ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
20. märts 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2008, 17. märts 2008, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit kompressorite impordi suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 262/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

21

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 263/2008, 19. märts 2008, millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 264/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

24

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 265/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse munade eksporditoetused

26

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 266/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 267/2008, 19. märts 2008, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 268/2008, 19. märts 2008, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 269/2008, 19. märts 2008, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük ICES VI ja VII püügipiirkonnas (ühenduse veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

35

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 270/2008, 19. märts 2008, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

37

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/24/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega ( 1 )

38

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/25/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega

40

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/26/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

42

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/27/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

45

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/28/EÜ, 11. märts 2008, millega komisjoni rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ

48

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/29/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

51

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/30/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega ( 1 )

53

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/31/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega

57

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/32/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, seoses komisjoni rakendusvolitustega

60

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/33/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

62

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/34/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

65

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/35/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega

67

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/36/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ (otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

69

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/37/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega ( 1 )

71

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/260/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. märts 2008, millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1044 all)

73

 

 

IV   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

 

EFTA järelevalveamet

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 388/06/COL, 13. detsember 2006, millega kuuekümne esimest korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

81

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 261/2008,

17. märts 2008,

millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit kompressorite impordi suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artiklit 9,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis on esitatud pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Algatamine

(1)

Komisjon sai 20. novembril 2006 kaebuse teatavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV”) pärit kompressorite kohta, mille esitas vastavalt algmääruse artiklile 5 Federazione ANIMA/COMPO (edaspidi „kaebuse esitaja”) tootjate nimel, kelle toodang moodustab olulise osa, käesoleval juhul üle 50 %, teatavate kompressorite kogutoodangust ühenduses.

(2)

Kaebus sisaldas tõendeid dumpingu ja olulise kahju kohta, mida peeti menetluse algatamiseks piisavaks.

(3)

Menetlus algatati 21. detsembril 2006 algatamisteate avaldamisega Euroopa Liidu Teatajas. (2)

2.   Ajutised meetmed

(4)

Arvestades vajadust teatavaid uurimise aspekte täiendavalt vaadelda, otsustati uurimist jätkata ajutisi meetmeid kehtestamata.

3.   Menetlusega seotud isikud

(5)

Komisjon andis menetluse algatamisest ametlikult teada HRV eksportivatele tootjatele, importijatele, hulgimüüjatele, kasutajatele ja teadaolevalt asjaga seotud ühingutele, Hiina esindajatele ja kaebuse esitanud ühenduse tootjatele ning muudele teadaolevalt asjaga seotud ühenduse tootjatele. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul. Kõigile huvitatud isikutele, kes seda taotlesid ja teatasid konkreetsed põhjused, miks neid tuleks ära kuulata, anti selline võimalus.

(6)

Selleks, et võimaldada eksportivatel tootjatel soovi korral taotleda turumajanduslikku või individuaalset kohtlemist, saatis komisjon asjaga teadaolevalt seotud Hiina eksportivatele tootjatele ja HRV esindajatele taotluse vormid. Neliteist eksportivat tootjat, sealhulgas sidusettevõtete rühmad, taotlesid vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 7 turumajanduslikku kohtlemist või juhuks, kui uurimise käigus peaks selguma, et nad ei vasta turumajandusliku kohtlemise tingimustele, individuaalset kohtlemist. Üks eksportiv tootja taotles üksnes individuaalset kohtlemist.

(7)

Pidades silmas HRV eksportivate tootjate ning ühenduse importijate ja tootjate ilmset suurt arvu, märkis komisjon algatamisteates, et vastavalt algmääruse artiklile 17 võib dumpingu ja kahju kindlakstegemiseks rakendada väljavõttelist uuringut.

(8)

Selleks, et komisjon saaks otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valimi, paluti kõigil HRV eksportivatel tootjatel, ühenduse importijatel ja ühenduse tootjatel endast komisjonile teada anda ning esitada vastavalt algatamisteatele põhiteave oma tegevuse kohta seoses vaatlusaluse tootega uurimisperioodil (1. oktoobrist 2005 kuni 30. septembrini 2006).

(9)

Eksportivate tootjate puhul koostati valim vastavalt algmääruse artiklile 17 ühenduse suurima tüüpilise teatavate kompressorite ekspordimahu põhjal, mida on võimalik ettenähtud aja jooksul piisavalt uurida. Eksportivatelt tootjatelt saadud andmete põhjal valis komisjon kuus äriühingut või sidusettevõtete rühma (edaspidi „valimisse kuuluvad äriühingud”), mille ekspordimaht ühendusse on suurim. Ekspordimahu poolest esindasid kuus valimisse kuuluvat äriühingut uurimisperioodil 93 % HRV teatavate kompressorite koguekspordist ühendusse. Vastavalt algmääruse artikli 17 lõikele 2 konsulteeriti asjaomaste isikutega, kellel vastuväiteid ei olnud.

(10)

Ühenduse tootjate puhul otsustati, et väljavõttelist uuringut ei ole vaja teha, sest uurimisel tegi koostööd vaid kolm äriühingute rühma.

(11)

Importijate puhul otsustati, et väljavõttelist uuringut ei ole vaja teha, sest uurimisel tegi koostööd vaid üks importija.

(12)

Kõikidele valimisse võetud äriühingutele ja kõikidele teistele teadaolevatele asjaomastele isikutele saadeti küsimustik. Täielikud vastused saadi kuuelt HRV eksportivalt tootjalt, kolmelt ühenduse tootjalt ja ühelt importijalt. Üks ühenduse tootja vastas üksnes väljavõttelise uuringu küsimustikule. Teistelt huvitatud isikutelt küsimustikule vastuseid ei saadud.

(13)

Komisjon püüdis leida ja kontrollis kõiki andmeid, mida ta dumpingu kindlakstegemise, tekitatud kahju ja ühenduse huvide seisukohast vajalikuks pidas, ning tegi kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

a)

ühenduse tootjad

ABAC kontserni kuuluv ABAC Aria Compressa SpA, Torino, Itaalia;

FIAC kontserni kuuluv FIAC SpA, Bologna, Itaalia;

FINI SpA, Zola Predosa, Bologna, Itaalia;

b)

HRV eksportivad tootjad

ABAC kontserni kuuluv Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai (edaspidi „Nu Air”);

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling (edaspidi „Xinlei”);

Hongyou/Taizhou kontsern: 1) Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Hongyou”); 2) Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling („Taizhou”);

Wealthi kontsern: 1) Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai (edaspidi „Shanghai Wealth”); 2) Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong (edaspidi „Wealth Nantong”);

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou (edaspidi „Anlu”);

FIAC kontserni kuuluv FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen (edaspidi „FIAC”);

c)

HRV sidusettevõtted

Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd., Shanghai (edaspidi „Wealth Import Export”);

FIAC kontserni kuuluv FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd. (edaspidi „FIAC Hongkong”);

d)

ühenduse sõltumatu importija:

Hans Einhell AG, Landau, Saksamaa.

(14)

Pidades silmas vajadust kindlaks määrata normaalväärtus nende eksportivate tootjate jaoks, kellele turumajanduslikku kohtlemist võib-olla ei võimaldata, toimus kontroll normaalväärtuse kindlaksmääramiseks võrdlusriigi (käesoleval juhul Brasiilia) andmete põhjal järgmiste äriühingute valdustes:

e)

Brasiilia tootjad

FIAC kontserni kuuluv FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda., Araquara;

Schulz S/A, Joinville, Santa Catarina, Brasiilia.

4.   Uurimisperiood

(15)

Dumpingu ja kahju uurimine hõlmas ajavahemikku 1. oktoobrist 2005 kuni 30. septembrini 2006 (edaspidi „uurimisperiood”). Kahju hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2003 kuni uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood”).

B.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

1.   Vaatlusalune toode

(16)

Vaatlusalused tooted on HRVst pärit kolbkompressorid tootlikkusega kuni 2 kuupmeetrit (m3) minutis (edaspidi „kompressorid” või „vaatlusalune toode”), mida tavapäraselt deklareeritakse CN-koodide ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ja ex 8414 80 51 all.

(17)

Kompressor koosneb tavaliselt pumbast, mis töötab elektrimootori jõul kas otseülekandega või rihmülekandega. Enamikul juhtudel pumbatakse suruõhk paaki ning see väljub rõhuregulaatori ja kummivooliku kaudu. Kompressoritel, eriti suurematel kompressoritel, võivad teisaldamiseks olla rattad. Kompressoreid võidakse müüa kas eraldi või koos pihustamiseks, puhastamiseks või rehvide või muude objektide täispuhumiseks ette nähtud lisaseadmetega.

(18)

Käesoleva menetluse algatamisteates viidati ka kolbkompressorite pumpadele. Uurimine näitas, et kolbkompressorite pumbad on uuritavate kompressorite (mitte ainsad) olulised osad, mis olenevalt mudelist moodustavad lõpptoote maksumusest 25–35 % ning mida võidakse müüa nii eraldi kui ka teiste kompressorite osana, mida käesolev uurimine ei hõlma. Lisaks sellele näitas uurimine, et pumpadel on terviklikest kompressoritest erinevad tehnilised ja füüsilised omadused ning neid ei kasutata samal otstarbel. Terviklikul kompressoril on veel teisigi põhiosasid (nt paak, mootor). Pumpasid ja terviklikke kompressoreid turustatakse erinevaid kanaleid pidi ja ka ostjad tajuvad neid erinevate toodetena. Seetõttu jõuti järeldusele, et antud juhul ei tuleks kolbkompressorite pumpasid vaatlusaluseks tooteks lugeda.

(19)

Vaatlusalust toodet kasutatakse suruõhutööriistades või pihustamiseks, puhastamiseks, rehvide ja muude esemete täispuhumiseks. Uurimine näitas, et vaatamata kuju, materjalide ja valmistusmeetodite erinevustele on kõigil eri liiki vaatlusalustel toodetel ühesugused põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused ning neid kasutatakse sisuliselt samaks otstarbeks. Seepärast käsitatakse neid käesolevas menetluses ühe ja sama tootena.

2.   Samasugune toode

(20)

Uurimine näitas, et ühenduse tootmisharu poolt ühenduses toodetavate ja müüdavate, HRVs ja võrdlusriigis Brasiilias toodetavate ja sealsetel siseturgudel müüdavate ning Hiinas toodetavate ja ühendusse imporditavate kompressorite põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused on samad ning et neil toodetel on ühesugune põhiline kasutusotstarve.

(21)

Seetõttu jõuti järeldusele, et kõik kõnealused kompressorid on samasugused algmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

C.   DUMPING

1.   Üldist

(22)

Endast andsid teada 14 äriühingut või äriühingute rühma, kelle toodang moodustab 100 % vaatlusaluse toote koguekspordist ELi. Koostöö tase oli seega kõrge. Kolmteist äriühingut või äriühingute rühma taotlesid turumajanduslikku ja vaid üks äriühing individuaalset kohtlemist. Nagu mainitud põhjenduses 9, koostati valim ekspordimahu alusel kuuest äriühingust.

2.   Turumajanduslik kohtlemine

(23)

Vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b määratakse HRVst pärit toodete impordi suhtes läbi viidava uurimise puhul normaalväärtus kindlaks vastavalt nimetatud artikli lõigetele 1 kuni 6 nende tootjate puhul, kes vastavad algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud tingimustele.

(24)

Turumajandusliku kohtlemise kriteeriumid on selguse huvides kokkuvõtlikult esitatud allpool:

1)

majanduslikud otsused kulude kohta tehakse lähtuvalt turusituatsioonist ja ilma märkimisväärse riigipoolse sekkumiseta; kulutused tähtsamatele sisenditele peegeldavad turuväärtusi;

2)

äriühingutel on üks selge peamiste raamatupidamisdokumentide kogum, mida auditeeritakse sõltumatult kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega ning rakendatakse kõigil eesmärkidel;

3)

varasemast mitteturumajanduslikust süsteemist ei ole üle võetud märkimisväärseid moonutusi;

4)

pankroti- ja asjaõigusega tagatakse õiguskindlus ja stabiilsus;

5)

kursid arvutatakse ümber turukursside alusel.

(25)

Viis algselt valimisse kaasatud Hiina eksportivast tootjast äriühingut või äriühingute rühma taotles vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 7 punktile b turumajanduslikku kohtlemist ja täitis eksportivate tootjate turumajandusliku kohtlemise taotluse vormi ettenähtud tähtaja jooksul. Kõik need rühmad koosnesid vaatlusaluse toote tootjatest ja tootjatega seotud äriühingutest, mis olid seotud ka vaatlusaluse toote müügiga. Komisjonil on tavaks kontrollida, kas seotud äriühingute rühm tervikuna vastab turumajandusliku kohtlemise tingimustele. Turumajanduslikku kohtlemist taotlesid järgmised rühmad:

Nu Air;

Xinlei;

Hongyou/Taizhou;

Shanghai Wealth/Wealth Nantong;

FIAC.

(26)

Eespool nimetatud valimisse kaasatud koostööd teinud eksportivate tootjate puhul püüdis komisjon leida kogu vajaliku teabe ning kontrollis turumajandusliku kohtlemise taotluses esitatud teavet kõnealustes äriühingutes vastavalt vajadusele kohapeal.

(27)

Uurimine näitas, et kolmele eespool mainitud ja turumajanduslikku kohtlemist taotlenud Hiina eksportivale tootjale ei ole võimalik turumajanduslikku kohtlemist võimaldada, sest need äriühingud või äriühingute rühmad ei vasta teisele kriteeriumile, mis on põhjenduses 24 kokkuvõtlikult esitatud. Lisaks sellele ei vastanud üks neist äriühingute rühmadest ka kolmandale kriteeriumile.

(28)

Kaks äriühingut või äriühingute rühma (FIAC ja Nu Air) vastasid kõikidele kriteeriumidele, mis on põhjenduses 24 kokkuvõtlikult esitatud, ja nendele võimaldati turumajanduslikku kohtlemist.

(29)

Üks äriühingute rühma (Hongyou/Taizhou) kuuluv äriühing (Taizhou) ja üks äriühing (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) ei suutnud tõendada, et nad vastavad teisele kriteeriumile, nagu on kokkuvõtlikult esitatud põhjenduses 24, sest neil puudusid rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele vastavad raamatupidamistavad ja -standardid. Seepärast ei olnud kõnealuse äriühingute rühma (Hongyou/Taizhou) ja äriühingu (Wealth Shanghai/Nantong Wealth) suhtes võimalik turumajanduslikku kohtlemist rakendada.

(30)

Üks äriühing (Xinlei) ei suutnud tõendada vastavust teisele kriteeriumile, nagu on põhjenduses 24 kokkuvõtlikult esitatud, sest tema raamatupidamistavad ja -standardid ei olnud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega. Lisaks sellele ei suutnud kõnealune äriühing täielikult tõendada, et ta on maakasutusõiguse eest tasunud. Seega ei vastanud ta ka kolmandale kriteeriumile, nagu on kokkuvõtlikult esitatud põhjenduses 24. Seepärast ei olnud tema suhtes võimalik turumajanduslikku kohtlemist rakendada.

(31)

Üks sõltumatu importija oli vastu Nu Airi turumajanduslikule kohtlemisele, lähtudes mõningatest väidetavatest vastuoludest tema 2004. ja 2005. aasta auditeeritud majandusaasta aruandes. Nu Air suutis aga näidata, et vastuolud puuduvad, ning importija tõstatatud küsimused selgitada. Seetõttu lükati see vastuväide tagasi.

(32)

Sama importija esitas vastuväite FIACi turumajanduslikule kohtlemisele, arvestades asjaolu, et äriühing oli 2002. aastal pidanud piirkondlike ametiasutustega läbirääkimisi eellepingu sõlmimiseks, mis andnuks äriühingule õiguse kuni kolme aasta jooksul tasuta kasutada maatükki kuni selle võõrandamisformaalsuste lõpuleviimiseni. Leping siiski aegus, ilma et FIAC oleks seda kasutanud või maa omandiõigust endale saanud. Teisalt suutis FIAC tõendada, et ta on alati oma tegevuses kasutatavate valduste eest renti maksnud. Seetõttu lükati kõnealune väide tagasi.

(33)

Üks äriühingute rühma (Hongyou/Taizhou) kuuluv äriühing (Hongyou) esitas vastuväite, et tema puhul ei tuleks teises äriühingus (nimelt Taizhous) tekkinud küsimuste tõttu turumajanduslikust kohtlemisest keelduda. Vastavalt komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrusele (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (3) tuleb aga Hongyoud ja Taizhoud kohelda seotud isikutena. Kuna Taizhou suhtes ei olnud võimalik turumajanduslikku kohtlemist rakendada, ei olnud võimalik seda rakendada ka Hongyou suhtes.

(34)

Vastavalt eespool esitatule ei suutnud kolm viiest valimisse kaasatud ning turumajanduslikku kohtlemist taotlenud Hiina äriühingust või äriühingute rühmast näidata, et nad vastavad kõigile algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c sätestatud kriteeriumidele.

(35)

Sellepärast otsustati, et turumajanduslikku kohtlemist tuleks rakendada kahe äriühingu (FIAC ja Nu Air) suhtes ning ülejäänud kolme äriühingu/äriühingute rühma puhul tuleks turumajandusliku kohtlemise taotlus tagasi lükata. Komisjon konsulteeris ka nõuandekomiteega ja viimane ei esitanud komisjoni talituste järeldustele vastuväiteid.

3.   Individuaalne kohtlemine

(36)

Algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a kohaselt määratakse selle artikli kohaldamisalasse kuuluvatele riikidele, juhul kui tollimaks kehtestatakse, kogu riiki hõlmav tollimaks, välja arvatud juhtudel, kui äriühingud suudavad näidata, et nad vastavad kõikidele algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätestatud kriteeriumidele.

