ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 59

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
4. märts 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 195/2008, 3. märts 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 196/2008, 3. märts 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr. 197/2008, 3. märts 2008, millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse Queijo Serra da Estrela (KPN) spetsifikaadis

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 198/2008, 3. märts 2008, millega 92. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

10

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/180/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 25. veebruar 2008, Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

12

 

 

2008/181/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 25. veebruar 2008, Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 25. veebruar 2008, millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee

15

 

 

2008/183/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 28. veebruar 2008, Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

17

 

 

2008/184/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 29. veebruar 2008, millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni uus liige

18

 

 

Komisjon

 

 

2008/185/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. veebruar 2008, Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 669 all) (kodifitseeritud versioon) ( 1 )

19

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/186/ÜVJP, 3. märts 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP, mis käsitleb Iraaki

31

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/187/ÜVJP, 3. märts 2008, Komoori Liidus Anjouani ebaseadusliku valitsuse vastu suunatud piiravate meetmete kohta

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 195/2008,

3. märts 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 3. märtsi 2008 ühist seisukohta 2008/186/ÜVJP, millega muudetakse Iraaki käsitlevat ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1483 (2003) kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr 1210/2003 (2) artikliga 2 erikord seoses Iraagist eksporditava nafta, naftatoodete ja maagaasi eest tehtavate maksetega ning kõnealuse määruse artikliga 10 erikord seoses Iraagi teatavate varade kohtuliku puutumatusega. Maksetega seotud erikorda kohaldatakse ka edaspidi, kuid kohtuliku puutumatusega seotud erikorda kohaldati kuni 31. detsembrini 2007.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1790 (2007) ja ühises seisukohas 2008/186/ÜVJP on sätestatud, et mõlemat nimetatud erikorda tuleb kohaldada kuni 31. detsembrini 2008. Määrust (EÜ) nr 1210/2003 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(3)

Samuti on kohane viia määrus (EÜ) nr 1210/2003 kooskõlla sanktsioonide praktika viimaste muutustega pädevate ametiasutuste kindlaksmääramise, seaduste rikkumisest tuleneva vastutuse ja jurisdiktsiooni osas. Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse ühenduse territooriumina liikmesriikide territooriume, mille suhtes kohaldatakse asutamislepingut vastavalt selles kehtestatud tingimustele.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1210/2003 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Alates 22. maist 2003 deponeeritakse kogu Iraagist eksporditava nafta, naftatoodete ja maagaasi müügist, nagu on loetletud I lisas, saadav tulu Iraagi Arengufondi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1483 (2003), eriti selle lõigetes 20 ja 21 sätestatud tingimustele.”.

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 4a

Artikli 4 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 4 sätestatud keeldudest ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele või asjaomastele üksustele, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikuks nimetatud keeldu.”.

3)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

1.   Erandina artiklist 4 võivad V lisas osutatud veebisaitidel loetletud pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a)

rahalised vahendid või majandusressursid on enne 22. maid 2003 kohtu, haldusorgani või vahekohtu kinnitatud kinnipidamisõiguse või enne nimetatud kuupäeva kohtu, haldusorgani või vahekohtu poolt tehtud otsuse esemeks;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

nõude rahuldamisega ei rikuta määrust (EMÜ) nr 3541/92; ning

d)

kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   Kõigil muudel juhtudel vabastatakse artikli 4 kohaselt külmutatud rahalised vahendid, majandusressursid ja nendest saadud tulu ainult selleks, et kanda need üle Iraagi Keskpanga hallatavasse Iraagi Arengufondi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1483 (2003) sätestatud tingimustele.”.

4)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

1.   Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida artikli 4 sätete täitmisest või kaasa aidata artiklites 2 ja 3 nimetatud tehingutele.

2.   Igasugune teave selle kohta, et käesoleva määruse sätete täitmisest hoitakse kõrvale või on kõrvale hoitud, edastatakse V lisas osutatud veebisaitidel nimetatud pädevatele asutustele ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile.”.

5)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

1.   Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade ja asutamislepingu artikli 284 kohaldamist, füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a)

esitavad viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 4 kohaselt külmutatud arved ja rahasummad, nende liikmesriikide V lisas osutatud veebisaitidel loetletud pädevatele asutustele, kus on nende elu- või asukoht, ja otse või kõnealuste pädevate asutuste kaudu komisjonile;

b)

teevad koostööd V lisas osutatud veebisaitidel loetletud pädevate asutustega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2.   Kogu käesoleva artikli kohaselt edastatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.”.

6)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15a

1.   Liikmesriigid määravad käesoleva määruse artiklite 6, 7 ja 8 kohased pädevad asutused ja annavad nende kohta teavet V lisas osutatud veebisaitidel või nende veebisaitide kaudu.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest enne 15. märtsi 2008 ja annavad teada igasugustest edasistest muudatustest.”.

7)

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, kaasa arvatud õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi seaduste alusel; ning

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.”.

8)

Artikli 18 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Artikleid 2 ja 10 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.”.

9)

V lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3 märts 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PODOBNIK


(1)  Vt käesoleva ELT lk 31.

(2)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 6. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).


LISA

„V LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet artiklites 6, 7 ja 8 osutatud pädevate asutuste kohta, ja aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

A.   Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Telefon: (32-2) 295 5585

Faks: (32-2) 299 0873”


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 196/2008,

3. märts 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 4. märtsil 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 3. märts 2008. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr. 197/2008,

3. märts 2008,

millega kiidetakse heaks olulised muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse „Queijo Serra da Estrela” (KPN) spetsifikaadis

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. märtsi 2006 aasta. määrust (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 7 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 lõike 1 esimese lõigu ja artikli 17 lõike 2 kohaselt vaatas komisjon läbi Portugali taotluse, millega soovitakse saada heakskiit komisjoni määruse (EÜ) nr 1107/96 (2) alusel registreeritud kaitstud päritolunimetuse „Queijo Serra da Estrela” spetsifikaadi muudatustele.

