ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 13

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
16. jaanuar 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2008, 15. jaanuar 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 27/2008, 15. jaanuar 2008, millega avatakse teatavad CN-koodide 07141091, 07141099, 07149011 ja 07149019 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (kodifitseeritud versioon)

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2008, 15. jaanuar 2008, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. jaanuarist 2008

15

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/49/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2007, siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6306 all)  ( 1 )

18

 

 

2008/50/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2007, millega sätestatakse Århusi konventsiooni käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1367/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haldusaktide vaidemenetlusega

24

 

 

2008/51/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2007, Belgiale täiendavate merepäevade eraldamise kohta ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes, IV püügipiirkonnas ja VIId püügipiirkonnas (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6541 all)

27

 

 

2008/52/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 20. detsember 2007, millega muudetakse otsust 2004/452/EÜ, millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6554 all)  ( 1 )

29

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 26/2008,

15. jaanuar 2008,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1580/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris, (1) eriti selle artikli 138 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1580/2007 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 138 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 350, 31.12.2007, lk 1.


LISA

Komisjoni 15. jaanuari 2008. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 27/2008,

15. jaanuar 2008,

millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi XXIV artikli lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2449/96, millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Ühendus on Maailma Kaubandusorganisatsiooni raames kohustunud avama iga-aastased tariifikvoodid CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate toodete jaoks, mis on pärit Indoneesiast, Hiina Rahvavabariigist (Hiina), Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepinguosalistest riikidest, v.a Taist, ja teatavatest muudest riikidest, kes ei ole WTO liikmed. Kõnealuste kvootide puhul on väärtuseline tollimaks kuueprotsendiline. Kõnealused kvoodid avatakse mitmeks aastaks ja neid haldab komisjon.

(3)

Tuleb säilitada haldussüsteem, mis tagab, et Indoneesiale ja Hiinale eraldatud kvootide alusel imporditakse üksnes kõnealustest riikidest pärit tooteid. Selle tulemusena tuleks impordilitsentside väljaandmisel jätkuvalt nõuda, et esitatakse kahe kõnealuse riigi asutuste väljaantud ekspordilitsentsid, mille näidised on saadetud komisjonile. Mitme aasta jooksul järgitud korra kohaselt tuleb Vietnamist pärit toodete puhul lisaks muude sätete kohaldamisele esitada impordilitsentsi taotlemisel sertifikaat, mis on välja antud ekspordiriigi algatusel.

(4)

Kuna kõnealuste toodete importi ühendusse on tavapäraselt hallatud kalendriaasta alusel, tuleks kõnealune süsteem säilitada.

(5)

CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate toodete importimisel tuleb esitada impordilitsents, mille üksikasjalikud ühised rakenduseeskirjad on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1291/2000. (4) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1342/2003 (5) kehtestatakse litsentsisüsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad teravilja ja riisi puhul.

(6)

Tuleks kohaldada tavapäraseid lisaeeskirju selliste kvootide haldamiseks, eelkõige seoses taotluste esitamise, litsentside väljaandmise ja impordi järelevalvega.

(7)

Eelkõige tuleks kindlaks teha toodete päritolu ning selleks sätestatakse, et impordilitsentside väljaandmiseks tuleb esitada asjaomaste riikide väljaantud päritolusertifikaadid. Hiinast pärit toodete puhul ei ole vaja nõuda päritolusertifikaati.

(8)

Kõnealuse impordikorra usaldusväärseks haldamiseks ei või litsentsitaotlused käsitleda koguseid, mis on suuremad kui laadimist ja ühendusse saatmist tõendavale dokumendile märgitud kogused. Teatavatel juhtudel tuleks sätestada maksimumkogus taotluse kohta ning ette näha, et mitte mingil juhul ei tohi taotlused käsitleda suuremaid koguseid kui need kogused, mille kohta on esitatud eespool nimetatud tõendid.

(9)

Juhtudel, kui tegelikult mahalaaditud kogused on mõnevõrra suuremad kui impordilitsentsidel märgitud kogused ning kui päritoluriik tagab, et täidetakse selleks vajalikud formaalsused, tuleks sätestada meetmed, et tagada liigsete koguste lubamine vabasse ringlusse. Indoneesia ja Hiina on ilmselt võimelised seda tingimust täitma.

(10)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

KVOODID

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 1997 avatakse järgmised CN-koodidega 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 hõlmatud toodete impordi iga-aastased tariifikvoodid määruselise tollimaksumääraga 6 %:

a)

825 000 tonnine kvoot kõnealuste Indoneesiast pärit toodete jaoks;

b)

350 000 tonnine kvoot kõnealuste Hiina Rahvavabariigist (Hiinast) pärit toodete jaoks;

c)

145 590 tonnine kvoot kõnealuste muudest Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmesriikidest, v.a Taist pärit toodete jaoks;

d)

32 000 tonnine kvoot riikidest, mis ei ole WTO liikmed, pärit kõnealuste toodete jaoks, sealjuures eraldatakse kõnealusest kvoodist 2 000 tonni selliste toodete importimiseks, mis on ette nähtud inimtoiduks, on müügipakendites netomassiga kuni 28 kg, värsked ja terved või kooritud ja külmutatud, viilutatud või viilutamata.

Punktides a, b ja c osutatud kvoodid kannavad vastavalt järjekorranumbreid 09.4009, 09.4010 ja 09.4011.

Punktis d osutatud kvootidest saab üks osa inimtoiduks ette nähtud toodete impordiga seotud kvoodist (2 000 tonni) järjekorranumbri 09.4021 ja teine osa kvoodist (30 000 tonni), mis ei ole seotud sellise impordiga, saab järjekorranumbri 09.4012.

Kui käesolevas määruses ei ole teisiti sätestatud, kohaldatakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 1291/2000, (EÜ) nr 1342/2003 ja (EÜ) nr 1301/2006. (6)

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud toodete suunamiseks vabasse ringlusse võib impordilitsentsi taotluse esitada mis tahes liikmesriigis ning väljaantud litsentsid kehtivad kogu ühenduses.