(37)

Kõik eksportivad tootjad, kes taotlesid turumajanduslikku kohtlemist, taotlesid ka individuaalset kohtlemist juhuks, kui neile ei võimaldata turumajanduslikku kohtlemist. Üks äriühing (Anlu) oli taotlenud ainult individuaalset kohtlemist.

(38)

Neljast valimisse kaasatud äriühingust või äriühingute rühmast, kellele kas ei olnud võimalik turumajanduslikku kohtlemist võimaldada (Xinlei, Hongyou/Taizhou, Wealth Shanghai/Nantong Wealth) või kes ei olnud turumajanduslikku kohtlemist taotlenud (Anlu), vastas kolm (Xinlei, Anlu ja Wealth Shanghai/Nantong Wealth) kõikidele artikli 9 lõikes 5 sätestatud kriteeriumidele ja nende suhtes oli võimalik rakendada individuaalset kohtlemist.

(39)

Leiti, et Taizhou ei tõendanud kõikide algmääruse artikli 9 lõikes 5 sätestatud nõuete kumulatiivset täitmist. Nimelt ei olnud äriühingu raamatupidamissüsteemi tõsiste probleemide tõttu võimalik kontrollida, kas on täidetud algmääruse artikli 9 lõike 5 punktis b sätestatud kriteerium, et ekspordihinnad ja -kogused ning müügitingimused kujunevad vabalt.

(40)

Seega lükati Taizhou individuaalse kohtlemise taotlus tagasi.

4.   Normaalväärtus

4.1.   Äriühingud või äriühingute rühmad, kellele võimaldati turumajanduslikku kohtlemist

(41)

Normaalväärtuse kindlaksmääramiseks tegi komisjon vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 2 kõigepealt kindlaks, kas valimisse kaasatud eksportivate tootjate puhul, kellele saab turumajanduslikku kohtlemist võimaldada, oli vaatlusaluse toote siseriiklik müük sõltumatutele ostjatele tüüpiline, st kas taolise müügi kogumaht moodustas vähemalt 5 % tema ühendusse eksporditud vaatlusaluse toote müügi kogumahust. Kuna nende kahe äriühingu või äriühingute rühma müük siseturul oli peaaegu olematu, leiti, et toote müügimaht ei ole tüüpiline ega anna seega asjakohast alust normaalväärtuse määramiseks.

(42)

Kui normaalväärtuse määramiseks ei olnud võimalik aluseks võtta omamaist müüki, tuli kasutada muud määramisviisi. Sellistel juhtudel kasutas komisjon arvestuslikku normaalväärtust vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 3. Normaalväärtus leiti äriühingute või äriühingute rühmade poolt vaatlusaluse toote tootmiseks tehtud tootmiskulude alusel. Normaalväärtuse arvutamiseks vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 3 liidetakse tootmiskuludele põhjendatud müügi-, üld- ja halduskulude summa ning kasum. Müügi-, üld- ja halduskulusid ega kasumit ei saanud kindlaks teha algmääruse artikli 2 lõike 6 sissejuhatava lõigu alusel, sest mitte ühelgi äriühingul ega äriühingute rühmal ei olnud tüüpilist omamaist müüki. Neid ei saanud kindlaks teha artikli 2 lõike 6 punkti a alusel, sest ei olnud ühtki teist äriühingut, kellele oleks saanud võimaldada turumajanduslikku kohtlemist. Lisaks sellele ei saanud müügi-, üld- ja halduskulusid ega kasumit kindlaks teha artikli 2 lõike 6 punkti b alusel, sest mitte ühelgi neist äriühingutest ega äriühingute rühmadest ei olnud tavapärase äritegevuse käigus sama üldise tooteliigi tüüpilist müüki. Seepärast tehti müügi-, üld- ja halduskulud ja kasum kindlaks artikli 2 lõike 6 punkti c („iga muu põhjendatud meetod”) alusel, lähtudes võrdlusriigi koostööd tegeva tootja müügi-, üld- ja halduskuludest ning kasumist. Üldkättesaadav teave näitas, et nimetatud kasumimarginaal ei ületanud HRVs teiste teadaolevate sama üldkategooria toodete (s.o elektrimasinad) tootjate uurimisperioodil saadud kasumit.

4.2.   Äriühingud või äriühingute rühmad, kellele ei saanud turumajanduslikku kohtlemist võimaldada

(43)

Algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti a kohaselt tuleb nende eksportivate tootjate puhul, kellele turumajanduslikku kohtlemist ei võimaldata, normaalväärtus kindlaks teha võrdlusriigis kehtivate hindade või arvestusliku väärtuse põhjal.

(44)

Algatamisteates osutas komisjon, et ta näeb HRV puhul normaalväärtuse kindlakstegemiseks sobiva võrdlusriigina ette Brasiiliat. Huvitatud isikuid kutsuti üles selle kohta arvamust avaldama. Ükski huvitatud isik sellele ettepanekule vastuväiteid ei esitanud.

(45)

Brasiilias on neli teadaolevat tootjat, kes toodavad aastas umbes 220 000 kompressorit, ja import ulatub umbes 30 000 tooteni. Komisjon otsis koostööpartnereid Brasiilia kõikide teadaolevate tootjate seast.

(46)

Uurimises tegi koostööd kaks Brasiilia tootjat. Üks neist on seotud ühenduse tootjaga – FIAC kontserniga. Uurimine näitas, et selle tootja hinnad on üldiselt kõrged peamiselt seetõttu, et ta toodab väikeses koguses meditsiiniliseks otstarbeks kasutatavaid keerukaid kompressoreid, mis ei ole vaatlusaluse tootega otseselt võrreldavad. Selle toote ja turu väga erinevate omaduste tõttu oleks raske teha vajalikke kohandusi, et kasutada neid andmeid Hiinas toodetud kompressorite normaalväärtuse kindlakstegemiseks. Leiti, et teine koostööd tegev Brasiilia tootja toodab mõningaid kompressorite mudeleid, mis sarnanevad Hiina eksportivate tootjate ühendusse eksporditavate kompressoritega. Sellepärast kasutati nende eksportijate puhul, kellele turumajanduslikku kohtlemist ei võimaldatud, normaalväärtuse kindlakstegemiseks selle Brasiilia tootja Brasiilia turul tavapärase äritegevuse käigus müüdavate võrreldavate mudelite hindu.

5.   Ekspordihind

(47)

Eksportivad tootjad eksportisid ühendusse kas otse sõltumatutele klientidele või ühenduses ja väljaspool ühendust asuvate seotud või sõltumatute kaubandusettevõtete kaudu.

5.1.   Äriühingud või äriühingute rühmad, kellele võimaldati kas turumajanduslikku või individuaalset kohtlemist

(48)

Kui eksportmüük ühendusse toimus otse sõltumatutele klientidele ühenduses või sõltumatute kaubandusettevõtete kaudu, määrati ekspordihinnad kindlaks vaatlusaluse toote eest tegelikult makstud või makstavate hindade alusel vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 8.

(49)

Kui eksportmüük ühendusse toimus ühenduses paiknevate seotud kaubandusettevõtete kaudu, määrati ekspordihinnad vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 9 selle edasimüügihinna põhjal, mida maksis esimene sõltumatu ostja ühenduses. Kui müük toimus väljaspool ühendust asuva seotud äriühingu kaudu, määrati ekspordihind kindlaks ühenduse sõltumatutele ostjatele kehtestatud esimeste edasimüügihindade põhjal.

5.2.   Äriühingud või äriühingute rühmad, kellele ei saanud turumajanduslikku/individuaalset kohtlemist võimaldada

(50)

Kahe valimisse kuuluva Hiina eksportiva äriühingu puhul, kellele ei võimaldatud ei turumajanduslikku ega ka individuaalset kohtlemist (Taizhou/Hongyou kontsern), ei saanud nende eksportmüügi andmeid põhjenduses 29 selgitatud põhjustel individuaalsete dumpingumarginaalide määramiseks kasutada. Seepärast arvutati dumpingumarginaal põhjenduse 55 kohaselt.

6.   Võrdlus

(51)

Normaalväärtust ja ekspordihindu võrreldi tehasest hankimise tasandil ja samal kaubandustasandil. Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdlemise tagamiseks kohandati hindu ja hindade võrreldavust mõjutavaid erinevusi nõuetekohaselt vastavalt algmääruse artikli 2 lõikele 10.

(52)

Sellest lähtuvalt võeti nende Hiina eksportivate tootjate puhul, kellele sai turumajanduslikku/individuaalset kohtlemist võimaldada, arvesse erinevusi kaubandustasandi osas, transpordi-, kindlustus-, käitlemis-, laadimis- ja lisakuludes, pakkimis-, laenu- ja müügijärgsetes kuludes (tagatis/garantii), kui see oli vajalik ja õigustatud. Teiste äriühingute puhul tehti eespool mainitud kohanduste alusel keskmine kohandus.

(53)

Väljaspool ühendust asuvate seotud äriühingute kaudu toimuva müügi puhul rakendati kohandust vastavalt algmääruse artikli 2 lõike 10 punktile i juhul, kui need äriühingud olid täitnud ülesandeid, mis on sarnased komisjonitasu alusel töötava agendi omadega. Kohandamisel lähtuti nende kaubandusettevõtete müügi-, üld- ja halduskuludest ning ühenduse sõltumatult hulgimüüjalt saadud kasumiandmetest.

7.   Dumpingumarginaalid

(54)

Dumpingumarginaalid on väljendatuna protsendimäärana CIF-impordihinnast ühenduse piiril enne tollimaksude tasumist järgmised:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling ning Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai ning Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Valimisse mittekuuluvad koostööd tegevad äriühingud (nende loetelu on lisas)

51,6 %

Kõik muud äriühingud

77,6 %

(55)

Nende kahe valimisse kuuluva äriühingu puhul, kellele ei võimaldatud ei turumajanduslikku ega ka individuaalset kohtlemist, arvutati dumpingumarginaal nendele kolmele äriühingule või äriühingute rühmale kehtestatud marginaali kaalutud keskmisena, kellele võimaldati individuaalset, kuid mitte turumajanduslikku kohtlemist.

(56)

Valimisse mittekuuluvate koostööd tegevate äriühingute puhul arvutati kõikide valimisse kuuluvate äriühingute kaalutud keskmine dumpingumarginaal.

(57)

Põhjenduses 22 osutatud kõrget (100 %) koostöö taset arvestades kehtestati üleriigiline keskmine dumpingumarginaal nende äriühingute dumpingumarginaaliga samal tasemel, kellele ei võimaldatud ei turumajanduslikku ega ka individuaalset kohtlemist.

D.   KAHJU

1.   Ühenduse toodang

(58)

Järgides ühenduse tootmisharu määratlust vastavalt algmääruse artikli 4 lõikele 1, vaadeldi uurimise algatamisel ühenduse toodangu defineerimiseks järgmiste ühenduse tootjate toodangut:

neli kaebuse esitanud ühenduse tootjat: CHINOOK SpA, FERRUA SYSTEM BLOCK Srl, FIAC SpA ja FINI SpA;

üks teine ühenduse tootja, kes tegi uurimise käigus täielikult koostööd ja kes menetlust toetas: ABAC kontserni kuuluv ABAC Aria Compressa SpA. Märgitakse, et ABAC kontsern müüs selle äriühingu 2007. aastal teisele äriühingule;

kuus muud kaebuses loetletud ühenduse tootjat. Need äriühingud said väljavõttelise uuringu küsimustiku, kuid vaid üks neist väljendas soovi algatamisteates osutatud aja jooksul menetluses edasist koostööd teha. Kõnealune tootja lõpetas aga varsti pärast seda koostöö ega saatnud küsimustikule täielikku vastust;

kaebuses loetletud kakskümmend muud tootjat, kes koostavad samasugust toodet, kasutades eespool mainitud ühenduse tootjate toodetud ja/või kolmandatest riikidest imporditud osi. Samasugust toodet toodavad väga piiratud koguses ka tööstusliku otstarbega kompressorite tootjad. Kõigile neile saadeti küsimustikud, kuid mitte ükski neist ei vastanud küsimustikule.

(59)

Kaks kaebuse esitanud tootjat lõpetasid varsti pärast menetluse algatamist tegevuse ega vastanud väljavõttelise uuringu küsimustikule.

(60)

Uurimine on näidanud, et kõik kolm koostööd tegevat äriühingut (äriühingute rühma) importisid lisaks ühenduses tootmisele vaatlusalust toodet suurenevas koguses ka edasimüügiks ühenduse turul. Nagu uurimine näitas, otsustasid kõik koostöö tegijad osa oma tootmisest ümber paigutada, vähemalt selle osa, mida dumpinguhinnaga import HRVst peamiselt mõjutas. Koostööd tegevad äriühingud (äriühingute rühmad) importisid valdavalt oma HRVs asutatud sõsar- või tütarettevõtetelt.

(61)

Seetõttu uuriti, kas nende äriühingute huvid olid vaatamata impordikogusele siiski ühenduse sees.

(62)

Seoses koostööd tegevate ühenduse tootjate impordimahuga tehti kindlaks, et kaks neist äriühingutest (äriühingute rühmadest) (äriühingud A ja B) importisid vaatlusalust toodet suurenevas, kuid suhteliselt väikeses koguses (kogu vaatlusalusel perioodil jäi HRVst pärit vaatlusaluse toote edasimüük alla nende äriühingute omatoodangu netomüügile). Lisaks sellele asus nende äriühingute peakontor ühenduses ning nende teadus- ja uurimistegevus toimus ühenduses. Sellepärast järeldatakse, et äriühingute A ja B huvid on endiselt ühenduses ning vaatamata HRVst importimisele tuleks neid käsitada ühenduse tootmisharu osana.

(63)

Teise koostööd tegeva äriühingute rühma (äriühing C) puhul leiti, et vaatlusalusel perioodil kasvas ühenduse turul müüdud importtoote osakaal märkimisväärselt ning alates 2005. aastast ületas see osakaal ühenduses toodetud ja müüdud samasuguse toote mahu. Uurimisperioodil moodustas HRVst pärit vaatlusaluse toote edasimüügi maht valdava enamuse äriühingu C kogumüügist ühenduse turul.

(64)

Uuriti, kas vaatamata olulisele impordimahule võiks importi pidada tootevalikut täiendavaks või ajutiseks. Selgus aga, et äriühingu C importi ei saa lugeda tootevalikut täiendavaks, vaid see lähtus strateegilisest otsusest suunata vaatlusaluse toote tootmine HRVsse, et vähendada tootmiskulusid ja olla suuteline konkureerima teiste Hiina importtoodetega. Leiti, et uurimisperioodil tootis paljusid HRVs toodetavaid mudeleid ka sama kontserni teine ettevõte Itaalias. Sellepärast konkureerisid HRVs toodetud kompressorid otseselt sama kontserni Itaalias toodetud kompressoritega. Pidades silmas eespool osutatut ja importtoodete edasimüügi olulisust äriühingu C kogumüügis, ei saanud seega järeldada, et äriühingu C huvid seoses vaatlusaluse toote tootmisega oleksid endiselt ühenduses. Paistis tõenäoline, et äriühing C jätkab või isegi suurendab samasuguse toote importimist asjaomasest riigist, et seda ühenduse turul edasi müüa, mis tähendaks, et äriühingut C tuleks käsitada pigem importija kui ühenduse tootjana.

(65)

Seega jõuti järeldusele, et äriühing C tuleks ühenduse toodangu määratlusest välja jätta.

(66)

Kokkuvõtteks on teatavate kompressorite toodang ühenduses algmääruse artikli 4 lõike 1 täienduses määratletud kõikide põhjendustes 58 osutatud äriühingute toodanguna, millest on lahutatud äriühingu C toodang. Paljude ühenduse tootjate ja koostajate koostöö puudumisel hinnati tulemusi uurimise käigus kogutud ja kaebuses esitatud andmete alusel.

2.   Ühenduse tootmisharu

(67)

Menetlus algatati kaebuse alusel, mille esitas nelja kompressoreid tootvat äriühingut esindav Itaalia ühendus ANIMA ja üks kaebust toetav tootja (nagu on üksikasjalikult kirjeldatud põhjenduses 58). Vaatamata kahe kaebuse esitanud äriühingu eespool osutatud koostöö puudumisele ja ühe ühenduse tootja väljajätmisele ühenduse toodangu määratlusest, leiti, et kaks ülejäänud ühenduse tootjat, kes tegid uurimises nõuetekohaselt koostööd, tootsid suure osa ühenduse toodangust, käesoleval juhul umbes 50 %. Seepärast moodustavad need kaks koostööd tegevat tootjat ühenduse tootmisharu algmääruse artikli 4 lõike 1 ja artikli 5 lõike 4 tähenduses.

(68)

Ülejäänud kaebuses loetletud ja põhjenduses 58 kirjeldatud tootjaid, välja arvatud ühenduse toodangu määratlusest välja jäetud äriühing, nimetatakse edaspidi „muudeks ühenduse tootjateks”. Mitte ükski nendest muudest ühenduse tootjatest ei esitanud kaebuse suhtes vastuväiteid.

3.   Tarbimine ühenduses

(69)

Ühenduse tarbimise mahu kindlakstegemisel võeti aluseks äriühingu C ja ühenduse turule suunatud ühenduse tootmisharu oma toodangu müügimaht, Eurostatist saadud andmed impordimahtude kohta ühenduse turul ning muude ühenduse tootjate müügi puhul kaebusest saadud teave.

(70)

Vaatlusalusel perioodil vähenes ühenduse vaatlusaluse toote ja samasuguse toote turg 6 %, jäädes uurimisperioodil umbes 3 066 000 kompressori tasemele. Konkreetsemalt vähenes ühenduse tarbimine 2004. aastal 7 %, tõusis 2005. aastal ühe protsendipunkti võrra ja stabiliseerus uurimisperioodil selsamal tasemel. Ühenduse tarbimise vähenemist võib seostada ühenduse tootjate müügi vähenemisega ning impordi vähenemisega teistest kolmandatest riikidest (peamiselt USA ja Jaapan).