(2)

Kuna asjaomased muudatused ei ole väikesed määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 9 tähenduses, avaldas komisjon kõnealuse määruse artikli 6 lõike 2 esimese lõigu kohase muutmistaotluse Euroopa Liidu Teatajas. (3) Kuna määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 7 kohaselt ei ole komisjonile esitatud ühtegi vastuväidet, tuleb muudatused heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Teatajas avaldatud spetsifikaadi muutmine käesoleva määruse lisas esitatud nimetuse osas on heaks kiidetud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 93, 31.3.2006, lk 12. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 148, 21.6.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2156/2005 (ELT L 342, 24.12.2005, lk 54).

(3)  ELT C 127, 8.6.2007, lk 10.


LISA

1. Asutamislepingu I lisas loetletud inimtoiduks ettenähtud põllumajandustooted:

Klass 1.3.

Juust

PORTUGAL

„Queijo Serra da Estrela” (KPN)


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 198/2008,

3. märts 2008,

millega 92. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

20. veebruaril 2008 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2008

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 59/2008 (ELT L 22, 25.1.2008, lk 4).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

Pealkirja all „Juriidilised isikud, rühmitused ja üksused” olev kanne „Islamic Jihad Group (teise nimega: a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).” asendatakse järgmisega:

„Islamic Jihad Group (teise nimega: a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union).”.

(2)

Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (teise nimega: a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Sünniaeg: 16.10.1966. Sünnikoht: ‘Aniza, Saudi Araabia. Muu teave: Seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamisega ja andis sellele muul viisil abi” asendatakse järgmisega:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (teise nimega: a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Sünniaeg: 16.10.1966. Sünnikoht: Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: G477835 (välja antud 26.6.2006, kaotab kehtivuse 3.5.2011). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamisega ja andis sellele muul viisil abi.”.

(3)

Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Abdul Rahim Al-Talhi (teise nimega: a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd). Aadress: Buraydah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Al-Taif, Saudi Araabia. Pass nr: F275043, välja antud 29.5.2004, kaotab kehtivuse 5.4.2009. Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ning andis sellele muul viisil abi.” asendatakse järgmisega:

„Abdul Rahim Al-Talhi (teise nimega: a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd). Aadress: Buraydah, Saudi Araabia. Sünniaeg: 8.12.1961. Sünnikoht: Al-Shefa, Al-Taif, Saudi Araabia. Pass nr: F275043 (välja antud 29.5.2004, kaotab kehtivuse 5.4.2009). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ning andis sellele muul viisil abi.”.

(4)

Pealkirja all „Füüsilised isikud” olev kanne „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (teise nimega: a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah). Sünniaeg: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Sünnikoht: Al-Karawiya, Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ja sellele liikmete värbamisega ning andis sellele muul viisil abi.” asendatakse järgmisega:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (teise nimega: a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah). Sünniaeg: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Sünnikoht: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi Araabia. Pass nr: E864131 (välja antud 30.12.2001, kaotab kehtivuse 6.11.2006). Kodakondsus: Saudi Araabia. Muu teave: seotud Abu Sayyafi rühmituse rahastamise ja relvadega varustamisega ja sellele liikmete värbamisega ning andis sellele muul viisil abi.”.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/12


NÕUKOGU OTSUS,

25. veebruar 2008,

Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

(2008/180/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 170 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on pidanud ühenduse nimel läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu (edaspidi „leping”) sõlmimise üle.

(2)

Lepingule, mis parafeeriti 4. märtsil 2004, kirjutati alla 21. juunil 2005, eeldusel et oleks võimalik sõlmida see hilisemal kuupäeval, ning lepingut kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamisest.

(3)

Leping põhineb mõlema lepinguosalise vastastikuse kasulikkuse põhimõttel, mõlemale lepinguosalisele antavatel võimalustel osaleda teise lepinguosalise programmides ja uuringutes, mida viiakse läbi lepinguga reguleeritud valdkondades, mittediskrimineerimise, intellektuaalomandi tõhusa kaitse ja intellektuaalomandi õiguse ausa jagamise põhimõtetel. Egiptuse Araabia Vabariigis asutatud juriidiliste isikute osalemine kaudsetes meetmetes toimub vastavalt kolmandate riikide juriidiliste isikute suhtes kehtestatud tingimustele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 167, nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (2) ja muudele asjakohastele ühenduse õigusaktidele.

(4)

Kõnealune leping tuleks sõlmida nii, et kõikide liikmesriikide keeled oleksid autentsed. Seda tehakse kirjavahetuse teel.

(5)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Egiptuse Araabia Vabariigi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping. (3)

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab ühenduse nimel lepingu artikliga 7 ette nähtud teate ning talle on antud volitus kinnitada Egiptuse Araabia Vabariigiga kirjavahetuse teel, et lepingu tekst on pärast 2004. aasta ja 2007. aasta ühinemisi võrdselt autentne kõikide liikmesriikide keeltes.

Brüssel, 25. veebruar 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VIZJAK


(1)  29. novembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1525/2007 (ELT L 343, 27.12.2007, lk 9).

(3)  ELT L 182, 13.7.2005, lk 12.


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/14


NÕUKOGU OTSUS,

25. veebruar 2008,

Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta

(2008/181/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 170 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning lõikega 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on pidanud ühenduse nimel läbirääkimisi Iisraeli Riigiga sõlmitud teadus- ja tehnikakoostöö lepingu (edaspidi „leping”) uuendamiseks.

