kontroll

P

8.10

Aurusti seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määratledes aurusti töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmutusagensi lekkeid, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

9

Komponent: termostaatiliste paisventiilide ja muude komponentide paigaldamine

9.01

Paisventiilide (termostaatilised paisventiilid, kapillaartorud) tööpõhimõtte kirjeldamine ja nendega seotud lekkeriskid

T

T

9.02

Ventiilide õige paigaldamine

P

9.03

Mehhaaniliste/elektrooniliste paisventiilide reguleerimine

P

9.04

Mehhaaniliste ja elektrooniliste termostaatide reguleerimine

9.05

Rõhu järgi juhitavate ventiilide reguleerimine

9.06

Mehhaaniliste ja elektrooniliste rõhuregulaatorite reguleerimine

9.07

Õlieraldi töö kontrollimine

P

9.08

Filterkuivati olukorra kontrollimine

9.09

Nende komponentide seisukorda kirjeldava aruande koostamine, määratledes komponentide töös esineda võivad häired, mis võiksid süsteemi kahjustada ning lõpuks põhjustada külmutusagensi lekkeid, kui vastavaid abinõusid tarvitusele ei võeta

T

10

Torustik: külmaseadmete lekkekindlate torusüsteemide ehitamine

10.01

Külmutussüsteemides, õhukonditsioneerides ja soojuspumpades kasutatavate metalltorude lekkekindel keevitamine, jootmine ja/või pehmejootmine

P

P

10.02

Torustike ja nende osade kinnituste valmistamine ja kontrollimine

P

P


(1)  ELT L 335, 20.12.2007, lk 10.


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 304/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad kohas, kus kasutatakse teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid süsteeme, selliseid toiminguid, mis võivad mõjutada kõnealuste gaaside leket.

(2)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid koguda eksami sooritamiseks vajalikke praktilisi oskusi, eeldusel et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(3)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutsekvalifikatsiooni või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele ja äriühingutele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks lubada sertifitseerimissüsteemi loomist olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade põhjal, eeldusel et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutsekvalifikatsiooni süsteem vastavad käesoleva määrusega ettenähtud miinimumnormidele.

(5)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt lekke põhjustada, on hea kontrollida eksami teel.

(6)

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades praegu tegutsevate töötajate koolitamise ja sertifitseerimise võimaldamiseks nende kutsetegevust häirimata tuleb kehtestada piisav üleminekuperiood, mille jooksul peaks sertifitseerimine põhinema olemasolevatel kutsekvalifikatsiooni kavadel ja kutsealasel kogemusel.

(7)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(8)

Vastastikuse tunnustamise nõuet ei kohaldata ajutistele sertifikaatidele, sest selliste sertifikaatide saamise nõuded võivad olla oluliselt madalamad kui mõnes liikmesriigis kehtivad nõuded.

(9)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (2) Komisjoni tuleks teavitada ajutise sertifitseerimise süsteemidest.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (3) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 1 osutatud teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutitega seonduva sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastavalt nendele nõuetele väljaantud sertifikaatide vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse töötajate suhtes, kes teevad järgmisi tuletõrjesüsteemidega seonduvaid toiminguid:

a)

lekete kontrollimine seadmetes, mis sisaldavad 3 kg või rohkem fluoritud kasvuhoonegaase;

b)

kasvuhoonegaaside kokkukogumine, ka tulekustutite puhul;

c)

paigaldamine;

d)

hooldus ja teenindus.

2.   Lisaks kohaldatakse määrust äriühingute suhtes, kes teevad järgmisi tuletõrjesüsteemidega seonduvaid toiminguid:

a)

paigaldamine;

b)

hooldus ja teenindus.

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata tootja tegevuskohas toimuva teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide mahutite või osade tootmis- ja remonditegevuse suhtes.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„paigaldamine” – ühe või enama kustutusainena fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava või sisaldamise võimalusega mahuti esmakordne ühendamine selle käitamiskohas mahuti osadega, v.a nende osadega, mis ei mõjuta kustutusaine kaitsetõkist enne selle väljalaskmist tule kustutamise eesmärgil;

2)

„hooldus või teenindus” – mis tahes tegevus, mis hõlmab tööd kustutusainena fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldavate või sisaldamise võimalusega mahutitega või mahuti osadega, v.a nende osadega, mis ei mõjuta kustutusaine kaitsetõkist enne selle väljalaskmist tule kustutamise eesmärgil.

Artikkel 4

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 1 osutatud toiminguid tegeval töötajal peab olema artiklis 5 või 6 osutatud sertifikaat.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni ühe aasta jooksul töötajate suhtes, kes teevad üht artikli 2 lõikes 1 osutatud toimingutest ja kes osalevad toimingu tegemiseks sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad kõnealust toimingut sertifikaati omava isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 töötajate suhtes, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuste toimingute tegemiseks esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 5

Töötaja sertifikaat

1.   Artiklis 10 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 11 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi ning vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus anda kõnealuse kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi ilma eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem vastab artiklite 10 ja 11 nõuetele ning katab osaliselt lisas sätestatud miinimumoskusi ja -teadmisi, võivad sertifitseerimisasutused välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja sooritab artiklis 11 osutatud hindamisasutuse korraldatud täiendava eksami oskuste ja teadmiste kohta, mida kehtiv sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 6

Töötaja ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 1 nimetatud töötajatele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 osutatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2010.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse töötaja, kellel on kehtiva kutsekvalifikatsiooni kava alusel väljaantud tunnistus artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, millised tunnistused võib lugeda artikli 2 lõikes 1 nimetatud toimingute tegemist lubavateks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Töötajale, kes on enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 osutatud kuupäeva omandanud kutsealaseid kogemusi kõnealuste toimingute tegemisel, annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutises sertifikaadis märgitakse lubatud toimingud ja sertifikaadi kehtivusaeg.

Artikkel 7

Äriühingute sertifitseerimine

1.   Artikli 2 lõikes 2 osutatud äriühingutel peab olema artiklis 8 või artiklis 9 osutatud sertifikaat.

2.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 äriühingutele, kes teevad ühte või mitut käesoleva määruse artikli 2 lõikes 2 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Artikkel 8

Äriühingu sertifikaat

1.   Artiklis 10 osutatud sertifitseerimisasutus annab äriühingule välja sertifikaadi ühe või mitme artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingu tegemiseks, kui äriühing vastab järgmistele tingimustele:

a)

äriühingus töötab piisav arv artikli 5 kohaselt sertifitseeritud töötajaid, et teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid eeldatava töömahu katmiseks;

b)

on olemas tõendid, et sertifitseerimist nõudvaid toiminguid tegevate töötajate käsutuses on vajalikud töövahendid ja -meetodid.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

Artikkel 9

Äriühingu ajutine sertifikaat

1.   Liikmesriigid võivad artikli 2 lõikes 2 nimetatud äriühingutele kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt käesoleva artikli lõigetele 2 ja/või 3.

