ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 50

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
23. veebruar 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 162/2008, 22. veebruar 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 163/2008, 22. veebruar 2008, lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 164/2008, 22. veebruar 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1444/2006 söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) miinimumsisalduse osas ( 1 )

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 165/2008, 22. veebruar 2008, 3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 166/2008, 22. veebruar 2008, Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 167/2008, 22. veebruar 2008, milles käsitletakse kümneaastase tähtajaga uut luba koktsidiostaatikumi kasutamiseks söödalisandina ( 1 )

14

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni Direktiiv 2008/17/EÜ, 19. veebruar 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormide osas ( 1 )

17

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/155/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. veebruar 2008, millega kehtestatakse nimekiri kolmandate riikide embrüokogumis- ja -tootmisrühmadest, mis on saanud heakskiidu veiseembrüote importimiseks ühendusse (teatavaks tehtud numbri K(2008) 517 all)  ( 1 )

51

 

 

2008/156/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. veebruar 2008, millega muudetakse otsust 2006/766/EÜ seoses loeteluga kolmandatest riikidest ja territooriumidest, kust on lubatud importida mis tahes kujul inimtoiduks ette nähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 555 all)  ( 1 )

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 162/2008,

22. veebruar 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. veebruaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 22. veebruari 2008. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 163/2008,

22. veebruar 2008,

lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuse määruse lisas kirjeldatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamist kasside söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 18. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaat (Lantharenol) ei ole kahjulik loomade tervisele ega keskkonnale ning juhuslik kokkupuude preparaadiga ei põhjusta probleeme inimese tervisele. (2) Amet leidis ka, et preparaat ei tekita ka muid, määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 kohaseid ohte, mis välistaksid preparaadi lubamise. On tõestatud, et Lantharenoli kasutamisel väheneb fosfori eritumine uriini kaudu. Toiduohutusameti arvamuses ei soovitata asjakohaseid meetmeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusamet leiab, et pikemaajalise kasutamise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks kasside puhul on vaja erinõudeid turustusjärgse järelevalve kohta. Nimetatud arvamusega kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on safety and efficacy of Lantharenol (Lanthanum carbonate octahydrate) as a feed additive for cats according to Regulation (EC) No 1831/2003, summary. Vastu võetud 18. septembri 2007. The EFSA Journal (2007), 542, 1-15.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu).

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lantaankarbonaatoktahüdraat

(Lantharenol)

 

Söödalisandi koostis:

Lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaat

Toimeainena vähemalt 85 % lantaankarbonaatoktahüdraati

 

Toimeaine iseloomustus:

Lantaankarbonaatoktahüdraat (Lantharenol)

La2 (CO3)3 · 8H2O

CASi number 6487-39-4

 

Analüüsimeetod: (1)

induktiivselt sidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-OES)

Kassid

1 500

7 500

Nõutav on turustusjärgse järelevalve kava kroonilise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks.

Lisandi kasutamisjuhises peab olema märgitud:

täiskasvanud kassidele;

soovitatud kogus märgsöödale lisamisel on 20–25 % kuivaine puhul: 340–2 100 mg/kg;

vältida samaaegset kõrge fosforisisaldusega söötade tarvitamist.

6. märts 2018


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 164/2008,

22. veebruar 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1444/2006 söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) miinimumsisalduse osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kasutamine teatud tingimustel kiideti heaks määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1444/2006 (2) on antud kümneaastane luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks broilerkanade toitmisel ning see luba on seotud loa omanikuga, kes laseb söödalisandi ringlusse.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 on ette nähtud võimalus muuta söödalisandi luba loa omaniku nõudel ja vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) arvamusele.

(3)

Söödalisandi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) loa omanik on esitanud taotluse, milles tehakse ettepanek muuta loa tingimusi ja vähendada söödalisandi miinimumsisaldust.

