ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 333

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
19. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1495/2007, 18. detsember 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1496/2007, 18. detsember 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1497/2007, 18. detsember 2007, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele ( 1 )

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1498/2007, 18. detsember 2007, milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1499/2007, 18. detsember 2007, määrusega (EMÜ) nr 3846/87 eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2008

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1500/2007, 18. detsember 2007, 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

54

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1501/2007, 18. detsember 2007, endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

57

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1502/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 812/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

60

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1503/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 979/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

61

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1504/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 806/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

62

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1505/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

64

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1506/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

66

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1507/2007, 18. detsember 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

68

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2007, 18. detsember 2007, millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi 2008. aastaks avatud kvoodi jaoks, mis hõlmab määruses (EÜ) nr 2172/2005 sätestatud Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste importimist

69

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1509/2007, 18. detsember 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

70

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/846/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2007, milles kehtestatakse liikmesriikide poolt vastavalt ühenduse erinevatele veterinaar-õigusaktidele heaks kiidetud üksuste loetelude näidis ning nende loetelude komisjonile edastamise eeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5882 all) (kodifitseeritud versioon) ( 1 )

72

 

 

2007/847/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. detsember 2007, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5897 all)

78

 

 

2007/848/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 11. detsember 2007, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6100 all)  ( 1 )

83

 

 

2007/849/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 12. detsember 2007, millega kiidetakse heaks muudatused Soome esitatud riiklikus programmis salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6097 all)

85

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/850/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 22. november 2007, millega muudetakse otsust EKP/2001/16 osalevate liikmesriikide keskpankade 2002. majandusaasta emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2007/15)

86

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1495/2007,

18. detsember 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 18. detsembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

96,3

TN

157,6

TR

122,8

ZZ

125,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

83,9

ZZ

126,0

0709 90 70

MA

68,1

TR

81,5

ZZ

74,8

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

24,3

MA

76,3

TR

78,8

ZA

40,6

ZW

19,3

ZZ

47,9

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

74,8

ZZ

52,3

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

103,7

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

86,7

CN

106,6

MK

30,0

US

83,2

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

68,6

US

121,4

ZZ

87,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1496/2007,

18. detsember 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, (1) eriti selle artikli 8 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 (2) artikli 54 lõike 3 sissejuhatavas lauses on sõnaselgelt viidatud komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad) (3) artiklile 17.

(2)

Komisjoni 29. augusti 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1001/2007 (millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 800/1999 ja (EÜ) nr 2090/2002 seoses põllumajandustoodete eksporditoetuste raames teostatava kontrolliga) asendatakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 17.

(3)

Selguse huvides tuleks määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 54 lõike 3 sissejuhatavat lauset muuta, et võtta arvesse kõnealust asendust.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1043/2005 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 54 lõike 3 sissejuhatav lause asendatakse järgmise lausega:

„Käesoleva määruse II lisas loetletud toodete suhtes ja erandina määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklist 17 kohaldatakse määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 17 lõike 1 punkti a alapunktis ii sätestatud summat, olenemata sellest, millisesse riiki või millisele territooriumile kaubad eksporditakse.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 2. septembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000 (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).

(3)  EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1001/2007 (ELT L 226, 30.8.2007, lk 9).


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1497/2007,

18. detsember 2007,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded teatavaid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele statsionaarsetele tuletõrjesüsteemidele

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Konkreetse tuleohu ärahoidmiseks teatavatesse kohtadesse paigaldatavate mitmest omavahel seotud mahutist koosnevate tuletõrjesüsteemide puhul tuleks fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse arvutamisel lähtuda kõnealuste gaaside kogusisaldusest kõnesolevates mahutites, et kontrollide sagedus oleks vastavuses fluoritud kasvuhoonegaaside tegeliku sisaldusega.

(2)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 842/2006 peavad tuletõrjesüsteemide dokumendid sisaldama teatavat teavet. Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 842/2006 tõhus rakendamine, on asjakohane näha ette tuletõrjesüsteemide dokumentidesse lisatav täiendav teave.

(3)

Tuletõrjesüsteemide dokumentidesse tuleks lisada teave fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse kohta. Kui fluoritud kasvuhoonegaaside sisaldus ei ole teada, peaks asjaomase tuletõrjesüsteemi käitaja tagama, et sertifitseeritud töötajad määravad lekkekontrolli hõlbustamiseks kindlaks kõnealuste gaaside sisalduse.

(4)

Enne lekkekontrolli peaksid sertifitseeritud töötajad mis tahes varasemate probleemide kindlakstegemiseks hoolikalt tutvuma tuletõrjesüsteemi dokumentides sisalduva teabe ja varasemate aruannetega.

(5)

Tõhusa lekkekontrolli tagamiseks peaks lekkekontroll keskenduma nendele tuletõrjesüsteemi osadele, mis võivad kõige tõenäolisemalt lekkida.

(6)

Lekkekahtluse korral tuleb teostada kontroll, et teha leke kindlaks ja see kõrvaldada.

(7)

Uute süsteemide puuduliku paigaldamisega kaasneb oluline lekkeoht. Seepärast tuleks vastpaigaldatud süsteemide lekkekindlust kontrollida kohe pärast kõnealuste süsteemide kasutuselevõttu.

(8)

Süsteemi parandustööde tõhususe tagamiseks peaks määrusega (EÜ) nr 842/2006 ettenähtud järelkontroll keskenduma süsteemi nendele osadele, kus on esinenud lekkimist, ja nende osadega külgnevatele osadele.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2037/2000 artikli 18 lõike 1 alusel asutatud komitee arvamusega, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 842/2006 standarditud lekkekontrolli nõuded ühest või mitmest omavahel seotud mahutist koosnevatele toimivatele ja ajutiselt mittetoimivatele statsionaarsetele süsteemidele, sh konkreetse tuleohu ärahoidmiseks teatavatesse kohtadesse paigaldatavatele seostuvatele osadele (edaspidi „tuletõrjesüsteemid”).

Käesolevat määrust kohaldatakse selliste tuletõrjesüsteemide suhtes, mis sisaldavad vähemalt kolm kilogrammi fluoritud kasvuhoonegaase.

Artikkel 2

Tuletõrjesüsteemi dokumendid

1.   Käitaja märgib oma nime, postiaadressi ja telefoninumbri määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 3 lõikes 6 osutatud dokumentidesse (edaspidi „tuletõrjesüsteemi dokumendid”).

2.   Fluoritud kasvuhoonegaaside sisaldus tuletõrjesüsteemis märgitakse tuletõrjesüsteemi dokumentidesse.

3.   Kui fluoritud kasvuhoonegaaside sisaldus tuletõrjesüsteemis ei ole märgitud toote tehnospetsifikaadil ega süsteemi etiketil, tagab käitaja, et sertifitseeritud töötajad määravad kindlaks kõnealuste gaaside sisalduse.

Artikkel 3

Tuletõrjesüsteemi dokumentide kontroll

1.   Enne lekkekontrolli teostamist kontrollivad sertifitseeritud töötajad tuletõrjesüsteemi dokumente.

2.   Erilist tähelepanu tuleb pööra korduvate probleemide või probleemsete valdkondadega seotud asjakohasele teabele.

Artikkel 4

Visuaalne ja manuaalne kontroll

1.   Sertifitseeritud töötajad kontrollivad visuaalselt ja manuaalselt juhtseadmeid, mahuteid ning rõhu all olevaid osasid ja ühendusi, et teha kindlaks rikked ja lekketunnused.

2.   Sertifitseeritud töötajad peavad teostama kontrolli iga kahtluse korral, et fluoritud kasvuhoonegaas võiks lekkida tuletõrjesüsteemist.

3.   Ühte või mitut järgmist olukorda loetakse lekkekahtluseks:

a)

statsionaarne lekke tuvastamise süsteem annab märku lekkest;

b)

temperatuurile reguleeritud rõhk mahutis on langenud rohkem kui 10 %;

c)

kustutusaine kogus mahutis on vähenenud rohkem kui 5 %;

d)

muud tunnused annavad märku sisalduse kaost.

4.   Rõhu ja kaalu jälgimise seadmeid tuleb kontrollida iga 12 kuu tagant, et tagada nende nõuetekohane toimimine.

Artikkel 5

Lekke kõrvaldamine

1.   Käitaja tagab, et parandus- või asendustöid teevad selleks konkreetseks tegevuseks sertifitseeritud töötajad.

2.   Käitaja tagab, et lekkekontroll viiakse läbi enne süsteemi taastäitmist.

Artikkel 6

Järelkontroll

Määruse (EÜ) nr 842/2006 artikli 3 lõike 2 teises lõigus osutatud järelkontrolli teostamisel peavad sertifitseeritud töötajad keskenduma nendele osadele, kus on esinenud lekkimist ja see on kõrvaldatud, ning külgnevatele osadele, kui parandustööde käigus on kasutatud pinget.

Artikkel 7

Nõuded vastpaigaldatud süsteemidele

Vastpaigaldatud süsteemide lekkekindlust tuleb kontrollida kohe pärast kõnealuste süsteemide kasutuselevõttu.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 161, 14.6.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 244, 29.9.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 899/2007 (ELT L 196, 28.7.2007, lk 24).


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/6


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1498/2007,

18. detsember 2007,

milles sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsust 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus), (1) eriti selle III lisa artikli 6 lõike 4 viiendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsusele 2001/822/EÜ lubatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooni kõnealuses otsuses kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 17 ja CN-koodide 1806 10 30 ja 1806 10 90 alla kuuluvate toodete jaoks sätestatud koguste puhul.

(2)

Kõnealuste toodete puhul on komisjoni 31. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 192/2002 (millega sätestatakse AKV/ÜMT või EÜ/ÜMT päritolu kumulatsiooniga suhkru ning suhkru ja kakao segude jaoks impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud eeskirjad) (2) kehtestatud impordilitsentside väljaandmise üksikasjalikud erieeskirjad, et võimaldada nõuetekohast kontrolli otsuses 2001/822/EÜ sätestatud koguste importimisel.

(3)

Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi) (3) kohaldatakse impordilitsentside suhtes, mis kehtivad imporditariifikvootide perioodidel alates 1. jaanuarist 2007. Määrusega (EÜ) nr 1301/2006 on kehtestatud eelkõige eeskirjad impordilitsentside taotlemiseks, nõudmised taotlejale ja litsentside väljaandmisele. Kõnealuse määruse kohaselt lõpeb litsentside kehtivusaeg tariifikvoodi kehtivusperioodi viimasel päeval. Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 1301/2006 ilma, et see piiraks käesoleva määrusega kehtestatud eritingimusi.

(4)

Seepärast tuleks kohaldada kõnealuse määrusega ettenähtud eeskirju määruse (EÜ) nr 192/2002 suhtes. Siiski tuleks teatavaid eeskirju kohandada, et võtta arvesse määruses (EÜ) nr 192/2002 käsitletud kaubanduse eripära. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks määrus (EÜ) nr 192/2002 kehtetuks tunnistada ja asendada see uue määrusega.

(5)

Kui käesoleva määruse erisätetest ei tulene teisiti, tuleks kohaldada ka komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad. (4)

(6)

Nõuetekohase juhtimise tagamiseks, spekulatsiooni vältimiseks ja tõhusaks kontrollimiseks tuleks sätestada litsentsitaotluste esitamise üksikasjalikud eeskirjad ja huvitatud isikute esitatavad dokumendid. Sellega seoses tuleks kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 põhimõtteid.

(7)

Tuleks sätestada kõnealuste toodete impordilitsentsitaotluste vormi eripärad ja nõuetekohaseks haldamise tagamiseks tuleks sätestada, et litsentsidest tulenevad õigused ei ole loovutatavad.

(8)

Tuleks sätestada ka kindlad tähtajad litsentsitaotluste esitamiseks ja litsentside väljaandmise liikmesriikide pädevate asutuste poolt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruste (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006 sätteid kombineeritud nomenklatuuri kaubagruppi 17 ja CN-koodide 1806 10 30 ja 1806 10 90 alla kuuluvate ÜMT päritolu toodete, mis on saadud kumulatsioonist AKV ja/või EÜ päritolu suhkruga, tollimaksuvaba impordi suhtes.

2.   Käesoleva määruse alusel väljaantud impordilitsentside järjekorranumber on 09.4652.

Artikkel 2

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse otsuse 2001/822/EÜ III lisas sätestatud mõistet „päritolustaatusega toode” ja vastavaid haldamismeetodeid.

Artikkel 3

1.   Impordilitsentsi taotluses käsitletav kogus on vähemalt 25 tonni.

2.   Litsentsitaotlustele tuleb lisada järgmised dokumendid:

a)

ülemeremaade ja -territooriumide asutuste poolt välja antud ekspordilitsents, mis on koostatud vastavalt I lisas esitatud näidisele ja välja antud EUR.1 sertifikaatide väljaandmise eest vastutava asutuse poolt;

b)

tõend selle kohta, et taotleja on esitanud tagatise suurusega 12 eurot 100 kilogrammi kohta.

Artikkel 4

Impordilitsentsi taotluste ja impordilitsentside:

a)

lahtrisse 7 märgitakse ÜMT lähteriik ja lahtrisse „jah” tehakse rist;

b)

lahtrisse 8 märgitakse ÜMT päritoluriik ja lahtrisse „jah” tehakse rist.

c)

litsentsi lahtrisse 20 tehakse üks II lisas loetletud kannetest.

Artikkel 5

Olenemata määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 9, ei ole impordilitsentsidest tulenevad õigused loovutatavad.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 esitatakse impordilitsentsi taotlused iga aasta jaanuari, aprilli, juuli ja oktoobri seitsme esimese päeva jooksul.

Taotleja võib esitada taotluste esitamise kuus ainult ühe taotluse. Kui taotleja esitab ühe konkreetse kuu jooksul rohkem kui ühe taotluse, lükatakse tagasi selle taotleja kõik asjaomasel kuul esitatud taotlused ja taotluste esitamise hetkeks saadud tagatised antakse asjaomasele liikmesriigile.

2.   Teave litsentsitaotluste kohta edastatakse hiljemalt 12 kuu jooksul, mil taotlusi esitatakse, ja liigitatakse kaheksanumbriliste CN-koodide ja ÜMT päritoluriikide kaupa.

3.   Liikmesriigid annavad impordilitsentsid välja alates taotluste esitamise kuu 25. või hiljemalt 30. kuupäeval.

Artikkel 7

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 23 lõikele 2 kehtivad impordilitsentsid alates nende tegelikust väljaandmise kuupäevast.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 192/2002 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/249/EÜ (ELT L 109, 26.4.2007, lk 33).

(2)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 55. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1423/2007 (ELT L 317, 5.12.2007, lk 36).