Lõigetes 2 ja 3 osutatud ajutised sertifikaadid kaotavad kehtivuse hiljemalt 4. juulil 2010.

2.   Ajutise sertifikaadi omanikuks loetakse äriühing, kes on sertifitseeritud kehtiva sertifitseerimiskava alusel artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemiseks.

Liikmesriigid teevad kindlaks, milliseid tunnistusi võib lugeda artikli 2 lõikes 2 nimetatud toimingute tegemist lubavateks ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Äriühingule, kus töötavad töötajad, kellel on artikli 2 lõike 2 kohaselt sertifitseeritavate toimingute tegemise sertifikaat, annab liikmesriigi määratud asutus välja ajutise sertifikaadi.

Ajutisel sertifikaadil on märgitud sertifikaadi omanikul teha lubatud toimingud ja kehtivusaeg.

Artikkel 10

Sertifitseerimisasutus

1.   Ühe või mitme artiklis 2 osutatud toiminguga tegelevatele töötajatele ja äriühingutele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ning kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku või äriühingu staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 11

Hindamisasutus

1.   Liikmesriigi pädeva asutuse või muu selleks volitatud isiku määratud hindamisasutus korraldab eksameid artikli 2 lõikes 1 osutatud töötajatele. Ka artiklis 10 nimetatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses sõltumatu ja erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmeid.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksami valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktilise eksami jaoks vajalike seadmete, töövahendite ja materjalide olemasolu.

Artikkel 12

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. juulil 2008 oma kavatsusest kohaldada ajutise sertifitseerimise süsteemi vastavalt artiklile 6 ja/või 9.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni vajaduse korral hiljemalt 4. jaanuaril 2009 sellest, millistele asutustele on antud õigus anda välja ajutisi sertifikaate, ning samuti teavitavad nad kehtestatud siseriiklikest õigusnormidest, mille kohaselt loetakse olemasolevate sertifitseerimissüsteemide raames väljaantud dokumente ajutisteks sertifikaatideks.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate ja äriühingute artikli 10 kohaste sertifitseerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 5 nõuetele vastavate töötajate ja artikli 8 nõuetele vastavate äriühingute sertifikaatide nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

4.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 3 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 13

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse teistes liikmesriikides väljaantud sertifikaate, mis on välja antud töötajatele vastavalt artiklile 5 ja äriühingutele vastavalt artiklile 8.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis väljaantud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 5 lõikes 1 ja artikli 11 lõikes 2 osutatud eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse tulbas „Eksami liik” tähega „T” märgitud teadmisi või oskusi;

b)

praktiline eksam, mille käigus taotleja teeb tulbas „Eksami liik” tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.


Miinimumteadmised ja -oskused

Eksami liik

1.

Põhiteadmised asjakohastest keskkonnateemadest (kliimamuutused, Kyoto protokoll, fluoritud kasvuhoonegaaside globaalse soojenemise potentsiaal)

T

2.

Põhiteadmised asjakohastest tehnilistest standarditest

T

3.

Määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste asjakohaste sätete tundmine

T

4.

Turul olevate teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate tuletõrjeseadmete eri tüüpide hea tundmine

T

5.

Head teadmised ventiilide liikide, käivitusmehhanismide, ohutu käitlemise, gaasi väljapääsemise ja lekke ärahoidmise kohta

T

6.

Head teadmised ohutuks käitlemiseks vajalike seadmete ja töövahendite ning asjakohaste töövõtete kohta.

T

7.

Oskus paigaldada tuletõrjesüsteemi mahuteid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaasi

P

8.

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate survestatud mahutite nõuetekohaste teisaldamisviiside kohta

T

9.

Tuletõrjesüsteemi dokumentide kontroll enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemise oskus

T

10.

Oskus teostada lekke kontrollimisel süsteemi visuaalset ja manuaalset kontrolli vastavalt komisjoni 18. detsembri 2007. aasta määrusele (EÜ) 1497/2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele (1)

P

11.

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaase tuletõrjesüsteemidest kokkukogumise ja kõnealuste gaasidega süsteemide täitmise keskkonnasõbralikest meetoditest

T


(1)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 4.


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 305/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega toiminguid, mis võivad tekitada kõnealuste gaaside leket.

(2)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid omandada eksami sooritamiseks vajaminevaid praktilisi oskusi, tingimusel et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(3)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutsekvalifikatsiooni või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks lubada sertifitseerimissüsteemi loomist olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade põhjal, tingimusel et nõutud oskused ja teadmised ning asjaomane kutseoskuste süsteem vastavad käesoleva määrusega ette nähtud miinimumnormidele.

(5)

Kõrgepingejaotlaid tootvaid või neid teenindavaid üksuseid võib määrata kas hindamis- või sertifitseerimisasutuseks või mõlemaks, tingimusel et nad vastavad asjakohastele nõuetele.

(6)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt leket põhjustada, on hea kontrollida eksami sooritamise teel.

(7)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(8)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kehtestatakse liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (2)

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega, (3)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja tingimused vastavalt nendele nõuetele välja antud sertifikaatide vastastikuseks tunnustamiseks.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „kõrgepingejaotla” üle 1 000-voldise nimipingega elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise ja muundamisega seotud lülitusseadmeid ning kõnealuseid seadmeid koostoimes nendega seotud kontrolli-, mõõte-, kaitse ja reguleerimisseadmestikuga, ning selliste seadmete ja seadmestike koosteid koos nendega seotud ühenduste, tarvikute, kaitsekestade ning kandetarinditega.

