ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 289

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
7. november 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1297/2007, 6. november 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1298/2007, 6. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2007, et eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1299/2007, 6. november 2007, tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (kodifitseeritud versioon)

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1300/2007, 6. november 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1301/2007, 6. november 2007, millega Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük ICES I ja II b püügipiirkonna vetes

10

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/714/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 30. oktoober 2007, Regioonide Komitee ühe Itaalia liikme ja ühe Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

12

 

 

2007/715/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 30. oktoober 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

13

 

 

Komisjon

 

 

2007/716/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 30. oktoober 2007, millega sätestatakse teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 ette nähtud struktuuriliste nõuete täitmiseks (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5238 all)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 31. oktoober 2007, elektrooniliste arvete (e-arvete) ekspertrühma moodustamise kohta

38

 

 

2007/718/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2007, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5452 all)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2007, millega määratakse kindlaks liikmesriikide eraldiste suunav jaotus teatava arvu hektarite jaoks 2007/2008. veiniaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5293 all)

59

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1297/2007,

6. november 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 7. novembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 6. novembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1298/2007,

6. november 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 900/2007, et eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 40 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määruse (EÜ) nr 900/2007 (mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks) (2) artikliga 1 kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared, need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (3) Montenegro ja endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia.

(2)

Kõnealuste sihtkohtade staatuse väärtõlgendamise vältimiseks on asjakohane eristada kolmandaid riike ja Euroopa Liidu liikmesriikide territooriume, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 900/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   CN-koodi 1701 99 10 alla kuuluva valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus kõigi sihtkohtade jaoks, välja arvatud

a)

kolmandad riigid: Andorra, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Serbia (4) ja Montenegro;

b)

Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.

Esimeses lõigus osutatud alalise pakkumismenetluse kehtivusajal korraldatakse osalisi pakkumismenetlusi.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1182/2007 (ELT L 273, 17.10.2007, lk 1).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26.

(3)  Sealhulgas Kosovo, ÜRO egiidi all vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.

(4)  Sealhulgas Kosovo, ÜRO egiidi all vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.”


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1299/2007,

6. november 2007,

tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris

(kodifitseeritud versioon)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1952/2005, mis käsitleb humalaturu ühist korraldust ja millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 1696/71, (EMÜ) nr 1037/72, (EMÜ) nr 879/73 ja (EMÜ) nr 1981/82, (1) eriti selle artiklit 17,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 1972. aasta määrust (EMÜ) nr 1351/72 tootjarühmade tunnustamise kohta humalasektoris (2) on korduvalt oluliselt muudetud. (3) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 7 lõikes 2 sätestatud humalatootjarühmade tunnustamise tingimused hõlmavad eelkõige ka ühiste eeskirjade kohaldamist tootmise ja esimese turustusetapi suhtes ning lisaks tõendusmaterjalide esitamist oma tegevuse majandusliku elujõulisuse kohta. Need tingimused tuleb täpsustada.

(3)

Haldusprotseduurides teatava ühtsuse tagamiseks tuleks kehtestada tunnustuse taotlemise, andmise ja tühistamise üksikasjalikud eeskirjad.

(4)

Liikmesriikide ja asjassepuutuvate isikute teavitamiseks tuleks iga kalendriaasta alguses avaldada tootjarühmade loetelu, keda on tunnustatud või kellele antud tunnustus on tühistatud eelmise aasta jooksul.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas humalaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 7 lõike 2 punktides b ja c osutatud ühised eeskirjad kehtestatakse kirjalikult. Need eeskirjad käsitlevad vähemalt:

a)

tootmise osas:

i)

ühe või mitme kindlaksmääratud sordi kasutamist istanduste uuendamisel või uute istanduste rajamisel;

ii)

teatavate viljelusmeetodite ja taimekaitsenõuete järgimist;

iii)

saagikoristust, kuivatamist ja vajadusel ettevalmistust turustamiseks;

b)

turustamise osas, eriti seoses tarnetingimuste ja -kontsentratsiooniga:

i)

rühma müügitegevuse üldsätteid;

ii)

sätteid koguste kohta, mida tootjatel on lubatud ise müüa, ning niisuguse müügitegevuse eeskirju.

2.   „Esimese turustusetapi” all peetakse silmas seda, kui tootja ise või tootjarühma puhul selle liikmed müüvad toodetud humala hulgimüüjale või humalat töötlevale tööstusettevõttele.

Artikkel 2

1.   Tunnustatuse saamiseks peab tootjarühm hõlmama vähemalt 60 hektari suuruse ala ja vähemalt seitset tootjat.

Kreeka puhul vähendatakse hektarite miinimumhulka 30ni.

2.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 1952/2005 artikli 16 lõikes 2 nimetatud korrale võib liikmesriik vastava taotluse korral tunnustada rühma, millel on vähem kui 60 hektarit registreeritud külvipinda siis, kui need asuvad tunnustatud tootmispiirkonnas, mille pindala on alla 100 hektari.

Artikkel 3

Igale tunnustamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid ja andmed:

a)

põhikiri;

b)

isikute nimed, kellel on õigus rühma nimel tegutseda;

c)

tunnustuse taotlemist põhjendavate tegevuste loetelu;

d)

artikli 2 sätete järgimist tõendavad dokumendid.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid otsustavad tunnustuse andmise kolme kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist.

2.   Rühmale antud tunnustus tühistatakse, kui tunnustamiseks sätestatud tingimusi ei täideta või kui tunnustuse andmine rajanes ebaõigetel andmetel.

Kui tunnustus on saadud pettuse teel või kui seda on väärkasutatud, on tühistamisel tagasiulatuv jõud.

3.   Liikmesriigid kontrollivad pidevalt tunnustatud tootjarühmade tunnustamiseks vajalike tingimuste täitmist.

Artikkel 5

1.   Kui liikmesriik annab tunnustuse, keeldub selle andmisest või tühistab rühmale antud tunnustuse, teatab ta sellest komisjonile kahe kuu jooksul pärast seda, kui taotlejat on otsusest teavitatud, ja märgib teates tunnustuse andmata jätmise või selle tühistamise põhjused.

2.   Komisjon tagab, et iga kalendriaasta algul avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas loetelu rühmadest, keda on tunnustatud või kellele antud tunnustus on tühistatud eelmise aasta jooksul.

Artikkel 6

Määrus (EMÜ) nr 1351/72 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas II lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 314, 30.11.2005, lk 1, parandatud väljaandes ELT L 317, 3.12.2005, lk 29.

(2)  EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3858/87 (EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27).

(3)  Vt lisa I.


I LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1351/72

(EÜT L 148, 30.6.1972, lk 13)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2564/77

(EÜT L 299, 23.11.1977, lk 9)

1979. aasta ühinemisakt artikkel 21 ja I lisa II osa B jao punkt e

(EÜT L 291, 19.11.1979, lk 77)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2591/85

(EÜT L 247, 14.9.1985, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1323/86

(EÜT L 117, 6.5.1986, lk 12)

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3858/87

(EÜT L 363, 23.12.1987, lk 27)


II LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 1351/72

Käesolev määrus

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt cc

Artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt iii

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b sissejuhatavad sõnad

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt aa

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt i

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt bb

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt ii

Artikli 1 lõike 1 punkti b alapunkt cc

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikli 2 lõike 1 esimene lause

Artikli 2 lõike 1 esimene lõik

Artikli 2 lõike 1 teine lause

Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõike 2 esimene lause

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik

Artikli 4 lõike 2 teine lause

Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Artikli 4 lõike 3 esimene lõik

Artikli 4 lõige 3

Artikli 4 lõike 3 teine lõik

Artikli 5

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 7

I lisa

II lisa


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1300/2007,

6. november 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 46 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa B osa punktiga 3 on ette nähtud võimalus teha teatavate veinikategooriate puhul erand maksimaalsest lenduvate hapete sisaldusest.

(2)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1622/2000 (2) on sätestatud veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad, muu hulgas veini maksimaalse lenduvate hapete sisalduse kohta. Eelkõige on artiklis 20 sätestatud, et veinid, mille jaoks on kehtestatud erandid, on loetletud kõnealuse määruse XIII lisas.

