ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 334

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
19. detsember 2007


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/817/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

1

Kirjavahetus

3

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise Leping

7

 

 

2007/818/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

25

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping

26

 

 

2007/819/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

45

Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping

46

 

 

2007/820/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

65

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping

66

 

 

2007/821/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

84

Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

85

 

 

2007/822/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

96

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

97

 

 

2007/823/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

108

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

109

 

 

2007/824/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

120

Kirjavahetus

121

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

125

 

 

2007/825/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

136

Euroopa ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

137

 

 

2007/826/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

148

Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping

149

 

 

2007/827/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 22. november 2007, Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

168

Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

169

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/1


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/817/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 punkti 3 alapunkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga läbirääkimisi ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ühenduse seisukoha esitamiseks ette lihtsustatud kord.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 loodud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


KIRJAVAHETUS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ja

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK,

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserändega,

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist ja 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist,

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

VÕTTES ARVESSE stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu (1) artikli 76 lõiget 2, millega kohustatakse lepinguosalisi sõlmima nõudmise korral tagasivõtulepingu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja ühendus;

b)

„tagasivõtmine” — nende isikute (taotluse saanud riigi kodanikud, kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud) üleandmine taotluse esitanud riigist taotluse saanud riigile, kes on käesoleva lepingu kohaselt ebaseaduslikult ületanud piiri, viibinud või elanud taotluse esitanud riigis;

c)

„endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik” — isik, kellel on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusaktide kohaselt selle riigi kodakondsus;

d)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

e)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

f)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mõne liikmesriigi kodakondsus;

g)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

h)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

i)

„viisa” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või ühe liikmesriigi välja antud luba või vastu võetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat.

j)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

k)

„taotluse saanud riik või taotlust vastuvõttev riik” — riik (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohase transiiditaotlus;

l)

„pädev asutus” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

m)

„piiriala” — kuni 30-kilomeetrine ala alates liikmesriigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelisest maismaapiirist, samuti liikmesriigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvaheliste lennujaamade territooriumid;

n)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki.

I JAGU

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud.

2.   Võimaluse korral võtab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik samal ajal tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute kuni 18-aastased alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui see liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 30 päeva. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi kasutamisega (2).

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud elamisluba või

b)

sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

taotluse esitanud liikmesriigi väljaantud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil või on selle läbinud või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil või on selle läbinud.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik võtab liikmesriigi taotlusel tagasi endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanikud, kellel ei ole muud kodakondsust ning kelle sünnikoht ja alaline elukoht oli 8. septembri 1991. aasta seisuga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil.

4.   Pärast seda, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud riik vajadusel asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi (2).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Võimaluse korral võtab liikmesriik samal ajal tagasi ka

lõikes 1 nimetatud isikute kuni 18-aastased alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saamida, välja arvatud juhul, kui tal on endal endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil elamise õigus.

3.   Liikmesriik võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemist, kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse saanud liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 30 päeva. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab taotluse saanud liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et kõnealused isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik on kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule välja andnud viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi välja andnud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui ühtegi sellist dokumenti ei ole esitada, on lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vajadusel asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui artikli 6 lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument või vajadusel taotlust vastu võtva riigi kehtiv viisa või elamisluba.

3.   Kui taotlust esitava riigi piirialal (sealhulgas lennujaamad) on kinni peetud isik, kes on riiki sisenenud otse taotlust vastu võtva riigi territooriumilt ja kes on ületanud piiri ebaseaduslikult, võib taotlust esitav riik esitada tagasivõtmistaotluse 2 tööpäeva jooksul pärast kõnealuse isiku kinnipidamist (kiirmenetlus).

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1.   Tagasivõtmistaotluses tuleks võimaluse korral esitada järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht ja tema vanemate andmed) ning vajadusel alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus;

c)

asjaomase isiku foto.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluse tavavorm on lisatud käesolevale lepingule 6. lisana.

Artikkel 8

Kodakondsuse tõendamine

1.   Ilma et see piiraks vastavate asjaomaste riigisiseste õigusaktide kohaldamist, võib vastavalt artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 tõendada kodakondsust käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentidega. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Selliste tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud liikmesriigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab samuti prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

4.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 5. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

5.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 5. lisas loetletud dokumenti, korraldavad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Tagasivõtmistaotlusele vastatakse kirjalikult

2 tööpäeva jooksul juhul, kui taotlus on esitatud kiirmenetluse raames (artikli 6 lõige 3);

14 kalendripäeva jooksul kõikidel muudel juhtudel.

Nimetatud tähtaegu hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul vastust ei saabu, peetakse üleandmine kokkulepituks.

3.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

4.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja aegumist antakse kõnealune isik viivitamata ja hiljemalt kolme kuu jooksul üle. Taotluse esitanud riigi palvel pikendatakse eespool nimetatud tähtaega aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Isiku üleandmisele eelneb endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja asjakohase liikmesriigi pädevate asutuste kirjalik kokkulepe üleandmise korra kohta; kokkuleppes määratakse kindlaks üleandmise kuupäev, piiriületuspunkt, võimalik saatemeeskond ja muud üleandmist käsitlevad üksikasjad.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning selleks võib kasutada regulaar- või tellimuslende. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või mis tahes liikmesriikide volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse tagasivõetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta kogu olemasolev teave.

IV JAGU

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhtudega, kus nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Juhul kui on tagatud edasisõit muudes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigis, lubab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik liikmesriigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik võimaldab endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või liikmesriik võib transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikule on määratud taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik või liikmesriik võib tühistada iga väljaantud loa, kui hiljem ilmnevad või selguvad käesoleva artikli lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu- või maismaatransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed/nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 7. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki 5 kalendripäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulud tagasi, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi riigisiseseid õigusakte ja juhul kui andmetöötlejaks on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (3) ning nimetatud direktiivi alusel selle liikmesriigi vastuvõetud riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid tuleb koguda seaduslikult ainult käesoleva lepingu rakendamisega seoses ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja marsruudid;

muu teave, mis on vajalik tagasisaadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii edastav asutus kui ka vastuvõttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

nõude esitamisel teavitab vastuvõttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 17

Sõltumatuse tingimus

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige:

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised asutavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu rakendamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mida on koostanud liikmesriigid ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomiteesse kuuluvad ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esindajad, ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlusel koostavad endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ning liikmesriik rakendusprotokolli, mis sisaldab eeskirju:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramise ja kontaktandmete vahetamise ning suhtluskeele kohta;

b)

kiirmenetluse korras tagasipöördumise tingimuste kohta;

c)

saatemeeskonnaga naasmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

d)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–5. lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 18 osutatud tagasivõtmise ühiskomiteele.

3.   Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb.

Artikkel 20

Suhe liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsetesse tagasivõtulepingutesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete kokkulepete või korralduste suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 19 kohaselt üksikute liikmesriikide ning endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui artikli 21 lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil ning territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 22

Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3.   Käesolev leping on sõlmitud piiramata ajaks.

4.   Kumbki lepinguosaline võib pärast teise lepinguosalise teavitamist ja pärast artiklis 18 nimetatud ühiskomiteega eelnevalt konsulteerimist ajutiselt peatada täielikult või osaliselt käesoleva lepingu rakendamise kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Lepingu peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast kõnealuse teate esitamist.

Artikkel 23

Lisad

1.–7. lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.


(1)  ELT L 84, 20.3.2004.

(2)  Kooskõlas ELi nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

1. LISA

Üldnimekiri kodakondsust tõendavatest dokumentidest (artikli 2 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 8 lõige 1)

Pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass/erakorraline pass);

isikutunnistus (sealhulgas ajutine või esialgne isikutunnistus);

sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart;

kodakondsuse tunnistus, millele lisaks esitatakse muu isikut tõendav dokument, mis sisaldab isiku fotot.

2. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kodakondsust prima facie tõendavate dokumentidena (artikli 2 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 8 lõige 2)

Käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

teenistusraamat või selle koopia;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

usaldusväärsete tunnistajate ametlikud ütlused;

asjaomase isiku ütlused ja tema räägitav keel, sealhulgas juhul, kui viimane on kindlaks tehtud ametliku testi abil. Käesoleva lisa kohaldamisel on „ametlik test” test, mille on tellinud või korraldanud taotluse esitanud riigi ametivõimud ja mille on kinnitanud taotluse saanud riik;

muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust;

1. lisas loetletud dokumendid, mis on aegunud.

3. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimusi tõendavate dokumentidena (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 1)

Asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt foto);

taotluse saanud riigi väljaantud kehtiv dokument (nt viisa ja/või elamisluba) kõnealuse riigi territooriumil viibimise lubamiseks;

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

ametlikud kinnitused, mida on andnud eeskätt piirivalveametnikud, kes võivad tunnistada asjaomase isiku piiri ületamist.

4. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mida käsitatakse kolmanda riigi kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimusi prima facie tõendavate dokumentidena (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1 ja artikli 9 lõige 2)

Ütlused pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kohta, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni esitatud teave, mis käsitleb isiku identifitseerimist ja/või viibimist territooriumil,

dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaart, auto rendileping, krediitkaardi kviitung jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

5. LISA

Nimekiri dokumentidest, mida käsitatakse endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimusi prima facie tõendatavate dokumentidena (artikli 3 lõige 3 ja artikli 9 lõige 4)

Endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud sünnitunnistus või selle koopia;

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud ametlikud dokumendid või nende koopia, kus on kirjas sünnikoht ja/või alaline elukoht vastavalt artikli 3 lõikele 3;

muud dokumendid või tunnistused või nende koopia, millest nähtub, et sünnikoht ja/või alaline elukoht on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumil;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

6. LISA

Image

Image

Image

7. LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 2 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 2 KOHTA

Kõnealuste sätete kohaldamisel püüavad lepinguosalised võtta nõuetekohaseid meetmeid, et tagada võimaluse korral perekonna ühtsus ja terviklikkus. Sel eesmärgil peaksid lepinguosalised tegema kõik endast oleneva, et võtta perekonnaliikmed tagasi mõistliku aja jooksul.

Artiklis 18 nimetatud ühiskomitee peaks eriti jälgima perekonna ühtsuse ja terviklikkuse põhimõtte kohaldamist.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 3 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 3 KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja liikmesriikide kodakondsusseaduste kohaselt ei ole võimalik Euroopa Liidu ega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsust ära võtta.

Lepinguosalised lepivad kokku, et konsulteerivad üksteisega õigeaegselt, kui nimetatud õiguslik olukord peaks muutuma.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLITE 3 JA 5 KOHTA

Lepinguosalised püüavad saata isiku päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta lepinguosalise territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja Taani Kuningriik sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahelisi tihedaid suhteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riikide ühinemist Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ning Island ja Norra sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ja Šveits on sõlminud lepingu Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et pärast kõnealuse ühinemislepingu jõustumist sõlmib endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik tagasivõtulepingu Šveitsiga käesoleva lepinguga samadel tingimustel.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/25


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/818/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 punkti 3 alapunkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Montenegro Vabariigiga läbirääkimisi ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 loodud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ja

MONTENEGRO VABARIIK (edaspidi „Montenegro”),

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserändega,

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Montenegro või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega Montenegro õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist ja 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist,

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — Montenegro ja ühendus;

b)

„Montenegro kodanik” — isik, kellel on Montenegro Vabariigi õigusaktide kohaselt selle riigi kodakondsus;

c)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

d)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

e)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui Montenegro või mõne liikmesriigi kodakondsus;

f)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

g)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Montenegro või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

h)

„viisa” — Montenegro või ühe liikmesriigi välja antud luba või vastu võetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat;

i)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (Montenegro või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

j)

„taotluse saanud riik või taotlust vastu võttev riik” — riik (Montenegro või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohane transiiditaotlus;

k)

„pädev asutus” — Montenegro või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

l)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki;

m)

„tagasivõtmine” — nende isikute (taotluse saanud riigi kodanikud, kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud) üleandmine taotluse esitanud riigist taotluse saanud riigile, kes on käesoleva lepingu kohaselt ebaseaduslikult ületanud piiri, viibinud või elanud taotluse esitanud riigis.

I JAGU

MONTENEGRO TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Montenegro võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on Montenegro kodanikud.

2.   Montenegro võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda Montenegro territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Montenegro võtab tagasi ka isikud, kes on jäetud ilma või kes on loobunud Montenegro kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui see liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda kui Montenegro on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Montenegro pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasi võetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga vähemalt kolm kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab Montenegro pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui Montenegro ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi kasutamisega (1).

5.   Kui tagasi võetaval isikul on lisaks Montenegro kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Montenegro võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või Montenegro välja antud elamisluba või

b)

sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast Montenegro territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana Montenegro rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on Montenegro välja antud viisa või elamisluba, mille kehtivusaeg on pikem kui taotluse esitanud liikmesriigi välja antud viisal või elamisloal, või

taotluse esitanud liikmesriigi välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust.

3.   Montenegro võtab liikmesriigi taotlusel tagasi kõik endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanikud, kellel ei ole muud kodakondsust ning kelle sünnikoht ja alaline elukoht oli 27. aprilli 1992. aasta seisuga Montenegro territooriumil, eeldusel et Montenegro ametiasutused kinnitavad tagasivõtmistaotluse esitamisel viimast tingimust.

4.   Pärast seda kui Montenegro on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud liikmesriik asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi (1).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Montenegro taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Montenegro territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Liikmesriik võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal Montenegro territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse saanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal Montenegro territooriumil elamise õigus.

3.   Sama kohaldatakse isikute suhtes, kes on jäetud ilma või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast Montenegro territooriumile sisenemist, kui Montenegro ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse saanud liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasi võetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga vähemalt kolm kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab Montenegro, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Montenegro taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Montenegro territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, juhul kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi välja antud elamisluba või

b)

sisenesid Montenegro territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

Montenegro on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba, mille kehtivusaeg on pikem kui Montenegro välja antud viisal või elamisloal, või

Montenegro välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui ühtegi sellist dokumenti ei ole esitada, on lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Montenegro asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasi võetaval isikul on kehtiv reisidokument või vajaduse korral taotlust vastu võtva riigi kehtiv viisa või elamisluba.

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1.   Tagasivõtmistaotlus peab sisaldama järgmist teavet:

a)

asjaomase isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht) ning vajaduse korral alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus;

c)

tagasi võetava isiku foto.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluse tavavorm on lisatud käesolevale lepingule 6. lisana.

Artikkel 8

Kodakondsuse tõendamine

1.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab tõendada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Montenegro vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Montenegro vastastikku kodakondsust, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud riigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral viivitamata ja hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasi võetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ja Montenegro, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel loevad liikmesriigid ja Montenegro tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab samuti prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

4.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu lisas 5a loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Montenegro tunnustab selliseid tõendeid, ilma et edasine uurimine oleks nõutav, tingimusel et Montenegro ametiasutused võivad tagasivõtmistaotluse esitamisel kinnitada, kus asjaomane isik 27. aprilli 1992. aasta seisuga alaliselt elas.

5.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi endiste kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu lisas 5b loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel loeb Montenegro tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

6.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi lisades 5a ja 5b loetletud dokumenti, korraldavad Montenegro pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Kõikidel juhtudel vastatakse tagasivõtmistaotlusele kirjalikult 12 kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtaega hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul vastust ei saabu, peetakse üleandmine kokkulepituks.