(4)

Toiduohutusamet tegi 18. septembril 2007 vastu võetud arvamuses ettepaneku vähendada toimeaine miinimumsisaldust 1×109 CFU-lt 5×108 CFU-le, sest on tõendeid, et ettepanekus esitatud madalaim sisaldus on efektiivne. (3)

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1444/2006 vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1444/2006 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 271, 30.9.2006, lk 19.

(3)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus preparaadi Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ohutuse ja tõhususe kohta söödalisandina broilerkanadele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. The EFSA Journal (2007), 543, 1-8.


LISA

„LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1820

Calpis Co. Ltd

keda esindab ühenduses Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Söödalisandi koostis:

Preparaat Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), mis sisaldab vähemalt 1 × 1010 CFU/g söödalisandit

 

Toimeaine iseloomustus:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) elujõulised eosed

 

Analüüsimeetod: (1)

Analüüsimine pinnalaotusmeetodil, kasutades söödaproovide eelkuumutustöötlusel tryptoni-soja agarit.

Broilerkanad

5 × 108

1 × 109

1.

Kasutajate ohutuseks: käitlemisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit ja kaitseprille.

2.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

3.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatriumi, salinomütsiinnaatriumi, seduramütsiinnaaatriumi, lasalotsiidnaatriumi, maduramütsiinammooniumi, narsiinkarbasiini, diklasuriili.

20. oktoober 2016


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 165/2008,

22. veebruar 2008,

3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuse määruse lisas kirjeldatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb 3-fütaas ensüümpreparaadi (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G ja Natuphos 10000 L), mis on toodetud Aspergillus niger'i (CBS 101.672) abil, uue kasutusviisi lubamist partide söödalisandina ja selle klassifitseerimist zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Preparaadi kasutamine on lubatud võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja broilerkanade (komisjoni määrus (EÜ) nr 243/2007 (2)) ning munakanade ja broilerkalkunite toitmisel (komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2007 (3)).

(5)

On esitatud uued andmed, mis toetavad loa taotlemist preparaadi kasutamiseks partide toitmisel. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 18. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et Aspergillus niger'i (CBS 101.672) abil toodetud 3-fütaas ensüümpreparaadil (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G ja Natuphos 10000 L) ei ole tarbijatele, kasutajatele ja keskkonnale kahjulikku mõju. (4) Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole nimetatud preparaadil uue loomakategooria suhtes kahjulikku mõju ja ta soodustab sööda seedimist. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 73, 13.3.2007, lk 4.

(3)  ELT L 256, 2.10.2007, lk 20.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on the safety and efficacy of the enzyme preparation of Natuphos (3-phytase) as a feed additive for ducks. The EFSA Journal (2007), 544, 1-10.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: Seedimist soodustavad ained.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fütaas

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Söödalisandi koostis:

 

Aspergillus nigeri'i (CBS 101.672) abil saadud 3-fütaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

tahkel kujul: 5 000 FTU (1)/g

 

vedelal kujul: 5 000 FTU/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Aspergillus nigeri'i (CBS 101.672) abil saadud 3-fütaas

 

Analüüsimeetod: (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist ensüümi toimel fütaadi substraadist.

Pardid

300 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta: 300–750 FTU.

3.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

14. märts 2018


(1)  1 FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 166/2008,

22. veebruar 2008,

Bacillus cereus var. toyoi preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuse määruse lisas kirjeldatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 mikroorganismide preparaadi (Toyocerin) uue kasutusviisi lubamist broilerkalkunite söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Kõnealusele mikroorganismide preparaadile on antud pidev kasutusluba alla kahe kuu vanuste põrsaste ning emiste (komisjoni määrus (EÜ) nr 256/2002 (2)), põrsaste ja nuumsigade (komisjoni määrus (EÜ) nr 1453/2004 (3)), nuumveiste (komisjoni määrus (EÜ) nr 255/2005 (4)) ning broilerkanade ja broilerküülikute puhul (komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2005 (5)).

