ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 324

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
10. detsember 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1392/2007, 13. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisega ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007, 13. november 2007, kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000

79

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1394/2007, 13. november 2007, uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta ( 1 )

121

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

10.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 324/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1392/2007,

13. november 2007,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2223/96 seoses rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 25. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2223/96 ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (3) sisaldab ühistest standarditest, määratlustest, liigitustest ja arvepidamiseeskirjadest koosnevat raamistikku liikmesriikide kontode koostamiseks ühenduse nõuete kohaselt, et saada liikmesriikide vahel võrreldavaid tulemusi. Kõnealuses määruses sätestatud 1995. aasta Euroopa arvepidamise süsteemi tuntakse kui „ESA 95”.

(2)

Võrreldavad, asjakohased ja õigeaegsed terviklikud rahvamajanduse arvepidamise andmed on vajalikud rahapoliitika elluviimiseks majandus- ja rahaliidus, majanduspoliitika tõhusaks koordineerimiseks ning struktuuri- ja makromajanduspoliitikaks.

(3)

Määruse (EÜ) nr 2223/96 B lisas sätestatakse rahvamajanduse arvepidamise tabelid andmetega, mis tuleb komisjonile edastada määratud tähtaja jooksul. Lisaks sellele nähakse komisjonile lisaandmete esitamine ette järgmiste määrustega: komisjoni 3. veebruari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 264/2000 nõukogu määruse (EÜ) nr 2223/96 rakendamise kohta seoses avaliku sektori lühiajalise rahandusstatistikaga, (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2002 valitsemissektori muude kontode kui rahastamiskontod kvartaliandmete kohta, (5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 501/2004 valitsemissektori rahastamiskontode kvartaliandmete kohta, (6) nõukogu 28. juuni 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1222/2004 kvartaalset valitsemissektori võlga käsitlevate andmete kogumise ja edastamise kohta (7) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1161/2005 muude kontode kui rahastamiskontode kvartaliandmete koostamise kohta institutsiooniliste sektorite kaupa (8). Käesolev määrus ei hõlma nimetatud määrustega reguleeritud andmeid, kuid käesolevas põhjenduses osutatud kuues määruses toodud tabelid ja andmed moodustavad üheskoos rahvamajanduse arvepidamise andmete täieliku edastamisprogrammi.

(4)

Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisprogrammi tuleks ajakohastada, et võtta arvesse kasutajate muutuvaid vajadusi ja uusi poliitilisi prioriteete ning uue majandustegevuse arengut Euroopa Liidus.

(5)

Rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamisprogramm peaks arvesse võtma mõnedes liikmesriikides programmi võrdlusperioodil toimunud põhjalikke poliitilisi ja statistilisi muutusi.

(6)

Majandus- ja rahaliidu teabevajadusi käsitlevas majandus- ja rahanduskomitee 25. mai 2004. aasta aruandes, mille nõukogu kiitis heaks 2. juunil 2004, rõhutatakse vajadust muuta edastamisprogrammi nii, et see vastaks majandus- ja rahaliidu tegevuskava ja Lissaboni strateegia nõuetele.

(7)

Usaldusväärne statistiline baas riigieelarvete ülesehituse kohta on Lissaboni strateegia kohaselt majandusreformi jaoks ülioluline ning tervise, hariduse ja sotsiaalkaitse alaste andmete edastamine aitaks seda saavutada. Kõnealuste andmete edastamine peaks pärast teabe vabatahtliku edastamise etappi muutuma kohustuslikuks.

(8)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt selliste ühtsete statistikastandardite loomist, mis võimaldavad koostada ühtlustatud rahvamajanduse arvepidamise andmeid, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas statistikaprogrammi komitee ja monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2223/96 artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) B lisas esitatud kontod ja Tabelid igale Tabelile kehtestatud tähtaja jooksul, kui lisas toodud eranditest ei tulene teisiti.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2223/96 B lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 13. november 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LOBO ANTUNES


(1)  ELT C 55, 7.3.2006, lk 61.

(2)  Euroopa Parlamendi 25. aprilli 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta otsus.

(3)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(4)  EÜT L 29, 4.2.2000, lk 4.

(5)  EÜT L 179, 9.7.2002, lk 1.

(6)  ELT L 81, 19.3.2004, lk 1.

(7)  ELT L 233, 2.7.2004, lk 1.

(8)  ELT L 191, 22.7.2005, lk 22.


LISA

„B LISA

RAHVAMAJANDUSE ARVEPIDAMISE ANDMETE EDASTAMISPROGRAMM

Ülevaade tabelitest

Tabeli nr

Tabelite sisu

Tähtaeg t + kuud (päevad, kui on täpsustatud)

Esimene edastus

Ajavahemik (1)

1

Peamised koondnäitajad, aastased

70 päeva

2007

Alates 1990. aastast

2008

1980–1989

1

Peamised koondnäitajad, kvartaalsed

70 päeva

2007

Alates 1990. aasta esimesest kvartalist

 

 

2

Valitsemissektori peamised koondnäitajad, aastased

3/9

2007

Alates 1995. aastast

3

Tabelid majandusharude kaupa

9/21

2007

Alates 1990. aastast

2008

1980–1989

5

Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi

9

2007

Alates 1990. aastast

2008

1980–1989

6

Finantskontod sektorite kaupa (tehingud)

9

2007

Alates 1995. aastast

7

Finantsvara ja -kohustuste bilanss

9

2007

Alates 1995. aastast

8

Muud kontod kui finantskontod sektorite kaupa, aastased

9

2007

Alates 1995. aastast

9

Üksikasjalik maksude laekumine sektorite kaupa

9

2007

Alates 1995. aastast

10

Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa, NUTS II

24

2007

Alates 1995. aastast

11

Valitsemissektori kulud ülesannete lõikes

12

2007

Alates 1995. aastast

12

Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa, NUTS III

24

2007

Alates 1995. aastast

13

Kodumajapidamiste kontod piirkonna järgi, NUTS II

24

2007

Alates 1995. aastast

15

Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse, A60 × P60

36

2007

Alates 2000. aastast

16

Kasutamise tabel ostjahindades, A60 × P60

36

2007

Alates 2000. aastast

17

Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

18

Sisemajanduse toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

19

Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades, P60 × P60, iga viies aasta

36

2008

Alates 2000. aastast

20

Põhivara ristklassifikatsioon majandusharude ja varade kaupa, A17 × AN_F6, aastased

24

2007

Alates 2000. aastast

22

Põhivara ristklassifikatsioon kapitali kogumahutusest põhivarasse majandusharude ja varade kaupa, A17 × AN_F6, aastased

24

2007

Alates 1995. aastast

26

Muu kui finantsvara ja -kohustuste bilanss

24

2007

Alates 1995. aastast

t = võrdlusperiood (aasta või kvartal).