3.   Kui taotlusele ei saa 12 kalendripäeva jooksul vastata õiguslike või praktiliste takistuste tõttu, pikendatakse ettenähtud ajavahemikku põhjendatud taotluse esitamisel maksimaalselt kuue kalendripäeva võrra. Kui nimetatud tähtaja jooksul tagasivõtmistaotlusele ei vastata, loetakse üleviimine kokkulepituks.

4.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

5.   Pärast nõusoleku andmist või vajaduse korral pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja aegumist antakse kõnealune isik kolme kuu jooksul üle. Taotluse esitanud riigi palvel võib eespool nimetatud tähtaega pikendada aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Isiku üleandmisele eelneb Montenegro ja asjakohase liikmesriigi pädevate asutuste kirjalik kokkulepe üleandmise korra kohta; kokkuleppes määratakse kindlaks üleandmise kuupäev, piiriületuspunkt, võimalik saatemeeskond ja muud üleandmist käsitlevad üksikasjad.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu-, mere- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma Montenegro või liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning selleks võib kasutada regulaar- või tellimuslende. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on Montenegro või mis tahes liikmesriikide volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasi võetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse tagasi võetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta kogu olemasolev teave.

IV JAGU

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja Montenegro piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhtudega, kus nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Juhul kui on tagatud edasisõit muudes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigis, lubab Montenegro liikmesriigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik võimaldab Montenegro taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti.

3.   Montenegro või liikmesriik võib transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule on määratud taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Montenegro või liikmesriik võib tühistada iga väljaantud loa, kui hiljem ilmnevad või selguvad lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu-, mere- või maismaatransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed/nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 7. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki viie kalendripäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja, või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transpordiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasi võetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasi võetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulud tagasi, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et Montenegro või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul Montenegro riigisiseseid õigusakte ja juhul kui andmetöötlejaks on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (2) ning nimetatud direktiivi alusel selle liikmesriigi vastu võetud riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid tuleb koguda seaduslikult ainult käesoleva lepingu rakendamisega seoses ning edastav asutus ja vastu võttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, välja andnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja marsruudid;

muu teave, mis on vajalik tagasi saadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii edastav asutus kui ka vastu võttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

nõude esitamisel teavitab vastu võttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

edastavad ja vastu võtvad asutused on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 17

Sõltumatuse tingimus

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega Montenegro õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige:

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised asutavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu rakendamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mille on koostanud liikmesriigid ja Montenegro vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomiteesse kuuluvad ühenduse ja Montenegro esindajad, ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või Montenegro taotlusel koostavad Montenegro ja liikmesriik rakendusprotokolli, mis sisaldab eeskirju:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramise ja kontaktandmete vahetamise kohta;

b)

saatemeeskonnaga naasmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

c)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–5. lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 18 osutatud tagasivõtmise ühiskomiteele.

3.   Montenegro nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb, eeldusel et neid on praktiliselt võimalik kohaldada.

Artikkel 20

Suhe liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsetesse tagasivõtulepingutesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete kokkulepete või korralduste suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 19 kohaselt üksikute liikmesriikide ning Montenegro vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut Montenegro territooriumil ning territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 22

Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3.   Käesolev leping on sõlmitud piiramata ajaks.

4.   Kumbki lepinguosaline võib pärast teise lepinguosalise teavitamist ja pärast artiklis 18 nimetatud ühiskomiteega eelnevalt konsulteerimist ajutiselt peatada täielikult või osaliselt käesoleva lepingu rakendamise kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Lepingu peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast kõnealuse teate esitamist.

Artikkel 23

Lisad

1.–7. lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Kooskõlas ELi nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

1. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 1)

Juhul kui taotluse saanud riik on üks liikmesriikidest:

pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass ning samuti lapse pass);

igasugune isikutunnistus (sealhulgas ajutine või esialgne isikutunnistus);

teenistusraamat ja sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart.

Juhul kui taotluse saanud riik on Montenegro:

Montenegro Vabariigi siseministeeriumi pärast 15. juunit 1997 välja antud reisidokument (kodanikupass ja rühmapass, nn sinine pass), Montenegro Vabariigi välisministeeriumi välja antud reisidokument (diplomaatiline pass ja teenistuspass) ja reisidokument, mis antakse välja kooskõlas uue reisidokumentide seadusega;

Montenegro Vabariigi siseministeeriumi pärast 1. maid 1994 välja antud isikutunnistus ja isikutunnistus, mis antakse välja kooskõlas uue isikutunnistuste seadusega;

Montenegro sõjaväe teenistusraamat ja sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart.

2. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 2)

Juhul kui taotluse saanud riik on kas üks liikmesriikidest või Montenegro:

käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

taotluse saanud riigi välja antud muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust;

kodakondsuse tunnistus ja muud ametlikud dokumendid, milles on märgitud isiku kodakondsus või milles selgelt viidatakse sellele.

Juhul kui taotluse saanud riik on Montenegro:

Montenegro Vabariigi siseministeeriumi enne 15. juunit 1997 välja antud pass (nn punane pass) ja selle koopia;

Montenegro Vabariigi siseministeeriumi enne 1. maid 1994 välja antud isikutunnistus ja selle koopia.

3. LISA

ÜLDNIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 1)

Asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis-/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt foto);

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

ametlikud kinnitused, mida on andnud eeskätt piirivalveametnikud ja teised tunnistajad, kes võivad tunnistada asjaomase isiku piiri ületamist.

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil.

4. LISA

ÜLDNIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 2)

Pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kirjeldus, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni (nt ÜRO pagulaste ülemvolinik) esitatud teave, mis käsitleb isiku identifitseerimist ja/või viibimist territooriumil;

pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus/selgitused andmete kohta;

dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaart, autorendileping, krediitkaardi kviitung jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid.

5. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE ENDISE JUGOSLAAVIA SOTSIALISTLIKU FÖDERATIIVSE VABARIIGI KODANIKE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE VÕI PRIMA FACIE TÕENDATAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 3, ARTIKLI 9 LÕIGE 4 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 5)

Lisa 5a (tõenditena käsitatavad dokumendid)

Endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi välja antud sünnitunnistus või selle koopia;

Montenegro, endise Jugoslaavia Liitvabariigi, Serbia ja Montenegro liitriigi või endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi välja antud ametlikud dokumendid või nende koopia, kus on kirjas sünnikoht ja/või alaline elukoht vastavalt artikli 3 lõikele 3.

Lisa 5b (prima facie tõenditena käsitatavad dokumendid)

Muud dokumendid või tunnistused või nende koopia, millest nähtub, et sünnikoht ja/või alaline elukoht on Montenegro territooriumil;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

6. LISA

Image

Image

Image

7. LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 4 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 4 KOHTA

Kuni Montenegro Vabariigi diplomaatilise ja konsulaaresinduse loomiseni ELi liikmesriikide territooriumil annab artikli 2 lõikes 4 sätestatud reisidokumendi välja vastavalt Montenegro Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi artiklile 6 Serbia Vabariigi diplomaatiline või konsulaaresindus või Montenegrot esindava muu riigi diplomaatiline või konsulaaresindus.

Juhul kui taotluse saanud liikmesriigil puudub diplomaatiline või konsulaaresindus Montenegro Vabariigis, annab artikli 4 lõikes 4 sätestatud reisidokumendi välja taotluse saanud liikmesriiki esindava liikmesriigi diplomaatiline või konsulaaresindus. Reisidokument antakse välja taotluse saanud liikmesriigi nimel eelneva loa alusel.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLITE 3 JA 5 KOHTA

Lepinguosalised püüavad saata isiku päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta lepinguosalise territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 3 LÕIKE 1 KOHTA

Lepinguosalised lepivad kokku, et isiku „otse sisenemisega” Montenegro territooriumilt on nimetatud sätete tähenduses tegemist siis, kui isik on sisenenud liikmesriigi territooriumile õhu-, maismaa- või meretranspordiga ilma vahepeal kolmandasse riiki sisenemata. Kolmanda riigi läbimist transiitreisijana lennujaama kaudu ei käsitata riiki sisenemisena.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et Montenegro ja Taani sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahelisi tihedaid suhteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riikide ühinemist Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et Montenegro ning Island ja Norra sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ja Šveits on sõlminud lepingu Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et pärast kõnealuse ühinemislepingu jõustumist sõlmib Montenegro tagasivõtulepingu Šveitsiga käesoleva lepinguga samadel tingimustel.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/45


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/819/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 punkti 3 alapunkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Serbia Vabariigiga läbirääkimisi ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Kõnealune leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ettenähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 loodud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute

TAGASIVÕTMISE LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ja

SERBIA VABARIIK (edaspidi „Serbia”),

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserändega;

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Serbia või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti;

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega Serbia õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist ja 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist;

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — Serbia ja ühendus;

b)

„Serbia kodanik” — isik, kellel on Serbia Vabariigi õigusaktide kohane Serbia kodakondsus;

c)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

d)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

e)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui Serbia või mõne liikmesriigi kodakondsus;

f)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

g)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Serbia või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

h)

„viisa” — Serbia või ühe liikmesriigi väljaantud luba või vastu võetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat;

i)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (Serbia või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

j)

„taotluse saanud riik või taotlust vastuvõttev riik” — riik (Serbia või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohane transiiditaotlus;

k)

„pädev asutus” — Serbia või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

l)

„piiriala” — kuni 30kilomeetrine ala alates liikmesriigi ja Serbia vahelisest maismaapiirist, samuti liikmesriigi ja Serbia rahvusvaheliste lennujaamade territooriumid;

m)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki.

I JAGU

SERBIA TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Serbia võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on Serbia kodanikud.

2.   Serbia võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda Serbia territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Serbia võtab tagasi ka isikud, kes on loobunud Serbia kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui Serbia on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Serbia pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 3 kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab Serbia pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui Serbia ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi kasutamisega (1).

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks Serbia kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Serbia võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või Serbia väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast Serbia territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui:

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana Serbia rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on Serbia väljaantud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

taotluse esitanud liikmesriigi väljaantud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud Serbia territooriumil või on selle läbinud või

isik ei järgi mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud Serbia territooriumil või on selle läbinud.

3.   Serbia võtab liikmesriigi taotlusel tagasi endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanikud, kellel ei ole muud kodakondsust ning kelle sünnikoht ja alaline elukoht asus 27. aprilli 1992. aasta seisuga Serbia territooriumil.

4.   Pärast seda, kui Serbia on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud liikmesriik asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi (1).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Serbia taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Serbia territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on kõnealuse liikmesriigi kodanikud.

2.   Liikmesriik võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal Serbia territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse saanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal Serbia territooriumil elamise õigus.

3.   Liikmesriik võtab tagasi ka isikud, kes on jäetud ilma või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast Serbia territooriumile sisenemist, kui Serbia ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga vähemalt 3 kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab Serbia, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Serbia taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Serbia territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele õiguslikele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et kõnealused isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid Serbia territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui:

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

Serbia on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi väljaantud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

Serbia väljaantud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud või

isik ei järgi mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust ja asjaomane isik on viibinud taotluse saanud liikmesriigi territooriumil või on selle läbinud.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui ühtegi sellist dokumenti ei ole esitada, on lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Serbia asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument ja kui tegemist on kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikuga, siis ka taotlust vastu võtva riigi kehtiv viisa või elamisluba.

3.   Kui taotlust esitava riigi piirialal (sealhulgas lennujaamad) on kinni peetud isik, kes on riiki sisenenud otse taotlust vastu võtva riigi territooriumilt ja kes on ületanud piiri ebaseaduslikult, võib taotlust esitav riik esitada tagasivõtmistaotluse 2 tööpäeva jooksul pärast kõnealuse isiku kinnipidamist (kiirmenetlus).

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1.   Tagasivõtmistaotluses tuleks võimaluse korral esitada järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja -koht ning viimane elukoht) ning vajadusel alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise dokumendid või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus;

c)

tagasivõetava isiku foto.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluse tavavorm on lisatud käesolevale lepingule 6. lisana.

Artikkel 8

Kodakondsuse tõendamine

1.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab tõendada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Serbia vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ja Serbia vastastikku kodakondsust, välja arvatud juhul, kui nad suudavad tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud riigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ja Serbia, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel loevad liikmesriigid ja Serbia tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab samuti prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

4.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu lisas 5a loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Serbia tunnustab iga sellist tõendit ning edasine uurimine ei ole nõutav.

5.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu lisas 5b loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peab Serbia tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

6.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi lisades 5a ja 5b loetletud dokumenti, korraldavad Serbia pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt 3 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Tagasivõtmistaotlusele vastatakse kirjalikult

2 tööpäeva jooksul juhul, kui taotlus on esitatud kiirmenetluse raames (artikli 6 lõige 3);

10 kalendripäeva jooksul kõikidel muudel juhtudel.

Nimetatud tähtaegu hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul vastust ei saabu, peetakse üleandmine heakskiidetuks.

3.   Kui taotlusele ei saa 10 kalendripäeva jooksul vastata õiguslike või praktiliste takistuste tõttu, pikendatakse ettenähtud ajavahemikku põhjendatud taotluse esitamisel maksimaalselt 6 kalendripäeva võrra. Kui nimetatud tähtaja jooksul tagasivõtmistaotlusele ei vastata, loetakse üleviimine heakskiidetuks.

4.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

5.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja aegumist antakse kõnealune isik kolme kuu jooksul üle. Taotluse esitanud riigi palvel võib eespool nimetatud tähtaega pikendada aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Isiku üleandmisele eelneb Serbia ja asjakohase liikmesriigi pädevate asutuste kirjalik kokkulepe üleandmise korra kohta; kokkuleppes määratakse kindlaks üleandmise kuupäev, piiriületuspunkt, võimalik saatemeeskond ja muud üleandmist käsitlevad üksikasjad.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma Serbia või liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning selleks võib kasutada regulaar- või tellimuslende. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on Serbia või mis tahes liikmesriikide volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse tagasivõetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta kogu olemasolev teave.

IV JAGU

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja Serbia piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhtudega, kus nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Juhul kui on tagatud edasisõit muudes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigis, lubab Serbia liikmesriigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik võimaldab Serbia taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti.

3.   Serbia või liikmesriik võib transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikule on määratud taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Serbia või liikmesriik võib tühistada iga väljaantud loa, kui hiljem ilmnevad või selguvad käesoleva artikli lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu- või maismaatransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed/nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 7. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki 5 kalendripäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulud tagasi, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et Serbia või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul Serbia riigisiseseid õigusakte ja juhul kui andmetöötlejaks on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (2) ning nimetatud direktiivi alusel selle liikmesriigi vastuvõetud riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid tuleb koguda seaduslikult ainult käesoleva lepingu rakendamisega seoses ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja marsruudid;

muu teave, mis on vajalik tagasisaadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või edasise töötlemise eesmärkidega;

f)

nii edastav asutus kui ka vastuvõttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. Andmete parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest teavitatakse teist lepinguosalist;

g)

nõude esitamisel teavitavad vastuvõtvad ametivõimud edastavaid ametivõime edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Andmete edastamisel muudele asutustele on nõutav edastava asutuse eelnev nõusolek;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 17

Sõltumatuse tingimus

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega Serbia õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige:

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised asutavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu rakendamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mida on koostanud liikmesriigid ja Serbia vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomiteesse kuuluvad ühenduse ja Serbia esindajad, ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või Serbia taotlusel koostavad Serbia ja liikmesriik rakendusprotokolli, mis sisaldab eeskirju:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramise ja kontaktandmete vahetamise kohta;

b)

kiirmenetluse korras tagasipöördumise tingimuste kohta;

c)

saatemeeskonnaga naasmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

d)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–5. lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 18 osutatud tagasivõtmise ühiskomiteele.

