ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 15

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
18. jaanuar 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 31/2008, 15. november 2007, milles käsitletakse kalandussektori partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 32/2008, 17. jaanuar 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 33/2008, 17. jaanuar 2008, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega ( 1 )

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 34/2008, 17. jaanuar 2008, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 35/2008, 17. jaanuar 2008, millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 36/2008, 17. jaanuar 2008, millega määratakse kindlaks veise- ja vasikaliha eksporditoetused

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 37/2008, 17. jaanuar 2008, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 38/2008, 17. jaanuar 2008, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 1529/2007 alusel 2008. aasta jaanuari alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

22

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 39/2008, 17. jaanuar 2008, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

25

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/58/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. november 2007, millega lubatakse Austria viinamarjakasvatusvööndis B toodetud viinamarjavirde ja veini hapestamist 2007/2008. veiniaastal (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5615 all)

28

 

 

2008/59/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. detsember 2007, millega kohandatakse paranduskoefitsiente, mida alates 1. augustist 2006, 1. septembrist 2006, 1. oktoobrist 2006, 1. novembrist 2006, 1. detsembrist 2006 ja 1. jaanuarist 2007 kohaldatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes, ja mõnede ametnike töötasu suhtes, kes jäävad ühte kahest uuest liikmesriigist ametisse kuni üheksateistkümneks kuuks pärast ühinemist

29

 

 

2008/60/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2003/548/EÜ seoses teatavat tüüpi püsiliinide väljajätmisega püsiliinide miinimumkogumist (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6635 all)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. jaanuar 2008, millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Brasiiliast pärit värske veiseliha impordi osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 28 all)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 31/2008,

15. november 2007,

milles käsitletakse kalandussektori partnerluslepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vahel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendus ja Madagaskari Vabariik on pidanud läbirääkimisi kalandussektori partnerluslepingu üle, mis annab ühenduse kaluritele püügivõimalused Madagaskari Vabariigi territoriaalvetes, ning parafeerinud selle.

(2)

Nimetatud lepingu heakskiitmine on ühenduse huvides.

(3)

Tuleks määrata kindlaks kalapüügivõimaluste jagunemine liikmesriikide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühenduse ja Madagaskari Vabariigi vaheline kalandussektori partnerlusleping kiidetakse ühenduse nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale määrusele. (1)

Artikkel 2

Lepingu protokollis ette nähtud püügivõimalused jaotuvad liikmesriikide vahel järgmiselt:

Kalapüügi liik

Laeva tüüp

Liikmesriik

Litsentsid või kvoot

Tuunipüük

Tuunikülmutusseinerid

Hispaania

23

Prantsusmaa

19

Itaalia

1

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga üle 100 GT

Hispaania

25

Prantsusmaa

13

Portugal

7

Ühendkuningriik

5

Tuunipüük

Triivõngejadaga kalapüügilaevad tonnaažiga kuni 100 GT

Prantsusmaa

26

Põhjalähedane püük

Katsepüük õngejadaga

Prantsusmaa

5

Kui kõnealuste liikmesriikide litsentsitaotlused ei ammenda neile protokolliga sätestatud püügivõimalusi, võib komisjon arvesse võtta mis tahes muu liikmesriigi litsentsitaotlust.

Artikkel 3

Komisjoni 14. märtsi 2001. aasta määruses (EÜ) nr 500/2001, millega sätestatakse ühenduse kalalaevade poolt kolmandate riikide vetes ja avamerel püütud saagi seiret käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2847/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) sätestatud korras peavad liikmesriigid, kelle laevad käesoleva lepingu raames kala püüavad, teatama komisjonile kõik Madagaskari püügivööndis püütud kogused.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. L. RODRIGUES


(1)  Lepingu tekst on avaldatud ELTs L 331, 17.12.2007, lk 7.

(2)  EÜT L 73, 15.3.2001, lk 8.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 32/2008,

17. jaanuar 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 33/2008,

17. jaanuar 2008,

millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 on sätestatud, et komisjon käivitab tööprogrammi, et järk-järgult uurida toimeaineid, mis kahe aasta möödudes kõnealuse direktiivi teatavakstegemise kuupäevast on juba turul. Programm on jagatud nelja etappi, millest viimane lõpeb 31. detsembril 2008 kooskõlas komisjoni 25. juuli 2003. aasta otsusega 2003/565/EÜ, millega pikendatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatud ajavahemikku. (2)

(2)

Kõnealuse programmi esimene etapp on sätestatud komisjoni 11. detsembri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 3600/92, millega nähakse ette taimekaitsevahendite turuleviimist käsitleva nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (3) Töö teine ja kolmas etapp on sätestatud komisjoni 28. veebruari 2000. aasta määruses (EÜ) nr 451/2000, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi teise ja kolmanda etapi täiendavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad (4) ja komisjoni määruses (EÜ) nr 1490/2002. (5) Neljas etapp on sätestatud komisjoni 3. detsembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 2229/2004, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi neljanda etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad. (6)

(3)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi esimese, teise, kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud toimeainete kandmiseks kõnealuse direktiivi I lisasse on vaja näha ette taotluste uuesti esitamise üksikasjalikud eeskirjad, millega välditakse topelttööd, säilitatakse ohutuse kõrge tase ja tagatakse otsuse kiire vastuvõtmine. Lisaks tuleks menetluse kohaldamiseks näha ette taotlejate, liikmesriikide, Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet”) ja komisjoni vahelised suhted ning kõikide poolte kohustused.

(4)

Esimese etapiga hõlmatud toimeainete toimikud esitati 1995. ja 1996. aastal. Toiduohutusamet nendele vastastikust eksperdihinnangut ei andnud. Võttes arvesse esialgsete toimikute vanust ja teaduse arengut, nagu kajastavad komisjoni talituste juhenddokumendid, tuleb kõnealuste toimeainete puhul nõuda täielikku ja ajakohastatud toimikut ning toiduohutusamet peaks andma neile vastastikuse eksperdihinnangu. Samu sätteid tuleks põhimõtteliselt kohaldada läbivaatamisprogrammi teise, kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud toimeainete suhtes, kuid juhul, kui esialgne hindamisaruanne on ette valmistatud ja taotlus on esitatud mõistliku aja jooksul pärast otsust, milles on sätestatud, et toimeainet ei kanta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, võib rakendada kiirendatud menetlust.

(5)

Teise etapiga hõlmatud ainete suhtes kohaldati rangeid tähtaegu ning seetõttu oli vaja teha otsus kättesaadava teabe alusel, mille kohta toiduohutusamet oli esitanud vastastikuse eksperdihinnangu. Mitmel juhul tuvastati asjaolud, mille tulemusel jäeti toimeaine direktiivi 91/414/EMÜ I lisast välja. Kõnealuste toimeainete esialgsed toimikud olid esitatud hiljemalt 2002. aasta aprillis. Toiduohutusamet andis vastastikused eksperdihinnangud ajavahemikul 2003–2006 ja seega on toimikud ajakohased. Teatavatel juhtudel võidakse nõuda vaid paari täiendavat uuringut, et koostada täielik toimik eesmärgiga esitada uuesti taotlused toimeainete võimalikuks kandmiseks I lisasse seoses sama või piiratud kasutusotstarbega. Asjakohane on näha ette kiirendatud menetlus taotluste uuesti esitamise ja vastastikuse eksperdihinnangu jaoks juhul, kui toimik on hiljuti koostatud ja läbi arutatud. Samu sätteid tuleks kohaldada ka läbivaatamisprogrammi kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud toimeainete suhtes, mida käsitlevaid menetlusi muudeti viimati määrusega (EÜ) nr 1095/2007.