(3)

Teatavate Hispaania mpv-kvaliteetliköörveinide ja Itaalia Alto Adige mpv-kvaliteetveinide puhul, mis on valmistatud erimeetodeid kasutades ja mille tegelik alkoholisisaldus mahuprotsentides on üle 13 %, on lenduvate hapete sisaldus tavapäraselt määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa B osa punktis 1 sätestatust kõrgem, kuid siiski madalam kui vastavalt 35 ja 40 milliekvivalenti liitri kohta. Seepärast on asjakohane lisada kõnealused veinid määruse (EÜ) nr 1622/2000 XIII lisas esitatud loetelusse.

(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1622/2000 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1622/2000 XIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 194, 31.7.2000, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 556/2007 (ELT L 132, 24.5.2007, lk 3).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1622/2000 XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1.

Punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

Itaalia veinide puhul:

i)

25 milliekvivalenti liitri kohta järgmiste veinide puhul:

mpv-kvaliteetliköörvein „Marsala”;

mpv-kvaliteetveinid „Moscato di Pantelleria naturale”, „Moscato di Pantelleria” ja „Malvasia delle Lipari”;

mpv-kvaliteetveinid Colli orientali del Friuli märkusega „Picolit”;

mpv-kvaliteetveinid ja mpv-kvaliteetliköörveinid, mis vastavad ühe või mitme järgmise tähistuse nõuetele: „vin santo”, „passito”, „liquoroso” ja „vendemmia tardiva”, v.a mpv-kvaliteetveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Alto Adige ja mis kannavad tähistust „passito” ja/või „vendemmia tardiva”;

geograafilise tähistusega lauaveinid, mis vastavad ühe või mitme järgmise tähistuse nõuetele: „vin santo”, „passito”, „liquoroso” ja „vendemmia tardiva”;

Sardiiniast korjatud „Vernaccia di Oristano B” viinamarjasordist saadud lauaveinid, mis vastavad „Vernaccia di Sardegna” tähistuse nõuetele;

ii)

40 milliekvivalenti liitri kohta mpv-kvaliteetveinide puhul, millel on õigus kanda päritolunimetust Alto Adige ja Trentino ja mis kannavad tähistust „passito” või „vendemmia tardiva”;”.

2.

Punkt f asendatakse järgmisega:

„f)

Hispaaniast pärit veinide puhul:

i)

25 milliekvivalenti liitri kohta mpv-kvaliteetveinide puhul, mis vastavad „vendimia tardía” tähistuse nõuetele;

ii)

35 milliekvivalenti liitri kohta järgmiste veinide puhul:

üleküpsenud viinamarjadest valmistatud mpv-kvaliteetveinid, millel on õigus kanda päritolunimetust Ribeiro;

mpv-kvaliteetliköörveinid, mis kannavad tähistust „generoso” või „generoso de licor” ja millel on õigus kanda üht järgmistest päritolunimetustest: Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga või Montilla-Moriles;”.


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1301/2007,

6. november 2007,

millega Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük ICES I ja II b püügipiirkonna vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2007. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püügiga ammendatud samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või liikmesriigis registreeritud laevadele 2007. aastaks eraldatud kvoot.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2007. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealustel laevadel on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida sellist püütud kalavaru pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 865/2007 (ELT L 192, 24.7.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11), parandatud ELT L 36, 8.2.2007, lk 6.

(3)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 898/2007 (ELT L 196, 28.7.2007, lk 22).


LISA

Nr

64

Liikmesriik

Poola

Kalavaru

COD/1/2B.

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

I ja II b

Kuupäev

15.10.2007


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/12


NÕUKOGU OTSUS,

30. oktoober 2007,

Regioonide Komitee ühe Itaalia liikme ja ühe Itaalia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

(2007/714/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 263,

võttes arvesse Itaalia valitsuse ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 24. jaanuaril 2006 vastu otsuse 2006/116/EÜ Regioonide Komitee liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 26. jaanuarist 2006 kuni 25. jaanuarini 2010. (1)

(2)

Regioonide Komitees on vabanenud üks liikmekoht seoses Mara Enrica SCAGNI ametiaja lõppemisega. Üks asendusliikme koht on vabanenud seoses Raffaele TECCE ametiaja lõppemisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Regioonide Komiteesse nimetatakse järelejäänud ametiajaks kuni 25. jaanuarini 2010 ametisse järgmised isikud:

a)

liikmena:

Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova;

b)

asendusliikmena:

Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 30. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  ELT L 56, 25.2.2006, lk 75.


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/13


NÕUKOGU OTSUS,

30. oktoober 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikme ametisse nimetamise kohta

(2007/715/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse Saksamaa valitsuse esitatud kandidatuuri,

pärast komisjoni arvamuse saamist,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas otsusega 2006/524/EÜ, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta (1) ametisse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Saksamaa liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010.

(2)

Komitees on vabanenud Saksamaa liikme koht seoses Heiko STEFFENSI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Gerd BILLEN (Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands) nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Heiko STEFFENSI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 30. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. NUNES CORREIA


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30. Otsust on muudetud otsusega 2007/622/EÜ, Euratom (ELT L 253, 28.9.2007, lk 39).


Komisjon

7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/14


KOMISJONI OTSUS,

30. oktoober 2007,

millega sätestatakse teatavate Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtete suhtes üleminekumeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 ette nähtud struktuuriliste nõuete täitmiseks

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5238 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/716/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 42,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/31/EÜ (2) on sätestatud üleminekumeetmed seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (3) III lisaga hõlmatud teatavate liha- ja piimasektori toodete lähetamisega Bulgaariast teistesse liikmesriikidesse. Kõnealuseid tooteid tohib Bulgaariast lähetada ainult juhul, kui need on saadud otsuse 2007/31/EÜ lisas loetletud töötlemisettevõtetest.

(2)

Veterinaar- ja Toiduamet korraldas 22.–27. aprillini 2007. aastal Bulgaariasse uue kontrollkäigu, et hinnata töötlemisettevõtete olukorda. Bulgaaria ametiasutused on näidanud, et nad on nüüd võimelised ettevõtteid ühendusesisese kauplemisloa osas õigesti hindama ning et nad on lahendanud varasemad kontrollimisega seotud probleemid. Otsus 2007/31/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 852/2004 (toiduainete hügieeni kohta) (4) ning määrusega (EÜ) nr 853/2004 on kõnealuste määruste kohaldamisalasse kuuluvate ettevõtete suhtes kehtestatud teatavad struktuurilised nõuded.

(4)

Teatavad Bulgaaria liha- ja piimasektori ettevõtted vajavad määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja (EÜ) nr 853/2004 sätestatud struktuuriliste nõuete täitmiseks rohkem aega. Määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa II peatükis ja määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa I jao II ja III peatükis, II jao II ja III peatükis ning V jao I peatükis sätestatud struktuurilisi nõudeid ei kohaldata teatavatel tingimustel kuni 31. detsembrini 2009 käesoleva otsuse lisas esitatud ettevõtete suhtes.

(5)

Kuni kehtib nende ettevõtete üleminekuaeg, tuleks nendest ettevõtetest pärinevaid tooteid viia ainult kodumaisele turule või kasutada edasiseks töötlemiseks üleminekujärgus olevates Bulgaaria ettevõtetes. Selleks et kontrollida, kas nimetatud ettevõtetest pärit tooteid kaubastatakse ainult kodumaisel turul, peab neid märgistama tervisemärgi või eraldusmärgiga, mis erineb määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 5 sätestatud märgist, ja kõnealusest märgist tuleb teavitada teisi liikmesriike.