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loa taotlust broilerkalkunite puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 19. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et mikroorganismide preparaat Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) ei mõju kahjulikult tarbijatele, kasutajatele ega keskkonnale. (6) Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole nimetatud preparaadi kasutamine kõnealuse täiendava loomakategooria puhul kahjulik ning ta soodustab kaalukasvu, sööda omandamist ja sööda kasutamist. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1143/2007 (ELT L 256, 2.10.2007, lk 23).

(3)  ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.

(4)  ELT L 45, 16.2.2005, lk 3.

(5)  ELT L 195, 27.7.2005, lk 6. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1445/2006 (ELT L 271, 30.9.2006, lk 22).

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) as a feed additive for turkeys. Vastu võetud 19. septembril 2007. The EFSA Journal (2007), 549, 1-11.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Söödalisandi koostis:

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt: 1 × 1010 CFU/g

 

Toimeaine iseloomustus:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analüüsimeetod: (1)

Arvu määramine: analüüsimine pinnalaotusmeedodil, kasutades söödaproovide eelkuumutustöötlusel tryptoni-soja-agarit ja määramine: impulssvälja-geelelektroforeesi (PFGE) kasutamisega.

Broilerkalkunid

0,2 × 109

1 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutajate ohutuseks: käitlemisel kasutada kaitseprille ja kindaid.

3.

Võib kasutada segajõusöödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: monensiinnaatrium, lasalotsiidnaatrium, robenidiin, halofugioon, diklasuriil, maduramütsiinammoonium.

14. märts 2018


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 167/2008,

22. veebruar 2008,

milles käsitletakse kümneaastase tähtajaga uut luba koktsidiostaatikumi kasutamiseks söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eelkõige selle artikleid 3 ja 9,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on kehtestatud üleminekumeetmed söödalisandite loataotlustele, mis on esitatud direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisas sätestatud söödalisandi loataotlus on esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Esialgsed märkused, mis kõnealuse taotluse kohta esitati direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt, edastati komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast tuleb kõnealust taotlust jätkuvalt käsitleda direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 kohaselt.

(5)

Kokcisan 120G ringlusse laskmise eest vastutav isik esitas taotluse nimetatud aine kasutamise lubamiseks koktsidiostaatikumina kümne aasta jooksul broilerkanade puhul vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on käesoleva määruse lisas sätestatud tingimuste alusel esitanud arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise ohutuse kohta inimeste, loomade ja keskkonna suhtes. Hindamine näitab, et direktiivi 70/524/EMÜ artiklis 3a sellise loa suhtes kehtestatud tingimused on täidetud. Järelikult tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati kümne aasta jooksul lisas sätestatud tingimuste kohaselt.

(6)

Kõnealuse taotluse hindamine on näidanud, et on vaja teatavaid meetmeid töötajate kaitsmiseks lisas sätestatud söödalisandiga kokkupuutumise eest. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (3) kohaldamisega.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Koktsidiostaatikumide ja muude raviainete rühma kuuluvat lisas täpsustatud preparaati lubatakse kasutada söödalisandina kümne aasta jooksul kõnealuses lisas kehtestatud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/30/EÜ (ELT L 165, 27.6.2007, lk 21).


LISA

Söödalisandi registreerimisnumber

Söödalisandi ringlusesse laskmise eest vastutava isiku nimi ja registreerimisnumber

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus

Toimeaine kogus mg-des täissööda kilogrammi kohta

Koktsidiostaatikumid ja muud raviained

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Sloveenia

Naatriumsalinomütsiin

(Kokcisan 120G)

 

Söödalisandi koostis:

 

Naatriumsalinomütsiin 120 g/kg

 

Kaltsiumkarbonaat kuni 1 000 g/kg

 

Sahharoosi sisaldus: 80–100 g/kg

 

Maisitärklis: 20 g/kg

 

Toimeaine:

 

Naatriumsalinomütsiin,

 

C42H69O11Na,

 

CASi number: 55721-31-8,

 

Streptomyces albus'e (CBS 101071) fermentatsioonil saadud polüeetermonokarboksüülhappe naatriumsool

 

Tooteomased lisandid:

 

< 42 mg elaiofüliini 1 kg naatriumsalinomütsiini kohta

 

< 40 g 17-epi-20 desoksüsalinomütsiini 1 kg naatriumsalinomütsiini kohta

Broilerkanad

60

70

Kasutamine keelatud vähemalt kolm päeva enne tapmist.