3.   Serbia nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb.

Artikkel 20

Suhe liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsetesse tagasivõtulepingutesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete kokkulepete või korralduste suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 19 kohaselt üksikute liikmesriikide ning Serbia vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui artikli 21 lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut Serbia (3) territooriumil ning territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 22

Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks oma menetluste kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3.   Käesolev leping on sõlmitud piiramata ajaks.

4.   Kumbki lepinguosaline võib pärast teise lepinguosalise teavitamist ja pärast artiklis 18 nimetatud ühiskomiteega eelnevalt konsulteerimist ajutiselt peatada täielikult või osaliselt käesoleva lepingu rakendamise kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Lepingu peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast kõnealuse teate esitamist.

Artikkel 23

Lisad

1.–7. lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja serbia keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Kooskõlas ELi nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(3)  Serbia puhul määratakse territoriaalse kohaldatavuse ulatus kindlaks läbirääkimistel, ilma et see piiraks ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni 1244 kohaldamist.

1. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 1)

Juhul kui taotluse saanud riik on üks liikmesriikidest:

pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ning samuti lapse pass);

isikutunnistus (kaasa arvatud ajutine ja esialgne).

Juhul kui taotluse saanud riik on Serbia:

pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ning samuti lapse pass), mis on välja antud pärast 27. juulit 1996 kooskõlas 1996. aasta seadusega Jugoslaavia kodanike reisidokumentide kohta ja kõnealuse õigusakti muudatustele, mis tulenevad Serbia reisidokumentide uue seaduse vastuvõtmisest;

isikutunnistus, mis on välja antud pärast 1. jaanuari 2000.

2. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 2)

Juhul kui taotluse saanud riik on kas üks liikmesriikidest või Serbia:

käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

teenistusraamat ja sõjaväelase isikutunnistus;

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart;

kodakondsuse tunnistus ja muud ametlikud dokumendid, milles on märgitud isiku kodakondsus või milles selgelt viidatakse sellele;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

töötõend või selle koopia;

tunnistajate ütlused;

asjaomase isiku ütlused ja tema räägitav keel, sealhulgas juhul, kui viimane on kindlaks tehtud ametliku testi abil;

muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust.

Juhul kui taotluse saanud riik on Serbia:

pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ning samuti lapse pass), mis on välja antud ajavahemikul 27. aprill 1992 kuni 27. juuli 1996 ja selle koopia;

isikutunnistus, mis on välja antud ajavahemikul 27. aprill 1992 kuni 1. jaanuar 2000 ja selle koopia.

3. LISA

ÜLDNIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 1)

Asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt foto);

nimelised dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaart, auto rendileping, krediitkaardi kviitung jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid;

ametlikud kinnitused, mida on andnud eeskätt piirivalveametnikud, kes võivad tunnistada asjaomase isiku piiriületamist.

4. LISA

ÜLDNIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 2)

Asjaomase isiku kohtu- või haldusmenetluse käigus antud ametlik seletus;

tunnistajad, kes võivad tunnistada asjaomase isiku piiriületamist;

pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kirjeldus, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni (nt ÜRO pagulaste ülemvolinik) esitatud teave isiku isikusamasuse ja/või isiku territooriumil viibimise kohta;

pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus/selgitused andmete kohta;

asjaomase isiku ütlused.

5. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE ENDISE JUGOSLAAVIA SOTSIALISTLIKU FÖDERATIIVSE VABARIIGI KODANIKE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE VÕI PRIMA FACIE TÕENDATAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 3, ARTIKLI 9 LÕIGE 4 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 5)

Lisa 5a (tõenditena käsitatavad dokumendid)

Endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud sünnitunnistus või selle koopia;

Serbia, endise Jugoslaavia Liitvabariigi, Serbia ja Montenegro liitriigi või endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud ametlikud dokumendid, sealhulgas isikutunnistus või nende koopia, kus on kirjas sünnikoht ja/või alaline elukoht vastavalt artikli 3 lõikele 3.

Lisa 5b (prima facie tõenditena käsitatavad dokumendid)

Muud dokumendid või tunnistused või nende koopia, millest nähtub, et sünnikoht ja/või alaline elukoht on Serbia territooriumil;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

6. LISA

Image

Image

Image

7. LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON TAASINTEGREERIMISE KOHTA

Lepinguosalised tunnistavad vajadust taasintegreerida Serbia Vabariigi kodanikke tõhusalt ja jätkusuutlikult sotsiaalsesse ja majanduslikku ellu. Nad kinnitavad oma kavatsust suurendada oma panust, ka rahaliselt, sellise taasintegratsiooni toetuseks, võttes arvesse ühenduse selleks eesmärgiks olemasolevat rahalist abi.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 2 LÕIKE 3 JA ARTIKLI 4 LÕIKE 3 KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Serbia Vabariigi ja liikmesriikide kodakondsusseaduste kohaselt ei ole võimalik Euroopa Liidu ega Serbia Vabariigi kodakondsust ära võtta.

Lepinguosalised lepivad kokku, et konsulteerivad üksteisega õigeaegselt, kui nimetatud õiguslik olukord peaks muutuma.

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLITE 3 JA 5 KOHTA

Lepinguosalised püüavad saata isiku päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta lepinguosalise territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele.

SERBIA VABARIIGI DEKLARATSIOON KODAKONDSUSE KOHTA

Serbia Vabariik kinnitab, et kooskõlas Serbia Vabariigi kodakondsusseadusega (Serbia Vabariigi ametlik väljaanne, nr 135/04) ei saa Serbia Vabariigi kodanik loobuda Serbia Vabariigi kodakondsust juhul, kui kõnealune isik ei esita Serbia Vabariigi kodakondsusest loobumise taotluse esitamise ajal tõendit selle kohta, et talle antakse võõrriigi kodakondsus.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et Serbia Vabariik ja Taani sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahelisi tihedaid suhteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riikide ühinemist Schengeni acquis sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et Serbia Vabariik ning Island ja Norra sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ja Šveits on sõlminud lepingu Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis' sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et pärast kõnealuse ühinemislepingu jõustumist sõlmib Serbia Vabariik tagasivõtulepingu Šveitsiga käesoleva lepinguga samadel tingimustel.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/65


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/820/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 punkti 3 alapunkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Bosnia ja Hertsegoviinaga läbirääkimisi ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Kõnealusele lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette ühenduse seisukoha esitamiseks lihtsustatud kord.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt on Ühendkuningriik teatanud soovist osaleda käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ning ilma et see piiraks nimetatud protokolli artikli 4 kohaldamist, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 loodud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise

LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi „ühendus”)

ning

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA,

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd tõhusamaks võitlemiseks ebaseadusliku sisserändega,

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Bosnia ja Hertsegoviina või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti,

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega Bosnia ja Hertsegoviina õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist ja 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist,

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — Bosnia ja Hertsegoviina ning ühendus;

b)

„Bosnia ja Hertsegoviina kodanik” — isik, kellel on Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsus vastavalt kõnealuse riigi õigusele;

c)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

d)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

e)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui Bosnia ja Hertsegoviina või mõne liikmesriigi kodakondsus;

f)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

g)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Bosnia ja Hertsegoviina või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

h)

„viisa” — Bosnia ja Hertsegoviina või ühe liikmesriigi välja antud luba või vastu võetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat;

i)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (Bosnia ja Hertsegoviina või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

j)

„taotluse saanud riik või taotlust vastuvõttev riik” — riik (Bosnia ja Hertsegoviina või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohane transiiditaotlus;

k)

„pädev asutus” — Bosnia ja Hertsegoviina või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

l)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki.

I JAGU

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA TAGASIVÕTMISKOHUSTUS

Artikkel 2

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Bosnia ja Hertsegoviina võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud.

2.   Bosnia ja Hertsegoviina võtab tagasi ka

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda Bosnia ja Hertsegoviina territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Sama kohaldatakse isikute suhtes, kes on jäetud ilma või kes on loobunud Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui see liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui Bosnia ja Hertsegoviina on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Bosnia ja Hertsegoviina pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga 20 päeva. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab Bosnia ja Hertsegoviina pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui Bosnia ja Hertsegoviina ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi kasutamisega (1).

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Bosnia ja Hertsegoviina võtab liikmesriigi taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et

a)

sellistel isikutel on või oli riiki sisenedes Bosnia ja Hertsegoviina välja antud kehtiv viisa või elamisluba või

b)

nad sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana Bosnia ja Hertsegoviina rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on Bosnia ja Hertsegoviina välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

taotluse esitanud liikmesriigi välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida viisaga seotud tingimusi.

3.   Bosnia ja Hertsegoviina võtab liikmesriigi taotlusel tagasi endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanikud, kellel ei ole muud kodakondsust ning kelle sünnikoht ja alaline elukoht oli 6. aprilli 1992. aasta seisuga Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil.

4.   Pärast seda, kui Bosnia ja Hertsegoviina on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud riik asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtlustatud reisidokumendi (1).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Bosnia ja Hertsegoviina taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Bosnia ja Hertsegoviina territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Liikmesriik võtab tagasi ka

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul kui tal on endal Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil elamise õigus.

3.   Sama kohaldatakse isikute suhtes, kes on jäetud ilma või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast Bosnia ja Hertsegoviina territooriumile sisenemist, kui Bosnia ja Hertsegoviina ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga vähemalt kolm kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt välja antud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele kolmanda riigi kodakondsus, arvestab Bosnia ja Hertsegoviina, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Bosnia ja Hertsegoviina taotluse alusel käesolevas lepingus sätestamata vorminõudeid esitamata oma territooriumile tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Bosnia ja Hertsegoviina territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui on tõendatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et kõnealused isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid Bosnia ja Hertsegoviina territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

Bosnia ja Hertsegoviina on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

Bosnia ja Hertsegoviina välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui ühtegi sellist dokumenti ei ole esitada, on lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Bosnia ja Hertsegoviina asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument või isikutunnistus ja vajadusel taotlust vastu võtva liikmesriigi kehtiv viisa või elamisluba.

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1.   Tagasivõtmistaotluses tuleks võimaluse korral esitada järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht) ning vajadusel alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus;

c)

tagasivõetava isiku foto.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut selle teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluseks kasutatav ühine vorm on esitatud käesoleva lepingu 6. lisas.

Artikkel 8

Kodakondsuse tõendamine

1.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab tõendada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Kui nimetatud dokumendid esitatakse, tunnustavad liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina vastastikku kodakondsust ning täiendav kontrollimine ei ole vajalik. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Selliste dokumentide esitamisel käsitlevad liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina isiku kodakondsust tuvastatuna, kui nad ei suuda tõendada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud riigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Tõendid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga; seda ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina tingimused täidetuks, kui nad ei suuda tõendada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab samuti prima facie ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

4.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu lisas 5a loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Bosnia ja Hertsegoviina tunnustab iga sellist tõendit ning edasine uurimine ei ole nõutav.

5.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 3 endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi kodanike tagasivõtmise tingimuste prima facie olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu lisas 5b loetletud mis tahes dokumendiga; nimetatud tingimuste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel loeb Bosnia ja Hertsegoviina tingimused täidetuks, kui ta ei suuda tõendada vastupidist.

6.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi lisades 5a ja 5b loetletud dokumenti, korraldavad Bosnia ja Hertsegoviina pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Igal juhul tuleb tagasivõtmistaotlusele vastata kirjalikult kümne kalendripäeva jooksul. Nimetatud tähtaega hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui kindlaksmääratud tähtaja jooksul vastust ei saabu, peetakse üleandmine kokkulepituks.

3.   Kui taotlusele ei saa kümne kalendripäeva jooksul vastata õiguslike või praktiliste takistuste tõttu, pikendatakse ettenähtud ajavahemikku põhjendatud taotluse esitamisel maksimaalselt kuue kalendripäeva võrra. Kui nimetatud tähtaja jooksul tagasivõtmistaotlusele ei vastata, loetakse üleviimine kokkulepituks.

4.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

5.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja aegumist antakse kõnealune isik kolme kuu jooksul üle. Taotluse esitanud riigi palvel võib eespool nimetatud tähtaega pikendada aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Isiku üleandmisele eelneb Bosnia ja Hertsegoviina ning asjakohase liikmesriigi pädevate asutuste kirjalik kokkulepe üleandmise korra kohta; kokkuleppes määratakse kindlaks üleandmise kuupäev, piiriületuspunkt, võimalik saatemeeskond ja muud üleandmist käsitlevad üksikasjad.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu-, mere- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma Bosnia ja Hertsegoviina või liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning selleks võib kasutada regulaar- või tellimuslende. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on Bosnia ja Hertsegoviina või mis tahes liikmesriikide volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning taotluse saanud riik edastab tagasivõetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta kogu olemasoleva teabe.

IV JAGU.

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina piiravad kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti juhtudega, mille puhul nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Juhul kui on tagatud edasisõit muudes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigis, lubab Bosnia ja Hertsegoviina liikmesriigi taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti ning liikmesriik võimaldab Bosnia ja Hertsegoviina taotlusel kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti.

3.   Bosnia ja Hertsegoviina või liikmesriik võib transiidist keelduda järgmistel juhtudel:

a)

kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine või ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikule on määratud taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Bosnia Hertsegoviina või liikmesriik võib tühistada iga väljaantud loa, kui hiljem ilmnevad või selguvad käesoleva artikli lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või tagasivõtmine sihtriigis ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu-, maismaa- või meretransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt eesnimi, perekonnanimi, sünninimi, muud kasutatud nimed/nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuspunkt, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluse esitanud riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 7. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki viie kalendripäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasivõtmisega seotud kulud tagasi, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Andmekaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et Bosnia ja Hertsegoviina või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul Bosnia ja Hertsegoviina riigisiseseid õigusakte ja juhul kui andmetöötlejaks on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (2) ning nimetatud direktiivi alusel selle liikmesriigi vastuvõetud riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid tuleb koguda seaduslikult ainult käesoleva lepingu rakendamisega seoses ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt eesnimed, perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed või nimed, mille all isikut tuntakse või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja marsruudid;

muu teave, mis on vajalik tagasisaadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii edastav asutus kui ka vastuvõttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

nõude esitamisel teavitab vastuvõttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 17

Sõltumatuse tingimus

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega Bosnia ja Hertsegoviina õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike lepingute alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised asutavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu rakendamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mida on koostanud liikmesriigid ning Bosnia ja Hertsegoviina vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomiteesse kuuluvad ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina esindajad, ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või Bosnia ja Hertsegoviina taotlusel koostavad Bosnia ja Hertsegoviina ning liikmesriik rakendusprotokolli, mis sisaldab järgmisi eeskirju:

a)

pädevate ametivõimude piiriületuspunktide määramise ning kontaktpunktide muutmise kohta;

b)

saatemeeskonnaga naasmiste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

c)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–5. lisas loetletutele.

2.   Lõikes 1 osutatud rakendusprotokollid jõustuvad alles pärast seda, kui nendest on teatatud artiklis 18 osutatud tagasivõtmise ühiskomiteele.

3.   Bosnia ja Hertsegoviina nõustub rakendama ühe liikmesriigiga koostatud rakendusprotokolli mis tahes sätet ka suhetes mis tahes teise liikmesriigiga, kui viimane seda taotleb.

