ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 309

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
27. november 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1377/2007, 26. november 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1378/2007, 26. november 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1379/2007, 26. november 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IA, IB, VII ja VIII lisa, et võtta arvesse tehnilist arengut ja Baseli konventsiooni alusel kokku lepitud muudatusi ( 1 )

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1380/2007, 26. november 2007, endo-1,4-beeta-ksülanaasi (Natugrain Wheat TS) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1381/2007, 26. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2133/2001, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid ja -laed teraviljasektoris (seoses ühenduse tariifsete soodustuste suurendamisega Fääri saarte kalasöödale, mis kuulub CN-koodide ex23099010, ex23099031 ja ex23099041 alla)

24

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1382/2007, 26. november 2007, milles sätestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 774/94 ette nähtud sealiha impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad

28

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1383/2007, 26. november 2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 779/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Türgist pärit kodulinnuliha sektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1384/2007, 26. november 2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2398/96 rakendussätted Iisraelist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul

40

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1385/2007, 26. november 2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul

47

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1377/2007,

26. november 2007,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 9. oktoobri 2007. aasta ühist seisukohta nr 2007/654/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta nr 2005/440/CFSP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, (1)

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 889/2005 (2) kehtestati vastavalt ühisele seisukohale nr 2005/440/ÜVJP ning kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1596 (2005) ja kõigi edasiste asjakohaste resolutsioonidega piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi („KDV”) suhtes.

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas oma 10. augusti 2007. aasta resolutsiooniga nr 1771 (2007) muu hulgas, et tehnilise abi suhtes rakendatavad piiravad meetmed ei tohiks kehtida tehnilise abi suhtes, millest on resolutsiooni nr 1533 (2004) punkti 8 kohaselt loodud komiteele ette teatatud ja millega KDVi valitsus on nõustunud, kui kõnealune abi on mõeldud ainult selleks, et aidata KDVi sõjaväe ja politsei üksusi, kelle integratsiooniprotsess Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis ning Ituri piirkonnas on pooleli. Seepärast on kohane vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 889/2005.

(3)

Samuti on kohane viia määrus (EÜ) nr 889/2005 kooskõlla sanktsioonide praktika viimaste arengutega pädevate ametiasutuste kindlaksmääramise, rikkumistest tuleneva vastutuse ja kohtualluvuse osas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 889/2005 muudetakse järgmiselt:

1)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1.   Erandina artiklist 2 võib teenuseosutaja asukohaliikmesriigi pädev asutus, nagu osutatud lisas loetletud veebilehtedel, anda loa:

a)

relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes ÜRO missiooni toetamiseks KDVis („MONUC”) või nimetatud missioonile kasutamiseks;

b)

relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes KDVi sõjaväe- ja politseiüksuste toetamiseks või neile kasutamiseks, eeldusel et nimetatud üksused:

i)

on lõpule viinud oma integratsiooniprotsessi või

ii)

alluvad vastavalt KDVi relvajõudude integreeritud peastaabile või riiklikule politseile või

iii)

viivad läbi oma integratsiooniprotsessi, mis toimub KDV territooriumil väljaspool Põhja- ja Lõuna-Kivu provintse ja Ituri piirkonda;

c)

KDVi valitsuse nõusolekul tehnilise abi andmiseks, kui see on mõeldud ainult selleks, et aidata KDVi sõjaväe ja politsei üksusi, kelle integratsiooniprotsess Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis ning Ituri piirkonnas on pooleli, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest eelnevalt teatatud; ning

d)

üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustusega seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest eelnevalt teatatud.

2.   Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.”

2)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 2a

Artikli 2 lõikes b sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele või asjaomastele üksustele, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikuks nimetatud keeldu.”

3)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 6a

1.   Liikmesriik määrab kindlaks artikli 3 lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja esitab need lisas loetletud veebilehtedel.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest viivitamata pärast käesoleva artikli jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.”

4)

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

ühenduse territooriumil, sealhulgas selle õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud liikmesriigi seaduste alusel;

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.”

5)

Lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  ELT L 264, 10.10.2007, lk 11.

(2)  ELT L 152, 15.6.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).


LISA

„LISA

Veebilehed, mis sisaldavad teavet artiklites 3 ja 6a osutatud pädevate asutuste kohta, ja aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

KREEKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

HISPAANIA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITAALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMEENIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.foreign.gov.sk

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 29 91176/55585

Faks: (32 2) 299 0873”


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1378/2007,

26. november 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 27. novembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1379/2007,

26. november 2007,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IA, IB, VII ja VIII lisa, et võtta arvesse tehnilist arengut ja Baseli konventsiooni alusel kokku lepitud muudatusi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, (1) eriti selle artikli 58 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 27. novembrist kuni 1. detsembrini 2006 toimunud 8. istungi kokkuleppe tõttu on vaja muuta määruse (EÜ) nr 1013/2006 (jäätmesaadetiste kohta) IA, IB, VII ja VIII lisa. Muudatused hõlmavad mõõtühikute „kg” ja „liitrit” asendamist mõõtühikutega „tonni (mg)” ja „m3” IA lisas esitatud teatise lahtris 5, IB lisas esitatud saatekirja lahtrites 5 ja 18 ning VII lisas esitatud, saadetisega kaasasoleva teabe lahtrites 3 ja 14, samuti saatekirja uue lahtri 17 lisamist, saadetisega kaasasoleva teabe 1. allmärkuse ning VIII lisa punktides I.4–9 osutatud jäätmete keskkonnaohutu käitlemise juhiste muutmist. Selguse huvides tuleks asjaomased lisad asendada.