(2)

Leping allkirjastati ühenduse nimel 16. juulil 2007. aastal Brüsselis, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(3)

Kõnealune leping tuleb heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping, (2).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab ühenduse nimel lepingu artikli 5 lõikega 2 ettenähtud teate.

Brüssel, 25. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VIZJAK


(1)  25. septembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT L 220, 25.8.2007, lk 5.


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/15


NÕUKOGU OTSUS,

25. veebruar 2008,

millega muudetakse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, millega asutatakse termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee

(2008/182/Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 7 neljandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust 2006/970/Euratom, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2011), (1) mis ühtlasi aitab kaasa Euroopa teadusruumil põhineva teadmistepõhise ühiskonna loomisele,

võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2006. aasta otsust 2006/976/Euratom, mis käsitleb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) rakendamise eriprogrammi, (2) ja eriti selle artikli 7 lõiget 2, mille kohaselt eriprogrammi elluviimisel abistab komisjoni nõuandekomitee, ning asjaolu, et termotuumasünteesiga seotud küsimuste puhul sätestatakse kõnealuse komitee koosseis ning üksikasjalikud tööeeskirjad ja töökord nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsusega, millega asutati termotuumasünteesiprogrammi nõuandekomitee (3) (edaspidi vastavalt „nõukogu 16. detsembri 1980. aasta ostus” ja „CCE-FU”),

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artiklit 50,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust, eriti selle lõiget 14, milles sätestatakse CCE-FU häältearvestussüsteem,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsuse punkti 5 alapunkti g alusel toimides esitab CCE-FU oma arvamuse häältearvestussüsteemi kaudu, et „määratleda esmatähtsad meetmed eesmärgiga eraldada eelistingimustel toetusi”.

(2)

21. märtsil 2007 soovitas CCE-FU ühehäälselt ajakohastada oma häältearvestussüsteemi, mida tuleks kohaldada nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsuse lõikes 14 osutatud komitee siseselt termotuumasünteesiga seotud aspektide suhtes, et tagada uute liikmesriikide hääleõigus pärast nende vastuvõtmist.

(3)

Eespool öeldut silmas pidades on nüüd asjakohane muuta vastavalt nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsust,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Nõukogu 16. detsembri 1980. aasta otsuse lõike 14 kaks viimast lauset asendatakse järgmisega:

„Arvamused punkti 5 alapunkti g kohta võetakse vastu järgmise häältearvestussüsteemi alusel:

Belgia

2

Bulgaaria

2

Tšehhi Vabariik

2

Taani

2

Saksamaa

5

Eesti

1

Kreeka

2

Hispaania

3

Prantsusmaa

5

Iirimaa

2

Itaalia

5

Küpros

1

Läti

1

Leedu

2

Luksemburg

1

Ungari

2

Malta

1

Madalmaad

2

Austria

2

Poola

3

Portugal

2

Rumeenia

2

Sloveenia

1

Slovakkia

2

Soome

2

Rootsi

2

Ühendkuningriik

5

Šveits

2

Kokku

64

Arvamuse vastuvõtmiseks vajalik häälteenamus on 33 poolthäält, mille on andnud vähemalt 15 delegatsiooni.”

Brüssel, 25. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VIZJAK


(1)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 60, parandatud ELT L 54, 22.2.2007, lk 21.

(2)  ELT L 400, 30.12.2006, lk 404, parandatud ELT L 54, 22.2.2007, lk 139.

(3)  Avaldamata, kuid viimati muudetud nõukogu otsusega 2005/336/Euratom (ELT L 108, 29.4.2005, lk 64).


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/17


NÕUKOGU OTSUS,

28. veebruar 2008,

Regioonide Komitee Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2008/183/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse 2006/116/EÜ (1) Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010.

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud asendusliikme koht seoses Rosario CONDORELLI ametiaja lõppemisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, nimetatakse Regioonide Komitee asendusliikmeks järelejäänud ametiajaks, mis lõpeb 25. jaanuaril 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 28. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

A. VIZJAK


(1)  ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/18


NÕUKOGU OTSUS,

29. veebruar 2008,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Ühenduste Komisjoni uus liige

(2008/184/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 215 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 128 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

28. veebruari 2008. aasta kirjas ning sellele järgnenud 29. veebruari 2008. aasta kirjas teatasteatab Markos KYPRIANOU oma tagasiastumisest komisjoni liikme ametist lahkumisestametikohalt alates 2. märtsi 2008. aasta keskööst. Teda tuleb asendada tema ülejäänud ametiajaks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Androula VASSILIOU nimetatakse komisjoni liikmeks ajavahemikuks 3. märts 2008 kuni 31. oktoober 2009.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 3. märtsil 2008.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 29. veebruar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

M. COTMAN


Komisjon

4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/19


KOMISJONI OTSUS,

21. veebruar 2008,

Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 669 all)

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/185/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artiklit 8, artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 23. juuli 2001. aasta otsust 2001/618/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises, Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta ja otsuste 93/24/EMÜ ja 93/244/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (2) on korduvalt (3) oluliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune otsus kodifitseerida.

(2)

Rahvusvaheline episootiaamet (OIE) on 1994. aasta üldise- ja kaubanduskokkuleppe kohaldamiseks sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu alusel määratud rahvusvaheline organisatsioon, mis vastutab loomade ja loomsete saaduste kauplemisel kohaldatavate rahvusvaheliste veterinaareeskirjade kehtestamise eest. Need eeskirjad avaldatakse rahvusvahelises loomatervishoiu eeskirjas.

(3)

Rahvusvahelise loomatervishoiu eeskirja Aujeszky haigust käsitlevat peatükki on oluliselt muudetud.