I LISA

Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud ekspordilitsentsi näidis

Image


II LISA

Artikli 4 punktis c osutatud kanded:

:

bulgaaria keeles

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

hispaania keeles

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

tšehhi keeles

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

taani keeles

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

saksa keeles

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

eesti keeles

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

kreeka keeles

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

inglise keeles

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

prantsuse keeles

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

itaalia keeles

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

läti keeles

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

leedu keeles

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

ungari keeles

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

malta keeles

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

hollandi keeles

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

poola keeles

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

portugali keeles

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

rumeenia keeles

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

slovaki keeles

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

sloveeni keeles

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

soome keeles

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

rootsi keeles

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1499/2007,

18. detsember 2007,

määrusega (EMÜ) nr 3846/87 eksporditoetuste jaoks kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri avaldamise kohta aastal 2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta (1) ning muid põllumajandustoodete ühist turukorraldust käsitlevaid määrusi,

võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3846/87, millega kehtestatakse põllumajandustoodete nomenklatuur eksporditoetuste jaoks, (2) eriti selle artikli 3 neljandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Eksporditoetuste nomenklatuur tuleks 1. jaanuari 2008. aasta seisuga avaldada täies mahus sellisena, nagu see tuleneb põllumajandustoodete ekspordikavasid käsitlevate määruste sätetest.

(2)

Arvesse tuleb võtta komisjoni määrusega (EÜ) nr 1214/2007 (3) kehtestatud piima, lihavalmistisi ja suhkrut käsitlevaid muudatusi kombineeritud nomenklatuuris alates aastast 2008 ning muuta vastavalt eksporditoetuste nomenklatuuri,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 3846/87 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

2)

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).

(2)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 7).

(3)  ELT L 286, 31.10.2007, lk 1.


I LISA

„I LISA

PÕLLUMAJANDUSTOODETE NOMENKLATUUR EKSPORDITOETUSTE JAOKS

1.   Teravili ning nisu- ja rukkipüül, -tangud või lihtjahu

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

1001

Nisu ja meslin:

 

1001 10 00

– kõva nisu:

 

– – seemneks

1001 10 00 9200

– – muu

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– muu:

 

– – muu speltanisu, harilik nisu ja meslin:

 

1001 90 91

– – – harilik nisu ja meslin seemneks

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – muu

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rukis

1002 00 00 9000

1003 00

Oder:

 

1003 00 10

– seemneks

1003 00 10 9000

1003 00 90

– muu

1003 00 90 9000

1004 00 00

Kaer:

 

– seemneks

1004 00 00 9200

– muu

1004 00 00 9400

1005

Maisiterad:

 

ex 1005 10

– seemneks:

 

1005 10 90

– – muu

1005 10 90 9000

1005 90 00

– muu

1005 90 00 9000

1007 00

Terasorgo:

 

1007 00 90

– muu

1007 00 90 9000

ex 1008

Tatar, hirss ja kanaari paelrohi; muu teravili:

 

1008 20 00

– hirss

1008 20 00 9000

1101 00

Püülijahu nisust või meslinist:

 

– nisujahu:

 

1101 00 11

– – kõvast nisust

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – harilikust nisust ja speltanisust:

 

– – – tuhasusega 0–600 mg/100g

1101 00 15 9100

– – – tuhasusega 601–900 mg/100g

1101 00 15 9130

– – – tuhasusega 901–1 100 mg/100g

1101 00 15 9150

– – – tuhasusega 1 101–1 650 mg/100g

1101 00 15 9170

– – – tuhasusega 1 651–1 900 mg/100g

1101 00 15 9180

– – – tuhasusega üle 1 900 mg/100g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– meslinijahu

1101 00 90 9000

ex 1102

Püülijahu muudest teraviljadest kui nisu või meslin:

 

1102 10 00

– Rukkijahu:

 

– – tuhasusega 0–1 400 mg/100g

1102 10 00 9500

– – tuhasusega 1 400–2 000 mg/100g

1102 10 00 9700

– – tuhasusega üle 2 000 mg/100g

1102 10 00 9900

ex 1103

Tangud, lihtjahu ja graanulid teraviljast:

 

– tangud ja lihtjahu::

 

1103 11

– – nisust:

 

1103 11 10

– – – kõvast nisust:

 

– – – – tuhasusega 0–1 300 mg/100g:

 

– – – – – lihtjahu, mille massist alla 10 % läbib sõela, mille avade suurus on 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – muu

1103 11 10 9400

– – – – tuhasusega üle 1 300 mg/100g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – harilikust nisust ja speltanisust:

 

– – – – tuhasusega 0–600 mg/100g

1103 11 90 9200

– – – – tuhasusega üle 600 mg/100g

1103 11 90 9800


2.   Riis ja purustatud riis

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

1006

Riis:

 

1006 20

– kooritud (pruun) riis:

 

– – aurutatud:

 

1006 20 11

– – – ümarateraline

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – keskmiseteraline

1006 20 13 9000

– – – pikateraline:

 

1006 20 15

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 20 17 9000

– – muu:

 

1006 20 92

– – – ümarateraline

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – keskmiseteraline

1006 20 94 9000

– – – pikateraline:

 

1006 20 96

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 20 98 9000

1006 30

– poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata:

 

– – poolkroovitud riis:

 

– – – aurutatud:

 

1006 30 21

– – – – ümarateraline

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – keskmiseteraline

1006 30 23 9000

– – – – pikateraline:

 

1006 30 25

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 30 27 9000

– – – muu:

 

1006 30 42

– – – – ümarateraline

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – keskmiseteraline

1006 30 44 9000

– – – – pikateraline:

 

1006 30 46

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3

1006 30 48 9000

– – kroovitud riis:

 

– – – aurutatud:

 

1006 30 61

– – – – ümarateraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – muu

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – keskmiseteraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – muu

1006 30 63 9900

– – – – pikateraline:

 

1006 30 65

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – muu

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – muu

1006 30 67 9900

– – – muu:

 

1006 30 92

– – – – ümarateraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – muu

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – keskmiseteraline:

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 94 9100

– – – – – muu

1006 30 94 9900

– – – – pikateraline:

 

1006 30 96

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe suurem kui 2, kuid väiksem kui 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – muu

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – tera pikkuse ja laiuse suhe vähemalt 3:

 

– – – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – muu

1006 30 98 9900

1006 40 00

– purustatud riis

1006 40 00 9000


3.   Teraviljatooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1102

Püülijahu muudest teraviljadest kui nisu või meslin:

 

ex 1102 20

– maisijahu:

 

ex 1102 20 10

– – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist:

 

– – – rasvasisaldusega kuni 1,3 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist (2)

1102 20 10 9200

– – – rasvasisaldusega üle 1,3 % , kuid mitte üle 1,5 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – muu:

 

– – – rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 1,7 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– muu:

 

1102 90 10

– – odrajahu:

 

– – – tuhasusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1102 90 10 9100

– – – muu

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – kaerajahu:

 

– – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, toorkiusisaldusega kuni 1,8 % kuivaine massist ja niiskusesisaldusega kuni 11 % massist ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1102 90 30 9100

ex 1103

Tangud, lihtjahu ja graanulid teraviljast:

 

– tangud ja lihtjahu:

 

ex 1103 13

– – maisist:

 

ex 1103 13 10

– – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,6 % kuivaine massist ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9300

– – – – rasvasisaldusega üle 1,3 %, kuid mitte üle 1,5 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1,0 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 %, kuid mitte üle 1,7 % massist, ja toorkiusisaldusega kuni 1 % kuivaine massist, ning millest kuni 30 % läbib sõela, mille avade suurus on 315 mikromeetrit, ja kuni 5 % läbib sõela, mille avade suurus on 150 mikromeetrit (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – muust teraviljast:

 

1103 19 10

– – – rukkist

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – odrast:

 

– – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – kaerast:

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– graanulid:

 

1103 20 20

– – odrast

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – nisust

1103 20 60 9000

ex 1104

Muul viisil töödeldud teravili (näiteks kroovitud, valtsitud, helvestatud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud), v.a rubriiki 1006 kuuluv riis; terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud teraviljaidud:

 

– valtsitud või helvestatud terad:

 

ex 1104 12

– – kaerast:

 

ex 1104 12 90

– – – helvestatud:

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 12 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1104 12 90 9100

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega üle 0,1 %, kuid mitte üle 1,5 %, niiskusesisaldusega kuni 12 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – muust teraviljast:

 

1104 19 10

– – – nisust

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – maisist:

 

– – – – helvestatud:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,7 % kuivaine massist (3)

1104 19 50 9110

– – – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist (3)

1104 19 50 9130

– – – odrast:

 

ex 1104 19 69

– – – – helvestatud:

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist

1104 19 69 9100

– muul viisil töödeldud terad (näiteks kroovitud, poleeritud, lõigatud või jämedalt purustatud):

 

ex 1104 22

– – kaerast:

 

ex 1104 22 20

– – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud):

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,5 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – kroovitud ja lõigatud või jämedalt purustatud („Gürtze” või „grutten”):

 

– – – – tuhasusega kuni 2,3 % kuivaine massist, integumendisisaldusega kuni 0,1 %, niiskusesisaldusega kuni 11 % ning peroksidaas peaaegu täielikult inaktiveeritud vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – maisist:

 

ex 1104 23 10

– – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämedalt purustatud või mitte:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,6 % kuivaine massist („Gürtze” või „grutten”) vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele (3)

1104 23 10 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 0,9 %, kuid mitte üle 1,3 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,8 % kuivaine massist („Gürtze” või „grutten”) vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – muust teraviljast:

 

– – – odrast:

 

ex 1104 29 01

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud):

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – kroovitud ja lõigatud või jämedalt purustatud („Gürtze” või „grutten”):

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist ja toorkiusisaldusega kuni 0,9 % kuivaine massist vastavalt määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele lisas esitatud määratlusele

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – poleeritud:

 

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist (ilma talgita):

 

– – – – – – mis kuuluvad esimesse kategooriasse ja vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 05 9100

– – – – – tuhasusega kuni 1 % kuivaine massist (ilma talgita):

 

– – – – – – mis kuuluvad teise kategooriasse ja vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 05 9300

– – – muud:

 

– – – – kroovitud (lüditud või kestast vabastatud), lõigatud või jämedalt purustatud või mitte:

 

ex 1104 29 11

– – – – – nisust, mis ei ole lõigatud või jämedalt purustatud ja mis vastavad määruse (EMÜ) nr 821/68 (1) lisas esitatud määratlusele

1104 29 11 9000

– – – – jämedalt purustatud, muul viisil töötlemata:

 

1104 29 51

– – – – – nisust

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – rukkist

1104 29 55 9000

1104 30

– teraviljaidud, terved, valtsitud, helvestatud või jahvatatud:

 

1104 30 10

– – nisust

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – muust teraviljast

1104 30 90 9000

1107

Linnased, röstitud või röstimata:

 

1107 10

– röstimata:

 

– – nisust:

 

1107 10 11

– – – jahuna

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – muu

1107 10 19 9000

– – muu:

 

1107 10 91

– – – jahuna

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – muu

1107 10 99 9000

1107 20 00

– röstitud

1107 20 00 9000

ex 1108

Tärklis; inuliin:

 

– tärklis: (4)

 

ex 1108 11 00

– – nisutärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 11 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – maisitärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 12 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – kartulitärklis:

 

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 80 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 13 00 9200

– – – kuivainesisaldusega vähemalt 77 %, kuid alla 80 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – muud tärklised:

 

ex 1108 19 10

– – – riisitärklis:

 

– – – – kuivainesisaldusega vähemalt 87 % ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 %

1108 19 10 9200

– – – – kuivainesisaldusega vähemalt 84 %, kuid alla 87 %, ja kuivaine puhtusega vähemalt 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Nisugluteen, kuivatatud või kuivatamata:

 

– kuivatatud nisugluteen proteiinisisaldusega vähemalt 82 % kuivaine massist (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

 

ex 1702 30

– glükoos ja glükoosisiirup, mis ei sisalda fruktoosi või sisaldab fruktoosi kuni 20 % kuivaine massist:

 

– – muu:

 

1702 30 50

– – – valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata pulber

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – muu (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– glükoos ja glükoosisiirup, mis sisaldab fruktoosi vähemalt 20 %, kuid vähem kui 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

1702 40 90

– – muu (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– muu, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkur ning suhkrusiirupisegud fruktoosisisaldusega 50 % kuivaine massist:

 

1702 90 50

– – maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup:

 

– – – valge kristalliline aglomeeritud või aglomeerimata maltodekstriin

1702 90 50 9100

– – – muu (6)

1702 90 50 9900

– – karamell:

 

– – – muu:

 

1702 90 75

– – – – aglomeeritud või aglomeerimata pulber

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – muu

1702 90 79 9000

2106

Mujal nimetamata toiduained:

 

ex 2106 90

– muu:

 

– – lõhna-ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

 

– – – muu:

 

2106 90 55

– – – – glükoosisiirup ja maltodekstriinisiirup (6)

2106 90 55 9000


4.   Teravilja baasil valmistatud segasööt

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

2309

Valmistoidud loomadele: (7)

 

ex 2309 10

– kassi- ja koeratoit, jaemüügiks pakendatud:

 

– – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid:

 

– – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, siirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

 

– – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni 10 % massist: (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 13 9000

– – – – mis sisaldab tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist: (8):

 

2309 10 31

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 33 9000

– – – – mis sisaldab tärklist üle 30 % massist: (8):

 

2309 10 51

– – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– muu:

 

– – muu, sh eelsegud:

 

– – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit, mis kuuluvad alamrubriikidesse 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ja 2106 90 55, või piimatooteid:

 

– – – – mis sisaldab tärklist, glükoosi, glükoosisiirupit, maltodekstriini või maltodekstriinisiirupit:

 

– – – – – mis ei sisalda tärklist või sisaldab tärklist kuni 10 % massist: (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 33 9000

– – – – – mis sisaldab tärklist üle 10 %, kuid mitte üle 30 % massist: (8):

 

2309 90 41

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 43 9000

– – – – – mis sisaldab tärklist üle 30 % massist: (8):

 

2309 90 51

– – – – – – mis ei sisalda piimatooteid või sisaldab neid vähem kui 10 % massist

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – mis sisaldab piimatooteid vähemalt 10 %, kuid alla 50 % massist

2309 90 53 9000


5.   Veise– ja vasikalihaliha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0102

Elusveised:

 

ex 0102 10

– tõupuhtad aretusloomad:

 

ex 0102 10 10

– – mullikad (poegimata emasveised):

 

– – – eluskaaluga vähemalt 250 kg:

 

– – – – kuni 30 kuu vanused

0102 10 10 9140

– – – – muud

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – lehmad:

 

– – – eluskaaluga vähemalt 250 kg:

 

– – – – kuni 30 kuu vanused

0102 10 30 9140

– – – – muu

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – muud:

 

– – – eluskaaluga vähemalt 300 kg

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– muud:

 

– – koduveised:

 

– – – massiga üle 160 kg, kuid mitte üle 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – tapaloomad:

 

– – – – – massiga üle 220 kg

0102 90 41 9100

– – – massiga üle 300 kg:

 

– – – – mullikad (poegimata emasveised):

 

0102 90 51

– – – – – tapaloomad

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – muud

0102 90 59 9000

– – – – lehmad

 

0102 90 61

– – – – – tapaloomad

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – muud

0102 90 69 9000

– – – – muud:

 

0102 90 71

– – – – – tapaloomad

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – muud

0102 90 79 9000

0201

Värske ja jahutatud veiseliha:

 