(6)

Täiendavaid andmeid tuleks võtta arvesse üksnes juhul, kui need esitatakse kindlaksmääratud tähtaja jooksul.

(7)

Tuleks näha ette sama aine kohta mis tahes ajal uue taotluse esitamise võimalus.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mille alusel esitada ja hinnata taotlusi selliste toimeainete kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, mida komisjon on küll hinnanud kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 ette nähtud läbivaatamisprogrammi raames, kuid mida punktides a, b ja c kehtestatud kuupäevadeks ei ole kantud sama direktiivi I lisasse:

a)

esimese etapiga hõlmatud toimeained 31. detsembriks 2006 või metalaksüül 30. juuniks 2010;

b)

teise etapiga hõlmatud toimeained 30. septembriks 2007;

c)

kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud toimeained 31. detsembriks 2008.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„taotleja” – isik, kes toodab toimeainet ise või sõlmib selleks lepingu muu isikuga, või isik, kelle tootja on määranud oma ainuesindajaks käesoleva määruse täitmise eesmärgil;

b)

„komitee” – direktiivi 91/414/EMÜ artiklis 19 osutatud toiduahela ja loomatervishoiu alaline komitee;

c)

„esimese etapiga hõlmatud ained” – määruse (EMÜ) nr 3600/92 I lisas loetletud toimeained;

d)

„teise etapiga hõlmatud ained” – määruse (EÜ) nr 451/2000 I lisas loetletud toimeained;

e)

„kolmanda etapiga hõlmatud ained” – määruse (EÜ) nr 1490/2002 I lisas loetletud toimeained;

f)

„neljanda etapiga hõlmatud ained” – määruse (EÜ) nr 2229/2004 I lisas loetletud toimeained.

II   PEATÜKK

TAVAMENETLUS

Artikkel 3

Taotlemine

1.   Taotleja, kes soovib tagada artikliga 1 hõlmatud toimeaine kandmise direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, esitab kõnealuse toimeaine kohta liikmesriigile (edaspidi „referentliikmesriik”) taotluse koos täieliku toimikuga, sealhulgas kõnealuse direktiivi artiklis 4 ette nähtud koondtoimikuga, tõendades, et toimeaine vastab direktiivi artiklis 5 sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavuse tõendamine on taotleja ülesanne.

2.   Taotluse esitamisel võib taotleja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 kohaselt nõuda käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teatava teabe käsitlemist konfidentsiaalsena. Taotleja selgitab iga dokumendi või iga dokumendi osa puhul, miks seda tuleks käsitleda konfidentsiaalsena.

Samal ajal peab taotleja esitama andmekaitsenõude vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 13.

Taotleja peab esitama konfidentsiaalseks jääva teabe eraldi.

Artikkel 4

Toimikud

1.   Koondtoimik sisaldab järgmist:

a)

andmed vähemalt ühe toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi piiratud hulga tavapäraste kasutusviiside kohta, mis tõendavad, et direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuded on täidetud;

b)

direktiivi 91/414/EMÜ II lisas osutatud toimeaine iga andmenõude punkti kohta katsete ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende omaniku ning katsed ja uuringud teinud isiku või asutuse nimi;

c)

direktiivi 91/414/EMÜ III lisas osutatud toimeaine iga andmenõude punkti kohta katsete ja uuringute kokkuvõtted ja tulemused, nende omaniku ning need katsed ja uuringud läbi viinud isiku või asutuse nimi, kui see on oluline kõnealuse direktiivi artiklis 5 osutatud nõuete hindamisel, võttes arvesse, et lüngad II lisa või III lisa toimiku andmetes, mis tulenevad kavandatud piiratud hulgast tavapärastest kasutusviisidest, võivad põhjustada piiranguid I lisasse kandmisel;

d)

kontrollnimekiri, mis tõendab, et lõikes 2 nimetatud toimik on täielik;

e)

põhjused, miks katse- ja uuringuaruandeid on vaja toimeaine esmakordseks kandmiseks lisasse;

f)

hinnang kogu esitatud teabele.

2.   Täielik toimik peab sisaldama kogu lõike 1 punktides b ja c osutatud teabega seotud katse- ja uuringuaruannete terviktekste.

Artikkel 5

Toimiku andmete täielikkuse kontrollimine

1.   30 päeva jooksul pärast taotluse laekumist kontrollib referentliikmesriik artikli 4 lõike 1 punktis d nimetatud kontrollnimekirja alusel, kas koos taotlusega esitatud toimikud sisaldavad kõiki artiklis 4 sätestatud andmeid.

2.   Kui üks või mitu artiklis 4 sätestatud andmenõude punkti on täitmata, teatab liikmesriik sellest taotlejale, määrates tähtaja asjaomaste andmete esitamiseks; niisugune tähtaeg ei tohi olla pikem kui kuus kuud.

3.   Kui lõikes 2 nimetatud tähtaja möödudes ei ole taotleja puuduvaid andmeid esitanud, teatab referentliikmesriik sellest taotlejale, komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Komisjon annab taotlejale võimaluse esitada märkusi. Kui komisjon leiab pärast taotleja märkusi, et taotleja ei ole puuduvaid andmeid esitanud, võtab ta vastu otsuse, milles sätestatakse, et asjaomast toimeainet ei kanta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Niisugune otsus lõpetab toimeaine hindamise käesoleva määruse alusel.

4.   Sama aine kohta võib igal ajal esitada uue taotluse.

5.   Kui koos taotlusega esitatud toimikud sisaldavad kõiki artiklis 3 sätestatud andmeid, teatab referentliikmesriik taotlejale, komisjonile, teistele liikmesriikidele ja toiduohutusametile, et taotlus on täielik.

Artikkel 6

Teabe avaldamine

Taotluste kohta, mille täielikkus on kindlaks tehtud, avaldab komisjon järgmise teabe:

a)

toimeaine nimi;

b)

taotluse esitamise kuupäev;

c)

taotleja nimi ja aadress;

d)

referentliikmesriik.

Artikkel 7

Teabe esitamine kolmandate isikute poolt

1.   Isik või liikmesriik, kes soovib esitada referentliikmesriigile hindamise seisukohast olulist teavet, eelkõige toimeaine või selle jääkide võimaliku kahjuliku mõju kohta inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, esitab asjaomase teabe hiljemalt üheksakümne päeva jooksul pärast artiklis 6 osutatud teabe avaldamist, ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 7 kohaldamist.

2.   Referentliikmesriik esitab saadud teabe viivitamata toiduohutusametile ja taotlejale.

3.   Taotleja võib saata oma märkused esitatud teabe kohta referentliikmesriigile ja toiduohutusametile hiljemalt kuuekümne päeva jooksul pärast teabe saamist.

Artikkel 8

Referentliikmesriigi hinnang

1.   Kaheteistkümne kuu jooksul pärast artikli 3 lõikes 1 sätestatud taotluse esitamist koostab referentliikmesriik aruande (edaspidi „esialgne hindamisaruanne”), milles hinnatakse toimeaine vastavust direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele, ning esitab kõnealuse aruande komisjonile ja aruande koopia toiduohutusametile. Referentliikmesriik teavitab ka taotlejat esialgse hindamisaruande esitamisest ning palub tal edastada ajakohastatud toimik viivitamata toiduohutusametile, liikmesriikidele ja komisjonile.