Artikkel 3

1.   Impordilitsentsitaotlus võetakse vastu juhul, kui:

a)

sellega on kaasas asjaomase riigi pädevate asutuste poolt I lisas esitatud näidise kohaselt koostatud ja kauba päritolu tõendava sertifikaadi originaal. Seda sertifikaati ei ole vaja Hiinast pärit ja artikli 1 esimese lõike punktis b osutatud toodete importimiseks;

b)

sellega on kaasas konossement, mis tõendab, et kaubad on laaditud kolmandas päritoluriigis ning veetud ühendusse taotluses märgitud laevaga, ning juhul, kui asjaomasel kolmandal riigil puudub otsene juurdepääs merele, esitatakse rahvusvaheline veodokument, mis tõendab kauba vedu päritoluriigist lastimissadamasse;

c)

Indoneesiast ja Hiinast pärit toodete puhul on nendega kaasas II peatükis osutatud ja asutuste väljaantud asjakohased ekspordilitsentsid, mis on nõuetekohaselt täidetud vastavalt II ja III lisas esitatud näidisele. Väljaandev asutus säilitab nende litsentside originaalid. Kui impordilitsentsi taotlus käsitleb ainult osa ekspordilitsentsil märgitud kogusest, märgib väljaandev asutus originaalile koguse, mille ulatuses on originaali kasutatud, tembeldab selle ja tagastab asjaomasele isikule. Impordilitsentside väljaandmisel võetakse Indoneesia ekspordi puhul arvesse üksnes ekspordilitsentsi lahtris 7 märgitud kogust ning Hiina ekspordi puhul ekspordilitsentsi lahtris 9 märgitud kogust;

d)

see käsitleb kogust, mis ei ületa punktides a, b ja c osutatud dokumentides märgitud kogust.

2.   CN-koodide 0714 10 91 ja 0714 90 11 alla kuuluvate ja inimtoiduks ettenähtud toodete vabasse ringlusse suunamiseks esitatud impordilitsentsitaotlused ei või käsitleda koguseid, mis ületavad 150 tonni omal kulul tegutseva huvitatud isiku kohta.

II   PEATÜKK

EKSPORDILITSENTSID

Artikkel 4

1.   Indoneesia ja Hiina valitsuse väljaantavad ekspordilitsentsid trükitakse inglise keeles.

2.   Originaal ja selle koopiad täidetakse masinakirjas või käsitsi. Viimasel juhul tuleb need täita tindi ja trükitähtedega.

3.   Igal ekspordilitsentsil on eelnevalt trükitud seerianumber; ülemises osas on märgitud ka litsentsi number. Koopiatel on samad numbrid kui originaalil.

Artikkel 5

1.   Ekspordilitsentsid kehtivad 120 päeva jooksul alates nende väljaandmise kuupäevast. Litsentsi väljaandmise kuupäev loetakse selle kehtivusaja sisse.

Litsentsid kehtivad üksnes juhul, kui nende lahtrid on nõuetekohaselt täidetud ja litsentsid on nõuetekohaselt kinnitatud. Kogused tuleb märkida nii numbrite kui sõnadega.

2.   Ekspordilitsents on kinnitatud nõuetekohaselt, kui sellel on kirjas väljaandmise kuupäev ning see on kinnitatud väljaandva asutuse templi ja volitatud isikute allkirjaga.

III   PEATÜKK

IMPORDILITSENTSID

Artikkel 6

Litsentsitaotlustele ja litsentsidele märgitakse:

a)

lahtrisse 8 kolmas riik, kus asjaomane toode on pärit;

importimine kõnealusest riigist on kohustuslik;

b)

lahtrisse 24 üks IV lisas loetletud märgetest;

c)

lahtrisse 20 selle laeva nimi, millega kaup ühendusse veetakse või on veetud, esitatud päritolusertifikaadi number ning Indoneesiast või Hiinast pärit toodete puhul vastavalt Indoneesia või Hiina ekspordilitsentsi kuupäev ja number.

Artikkel 7

1.   Olenemata määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklist 12, on impordilitsentsi tagatis 20 eurot tonni kohta.

Hiinast pärit toodete puhul on tagatis 5 eurot tonni kohta.

2.   Juhul kui artikli 8 lõike 4 kohaselt on kogus, mille kohta litsents välja anti, väiksem taotletud kogusest, vabastatakse nende koguste vahele vastav osa tagatisest.

3.   Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 5 lõike 1 neljandat taanet ei kohaldata.

Artikkel 8

1.   Litsentsitaotlused esitatakse liikmesriikide pädevatele asutustele iga nädala esmaspäevast kolmapäevani kuni kella 13.00ni.

Iga aasta esimene taotluste esitamise päev on jaanuari esimene tööpäev.

2.   Indoneesiast või Hiinast pärit toodete puhul võivad litsentsitaotlused hõlmata järgmise aasta importi, kui taotlused esitatakse detsembris ning nende aluseks on Indoneesia või Hiina asutuste poolt kõnealuseks aastaks väljaantud ekspordilitsentsid.

3.   Taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja lõike 1 esimeses lõigus sätestatud taotluse esitamise tähtpäevale järgneval neljapäeval hiljemalt kell 13.00 edastavad liikmesriigid komisjonile järgmised andmed:

a)

litsentsitaotluses esitatud üldkogused toodete päritolu ja tootekoodide kaupa;

b)

esitatud päritolusertifikaadi number ja originaaldokumendis märgitud üldkogus või väljavõte kõnealusest sertifikaadist;

c)

Indoneesia või Hiina ametiasutuste väljaantud ekspordilitsentside viitenumbrid ja vastavad kogused ning laeva nimi.

4.   Impordilitsents antakse välja neljandal tööpäeval pärast lõikes 3 sätestatud teatise edastamist.

5.   Indoneesiast või Hiinast pärit toodete impordilitsentse, mille kohta järgmise aasta taotlused on esitatud detsembris, ei anta välja enne kõnealuse aasta jaanuari esimest tööpäeva.

Artikkel 9

Vastavalt käesoleva määruse artikli 10 lõikele 2 ja olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 8 lõikest 4, ei tohi vabasse ringlusse suunatud kogus ületada impordilitsentsi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogust; selleks märgitakse litsentside lahtrisse 19 number 0.

Artikkel 10

1.   Indoneesiast pärit toodete puhul teatavad litsentsi(d) väljaandnud pädevad asutused pärast seda, kui on kinnitatud, et asjaomase partii tegelikult mahalaaditud kogus on suurem kui kõnealuse partii kohta väljaantud impordilitsentsi(de)l märgitud kogus, komisjonile elektrooniliselt niipea kui võimalik eraldi iga juhtumi kohta Indoneesia ekspordilitsentsi numbri(d), impordilitsentsi numbri(d), üleliigse koguse ja laeva nime.

Komisjon võtab uute ekspordilitsentside väljaandmiseks ühendust Indoneesia asutustega. Uute litsentside ettevalmistamise ajal ei tohi üleliigseid koguseid vabasse ringlusse lubada, kui kõnealuste koguste kohta ei esitata uusi impordilitsentse. Uued impordilitsentsid antakse välja artiklis 8 sätestatud tingimustel.