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

ELi tarbimine (tk)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indeks

100

93

94

94

4.   Import asjaomasest riigist

a)   Maht

(71)

Vaatlusaluse toote import ühendusse kasvas 2003. aastast kuni uurimisperioodini oluliselt. See suurenes vaatlusalusel perioodil 182 %, ulatudes rohkem kui 1 600 000 kompressorini. Import asjaomasest riigist suurenes ajavahemikul 2003–2004 66 %, 2005. aastal veel 110 protsendipunkti võrra ja uurimisperioodil 6 protsendipunkti võrra.

b)   Turuosa

(72)

Asjaomase riigi eksportijate turuosa kasvas vaatlusalusel perioodil ligikaudu 35 protsendipunkti ning ulatus uurimisperioodil 53 %-ni. Ajavahemikul 2003–2004 suurendasid Hiina eksportijad oma turuosa 13 protsendipunkti ja 2005. aastal veel 20 protsendipunkti. Uurimisperioodil suurenes asjaomasest riigist eksportijate osakaal veel ühe protsendipunkti võrra.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Impordi maht HRVst (tk)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indeks

100

166

276

282

HRVst pärit impordi turuosa

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Hinnad

i)   Hinna kujunemine

(73)

Allpool olevas tabelis esitatud vaatlusaluse toote impordihinnad põhinevad koostööd tegevate eksportijate esitatud ja uurimise käigus kontrollitud andmetel. Vaatlusalusel perioodil kasvas HRVst pärit vaatlusaluse toote keskmine hind, tõustes ajavahemikul 2003. aastast kuni uurimisperioodini 6 %. Hinnatõus kajastab tõenäoliselt tootevaliku muutumist, sest Hiina tootjad hakkavad järk-järgult tootma ja eksportima keerukamaid ja kallimaid kompressoreid.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

HRVst pärit impordi hind (eurot/tk)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indeks

100

98

102

106

ii)   Hindade allalöömine

(74)

Võrreldi vaatlusaluse toote võrreldavate mudelite valimisse kaasatud eksportivate tootjate ja ühenduse tootmisharu keskmisi müügihindu ühenduses. Selleks võrreldi ühenduse tootmisharu mahahindlusteta ja maksudeta tehasehindu müügil sõltumatutele ostjatele HRV eksportivate tootjate CIF-hindadega ühenduse piiril, mida oli nõuetekohaselt korrigeeritud, et võtta arvesse mahalaadimis- ja tollivormistuskulusid. Arvestades, et ühenduse tootmisharu müüb oma ühenduse toodangu tavaliselt otse jaemüüjatele, Hiina kaup aga müüakse jaemüüjatele seotud või sõltumatute importijate ja/või hulgimüüjate kaudu, korrigeeriti asjakohasel juhul impordihinda, et tagada võrdlus samal kaubandusstandardil. Võrdlus näitas, et uurimisperioodil olid vaatlusaluse toote müügihinnad ühenduses olenevalt eksportijast 22 % kuni 43 % madalamad kui ühenduse tootmisharu müügihinnad.

5.   Ühenduse tootmisharu olukord

(75)

Komisjon uuris algmääruse artikli 3 lõike 5 kohaselt kõiki asjakohaseid ühenduse tootmisharu mõjutavaid majandustegureid ja -näitajaid.

(76)

Arvestades, et ühenduse tootmisharu koosneb ainult kahest tootjast, esitatakse andmed ühenduse tootmisharu kohta algmääruse artikli 19 alusel konfidentsiaalsuse huvides indekseeritud kujul ja/või väärtusvahemikena. Meenutatakse, et allpool esitatud andmed viitavad vaid ühenduses ühenduse tootmisharu toodetud samasugusele tootele ning seega on välja jäetud ühenduse tootmisharu HRVs asuvate seotud äriühingute toodetud ja ühenduses edasimüüdud eraldi pumbad ja kompressorid.

a)   Tootmine

(77)

Ühenduse tootmisharu toodang vähenes ajavahemikul 2003. aastast uurimisperioodini oluliselt. Täpsemalt vähenes see 2004. aastal 16 %, 2005. aastal veel 23 protsendipunkti ning lõpuks uurimisperioodil veel 7 protsendipunkti. Uurimisperioodil ulatus ühenduse tootmisharu toodang 300 000–400 000 kompressorini.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Toodang (tk)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

84

61

54

b)   Tootmisvõimsus ja selle rakendusaste

(78)

Tootmisvõimsus suurenes ajavahemikul 2003–2004 3 %, 2005. aastal 9 protsendipunkti ja jäi uurimisperioodil samale tasemele. Tootmisvõimsuse kasv 2005. aastal seostub ühe ühenduse tootja investeeringuga täiendavasse tootmisliini, mis toodab kompressoreid ülemise turusegmendi jaoks. Uurimisperioodil ulatus ühenduse tootmisharu tootmisvõimsus 600 000 ja 800 000 ühiku vahele.

(79)

Ühenduse tootmisvõimsuse rakendusaste langes vaatlusalusel perioodil pidevalt ning uurimisperioodil moodustas see vaid poole 2003. aasta rakendusastmest. See peegeldab tootmistaseme langust. Uurimisperioodil jäi ühenduse tootmisharu toomisvõimsuse rakenduseaste vahemikku 40–50 %.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Tootmisvõimsus (tk)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

103

112

112

Tootmisvõimsuse rakendusaste

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

81

54

48

c)   Varud

(80)

Lõppvarude tase tõusis 2004. aastal 37 %, 2005. aastal veel 45 protsendipunkti ning langes uurimisperioodil 138 protsendipunkti. Uurimisperioodil jäid ühenduse tootmisharu varud 10 000 ja 20 000 ühiku vahele. Arvestades, et samasugust toodet toodetakse ühenduses peamiselt tellimustööna, ei saa varude taset selle toote kahjunäitajana kasutada.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Lõppvarud (tk)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

137

182

44

d)   Müügimaht

(81)

Ühenduse tootmisharu oma toodangu müük ühenduse turul langes vaatlusalusel perioodil pidevalt. Täpsemalt langes see 2004. aastal 19 %, 2005. aastal veel 24 protsendipunkti ning uurimisperioodil veel 9 protsendipunkti. Uurimisperioodil jäi ühenduse tootmisharu müük 200 000 ja 300 000 ühiku vahele.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

EÜ müügimaht (tk)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

81

57

48

e)   Turuosa

(82)

Ühenduse tootmisharu turuosa vähenes vaatlusalusel perioodil pidevalt. Ühenduse tootmisharu turuosa muutumist näitav indeks langes 2004. aastal 13 %, 2005. aastal 27 protsendipunkti ning uurimisperioodil veel 9 protsendipunkti. Uurimisperioodil jäi ühenduse tootmisharu turuosa vahemikku 5–10 %.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Ühenduse tootmisharu turuosa

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

87

60

51

f)   Kasv

(83)

2003. aastast kuni uurimisperioodini, kui ühenduse tarbimine vähenes 6 %, vähenes ühenduse tootmisharu müügimaht ühenduse turul märksa rohkem – koguni 52 %. Vaatlusalusel perioodil vähenes ühenduse tootmisharu turuosa peaaegu poole võrra, dumpinguhinnaga impordi turuosa kasvas aga rohkem kui 35 protsendipunkti, ulatudes 53 %-ni. Sellest tulenevalt järeldatakse, et ühenduse tootmisharu puhul kasv puudus.

g)   Tööhõive

(84)

Tööhõive ühenduse tootmisharus näitas vaatlusalusel perioodil selget langustendentsi. 2004. aastal vähenes see 10 %, 2005. aastal veel 16 protsendipunkti ning uurimisperioodil 5 protsendipunkti. Uurimisperioodil töötas ühenduse tootmisharus samasuguse toote tootmises ja müügis 150–500 inimest.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Tööhõive

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

90

74

69

h)   Tootlikkus

(85)

Ühenduse tootmisharu tootlikkus, mida mõõdetakse toodanguna (ühikutes) töötaja kohta aastas, vähenes 2004. aastal 7 %, 2005. aastal veel 10 protsendipunkti ning uurimisperioodil 5 protsendipunkti. Uurimisperioodil jäi ühenduse tootmisharu tootlikkus 1 500 ja 2 000 ühiku vahele töötaja kohta. Tootlikkuse pidev langus peegeldab vähenenud tootmist, mis vaatlusalusel perioodil vähenes mõnevõrra kiiremas tempos kui tööhõive.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Tootlikkus (tk töötaja kohta)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

93

83

78

i)   Tööjõukulud

(86)

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta suurenes 2003.–2004. aastal 8 %, jäi 2005. aastal samale tasemele ning vähenes uurimisperioodil 1 protsendipunkti võrra. 2004. aasta kasv tulenes peamiselt ühe ühenduse tootja ja ametiühingu vahelisele vaidlusele järgnenud palgatõusust. Lisaks sellele eelnes palgatõusule 2003. aastal streik ning sellest tulenevad tasuta töötunnid vähendasid suhteliselt aastast tööjõukulu, võrreldes järgmiste aastatega.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Tööjõukulud töötaja kohta aastas (eurodes)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

108

108

107

j)   Ühenduse hindu mõjutavad tegurid

(87)

Ühikuhinnad ühenduse tootmisharu oma toodangu müügil sõltumatutele ostjatele 2003. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajavahemikul tõusid 20 %. Konkreetsemalt suurenes keskmine müügihind 2004. aastal 9 %, 2005. aastal veel 13 protsendipunkti, seejärel uurimisperioodil pisut vähenes 2 protsendipunkti. Uurimisperioodil oli ühiku keskmine müügihind 100–150 eurot.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Ühiku müügihind EÜ turul (eurodes)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

109

122

120

(88)

Keskmise ühikuhinna vähenemine peegeldab ühenduse tootmisharu järkjärgulist üleminekut tootmisele ülemise turusegmendi jaoks, st kvaliteetsemate, parema tööjõudlusega, suurema võimsusega ning seega ka kulukamate ja kallimate samasuguse toote mudelite tootmisele.

(89)

Arvestades kõnealuse impordi mahtu ja hindade allalöömise taset, oli see selgesti hindu mõjutav tegur.

k)   Kulutasuvus ja investeeringutasuvus

(90)

Vaatlusalusel perioodil jäi ühenduse tootmisharu oma toodangu müügi tasuvus, mida väljendatakse netokäibe protsendimäärana, negatiivseks, kuid paranes kogu vaatlusaluse perioodi jooksul. Negatiivne tasuvus paranes 2004. aastal ja ka 2005. aastal, kui kahjum oli suhteliselt väikseim, ning halvenes uurimisperioodil vaid veidi. Uurimisperioodil jäi ühenduse tootmisharu kulutasuvus vahemikku – 3 % kuni – 10 %.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

EÜ müügi tasuvus (protsentides netomüügist)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

– 100

–93

–28

–32

Investeeringutasuvus (kasum protsentides varade arvestuslikust puhasväärtusest)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

– 100

–85

–19

–20

(91)

Investeeringutasuvus, mida väljendatakse investeeringute arvestusliku puhasväärtuse kasumiprotsendina, järgis vaatlusaluse perioodi jooksul üldjoontes eespool mainitud suundumusi. Ka investeeringutasuvus jäi vaatlusalusel perioodil negatiivseks. 2004. ja 2005. aastal see paranes, kuid vähenes mõnevõrra uurimisperioodil. Uurimisperioodil jäi investeeringutasuvus vahemikku – 30 % kuni – 15 %.

l)   Rahakäive

(92)

Äritegevuse netorahakäive jäi vaatlusalusel perioodil samuti negatiivseks, kuid paranes selgelt ning oli uurimisperioodil vaid vähesel määral negatiivne, jäädes vahemikku – 100 000 kuni 0 eurot.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Rahakäive (eurodes)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

– 100

–67

–9

–1

m)   Investeeringud ja kapitali kaasamise võime

(93)

Ühenduse tootmisharu aastased investeeringud samasuguse toote tootmisse kasvasid 2004. aastal 72 % ja 2005. aastal veel 75 protsendipunkti, uurimisperioodil vähenesid aga 7 protsendipunkti. Uurimisperioodil tehtud netoinvesteeringud olid aga suhteliselt väikesed, jäädes vahemikku 1 300 000 – 2 300 000 eurot. Investeeringute kasvu võib seostada ühenduse ühe tootja investeeringuga uue hoone rentimisse tootmisprotsessi tsentraliseerimiseks ja ajakohastamiseks, samuti ühenduse tootmisharu mõningate investeeringutega seadmete hooldusesse ja uuendamisse, kuid ka uute seadmete ja moodulite soetamisse, et parandada oma toodete konkurentsivõimet Hiina dumpinguhinnaga importtoodete ees.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Netoinvesteeringud (eurodes)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

172

247

240

(94)

Komisjonile ei ole esitatud tõendeid kapitali kaasamise võime vähenemise või suurenemise kohta vaatlusalusel perioodil.

n)   Dumpingumarginaali suurus

(95)

Võttes arvesse asjaomasest riigist pärit impordi mahtu, turuosa ja hindu, ei saa tegelike dumpingumarginaalide mõju ühenduse tootmisharule hinnata tühiseks.

o)   Toibumine varasemast dumpingust

(96)

Andmed dumpingu kohta enne käesoleva menetluse aluseks oleva olukorra tekkimist puuduvad ja seetõttu loetakse see küsimus ebaoluliseks.

6.   Järeldus kahjude kohta

(97)

2003. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajal suurenes Hiinast pärit vaatlusaluse toote dumpinguhinnaga impordi maht oluliselt, kuni 182 %, ning importijate vastav turuosa ühenduse turul suurenes üle 35 protsendipunkti. Dumpinguhinnaga impordi keskmine hind oli tunduvalt madalam kui ühenduse tootmisharu hinnad vaatlusalusel perioodil. Lisaks lõid HRVst pärit impordi hinnad ühenduse tootmisharu hinnad uurimisperioodi jooksul oluliselt alla. Kaalutud keskmise põhjal löödi hinnad uurimisperioodil alla 22–43 %.

(98)

Mõned näitajad arenesid 2003. aasta ja uurimisperioodi vahel positiivses suunas. Ühiku keskmine müügihind tõusis 20 %, tootmisvõimsuse näitaja suurenes 12 % ning investeeringud kasvasid 140 %. Põhjendustest 78, 88 ja 93 nähtub siiski, et need muutused on seletatavad konkreetsete põhjustega. Lisaks sellele, nagu osutatud põhjenduses 90, näitas kulutasuvus kogu vaatlusalusel perioodil taastumise märke, sest kahjum vähenes 2003. aasta ja uurimisperioodi vahelisel ajavahemikul oluliselt. Tuleb aga meeles pidada, et kulutasuvus jäi negatiivseks ja kahjumi taset uurimisperioodil ei saa pidada väheoluliseks.

(99)

On selgunud, et vaatlusperioodi jooksul halvenes ühenduse tootmisharu olukord oluliselt. Enamik kahjunäitajaid arenes 2003. aasta ja uurimisperioodi vahel negatiivses suunas: tootmismaht vähenes 46 %, tootmisvõimsuse rakendusaste vähenes rohkem kui poole võrra, ühenduse tootmisharu müük vähenes 52 % ja vastav turuosa kahanes peaaegu poole võrra, tööhõive vähenes 31 % ja tootlikkus 22 %.

(100)

Eespool esitatut arvesse võttes järeldatakse, et ühenduse tootmisharu on kandnud olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 5 tähenduses.

E.   PÕHJUSLIK SEOS

1.   Sissejuhatus

(101)

Algmääruse artikli 3 lõigete 6 ja 7 kohaselt kontrollis komisjon, kas dumpinguhinnaga import on põhjustanud ühenduse tootmisharule kahju ulatuses, mida võiks liigitada oluliseks. Lisaks dumpinguhinnaga impordile uuriti ka muid teadaolevaid tegureid, mis võivad samal ajal kahjustada ühenduse tootmisharu, et vältida nende tegurite tekitatud võimaliku kahju omistamist dumpinguhinnaga impordile.

2.   Dumpinguhinnaga impordi mõju

(102)

Dumpinguhinnaga impordi mahu ja selle turuosa märkimisväärne kasv ühenduses 2003. aastast kuni uurimisperioodini (vastavalt 182 % ja 35 protsendipunkti) ning tuvastatud hindade allalöömine (vaatlusaluse perioodi jooksul umbes 22–43 %) langes üldiselt kokku majandusliku olukorra halvenemisega ühenduse tootmisharus, nagu selgitatud põhjenduses 99. Lisaks olid dumpinguhinnad kogu vaatlusaluse perioodi jooksul ühenduse tootmisharu hindadest keskmiselt oluliselt madalamad. Leitakse, et kõnealune dumpinguhinnaga import avaldas survet hindade languseks ega lasknud ühenduse tootmisharul tõsta oma müügihindu tasemele, mis olnuks vajalik kasumi saamiseks, ning et dumpinguhinnaga import avaldas olulist negatiivset mõju ühenduse tootmisharu olukorrale. Lisaks ilmneb, et ühenduse tööstus kaotas dumpinguhinnaga impordi kasvava mahu tõttu olulise osa oma turuosast. Vähenev müügimaht suurendas suhteliselt ühenduse tootmisharu püsikulusid, mis mõjutasid negatiivselt ka finantsseisu. Seega on HRVst tuleva impordi ning ühenduse tootmisharu kantud olulise kahju vahel selge seos.