(6)

Bulgaaria peab tagama iga asjaomase ettevõtte puhul järkjärgulise ülemineku asjaomaste struktuuriliste nõuete täitmisele vastavalt pädeva riikliku veterinaarasutuse poolt heaks kiidetud ajakohastamiskavale. Kavas tuleb esitada kõigi puuduste loetelu ja kavandatud tähtaeg nende kõrvaldamiseks. Bulgaaria tagab, et tegevust võivad jätkata ainult need ettevõtted, mis 31. detsembriks 2009 vastavad täielikult kõnealustele nõuetele.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa II peatükis ja määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa I jao II ja III peatükis, II jao II ja III peatükis ning V jao I peatükis sätestatud struktuurilisi nõudeid ei kohaldata kuni 31. detsembrini 2009 käesoleva otsuse lisas loetletud ettevõtete suhtes.

Artikkel 2

1.   Järgmisi tooteid tuleb kaubastada ainult kodumaisel turul või kasutada edasiseks töötlemiseks üleminekujärgus olevates ettevõtetes, mis on loetletud lisas:

a)

tooted, mis on pärit lisas loetletud ettevõtetest;

b)

tooted, mis on pärit integreeritud liha- ja piimaettevõtetest, mille mingi osa on loetletud lisas.

2.   Lõikes 1 viidatud toodetel peab olema määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 5 sätestatud märgist erinev tervise- või eraldusmärk.

3.   Bulgaaria peab tervise- või eraldusmärkidest, mida kasutatakse lõikes 1 viidatud toodete märgistamiseks, teatama komisjonile, kes edastab teabe liikmesriikidele.

Artikkel 3

Otsus 2007/31/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33).

(2)  ELT L 8, 13.1.2007, lk 61. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/586/EÜ (ELT L 220, 25.8.2007, lk 22).

(3)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(4)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Lihatöötlemisettevõtete loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimetus

Linn/tänav või küla/piirkond

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Piimatöötlemisettevõtete loetelu

Nr

Veterinaarloa number

Ettevõtte nimetus

Linn/tänav või küla/piirkond

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/38


KOMISJONI OTSUS,

31. oktoober 2007,

elektrooniliste arvete (e-arvete) ekspertrühma moodustamise kohta

(2007/717/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Asutamislepingu artikliga 3 on Euroopa Ühendusele tehtud ülesandeks tagada siseturu loomine, kus ei ole takistusi kaupade, inimeste, teenuste ja kapitali vabale liikumisele liikmesriikide vahel.

(2)

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (1) artiklis 232 on sätestatud, et paberil arvete asemel on lubatud saata elektroonilisi arveid.

(3)

Uuendatud Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade strateegias (2) on esitatud igakülgse majandusreformi kava. Selle mikromajandust käsitlevas osas on keskendutud äritegevusele soodsa keskkonna loomisele. Koostalitlusvõimeliste lahenduste väljatöötamine elektrooniliste arvete (e-arvete) kasutamise valdkonnas on nimetatud eesmärgi saavutamiseks olulise tähtsusega.

(4)

1. juunil 2005. aastal Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele saadetud teatisega „i2010 – majanduskasvu ja tööhõivet edendav Euroopa infoühiskond” (3) käivitas komisjon i 2010 algatuse, millega luuakse infoühiskonna ja meediasektori peamiste väljakutsetega ja arengusuundadega tegelemise raamistik aastani 2010. See algatus edendab avatud ja konkurentsivõimelist digitaalset majandust ning rõhutab info- ja sidetehnoloogia tähtsust (IKT kui kaasamise ja elukvaliteedi arendaja).

(5)

Euroopa Maksenõukogu (European Payments Council – EPC), Euroopa pangandussektori otsustav ja koordineeriv organ makseküsimustes, on võtnud endale kohustuse luua 2010. aastaks ühtne euromaksete piirkond (Single Euro Payments Area – SEPA) integreeritud makseinfrastruktuuride ja maksetoodetega.

(6)

E-arvete kasutamine seob ettevõtete siseprotsessid maksesüsteemidega. Seetõttu täiendavad SEPA ja edukas Euroopa e-arvete kasutamise algatus teineteist. Nimetatud kahe algatuse koos kasutamine parandab tarneahelate tõhusust ja automatiseeritust ning peaks seega tooma suurt kasu ettevõtetele ja finantsteenuste pakkujatele.

(7)

Et ühenduses digitaalset keskkonda laiemalt kasutada ja e-arvete eeliseid täielikult rakendada, tuleks lihtsustada praeguseid tegutsemistavasid ning hõlbustada üleminekut uutele äritegevusmudelitele integreerituma ja ühtsema raamistiku abil. See teeniks eeskätt Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) huve.

(8)

2006. aasta detsembris moodustas üks sidusrühmade grupp töökonna, mis tegeles e-arvetega tööstuses; töörühma juhtisid komisjoni talitused ning sellesse kuulusid ettevõtted, pankade ja muude teenuste pakkujate esindajad, samuti standardimisasutused. Töökonna eesmärk oli Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku väljatöötamise ettevalmistamine. Töökond tegi ettepanekuid selle võimaliku haldusstruktuuri kohta ja koostas e-arvete kasutusprogrammi väljatöötamise juhised. Töökond esitas lõpparuande 2007. aasta juunis.

(9)

Võttes arvesse töökonna tegevusest saadud positiivseid kogemusi ning vajadust käsitleda teatavaid küsimusi pikemas perspektiivis, tuleks moodustada e-arvete ekspertrühm.

(10)

Selle ülesanded oleksid järgmised: eritöödeks vajalike ärinõuete (4) ja -kohustuste väljaselgitamine ning Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomise juhtimine (raamistik peaks valmima 2009. aasta lõpuks) ning sellise ühise mõistelise struktuuri loomine, mis toetaks e-arvetega seotud teenuste pakkumist avatud ja koostalitlusvõimelisel viisil kogu Euroopas.

(11)

Ekspertrühm peaks koosnema inimestest, kellel on vahetuid asjakohaseid teadmisi e-arvetega seotud tegevuste kohta, ja sellesse tuleks kaasata avaliku sektori kõige olulisemad sidusrühmad, suured ja väikesed ettevõtted ning teenuste pakkujad, standardimisasutused ja tarbijate esindajad. Lisaks tuleks sätestada vaatlejate osalemise võimalus. Kõik ekspertrühma aruanded või töö lõpptulemused peavad olema rühmaliikmete endi koostatud ega tohi anda põhjust arvata, et need võivad kajastada komisjoni seisukohti.

(12)

Ekspertrühma liikmete jaoks tuleb ette näha teabe avaldamise eeskirjad, ilma, et see piiraks turvaeeskirjade kohaldamist, mis on lisatud komisjoni kodukorda otsusega 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom. (5)

(13)

Ekspertrühma liikmete isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda Euroopa Parlamendi ja 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (6)

(14)

Käesoleva otsuse kohaldamiseks on otstarbekas määrata ajavahemik. Komisjon kaalub sobival ajal, kas seda ajavahemikku oleks soovitav pikendada,

ON OTSUSTANUD JÄRGMIST:

Artikkel 1

E- arvete ekspertrühm

On moodustatud e-arvete ekspertrühm, edaspidi nimetatud „rühm”. Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Artikkel 2

Ülesanded

1.   Rühm osutab komisjonile üldist abi Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomise kooskõlastatud strateegia väljatöötamisel ja järelevalves.

2.   Rühma ülesanded peavad olema täidetud 31. detsembriks 2009.

3.   Rühma konkreetsed ülesanded on järgmised:

a)

selgitada välja e-arvete kasutamise regulatiivse raamistiku need puudused, mis ei lase ühenduse majandusel ühenduse ja liikmesriigi tasandil kõiki e-arvetega seotud võimalusi täielikult kasutada;

b)

seoses Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku koostamisega selgitada välja e-arvetega seotud ärinõuded ja tagada, et kõige olulisemad sidusrühmad neid hindaksid; (7)

c)

selgitada välja e-arvete kasutamise seisukohalt olulised andmeelemendid, eriti arve ja (vähemalt) hanke- ja makseprotsessi seostamisel; käibemaksu, autentimise ja terviklikkuse küsimused; arhiveerimise ja säilitamise nõuded; samuti vajadus hinnata nimetatud elemente kõige olulisemate sidusrühmade poolt;

d)

toetada Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomist standardimisasutuste kohustuste kindlaksmääramise ning sidusrühmade äri- ja andmenõuetel põhineva(te) ühise(te) standardi(te) väljatöötamise ajakava koostamise kaudu;

e)

Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku kavandamine. Euroopa e-arvete kasutamise raamistikuga luuakse ühine mõisteline struktuur, mis hõlmab ärinõudeid ja standardit või standardeid ning pakub lahendusi, mis toetavad e-arvete kasutamisega seotud teenuste pakkumist avatud ja koostalitlusvõimelisel viisil kogu Euroopas.