2.   Olenemata lõikest 1, kui mahalaaditud kogused ei ületa asjaomase laeva kohta välja antud ekspordilitsentsidele vastavatel impordilitsentsidel märgitud koguseid rohkem kui 2 % võrra, lubavad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus kaup lubatakse vabasse ringlusse, importija taotluse korral üleliigsed kogused vabasse ringlusse, tingimusel et importija maksab kuueprotsendilist väärtuselist tollimaksu ning esitab tagatise, mis võrdub tollimaksu kogusumma ja makstud summa vahega.

Komisjon võtab lõike 1 esimeses lõigus osutatud teabe saamise korral ühendust Indoneesia asutustega uute ekspordilitsentside väljaandmiseks.

Tagatised vabastatakse, kui selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus kaup lubatakse vabasse ringlusse, esitatakse täiendav impordilitsents kõnealuse üleliigse koguse kohta. Selliste litsentside taotlemiseks ei tule esitada määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 15 lõikes 2 ja käesoleva määruse artiklis 7 sätestatud tagatist. Need litsentsid antakse välja käesoleva määruse artiklis 8 sätestatud tingimustel, kui esitatakse uus Indoneesia asutuste väljaantud ekspordilitsents või mitu uut ekspordilitsentsi kõnealuse üleliigse koguse kohta. Täiendava impordilitsentsi lahtris 20 peab olema üks V lisas loetletud märgetest.

Tagatist ei tagastata nende koguste ulatuses, mille kohta ei esitata täiendavat impordilitsentsi nelja kuu jooksul alates kuupäevast, mil võetakse vastu esimeses lõigus osutatud vabasse ringlusse suunamise deklaratsioon, välja arvatud vääramatu jõu korral.

Pärast seda, kui täiendav impordilitsents on töödeldud ja pädev asutus on sellele templi löönud ning tagatis on vabastatud, saadetakse litsents väljaandnud asutusele tagasi niipea kui võimalik.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohaldamise tulemusena ei tohi imporditud kaubakogused ületada asjaomaseks aastaks eraldatud kvooti. Kui pärast täiendava impordilitsentsi väljaandmist ilmneb, et üldkvoot on ületatud, arvatakse täiendava impordilitsentsiga hõlmatud kogus maha järgmiseks aastaks eraldatud üldkvoodist.

Artikkel 11

Iga impordilitsentsiga hõlmatud tootekogused arvatakse maha kõnealuste litsentside väljaandmise aastaks eraldatud üldkvoodist.

Käesoleva määruse kohaselt välja antud litsentsid kehtivad kogu ühenduses 60 päeva alates tegeliku väljaandmise kuupäevast määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikes 2 määratletud tähenduses.

Indoneesiast või Hiinast pärit toodete jaoks välja antud litsentsid kehtivad ekspordilitsentsi kehtivusaja viimase päevani ning veel 30 päeva.

Impordilitsentsid võivad kehtida maksimaalselt kuni nende väljaandmise aasta 31. detsembrini.

Artikkel 12

Määrus (EÜ) nr 2449/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VII lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(2)  EÜT L 333, 21.12.1996, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1884/2006 (ELT L 364, 20.12.2006, lk 44).

(3)  Vt VI lisa.

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1996/2006 (ELT L 398, 30.12.2006, lk 1).

(6)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


I LISA

Image


II LISA

Image


III LISA

Image


IV LISA

Artikli 6 punktis b osutatud loetelu

:

bulgaaria keeles

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

hispaania keeles

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

tšehhi keeles

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

taani keeles

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

saksa keeles

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

eesti keeles

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

kreeka keeles

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

inglise keeles

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

prantsuse keeles

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

itaalia keeles

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

läti keeles

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

leedu keeles

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

ungari keeles

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

malta keeles

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

hollandi keeles

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

poola keeles

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

portugali keeles

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

rumeenia keeles

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

slovaki keeles

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

sloveeni keeles

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

soome keeles

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

rootsi keeles

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


V LISA

Artikli 10 lõike 2 kolmandas lõigus osutatud loetelu

:

bulgaaria keeles

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

hispaania keeles

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

tšehhi keeles

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

taani keeles

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

saksa keeles

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

eesti keeles

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

kreeka keeles

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

inglise keeles

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

prantsuse keeles

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

itaalia keeles

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

läti keeles

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

leedu keeles

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

ungari keeles

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

malta keeles

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

hollandi keeles

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

poola keeles

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

portugali keeles

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

rumeenia keeles

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

slovaki keeles

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

sloveeni keeles

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

soome keeles

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

rootsi keeles

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


VI LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2449/96

(EÜT L 333, 21.12.1996, lk 14).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2780/1999

(EÜT L 334, 28.12.1999, lk 20).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 777/2004

(ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

ainult artikkel 8

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1884/2006

(ELT L 364, 20.12.2006, lk 44).

ainult artikkel 2


VII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2449/96

Käesolev määrus

Artikli 1 esimese lõigu sissejuhatav osa

Artikli 1 esimese lõigu sissejuhatav osa

Artikli 1 esimese lõigu punkt 1

Artikli 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 1 esimese lõigu punkt 2

Artikli 1 esimese lõigu punkt c

Artikli 1 esimese lõigu punkt 3

Artikli 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 1 esimese lõigu punkt 4

Artikli 1 esimese lõigu punkt d

Artikli 1 teine, kolmas ja neljas lõik

Artikli 1 teine, kolmas ja neljas lõik

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

Artikli 10 lõige 1

Artikli 10 lõige 1

Artikli 10 lõike 2 esimene, teine ja kolmas lõik

Artikli 10 lõike 2 esimene, teine ja kolmas lõik

Artikli 10 lõike 2 taanded

Artikli 10 lõike 2 neljas ja viies lõik

Artikli 10 lõike 2 neljas ja viies lõik

Artikli 10 lõige 3

Artikli 10 lõige 3

Artikkel 11

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 12

Artikkel 13

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V lisa

V lisa

VI lisa

VII lisa


16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 28/2008,

15. jaanuar 2008,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. jaanuarist 2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 28. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1249/96, millega kehtestati nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 üksikasjalikud rakenduseeskirjad teraviljasektori imporditollimaksude osas, (2) eriti selle artikli 2 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 2 nähakse ette, et CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002, ex 1005 (välja arvatud hübriidseemned) ja ex 1007 (välja arvatud hübriidid seemneks) alla kuuluvate toodete imporditollimaks on võrdne nende toodete suhtes importimisel kehtiva sekkumishinnaga ning seda suurendatakse 55 % võrra, millest arvatakse maha kõnealuse kaubasaadetise suhtes kehtiv CIF-impordihind. See tollimaks ei tohi siiski ületada ühise tollitariifistiku tollimaksumäära.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikega 3 nähakse ette, et nimetatud artikli lõikes 2 osutatud tollimaksu arvutamiseks kehtestatakse kõnealustele toodetele korrapäraste ajavahemike järel tüüpiline CIF-impordihind.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 kohaselt on CN-koodide 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (kõrgekvaliteediline pehme nisu), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 alla kuuluvate toodete imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind iga päeva tüüpiline CIF-impordihind, mis on kindlaks määratud kõnealuse määruse artiklis 4 ette nähtud korras.