Artikkel 20

Suhe liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsetesse tagasivõtulepingutesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesolev leping ülimuslik mis tahes kahepoolsete kokkulepete või korralduste suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 19 kohaselt üksikute liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga.

VIII JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Territoriaalne kohaldatavus

1.   Kui käesoleva artikli lõikest 2 ei tulene teisiti, kohaldatakse käesolevat lepingut Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil ning territooriumil, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut.

2.   Käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi territooriumil.

Artikkel 22

Jõustumine, kestus ja lõpetamine

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks oma menetluse kohaselt.

2.   Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlus on lõpule viidud.

3.   Käesolev leping on sõlmitud piiramata ajaks.

4.   Kumbki lepinguosaline võib pärast teise lepinguosalise teavitamist ja pärast artiklis 18 nimetatud ühiskomiteega konsulteerimist ajutiselt peatada täielikult või osaliselt käesoleva lepingu rakendamise kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Lepingu peatamine jõustub kaks päeva pärast kõnealuse teate edastamist.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast kõnealuse teate esitamist.

Artikkel 23

Lisad

1.–7. lisa moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Kooskõlas ELi nõukogu 30. novembri 1994. aasta soovituses kehtestatud vormiga.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

1. LISA

NENDE DOKUMENTIDE ÜLDNIMEKIRI, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 1)

Pass või reisidokument (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass ning samuti lapse pass);

isikutunnistus (kaasa arvatud ajutine ja esialgne ning sõjaväelase isikutunnistus);

meremehe teenistusraamat ja kapteni teenistuskaart;

kodakondsuse tunnistus ja muud ametlikud dokumendid, mis esitatakse lisaks ametlikule fotoga dokumendile ja milles on märgitud isiku kodakondsus või milles viidatakse sellele.

2. LISA

NENDE DOKUMENTIDE ÜLDNIMEKIRI, MIDA KÄSITATAKSE KODAKONDSUST PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 2 LÕIGE 1, ARTIKLI 4 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 8 LÕIGE 2)

Käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide koopiad;

juhiluba või selle koopia;

sünnitunnistus või selle koopia;

töötõend või selle koopia;

tunnistajate ütlused;

asjaomase isiku ütlused ja tema räägitav keel, sealhulgas juhul, kui viimane on kindlaks tehtud ametliku testi abil;

muud dokumendid, mille abil võib tõendada asjaomase isiku kodakondsust.

3. LISA

NENDE DOKUMENTIDE ÜLDNIMEKIRI, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 1)

Asjaomase isiku reisidokumendis olevad saabumis/lahkumistemplid või samalaadsed märked või saabumise/lahkumise muud tõendid (nt foto);

dokumendid, tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, avalik-õiguslike/eraasutuste sissepääsukaart, auto rendileping, krediitkaardi kviitung jne), millest nähtub selgelt, et asjaomane isik elas taotluse saanud riigi territooriumil;

nimeline pilet ja/või lennu-, rongi-, bussi- või laevareisijate nimekiri, mis näitab asjaomase isiku viibimist ja tema marsruuti taotluse saanud riigi territooriumil;

teave, mis tõendab, et asjaomane isik on kasutanud kulleri- või reisibüroo teenuseid;

ametlikud ütlused, mida on muu hulgas andnud piirivalveametnikud ja muud tunnistajad, kes võivad tunnistada, et asjaomane isik ületas piiri;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

4. LISA

NENDE DOKUMENTIDE ÜLDNIMEKIRI, MIDA KÄSITATAKSE KOLMANDA RIIGI KODANIKE JA KODAKONDSUSETA ISIKUTE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 1, ARTIKLI 5 LÕIGE 1 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 2)

Pärast taotluse esitanud riigi territooriumile sisenemist toimunud asjaomase isiku kinnipidamise koha ja muude asjaolude kirjeldus, mille on esitanud kõnealuse riigi ametiasutused;

rahvusvahelise organisatsiooni (nt ÜRO pagulaste ülemvolinik) esitatud teave isiku isikusamasuse ja/või isiku territooriumil viibimise kohta;

pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus/selgitused andmete kohta;

asjaomase isiku ütlused.

5. LISA

NIMEKIRI DOKUMENTIDEST, MIDA KÄSITATAKSE ENDISE JUGOSLAAVIA SOTSIALISTLIKU FÖDERATIIVSE VABARIIGI KODANIKE TAGASIVÕTMISE TINGIMUSI TÕENDAVATE VÕI PRIMA FACIE TÕENDAVATE DOKUMENTIDENA

(ARTIKLI 3 LÕIGE 3, ARTIKLI 9 LÕIGE 4 JA ARTIKLI 9 LÕIGE 5)

Lisa 5a (tõenditena käsitatavad dokumendid)

Endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud sünnitunnistus või selle koopia;

Bosnia ja Hertsegoviina või endise Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi väljaantud ametlikud dokumendid või nende koopia, kus on kirjas sünnikoht ja/või alaline elukoht vastavalt artikli 3 lõikele 3.

Lisa 5b (prima facie tõenditena käsitatavad dokumendid)

Muud dokumendid või tunnistused või nende koopia, millest nähtub, et sünnikoht on Bosnia ja Hertsegoviina territooriumil;

kohtu- või haldusmenetluse käigus asjaomase isiku antud ametlik seletus.

6. LISA

Image

Image

Image

7. LISA

Image

Image

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLITE 3 JA 5 KOHTA

Lepinguosalised püüavad saata isiku päritoluriiki tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või kes enam ei vasta lepinguosalise territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata ei Taani Kuningriigi territooriumi ega Taani Kuningriigi kodanike suhtes. Seepärast on asjakohane, et Bosnia ja Hertsegoviina ning Taani sõlmivad tagasivõtulepingu käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahelisi tihedaid suhteid, eelkõige neid, mis tulenevad 18. mai 1999. aasta lepingust, mis käsitleb nimetatud riikide ühinemist Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Sellistel asjaoludel tuleks Bosnia ja Hertsegoviinal sõlmida Islandi ja Norraga tagasivõtuleping käesoleva lepinguga samadel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Euroopa Liit, Euroopa Ühendus ja Šveits on sõlminud lepingu Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Seepärast on asjakohane, et pärast kõnealuse ühinemislepingu jõustumist sõlmib Bosnia ja Hertsegoviina tagasivõtulepingu Šveitsiga käesoleva lepinguga samadel tingimustel.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/84


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/821/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi Albaania Vabariigiga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 (2) ette nähtud teate.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi „ühendus”,

ning

ALBAANIA VABARIIK,

edaspidi „lepinguosalised”,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut, mis kirjutati alla 12. juunil 2006 ja millega on praegu reguleeritud suhted Albaania Vabariigiga,

kinnitades veel kord kavatsust teha tihedat koostööd Albaania Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks praeguse stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega,

soovides esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada Albaania Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust,

pidades silmas, et alates 4. augustist 2000 on ELi kodanikud vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Albaania Vabariiki kuni 90 päevaks 180 päeva jooksul või kui nad läbivad Albaania Vabariigi territooriumi transiitreisijana,

tõdedes, et kui Albaania Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Albaania Vabariigi kodanikele,

tõdedes, et lihtsustatud viisarežiim ei tohiks tuua kaasa ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele,

võttes arvesse, et jõustub Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vaheline leping ebaseaduslikult riigis elavate isikute tagasivõtmise kohta,

võttes arvesse Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis' Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Albaania Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui Albaania Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Albaania Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Albaania Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Albaania Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„Albaania Vabariigi kodanik” — isik, kellel on Albaania kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva;

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — Albaania Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Albaania Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Albaania Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

Albaania ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib Albaania delegatsiooni koosseisus asjaomastesse liikmesriikidesse, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ning millele on lisatud ametliku kutse koopia;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastu võtva juriidilise isiku, äriühingu, organisatsiooni, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on kinnitanud Albaania Vabariigi Kaubanduskoda;

c)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

d)

isikud, kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

e)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastu võtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

f)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames:

vastu võtva ülikooli, akadeemia, instituudi, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

g)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik kutse vastu võtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädev ametiasutus, üleriigiline alaliit või olümpiakomitee;

h)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

i)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Albaania kodanikke:

vastu võtva isiku kirjalik kutse;

j)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument;

k)

Albaania Vabariigis kommunistliku režiimi ajal poliitilistel põhjustel tagakiusatud isikud:

29. juuli 1993. aasta seaduse nr 7748 artikli 3 kohaselt Tagakiusatud Isikute Integratsiooni Instituudi väljastatud tõend, milles kinnitatakse, et isik oli Albaania Vabariigis kommunistliku režiimi ajal poliitilistel põhjustel tagakiusatud, ning pädeva asutuse, riikliku või rahvusvahelise organisatsiooni, sealhulgas liikmesriigi mittetulundusühingu, või Euroopa institutsiooni küllakutse, et osaleda üritustel, sealhulgas nende staatusega seotud üritustel;

l)

autojuhid, kes osutavad Albaania Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse:

Albaania Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate üleriigilise ühenduse (liidu) kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

m)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu;

n)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

o)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastu võtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

p)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

Albaania Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

q)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

r)

usukogukondade esindajad:

Albaania Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajaduse korral kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress; või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud liikmesriikide õigusaktidega ette nähtud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad ministrite nõukogu, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt Albaania Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

abikaasad ja alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Albaania kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Albaania Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel korrapäraselt kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

d)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

e)

ajakirjanikud;

f)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

g)

autojuhid, kes osutavad Albaania Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

h)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

i)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

j)

õpilased ja kraadiõppurid, kes reisivad korrapäraselt õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

k)

Albaania Vabariigi usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

l)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitustel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

m)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1–3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Albaania Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui Albaania Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

lähisugulased — liikmesriigi territooriumil seaduslikult elava Albaania kodaniku abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Albaania Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

ministrite nõukogu, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus;

e)

alla 6aastased lapsed;

f)

puudega isikud ja vajaduse korral neid saatvad isikud;

g)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

i)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

j)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

k)

kommunistliku režiimi ajal poliitilistel põhjustel tagakiusatud isikud;

l)

pensionärid;

m)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

n)

ajakirjanikud;

o)

Albaania Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad;

p)

autojuhid, kes osutavad Albaania Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

q)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

r)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise kümne kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kolme tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Albaania Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Albaania Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikut tõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Albaania Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisade tähtaega tasuta vastavalt vastu võtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Albaania Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriigi territooriumilt läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Albaania Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Albaania Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja Albaania Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ja Albaania Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Albaania Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 5 kohaselt.

3.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

4.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS’D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis’ siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ega Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ja Albaania Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Albaania Vabariigi ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ja Albaania Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu Albaania Vabariigiga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta;

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et Albaania taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebilehtedel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi ja eelkõige heausksetele taotlejatele teavet Schengeni acquis’ raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ja Albaania Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Albaania Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 3 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE JA HEAUSKSETE TAOTLEJATE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse Albaania Vabariigi ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab Albaania Vabariik sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate Albaania kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ette nähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajaduse korral väljastama neile mitmekordsed viisad.

Lisaks kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki võimalusi, et lihtsustada viisade väljastamist heausksetele taotlejatele.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/96


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/822/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviinaga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 (2) ettenähtud teate.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


LEPING

Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi „ühendus”,

ning

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA,

edaspidi „lepinguosalised”,

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust,

PIDADES SILMAS, et alates 21. juulist 2005 on kõik ELi kodanikud vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Bosnia ja Hertsegoviinasse kuni 90 päevaks või kui nad läbivad Bosnia ja Hertsegoviina territooriumi transiitreisijana,

TÕDEDES, et kui Bosnia ja Hertsegoviina taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele,

TÕDEDES, et lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele,

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui Bosnia ja Hertsegoviina taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Bosnia ja Hertsegoviina kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Bosnia ja Hertsegoviina kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Bosnia ja Hertsegoviina, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa andmisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissesõidukeeld ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„Bosnia ja Hertsegoviina kodanik” — isik, kellel on Bosnia ja Hertsegoviina kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva;

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — Bosnia ja Hertsegoviina kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Bosnia ja Hertsegoviina kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Bosnia ja Hertsegoviinale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus asjaomastesse liikmesriikidesse, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ning millele on lisatud ametliku kutse koopia;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, organisatsiooni, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on kinnitanud Bosnia ja Hertsegoviina Väliskaubanduskoda;

c)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

d)

autojuhid, kes osutavad Bosnia ja Hertsegoviinas registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse:

Bosnia ja Hertsegoviina Väliskaubanduskoja kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

e)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

Bosnia ja Hertsegoviina pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

f)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

g)

isikud, kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

h)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, akadeemia, instituudi, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

i)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik kutse vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädev ametiasutus, üleriigiline alaliit või olümpiakomitee;

j)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

k)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Bosnia ja Hertsegoviina kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

l)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

m)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

n)

Bosnia ja Hertsegoviina traditsiooniliste usukogukondade esindajad, kes külastavad liikmesriikide territooriumil elavat bosnia ja hertsegoviina kogukonda:

Bosnia ja Hertsegoviinas asuva usukogukonna juhi kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

o)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

p)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument;

q)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajadusel kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress, või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad Bosnia ja Hertsegoviina kohtu liikmed ja prokuratuuris töötavad isikud, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt Bosnia ja Hertsegoviinale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

lähisugulased — abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), kes külastavad liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Bosnia ja Hertsegoviina kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad korrapäraselt Bosnia ja Hertsegoviinale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

autojuhid, kes osutavad Bosnia ja Hertsegoviinas registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

d)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

e)

ajakirjanikud;

f)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

g)

õpilased ja kraadiõppurid, kes õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames, korrapäraselt reisivad;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

k)

mõne liikmesriigi territooriumil elavat bosnia ja hertsegoviina kogukonda külastavad Bosnia ja Hertsegoviina traditsiooniliste usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

l)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

m)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Bosnia ja Hertsegoviina kodaniku viisataotluse menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui Bosnia ja Hertsegoviina taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

lähisugulased — liikmesriigi territooriumil seaduslikult elava Bosnia ja Hertsegoviina kodaniku abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Bosnia ja Hertsegoviinale esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel ja vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

Bosnia ja Hertsegoviina kohtu liikmed ja prokuratuuris töötavad isikud, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus;

e)

alla 6aastased lapsed;

f)

puudega isikud ja vajadusel neid saatvad isikud;

g)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

i)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

j)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

k)

ajakirjanikud;

l)

Bosnia ja Hertsegoviina traditsiooniliste usukogukondade esindajad, kes külastavad liikmesriikide territooriumil elavat bosnia ja hertsegoviina kogukonda;

m)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

n)

autojuhid, kes osutavad Bosnia ja Hertsegoviinas registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

o)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

p)

pensionärid;

q)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada 3 tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Bosnia ja Hertsegoviinas või liikmesriigis viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Bosnia ja Hertsegoviina diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikuttõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Bosnia ja Hertsegoviina kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Bosnia ja Hertsegoviina õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS’D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis’ siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ning Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lepingu tingimustega samalaadsetel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ning Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ning Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolsed lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lepingu tingimustega samalaadsetel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu Bosnia ja Hertsegoviinaga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta;

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et Bosnia ja Hertsegoviina taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebilehtedel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi teavet Schengeni acquis’ raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ning Bosnia ja Hertsegoviina vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Bosnia ja Hertsegoviina õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE JA HEAUSKSETE TAOTLEJATE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse Bosnia ja Hertsegoviina ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab Bosnia ja Hertsegoviina sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate Bosnia ja Hertsegoviina kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ettenähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajadusel väljastama neile mitmekordsed viisad.