3.   Muude tegurite mõju

(103)

Nagu alljärgnevast tabelist näha, vähenes ekspordimüügi maht vaatlusalusel perioodil 33 %, mis ei olnud aga nii suur kui põhjenduses 81 kirjeldatud EÜ müügi vähenemine. Uurimisperioodil jäi ekspordimüük vahemikku 100 000 – 150 000 ühikut. Ekspordimüügi keskmine ühikuhind püsis 2003. aastast kuni uurimisperioodini stabiilselt vahemikus 100 kuni 150 eurot.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Ekspordimüük (tk)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

89

74

77

Ühiku ekspordihind (eurodes)

Ei kuulu avaldamisele

Indeks

100

100

102

100

(104)

Arvestades eksporditurgude hinnastabiilsust ja ekspordi mahu suhteliselt väiksemat vähenemist, arvatakse, et isegi kui eksport võis ühenduse tootmisharule tekitatud kahjule kaasa aidata, ei teinud ta seda sellisel määral, et kõrvaldada põhjuslikku seost.

(105)

Üks huvitatud isik väitis, et tootmiskulude kasv ühenduse tootmisharus ei saanud tuleneda üksnes tooraine (nimelt metallosade) hinnatõusust, vaid ka muudest põhjustest, viidates seega, et kahju oli enda tekitatud. Märgitakse, et kõnealune isik ei täpsustanud, millised põhjused enda tekitatud kahjule viitavad.

(106)

Uurimine näitas, et ühenduse tootmisharu tootmise ühikukulu kasvas 2003. aastast kuni uurimisperioodini umbes 8 %. Seda kasvu saab vaid osaliselt seostada tooraine hinna ilmse tõusuga. Uurimine näitas, et osaliselt tuleneb kulude suurenemine kulude halvenenud struktuurist, eriti ühiku püsikuludest, mis suurenesid toodetavate ühikute arvu olulise vähenemise tõttu. Suurem osa kulude suurenemisest seondub aga nende osade hinnatõusuga, mida kasutatakse ülemisele turusegmendile suunatud mudelite tootmiseks.

(107)

Tootmise keskmise ühikukulu kasvu on aga enam kui korvanud ühiku keskmise müügihinna tõus (vt põhjendust 87), mis parandas kulutasuvust (ehkki see jäi ikkagi negatiivseks), nagu kirjeldatud põhjenduses 90. Seega leitakse, et tootmiskulude kasv ei aidanud kaasa ühenduse tootjatele kahju tekitamisele.

(108)

Eurostati andmetel vähenes ülejäänud riikidest (st välja arvatud HRVst) pärit samasuguse toote ühendusse impordi maht 2004. aastal 33 % ja 2005. aastal veel 7 protsendipunkti ning taastus uurimisperioodil mõnevõrra ehk 9 protsendipunkti. Kokkuvõttes vähenes kõnealune eksport 2003. aastast kuni uurimisperioodini 31 %. Ülejäänud riikide impordi turuosa vähenes 2003. aasta 35 %-lt uurimisperioodil 26 %-ni.

(109)

Ülejäänud riikidest pärit impordi hindade kohta ei olnud võimalik üksikasjalikke andmeid hankida. Arvestades, et Eurostati andmed ei arvesta tootevalikut, ei saanud neid andmeid kasutada põhjendatud võrdluseks ühenduse tootmisharu hindadega. Uurimine ei näidanud, et ülejäänud riikidest pärit import ühenduse hindu alla lööks.

(110)

Arvestades ülejäänud riikidest pärit impordi vähenevat mahtu ja turuosa ning vastupidisele viitavate andmete puudumist, järeldatakse, et ülejäänud riikidest pärit import ei kahjustanud ühenduse tootmisharu oluliselt, kui üldse.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Import ülejäänud riikidest (tk)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indeks

100

67

60

69

Ülejäänud riikide impordi turuosa

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Nagu osutatud põhjenduses 65, jäeti üks ühenduse tootja ühenduse toodangu määratlusest välja. Lisaks ei teinud paljud tootjad ja koostajad käesolevas menetluses koostööd (vt põhjendus 58). Uurimise käigus koostööd teinud tootjatelt ja kaebusest saadud andmete põhjal hinnatakse, et nende teiste tootjate müügimaht EÜ turul oli 2003. aastal umbes 1 000 000 kompressorit ja vähenes kogu vaatlusalusel perioodil oluliselt, jäädes uurimisperioodil umbes 400 000 kompressori tasemele. Ka vastav turuosa vähenes vaatlusaluse perioodi jooksul 31 %-lt 2003. aastal 13 %-ni uurimisperioodil. Seega ei suurendanud kõnealused tootjad oma müügimahtu ega turuosa ühenduse tootmisharu arvelt. Vastupidi, nii nagu ühenduse tootmisharu, kaotasid nad suure osa müügist ja turuosast Hiinast pärit dumpinguhinnaga impordile.

(112)

Eespool öeldu põhjal ja vastupidiste andmete puudumist arvesse võttes järeldatakse, et muud ühenduse tootjad ei ole aidanud kaasa ühenduse tootmisharu kantud kahjule.

 

2003

2004

2005

Uurimisperiood

Muude ühenduse tootjate müük EÜs (hinnanguliselt, tk)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indeks

100

88

49

38

Muude ühenduse tootjate turuosa

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Nagu osutatud põhjenduses 70, vähenes tarbimine vaatlusaluse perioodi jooksul umbes 200 000 ühiku võrra ehk 6 %. Peab aga märkima, et samal perioodil vähenes ühenduse tootmisharu müük ühenduse turul oluliselt rohkem nii absoluut- kui ka suhteliste näitajate poolest (vastavalt 250 000 – 300 000 ühiku võrra ja 52 %). Samal ajal kui ühenduse tootmisharu kaotas peaaegu poole oma turuosast (vt põhjendus 82), suurenes Hiina kompressorite turuosa 35 protsendipunkti (vt põhjendus 71). Seega järeldatakse, et ühenduse tootmisharu kantud kahju ei põhjustanud tarbimise vähenemine.

4.   Järeldus põhjusliku seose kohta

(114)

HRVst pärit dumpinguhinnaga impordi olulise kasvu, vastava turuosa suurenemise ja hindade allalöömise tuvastamise ajaline kokkulangevus ühenduse tootmisharu olukorra halvenemisega viib järelduseni, et dumpinguhinnaga import tekitas ühenduse tootmisharule märgatavat kahju algmääruse artikli 3 lõike 6 tähenduses.

(115)

Uurimine näitas, et ühenduse tootmisharu eksporditulemused võisid kantud kahjule piiratud ulatuses kaasa aidata, kuid mitte sellises ulatuses, et kõrvaldada põhjuslik seos. Analüüsiti ka teisi teadaolevaid tegureid, kuid leiti, et need ei aidanud kantud kahjule kaasa. Leiti, et müügihinna kasv enam kui korvab ühenduse tootmisharu tootmise ühikukulu kasvu, ning seega järeldati, et tootmise ühikukulu kasv ei saanud kantud kahjule kaasa aidata. Impordi kohta muudest kolmandatest riikidest järeldati, arvestades selle vähenevat mahtu ja turuosa ning ühenduse hindadega nõuetekohase hinnavõrdluse tegemise võimatust, et kõnealune import kahju ei tekitanud. Muude ühenduse tootjate konkurentsi kohta järeldati nende vähenevat müügimahtu ja dumpinguhinnaga impordile kaotatud turuosa arvestades, et nende tegevus ei aidanud kantud kahjule kaasa. Mis puudutab tarbimise vähenemist, siis arvestades, et tarbimine vähenes vähem kui ühenduse tootjate müük ühenduses ning langes kokku Hiinast pärit dumpinguhinnaga impordi olulise suurenemisega, järeldati, et tarbimise vähenemine iseenesest ei tekitanud kahju.

(116)

Eespool esitatud analüüsi põhjal, mille käigus eristati nõuetekohaselt kõigi teadaolevalt ühenduse tootmisharu olukorda mõjutanud tegurite toime dumpinguhinnaga impordi kahjulikust mõjust, tehakse järeldus, et HRVst pärit import on tekitanud ühenduse tootmisharule olulist kahju algmääruse artikli 3 lõike 6 tähenduses.

F.   ÜHENDUSE HUVID

(117)

Nõukogu ja komisjon uurisid, kas on olemas kaalukaid põhjusi, mis viiksid järelduseni, et käsitletaval juhul ei ole meetmete võtmine ühenduse huvides. Sel eesmärgil hindasid nõukogu ja komisjon kooskõlas algmääruse artikli 21 lõikega 1 meetmete eeldatavat mõju kõigile asjaosalistele. Algselt avalikustasid komisjoni talitused lõplikud tulemused algmääruse artikli 20 lõike 4 esimese lause tähenduses, milles oli võetud seisukoht meetmeid mitte kehtestada. Kõnealuse tulemuste avalikustamise järel on teatavad ettevõtjad, eelkõige ühenduse kaks koostööd tegevat ettevõtjat, esitanud teatavaid argumente, mis on viinud küsimuse uue läbivaatamiseni. Kõnealustest argumentidest kõige tähtsamaid arutatakse alljärgnevalt.

1.   Koostööd tegevate ühenduse tootjate huvid

(118)

Ilma et see piiraks ühenduse tootmisharu määratluse (vt põhjendus 67) kohaldamist, on oluline meeles pidada, et nagu põhjenduses 60 mainitud, rajasid kõik ühenduse koostööd tegevad äriühingute rühmad HRVs tootmisüksused ning importisid vaatlusalust toodet üha suurenevas koguses ühenduse turul edasimüügiks. Nagu põhjenduses 58 mainitud, müüs üks äriühingute rühm oma ühenduses asuva tootmisrajatise 2007. aastal, st pärast uurimisperioodi, teisele äriühingule. Arvestades, et müük toimus pärast uurimisperioodi lõppu ja kogu vaatlusalusel perioodil tootis kõnealune rühm ühenduses samasugust toodet, arvestatakse tema huve käesolevas jaotises ning rühmale viidatakse kui ühenduse tootjale.

(119)

Uurimine näitas, et kui meetmeid ei kehtestata, kannab ühenduse tootmisharu tõenäoliselt jätkuvalt kahju. Ei saa tõepoolest välistada, et see halvendaks ühenduse tootmisharu olukorda veelgi ja vähendaks veelgi tema turuosa.

(120)

Teisalt, kui meetmed kehtestada, võimaldaks see hindu ja/või müügimahtu (ja turuosa) suurendada, mis omakorda annaks ühenduse tootmisharule võimaluse parandada oma finants- ja majandusolukorda.

(121)

Ühenduse tootmisharu turuosa võimaliku arengu kohta meetmete kehtestamise korral tuleb märkida, et kõik koostööd tegevad tootjad väitsid menetluse ajal, et see muudaks tootmise praeguse ümberpaigutamisprotsessi vastupidiseks ja tootmine (või vähemalt osa sellest) toodaks tagasi ühendusse.

(122)

Selles suhtes näitas kahe koostööd tegeva ühenduse tootja ja nende HRVs asuvate tütarettevõtete esitatud üksikasjalike andmete analüüs selgelt, et HRVs viimastel aastatel valitsenud konkreetses majandusolukorras esinesid olulised kuluerinevused, mille tõttu ühenduse turule suunatud vaatlusalust toodet oli kasulik toota HRVs, mitte ühenduses. Need erinevused ja Hiina eksportijate dumping ühenduse turul võisidki viia selleni, et kõik koostööd tegevad tootjad ühenduses paigutasid oma tootmise (või osa sellest) ümber.

(123)

Seetõttu uuriti, kas dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamine, mis põhjenduses 122 nimetatud tootjatega seotud eksportijate puhul oleksid suhteliselt madalad, muudaks vähemalt kahe koostööd tegeva tootja puhul peamisi majanduslikke parameetreid, mis on tinginud ümberpaigutamisprotsessi. Tehti kindlaks, et ühenduses müüdavate ja HRVs toodetud kompressorite kogukulu (sealhulgas tootmis-, müügi-, üld- ja halduskulud, mereveokulud, tavapärane tollimaks ja võimalik dumpinguvastane tollimaks) oleks samas suurusjärgus, ehkki mõnevõrra madalam, kui samasuguste kompressorite ühenduses tootmise ja müügi kogukulu.

(124)

Lisaks kordasid need kaks äriühingut oma seisukohta, et kui meetmed vähendaksid dumpinguhinnaga Hiina toodete põhjustatud hindade allalöömist, oleks neil võimalik oma tootmist ühenduses suurendada ja/või taasalustada, kasutades olemasolevat kasutamata tootmisvõimsust.

(125)

Seetõttu ei saa välistada, et nagu kaks koostööd tegevat ettevõtjat pärast tulemuste avalikustamist oma esildistes väitsid, võiksid kõnealused tootjad oma märkimisväärset kasutamata tootmisvõimsust Euroopas kasutada. See näib olevat võimalik, sest kavandatavate meetmete tõttu jõuaksid ühenduse turule jõudvate HRVs ja ühenduses toodetud kaupade kulud peaaegu samale tasandile. Järelikult ei saa välistada, et nimetatud tootjad suurendavad meetmete kehtestamise tulemusena oma tootmist ühenduses. Lõpuks ei saa ka välistada, et kui kõnealuste tootjate HRVs asuvate sidusettevõtete eksporditollimaksud vähendaksid ühenduse turule jõudvate HRVs ja ühenduses toodetud kaupade kulude vahet, eelistaksid need tootjad mitte koondada kogu tootmist väljapoole ühendust, selleks et spetsialiseeruda teatavates tootmiskohtades teatavate mudelite tootmisele või hajutada riski.

(126)

Mis puutub kolmandasse koostööd tegevasse tootjasse, siis tema HRVs asuv sidusettevõte ei kuulunud dumpingumarginaalide arvutamisel valimisse ning seega, kui meetmed kehtestatakse, kohaldataks tema suhtes põhimõtteliselt keskmist 51,6 %-list maksumäära, mida kohaldatakse koostööd tegevate, kuid valimist välja jäetud äriühingute suhtes. Arvestades, et kõnealune tootja valimisse ei kuulunud, ei ole komisjonil kontrollitud teavet selle Hiina äriühingu tootmiskulude kohta. Seega ei saa välistada, et ühenduses müüdavate ja HRVs toodetud kompressorite kogukulu (sealhulgas tootmis-, müügi-, üld- ja halduskulud, mereveokulud, tavapärane tollimaks ja võimalik dumpinguvastane tollimaks) ületaks sel juhul samasuguste kompressorite ühenduses tootmise ja müügi kogukulu.

(127)

Pärast tulemuste avalikustamist rõhutas kaebuse esitanud Itaalia kompressoritootjate ühendus (ANIMA) dumpinguvastaste meetmete vajadust, et võimaldada tootjatel jätkata tootmist ühenduses ning jääda majanduslikult elujõuliseks. Tootjate ühendus rõhutas, et isegi kui mõningate Euroopa tootjatega seotud Hiina tarnijate suhtes kehtestataks suhteliselt kõrged dumpinguvastased tollimaksud, oleksid nad siiski meetmete kehtestamise poolt.

(128)

Hinnati ühenduse tootmisharu saadavat potentsiaalset kasu meetmete kehtestamise korral. Eespool on märgitud, et meetmete kehtestamata jätmine võiks ühenduse tootmisharu olukorda veelgi halvendada ja tema turuosa veelgi vähendada. Selle tulemusena kaoks tõenäoliselt hulk töökohti ning samuti ühenduses tootmisvõimsuse suurendamiseks tehtud investeeringuid. Ka neid elemente tuleb ühenduse huvide hindamisel arvesse võtta, kuigi neid on raske kvantifitseerida. Teisalt ei saa aga välistada, et kui dumpinguvastased meetmed kehtestataks, võib tootmine ühenduses suureneda ning võimalik, et osa tootmisest tuuakse ka tagasi ühendusse. See võiks viia tööhõive suurenemiseni ning avaldada omakorda mõju varustavale tööstusele, kes tarnib ühenduse kompressoritootjatele pooltooteid.

2.   Muude ühenduse tootjate huvid

(129)

Kõnealused tootjad ei teinud uurimises koostööd. Nende turuosa sarnaneb ühenduse tootmisharu turuosaga. Pidades silmas koostöö puudumist ja asjaolu, et enamik neist tootjaist ei asunud käesoleva menetluse suhtes selgele seisukohale, ei ole selge, millised on nende tootjate huvid. Pärast tulemuste avalikustamist võtsid ühendust üks koostööd tegev tootja ja kaks kaebuse esitanud tootjat, kes käesolevas menetluses edasist koostööd ei teinud (vt põhjendus 59), samuti Itaalia kompressoritootjate ühendus (ANIMA), ning kordasid põhjenduses 127 esitatud argumente. Nad teatasid selgelt, et pooldavad meetmete kehtestamist.

3.   (Sõltumatute) importijate, tarbijate ja ühenduse ettevõtjate huvid

(130)

Uurimisperioodi jooksul moodustas ainsa koostööd tegeva sõltumatu importija import umbes 20 % HRVst pärit vaatlusaluse toote ühendusse suunatud impordi kogumahust. Muu koostöö puudumist ning eespool esitatud osakaalu arvestades loetakse, et kõnealune importija esindab sõltumatute importijate olukorda. Kõnealune koostöö tegija osutas, et ta on selle konkreetse toote HRVst importimise suhtes dumpinguvastaste meetmete kehtestamise vastu. Uurimisperioodil moodustas vaatlusaluse toote edasimüük kõnealuse tootja äriühingu kogukäibest 2–8 %. Vaatlusaluse toote ostmise, hulgimüügi ja edasimüügiga tegeleb otseselt 30–70 töötajat.

(131)

Taotleti ka tarbijaühingute, teadaolevate jaemüüjate, turustajate, hulgimüüjate ja/või teiste ühenduse turustusahelas osalevate ettevõtjate koostööd. Koostööd ei nõustutud aga tegema. Arvestades, et käesolevas menetluses tegi koostööd vaid üks sõltumatu importija ning selles ei osalenud mitte ükski teine ühenduse ettevõtja ega tarbijaühing, peeti asjakohaseks analüüsida võimalike meetmete üldist võimalikku mõju kõigile neile isikutele. Üldkokkuvõttes jõuti järeldusele, et võimalikud meetmed mõjutaksid tarbijate ja kõikide ühenduse turustusahelas osalevate ettevõtjate olukorda negatiivselt.