Segasöötades kasutamise puhul tuleb kasutusjuhendisse märkida:

 

„Ohtlik hobuslastele ja kalkunitele.”

 

„Käesolev sööt sisaldab ionofoori: samaaegne kasutamine koos teatud raviainetega (nt tiamuliin) võib olla vastunäidustatud.”

26. veebruar 2018

5 μg naatriumsalinomütsiini 1 kg kohta kõigi märgade kudede puhul


DIREKTIIVID

23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/17


KOMISJONI DIREKTIIV 2008/17/EÜ,

19. veebruar 2008,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ teatavaid lisasid atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormide osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (2) eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimset päritolu saadustes, sealhulgas puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide lubatud piirnormide kehtestamise kohta, (3) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (4) eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 91/414/EMÜ vastutavad teatavate põllukultuuride puhul kasutatavate taimekaitsevahendite kasutusloa andmise eest liikmesriigid. Nimetatud lubade aluseks peab olema inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale avaldatava mõju hinnang. Hinnangu andmisel tuleb arvesse võtta kasutajate ja kõrvalseisjate kokkupuuteid ning mõju maismaa-, vee- ja õhukeskkonnale, samuti töödeldud põllukultuurides sisalduvate jääkainete tarbimise mõju inimestele ja loomadele.

(2)

Jääkide piirnormid kajastavad tõhusa taimekaitse saavutamiseks vajalikku pestitsiidide miinimumkogust, mida kasutatakse selliselt, et jääkaine kogus on võimalikult väike ja toksikoloogiliselt vastuvõetav, eelkõige hinnangulist toidu kaudu omastamist arvesse võttes.

(3)

Direktiivides 90/642/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/362/EMÜ käsitletud pestitsiidide jääkide piirnorme tuleb pidevalt läbi vaadata ja neid võib muuta, arvestades uusi või muutunud kasutusviise. Komisjonile on edastatud teave niisuguste uute või muutunud kasutusviiside kohta, mille tõttu tuleks muuta atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenitrotiooni, fenvaleraadi, glüfosaadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnorme.

(4)

Tarbijate eluaegset kokkupuudet käesolevas direktiivis nimetatud pestitsiididega selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. (5) Kõnealuste kontrollide ja hinnangute alusel tuleks nende pestitsiidijääkide piirnormid kindlaks määrata nii, et aktsepteeritavat päevadoosi ei ületata.

(5)

Atsefaadi, atseetamipriidi, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, tsüflutriini, tsüpermetriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenitrotiooni, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, tiaklopriidi ja metüültiofanaadi suhtes on kehtestatud akuutsed standarddoosid. Tarbijate akuutset kokkupuudet kõnealuse pestitsiidiga selliste toiduainete kaudu, mis võivad sisaldada nende pestitsiidide jääke, on hinnatud ja mõõdetud vastavalt ühenduses praegu kasutatavatele menetlustele ja tavadele, võttes arvesse Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud juhiseid. Taimede teaduskomitee arvamusi, eriti nõuandeid ja soovitusi pestitsiididega töödeldud toiduainete tarbijate kaitse kohta, (6) on arvesse võetud. Toidu kaudu omastamise hindamise põhjal tuleks kõnealuste pestitsiidide jääkide piirnormid kindlaks määrata viisil, mis tagab, et ei ületata akuutset standarddoosi. Muude ainete puhul on kättesaadavate andmete hindamine näidanud, et akuutset standarddoosi ei ole vaja kehtestada ja seetõttu ei ole lühiajaline hinnang vajalik.