Tabel 1.   Peamised koondnäitajad (2) — kvartaalsed ja aastased

Kood

Muutujate loend

Jaotus (3)

Jooksevhinnad

Eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud

Lisandväärtus ja sisemajanduse kogutoodang

B.1 g

1.

Kogulisandväärtus alushindades

A6

x

x

D.21

2.

a)

Tootemaksud (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Tootesubsiidiumid (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Sisemajanduse kogutoodang turuhindades

 

x

x

Sisemajanduse kogutoodangu kulude pool

P.3

4.

Lõpptarbimise kogukulutused

 

x

x

P.3

5.

a)

Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (riigi territooriumi järgi)

Kestvus (5)

x

x

P.3

 

b)

Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused (residentide põhjal)

 

x

x

P.3

6.

KTKTIde lõpptarbimiskulutused

 

x

x

P.3

7.

Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused

 

x

x

P.31

 

a)

Individuaalsed tarbimiskulutused

 

x

x

P.32

 

b)

Kollektiivsed tarbimiskulutused

 

x

x

P.4

8.

Kodumajapidamiste tegelik lõpptarbimine

 

x

x

P41

 

a)

Tegelik individuaalne tarbimine

 

x

x

P.5

9.

Kapitali kogumahutus

 

x

x

P.51

 

a)

Kapitali kogumahutus põhivarasse

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Varude muutus

 

x

X (7)

P.53

 

c)

Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

 

x

X (7)

P.6

10.

Kaupade (FOB) ja teenuste eksport

 

x

x

P.61

 

a)

Kaubad

 

x

x

P.62

 

b)

Teenused

 

x

x

 

 

ELi liikmesriigid ja institutsioonid (8)

 

x

x

 

 

ELi liikmesriigid (8)

 

x

x

 

 

Majandus ja rahaliidu liikmesriigid (8)

 

x

x

 

 

ELi institutsioonid (8)  (9)

 

x

x

 

 

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid (8)

 

x

x

P.7

11.

Kaupade (FOB) ja teenuste import

 

x

x

P.71

 

a)

Kaubad

 

x

x

P.72

 

b)

Teenused

 

x

x

 

 

ELi liikmesriigid ja institutsioonid (8)

 

x

x

 

 

ELi liikmesriigid (8)

 

x

x

 

 

Majandus- ja rahaliidu liikmesriigid (8)

 

x

x

 

 

ELi institutsioonid (8)  (9)

 

x

x

 

 

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid (8)

 

x

x

B.11

12.

Kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi bilanss

 

x

x

Tulu, sääst ja netolaenuandmine

B.2 g + B.3 g

13.

Koguülejääk ja segatulu

 

x

 

D.2

14.

Tootmis- ja impordimaksud

 

x

 

D.3

15.

Tootmis- ja impordisubsiidiumid

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Välismaalt saadud esmased tulud

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Välismaale makstud esmased tulud

 

x

(x)

B.5*g

17.

Kogurahvatulu turuhindades

 

x

(x)

K.1

18.

Põhikapitali kulum

 

x

x

B.5*n

19.

Netorahvatulu turuhindades

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Välismaalt saadud jooksvad siirded

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Välismaale makstud jooksvad siirded

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Kasutada jääv netotulu

 

x

(x)

B.6 g

 

b)

Kasutada jääv kogutulu

 

x

(x)

D.8

22.

Kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine

 

x

(x)

B.8n

23.

Rahvuslik netosääst

 

x

 

D.9

24.

a)

Välismaalt saadud kapitalisiirded

 

x

 

D.9

 

b)

Välismaale makstud kapitalisiirded

 

x

 

K.2

25.

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

 

x

 

B.9

26.

Riigi netolaenuandmine või -võtmine

 

x

 

Rahvastik, tööhõive, töötajate hüvitised

 

27.

Rahvastiku ja tööhõive andmed

 

 

 

 

 

a)

Kogurahvastik (tuhat inimest)

 

 

 

 

 

b)

Töötud (tuhat inimest) (9)

 

 

 

 

 

c)

Tööhõive riigis asuvates tootmisüksustes (tuhat tööga hõivatud inimest, tuhat töötundi ja tuhat töökohta (9)) ning elanike tööhõive (tuhat inimest)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Füüsilisest isikust ettevõtjad

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Palgatöötajad

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Riigis asuvates tootmisüksustes töötavate inimeste hüvitised ning elanikest töötajate hüvitised

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Brutopalgad

A6  (10)

x

 

(x) Reaalne.

A6 NACE A6 kaasa arvatud „millest tootvaid”. Tagasiulatuvad andmed „tootvate” kohta alates 1990. aastast.


Tabel 2.   Valitsemissektori peamised koondnäitajad

Kood

Tehing

Sektorid ja allsektorid (11)  (12)

P.1

Toodang

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Turutoodang ja toodang oma lõpptarbimiseks

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Muu turuväline toodang

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Maksed muu turuvälise toodangu eest

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Muu turuväline toodang, muu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Turutoodang, toodang oma lõpptarbimiseks ning maksed muu turuvälise toodangu eest

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Vahetarbimine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1 g

Kogulisandväärtus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Põhikapitali kulum

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Netolisandväärtus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Töötajate hüvitised, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Muud tootmismaksud, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Muud tootmistoetused, saadavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Tegevuse netoülejääk

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Tootmis- ja impordimaksud, saadavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omanditulu, saadav (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsiidiumid, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omanditulu, makstav (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Intressid, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Muu omanditulu, makstav

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Esmaste netotulude bilanss

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne, saadavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sotsiaalmaksed, saadavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Tegelikud sotsiaalmaksed

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Arvestuslikud sotsiaalmaksed

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muud jooksvad siirded, saadavad (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sotsiaaltoetused, välja arvatud mitterahalised sotsiaalsiirded, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Mitterahalised sotsiaalsiirded, mis on seotud kulutustega toodetele, mida turutootjad pakuvad kodumajapidamistele, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sotsiaaltoetused, välja arvatud mitterahalised sotsiaalsiirded + mitterahalised sotsiaalsiirded, mis on seotud kulutustega toodetele, mida turutootjad pakuvad kodumajapidamistele, makstavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muud jooksvad siirded, makstavad (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Kasutada jääv netotulu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Lõpptarbimiskulutused