4.   Selle ülesande täitmisel peaks rühm arvesse võtma nimetatud valdkonnas seni tehtud tööd ja olemasolevaid lahendusi, eriti neid ärinõudeid ja tehnilisi standardeid, mis on seotud e-arvete kasutamisega avalikus ja erasektoris.

5.   Kui see on asjakohane ja vajalik, võib rühm kindlaks määrata alarühmade või e-arvete kasutamise valdkonnas pädevate välisasutuste ja organisatsioonide kohustused konkreetsete tööülesannete täitmisel.

6.   Rühm koostab ja esitab komisjonile vahearuande, kus on kokku võetud tööülesannete täitmisel saavutatud edu, ja annab omapoolseid soovitusi komisjoni, liikmesriikide ja sidusrühmade, eriti tööstusühenduste, järelemõtlemise ja arutelude käigus. Nimetatud aruanne muudetakse avalikkusele kättesaadavaks.

7.   Rühm koostab ja edastab komisjonile Euroopa e-arvete kasutamise raamistikku kirjeldava lõpparuande. Nimetatud aruanne muudetakse avalikkusele kättesaadavaks.

Artikkel 3

Konsulteerimine

1.   Komisjon võib konsulteerida rühmaga igas e-arvete kasutamisega seotud küsimuses.

2.   Rühma esimees võib soovitada komisjonil pöörduda mõnes konkreetses küsimuses rühma poole.

Artikkel 4

Koosseis – ametisse nimetamine

1.   Rühma kuulub kuni 30 liiget.

2.   Rühma liikmed määrab komisjon e-arvete kasutamise valdkonna pädevate spetsialistide hulgast taotluste põhjal, mille on esitanud tööstusühendused, avaliku sektori asutused ja üksikisikud, kes esindavad avaliku sektori kõigi poolte, ettevõtete ning info- ja sidetehnoloogia tööstuse, tarbijate, finantsteenuste pakkujate ja standardimisasutuste huve e-arvete kasutamise valdkonnas.

Need taotlejad, kes olid küll liikmeks sobivad, kuid keda liikmeks ei nimetatud, võib paigutada varunimekirja, mida komisjon võib kasutada asenduste tegemisel.

3.   Liikmed määratakse ametisse avaliku võimu ja kodanikuühiskonna esindajatena.

4.   Komisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumide kohaselt:

a)

liikmed peavad esindama kõige olulisemaid sidusrühmi (nt teenuste pakkujad, lahenduste pakkujad, avalik sektor, ettevõtted, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), tarbijad) ning standardimisasutusi;

b)

liikmetel peab olema hiljutisi praktilisi või tööprotsessi tundmise alaseid teadmisi või kogemusi, mis on seotud piiriülese tähtsusega väljakutsetega järgmistes e-arvete kasutamise valdkondades: õigus, haldus, maksud, standardimine, kaubanduslikud ja/või tehnilised küsimused. Eeskätt peab liikmetel olema äriprojektidest või asjakohaste küsimustega tegelemisest saadud vahetuid kogemusi, mis on andnud neile kaubanduslikke või tehnilisi teadmisi, mis on vajalikud lahenduste väljatöötamiseks käesolevas otsuses käsitletud teemade raames;

c)

liikmed peavad suutma osaleda oma juhtkonna, peaorganisatsiooni, tööstusühenduse või tööstusettevõtte või muu sidusrühma seisukohtade määratlemises või kujundamises volitustega hõlmatud küsimustes;

d)

liikmed peavad valdama inglise keelt tasemel, mis võimaldab neil osaleda aruteludes ja aruannete ettevalmistamises.

Huvitatud pooltelt saadud taotlusele peab olema lisatud materjal, mis tõestab rühmaliikme kandidaadi vastavust eespool kirjeldatud tingimustele.

5.   Liikmeid ametisse nimetades võtab komisjon arvesse järgmisi kriteeriume:

a)

nõutud õigus- ja kaubandusalane ning tehniline pädevus rühma volitustega hõlmatud küsimustes;

b)

e-arvete kasutamise valdkonna tarne- ja nõudluseosa kõiki olulisi funktsioone hõlmav pädevus.

Lisaks püüab komisjon saadud taotluste põhjal tagada laia geograafilise esindatuse ning meeste ja naiste tasakaalustatud osalemise.

6.   Liikmed peavad teavitama komisjoni õigeaegselt igast huvide konfliktist, mis võib nende objektiivsust kahjustada.

7.   Individuaalselt ametisse nimetatud liikmete nimed avaldatakse peadirektoraadi Interneti-saidil või Euroopa Liidu Teataja C-seerias või mõlemas nimetatud kohas. Liikmete nimed kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 sätete kohaselt.

8.   Rühma liikmed nimetatakse ametisse 12-kuuliseks uuendatavaks ametiajaks ja nad jäävad ametisse kuni oma asendamiseni või kuni oma ametiaja lõpuni.

9.   Liikmed võib kuni nende ametiaja lõpuni asendada järgmistel juhtudel:

a)

kui liige astub tagasi;

b)

kui liige ei ole enam suuteline tõhusalt rühma aruteludes osalema;

c)

kui liige ei vasta asutamislepingu artiklis 287 sätestatule;

d)

kui liige vastupidiselt lõikes 6 sätestatule ei ole teavitanud komisjoni õigeaegselt huvide konfliktist.

Artikkel 5

Rühma esimees – ametisse nimetamine

1.   Komisjon võtab ekspertrühma esimehe ametisse nimetamisel arvesse seda, millises ulatuses valitud isik esindab kõige olulisemate sidusrühmade huve, osaleb tööstussektori arvamuste kujundamises volitustega hõlmatud küsimustes ning omab nõutud õigusalast, kaubanduslikku ja tehnilist pädevust.

2.   Komisjon nimetab rühma esimehe ametisse 12 kuuks, tema volitused on uuendatavad.

Artikkel 6

Töökorraldus

1.   Komisjoni korraldab rühma koosolekud, mida juhib rühma esimees.

2.   Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alarühmi, kes tegelevad eriküsimuste lahendamisega ekspertrühma kehtestatud pädevusraamistiku piires; alarühmad saadetakse kohe pärast ülesande täitmist laiali.

3.   Komisjoni esindaja võib kutsuda rühma või alarühma koosolekul osalema eksperte või vaatlejaid, kes on koosoleku päevakorras olevates küsimustes pädevad.

4.   Rühma või alarühma töös osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni arvates konfidentsiaalne, ei tohi avalikustada.

5.   Rühm ja selle alarühmad kohtuvad tavapäraselt komisjoni tööruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon tagab sekretariaaditeenused.

Rühma tööst huvitatud komisjoni ametnikud võivad osaleda rühma või alarühma koosolekul.

6.   Rühm võtab oma töökorra vastu komisjoni poolt vastu võetud töökorra standardeeskirjade alusel.

7.   Komisjon võib avaldada trükisena või Internetis asjaomase dokumendi algkeeles ükskõik milliseid kokkuvõtteid, järeldusi või rühma töödokumente.

Artikkel 7

Kulude hüvitamine

1.   Komisjon hüvitab rühma esimehele, liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele rühma tegevusega seotud reisikulud ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertidele kulude hüvitamise korrale.

2.   Rühma esimehele, liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele nende osutatud teenuste eest hüvitist ei maksta.

3.   Koosolekute kulud hüvitatakse vastavate komisjoni talituste poolt rühmale eraldatud aastaeelarvest.

Artikkel 8

Kehtivus

Käesolev otsus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2009.