Artikkel 3

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegeval töötajal peab olema artiklis 4 osutatud sertifikaat.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni aasta jooksul töötajate suhtes, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad seda toimingut sertifikaati omava isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 töötajate suhtes, kes teevad käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuse toimingu tegemiseks esimeses lõigus osutatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 4

Sertifikaadi väljaandmine töötajale

1.   Artiklis 5 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 6 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toiming;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi ning vastab artiklite 5 ja 6 nõuetele, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 5 osutatud sertifitseerimisasutus anda selle kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi ilma eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem vastab artiklite 5 ja 6 nõuetele ning katab osaliselt lisas kehtestatud miinimumoskusi, võivad sertifitseerimisasutused välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja sooritab artiklis 6 osutatud hindamisasutuse korraldatud täiendava eksami nende teadmiste ja oskuste kohta, mida olemasolev sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 5

Sertifitseerimisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegevatele töötajatele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ja kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 6

Hindamisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud töötajatele korraldab eksameid liikmesriigi pädeva asutuse või muu selleks volitatud isiku määratud hindamisasutus. Ka artiklis 5 osutatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmeid.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksami valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktiliste katsete jaoks vajalike seadmete, tööriistade ja materjalide olemasolu.

Artikkel 7

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate artikli 5 kohaste sertifitseerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 4 nõuetele vastavate töötajate sertifikaatide nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 8

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse teistes liikmesriikides välja antud sertifikaate, mis on välja antud vastavalt artiklile 4.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis välja antud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 4 lõikes 1 ja artikli 6 lõikes 2 osutatud eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse eksami liigi tulbas tähega „T” märgitud teadmisi või oskusi;

b)

praktiline eksam, mille käigus teeb taotleja eksami liigi tulbas „P” märgitud toimingu asjakohase materjali, töövahendite ja seadmetega.


Nr

Miinimumteadmised ja -oskused

Eksami liik

1

Põhiteadmised asjakohastest keskkonnateemadest (kliimamuutused, Kyoto protokoll, globaalse soojenemise potentsiaal) ning määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste sisu tundmine.

T

2

Väävelheksafluoriidi (SF6) füüsikalised, keemilised ja keskkonnaomadused

T

3

Väävelheksafluoriidi kasutamine elektriseadmetes (isolatsiooni või kaare kustutamise vahendina)

T

4

Väävelheksafluoriidi kvaliteet vastavalt asjakohastele tööstusstandarditele (1)

T

5

Elektriseadmete ehituse tundmine

T

6

Väävelheksafluoriidi kvaliteedi kontrollimine

P

7

Väävelheksafluoriidi ja selle segude regenereerimine ning väävelheksafluoriidi puhastamine

P

8

Väävelheksafluoriidi säilitamine ja transport

T

9

Väävelheksafluoriidi regenereerimisseadmete käitamine

P

10

Hermeetilise täitmissüsteemi käitamine (vajaduse korral)

P

11

Väävelheksafluoriidi taaskasutamine ja erinevad taaskasutusliigid

T

12

Töötamine avatud väävelheksafluoriidi sektsioonides

P

13

Väävelheksafluoriidi kõrvalsaaduste neutraliseerimine

T

14

Väävelheksafluoriidi seire ja asjakohased riiklike või ühenduse õigusaktide või rahvusvaheliste lepingute kohaselt kehtestatud andmesalvestuse kohustused

T


(1)  Näiteks IEC 60376 ja IEC 60480.


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 306/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete täitmiseks tuleb kehtestada eeskirjad nende töötajate kutseoskuste kohta, kes teevad teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega toiminguid, mis võivad tekitada kõnealuste gaaside lekke.

(2)

Veel sertifitseerimata töötajatel, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha sertifitseerimist nõudvaid toiminguid, et nad saaksid koguda eksami sooritamiseks vajalikke praktilisi oskusi, eeldusel et nende üle teostab järelevalvet sertifitseeritud töötaja.

(3)

Mitmes liikmesriigis ei ole kehtivat kutsekvalifikatsiooni või sertifitseerimise süsteemi. Seepärast tuleks töötajatele anda teatud aeg sertifikaadi saamiseks.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks lubada sertifitseerimissüsteem koostada olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade alusel, eeldusel et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutsekvalifikatsiooni süsteem vastavad käesoleva määrusega ettenähtud miinimumnormidele.

(5)

Ettevõtte, kus toodetakse või käitatakse fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavaid seadmeid, võib määrata hindamis- või sertifitseerimisasutuseks või mõlemaks, eeldusel et ettevõte vastab asjakohastele nõuetele.

(6)

Tarbetute halduskulude vältimiseks peaks liikmesriigil, kus fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid praegu ei kasutata, olema õigus mitte kehtestada täielikku sertifitseerimissüsteemi, eeldusel et liikmesriik näeb ette vajaliku korra sertifikaatide väljaandmiseks põhjendamatu viivituseta juhul, kui neid taotletakse tulevikus, ja väldib seega turulepääsu takistavate tõkete tekkimist.

(7)

Kandidaadi võimet teha korrektselt toiminguid, mis võivad otseselt või kaudselt lekke põhjustada, on hea kontrollida eksami teel.

(8)

Ametlikult määratud hindamis- ja sertifitseerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa sertifikaatide tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(9)

Teave vastastikku tunnustatavate sertifikaatide väljaandmise süsteemi kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (2)

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (3) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastavalt nendele nõuetele väljaantud sertifikaatide vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Töötajate sertifitseerimine

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegeval töötajal peab olema artiklis 4 osutatud sertifikaat.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni ühe aasta jooksul töötajate suhtes, kes osalevad sertifikaadi saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad kõnealust toimingut sertifikaati omava isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et ajavahemiku jooksul, mis ei ületa määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 4 nimetatud kuupäeva, ei kohaldata lõiget 1 töötajate suhtes, kes teevad käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud toimingut enne määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 nimetatud kuupäeva.

Sellised töötajad loetakse määruse (EÜ) nr 842/2006 nõuete kohaldamisel sertifitseerituks kõnealuse toimingu tegemiseks esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 3

Sertifikaadi väljaandmine töötajale

1.   Artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutus annab sertifikaadi välja töötajale, kes on läbinud artiklis 5 osutatud hindamisasutuse korraldatud teoreetilise ja praktilise eksami, mis hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi.

2.   Sertifikaat peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

sertifitseerimisasutuse nimi, sertifikaadi omaniku täielik nimi, sertifikaadi number ja kehtivusaja lõpp (kui on);

b)

sertifikaadi omanikul teha lubatud toiming;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

3.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi ning vastab artiklite 4 ja 5 nõuetele, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud elemente, võib artiklis 4 nimetatud sertifitseerimisasutus anda kõnealuse kutseoskuse valdajale välja sertifikaadi ilma eksami uuesti sooritamist nõudmata.