0201 10 00

– rümbad ja poolrümbad:

 

– – rümba või poolrümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelaotsa, kaela ja abaosa ning millel on üle 10 ribi:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 10 00 9110

– – – muud

0201 10 00 9120

– – muud:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 10 00 9130

– – – muud

0201 10 00 9140

0201 20

– muud jaotustükid, kondiga:

 

0201 20 20

– – komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid:

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 20 9110

– – – muud

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – rümpade või poolrümpade eesveerandid::

 

– – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 30 9110

– – – muud

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – rümpade või poolrümpade tagaveerandid:

 

– – – kuni kaheksa ribi või kaheksa ribipaariga:

 

– – – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 50 9110

– – – – muud

0201 20 50 9120

– – – üle kaheksa ribi või ribipaariga:

 

– – – – täiskasvanud isasveistelt (10)

0201 20 50 9130

– – – – muud

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – muud:

 

– – – kondi mass ei ületa ühte kolmandikku jaotustüki massist

0201 20 90 9700

0201 30 00

– kondita:

 

– – kondita jaotustükid, mida eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse komisjoni määruses (EMÜ) nr 2973/79 (12) sätestatud tingimustel või Kanadasse määruses (EÜ) nr 2051/96 (13) sätestatud tingimustel

0201 30 00 9050

– – kondita jaotustükid, sealhulgas hakkliha, mille rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – muud, iga jaotustükk eraldi pakendatud ja rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 55 %: (15):

 

– – – täiskasvanud isasveiste tagaveeranditest, millel on kuni kaheksa ribi või ribipaari, otselõike või pistoolalõikega (11)

0201 30 00 9100

– – – täiskasvanud isasveiste rümpade või poolrümpade eesveeranditest, otselõike või pistoolalõikega (11)

0201 30 00 9120

– – muud

0201 30 00 9140

ex 0202

Külmutatud veiseliha:

 

0202 10 00

– rümbad ja poolrümbad:

 

– – rümba või poolrümba esiosa, mis hõlmab kõik kondid ja kaelaotsad, kaela ja abaosa ning millel on üle 10 ribi

0202 10 00 9100

– – muud

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– muud jaotustükid, kondiga:

 

0202 20 10

– – komplekteeruvad ees- ja tagaveerandid

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – rümpade või poolrümpade eesveerandid

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – rümpade või poolrümpade tagaveerandid:

 

– – – kuni kaheksa ribi või kaheksa ribipaariga

0202 20 50 9100

– – – üle kaheksa ribi või ribipaariga

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – muud:

 

– – – kondi mass ei ületa ühte kolmandikku jaotustüki massist

0202 20 90 9100

0202 30

– kondita:

 

0202 30 90

– – muu:

 

– – – kondita jaotustükid, mida eksporditakse Ameerika Ühendriikidesse määruses (EMÜ) nr 2973/79 (12) sätestatud tingimustel või Kanadasse määruses (EÜ) nr 2051/96 (13) sätestatud tingimustel

0202 30 90 9100

– – – muu, sealhulgas hakkliha, mille rasvata tailiha keskmine sisaldus on vähemalt 78 % (15)

0202 30 90 9200

– – – muu

0202 30 90 9900

0206

Söödav veise-, sea-, kitse-, hobuse-, eesli-, muula- või hobueeslirups, värske, jahutatud või külmutatud:

 

0206 10

– veiserups, värske ja jahutatud:

 

– – muu:

 

0206 10 95

– – – vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa

0206 10 95 9000

– veiserups, külmutatud:

 

0206 29

– – muu:

 

– – – muu:

 

0206 29 91

– – – – vahelihase lihaseline osa ja vahelihase kõõluseline osa

0206 29 91 9000

ex 0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber:

 

ex 0210 20

– veiseliha:

 

ex 0210 20 90

– – kondita:

 

– – – soolatud ja kuivatatud

0210 20 90 9100

ex 1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid:

 

ex 1602 50

– veiselihast:

 

– – muud:

 

ex 1602 50 31

– – – soolaliha õhukindlas pakendis; mis ei sisalda muud liha kui veiseliha:

 

– – – – mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,35 (16) ja mille massist veiseliha (v.a rups ja rasv) on:

 

– – – – – 90 % või rohkem:

 

– – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % või rohkem, kuid alla 90 %:

 

– – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – muud; hermeetiliselt suletud pakendites:

 

– – – – mis ei sisalda muud liha kui veiseliha:

 

– – – – – mille kollageeni ja valkude suhe ei ole suurem kui 0,35 (16) ja mille massist veiseliha (v.a rups ja rasv) on:

 

– – – – – – 90 % või rohkem:

 

– – – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % või rohkem, kuid alla 90 %:

 

– – – – – – – tooted, mis on kooskõlas komisjoni määruses (EÜ) nr 1731/2006 (14) sätestatud tingimustega

1602 50 95 9325

NB! Nõukogu määruse (EÜ) nr 1254/1999 (EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21) artikliga 33 nähakse ette, et eksporditoetust ei anta toodete puhul, mida imporditakse kolmandatest riikidest ja reeksporditakse kolmandatesse riikidesse.


6.   Sealiha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0103

Elussead:

 

– muud:

 

ex 0103 91

– – massiga alla 50 kg:

 

0103 91 10

– – – kodusead

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – massiga 50 kg ja rohkem:

 

– – – kodusead:

 

0103 92 19

– – – – muud

0103 92 19 9000

ex 0203

Värske, jahutatud või külmutatud sealiha:

 

– värske või jahutatud:

 

ex 0203 11

– – rümbad ja poolrümbad:

 

0203 11 10

– – – kodusea (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 12 11

– – – – jalad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – abaosad ja nende jaotustükid: (29)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 19 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid: (30)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0203 19 15 9100

– – – – muu:

 

ex 0203 19 55

– – – – – kondita:

 

– – – – – – jalad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustükid (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – kõhutükid ja nende jaotustükid kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist (17)  (27)

0203 19 55 9310

– külmutatud:

 

ex 0203 21

– – rümbad ja poolrümbad:

 

0203 21 10

– – – kodusea (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 22 11

– – – – tagaosad ja nende jaotustükid::

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – abaosad ja nende jaotustükid: (29)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

ex 0203 29 11

– – – – eesosad ja nende jaotustükid: (30)

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – seljatükid ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0203 29 15 9100

– – – – muu:

 

ex 0203 29 55

– – – – – kondita:

 

– – – – – – jalad, eesosad, abaosad ja nende jaotustükid (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Liha ja söödav rups, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud; toiduks kasutatav lihast või rupsist valmistatud jahu või pulber:

 

– sealiha:

 

ex 0210 11

– – tagaosad, abaosad ja nende jaotustükid, kondiga:

 

– – – kodusea:

 

– – – – soolatud või soolvees:

 

ex 0210 11 11

– – – – – – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 11 9100

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

ex 0210 11 31

– – – – – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San Daniele”: (18)

 

– – – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 31 9110

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – kõhutükid (läbikasvanud) ja nende jaotustükid::

 

– – – kodusea:

 

ex 0210 12 11

– – – – soolatud või soolvees:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

– – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – muu:

 

– – – kodusea:

 

– – – – soolatud või soolvees:

 

ex 0210 19 40

– – – – – seljatükid ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – kondi ja kõhre kogusisaldusega alla 25 % massist

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – muu:

 

– – – – – – kondita:

 

– – – – – – – tagaosad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustükid (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – kõhutükid ja nende jaotustükid, kamarata: (17)

 

– – – – – – – – kõhre kogusisaldusega alla 15 % massist

0210 19 50 9310

– – – – kuivatatud või suitsutatud:

 

– – – – – muu:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – kondita:

 

– – – – – – – „Prosciutto di Parma”, „Prosciutto di San Daniele” ja nende jaotustükid (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – tagaosad, eesosad, abaosad või seljatükid ja nende jaotustüki (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nendel toodetel põhinevad toiduained:

 

– muu (24):

 

1601 00 91

– – vorstid, kuivad või määrdevorstid, kuumtöötlemata: (20)  (22)

 

– – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi

1601 00 91 9120

– – – muud

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – muud: (19)  (22)

 

– – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi

1601 00 99 9110

– – – muud

1601 00 99 9190

ex 1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid:

 

– seast:

 

ex 1602 41

– – tagaosad ja nende jaotustükid:

 

ex 1602 41 10

– – – kodusea: (23)

 

– – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – kontaktpakendis netomassiga alla 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – abaosad ja nende jaotustükid:

 

ex 1602 42 10

– – – kodusea: (23)

 

– – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – kontaktpakendis netomassiga vähemalt 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – kontaktpakendis netomassiga alla 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – muud, sh segud:

 

– – – kodusea:

 

– – – – mis sisaldavad vähemalt 80 % massist mis tahes liiki liha ja rupsi, sh mis tahes liiki või päritoluga rasva:

 

ex 1602 49 19

– – – – – muud: (23)  (26)

 

– – – – – – kuumtöödeldud, mis sisaldavad liha ja rasva vähemalt 80 % massist: (24)  (25)

 

– – – – – – – mis ei sisalda kodulinnuliha ega -rupsi:

 

– – – – – – – – sisaldavad toodet, mis koosneb selgelt eristatavatest tailihatükkidest, mille puhul ei saa suuruse tõttu kindlaks teha, kas need on pärit tagaosadest, abaosadest, selja- või kaelatükkidest, ning kus on nähtavad rasvaosakesed ja väikesed tarrendikogused

1602 49 19 9130


7.   Kodulinnuliha

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0105

Eluskodulinnud, s.o kanad liigist Gallus domesticus, pardid, haned, kalkunid ja pärlkanad:

 

– massiga kuni 185 g:

 

0105 11

– – kanad liigist Gallus domesticus:

 

– – – munakana vanavanemkari ja vanemkari:

 

0105 11 11

– – – – munaliinid

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – muu

0105 11 19 9000

– – – muu:

 

0105 11 91

– – – – munaliinid

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – muud

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – kalkunid

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – muud:

 

0105 19 20

– – – haned

0105 19 20 9000

ex 0207

Rubriiki 0105 kuuluvate kodulindude värske, jahutatud või külmutatud liha ja söödav rups

 

– liigi Gallus domesticus kanade:

 

ex 0207 12

– – külmutatud rümbad:

 

ex 0207 12 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 70 % kanad:

 

– – – – täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – muud

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 65 % kanad, või muul kujul:

 

– – – – nn 65 % kanad:

 

– – – – – täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – muud

0207 12 90 9190

– – – – liigi Gallus domesticus kanad, kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, ebaühtlase koostisega:

 

– – – – – liigi Gallus domesticus kanad, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – muud

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – külmutatud jaotustükid ja rups:

 

– – – jaotustükid

 

– – – – kondiga:

 

ex 0207 14 20

– – – – – pool- või veerandrümbad:

 

– – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – muud

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – koivad ja nende jaotustükid:

 

– – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – muud

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – muud:

 

– – – – – – pool- või veerandrümbad ilma päraniputa:

 

– – – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud rinnakukiilu, reieluu ja sääreluuga

 

– – – – – – – muud

0207 14 70 9190

– – – – – – jaotustükid, mis koosnevad tervest koivast või koiva osast ja seljatüki osast, kusjuures seljatüki osa mass ei ületa 25 % kogumassist:

 

– – – – – – – liigi Gallus domesticus kanadelt, täielikult luustunud reieluuga

 

– – – – – – – muud

0207 14 70 9290

– kalkuni:

 

0207 25

– – külmutatud rümbad:

 

0207 25 10

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, kuid kaela, südame, maksa ja pärismaoga, nn 80 % kalkunid

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – kitkutud ja roogitud, ilma pea ja jalgadeta, ilma kaela, südame, maksa ja pärismaota, nn 73 % kalkunid, või muul kujul:

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – külmutatud jaotustükid ja rups:

 

– – – jaotustükid:

 

ex 0207 27 10

– – – – kondita:

 

– – – – – homogeenitud liha, sealhulgas lihamass

 

– – – – – muu:

 

– – – – – – välja arvatud päranipud

0207 27 10 9990

– – – – kondiga:

 

– – – – – koivad ja nende jaotustükid:

 

0207 27 60

– – – – – – sääretükid ja nende jaotustükid

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – muu

0207 27 70 9000


8.   Munad

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 0407 00

Linnumunad (koorega), värsked, konserveeritud või keedetud:

 

– kodulindude munad:

 

– – haudemunad: (35)

 

0407 00 11

– – – kalkuni- või hanemunad

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – muud

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – muud

0407 00 30 9000

0408

Kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

– rebud:

 

ex 0408 11

– – kuivatatud:

 

ex 0408 11 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – muud:

 

– – – muud:

 

ex 0408 19 81

– – – – vedelal kujul:

 

– – – – – toidukõlblikud

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – muud, sealhulgas külmutatud:

 

– – – – – toidukõlblikud

0408 19 89 9100

– muud:

 

ex 0408 91

– – kuivatatud:

 

ex 0408 91 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – muud:

 

ex 0408 99 80

– – – muud:

 

– – – – toidukõlblikud

0408 99 80 9100

9.   Piim ja piimatooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- ja muu magusainelisandita: (50)

 

0401 10

– rasvasisaldusega kuni 1 % massist:

 

0401 10 10

– – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – muu

0401 10 90 9000

0401 20

– rasvasisaldusega üle 1 %, kuid mitte üle 6 % massist:

 

– – kuni 3 %:

 

0401 20 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

0401 20 11 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist

0401 20 19 9100

– – – – rasvasisaldusega üle 1,5 % massist

0401 20 19 9500

– – üle 3 %:

 

0401 20 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – muu

0401 20 99 9000

0401 30

– rasvasisaldusega üle 6 % massist:

 

– – kuni 21 %:

 

0401 30 11

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – üle 10 %, kuid mitte üle 17 % massist

0401 30 11 9400

– – – – – üle 17 %. massist

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega üle 17 % massist:

0401 30 19 9700

– – üle 21 %, kuid mitte üle 45 % massist:

 

0401 30 31

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 35 % massist

0401 30 31 9100

– – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0401 30 31 9400

– – – – – üle 39 % massist

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 35 % massist

0401 30 39 9100

– – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0401 30 39 9400

– – – – – üle 39 % massist

0401 30 39 9700

– – üle 45 % massist:

 

0401 30 91

– – – kontaktpakendis netomahuga kuni 2 liitrit:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 68 %. massist

0401 30 91 9100

– – – – – üle 68 % massist

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – muu:

 

– – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 68 % massist

0401 30 99 9100

– – – – – üle 68 % massist

0401 30 99 9500

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga: (43)

 

ex 0402 10

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist: (46)

 

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

0402 10 11

– – – kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – muu

0402 10 19 9000

– – muu: (49)

 

0402 10 91

– – – kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – muu

0402 10 99 9000

– pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, rasvasisaldusega üle 1,5 % massist: (46)

 

ex 0402 21

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

– – – rasvasisaldusega kuni 27 % massist:

 

0402 21 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0402 21 11 9200

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0402 21 11 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 21 11 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0402 21 11 9900

– – – – muu:

 

0402 21 17

– – – – – rasvasisaldusega kuni 11 % massist

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – rasvasisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – – – kuni 17 % massist