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Individuaalsed tarbimiskulutused

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kollektiivsed tarbimiskulutused

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8 g

Kogusääst

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Netosääst

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitalisiirded, saadavad (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitalimaksud

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Muud kapitalisiirded ja investeerimistoetused, saadavad

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Kapitalisiirded, makstavad (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Kapitali kogumahutus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Kapitali kogumahutus põhivarasse

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Kapitali kogumahutus ja mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Netolaenuandmine (+)/-võtmine (-)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Kogukulud

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Kogutulud

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Valitsemissektorilt asjaomastele sektoritele tehtavad kapitaliülekanded, mille moodustavad väljaarvutatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävad maksud ja sotsiaalmaksud (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Vahetuslepingute ja tähtpäevaintressiga intressivood

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Netolaenuandmine (+)/-võtmine (-) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohaselt

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 3.   Tabelid tööstusharude kaupa

Kood

Muutujate loend

Jaotus (14)  (15)

Jooksevhinnad

Eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud

Toodang

P.1

1.

Toodang alushindades majandusharude kaupa

A31/A60

x

 

P.2

2.

Vahetarbimine ostjahindades majandusharude kaupa

A31/A60

x

 

B.1 g

3.

Kogulisandväärtus alushindades majandusharude kaupa

A31/A60

x

x

K.1

4.

Põhikapitali kulum majandusharude kaupa

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Netoülejääk ja netosegatulu

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Muud maksud miinus muud tootesubsiidiumid

A31/A60

x

 

Kapitalimahutus

P.5

5.

Kapitali kogumahutus majandusharude kaupa (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Kapitali kogumahutus põhivarasse majandusharude kaupa

A31/A60

x

x

 

 

Jaotus põhivarade kaupa AN_F6

 

x

x

 

 

millest elamud ja muud hooned ja ehitised

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Varude muutus ja väärisesemete soetamine miinus realiseerimine majandusharude kaupa (16)

A6

x

X (17)

P.52

 

millest muutused varudes (18)

 

x

X (17)

P.53

 

millest väärisesemete soetamine miinus realiseerimine (18)

 

x

X (17)

Tööhõive ja töötajate hüvitised

 

6.

Tööhõive majandusharude kaupa

(tuhat inimest, tuhat töötundi (19)ja tuhat töökohta (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

Füüsilisest isikust ettevõtjad majandusharude kaupa

A31/A60

 

 

 

 

b)

Töötajad majandusharude kaupa

A31/A60

 

 

 

 

millest riigisektoris (S.13) (20)

 

 

 

 

 

millest muudes sektorites (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Töötajate hüvitised majandusharude kaupa

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Palk majandusharude kaupa

A31/A60

x

 

AN_F6

:

põhivara jaotus:

AN1111

elamud

AN1112

muud hooned ja ehitised

AN11131

transpordivahendid

AN11132

muud masinad ja seadmed

millest:

AN111321 kontorimasinad ja riistvara

AN111322

raadio, TV ja sidevahendid

AN1114

kultiveeritav vara

AN112

immateriaalne põhivara

millest:

AN1122 arvutitarkvara


Tabel 5.   Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused

Kood

Muutujate loend

Jaotus

Jooksevhinnad

Eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud

P.3

1.

Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused eesmärgi järgi

COICOP rühmad

x

x

P.3

2.

Residendist ja mitteresidendist kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused majandusterritooriumil.

 

x

x

P.33

3.

Residendist kodumajapidamiste välismaine lõpptarbimiskulutus.

 

x

x

P.34

4.

Mitteresidendist kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutus majandusterritooriumil

 

x

x

P.3

5.

Residendist kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutus majandusterritooriumil ja välismaal.

 

x

x


Tabel 6.   Finantskontod sektorite kaupa

(Tehingud, muud muutused mahus ja ümberhindluskontodel — konsolideeritud ja konsolideerimata — ning teave vastastehingutest  (21))

 

Kogumajandus

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Finantsettevõtted kõikides allsektorites (23)

Valitsemine kõikides allsektorites (24)

Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (25)

Muud riigid koos kõikide all-sektoritega (26)

Tehingud/muutused mahus (22)/rahastamisvahendite ümberhindamine (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finantspõhivara

F.A

x

x

x

x

x

x

Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDR)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetaarkuld;

F.11

x

x

x

x

x

x

SDRid

F.12

x

x

x

x

x

x

Sularaha ja hoiused

F.2

x

x

x

x

x

x

Valuuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Ülekantavad hoiused

F.22

x

x

x

x

x

x

Muud hoiused

F.29

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad

F.3

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad ja tuletisinstrumendid

F.33

x

x

x

x

x

x

Lühiajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

F.331

x

x

x

x

x

x

Pikaajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

F.332

x

x

x

x

x

x

Tuletisinstrumendid

F.34

x

x

x

x

x

x

Laenud

F.4

x

x

x

x

x

x

Lühiajaline

F.41

x

x

x

x

x

x

Pikaajaline

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud, välja arvatud investeerimisfondide aktsiad

F.51

x

x

x

x

x

x

Noteeritud aktsiad

F.511

x

x

x

x

x

x

Noteerimata aktsiad

F.512

x

x

x

x

x

x

Muud osakud

F.513

x

x

x

x

x

x

Investeerimisfondide aktsiad

F.52

x

x

x

x

x

x

Kindlustustehnilised eraldised

F.6

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste ja pensionifondide eraldiste netoväärtus

F.61

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste netoväärtus

F.611

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus

F.612

x

x

x

x

x

x

Ettemakstud kindlustuspreemiad ja rahuldamata nõuete eraldised

F.62

x

x

x

x

x

x

Muud saadaolevad arved

F.7

x

x

x

x

x

x

Kaubanduskrediit ja avanss

F.71

x

x

x

x

x

x

Muud

F.79

x

x

x

x

x

x

Kohustused

F.L

x

x

x

x

x

x

Sularaha ja hoiused

F.2

x

x

x

x

x

x

Valuuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Ülekantavad hoiused

F.22

x

x

x

x

x

x

Muud hoiused

F.29

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad

F.3

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad ja tuletisinstrumendid

F.33

x

x

x

x

x

x

Lühiajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

F.331

x

x

x

x

x

x

Pikaajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

F.332

x

x

x

x

x

x

Tuletisinstrumendid

F.34

x

x

x

x

x

x

Laenud

F.4

x

x

x

x

x

x

Lühiajaline

F.41

x

x

x

x

x

x

Pikaajaline

F.42

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud

F.5

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud, välja arvatud investeerimisfondide aktsiad