4.   Kui olemasolev eksamipõhine sertifitseerimissüsteem vastab artiklite 4 ja 5 nõuetele ning katab osaliselt lisas kehtestatud miinimumoskused, võivad sertifitseerimisasutused välja anda sertifikaadi, tingimusel et taotleja läbib täiendava kontrolli nende teadmiste ja oskuste kohta, mida artiklis 5 osutatud hindamisasutuse läbi viidud sertifitseerimine ei hõlmanud.

Artikkel 4

Sertifitseerimisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud toimingut tegevatele töötajatele sertifikaatide väljaandmiseks nähakse siseriiklike õigusaktidega ette sertifitseerimisasutus või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

Sertifitseerimisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Sertifitseerimisasutus kehtestab sertifikaatide väljaandmise, peatamise ja tühistamise korra ning kohaldab seda.

3.   Sertifitseerimisasutus säilitab andmed, mille alusel on võimalik kontrollida sertifitseeritud isiku staatust. Andmed tõestavad sertifitseerimismenetluse edukat läbimist. Andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat.

Artikkel 5

Hindamisasutus

1.   Artiklis 1 osutatud töötajatele korraldab eksameid liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud hindamisasutus. Ka artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutus võib olla hindamisasutus.

Hindamisasutus on oma tegevuses erapooletu.

2.   Eksamid tuleb kavandada ja koostada nii, et oleks tagatud lisas kehtestatud miinimumteadmiste ja -oskuste kontrollimine.

3.   Üksikute ja üldiste hindamistulemuste dokumenteerimiseks võtab hindamisasutus vastu aruandluskorra ja säilitab andmeid.

4.   Hindamisasutus tagab, et eksamit vastu võtma määratud eksamineerijatel on vajalikud teadmised asjaomaste eksamineerimismeetodite ja -dokumentide kohta ning kohane pädevus eksami valdkonnas. Hindamisasutus tagab ka praktilise eksami jaoks vajalike seadmete, tööriistade ja materjalide olemasolu.

Artikkel 6

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate artikli 4 kohaste sertifitseerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 3 nõuetele vastavate töötajate sertifikaatide nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

2.   Kui liikmesriigis ei kasutata fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid, võib liikmesriik otsustada artiklis 4 osutatud sertifitseerimisasutust ja/või artiklis 5 osutatud hindamisasutust mitte määrata enne, kui tulevikus tekib vajadus kõnealuse sertifitseerimise järele. Sellisel juhul näeb asjaomane liikmesriik siseriiklike õigusaktidega ette vajaliku korra sertifikaatide väljaandmiseks põhjendamatu viivituseta juhul, kui kõnealust sertifitseerimist taotletakse tulevikus.

Liikmesriik teavitab komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 kavatsusest kasutada käesolevas lõikes sätestatud võimalust ja selle nõuete täitmiseks kehtestatud korrast. Sel juhul lõiget 1 ei kohaldata.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 1 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 7

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Vastastikku tunnustatakse teistes liikmesriikides väljaantud sertifikaate, mis on välja antud vastavalt artiklile 3.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis välja antud sertifikaadi omanikult sertifikaadi tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(3)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Hindamisasutuste kontrollitavate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud eksam hõlmab järgmist:

a)

ühest või mitmest küsimusest koosnev teooriaosa, millega kontrollitakse tulbas „Eksami liik” tähega „T” märgitud teadmisi või oskusi;

b)

praktiline eksam, mille käigus taotleja teeb tulbas „Eksami liik” tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.


Nr

Miinimumteadmised ja -oskused

Eksami liik

1.

Põhiteadmised asjakohastest keskkonnateemadest (kliimamuutused, Kyoto protokoll, globaalse soojenemise potentsiaal) ning määruse (EÜ) nr 842/2006 ja selle rakendusmääruste sisu tundmine.

T

2.

Lahustitena kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside füüsikalised, keemilised ja keskkonnaomadused

T

3.

Fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine lahustitena

T

4.

Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumine

P

5.

Fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite säilitamine ja transport

T

6.

Kokkukogumisseadmete käitamine fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate seadmete puhul

P


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 307/2008,

2. aprill 2008,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2006/40/EÜ, mis käsitleb mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ, (2) on ette nähtud madala globaalse soojenemise potentsiaaliga kliimaseadmete kohustuslik kasutuselevõtmine mootorsõidukites alates aastast 2011. Lühiajalise meetmena on määrusega (EÜ) nr 842/2006 ette nähtud eeskirjade kehtestamine nende töötajate kutseoskuste kohta, kes tegelevad fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega kõnealustest kliimaseadmetest.

(2)

Töötajatel, kes osalevad koolitustunnistuse saamiseks õppekursusel, tuleks piiratud aja jooksul lubada teha kursusel õpetatavaid ja koolitustunnistust nõudvaid toiminguid, eeldusel et nende üle teostab järelevalvet töötaja, kes omab kõnealust tunnistust.

(3)

Käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvates valdkondades praegu tegutsevate töötajate koolitamise ja atesteerimise võimaldamiseks nende kutsetegevust häirimata tuleb kehtestada piisav üleminekuperiood, mille jooksul tuleks määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaldamisel käsitada olemasolevate kutsekvalifikatsiooni kavade kohaselt koolitatud ja kutsealase kogemusega töötajaid asjakohase kvalifikatsiooniga töötajatena.

(4)

Põhjendamatu halduskoormuse vältimiseks tuleks olemasolevaid kutsekvalifikatsiooni kavasid tunnustada, eeldusel et nõutud teadmised ja oskused ning asjaomane kutsekvalifikatsiooni süsteem vastavad käesoleva määrusega ettenähtud miinimumnormidele.

(5)

Ametlikult määratud atesteerimisasutused peaksid tagama käesolevas määruses sätestatud miinimumnõuete täitmise ning aitama sellega kaasa koolitustunnistuste tõhusale ja tulemuslikule vastastikusele tunnustamisele kogu ühenduses.

(6)

Teave vastastikku tunnustatavaid tunnistusi välja andvate atesteerimissüsteemide kohta tuleks edastada komisjonile vormis, mis on ette nähtud komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 308/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm. (3) Teave olemasolevate kutsekvalifikatsiooni süsteemide ja kutsealaste kogemuste tunnustamise kohta üleminekuperioodi jooksul tuleks edastada komisjonile.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 (4) artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse direktiivi 2006/40/EÜ reguleerimisalasse kuuluvatest mootorsõidukite kliimaseadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ning vastavalt nendele nõuetele väljaantud koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused.