0402 21 19 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 21 19 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0402 21 19 9900

– – – rasvasisaldusega üle 27 % massist:

 

0402 21 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 28 % massist

0402 21 91 9100

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0402 21 91 9200

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 45 % massist

0402 21 91 9350

– – – – – – üle 45 % massist

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 28 % massist

0402 21 99 9100

– – – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0402 21 99 9200

– – – – – – üle 29 %, kuid mitte üle 41 % massist

0402 21 99 9300

– – – – – – üle 41 %, kuid mitte üle 45 % massist

0402 21 99 9400

– – – – – – üle 45 %, kuid mitte üle 59 % massist

0402 21 99 9500

– – – – – – üle 59 %, kuid mitte üle 69 % massist

0402 21 99 9600

– – – – – – üle 69 %, kuid mitte üle 79 % massist

0402 21 99 9700

– – – – – – üle 79 % massist

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – muu: (49)

 

– – – rasvasisaldusega kuni 27 % massist:

 

– – – – muu:

 

0402 29 15

– – – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – – kuni 11 % massist

0402 29 15 9200

– – – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0402 29 15 9300

– – – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 29 15 9500

– – – – – – – üle 25 % massist

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – muu:

 

– – – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massi

0402 29 19 9300

– – – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0402 29 19 9500

– – – – – – – üle 25 % massist

0402 29 19 9900

– – – rasvasisaldusega üle 27 % massist:

 

0402 29 91

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 41 % massist

0402 29 99 9100

– – – – – – üle 41 % massist

0402 29 99 9500

– muu:

 

0402 91

– – ilma suhkru- või muu magusainelisandita: (48)

 

0402 91 10

– – – rasvasisaldusega kuni 8 % massist:

 

– – – – rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 7,4 % massist

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – rasvasisaldusega üle 8 %, kuid mitte üle 10 % massist:

 

– – – – rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem

0402 91 30 9300

– – – rasvasisaldusega üle 45 % massist

 

0402 91 99

– – – – muu

0402 91 99 9000

0402 99

– – muu: (49)

 

0402 99 10

– – – rasvasisaldusega kuni 9,5 % massist:

 

– – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 6,9 % massist

0402 99 10 9350

– – – rasvasisaldusega üle 9,5 %, kuid mitte üle 45 % massist:

 

0402 99 31

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 2,5 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 21 % massist:

 

– – – – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem

0402 99 31 9150

– – – – – rasvasisaldusega üle 21 %, kuid mitte üle 39 % massist

0402 99 31 9300

– – – – – rasvasisaldusega üle 39 % massist

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 21 % massist, sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem ja rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % või rohkem

0402 99 39 9150

ex 0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga, lõhna- või maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma:

 

ex 0403 90

– muu:

 

– – lõhna- ja maitseaine-, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita:

 

– – – pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul: (43)  (47)

 

– – – – suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

0403 90 11

– – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 %. massist:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0403 90 13 9200

– – – – – – excédant 11 % mais n’excédant pas 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0403 90 13 9500

– – – – – – üle 25 % massist

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – üle 27 % massist

0403 90 19 9000

– – – – muu, rasvasisaldusega: (39):

 

0403 90 33

– – – – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 25 % massist

0403 90 33 9400

– – – – – – üle 25 % massist

0403 90 33 9900

– – – muu:

 

– – – – suhkru- ja muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

0403 90 51

– – – – – kuni 3 % massist:

 

– – – – – – kuni 1,5 % massist

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – üle 6 % massist:

 

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 21 % massist

0403 90 59 9170

– – – – – – üle 21 %, kuid mitte üle 35 % massist

0403 90 59 9310

– – – – – – üle 35 %, kuid mitte üle 39 % massist

0403 90 59 9340

– – – – – – üle 39 %, kuid mitte üle 45 % massist

0403 90 59 9370

– – – – – – üle 45 % massist

0403 90 59 9510

ex 0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal nimetamata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

0404 90

– muu:

 

– – suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega: (36)

 

ex 0404 90 21

– – – kuni 1,5 % massist:

 

– – – – pulbrina või graanulitena, veesisaldusega kuni 5 % ja rasvata piimakuivaine piimavalgusisaldusega:

 

– – – – – 29 % massist või rohkem, kuid alla 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 % massist või rohkem

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist (43):

 

– – – – pulbri või graanulitena

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0404 90 23 9120

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0404 90 23 9130

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0404 90 23 9140

– – – – – – üle 25 % massist

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – üle 27 % massist: (43)

 

– – – – pulbri või graanulitena, rasvasisaldusega:

 

– – – – – kuni 28 % massist

0404 90 29 9110

– – – – – üle 28 %, kuid mitte üle 29 % massist

0404 90 29 9115

– – – – – üle 29 %, kuid mitte üle 45 % massist

0404 90 29 9125

– – – – – üle 45 % massist

0404 90 29 9140

– – muu, rasvasisaldusega: (39)  (43)

 

0404 90 81

– – – kuni 1,5 % massist:

 

– – – – pulbri või graanulitena

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – üle 1,5 %, kuid mitte üle 27 % massist:

 

– – – – pulbri või graanulitena:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – kuni 11 % massist

0404 90 83 9110

– – – – – – üle 11 %, kuid mitte üle 17 % massist

0404 90 83 9130

– – – – – – üle 17 %, kuid mitte üle 25 % massist

0404 90 83 9150

– – – – – – üle 25 % massist

0404 90 83 9170

– – – – muu kui pulbri või graanulitena:

 

– – – – – sahharoosisisaldusega 40 % massist või rohkem, rasvata piimakuivaine sisaldusega 15 % massist või rohkem ja rasvasisaldusega üle 6,9 % massist

0404 90 83 9936

ex 0405

Või ja muud piimarasvad, piimarasvavõided:

 

0405 10

– või:

 

– – rasvasisaldusega kuni 85 % massist:

 

– – – naturaalne või:

 

0405 10 11

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 % massist

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – taastatud või:

 

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 30 9300

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – vadakuvõi:

 

– – – – kontaktpakendis netomassiga kuni 1 kg:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 50 9300

– – – – muu:

 

– – – – – rasvasisaldusega:

 

– – – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 82 % massist

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % massist või rohkem

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – muu

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– piimarasvavõided:

 

0405 20 90

– – rasvasisaldusega üle 75 %, kuid alla 80 % massist:

 

– – – rasvasisaldusega:

 

– – – – üle 75 %, kuid alla 78 % massist

0405 20 90 9500

– – – – 78 % massist või rohkem

0405 20 90 9700

0405 90

– muu:

 

0405 90 10

– – rasvasisaldusega 99,3 % massist või rohkem ning veesisaldusega kuni 0,5 % massist

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – muu

0405 90 90 9000


CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekoodi kasutamise täiendavad tingimused

Tootekood

Maksimaalne veesisaldus toote massis

( %)

Minimaalne kuivaine rasvasisaldus

( %)

ex 0406

Juust ja kohupiim: (42)  (45)

 

 

 

ex 0406 10

– värske juust (valmimata või laagerdumata), sh vadakujuust ja kohupiim:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – rasvasisaldusega kuni 40 % massist:

 

 

 

– – – vadakujuust, välja arvatud soolatud Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – veesisaldusega mitterasvaines üle 47 %, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – Ricotta, soolatud:

 

 

 

– – – – – – valmistatud üksnes lambapiimast

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – muu

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – kodujuust

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 5 % massist

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 39 % massist

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – muu, veesisaldusega mitterasvaines:

 

 

 

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – üle 62 % massist

 

 

0406 10 20 9660

– – – – veesisaldusega mitterasvaines üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – koorejuust veesisaldusega mitterasvaines üle 77 %, kuid alla 83 % massist ning kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 60 % massist või rohkem, kuid alla 69 % massist

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % massist või rohkem

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – muu

 

 

0406 10 20 9870

– – – – muu

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– riivitud juust juustupulber:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – muu:

 

 

 

– – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 20 90 9100

– – – muu:

 

 

 

– – – – rasvasisaldusega üle 20 % massist, laktoosisisaldusega alla 5 % massist ja kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – 60 % massist või rohkem, kuid alla 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % massist või rohkem, kuid alla 85 % massist

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % massist või rohkem, kuid alla 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % massist või rohkem

5

30

0406 20 90 9919

– – – – muu

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– sulatatud juust, riivimata või pulbristamata:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

– – – rasvasisaldusega kuni 36 % massist ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – kuni 48 % massist:

 

 

 

– – – – – kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 40 % massist või rohkem, kuid mitte üle 43 % massist, ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 20 % massist

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % massist või rohkem

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % massist või rohkem ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 20 % massist

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % massist või rohkem, kuid alla 40 % massist

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % massist või rohkem

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – üle 48 % massist:

 

 

 

– – – – – kuivainesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – 40 % massist või rohkem, kuid alla 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % massist või rohkem, kuid alla 46 % massist

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – 46 % massist või rohkem ja kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – vähem kui 55 % massist

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % massist või rohkem

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – rasvasisaldusega üle 36 % massist

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– sinihallitusjuust ja muud juustud, mis sisaldavad Penicillium roqueforti tekitatud hallitust:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – muu

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– muud juustud:

 

 

 

– – muu:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta: (38)

 

 

 

– – – – valmistatud üksnes lambapiimast või lamba- ja kitsepiimast:

 

 

 

– – – – – veesisaldusega mitterasvaines kuni 72 % massist

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – valmistatud üksnes lambapiimast või lamba- ja kitsepiimast

38

40

0406 90 35 9190

– – – – muu:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – muu:

 

 

 

– – – – muu:

 

 

 

– – – – – rasvasisaldusega kuni 40 % massist ja mitterasvaine veesisaldusega:

 

 

 

– – – – – – kuni 47 % massist:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

 

 

 

– – – – – – – – valmistatud üksnes lambapiimast

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – muu

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – muu

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – üle 47 % massist, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 45 % massist või rohkem, kuid alla 55 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – kuivainesisaldusega 50 % massist või rohkem, kuid alla 56 % massist

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – kuivainesisaldusega 56 % massist või rohkem

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 55 % massist või rohkem

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega alla 48 % massist

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega 48 % massist või rohkem, kuid alla 55 % massist

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – muu:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – veesisaldusega kuni 40 % massist

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – veesisaldusega üle 40 %, kuid mitte üle 45 % massist

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – muu

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – muud juustud, veesisaldusega mitterasvaines:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – üle 47 %, kuid mitte üle 52 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – muud, kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – alla 5 % massist

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 39 % massist

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % massist või rohkem

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – üle 52 %, kuid mitte üle 62 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juust, v.a Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – muud, kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – alla 5 % massist

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – 5 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % massist või rohkem, kuid alla 40 % massist

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % massist või rohkem:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ja Roncal, valmistatud üksnes lambapiimast

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – muu

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – üle 62 % massist, kuid mitte üle 72 % massist:

 

 

 

– – – – – – – – – vadakust valmistatud juustud

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – muu:

 

 

 

– – – – – – – – – – kuivaine rasvasisaldusega:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % massist või rohkem, kuid alla 19 % massist

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 40 % massist või rohkem:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Valge suhkur ja toorsuhkur ilma edasise töötlemiseta

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul:

 

– toorsuhkur maitse- ja värvainelisanditeta:

 

ex 1701 11

– – roosuhkur:

 

ex 1701 11 90

– – – muu:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 11 90 9100

– – – – muu toorsuhkur:

 

– – – – – kontaktpakendis toote netomassiga kuni 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – peedisuhkur:

 

ex 1701 12 90

– – – muu:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 12 90 9100

– – – – muu toorsuhkur:

 

– – – – – kontaktpakendis toote netomassiga kuni 5 kg

1701 12 90 9910

– muu:

 

1701 91 00

– – maitse- või värvainelisanditega

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – muu:

 

1701 99 10

– – – valge suhkur:

 

– – – – kristalliseerunud suhkur

1701 99 10 9100

– – – – muu:

 

– – – – – üldkogusega kuni 10 tonni

1701 99 10 9910

– – – – – muu

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – muu:

 

– – – – muude lisaainetega kui maitse- või värvainelisanditega

1701 99 90 9100


11.   Siirupid ja muud suhkrutooted

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 1702

Muu suhkur, sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul; maitse- ja värvainelisanditeta suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata; karamell:

 

ex 1702 40

– glükoos ja glükoosisiirup fruktoosisisaldusega vähemalt 20 %, kuid alla 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

ex 1702 40 10

– – isoglükoos:

 

– – – fruktoosisisaldusega 41 % kuivaine massist või rohkem

1702 40 10 9100

1702 60

– muu fruktoos ja fruktoosisiirup fruktoosisisaldusega üle 50 % kuivaine massist, välja arvatud invertsuhkur:

 

1702 60 10

– – isoglükoos

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – muu

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– muu, sealhulgas invertsuhkur ja muu suhkur ja suhkrusiirupisegud fruktoosisisaldusega 50 % kuivaine massist:

 

1702 90 30

– – isoglükoos

1702 90 30 9000

– – karamell:

 

1702 90 71

– – – sahharoosisisaldusega 50 % kuivaine massist või rohkem

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – muu:

 

– – – kunstmesi, naturaalse meega segatud või segamata

1702 90 95 9100

– – – muu, välja arvatud sorboos

1702 90 95 9900

2106

Mujal nimetamata toiduained:

 

ex 2106 90

– muud:

 

– – lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

 

2106 90 30

– – – isoglükoosisürupid

2106 90 30 9000

– – – muud:

 

2106 90 59

– – – – muud

2106 90 59 9000


12.   Vein

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tootekood

ex 2009

Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ning köögiviljamahlad, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma:

 

– viinamarjamahl (sh viinamarjavirre):

 

2009 69

– – muu:

 

– – – Brixi arvuga üle 67:

 

2009 69 11

– – – – 100 kg netomassi maksumusega kuni 22 eurot

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2009 69 11 9100

2009 69 19

– – – – muu:

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2009 69 19 9100

– – – mille Brixi arv on suurem kui 30, kuid mitte üle 67:

 

– – – – 100 kg netomassi väärtusega üle 18 euro:

 

2009 69 51

– – – – – kontsentreeritud:

 

– – – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2009 69 51 9100

– – – – 100 kg netomassi maksumusega kuni 18 eurot:

 

– – – – – suhkrulisandiga, suhkrusisaldusega üle 30 % massist:

 

2009 69 71

– – – – – – kontsentreeritud:

 

– – – – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2009 69 71 9100

2204

Värsketest viinamarjadest valmistatud veinid, sh kangendatud veinid; viinamarjavirre, v.a rubriiki 2009 kuuluv:

 

– muud veinid; viinamarjavirre, millele käärimise peatamiseks on lisatud alkoholi:

 

2204 21

– – kuni kaheliitristes mahutites:

 

– – – muu:

 

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega kuni 13 % mahust:

 

– – – – – muu:

 

2204 21 79

– – – – – – valge:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 21 79 9100

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 21 79 9200

– – – – – – – muu lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 21 79 9910

2204 21 80

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 21 80 9100

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 21 80 9200

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 13 %, kuid mitte üle 15 % mahust:

 

– – – – – muu:

 

2204 21 84

– – – – – – valge:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 21 84 9100

2204 21 85

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa

2204 21 85 9100

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid mitte üle 18 % mahust:

 

2204 21 94

– – – – – muu:

 

– – – – – – määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinid vastavalt 6. lisamärkuse (CN) määratlusele

2204 21 94 9100

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – liköörveinid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 14 määratlusele

2204 21 94 9910

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid mitte üle 22 % mahust:

 

2204 21 98

– – – – – muu:

 

– – – – – – määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinid vastavalt 6. lisamärkuse (CN) määratlusele

2204 21 98 9100

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – liköörveinid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 14 määratlusele

2204 21 98 9910

2204 29

– – muu:

 

– – – muu:

 

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega mitte üle 13 % mahust:

 

– – – – – muu:

 

– – – – – – valge:

 

2204 29 62

– – – – – – – Sicilia (Sitsiilia):

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 62 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 62 9200

– – – – – – – – muu lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 29 62 9910

2204 29 64

– – – – – – – Veneto:

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 64 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 64 9200

– – – – – – – – muu lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 29 64 9910

2204 29 65

– – – – – – – muu:

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 65 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 65 9200

– – – – – – – – muu lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 29 65 9910

– – – – – – muu:

 

2204 29 71

– – – – – – – Puglia (Apuulia):

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 71 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 71 9200

2204 29 72

– – – – – – – Sicilia (Sitsiilia):

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 72 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 72 9200

2204 29 75

– – – – – – – muu:

 

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega 9,5 % mahust või rohkem, kuid mitte üle 11 % mahust

2204 29 75 9100

– – – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele, punane või roosa, tegeliku alkoholisisaldusega üle 11 %, kuid mitte üle 13 % mahust

2204 29 75 9200

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 13 %, kuid mitte üle 15 % mahust

 

– – – – – muu:

 

2204 29 83

– – – – – – valge:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 29 83 9100

2204 29 84

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – lauavein, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 13 määratlusele

2204 29 84 9100

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 15 %, kuid mitte üle 18 % mahust

 

2204 29 94

– – – – – muu:

 

– – – – – – määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinid vastavalt 6. lisamärkuse (CN) määratlusele

2204 29 94 9100

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – liköörveinid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 14 määratlusele

2204 29 94 9910

– – – – tegeliku alkoholisisaldusega üle 18 %, kuid mitte üle 22 % mahust

 

2204 29 98

– – – – – muu:

 

– – – – – – määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinid vastavalt 6. lisamärkuse (CN) määratlusele

2204 29 98 9100

– – – – – – muu:

 

– – – – – – – liköörveinid, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 14 määratlusele

2204 29 98 9910

2204 30

– muu viinamarjavirre:

 

– – muu:

 

– – – tihedusega 1,33 g/cm3 või vähem 20 °C juures ja tegeliku alkoholisisaldusega kuni 1 % mahust

 

2204 30 92

– – – – kontsentreeritud:

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2204 30 92 9100

2204 30 94

– – – – muu:

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2204 30 94 9100

– – – muu:

 

2204 30 96

– – – – kontsentreeritud:

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2204 30 96 9100

2204 30 98

– – – – muu:

 

– – – – – kontsentreeritud viinamarjavirre, mis vastab määruse (EÜ) nr 1493/1999 (51) I lisa punkti 6 määratlusele

2204 30 98 9100


(1)  EÜT L 149, 29.6.1968, lk. 46.

(2)  Rasvainesisalduse kindlaksmääramise analüüsimeetodina kasutatakse komisjoni direktiivi 84/4/EMÜ (EÜT L 15, 18.1.1984, lk 28) I lisas trükitud meetodit (meetod A).

(3)  Rasvainesisaldus määratakse kindlaks järgmisel viisil:

proov tuleb purustada nii, et vähemalt 90 % sellest läbib sõela, mille avade läbimõõt on 500 mikromeetrit, ja 100 % läbib sõela, mille avade läbimõõt on 1 000 mikromeetrit,

seejärel kasutatav analüüsimeetod on esitatud direktiivi 84/4/EMÜ I lisas (meetod A).

(4)  Tärklise kuivainesisaldus määratakse kindlaks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1908/84 (EÜT L 178, 5.7.1984, lk 22) II lisas sätestatud meetodi abil. Tärklise puhtuse kindlaksmääramisel kasutatakse komisjoni direktiivi 72/199/EMÜ (EÜT L 123, 29.5.1972, lk 6) I lisas avaldatud tärklise polarimeetrilise määramise meetodit.

(5)  Tärklise puhul makstavat eksporditoetust kohandatakse vastavalt järgmisele valemile:

1.

Kartulitärklis: ((tegelik kuivainesisalduse protsendimäär)/80) × eksporditoetus.

2.

Kõik muud tüüpi tärklised: ((tegelik kuivainesisalduse protsendimäär)/87) × eksporditoetus.

Tolliformaalsuste täitmisel märgib taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni toote kuivainesisalduse.

(6)  Eksporditoetust makstakse toodete puhul, mille kuivainesisaldus on vähemalt 78 %. Nende toodete puhul, mille kuivainesisaldus on väiksem kui 78 %, kohandatakse eksporditoetust vastavalt järgmisele valemile:

((tegelik kuivainesisaldus)/78) × eksporditoetus

Kuivainesisaldus määratakse kindlaks komisjoni direktiivi 79/796/EMÜ (EÜT L 239, 22.9.1979, lk 24) II lisas sätestatud 2. meetodi abil või mis tahes muu sobiva analüüsimeetodi abil, mis pakub vähemalt samu tagatisi.

(7)  Hõlmatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1517/95 (EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51).

(8)  Eksporditoetuse kohaldamisel võetakse arvesse üksnes teraviljasaadustest saadud tärklist. Teraviljasaadused on saadused, mis kuuluvad alamrubriikidesse 0709 90 60 ja 0712 90 19, gruppi 10 ja rubriikidesse 1101, 1102, 1103 ja 1104 (töötlemata ja taastamata), välja arvatud alamrubriik 1104 30 ja kaupade koondnomenklatuuri alamrubriikidesse 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvate toodete teraviljasisaldus. Kaupade koondnomenklatuuri rubriikidesse 1904 10 10 ja 1904 10 90 kuuluvate toodete teraviljasisaldust käsitatakse võrdsena lõpptoote massiga. Toetust ei maksta teravilja eest, mille puhul ei ole tärklise päritolu analüüsidega võimalik täpselt kindlaks teha.

(9)  Eksporditoetust makstakse üksnes toodete puhul, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist.

(10)  Sellesse alamrubriiki klassifitseerimisel tuleb esitada komisjoni määruse (EMÜ) nr 32/82 (EÜT L 4, 8.1.1982, lk 11, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (EÜT L 321, 21.11.2006, lk 11) lisas esitatud sertifikaat.

(11)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on komisjoni määruses (EMÜ) nr 1964/82 (EÜT L 212, 21.7.1982, lk 48, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1713/2006 (EÜT L 321, 21.11.2006, lk 11) sätestatud tingimuste järgimine.

(12)  EÜT L 336, 29.12.1979, lk 44.

(13)  EÜT L 274, 26.10.1996, lk 18.

(14)  EÜT L 325, 24.11.2006, lk 12.

(15)  Rasvata taise veiseliha sisaldus määratakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2429/86 (EÜT L 210, 1.8.1986, lk 39) lisas sätestatud korras. „Keskmine sisaldus” viitab määruse (EÜ) nr 765/2002 (EÜT L 117, 4.5.2002, lk 6) artikli 2 lõikes 1 määratletud proovi kogusele. Proov tuleb võtta partii osast, millel on kõrgeim riskitegur.

(16)  Kollageenisisalduse määramine:

Kollageenisisaldusena käsitatakse hüdroksüproliinisisaldust, mis on korrutatud koefitsiendiga 8. Hüdroksüproliinisisaldus määratakse vastavalt ISO meetodile 3496-1978.

(17)  Tooteid ja nende jaotustükke võib klassifitseerida kõnealusesse alamrubriiki üksnes juhul, kui mõõtmete ja lihaskoe omaduste alusel on võimalik kindlaks teha, et need on saadud nimetatud põhijaotustükkidest. Väljendit „nende jaotustükid” kasutatakse toodete puhul, mille ühiku netomass on vähemalt 100 grammi, või toodete puhul, mis on lõigatud ühtlasteks tükkideks, mida saab selgelt identifitseerida kui nimetatud põhijaotustükist saadud jaotustükke ja mis on pakendatud vähemalt 100-grammise netomassiga pakenditesse.

(18)  Eksporditoetust antakse üksnes toodete puhul, mille nime on tootjaliikmesriigi pädev asutus sertifitseerinud.

(19)  Vorsttoodete puhul, mis on säilitusvedelikku sisaldavas pakendis, antakse eksporditoetust toote netomassi põhjal pärast säilitusvedeliku massi lahutamist.

(20)  Parafiinkatte massi, mis vastab tavapärasele kasutusele kaubanduses, käsitatakse vorsttoote netomassi osana.

(21)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2333/97 (EÜT L 323, 26.11.1997, lk 25).

(22)  Kui vorsttooteid sisaldavad toidusegud (sh valmisroad) klassifitseeritakse oma koostise tõttu rubriiki nr 1601, antakse eksporditoetust üksnes kõnealuste segude koostisse kuuluvate vorsttoodete, liha ja rupsi, sealhulgas mis tahes liiki või päritoluga rasva netomassi põhjal.

(23)  Konte sisaldavate toodete puhul antakse eksporditoetust toote netomassi põhjal pärast kontide massi lahutamist.

(24)  Eksporditoetuse andmise tingimuseks on määruses (EÜ) nr 2331/97 (EÜT L 323, 26.11.1997, lk 19) sätestatud tingimuste täitmine. Ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmisel deklareerib eksportija kirjalikult, et asjaomased tooted vastavad kõnealustele tingimustele.

(25)  Liha- ja rasvasisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2004/2002 (EÜT L 308, 9.11.2002, lk 22) lisas esitatud analüüsimeetodile.

(26)  Mis tahes liiki liha või rupsi sisaldus, sealhulgas mis tahes liiki ja päritoluga rasva sisaldus määratakse kindlaks vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 226/89 (EÜT L 29, 31.1.1989, lk 11) lisas esitatud analüüsimeetodile.

(27)  Toodete külmutamine vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 7 lõikele 3 ja artikli 29 lõike 4 punktile g ei ole lubatud.

(28)  Rümbad või poolrümbad võivad olla põselihaga või ilma.

(29)  Abaosad võivad olla põselihaga või ilma.

(30)  Eesosad võivad olla põselihaga või ilma.

(31)  Kõnealust eksporditoetust ei anta üksikute kaelatükkide, põseliha või koos esitatud põseliha ja kaelatükkide puhul.

(32)  Kõnealust eksporditoetust ei anta üksikute kondita kaelatükkide puhul.

(33)  Juhul kui kaupade klassifitseerimine alamrubriiki 1602 41 10 9110 kuuluvate tagaosadena või tagaosade jaotustükkidena ei ole CN-koodi grupi 16 lisamärkuse 2 sätete põhjal õigustatud, võib tootekoodi 1602 42 10 9110 või vajaduse korral 1602 49 19 9130 puhul anda eksporditoetust, ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artikli 51 kohaldamist.

(34)  Juhul kui kaupade klassifitseerimine alamrubriiki 1602 42 10 9110 kuuluvate abaosadena või abaosade tükkidena ei ole CN-koodi grupi 16 lisamärkuse 2 sätete põhjal õigustatud, võib tootekoodi 1602 49 19 9130 puhul anda eksporditoetust, ilma et see piiraks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 51 kohaldamist.

(35)  Kehtib üksnes kodulinnumunade puhul, mis vastavad Euroopa ühenduste pädeva asutuse poolt ettenähtud tingimustele ja mis kannavad templit tootmisettevõtte identifitseerimisnumbri ja/või muud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2782/75 (EÜT L 282, 1.11.1975, lk 100) artikli 5 lõikes 3 sätestatud üksikasjade kohta.

(36)  Kui sellesse alamrubriiki kuuluv toode sisaldab vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ei tohi lisatud vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid eksporditoetuse arvutamisel arvesse võtta.

Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Kui kõnealusesse alamrubriiki kuuluv toode koosneb permeaadist, siis eksporditoetust ei maksta.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas toode koosneb permeaadist või kas tootele on lisatud piimavabasid aineid ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ning juhul, kui neid on lisatud:

lisatud piimavaba aine ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisalduse 100 kilogrammi valmistoote massi kohta, ja eelkõige

lisatud vadaku laktoosisisalduse.

(37)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2287/2000 (EÜT L 260, 14.10.2000, lk 22).

(38)  Kui toode sisaldab enne töötlemist või töötlemise ajal lisatud kaseiini ja/või kaseinaate, siis eksporditoetust ei maksta. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud kaseiini ja/või kaseinaate.

(39)  Sellesse alamrubriiki kuuluvate toodete 100 kg netomassi kohta antav eksporditoetus võrdub järgmiste osade summaga:

a)

Nimetatud summa 100 kg kohta, mis korrutatakse 100 kg tootes sisalduva piimaosa protsendimääraga. Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Kui tootele on lisatud vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, tuleb nimetatud summa kilogrammi kohta korrutada 100 kg toote kohta lisatud muu piimaaine kui vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete massiga;

b)

komisjoni määruse (EÜ) nr 1282/2006 (EÜT L 234, 29.8.2006 lk 4) artikli 16 lõike 3 kohaselt arvutatud osa.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas toode koosneb permeaadist või kas tootele on lisatud piimavabasid aineid ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaate ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ning juhul, kui neid on lisatud:

lisatud sahharoosi ja/või muu piimavaba aine ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete ja/või laktoosi ja/või kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisalduse 100 kilogrammi valmistoote massi kohta, ja eelkõige

lisatud vadaku laktoosisisalduse.

Kui toote piimaaine koosneb permeaadist, siis eksporditoetust ei maksta.

(40)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 707/98 (EÜT L 98, 31.3.1998, lk 11).

(41)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 823/96 (EÜT L 111, 4.5.1996, lk 9).

(42)  

a)

Säilitusvedelikku, eelkõige soolvett sisaldavas kontaktpakendis juustude puhul antakse eksporditoetust netomassi põhjal pärast vedeliku massi lahutamist.

b)

Toetuse arvestamisel ei käsitata toote netomassi hulka kuuluvana pakendamisel kasutatavat kilet, parafiini, tuhka ega vaha.

c)

Kui juust on pakitud kilesse ja kui deklareeritud netomass sisaldab kile massi, vähendatakse toetuse määra 0,5 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja, et juust on pakitud kilesse ja kas deklareeritud netomass sisaldab kile massi või mitte.

d)

Kui juust on pakitud parafiini või tuhka ja kui deklareeritud netomass sisaldab parafiini või tuha massi, vähendatakse toetuse määra 2 % võrra

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja, et juust on pakitud parafiini või tuhka ja kas deklareeritud netomass sisaldab tuha või parafiini massi.

e)

Kui juust on pakitud vahasse, siis tolliformaalsusi täites teatab taotleja deklaratsioonis esitama juustu netomassi, mis ei sisalda vaha massi.