(2)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1013/2006 vastavalt muuta.

(3)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/12/EÜ (2) artikliga 18 asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 IA, IB, VII ja VIII lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 190, 12.7.2006, lk 1.

(2)  ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 IA lisa asendatakse järgmisega:

„IA LISA

Teatis riikidevaheliste jäätmevedude kohta

Image

Image

Image

Image


II LISA

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 IB lisa asendatakse järgmisega:

„IB LISA

Saatekiri jäätmete piiriülese veo/piiriüleste vedude kohta

Image

Image

Image

Image


III LISA

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 VII lisa asendatakse järgmisega:

„VII LISA

JÄÄTMESAADETISTEGA KAASASOLEV TEAVE, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 3 LÕIGETES 2 JA 4

Image


IV LISA

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 VIII lisa asendatakse järgmisega:

„VIII LISA

JÄÄTMETE KESKKONNAOHUTU KÄITLEMISE JUHISED (ARTIKKEL 49)

I.   Baseli konventsiooni alusel vastu võetud juhised:

1.

Biomeditsiiniliste ja tervishoiujäätmete (Y1; Y3) keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

2.

Plii-happeakumulaatorite jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

3.

Täielikult või osaliselt lammutatud laevade keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

4.

Tehnilised juhised keskkonnaohutu metallide ja metalliühendite ringlussevõtu/taasväärtustamise kohta (R4) (2)

5.

Keskkonnaohutu käitlemise ajakohastatud tehnilised üldjuhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisosadena või saasteainetena püsivaid orgaanilisi saasteaineid (POPid) (3)

6.

Keskkonnaohutu käitlemise ajakohastatud tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisosadena või saasteainetena polüklooritud bifenüüle (PCBd), polüklooritud terfenüüle (PCTd) või polübroomitud bifenüüle (PBBd) (3)

7.

Keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisainete või saasteainetena pestitsiide aldriini, klordaani, dieldriini, endriini, heptakloori, heksaklorobenseeni (HCB), mireksit või toksafeeni või heksaklorobenseeni tööstuskemikaalina (3)

8.

Keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised jäätmetele, mis koosnevad või sisaldavad koostisaine või saasteainena 1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenüül) etaani (DDT) (3)

9.

Keskkonnaohutu käitlemise juhised jäätmetele, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena tahtmatult toodetud polüklooritud dibenso-p-dioksiine (PCDDd), polüklooritud dibensofuraane (PCDFid), heksaklorobenseeni (HCB) või polüklooritud bifenüüle (PCBd) (3)

II.   OECD poolt vastuvõetud juhised:

Konkreetsete jäätmekategooriate keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised:

kasutatud arvutid ja arvutite jäägid (4)

III.   Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt vastuvõetud juhised:

laevade ringlussevõtu juhised (5)

IV.   Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt vastuvõetud juhised:

ohutus ja tervishoid laevade lammutamisel: juhised Aasia riikidele ja Türgile (6)


(1)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 6. istungil, mis toimus 9.–13. detsembril 2002.

(2)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 7. istungil, mis toimus 25.–29. oktoobril 2004.

(3)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide konverentsi 8. istungil, mis toimus 27. novembrist kuni 1. detsembrini 2006.

(4)  Vastu võtnud OECD keskkonnapoliitika komitee veebruaris 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Resolutsioon A.962, vastu võetud IMO assamblee 23. istungjärgul, mis toimus 24. novembrist kuni 5. detsembrini 2003.

(6)  Avaldamiseks heaks kiitnud ILO juhtorgan 289. istungjärgul, mis toimus 11.–26. märtsil 2004.”


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1380/2007,

26. november 2007,

endo-1,4-beeta-ksülanaasi (Natugrain Wheat TS) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Aspergillus niger’i (CBS 109.713) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi (Natugrain Wheat TS) uut kasutusviisi broilerkalkunite söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Komisjoni 8. septembri 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 1458/2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise alalist ja ajutist lubamist ning teatavate juba loa saanud söödalisandite uute kasutusviiside ajutist lubamist, (2) lubati Aspergillus niger’i (CBS 109.713) abil toodetud valmistist endo-1,4-beeta-ksülanaasi kasutada ajutiselt broilerkanade jaoks.