Artikkel 2

Töötajate koolitamine

1.   Ainult töötajaid, kellel on artiklis 3 osutatud koolitustunnistus, käsitatakse artiklis 1 osutatud toimingu tegemiseks asjakohase kvalifikatsiooniga töötajatena.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata kuni 12 kuu jooksul töötajate suhtes, kes osalevad koolitustunnistuse saamiseks õppekursusel, tingimusel et nad teevad kõnealust toimingut asjakohase kvalifikatsiooniga isiku järelevalve all.

3.   Liikmesriigid võivad otsustada, et hiljemalt kuni 4. juulini 2010 ei kohaldata lõiget 1 järgmiste isikute suhtes:

a)

töötajad, kellel on artiklis 1 osutatud toimingu tegemiseks olemasoleva kutsekvalifikatsiooni kava alusel väljaantud tunnistus, mis on liikmesriigi poolt sellisena määratletud, või

b)

töötajad, kes on enne 4. juulit 2008 omandanud kutsealaseid kogemusi artiklis 1 osutatud toimingu tegemisel.

Nimetatud töötajaid käsitatakse esimeses lõigus nimetatud ajavahemiku jooksul artiklis 1 osutatud toimingu tegemiseks asjakohase kvalifikatsiooniga töötajatena.

Artikkel 3

Koolitustunnistuse väljaandmine töötajale

1.   Atesteerimisasutus nähakse ette siseriiklike õigusnormidega või selle määrab liikmesriigi pädev asutus või muu selleks volitatud isik.

2.   Lõikes 1 osutatud atesteerimisasutus annab koolitustunnistuse välja töötajale, kes on läbinud lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi hõlmava koolituse.

3.   Koolitustunnistus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

atesteerimisasutuse nimi, tunnistuse omaniku täielik nimi ja registreerimisnumber;

b)

koolitustunnistuse omanikul teha lubatud toiming;

c)

väljaandmise kuupäev ja väljaandja allkiri.

4.   Kui olemasolev õppekursus hõlmab lisas kehtestatud miinimumteadmisi ja -oskusi, kuid sellega seotud tunnistus ei sisalda käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud elemente, võib lõikes 1 osutatud atesteerimisasutus anda kõnealuse kutseoskuse valdajale välja koolitustunnistuse ilma kursuse uuesti läbimist nõudmata.

Artikkel 4

Teavitamine

1.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. juulil 2008 kavatsusest kohaldada artikli 2 lõike 3 esimese lõigu punkti a või b, määratledes olemasolevad kutsekvalifikatsiooni süsteemid või kutsealastel kogemustel põhinevad tingimused, mille alusel käsitatakse töötajaid asjakohase kvalifikatsiooniga töötajatena.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 4. jaanuaril 2009 töötajate artikli 3 lõike 1 kohaste atesteerimisasutuste nimedest ja kontaktandmetest ning artikli 3 lõike 2 ja käesoleva määruse lisa nõuetele vastavate töötajate koolitustunnistuste nimetustest määrusega (EÜ) nr 308/2008 kehtestatud vormis.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata lõike 2 kohaselt esitatud andmete muutumisest.

Artikkel 5

Vastastikuse tunnustamise tingimused

1.   Liikmesriigid tunnustavad teistes liikmesriikides artikli 3 kohaselt välja antud koolitustunnistusi.

2.   Liikmesriik võib nõuda teises liikmesriigis väljaantud koolitustunnistuse omanikult tunnistuse tõlke esitamist mõnes teises ühenduse ametlikus keeles.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 12.

(3)  Vaata käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 28.

(4)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


LISA

Koolitusprogrammides sisalduvate teadmiste ja oskuste miinimumnõuded

Artikli 3 lõikes 2 osutatud õppekursus hõlmab järgmist:

a)

teoreetiline moodul, mis on märgitud tulbas „Mooduli liik” tähega „T”;

b)

praktiline moodul, mille käigus taotleja teeb tulbas „Mooduli liik” tähega „P” märgitud toimingu asjakohaste materjalide, töövahendite ja seadmetega.


Miinimumteadmised ja -oskused

Mooduli liik

1.   

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmete käitamine mootorsõidukites, fluoritud kasvuhoonegaaside põhiste külmutusagensite keskkonnamõju ja sellega seonduvad keskkonnaõigusaktid

1.1

Mootorsõidukites kliimaseadmete käitamise põhialused

T

1.2

Mootorsõidukite kliimaseadmetes külmutusagensina kasutatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise ja omaduste põhialused, kõnealuste kasvuhoonegaaside heite mõju keskkonnale (kliimamuutusega seotud globaalse soojenemise potentsiaali suuruse järjekorras).

T

1.3

Põhiteadmised määruse (EÜ) nr 842/2006 ja direktiivi 2006/40/EÜ asjakohastest sätetest.

T

2.   

Fluoritud kasvuhoonegaaside keskkonnasõbralik kokkukogumine

2.1

Teadmised fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumise tavameetoditest

T

2.2

Külmutusagensi mahuti käsitsemine

P

2.3

Kogumisseadme ühendamine mootorsõiduki fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava kliimaseadme teenindusavadega ja kogumisseadme teenindusavade küljest lahti ühendamine

P

2.4

Kogumisseadme käitamine

P


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 308/2008,

2. aprill 2008,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kehtestatakse liikmesriikide koolitus- ja sertifitseerimisprogrammidest teavitamise vorm

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Teavitamise vorm peaks sisaldama sellist olulist teavet, mille alusel saab tõestada määruse (EÜ) nr 842/2006 kohaselt kehtestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele vastava sertifikaadi või tunnistuse õigsust.

(2)

Komisjon võttis vastu äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ja vastastikuse tunnustamise tingimused. Eeskätt võttis komisjon vastu komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 303/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 miinimumnõuded ja tingimused teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise vastastikusele tunnustamisele; (2) komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 304/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tulekaitsesüsteemide ja tulekustutitega tegelevate äriühingute ja töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused; (3) komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 305/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise tingimused; (4) komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 306/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 seadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise miinimumnõuded ning vastastikuse tunnustamise ja tingimused, (5) ning komisjoni 2. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 307/2008, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 teatavate mootorsõidukite teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate kliimaseadmetega tegelevate töötajate koolitusprogrammide miinimumnõuded ja koolitustunnistuste vastastikuse tunnustamise tingimused. (6)

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega, (7)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid kasutavad määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 5 lõikes 2 osutatud teavitamiseks järgmisi vorme:

1)

statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade puhul käesoleva määruse I lisas esitatud teavitamise vormi;

2)

statsionaarsete tulekaitsesüsteemide ja tulekustutite puhul käesoleva määruse II lisas esitatud teavitamise vormi;

3)

kõrgepingejaotlate puhul käesoleva määruse III lisas esitatud teavitamise vormi;

4)

fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevaid lahusteid sisaldavate seadmete puhul käesoleva määruse IV lisas esitatud teavitamise vormi;

5)

mootorsõidukite kliimaseadmete puhul käesoleva määruse V lisas esitatud teavitamise vormi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 3.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12.