(4)

Seepärast tuleks alates 16. jaanuarist 2008 kehtestada imporditollimaksud, mida kohaldatakse uute maksude jõustumiseni.

(5)

Vastavalt nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 1/2008, millega peatatakse ajutiselt teatavate teraviljade imporditollimaksud 2007/2008. turustusaastal, (3) on käesoleva määrusega kindlaks määratud teatavate tollimaksude kohaldamine peatatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 osutatud teraviljasektori imporditollimaksud määratakse alates 16. jaanuarist 2008 kindlaks käesoleva määruse I lisas II lisa teabe alusel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 16. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. jaanuar 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6). Määrus (EÜ) nr 1784/2003 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1816/2005 (ELT L 292, 8.11.2005, lk 5).

(3)  ELT L 1, 4.1.2008, lk 1.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 10 lõikes 2 loetletud toodete imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. jaanuarist 2008

CN-kood

Kaupade kirjeldus

Imporditollimaks (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kõva NISU, kõrgekvaliteediline

0,00 (3)

keskmise kvaliteediga

0,00 (3)

madala kvaliteediga

0,00 (3)

1001 90 91

Pehme NISU seemneks

0,00

ex 1001 90 99

Pehme NISU, kõrgekvaliteediline, v.a seemneks

0,00 (3)

1002 00 00

RUKIS

0,00 (3)

1005 10 90

MAIS seemneks, v.a hübriidid

0,00

1005 90 00

MAIS, v.a seemneks (2)

0,00 (3)

1007 00 90

TERASORGO, v.a hübriidid seemneks

0,00 (3)


(1)  Kaupade puhul, mis jõuavad ühendusse Atlandi ookeani või Suessi kanali kaudu, võib importija taotleda määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 4 kohaselt imporditollimaksu vähendamist:

3 EUR/t, kui lossimissadam asub Vahemere ääres,

2 EUR/t, kui lossimissadam asub Taanis, Eestis, Iirimaal, Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis või Pürenee poolsaare Atlandi ookeani äärsel rannikul.

(2)  Importija võib taotleda imporditollimaksu vähendamist ühtse määra alusel 24 eurot tonni kohta, kui on täidetud määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõikes 5 kehtestatud tingimused.

(3)  Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1/2008 on selle tollimaksu kohaldamine peatatud.


II LISA

I lisas kehtestatud imporditollimaksude arvutamisel arvestatavad tegurid

2.1.2008-14.1.2008

1.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

(EUR/t)

 

Pehme nisu (1)

Mais

Kõva nisu, kõrge kvaliteediga

Kõva nisu, keskmise kvaliteediga (2)

Kõva nisu, madala kvaliteediga (3)

Oder

Börs

Minneapolis

Chicago

Noteering

278,42

127,62

FOB-hind USAs

466,64

456,64

436,64

187,87

Lahe lisatasu

32,55

14,25

Suure Järvistu lisatasu

2.

Määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 2 lõike 2 osutatud võrdlusperioodi keskmised:

Veokulud: Mehhiko laht–Rotterdam:

51,89 EUR/t

Veokulud: Suur Järvistu–Rotterdam:

47,07 EUR/t


(1)  Lisatasu 14 EUR/t sisse arvestatud (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(2)  Allahindlus 10 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).

(3)  Allahindlus 30 EUR/t (määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 4 lõige 3).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/18


KOMISJONI OTSUS,

12. detsember 2007,

siseturu infosüsteemi (IMI) rakendamise kohta seoses isikuandmete kaitsega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6306 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/49/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsust 2004/387/EÜ üleeuroopaliste e-valitsuse teenuste koostalitusvõimelise osutamise kohta riiklikele haldusasutustele, ettevõtetele ja kodanikele (IDABC), (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

17. märtsil 2006 kiitsid liikmesriikide esindajad siseturu nõuandekomitees (2) heaks siseturu infosüsteemi (Internal Market Information System, edaspidi „IMI”) üldise rakenduskava ja IMI arendamise liikmesriikide haldusasutuste vahelise teabevahetuse parandamiseks.

(2)

Komisjon otsustas oma 14. augusti 2006. aasta otsuses KOM/2006/3606 IDABC 2005.–2009. aasta tööprogrammi kolmanda läbivaatamise kohta luua siseturu infosüsteem kui ühist huvi pakkuv projekt ja rahastada seda.

(3)

Täiendav rahastamine sätestati komisjoni 25. juuli 2007. aasta otsuses KOM/2007/3514 IDABC tööprogrammi neljanda läbivaatamise kohta.

(4)

IMI on kavandatud toetama siseturu valdkonna õigusakte, mis nõuavad liikmesriikide haldusasutuste vahelist teabevahetust, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (3) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. (4)

(5)

Kuna IMIs tuleb tagada isikuandmete kaitse, tuleb IMI loomise otsust selles suhtes täiendada. Kuna komisjoni ja liikmesriikide mitmesuguste IMIga seotud ülesannete ja funktsioonidega kaasnevad andmekaitse eeskirjadest tulenevad kohustused ja vastutus, on vaja kindlaks määrata nende funktsioonid, vastutus ja juurdepääsuõigused.

(6)

Artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamuses siseturu infosüsteemiga (IMI) seotud andmekaitseküsimuste kohta (5) nõutakse sõnaselgelt, et komisjon võtaks vastu otsuse, mis määraks kindlaks IMI osaliste õigused ja kohustused.

