ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
25. jaanuar 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 57/2008, 24. jaanuar 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 58/2008, 24. jaanuar 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 59/2008, 24. jaanuar 2008, millega 91. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 60/2008, 24. jaanuar 2008, millega tehakse erand määrusest (EÜ) nr 327/1998 seoses kroovitud või poolkroovitud riisi imporditariifkvoodi jagamisega alaperioodideks 2008. aastal

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 61/2008, 24. jaanuar 2008, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) II lisa dinoprostooni suhtes ( 1 )

8

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 62/2008, 24. jaanuar 2008, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

10

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2008/74/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 9. oktoober 2007, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allkirjastamist ja ajutist kohaldamist

11

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel sõlmitud kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

13

 

 

2008/75/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 21. jaanuar 2008, milles käsitletakse ühenduse seisukohta rahvusvahelises kohvinõukogus 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu hoiulevõtja nimetamise küsimuses

20

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 29. augusti 2007. aasta direktiivi 2007/53/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi III lisa kohandamiseks tehnika arenguga) parandus (ELT L 226, 30.8.2007)

21

 

*

Komisjoni 9. jaanuari 2008. aasta direktiivi 2008/4/EÜ (millega muudetakse direktiivi 94/39/EÜ loomasöötade osas, mis on ette nähtud vasikate tetaania ohu vähendamiseks) parandus (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 6, 10.1.2008)

21

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 57/2008,

24. jaanuar 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 24. jaanuari 2008. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 58/2008,

24. jaanuar 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 712/2007 (2) on välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul. Kõnealuse määruse artiklis 2 on sätestatud, et erandina komisjoni 28. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2131/93 (milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused) (3) artikli 13 lõike 4 teisest lõigust peavad ettevõtjad esitatavatele pakkumistele lisama tagatise 10 eurot tonni kohta.

(2)

Teraviljahinnad ühenduse turul on alates 2007/2008. turustusaasta algusest reeglina märkimisväärselt tõusnud. See hinnatõus ei ole siiski pidev ja on täheldatud hindade suurt kõikumist, nii et ühenduse turul langevad hinnad ja see hind, millega tooted on pakkumismenetluste raames sekkumisvarudest müüdud, erinevad mõnikord märkimisväärselt. Kõnealustest erinevustest tingituna on ilmnenud, et edukad pakkujad ei vii eraldatud partiisid laost ära. Seepärast tundub, et praegu kehtiv 10 euro suurune tagatis tonni kohta ei ole piisav, et tagada partiide äraviimine. Selleks et vältida sellist olukorda ja võimaldada määrusega (EÜ) nr 712/2007 hõlmatud pakkumismenetluse nõuetekohast toimimist, tuleks nimetatud tagatist suurendada.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 712/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 712/2007 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud müük toimub vastavalt määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud tingimustele. Erandina nimetatud määruse artikli 13 lõike 4 teisest lõigust määratakse pakkumistagatiseks 25 eurot tonni kohta.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).

(2)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1227/2007 (ELT L 277, 20.10.2007, lk 10).

(3)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 367/2007 (ELT L 91, 31.3.2007, lk 14).


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 59/2008,

24. jaanuar 2008,

millega 91. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, 27. mai 2002, millega kehtestatakse teatavate Osama bin Ladeni, Al-Qaida võrgu ja Talibaniga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 467/2001, millega keelustatakse teatavate kaupade ja teenuste eksport Afganistani, laiendatakse Afganistani rühmitusega Taliban seotud lennukeeldu ning rahaliste vahendite ja muude finantsallikate külmutamist, (1) eriti selle artikli 7 lõike 1 esimest taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisas on esitatud nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

16. jaanuaril 2008 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide komitee muuta nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist. Seepärast tuleks I lisa vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus viivitamata jõustuma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  EÜT L 139, 29.5.2002, lk 9. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 46/2008 (ELT L 16, 19.1.2008, lk 11).


LISA

Määruse (EÜ) nr 881/2002 I lisa muudetakse järgmiselt:

Pealkirja „Füüsilised isikud” alla lisatakse järgmised kanded:

(1)

Hamid Al-Ali (teiste nimedega a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Sünniaeg: 20.1.1960. Kodakondsus: Kuveidi.

(2)

Jaber Al-Jalamah (teiste nimedega a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Sünniaeg: 24.9.1959. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (teiste nimedega a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Sünniaeg: 1.10.1961. Kodakondsus: Kuveidi. Passi nr: 101856740 (Kuveidi pass).