(4)

On asjakohane muuta ühendusesiseses kaubanduses sigadega kauplemisel Aujeszky haiguse osas nõutavaid lisatagatisi selleks, et need oleksid kooskõlas selle haiguse puhul kohaldatavate rahvusvaheliste eeskirjadega ja et haigust oleks ühenduses parem kontrollida.

(5)

Tuleks sätestada liikmesriikide poolt Aujeszky haiguse kohta esitatava teabe suhtes vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklile 8 kohaldatavad kriteeriumid.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas loetletud Aujeszky haigusest vabadesse liikmesriikidesse või piirkondadesse selliste tõuaretuseks või tootmiseks ette nähtud sigade saatmisel, mis on pärit teistest liikmesriikidest või piirkondadest kui need, mis nimetatud lisas loetletud, kohaldatakse järgmiseid tingimusi:

1)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

2)

päritoluliikmesriigis või selle piirkonnas peab olema pädeva asutuse järelevalve all kasutusel Aujeszky haiguse tõrje ja likvideerimise kava, mis vastab direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele. Selle kava alusel peavad sigade vedu ja liikumist käsitlevad asjakohased meetmed olema kasutusel selleks, et vältida haiguse levikut eri staatusega ettevõtete vahel;

3)

sigade päritoluettevõttega seotud tingimused:

a)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuses ettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi ega seroloogilisi tunnuseid;

b)

sigade päritoluettevõttest viie kilomeetri raadiuses asuvates ettevõtetes ei ole kaheteistkümne kuu jooksul registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi ega seroloogilisi tunnuseid; seda sätet ei kohaldata siiski juhul, kui nendes ettevõtetes on pädeva asutuse järelevalve all ja vastavalt punktis 2 osutatud haigustõrjekavale korrapäraselt kohaldatud haiguse seire ja likvideerimise meetmeid ning need meetmed on tõhusalt takistanud haiguse levikut kõnealusesse ettevõttesse;

c)

sigu ei ole vähemalt 12 kuu jooksul Aujeszky haiguse vastu vaktsineeritud;

d)

sigu on vähemalt kahel korral ja vähemalt nelja kuu tagant kontrollitud seroloogiliste testidega ADV-gE või ADV-gB või ADV-gD antikehade või kogu Aujeszky haiguse viiruse vastu. See uuring peab olema tõestanud, et Aujeszky haigust ei esine ja et vaktsineeritud sigadel ei esine gE antikehasid;

e)

viimase 12 kuu jooksul ei ole sigu toodud põllumajandusettevõttest, millel on Aujeszky haiguse osas madalam staatus, välja arvatud juhul, kui neid on selle haiguse suhtes kontrollitud ja kui on saadud negatiivne tulemus;

4)

sead, mis viiakse ühest kohast teise:

a)

ei ole vaktsineeritud;

b)

peavad olema liikumisele vahetult eelneva 30 päeva jooksul eraldatud pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ruumides nii, et nende sigade puhul hoitakse ära Aujeszky haiguse leviku oht;

c)

peavad olema elanud päritoluettevõttes või samaväärse staatusega ettevõttes sünnist saati ning olema olnud päritoluettevõttes vähemalt

i)

30 päeva tootmiseks ette nähtud sigade puhul;

ii)

90 päeva aretuseks ette nähtud sigade puhul;

d)

on negatiivsete tulemustega läbinud vähemalt kaks seroloogilist testi ADV-gB või ADV-gD või Aujeszky haiguse viiruse suhtes üldiselt nii, et iga testi vahel on vähemalt 30 päeva. Vähem kui nelja kuu vanuste sigade puhul võib kasutada ka seroloogilist testi ADV-gE suhtes. Viimase testi jaoks peavad proovid olema võetud 15 päeva enne vedu. Isolatsiooniüksuses kontrollitavate sigade arv peab olema piisav selleks, et

i)

2 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tootmiseks ette nähtud sigade puhul isolatsiooniüksuses tagatud 95 % kindlusega;

ii)

0,1 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tõuaretuseks ette nähtud sigade puhul isolatsiooniüksuses tagatud 95 % kindlusega.

Esimesed kaks testi ei ole siiski vajalikud, kui

i)

punktis 2 osutatud kava raames on päritoluettevõttes 45 ja 170 päeva enne vedu läbi viidud seroloogiline uuring, mille käigus ilmnes Aujeszky haiguse antikehade puudumine ja et vaktsineeritud sigadel ei ole gE antikehasid;

ii)

ühest kohast teise viidavad sead on päritoluettevõttes sünnist alates elanud;

iii)

päritoluettevõttesse ei ole sigu toodud sellel ajal, kui ühest kohast teise viidavaid sigu on hoitud isolatsioonis.

Artikkel 2

Tapmiseks ette nähtud sigade vedu nendesse I lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus Aujeszky haigust ei esine, ja mis on pärit nimetatud lisaga hõlmamata liikmesriikidest, on lubatud järgmistel tingimustel:

1)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

2)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumidele;

3)

kõik kõnealused sead tuleb vedada otse sihttapamajja ja

a)

nad peavad olema pärit ettevõttest, mis vastab artikli 1 punktis 3 sätestatud tingimustele, või

b)

nad peavad olema vaktsineeritud Aujeszky haiguse vastu vähemalt 15 päeva enne vedu ja pärinema päritoluettevõttest, kus

i)

punktis 2 osutatud kava raames on viimase 12 kuu jooksul pädeva asutuse järelevalve all korrapäraselt kohaldatud Aujeszky haiguse seire ja likvideerimise meetmeid;

ii)

nad on olnud vähemalt 30 päeva enne vedu ja artiklis 7 osutatud veterinaarsertifikaadi täitmise ajal ei ole tuvastatud mingeid Aujeszky haiguse kliinilisi või patoloogilisi tunnuseid, või

c)

neid ei ole vaktsineeritud ja need pärinevad ettevõttest, kus

i)

punktis 2 osutatud kava raames on viimase 12 kuu jooksul pädeva asutuse järelevalve all korrapäraselt kohaldatud Aujeszky haiguse seire ja likvideerimise meetmeid ja viimase kuue kuu jooksul ei ole registreeritud mingeid Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

ii)

Aujeszky haiguse vastu vaktsineerimine ja vaktsineeritud sigade sissetoomine on pädeva asutuse poolt keelatud, kuna ettevõte on kooskõlas punktis 2 osutatud kavaga saavutamas Aujeszky haiguse osas kõige kõrgemat staatust;

iii)

nad on enne vedu elanud vähemalt 90 päeva.