Brüssel, 31. oktoober 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2006/138/EÜ (ELT L 384, 29.12.2006, lk 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 (lõplik).

(4)  E-arvetega seotud ärinõuded tulenevad asjaolust, et e-arvetega seotud teenused peaksid omavahel kokku sobima, et rahuldada sidusrühmade ärivajadusi ja -eesmärke ning võimaldada neil kasutada kogu finants- või tarneahelat läbivaid protsesse. Neid väljendatakse kõrgel tasemel kulgeva protsessi, e-arves sisalduva teabe ja standardsõnumi struktuuri abil.

(5)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2006/548/EÜ, Euratom (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(7)  Eriti avalik sektor, ettevõtted, IKT ja finantsteenuste pakkujad.


LISA

PÄDEVUSRAAMISTIK

ELEKTROONILISTE ARVETE KASUTAMISE EKSPERTRÜHM

1.   TAUST

Euroopa Komisjon on vastanud majandusliku üleilmastumise väljakutsetele. 2006. aasta septembris käivitatud laiapõhjalises innovatsioonistrateegias märkis komisjon järgmist: „Euroopa ei suuda selle uue majanduskorra tingimustes konkureerida, kui ta ei muutu leiutamisvõimelisemaks, ei reageeri paremini tarbijate vajadustele ja eelistustele ega tee rohkem uuendusi.”

Euroopa konkurentsivõime parandamisel on kaks põhiaspekti: tõhusus ja kindlus. Väärtusahelate tõhusamaks muutmine vähendab kulusid, töökeskkonna kindluse parandamine muudab väärtusahelad konkurentsivõimelisemaks. Seetõttu on väärtusahelate tõhususe ja kindluse saavutamine innovatsiooni alus.

Mis tahes väärtusahela teabevoo lihtsustamine vähendab ebatõhusust, parandab kindlust ja vähendab kulusid. Kuna Euroopa valmistub heaks kiitma ühtset euromaksete piirkonda (Single Euro Payments Area – SEPA), tuleb käsitleda ka äriprotsesse, mille käigus tehakse valdav enamus ettevõttelt ettevõttele ja ettevõttelt valitsusele suunatud maksetest. Eeldatakse, et SEPA hakkab Lissaboni strateegiat tugevasti toetama.

Euroopa elektrooniliste arvete kasutamise (European Electronic Invoicing – EEI) raamistik peab looma aluse koostalitlusvõimelistele e-arvete kasutamisega seotud lahendustele avalikus ja erasektoris. Alus koostalitlusvõimele luuakse ühiste äritegevuseeskirjade ja tehniliste standardite kaudu. Aidates tugevdada selliseid elektroonilise kaubanduse positiivseid kaubanduslikke stiimuleid nagu paberil käsitsi tehtavate tööprotsesside asendamine, aitab raamistik kõrvaldada praeguseid takistusi e-arvete ühendusesisese (piiriülese) kasutamisega seotud lahenduste väljatöötamise ja kasutuselevõtu teelt.

2.   E-ARVETE EKSPERTRÜHMA VOLITUS

Ekspertrühm (edaspidi „rühm”) abistab komisjoni Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomise kooskõlastatud strateegia koostamise ja järelevalve protsessis.

Rühma tööülesanded peavad olema täidetud 31. detsembriks 2009.

Rühma konkreetsed ülesanded on järgmised:

a)

selgitada välja e-arvete kasutamise regulatiivse raamistiku need puudused, mis ei lase ühenduse majandusel ühenduse ja liikmesriigi tasandil kõiki e-arvetega seotud võimalusi täielikult kasutada;

b)

seoses Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomisega selgitada välja e-arvete kasutamisega seotud ärinõuded ja tagada nende hindamine kõige olulisemate sidusrühmade poolt;

c)

selgitada välja e-arvete kasutamise seisukohalt olulised andmeelemendid, eriti arve ja (vähemalt) hanke- ja makseprotsessi seostamisel; käibemaksu, autentimise ja terviklikkuse küsimused; arhiveerimise ja säilitamise nõuded; samuti vajadus hinnata nimetatud elemente kõige olulisemate sidusrühmade poolt;

d)

toetada Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku loomist standardimisasutuste kohustuste kindlaksmääramise ning sidusrühmade äri- ja andmenõuete põhjal ühise(te) standardi(te) väljatöötamise ajakava koostamise kaudu;

e)

Euroopa e-arvete kasutamise raamistiku kavandamine. Euroopa e-arvete kasutamise raamistikuga luuakse ühine mõisteline struktuur, mis hõlmab ärinõudeid ja standardit või standardeid ning pakub lahendusi, mis toetavad e-arvetega seotud teenuste pakkumist avatud ja koostalitlusvõimelisel viisil kogu Euroopas.

Selle ülesande täitmisel peaks rühm võtma arvesse nimetatud valdkonnas seni tehtud tööd ja olemasolevaid lahendusi, eriti neid ärinõudeid ja tehnilisi standardeid, mis on seotud e-arvete kasutamisega avalikus ja erasektoris.

Kui see on asjakohane ja vajalik, võib rühm kindlaks määrata alarühmade või e-arvete kasutamise valdkonnas pädevate välisasutuste ja organisatsioonide kohustused konkreetsete tööülesannete täitmisel.

Rühm koostab ja esitab komisjonile vahearuande, kus on kokku võetud tööülesannete täitmisel saavutatud edu, ja annab omapoolseid soovitusi komisjoni, liikmesriikide ja sidusrühmade, eriti tööstusühenduste, järelemõtlemise ja arutelude käigus. Nimetatud aruanne tehakse avalikkusele kättesaadavaks.

Rühm koostab ja edastab komisjonile Euroopa e-arvete kasutamise raamistikku kirjeldava lõpparuande. Nimetatud aruanne tehakse avalikkusele kättesaadavaks. Aruanded ei kajasta komisjoni talituste arvamusi.

3.   KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS

3.1.   Koosseis

Rühma kuulub kuni 30 liiget.

Rühma liikmed määrab komisjon e-arvete kasutamise valdkonna pädevate spetsialistide hulgast taotluste põhjal, mille on esitanud tööstusühendused, avaliku sektori asutused ja üksikisikud, kes esindavad avaliku sektori kõigi poolte, ettevõtete ning info- ja sidetehnoloogia tööstuse, tarbijate, finantsteenuste pakkujate ja standardimisorganisatsioonide huve e-arvete kasutamise valdkonnas.

3.2.   Kandideerimiskutse

Kui rühma moodustamist käsitlev otsus on vastu võetud, avaldab komisjon kandideerimiskutse, mis on suunatud tööstusühendustele, avaliku sektori asutustele ja üksikisikutele, kes esindavad avaliku sektori või selle osa, ettevõtete ning info- ja sidetehnoloogia tööstuse, tarbijate, finantsteenuste pakkujate ja standardimisorganisatsioonide huve e-arvete kasutamise valdkonnas.

Tööstusühendustel, avaliku sektori asutustel ja üksikisikutel, kes soovivad rühmas osaleda, palutakse esitada taotlus kirjavahetuse vormis, mis peab olema komisjonile edastatud hiljemalt 30. november 2007.

Taotlus peab olema nõuetekohaselt esitatud ja tõestama liikmekandidaadi motiveeritust, kirjeldades põhjuseid, miks ta rühmas soovib osaleda.

Komisjon hindab taotlusi järgmiste kriteeriumide kohaselt:

a)

liikmed peavad esindama kõige olulisemaid sidusrühmi (nt teenuste pakkujad; lahenduste pakkujad; avalik sektor; ettevõtted, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd); tarbijad), ning standardimisasutusi;

b)

liikmetel peab olema viimasel ajal omandatud praktilisi või tööprotsessi tundmise alaseid kogemusi või teadmisi, mis on seotud piiriülese mastaabiga väljakutsetega järgmistes e-arvete kasutamise valdkondades: õigus, haldus, maksud, standardimine, kaubanduslikud ja/või tehnilised küsimused. Eeskätt peab liikmetel olema äriprojektidest või asjakohaste küsimustega tegelemisest saadud vahetuid kogemusi, mis on andnud neile kaubanduslikke või tehnilisi teadmisi, mis on vajalikud lahenduste väljatöötamiseks käesolevas otsuses käsitletud teemade raames;

c)

liikmed peavad suutma osaleda oma juhtkonna, organisatsiooni, tööstusühenduse või tööstusettevõtte või muu sidusrühma seisukohtade määratlemises või kujundamises volitustega hõlmatud küsimustes;

d)

liikmed peavad valdama inglise keelt tasemel, mis võimaldab neil osaleda aruteludes ja aruannete ettevalmistamises.