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loataotlust broilerkalkunite puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) tegi oma 18. aprilli 2007. aasta arvamuses järelduse, et Aspergillus niger’i (CBS 109.713) abil toodetud valmistis endo-1,4-beeta-ksülanaas (Natugrain Wheat TS) ei kahjusta loomade ja inimeste tervist ega keskkonda. (3) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et valmistis ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole valmistisel kahjulikku mõju nimetatud täiendavale loomakategooriale. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 233, 9.9.2005, lk 3.

(3)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus ensüümse valmistise Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beeta-ksülanaas) ohutuse ja tõhususe kohta kalkunite söödalisandina vastavalt määrusele (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 18. oktoobril 2007. EFSA Teataja (2007) 474, lk 1–11.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beeta-ksülanaas

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Söödalisandi koostis

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul: 5 600 TXU (1)/g

vedelal kujul: 5 600 TXU/ml

 

Toimeaine iseloomustus

Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi valmistis

 

Analüüsimeetodid  (2)

Viskosimeetriline meetod, mis põhineb viskoossuse vähenemisel ksülaani sisaldava substraadi (nisu arabinoksülaan) lõhustumisel endo-1,4-beeta-ksülanaasi toimel pH 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures.

Broilerkalkunid

560 TXU

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

Broilerkalkunid: 560–840 TXU

Kasutamiseks segasöödas, milles on rohkesti tärkliste rühma mittekuuluvaid polüsahhariide (peamiselt beetaglükaane ja arabinoksülaane), nt segasööt, mis sisaldab üle 40 % nisu.

17. detsember 2017


(1)  Üks TXU on ensüümi kogus, mis pH 3,5 ja temperatuuri 55 °C juures vabastab nisuarabinoksülaanist 5 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) minutis.

(2)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/24


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1381/2007,

26. november 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2133/2001, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid ja -laed teraviljasektoris (seoses ühenduse tariifsete soodustuste suurendamisega Fääri saarte kalasöödale, mis kuulub CN-koodide ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ja ex 2309 90 41 alla)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 827/68 teatavate asutamislepingu II lisas loetletud toodete turu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1996. aasta otsust 97/126/EÜ ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta, (2)

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (3) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

EÜ ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsusega nr 1/2005 (4) on muudetud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe (5) (edaspidi „kokkulepe”), heaks kiidetud nõukogu otsusega 97/126/EÜ, protokolli nr 3, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid.

(2)

Nõukogu tegi 13. juunil 2007 otsuse, mis käsitleb ühenduse seisukohta seoses kokkuleppe protokolli nr 4 muudatusega.

(3)

EÜ ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsusega nr 1/2007, (6) millega muudetakse kokkuleppe protokolli nr 4, muudetakse eelkõige tariifikvoodi aastast kogust kvoodi järjekorranumbri 09.0689 puhul.

(4)

EÜ ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsusega nr 1/2007 muudetud kokkuleppe protokolli nr 4 artikli 1 teise lõigu punktis 1 on sätestatud, et CN-koodide ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ja ex 2309 90 41 alla kuuluva kalasööda jaoks avatud tariifikvoodi puhul tõendavad Fääri saarte ametiasutused, et nende sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.

(5)

EÜ ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsuse nr 1/2007 artiklis 3 on sätestatud, et tariifikvoodi mahu suurendamine 2007. kalendriaastaks arvutatakse pro rata temporis põhimõttel alates 1. detsembrist 2007. Tariifikvoodi mahu suurendamine peaks 2007. kalendriaastal olema seepärast 833 tonni.

(6)

Seepärast tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 2133/2001 (7) vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2133/2001 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Tariifikvoodi 09.0689 alusel imporditud toodete vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada:

a)

päritolutõend vastavalt ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppe protokolli nr 3 (mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid) artiklile 16, ja

b)

kinnitus V lisas esitatud sõnastuses, mida tõendab järgmine Fääri saarte ametiasutus:

Heilsufrøðiliga starvsstovan (Toidu-, Veterinaar- ja Keskkonnaamet)

Falkavegur 6, 2. floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Telefon: 00 298 35 64 00

Faks: 00 298 35 64 01

Teenindustelefon: 00 298 55 64 03 (avatud kuni 23.00)

E-post: HFS@HFS.FO

Veebileht: www.hfs.fo”.

2)

II lisas esitatud tekst, mis on seotud järjekorranumbriga 09.0689, asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

3)

Käesoleva määruse II lisa tekst lisatakse V lisana.

Artikkel 2

Olenemata artikli 1 lõikest 2 on tariifikvoot 2007. kalendriaastal 10 833 tonni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 151, 30.6.1968, lk 16. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2004 (ELT L 161, 30.4.2004, lk 97).

(2)  EÜT L 53, 22.2.1997, lk 1.

(3)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).

(4)  ELT L 110, 24.4.2006, lk 1.

(5)  EÜT L 53, 22.2.1997, lk 2.

(6)  ELT L 275, 19.10.2007, lk 32.