(7)

Liikmesriikidevaheline elektrooniline teabevahetus peaks vastama isikuandmete kaitse eeskirjadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (6) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (7)

(8)

Pädevate asutuste vahetatavate lisaküsimuste tagamiseks ja olukordadeks, kus andmesubjekt soovib edasi kaevata teabevahetuse põhjal tehtud negatiivse haldusotsuse, tuleks kõiki pädevate austuste vahel vahetatud ja IMIs töödeldud isikuandmeid säilitada kuue kuu jooksul pärast teabevahetuse ametlikku lõppu. Kuue kuu möödudes tuleks kõik isikuandmed kustutada. Kuuekuulist säilitustähtaega peetakse sobivaks, sest see vastab teabevahetuse aluseks olevate ühenduse õigusaktidega ettenähtud haldusmenetluste kestusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1.   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas otsuses sätestatakse artiklis 6 osutatud IMI osaliste ja IMI kasutajate ülesanded, õigused ja kohustused seoses siseturu infosüsteemi (edaspidi „IMI”) toimimisega seotud andmekaitsenõuetega.

Artikkel 2

Andmete kvaliteet

Liikmesriikide pädevad asutused vahetavad ja töötlevad isikuandmeid üksnes teabevahetuse aluseks olevates lisas sätestatud asjaomastes ühenduse õigusaktides (edaspidi „asjaomased ühenduse õigusaktid”) kindlaksmääratud eesmärkidel.

Ühe liikmesriigi pädevate asutuste poolt teisele riigile saadetud teabenõuded ja nende vastused põhinevad IMI jaoks kindlaksmääratud mitmekeelsetel küsimustel ja andmeväljadel, mille komisjon koostab koostöös liikmesriikidega.

Artikkel 3

Vastutavad töötlejad

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 2 punkti d kohase vastutava töötleja kohustusi täidavad ühiselt artikli 6 kohased IMI osalised kooskõlas nende kohustustega IMIs.

Vastutavad töötlejad tagavad, et andmesubjekt võib tõhusalt kasutada oma õigust saada teavet, tutvuda andmetega, teha parandusi ja esitada vastuväiteid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega. IMI osalised esitavad sobivas vormis teated eraelu puutumatuse kohta.

Artikkel 4

Teabevahetuse andmesubjektide isikuandmete säilitamine

Kõik teabevahetuse andmesubjektidega seotud isikuandmed, mida pädevad asutused vahetavad ja mida IMIs töödeldakse, kustutatakse kuus kuud pärast teabevahetuse ametlikku lõppu, kui pädev asutus ei taotle komisjonilt sõnaselgelt varasemat kustutamist.

Kõnealuse taotluse korral reageerib komisjon sellele 10 tööpäeva jooksul, kui teine asjaomane pädev asutus on sellega nõus.

Artikkel 5

IMI kasutajate isikuandmete säilitamine

Artiklis 6 osutatud IMI kasutajatega seotud isikuandmeid säilitatakse IMIs seni, kuni nad on IMI kasutajad, ja pädev asutus kustutab nende andmed, kui nad ei ole enam kasutajad.

Esimeses lõigus osutatud isikuandmed sisaldavad IMI kasutaja täisnime, töökoha e-posti aadressi ning telefoni- ja faksinumbrit.

2.   PEATÜKK

IMIGA SEOTUD ÜLESANDED JA KOHUSTUSED

Artikkel 6

IMI osalised ja kasutajad

1.   IMI osalised on järgmised:

a)

liikmesriikide pädevad asutused vastavalt artiklile 7;

b)

koordinaatorid vastavalt artiklile 8;

c)

komisjon.

2.   IMI võivad vastavalt artiklile 9 kasutada üksnes pädeva asutuse või koordinaatori alluvuses töötavad füüsilised isikud (edaspidi „IMI kasutajad”).

Artikkel 7

Pädevad asutused

Pädevad asutused tagavad asjakohase teabe vahetamise IMIs teabevahetuse aluseks olevas asjakohases ühenduse õigusaktis kindlaksmääratud eesmärkidel.

Artikkel 8

IMI koordinaatorid

1.   Iga liikmesriik määrab ühe riikliku IMI koordinaatori, et tagada IMI rakendamine riigi tasandil.

Iga liikmesriik võib vastavalt oma riigi haldusstruktuurile määrata veel ühe või mitu volitatud IMI koordinaatorit teatava õigusvaldkonna, haldusorgani allasutuse või geograafilise piirkonnaga seotud kooskõlastamiskohustuste täitmiseks.

2.   Komisjon registreerib riiklikud IMI koordinaatorid IMIs ja võimaldab neile juurdepääsu IMI-le.

3.   Kui liikmesriik määrab vastavalt lõikele 1 volitatud IMI koordinaatori, registreerib riiklik IMI koordinaator volitatud IMI koordinaatori IMIs ja võimaldab talle juurdepääsu IMI-le.

4.   Koordinaatorid registreerivad IMI-le juurdepääsu vajavad pädevad asutused või kinnitavad nende registreerimise ja tagavad IMI tõhusa toimimise. Nad võimaldavad pädevatele asutustele juurdepääsu sellistele õigusvaldkondadele, mis kuuluvad asjaomaste asutuste pädevusse.

5.   Kõik koordinaatorid võivad tegutseda pädevate asutustena. Sellisel juhul on koordinaatoril samad juurdepääsuõigused nagu pädeval asutusel.

Artikkel 9

IMI kasutajate rollid

1.   IMI kasutaja võib esineda ühes või mitmes järgmises rollis: teabenõude käsitleja, ülesannete jaotaja, vastutav teabenõude käsitleja ja kohalik andmehaldur.

2.   Igale IMI kasutajale antakse tema kasutajarolliga seotud kindlaksmääratud juurdepääsuõigused, nagu on sätestatud artiklis 12.

3.   Kõik IMI kasutajad võivad otsida konkreetset pädevat asutust.

4.   Teabenõude käsitlejaks määratud IMI kasutajad võivad osaleda teabevahetuses oma pädeva asutuse nimel.

5.   Pädevas asutuses ülesannete jaotajaks määratud IMI kasutajad võivad määrata teabenõude käsitluse kõnealuse asutuse ühele või mitmele teabenõude käsitlejale.

Koordinaatori poolt ülesannete jaotajaks määratud IMI kasutajad võivad määrata teabenõude käsitluse kõnealuse asutuse ühele või mitmele vastutavale teabenõude käsitlejale.

6.   Koordinaatoripoolsed IMI kasutajad võidakse määrata vastutavaks teabenõude käsitlejaks.

Nad võivad heaks kiita pädeva asutuse poolt teabenõuete või vastuste saatmise, kui koordinaator on sellise heakskiitmise tingimuseks seadnud, ja avaldada nõusolekut või mittenõusolekut, kui teavet nõudnud pädev asutus ei ole saadud vastusega rahul.