2.   Referentliikmesriik võib konsulteerida toiduohutusametiga.

3.   Kui referentliikmesriik vajab täiendavaid andmeid, määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab need esitama. Sellisel juhul pikendatakse kaheteistkümne kuu pikkust tähtaega referentliikmesriigi antud lisaaja võrra. Lisaaeg ei tohi olla pikem kui kuus kuud ja lõpeb hetkel, mil referentliikmesriik saab täiendavad andmed. Referentliikmesriik teatab teabe saamisest komisjonile ja toiduohutusametile. Oma hinnangus võtab referentliikmesriik arvesse üksnes ettenähtud tähtaja jooksul esitatud teavet.

4.   Kui lõikes 3 nimetatud tähtaja möödudes ei ole taotleja puuduvaid andmeid esitanud, teatab referentliikmesriik sellest taotlejale, komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Komisjon annab taotlejale võimaluse esitada märkusi. Kui komisjon leiab pärast taotleja märkusi, et taotleja ei ole esitanud puuduvaid andmeid, mis on vajalikud, et hinnata, kas toimeaine vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele, võtab ta vastu otsuse, milles sätestatakse, et kõnealust toimeainet ei kanta direktiivi I lisasse, ning millega lõpetatakse toimeaine hindamine käesoleva määruse alusel.

5.   Sama aine kohta võib igal ajal esitada uue taotluse.

Artikkel 9

Esialgse hindamisaruande kättesaamine ja avalikustamine

Pärast artikli 8 lõikes 1 sätestatud toimiku saamist edastab toiduohutusamet referentliikmesriigilt saadud esialgse hindamisaruande taotlejale, teistele liikmesriikidele ja komisjonile.

Ta teeb selle avalikkusele kättesaadavaks pärast seda, kui on jätnud taotlejale kaks nädalat aega sooviavalduse esitamiseks teatavate esialgse hindamisaruande osade konfidentsiaalseks jätmise kohta.

Toiduohutusamet annab liikmesriikidele ja taotlejale võimaluse esitada üheksakümne päeva jooksul kirjalikke märkusi.

Vajaduse korral korraldab toiduohutusamet vastastikuse eksperdihinnangu andmise, kaasates liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 10

Toiduohutusameti otsus

1.   Toiduohutusamet langetab otsuse selle kohta, kas toimeaine vastab eeldatavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele, üheksakümne päeva jooksul pärast käesoleva määruse artikli 9 lõikes 3 nimetatud tähtaja lõppu ja teatab otsusest taotlejale, liikmesriikidele ja komisjonile.

Vajaduse korral käsitleb toiduohutusamet oma otsuses riskide vähendamise võimalusi seoses esialgses hindamisaruandes välja toodud kavandatavate kasutusviisidega.

2.   Kui toiduohutusamet vajab täiendavat teavet, määrab ta referentliikmesriigiga konsulteerides maksimaalselt üheksakümne päeva pikkuse tähtaja, mille jooksul taotleja peab esitama teabe toiduohutusametile ja referentliikmesriigile. Sellisel juhul pikendatakse lõikes 1 sätestatud üheksakümne päeva pikkust tähtaega toiduohutusameti antud lisaaja võrra. Toiduohutusamet teatab pikendamisest komisjonile ja liikmesriikidele. Oma hinnangus võtab toiduohutusamet arvesse üksnes ettenähtud tähtaja jooksul esitatud teavet.

3.   Referentliikmesriik hindab täiendavat teavet ja esitab selle viivitamata ja hiljemalt kuuekümne päeva jooksul pärast täiendava teabe saamist toiduohutusametile.

4.   Komisjon ja toiduohutusamet lepivad töö planeerimise hõlbustamiseks kokku otsuse esitamise ajakavas. Komisjon ja toiduohutusamet lepivad omavahel kokku, millises vormis toiduohutusameti otsus esitatakse.

Artikkel 11

Direktiivi või otsuse eelnõu esitamine

1.   Ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 79/117/EMÜ (7) lisa võimalikke muutmisettepanekuid, esitab komisjon hiljemalt kuus kuud pärast toiduohutusameti otsuse saamist või teabe laekumist selle kohta, et taotleja ei ole esitanud toimiku puuduvaid andmeid, komiteele läbivaatamisaruande eelnõu, mis vormistatakse lõplikult komitee koosolekul.

Taotlejale antakse võimalus esitada läbivaatamisaruande kohta märkusi komisjoni määratud tähtaja jooksul.

2.   Lõikes 1 nimetatud läbivaatamisaruande põhjal ja võttes arvesse kõiki märkusi, mis taotleja on komisjoni poolt lõike 1 alusel määratud tähtaja jooksul esitanud, võetakse direktiivi 91/414/EMÜ artikli 19 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu direktiiv või otsus, milles nähakse ette järgmist:

a)

toimeaine kantakse direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, kehtestades vajaduse korral tingimusi ja piiranguid;

b)

toimeainet ei kanta kõnealuse direktiivi I lisasse.

3.   Otsuse vastuvõtmine lõike 2 punkti b alusel lõpetab toimeaine hindamise käesoleva määruse alusel.

Artikkel 12

Juurdepääs läbivaatamisaruandele

Lõplik läbivaatamisaruanne, välja arvatud osad, milles käsitletakse toimikutes sisalduvat konfidentsiaalset teavet ning mis on tunnistatud konfidentsiaalseks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 kohaselt, tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

III   PEATÜKK

KIIRENDATUD MENETLUS

Artikkel 13

Kiirendatud menetluse kohaldamise tingimused

Kui teise, kolmanda või neljanda etapiga hõlmatud aine kohta on direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 1 kohaselt tehtud otsus mitte kanda seda lisasse ning kui esialgne hindamisaruanne on ette valmistatud, võib iga isik, kes on osalenud teavitajana kõnealuse otsuseni viinud menetluses või kes kokkuleppel esialgse teavitajaga asendab teda käesoleva määruse kohaselt, esitada taotluse kooskõlas käesoleva määruse artiklites 14–19 sätestatud kiirendatud menetlusega. Nimetatud taotlus tuleb esitada kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud ainete puhul kuue kuu jooksul alates lisasse kandmata jätmise otsuse avaldamisest või teise etapiga hõlmatud ainete puhul kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 14

Taotlemine

1.   Artiklis 13 nimetatud taotlus esitatakse liikmesriigile, kes oli lisasse kandmata jätmise otsuse vastuvõtmisega lõppenud hindamismenetluse ajal referentliikmesriik, välja arvatud juhul, kui muu liikmesriik teatab komisjonile soovist viia läbi hindamine kokkuleppel esialgse referentliikmesriigiga.

2.   Taotluse esitamisel võib taotleja direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 kohaselt nõuda artikli 15 lõikes 2 osutatud täiendava teabe teatavate osade käsitlemist konfidentsiaalsena. Ta selgitab iga dokumendi või iga dokumendi osa puhul, miks seda tuleks pidada konfidentsiaalseks.

Taotleja peab esitama konfidentsiaalseks jääva teabe eraldi.

Samal ajal peab taotleja esitama andmekaitsenõude vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 13.

Artikkel 15

Sisulised ja menetlusnõuded

1.   Kohaldatakse järgmisi sisulisi nõudeid:

a)

toimeaine spetsifikatsioon on samasugune nagu lisasse kandmata jätmise otsuse aluseks olnud spetsifikatsioon. Seda võib lisasse kandmata jätmise otsuse põhjustest tulenevalt muuta üksnes määral, mida on vaja, et võimaldada kõnealuse aine kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse;

b)

lubatud kasutusviisid on samasugused, nagu lisasse kandmata jätmise otsuse aluseks olnud kasutusviisid. Neid võib lisasse kandmata jätmise otsuse põhjustest tulenevalt muuta üksnes määral, mida on vaja, et võimaldada aine kandmist direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse;

c)

direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele vastavuse tõendamine on taotleja ülesanne.