(7)  EÜT L 287, 31.10.2001, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 880/2007 (ELT L 194, 26.7.2007, lk 3).


I LISA

Jrk nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Tariifikvoot

(tonnides)

Tollimaksu määr

Päritolu

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Kalasöödad

20 000

0

Fääri saared


(1)  Kalasööt, mille suhtes kehtib impordi sooduskord, ei tohi sisaldada lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda selle sööda sisse.”


II LISA

„V LISA

FÄÄRI SAARTE AMETIASUTUSTE KINNITUS

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” ”


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1382/2007,

26. november 2007,

milles sätestatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 774/94 ette nähtud sealiha impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 774/94 kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. oktoobri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1556/2006, milles sätestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 ette nähtud sealiha impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (3) on oluliselt muudetud ning tuleks teha täiendavaid muudatusi. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1556/2006 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 774/94 on avatud alates 1. jaanuarist 1994 teatavate sealihatoodete uued aastased tariifikvoodid. Kõnealuseid kvoote kohaldatakse kindlaksmääramata ajavahemikul.

(3)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleb ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(4)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, (4) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi. (5)

(5)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. jaanuari ja 31. detsembri vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(6)

Pidades silmas sealihasektori süsteemile omast spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(7)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse CN-koodide CN 0203 19 13 ja 0203 29 15 alla kuuluva värske, jahutatud või külmutatud sealiha suhtes määruse (EÜ) nr 774/94 artikliga 2 avatud imporditariifikvootide rakenduseeskirjad.

2.   Tariifikvoodid avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

3.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatav tollimaks ja vastavad järjekorranumbrid on sätestatud I lisas.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel aastase tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruse (EMÜ) nr 2759/75 artiklis 1 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel.

2.   Litsentsitaotlusesse tuleb märkida käesoleva määruse I lisas esitatud järjekorranumber. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 20 tonni ja kõige rohkem 20 % asjakohase kvoodi saadaolevast kogusest asjaomasel alaperioodil.

3.   Litsentsitaotlustesse ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik;

b)

lahtrisse 20 tehakse üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib iga taotleja esitada mitu impordilitsentsi taotlust sama järjekorranumbriga toodetele, kui need tooted pärinevad eri riikidest. Taotlused, iga päritoluriigi kohta üks, tuleb liikmesriigi pädevale asutusele esitada koos. Neid käsitletakse ühe taotlusena, arvestades käesoleva määruse artikli 4 lõike 2 teises lõigus nimetatud maksimummäära.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast taotluste esitamistähtaja lõppu iga tooterühma kohta taotletud kogused kilogrammides.

5.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 4 osutatud teatamistähtaja lõppu.

6.   Vajaduse korral määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kvootidele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu järjekorranumbri puhul käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused kilogrammides, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne igale aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1556/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  EÜT L 91, 8.4.1994, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2198/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 3).

(3)  ELT L 288, 19.10.2006, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1940/2006 (ELT L 407, 30.12.2006, lk 153, parandatud väljaandes ELT L 44, 15.2.2007, lk 77).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).


I LISA

Jrk nr

CN-koodid

Kohaldatav tollimaks

Kogus tonnides

(toote mass)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 3 esimese lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 1382/2007

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 1382/2007

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

ungari keeles

:

1382/2007/EK rendelet

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   Artikli 4 lõike 3 teises lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

hispaania keeles

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

tšehhi keeles

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

taani keeles

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

saksa keeles

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

eesti keeles

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

kreeka keeles

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

inglise keeles

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

prantsuse keeles

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

itaalia keeles

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

läti keeles

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

leedu keeles

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

ungari keeles

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

malta keeles

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

hollandi keeles

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

poola keeles

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugali keeles

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumeenia keeles

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovaki keeles

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

sloveeni keeles

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

soome keeles

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

rootsi keeles

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1556/2006

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 2

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikli 3 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 4 lõike 3 punkt a

Artikli 3 lõige 4

Artikli 4 lõike 3 punkt b

Artikli 3 lõige 5

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 4

Artikli 4 lõige 4

Artikli 5 lõige 5

Artikli 4 lõige 5

Artikli 6 lõige 2

Artikli 5 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikkel 6

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 9

I lisa

I lisa

IIa lisa

II lisa A osa

IIb lisa

II lisa B osa

III lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1383/2007,

26. november 2007,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 779/98 üksikasjalikud rakenduseeskirjad Türgist pärit kodulinnuliha sektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 7. aprilli 1998. aasta määrust (EÜ) nr 779/98 (Türgist pärinevate põllumajandustoodete ühendusse importimise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4115/86 ning muudetakse määrust (EÜ) nr 3010/95), (2) eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuni 1998. aasta määrust (EÜ) nr 1396/98 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 779/98 (Türgist pärit põllumajandustoodete ühendusse importimise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 4115/86 ning muudetakse määrust (EÜ) nr 3010/95) kohaldamise kord kodulinnuliha sektoris) (3) on korduvalt oluliselt muudetud ning tuleks teha täiendavaid muudatusi. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1396/98 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(2)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleb ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(3)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (4) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi). (5)

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. jaanuari ja 31. detsembri vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Pidades silmas kodulinnulihasektori süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(6)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(7)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas linnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   I lisas osutatud tariifikvoot avatakse I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

Tariifikvoot avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvooti, kohaldatav tollimaks, järjekorranumber ja vastava tooterühma number sätestatakse I lisas.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist 31. detsembrini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr 2777/75 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel.