4.   Järeldus ühenduse huvide kohta

(132)

Põhjendustes 125 ja 126 nimetatud põhjustel ei saa käesoleval juhul välistada, et ühenduse koostööd tegevad tootjad kasutavad meetmete kehtestamise korral võimalust, et vaba tootmisvõimsuse abil taastada osa tootmist, mis kahjuliku dumpingu tõttu oli kaduma läinud.

(133)

Tõdetakse, et meetmete kehtestamine võib avaldada tarbijatele ja kõikidele ühenduse turustusahelas osalevatele ettevõtjatele negatiivset mõju. Samas on siiski selge, et kui tootmine ühenduses suureneb (ja seetõttu suureneb tõenäoliselt ka tootmises hõivatud töötajate arv ühenduses), loovad meetmed ühendusele teatava hüve.

(134)

Algmääruse artikkel 21 osutab vajadusele pöörata erilist tähelepanu kahjustava dumpingu kaubandust moonutava mõju heastamisele ja tõhusa konkurentsi taastamisele, kuigi seda sätet tuleb vaadelda ühenduse huvide üldises raamistikus, nii nagu eespool nimetatud artiklis on sätestatud. Järelikult tuleb uurida dumpinguvastaste meetmete kehtestamise või kehtestamata jätmise mõju kõikidele asjaosalistele.

(135)

Kokkuvõtteks ollakse kõrgeid dumpingu- ja kahjumimarginaale arvestades seisukohal, et käesoleval juhul ei anna esitatud teave piisavalt alust järeldada, et võimalik meetmete kehtestamine oleks ühenduse huvide suhtes selgesti ebaproportsionaalne või nendega vastuolus.

(136)

Kui aga olukord, mis valitses enne meetmete kehtestamist (eelkõige HRVst pärit impordi 53 % turuosa ja ühenduse koostööd tegevate tootjate suhteliselt väike turuosa), ei muutu, vaatamata tollimaksude kehtestamisele, võib võimalike tollimaksude kulusid, mis jäävad tarbijate ja ühenduses asuvate ettevõtjate (sh importijate, hulgi- ja jaemüüjate) kanda, pidada pikas perspektiivis suuremaks kui kasu, mida ühenduse tootmisharu meetmetest saab. Seetõttu kehtestatakse meetmed kaheks aastaks ning eelkõige ühenduse tootjatel palutakse esitada teatavaid aruandeid.

G.   LÕPLIKUD MEETMED

(137)

Dumpinguvastaste meetmete tase peab olema piisav, et kõrvaldada ühenduse tootmisharule dumpinguhindadega impordist tulenev kahju, kuid mitte suurem täheldatud dumpingumarginaalidest. Kahjustava dumpingu mõju kõrvaldamiseks vajaliku tollimaksusumma arvutamisel leiti, et mis tahes meede peaks võimaldama ühenduse tootmisharul saada sellist maksueelset kasumit, mida võiks mõistlikuks pidada tavapärastes konkurentsitingimustes, st dumpinguhinnaga impordi puudumise korral. Arvestades, et ühenduse tootmisharu ei andnud kogu vaatlusaluse perioodi jooksul samasuguse toote tootmisel kasumit, leiti, et 5 % kasumimarginaal, mida tootmisharu on saanud muude uurimisperioodi jooksul toodetud ja müüdud sama kategooria toodete puhul, on kohane tase, mida ühenduse tootmisharu võiks kahjustava dumpingu puudumisel saavutada samasuguse toote tootmisel.

(138)

Seejärel määrati tooteliigiti kindlaks vajalik hinnatõus, võrreldes hindade allalöömise arvutuste põhjal tuvastatud kaalutud keskmist impordihinda ja ühenduse tootmisharu poolt ühenduse turul müüdava samasuguse toote mittekahjustavat hinda. Mittekahjustava hinna saamiseks kohandati ühenduse tootmisharu müügihinda nõnda, et see kajastaks ülalnimetatud kasumimarginaali. Sellest võrdlusest saadud vahe esitati seejärel protsendimäärana kogu CIF-impordihinnast.

(139)

Eespool nimetatud hinnavõrdlus näitas, et arvutatud kahjumimarginaalid jäävad vahemikku 61,3–160,8 % ning on kõikide äriühingute puhul kõrgemad kui vastavad dumpingumarginaalid. Eespool esitatut arvesse võttes ja kooskõlas algmääruse artikli 9 lõikega 4 leitakse, et teatavate HRVst pärit kompressorite impordi suhtes tuleb kehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks, mis vastaks dumpingumarginaalide tasemele.

(140)

Sellest tulenevalt peaksid dumpinguvastased tollimaksud olema järgmised:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling ja Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai ja Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Valimisse mittekuuluvad koostööd tegevad äriühingud (nende loetelu on lisas)

51,6 %

Kõik muud äriühingud

77,6 %

(141)

Käesolevas määruses sätestatud individuaalsed dumpinguvastased tollimaksumäärad määrati kindlaks käesoleva uurimise tulemuste põhjal. Seega peegeldavad need nimetatud äriühingute puhul uurimise jooksul tuvastatud olukorda. Nimetatud tollimaksumäärasid (erinevalt „kõikide muude äriühingute” suhtes kohaldatavast üleriigilisest tollimaksust) kohaldatakse seega üksnes toodete impordi puhul, mis on pärit HRVst ning toodetud nimetatud äriühingute, seega mainitud konkreetsete juriidiliste isikute poolt. Imporditavate toodete suhtes, mille tootjaks on mõni teine, käesoleva määruse regulatiivosas konkreetselt nime ja aadressiga nimetamata äriühing, sealhulgas konkreetselt nimetatud äriühingutega seotud isikud, ei tohi nimetatud määrasid kohaldada ning nende suhtes kehtib üleriigiline tollimaksumäär.

(142)

Taotlus kohaldada individuaalse äriühingu jaoks ette nähtud dumpinguvastast tollimaksumäära (näiteks pärast juriidilise isiku nimevahetust või uue tootmise või müügiga tegeleva isiku asutamist) tuleb saata viivitamata komisjonile koos kõikide vajalike andmetega, näidates eelkõige ära nimevahetuse või tootmise või müügiga tegelevate isikutega seotud võimalikud muudatused äriühingu tootmistegevuses, siseriiklikus või eksportmüügis. Vajaduse korral muudetakse määrust vastavalt, ajakohastades nende äriühingute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse individuaalseid tollimaksumäärasid.

(143)

Meetmed kehtestatakse selleks, et ühenduses asuvatel tootjatel oleks võimalik dumpingu kahjulikust mõjust toibuda. Meetmete võimalik kasu ühenduses asuvatele tootjatele ei ole esialgu tasakaalus ühenduse tarbijatele ja muudele ettevõtjatele tekkivate kuludega, kuid seda tasakaalustamatust leevendaks tootmise suurendamine ja/või taasalustamine ühenduses. Kuid, nagu eespool juba märgitud, arvestades võimalike tollimaksude koormuse ulatust ja pidades silmas, et oodatav stsenaarium – tootmise kasv ühenduses – ei pruugi teoks saada, peetakse erandlike asjaolude tõttu mõistlikuks anda meetmetele piiratud kehtivusaeg, nimelt üksnes kaks aastat.

(144)

Sellest perioodist peaks piisama, et ühenduse tootjatel oleks võimalik suurendada ja/või taasalustada oma tootmist Euroopas, kuid samal ajal ei halvendaks see märkimisväärselt tarbijate ja muude ühenduse ettevõtjate olukorda. Leitakse, et kahe aasta pikkune periood on kõige kohasem, et analüüsida, kas meetmete kehtestamine on tõepoolest aidanud Euroopas tootmist suurendada ja seega tasakaalustanud meetmete negatiivset mõju importijatele ja tarbijatele.

(145)

Samuti peetakse kohaseks jälgida tähelepanelikult olukorda ühenduse turul pärast meetmete kehtestamist, et meetmed kiiresti uuesti üle vaadata, kui ilmneb, et tollimaksud ei saavuta oma ettenähtud mõju, st ei võimalda tagada lühemas perspektiivis olemasolevate tootjate elujõulisust ning parandada keskpikas perspektiivis nende majandus- ja finantsolukorda.

(146)

Selleks kutsub komisjon ühenduses asuvaid tootjaid üles andma komisjonile perioodiliselt aru teatavate otsustava tähtsusega majandus- ja finantsnäitajate arengust. Samuti võib kutsuda aru andma importijaid ja muid asjaomaseid ettevõtjaid või nad võivad selle teabe esitada omal algatusel. Nende andmete põhjal hindab komisjon perioodiliselt impordi ja ühenduse toodangu olukorda, et tal oleks vajaduse korral võimalik kiiresti tegutseda.

(147)

Kõikidele asjaosalistele on teatatud peamistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille põhjal kavatsetakse soovitada kehtestada lõplikud dumpinguvastased tollimaksud. Samuti on neile antud võimalus esitada pärast kõnesolevat faktide ja kaalutluste avalikustamist teatava ajavahemiku jooksul oma märkused. Asjaosaliste esitatud märkused on nõuetekohaselt läbi vaadatud ja vajaduse korral on järeldusi vastavalt muudetud. Kõikidele asjaosalistele on nende esitatud märkuste kohta antud üksikasjalikud vastused.

(148)

Et tagada võrdne kohtlemine uute eksportijate ja käesoleva määruse lisas märgitud koostööd tegevate äriühingute vahel, kes valimisse ei kuulunud, tuleks ette näha, et uute eksportijate suhtes, kellel muul juhul oleks õigus läbivaatamisele vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 4, kohaldatakse valimisse mittekuuluvate koostööd tegevate äriühingute suhtes kehtestatud kaalutud keskmist tollimaksu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks imporditavatele Hiina Rahvavabariigist pärit kolbkompressoritele (välja arvatud kolbkompressorite pumbad) tootlikkusega kuni 2 kuupmeetrit (m3) minutis, mis kuuluvad CN-koodide ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ja ex 8414 80 51 alla (TARICi koodid 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 ja 8414805199).

2.   Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määr, mida kohaldatakse vaba netohinna suhtes ühenduse piiril enne tollimaksu tasumist, on lõikes 1 kirjeldatud toodete puhul, mille on tootnud allpool nimetatud tootjad, järgmine:

Äriühing

Tollimaks

TARICi lisakood

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling ja Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai ja Wealth (Nantong) Machinery Co. Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co. Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Valimisse mittekuuluvad koostööd tegevad äriühingud (nende loetelu on lisas)

51,6 %

A866

Kõik muud äriühingud

77,6 %

A999

3.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

4.   Kui uus Hiina Rahvavabariigi eksportiv tootja esitab komisjonile piisavad tõendid selle kohta, et

ta ei eksportinud ajavahemikus 1. oktoobrist 2005 kuni 30. septembrini 2006 (uurimisperiood) ühendusse lõikes 1 kirjeldatud toodet;

ta ei ole seotud ühegi Hiina Rahvavabariigi eksportija või tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva määrusega kehtestatud dumpinguvastaseid meetmeid;

ta on vaatlusalust toodet tegelikult ühendusse eksportinud pärast meetmete aluseks oleva uurimisperioodi lõppu või et tal on tühistamatu lepinguga võetud kohustus märkimisväärse koguse eksportimiseks ühendusse;

ta tegutseb turumajanduse tingimustes, nagu need on määratletud algmääruse artikli 2 lõike 7 punktis c, või vastab individuaalse tollimaksumäära kehtestamiseks vajalikele tingimustele algmääruse artikli 9 lõike 5 kohaselt,

siis võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal, mis on esitatud pärast nõuandekomiteega konsulteerimist, lihthäälteenamusega muuta lõiget 2, lisades uue eksportiva tootja koostööd tegevate, kuid valimisse mitte kuulunud äriühingute hulka, mille suhtes kohaldatakse kaalutud keskmist tollimaksumäära 51,6 %.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse kuni 21. märtsini 2010.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. märts 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT C 314, 21.12.2006, lk 2.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).


LISA

KOOSTÖÖD TEGEVAD HIINA EKSPORTIVAD TOOTJAD, KES EI KUULU VALIMISSE

TARICi lisakood A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. ja Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 262/2008,

19. märts 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 19. märtsi 2008. aasta määrus, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 263/2008,

19. märts 2008,

millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on asjakohane mitte maksta eksporditoetust pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 18. märtsil 2008.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 18. märtsil 2008 ei maksta eksporditoetust sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete ja sihtkohtade puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EMÜ) nr 1255/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1543/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 62).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 128/2007 (ELT L 41, 13.2.2007, lk 6).


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 264/2008,

19. märts 2008,

millega kehtestatakse kodulinnuliha eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust kodulinnulihaturu olukorda, tuleks seepärast kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2777/75 artiklis 8 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega kindlaks määrata eksporditoetused.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikli 8 lõikes 3 on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad eraldusmärgist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile b. Kõnealused tooted peaksid vastama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (3) nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EMÜ) nr 2777/75 artikliga 8 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud tingimusele.

2.   Lõike 1 kohaselt peavad toetuse saamise tingimustele vastavad tooted vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ja määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ette nähtud eraldusmärgistuse nõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2777/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1, parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 3.


LISA

Kodulinnulihasektori eksporditoetused alates 20. märtsi 2008

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

V03

A24, Angola, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid, Jordaania, Jeemen, Liibanon, Iraak, Iraan.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 265/2008,

19. märts 2008,

millega kehtestatakse munade eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 8 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust munaturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2771/75 artiklis 8 sätestatud eeskirjade ja teatavate kriteeriumitega.

(3)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 8 lõike 3 teises lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda olenevalt sihtkohast, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (2) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3) nõuetele ning nõukogu 19. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1028/2006 (munade teatavate turustusnormide kohta) (4) märgistusnõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikliga 8 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ning määruse (EÜ) nr 853/2004 II lisa I jaoga ja määrusega (EÜ) nr 1028/2006 ettenähtud märgistusnõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2771/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(4)  ELT L 186, 7.7.2006, lk 1.


LISA

Munasektori eksporditoetused alates 20. märtsist 2008

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

0407 00 11 9000

A02

eurot/100 tükki

2,32

0407 00 19 9000

A02

eurot/100 tükki

1,16

0407 00 30 9000

E09

eurot/100 kg

0,00

E10

eurot/100 kg

20,00

E19

eurot/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

eurot/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

eurot/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

eurot/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

eurot/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

eurot/100 kg

8,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

E09

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Hongkongi erihalduspiirkond, Venemaa, Türgi.

E10

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan, Filipiinid.

E19

Kõik sihtkohad, v.a Šveits ja rühmad E09, E10.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 266/2008,

19. märts 2008,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 8 lõikega 1 nähakse ette, et nimetatud määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 teise lõike kohaselt tuleb toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduste 100 kg kohta kehtestada ajavahemikuks, mis võrdub ajavahemikuga, mis on ette nähtud toetuste määramiseks samade toodete eksportimiseks töötlemata kujul.

(4)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu artiklis 11 nähakse ette, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EMÜ) nr 2771/75 artikli 1 lõikes 1 loetletud ning määruse (EMÜ) nr 2771/75 I lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märts 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1496/2007 (ELT L 333, 19.12.2007, lk 3).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate munade ja munarebude suhtes alates 20. märtsi 2008 kohaldatavad toetusemäärad

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Sihtkoht (1)

Toetusemäär

0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud:

 

 

– kodulindude munad:

 

 

0407 00 30

– – muud:

 

 

a)

CN-koodiga 3502 11 90 või 3502 19 90 ovoalbumiini eksportimisel

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

Muu kauba eksportimisel

01

0,00

0408

Kooreta linnumunad ja munakollased, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud (suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma):

 

 

– rebud:

 

 

0408 11

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 11 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

50,00

0408 19

– – muud:

 

 

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

 

magustamata

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – külmutatud:

 

 

magustamata

01

25,00

– muud:

 

 

0408 91

– – kuivatatud:

 

 

ex 0408 91 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

31,50

0408 99

– – muud:

 

 

ex 0408 99 80

– – – inimtoiduks kõlblik:

 

 

magustamata

01

8,00


(1)  Sihtkohad on järgmised:

01

kolmandad riigid. Šveitsi ja Liechtensteini puhul ei kohaldata neid määrasid Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud kaupade suhtes;

02

Kuveit, Bahrein, Omaan, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen, Türgi, Hongkongi erihalduspiirkond ja Venemaa;

03

Lõuna-Korea, Jaapan, Malaisia, Tai, Taiwan ja Filipiinid;

04

kõik sihtkohad välja arvatud Šveits ning numbrite 02 ja 03 all toodud sihtkohad.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/30


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 267/2008,

19. märts 2008,

millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975 aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 4

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini turu ühise korralduse kohta, (3) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95, (4) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektorites ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi. Seepärast tuleks tüüpilised hinnad avaldada.

(3)

Turuolukorda arvesse võttes tuleks seda muudatust kohaldada võimalikult kiiresti.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2771/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1)

(3)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Määrust on viimati muudetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(4)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 161/2008 (ELT L 48, 22.2.2008, lk 29).


LISA

Komisjoni 19. märtsi 2008. aasta määrusele, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

„I LISA

CN-kood

Tootekirjeldus

Tüüpiline hind

(EUR/100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(EUR/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

108,3

0

02

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Kanade kondita jaotustükid, külmutatud

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Kana rinnatükid, külmutatud

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kana koivad, külmutatud

116,1

8

01

0207 25 10

Nn 80 % kalkunirümbad, külmutatud

181,1

0

01

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Munakollased, kuivatatud

457,1

0

02

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

439,1

0

02

1602 32 11

Kuumtöötlemata valmistised kanast

223,8

19

01

3502 11 90

Ovoalbumin, kuivatatud

560,1

0

02


(1)  Impordi päritolu:

01

Brasiilia

02

Argentina

03

Tšiili.”