2.   Koos taotlusega esitab taotleja:

a)

täiendavad andmed, mida on vaja, et käsitleda lisasse kandmata jätmise otsuse vastuvõtmiseni viinud konkreetseid asjaolusid;

b)

igasugused täiendavad andmed, mis kajastavad päevakohaseid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi ning eriti teaduse ja tehnika arengut pärast lisasse kandmata jätmise otsuseni viinud andmete esitamist;

c)

vajaduse korral esialgset toimikut täiendava toimiku;

d)

kontrollnimekirja, mis tõestab, et toimik on täielik, ja näitab, millised andmed on uued.

Artikkel 16

Teabe avaldamine

Taotluste kohta, mille täielikkus on kindlaks tehtud, avaldab komisjon järgmise teabe:

a)

toimeaine nimi;

b)

taotluse esitamise kuupäev;

c)

taotleja nimi ja aadress;

d)

referentliikmesriik.

Artikkel 17

Teabe esitamine kolmandate isikute poolt

1.   Isik või liikmesriik, kes soovib esitada referentliikmesriigile hindamise seisukohast olulist teavet, eelkõige toimeaine või selle jääkide võimaliku kahjuliku mõju kohta inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, esitab asjaomase teabe hiljemalt üheksakümne päeva jooksul pärast artiklis 16 osutatud teabe avaldamist, ilma et see piiraks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 7 kohaldamist.

2.   Referentliikmesriik esitab saadud teabe viivitamata toiduohutusametile ja taotlejale.

3.   Taotleja võib saata oma märkused esitatud teabe kohta referentliikmesriigile ja toiduohutusametile hiljemalt kuuekümne päeva jooksul pärast teabe saamist.

Artikkel 18

Referentliikmesriigi hinnang

1.   Artikli 15 lõikes 2 nimetatud andmeid hindab artikli 14 lõikes 1 nimetatud referentliikmesriik, välja arvatud juhul, kui kõnealune liikmesriik lepib mõne muu liikmesriigiga kokku, et viimane toimib referentliikmesriigina. Kõnealusest kokkuleppest teavitatakse taotlejat, komisjoni, toiduohutusametit ja teisi liikmesriike.

2.   Kuus kuud pärast taotluse esitamist edastab referentliikmesriik toiduohutusametile ja komisjonile täiendavate andmete hindamise aruande (edaspidi „lisaaruanne”), mis peaks kajastama päevakohaseid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi ja vajaduse korral teavet esialgsest toimikust, võttes arvesse kättesaadavat teavet kolmandate isikute esitatud võimalike ohtlike mõjude kohta ja taotlejalt kooskõlas artikli 17 lõikega 3 saadud märkusi. Lisaaruandes hinnatakse, kas toimeaine vastab eeldatavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 nõuetele. Referentliikmesriik teatab samal ajal taotlejale, et lisaaruanne on esitatud ja et ajakohastatud toimik tuleks viivitamata edastada toiduohutusametile, liikmesriikidele ja komisjonile.

Referentliikmesriik võib konsulteerida toiduohutusametiga.

3.   Kui referentliikmesriik vajab täiendavat teavet, mis ei ole seotud uute uuringute esitamisega, määrab ta tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle esitama. Sellisel juhul pikendatakse lõikes 2 nimetatud kaheteistkümne kuu pikkust tähtaega referentliikmesriigi antud lisaaja võrra. Lisaaeg ei tohi olla pikem kui üheksakümmend päeva ja lõpeb hetkel, mil referentliikmesriik saab täiendava teabe. Referentliikmesriik teatab teabe saamisest komisjonile ja toiduohutusametile. Oma hinnangus võtab referentliikmesriik arvesse üksnes ettenähtud tähtaja jooksul esitatud teavet.

Artikkel 19

Juurdepääs lisaaruandele

1.   Pärast lisaaruande saamist esitab toiduohutusamet selle viivitamata teistele liikmesriikidele ja taotlejale märkuste esitamiseks. Märkused tuleb saata toiduohutusametile 30 päeva jooksul lisaaruande kättesaamisest arvates. Toiduohutusamet võtab märkused kokku ja edastab need komisjonile.

2.   Toiduohutusamet teeb lisaaruande kättesaadavaks igaühele või hoiab selle tutvumiseks kättesaadavana igaühe jaoks, kes selleks soovi avaldab, välja arvatud andmed, mida peetakse vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artiklile 14 konfidentsiaalseks.

Artikkel 20

Hindamine

1.   Komisjon hindab lisaaruannet ja vajaduse korral artiklis 13 nimetatud esialgset hindamisaruannet, samuti referentliikmesriigi soovitust ja märkusi, mis on saadud 30 päeva jooksul pärast märkuste kokkuvõtte saamist toiduohutusametilt.

Komisjon võib konsulteerida toiduohutusametiga. Konsulteerimine võib vajaduse korral hõlmata taotlust korraldada vastastikune eksperdihinnang, kaasates liikmesriikide eksperdid.

2.   Juhul kui komisjon konsulteerib toiduohutusametiga teise etapiga hõlmatud ainete üle, esitab toiduohutusamet oma otsuse hiljemalt üheksakümmend päeva pärast komisjonilt taotluse saamist. Kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud ainete puhul esitab toiduohutusamet oma lõpparuande hiljemalt kuus kuud pärast taotluse saamist.

Kui toiduohutusamet vajab täiendavat teavet kolmanda ja neljanda etapiga hõlmatud ainete kohta, mis ei ole seotud uute uuringute esitamisega, määrab ta maksimaalselt üheksakümne päeva pikkuse tähtaja, mille jooksul taotleja peab selle esitama toiduohutusametile ja referentliikmesriigile. Sellisel juhul pikendatakse eelmises lõigus sätestatud kuue kuu pikkust tähtaega toiduohutusameti antud lisaaja võrra.

Referentliikmesriik hindab täiendavat teavet ja esitab selle viivitamata ja hiljemalt kuuekümne päeva jooksul pärast täiendava teabe saamist toiduohutusametile.

3.   Komisjon ja toiduohutusamet lepivad töö kavandamise hõlbustamiseks kokku otsuse esitamise ajakavas. Komisjon ja toiduohutusamet lepivad omavahel kokku, millises vormis toiduohutusameti otsus esitatakse.

Artikkel 21

Direktiivi või otsuse eelnõu esitamine

1.   Ilma et see piiraks nõukogu direktiivi 79/117/EMÜ lisa võimalikke muutmisettepanekuid, esitab komisjon hiljemalt kuus kuud pärast artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus osutatud teabe saamist või pärast toiduohutusameti otsuse saamist või teabe laekumist selle kohta, et taotleja ei ole esitanud toimiku puuduvaid andmeid, komiteele läbivaatamisaruande eelnõu, mis vormistatakse lõplikult komitee koosolekul.

Taotlejale antakse võimalus esitada läbivaatamisaruande kohta märkusi komisjoni määratud tähtaja jooksul.