2.   Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 10 tonni ja kõige rohkem 10 % asjakohase kvoodi saadaolevast kogusest käsitletaval ajavahemikul.

3.   Litsentsid kohustavad importima Türgist.

Litsentsitaotlustesse ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik ja tehakse märge „jah” ristiga;

b)

lahtrisse 20 üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt viiendal päeval pärast taotluste esitamistähtaja lõppu iga tooterühma kohta taotletud kogused kilogrammides.

4.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 3 osutatud teatamistähtaja lõppu.

5.   Vajadusel määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kvootidele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu iga järjekorranumbri puhul käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused kilogrammides, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne igale aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Imporditud toodete vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada päritolutõend vastavalt EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsusele nr 1/98 lisatud protokolli nr 3 artiklile 16. (6).

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 1396/98 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 113, 15.4.1998, lk 1.

(3)  EÜT L 187, 1.7.1998, lk 41. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1961/2006 (ELT L 408, 30.12.2006, lk 1).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(6)  EÜT L 86, 20.3.1998, lk 1


I LISA

Rühma number

Järjekorra number

CN-kood

Tariifikvoodi kohane tollimaks

(eurodes tonni kohta)

Aastane tariifikvoot

(netokaal tonnides)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 3 teise lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

ungari keeles

:

1383/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus nimetatud kanded:

bulgaaria keeles

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

hispaania keeles

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

tšehhi keeles

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

taani keeles

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

saksa keeles

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

eesti keeles

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

kreeka keeles

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

inglise keeles

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

prantsuse keeles

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

itaalia keeles

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

läti keeles

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

leedu keeles

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

ungari keeles

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

hollandi keeles

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

poola keeles

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugali keeles

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumeenia keeles

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovaki keeles

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

sloveeni keeles

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

soome keeles

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

rootsi keeles

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1396/98

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 3

Artikli 3 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõige 3

Artikli 3 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 4 lõike 4 esimene lõik

Artikli 5 lõige 3

Artikli 4 lõike 4 teine lõik

Artikli 4 lõige 5

Artikli 4 lõige 6

Artikli 5 lõige 4

Artikli 4 lõige 7

Artikli 4 lõike 8 esimene lõik

Artikli 6 lõige 2

Artikli 4 lõike 8 teine lõik

Artikli 5 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 5 teine lõik

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 10

I lisa

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/40


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1384/2007,

26. november 2007,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2398/96 rakendussätted Iisraelist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2398/96, millega avatakse ühenduse ja Iisraeli vahelises assotsiatsioonilepingus ja vahelepingus sätestatud Iisraelist pärit kalkuniliha tariifikvoot, (2) eriti selle artiklit 2,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2003. aasta otsust 2003/917/EÜ Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahel kirjade vahetuse teel vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid ning EÜ ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu protokollide nr 1 ja 2 muutmist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta, (3) ja eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 18. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2497/96, millega sätestatakse ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelises assotsiatsioonilepingus ja vahelepingus ettenähtud korra kohaldamiseeskirjad kodulinnulihasektoris, (4) on mitu korda oluliselt muudetud ja vaja on teha uusi muudatusi. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) nr 2497/96 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(2)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleks ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(3)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (5) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi). (6)

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. jaanuari ja 31. detsembri vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul piiratakse määruse (EÜ) nr 1301/2006 kohaselt litsentside kehtivust kvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Pidades silmas kodulinnulihasektori süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(6)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 20 eurot 100 kg kohta.

(7)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas linnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 2398/96 on avatud I lisas osutatud tariifikvoodid I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

Tariifikvoodid avatakse aastaseks ajavahemikuks, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatava tollimaksu vähendamise määr, järjekorranumbrid ja vastava rühma numbrid on sätestatud I lisas.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Iga järjekorranumbri kohta kvoodi aastaseks kehtivusperioodiks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr 2777/75 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema ajavahemiku vältel.

2.   Litsentsitaotlus võib hõlmata ainult ühte I lisas osutatud järjekorranumbritest. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 10 tonni ja kõige rohkem 10 % asjakohase kvoodi saadaolevast kogusest käsitletaval alaperioodil.

3.   Litsentsi kohaselt tuleb importida Iisraelist.

Litsentsitaotlustesse ja litsentsidele tehakse järgmised kanded:

a)

lahtrisse 8 märgitakse päritoluriik ja tehakse sõna „jah” juurde ristike;

b)

lahtrisse 20 üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 20 eurot 100 kilogrammi kohta.