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 21.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(7)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/540/EÜ (ELT L 198, 31.7.2007, lk 35).


I LISA

STATSIONAARSED JAHUTUS- JA KLIIMASEADMED NING SOOJUSPUMBAD

TEAVITAMINE

MÄÄRUSE (EÜ) nr 842/2006 (TEATAVATE FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDE KOHTA) ARTIKLI 5 LÕIKES 1 SÄTESTATUD TEGEVUSTEGA SEOTUD ÄRIÜHINGUTE JA TÖÖTAJATE KOOLITUS- JA SERTIFITSEERIMISNÕUETE LIIKMESRIIKIDE POOLSEKS KEHTESTAMISEKS VÕI KOHANDAMISEKS

ÜLDANDMED

a)

liikmesriik

 

b)

teavitav ametiasutus

 

c)

teavitamise kuupäev

 

A   OSA

Töötajad

Järgmised teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamise, hoolduse, teeninduse või lekkekontrolliga või sellistest seadmetest kõnealuste gaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse EÜ) nr 303/2008 (1) artiklites 5 ja 13 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele.

Sertifikaadi nimetus

Töötajate sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   OSA

Äriühingud

Järgmised teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamise, hoolduse või teenindusega tegelevate äriühingute sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 303/2008 artiklites 8 ja 13 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele.

Sertifikaadi nimetus

Äriühingute sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ELT L 92, 3.4.2008, lk 3.


II LISA

STATSIONAARSED TULEKAITSESÜSTEEMID JA TULEKUSTUTID

TEAVITAMINE

MÄÄRUSE (EÜ) nr 842/2006 (TEATAVATE FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDE KOHTA) ARTIKLI 5 LÕIKES 1 SÄTESTATUD TEGEVUSTEGA SEOTUD ÄRIÜHINGUTE JA TÖÖTAJATE KOOLITUS- JA SERTIFITSEERIMISNÕUETE LIIKMESRIIKIDE POOLSEKS KEHTESTAMISEKS/KOHANDAMISEKS

ÜLDANDMED

a)

liikmesriik

 

b)

teavitav ametiasutus

 

c)

teavitamise kuupäev

 

A   OSA

Töötajad

Järgmised teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tulekaitsesüsteemide paigaldamise, hoolduse, teeninduse või lekkekontrolliga või tulekaitsesüsteemidest ja tulekustutitest kõnealuste gaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 304/2008 artiklites 5 ja 13 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele. (1)

Sertifikaadi nimetus

Töötajate sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   OSA

Äriühingud

Järgmised teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate statsionaarsete tulekaitsesüsteemide paigaldamise, hoolduse või teenindusega tegelevate äriühingute sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 304/2008 artiklites 8 ja 13 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele.

Sertifikaadi nimetus

Äriühingute sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ELT L 92, 3.4.2008, lk 12.


III LISA

KÕRGEPINGEJAOTLAD

TEAVITAMINE

MÄÄRUSE (EÜ) nr 842/2006 (TEATAVATE FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDE KOHTA) ARTIKLI 5 LÕIKES 1 SÄTESTATUD TEGEVUSTEGA SEOTUD TÖÖTAJATE KOOLITUS- JA SERTIFITSEERIMISNÕUETE LIIKMESRIIKIDE POOLSEKS KEHTESTAMISEKS/KOHANDAMISEKS

ÜLDANDMED

a)

liikmesriik

 

b)

teavitav ametiasutus

 

c)

teavitamise kuupäev

 

Järgmised kõrgepingejaotlatest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 305/2008 artiklites 4 ja 8 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele. (1)

Sertifikaadi nimetus

Töötajate sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ELT L 92, 3.4.2008, lk 17.


IV LISA

FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDEL PÕHINEVAID LAHUSTEID SISALDAVAD SEADMED

TEAVITAMINE

MÄÄRUSE (EÜ) nr 842/2006 (TEATAVATE FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDE KOHTA) ARTIKLI 5 LÕIKES 1 SÄTESTATUD TEGEVUSTEGA SEOTUD TÖÖTAJATE KOOLITUS- JA SERTIFITSEERIMISNÕUETE LIIKMESRIIKIDE POOLSEKS KEHTESTAMISEKS/KOHANDAMISEKS

ÜLDANDMED

a)

liikmesriik

 

b)

teavitav ametiasutus

 

c)

teavitamise kuupäev

 

Järgmised teatavatel fluoritud kasvuhoonegaasidel põhinevate lahustite seadmetest kokkukogumisega tegelevate töötajate sertifitseerimise süsteemid vastavad määruse (EÜ) nr 306/2008 artiklites 3 ja 7 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele (1).

Sertifikaadi nimetus

Töötajate sertifitseerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ELT L 92, 3.4.2008, lk 21.


V LISA

MOOTORSÕIDUKITE KLIIMASEADMED

TEAVITAMINE

MÄÄRUSE (EÜ) nr 842/2006 (TEATAVATE FLUORITUD KASVUHOONEGAASIDE KOHTA) ARTIKLI 5 LÕIKES 1 SÄTESTATUD TEGEVUSTEGA SEOTUD TÖÖTAJATE KOOLITUS- JA KVALIFITSEERIMISNÕUETE LIIKMESRIIKIDE POOLSEKS KEHTESTAMISEKS/KOHANDAMISEKS

ÜLDANDMED

a)

liikmesriik

 

b)

teavitav ametiasutus

 

c)

teavitamise kuupäev

 

Järgmised mootorsõidukite kliimaseadmetest teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kokkukogumisega tegelevate töötajate koolitusprogrammid vastavad määruse (EÜ) nr 307/2008 (1) artikli 2 lõikes 1 ja artiklis 5 sätestatud miinimumnõuetele ja vastastikuse tunnustamise tingimustele.

Tunnistuse nimetus

Töötajate atesteerimise asutus (nimi ja kontaktandmed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  ELT L 92, 3.4.2008, lk 25.