(43)  Kui kõnealuse koodi alla kuuluvate toodete piimavalgu sisaldus (lämmastikusisaldus × 6,38) rasvata piimakuivaines on alla 34 %, siis eksporditoetust ei maksta. Kui kõnealuse koodi alla kuuluvate pulbriliste toodete veesisaldus on toote massist üle 5 %, siis eksporditoetust ei maksta.

Tolliformaalsuste täitmisel peab huvitatud pool selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima minimaalse piimavalgu sisalduse rasvata piimakuivaines ja maksimaalse veesisalduse pulbrilistes toodetes.

(44)  Välja jäetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2287/2000 (EÜT L 260, 14.10.2000, lk 22).

(45)  

a)

Kui toode sisaldab muid piimavabu aineid kui vürtse ja maitsetaimi, nagu sinki, pähkleid, krevette, lõhet, oliive, rosinaid, vähendatakse toetuse määra 10 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja selleks ettenähtud deklaratsioonis, et selliseid piimavabu koostisosi on lisatud.

b)

Kui toode sisaldab maitsetaimi või vürtse, eelkõige näiteks sinepit, basiilikut, küüslauku, punet, vähendatakse toetust 1 % võrra.

Tolliformaalsusi täites teatab taotleja selleks ettenähtud deklaratsioonis, et maitsetaimi ja vürtse on lisatud.

c)

Kui toode sisaldab kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ei võeta lisatud kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid (v.a CN-koodiga 0405 10 50 hõlmatud vadakuvõi) ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid eksporditoetuse arvutamisel arvesse.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ettenähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud kaseiini ja/või kaseinaate ja/või vadakut ja/või vadakust saadud tooteid ja/või laktoosi ja/või permeaati ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud tooteid, ja kui on, siis tuleb märkida lisatud kaseiini ja/või kaseinaatide ja/või vadaku ja/või vadakust saadud toodete (täpsustades vajadusel vadakuvõi sisalduse) ja/või laktoosi ja/või permeaadi ja/või CN-koodiga 3504 hõlmatud toodete maksimumsisaldus 100 kg valmistoote massi kohta.

d)

Osutatud tooted võivad sisaldada lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks, nagu näiteks soola, laapi või hallitust.

(46)  Külmutatud kondenspiima suhtes kohaldatakse sama eksporditoetust, mida kohaldatakse alamrubriikidesse 0402 91 ja 0402 99 kuuluvate toodete puhul.

(47)  CN-koodidega 0403 90 11 – 0403 90 39 hõlmatud külmutatud toodete suhtes kohaldatakse samasid eksporditoetusi, mida kohaldatakse vastavalt CN-koodidega 0490 51 – 0403 90 69 hõlmatud toodete puhul.

(48)  Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud piimavabasid ained, ja kui on, siis lisatud piimavaba aine maksimumsisalduse 100 kg valmistoote massi kohta.

(49)  Selle alamrubriigiga hõlmatud toodete 100 kg netomassi kohta antav eksporditoetus võrdub järgmiste osade summaga:

a)

Nimetatud summa 100 kg kohta, mis korrutatakse 100 kg tootes sisalduva piimaosa protsendimääraga. Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisatud piimavaba ainet, mis on vajalik kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse;

b)

komisjoni määruse (EÜ) nr 1282/2006 (ELT L 234, 29.8.2006, lk 4) artikli 16 lõike 3 kohaselt arvutatud osa.

Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima sahharoosi maksimumsisalduse toote massist ja selle, kas tootele on lisatud piimavaba ainet, ja kui on, siis lisatud piimavaba aine maksimumsisalduse 100 kg valmistoote massi kohta.

(50)  Osutatud tooted võivad sisaldada väikestes kogustes lisaaineid, mis on vajalikud kõnealuste toodete valmistamiseks või säilitamiseks. Kui kõnealuste lisaainete määr ei ületa kogu toote massist 0,5 %, võetakse neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Kui kõnealuste lisaainete määr ületab kogu toote massist 0,5 %, ei võeta neid eksporditoetuse arvutamisel arvesse. Tolliformaalsuste täitmisel peab taotleja selleks ette nähtud deklaratsiooni märkima, kas tootele on lisatud lisaaineid, ja kui on, siis lisaainete maksimumsisalduse.

(51)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk. 1.”


II LISA

„II LISA

EKSPORDITOETUSTE SIHTKOHTADE KOODID

A00

Kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine).

A01

Muud sihtkohad.

A02

Kõik sihtkohad, välja arvatud Ameerika Ühendriigid.

A03

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits.

A04

Kõik kolmandad riigid.

A05

Muud kolmandad riigid.

A10

EFTA riigid (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

Island, Norra, Liechtenstein, Šveits.

A11

ACP riigid (Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid (Lomé konventsioon))

Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama saared, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik, Komoorid (v.a Mayotte), Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Etioopia, Fidži saared, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Ekvatoriaal-Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libeeria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritaania, Mosambiik, Namiibia, Niger, Nigeeria, Uganda, Paapua Uus-Guinea, Dominikaani Vabariik, Rwanda, Saint Kitts ja Nevis, Saint Vincent ja Grenadiinid, Saint Lucia, Saalomoni Saared, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Seišellid, Sierra Leone, Somaalia, Sudaan, Suriname, Svaasimaa, Tansaania, Tšaad, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Sambia, Zimbabwe.

A12

Vahemere piirkonna riigid ja territooriumid

Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Türgi, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, Liibanon, Süüria, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania.

A13

OPECi riigid (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon)

Alžeeria, Liibüa, Nigeeria, Gabon, Venezuela, Iraak, Saudi Araabia, Kuveit, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Indoneesia.

A14

ASEANi riigid (Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni riigid)

Myanmar, Tai, Laos, Vietnam, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid.

A15

Ladina-Ameerika riigid

Mehhiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Dominikaani Vabariik, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Peruu, Brasiilia, Tšiili, Boliivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

SAARCi riigid (Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldiivid, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Euroopa Liitu mittekuuluvad EMP (Euroopa Majanduspiirkond) riigid

Island, Norra, Liechtenstein.

A18

Kesk- ja Ida-Euroopa riigid

Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

A19

NAFTA riigid (Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon)

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko.

A20

Mercosur’i riigid (Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg)

Brasiilia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Aasia uusindustriaalmaad

Singapur, Korea Vabariik, Taiwan, Hongkong.

A22

Kiiresti areneva majandusega Aasia riigid

Tai, Malaisia, Singapur, Korea Vabariik, Taiwan, Hongkong.

A23

APECi (Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduskoostöö) riigid

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko, Tšiili, Tai, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid, Hiina, Korea Vabariik, Jaapan, Taiwan, Hongkong, Austraalia, Paapua Uus-Guinea, Uus-Meremaa.

A24

Sõltumatute Riikide Ühendus

Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan.

A25

OECD-sse (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon) mittekuuluvad riigid

Island, Norra, Šveits, Türgi, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Mehhiko, Korea Vabariik, Jaapan, Austraalia, Austraalia Vaikse ookeani territooriumid, Uus-Meremaa, Uus-Meremaa Vaikse ookeani territooriumid.

A26

Euroopa riigid ja territooriumid, mis ei kuulu Euroopa Liitu

Island, Norra, Liechtenstein, Šveits, Fääri saared, Andorra, Gibraltar, Vatikan, Türgi, Albaania, Ukraina, Valgevene, Moldova, Venemaa, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

A27

Aafrika (A28) (A29)

Põhja-Aafrika riigid ja territooriumid, muud Aafrika riigid.

A28

Põhja-Aafrika riigid ja territooriumid

Ceuta ja Melilla, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus.

A29

Muud Aafrika riigid

Sudaan, Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad, Cabo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libeeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeeria, Kamerun, Kesk-Aafrika Vabariik, Ekvatoriaal-Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Rwanda, Burundi, Saint-Helena ja sõltkonnad, Angola, Etioopia, Eritrea, Djibouti, Somaalia, Keenia, Uganda, Tansaania, Seišellid ja sõltkonnad, Briti India ookeani ala, Mosambiik, Madagaskar, Mauritius, Komoorid, Mayotte, Sambia, Zimbabwe, Malawi, Lõuna-Aafrika, Namiibia, Botswana, Svaasimaa, Lesotho.

A30

Ameerika (A31) (A32) (A33)

Põhja-Ameerika, Kesk-Ameerika ja Antillid, Lõuna-Ameerika.

A31

Põhja-Ameerika

Ameerika Ühendriigid, Kanada, Gröönimaa, Saint-Pierre ja Miquelon.

A32

Kesk-Ameerika ja Antillid

Mehhiko, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Kuuba, Saint Kitts ja Nevis, Haiti, Bahama, Turks ja Caicos, Dominikaani Vabariik, USA Neitsisaared, Antigua ja Barbuda, Dominica, Kaimanisaared, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Briti Neitsisaared, Barbados, Montserrat, Trinidad ja Tobago, Grenada, Aruba, Hollandi Antillid.

A33

Lõuna-Ameerika

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peruu, Brasiilia, Tšiili, Boliivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandi saared.

A34

Aasia (A35) (A36)

Lähis- ja Kesk-Ida riigid, muud Aasia riigid.

A35

Lähis- ja Kesk-Ida riigid

Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Liibanon, Süüria, Iraak, Iraan, Iisrael, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Jordaania, Saudi Araabia, Kuveit, Bahrein, Katar, Araabia Ühendemiraadid, Omaan, Jeemen.

A36

Muud Aasia riigid

Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Tadžikistan, Kõrgõzstan, Afganistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldiivid, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Tai, Laos, Vietnam, Kambodža, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid, Mongoolia, Hiina, Põhja-Korea, Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan, Hongkong, Aomen.

A37

Okeaania ja polaaralad (A38) (A39)

Austraalia ja Uus-Meremaa, muud Okeaania ja polaaralade riigid.

A38

Austraalia ja Uus-Meremaa

Austraalia, Austraalia Vaikse ookeani territooriumid, Uus-Meremaa, Uus-Meremaa Vaikse ookeani territooriumid.

A39

Muud Okeaania ja polaaralade riigid

Paapua Uus-Guinea, Nauru, Saalomoni Saared, Tuvalu, Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad, Ameerika Vaikse ookeani territooriumid, Wallis ja Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Põhja-Mariaanid, Prantsuse Polüneesia, Mikroneesia Liiduriigid (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshalli Saared, Palau, polaaralad.

A40

Ülemeremaad ja -territooriumid (ÜMT)

Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad, Wallis ja Futuna, Prantsuse Lõuna- ja Antarktika-territooriumid, Saint Pierre ja Miquelon, Mayotte, Hollandi Antillid, Aruba, Gröönimaa, Anguilla, Kaimanisaared, Falklandi saared, Lõuna-Sandwichi saared ja sõltkonnad, Turks ja Caicos, Briti Neitsisaared, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena ja sõltkonnad, Briti Antarktise alad, Briti India ookeani ala.

A96

Livigno ja Campione d'Italia haldusüksused, Helgoland.

A97

Ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine

Määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklites 36, 44 ja 45 osutatud sihtkohad.”


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/54


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1500/2007,

18. detsember 2007,

6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas kirjeldatud valmistise lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Aspergillus oryzae (DSM 14223) abil saadud valmistise 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Ronozyme) uut kasutusviisi partide söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 255/2005 (2) on Aspergillus oryzae (DSM 14223) abil saadud valmistisele 6-fütaas EC 3.1.3.26 antud tähtajatu kasutusluba broilerkanade, munakanade, broilerkalkunite, põrsaste, nuumsigade ja emiste puhul ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 521/2005 (3) luba ajutiseks kasutamiseks lõhelaste puhul.

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loataotlust partide puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis 10. juuli 2007. aasta arvamuses järeldusele, et Aspergillus oryzae (DSM 14223) abil saadud 6-fütaas EC 3.1.3.26 (Ronozyme) ei avalda kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (4) Toiduohutusamet nentis, et valmistis ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada loa andmise selle täiendava liigi puhul. Kõnealuse arvamuse kohaselt soodustab valmistise kasutamine sööda seedimist. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne meetodi kohta, millega analüüsitakse söödalisandit söödas.

(6)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 45, 16.2.2005, lk 3.

(3)  ELT L 84, 2.4.2005, lk 3. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1812/2005 (ELT L 291, 5.11.2005, lk 18).

(4)  Opinion of the Scientific Panel on additives and products or substances used in animal feed (FEEDAP) on the safety and efficacy of the enzyme preparation Ronozyme P5000 (CT) and Ronozyme P20000 (L) (6-phytase) as feed additive for ducks according to Regulation (EC) No 1831/2003. Vastu võetud 10. juulil 2007. EFSA Journal (2007) 519, 1–8.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1614(i)

DSM Nutritional Products Ltd

6-fütaas EC 3.1.3.26

(Bio-Feed Phytase CT 2X/Ronozyme P5000 (CT) and Bio-Feed Phytase L 4X/Ronozyme P20000 (L)

 

Söödalisandi koostis:

Aspergillus oryzae’st (DSM 14223) saadud valmistis 6-fütaas

kaetud kujul: 5 000 FYT (1)/g

vedelal kujul: 20 000 FYT/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Aspergillus oryzae’st (DSM 14223) saadud 6-fütaas

 

Analüüsimeetod (2)

Kolorimeetriline meetod, mis põhineb vanadomolübdaadi reageerimisel anorgaanilise fosfaadiga, mis tekib 6-fütaasi toimel fütaati sisaldavast substraadist (naatriumfütaat) pH 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

Pardid

250

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik annus ühe kilogrammi täissööda kohta:

500–1 000 FYT/kg

3.

Kasutamiseks segasöödas, mis sisaldab üle 0,25 % fütiiniga seotud fosforit.

8.1.2018


(1)  FYT on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/57


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1501/2007,

18. detsember 2007,

endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Trichoderma longibrachiatum’i (CNCM MA 6-10 W) abil saadud valmistise endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) uue kasutusviisi lubamist partide söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Trichoderma longibrachiatum’ist (CNCM MA 6-10 W) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi EC 3.2.1.8 valmistisele on komisjoni määrusega (EÜ) nr 1453/2004 (2) antud tähtajatu kasutusluba broilerkanade puhul, komisjoni määrusega (EÜ) nr 943/2005 (3) tähtajatu kasutusluba broilerkalkunite puhul, komisjoni määrusega (EÜ) nr 1810/2005 (4) tähtajatu kasutusluba munakanade puhul ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 497/2007 (5) ajutine kasutusluba kümneks aastaks (võõrutatud) põrsaste puhul.

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loa taotlust partide puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis 10. juuli 2007. aasta arvamuses järeldusele, et Trichoderma longibrachiatum'i (CNCM MA 6-10 W) abil saadud valmistis endo-1,4-β-ksülanaas EC 3.2.1.8 (Safizym X) ei avalda kahjulikku toimet loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. (6) Toiduohutusamet nentis, et valmistis ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada loa andmise selle täiendava liigi puhul. Kõnealuse arvamuse kohaselt soodustab valmistise kasutamine sööda seedimist. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustusjärgse järelevalve erinõuete järele. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne meetodi kohta, millega analüüsitakse söödalisandit söödas.