Artikkel 3

Tõuaretuseks ette nähtud sead, mis on mõeldud saatmiseks II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus on kasutusel heakskiidetud Aujeszky haiguse likvideerimiskavad, peavad

1)

pärinema I lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest või

2)

pärinema:

a)

II lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest ja

b)

põllumajandusettevõttest, mis vastab artikli 1 punkti 3 tingimustele, või

3)

vastama järgmistele tingimustele:

a)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

b)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumidele;

c)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuste sigade päritoluettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

d)

sead peavad olema olnud eraldatud pädeva asutuse poolt heaks kiidetud ruumides 30 päeva enne ühest kohast teise viimist ning olema eraldatud selliselt, et vältida haiguse levimise ohtu;

e)

sigadele peab olema tehtud negatiivsete tulemustega seroloogiline test gE antikehade tuvastamiseks. Proovid peavad viimase testi jaoks olema võetud 15 päeva enne vedu. Kontrollitavate sigade arv peab olema selline, et 2 % seropositiivsete sigade tuvastamine oleks tagatud 95 % kindlusega;

f)

sead peavad olema päritoluettevõttes või samalaadse staatusega ettevõttes elanud sünnist alates ning peavad olema päritoluettevõttes olnud vähemalt 90 päeva.

Artikkel 4

Tootmiseks ette nähtud sead, mis on mõeldud saatmiseks II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse, kus on kasutusel heakskiidetud Aujeszky haiguse haigustõrjekavad, peavad

1)

pärinema I lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest või

2)

pärinema:

a)

II lisas loetletud liikmesriikidest või piirkondadest ja

b)

põllumajandusettevõttest, mis vastab artikli 1 punkti 3 tingimustele, või

3)

vastama järgmistele tingimustele:

a)

päritoluliikmesriigis tuleb Aujeszky haigusest kohustuslikus korras teatada;

b)

päritoluriigis või -piirkonnas on olemas Aujeszky haiguse kontrolli- ja likvideerimiskava, mis vastab artikli 1 punkti 2 kriteeriumitele;

c)

viimase 12 kuu jooksul ei ole kõnealuste sigade päritoluettevõttes registreeritud Aujeszky haiguse kliinilisi, patoloogilisi või seroloogilisi tunnuseid;

d)

päritoluettevõttes on 45–170 päeva enne vedu Aujeszky haiguse osas läbi viidud seroloogiline uuring, mis tõestab, et sigadel ei esine seda haigust ning et vaktsineeritud sigadel ei esine gE antikehasid;

e)

sead peavad olema päritoluettevõttes elanud sünnist alates või olnud sellises ettevõttes vähemalt 30 päeva pärast seda, kui nad on sinna saabunud samaväärse staatusega ettevõttest, kus on läbi viidud punktis d osutatud seroloogilisele uuringule vastav uuring.

Artikkel 5

Sigadel Aujeszky haiguse seireks ja tuvastamiseks kooskõlas käesoleva otsusega läbi viidavad seroloogilised testid peavad vastama III lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 6

Ilma, et see piiraks direktiivi 64/432/EMÜ artikli 10 lõike 3 kohaldamist, peab iga liikmesriik kooskõlas IV lisas sätestatud ühtsete kriteeriumidega esitama vähemalt kord aastas teabe Aujeszky haiguse kohta, sealhulgas andmed II lisas loetletud liikmesriikides kasutatavate seire- ja likvideerimiskavade kohta ja selles lisas loetlemata liikmesriikide või piirkondade puhul, milles kohaldatakse siiski seire- ja likvideerimiskavasid, andmed nende kavade kohta.

Artikkel 7

1.   Ilma, et see piiraks ühenduse õigusaktide veterinaarsertifikaate käsitlevate sätete kohaldamist, peab riiklik veterinaararst enne direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud veterinaarsertifikaadi C osa täitmist I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse viimiseks ette nähtud sigade osas kindlaks tegema järgmise:

a)

milline on vastava ettevõtte ja päritoluliikmesriigi või piirkonna staatus Aujeszky haiguse osas;

b)

juhul, kui sead ei pärine liikmesriigist või piirkonnast, mis on Aujeszky haigusest vabaks tunnistatud, ettevõtte ja sihtliikmesriigi või piirkonna staatuse Aujeszky haiguse osas;

c)

kõnealuste sigade vastavuse käesolevas otsuses sätestatud tingimustele.

2.   I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse ette nähtud sigade puhul täidetakse ja täiendatakse lõikes 1 osutatud veterinaarsertifikaadi C osa punkti 4 järgmiselt:

a)

esimeses taandes lisatakse pärast sõna „haigus:” sõna „Aujeszky”;

b)

teises taandes viidatakse käesolevale otsusele. Samale reale märgitakse sulgudes käesoleva otsuse artikkel, mis on kõnealuste sigade puhul asjakohane.

Artikkel 8

Liikmesriigid peavad tagama, et I või II lisas loetletud liikmesriikidesse või piirkondadesse ette nähtud sigade transportimisel ei puutu sead transpordi või transiidi ajal kokku selliste sigadega, millel on Aujeszky haiguse osas erinev või tundmatu staatus.