3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 309/2008,

2. aprill 2008,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris teatav nimetus (Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (KPN))

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 5 teist lõiget,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõikele 2 ja kohaldades kõnealuse määruse artikli 17 lõiget 2, on Ühendkuningriigi taotlus registreerida nimetus „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb”, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. (2)

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 lõikega 1 esitas Itaalia registreerimise kohta vastuväite, osutades eelkõige kõnealuse määruse artikli 7 lõike 3 punktis a esitatud põhjusele, mille kohaselt ei ole täidetud määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklis 2 sätestatud tingimused.

(3)

Oma 1. juuni 2007. aasta kirjas kutsus komisjon huvitatud osapooli üles asjakohaseid läbirääkimisi pidama.

(4)

Ühendkuningriik ja Itaalia jõudsid omavahel kokkuleppele, millest teavitati komisjoni 4. detsembri 2007. aasta kirjaga.

(5)

Kõnealuse kokkuleppe kohaselt leiab Itaalia, et Ühendkuningriigi esitatud teave on piisav, ja seepärast tühistab vastuväite.

(6)

Huvitatud osapoolte vahel saavutatud kokkulepe ei eelda muudatuste tegemist määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 6 lõike 2 kohaselt avaldatud üksikasjades. Seepärast tuleb nimetus „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb” registreerida kõnealuse määruse artikli 7 lõike 4 kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Registreeritakse käesoleva määruse lisas esitatud nimetus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT C 3, 6.1.2006, lk 3.


LISA

Rühm 1.1.

Värske liha (ja rups)

ÜHENDKUNINGRIIK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (KPN)


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/37


KOMISJONI OTSUS,

19. märts 2008,

milles käsitletakse sinikaelpartide erakorralist vaktsineerimist madala patogeensusega linnugripi vastu Portugalis ja teatavaid meetmeid, millega piiratakse nende lindude ja neist valmistatud toodete liikumist

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1077 all)

(Ainult portugalikeelne tekst on autentne)

(2008/285/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 54 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2005/94/EÜ on sätestatud kodulindude ja muude vangistuses peetavate lindude hulgas linnugripi puhkemise korral kohaldatavad minimaalsed tõrjemeetmed.

(2)

2007. aasta septembrist alates on esinenud madala patogeensusega linnugripi puhanguid teatavates Portugali kesk- ja lääneosas asuvates linnukasvatusettevõtetes, eelkõige neis ettevõtetes, kus peetakse linde uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil. Portugal on vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ võtnud tõrjemeetmeid selle haiguse leviku peatamiseks.

(3)

Portugal on läbi viinud riskihindamise ja teinud kindlaks, et ettevõtetes, kus peetakse sinikaelparte (Anas platyrhynchos) uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil, on linnugripi viirusega nakatumise oht suurenenud (eelkõige kokkupuute korral metslindudega) ning et eksisteerib suur linnugripi äkilise leviku oht.

(4)

Portugali neis piirkondades, mis komisjoni 19. oktoobri 2005. aasta otsuse 2005/734/EÜ (millega kehtestatakse bio-ohutusmeetmed, et vähendada A-tüüpi gripiviiruse alatüübi H5N1 põhjustatud väga patogeense lindude gripi kandumise ohtu metslindudelt kodulindudele ja teistele vangistuses elavatele lindudele ning rajada väga ohustatud piirkondadesse varajase avastamise süsteem) (2) kohaselt on määratletud selle liikmesriigi kõrge riskiteguriga aladeks, on kasutusel varajase avastamise süsteemid ja bio-ohutusmeetmed, et vältida linnugripi leviku ohtu kodulinnukarjadesse.

(5)

Seoses uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil peetavate lindude kaubandusega on Portugal võtnud täiendavaid meetmeid vastavalt komisjoni 6. septembri 2006. aasta otsusele 2006/605/EÜ (teatavate kaitsemeetmete kohta seoses uluklinnuvarude taastootmiseks ettenähtud kodulindude ühendusesisese kaubandusega). (3)

(6)

Portugal esitas 25. jaanuari 2008. aasta kirjaga komisjonile erakorralise vaktsineerimise kava, et komisjon selle heaks kiidaks ning 31. jaanuaril 2008 esitas Portugal selle kava parandatud versiooni.

(7)

Vastavalt erakorralise vaktsineerimise kavale kavatseb Portugal erakorralisi vaktsineerimisi teostada ühes Lisboa e Vale do Tejo piirkonna ettevõttes, ühes Ribatejo Norte piirkonna ettevõttes ja ühes Vila Nova da Barquinha piirkonna ettevõttes, kus peetakse hinnalisi aretuseks ettenähtud sinikaelparte; Portugal kasutab vaktsineerimiseks bivalentset vaktsiini, mis kaitseb linnugripi viiruse alatüüpide H7 ja H5 eest, ning teostab neid vaktsineerimisi kuni 31. juulini 2008.

(8)

Euroopa Toiduohutusameti loomatervishoiu ja loomade heaolu komisjoni 2005. (4) ja 2007. (5) aasta teaduslikes arvamustes vaktsiini kasutamise kohta linnugripi tõrjeks väidetakse, et erakorraline ja ennetav vaktsineerimine linnugripi vastu on kasulik vahend haiguse tõrjemeetmete täiendamiseks.

(9)

Lisaks kontrollis komisjon koos Portugali ametiasutustega Portugali esitatud erakorralise vaktsineerimise kava ning leidis pärast kava muutmist, et kava on vastavuses ühenduse asjakohaste õigusaktidega. Arvestades madala patogeensusega linnugripiga seoses valitsevat epidemioloogilist olukorda Portugalis, vaktsineerimisega hõlmatud ettevõtete tüüpi ja vaktsineerimiskava väikest ulatust, on asjakohane kinnitada Portugali esitatud vaktsineerimiskava, mis täiendab nimetatud liikmesriigi juba võetud tõrjemeetmeid.

(10)

Sellisel Portugali poolt läbiviidaval erakorralisel vaktsineerimisel tuleks kasutada ainult vaktsiine, mis on lubatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (6) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet. (7)

(11)

Lisaks sellele tuleks teostada järelevalvet ja seiret ettevõtetes, kus peetakse vaktsineeritud sinikaelparte ja ettevõtetes, kus vaktsineerimist ei teostata, nagu on sätestatud erakorralise vaktsineerimise kavas.

(12)

Samuti on asjakohane kehtestada teatud liikumispiirangud vaktsineeritud sinikaelpartidele, nende haudemunadele ja vaktsineeritud lindude munadest saadud sinikaelpartidele. Kuna ettevõtetes, kus vaktsineerimine tuleb läbi viia, on sinikaelpartide arv väike, samuti läbipaistvuse tagamise eesmärgil ning logistilistel põhjustel, ei tohiks vaktsineeritud linde ettevõttest välja viia.