Huvitatud pooltelt saadud taotlustele peab olema lisatud materjal, mis tõestab rühmaliikme kandidaadi vastavust eespool esitatud tingimustele.

3.3.   Rühma koosseisu lõplik kindlaksmääramine

Komisjon määrab rühma koosseisu kindlaks vastuseks kandideerimiskutsele laekunud taotluste põhjal.

Liikmeid ametisse nimetades võtab komisjon arvesse järgmisi kriteeriume:

a)

nõutud õigus- ja kaubandusalane ning tehniline pädevus rühma volitustega hõlmatud küsimustes;

b)

e-arvete kasutamise valdkonna tarne- ja nõudluseosa kõiki olulisi funktsioone hõlmav pädevus.

Lisaks püüab komisjon saadud taotluste põhjal tagada laia geograafilise esindatuse ning meeste ja naiste tasakaalustatud osalemise.

Liikmed peavad teavitama komisjoni õigeaegselt igast huvide konfliktist, mis võib nende objektiivsust kahjustada.

Individuaalselt ametisse nimetatud liikmete nimed avaldatakse peadirektoraadi Interneti-saidil või Euroopa Liidu Teataja C-seerias või mõlemas nimetatud kohas. Liikmete nimed kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 sätete kohaselt.

Rühma liikmed nimetatakse ametisse 12-kuuliseks uuendatavaks ametiajaks ja nad jäävad oma ametisse kuni asendamiseni või kuni oma ametiaja lõpuni.

Liikmed võib kuni nende ametiaja lõpuni asendada järgmistel juhtudel:

a)

kui liige astub tagasi;

b)

kui liige ei ole enam suuteline tõhusalt rühma aruteludes osalema;

c)

kui liige ei vasta asutamislepingu artiklis 287 sätestatule;

d)

kui liige ei ole teavitanud komisjoni õigeaegselt huvide konfliktist.

3.4.   Rühma esimees

Komisjon võtab ekspertrühma esimehe ametisse nimetamisel arvesse seda, millises ulatuses valitud isik esindab kõige olulisemate sidusrühmade huve, osaleb tööstussektori vaatekohtade kujundamises volitustega hõlmatud küsimustes ning omab nõutud õigusalast, kaubanduslikku ja tehnilist pädevust.

Komisjon nimetab rühma esimehe ametisse 12 kuuks, tema volitused on uuendatavad.

3.5.   Töökorraldus

Komisjoni korraldab rühma koosolekud, mida juhib rühma esimees.

Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alarühmi, kes tegelevad eriküsimuste lahendamisega ekspertrühma kehtestatud pädevusraamistiku piires; alarühmad saadetakse kohe pärast ülesande täitmist laiali.

Komisjoni esindaja võib kutsuda rühma või selle alarühma koosolekul osalema eksperte või vaatlejaid, kes on koosoleku päevakorras olevates küsimustes pädevad.

Rühma või alarühma töös osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni arvates konfidentsiaalne, ei tohi avalikustada.

Rühm ja selle alarühmad kohtuvad tavapäraselt komisjoni tööruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon tagab sekretariaaditeenused. Rühma tööst huvitatud komisjoni ametnikud võivad osaleda rühma või alarühma koosolekul.

Rühm võtab oma töökorra vastu komisjoni poolt vastu võetud standardse töökorra standardeeskirjade alusel.

Komisjon võib avaldada trükisena või Internetis asjaomase dokumendi algkeeles ükskõik milliseid kokkuvõtteid, järeldusi või rühma töödokumente.

3.6.   Kulude hüvitamine

Komisjon hüvitab rühma esimehele, liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele rühma tegevusega seotud reisikulud ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertidele kulude hüvitamise korrale.

Rühma esimehele, liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele nende osutatud teenuste eest hüvitist ei maksta.

Koosolekute kulud hüvitatakse vastavate komisjoni talituste poolt rühmale eraldatud aastaeelarvest.


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/45


KOMISJONI OTSUS,

6. november 2007,

mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5452 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/718/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Küprosel on teatatud suu- ja sõrataudi puhangutest.

(2)

Suu- ja sõrataud Küprosel võib ohustada teiste liikmesriikide karjasid tulenevalt elusate sõralistega kauplemisest ja nendest valmistatud teatavate toodete turuleviimisest.

(3)

Küpros on võtnud meetmed nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ (ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ) (3) raames ning rakendanud lisameetmeid nakkuspiirkondades.

(4)

Tulenevalt taudiolukorrast Küprosel tuleb tugevdada Küprosel suu- ja sõrataudi tõrjeks võetud meetmeid.

(5)

On otstarbekas määrata mõjutatud liikmesriigis alalise meetmena kindlaks kõrge ja madala riskiteguriga alad ning keelata nakkusele vastuvõtlike loomade lähetamine kõrge ja madala riskiteguriga aladelt ning samuti nakkusele vastuvõtlikest loomadest saadud toodete lähetamine kõrge riskiteguriga aladelt. Samuti tuleks otsusega ette näha eeskirjad, mida kohaldatakse selliste ohutute toodete lähetamise suhtes neilt aladelt, mis on toodetud kas enne piirangute kehtestamist või mis on valmistatud toormest, mis on toodud väljastpoolt neid alasid või mida on töödeldud moel, mis on osutunud tõhusaks võimaliku suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimisel.

(6)

Kindlaksmääratud riskialade suurus sõltub otseselt sellest, milliseid võimalikke kontakte nakatunud põllumajandusettevõttega täheldatakse, ning samuti tuleb sealjuures arvesse võtta võimalust rakendada loomade ja toodete liikumise suhtes küllaldast kontrolli. Arvestades Küprose esitatud teavet, tundub praegu, et kogu Küpros peaks jääma kõrge riskiteguriga alaks.

(7)

Lähetamiskeeldu tuleks kohaldada vaid nende toodete suhtes, mis on pärit I lisas loetletud kõrge riskiteguriga aladelt või saadud neilt aladelt pärit loomadelt, kuid see keeld ei tohiks mõjutada selliste toodete transiiti läbi nende alade, mis on pärit muudelt aladelt või saadud muudelt aladelt pärit loomadelt.

(8)

Nõukogu direktiivis 64/432/EMÜ (4) käsitletakse ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavaid loomatervishoiu probleeme.

(9)

Nõukogu direktiivis 91/68/EMÜ (5) käsitletakse ühendusesisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded.

(10)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivis 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A lisa I osas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (6) käsitletakse muu hulgas ka teiste sõraliste ning lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade embrüotega kauplemist.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 853/2004 (millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad) (7) käsitletakse muu hulgas värske liha, hakkliha, lihamassi, lihavalmististe, tehistingimustes peetavate ulukite liha, lihatoodete, sealhulgas töödeldud magude, põite ja soolte ning piimatoodete tootmisele ja turustamisele esitatavaid tervishoiunõudeid.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 854/2004 (millega sätestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrolli korraldamise kohta) (8) käsitletakse muu hulgas loomse toidu märgistamist tervisemärgiga.

(13)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivis 2002/99/EÜ (milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad) (9) sätestatakse lihatoodete eritöötlemine, mis tagab suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimise loomsetes saadustes.