Artikkel 9

Otsus 2001/618/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. veebruar 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(2)  EÜT L 215, 9.8.2001, lk 48. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/729/EÜ.

(3)  Vt lisa V.


I LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, mis on vabad Aujeszky haigusest ja kus vaktsineerimine on keelatud

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

CZ

Tšehhi Vabariik

kõik piirkonnad

DK

Taani

kõik piirkonnad

DE

Saksamaa

kõik piirkonnad

FR

Prantsusmaa

Departemangud: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Küpros

kogu territoorium

LU

Luksemburg

kõik piirkonnad

AT

Austria

kogu territoorium

SK

Slovakkia

kõik piirkonnad

FI

Soome

kõik piirkonnad

SE

Rootsi

kõik piirkonnad

UK

Ühendkuningriik

kõik Inglismaa, Šotimaa ja Walesi piirkonnad


II LISA

Liikmesriigid ja nende piirkonnad, kus on olemas Aujeszky haiguse heakskiidetud tõrjekava

ISO kood

Liikmesriik

Piirkonnad

BE

Belgia

kogu territoorium

ES

Hispaania

Galicia, País Vasco, Asturiasi, Cantabria, Navarra ja La Rioja autonoomsed piirkonnad

Leóni, Zamora, Palencia, Burgosi, Valladolidi ja Ávila provintsid Castilla y Leóni autonoomses piirkonnas

Las Palmase provints Kanaari saartel

FR

Prantsusmaa

departemangud: Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord

IT

Itaalia

Bolzano provints

NL

Holland

kogu territoorium


III LISA

Aujeszky haiguse seroloogiliste testide standardid – ensüümne immunosorbenttest (ELISA) Aujeszky haiguse viirusevastase (koguviirus), B-glükoproteiini (ADV-gB), D-glükoproteiini (ADV-gD) või E-glükoproteiini (ADV-gE) avastamiseks

1.

Lõike 2 punktis d loetletud asutused hindavad ELISA ADV-gE teste ja komplekte lõike 2 punktide a, b ja c kriteeriumide põhjal. Iga liikmesriigi pädev asutus tagab, et registreeritakse üksnes kõnealustele nõuetele vastavad ELISA ADV-gE komplektid. Lõike 2 punktides a ja b loetletud uuringud viiakse läbi enne testide heakskiitmist ning pärast seda tehakse igale partiile vähemalt lõike 2 punktis c nimetatud uuring.

2.

Testi standardimine, tundlikkus ja spetsiifilisus.

a)

Testi tundlikkuse tase peab olema selline, et saadakse positiivne tulemus järgmiste ühenduse võrdlusseerumite puhul:

ühenduse võrdlusseerum ADV1, lahjendus 1:8,

ühenduse referentseerum ADV-gE A,

ühenduse referentseerum ADV-gE B,

ühenduse referentseerum ADV-gE C,

ühenduse referentseerum ADV-gE D,

ühenduse referentseerum ADV-gE E,

ühenduse referentseerum ADV-gE F.

b)

Testi spetsiifilisuse tase peab olema selline, et saadakse positiivne tulemus järgmiste ühenduse võrdlusseerumite puhul:

ühenduse referentseerum ADV-gE G,

ühenduse referentseerum ADV-gE H,

ühenduse referentseerum ADV-gE J,

ühenduse referentseerum ADV-gE K,

ühenduse referentseerum ADV-gE L,

ühenduse referentseerum ADV-gE M,

ühenduse referentseerum ADV-gE N,

ühenduse referentseerum ADV-gE O,

ühenduse referentseerum ADV-gE P,

ühenduse referentseerum ADV-gE Q.

c)

Partiide kontrollimiseks peab ühenduse referentseerumi ADV1 lahjendus 1:8 andma positiivse tulemuse ja punktis b loetletud ühenduse referentseerumid ADV-gE G – gE Q negatiivse tulemuse.

ADV-gB- ja ADV-gD-komplektide partiide kontrollimiseks peab ühenduse referentseerumi ADV1 lahjendus 1:2 andma positiivse tulemuse ja punktis b osutatud ühenduse referentseerum Q negatiivse tulemuse.

d)

Peale selle vastutavad allpool loetletud asutused ELISA-meetodi kvaliteedi kontrollimise eest igas liikmesriigis ning eelkõige ühenduse võrdlusseerumitele vastavate riiklike võrdlusseerumite tootmise ja standardimise eest.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel: +43 (0) 505 55-38112

Faks: +43 (0) 505 55-38108

E-post: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel:. + 49 33979 80-0

Faks: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel: + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-post: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel. :+34 916 290 300

Faks: +34 916 290 598

E-post: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-post: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Faks: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel: (44-1932) 341111

Faks: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel: +36 1 460-6300

Faks: +36 1 252-5177

E-post: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel: +371 7620526

Faks: +371 7620434

E-post: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel: +48 81 889 30 00

Faks: +48 81 886 25 95

E-post: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel: (46-18) 67 40 00

Faks: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


IV LISA

Aujeszky haiguse (AD) esinemise kohta esitatavate andmete suhtes kohaldatavad kriteeriumid ning selle haiguse seire ja likvideerimise kavad, mis esitatakse kooskõlas nõukogu direkktiivi 64/432/EMÜ artikliga 8

1.

Liikmesriik: …

2.

Kuupäev: …

3.

Aruandlusperiood: …

4.

Ettevõtete arv, kus AD on tuvastatud kliiniliste, seroloogiliste või viroloogiliste testidega: …

5.