(6)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 269, 17.8.2004, lk 3.

(3)  ELT L 159, 22.6.2005, lk 6.

(4)  ELT L 291, 5.11.2005, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 184/2007 (ELT L 63, 1.3.2007, lk 1).

(5)  ELT L 117, 5.5.2007, lk 11.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzyme preparation Safizym X (endo-1,4-beta-xylanase) as feed additive for ducks in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Vastu võetud 10. juulil 2007. EFSA Journal (2007) 520, 1–8.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: Seedimist soodustavad ained.

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-β-ksülanaas

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Söödalisandi koostis:

Trichoderma longibrachiatum’ist (CNCM MA 6-10 W) saadud valmistis endo-1,4-β-ksülanaas minimaalse aktiivsusega:

 

pulbrina: 70 000 IFP (1)/g

 

vedelal kujul: 7 000 IFP/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Trichoderma longibrachiatum’ist (CNCM MA 6-10 W) saadud endo-1,4-β-ksülanaas

 

Analüüsimeetod (2)

Taandavate suhkrute meetod endo-1,4-β-ksülanaasi aktiivsuse määramiseks, milles taandavate suhkrute saagis määratakse nende suhkrute ja dinitrosalitsüülhappe kolorimeetrilise reaktsiooni järgi.

Pardid

-

700 IFP

-

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta: 2 800 IFP

3.

Kasutamiseks segasöödas, milles on rohkesti tärkliste rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane), nt sööt, mis sisaldab üle 50 % nisu.

8.1.2018


(1)  Üks IFP on ensüümi kogus, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kaera ksülaanist ühe mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.

(2)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/60


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1502/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 812/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 812/2007, millega avatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud sealiha tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 812/2007 on avatud tariifikvoodid sealihasektori toodete impordiks.

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seepärast tuleks kindlaks määrata kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille kohta impordilitsentsitaotlusi kvoodile järjekorranumbriga 09.4170 ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 812/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on 1 843 025 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2). Määrus (EMÜ) nr 2759/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 182, 12.7.2007, lk 7.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/61


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1503/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 979/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 21. augusti 2007. aasta määrust (EÜ) nr 979/2007, millega avatakse Kanadast pärit sealiha impordi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 979/2007 on avatud tariifikvoodid sealihasektori toodete importimiseks.

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille kohta impordilitsentsitaotlusi kvoodile järjekorranumbriga 09.4204 ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 979/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on 3 468 000 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 217, 22.8.2007, lk 12. Määrus (EMÜ) nr 2759/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/62


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1504/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul määruse (EÜ) nr 806/2007 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 10. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 806/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine sealihasektoris, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 806/2007 on avatud tariifikvoodid sealihasektori toodete impordiks.

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogusele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi määruse (EÜ) nr 806/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2). Määrus (EMÜ) nr 2759/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 181, 11.7.2007, lk 3.


LISA

Rühma nr

Jrk nr

Alaperioodiks 1.1.2008-31.3.2008 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient

(%)

Taotlemata kogused, mis tuleb lisada alaperioodiks 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.

(2)  Ei kohaldata: taotlused hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemat kogust.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/64


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1505/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 linnulihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 14. mai 2007. aasta määrust (EÜ) nr 533/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 533/2007 on avatud tariifikvoodid kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsitaotlused alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(3)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsid alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007 alaperioodiks 1. jaanuar kuni 31. märts 2008 esitatud impordilitsentsitaotlustele kehtestatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsient.

2.   Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007 ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on kindlaks määratud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2777/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 125, 15.5.2007, lk 9.


LISA

Rühma nr

Jrk nr

Alaperioodiks 1.1.2008-31.3.2008 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

Taotlemata kogused, mis tuleb lisada alaperioodile 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

P1

09.4067

10,539639

P2

09.4068

86,019628

P3

09.4069

1,512868

P4

09.4070

 (1)

74 120


(1)  Taotlusi ei esitatud: taotlused on saadaolevatest kogustest väiksemad.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/66


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1506/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel avatud tariifikvootide raames munasektoris ja ovoalbumiini puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2771/75 munaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2783/75 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (3) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 15. mai 2007. aasta määrust (EÜ) nr 539/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul, (4) eriti selle artikli 5 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 539/2007 on avatud tariifikvoodid munasektoris ja ovoalbumiini puhul.

(2)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsid alaperioodiks 1. januaar kuni 31. märts 2008 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordilitsentse välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(3)

2007. aasta detsembri seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsid alaperioodiks 1. januaar kuni 31. märts 2008 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007 alaperioodiks 1. januaar kuni 31. märts 2008 esitatud impordilitsentsitaotlustele kehtestatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsient.

2.   Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007 ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprill kuni 30. juuni 2008, on kindlaks määratud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsembril 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 49. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2771/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 104. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2916/95 (EÜT L 305, 19.12.1995, lk 49).

(3)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(4)  ELT L 128, 16.5.2007, lk 19.


LISA

Rühma nr

Jrk nr

Alaperioodiks 1.1.2008-31.3.2008 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

Taotlemata kogused, mis tuleb lisada alaperioodile 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

E1

09.4015

 (1)

107 825 000

E2

09.4401

25,000042

E3

09.4402

 (2)

6 811 495


(1)  Taotlusi ei esitatud: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust saadetud.

(2)  Taotlusi ei esitatud: taotlused on saadaolevatest kogustest väiksemad.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/68


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1507/2007,

18. detsember 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta detsembri seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 15. mai 2007. aasta määrust (EÜ) nr 536/2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 536/2007 on avatud tariifikvoodid kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

(2)

2007. aasta detsembri esimese seitsme tööpäeva jooksul ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2008 esitatud impordilitsentside taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid koguseid. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kogused, mille impordilitsentsitaotlused kvoodile järjekorranumbriga 09.4169 ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 536/2007 kohaselt ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. aprillist kuni 30. juunini 2008, on 12 498 750 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19 detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1). Määrus (EMÜ) nr 2777/75 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 128, 16.5.2007, lk 6.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/69


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1508/2007,

18. detsember 2007,

millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada impordiõiguste taotlusi 2008. aastaks avatud kvoodi jaoks, mis hõlmab määruses (EÜ) nr 2172/2005 sätestatud Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste importimist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2172/2005, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifi kvoodi jaoks, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevas kokkuleppes, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2172/2005 artikli 1 lõikes 1 on sätestatud 4 600 elusveise aastane tollimaksuvaba tariifikvoot, mille jaoks ühenduse tootjad võivad esitada impordiõiguste taotlusi vastavalt kõnealuse määruse artiklile 3.

(2)

Kogused, mille jaoks impordiõigusi on taotletud, võimaldavad taotlusi täies ulatuses rahuldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kõik määruse (EÜ) nr 2172/2005 artikli 3 lõike 3 sätete kohaselt kvoodiaastal 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008 esitatud impordiõiguste taotlused rahuldatakse kuni 100 % ulatuses taotletud impordiõigustest.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. decembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2). Määrus (EÜ) nr 1254/1999 asendatakse 1. juulil 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 346, 29.12.2005, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1965/2006 (ELT L 408, 30.12.2006, lk 26).


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/70


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1509/2007,

18. detsember 2007,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1109/2007 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2007/2008. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1109/2007. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1457/2007. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2007/2008. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1109/2007. kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. detsembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1). Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 253, 28.9.2007, lk 5.

(4)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 81.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 19. detsembrist 2007

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

21,30

15,50

1701 99 10 (2)

21,30

10,06

1701 99 90 (2)

21,30

10,06

1702 90 99 (3)

0,21

0,43


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/72


KOMISJONI OTSUS,

6. detsember 2007,

milles kehtestatakse liikmesriikide poolt vastavalt ühenduse erinevatele veterinaar-õigusaktidele heaks kiidetud üksuste loetelude näidis ning nende loetelude komisjonile edastamise eeskirjad

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5882 all)

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/846/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiivi 88/407/EMÜ, milles sätestatakse koduveiste sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded, (2) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ loomatervishoiu nõuete kohta, millega reguleeritakse koduveiste embrüote ühendusesisest kaubandust ja kolmandatest riikidest importimist, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (4) eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded, (5) eelkõige selle artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ lammaste ja kitsede ühendusesisest kaubandust reguleerivate loomatervishoiu nõuete kohta, (6) eriti selle artikli 8a lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa I punktis osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiunõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (7) eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti c ja artikli 18 lõike 1 neljandat taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 24. jaanuari 2001. aasta otsust 2001/106/EÜ, milles kehtestatakse liikmesriikide poolt vastavalt ühenduse erinevatele veterinaar-õigusaktidele heakskiidetud üksuste loetelude näidis ning nende loetelude komisjonile edastamise eeskirjad, (8) on oluliselt korduvalt muudetud. (9) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune otsus kodifitseerida.

(2)

Veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste ühendusesisene kaubandus on lubatud kogumiskeskustest, mille on heaks kiitnud selle liikmesriigi pädevad asutused, kus need keskused asuvad.

(3)

Koduveiste ja -sigade sperma ühendusesisene kaubandus on lubatud seemendusjaamadest, mille on heaks kiitnud selle liikmesriigi pädevad asutused, kus need keskused asuvad.

(4)

Veiste embrüote ja munarakkude ühendusesisene kaubandus on lubatud, kui need on kogunud, töödelnud ja ladustanud embrüokogumisrühmad, mille on heaks kiitnud selle liikmesriigi pädevad asutused, kus need rühmad tegutsevad.

(5)

Iga liikmesriik saadab komisjonile ja teistele liikmesriikidele oma territooriumil heakskiidetud kogumiskeskuste, seemendusjaamade ja embrüokogumisrühmade loetelud.

(6)

Võimaldamaks lihtsat juurdepääsu ühenduse ajakohastatud loeteludele on tarvis ühtlustada nende loetelude näidis ning edastamisviis.

(7)

On otstarbekas ja asjakohane kasutada harmoniseeritud näidist muude kui kodulindude heakskiidetud karantiiniruumide või -keskuste jaoks.

(8)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas esitatud üksuste loetelud edastatakse komisjonile programmides Word või Excel järgmisel aadressil: Inforvet@ec.europa.eu

Loetelud koostatakse vastavalt II lisas esitatud näidisvormidele.

Komisjon teatab vormide või lähetuskohtade muudatustest toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee raames liikmesriikidele.

Artikkel 2

Otsus 2001/106/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale otsusele kooskõlas IV lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. detsember 2007

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/729/EÜ (ELT L 294, 13.11.2007, lk 26).

(2)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/16/EÜ (ELT L 11, 17.1.2006, lk 21).

(3)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(4)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(5)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(6)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(7)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(8)  EÜT L 39, 9.2.2001, lk 39. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/252/EÜ (ELT L 79, 17.3.2004, lk 45).

(9)  Vt III lisa.


I LISA

1.

Vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artikli 11 lõikele 1, direktiivi 90/426/EMÜ artikli 7 lõikele 1 ja direktiivi 91/68/EMÜ artikli 8a lõikele 1 heakskiidetud kogumiskeskused.

2.

Vastavalt direktiivi 88/407/EMÜ artikli 5 lõikele 1 heakskiidetud seemendus- ja spermasäilitusjaamad ning vastavalt direktiivi 90/429/EMÜ artikli 5 lõikele 1 heakskiidetud seemendusjaamad.

3.

Vastavalt direktiivi 89/556/EMÜ artikli 5 lõikele 1 heakskiidetud embrüokogumisrühmad.

4.

Vastavalt direktiivi 92/65/EMÜ artikli 18 lõike 1 neljandale taandele ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 318/2007 (1) heakskiidetud lindude karantiiniruumid või -keskused.


(1)  ELT L 84, 24.3.2007, lk 7.


II LISA

Iga loetelu algab ühega järgmistest pealkirjadest. Pealkiri hõlmab loetelu indeksit, asjaomase üksuse määratlust, liikmesriigi ISO-koodi ja loetelu versiooni dateeringut (paev/kuu/aasta). Üksused esitatakse heakskiidu või registreerimisnumbrite põhjal numbrilises järjestuses vastavalt käesolevas lisas esitatud näidisvormidele.

I.   Kogumiskeskused

a)

Veiste (direktiiv 64/432/EMÜ), hobuslaste (direktiiv 90/426/EMÜ), lammaste ja kitsede (direktiiv 91/68/EMÜ) ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud kogumiskeskuste loetelu

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (Versiooni dateering)

ISO-kood

Loanumber

Kogumiskeskuse nimetus

Kogumiskeskuse aadress

Telefoninumber, faksi number, e-posti aadress

Liik

b)

Sigade (direktiiv 64/432/EMÜ) ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud kogumiskeskuste loetelu

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (Versiooni dateering)

ISO-kood

Loanumber

Kogumiskeskuse nimetus

Kogumiskeskuse aadress

Telefoninumber, faksi number, e-posti aadress

II.   Seemendus- ja spermasäilitusjaamad

a)

Koduveiste sperma ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud seemendusjaamade loetelu (direktiiv 88/407/EMÜ)

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (versiooni kuupäev)

ISO-kood

Registreerimisnumber

Seemendusjaama nimetus

Seemendusjaama aadress

Telefoninumber, faksi number, e-posti aadress

b)

Koduveiste sperma ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud sperma säilitusjaamade loetelu (direktiiv 88/407/EMÜ)

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (versiooni kuupäev)

ISO-kood

Registreerimisnumber

Seemendusjaama nimetus

Spermasäilitusjaama aadress

Telefoninumber, faksi number, e-posti aadress

c)

Kodusigade sperma ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud seemendusjaamade loetelu (direktiiv 90/429/EMÜ)

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (versiooni kuupäev)

ISO-kood

Registreerimisnumber

Seemendusjaama nimetus

Seemendusjaama aadress

Telefoninumber, faksi number, e-posti aadress

III.   Embrüokogumisrühmad

Koduveiste embrüote ja munarakkude (direktiiv 89/556/EMÜ) ühendusesiseseks kaubanduseks heakskiidetud embrüokogumisrühmade loetelu

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (Versiooni dateering)

ISO-kood

Registreerimisnumber

Rühma veterinaararstide) nimi (nimed)

(ETvõiET/IVF)C) (1) Rühma veterinaararstide) aadress(id)

Telefoninumber, laksi number, e-posti aadress

IV.   Lindude karantiiniruumid või -keskused

Heakskiidetud karantiiniruumide või keskuste loetelu muude lindude kui kodulindude importimisel (direktiiv 92/65/EMÜ).

… (liikmesriigi ISO-kood)

…/…/… (versiooni dateering)

Riigi ISO Kood

Riigi nimi

Karantiiniasutuse või -keskuse loanumber


(1)  ET embrüokogumisrühma puhul. ET/IVF embrüokogumisrühma puhul.


III LISA

Kehtetuks tunnistatud otsus koos muudatustega

Komisjoni otsus 2001/106/EÜ

(EÜT L 39, 9.2.2001, lk 39)

 

Komisjoni otsus 2002/279/EÜ

(EÜT L 99, 16.4.2002, lk 17)

ainult artikkel 2

Komisjoni otsus 2004/252/EÜ

(ELT L 79, 17.3.2004, lk 45).