(13)

Selleks et asjaomastele ettevõtetele avaldatav majanduslik mõju oleks võimalikult väike, tuleks liikumispiirangute puhul ette näha teatavad erandid vaktsineeritud sinikaelpartide munadest saadud sinikaelpartide suhtes, sest sellised liikumised ei põhjusta erilist ohtu haiguse levikuks eeldusel, et viiakse läbi järelevalve- ja seiremeetmeid ning täidetakse ühendusesiseseks kaubanduseks ettenähtud konkreetseid loomatervishoiunõudeid.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva otsusega sätestatakse teatavad meetmed, mida kohaldatakse Portugalis ettevõtetes, kus teostatakse erakorralist vaktsineerimist sinikaelpartidel, keda peetakse (Anas platyrhynchos )uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil, ning kus valitseb erakorraline linnugripiga nakatumise oht. Meetmed hõlmavad vaktsineeritud sinikaelpartide, nende haudemunade ja vaktsineeritud lindude munadest saadud sinikaelpartide teatavaid liikumispiiranguid Portugalis ja sealt väljaviimispiiranguid.

2.   Käesoleva otsuse kohaldamine ei piira Portugali poolt vastavalt direktiivile 2005/94/EÜ ja otsusele 2006/605/EÜ võetavate kaitsemeetmete rakendamist.

Artikkel 2

Erakorralise vaktsineerimise kava kinnitamine

1.   Käesolevaga kinnitatakse madala patogeensusega linnugripi vastane erakorralise vaktsineerimise kava, mille Portugal esitas komisjonile 25. jaanuaril 2008 ning millele ta lisas 31. jaanuaril 2008 parandatud versiooni ja mida rakendatakse Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte ja Vila Nova da Barquinha piirkondade ettevõtetes kuni 31. juulini 2008.

2.   Komisjon avaldab kõnealuse erakorralise vaktsineerimise kava.

Artikkel 3

Erakorralise vaktsineerimise kava rakendamise nõuded

1.   Portugal tagab, et sinikaelparte vaktsineeritakse erakorralise vaktsineerimise kavas sätestatu kohaselt bivalentse inaktiveeritud heteroloogilise vaktsiiniga, mis kaitseb linnugripi viiruse alatüüpide H7 ja H5 eest ning on selles liikmesriigis lubatud vastavalt direktiivile 2001/82/EÜ või määrusele (EÜ) nr 726/2004.

2.   Portugal tagab, et ettevõtetes, kus peetakse vaktsineeritud sinikaelparte ja linnukasvatusettevõtetes, kus vaktsineerimist ei teostata, nagu on sätestatud erakorralise vaktsineerimise kavas, teostatakse järelevalvet ja seiret.

3.   Portugal tagab erakorralise vaktsineerimise kava tõhusa rakendamise.

Artikkel 4

Vaktsineeritud sinikaelpartide märgistamine ning nende liikumise, väljaviimise ja hävitamisega seonduvad piirangud

Pädev asutus tagab, et vaktsineeritud sinikaelpardid artikli 2 lõikes 1 osutatud ettevõtetes:

a)

märgistatakse igaüks eraldi;

b)

neid ei transpordita Portugali piires teise linnukasvatusettevõttesse ega viida välja teistesse liikmesriikidesse.

Pärast oma reproduktiivse perioodi lõppu tapetakse need pardid humaansel viisil artikli 2 lõikes 1 osutatud ettevõtetes ning nende rümbad kõrvaldatakse ohutult.

Artikkel 5

Artikli 2 lõikes 1 osutatud ettevõtetest pärinevate haudemunade liikumise ja väljaviimisega seonduvad piirangud

Pädev asutus tagab, et artikli 2 lõikes 1 osutatud ettevõtetest pärinevatelt sinikaelpartidelt saadud haudemune võib transportida ainult Portugalis asuvasse haudejaama ja neid mune ei tohi välja viia teistesse liikmesriikidesse.

Artikkel 6

Vaktsineeritud sinikaelpartide munadest saadud sinikaelpartide liikumise ja väljaviimisega seonduvad piirangud

1.   Pädev asutus tagab, et vaktsineeritud sinikaelpartide munadest saadud sinikaelparte võib pärast hauet viia linnukasvatusettevõttesse, mis asub Portugalis artikli 2 lõikes 1 osutatud ettevõtte ümbruskonnas loodud järelevalve alal, nagu on sätestatud erakorralise vaktsineerimise kavas.

2.   Erandina lõikest 1 ja tingimusel, et vaktsineeritud sinikaelpartide munadest saadud sinikaelpardid on rohkem kui ühe kuu vanused, võib neid:

a)

lasta Portugalis vabasse loodusse või

b)

viia välja teistesse liikmesriikidesse tingimusel, et:

i)

väljaviimine on lubatud erakorralise vaktsineerimise kavas sätestatud järelevalve- ja seiremeetmete, sealhulgas laboratoorsete katsete tulemuste alusel ning

ii)

otsuses 2006/605/EÜ sätestatud tingimused lindude väljaviimiseks uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil on täidetud.

Artikkel 7

Vaktsineeritud sinikaelpartide munadest saadud sinikaelpartide ühendusesisese kaubavahetuse veterinaarsertifikaat

Portugal tagab, et artikli 6 lõike 2 punktis b osutatud uluklinnuvarude taastootmise eesmärgil kasvatatavate lindude ühendusesisese kaubavahetuse veterinaarsertifikaat sisaldab järgmist lauset:

„Partii vastab otsuse 2008/285/EÜ kohastele loomatervishoiunõuetele.”.

Artikkel 8

Aruanded

Portugal esitab komisjonile aruande erakorralise vaktsineerimise kava rakendamise kohta ühe kuu jooksul pärast käesoleva otsuse kohaldamist; kvartaliaruanded esitatakse toiduahela ja loomatervishoiu alalisele komiteele.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud Portugali Vabariigile.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(2)  ELT L 274, 20.10.2005, lk 105. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/803/EÜ (ELT L 323, 8.12.2007, lk 42).

(3)  ELT L 246, 8.9.2006, lk 12.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266, 1-21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

(7)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1394/2007 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 121).


Parandused

3.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 92/40


Komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 163/2008 (lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 50, 23. veebruar 2008 )

Leheküljel 5 lisas tabeli viimases veerus „Loa kehtivusaja lõpp”

asendatakse:

„6. märts 2018”,

järgmisega:

„14. märts 2018”.