F.51

x

x

x

x

x

x

Noteeritud aktsiad

F.511

x

x

x

x

x

x

Noteerimata aktsiad

F.512

x

x

x

x

x

x

Muud osakud

F.513

x

x

x

x

x

x

Investeerimisfondide aktsiad

F.52

x

x

x

x

x

x

Kindlustustehnilised eraldised

F.6

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste ja pensionifondide eraldiste netoväärtus

F.61

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste netoväärtus

F.611

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus

F.612

x

x

x

x

x

x

Ettemakstud kindlustuspreemiad ja rahuldamata nõuete eraldised

F.62

x

x

x

x

x

x

Muud makstaolevad arved

F.7

x

x

x

x

x

x

Kaubanduskrediit ja avanss

F.71

x

x

x

x

x

x

Muud

F.79

x

x

x

x

x

x

Finantsvara netosoetus (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Kohustuste netosoetus (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Finantstehingute neto (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistiline erinevus (27)

 

x

x

x

x

x

x

Netolaenuandmine (+)/-võtmine (-) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tabel 7.   Finantsvara ja -kohustuste bilanss

(Rahastamisvahendite aktsiad — konsolideeritud ja konsolideerimata — ning teave vastastehingute kohta (28))

 

 

Kogumajandus

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Finantsettevõtted kõikides allsektorites (29)

Valitsemine kõikides allsektorites (30)

Kodumajapidamised ja kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid (31)

Muud riigid koos kõikide allsektoritega (32)

Rahastamisvahendite aktsiad

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finantspõhivara

AF.A

x

x

x

x

x

x

Rahaline kuld ja eriarveldusühikud (SDR)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetaarkuld

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDRid

AF.12

x

x

x

x

x

x

Sularaha ja hoiused

AF.2

x

x

x

x

x

x

Valuuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Ülekantavad hoiused

AF.22

x

x

x

x

x

x

Muud hoiused

AF.29

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad

AF.3

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad ja tuletisinstrumendid

AF.33

x

x

x

x

x

x

Lühiajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

AF.331

x

x

x

x

x

x

Pikaajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

AF.332

x

x

x

x

x

x

Tuletisinstrumendid

AF.34

x

x

x

x

x

x

Laenud

AF.4

x

x

x

x

x

x

Lühiajaline

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pikaajaline

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud, välja arvatud investeerimisfondide aktsiad

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noteeritud aktsiad

AF.511

x

x

x

x

x

x

Noteerimata aktsiad

AF.512

x

x

x

x

x

x

Muud osakud

AF.513

x

x

x

x

x

x

Investeerimisfondide aktsiad

AF.52

x

x

x

x

x

x

Kindlustustehnilised eraldised

AF.6

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste ja pensionifondide eraldiste netoväärtus

AF.61

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste netoväärtus

AF.611

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus

AF.612

x

x

x

x

x

x

Ettemakstud kindlustuspreemiad ja rahuldamata nõuete eraldised

AF.62

x

x

x

x

x

x

Muud saadaolevad arved

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kaubanduskrediit ja avanss

AF.71

x

x

x

x

x

x

Muud

AF.79

x

x

x

x

x

x

Kohustused

AF.L

x

x

x

x

x

x

Sularaha ja hoiused

AF.2

x

x

x

x

x

x

Valuuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Ülekantavad hoiused

AF.22

x

x

x

x

x

x

Muud hoiused

AF.29

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad

AF.3

x

x

x

x

x

x

Väärtpaberid, välja arvatud aktsiad ja tuletisinstrumendid

AF.33

x

x

x

x

x

x

Lühiajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

AF.331

x

x

x

x

x

x

Pikaajalised väärtpaberid peale aktsiate, välja arvatud tuletisinstrumendid

AF.332

x

x

x

x

x

x

Tuletisinstrumendid

AF.34

x

x

x

x

x

x

Laenud

AF.4

x

x

x

x

x

x

Lühiajaline

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pikaajaline

AF.42

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud

AF.5

x

x

x

x

x

x

Aktsiad ja muud osakud, välja arvatud investeerimisfondide aktsiad

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noteeritud aktsiad

AF.511

x

x

x

x

x

x

Noteerimata aktsiad

AF.512

x

x

x

x

x

x

Muud osakud

AF.513

x

x

x

x

x

x

Investeerimisfondide aktsiad

AF.52

x

x

x

x

x

x

Kindlustustehnilised eraldised

AF.6

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste ja pensionifondide eraldiste netoväärtus

AF.61

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste elukindlustuseraldiste netoväärtus

AF.611

x

x

x

x

x

x

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtus

AF.612

x

x

x

x

x

x

Ettemakstud kindlustuspreemiad ja rahuldamata nõuete eraldised

AF.62

x

x

x

x

x

x

Muud makstaolevad arved

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kaubanduskrediit ja avanss

AF.71

x

x

x

x

x

x

Muud

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finantsvara (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Kohustused (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Finantstehingute neto (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tabel 8.   Muud kontod kui finantskontod sektorite kaupa

Kood

Tehingud ja tasakaalustavad kirjed

Sektorid

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Kogumajandus

Kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted

Finantsettevõtted

Valitsemissektor

Kodumajapidamised ja neid teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

Kodumajapidamised

Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

Sektoriteks jagamata

Muud riigid

Euroopa Liit

ELi liikmesriigid

Majandus– ja rahaliidu liikmesriigid

Majandus– ja rahaliitu mittekuuluvad riigid

ELi institutsioonid

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid

I.   Tootmiskonto / kaupade ja teenuste välismajanduskonto

Vahendid

P.1

Toodang

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Turutoodang

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Toodang oma lõpptarbimiseks

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Muu turuväline toodang

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Kaupade ja teenuste import

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Kaupade import

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Teenuste import

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

FISIMi import

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21– D.31

Tootemaksud miinus tootesubsiidiumid

x

 

x

 

R1

Ressursid kokku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kasutamine

P.2

Vahetarbimine

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Kaupade ja teenuste eksport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Kaupade eksport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Teenuste eksport

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

FISIMi eksport

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1 g

Sisemajanduse kogutoodang/Kogulisandväärtus

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi bilanss

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Kasutus kokku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Põhikapitali kulum

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Sisemajanduse netotoodang/Netolisandväärtus

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1.   Tulutekkekonto

Vahendid

B.1 g

Sisemajanduse kogutoodang/Kogulisandväärtus

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Saadud subsiidiumid

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Tootesubsiidiumid

x

 

x

 