7.   Kohalikuks andmehalduriks määratud IMI kasutajad võivad teha järgmist:

a)

ajakohastada oma asutuse IMI kasutajate isikuandmeid;

b)

registreerida oma asutuses töötavaid uusi IMI kasutajaid;

c)

muuta oma asutuse kasutajate kasutajaprofiile.

Artikkel 10

Komisjon

1.   Komisjon tagab IMI toimimiseks vajaliku IT-infrastruktuuri kättesaadavuse ja hoolduse. Ta loob kõigis ametlikes keeltes töötava mitmekeelse süsteemi ning tugikeskuse, et aidata liikmesriike IMI kasutada.

2.   Komisjon avalikustab artikli 2 lõikes 2 osutatud küsimused ja andmeväljad.

3.   Komisjon võib teabevahetuses osaleda üksnes erijuhtudel, kui asjakohane ühenduse õigusakt näeb ette liikmesriikide ja komisjoni vahelise teabevahetuse.

4.   Kolmandas lõikes osutatud juhtudel on komisjonil samad juurdepääsuõigused nagu pädeval asutusel artikli 12 kohaselt.

3.   PEATÜKK

ÕIGUS PÄÄSEDA JUURDE ISIKUANDMETELE

Artikkel 11

Andmesubjekt

Käesolevas peatükis tähendab „andmesubjekt” üksnes konkreetse teabevahetuse andmesubjekti ega hõlma IMI kasutajaid.

Artikkel 12

IMI kasutajate juurdepääsuõigused

1.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel teabenõude käsitlejatel on teabevahetuse käigus juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

sama pädeva asutuse teised teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

b)

teise pädeva asutuse teabenõude käsitleja, kes osaleb asjaomases teabevahetuses;

c)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes tegelevad asjaomase teabevahetusega;

d)

asjaomase teabevahetuse andmesubjektid. Teavet esitava pädeva asutuse teabenõude käsitlejad pääsevad andmesubjektide isikuandmetele juurde üksnes siis, kui pädev asutus on teabenõude vastu võtnud.

2.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel ülesannete jaotajatel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama pädeva asutuse teabenõude käsitlejad;

b)

teise pädeva asutuse teabenõude käsitleja, kes osaleb asjaomases teabevahetuses;

c)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes tegelevad asjaomase teabenõudega.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

3.   Koordinaatori alluvuses töötavatel ülesannete jaotajatel on juurdepääs järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama koordinaatori alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad;

b)

pädevate asutuste alluvuses töötavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

c)

teise koordinaatori alluvuses töötav vastutav teabenõude käsitleja, kes tegeleb asjaomase teabevahetusega.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

4.   Vastutavatel teabenõude käsitlejatel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

koordinaatorite alluvuses töötavad vastutavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses;

b)

pädevate asutuste alluvuses töötavad teabenõude käsitlejad, kes osalevad asjaomases teabevahetuses.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

5.   Pädeva asutuse alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes kõigi sama pädeva asutuse IMI kasutajate isikuandmetele.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

6.   Koordinaatori alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik sama koordinaatori IMI kasutajad;

b)

kõik nende pädevate asutuste ja koordinaatorite alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid, kelle tegevust nad kooskõlastavad.

Neil ei ole juurdepääsu andmesubjektide isikuandmetele.

7.   Komisjoni alluvuses töötavatel kohalikel andmehalduritel on juurdepääs üksnes järgmiste isikute andmetele:

a)

kõik teised komisjoni alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid;

b)

kõik riiklike IMI koordinaatorite alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid.

Komisjoni alluvuses töötavad kohalikud andmehaldurid võivad andmesubjektide isikuandmeid vastavalt artiklile 4 kustutada, kuid ei saa neid vaadata.

4.   PEATÜKK

LÕPPSÄTE

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  ELT L 144, 30.4.2004.

(2)  Asutatud komisjoni otsusega 93/72/EMÜ (EÜT L 26, 3.2.1993, lk 18).

(3)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

(4)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 6.12.2007, lk 3).

(5)  Arvamus 01911/07/EN, WP 140.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


LISA

Artiklis 2 osutatud asjaomased ühenduse õigusaktid

Artikli 2 lõikes 1 osutatud asjaomased ühenduse õigusaktid on:

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta; (1)

2.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul. (2)


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22. Direktiivi on muudetud nõukogu direktiiviga 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141).

(2)  ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.


16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/24


KOMISJONI OTSUS,

13. detsember 2007,

millega sätestatakse Århusi konventsiooni käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1367/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haldusaktide vaidemenetlusega

(2008/50/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes, (1) eelkõige selle artikli 11 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1367/2006 on ette nähtud Århusi konventsiooni kohaldamine ühenduse institutsioonide ja organite suhtes.

(2)

Kõnealuse määruse IV jaotises on sätestatud haldusaktide ja haldusliku tegevusetuse vaidemenetlust käsitlevad sätted, mille rakendamiseks on vaja üksikasjalikke eeskirju vaiete sisu ja esitamisviisi kohta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1367/2006 artikli 11 lõikes 1 on valitusväliste organisatsioonide jaoks sama määruse artikli 10 kohase vaide esitamise õiguse andmiseks sätestatud ühenduse tasandil kriteeriumid, mille läbipaistvaks ja järjekindlaks rakendamiseks on vaja üksikasjalikke eeskirju koos vaietega esitatavate tõendite, vaietele vastamise tähtaegade arvutamise ning ühenduse institutsioonide ja organite koostöö kohta.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1367/2006 artikli 11 järjekindla kohaldamise tagamiseks tuleks käeolevat otsust kohaldada alates 28. juunist 2007,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

I   PEATÜKK

Artikkel 1

Vaide sisu

Iga valitsusväline organisatsioon, kes esitab haldusakti või haldusliku tegevusetusega seotud vaide vastavalt määruse (EÜ) nr 1367/2007 artiklile 10:

1)

täpsustab haldusakti või väidetava haldusliku tegevusetuse, mille puhul nõutakse vaidemenetlust, ning keskkonnalase õigusakti sätted, mida tema arvates ei ole järgitud;

2)

märgib asjaomase vaide esitamise põhjused;

3)

esitab põhjuste kohta kogu asjakohase teabe ja kõik asjakohased dokumendid;

4)

täpsustab selle isiku nime ja kontaktandmed, kes on volitatud valitsusvälist organisatsiooni kolmandate isikute ees esindama asjaomase vaide esitamise eesmärgil;

5)

esitab tõendid selle kohta, et tal on õigus vastavalt artiklile 3 vaiet esitada.