Teave Aujeszky haiguse vastu vaktsineerimise, seroloogiliste uuringute ja ettevõtete kategooriatesse jaotamise kohta (palun täita järgmine tabel):

Piirkond

Seakasvatusettevõtete arv

Seakasvatusettevõtete arv, kus kasutatakse Aujeszky haiguse vastast kava (1)

Ettevõtete arv, kus ei esine Aujeszky haigust

(vaktsineerimine on läbi viidud) (2)

Ettevõtete arv, kus ei esine Aujeszky haigust

(vaktsineerimist ei ole läbi viidud) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku

 

 

 

 

6.

Täiendavad andmed kunsliku seemendamise keskustes läbiviidud seroloogilise järelevalve kohta, ekspordi eesmärgil, teiste järelevalvekavade raames jne: …


(1)  Pädeva asutuse järelevalve all läbiviidav programm.

(2)  Seakasvatusettevõtted, kus seroloogilised testid Aujeszky haiguse vastu on läbi viidud negatiivsete tulemustega ametliku Aujeszky haiguse vastase kava alusel ja kus loomi on vaktsineeritud viimase 12 kuu jooksul.

(3)  Seakasvatusettevõtted, mis vastavad artikli 1 punkti 3 tingimustele


V LISA

KEHTETUKS TUNNISTATUD OTSUS KOOS MUUDATUSTEGA

Komisjoni otsus 2001/618/EÜ

(EÜT L 215, 9.8.2001, lk 48)

 

Komisjoni otsus 2001/746/EÜ

(EÜT L 278, 23.10.2001, lk 41)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1

Komisjoni otsus 2001/905/EÜ

(EÜT L 335, 19.12.2001, lk 22)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 2

Komisjoni otsus 2002/270/EÜ

(EÜT L 93, 10.4.2002, lk 7)

Ainult artikkel 3

Komisjoni otsus 2003/130/EÜ

(ELT L 52, 27.2.2003, lk 9)

 

Komisjoni otsus 2003/575/EÜ

(ELT L 196, 2.8.2003, lk 41)

 

Komisjoni otsus 2004/320/EÜ

(ELT L 102, 7.4.2004, lk 75)

Ainult artikkel 2 ja II lisa

Komisjoni otsus 2005/768/EÜ

(ELT L 290, 4.11.2005, lk 27)

 

Komisjoni otsus 2006/911/EÜ

(ELT L 346, 9.12.2006, lk 41)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1 ja lisa punktis 12

Komisjoni otsus 2007/603/EÜ

(ELT L 236, 8.9.2007, lk 7)

 

Komisjoni otsus 2007/729/EÜ

(ELT L 294, 13.11.2007, lk 26)

Ainult viide otsusele 2001/618/EÜ artiklis 1 ja lisa punktis 10


VI LISA

Vastavustabel

Otsus 2001/618/EÜ

Käesolev otsus

Artikli 1 punktid a ja b

Artikli 1 punktid 1 ja 2

Artikli 1 punkti c esimene kuni viies taane

Artikli 1 punkti 3 alapunktid a kuni e

Artikli 1 punkti d esimene kuni neljas taane

Artikli 1 punkti 4 alapunktid a kuni d

Artikli 2 punktid a ja b

Artikli 2 punktid 1 ja 2

Artikli 2 punkti c esimene kuni kolmas taane

Artikli 2 punkti 3 alapunktid a kuni c

Artikli 3 punkt a

Artikli 3 punkt 1

Artikli 3 punkti b esimene ja teine taane

Artikli 3 punkti 2 alapunktid a ja b

Artikli 3 punkti c esimene kuni kuues taane

Artikli 3 punkti 3 alapunktid a kuni f

Artikli 4 punkt a

Artikli 4 punkt 1

Artikli 4 punkti b esimene ja teine taane

Artikli 4 punkti 2 alapunktid a ja b

Artikli 4 punkti c esimene kuni viies taane

Artikli 4 punkti 3 alapunktid a kuni e

Artiklid 5 kuni 8

Artiklid 5 kuni 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 9

Artikkel 11

Artikkel 10

I kuni IV lisa

I kuni IV lisa

V lisa

VI lisa


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/31


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/186/ÜVJP,

3. märts 2008,

millega muudetakse ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP, mis käsitleb Iraaki

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 7. juulil 2003 vastu ühise seisukoha 2003/495/ÜVJP, (1) mis käsitleb Iraaki, millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1483 (2003).

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 18. detsembril 2007 vastu resolutsiooni 1790 (2007), milles sätestati muu hulgas, et erikorda seoses Iraagist eksporditava nafta, naftatoodete ja maagaasi eest tehtavate maksetega ja Iraagi teatavate varade kohtuliku puutumatusega (vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile 1483 (2003) ning resolutsioonile 1546 (2004)) tuleks kohaldada kuni 31. detsembrini 2008.

(3)

Ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP tuleks seepärast muuta.

(4)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Alates 22. maist 2003 deponeeritakse kogu Iraagist eksporditava nafta, naftatoodete ja maagaasi müügist saadav tulu Iraagi Arengufondi vastavalt resolutsioonis 1483 (2003) sätestatud tingimustele.”.

2.

Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

„4.   Lõikes 1 ning lõike 2 punktides a ja b osutatud privileege ja immuniteete ei kohaldata Iraagi poolt pärast 30. juunit 2004 võetud lepingulisest kohustusest tulenevate lõplike kohtuotsuste suhtes.”.

3.

Artikli 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Artikleid 4 ja 5 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2008.”.

Artikkel 2

Ühise seisukoha 2004/553/ÜVJP artikkel 2 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 4

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. märts 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PODOBNIK


(1)  ELT L 169, 8.7.2003, lk 72. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2004/553/ÜVJP (ELT L 246, 20.7.2004, lk 32).