Lisaks kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki võimalusi, et lihtsustada viisade väljastamist heausksetele taotlejatele.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/108


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/823/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi Montenegro Vabariigiga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”,

ning

MONTENEGRO VABARIIK,

edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Montenegro Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivi ning Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahel peetavaid läbirääkimisi stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu üle;

KINNITADES veel kord kavatsust teha tihedat koostööd Montenegro Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks tulevase stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega;

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada Montenegro Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust;

PIDADES SILMAS, ET kõik ELi kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Montenegro Vabariiki kuni 90 päevaks või kui nad läbivad Montenegro Vabariigi territooriumi transiitreisijana;

TÕDEDES, et kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Montenegro Vabariigi kodanikele;

TÕDEDES, et lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele;

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Montenegro Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikkuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Montenegro Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Montenegro Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Montenegro Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„Montenegro Vabariigi kodanik” — isik, kellel on Montenegro Vabariigi kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva,

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — Montenegro Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Montenegro Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

Montenegro Vabariigi ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus asjaomastesse liikmesriikidesse, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ning millele on lisatud ametliku kutse koopia;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on kinnitanud Montenegro Vabariigi Tööandjate Liit või Montenegro ettevõtjate ühendus;

c)

autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse:

Montenegro Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate üleriigilise ühenduse kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

d)

liikmesriikide territooriumile suunduvate vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

Montenegro Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

e)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

f)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

g)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, akadeemia, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik taotlus vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädevalt ametiasutuselt, üleriigiliselt alaliidult või olümpiakomiteelt;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

j)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

k)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument;

l)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

m)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

n)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

o)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

p)

kohtunikud, kes osalevad rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel, mis toimub mõne liikmesriigi territooriumil:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

q)

Montenegro Vabariigi usukogukondade esindajad:

Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

r)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajaduse korral kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ette nähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud liikmesriikide õigusaktidega ette nähtud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, apellatsioonikohtu ja halduskohtu esimees, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

abikaasad ja alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel korrapäraselt kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

d)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

e)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

f)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

g)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h)

ajakirjanikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

õpilased ja kraadiõppurid, kes õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames, korrapäraselt reisivad;

k)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

l)

Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

m)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

n)

rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel osalevad kohtunikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus endiselt kehtib.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1–3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Montenegro Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui Montenegro Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu liikmed, apellatsioonikohtu ja halduskohtu esimees ning artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud isikud, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

b)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Montenegro Vabariigi kodanikke;

c)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Montenegro Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

d)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus;

e)

puudega isikud ja vajaduse korral neid saatvad isikud;

f)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

g)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

ajakirjanikud;

k)

pensionärid;

l)

kohtunikud, kes osalevad mõnes rahvusvahelises vahetusprogrammis, sümpoosionil, seminaril või samalaadsel koolitusel;

m)

Montenegro Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad;

n)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

o)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil;

p)

autojuhid, kes osutavad Montenegro Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijateveo teenuseid liikmesriikidesse;

q)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

r)

alla 6aastased lapsed.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kolme tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja Montenegro Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Montenegro Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Montenegro Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikut tõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Montenegro Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Montenegro Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Montenegro Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Montenegro Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS' D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis' siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad kodanikele ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ja Montenegro Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Montenegro Vabariigi ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ja Montenegro Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolsed lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ja Montenegro Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu Montenegro Vabariigiga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ja Montenegro Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Montenegro Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta;

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et Montenegro Vabariigi taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebilehtedel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi teavet Schengeni acquis’ raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE JA HEAUSKSETE TAOTLEJATE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse Montenegro Vabariigi ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab Montenegro Vabariik sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate Montenegro Vabariigi kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ette nähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajaduse korral väljastama neile mitmekordsed viisad.

Lisaks kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki võimalusi, et lihtsustada viisade väljastamist heausksetele taotlejatele.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON MEREMEESTE KOHTA

Kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega laevade tsiviilmeeskonna liikmete liikumise kohta kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki acquis's ette nähtud võimalusi, et lihtsustada transiidiviisade väljastamist Montenegro meremeestele. See hõlmab eelkõige taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõuete lihtsustamist ja mitmekordse transiidiviisa väljastamist.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/120


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/824/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 (2) ettenähtud teate.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


KIRJAVAHETUS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”,

ning

ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK, edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Nõukogu 2005. aasta detsembri otsust anda endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile kandidaatriigi staatus;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelist stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingut, mis kirjutati alla aprillis 2001 ja mis jõustus 1. aprillil 2004 ning millega on praegu reguleeritud suhted endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga;

KINNITADES veel kord kavatsust teha tihedat koostööd endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks tulevase stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega;

TUNNUSTADES edu, mida on endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik saavutanud õiguse, vabaduse ja turvalisuse valdkonnas, eelkõige rände, viisapoliitika, piirihaldamise ja dokumentide turvalisuse küsimustes;

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust;

PIDADES SILMAS, ET kõik ELi kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki kuni 90 päevaks või kui nad läbivad endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi territooriumi transiitreisijana;

TÕDEDES, ET kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele;

TÕDEDES, ET lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning pöörates erilist tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele;

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik” — isik, kellel on endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva,

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

õpilased, keskkooli- ja üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste hariduse või kooliga seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, kolledži või kooli väljastatud tõend koolitusasutusse vastuvõtmise kohta või nende asutuste kirjalik kutse või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

b)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

c)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

d)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

e)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik kutse vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädev ametiasutus, üleriigiline alaliit või olümpiakomitee;

f)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse;

g)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

h)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

nende linnade linnavalitsuse juhi kirjalik kutse;

i)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate ühenduse kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

j)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

k)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

l)

usukogukondade esindajad:

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus.

m)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

n)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

o)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus teise lepinguosalise territooriumile, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ja millele on lisatud ametliku kutse koopia;

p)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu;

q)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajadusel kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress; või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu, kohtunike ja prokuröride nõukogu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

abikaasad, alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed) ja vanemad (sealhulgas hooldajad), kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga;

d)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

e)

ajakirjanikud;

f)

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

õpilased ja kraadiõppurid, kes õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames, korrapäraselt reisivad;

b)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

d)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

e)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

f)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

g)

linnapead ja linnavolikogude liikmed;

h)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

i)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

j)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

k)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad korrapäraselt endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid nii käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele kui ka teistele isikutele tingimusel, et nad on eelneva aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elava endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodaniku lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed;

b)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

valitsuse, parlamendi, konstitutsioonikohtu ja ülemkohtu, kohtunike ja prokuröride nõukogu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

d)

linnapead ja linnavolikogude liikmed;

e)

puudega isikud ja vajadusel neid saatvad isikud;

f)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

g)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

h)

teadus-, uurimis-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

i)

sõpruslinnade ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

ajakirjanikud;

k)

pensionärid;

l)

autojuhid, kes osutavad endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

m)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

n)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

o)

endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad;

p)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil;

q)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste hariduse või kooliga seotud ürituste raames;

r)

alla 6aastased lapsed.

3.   Bulgaaria ja Rumeenia, kes on seotud Schengeni acquis'ga, kuid kes veel ei väljasta Schengeni viisasid, võivad erandina lõikest 1 loobuda võtmast endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikelt riikliku lühiajalise viisataotluse menetlemise tasu kuni nõukogu otsuses sätestatud tähtajani, mil nad hakkavad täielikult rakendama Schengeni acquis" viisapoliitikat käsitlevat osa.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada kahe tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikuttõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu, humanitaarsete kaalutluste, oluliste ametialaste või isiklike põhjuste tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet lepingu rakendamise üle (teabe korrapärane vahetamine, sealhulgas väljastatud viisade, esitatud ja tagasilükatud viisataotluste arvu kohta);

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

5.   Komitee esitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu alusel loodud asjaomastele organitele korrapäraselt andmeid käesoleva lepingu rakendamise kohta.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS’D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis’ siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON VASTASTIKUSE VIISAVABA REISIMISE KORRA VÕIMALIKU KEHTESTAMISE KOHTA

Kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega käsitatakse käesoleva lepinguga ettenähtud viisalihtsustusi üleminekumeetmena endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanike viisavaba reisimise korra kehtestamiseks.

Viisavaba reisimise kord endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikele kehtestatakse positiivsete hinnangute alusel riigi saavutustele asjaomaste reformide rakendamisel ning kooskõlas nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määruses sätestatud menetluste ja kriteeriumitega.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

ÜHISDEKLARATSIOON VIISATAOTLUSTE MENETLUSTASUDE KOHTA

Euroopa Ühendus võtab arvesse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi väljendatud muret, et viimase kodanikele väljastatakse ühe või mitme liikmesriigiga piiratud territoriaalse kehtivusalaga Schengeni viisasid. Euroopa Ühendus võtab arvesse ka endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi esitatud taotlust, et tema kodanikelt, kellele on väljastatud ühe või mitme liikmesriigiga piiratud territoriaalse kehtivusalaga Schengeni viisad, ning kellel on vaja reisida nimetatud viisa kehtivusajal viisa territoriaalse kohaldamisalaga hõlmamata liikmesriiki, ei võetaks teise viisataotluse eest menetlustasu.

Pooled leiavad, et artiklis 12 osutatud komitee peaks selle küsimuse eelisjärjekorras ümber hindama, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on vastu võtnud ühenduse viisaseadustiku, mille eelnõu antud teemat reguleerib.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutusel oleva seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta;

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebisaitidel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused korraldavad oma töö nii, et kohtumine viisataotluse ja asjaomaste täiendavate dokumentide esitamiseks suudetakse tagada mõistliku aja jooksul.

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi ja eelkõige heausksetele taotlejatele teavet Schengeni acquis’ raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras, sealhulgas dokumentidele esitatavate nõuete lihtsustamise kohta.

BULGAARIA POLIITILINE DEKLARATSIOON KOHALIKU PIIRILIIKLUSE KOHTA

Bulgaaria Vabariik kinnitab, et ta on valmis alustama endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga läbirääkimisi kahepoolsete lepingute üle, mille eesmärk on rakendada kohaliku piiriliikluse korda, mis on kehtestatud 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1931/2006, millega kehtestatakse maismaal liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ettenähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajadusel väljastama neile mitmekordsed viisad.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/136


NÕUKOGU OTSUS,

8. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

(2007/825/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 62 lõike 2 punkti b alapunkte i ja ii koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud läbirääkimisi Serbia Vabariigiga viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle.

(2)

Lepingule kirjutati Euroopa Ühenduse nimel alla 18. septembril 2007 kooskõlas nõukogu 18. septembri 2007. aasta otsusega tingimusel, et oleks võimalik selle sõlmimine hilisemal kuupäeval.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse lepingu haldamiseks ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli ja Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitleva protokolli kohaselt ei osale Ühendkuningriik ega Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole nende suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab lepingu artikli 14 lõikes 1 (2) ettenähtud teate.

Artikkel 3

Lepingu artikliga 12 moodustatud ekspertide ühiskomitees esindab ühendust komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

Artikkel 4

Komisjon esitab ekspertide ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 12 lõike 4 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Arvamus on esitatud 24. oktoobril 2007 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa ühenduse ja Serbia Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise

LEPING

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”,

ning

SERBIA VABARIIK, edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Serbia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise perspektiivi, Euroopa Ühenduse/ELi liikmesriikide ja Serbia Vabariigi vahel stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu üle läbirääkimiste alustamist ning jaanuaris 2006 nõukogu poolt vastu võetud Euroopa partnerlust;

KINNITADES veel kord kavatsust teha tihedat koostööd Serbia Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise viisarežiimi lihtsustamiseks tulevase stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu raames kooskõlas 21. juunil 2003 Thessalonikis toimunud ELi ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumise järeldustega;

SOOVIDES esimese konkreetse meetmena viisavaba reisimise suunas soodustada Serbia Vabariigi kodanikele viisade väljastamise lihtsustamise teel inimestevahelist suhtlemist kui majandus-, humanitaar-, kultuuri-, teadus- ja muude suhete tähtsat eeltingimust;

PIDADES SILMAS, ET kõik ELi kodanikud on vabastatud viisanõudest, kui nad reisivad Serbia Vabariiki kuni 90 päevaks või kui nad läbivad Serbia Vabariigi territooriumi transiitreisijana;

TÕDEDES, ET kui Serbia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Serbia Vabariigi kodanikele;

TÕDEDES, ET lihtsustatud viisarežiim ei tohiks kaasa tuua ebaseaduslikku rännet, ning

PÖÖRATES ERILIST tähelepanu julgeolekule ja tagasivõtmisele;

VÕTTES ARVESSE Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitlevat protokolli ning Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimist käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes;

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevat protokolli ning kinnitades, et käesolevat lepingut ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva lepingu eesmärk on lihtsustada viisade väljastamist Serbia Vabariigi kodanikele, kelle kavatsetav viibimise aeg ei ole pikem kui 90 päeva 180 päeva jooksul.

2.   Kui Serbia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele või ELi kodanike teatavatele kategooriatele, kehtivad automaatselt ja vastastikuse põhimõtte kohaselt asjaomastele ELi kodanikele samad soodustused, mis antakse käesoleva lepinguga Serbia Vabariigi kodanikele.

Artikkel 2

Üldsäte

1.   Käesolevas lepingus sätestatud viisade väljastamise lihtsustatud korda kohaldatakse nende Serbia Vabariigi kodanike suhtes, kes ei ole ühenduse või liikmesriikide õigusnormide, käesoleva lepingu või teiste rahvusvaheliste lepingute alusel viisanõudest vabastatud.

2.   Serbia Vabariigi, liikmesriikide või ühenduse õigusakte kohaldatakse selliste käesolevas lepingus käsitlemata küsimuste suhtes nagu viisa väljastamisest keeldumine, reisidokumentide tunnustamine, toimetulekuks piisavate vahendite olemasolu tõendamine ning sissepääsust keeldumine ja väljasaatmismeetmed.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas lepingus on kasutatud järgmisi mõisteid:

a)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik, Iiri Vabariik ning Ühendkuningriik;

b)

„Euroopa Liidu kodanik” — punktis a määratletud liikmesriigi kodanik;

c)

„Serbia Vabariigi kodanik” — isik, kellel on vastavalt Serbia õigusaktidele Serbia Vabariigi kodakondsus;

d)

„viisa” — liikmesriigi väljastatud luba või liikmesriigi otsus, mida nõutakse selleks, et:

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki kavatsusega viibida seal kokku mitte rohkem kui 90 päeva,

siseneda kõnealusesse liikmesriiki või mitmesse liikmesriiki transiitreisi eesmärgil;

e)

„seaduslikult elav isik” — Serbia Vabariigi kodanik, kellel on ühenduse või konkreetse riigi õigusaktide kohaselt luba või õigus viibida liikmesriigi territooriumil kauem kui 90 päeva.