3.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt viiendal päeval pärast taotluste esitamistähtaja lõppu iga tooterühma kohta taotletud kogused kilogrammides.

4.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 3 osutatud teatamistähtaja lõppu.

5.   Vajadusel määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kvootidele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool osutatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu iga järjekorranumbri puhul käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused kilogrammides, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne igale aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Imporditud toodete vabasse ringlusse lubamiseks tuleb vastavalt Euroopa–Vahemere piirkonna lepingule (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) lisatud 4. protokolli artiklile 16 esitada päritolusertifikaat.

Artikkel 9

Määrus (EÜ) nr 2497/96 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 327, 18.12.1996, lk 7.

(3)  ELT L 346, 31.12.2003, lk 65.

(4)  EÜT L 338, 28.12.1996, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1937/2006 (ELT L 407, 30.12.2006, lk 143).

(5)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(6)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).


I LISA

Rühma number

Järjekorra number

CN-kood

Kauba kirjeldus (1)

Enamsoodustusrežiimi tollimaksu vähendamise määr

(%)

Aastased kogused

(tonnides)

IL 1

09.4092

0207 25

Kalkunid, tükeldamata, külmutatud

100

1 568

0207 27 10

Kalkuni jaotustükid, kondita, külmutatud

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kalkuni jaotustükid, kondiga, külmutatud

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Pardi- ja haneliha, tükeldamata, värske või jahutatud

100

560

ex 0207 33

Pardi- ja haneliha, tükeldamata, külmutatud

ex 0207 35

Pardi ja hane muu liha ja söödav rups, värske või jahutatud

ex 0207 36

Pardi ja hane muu liha ja söödav rups, külmutatud


(1)  Koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest olenemata on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik ning soodustuskava on käesoleva lisa kontekstis kindlaks määratud CN-koodide raames. Kui CN-koodi ees on märge „ex”, määratakse sooduskava kohaldatavus kindlaks nii CN-koodi kui ka vastava kirjelduse alusel.


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 3 esimese lõigu punktis b osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

kreeka keeles

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

ungari keeles

:

1384/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   Artikli 4 lõike 3 kolmandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

hispaania keeles

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

tšehhi keeles

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

taani keeles

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

saksa keeles

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

eesti keeles

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

kreeka keeles

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

inglise keeles

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

prantsuse keeles

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

itaalia keeles

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

läti keeles

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

leedu keeles

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

ungari keeles

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

hollandi keeles

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

poola keeles

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

portugali keeles

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumeenia keeles

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovaki keeles

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

sloveeni keeles

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

soome keeles

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

rootsi keeles

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2497/96

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 3

Artikli 3 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõige 3

Artikli 3 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõike 1 teine lõik

Artikli 4 lõige 2

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 2

Artikli 4 lõike 4 esimene lõik

Artikli 5 lõige 3

Artikli 4 lõike 4 teine lõik

Artikli 4 lõige 5

Artikli 4 lõige 6

Artikli 5 lõige 4

Artikli 4 lõige 7

Artikli 4 lõike 8 esimene lõik

Artikli 6 lõige 2

Artikli 4 lõike 8 teine lõik

Artikli 5 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 5 teine lõik

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 10

I lisa

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


27.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 309/47


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1385/2007,

26. november 2007,

milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 kodulinnulihaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 774/94, kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta, (2) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1431/94 (milles sätestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 774/94 ettenähtud impordikorra üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris ning sealiha ja teatavate muude põllumajandustoodete teatavate ühenduse tariifikvootide avamine ja haldamine) (3) on korduvalt oluliselt muudetud ning tuleks teha täiendavaid muudatusi. Seepärast tuleks määrus (EÜ) nr 1431/94 kehtetuks tunnistada ja asendada uue määrusega.

(2)

Tariifikvootide haldamine peaks põhinema impordilitsentsidel. Selleks tuleb ette näha taotluste esitamise üksikasjalik kord ning andmed, mida taotlused ja litsentsid peavad sisaldama.

(3)

Kui käesoleva määrusega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse komisjoni 9. juuni 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1291/2000 (millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad) (4) ning komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006 (millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi). (5)

(4)

Korrapärase impordi tagamiseks tuleks kvoodi kehtivusaeg, mis jääb 1. jaanuari ja 31. detsembri vahele, jagada mitmeks alaperioodiks. Igal juhul on määruses (EÜ) nr 1301/2006 sätestatud, et litsentside kehtivus piirdub tariifikvoodi kehtivusaja viimase päevaga.

(5)

Pidades silmas kodulinnulihalihasektori süsteemis sisalduvat spekulatsiooniohtu, tuleks ettevõtjatele sätestada selged tingimused tariifikvootidesüsteemile juurdepääsuks.