D.39

Muud tootmissubsiidiumid

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Ressursid kokku

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Kasutamine

D.1

Töötajate hüvitised

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Makstud tootmis- ja impordimaksud

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Tootemaksud

x

 

x

 

D.29

Muud tootmismaksud

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3 g

Koguülejääk ja kogusegatulu

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Kogusegatulu

x

 

x

x

 

U211

Kasutus kokku

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2.   Esmaste tulude jaotamise konto

Vahendid

B.2g_B.3 g

Koguülejääk ja kogusegatulu

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3 g

Kogusegatulu

x

 

x

x

 

D.1

Töötajate hüvitised

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Palgad

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D 12

Töötajate sotsiaalmaksed

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Saadud tootmis- ja impordimaksud

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Tootemaksud

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Lisandväärtusmaksu tüüpi maksud

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Impordimaksud ja imporditollimaksud, välja arvatud lisandväärtusmaks

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Tootemaksud, välja arvatud lisandväärtusmaks ja impordimaksud

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Muud tootmismaksud

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Omanditulu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Intress (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Ettevõtete jaotatud tulu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinvesteeritud tulu otseselt välisinvesteeringult

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Kindlustuspoliiside omanike omanditulu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Üürid

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Ressursid kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Intress kokku (kaasa arvatud FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Kasutamine

D.3

Makstud subsiidiumid

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Tootesubsiidiumid

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Muud tootmissubsiidiumid

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Omanditulu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Intress (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Ettevõtete jaotatud tulu

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinvesteeritud tulu otseselt välisinvesteeringult

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Kindlustuspoliiside omanike omanditulu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Üürid

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5 g

Kogurahvatulu/Esmaste tulude kogubilanss

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Kasutus kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Koguintress(kaasa arvatud FISIM)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2.   Tulude teisese jaotamise konto

Vahendid

B.5 g

Kogurahvatulu/Esmaste tulude kogubilanss

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Tulumaksud

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Muud jooksvad maksud

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sotsiaalmaksed ja-toetused

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sotsiaalmaksed

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Tegelikud sotsiaalmaksed

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Arvestuslikud sotsiaalmaksed

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Rahalised sotsiaaltoetused

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Mitterahalised sotsiaalsiirded

x

 

x

x

 

D.7

Muud jooksvad siirded

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Kahjukindlustuse netopreemiad

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Kahjukindlustuse nõuded

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Rahvusvahelise koostöö jooksvad siirded

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Mitmesugused jooksvad siirded (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

RKTL-põhine neljas omavahend

 

x

 

x

 

R22

Ressursid kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

Kasutamine

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Tulumaksud

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Muud jooksvad maksud

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sotsiaalmaksed ja-toetused

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sotsiaalmaksed

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Tegelikud sotsiaalmaksed

x

 

x

x

 

D.612

Arvestuslikud sotsiaalmaksed

x

 

x

x

 

D.62

Rahalised sotsiaaltoetused

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

mitterahalised sotsiaalsiirded

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Muud jooksvad siirded

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Kahjukindlustuse netopreemiad

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Kahjukindlustuse nõuded

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Rahvusvahelise koostöö jooksvad siirded

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Mitmesugused jooksvad siirded (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

––

RKTL-põhine neljas omavahend

x

 

x

 

B.7 g

Korrigeeritud kasutada jääv tulu

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Kasutus kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

– D.63

(miinus) mitterahalised sotsiaalsiirded

x

 

x

x

 

x

 

B.6 g

Kogu kasutada jääv tulu

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1.   Kasutada jääva tulu kasutamise konto

Vahendid

B.6 g

Kogu kasutada jääv tulu

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtuse muutuse korrigeerimine

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Ressursid kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

Kasutamine

P.3

lõpptarbimiskulutused

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Individuaalsed tarbimiskulutused

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kollektiivsed tarbimiskulutused

x

 

x

 

D.8

Kodumajapidamiste pensionifondide eraldiste netoväärtuse muutuse korrigeerimine

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8 g

Kogusääst

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Jooksev välismajandusbilanss

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Kasutus kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1.   Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud netoväärtuse muutuste konto

Netoväärtuse muutused

B.8 g

Kogusääst

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Jooksev välismajandusbilanss

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitalisiirded

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalimaksud

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeerimistoetused (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92, S212 kuni S13

Investeerimistoetused ELi institutsioonidelt valitsussektorile

x

 

x

 

D.99

Muud kapitalisiirded (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Netoväärtuse muutused kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Vara muutused

D.9

Kapitalisiirded

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalimaksud

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investeerimistoetused (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92, S212 kuni S13

Investeerimistoetused ELi institutsioonidelt valitsussektorile

 

x

x

 

x

 

D.99

Muud kapitalisiirded (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Põhikapitali kulum

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud netoväärtuse muutused

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Vara muutused kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2.   Mittefinantsvara soetuste konto

Netoväärtuse muutused

B.10.1

Säästmisest ja kapitalisiiretest tingitud netoväärtuse muutused

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Põhikapitali kulum

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Netoväärtuse muutused kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Vara muutused

P.5

Kapitali kogumahutus

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Kapitali kogumahutus põhivarasse

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Varude muutus

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Väärisesemete soetamine miinus realiseerimine

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Netolaenuandmine (+)/-võtmine (-)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Vara muutused kokku

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Finantskontode netolaenuandmise ja -võtmise erinevus

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= mitteasjakohased lahtrid

×

= nõutavad

 

= vabatahtlikud


Tabel 9.   Üksikasjalik maksude ja sotsiaalmaksude laekumine maksude ja sotsiaalmaksude tüübi järgi allsektorite kaupa (37)