(6)

Jääkide piirnormiks kehtestatakse alumine määramispiir, kui taimekaitsevahendite lubatud kasutamise tagajärjel ei leita toiduaines või selle pinnal märkimisväärselt pestitsiidijääke või kui nende kasutamine ei ole lubatud või kui liikmesriikide poolt lubatud kasutamiseks ei ole esitatud vajalikke andmeid või kui kolmandates riikides kasutamiseks ei ole esitatud asjakohaseid andmeid ning selle tagajärjel leidub ühenduse turul ringlusse lastavates toiduainetes või nende pinnal pestitsiidide jääke.

(7)

Jääkide ajutiste piirnormide kehtestamine või muutmine ühenduse tasandil ei takista liikmesriikidel kehtestada atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, famoksadooni, fenamifossi, glüfosaadi, indoksakarbi, mepanipüriimi, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide ajutisi piirnorme vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f ja sama direktiivi VI lisale. Nelja aastat peetakse kõnealuste toimeainete edasiste kasutusviiside lubamiseks piisavaks. Selle ajavahemiku möödudes peaksid jääkide ajutised piirnormid ühenduses muutuma lõplikeks.

(8)

Seetõttu on vaja muuta direktiivides 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ sätestatud jääkide piirnorme, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida asjaomaste taimekaitsevahendite kasutamist ning kaitsta tarbijat. Kui jääkide piirnormid on kõnealuste direktiivide lisades juba määratud, on asjakohane neid muuta. Kui jääkide piirnormid ei ole määratud, on asjakohane need esmakordselt kehtestada.

(9)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud ühenduse kaubanduspartneritega Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel ja nende arvamusi kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(10)

Seetõttu tuleks direktiive 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ vastavalt muuta.

(11)

Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 86/362/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Artikkel 2

Direktiivi 86/363/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 3

Direktiivi 90/642/EMÜ muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 14. septembril 2008. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 15. septembrist 2008.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/73/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 40).

(2)  EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/57/EÜ (ELT L 243, 18.9.2007, lk 61).

(3)  EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/73/EÜ.

(4)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/76/EÜ (ELT L 337, 21.12.2007, lk 100).

(5)  Juhised pestitsiidide jääkide toidu kaudu omastamise hindamiseks (läbi vaadatud), mille on koostanud GEMS/Food Programme koostöös pestitsiidide jääkide Codex-komiteega, on avaldanud Maailma Terviseorganisatsioon 1997. aastal (WHO/FSF/FOS.97.7).

(6)  Arvamus nõukogu direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisade muutmisega seotud küsimuste kohta (taimede teaduskomitee arvamus, 14. juuli 1998). Arvamus seoses erinevate pestitsiidijääkidega puu- ja köögiviljades (taimede teaduskomitee arvamus, 14. juuli 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I LISA

Direktiivi 86/326/EMÜ II lisa A osasse lisatakse rida fenitrotiooni kohta ning asendatakse read tsüpermetriini, famoksadooni, mepanipüriimi, metidatiooni ja tiaklopriidi kohta järgmiselt:

Pestitsiidide jäägid

Piirnormid (mg/kg)

„Tsüpermetriin, sealhulgas muud sugulasisomeeride segud (isomeeride summa)

2 nisu, oder, kaer, rukis, tritikale

0,01 (*) muud

Famoksadoon

0,2 kaer

0,02 (*) muud

Fenitrotioon

0,5 (1) nisu, oder, rukis, tritikale

0,05 (*) muud

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin, väljendatud mepanipüriimina)

0,01 (*) (p)

teravili

Metidatioon

0,1 mais, 0,2 sorgo, 0,02 (*) muud

Tiaklopriid

0,1 nisu, 1 oder, kaer, 0,05 (p) muud


(1)  Ajutine jääkide piirnorm kuni 1. juunini 2009. Kui enne seda kuupäeva ei asendata jääkide piirnormi direktiivi või määruse kaudu, kohaldatakse määratud alammäära.”