(6)

Tariifikvoodi nõuetekohase haldamise tagamiseks tuleks impordilitsentside puhul sätestada tagatis 50 eurot 100 kg kohta.

(7)

Ettevõtjate huvides peaks komisjon määrama kindlaks taotlemata kogused, mis vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 4 lisatakse järgmise alaperioodi kvootidele.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas linnuliha- ja munaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrusega (EÜ) nr 774/94 on avatud I lisas osutatud tariifikvoodid I lisas osutatud CN-koodide alla kuuluvate kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

Tariifikvoodid avatakse aastaseks perioodiks, mis kestab 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2.   Toodete kogus, mille puhul võib kasutada lõikes 1 osutatud kvoote, kohaldatava tollimaksu vähendamise määr, järjekorranumbrid ja vastava tooterühma numbrid on sätestatud I lisas.

Artikkel 2

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määruseid (EÜ) nr 1291/2000 ja (EÜ) nr 1301/2006.

Artikkel 3

Iga järjekorranumbri kohta kvoodi aastaseks kehtivusajaks kinnitatud kogus jaotatakse neljaks alaperioodiks:

a)

25 % 1. jaanuarist kuni 31. märtsini;

b)

25 % 1. aprillist kuni 30. juunini;

c)

25 % 1. juulist kuni 30. septembrini;

d)

25 % 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini.

Artikkel 4

1.   Selleks et kohaldada määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklit 5, peab impordilitsentsi taotleja esmakordsel litsentsi taotlemisel tariifikvoodi kehtivusajaks tõendama, et ta on importinud või eksportinud vähemalt 50 tonni määruses (EMÜ) nr 2777/75 osutatud tooteid eespool nimetatud artiklis 5 osutatud mõlema perioodi vältel.

2.   Litsentsitaotluses võib nimetada ainult üht käesoleva määruse I lisas esitatud järjekorranumbrit. Taotlus võib hõlmata mitut eri CN-koodi alla kuuluvat toodet. Sel juhul märgitakse CN-koodid ja nende kirjeldused vastavalt litsentsitaotluse ja litsentsi lahtritesse 16 ja 15.

Litsentsitaotlus peab hõlmama vähemalt 10 tonni ja kõige rohkem 10 % asjakohase kvoodi saadaolevast kogusest käsitletaval ajavahemikul.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 6 lõikest 1 võib taotleja tooterühmade 3, 5 ja 6 puhul esitada sama tooterühma kohta mitu impordilitsentsi taotlust, kui need tooted pärinevad eri riikidest. Taotlused, iga päritoluriigi kohta üks, tuleb liikmesriigi pädevale asutusele esitada koos. Neid käsitatakse ühe taotlusena, arvestades käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud maksimummäära.

4.   Litsentsid kohustavad importima märgitud riigist, välja arvatud tooterühmade 3, 5 ja 6 puhul. Kõnealuse kohustuse kohaselt tuleb asjaomaste tooterühmade puhul litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 8 kanda päritoluriik ning märge „jah” tähistada ristiga.

5.   Litsentsitaotluste ja litsentside lahtrisse 20 tehakse üks II lisa A osas loetletud kannetest.

Litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa B osas loetletud kannetest.

Tooterühma 3 litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa C osas loetletud kannetest.

Tooterühma 5 litsentside lahtrisse 24 tehakse üks II lisa D osas loetletud kannetest.

Artikkel 5

1.   Litsentsitaotluse võib esitada üksnes igale artiklis 3 osutatud alaperioodile eelneva kuu esimese seitsme päeva jooksul.

2.   Litsentsitaotlusele tuleb lisada tarneleping, milles on määratud kindlaks, et kvoodi kehtivusperioodil on taotletav linnulihasaadus Euroopa Liitu tarnimiseks kättesaadav ning see on nõutavat päritolu ja nõutavas koguses.

Esimest lõiku kohaldatakse üksnes tooterühmade 1, 2 ja 4 suhtes.

3.   Litsentsitaotlusega koos esitatakse tagatis 50 eurot 100 kilogrammi kohta.

4.   Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt viiendal päeval pärast taotluste esitamistähtaja lõppu iga tooterühma kohta taotletud kogused kilogrammides.

5.   Litsentsid antakse välja alates seitsmendast tööpäevast ja hiljemalt üheteistkümnendal tööpäeval pärast lõikes 4 osutatud teatamistähtaja lõppu.

6.   Vajaduse korral määrab komisjon kindlaks kogused, mille kohta taotlusi ei esitatud ja need liidetakse automaatselt järgmise alaperioodi kvootidele.

Artikkel 6

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile enne iga kvoodi alaperioodi esimese kuu lõppu vastavalt eespool nimetatud määruse artikli 11 lõike 1 punktile b kogused (kilogrammides), mille kohta on litsents välja antud.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile enne igale aastasele kvoodi kehtivusajale järgneva neljanda kuu lõppu iga järjekorranumbri puhul käesoleva määruse alusel asjaomase ajavahemiku jooksul tegelikult vabasse ringlusse antud kogused kilogrammides.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 11 lõike 1 teisest lõigust teatavad liikmesriigid komisjonile kogused kilogrammides, mille kohta välja antud litsentsi ei kasutatud või kasutati osaliselt, esimesel korral koos viimase alaperioodi taotlusega ja teistkordselt enne igale aastasele ajavahemikule järgneva neljanda kuu lõppu.