(14)

Komisjoni 11. aprillil 2001. aasta otsuses 2001/304/EÜ (teatavate loomsete saaduste märgistamise ja kasutamise kohta seoses otsusega 2001/172/EÜ teatavate kaitsemeetmete kohta seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis) (10) käsitletakse spetsiaalset tervisemärki, millega tuleb märgistada ainult siseturu jaoks ette nähtud teatavad loomsed saadused. Otstarbekas on sätestada eraldi lisas samasugune märgistus suu- ja sõrataudi puhuks Küprosel.

(15)

Nõukogu direktiivis 92/118/EMÜ (11) on sätestatud selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid.

(16)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) (12) on ette nähtud mitmesugused loomsete saaduste töötlemisviisid, mis inaktiveerivad suu-ja sõrataudi viiruse.

(17)

Nõukogu direktiivis 88/407/EMÜ (13) on sätestatud koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded.

(18)

Nõukogu direktiivis 89/556/EMÜ (14) käsitletakse loomatervishoiu nõudeid, millega reguleeritakse koduveiste embrüote ühendusesisest kaubandust ja importi kolmandatest riikidest.

(19)

Nõukogu direktiivis 90/429/EMÜ (15) on sätestatud kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiunõuded.

(20)

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta otsusega 90/424/EMÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (16) on ette nähtud mehhanism, mille abil hüvitada mõjutatud põllumajandusettevõtjatele tauditõrjemeetmetega tekitatud kahju.

(21)

Ravimid, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, (17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (18) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta direktiivis 2001/20/EÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava rakendamist inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilistes uuringutes, (19) ei kuulu enam määruse (EÜ) nr 1774/2002 reguleerimisalasse ja seepärast ei peaks käesoleva otsusega kehtestatavad veterinaarpiirangud neid hõlmama.

(22)

Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsuse 2007/275/EÜ (milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid) (20) artiklis 6 on sätestatud erand, mille kohaselt ei kohaldata veterinaarkontrolli teatavate loomseid saadusi sisaldavate toodete suhtes. Selliste toodete lähetamiseks kõrge riskiteguriga aladelt on otstarbekas näha ette lihtsustatud sertifitseerimissüsteem.

(23)

Teised liikmesriigid peale Küprose peaksid toetama mõjutatud aladel teostatavaid tauditõrjemeetmeid, tagades, et kõnealustele aladele ei saadeta nakkusele vastuvõtlikke elusloomi.

(24)

Et epidemioloogilist olukorda paremini mõista ja hõlbustada võimaliku nakkuse avastamist, on elusloomade suhtes vaja kehtestada saarel pikaajaline status quo ooteaeg, võimaldades samas hobuslaste tapmist ja transporti kontrollitud tingimustes.

(25)

Olukord vaadatakse üle toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee 3 detsembriks 2007 kavandatud koosolekul ning vajadusel kohandatakse meetmeid.

(26)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Elusloomad

1.   Ilma et see piiraks meetmeid, mille Küpros on võtnud direktiivi 2003/85/EÜ raames, eelkõige ajutise kontrollitsooni kehtestamist vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 7 lõikele 1 ning liikumiskeeldu vastavalt artikli 7 lõikele 3, tagab Küpros, et käesoleva artikli lõigetes 2–7 sätestatud tingimused on täidetud.

2.   I ja II lisas loetletud piirkondade vahel ei toimu elusveiste, -lammaste, -kitsede, -sigade ega muude elussõraliste liikumist.

3.   Elusveiseid, -lambaid, -kitsi, -sigu ega muid elussõralisi ei veeta I ja II lisas loetletud piirkondadest välja ega sealt läbi.

4.   Erandina lõikest 3 võivad Küprose pädevad asutused lubada sõraliste otse- ja peatusteta vedu läbi I ja II lisas loetletud piirkondade mööda peamisi maanteid ja raudteeliine.

5.   Veterinaarsertifikaatidel, mis vastavalt nõukogu direktiivile 64/432/EMÜ peavad olema kaasas elusveiste ja -sigadega ning vastavalt nõukogu direktiivile 91/68/EMÜ eluslammaste ja -kitsedega, keda veetakse Küprose territooriumi I ja II lisas lisas nimetamata osadest teistesse liikmesriikidesse, peab olema järgmine märge:

„Loomad vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

6.   Veterinaarsertifikaatidel, mis on kaasas Küprose territooriumi I ja II lisas nimetamata osadest teistesse liikmesriikidesse veetavate sõralistega, kelle kohta ei käi lõikes 5 osutatud sertifikaadid, peab olema järgmine märge:

„Elussõralised vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

7.   Loomi, kellel on kaasas lõikes 5 või 6 osutatud veterinaarsertifikaat, võib viia teistesse liikmesriikidesse ainult juhul, kui Küprose kohalik veterinaarasutus on sellest teatanud sihtliikmesriigi veterinaarkeskasutusele ja kohalikele veterinaarasutustele kolm päeva enne asjaomast vedu.

8.   Erandina lõikest 2 võib Küprose pädev asutus lubada suu- ja sõrataudi suhtes vastuvõtlike liikide loomi vedada II lisas loetletud aladel asutavatest põllumajandusettevõtetest I lisas loetletud aladel asuvatesse tapamajadesse.

Artikkel 2

Liha

1.   Käesoleva artikli kohaldamisel tähendab „liha” värsket liha, hakkliha, lihamassi ja lihavalmistisi, nagu need on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktides 1.10, 1.13, 1.14 ja 1.15.

2.   Küpros ei saada mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste liha, mis on pärit I lisas loetletud piirkondadest või saadud neist piirkondadest pärit loomadelt.

3.   Liha, mida vastavalt käesolevale otsusele ei tohi Küproselt mujale saata, märgistatakse vastavalt direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 teisele lõigule või IV lisale.

4.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata liha suhtes, mis kannab tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile, tingimusel et:

a)

liha on selgelt märgistatud ning seda on alates valmistamisest transporditud ja hoitud eraldi lihast, mida käesoleva otsuse kohaselt ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

b)

liha vastab ühele järgmistest tingimustest:

i)

see on saadud enne 15. septembrit 2007 või

ii)

see on saadud loomadelt, keda vähemalt 90 päeva enne tapakuupäeva või, kui tegemist on alla 90-päevaste loomadega, sünnist saadik on peetud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi ning kes on tapetud või – suu- ja sõrataudi suhtes vastuvõtlikest liikidest metsloomadelt saadud liha puhul – lastud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi; või

iii)

see vastab punktides c, d ja e sätestatud tingimustele;

c)

liha on saadud kodukabiloomadelt või suu- ja sõrataudile vastuvõtlikelt tehistingimustes peetavatelt ulukitelt (edaspidi „tehistingimustes peetavad ulukid”), nagu on vastavalt liha liigile märgitud III lisa 4.–7. tulbas, ning see vastab järgmistele tingimustele:

i)

loomi on vähemalt 90 päeva enne tapakuupäeva või, kui tegemist on alla 90-päevaste loomadega, sünnist saadik peetud III lisa 1., 2. või 3. tulbas loetletud piirkondades asuvates põllumajandusettevõtetes, kus tapakuupäevale eelneva 90 päeva jooksul ei ole esinenud suu- ja sõrataudipuhanguid;

ii)

21 päeva jooksul enne tapamajja viimise kuupäeva või tehistingimustes kasvatatavate ulukite kohapeal tapmise kuupäeva on loomi hoitud pädeva veterinaarasutuse järelevalve all ühes ja samas ettevõttes, mille ümber vähemalt 10 km raadiuses ei ole olnud suu- ja sõrataudi puhangut vähemalt 30 päeva jooksul enne laadimiskuupäeva;

iii)

alapunktis ii nimetatud ettevõttesse ei ole toodud suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi 21 päeva jooksul enne laadimiskuupäeva või tehistingimustes peetavate ulukite kohapeal tapmise kuupäeva, välja arvatud alapunktis ii sätestatud tingimustele vastavast varustavast ettevõttest toodud sigade puhul, millisel juhul nimetatud ajavahemik võib 21 päeva asemel olla 7 päeva.