2.   Lõikes 1 nimetatud läbivaatamisaruande põhjal ja võttes arvesse komisjoni poolt lõike 1 alusel määratud tähtaja jooksul esitatud taotleja kõiki märkusi, võetakse direktiivi 91/414/EMÜ artikli 19 lõikes 2 sätestatud menetluse kohaselt vastu direktiiv või otsus, milles nähakse ette järgmist:

a)

toimeaine kantakse direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse, kehtestades vajaduse korral tingimusi ja piiranguid;

b)

toimeainet ei kanta kõnealuse direktiivi I lisasse.

Artikkel 22

Juurdepääs läbivaatamisaruandele

Lõplik läbivaatamisaruanne, välja arvatud osad, milles käsitletakse toimikutes sisalduvat konfidentsiaalset teavet ning mis on tunnistatud konfidentsiaalseks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 14 kohaselt, tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

IV   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 23

Lõivud

1.   Liikmesriigid kehtestavad korra, mille kohaselt taotlejad peavad tasuma lõivu või maksu nii täiendavate andmete kui nendega seotud toimikute haldamise ja hindamise eest.

2.   Liikmesriigid kehtestavad hindamise eest eraldi lõivu või maksu.

3.   Selleks toimivad liikmesriigid järgmiselt:

a)

nõuavad lõivu või maksu tasumist, mis iga täiendavate andmete või toimikute esitamise puhul vastab võimalikult täpselt hindamisega seotud eri menetluste läbiviimise kuludele;

b)

tagavad, et lõivu või maksu suurus kehtestatakse läbipaistvalt, et see vastaks täiendavate andmete või toimikute hindamise ja haldamisega seotud tegelikele kuludele; liikmesriigid võivad siiski kehtestada lõivu kogusumma arvutamiseks keskmistel kuludel põhineva kindlaksmääratud maksete skaala;

c)

tagavad, et lõiv või maks laekub vastavalt iga liikmesriigi asutuse kehtestatud juhistele ning et lõivust saadud tulu kasutatakse ainult referentliikmesriigi täiendavate andmete või toimikute hindamise ja haldamisega seotud tegelike kulude katteks või referentliikmesriigi käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisest tekkivate üldkulude rahastamiseks.

Artikkel 24

Muud maksud, tasud või lõivud

Artikli 23 kohaldamine ei piira asutamislepingust liikmesriikidele tulenevaid õigusi säilitada või kehtestada lisaks artikliga 23 ette nähtud lõivudele muid toimeainete ja taimekaitsevahendite lubade, turuleviimise, kasutamise ja kontrollimisega seotud makse, tasusid või lõive.

Artikkel 25

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/50/EÜ (ELT L 202, 3.8.2007, lk 15).

(2)  ELT L 192, 31.7.2003, lk 40.

(3)  EÜT L 366, 15.12.1992, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2266/2000 (ELT L 259, 13.7.2000, lk 27).

(4)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(5)  EÜT L 224, 21.8.2002, lk 23. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2007 (ELT L 246, 21.9.2007, lk 19).

(6)  ELT L 379, 24.12.2004, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1095/2007.

(7)  EÜT L 33, 8.2.1979, lk 36.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 34/2008,

17. jaanuar 2008,

millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975 aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 4

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini turu ühise korralduse kohta, (3) eriti selle artikli 3 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1484/95, (4) on sätestatud täiendava imporditollimaksu süsteemi rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning on kinnitatud kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad.

(2)

Kodulinnuliha- ja munasektorites ning ovoalbumiini impordihindade määramise aluseks oleva teabe korrapärase kontrollimise tulemusel tuleks muuta teatavate toodete tüüpilisi impordihindu, võttes arvesse päritolule vastavaid hinnaerinevusi. Seepärast tuleks tüüpilised hinnad avaldada.

(3)

Turuolukorda arvesse võttes tuleks seda muudatust kohaldada võimalikult kiiresti.

(4)

Kodulinnuliha- ja munaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1484/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2771/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1)

(3)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Määrust on viimati muudetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(4)  EÜT L 145, 29.6.1995, lk 47. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1468/2007 (ELT L 329, 14.12.2007, lk 3).


LISA

Komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrusele, millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95

„I LISA

CN-kood

Tootekirjeldus

Tüüpiline hind

(EUR/100 kg)

Artikli 3 lõikes 3 osutatud tagatis

(EUR/100 kg)

Päritolu (1)

0207 12 10

Nn 70 % kanarümbad, külmutatud

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Nn 65 % kanarümbad, külmutatud

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Kanade kondita jaotustükid, külmutatud

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kana rinnatükid, külmutatud

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kana koivad, külmutatud

110,8

10

01

0207 14 70

Muud kanatükid, külmutatud

211,9

22

01

0207 25 10

Nn 80 % kalkunirümbad, külmutatud

151,3

3

01

0207 27 10

Kalkuni kondita jaotustükid, külmutatud

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Munakollased, kuivatatud

318,9

0

02

0408 91 80

Kooreta linnumunad, kuivatatud

374,2

0

02

1602 32 11

Kuumtöötlemata valmistised kanast

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Ovoalbumin, kuivatatud

475,4

0

02


(1)  Impordi päritolu:

01

Brasiilia

02

Argentina

03

Tšiili

04

Tai.”


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 35/2008,

17. jaanuar 2008,

millega otsustatakse mitte maksta või eksporditoetust määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruses (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus teatud võiliikide eksporditoetuste suhtes, (2) sätestatakse alaline pakkumismenetlus.

(2)

Vastavalt komisjoni 26. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 580/2004 (millega kehtestatakse pakkumismenetlus teatavate piimatoodete eksporditoetuste suhtes) (3) artiklile 5 ja arvestades pakkumiskutse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamise tulemusi, on asjakohane mitte maksta eksporditoetust pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 15. jaanuaril 2008.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 581/2004 väljakuulutatud alalise pakkumismenetluse raames, mis lõpeb 15. jaanuaril 2008 ei maksta eksporditoetust sama määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete ja sihtkohtade puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3). Määrus (EMÜ) nr 1255/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1543/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 62).

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 58. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 128/2007 (ELT L 41, 13.2.2007, lk 6).


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 36/2008,

17. jaanuar 2008,

millega määratakse kindlaks veise- ja vasikaliha eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 33 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 1 loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust veise- ja vasikalihaturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1254/1999 artiklis 33 sätestatud eeskirjade ja kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 33 lõike 3 teises lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks anda ainult nendele toodetele, mille puhul on lubatud vaba liikumine ühenduses ja mis kannavad tervisemärki vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (2) artikli 5 lõike 1 punktile a. Kõnealused tooted peaksid vastama ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 854/2004 (millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks) (4) nõuetele.

(5)

Vastavalt komisjoni 20. juuli 1982. aasta määruse (EMÜ) nr 1964/82 (milles sätestatakse teatavate kondita veiseliha jaotustükkide ekspordi eritoetuste andmise tingimused) (5) artikli 6 lõike 2 kolmandale lõigule tuleb eritoetust vähendada juhul, kui eksporditava kondita liha kogus moodustab vähem kui 95 %, kuid mitte vähem kui 85 % konditustamisel saadud jaotustükkide kogumassist.

(6)

Seepärast tuleks (EÜ) nr 1218/2007 (6) kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veise- ja vasikalihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikliga 33 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ette nähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuse saamise tingimustele vastavad tooted peavad vastama määruste (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 asjakohastele nõuetele, eelkõige seoses heakskiidetud ettevõtetes ettevalmistamise ja määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jao III peatükiga ette nähtud tervisemärkidega varustamise nõuetele vastavusega.