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 60/2008,

24. jaanuar 2008,

millega tehakse erand määrusest (EÜ) nr 327/1998 seoses kroovitud või poolkroovitud riisi imporditariifkvoodi jagamisega alaperioodideks 2008. aastal

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi artikli XXIV lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artiklit 1,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 327/98 (millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus) (3) on ette nähtud kõnealuse määruse artiklis 1 sätestatud kvootide jagamine alaperioodideks, et tagada riisi import kogu aasta jooksul.

(2)

2006. ja 2007. aastal ühenduses esinenud Ameerika Ühendriikidest pärit riisi impordivoogude häirete tõttu, mis olid tingitud geneetiliselt muundatud riisiga „LL RICE 601” saastunud riisi ilmumisest USA turule, ei ole saadud täielikult ära kasutada Ameerika Ühendriikidest pärit kroovitud või poolkroovitud riisi 38 721 tonnist impordikvooti, mis on osa määrusega (EÜ) nr 327/98 ettenähtud 63 000 tonnisest kroovitud või poolkroovitud riisi üldisest impordikvoodist.

(3)

Kuna Ameerika Ühendriigid tarnivad regulaarselt ühendusse riisi, tuleks võimalikult kiiresti lubada taastada kõnealusest riigist pärit riisi tavapärane impordivoog. Seepärast tuleks 2008. aastaks muuta 63 000 tonni suuruse kroovitud või poolkroovitud riisi üldise imporditariifkvoodi jagamist alaperioodideks, nähes Ameerika Ühendriikidest pärit riisi kvoodi jaoks ette täiendava alaperioodi veebruariks, ja kanda kõnealuse kvoodi raames 2008. aasta aprilli ja juuli alaperioodidest piisav kogus 2008. veebruari alaperioodile, et saavutada ettenähtud eesmärk, häirimata ühenduse turu olukorda ja importi teistest riikidest ning ületamata kõnealuse kvoodi jaoks ettenähtud 38 721 tonni suurust aastast üldkogust.

(4)

Eespool osutatud impordihäirete tõttu ei olnud 2007. aastal võimalik kasutada teatavaid ekspordilitsentse. Seepärast tuleks lubada neid kasutada 2008. aastal.

(5)

Seepärast tuleks lubada teha 2008. aastaks erand määrusest (EÜ) nr 327/98.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 327/98 IX lisa punktis a osutatud Ameerika Ühendriikidest pärit kroovitud või poolkroovitud 38 721 tonni riisi järjekorranumbriga 09.4127, mis kuulub CN-koodi 1006 30 alla, jaotatakse 2008. aastaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

2.   Määruse (EÜ) nr 327/98 artiklis 3 osutatud ekspordilitsentse, mille on 2007. aastal välja andnud kõnealuses artiklis osutatud kolmandad riigid, võib kasutada 2008. kvoodiaastaks esitatud impordilitsentsi taotluste puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006. (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1538/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 49).


LISA

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktiga a ette nähtud kroovitud või poolkroovitud riisi 63 000 tonni suuruse kvoodi jaotamine alaperioodideks 2008. aastaks:

Päritoluriik

Kogus (tonnides)

Jrk nr

Alaperioodid (kogus tonnides)

Jaanuar

Veebruar

Aprill

Juuli

September

Oktoober

Ameerika Ühendriigid

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Tai

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Austraalia

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Teised riigid

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Kõik riigid

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Kokku

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Komisjoni määruses avaldatud varasematest alaperioodidest kasutamata jäänud koguste jääk.

2008. aastaks tehtud koguste muudatused hõlmavad üksnes Ameerika Ühendriikidest pärit riisi ja alaperioodide üldkoguseid.


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 61/2008,

24. jaanuar 2008,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2377/90 (milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes) II lisa dinoprostooni suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes, (1) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamusi, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kõiki farmakoloogilisi toimeaineid, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele ette nähtud veterinaarravimites, tuleks hinnata vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90.

(2)

Dinoprosttrometamiin ja dinoprost on kantud määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse orgaaniliste ühendite kategoorias kõigi imetajate liikide puhul. Veterinaarravimite komiteele on esitatud taotlus analüüsida, kas dinoprosttrometamiini ja dinoprosti kohta läbi viidud hindamised ja saadud tulemused võib tunnistada kehtivaks ka dinoprostooni suhtes. Veterinaarravimite komitee leidis, et arvestades dinoprostooni ja dinoprosti struktuurilist sarnasust ning asjaolu, et dinoprostoon muundub ainevahetuse käigus kiiresti dinoprostiks, võib dinoprosttrometamiini ja dinoprosti kohta läbi viidud ohutuse hindamised tunnistada kehtivaks ka dinoprostooni suhtes. Seega järeldas veterinaarravimite komitee, et puudub vajadus kehtestada selle aine jääkide piirnormid. Veterinaarravimite komitee järelduste põhjal leiti, et on asjakohane teha II lisasse orgaaniliste ühendite kategooriasse uus kanne dinoprostooni kohta kõigi imetajate liikide puhul.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EMÜ) nr 2377/90 vastavalt muuta.