Artikkel 2

Vaiete esitamine

Haldusakti või haldusliku tegevusetusega seotud vaided saadetakse postiga, faksiga või e-postiga isikule või osakonnale, kelle asjaomane ühenduse institutsioon või organ on sel eesmärgil määranud.

Selle isiku või osakonna kontaktandmed tehakse asjakohasel viisil üldsusele teatavaks.

II   PEATÜKK

Artikkel 3

Kriteeriumid, mille alusel antakse valitusvälistele organisatsioonidele õigus esitada vaie

1.   Iga valitsusväline organisatsioon, kes esitab haldusakti või haldusliku tegevusetusega seotud vaide vastavalt määruse (EÜ) nr 1367/2007 artiklile 10, esitab käesoleva otsuse lisas loetletud dokumentide kujul tõendid selle kohta, et ta vastab kõnealuse määruse artikli 11 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

Kui mõnda neist dokumentidest ei ole võimalik esitada valitsusvälisest organisatsioonist sõltumatul põhjusel, võib kõnealune organisatsioon esitada tõendeid muude samaväärsete dokumentide kujul.

2.   Kui lisa punktides 1, 2 või 3 osutatud dokumentidest ei ilmne selgelt, kas teema, mille kohta vaie esitatakse, on hõlmatud valitsusvälise organisatsiooni eesmärkide ja tegevustega, esitab kõnealune organisatsioon muud dokumendid, mis tõendavad selle kriteeriumi täitmist.

3.   Kui lisa punktides 1, 2 või 3 osutatud dokumentidest ei ilmne selgelt, et valitsusväline organisatsioon on sõltumatu ja mittetulunduslik, esitab kõnealune organisatsioon selle kohta tõendi, millele on alla kirjutanud valitsusvälises organisatsioonis selleks volitatud isik.

Artikkel 4

Hinnang valitusväliste organisatsioonide õigusele esitada vaie

1.   Asjaomane ühenduse institutsioon või organ peab käesoleva otsuse artiklite 1 ja 3 kohaselt esitatud teavet hinnates veenduma, et valitsusväline organisatsioon vastab määruse (EÜ) nr 1367/2007 artikli 11 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

2.   Kui kõnealuse teabe põhjal ei ole asjaomasel ühenduse institutsioonil või organil võimalik täiel määral hinnata, kas valitsusväline organisatsioon vastab määruse (EÜ) nr 1367/2007 artikli 11 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele, nõuab ta, et valitsusväline organisatsioon esitaks täiendavaid dokumente või täiendavat teavet asjaomase ühenduse institutsiooni või organi poolt täpsustatava mõistliku ajavahemiku jooksul. Selle ajavahemiku jooksul peatatakse kõnealuse määruse artiklis 10 sätestatud tähtaegade kohaldamine.

3.   Vajaduse korral võib ühenduse institutsioon või organ konsulteerida valitsusvälise organisatsiooni registreerimis- või päritoluriigi ametiasutustega, et kontrollida ja hinnata kõnealuse organisatsiooni esitatud teavet.

Artikkel 5

Halduskoostöö

Ühenduse institutsioonid ja organid teevad käesoleva otsuse läbipaistva ja järjekindla kohaldamise tagamiseks koostööd.

Nad vahetavad teavet selle kohta, millise valitsusvälise organisatsiooni vaide esitamise õigust on tunnustatud.

Artikkel 6

Kohaldamise kuupäev

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 28. juunist 2007.

Brüssel, 13. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 264, 25.9.2006, lk 13.


LISA

Artikli 3 lõike 1 kohaselt esitatavate dokumentide loetelu

1.

Valitsusvälise organisatsiooni põhikiri või -määrus või mõni muu dokument, mis siseriiklike tavade kohaselt täidab sama ülesannet selliste riikide puhul, mille siseriikliku õigusega ei nõuta või ei nähta ette, et valitusväline organisatsioon võtaks vastu põhikirja või -määruse.

2.

Valitusvälise organisatsiooni kahe viimase aasta tegevusaruanded.

3.

Riigi ametiasutustes ametlikku registreerimist tõendava dokumendi (avalik register, ametlik väljaanne või muu asjakohane dokument) koopia valitsusväliste organisatsioonide puhul, kes on asutatud riikides, kus selline protseduur on valitsusvälise organisatsiooni puhul juriidilise isiku staatuse saamise tingimuseks.

4.

Vajaduse korral dokument selle kohta, et ühenduse institutsioon või organ on varem tunnustanud valitsusvälise organisatsiooni vaide esitamise õigust.


16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/27


KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2007,

Belgiale täiendavate merepäevade eraldamise kohta ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes, IV püügipiirkonnas ja VIId püügipiirkonnas

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6541 all)

(Ainult prantsus- ja hollandikeelne tekst on autentsed)

(2008/51/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (1) eelkõige selle IIA lisa punkti 10,

võttes arvesse Belgia esitatud taotlust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punktis 8 on sätestatud püügipäevade maksimaalne arv, mille jooksul võivad ühenduse laevad, mille kogupikkus on vähemalt 10 meetrit ja mille pardal on traalid, ankurdatud põhjanoodad ja samalaadsed püügivahendid (v.a piimtraalid) võrgusilma suurusega vähemalt 70 mm või nakkevõrgud ja takervõrgud (v.a abarad), viibida Skagerrakis, ICES IV ja VIId püügipiirkonnas ning ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes 1. veebruarist 2007 kuni 31. jaanuarini 2008.

(2)

Määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punktiga 10 võimaldatakse komisjonil liikmesriigi taotluse korral ja pärast 1. jaanuari 2002 toimunud püügitegevuse alalise lõpetamise alusel eraldada täiendavaid merepäevi, mille jooksul selliseid püügivahendeid pardal hoidev laev võib viibida geograafilises piirkonnas.

(3)

Belgia esitas 29. juunil 2007 ja 2. oktoobril 2007 andmed, mille põhjal selgus, et 1. jaanuaril 2002 tegevuse lõpetanud laevade püügikoormus moodustas 2,15 % 2001. aasta püügikoormusest, mida kasutasid Belgia laevad, mis viibisid geograafilises piirkonnas ja mille pardal hoiti nakkevõrke ja takervõrke (v.a abarad), ja 41,96 % 2001. aasta püügikoormusest, mida kasutasid Belgia laevad, mis viibisid geograafilises piirkonnas ja mille pardal hoiti traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (v.a piimtraalid) võrgusilma suurusega vähemalt 70 mm.