II LISA

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa B osas asendatakse rida glüfosaadi kohta järgmisega:

 

Piirnormid mg/kg (ppm)

Pestitsiidide jäägid

I lisas rubriikides ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 nimetatud liha (sh rasv), lihavalmististe, rupsi ja loomarasva puhul

I lisas rubriikides 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 nimetatud piima ja piimatoodete puhul

I lisas rubriikides 0407 00 ja 0408 nimetatud värskete koorega munade, linnumunade ja munarebude puhul

„Glüfosaat

2 (2) veiseneer

0,2 (2) veisemaks

0,5 (2) seaneer

0,1 (2) linnuneer

0,05 (1)  (2) muud

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Väljendab analüütiliselt määratud alammäära.

(2)  Näitab, et jääkide piirnormid on kehtestatud ajutiselt vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f.”


III LISA

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa A osas asendatakse veerud atsefaadi, atseetamipriidi, atsibensolaar-S-metüüli, aldriini, benalaksüüli, benomüüli, karbentasiimi, kloromekvaadi, klorotaloniili, kloropürifossi, klofentesiini, tsüflutriini, tsüromasiini, dieldriini, dimetoaadi, ditiokarbamaatide, esfenvaleraadi, famoksadooni, fenheksamiidi, fenvaleraadi, indoksakarbi, lambda-tsühalotriini, mepanipüriimi, metalaksüül-M-i, metidatiooni, metoksüfenosiidi, pümetrosiini, püraklostrobiini, pürimetaniili, spiroksamiini, tiaklopriidi, metüültiofanaadi ja trifloksüstrobiini kohta järgmistega:

„Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

1.

Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

TSITRUSVILJAD

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Greipfruudid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

PÄHKLID (koortega või ilma)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

1.

Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

TSITRUSVILJAD

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Greipfruudid

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pomelod

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

PÄHKLID (koortega või ilma)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

1.

Värske, kuivatatud või kuumtöötlemata, külmutatud suhkrulisandita puuvili; pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

TSITRUSVILJAD

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Greipfruudid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidrunid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinid (kaasa arvatud klementiinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKLID (koortega või ilma)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Mandlid

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kašupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikoosid

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Kirsid

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

LUUVILJAD

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Aprikoosid

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Kirsid

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarapuupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

ÕUNVILJAD

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Õunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirnid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

LUUVILJAD

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikoosid

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Kirsid

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Virsikud (kaasa arvatud nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

Ploomid

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Muud

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

Maasikad (v.a metsmaasikad)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

Koguviljad (v. a metsamarjad)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Murakad

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Karusmarjad

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

Ploomid

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Muud

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Maasikad (v.a metsmaasikad)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

Koguviljad (v. a metsamarjad)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Murakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Karusmarjad

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

Ploomid

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Muud

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Lauaviinamarjad

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Veiniviinamarjad

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

Maasikad (v.a metsmaasikad)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

Koguviljad (v. a metsamarjad)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Murakad

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Põldmurakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logani murakad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaarikad

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsamarjad)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Mustikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jõhvikad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Karusmarjad

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Muud

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

MUUD VILJAD

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanid

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Oliivid (lauaoliivid)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaiad

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Granadillid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

MUUD VILJAD

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanid

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Oliivid (lauaoliivid)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaiad

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Granadillid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

e)

Looduses kasvavad marjad ja viljad

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

MUUD VILJAD

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanid

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivid

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kääbusapelsinid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litšid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangod

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Oliivid (lauaoliivid)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Oliivid (õli ekstraheerimiseks)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaiad

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Granadillid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananassid

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Peet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Kassaava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redis

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Aed-piimjuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Peet

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Porgand

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kassaava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juurseller

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Mädarõigas

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaak

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Redis

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Aed-piimjuur

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

2.