(4)

Enne käesoleva määruse kohaldamist tuleks kehtestada piisav tähtaeg, et liikmesriigid saaksid seda määrust silmas pidades teha kõik vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on antud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivile 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta. (2)

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 25. märtsist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1353/2007 (ELT L 303, 21.11.2007, lk 6).

(2)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).


LISA

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse (nimekiri ainetest, mille suhtes ei kehti jääkide piirnormid) lisatakse järgmine aine:

2.   Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained

Loomaliik

Dinoprostoon

Kõik imetajate liigid


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 62/2008,

24. jaanuar 2008,

veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 883/2001, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega toimuva veinisektori toodetega kauplemise osas, (1) eriti selle artiklit 7 ja artikli 9 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (2) artikli 63 lõikega 7 piiratakse eksporditoetuste andmist veinisektori toodetele mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru raames sõlmitud põllumajanduslepingutes nimetatud mahtude ja kuludega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 883/2001 artiklis 9 on sätestatud tingimused, mille alusel võib komisjon võtta erimeetmeid, et vältida nimetatud lepingu alusel ette nähtud koguse või kasutada oleva eelarve ületamist.

(3)

23. jaanuaril 2008 komisjoni käsutuses oleva ekspordilitsentsitaotlustes esitatud teabe põhjal võidakse määruse (EÜ) nr 883/2001 artikli 9 lõikes 5 osutatud 1. tsooni Aafrika puhul 15. märtsini 2008 kestvaks ajavahemikuks veel saada olevat kogust ületada, kui toetuse eelkinnitusega ekspordilitsentside väljaandmist ei piirata. Seetõttu tuleks 16.–22. jaanuarini 2008 esitatud taotluste puhul kohaldada ühtset heakskiiduprotsenti ning peatada taotluste esitamine ja litsentside väljaandmine kõnealuse tsooni puhul kuni 16. märtsini 2008,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Toetuse eelkinnitust sisaldavad veinisektori toodete ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlused esitatud määruse (EÜ) nr 883/2001 alusel 16.–22. jaanuarini 2008, antakse välja 1. tsooni Aafrika puhul taotletud kogustest 73,49 % ulatuses.

2.   Lõikes 1 osutatud veinisektori toodete puhul peatatakse ekspordilitsentside väljaandmine, mille taotlused on esitatud alates 23. jaanuarist 2008, samuti peatatakse alates 25. jaanuarist 2008 kuni 16. märtsini 2008 ekspordilitsentsi taotluste esitamine 1. tsooni Aafrika.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 25. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 128, 10.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1211/2007 (ELT L 274, 18.10.2007, lk 5).

(2)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/11


NÕUKOGU OTSUS,

9. oktoober 2007,

mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allkirjastamist ja ajutist kohaldamist

(2008/74/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 310 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu teise lausega ja artikli 300 lõike 3 teise lõiguga,

võttes arvesse 2005. aasta ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelisele kaubandus-, arengu- ja koostöölepingule („KAKL”) kirjutati alla Pretorias 11. oktoobril 1999. See sõlmiti 26. aprillil 2004. (1)

(2)

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist käsitlevale lepingule kirjutati alla Luxembourg’is 25. aprillil 2005.

(3)

Nõukogu volitas 23. oktoobril 2006. aastal komisjoni pidama Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel Lõuna-Aafrika Vabariigiga läbirääkimisi KAKLi lisaprotokolli üle, et võtta arvesse kahe uue liikmesriigi ühinemist Euroopa Liiduga.

(4)

Kõnealused läbirääkimised lõppesid komisjonile edukalt.

(5)

Lisaprotokollile tuleks ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutada, tingimusel et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval. Lisaprotokolli tuleks kohaldada ajutiselt seni, kuni selle ametlikuks sõlmimiseks vajalikud menetlused on lõpule viidud,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga) allkirjastamine kiidetakse ühenduse nimel heaks, tingimusel et nõukogu teeb otsuse nimetatud lisaprotokolli sõlmimise kohta.

Lisaprotokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud ühenduse ja selle liikmesriikide nimel alla kirjutama ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokollile, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, tingimusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Euroopa Ühendus ja selle liikmesriigid kohaldavad lisaprotokolli sätteid ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007, tingimusel et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

Luxembourg, 9. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ELT L 127, 29.4.2004, lk 109.


ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE

ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel sõlmitud kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokoll, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK,

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

IIRIMAA,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK

(edaspidi „liikmesriigid”), keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu,

ja

EUROOPA ÜHENDUS

(edaspidi „ühendus”)

ning

LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK

(edaspidi koos „lepinguosalised”)

ARVESTADES, et ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vaheline kaubandus-, arengu- ja koostööleping („KAKL”) allkirjastati Pretorias 11. oktoobril 1999 ning see jõustus 1. mail 2004;

ARVESTADES, et Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemist käsitlev leping allkirjastati Luxembourg’is 25. aprillil 2005 ning see jõustus 1. jaanuaril 2007;

ARVESTADES, et vastavalt 2005. aasta ühinemisakti artikli 6 lõikele 2 kiidetakse uute lepingupoolte ühinemine KAKLiga heaks kõnealuse lepingu protokolli sõlmimisega,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia (edaspidi „uued liikmesriigid”) ühinevad käesolevaga KAKLiga ning võtavad vastu lepingu teksti, samuti selle lisade, protokollide ja deklaratsioonide teksti ning võtavad kõnealuseid tekste arvesse nii nagu teised ühenduse liikmesriigid.

I   PEATÜKK

KAKLI TEKSTI, SEALHULGAS SELLE LISADE JA PROTOKOLLIDE MUUTMINE

Artikkel 2

Keeled ja originaaleksemplaride arv

KAKLi artikkel 108 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 108

Käesolev leping on sõlmitud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning Lõuna-Aafrika Vabariigi ametlikes keeltes, välja arvatud inglise keel, täpsemalt pedi, sotho, tsvana, svaasi, venda, tsonga, afrikaani, ndebele, koosa ja suulu keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.”.

Artikkel 3

Päritolureeglid

KAKLi 1. protokolli muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 16 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Tagantjärele välja antud kaupade liikumissertifikaati EUR.1 tuleb teha üks järgmistest märkustest:

BG

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

„EMITIDO A POSTERIORI”

RO

„EMIS A POSTERIORI”

SL

„IZDANO NAKNADNO”

SK

„VYDANÉ DODATOČNE”

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”;”

2.

Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Sel viisil välja antud duplikaadile tuleb teha üks järgmistest märgetest:

BG

„ДУБЛИКАТ”

ES

„DUPLICADO”

CS

„DUPLIKÁT”

DA

„DUPLIKAT”

DE

„DUPLIKAT”

ET

„DUPLIKAAT”

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

„DUPLICATE”

FR

„DUPLICATA”

IT

„DUPLICATO”

LV

„DUBLIKĀTS”

LT

„DUBLIKATAS”

HU

„MÁSODLAT”

MT

„DUPLIKAT”

NL

„DUPLICAAT”

PL

„DUPLIKAT”

PT

„SEGUNDA VIA”

RO

„DUPLICAT”

SL

„DVOJNIK”

SK

„DUPLIKÁT”

FI

„KAKSOISKAPPALE”

SV

„DUPLIKAT”;”

3.

IV lisa asendatakse järgmisega:

„IV LISA

KAUBAARVE DEKLARATSIOON

Kaubaarve deklaratsioon, mille tekst on esitatud allpool, tuleb koostada kooskõlas joonealuste märkustega. Joonealuseid märkusi ei ole vaja uuesti esitada.

Bulgaariakeelne versioon

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Hispaaniakeelne versioon

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tšehhikeelne versioon

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Taanikeelne versioon

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Saksakeelne versioon

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Eestikeelne versioon

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreekakeelne versioon

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Ingliskeelne versioon

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Prantsuskeelne versioon

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Itaaliakeelne versioon

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lätikeelne versioon

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Leedukeelne versioon

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Ungarikeelne versioon

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltakeelne versioon

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Hollandikeelne versioon

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolakeelne versioon

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalikeelne versioon

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumeeniakeelne versioon

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Sloveenikeelne versioon

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakikeelne versioon

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Soomekeelne versioon

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Rootsikeelne versioon

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Lõuna-Aafrika keelte versioonid

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Koht ja kuupäev)

 (4)

(Eksportija allkiri; lisaks sellele tuleb selgelt märkida ka deklaratsiooni allkirjastaja nimi)

II   PEATÜKK

ÜLEMINEKUSÄTTED

Artikkel 4

Teel olevad või ajutiselt ladustatud kaubad

1.   Lepingu sätteid kohaldatakse kaupade suhtes, mida eksporditakse Lõuna-Aafrika Vabariigist mõnda uude liikmesriiki või mõnest uuest liikmesriigist Lõuna-Aafrikasse ning mis on kooskõlas KAKLi 1. protokolli sätetega ja on ühinemise päeval teel või ajutiselt ladustatud Lõuna-Aafrikas või kõnealuses uues liikmesriigis asuvas tollilaos või vabatsoonis.