Kood

Tehing

D.2

Tootmis- ja impordimaksud

D.21

Tootemaksud

D.211

Lisandväärtusmaksu tüüpi maksud

D.212

Impordimaksud ja imporditollimaksud, välja arvatud lisandväärtusmaks

D.2121

Imporditollimaksud

D.2122

Impordimaksud, välja arvatud lisandväärtusmaks ja tollimaksud

D.2122a

Imporditud põllumajandustoodete maksud

D.2122b

Impordi kursikompensatsioonid

D.2122c

Aktsiisimaksud

D.2122d

Üldised müügimaksud

D.2122e

Teatud teenuste maksud

D.2122f

Impordimonopolist saadav kasum

D.214

Tootemaksud, välja arvatud lisandväärtusmaks ja impordimaksud

D.214a

Aktsiisi- ja tarbimismaksud

D.214b

Tempelmaksud

D.214c

Finants- ja kapitalitehingute maksud

D.214d

Auto registreerimise maksud

D.214e

Meelelahutuse maksud

D.214f

Maksud loteriidelt, hasartmängudel ja kihlvedudelt

D.214 g

Kindlustusmaksetele kehtestatud maksud

D.214h

Muud teatavate teenuste maksud

D.214i

Üldised müügimaksud või kumuleeruvad käibemaksud

D.214j

Fiskaalmonopolide kasumid

D.214k

Eksporditollimaksud ja ekspordi kursikompensatsioonid

D.214 l

Muud mujal liigitamata tootemaksud

D.29

Muud tootmismaksud

D.29a

Maa-, hoonete ja muude rajatiste maksud

D.29b

Maksud tootmiseks kasutatavalt põhivaralt

D.29c

Palgakulu tervikuna ja töötasu maksud

D.29d

Rahvusvaheliste tehingutega seotud maksud

D.29e

Äri- ja erialaste litsentside maksud

D.29f

Saastemaksud

D.29 g

Lisandväärtusmaksu alahüvitamine (ühtsete lisandväärtusmaksude süsteem)

D.29h

Muud mujal liigitamata tootemaksud

D.5

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

D.51

Tulumaksud

D.51a + D.51c1

Üksikisikute või kodumajapidamiste tulumaksud, kaasa arvatud kapitalikasum

D.51a

Üksikisikute või kodumajapidamiste tulumaksud, välja arvatud kapitalikasum (38)

D.51c1

Üksikisikute või kodumajapidamiste kapitalikasumi maksud (38)

D.51b + D.51c2

Maksud ettevõtete tuludelt või kasumilt, kaasa arvatud kapitalikasum

D.51b

Maksud ettevõtete tuludelt või kasumilt, välja arvatud kapitalikasum (38)

D.51c2

Maksud ettevõtete kapitalikasumilt (38)

D.51c3

Muud maksud kapitalikasumilt (38)

D.51C

Kapitalikasumi maksud

D.51D

Loterii- või hasartmänguvõitude maksud

D.51E

Muud mujal liigitamata tulumaksud

D.59

Muud jooksvad maksud

D.59a

Jooksvad kapitalimaksud

D.59b

Peamaksud

D.59c

Maksud kulutustelt

D.59d

Kodumajapidamiste litsentsitasud

D.59e

Rahvusvaheliste tehingutega seotud maksud

D.59f

Muud jooksvad mujal liigitamata maksud

D.91

Kapitalimaksud

D.91a

Kapitalisiirete maksud

D.91b

Kapitalilõivud

D.91c

Muud mujal liigitamata kapitalimaksud

D.2 + D.5 + D.91

Maksude kogusumma

D.611

Tegelikud sotsiaalmaksed

D.6111

Tööandjate tegelikud sotsiaalmaksed

D.61111

Tööandjate tegelikud kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.61112

Tööandjate tegelikud vabatahtlikud sotsiaalmaksed

D.6112

Töötajate sotsiaalmaksed

D.61121

Töötajate kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.61122

Töötajate vabatahtlikud sotsiaalmaksed

D.6113

Füüsilisest isikust ettevõtjate ja mittetöötavate isikute sotsiaalmaksed

D.61131

Füüsilisest isikust ettevõtjate ja mittetöötavate isikute kohustuslikud sotsiaalmaksed

D.61132

Füüsilisest isikust ettevõtjate ja mittetöötavate isikute vabatahtlikud sotsiaalmaksed

D.612

Arvestuslikud sotsiaalmaksed

D.995

Valitsemissektorilt asjaomastele sektoritele tehtavad kapitaliülekanded, mille moodustavad väljaarvutatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävad maksud ja sotsiaalmaksud (39)

D.99521

Toodetelt makstavad maksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.99529

Muud tootmismaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.99551

Tulumaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.99559

Muud jooksvad maksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.9956111

Tööandjate tasutavad tegelikud sotsiaalmaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.9956112

Töötajate makstavad sotsiaalmaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.9956113

Füüsilisest isikust ettevõtjate ja töötute tasutavad sotsiaalmaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.99591

Kapitalimaksud, mis on välja arvutatud, kuid tõenäoliselt jäävad laekumata (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Maksude ja sotsiaalmaksude kogulaekumine pärast väljaarvutatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävate summade mahaarvamist.

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Maksude ja sotsiaalmaksude kogulaekumine (kaasa arvatud arvestuslikud sotsiaalkindlustusmaksed) pärast väljaarvutatud, kuid tõenäoliselt laekumata jäävate summade mahaarvamist.

Lisaks esitatakse täielikud üksikasjad maksude ja sotsiaalmaksete riikliku klassifikaatori kohta koos vastavate summade ja ESA95 koodidega.


Tabel 10.   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS II), jooksvad hinnad

Kood

Muutujate loend

Jaotus

D.1

1.

Töötajate hüvitised

A6

P.51

2.

Kapitali kogumahutus põhivarasse

A6

 

3.

Tööhõive tuhandetes töötundides

 

ETO

 

Kokku

A6

EEM

 

Töötajad

A6


Tabel 11.   Valitsemissektori kulud funktsioonide lõikes

Kood

Muutujate loend

Funktsioon

Allsektorite jaotus (40)

P.5 + K.2

Kapitali kogumahutus + mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Kapitali kogumahutus

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

millest kapitali kogumahutus põhivarasse (41)

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad

S.13

K.2

Mittetoodetud mittefinantsvara soetamine miinus realiseerimine

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Töötajate hüvitised

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsiidiumid

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omanditulu (42)

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sotsiaaltoetused, välja arvatud mitterahalised sotsiaalsiirded + mitterahalised sotsiaalsiirded, mis on seotud kulutustega toodetele, mida turutootjad pakuvad kodumajapidamistele, makstavad

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Vahetarbimine + muud tootmismaksud + tulu-, vara- jm jooksvad maksud + kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Vahetarbimine

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Muud tootmismaksud + tulu-, vara- jm jooksvad maksud + kodumajapidamiste pensionifondieraldiste netoväärtuse muutusest tulenev korrigeerimine

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muud jooksvad siirded (42)

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitalisiirded (42)

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

millest investeerimistoetused (41)

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad

S.13

D.9_S.1311

millest makstavad keskvalitsuse allsektorile (S.1311) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

millest makstavad osariigi/liidumaa allsektorile (S.1312) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

millest makstavad kohaliku omavalitsuse allsektorile (S.1313) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

millest makstavad sotsiaalkindlustusfondide allsektorile (S.1314) (41)  (42)

COFOGi jaotused

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Kogukulud

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Lõpptarbimiskulutused

COFOGi jaotused

COFOGi rühmad (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tabel 12.   Tabelid majandusharude ja piirkondade kaupa (NUTS III)

Kood

Muutujate loend

Jaotus

B1.g

1.