Köögiviljad, värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILI

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Peet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porgand

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Kassaava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juurseller

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Mädarõigas

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaak

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Juurpetersell

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Redis

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Aed-piimjuur

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

ii)

SIBULKÖÖGIVILI

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Küüslauk

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Sibul

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Šalott

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Talisibul

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Muud

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

VILIKÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomatid

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Punapiprad

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Baklažaanid

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Muud

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Kurk

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Suvekõrvitsad

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Melonid

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Patissonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

ii)

SIBULKÖÖGIVILI

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Küüslauk

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Sibul

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Šalott

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Talisibul

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Muud

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

VILIKÖÖGIVILI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatid

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Punapiprad

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Baklažaanid

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Okra

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Muud

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Kurk

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvekõrvitsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Melonid

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Patissonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbuusid

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

ii)

SIBULKÖÖGIVILI

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Küüslauk

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Sibul

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Šalott

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Talisibul

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

VILIKÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatid

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Punapiprad

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Baklažaanid

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Okra

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Muud

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Kurk

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Kornišon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvekõrvitsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Melonid

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Patissonid

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Arbuusid

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Muud

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Atsefaat

Atseetamipriid

Atsibensolaar-S-metüül

Aldriin ja dieldriin (aldriin ja dieldriin kombineeritult, väljendatud dieldriinina) (4)

Benalaksüül, sh muud seda moodustavate isomeeride segud, k.a benalaksüül-M (isomeeride summa).

Karbendasiim ja benomüül (benomüüli ja karbendasiimi summa, väljendatud karbendasiimina)

Kloromekvaat

Kloropürifoss

Klorotaloniil

Klofentesiin

d)

Suhkrumais

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILI

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

Õisik-kapsas

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Spargelkapsas (sh asparkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rooskapsas

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Peakapsas

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Muud

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

Lehtkapsad

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Lehtkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

Nuikapsas

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

Aedsalat jms

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Salatkress

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põldkännak

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Tsüflutriin (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud (isomeeride summa)) (4)

Tsüromasiin

Dimetoaat (dimetoaadi ja ometoaadi summa, väljendatud dimetoaadina)

Ditiokarbamaadid, väljendatud CS2-na, sealhulgas maneeb, mankotseeb, metiraam, propineeb, tiraam ja tsiraam (2), (3)

Famoksadoon

Fenheksamiid

Fenvaleraat ja esfenvaleraat (RR & SS isomeeride summa) (4)

Indoksakarb (S- ja R-isomeeride summa)

Lambda-tsühalotriin (4)

Mepanipüriim ja selle metaboliit (2-anilino-4-(2-hüdroksüpropüül)-6-metüülpürimidiin), väljendatult mepanipüriimina

d)

Suhkrumais

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILI

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Õisik-kapsas

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Spargelkapsas (sh asparkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillkapsas

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Muud

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Peakapsad

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Rooskapsas

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Peakapsas

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Muud

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

Lehtkapsad

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtkapsas

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

Nuikapsas

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED MAITSETAIMED

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Aedsalat jms

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Salatkress

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Põldkännak

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme

Metalaksüül ja metalaksüül-M (kaasa arvatud muud seda moodustavate isomeeride segud, sh metalaksüül-M (isomeeride summa))

Metidatioon

Metoksüfenosiid (4)

Pümetrosiin

Püraklostrobiin

Pürimetaniil

Spiroksamiin

Trifloksüstrobiin

Tiaklopriid (4)

Metüültiofanaat

d)

Suhkrumais

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

KAPSASKÖÖGIVILI

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

Õisik-kapsas

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Spargelkapsas (sh asparkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

Peakapsad

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Rooskapsas

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Peakapsas

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Muud

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

Lehtkapsad

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

Hiina kapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehtkapsas

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muud

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Nuikapsas