Artikkel 4

Reisi eesmärki tõendavad dokumendid

1.   Järgmistesse kategooriatesse kuuluvate Serbia Vabariigi kodanike puhul piisab, kui nad esitavad teise lepinguosalise territooriumile reisimise eesmärgi tõendamiseks järgmised dokumendid:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Serbia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil:

Serbia Vabariigi ametiasutuse kiri, millega kinnitatakse, et taotleja reisib tema delegatsiooni koosseisus teise lepinguosalise territooriumile, et osaleda eespool nimetatud üritustel, ja millele on lisatud ametliku kutse koopia;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad:

vastuvõtva juriidilise isiku, äriühingu, organisatsiooni, juriidilise isiku või äriühingu filiaali, liikmesriigi riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või mõne liikmesriigi territooriumil peetava kaubandus- ja tööstusnäituse, konverentsi või sümpoosioni korralduskomitee kirjalik kutse, mille on kinnitanud Serbia Vabariigi Kaubanduskoda;

c)

autojuhid, kes osutavad Serbia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse:

Serbia Vabariigi rahvusvahelise autoveo ettevõtjate üleriigilise ühenduse või riikliku äriühingu kirjalik taotlus, milles esitatakse reisi eesmärk, kestus ja sagedus;

d)

liikmesriikide territooriumile suunduvate vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal:

Serbia Vabariigi pädeva raudtee-ettevõtja kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

e)

ajakirjanikud:

kutseorganisatsiooni väljastatud tõend või muu dokument, millega tõendatakse, et asjaomane isik on kutseline ajakirjanik, ning tema tööandja väljastatud dokument, millega tõendatakse, et reisi eesmärk on ajakirjandusliku tööülesande täitmine;

f)

isikud, kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides:

korraldava organisatsiooni kirjalik kutse nendel üritustel osalemiseks;

g)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames:

vastuvõtva ülikooli, kolledži või kooli väljastatud tõend vastuvõtmise kohta või (üli)õpilaspilet või tõend koolituse kohta, milles osaletakse;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud:

kirjalik taotlus vastuvõtvalt organisatsioonilt: liikmesriigi pädev ametiasutus, üleriigiline alaliit või olümpiakomitee;

i)

sõprusomavalitsuste ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad:

sellise kohaliku omavalitsusüksuse juhi kirjalik kutse;

j)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Serbia Vabariigi kodanikke:

vastuvõtva isiku kirjalik kutse;

k)

isikud, kes külastavad sõjaväelaste ja tsiviilisikute matmispaiku:

haua olemasolu ja säilimist ning taotleja ja maetu omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav ametlik dokument;

l)

isikud, kes osalevad matusetseremoonial:

surma fakti tõendav ametlik dokument ning taotleja ja maetava omavahelist perekondlikku või muud seost tõendav kinnitus;

m)

isikud, kes külastavad riiki meditsiinilistel põhjustel, ja isikud, kes peavad neid saatma:

meditsiiniasutuse ametlik dokument, millega tõendatakse nii arstiabi vajadust vastavas meditsiiniasutuses kui ka saatva isiku vajadust, ning tõend, et piisavad rahalised vahendid ravi eest tasumiseks on olemas;

n)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kelle reisi eesmärk on koolitus, seminarid ja konverentsid, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, kinnitus, et isik esindab kodanikuühiskonna organisatsiooni, ja riigi õigusaktide kohaselt vastavast registrist väljastatud riigi ametiasutuse tõend asjaomase organisatsiooni asutamise kohta;

o)

Serbia Vabariigi usukogukondade esindajad:

Serbia Vabariigis registreeritud usukogukonna kirjalik taotlus, milles esitatakse reiside eesmärk, kestus ja sagedus;

p)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil:

vastuvõtva organisatsiooni kirjalik kutse, millega tõendatakse, et asjaomane isik osaleb kõnealusel üritusel;

q)

turistid:

kohaliku konsulaarkoostöö raames liikmesriikide poolt akrediteeritud reisibüroo või reisikorraldaja tõend või maksekviitung, millega kinnitatakse organiseeritud reisist osavõttu.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kirjalikus taotluses või kutses esitatakse järgmised andmed:

a)

kutsutav isik — ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, sugu, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number, reisi aeg ja eesmärk, riiki sisenemiste arv ning vajadusel kutsutava isikuga koos reisiva abikaasa nimi ja laste nimed;

b)

kutsuv isik — ees- ja perekonnanimi ning aadress; või

c)

kutsuv juriidiline isik, äriühing või organisatsioon — täielik nimi ja aadress ning

kui kutse on väljastanud organisatsioon, siis sellele alla kirjutanud isiku nimi ja ametikoht;

kui kutsuja on liikmesriigis asutatud juriidiline isik, äriühing või juriidilise isiku või äriühingu filiaal, siis asjaomase liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud registrinumber.

3.   Käesoleva artikli lõikes 1 loetletud kategooriatesse kuuluvatele isikutele väljastatakse kõikide kategooriate viisad lihtsustatud korras, ilma et selleks oleks vaja esitada muud liikmesriikide õigusaktidega ettenähtud põhjendust, kutset või kinnitust reisi eesmärgi kohta.

Artikkel 5

Mitmekordsete viisade väljastamine

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

a)

ametiülesandeid täitvad keskvalitsuse ja parlamendi ning piirkondlike valitsuste ja parlamentide liikmed, konstitutsioonikohtu ja kassatsioonikohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud. Viisa kehtivusaeg on piiratud nende ametiajaga juhul, kui see on lühem kui viis aastat;

b)

ametlike delegatsioonide alalised liikmed, kes osalevad korrapäraselt Serbia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

c)

abikaasad, alla 21aastased või ülalpeetavad lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed) ja vanemad, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Serbia Vabariigi kodanikke. Viisa kehtivusaeg on piiratud neile antud elamisloa kehtivusajaga.

2.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad kuni üheaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele, tingimusel et neile on eelneva aasta jooksul väljastatud vähemalt üks viisa, et nad on seda kasutanud vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et on olemas alus mitmekordse viisa taotlemiseks:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad korrapäraselt Serbia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

ettevõtjad ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

c)

autojuhid, kes osutavad Serbia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

d)

liikmesriikide territooriumile suunduvate rahvusvaheliste rongide vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

e)

ajakirjanikud;

f)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

g)

õpilased ja kraadiõppurid, kes reisivad korrapäraselt õppimise või koolituse eesmärgil, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

h)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

i)

sõprusomavalitsuste ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

j)

isikud, kes peavad meditsiinilistel põhjustel külastama riiki korrapäraselt, ja isikud, kes peavad neid saatma;

k)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse, et osaleda koolitusel, seminaridel või konverentsidel, kaasa arvatud vahetusprogrammide raames;

l)

Serbia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

m)

rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel osalevad kutsealade liikmed, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse.

3.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused väljastavad vähemalt kaheaastase ja maksimaalselt viieaastase kehtivusajaga mitmekordseid viisasid käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud isikutele, tingimusel et nad on eelneva kahe aasta jooksul kasutanud üheaastase kehtivusajaga mitmekordset viisat vastavalt külastatava riigi riiki sisenemist ja riigis viibimist reguleerivatele õigusaktidele ning et mitmekordse viisa taotlemise alus on endiselt kehtiv.

4.   Käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 3 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriikide territooriumil 180 päeva jooksul kokku maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 6

Viisataotluse menetlemise tasu

1.   Serbia Vabariigi kodanike viisataotluste menetlemise eest võetav tasu on 35 eurot.

Nimetatud summa võib läbi vaadata artikli 14 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.

Kui Serbia Vabariik taastab viisanõude ELi kodanikele, ei võta ta suuremat viisatasu kui 35 eurot või summa, mis lepitakse kokku tasu suuruse läbivaatamise käigus vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

2.   Viisataotluse menetlemise tasu maksmisest on vabastatud järgmistesse kategooriatesse kuuluvad isikud:

a)

ametlike delegatsioonide liikmed, kes osalevad Serbia Vabariigile esitatud ametliku kutse alusel kohtumistel, nõupidamistel, läbirääkimistel, vahetusprogrammides või üritustel, mida korraldavad valitsustevahelised organisatsioonid mõne liikmesriigi territooriumil;

b)

keskvalitsuse ja parlamendi ning piirkondlike valitsuste ja parlamentide ning konstitutsioonikohtu ja kassatsioonikohtu liikmed, kui nad ei ole käesoleva lepinguga viisanõudest vabastatud;

c)

teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides osalevad isikud;

d)

õpilased, üliõpilased, kraadiõppurid ja neid saatvad õpetajad, kelle reisi eesmärk on õppimine või koolitus, kaasa arvatud vahetusprogrammide ning teiste kooliga seotud ürituste raames;

e)

rahvusvahelistest spordiüritustest osavõtjad ja neid saatvad ametiülesandeid täitvad isikud;

f)

sõprusomavalitsuste ametlikest vahetusprogrammidest osavõtjad;

g)

puudega isikud ja vajadusel neid saatvad isikud;

h)

kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad, kes osalevad kohtumisel, seminaril, vahetusprogrammis või koolitusel;

i)

isikud, kes on esitanud dokumendid, mis tõendavad kas vajadust reisida humanitaarsetel põhjustel, kaasa arvatud selleks, et saada kiiresti arstiabi, ning sellist isikut saatev isik, või osaleda lähisugulase matusel või külastada raskelt haiget lähisugulast;

j)

ajakirjanikud;

k)

autojuhid, kes osutavad Serbia Vabariigis registreeritud sõidukitega rahvusvahelisi kauba- ja reisijate veoteenuseid liikmesriikidesse;

l)

liikmesriikide territooriumile suunduvate vagunite, külmutusvagunite ja vedurite personal;

m)

lähisugulased nagu abikaasa, lapsed (sealhulgas lapsendatud lapsed), vanemad (sealhulgas hooldajad), vanavanemad ja lapselapsed, kes külastavad mõne liikmesriigi territooriumil seaduslikult elavaid Serbia Vabariigi kodanikke;

n)

Serbia Vabariigis registreeritud usukogukondade esindajad, kes reisivad korrapäraselt liikmesriikidesse;

o)

kutsealade liikmed, kes osalevad rahvusvahelisel näitusel, konverentsil, sümpoosionil, seminaril või muul samalaadsel üritusel, mida peetakse mõne liikmesriigi territooriumil;

p)

pensionärid;

q)

alla 6aastased lapsed.

3.   Bulgaaria ja Rumeenia, kes on seotud Schengeni acquis’ga, kuid kes veel ei väljasta Schengeni viisasid, võivad erandina lõikest 1 loobuda võtmast Serbia Vabariigi kodanikelt riikliku lühiajalise viisataotluse menetlemise tasu kuni nõukogu otsuses sätestatud tähtajani, mil nad hakkavad täielikult rakendama Schengeni acquis’ viisapoliitikat käsitlevat osa.

Artikkel 7

Viisataotluse menetlemise kestus

1.   Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused otsustavad viisa väljastamise 10 kalendripäeva jooksul alates taotluse ja viisa väljastamiseks nõutavate dokumentide kättesaamise kuupäevast.

2.   Viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega võib üksikjuhtudel pikendada kuni 30 kalendripäevani, eelkõige juhul, kui viisataotlust on vaja täiendavalt kontrollida.

3.   Kiireloomuliste juhtude puhul võib viisataotluse kohta otsuse vastuvõtmise tähtaega lühendada 3 tööpäevani või veelgi lühema ajani.

Artikkel 8

Riigist lahkumine dokumentide kaotamise või nende varastamise korral

Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi kodanikud, kes on oma isikut tõendavad dokumendid kaotanud või kellelt need on varastatud Serbia Vabariigi või liikmesriikide territooriumil viibides, võivad asjaomase riigi territooriumilt lahkuda ilma viisa või muu loata liikmesriikide või Serbia Vabariigi diplomaatiliste või konsulaaresinduste väljastatud kehtivate isikuttõendavate dokumentide alusel, mis võimaldavad neil piiri ületada.

Artikkel 9

Viisa kehtivuse pikendamine erakorralistel asjaoludel

Kui Serbia Vabariigi kodanikel ei ole võimalik vääramatu jõu tõttu liikmesriigi territooriumilt lahkuda viisale märgitud ajaks, pikendatakse nende viisa tähtaega tasuta vastavalt vastuvõtva riigi õigusaktidele ajaks, mida on vaja nende tagasipöördumiseks elukohariiki.

Artikkel 10

Diplomaatilised passid

1.   Serbia Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad liikmesriiki siseneda, sealt lahkuda või liikmesriikidest läbi sõita ilma viisata.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud isikud võivad viibida liikmesriigi territooriumil 180 päeva jooksul maksimaalselt 90 päeva.

Artikkel 11

Viisa territoriaalne kehtivus

Serbia Vabariigi kodanikel on õigus reisida liikmesriikide territooriumil Euroopa Liidu kodanikega samadel tingimustel, kui liikmesriikide riikliku julgeoleku alastest ega ELi piiratud territoriaalse kehtivusega viisasid käsitlevatest eeskirjadest ei tulene teisiti.

Artikkel 12

Lepingu haldamise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised moodustavad ekspertide ühiskomitee (edaspidi „komitee”), mis koosneb Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, keda abistavad liikmesriikide eksperdid.

2.   Komiteel on eelkõige järgmised ülesanded:

a)

teostada järelevalvet käesoleva lepingu rakendamise üle;

b)

esitada ettepanekuid käesoleva lepingu muutmiseks või täiendamiseks;

c)

lahendada käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamise üle tekkivaid vaidluseid.

3.   Komitee koguneb vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise taotlusel, kuid vähemalt üks kord aastas.

4.   Komitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu seos liikmesriikide ja Serbia Vabariigi vaheliste kahepoolsete lepingutega

1.   Käesolev leping on jõustumisest alates ülimuslik üksikute liikmesriikide ja Serbia Vabariigi vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingute või kokkulepete suhtes juhul, kui need hõlmavad käesolevas lepingus käsitletud küsimusi.

2.   Üksikute liikmesriikide ja Serbia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolseid lepinguid ja kokkuleppeid, millega vabastatakse teenistuspasside omanikud viisanõudest, kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Serbia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul.

Artikkel 14

Lõppsätted

1.   Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks vastavalt oma riigis kehtivale menetlusele ning leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised on teineteisele teatanud, et eespool osutatud menetlused on lõpule viidud.

2.   Erandina käesoleva artikli lõikest 1 jõustub käesolev leping alles Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise isikute tagasivõtmise lepingu jõustumise kuupäeval, kui see kuupäev on hilisem käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud kuupäevast.

3.   Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse käesoleva artikli lõike 6 kohaselt.

4.   Käesolevat lepingut võib muuta lepinguosaliste kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad siis, kui lepinguosalised on teineteisele teatanud, et vajalikud sisemenetlused on lõpule viidud.

5.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu täitmise peatada täielikult või osaliselt avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse huvides. Peatamise otsusest teatatakse teisele lepinguosalisele hiljemalt 48 tundi enne selle jõustumist. Käesoleva lepingu kohaldamise peatanud lepinguosaline teatab viivitamata teisele lepinguosalisele sellest, kui käesoleva lepingu peatamise aluseks olnud põhjus on ära langenud.

6.   Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse 90 päeva pärast teatamise kuupäeva.

Käesolev leping on koostatud Brüsselis kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmendal aastal kahes eksemplaris igas lepinguosaliste ametlikus keeles ja kõik need tekstid on võrdselt autentsed.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

LISA

LEPINGU PROTOKOLL LIIKMESRIIKIDE KOHTA, KES EI KOHALDA TÄIELIKULT SCHENGENI ACQUIS’D

Liikmesriigid, kelle suhtes on Schengeni acquis’ siduv, kuid kes ei väljasta veel Schengeni viisasid, sest ootavad nõukogu asjakohast otsust selle kohta, väljastavad ainult oma riigi territooriumil kehtivaid viisasid.

Need liikmesriigid võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsusele nr 895/2006/EÜ ühepoolselt tunnustada oma riigist läbisõiduks Schengeni viisat ja elamisluba.

Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta otsust nr 895/2006/EÜ ei kohaldata Rumeenia ja Bulgaaria suhtes, teeb Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu samalaadsed sätted ka nende riikide kohta, et võimaldada neil ühepoolselt tunnustada oma territooriumilt läbisõiduks Schengeni viisat, elamisluba või muid samalaadseid dokumente, mis on välja antud liikmesriikides, kes ei osale veel täielikult Schengeni alas.