Kogulisandväärtus alushindades (jooksvad hinnad)

A6

 

2.

Tööhõive (tuhat inimest)

 

ETO

 

Kokku

A6

EEM

 

Töötajad

A6

Tabel 13.   Kodumajapidamiste kontod piirkonna järgi (NUTS II)

Kodumajapidamiste esmaste tulude jaotamise konto (S.14)

Kood

Kasutamine

Kood

Vahendid

D.4

1.

Omanditulu

B.2/B.3

3.

Tegevuse kasum/segatulu

B.5n

2.

Esmaste netotulude bilanss

D.1

4.

Töötajate hüvitised

 

 

 

D.4

5.

Omanditulu


Kodumajapidamiste tulude teisese jaotamise konto (S.14)

Kood

Kasutamine

Kood

Vahendid

D.5

6.

Jooksvad tulumaksud, omandimaksud jne

B.5

10.

Esmaste netotulude bilanss

D.61

7.

Sotsiaalmaksed

D.62

11.

Sotsiaaltoetused, välja arvatud mitterahalised sotsiaalsiirded

D.7

8.

Muud jooksvad siirded

D.7

12.

Muud jooksvad siirded

B.6n

9.

Kasutada jääv netotulu

 

 

 

Tabel 15.   Pakkumise tabel alushindades koos teisendusega ostjahindadesse (jooksvad hinnad ja eelmise aasta hinnad)

n = 60, m = 60

 

Majandusharud (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ 1

Import, CIF

Kogupakkumine alushindades

Kaubandus- ja transpordimarginaalid

Tootemaksud miinus tootesubsiidiumid

Kogupakkumine ostjahindades

 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

Tooted (CPA)

m

1

Toodang toote ja majandusharu kaupa alushindades

 

a)

ELi sisene (43)  (44)

b)

Majandus- ja rahaliidu liikmetelt cif (43)

c)

riikidelt, kes ei ole majandus- ja rahaliidu liikmed cif (43)

d)

ELi väline cif (43)  (44)

e)

Kokku

 

 

 

 

Σ 1

 

Kogutoodang majandusharu kaupa

 

 

 

 

 

 

Korrigeerimiskirjed

2

 

 

 

 

 

 

 

CIF/FOB kohandused impordile

Residentide otseostud välismaal

1 + 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokku, millest:

3

 

 

 

 

 

 

 

Turutoodang

Toodang oma lõpptarbimiseks

 

 

 

 

Muu turuväline toodang


Tabel 16.   Kasutustabel eelmise aasta ostjahindades (jooksvad hinnad ja eelmise aasta hinnad)

n = 60, m = 60

 

Majandusharud (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ 1

Lõppkasutamine

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ 3

Σ 1 + Σ 3

 

1

2

3

4

5

1

2

3

Tooted

(CPA)

n

1

Vahetarbimine ostjahindades toodete ja majandusharude kaupa

 

Lõppkasutamine ostjahindades:

Lõpptarbimiskulutused:

a)

kodumajapidamised

b)

kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

c)

valitsemissektor

d)

kokku

Kapitali kogumahutus:

e)

kapitali kogumahutus põhivarasse

f)

varude muutus

g)

väärisesemete soetamine miinus realiseerimine (45)

FOB eksport (46):

h)

ELi sisene (45)

majandus- ja rahaliidu liikmetele (45)

riikidele, kes ei ole majandus- ja rahaliidu liikmed (45)

i)

ELi väline (45)

j)

kokku

 

 

Σ 1

2

Kogu vahetarbimine majandusharude kaupa

 

Kogu lõppkasutamine liikide kaupa

 

Kasutus kokku

Korrigeerimiskirjed:

3

 

 

 

 

 

CIF/FOB korrigeerimised ekspordi suhtes

 

ainult eksport

ainult eksport

Residentide otseostud välismaal

 

ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused

ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused

Mitteresidentide siseriiklikud ostud

 

ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused ja eksport

ainult kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused ja eksport

Σ 2 + Σ 3

4

 

 

 

 

 

Töötajate hüvitised (47)

Palgad (47)

Muud neto tootmismaksud (47)

Põhikapitali kulum (47)

Tegevuse netoülejääk (47)

Tegevuse koguülejääk (47)

Kogusegatulu (45)  (47)

5

 

 

 

 

 

Lisandväärtus alushindades

6

 

 

 

 

 

Kogutoodang alushindades

7

 

 

 

 

 

Täiendavad andmed:

Kapitali mahutus põhivarasse (45)  (47)

Põhivara varud (45)  (47)

Tööjõukulud (tuhat inimest) (45)

8

 

 

 

 

 


Tabel 17.   Sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades (toodete järgi (48))

(jooksvad hinnad)

n = 60

 

Tooted

1 2 3 … n

Σ 1

Lõppkasutamine

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ 3

Σ 1 + Σ 3

 

1

2

3

4

5

1

2

3

Tooted

n

1

Vahetarbimine alushindades (toodete järgi)

 

Lõppkasutamine alushindades:

Lõpptarbimiskulutused:

a)

kodumajapidamised

b)

kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

c)

valitsemissektor

d)

kokku

Kapitali kogumahutus:

e)

kapitali kogumahutus põhivarasse

f)

varude muutus

g)

muutused väärisesemetes (49)

FOB eksport (50):

h)

ELi sisene (49)

majandus- ja rahaliidu liikmetele (49)

riikidele, kes ei ole majandus- ja rahaliidu liikmed (49)

i)

ELi väline (49)

j)

kokku

 

 

Σ 1

2

Kogu vahetarbimine alushindades toodete kaupa

 

Lõppkasutamine liikide kaupa alushindades

 

Kogukasutamine alushindades

Tootemaksud miinus tootesubsiidiumid

3

Neto tootemaksud toodete kaupa

 

Neto tootemaksud lõppkasutamise liikide kaupa

 

Neto tootmismaksud kokku

Σ 1 + 3

4

Kogu vahetarbimine ostjahindades toodete kaupa

 

Kogu lõppkasutamine liikide kaupa ostjahindades

 

Kogukasutamine ostjahindades

Töötajate hüvitised

Palgad

Muud neto tootmismaksud

Põhikapitali kulum

Tegevuse netoülejääk

Tegevuse koguülejääk

Kogusegatulu (49)