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 268/2008,

19. märts 2008,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1496/2007 (ELT L 333, 19.12.2007, lk 3).

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1546/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 68).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 20. märtist 2008 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

0,00

0,00

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

0,00

0,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

0,00

0,00

c)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata ekspordi puhul

a)

kolmandatesse riikidesse: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein, Ameerika Ühendriigid ning Šveitsi Konföderatsiooni eksporditava kauba suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal sõlmitud lepingu 2. protokolli I ja II tabelis;

b)

ELi liikmesriikide territooriumidele, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumidele, mille välissuhete eest liikmesriik on vastutav ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osa: Gibraltar.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 269/2008,

19. märts 2008,

millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse sinise molva püük ICES VI ja VII püügipiirkonnas (ühenduse veed ning veed, mis ei kuulu kolmandate riikide suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 2015/2006, millega kehtestatakse 2007. ja 2008. aastaks ühenduse kalalaevadele püügivõimalused seoses teatavate süvamere kalavarudega, (3) on kehtestatud kvoodid 2007. ja 2008. aastaks.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2008. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2008. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Nimetatud laevade püütud kõnealust kalavaru on keelatud pardal hoida, ümber laadida või lossida pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 9, parandatud ELT L 36, 8.2.2007, lk 6).

(3)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 28. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1533/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 21).


LISA

Nr

01/DSS

Liikmesriik

ESP

Kalavaru

BLI/67-

Liik

Sinine molva (Molva dypterygia)

Piirkond

VI ja VII (ühenduse veed ja kolmandate riikide pädevusse mittekuuluvad veed)

Kuupäev

4.2.2008


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/37


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 270/2008,

19. märts 2008,

veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et vältida nimetatud lepingu alusel ette nähtud koguse või kasutada oleva eelarve ületamist.

(3)

19. märtsil 2008 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 1. tsooni Aafrika puhul 30. aprillini 2008 kestvaks ajavahemikuks veel saada olevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu tuleks 16.–18. märtsini 2008 esitatud taotluste puhul kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuse tsooni puhul kuni 1. maini 2008,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse (EÜ) nr 883/2001 alusel 16.–18. märtsini 2008, antakse välja 1. tsooni Aafrika puhul taotletud kogustest 64,57 % ulatuses.

2.   Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud alates 19. märtsist 2008, samuti peatatakse alates 20. märtsist 2008 kuni 1. maini 2008 ekspordilitsentsi taotluste esitamine 1. tsooni Aafrika.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1211/2007 (ELT L 274, 18.10.2007, lk 5).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


DIREKTIIVID

20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/38


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/24/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja kolmandat lauset,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/48/EÜ (4) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (5)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu tehnilised kohandused ja rakendusmeetmed, et muu hulgas võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada direktiivi 2006/48/EÜ ühtne kohaldamine. Nende meetmete eesmärk on täpsustada määratlusi, muuta vabastuste ulatust, täpsustada või täiendada kõnealuse direktiivi sätteid, tehes tehnilisi kohandusi seoses omavahendite määramisega ning riskide ja riskipositsioonide struktuuri, arvutamise ja hindamisega. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/48/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Direktiivis 2006/48/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusaktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätted, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2006/48/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6)

Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/48/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Kuna direktiivi 2006/48/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2006/48/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 150 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse sissejuhatavad sõnad järgmistega:

„1.   Ilma et see omavahendite osas piiraks ettepanekut, mille komisjon peab artikli 62 kohaselt esitama, võetakse tehnilised kohandused, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid järgmistes küsimustes, vastu vastavalt artikli 151 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

sissejuhatavast osast jäetakse välja sõnad „vastavalt artikli 151 lõikes 2 osutatud menetlusele”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Punktides a, b, c ja f osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 151 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Punktides d ja e osutatud meetmed võetakse vastu vastavalt artikli 151 lõikes 2a osutatud regulatiivmenetlusele.”;

c)

lõiked 3 ja 4 jäetakse välja.

2.

Artiklit 151 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.”;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   31. detsembriks 2010 ja seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(4)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/64/EÜ (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1).

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/40


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/25/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ (milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet) seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/87/EÜ (4) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (5)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestatakse kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2002/87/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et selgitada kõnealuses direktiivis sätestatud teatavate määratluste tehnilisi aspekte, et võtta arvesse finantsturgude ja usaldatavusnormatiividega seotud meetmete arengut, ja tagada selle direktiivi ühtne kohaldamine kogu ühenduses. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/87/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Direktiivis 2002/87/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud õigusaktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätted, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2002/87/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6)

Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/87/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Kuna direktiivi 2002/87/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2002/87/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 20 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 21 lõikes 2 osutatud korras” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

2.

Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   31. detsembriks 2010 ja seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(4)  ELT L 35, 11.2.2003, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2005/1/EÜ (ELT L 79, 24.3.2005, lk 9).

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/42


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/26/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (2)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/6/EÜ (4) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (5)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestatakse kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (6) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2003/6/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et võtta arvesse tehnilisi arenguid finantsturgudel ja tagada kõnealuse direktiivi ühtne kohaldamine. Nende meetmete eesmärk on määratluste kohandamine, kõnealuse direktiivi sätete täpsustamine ja täiendamine tehniliste üksikasjadega, mis on seotud siseteabe avalikustamise, siseringi nimekirjadega, pädevatele asutustele olulistest ja kahtlastest tehingutest teatamisega, ning uurimisandmete asjakohasel viisil esitamine. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2003/6/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Direktiivis 2003/6/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastuvõetud õigusaktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätted, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2003/6/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6)

Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2003/6/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Kuna direktiivi 2003/6/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2003/6/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimese lõigu punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Tunnustatud turutavad – tavad, mille kasutamist võib ühel või mitmel finantsturul mõistlikult eeldada ning mille pädev asutus kiidab heaks komisjoni poolt vastavalt artikli 17 lõikes 2a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu võetud suuniste kohaselt.”;

b)

teist lõiku muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „artikli 17 lõikes 2 sätestatud korras” jäetakse välja;

ii)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2.

Artikli 6 lõiget 10 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 17 lõikes 2 sätestatud korras” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 17 lõikes 2 sätestatud korras” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4.

Artikli 16 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Komisjon võtab vastavalt artikli 17 lõikes 2 sätestatud regulatiivmenetlusele vastu rakendusmeetmed käesolevas artiklis osutatud teabevahetust ja piiriülest kontrolli käsitleva töökorra kohta.”

5.

Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   31. detsembriks 2010 ja seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  ELT C 39, 23.2.2007, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(4)  ELT L 96, 12.4.2003, lk 16.

(5)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(6)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/45


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/27/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/18/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2001/18/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed. Nende meetmete eesmärk on kohandada teatavaid lisasid, kehtestada teatamise kriteeriumid ning kinnitada alammäärad. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2001/18/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2001/18/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2001/18/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2001/18/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 16 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Kehtestatakse lõikes 1 nimetatud kriteeriumid ja teabenõuded ning kõik toimiku kokkuvõttega seotud asjakohased nõuded. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Kriteeriumid ja teabenõuded on sellised, mis tagavad inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge taseme ning põhinevad ohutusealastel teaduslikel tõenditel ning kogemustel, mis on saadud võrreldavate GMOde keskkonda viimisel.

Artikli 13 lõikes 2 sätestatud nõuded asendatakse vastavalt esimesele lõigule vastu võetud nõuetega ning kohaldatakse artikli 13 lõigetega 3, 4, 5 ja 6 ning artiklitega 14 ja 15 sätestatud menetlust.

3.   Enne artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse algatamist lõikes 1 nimetatud kriteeriumide ja teabenõuete üle otsustamise kohta teeb komisjon ettepaneku üldsusele kättesaadavaks. Üldsus võib esitada komisjonile märkusi 60 päeva jooksul. Komisjon edastab talle esitatud märkused koos analüüsiga artikli 30 kohaselt asutatud komiteele.”

2.

Artikli 21 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Toodetele, mille puhul ei saa välistada kasutusloaga GMOde juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi, võib kehtestada alammäära, millest väiksemate väärtuste puhul kõnealuseid tooteid ei märgistata lõike 1 kohaselt.

Lävitasemed määratakse sõltuvalt asjaomasest tootest. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

3.

Artikli 21 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Otseseks töötlemiseks ette nähtud toodete puhul ei kohaldata lõiget 1 heakskiidetud GMOde mikrokoguste suhtes, mille tase ei ületa 0,9 % või madalamat läve, eeldusel et kõnealused mikrokogused on juhuslikud või tehniliselt vältimatud.

Esimeses lõigus nimetatud lävitasemed võib kindlaks määrata. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

4.

Artikli 23 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   60 päeva jooksul pärast liikmesriigi edastatud info vastuvõtmist võetakse vastavalt artikli 30 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele vastu otsus, millise meetme kõnealune liikmesriik võtab. 60päevase tähtaja arvestamisel ei võeta arvesse aega, mille kestel komisjon ootab võimalikku taotlejalt nõutud täiendavat teavet või arvamust teaduskomitee(de)lt, kellega on nõu peetud. Aeg, mille kestel komisjon ootab teaduskomitee(de) arvamust (arvamusi), ei ole pikem kui 60 päeva.

Samuti ei võeta arvesse aega, mis nõukogul kulub, et tegutseda vastavalt artikli 30 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.”

5.

Artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 rakendamise tingimused määratakse kindlaks nii, et need ei kattuks ega põhjustaks vastuolusid kehtivate ühenduse õigusaktide märgistamist käsitlevate sätetega. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Seejuures tuleks vajaduse korral arvesse võtta ühenduse õigusaktidega kooskõlas olevaid liikmesriikide märgistamist käsitlevaid sätteid.”

6.

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Lisade kohandamine vastavalt tehnika arengule

II lisa C ja D osa, III kuni VI lisa ja VII lisa C osa kohandamine vastavalt tehnika arengule, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 30 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

7.

Artikli 30 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

8.

II lisa esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes keskkonnariski hindamise puhul taotletavat eesmärki, arvesse võetavaid sätteid ning artiklites 4 ja 13 nimetatud keskkonnariski hindamise põhialuseid ja meetodeid. Suunavaid infolehti võib koostada artikli 30 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt, et lihtsustada käesoleva lisa rakendamist ja selgitamist.”

9.

IV lisa sissejuhatavad sõnad asendatakse järgmisega:

„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes täiendavat teavet, mis tuleb esitada toodetena või toodete koostises GMOde ning artikli 2 lõike 4 teise lõigu alusel erandi saanud GMOde turule viimise taotluses, ning teavet nende märgistamisnõuete kohta. Suunavaid infolehti, mis käsitlevad muu hulgas toote kavandatava kasutuse kirjeldamist, võib koostada artikli 30 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt, et lihtsustada käesoleva lisa rakendamist ja selgitamist. Nende organismide märgistamise nõuetega seoses, mille suhtes kohaldatakse erandit, esitatakse artikli 26 kohaselt kasutamisega seotud asjakohased soovitused ja piirangud:”.

10.

VII lisas asendatakse esimene ja teine lõik järgmisega:

„Käesolevas lisas kirjeldatakse üldjoontes artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 3 ja artiklis 20 nimetatud seirekava ülesehituse eesmärki ja põhialuseid. Suunavaid infolehti võib koostada artikli 30 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetluse kohaselt, et lihtsustada käesoleva lisa rakendamist ja selgitamist.”

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1830/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 24).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/48


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/28/EÜ,

11. märts 2008,

millega komisjoni rakendusvolituste osas muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, ja samuti nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/32/EÜ (3) ning kolme direktiiviga, mis on rakendusmeetmed selle artikli 15 tähenduses, nimelt nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/42/EMÜ (uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta), (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. septembri 1996. aasta direktiiv 96/57/EÜ (kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute ja sügavkülmikute ning nende kombinatsioonide energiatõhususe nõuete kohta) (5) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/55/EÜ (luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuete kohta), (6) sätestatakse, et vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (7) tuleks vastu võtta teatavad meetmed.

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestatakse kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks ja mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (8) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Avaldus sisaldab kiiresti kohandamist vajavate õigusaktide loetelu, mis hõlmab direktiivi 2005/32/EÜ. Nimetatud direktiivi kohandamisega kaasneb vajadus kohandada ka direktiive 92/42/EMÜ, 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ.

(5)

Komisjonile tuleks anda volitused muuta direktiive 92/42/EMÜ, 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ või need kehtetuks tunnistada. Muutmise või kehtetuks tunnistamise otsus tuleb võtta vastu vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(6)

Lisaks tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu rakendusmeetmed, millega kehtestatakse ökodisaini nõuded määratletud energiat tarbivatele toodetele, sealhulgas rakendusmeetmete kehtestamiseks üleminekuperioodiks ja, kui see on asjakohane, sätted erinevate keskkonnaaspektide vahelise tasakaalu tagamise kohta. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2005/32/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(7)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi 2005/32/EÜ ning direktiive 92/42/EMÜ, 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ.

(8)

Kuna direktiivi 2005/32/EÜ ning direktiividesse 92/42/EMÜ, 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/32/EÜ muutmine

Direktiivi 2005/32/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklile 13 lisatakse järgmine lõige:

„1a.   Suunised, mis katavad asjaomases tootesektoris tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate eripära, võib lisada rakendusmeetmetele. Vajadusel ja vastavalt lõikele 1 võib komisjon koostada täiendava erimaterjali, et muuta käesoleva direktiivi rakendamine väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele lihtsamaks.”.

2.

Artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kui ETT vastab lõikes 2 toodud kriteeriumidele, kuulub see vastavalt lõike 3 punktile b rakendusmeetme või eneseregulatsiooni meetme alla. Need rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõige 10 asendatakse järgmisega:

„10.   Vajadusel sisaldab rakendusmeede, millega sätestatakse ökodisaini nõuded, sätteid erinevate keskkonnaaspektide vahelise tasakaalu tagamise kohta. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artikli 16 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatavas osas jäetakse välja sõnad „vastavalt artikli 19 lõikes 2 sätestatud menetlusele”;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4.

Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”.

Artikkel 2

Direktiivi 92/42/EMÜ muutmine

Direktiivi 92/42/EMÜ artiklis 10a asendatakse sõnad „direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 2 kohaselt” sõnadega „vastavalt direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõikele 3”.

Artikkel 3

Direktiivi 96/57/EÜ muutmine

Direktiivi 96/57/EÜ artiklis 9a asendatakse sõnad „direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 2 kohaselt” sõnadega „vastavalt direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõikele 3”.

Artikkel 4

Direktiivi 2000/55/EÜ muutmine

Direktiivi 2000/55/EÜ artiklis 9a asendatakse sõnad „direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõike 2 kohaselt” sõnadega „vastavalt direktiivi 2005/32/EÜ artikli 19 lõikele 3”.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 29.

(4)  EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2005/32/EÜ.

(5)  EÜT L 236, 18.9.1996, lk 36. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2005/32/EÜ.

(6)  EÜT L 279, 1.11.2000, lk 33. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2005/32/EÜ.

(7)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(8)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/51


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/29/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/83/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus kohandada teatavaid sätteid ja lisasid, määrata kindlaks menetluskord, põhimõtted ja suunised ning kehtestada konkreetsed kohaldamistingimused. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2001/83/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2001/83/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2001/83/EÜ käesoleva direktiiviga tehtud muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2001/83/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Sõltuvalt teaduse arengust võib komisjon esimese lõigu kolmandat taanet vajadusel kohandada. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2.

Artikli 35 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võtab asjaomase korra vastu rakendusmäärusena. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artikli 46 punkti f teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda punkti kohaldatakse ka teatud abiainete suhtes, mille nimekiri koos konkreetsete kasutamistingimustega kehtestatakse direktiiviga, mille võtab vastu komisjon. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4.

Artikli 46a lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Komisjon võib lõiget 1 muuta, et kohandada seda vastavalt teaduse ja tehnika arengule. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

5.

Artikli 47 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Artikli 46 punktis f nimetatud ravimite tootmise hea tava põhimõtted ja suunised võetakse vastu direktiiviga. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

6.

Artikli 104 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Komisjon võib lõiget 6 muuta lähtudes selle kohaldamisel saadud kogemustest. Meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

7.

Artikli 107 lõike 2 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Otsus ravimit käsitlevate lõppmeetmete kohta võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 3 osutatud korraldusmenetlusele.”.

8.

Artikkel 108 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 108

Komisjon võtab vastu kõik artiklite 101 kuni 107 sätete ajakohastamiseks vajalikud muudatused, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

9.

Artikkel 120 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 120

Komisjon võtab vastu vajalikud muudatused, et kohandada I lisa vastavalt teaduse ja tehnika arengule. Need meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 121 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

10.

Artiklit 121 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Alalise komitee töökord avalikustatakse.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 29. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1394/2007 (ELT L 324, 10.12.2007, lk 121).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/53


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/30/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõike 2 punkti g,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/43/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2006/43/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, eriti et tagada usaldus auditi funktsiooni vastu ning kutse-eetikat, kvaliteeditagamise süsteeme, sõltumatust ja objektiivsust käsitlevate nõuete ühtne kohaldamine, täiendada audiitorite teoreetiliste teadmiste kontrollimisel käsitletavate valdkondade nimekirja, võtta vastu rahvusvahelised auditeerimisstandardid ja raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande kohta auditi aruande ühtsed standardid ning määratleda erakorralised juhtumid dokumentide edastamiseks otse kolmandatele riikidele. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2006/43/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Direktiivis 2006/43/EÜ on sätestatud komisjoni rakendusvolituste tähtaeg. Oma avalduses otsuse 2006/512/EÜ kohta on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kinnitanud, et otsuses 2006/512/EÜ nähakse ette rahuldav horisontaalne lahendus Euroopa Parlamendi soovile kontrollida kaasotsustamismenetluse teel vastu võetud aktide rakendamist ning et vastavalt sellele tuleks komisjonile anda rakendusvolitused ilma tähtajata. Euroopa Parlament ja nõukogu teatasid ka oma kavatsusest tagada, et ettepanekud, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks õigusaktide sätted, milles kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste tähtaeg, võetakse vastu võimalikult kiiresti. Pärast kontrolliga regulatiivmenetluse kehtestamist tuleks välja jätta säte, millega kehtestatakse direktiivis 2006/43/EÜ kõnealune tähtaeg.