ÜHISDEKLARATSIOON TAANI KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse, et käesolevat lepingut ei kohaldata viisade väljastamise korra suhtes, mida kasutatakse Taani Kuningriigi diplomaatilistes ja konsulaaresindustes.

Seepärast on soovitav, et Taani ja Serbia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ÜHENDKUNINGRIIGI JA IIRIMAA KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei kohaldata Ühendkuningriigi ega Iirimaa suhtes.

Seepärast on soovitav, et Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Serbia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid kahepoolsed viisade väljastamise lihtsustamise lepingud.

ÜHISDEKLARATSIOON ISLANDI JA NORRA KOHTA

Lepinguosalised võtavad arvesse Euroopa Ühenduse ning Norra ja Islandi vahelisi tihedaid suhteid, toetudes eelkõige 18. mai 1999. aasta lepingule, milles käsitletakse nende riikide ühinemist Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega.

Seepärast on soovitav, et Norra, Islandi ja Serbia Vabariigi ametiasutused sõlmiksid viivitamatult kahepoolse lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingud Euroopa Ühenduse ja Serbia Vabariigi vahelise lepingu tingimustega samasugustel tingimustel.

ÜHISDEKLARATSIOON ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI JA LIECHTENSTEINI KOHTA

(vajaduse korral)

Kui ELi, EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning käesoleva lepingu protokollid Liechtensteini kohta on jõustunud enne läbirääkimiste lõppu Serbia Vabariigiga, tehakse samalaadne deklaratsioon ka Šveitsi ja Liechtensteini kohta.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE TEENISTUSPASSI OMANIKE KOHTA KEHTIVA VIISANÕUDE LÄBIVAATAMIST

Arvestades, et teenistuspasside omanikud on vabastatud viisanõudest üksikute liikmesriikide ja Serbia Vabariigi vahel enne 1. jaanuari 2007 sõlmitud kahepoolsete lepingute ja kokkulepetega, mida kohaldatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist veel viie aasta jooksul, ilma et see piiraks asjaomaste liikmesriikide või Serbia Vabariigi õigust denonsseerida sellised kahepoolsed lepingud või peatada nende täitmine kõnealuse viieaastase ajavahemiku jooksul, hindab Euroopa Ühendus teenistuspasside omanike olukorda hiljemalt nelja aasta jooksul pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist. Hindamise eesmärk on teha võimalikke asjakohaseid muudatusi käesolevasse lepingusse vastavalt artikli 14 lõikes 4 sätestatud korrale.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE VIISATAOTLEJATE JUURDEPÄÄSU TEABELE LÜHIAJALISTE VIISADE VÄLJASTAMISE KOHTA NING SELLE TEABE ANDMISE KORRA ÜHTLUSTAMIST

Tõdedes, et viisataotlejatele on oluline läbipaistvus, meenutab Euroopa Ühendus, et 19. juulil 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus arutusel oleva seadusloome ettepaneku sõnastada uuesti viisasid käsitlevad ühised konsulaarjuhised diplomaatilistele ja konsulaaresindustele. Ettepanekus käsitletakse tingimusi, mis kehtivad viisataotlejate juurdepääsu kohta liikmesriikide diplomaatilistele ja konsulaaresindustele.

Teabe esitamiseks viisataotlejatele peab Euroopa Ühendus vajalikuks võtta järgmised asjakohased meetmed:

Koostada taotlejate jaoks põhiteave viisade taotlemise korra ja tingimuste ning nende kehtivuse kohta.

Euroopa Ühendus koostab miinimumnõuete loetelu, et Serbia taotlejatele oleks tagatud ühtne ja ühesugune põhiteave ning neilt nõutaks põhimõtteliselt samasuguste täiendavate dokumentide esitamist.

Eespool nimetatud teavet, kaasa arvatud kohaliku konsulaarkoostöö raames akrediteeritud reisibüroode ja reisikorraldajate loetelu, levitatakse laialdaselt (konsulaatide teadetetahvlil, voldikutena, veebisaitidel jne).

Liikmesriikide diplomaatilised ja konsulaaresindused annavad iga juhtumi puhul eraldi teavet Schengeni acquis' raames olevate võimaluste kohta väljastada lühiajalisi viisasid lihtsustatud korras.

Euroopa Ühendus võtab arvesse Serbia ametiasutuste väljendatud valmisolekut aidata jagada eespool nimetatud teavet.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON, MILLES KÄSITLETAKSE LIHTSUSTUSI PERELIIKMETE JA HEAUSKSETE TAOTLEJATE PUHUL

Euroopa Ühendus võtab arvesse Serbia Vabariigi ettepanekut laiendada selliste perekonnaliikmete määratlust, kelle suhtes kohaldatakse lihtsustatud viisarežiimi, ning seda, kui oluliseks peab Serbia Vabariik sellesse kategooriasse kuuluvate isikute liikumise lihtsustamist.

Et lihtsustada liikmesriikides seaduslikult elavate Serbia kodanikega perekonnasidemeid omavate laiendatud hulga isikute (eelkõige õed ja vennad ning nende lapsed) liikumist, kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki ühenduse õigustikus ettenähtud võimalusi sellesse kategooriasse kuuluvatele isikutele viisade väljastamise lihtsustamiseks, sealhulgas eelkõige lihtsustama taotlejatelt nõutavate tõendavate dokumentide nõudeid, vabastama taotlejaid menetlemise tasust ja vajadusel väljastama neile mitmekordsed viisad.

Lisaks kutsub Euroopa Ühendus liikmesriikide konsulaaresindusi üles kasutama kõiki võimalusi, et lihtsustada viisade väljastamist heausksetele taotlejatele.

BULGAARIA, UNGARI JA RUMEENIA POLIITILINE DEKLARATSIOON KOHALIKU PIIRILIIKLUSE KOHTA

Bulgaaria, Ungari ja Rumeenia kinnitavad, et nad on valmis alustama Serbia Vabariigiga läbirääkimisi kahepoolsete lepingute üle, mille eesmärk on rakendada kohaliku piiriliikluse korda, mis on kehtestatud 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1931/2006, millega kehtestatakse maismaal liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/148


NÕUKOGU OTSUS,

22. november 2007,

Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

(2007/826/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 63 lõike 3 punkti b koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega ning artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on Euroopa Ühenduse nimel pidanud Moldova Vabariigiga läbirääkimisi riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu üle.

(2)

Eeldusel et leping hiljem sõlmitakse, kirjutati kõnealusele lepingule Euroopa Ühenduse nimel alla 10. oktoobril 2007 kooskõlas nõukogu 9. oktoobri 2007. aasta otsusega.

(3)

Leping tuleks heaks kiita.

(4)

Lepinguga luuakse tagasivõtmise ühiskomitee, kes võib võtta vastu oma töökorra. Sellisel juhul on asjakohane näha ette lihtsustatud kord ühenduse seisukoha esitamiseks.

(5)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatas Ühendkuningriik oma soovist osaleda nimetatud direktiivi vastuvõtmises ja kohaldamises.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt, ja ilma et see mõjutaks nimetatud protokolli artiklit 4, ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse käesolevaga heaks Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise leping.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele (1).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab kõnealuse lepingu artikli 22 lõikes 2 ette nähtud teate (2).

Artikkel 3

Lepingu artikliga 18 asutatud tagasivõtmise ühiskomitees esindab ühendust komisjon.

Artikkel 4

Komisjon esitab tagasivõtmise ühiskomitees ühenduse seisukoha lepingu artikli 18 lõike 5 kohase töökorra vastuvõtmise kohta pärast nõupidamist nõukogu määratud erikomiteega.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 22. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PINHO


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 149.

(2)  Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Euroopa Ühenduse ja Moldova Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute

TAGASIVÕTMISE LEPING

KÕRGED LEPINGUOSALISED,

EUROOPA ÜHENDUS, edaspidi „ühendus”,

ja

MOLDOVA VABARIIK, edaspidi „Moldova”,

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD tugevdada koostööd ebaseadusliku sisserände vastase võitluse tõhustamiseks;

SOOVIDES käesoleva lepinguga ja vastastikkuse põhimõtte alusel kehtestada nende isikute kiire ja tõhusa tuvastamise ning ohutu ja nõuetekohase tagasitoimetamise korra, kes ei vasta või enam ei vasta Moldova või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele, ning vastastikuse koostöö vaimus soodustada selliste isikute transiiti;

RÕHUTADES, et käesolev leping ei piira ühenduse, Euroopa Liidu liikmesriikide ega Moldova õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest, eelkõige 4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist, 28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist ning 10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

ARVESTADES, et kuna käesolev leping kuulub Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise reguleerimisalasse, ei kohaldata selle sätteid Taani Kuningriigi suhtes kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„lepinguosalised” — Moldova ja ühendus;

b)

„Moldova Vabariigi kodanik” — isik, kellel on Moldova Vabariigi kodakondsus;

c)

„liikmesriigi kodanik” — isik, kellel on ühenduse määratluse kohane liikmesriigi kodakondsus;

d)

„liikmesriik” — Euroopa Liidu liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

e)

„kolmanda riigi kodanik” — isik, kellel on muu riigi kui Moldova või mõne liikmesriigi kodakondsus;

f)

„kodakondsuseta isik” — isik, kellel ei ole kodakondsust;

g)

„elamisluba” — mis tahes liiki luba, mille on välja andnud Moldova või üks liikmesriikidest ja mis annab isikule õiguse elada selle riigi territooriumil. Siia ei kuulu ajutised load riigi territooriumil viibimiseks, mis on välja antud seoses varjupaiga- või elamisloa taotluse menetlemisega;

h)

„piiriületuskoht” — koht, mille kaudu Moldova Vabariigi ja liikmesriikide pädevad ametiasutused on lubanud ületada oma riigi piiri, sealhulgas rahvusvahelised lennujaamad;

i)

„viisa” — Moldova või ühe liikmesriigi väljaantud luba või vastuvõetud otsus, mida nõutakse selle territooriumile sisenemiseks või selle läbimiseks. See ei hõlma lennujaama transiidiviisat;

j)

„taotluse esitanud riik või taotlust esitav riik” — riik (Moldova või mõni liikmesriik), kes on esitanud või esitab käesoleva lepingu artikli 7 kohase tagasivõtmistaotluse või artikli 14 kohase transiiditaotluse;

k)

„taotluse saanud riik või taotlust vastuvõttev riik” — riik (Moldova või mõni liikmesriik), kellele on esitatud või esitatakse käesoleva lepingu artikli 7 kohane tagasivõtmistaotlus või artikli 14 kohane transiiditaotlus;

l)

„pädev asutus” — Moldova või mõne liikmesriigi ametiasutus, kelle ülesanne on rakendada käesolevat lepingut kooskõlas selle artikli 19 lõike 1 punktiga a;

m)

„piiriala” — kuni 30-kilomeetrine ala alates liikmesriigi ja Moldova vahelisest maismaapiirist, samuti liikmesriikide ja Moldova rahvusvaheliste lennujaamade territooriumid;

n)

„transiit” — kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku läbisõit taotluse saanud riigi territooriumilt, reisides taotluse esitanud riigist sihtriiki.

I JAGU

MOLDOVA TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 2

Oma riigi kodanike tagasivõtmine

1.   Moldova võtab liikmesriigi taotluse alusel ja ilma täiendavate formaalsusteta, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatu, tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui vastavalt artiklile 8 on tõestatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on Moldova kodanikud.

2.   Moldova võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda Moldova territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal taotluse esitanud liikmesriigis elamise õigus.

3.   Moldova võtab tagasi ka isikud, kes on jäetud ilma või kes on loobunud Moldova kodakondsusest pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist, kui liikmesriik ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui Moldova on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Moldova pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga kolm kuud. Kui õiguslikel või praktilistel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle anda, annab Moldova pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul. Kui Moldova ei ole 14 kalendripäeva jooksul reisidokumenti välja andnud, loetakse ta olevat nõustunud väljasaatmisel kasutatava ELi ühtse reisidokumendi kasutamisega (1).

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks Moldova kodakondsusele ka kolmanda riigi kodakondsus, arvestab taotlust esitav liikmesriik, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Moldova võtab liikmesriigi taotluse alusel ja ilma täiendavate formaalsusteta, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatu, tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui vastavalt artiklile 9 on tõestatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et need isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või Moldova väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid liikmesriigi territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast Moldova territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana Moldova rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

taotluse esitanud liikmesriik on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

sellel isikul on Moldova välja antud viisa või elamisluba, millel on pikem kehtivusaeg või

taotluse esitanud liikmesriigi välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust.

3.   Pärast seda, kui Moldova on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab taotluse esitanud liikmesriik asjaomasele isikule välja ELi väljasaatmiseks kasutatava ühtse reisidokumendi (1).

II JAGU

ÜHENDUSE TAGASIVÕTMISKOHUSTUSED

Artikkel 4

Oma riigi kodanike tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Moldova taotluse alusel ja ilma täiendavate formaalsusteta, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatu, tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Moldova territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui vastavalt artiklile 8 on tõestatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

2.   Liikmesriik võtab tagasi ka:

lõikes 1 nimetatud isikute alaealised vallalised lapsed, olenemata nende sünnikohast või kodakondsusest, välja arvatud juhul, kui neil on endal Moldova territooriumil elamise õigus;

lõikes 1 nimetatud isikute muud kodakondsust omava abikaasa eeldusel, et isikul on õigus siseneda taotluse saanud liikmesriigi territooriumile ja seal viibida või ta võib sellise õiguse saada, välja arvatud juhul, kui tal on endal Moldova territooriumil elamise õigus.

3.   Liikmesriik võtab tagasi ka isikud, kes on jäetud ilma või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest pärast Moldova territooriumile sisenemist, kui Moldova ei ole sellistele isikutele lubanud vähemalt kodakondsust naturalisatsiooni korras.

4.   Pärast seda, kui taotluse saanud liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus viivitamata ja mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul välja tagasivõetava isiku tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi kehtivusajaga vähemalt kolm kuud. Kui õiguslikel või praktilistel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljaantud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle anda, annab kõnealuse liikmesriigi pädev diplomaatiline või konsulaaresindus välja uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 kalendripäeva jooksul.

5.   Kui tagasivõetaval isikul on lisaks taotluse saanud liikmesriigi kodakondsusele ka kolmanda riigi kodakondsus, arvestab Moldova, millisesse riiki isik soovib tagasi pöörduda.

Artikkel 5

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmine

1.   Liikmesriik võtab Moldova taotluse alusel ja ilma täiendavate formaalsusteta, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatu, tagasi kõik kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes ei vasta või enam ei vasta Moldova territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele tingimustele juhul, kui vastavalt artiklile 9 on tõestatud või kui võib prima facie tõendite alusel kindlalt oletada, et need isikud

a)

omavad või omasid riiki sisenemise ajal kehtivat viisat või taotluse saanud liikmesriigi väljaantud elamisluba või

b)

sisenesid Moldova territooriumile otse ja ebaseaduslikult pärast taotluse saanud liikmesriigi territooriumil viibimist või selle läbimist.

2.   Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui

a)

kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik läbib riiki transiitreisijana taotluse saanud liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama kaudu või

b)

Moldova on välja andnud kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule viisa või elamisloa enne või pärast isiku sisenemist riigi territooriumile, välja arvatud juhul, kui

kõnealusel isikul on taotluse saanud liikmesriigi välja antud pikema kehtivusajaga viisa või elamisluba või

Moldova välja antud viisa või elamisluba on saadud võltsitud või valedokumenti kasutades või valeandmeid esitades või

isik ei täida mõnda viisa saamiseks vajalikku tingimust.