Artikkel 2

Määruse (EMÜ) nr 1964/82 artikli 6 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud juhul vähendatakse tootekoodi 0201 30 00 9100 alla kuuluvate toodete toetusemäära 7 eurot 100 kg kohta.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 1218/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2). Määrus (EMÜ) nr 1254/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1243/2007 (ELT L 281, 25.10.2007, lk 8).

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(5)  EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (ELT L 321, 21.11.2006, lk 11).

(6)  ELT L 275, 19.10.2007, lk 19.


LISA

Veiselihasektori eksporditoetused, mida kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2008

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus (7)

0102 10 10 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0102 10 30 9140

B00

eurot 100 kg eluskaalu kohta

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

48,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

61,0

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

36,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

84,7

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

49,8

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

eurot 100 kg netokaalu kohta

50,8

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

29,9

EG

eurot 100 kg netokaalu kohta

62,0

0202 10 00 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 30 9000

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 50 9900

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 20 90 9100

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

16,3

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

CA (4)

eurot 100 kg netokaalu kohta

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

eurot 100 kg netokaalu kohta

22,6

B03

eurot 100 kg netokaalu kohta

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

eurot 100 kg netokaalu kohta

20,7

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

B02

:

B04 ja sihtkoht EG.

B03

:

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo ja Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36 ja 45 ja, kui asjakohane, artiklis 44).

B04

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong, Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja tema sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja tema sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.


(1)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb esitada komisjoni määruse (EÜ) nr 433/2007 (ELT L 104, 21.4.2007, lk 3) lisas kirjeldatud sertifikaat.

(2)  Toetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1359/2007 (ELT L 304, 22.11.2007, lk 21) ja vajaduse korral komisjoni määruses (EÜ) nr 1741/2006 (ELT L 329, 25.11.2006, lk 7) sätestatud tingimuste järgimine.

(3)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 1643/2006 (ELT L 308, 8.11.2006, lk 7) sätestatud tingimustel.

(4)  Komisjoni määruses (EÜ) nr 2051/96 (EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18) sätestatud tingimustel.

(5)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (ELT L 325, 24.11.2006, lk 12) sätestatud tingimuste järgimine.

(6)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas kirjeldatud korras.

Mõistega “keskmine sisaldus” osutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov võetakse partii sellest osast, mille puhul oht on suurim.

(7)  Määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 33 lõikega 10 nähakse ette, et eksporditoetust ei anta toodete puhul, mis imporditakse kolmandatest riikidest ja reeksporditakse kolmandatesse riikidesse.

NB: Nii tootekoodid kui A-rea sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Sihtkohakoodid on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

B00

:

kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

B02

:

B04 ja sihtkoht EG.

B03

:

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo ja Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, laevade ja lennukite kütuse- ja toiduvarud (sihtkohad, millele on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36 ja 45 ja, kui asjakohane, artiklis 44).

B04

:

Türgi, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birma), Tai, Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Hiina, Põhja-Korea, Hongkong, Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, Sao Tomé ja Prince, Gabon, Kongo, Kongo (Demokraatlik Vabariik), Rwanda, Burundi, Saint Helena asumaa ja tema sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja tema sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Malawi, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lesotho.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 37/2008,

17. jaanuar 2008,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1109/2007. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1509/2007. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2007/2008. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1109/2007. kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuar 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1). Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 253, 28.9.2007, lk 5.

(4)  ELT L 333, 19.12.2007, lk 70.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 18. jaanuarist 2008

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 38/2008,

17. jaanuar 2008,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 1529/2007 alusel 2008. aasta jaanuari alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1529/2007, millega avatakse tariifikvoodid CARIFORUMi piirkonda kuuluvatest riikidest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt (ÜMT) pärit riisi importimiseks ning sätestatakse nende kvootide haldamine, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1529/2007 on 2008. aastaks avatud kooritud riisina arvestatud 187 000 tonni suurune riisi iga-aastane imporditariifikvoot CARIFORUMi piirkonda kuuluvatest riikidest pärit riisi jaoks (järjekorranumber 09.4219), kooritud riisina arvestatud 25 000 tonni suurune riisi imporditariifikvoot Hollandi Antillidelt ja Arubalt pärit riisi jaoks (järjekorranumber 09.4189) ning kooritud riisina arvestatud 10 000 tonni suurune riisi imporditariifikvoot vähim arenenud ÜMTdelt pärit riisi jaoks (järjekorranumber 09.4190).

(2)

Määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kvootide esimene alaperiood on jaanuar.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 6 punkti a kohaselt koostatud teatisest järeldub, et 2008. aasta jaanuari esimesel seitsmel päeval vastavalt kõnealuse määruse artikli 2 lõikele 1 esitatud taotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4219 hõlmavad saadaolevast kooritud riisina arvestatud kogusest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Eespool nimetatud teatisest järeldub lisaks, et 2008. aasta jaanuari esimesel seitsmel päeval vastavalt määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 2 lõikele 2 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbriga 09.4189 – 09.4190 hõlmavad saadaolevast kooritud riisina arvestatud kogusest väiksemaid koguseid.

(5)

Ühtlasi tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 4 lõikele 1 kindlaks määrata järgmisel alaperioodil saadaolev kogus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruses (EÜ) nr 1529/2007 osutatud järjekorranumbriga 09.4219 kvoodi alla kuuluva riisi jaoks 2008. aasta jaanuari seitsmel esimesel päeval esitatud impordilitsentsi taotluste alusel antakse litsentsid taotletud kogustele, mis on korrutatud käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsientidega.

2.   Määruses (EÜ) nr 1529/2007 osutatud järjekorranumbritega 09.4219 – 09.4189 – 09.4190 kvootide järgmisel alaperioodil saadaolev kogus on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1). Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse 1. septembril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 155.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1529/2007 kohaselt 2008. aasta jaanuari alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saadaolevad kogused

Päritolu/Toode

Jrk-nr

2008. aasta jaanuari alaperioodi jaotuskoefitsient

2008. aasta mai alaperioodil saadaolev kogus

(kg)

CARIFORUMi piirkonda kuuluvad riigid (määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 1 lõike 1 punkt a)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

CN-kood 1006 (välja arvatud CN-kood 1006 10 10

 

 

 

ÜMT (määruse (EÜ) nr 1529/2007 artikli 1 lõike 2 punktid a ja b)

 

 

 

CN-kood 1006

 

 

 

a)

Hollandi Antillid ja Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

vähemarenenud ÜMTd:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei määrata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust saadetud.

(2)  Taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid taotlusi: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 39/2008,

17. jaanuar 2008,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1152/2007 (ELT L 258, 4.10.2007, lk 3).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1496/2007 (ELT L 333, 19.12.2007, lk 3).

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1546/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 68).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 18. jaanuarist 2008 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

0,00

0,00

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

0,00

0,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

0,00

0,00

c)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata ekspordi puhul

a)

kolmandatesse riikidesse: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein, Ameerika Ühendriigid ning Šveitsi Konföderatsiooni eksporditava kauba suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal sõlmitud lepingu 2. protokolli I ja II tabelis;

b)

ELi liikmesriikide territooriumidele, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll;

c)

Euroopa territooriumidele, mille välissuhete eest liikmesriik on vastutav ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osa: Gibraltar.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/28


KOMISJONI OTSUS,

26. november 2007,

millega lubatakse Austria viinamarjakasvatusvööndis B toodetud viinamarjavirde ja veini hapestamist 2007/2008. veiniaastal

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5615 all)

(Ainult saksakeelne tekst on autentne)

(2008/58/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Erandlikud ilmastikuolud viinamarjade küpsemisperioodil Austria viinamarjakasvatusvööndis B on põhjustanud viinamarjade ja viinamarjavirde olulise ja pöördumatu happesuse vähenemise. Austrias 2007. aasta suvel täheldatud ilmastikuolud vastavad tavaliselt lõunapoolsemates veinikasvatuspiirkondades esinevatele ilmastikuoludele.