(6)

Komisjon peaks korrapäraselt hindama talle rakendusvolitusi andvate õigusnormide toimimist, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul kindlaks teha, kas nimetatud volituste ulatus ja komisjonile kehtestatud menetluslikud nõuded on asjakohased ning tagavad nii tõhususe kui ka demokraatliku vastutuse.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/43/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Kuna direktiivi 2006/43/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2006/43/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 8 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2)

Artikli 21 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „kooskõlas artikli 48 lõikes 2 osutatud menetlusega” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3)

Artikli 22 lõiget 4 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „vastavalt artikli 48 lõikes 2 sätestatud menetlusele” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4)

Artiklit 26 muudetakse järgmiselt:

a)

lõikes 1 asendatakse sõnad „artikli 48 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt” sõnadega „vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele”;

b)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

5)

Artikli 28 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

6)

Artikli 29 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „kooskõlas artikli 48 lõikes 2 märgitud menetlusega” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

7)

Artikli 36 lõiget 7 muudetakse järgmiselt:

a)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 märgitud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

b)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

8)

Artikli 45 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Lõike 5 punkti d ühtse kohaldamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud samaväärsusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Kuni komisjon pole sellist otsust teinud, võivad liikmesriigid käesoleva artikli lõike 5 punktis d nimetatud samaväärsust ise hinnata.

Sellega seoses võib komisjon võtta meetmeid, mille eesmärgiks on kehtestada artiklites 22, 24, 25 ja 26 sätestatud nõuetele vastavad üldised samaväärsuse kriteeriumid, mida kohaldatakse kõikide kolmandate riikide suhtes ja mida liikmesriigid kasutavad samaväärsuse hindamiseks riiklikul tasandil. Need kriteeriumid ei tohi ületada nõudeid, mis on sätestatud artiklites 22, 24, 25 ja 26. Nimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

9)

Artikli 46 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 ühtse kohaldamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud samaväärsusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Kuni komisjon pole sellist otsust teinud, võivad liikmesriigid käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud samaväärsust ise hinnata või toetuda mõne teise liikmesriigi antud hinnangule. Kui komisjon otsustab, et samaväärsuse nõuded käesoleva artikli lõike 1 tähenduses ei ole täidetud, siis võib ta lubada asjassepuutuvatel audiitoritel ja auditeerivatel üksustel siiski sobiva üleminekuaja jooksul jätkata auditeerimistegevust, järgides vastava liikmesriigi nõudeid.

Sellega seoses võib komisjon võtta meetmeid, mille eesmärgiks on kehtestada artiklites 29, 30 ja 32 sätestatud nõuetele vastavad üldised samaväärsuse kriteeriumid, mida kohaldatakse kõikide kolmandate riikide suhtes ja mida liikmesriigid kasutavad samaväärsuse hindamiseks riiklikul tasandil. Need kriteeriumid ei tohi ületada nõudeid, mis on sätestatud artiklites 29, 30 ja 32. Nimetatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

10)

Artiklit 47 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõike 1 punkti c ühtse rakendamise tagamiseks annab komisjon koostöös liikmesriikidega selles nimetatud vastavusele hinnangu ja komisjon otsustab selle üle vastavalt artikli 48 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Liikmesriigid võtavad komisjoni otsuse järgimiseks vajalikke meetmeid.

Sellise vastavuse hindamine põhineb artikli 36 nõuetel või põhiolemuselt samaväärselt toimivatel tulemustel. Sellega seoses võetavad meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, ning millega lihtsustatakse pädevate asutuste koostööd, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

i)

sõnad „artikli 48 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt” jäetakse välja;

ii)

lisatakse järgmine lause:

„Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 48 lõikes 2a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

11)

Artiklit 48 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse järgmine lõige:

„2a.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmisega:

„3.   31. detsembriks 2010 ja seejärel vähemalt iga kolme aasta tagant vaatab komisjon läbi tema rakendusvolitustega seotud õigusnormid ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nimetatud volituste toimimise kohta. Aruandes uuritakse eelkõige, kas komisjon peaks esitama ettepanekuid käesoleva direktiivi muutmiseks, et tagada komisjoni rakendusvolituste asjakohane ulatus. Järeldustele selle kohta, kas muutmine on vajalik või mitte, lisatakse üksikasjalikud põhjendused. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek komisjoni rakendusvolituste sätete muutmiseks.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008.

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 157, 9.6.2006, lk 87.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/57


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/31/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/8/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu uurimis- ja arendustegevuse ühised tingimused, kohandada lisasid ja võtta vastu läbivaatamisprogramm. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 98/8/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 98/8/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 98/8/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 98/8/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 10 lõiget 5 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti i kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Hindamisest teatatakse artikli 11 lõikes 2 sätestatud korras ja komisjon teeb otsuse artiklis 27 sätestatud korras. Otsus, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

punkti ii punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.

kõik toimeainete I, I A või I B lisasse kandmiseks kasutatavad või kasutatud hindamisandmeid käsitlevad dokumendid antakse artikli 28 lõikes 1 osutatud komitee käsutusse.”.

2.

Artikli 11 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Hindamistulemuste saamisel koostab komisjon artiklis 27 sätestatud korras põhjendamatult viivitamata ettepaneku otsuse tegemiseks, mis tehakse hiljemalt 12 kuu jooksul alates päevast, kui komisjon saab lõikes 2 nimetatud hindamistulemused. Otsus, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist alustab komisjon kümneaastast tööprogrammi, mille jooksul kontrollitakse süstemaatiliselt kõiki artikli 34 lõikes 1 nimetatud kuupäeval turul olevaid toimeaineid, mida kasutatakse muudel eesmärkidel kui neid biotsiidi toimeaineid, mis on määratletud artikli 2 lõike 2 punktides c ja d. Määrustega nähakse ette programmi väljatöötamine ja rakendamine, sealhulgas erinevate toimeainete hindamise eelisjärjekorra ja ajakava kehtestamine. Need määrused, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Hiljemalt kaks aastat enne tööprogrammi lõpuleviimist edastab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande programmi edusammude kohta.

Nimetatud kümne aasta jooksul ja alates artikli 34 lõikes 1 nimetatud kuupäevast võidakse otsustada, et toimeaine kantakse I, I A või I B lisasse ja määrata lisasse kandmise tingimused, või juhul, kui artikli 10 nõuded ei ole täidetud või nõutavat teavet ja nõutavaid andmeid ei ole ettenähtud tähtaja jooksul esitatud, võidakse otsustada, et toimeainet nendesse lisadesse ei kanta. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4.

Artikli 17 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Vastu võetakse käesoleva artikli kohaldamise ühised tingimused, eelkõige katsete käigus eralduda võivate toimeainete või biotsiidide piirnormid ja vastavalt lõikele 2 esitatavad hindamist võimaldavad miinimumandmed. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

5.

Artikli 27 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Märkuste tegemiseks ettenähtud ajavahemiku lõpus koostab komisjon otsuse projekti vastavalt artikli 28 lõikes 2 või lõikes 4 osutatud asjakohasele menetlusele, võttes aluseks:

a)

toimikuid hinnanud liikmesriigilt saadud dokumendid;

b)

nõuandvate teaduskomiteede nõuanded;

c)

teiste liikmesriikide ja taotlejate märkused ja

d)

muu asjassepuutuva teabe.”.

6.

Artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Komisjoni abistab alaline biotsiidide komitee.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.”;

c)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.”;

d)

lisatakse järgmine lõige:

„4.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”.

7.

Artikkel 29 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 29

Kohandamine tehnika arenguga

Vastu võetakse II A, II B, III A, III B, IV A ja IV B lisa ning V lisas esitatud tooteliikide kirjelduste tehnika arenguga kohandamiseks ja iga tooteliiki käsitlevatele andmetele esitatavate nõuete täpsustamiseks vajalikud meetmed. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/70/EÜ (ELT L 42, 16.2.2008, lk 48).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2008/16/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/60


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/32/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/60/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus kehtestada tehnospetsifikaate ja standardmeetodeid ning kohandada teatavaid lisasid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/60/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Kuna komisjon on otsusega 2005/646/EÜ (6) kehtestanud direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.4.1 viidatud interkalibreerimisvõrku moodustavate objektide registri, on kohane välja jätta viited möödunud tähtaegadele.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/60/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Kuna direktiivi 2000/60/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2000/60/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kehtestatakse tehnilised näitajad ja vee seisundi analüüsimise ning seire standardmeetodid. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2.

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

Direktiivi tehnilised kohandused

1.   I ja III lisa ning V lisa punkti 1.3.6 võib kohandada teaduse ja tehnika arengule, võttes arvesse artiklis 13 nimetatud vesikonna majandamiskavade ülevaatamise ja ajakohastamise tähtaegu. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Vajaduse korral võib komisjon vastu võtta suunised II ja V lisa rakendamise kohta vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.

2.   Andmete, sealhulgas statistiliste ja kartograafiliste andmete edastamiseks ja töötlemiseks vajalikud lõikes 1 sätestatud eesmärgile vastavad vormingud võib vastu võtta vastavalt artikli 21 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 21

Komitee

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.”.

4.

V lisa punkti 1.4.1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt vii asendatakse järgmisega:

„vii)

Komisjon valmistab ette interkalibreerimisvõrgu moodustavate objektide registri projekti. Objektide lõplik register kehtestatakse kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega.”;

b)

punkt ix asendatakse järgmisega:

„ix)

Interkalibreerimise tulemused ning liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused, mis määratakse kooskõlas punktidega i kuni viii ning mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 21 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele ja avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. Direktiivi on muudetud otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  Komisjoni 17. augusti 2005. aasta otsus 2005/646/EÜ interkalibreerimisvõrku moodustavate objektide registri loomise kohta vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ (ELT L 243, 19.9.2005, lk 1).


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/62


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/33/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2000/53/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus muuta lisasid ning kehtestada teatavaid tehnilisi nõudeid ja kontrollimise eeskirju. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2000/53/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Kuna komisjon on sätestanud direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõikes 5, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 viidatud rakenduseeskirjad otsuste 2002/151/EÜ, (6) 2005/293/EÜ (7) ja 2003/138/EÜ (8) kaudu, on asjakohane jätta välja viited tähtaegadele, milleks on vastavalt 21. oktoober 2001, 21. oktoober 2002 ja 21. oktoober 2001.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2000/53/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Kuna direktiivi 2000/53/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2000/53/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 4 lõike 2 punkti b muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

“II lisa muudetakse korrapäraselt vastavalt tehnika ja teaduse arengule, et:”;

b)

lisatakse järgmine lõik:

“Punktides i kuni iv osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2.

Artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et pädevad asutused tunnustavad vastastikku muudes liikmesriikides lõike 3 kohaselt välja antud lammutustõendeid.

Selleks koostatakse lammutustõendile esitatavad miinimumnõuded. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3.

Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

“6.   I lisa muudetakse vastavalt tehnika ja teaduse arengule. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

4.

Artikli 7 lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

“Kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud liikmesriikide esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmise kontrollimiseks. Selliste eeskirjade esitamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi. Nimetatud üksikasjalikud eeskirjad, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

5.

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

“2.   Kehtestatakse lõikes 1 nimetatud standardid. Selliste standardite esitamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

6.

Artikli 9 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

“Andmebaasisüsteemi vormingud võetakse vastu vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele.”.

7.

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 11

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 alusel moodustatud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu otsusega 2005/673/EÜ (ELT L 254, 30.9.2005, lk 69).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  Komisjoni 19. veebruari 2002. aasta otsus 2002/151/EÜ direktiivi 2000/53/EÜ artikli 5 lõike 3 kohaselt väljaantavas lammutustõendis esitatavate miinimumnõuete kohta (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 94).

(7)  Komisjoni 1. aprilli 2005. aasta otsus 2005/293/EÜ, milles sätestatakse direktiivis 2000/53/EÜ seoses korduvkasutusega/taaskasutusega ja korduvkasutusega/ringlussevõtuga ettenähtud eesmärkide järelevalve üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 94, 13.4.2005, lk 30).

(8)  Komisjoni 27. veebruari 2003. aasta otsus 2003/138/EÜ, millega kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide kodeerimisstandardid vastavalt direktiivile 2000/53/EÜ (ELT L 53, 28.2.2003, lk 58).


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/65


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/34/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/96/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastuvõetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus kohandada lisasid ning võtta vastu täitmise jälgimise eeskirjad. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/96/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Kuna komisjon on sätestanud direktiivi 2002/96/EÜ artikli 7 lõikes 3 osutatud üksikasjalikud eeskirjad otsuse 2005/369/EÜ (6) kaudu, on asjakohane jätta välja viide tähtajale, milleks on 13. august 2004.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/96/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Kuna direktiivi 2002/96/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2002/96/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 6 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„II lisa võib muuta, lisades sinna muid töötlemistehnoloogiaid, mis tagavad inimeste tervise ja keskkonna kaitse vähemalt samal tasemel. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2)

Artikli 7 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud lõikes 2 ettenähtud eesmärkide liikmesriikide poolt täitmise kontrollimiseks, sealhulgas materjalide tehnilised kirjeldused. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

3)

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Võetakse vastu kõik muudatused, mida on vaja, et kohandada teaduse ja tehnika arenguga artikli 7 lõiget 3, IB lisa (eelkõige seoses kodumajapidamiste valgustite, elektripirnide ja fotogalvaaniliste toodete, st päikesepaneelide võimaliku lisamisega), II lisa (eelkõige võttes arvesse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise uusi tehnilisi lahendusi) ning III ja IV lisa. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Enne lisade muutmist konsulteerib komisjon muu hulgas elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate, jäätmekäitlusettevõtjatega, töötlemisega tegelevate ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ning töövõtjate ja tarbijaühingutega.”.

4)

Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”.

5)

II lisa punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Komisjon hindab vastavalt artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele võimalikult kiiresti, kas tuleb muuta punkte, mis on seotud mobiiltelefonide trükkplaatide ja vedelkristallkuvaritega.”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 24. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2003/108/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 106).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  Komisjoni 3. mai 2005. aasta otsus 2005/369/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad direktiivi 2002/96/EÜ järgimise kontrollimiseks liikmesriikides ja kõnealuse direktiiviga ettenähtud andmete esitamise viis (ELT L 119, 11.5.2005, lk 13).


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/67


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/35/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/95/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmiseks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiakti vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus kohandada lisasid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2002/95/EÜ vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/95/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2002/95/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2002/95/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„1.   Võetakse vastu kõik muudatused, mis on vaja teha lisa kohandamiseks teaduse ja tehnika arenguga järgmiste toimingute tegemiseks:”;

b)

lisatakse järgmine lõik:

„Esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 7 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”.

2.

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Komitee

1.   Komisjoni abistab nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ (jäätmete kohta) (6) artikli 18 alusel loodud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 37, 13.2.2003, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/692/EÜ (ELT L 283, 14.10.2006, lk 50).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).”.


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/69


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/36/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/49/EMÜ (otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta) seoses komisjoni rakendusvolitustega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2 ja artiklit 55,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/49/EMÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades neid uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivide 73/239/EMÜ, (6) 88/357/EMÜ (7) ja 92/49/EMÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et võtta arvesse tehnilist arengut kindlustussektoris või finantsturgudel ning tagada kõnealuste direktiivide ühetaoline kohaldamine. Täpsemalt on nende meetmete eesmärk täiendada õiguslike vormide nimekirja, muuta kindlustusliikide nimekirja või kohandada selles nimekirjas kasutatavat terminoloogiat, täpsustada solventsusmarginaali koostisosi, muuta minimaalset garantiifondi, muuta kindlustustehniliste eraldiste kattena lubatavate varade nimekirja ja investeeringute ulatuse eeskirju, muuta vastavuseeskirjade leevendusi ning täpsustada määratlusi. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivide 73/239/EMÜ, 88/357/EMÜ ja 92/49/EMÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades neid uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 92/49/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivis 92/49/EMÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 92/49/EMÜ artikli 51 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„Järgmised tehnilised kohandused, mille eesmärk on muuta direktiivide 73/239/EMÜ, 88/357/EMÜ ja käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades neid, võetakse vastu vastavalt direktiivi 91/675/EMÜ artiklis 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

(6)  Esimene nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3). Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/101/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 238).

(7)  Teine nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiiv 88/357/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/14/EÜ (ELT L 149, 11.6.2005, lk 14).


20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/71


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/37/EÜ,

11. märts 2008,

millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõiget 2 ja artiklit 55,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2005/68/EÜ (3) on sätestatud, et teatavad meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. (4)

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus üldmeetmete vastuvõtmise jaoks, mille eesmärk on muuta asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras vastu võetud põhiaktide vähemolulisi sätteid, muu hulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või täiendades seda uute vähemoluliste sätetega.

(3)

Et kontrolliga regulatiivmenetlus oleks kohaldatav õigusaktide suhtes, mis on vastu võetud asutamislepingu artiklis 251 osutatud korras ja mis on juba jõustunud, peab neid õigusakte vastavalt otsust 2006/512/EÜ käsitlevale Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldusele (5) kohandama kooskõlas kehtivate menetlustega.