3.   Lõikes 1 toodud tagasivõtmiskohustus on liikmesriigil, kes viisa või elamisloa välja andis. Juhul kui viisa või elamisloa on välja andnud kaks või enam liikmesriiki, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu nendest on oma kehtivuse kaotanud, siis veel kehtiva dokumendi. Juhul kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, on lõikes 1 osutatud tagasivõtmiskohustus liikmesriigil, kes on välja andnud dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena. Kui isikul ei ole esitada ühtegi eespool nimetatud dokumenti, kehtib lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustus selle liikmesriigi suhtes, mille territooriumilt isik viimasena lahkus.

4.   Pärast seda, kui liikmesriik on tagasivõtmistaotluse heaks kiitnud, annab Moldova asjaomasele isikule välja tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõtted

1.   Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, tuleb mõne artiklites 2–5 esitatud kohustuse alusel tagasi võetava isiku üleandmiseks esitada taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tagasivõtmistaotlus.

2.   Tagasivõtmistaotlust ei ole vaja juhul, kui tagasivõetaval isikul on kehtiv reisidokument, ja kui tegemist on kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isikuga, siis vajaduse korral ka taotlust vastu võtva riigi kehtiv viisa või elamisluba.

3.   Kui taotlust esitava riigi piirialal (sealhulgas lennujaamad) on kinni peetud isik, kes on riiki sisenenud otse taotlust vastuvõtva riigi territooriumilt ja kes on ületanud piiri ebaseaduslikult, võib taotlust esitav riik esitada tagasivõtmistaotluse 2 tööpäeva jooksul pärast kõnealuse isiku kinnipidamist (kiirmenetlus).

Artikkel 7

Ametliku taotluse sisu

1.   Tagasivõtmistaotluses tuleks võimaluse korral esitada järgmine teave:

a)

tagasivõetava isiku isikuandmed (nt tema nimed, perekonnanimed, sünniaeg ja võimaluse korral sünnikoht ning viimane elukoht) ning vajadusel alaealiste vallaliste laste ja/või abikaasade andmed;

b)

kodakondsuse, transiidi, kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise tingimuste ning ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis elamise tõendamise või prima facie tõendamise vahendite kirjeldus.

2.   Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a)

teade selle kohta, et üleantav isik võib vajada abi või hooldust, tingimusel et asjaomane isik on selgelt väljendanud oma nõusolekut sellise teate esitamise kohta;

b)

mis tahes muu kaitse- või turvameede või teave isiku tervise kohta, mis võib olla vajalik konkreetse isiku üleandmiseks.

3.   Tagasivõtmistaotluse ühine vorm on lisatud käesolevale lepingule 5. lisana.

Artikkel 8

Kodakondsust kinnitavad tõendid

1.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab tõendada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Selliste dokumentide esitamisel tunnustavad liikmesriigid ja Moldova vastastikku isiku kodakondsust, ilma et edasine uurimine oleks nõutav. Kodakondsust ei saa tõendada valedokumentidega.

2.   Artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 vastavat kodakondsust saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud mis tahes dokumendiga ka juhul, kui dokumendi kehtivusaeg on lõppenud. Selliste dokumentide esitamisel peavad liikmesriigid ja Moldova kodakondsust tuvastatuks, kui nad ei suuda tõestada vastupidist. Kodakondsust ei saa prima facie tõendada valedokumentidega.

3.   Kui ei ole võimalik esitada ühtegi 1. ja 2. lisas loetletud dokumenti, korraldavad taotluse saanud riigi pädevad diplomaatilised ja konsulaaresindused koostöös taotluse esitanud riigi pädeva ametiasutusega taotluse korral põhjendamatult viivitamata ja hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest tagasivõetava isiku küsitlemise, et teha kindlaks tema kodakondsus.

Artikkel 9

Kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute staatust kinnitavad tõendid

1.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise aluste olemasolu saab tõendada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud aluste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Mis tahes sellist tõendit tunnustavad liikmesriigid ja Moldova vastastikku, ilma et edasine uurimine oleks nõutav.

2.   Käesoleva lepingu artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 sätestatud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tagasivõtmise aluste olemasolu saab prima facie tõendada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud mis tahes dokumendiga. Nimetatud aluste olemasolu ei saa tõendada valedokumentidega. Selliste prima facie tõendite esitamisel peavad liikmesriigid ja Moldova neid tagasivõtmise aluseks, kui nad ei suuda tõestada vastupidist.

3.   Riiki sisenemise, riigis viibimise või elamise ebaseaduslikkust tõendatakse asjaomase isiku reisidokumentidega, milles puudub viisa või muu luba taotluse esitanud riigi territooriumil viibimiseks. Taotluse esitanud riigi teade selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, tõendab prima facie samuti ebaseaduslikku riiki sisenemist, riigis viibimist või elamist.

Artikkel 10

Tähtajad

1.   Tagasivõtmistaotlus tuleb taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele esitada hiljemalt kuue kuu jooksul pärast seda, kui taotlust esitava riigi pädev asutus on saanud teada, et kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise, seal viibimise või elamise kohta kehtivatele nõuetele. Juriidiliste või praktiliste takistuste korral taotluse õigeaegsele esitamisele pikendatakse tähtaega taotlust esitava riigi taotlusel, kuid ainult ajani, mil takistusi enam ei ole.

2.   Tagasivõtmistaotlusele vastatakse kirjalikult

kahe tööpäeva jooksul juhul, kui taotlus on esitatud kiirmenetluse raames (artikli 6 lõige 3);

11 tööpäeva jooksul kõikidel muudel juhtudel.

Nimetatud tähtaegu hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Kui vastust ei saabu kindlaksmääratud tähtaja jooksul, peetakse üleandmist kokkulepituks.

3.   Kui taotlusele ei saa 11 tööpäeva jooksul vastata õiguslike või praktiliste takistuste tõttu, pikendatakse ettenähtud ajavahemikku põhjendatud taotluse esitamisel maksimaalselt kahe tööpäeva võrra. Kui vastust ei saabu pikendatud tähtaja jooksul, peetakse üleandmist kokkulepituks.

4.   Tagasivõtmistest keeldumise korral tuleb seda põhjendada.

5.   Pärast nõusoleku andmist või vajadusel pärast lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist antakse kõnealune isik üle kolme kuu jooksul. Taotluse esitanud riigi palvel võib eespool nimetatud tähtaega pikendada aja võrra, mis kulub üleandmise õiguslike või praktiliste takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleandmise kord ja transpordiliigid

1.   Enne isiku tagasisaatmist vahetavad Moldova ja asjaomase liikmesriigi pädevad asutused eelnevalt kirjalikult teavet üleandmise kuupäeva, piiri ületamise koha, võimalike saatjate ning muu üleandmisega seonduva kohta.

2.   Üleandmiseks võib kasutada õhu- või maismaatransporti. Tagasisaatmine õhutranspordiga ei pea toimuma Moldova ega liikmesriikide riiklikke lennuettevõtjate teenuseid kasutades ning võib toimuda regulaar- või tšarterlennuga. Saatemeeskonnaga tagasisaatmise korral ei pea saatemeeskond koosnema ainult taotluse esitanud riigi volitatud isikutest, tingimusel et nad on Moldova või mis tahes liikmesriigi volitatud isikud.

Artikkel 12

Eksikombel tagasivõtmine

Taotluse esitanud riik võtab taotluse saanud riiki tagasivõetud isiku tagasi, kui kolme kuu jooksul pärast asjaomase isiku üleandmist selgub, et isik ei vasta käesoleva lepingu artiklites 2–5 sätestatud nõuetele.

Sellisel juhul kohaldatakse käesoleva lepingu menetlussätteid mutatis mutandis ning edastatakse kogu olemasolev teave tagasivõetava isiku identiteedi ja kodakondsuse kohta.

IV JAGU

TRANSIIT

Artikkel 13

Põhimõtted

1.   Liikmesriigid ja Moldova peaksid kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute transiiti võimaldama ainult juhtudel, kus nimetatud isikuid ei saa sihtriiki otse tagasi saata.

2.   Moldova lubab kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute transiiti, kui liikmesriik seda taotleb, ning liikmesriik lubab kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute transiiti, kui Moldova seda taotleb ning kui edasisõit muudes võimalikes transiitriikides ja tagasivõtmine sihtriigi poolt on tagatud.

3.   Moldova või liikmesriik võivad transiidist keelduda

a)

kui kolmanda riigi kodanikku või kodakondsuseta isikut ohustab sihtriigis või muus transiitriigis piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemine, karistus, surmanuhtlus või tagakiusamine rassi, usu, rahvuse, teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumise või poliitiliste vaadete tõttu või

b)

kui kolmanda riigi kodanikule või kodakondsuseta isikule kavatsetakse määrata taotluse saanud riigis või muus transiitriigis kriminaalkaristus või

c)

rahvatervise, riigisisese julgeoleku ja avaliku korra või taotluse saanud riigi muude riiklike huvidega seotud põhjustel.

4.   Moldova või liikmesriik võivad tühistada mis tahes välja antud loa, kui pärastpoole ilmnevad või selguvad lõikes 3 osutatud transiiti takistavad asjaolud või kui edasisõit võimalikes transiitriikides või sihtriigipoolne tagasivõtmine ei ole enam tagatud. Sel juhul võtab taotluse esitanud riik vajaduse korral kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku viivitamata tagasi.

Artikkel 14

Transiidimenetlus

1.   Taotlust vastu võtva riigi pädevale asutusele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus, mis sisaldab järgmist teavet:

a)

transiidi liik (õhu- või maismaatransport), võimalikud muud transiidiriigid ja kavandatud sihtriik;

b)

andmed asjaomase isiku kohta (nt ees-, perekonna- ja sünninimi, muud kasutatud nimed, nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sünniaeg, sugu ja võimaluse korral sünnikoht, kodakondsus, emakeel, reisidokumendi liik ja number);

c)

kavandatav piiriületuskoht, üleandmisaeg ja võimalik saatemeeskonna kasutamine;

d)

avaldus selle kohta, et taotluste esitava riigi arvates on artikli 13 lõikes 2 sätestatud tingimused täidetud ning keeldumiseks artikli 13 lõike 3 alusel ei ole põhjust.

Transiiditaotluse ühtne vorm on esitatud käesoleva lepingu 6. lisas.

2.   Taotluse saanud riik teavitab taotluse esitanud riiki nelja tööpäeva jooksul kirjalikult riiki lubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja kavandatud riiki lubamise aja või teavitab teda riiki lubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3.   Kui transiidiks kasutatakse õhutransporti, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4.   Taotluse saanud riigi pädevad asutused aitavad vastastikku konsulteerides transiidile kaasa, eelkõige teostades kõnealuste isikute üle järelevalvet ja luues selleks sobilikud tingimused.

V JAGU

KULUD

Artikkel 15

Transpordi- ja transiidikulud

Ilma et see piiraks pädevate ametiasutuste õigust nõuda tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt isikutelt tagasi tagasivõtmisega seotud kulud, kannab taotluse esitanud riik käesoleva lepingu kohased tagasivõtmise ja transiitvedude transpordikulud lõpliku sihtriigi piirini.

VI JAGU

ISIKUANDMETE KAITSE JA SÕLTUMATUSE KLAUSEL

Artikkel 16

Isikuandmete kaitse

Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui see on vajalik selleks, et Moldova või liikmesriigi pädevad asutused saaksid käesolevat lepingut rakendada. Isikuandmete töötlemisel ja kasutamisel kohaldatakse igal konkreetsel juhul Moldova riigisiseseid õigusakte. Juhul kui vastutav andmetöötleja on liikmesriigi pädev asutus, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ (2) ning nimetatud direktiivi alusel vastuvõetud selle liikmesriigi riigisiseseid õigusakte. Lisaks kohaldatakse järgmisi põhimõtteid:

a)

isikuandmeid tuleb töödelda õiglaselt ja seaduslikult;

b)

isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärasel eesmärgil, milleks on käesoleva lepingu rakendamine, ning edastav asutus ja vastuvõttev asutus ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c)

isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Edastada võib ainult järgmisi isikuandmeid:

üleantava isiku andmed (nt ees- ja perekonnanimed, võimalikud varasemad nimed, muud kasutatud nimed, nimed, mille all isikut tuntakse, või varjunimed, sugu, perekonnaseis, sünnikuupäev ja -koht, praegune ja mis tahes varasem kodakondsus);

pass, isikutunnistus või juhiluba (number, kehtivusaeg, väljaandmise kuupäev, väljaandnud asutus, väljaandmise koht);

peatuskohad ja reisiteekond;

muu teave, mis on vajalik tagasisaadetava isiku tuvastamiseks või käesoleva lepingu kohaste tagasivõtmisnõuete kontrollimiseks;

d)

isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e)

isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgiga;

f)

nii edastav asutus kui ka vastuvõttev asutus astub kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesolevale artiklile, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab ka teise lepinguosalise teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g)

nõude esitamisel teavitab vastuvõttev asutus edastavat asutust edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h)

isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele asutustele. Muudele organitele ei või andmeid edastava ametiasutuse eelneva nõusolekuta andmeid edastada;

i)

edastavad ja vastuvõtvad asutused on kohustatud isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kirjalikult registreerima.

Artikkel 17

Sõltumatuse klausel

1.   Käesoleva lepinguga ei piirata ühenduse, liikmesriikide ega Moldova õigusi, kohustusi ega vastutust, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning eelkõige:

28. juuli 1951. aasta pagulasseisundi konventsioonist, mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolliga;

varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

4. novembri 1950. aasta inimõiguste ja põhivabaduste kaitse Euroopa konventsioonist;

10. detsembri 1984. aasta piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastasest konventsioonist;

väljaandmist ja transiiti käsitlevatest rahvusvahelistest konventsioonidest;

mitmepoolsetest rahvusvahelistest konventsioonidest ja lepingutest välisriikide kodanike tagasivõtmise kohta.

2.   Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasisaatmist muude ametlike või mitteametlike kokkulepete alusel.

VII JAGU

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 18

Tagasivõtmise ühiskomitee

1.   Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu kohaldamisel ja tõlgendamisel. Lepinguosalised moodustavad tagasivõtmise ühiskomitee (edaspidi „ühiskomitee”), mille ülesandeks on eelkõige:

a)

jälgida käesoleva lepingu kohaldamist;

b)

otsustada käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c)

vahetada regulaarselt teavet rakendusprotokollide kohta, mille erinevad liikmesriigid ja Moldova on koostanud vastavalt artiklile 19;

d)

soovitada muudatusi käesolevasse lepingusse ja selle lisadesse.

2.   Ühiskomitee otsused on lepinguosalistele siduvad.

3.   Ühiskomitee moodustatakse ühenduse ja Moldova esindajatest; ühendust esindab komisjon.

4.   Ühiskomitee koguneb vajaduse korral ühe lepinguosalise taotlusel.

5.   Ühiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 19

Rakendusprotokollid

1.   Liikmesriigi või Moldova taotlusel koostavad Moldova ja liikmesriik rakendusprotokolli, milles esitatakse eeskirjad:

a)

pädevate ametiasutuste ja piiriületuspunktide määramise ning kontaktandmete vahetamise kohta;

b)

kiirmenetluse korras tagasipöördumise korra kohta;

c)

saatemeeskonnaga naasmise, sealhulgas kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute saatemeeskonnaga toimuva transiidi tingimuste kohta;

d)

täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks käesoleva lepingu 1.–4. lisas loetletut