2.   Sellistel juhtudel võimaldatakse sooduskohtlemist, tingimusel et nelja kuu jooksul pärast ühinemise kuupäeva esitatakse impordiriigi tolliasutustele päritolutõend, mille on tagantjärele välja andnud ekspordiriigi tolliasutused.

III   PEATÜKK

ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 5

Käesolev protokoll on KAKLi lahutamatu osa.

Artikkel 6

1.   Ühendus, Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide nimel ja Lõuna-Aafrika Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Lepinguosalised teatavad teineteisele lõikes 1 nimetatud menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 7

1.   Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmiskirja registreerimisele järgneva kuu esimesel päeval.

2.   Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 8

Käesolev protokoll on sõlmitud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning Lõuna-Aafrika Vabariigi ametlikes keeltes, välja arvatud inglise keel, täpsemalt pedi, sotho, tsvana, svaasi, tsivenda, tsonga, afrikaani, ndebele, koosa ja suulu keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Kui kaubaarve deklaratsiooni koostab protokolli artiklis 20 määratletud heakskiidetud eksportija, tuleb sellesse lünka kirjutada heakskiidetud eksportija loa number. Kui kaubaarve deklaratsiooni ei koosta heakskiidetud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

(2)  Märkida toodete päritolu. Kui kaubaarve deklaratsioon on täielikult või osaliselt seotud toodetega, mis pärinevad Ceutast või Melillast protokolli artikli 36 tähenduses, peab eksportija koostatavasse deklaratsiooni selgelt märkima nende kohta tähise „CM”.

(3)  Need andmed võib välja jätta, kui see teave sisaldub dokumendis endas.

(4)  Vt protokolli artikli 19 lõige 5. Juhtudel, kus eksportija ei ole kohustatud alla kirjutama, kehtib allkirja väljajätmine ka allkirjastaja nime väljajätmise kohta.”


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/20


NÕUKOGU OTSUS,

21. jaanuar 2008,

milles käsitletakse ühenduse seisukohta rahvusvahelises kohvinõukogus 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu hoiulevõtja nimetamise küsimuses

(2008/75/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 133 lõikeid 1–4 koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvaheline kohvinõukogu võttis oma 98. istungil 28. septembri 2007. aasta resolutsiooniga nr 431 vastu uue, 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu teksti.

(2)

2001. aasta rahvusvahelist kohvilepingut on pikendatud 28. septembri 2007. aasta resolutsiooniga nr 432 ühe aasta võrra 1. oktoobrist 2007 kuni 30. septembrini 2008.

(3)

Vastavalt 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu artikli 2 lõikele 10 nimetatakse lepingu hoiulevõtja kohvinõukogu otsusega, mis tehakse kehtiva 2001. aasta rahvusvahelise kohvilepingu alusel. Kõnealune otsus peab olema vastu võetud konsensuse alusel enne 31. jaanuari 2008.

(4)

Hoiulevõtja nimetamine on Euroopa Ühenduse huvides.

(5)

Euroopa Ühenduse seisukoht rahvusvahelises kohvinõukogus tuleks kõnealuses küsimuses kindlaks määrata,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Euroopa Ühenduse seisukoht on hääletada rahvusvahelises kohvinõukogus selle poolt, et 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu hoiulevõtjaks nimetataks rahvusvaheline kohviorganisatsioon.

Brüssel, 21. jaanuar 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

I. JARC


Parandused

25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/21


Komisjoni 29. augusti 2007. aasta direktiivi 2007/53/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi III lisa kohandamiseks tehnika arenguga) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 226, 30. august 2007 )

Leheküljel 19 asendatakse artikli 2 lõike 1 tekst järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 19. juuniks 2008. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 19. märtsist 2009.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või, nende normide ametliku avaldamise korral, nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.”


25.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/21


Komisjoni 9. jaanuari 2008. aasta direktiivi 2008/4/EÜ (millega muudetakse direktiivi 94/39/EÜ loomasöötade osas, mis on ette nähtud vasikate tetaania ohu vähendamiseks) parandus (EMPs kohaldatav tekst)

( Euroopa Liidu Teataja L 6, 10. jaanuar 2008 )

Leheküljel 4 tuleb artiklit 2 lugeda järgmiselt:

„Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juulil 2008.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.”