(4)

Esitatud andmeid silmas pidades tuleks määruse (EÜ) nr 41/2007 artikli 7 kohaldamisajaks, st 1. veebruarist 2007 kuni 31. jaanuarini 2008 eraldada Belgiale vastavas geograafilises piirkonnas (tervikuna või osana) 3 täiendavat merepäeva laevade jaoks, mille pardal hoitakse nakkevõrke ja takervõrke (v.a abarad), 86 täiendavat merepäeva laevade jaoks, mille pardal hoitakse traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (v.a piimtraalid) võrgusilma suurusega vähemalt 70 mm ja alla 90 mm, 88 täiendavat merepäeva laevade jaoks, mille pardal hoitakse traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (v.a piimtraalid) võrgusilma suurusega vähemalt 90 mm ja alla 100 mm, ning 40 täiendavat merepäeva laevade jaoks, mille pardal hoitakse traale, ankurdatud põhjanootasid ja samalaadseid püügivahendeid (v.a piimtraalid) võrgusilma suurusega vähemalt 100 mm.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Püügipäevade maksimaalset arvu, mille jooksul võivad Belgia lipu all sõitvad laevad, mille pardal hoitakse määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punkti 4.1 alapunkti c alapunktides i–iv loetletud püügivahendeid, viibida Skagerrakis, ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes ning ICES IV ja VIId püügipiirkonnas, nagu on sätestatud kõnealuse lisa I tabelis olukordade jaoks, mille puhul ei kohaldata sama lisa punktis 8.1 loetletud eritingimusi, suurendatakse kolme merepäeva võrra.

2.   Püügipäevade maksimaalset arvu, mille jooksul võivad Belgia lipu all sõitvad laevad, mille pardal hoitakse määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punkti 4.1 alapunkti a alapunktis ii loetletud püügivahendeid, viibida ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes ja IV püügipiirkonnas, nagu on sätestatud kõnealuse lisa I tabelis olukordade jaoks, mille puhul ei kohaldata sama lisa punktis 8.1 loetletud eritingimusi, suurendatakse 86 merepäeva võrra.

3.   Püügipäevade maksimaalset arvu, mille jooksul võivad Belgia lipu all sõitvad laevad, mille pardal hoitakse määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punkti 4.1 alapunkti a alapunktis iii loetletud püügivahendeid, viibida ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes ning IV ja VIId püügipiirkonnas, nagu on sätestatud kõnealuse lisa I tabelis olukordade jaoks, mille puhul ei kohaldata sama lisa punktis 8.1 loetletud eritingimusi, suurendatakse 88 merepäeva võrra.

4.   Püügipäevade maksimaalset arvu, mille jooksul võivad Belgia lipu all sõitvad laevad, mille pardal hoitakse määruse (EÜ) nr 41/2007 IIA lisa punkti 4.1 alapunkti a alapunktides iv ja v loetletud püügivahendeid, viibida ICES IIa püügipiirkonna EÜ vetes ning IV ja VIId püügipiirkonnas ja Skagerrakis, nagu on sätestatud kõnealuse lisa I tabelis olukordade jaoks, mille puhul ei kohaldata sama lisa punktis 8.1 loetletud eritingimusi, suurendatakse 40 merepäeva võrra.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Belgia Kuningriigile.

Brüssel, 20. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 898/2007 (ELT L 196, 28.7.2007, lk 22).


16.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 13/29


KOMISJONI OTSUS,

20. detsember 2007,

millega muudetakse otsust 2004/452/EÜ, millega kehtestatakse asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6554 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/52/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta, (1) eelkõige selle artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. mai 2002. aasta määruses (EÜ) nr 831/2002, millega rakendatakse ühenduse statistikat käsitlevat nõukogu määrust (EÜ) nr 322/97 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil, (2) on seatud eesmärgiks kehtestada tingimused, mille alusel võib lubada ühenduse ametiasutusele edastatud konfidentsiaalseid andmeid kasutada teaduslikul eesmärgil statistiliste järelduste tegemiseks, ning eeskirjad ühenduse ja liikmesriikide ametiasutuste koostöö kohta sellise juurdepääsu hõlbustamiseks.

(2)

Komisjoni otsusega 2004/452/EÜ (3) on kehtestatud asutuste nimekiri, mille teadlastele võimaldatakse juurdepääs konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil.

(3)

California Ülikooli Rady Ärikooli (The Rady School of Management at the University of California, San Diego, Ameerika Ühendriigid) loetakse nõutud tingimustele vastavaks asutuseks ja see tuleks seetõttu lisada komisjoni määruse (EÜ) nr 831/2002 artikli 3 lõike 1 punktis e osutatud asutuste, organisatsioonide ja institutsioonide nimekirja.

(4)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas statistilise konfidentsiaalsuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/452/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA


(1)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1. Määrust on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 133, 18.5.2002, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1000/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 7).

(3)  ELT L 156, 30.4.2004, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/678/EÜ (ELT L 280, 24.10.2007, lk 22).


LISA

„LISA

ASUTUSED, MILLE TEADLASTELE VÕIMALDATAKSE TEADUSLIKUL EESMÄRGIL JUURDEPÄÄS KONFIDENTSIAALSETELE ANDMETELE

Euroopa Keskpank

Hispaania Keskpank

Itaalia Keskpank

Cornelli Ülikool (New Yorgi osariik, Ameerika Ühendriigid)

New Yorgi ülikooli Baruchi kolledži politoloogia osakond (New Yorgi osariik, Ameerika Ühendriigid)

Saksamaa Keskpank

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi tööhõive analüüsi üksus

Tel Avivi Ülikool (Iisrael)

Maailmapank

Princetoni Ülikooli Woodrow Wilsoni avalike ja rahvusvaheliste suhete kooli rahvatervise ja heaolu keskus (Center of Health and Wellbeing – CHW), New Jersey, Ameerika Ühendriigid

Chicago Ülikool (Illinoisi osariik, Ameerika Ühendriigid)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Kanada statistikaameti pere- ja tööhõiveuuringute osakond (Family and Labour Studies Division of Statistics), Ottawa, Ontario, Kanada

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektoraadi ökonomeetria ja pettusevastase tegevuse statistikaalase toetuse üksus

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektoraadi Euroopa teadusruumi toetusüksus

Yorgi Ülikooli Atkinsoni humanitaar- ja kutseõppe teaduskonna sotsiaalteaduste osakonna Kanada uuringute õppetool (The Kanada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York), Ontario, Kanada

Illinoisi Ülikool Chicagos (UIC) (Chicago, Ameerika Ühendriigid)

California Ülikooli Rady Ärikool (Rady School of Management at the University of California), San Diego, Ameerika Ühendriigid”