 


IV LISA

VASTAVUSTABEL

Otsus 2001/106/EÜ

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 2

Artikkel 3

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/78


KOMISJONI OTSUS,

6. detsember 2007,

millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade puhul

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5897 all)

(2007/847/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt ei tohi ühendusse põhimõtteliselt sisse tuua perekonna Vitis L. kolmandatest riikidest pärit taimi, välja arvatud vilju.

(2)

Sloveenia on taotlenud erandit perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade, impordi lubamiseks piiratud ajavahemikuks, et eripuukoolid saaksid kõnealuseid taimi ühenduses paljundada, enne kui need Horvaatiasse või endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki reeksporditakse.

(3)

Komisjon leiab, et kui perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede, välja arvatud viljade, puhul järgitakse käesolevas otsuses sätestatud eritingimusi, ei ole ohtu, et taimedele või taimsetele saadustele levitatakse kahjulikke organisme.

(4)

Seepärast tuleks liikmesriikidele anda piiratud ajavahemikuks luba tuua eritingimustel kõnealuseid taimi oma territooriumile.

(5)

See luba tuleks tühistada, kui tehakse kindlaks, et käesolevas otsuses sätestatud eritingimused ei ole piisavad, et vältida kahjulike organismide toomist ühendusse, või kui kõnealustest tingimustest ei ole kinni peetud.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2000/29/EÜ artikli 4 lõikest 1, milles on viidatud direktiivi III lisa A osa punktile 15, antakse liikmesriikidele õigus lubada perekonna Vitis L. Horvaatiast või endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit ja ühenduses pookimiseks ette nähtud taimede, välja arvatud viljade (edaspidi „taimed”) sissetoomist oma territooriumile.

Kõnealuse erandi kohaldamiseks peavad taimed vastama lisaks direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas sätestatud nõuetele ka käesoleva otsuse lisas ette nähtud tingimustele.

Kõnealuse erandi kohaldamiseks tuleb taimed ühendusse sisse tuua järgmistel ajavahemikel:

a)

2008. aasta 1. jaanuarist30. aprillini;

b)

2009. aasta 1. jaanuarist30. aprillini;

c)

2010. aasta 1. jaanuarist30. aprillini.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid, kes kasutavad artiklis 1 sätestatud erandit, esitavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele:

a)

andmed käesoleva otsuse kohaselt imporditavate taimede koguse kohta ja

b)

lisa punktis 6 osutatud ametlikke kontrolle käsitleva üksikasjaliku tehnilise aruande.

Nimetatud teave ja aruanne tuleb artikli 1 punktis a sätestatud ajavahemiku puhul esitada hiljemalt 2008. aasta 15. novembriks, artikli 1 punktis b sätestatud ajavahemiku puhul hiljemalt 2009. aasta 15. novembriks ja artikli 1 punktis c sätestatud ajavahemiku puhul hiljemalt 2010. aasta 15. novembriks.

2.   Iga liikmesriik, kus taimi pärast territooriumile sissetoomist poogitakse, esitab samuti komisjonile ja teistele liikmesriikidele lisa punkti 8 alapunktis b osutatud ametlikke kontrolle ja katseid käsitleva üksikasjaliku tehnilise aruande.

Nimetatud aruanne tuleb esitada artikli 1 punktis a sätestatud ajavahemiku puhul hiljemalt 2008. aasta 15. novembriks, artikli 1 punktis b sätestatud ajavahemiku puhul hiljemalt 2009. aasta 15. novembriks ja artikli 1 punktis c sätestatud ajavahemiku puhul hiljemalt 2010. aasta 15. novembriks.

Artikkel 3

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõigist käesoleva otsuse kohaselt nende territooriumile sissetoodud partiidest, mille puhul on hiljem leitud, et need ei vasta käesolevas otsuses sätestatud tingimustele.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.6.2007, lk 51).


LISA

ERITINGIMUSED, MIDA KOHALDATAKSE KÄESOLEVA OTSUSE ARTIKLIS 1 SÄTESTATUD ERANDIGA HÕLMATUD PEREKONNA VITIS L. HORVAATIAST JA ENDISEST JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGIST PÄRIT TAIMEDE, VÄLJA ARVATUD VILJADE SUHTES

1.

Horvaatiast pärit taimede puhul on taimed sortide Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava ja Žlahtina ning endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit taimede puhul sortide Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka ja Žilavka paljundusmaterjal puhkestaadiumis pungadena, mis on:

a)

ette nähtud pookimiseks ühenduses punktis 7 osutatud territooriumil ja ühenduses kasvatatud pookealustele;

b)

kogutud Horvaatias või endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis ametlikult registreeritud puukoolidest. Liikmesriigid, kes kasutavad kõnealust erandit, teevad hiljemalt taimede ühendusse toomise aastale eelneva aasta 31. detsembril komisjonile ja teistele liikmesriikidele kättesaadavaks oma registreeritud puukoolide nimekirja. Kõnealustes nimekirjades märgitakse iga puukooli puhul sordinimi, mitu rida on seda sorti istutatud ning taimede arv ühes reas, kui neid taimi peetakse vastavalt käesolevas otsuses sätestatud tingimustele sobivaks 2008., 2009. või 2010. aastal ühendusse saatmiseks;

c)

korralikult pakendatud, kusjuures pakendid on muudetud äratuntavaks märkega, mis võimaldab teha kindlaks registreeritud puukooli ja sordi.

2.

Taimedele lisatakse fütosanitaarsertifikaat, mis on välja antud Horvaatias või endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis kooskõlas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõikega 1, põhinedes kõnealuses direktiivis sätestatud kontrollil, millega on kinnitatud eelkõige järgmiste kahjulike organismide puudumist:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch);

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.;

 

Grapevine Flavescence dorée;

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju);

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers;

 

tubaka rõngaslaiksuse viirus;

 

tomati rõngaslaiksuse viirus;

 

põõsasmustika lehelaiksuse viirus;

 

virsiku rosettmosaiikviirus.

Sertifikaadi lahtris „Lisakinnitus” peab olema märge „Käesolev partii vastab otsuses 2007/847/EÜ sätestatud tingimustele”.

3.

Horvaatia või endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi ametlik taimekaitseorganisatsioon tagab taimede identifitseeritavuse ja puutumatuse punkti 1 lõikes b osutatud kogumise ajast kuni ühendusse eksportimiseni.

4.

Taimed tuuakse sisse selliste piiriületuspunktide kaudu, mille nende asukohajärgne liikmesriik on selleks otstarbeks kindlaks määranud.

Erandit kasutavad liikmesriigid teatavad need piiriületuspunktid ning iga piiriületuspunkti kohta direktiivis 2000/29/EÜ osutatud vastutava ametiasutuse nime ja aadressi aegsasti komisjonile ning taotluse korral ka teistele liikmesriikidele.

Kui taimede sissetoomine ühendusse toimub muus kui artiklis 1 sätestatud luba (edaspidi „luba”) kasutavas liikmesriigis, peavad selle liikmesriigi vastutavad ametiasutused, mille kaudu toimub ühendusse sissetoomine, teavitama luba kasutavate liikmesriikide vastutavaid ametiasutusi ning tegema nendega koostööd, et tagada käesoleva otsuse järgimine.

5.

Enne ühendusse sissetoomist teavitatakse importijat ametlikult punktides 1–4 sätestatud tingimustest; nimetatud importija teavitab iga sissetoomise üksikasjadest aegsasti selle liikmesriigi vastutavaid ametiasutusi, mille kaudu toimub sissetoomine, ja kõnealune liikmesriik edastab saadud teabe üksikasjad viivitamata komisjonile, märkides:

a)

materjali liigi;

b)

sordi ja koguse;

c)

deklareeritud sissetoomise kuupäeva ja piiriületuspunkti kinnituse;

d)

selliste punktis 7 osutatud territooriumide nimed, aadressid ja asukohad, mis on ette nähtud pungade pookimiseks ja ladustamiseks.

Importija teavitab asjaomaseid ametiasutusi mis tahes muudatustest eespool nimetatud üksikasjades niipea, kui ta nendest teada saab.

Asjaomane liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni eespool nimetatud üksikasjadest ja nende muutumise üksikasjadest.

Importija teavitab vähemalt kaks nädalat enne ühendusse sissetoomise kuupäeva nende punktis 7 osutatud territooriumide vastutavaid ametiasutusi, kus taimi pookima hakatakse.

6.

Kõnealust luba kasutava liikmesriigi vastutavad ametiasutused, vajadusel koostöös selle liikmesriigi vastutavate ametiasutustega, kus taimi ladustatakse, teostavad direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 alusel ja kooskõlas käesoleva otsuse sätetega kontrolle, muu hulgas vajadusel katseid.

Nimetatud kontrollide käigus kontrollivad liikmesriigid ka punktis 2 nimetatud kahjulike organismide esinemist ning teostavad vajadusel katseid. Igast kõnealuse kahjuliku organismi leiust teatatakse viivitamata komisjonile. Võetakse asjakohaseid meetmeid kahjulike organismide ja vajadusel ka asjaomaste taimede hävitamiseks.

7.

Taimi poogitakse ainult ametlikult registreeritud ja käesoleva loa kohaldamiseks heakskiidetud territooriumidel.

Isik, kes kavatseb taimi pookida, teatab eelnevalt territooriumi asukohajärgse liikmesriigi vastutavatele ametiasutustele nimetatud territooriumi omaniku nime ja aadressi.

Kui pookimiskoht asub muus kui luba kasutavas liikmesriigis, teatavad luba kasutava liikmesriigi vastutavad ametiasutused selle liikmesriigi vastutavatele ametiasutustele, kus taimi poogitakse, nende territooriumide nimed ja aadressid, kus taimi poogitakse. Kõnealune teave edastatakse siis, kui importijalt saadakse punkti 5 neljandas lõigus nimetatud eelteatis.

8.

Punktis 7 osutatud territooriumidel:

a)

võib ühendusest pärit pookealusele pookida taimi, millel ei ole tuvastatud punktis 2 nimetatud kahjulikke organisme. Poogitud taimi hoitakse seejärel sobivates tingimustes sobivas kasvusubstraadis, kuid ei istutata ega kasvatata põldudel. Poogitud taimed võivad jääda nimetatud territooriumile kõige rohkem 18 kuuks enne nende eksportimist punktis 9 nimetatud sihtkohta väljaspool ühendust;

b)

kontrollivad taimi pärast pookimist asjakohasel ajal vaatluse teel kahjulike organismide esinemise või mis tahes kahjuliku organismi põhjustatud märkide või sümptomite suhtes selle liikmesriigi vastutavad ametiasutused, kus neid poogiti; kõnealuse visuaalse kontrolliga leitud märke või sümptomeid põhjustanud kahjulik organism tehakse kindlaks sobiva katsemenetluse abil;

c)

hävitatakse vastutavate ametiasutuse kontrolli all viivitamata kõik poogitud taimed, mida ei ole alapunktides a ja b osutatud kontrollide või katsete käigus tunnistatud punktis 2 loetletud kahjulikest organismidest vabaks või mis vajavad muudel põhjustel karantiini.

9.

Kõiki taimi, mis on saadud punktis 1 osutatud pungade edukal pookimisel, lubatakse poogitud taimedena eksportida ainult Horvaatiasse või endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki. Luba kasutava liikmesriigi vastutavad ametiasutused tagavad, et kõik taimed või taime osad, mida sel moel ei ekspordita, hävitatakse ametlikult. Edukalt poogitud taimede, ametlikult hävitatud taimede ja hiljem Horvaatiasse või endisesse Jugoslaavia Makedoonia Vabariiki reeksporditud taimede koguse kohta peetakse arvestust. Sellekohane teave tehakse komisjonile kättesaadavaks.


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/83


KOMISJONI OTSUS,

11. detsember 2007,

millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6100 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/848/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärk on tagada õigete ja tõhusate meetmete võtmine salmonella ja muude zoonoositekitajate avastamiseks ja kontrolliks tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides asjakohastes etappides ja eriti esmatootmistasandil, et vähendada nende esinemissagedust ja nendega seotud ohtu rahva tervisele.

(2)

Komisjoni 31. juuli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1168/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses ühenduse eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1003/2005, (2) kehtestati ühenduse eesmärk kõikide rahvatervise seisukohast oluliste salmonella serotüüpide esinemissageduse vähendamiseks liigi Gallus gallus munakanadel esmatootmistasandil.

(3)

Selle eesmärgi saavutamiseks peavad liikmesriigid kehtestama programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel ning esitama need komisjonile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2160/2003.

(4)

Teatavad liikmesriigid on esitanud oma programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel.

(5)

Leiti, et need programmid on kooskõlas ühenduse asjaomaste veterinaaria-alaste õigusaktidega ning eelkõige määrusega (EÜ) nr 2160/2003.

(6)

Seepärast tuleks kõnealused kontrolliprogrammid heaks kiita.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud liikmesriikide esitatud programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus munakanadel kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1237/2007 (ELT L 280, 24.10.2007, lk 5).

(2)  ELT L 211, 1.8.2006, lk 4.


LISA

Austria

Belgia

Bulgaaria

Eesti

Hispaania

Iirimaa

Itaalia

Kreeka

Küpros

Leedu

Luksemburg

Läti

Madalmaad

Poola

Portugal

Prantsusmaa

Rootsi

Rumeenia

Saksamaa

Slovakkia

Sloveenia

Soome

Taani

Tšehhi Vabariik

Ungari

Ühendkuningriik


19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/85


KOMISJONI OTSUS,

12. detsember 2007,

millega kiidetakse heaks muudatused Soome esitatud riiklikus programmis salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 6097 all)

(Ainult soome- ja rootsikeelne tekst on autentsed)

(2007/849/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2160/2003 salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Soome esitatud riiklik programm salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades kiideti heaks komisjoni 8. novembri 2006. aasta otsusega 2006/759/EÜ, millega kiidetakse heaks teatavate riikide programmid salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades. (2)

(2)

Nüüd on Soome esitanud heakskiitmiseks oma riiklikusse programmi tehtavad muudatused.

(3)

Kõnealuse programmi kavandatavates muudatustes on arvesse võetud olukorra arengut Soomes. Need on kooskõlas ühenduse asjaomaste veterinaariaalaste õigusaktidega ning eelkõige määruses (EÜ) nr 2160/2003 sätestatud nõuetega.

(4)

Seetõttu tuleks muudatused, mis tehakse Soome esitatud riiklikus programmis salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades, heaks kiita.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Soome esitatud muudatused, mis tehakse tema riiklikusse programmi salmonella kontrolliks liigi Gallus gallus aretuskarjades, nagu see on heaks kiidetud otsusega 2006/759/EÜ, kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2008.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Soome Vabariigile.

Brüssel, 12. detsember 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 325, 12.12.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1237/2007(ELT L 280, 24.10.2007, lk 5).

(2)  ELT L 311, 10.11.2006, lk 46.


Euroopa Keskpank

19.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/86


EUROOPA KESKPANGA OTSU