(4)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu direktiivi 2005/68/EÜ rakendamiseks vajalikud meetmed, et võtta arvesse tehnilist arengut kindlustussektoris ja finantsturgudel ning tagada kõnealuse direktiivi ühetaoline kohaldamine. Täpsemalt on nende meetmete eesmärk täiendada õiguslike vormide nimekirja, selgitada või kohandada solventsusmarginaali elemente, suurendada kindlustusmakseid või nõudeid, mida kasutatakse teatavate edasikindlustustoimingute või lepingutüüpide solventsusmarginaali arvutamisel, muuta minimaalset garantiifondi ja selgitada mõisteid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta direktiivi 2005/68/EÜ vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda uute vähemoluliste sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2005/68/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Kuna direktiivi 2005/68/EÜ käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused on tehnilist laadi ja käsitlevad üksnes komiteemenetlust, ei pea liikmesriigid neid üle võtma. Seetõttu ei ole vaja kehtestada ülevõtmissätteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Muudatused

Direktiivi 2005/68/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 55 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

2.

Artiklis 56 asendatakse sissejuhatavad sõnad järgmistega:

„Järgmised rakendusmeetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, muu hulgas täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 55 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele:”.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 11. märts 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 45.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. juuli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 3. märtsi 2008. aasta otsus.

(3)  ELT L 323, 9.12.2005, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2007/44/EÜ (ELT L 247, 21.9.2007, lk 1).

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

(5)  ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/73


KOMISJONI OTSUS,

18. märts 2008,

millega vabastatakse teatavad isikud nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratastele kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu (mida on viimati säilitatud ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005) laiendamisest teatavatele jalgratta varuosadele ning millega tühistatakse määrusega (EÜ) nr 88/97 teatavate isikute suhtes kehtestatud, Hiina Rahvavabariigist pärit teatavatele jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1044 all)

(2008/260/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”),

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 71/97 (2), millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes määrusega (EMÜ) nr 2474/93 (3) kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosade impordile ning kehtestatakse laiendatud tollimaks vastavalt määrusele (EÜ) nr 703/96 registreeritud impordi suhtes (edaspidi „laiendav määrus”),

võttes arvesse komisjoni määrust (EÜ) nr 88/97 (4) Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest (edaspidi „tollimaksust vabastamise määrus”), eriti selle artiklit 7,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast tollimaksust vabastamise määruse jõustumist esitasid mitmed jalgrataste kokkupanemisega tegelevad ettevõtjad vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3 taotlused määrusega (EÜ) nr 71/97 teatavatele Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosadele laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust („laiendatud dumpinguvastane tollimaks”) vabastamise kohta. Komisjon avaldas Euroopa Ühenduste Teatajas ja Euroopa Liidu Teatajas järjestikused nimekirjad jalgrataste kokkupanemisega tegelevatest ettevõtjatest, (5) kelle puhul peatati laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumine vabaks ringluseks deklareeritud oluliste jalgratta varuosade impordilt vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 5 lõikele 1.

(2)

Pärast uuritavate isikute nimekirja (6) viimast avaldamist on valitud uurimisperiood. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisega seoses otsustati määrata uurimisperioodiks ajavahemik 1. jaanuarist 2006 kuni 30. juunini 2007, et sama menetluse käigus saaks analüüsida ka Bulgaaria ja Rumeenia jalgrataste kokkupanemisega tegelevate ettevõtjate esitatud taotlusi tollimaksust vabastamise kohta. Kõigile uuritavatele isikutele saadeti küsimustik, kus paluti teavet kõnealuse uurimisperioodi jooksul jalgrataste kokkupanemisega seonduvate toimingute kohta.

A.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED EELNEVALT PEATATUD TOLLIMAKSU SUHTES

A.1.   Vastuvõetavad tollimaksust vabastamise taotlused

(3)

Komisjon sai tabelis 1 loetletud isikutelt kogu vajaliku teabe, et kindlaks teha nende taotluste rahuldamise võimalikkus. Nende isikute puhul peatati tollimaks pärast teabe esitamise kuupäeva. Esitatud teave vaadati läbi ja vajaduse korral kontrolliti seda asjaomaste isikute valdustes. Selle teabe põhjal leidis komisjon, et tabelis 1 loetletud isikute taotlused on vastuvõetavad vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artikli 4 lõikele 1.

Tabel 1.

Nimi

Aadress

Riik

TARICi lisakood

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgaaria

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgia

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgaaria

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumeenia

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Itaalia

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Soome

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Tšehhi Vabariik

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Saksamaa

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Madalmaad

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaaria

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Prantsusmaa

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgaaria

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgia

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Saksamaa

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaaria

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Rootsi

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Saksamaa

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Saksamaa

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgaaria

A814

(4)

Komisjon on lõplikult tuvastanud asjaolud, et 22 taotleja puhul oli jalgrataste kokkupanemisel kasutatavate Hiina Rahvavabariigist pärit varuosade väärtus alla 60 % kõnealuse kokkupanemise puhul kasutatud varuosade koguväärtusest, ning seepärast jäävad need algmääruse artikli 13 lõike 2 kohaldamisalast välja.

(5)

Nendel põhjustel ja kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikega 1 tuleks eespool esitatud tabelis loetletud isikud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastada.

(6)

Kooskõlas tollimaksust vabastamise määruse artikli 7 lõikega 2 peaks tabelis 1 loetletud isikute vabastamine laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust jõustuma nende taotluste laekumise kuupäeval. Lisaks sellele tuleb lugeda kehtetuks nende isikute tollivõlg seoses laiendatud dumpinguvastase tollimaksuga alates nende esitatud tollimaksust vabastamise taotluste vastuvõtmise kuupäevast.

(7)

Tuleb märkida, et tabelis 1 loetletud järgmine isik teavitas komisjoni talitusi, et ta on uurimisperioodi jooksul muutnud oma registreeritud asukohta:

Leader-96 Ltd. viis oma registreeritud ametiruumid aadressilt 3 Mostova Str., 4002 Plovdiv (Bulgaarias) üle aadressile 19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv (Bulgaarias).

(8)

On kindlaks tehtud, et kõnealuse registrijärgse asukoha aadressi muudatus ei mõjutanud tollimaksust vabastamise määruse sätete seisukohast jalgrataste kokkupanemist ning seepärast leiab komisjon, et need muudatused ei mõjuta laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamist.

A.2.   Tagasilükatavad tollimaksust vabastamise taotlused ja taotluste tagasivõtmine

(9)

Tabelis 2 loetletud isikud esitasid samuti taotlused laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamiseks.

Tabel 2.

Nimi

Aadress

Riik

TARICi lisakood

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Ühendkuningriik

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itaalia

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Sloveenia

A538

(10)

Kaks isikut võtsid oma dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise taotluse tagasi ja teavitasid sellest ka komisjoni.

(11)

Üks isikutest läks pankrotti ja lõpetas sellest tulenevalt jalgrataste kokkupanemise.

(12)

Kuna tabelis 2 loetletud isikud ei vastanud tollimaksust vabastamise määruse artikli 6 lõikes 2 sätestatud vabastamiskriteeriumidele, peab komisjon nende tollimaksust vabastamise taotlused kooskõlas määruse artikli 7 lõikega 3 tagasi lükkama. Seda silmas pidades tuleb tollimaksust vabastamise määruse artiklis 5 osutatud laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine tühistada ning nendelt isikutelt laiendatud dumpinguvastane tollimaks taotluste laekumise kuupäevast alates sisse nõuda.

B.   TOLLIMAKSUST VABASTAMISE TAOTLUSED EELNEVALT PEATAMATA TOLLIMAKSU SUHTES

B.1.   Vastuvõetamatud tollimaksust vabastamise taotlused

(13)

Tabelis 3 loetletud isikud esitasid samuti taotlused laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamiseks.

Tabel 3.

Nimi

Aadress

Riik

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Saksamaa

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tšehhi Vabariik

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia

(14)

Kõnealuste isikutega seoses tuleb märkida, et nende taotlused ei vastanud tollimaksust vabastamise määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud vastuvõetavuskriteeriumidele, sest need taotluse esitajad kasutasid ühe kuu jooksul olulisi jalgratta varuosi jalgrataste tootmiseks või kokkupanemiseks alla 300 ühiku mudeli kohta.

(15)

Neid isikuid teavitati vastavalt ja neile anti võimalus esitada märkusi. Kahelt isikult ei saadud vastust ja kaks ülejäänud isikut tühistasid oma taotlused. Sellest tulenevalt ei peatatud nende isikute puhul laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumist.

B.2.   Vastuvõetavad tollimaksust vabastamise taotlused, mille puhul tuleks tollimaksu tasumine peatada

(16)

Käesolevaga teavitatakse huvitatud isikuid vastavalt tollimaksust vabastamise määruse artiklile 3 esitatud uute tollimaksust vabastamise taotluste saamisest tabelis 4 loetletud isikutelt. Kõnealuste isikute esitatud taotlustest tulenev laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine peaks jõustuma tabeli veerus „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäevast,

Tabel 4.

Nimi

Aadress

Riik

Peatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungari

Artikkel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Saksamaa

Artikkel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Poola

Artikkel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Saksamaa

Artikkel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Artikkel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Poola

Artikkel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Saksamaa

Artikkel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Saksamaa

Artikkel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Itaalia

Artikkel 5

22.1.2008

A533

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga vabastatakse tabelis 1 loetletud isikud nõukogu määruse (EÜ) nr 71/79 alusel teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit jalgratta varuosade impordile lõpliku dumpinguvastase tollimaksu laiendamisest, mis kehtestati Hiina Rahvavabariigist pärit jalgrataste suhtes nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93, säilitati määrusega (EÜ) nr 1524/2000 ning mida muudeti määrusega (EÜ) nr 1095/2005.

Vabastus jõustub iga isiku suhtes veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäeval.

Tabel 1.

Dumpinguvastasest tollimaksust vabastatavad isikud

Nimi

Aadress

Riik

Vabastamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugal

Artikkel 7

12.12.2005

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgia

Artikkel 7

19.1.2006

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumeenia

Artikkel 7

1.1.2007

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Itaalia

Artikkel 7

31.1.2007

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugal

Artikkel 7

9.8.2006

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Soome

Artikkel 7

29.1.2007

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Tšehhi Vabariik

Artikkel 7

20.7.2006

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Saksamaa

Artikkel 7

6.11.2006

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Madalmaad

Artikkel 7

19.6.2006

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgia

Artikkel 7

21.3.2007

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Prantsusmaa

Artikkel 7

14.9.2006

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgia

Artikkel 7

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Saksamaa

Artikkel 7

21.8.2006

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Rootsi

Artikkel 7

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Saksamaa

Artikkel 7

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Saksamaa

Artikkel 7

10.5.2006

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgaaria

Artikkel 7

1.1.2007

A814

Artikkel 2

Käesolevaga lükatakse tagasi tabelis 2 loetletud isikute vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 3 esitatud taotlused laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise kohta.

Asjaomaste isikute laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 5 tühistatakse alates veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäevast.

Tabel 2.

Isikud, kelle puhul dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine tühistatakse

Nimi

Aadress

Riik

Peatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Ühendkuningriik

Artikkel 5

13.12.2006

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Itaalia

Artikkel 5

13.12.2005

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Sloveenia

Artikkel 5

1.5.2004

A538

Artikkel 3

Tabelis 3 loetletud isikud moodustavad vastavalt määruse (EÜ) nr 88/97 artiklile 3 uuritavate isikute ajakohastatud nimekirja. Nende isikute esitatud taotlustest tulenev laiendatud dumpinguvastase tollimaksu tasumise peatamine jõustus tabeli 3 veerus pealkirjaga „Jõustumise kuupäev” osutatud kuupäeval.

Tabel 3.

Uuritavad isikud

Nimi

Aadress

Riik

Peatamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 88/97

Jõustumise kuupäev

TARICi lisakood

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Ungari

Artikkel 5

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Saksamaa

Artikkel 5

4.12.2007

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Poola

Artikkel 5

6.8.2007

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Saksamaa

Artikkel 5

7.1.2008

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Tšehhi Vabariik

Artikkel 5

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Poola

Artikkel 5

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Saksamaa

Artikkel 5

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Saksamaa

Artikkel 5

25.6.2007

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Itaalia

Artikkel 5

22.1.2008

A533

Artikkel 4

Käesolevaga lükatakse tagasi tabelis 4 loetletud isikute esitatud laiendatud dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise taotlused.

Tabel 4.

Isikud, kelle dumpinguvastasest tollimaksust vabastamise taotlused lükatakse tagasi

Nimi

Aadress

Riik

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Saksamaa

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgia

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Tšehhi Vabariik

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgia

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja artiklites 1, 2, 3 ja 4 loetletud isikutele.

Brüssel, 18. märts 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  EÜT L 16, 18.1.1997, lk 55.

(3)  EÜT L 228, 9.9.1993, lk 1. Määrus on säilitatud määrusega (EÜ) nr 1524/2000 (ELT L 175, 14.7.2000, lk 39) ja muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2005 (ELT L 183, 14.7.2005, lk 1).

(4)  EÜT L 17, 21.1.1997, lk 17.

(5)  EÜT C 45, 13.2.1997, lk 3, EÜT C 112, 10.4.1997, lk 9, EÜT C 220, 19.7.1997, lk 6, EÜT C 378, 13.12.1997, lk 2, EÜT C 217, 11.7.1998, lk 9, EÜT C 37, 11.2.1999, lk 3, EÜT C 186, 2.7.1999, lk 6, EÜT C 216, 28.7.2000, lk 8, EÜT C 170, 14.6.2001, lk 5, EÜT C 103, 30.4.2002, lk 2, ELT C 35, 14.2.2003, lk 3, ELT C 43, 22.2.2003, lk 5, ELT C 54, 2.3.2004, lk 2, ELT C 299, 4.12.2004, lk 4, ELT L 17, 21.1.2006, lk 16 ja ELT L 313, 14.11.2006, lk 5.

(6)  ELT L 313, 14.11.2006, lk 5.


IV Muud aktid

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

EFTA järelevalveamet

20.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/81


EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS

nr 388/06/COL,

13. detsember 2006,

millega kuuekümne esimest korda muudetakse riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, (1) eriti selle artikleid 61–63 ja protokolli nr 26,

VÕTTES ARVESSE EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitlevat lepingut, (2) eriti selle artiklit 24, artikli 5 lõike 2 punkti b ja protokolli nr 3 I osa artiklit 1,

ARVESTADES, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 24 kohaselt jõustab EFTA järelevalveamet EMP lepingu riigiabi käsitlevad sätted,

ARVESTADES, et järelevalve- ja kohtulepingu artikli 5 lõike 2 punkti b kohaselt avaldab EFTA järelevalveamet teateid või suuniseid küsimuste kohta, mida EMP leping käsitleb, kui see on sätestatud kõnealuses lepingus või järelevalve- ja kohtulepingus või kui EFTA järelevalveamet seda vajalikuks peab,

MEENUTADES riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, (3) mis EFTA järelevalveamet võttis vastu 19. jaanuaril 1994, (4)

ARVESTADES, et Euroopa Komisjon võttis 22. novembril 2006 vastu teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmist käsitleva uue ühenduse raamistiku, mille ametlik versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 2006. aasta detsembri lõpus,

ARVESTADES, et kõnealune uus raamistik on oluline ka Euroopa Majanduspiirkonna jaoks,

ARVESTADES, et EMP riigiabi eeskirjade ühetaoline kohaldamine tuleb tagada kogu Euroopa Majanduspiirkonnas,

ARVESTADES, et EMP lepingu XV lisa lõpus oleva peatüki „ÜLDIST” II punkti kohaselt peab EFTA järelevalveamet pärast komisjoniga konsulteerimist vastu võtma Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud õigusaktidega kooskõlas olevaid õigusakte,

ARVESTADES, et teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmist käsitleva uue ühenduse raamistiku ametliku versiooni kättesaadavaks muutumisel saab EFTA järelevalveamet vastu võtta asjakohased suunised,

ARVESTADES, et praeguse 14. peatüki kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2006,

ARVESTADES, et seetõttu on vaja pikendada praeguse 14. peatüki kehtivust kuni ajani, mil EFTA järelevalveamet võtab vastu asjakohased suunised teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmist käsitleva uue ühenduse raamistiku kohta,

OLLES konsulteerinud Euroopa Komisjoniga,

MEENUTADES, et EFTA järelevalveamet on kõnealusel teemal konsulteerinud EFTA riikidega 13. novembril 2006 saadetud kirjas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1)

Riigiabi suuniste 14. peatüki (teadus- ja arendustegevusele riigiabi andmise kohta) kehtivusaega pikendatakse kuni ajani, mil EFTA järelevalveamet võtab vastu uued suunised teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmist käsitleva uue ühenduse raamistiku kohta. Riigiabi suuniste 14. peatüki jaotise 14.9 lõige 2 asendatakse uue lõikega 2, mis on sõnastatud järgmiselt:

„Käesolevaid suuniseid kohaldatakse kuni EFTA järelevalveamet võtab vastu uued suunised teadus- ja arendustegevusele ning innovatsioonile riigiabi andmist käsitleva uue ühenduse raamistiku kohta, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 22. novembril 2006.”.

2)

EFTA riike teavitatakse käesolevast otsusest kirja teel, lisades otsuse koopia.

3)

Euroopa Komisjoni teavitatakse kirja teel, lisades käesoleva otsuse koopia.

4)

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 13. detsember 2006

EFTA järelevalveameti nimel

president

Bjørn T. GRYDELAND

kolleegiumi liige

Kristján A. STEFÁNSSON


(1)  Edaspidi „EMP leping”.

(2)  Edaspidi „järelevalve- ja kohtuleping”.

(3)  Edaspidi „riigiabi suunised”.

(4)  Algselt avaldatud EÜT L 231, 3.9.1994 ja selle samal kuupäeval avaldatud EMP kaasaandes nr 32, viimati muudetud 29. novembri 2006. aasta otsusega.