Artikkel 7

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklist 23 kehtivad impordilitsentsid 150 päeva alates selle alaperioodi esimesest päevast, mille kohta need välja anti.

2.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 9 lõike 1 kohaldamist, on litsentsidest või sertifikaatidest tulenevaid õigusi võimalik üle kanda ainult sellistele litsentsiomanikele, kes vastavad määruse (EÜ) nr 1301/2006 artiklis 5 ja käesoleva määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 1431/94 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja neid tuleb lugeda III lisas esitatud vastavustabeli kohaselt.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 91, 8.4.1994, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2198/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 3).

(3)  EÜT L 156, 23.6.1994, lk 9. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 249/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 16).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2006 (ELT L 365, 21.12.2006, lk 52).

(5)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).


I LISA

Kana

Riik

Rühma number

Järjekorra number

CN-kood

Tollimaksu vähendamise määr

%

Aastakogus

(tonnides)

Brasiilia

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Tai

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Muud

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Kalkun

Riik

Rühma number

Järjekorra number

CN-kood

Tollimaksu vähendamise määr

%

Aastakogus

(tonnides)

Kalkun

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Muud

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 5 esimeses lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

hispaania keeles

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšehhi keeles

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

taani keeles

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksa keeles

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

eesti keeles

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

kreeka keeles

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

inglise keeles

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

prantsuse keeles

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

itaalia keeles

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

läti keeles

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

leedu keeles

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

ungari keeles

:

1385/2007/EK rendelet.

malta keeles

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandi keeles

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poola keeles

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugali keeles

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumeenia keeles

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

slovaki keeles

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

sloveeni keeles

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

soome keeles

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

rootsi keeles

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   Artikli 4 lõike 5 teises lõigus nimetatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

hispaania keeles

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšehhi keeles

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

taani keeles

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksa keeles

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

eesti keeles

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreeka keeles

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

inglise keeles

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prantsuse keeles

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itaalia keeles

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

läti keeles

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

leedu keeles

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungari keeles

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

malta keeles

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandi keeles

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poola keeles

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugali keeles

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumeenia keeles

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovaki keeles

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

sloveeni keeles

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

soome keeles

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

rootsi keeles

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   Artikli 4 lõike 5 kolmandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

hispaania keeles

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšehhi keeles

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

taani keeles

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksa keeles

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

eesti keeles

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreeka keeles

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

inglise keeles

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prantsuse keeles

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itaalia keeles

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

läti keeles

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

leedu keeles

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungari keeles

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

malta keeles

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandi keeles

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poola keeles

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugali keeles

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumeenia keeles

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovaki keeles

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

sloveeni keeles

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

soome keeles

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

rootsi keeles

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   Artikli 4 lõike 5 neljandas lõigus osutatud kanded:

bulgaaria keeles

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

hispaania keeles

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

tšehhi keeles

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

taani keeles

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

saksa keeles

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

eesti keeles

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

kreeka keeles

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

inglise keeles

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prantsuse keeles

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

itaalia keeles

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

läti keeles

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

leedu keeles

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

ungari keeles

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

malta keeles

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

hollandi keeles

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

poola keeles

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugali keeles

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumeenia keeles

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovaki keeles

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

sloveeni keeles

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

soome keeles

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

rootsi keeles

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 1431/94

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 3 lõike 1 punkt a

Artikli 4 lõige 1

Artikli 3 lõike 1 punkt b

Artikli 4 lõige 2

Artikli 3 lõike 1 punkt c

Artikli 4 lõige 4

Artikli 3 lõike 1 punkt d

Artikli 4 lõike 5 esimene lõik

Artikli 3 lõike 1 punkt e

Artikli 4 lõike 5 teine lõik

Artikli 3 lõike 1 punkt f

Artikli 4 lõike 5 kolmas lõik

Artikli 3 lõike 1 punkt g

Artikli 4 lõike 5 neljas lõik

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik

Artikli 5 lõige 1

Artikli 4 lõige 1a

Artikli 5 lõige 2

Artikli 4 lõike 2 esimene ja teine lõik

Artikli 4 lõike 2 kolmas lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõige 3

Artikli 5 lõige 4

Artikli 4 lõige 4

Artikli 4 lõige 5

Artikli 5 lõige 5

Artikli 4 lõige 6

Artikli 4 lõige 7

Artikli 6 lõige 2

Artikli 5 esimene lõik

Artikli 7 lõige 1

Artikli 5 teine lõik

Artikkel 6

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

I lisa

I lisa

II lisa

III lisa

IV lisa