(2)

Asjaomastes piirkondades küpsena korjatud viinamarjade happesuse kogutase on ebaharilikult madal ega sobi veini nõuetekohaseks valmistamiseks ja säilitamiseks.

(3)

Seega tuleks Austrial lubada 2007. aastal viinamarjakasvatusvööndist B pärit viinamarjavirde ja veini hapestamist määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa E osa punktides 2, 3 ja 7 sätestatud tingimuste kohaselt.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa E osa punkti 1 alapunktis a sätestatud eeskirjadest võib Austria lubada 2007. aastal viinamarjakasvatusvööndist B pärit viinamarjavirde ja veini hapestamist kõnealuse lisa E osa punktides 2, 3 ja 7 sätestatud tingimuste kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Austria Vabariigile.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/29


KOMISJONI OTSUS,

18. detsember 2007,

millega kohandatakse paranduskoefitsiente, mida alates 1. augustist 2006, 1. septembrist 2006, 1. oktoobrist 2006, 1. novembrist 2006, 1. detsembrist 2006 ja 1. jaanuarist 2007 kohaldatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes, ja mõnede ametnike töötasu suhtes, kes jäävad ühte kahest uuest liikmesriigist ametisse kuni üheksateistkümneks kuuks pärast ühinemist

(2008/59/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi, mis on kehtestatud nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, (1) eriti selle X lisa artikli 13 teist lõiku,

võttes arvesse kahe uue liikmesriigi ühinemislepingut, eriti selle artikli 33 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 453/2007 (2) määrati kindlaks vastavalt personalieeskirjade X lisa artikli 13 esimesele lõigule paranduskoefitsiendid, mida kohaldatakse alates 1. juulist 2006 töötasude suhtes, mida makstakse töökohariigi vääringus Euroopa ühenduste ametnikele, ajutistele teenistujatele ja lepingulistele teenistujatele, kes töötavad kolmandates riikides, ja mõnedele ametnikele, kes jäävad ühte kahest uuest liikmesriigist ametisse kuni üheksateistkümneks kuuks pärast ühinemist.

(2)

Vastavalt personalieeskirjade X lisa artikli 13 teisele lõigule tuleb teatavaid paranduskoefitsiente alates 1. augustist 2006, 1. septembrist 2006, 1. oktoobrist 2006, 1. novembrist 2006, 1. detsembrist 2006 ning 1. jaanuarist 2007 kohandada seetõttu, et komisjoni käsutuses olevate statistiliste andmete kohaselt on paranduskoefitsiendi ja vastava vahetuskursi järgi arvestatud elukallidus teatavates kolmandates riikides viimasest koefitsiendi kindlaksmääramisest või kohandamisest saadik muutunud rohkem kui 5 % võrra,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Alates 1. augustist 2006, 1. septembrist 2006, 1. oktoobrist 2006, 1. novembrist 2006, 1. detsembrist 2006 ja 1. jaanuarist 2007 kohandatakse vastavalt käesoleva otsuse lisale paranduskoefitsiente, mida kohaldatakse kolmandates riikides töötavate Euroopa ühenduste ametnike, ajutiste teenistujate ja lepinguliste teenistujate töötasu suhtes ning mõnede ametnike töötasu suhtes, kes jäävad ühte kahest uuest liikmesriigist ametisse kuni üheksateistkümneks kuuks pärast ühinemist.

Kõnealuste töötasude arvutamisel kasutatavad vahetuskursid kehtestatakse finantsmääruse üksikasjalikele rakenduseeskirjade kohaselt ja vastavalt esimeses lõigus osutatud kuupäeval kehtinud vahetuskursile.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 337/2007 (ELT L 90, 30.3.2007, lk 1).

(2)  ELT L 109, 26.4.2007, lk 1.


LISA

Töökoht

Paranduskoefitsient august 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Mosambiik

76,4

Zimbabwe

60,1


Töökoht

Paranduskoefitsient september 2006

Senegal

85,5

Jeemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Töökoht

Paranduskoefitsient oktoober 2006

Brasiilia

79,3

Guinea

55,8

Nepal

72,4

Kongo Demokraatlik Vabariik

122,8

Zimbabwe

82,6


Töökoht

Paranduskoefitsient november 2006

Alžeeria

91,4

Armeenia

122,5

Indoneesia

89,8

Moldova

55,8

Kongo Demokraatlik Vabariik

125,6

Sudaan

57,6

Zimbabwe

95,1


Töökoht

Paranduskoefitsient detsember 2006

Argentina

50,7

Tšiili

72,4

Saalomoni Saared

89,1

Kongo Demokraatlik Vabariik

127,1

Rwanda

89,6

Ukraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Töökoht

Paranduskoefitsient jaanuar 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasiilia

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritrea

49,5

Etioopia

88,1

Gambia

58,6

Gruusia

99,8

Guinea

52,3

Jamaica

90,2

Malawi

70,8

Maroko

91,1

Mauritius

65,7

Mehhiko

73,7

Mosambiik

76,1

Pakistan

53,5

Svaasimaa

56,8

Tansaania

59,5

Jeemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/32


KOMISJONI OTSUS,

21. detsember 2007,

millega muudetakse otsust 2003/548/EÜ seoses teatavat tüüpi püsiliinide väljajätmisega püsiliinide miinimumkogumist

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6635 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/60/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv), (1) eriti selle artikli 17 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv), (2) eriti selle artikli 18 lõiget 3,

olles konsulteerinud sidekomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis 24. juulil 2003. aastal vastu otsuse 2003/548/EÜ universaalteenuse direktiivi artiklis 18 osutatud ühtlustatud omadustega püsiliinide miinimumkogumi ja asjaomaste standardite kohta. (3) Kõnealune miinimumkogum hõlmas kahte tüüpi analoogpüsiliine ja kolme tüüpi digitaalpüsiliine kiirusega kuni 2 048 kbit/s.

(2)

Seoses laialdase üleminekuga uutele võrguarhitektuuridele ei ole analoogpüsiliinid enam tehniliselt asjakohased. Turg rahuldab üha kasvavat nõudlust üle 2 048 kbit/s kiirühendusega digitaalpüsiliinide järele. Avalik arutelu on näidanud, et liikmesriigid, tööstusühendused ja sidusrühmad toetavad valdavalt viit tüüpi püsiliinide väljajätmist praegu kehtivast miinimumkogumist.

(3)

Universaalteenuse direktiivi artikli 18 lõikes 3 on sätestatud, et komisjon võib teatavat tüüpi püsiliinid miinimumkogumist välja jätta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sidekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2003/548/EÜ lisast jäetakse välja loetelu pealkirjaga „Ühtlustatud omadustega püsiliinide miinimumkogumi ja asjaomaste standardite määratlemine”.

Artikkel 2

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 717/2007 (ELT L 171, 29.6.2007, lk 32).

(2)  EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

(3)  ELT L 186, 25.7.2003, lk 43.