5

 

 

 

 

 

Lisandväärtus alushindades

6

 

 

 

 

 

Kogutoodang alushindades

7

 

 

 

 

 

ELi sisene import (49)  (50)

Import EMU liikmetelt (49)

Import, riikidest, kes ei ole EMU liikmed (49)

ELi väline import (49)  (50)

8

 

 

 

 

 

Σ 8

9

Import CIF toodete kaupa

 

 

 

 

Kogupakkumine alushindades

10

Pakkumine alushindades toodete kaupa

 

 

 

 


Tabel 18.   Sisemaise toodangu sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades (toodete järgi (51))

(jooksvad hinnad)

n = 60

 

Tooted

1 2 3 … n

Σ 1

Lõppkasutamine

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ 3

Σ 1 + Σ 3

 

1

2

3

4

5

1

2

3

Tooted

n

1

Sisemaine toodang: vahetarbimine alushindades (toodete järgi)

 

Lõppkasutamine alushindades:

Lõpptarbimiskulutused:

a)

kodumajapidamised

b)

kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

c)

valitsemissektor

d)

kokku

Kapitali kogumahutus:

e)

kapitali kogumahutus põhivarasse

f)

varude muutus

g)

muutused väärisesemetes (52)

FOB eksport (53):

h)

ELi sisene (52)

majandus- ja rahaliidu liikmetele (52)

riikidele, kes ei ole majandus- ja rahaliiduliikmed (52)

i)

ELi väline (52)

j)

kokku

 

 

Σ 1

2

Kogu sisemajanduse toodangu vahetarbimine alushindades toodete kaupa

 

Sisemajanduse toodangu lõppkasutamine alushindades

 

Sisemajanduse kogutoodang alushindades

Imporditud toodete kasutamine

3

Imporditud toodete koguvahetarbimine toodete kaupa, CIF

 

Imporditud toodete lõppkasutamine, CIF

 

Koguimport

Tootemaksud miinus tootesubsiidiumid

4

Neto tootemaksud vahetarbimises toodete kaupa

 

Neto tootemaksud lõppkasutamise liikide kaupa

 

Neto tootemaksud kokku

Σ 1 + 3 + 4

5

Kogu vahetarbimine ostjahindades toodete kaupa

 

Kogu lõppkasutamine liikide kaupa ostjahindades

 

Kogu-kasutamine ostjahindades

Töötajate hüvitised

Palgad

Muud neto tootmismaksud

Põhikapitali kulum

Tegevuse netoülejääk

Kogusegatulu (52)

Tegevuse koguülejääk

6

 

 

 

 

 

Lisandväärtus alushindades

7

 

 

 

 

 

Kogutoodang alushindades

8

 

 

 

 

 


Tabel 19.   Impordi sümmeetriline sisend-väljundtabel alushindades (toodete järgi (54)) cif

(jooksvad hinnad)

n = 60

 

Tooted

1 2 3 … n

Σ 1

Lõppkasutamine

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ 3

Σ 1 + Σ 3

 

1

2

3

4

5

1

2

3

Tooted

n

1

Import: vahetarbimine alushindades (toodete järgi)

 

Lõppkasutamine alushindades, cif:

Lõpptarbimiskulutused:

a)

kodumajapidamised

b)

kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid

c)

valitsemissektor

d)

kokku

Kapitali kogumahutus:

e)

kapitali kogumahutus põhivarasse

f)

varude muutus

g)

muutused väärisesemetes (55)

FOB eksport (56):

h)

ELi sisene (55)

majandus- ja rahaliidu liikmetele (55)

riikidele, kes ei ole majandus- ja rahaliidu liikmed (55)

i)

ELi väline (55)

j)

kokku

 

 

Σ 1

2

Imporditud toodete koguvahetarbimine alushindades toodete kaupa

 

Imporditud toodete lõppkasutamine alushindades

 

Koguimport


Tabel 20.   Põhivarade ristklassifikatsioon majandusharude ja varade kaupa

Kood

Muutujate loend

Jaotus Majandusharud (57)

Jaotus Varad

Ühik

AN.11 g

1. Põhivara brutoväärtuses

A17/A31/A60

AN_F6

Jooksvad asendushinnad

Püsivad asendushinnad

AN.11n

2. Põhivara netoväärtuses

A17/A31/A60

AN_F6

jooksvad asendushinnad

püsivad asendushinnad


Tabel 22.   Põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse ristklassifikatsioon majandusharude ja varade kaupa

Kood

Muutujate loend

Jaotus Majandusharud (58)

Jaotus Varad

Ühik

P.51

1.

Kapitali kogumahutus põhivarasse

A17/A31/A60

AN_F6

Jooksevhinnad

Eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud


Tabel 26.   Muu kui finantsvara ja –kohustuste bilanss

Kood

Muutujate loend (59)

Jaotus

Sektorid

AN.1

1.

Toodetud vara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Põhivara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Materiaalne põhivara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Elamud

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Muud hooned ja ehitised

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Mitteelamud

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Muud ehitised

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Masinad ja seadmed

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Kultiveeritav vara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Immateriaalne põhivara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Maavarade uuringud

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Arvutitarkvara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Algupärased meelelahutus-, kirjandus- ja kunstiteosed

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Muu immateriaalne põhivara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Laovarud

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Väärisesemed

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Mittetoodetud vara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Mittetoodetud immateriaalne vara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Maa

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Maavarad

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Mittekasutatavad bioloogilised ressursid ja veeressursid

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Mittetoodetud immateriaalne vara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

ERANDID LIIKMESRIIKIDE KAUPA

1.   BELGIA

1.1.   Tabelitega seotud erandid

Tabeli nr

Muutuja/üksus

Erand

Erandiga hõlmatav ajavahemik

Esimene edastus

1

Kõik muutujad/üksused: eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud – kvartaalsed

Aastad 1990–1994: esimene edastus aastal 2008

1990–1994

2008

1

Kõik muutujad/üksused: eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud – aastased

Aastad 1980–1994: esimene edastus aastal 2008

1980–1994

2008

3

Kõik muutujad/üksused: eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud

Aastad 1980–1994: esimene edastus aastal 2008

1980–1994

2008

3

Majandusharude jaotus A60

Aastad 1990–1994: ei edastata

1990–1994

Ei edastata

5

Kõik muutujad/üksused: eelmise aasta hinnad ja võrreldavad mahud

Aastad 1980–1994: esimene edastus aastal 2008

1980–1994

2008

5

COICOPi rühmad ja jaod