4.3.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/32


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2008/187/ÜVJP,

3. märts 2008,

Komoori Liidus Anjouani ebaseadusliku valitsuse vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aafrika Liidu Komisjoni president taotles oma 25. oktoobri 2007. aasta kirjas peasekretärile/kõrgele esindajale Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide toetust sanktsioonidele, mis Aafrika Liidu Rahu- Ja Julgeolekunõukogu otsustas 10. oktoobril 2007 kehtestada Komoori Liidus Anjouani ebaseadusliku valitsuse vastu pärast ebarahuldatavates tingimustes peetud presidendivalimisi.

(2)

Euroopa Liit peaks toetama Aafrika Liidu otsust rakendada Anjouani ebaseadusliku valitsuse ja sellega seotud isikute vastu sanktsioone vastuseks sellele, et nad on pidevalt keeldunud töötamast stabiilsuse ja leppimise saavutamist soodustavate tingimuste loomise suunas Komooridel, ning selleks, et saavutada olukord, kus Anjouani ebaseaduslik valitsus nõustuks uute valimiste korraldamisega, mis peaksid olema usaldusväärsed, läbipaistvad ja nõuetekohaselt läbi viidud.

(3)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja ühenduse meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et vältida lisas loetletud Komoori Liidu Anjouani (edaspidi „Anjouan”) ebaseadusliku valitsuse liikmete ja sellega seotud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist selle territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni vastuvõtjariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi vastuvõtjariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel; või

d)

Püha Tooli (Vatikan) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) vastuvõtjariik.

5.   Nõukogu teavitatakse nõuetekohaselt kõigist liikmesriigi poolt lõigete 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või seoses osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel, kaasa arvatud Euroopa Liidu organiseeritud kohtumised, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriiki Anjouanil.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse lubatuks, kui üks või mitu nõukogu liiget ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatud erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamusega.

8.   Kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 6 ja 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemise oma territooriumile või selle läbimise, kehtib luba ainult selleks, milleks see on antud, ja asjaomaste isikute suhtes.

Artikkel 2

1.   Kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad lisas loetletud Anjouani ebaseadusliku valitsuse liikmetele ja nendega seotud mis tahes füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või organitele või on nende omandis, valduses või kontrolli all, külmutatakse.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või organite käsutusse ega nende toetuseks.

3.   Pädev asutus võib tingimustel, mida ta vajalikuks peab, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamise või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a)

vajalikud lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas tasumiseks toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumiseks, maksudeks, kindlustusmakseteks ning kommunaalteenuste tasudeks;

b)

ette nähtud üksnes ekspertidele põhjendatud töötasude maksmiseks ja õigusabiteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või muude majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

4.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud; või

b)

maksed lepingute, kokkulepete või kohustuste kohaselt, mis lepiti kokku või mis tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama piiravaid meetmeid,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 3

Nõukogu võtab liikmesriigi või komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt vastu lisas toodud loetelu muudatused, kui poliitilised arengud Anjouanil seda nõuavad.

Artikkel 4

Käesolevat ühist seisukohta kohaldatakse 12 kuu jooksul. Seda vaadatakse pidevalt läbi. Ühine seisukoht tunnistatakse kehtetuks või seda pikendatakse või muudetakse, kui see on asjakohane tulenevalt poliitilistest arengutest Anjouanil.

Artikkel 5

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 6

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 3. märts 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

J. PODOBNIK


LISA

Artiklites 1 ja 2 osutatud Anjouani ebaseadusliku valitsuse liikmete ja nendega seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste või organite loetelu

Nimi

Mohamed Bacar

Sugu

M

Ametinimetus

End ise välja kuulutanud president

Positsioon

Kolonel

Sünnikoht

Barakani

Sünnikuupäev

5.5.1962

Passi number

01AB01951/06/160, väljastamiskuupäev: 1.12.2006

Nimi

Jaffar Salim

Sugu

M

Ametinimetus

„Siseminister”

Sünnikoht

Mutsamudu

Sünnikuupäev

26.6.1962

Passi number

06BB50485/20 950, väljastamiskuupäev: 1.2.2007

Nimi

Mohamed Abdou Madi

Sugu

M

Ametinimetus

„Koostööminister”

Sünnikoht

Mjamaoué

Sünnikuupäev

1956

Passi number

05BB39478, väljastamiskuupäev: 1.8.2006

Nimi

Ali Mchindra

Sugu

M

Ametinimetus

„Haridusminister”

Sünnikoht

Cuvette

Sünnikuupäev

20.11.1958

Passi number

03819, väljastamiskuupäev: 3.7.2004

Nimi

Houmadi Souf

Sugu

M

Ametinimetus

„Avaliku halduse minister”

Sünnikoht

Sima

Sünnikuupäev

1963

Passi number

51427, väljastamiskuupäev: 4.3.2007

Nimi

Rehema Boinali

Sugu

M

Ametinimetus

„Energeetikaminister”

Sünnikoht

 

Sünnikuupäev

1967

Passi number

540355, väljastamiskuupäev: 7.4.2007

Nimi

Dhoihirou Halidi

Sugu

M

Positsioon

Kabineti juht

Ametinimetus

Anjouani ebaseadusliku valitsusega seotud kõrge ametnik

Sünnikoht

Bambao Msanga

Sünnikuupäev

8.3.1965

Passi number

64528, väljastamiskuupäev: 19.9.2007

Nimi

Abdou Bakar

Sugu

M

Positsioon

Kolonelleitnant

Ametinimetus

Kõrge sõjaväeametnik, kellel on oluline roll Anjouani ebaseadusliku valitsuse toetamisel

Sünnikoht

Barakani

Sünnikuupäev

2.5.1954

Passi number

54621, väljastamiskuupäev: 23.4.2007