18.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 15/33


KOMISJONI OTSUS,

17. jaanuar 2008,

millega muudetakse nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa Brasiiliast pärit värske veiseliha impordi osas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 28 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/61/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (1), eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 1979. aasta otsusega 79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse) (2) on ette nähtud, et kõnealuste loomade ja liha import peab vastama nimetatud otsuse kohaselt koostatud asjakohastes näidissertifikaatides sätestatud nõuetele.

(2)

Alates 2003. aastast on komisjoni korraldatud kontrollkülastustel Brasiiliasse avastatud puudusi värsket veiseliha käsitlevate ühenduse impordinõuete täitmises. Brasiilia on mõningaid neist puudustest kõrvaldama asunud, kuid sellele vaatamata on viimastel komisjoni kontrollkülastustel ilmsiks tulnud tõsiseid rikkumisi põllumajandusettevõtete registreerimises, loomade identifitseerimises ja liikumise kontrollis; samuti ei ole täidetud varem võetud kohustusi asjakohaste kontrollimeetmete rakendamiseks.

(3)

Impordi jätkamist võib lubada üksnes siis, kui on kindlalt tagatud, et tugevdatakse kontrolli ja järelevalvet ettevõtete üle, kust pärinevad ühendusse eksportimiseks ette nähtud loomad, ning kui Brasiilia koostab selliste heakskiidetud põllumajandusettevõtete esialgse loetelu, mille puhul garanteeritakse, et need ettevõtted järgivad täiel määral konditustatud ja laagerdunud veiseliha ühendusse importimise nõudeid, neid ettevõtteid auditeeritakse ja kontrollitakse ning nende auditeerimis- ja kontrolliaruanded tehakse täies mahus komisjonile kättesaadavaks.

(4)

Komisjoni talitused kontrollivad kolmandates riikides korraldatavate Veterinaar- ja Toiduameti kontrollkäikude raames, kas loetelus esitatud ettevõtetes täidetakse Euroopa Liidu impordinõudeid.

(5)

Esialgse ettevõtete loetelu võib uuesti läbi vaadata pärast seda, kui komisjonile on teatatud kontrolli tulemustest. Heakskiidetud ettevõtete loetelu tuleks üldsuse teavitamise eesmärgil avalikustada komisjoni veterinaariaalase elektroonilise süsteemi TRACES kaudu.

(6)

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa 1. osas esitatud selliste kolmandate riikide loetelusse, kellel on lubatud importida ühendusse värsket liha, on vaja märkida, et ühendusse lubatakse importida üksnes värsket konditustatud ja laagerdunud veiseliha, mis on saadud loomadelt, kes on tapetud pärast käesoleva otsuse jõustumist, sest ainult sellise liha puhul on tagatud heakskiidetud põllumajandusettevõtteid käsitleva uue nõude täitmine. Samal ajal on võimalik parandada ka tabelis esinev viga.

(7)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta otsuse 79/542/EMÜ II lisa 1. osas esitatud kolmandate riikide loetelu ja II lisa 2. osas esitatud näidissertifikaati „BOV”.

(8)

Kaubandushäirete vältimiseks tuleks teatava ajavahemiku jooksul lubada ühendusse importida konditustatud ja laagerdunud värske veiseliha saadetisi, mis on sertifitseeritud ja välja saadetud enne käesoleva otsuse jõustumist.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa 1. osas esitatud kolmandate riikide loetelus asendatakse „BR – Brasiilia” kohta käiv tabeli osa järgmisega:

BR – Brasiilia

„BR-0

Kogu riik

EQU

 

 

 

 

BR-1

Osa Minas Geraisi osariigist (välja arvatud järgmised piirkonnad: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ja Bambuí);

Espíritu Santo osariik;

Goiási osariik;

Osa Mato Grosso osariigist, hõlmates järgmised piirkondlikud üksused:

Cuiaba (välja arvatud järgmised haldusüksused: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço),

Caceres (välja arvatud Caceres’e haldusüksus),

Lucas do Rio Verde,

Rondonópolis (välja arvatud Itiquiora haldusüksus),

Barra do Garça,

Barra do Burgres.

Rio Grande do Suli osariik

BOV

A ja H

1

 

31. jaanuar 2008

BR-2

Santa Catarina osariik

BOV

A ja H

1

 

31. jaanuar 2008”

Artikkel 2

Otsuse 79/542/EMÜ II lisa 2. osas esitatud veterinaarsertifikaati „BOV” muudetakse järgmiselt.

1.

Punkt 10.3 asendatakse järgmisega:

„10.3

see on saadud loomadelt, kes on pärit põllumajandusettevõtetest:

a) kus ühtki seal viibinud looma ei ole vaktsineeritud [suu- ja sõrataudi või] (12) veiste katku vastu ja

(5) kas [b) kus ettevõtetes endas ega nende ümbruskonnas 10 km raadiuses asuvates ettevõtetes ei ole eelneva 30 päeva jooksul esinenud ühtki suu- ja sõrataudi või veiste katku juhtumit/puhangut,]

(5) (13) või [b) mille suhtes ei kohaldata loomade tervisega seotud põhjustel ametlikku piirangut ning ettevõtetes endas ega nende ümbruskonnas 25 km raadiuses asuvates ettevõtetes ei ole eelneva 60 päeva jooksul esinenud ühtki suu- ja sõrataudi või veiste katku juhtumit/puhangut ja

c) kus loomi on peetud vähemalt 40 päeva enne otse tapamajja lähetamist;]

(5) (18) [d) kuhu viimase 3 kuu jooksul ei ole EÜ heakskiitmata piirkondadest toodud ühtki looma;

e) loomad identifitseeritakse ja registreeritakse veiste riiklikus identifitseerimis- ja sertifitseerimissüsteemis;

f) kõnealused põllumajandusettevõtted on kantud süsteemis TRACES (19) esitatud heakskiidetud põllumajandusettevõtete loetelusse pärast seda, kui pädevad asutused on neid kontrollinud ja andnud positiivse hinnangu ning esitanud sellekohase ametliku aruande; pädevad asutused kontrollivad neid põllumajandusettevõtteid regulaarselt, et tagada käesoleva otsusega ettenähtud asjakohaste nõuete järgimine;]

(5) (14) või [b) mille suhtes ei kohaldata loomade tervisega seotud põhjustel ametlikku piirangut ning ettevõtetes endas ega nende ümbruskonnas 10 km raadiuses asuvates ettevõtetes ei ole eelneva 12 kuu jooksul esinenud ühtki suu- ja sõrataudi või veiste katku juhtumit/puhangut ja

c) kus loomi on peetud vähemalt 40 päeva enne otse tapamajja lähetamist;]”.

2.

Märkuse (18) järele lisatakse märkus (19):

„(19)

Pädeva asutuse esitatud heakskiidetud põllumajandusettevõtete loetelu vaadatakse regulaarselt läbi ja pädev asutus ajakohastab seda. Komisjon tagab, et kõnealune heakskiidetud põllumajandusettevõtete loetelu avalikustatakse üldsuse teavitamise eesmärgil veterinaariaalase elektroonilise süsteemi TRACES kaudu.”.

Artikkel 3

Konditustatud ja laagerdunud värske veiseliha saadetisi, mille kohta on enne käesoleva otsusega ette nähtud muudatuste tegemist ja enne 31. jaanuari 2008 välja antud otsuse 79/542/EMÜ kohased veterinaarsertifikaadid, samuti sel kuupäeval juba ühendusse teel olnud saadetisi, võib ühendusse importida kuni 15. märtsini 2008.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 31. jaanuarist 2008.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 18, 23.1.2002, lk 11.

(2)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/736/EÜ (ELT L 296, 15.11.2007, lk 29).