Pädev asutus võib siiski lubada viia alapunktis ii nimetatud ettevõttesse tuua suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes vastavad alapunktides i ja ii sätestatud tingimustele ja

kes on pärit ettevõttest, kuhu ei ole toodud suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi 21 päeva jooksul enne alapunktis ii osutatud ettevõttesse transportimise kuupäeva (varustavast ettevõttest pärit sigade puhul võib 21 päeva pikkuse perioodi lühendada 7 päevani), või

kellelt kuni 10 päeva enne alapunktis ii nimetatud ettevõttesse transportimise kuupäeva võetud vereproovis ei olnud suu- ja sõrataudiviiruse antikehi või

kes on pärit ettevõttest, kus on tehtud seroloogiline uurimine vastavalt proovivõtuprotokollile, mis võimaldab 5 % haiguse levimust kindlaks teha 95 % usaldusväärsusega, ja kus selle uurimise tulemused olid negatiivsed;

iv)

loomad või kohapeal tapetud tehistingimustes peetud ulukite rümbad on transporditud kindlaksmääratud tapamajja ametliku kontrolli all olevates transpordivahendites, mida on enne alapunktis ii nimetatud ettevõttes laadimist puhastatud ja desinfitseeritud;

v)

loomad on tapetud vähem kui 24 tundi pärast tapamajja saabumist ja eraldi sellistest loomadest, kelle liha ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

d)

liha (kui III lisa 8. tulbas on lubav märge) on saadud ulukitelt, kes on tapetud piirkondades, kus vähemalt 90 päeva jooksul enne tapmiskuupäeva ei ole olnud suu- ja sõrataudi puhangut ning tapmine on toimunud vähemalt 20 km kaugusel III lisa 1., 2. ja 3. tulbas nimetamata piirkondadest;

e)

punktides c ja d nimetatud liha peab lisaks vastama järgmistele tingimustele:

i)

Küprose pädev veterinaarasutus võib sellise liha lähetamist lubada ainult juhul, kui

punkti c alapunktis iv nimetatud loomad on transporditud ettevõttesse ilma, et nad oleksid kokku puutunud ettevõtetega, mis asuvad II lisa 1., 2. ja 3. tulbas nimetamata piirkondades, ning

ettevõte ei asu ohustatud tsoonis;

ii)

värske liha on alati selgelt märgistatud ning seda käideldakse, hoitakse ja veetakse eraldi lihast, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

iii)

ametliku veterinaararsti teostatud tapajärgne kontroll ei ole tuvastanud lähetavas ettevõttes või tehistingimustes peetavate ulukite kohapeal tapmise puhul punkti c alapunktis ii nimetatud ettevõttes või ulukite puhul ulukite töötlemisettevõttes suu- ja sõrataudi kliinilisi tunnuseid või tapajärgseid tõendeid;

iv)

liha on hoitud punkti e alapunktis iii nimetatud ettevõttes vähemalt 24 tundi pärast punktides c ja d nimetatud loomade tapajärgset kontrolli,

v)

liha edasine ettevalmistamine väljaviimiseks I lisas nimetatud piirkondadest peatatakse:

juhul kui punkti e alapunktis iii osutatud ettevõtetes on diagnoositud suu- ja sõrataud, siis ajani, mil kõik ettevõttes olevad loomad on tapetud ning kogu liha ja surnud loomad on kõrvaldatud ja selliste ettevõtete täielikust puhastamisest ja desinfitseerimisest ametliku veterinaararsti järelevalve all on möödunud vähemalt 24 tundi; ning

juhul kui samas ettevõttes tapetakse suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes on pärit I lisas loetletud piirkonnas asuvast ettevõttest, mille puhul ei ole täidetud lõike 4 punktis c või d sätestatud tingimused, siis ajani, mil kõik sellised loomad on tapetud ning ettevõte on ametliku veterinaararsti järelevalve all täielikult puhastatud ja desinfitseeritud;

vi)

veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu ettevõtetest, kelle ta on punktide c, d ja e kohaldamise eesmärgil heaks kiitnud.

5.   Lõigetes 3 ja 4 sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuse järelevalve all.

6.   Lõikes 2 nimetatud keeldu ei kohaldata väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi peetud selliste loomade värske liha suhtes, keda transporditakse erandina artikli 1 lõigetest 2 ja 3 otse ja ametliku järelevalve all ilma kokkupuuteta I lisas loetletud piirkondades asuvate ettevõtetega I lisas loetletud piirkonnas väljaspool ohustatud tsooni asuvasse tapamajja koheseks tapmiseks, tingimusel, et sellist värsket liha võib turule viia üksnes I ja II lisas loetletud piirkondades ja ainult siis, kui see vastab järgmistele tingimustele:

a)

selline liha on märgistatud vastavalt direktiivi 2002/99/EÜ artikli 4 lõike 1 teisele lõigule või vastavalt käesoleva otsuse IV lisale;

b)

tapamaja

i)

tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

ii)

peatab liha edasise ettevalmistamise väljaviimiseks I lisas nimetatud piirkondadest, juhul kui samas tapamajas tapetakse suu- ja sõrataudile vastuvõtlikke loomi, kes on pärit I lisas loetletud piirkondades asuvatest tapamajadest, kuni kõik sellised loomad on tapetud ning ettevõte on ametliku veterinaararsti järelevalve all täielikult puhastatud ja desinfitseeritud;

c)

värske liha on selgelt märgistatud ning seda transporditakse ja hoitakse eraldi lihast, mida tohib saata väljapoole Küprose territooriumi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

7.   Lõikes 2 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvate lihalõikusettevõtete suhtes, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

samal päeval käideldakse nimetatud lihalõikusettevõttes ainult lõike 4 punktis b kirjeldatud värsket liha. Alati pärast sellise liha töötlemist, mis ei vasta nimetatud nõudele, toimub puhastamine ja desinfitseerimine;

b)

selline liha kannab tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile;

c)

lihalõikusettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

d)

värske liha on selgelt märgistatud ning seda transporditakse ja hoitakse eraldi lihast, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

8.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud lihatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Liha vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

Artikkel 3

Lihatooted

1.   Küpros ei saada mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste lihast saadud lihatooteid, sealhulgas töödeldud magusid, põisi ja sooli (edaspidi „lihatooted”), mis on pärit I lisas loetletud piirkondadest või valmistatud neist piirkondadest pärit loomade lihast.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata lihatoodete, sealhulgas töödeldud magude, põite ja soolte suhtes, mis kannavad tervisemärki vastavalt määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa I jaotise III peatükile, tingimusel et lihatooted:

a)

on selgelt märgistatud ning neid on alates valmistamisest transporditud ja hoitud eraldi lihatoodetest, mida käesoleva otsuse sätete kohaselt ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi;

b)

vastavad ühele järgmistest tingimustest:

i)

nad on valmistatud artikli 2 lõike 4 punktis b kirjeldatud lihast või

ii)

nad on läbinud vähemalt ühe direktiivi 2002/99/EÜ III lisa 1. osas sätestatud töötlemise suu- ja sõrataudi viiruse kõrvaldamiseks.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

3.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud lihatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Lihatooted, sealhulgas töödeldud maod, põied ja sooled vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 on lihatoodete puhul, mis vastavad lõikes 2 sätestatud tingimustele ja mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi („Ohuanalüüs ja kriitilised kontrollpunktid”) ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite järgimine ja registreerimine, piisav, kui lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunktis ii sätestatud töötlemisele esitatavate nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

5.   Erandina artiklist 3 on lõike 2 esimese lõigu punkti b alapunkti ii kohaselt pika säilivusaja tagamiseks hermeetiliselt suletud konteineris kuumtöödeldud lihatoodete puhul piisav, kui nendega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 4

Piim

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale inimtoiduks ega muuks otstarbeks ettenähtud piima.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata piima suhtes, mis on saadud I lisas loetletud piirkondades peetud loomadelt ja mida on töödeldud kooskõlas:

a)

direktiivi 2003/85/EÜ IX lisa A osaga, kui piim on ettenähtud inimtoiduks; või

b)

direktiivi 2003/85/EÜ IX lisa B osaga, kui piim ei ole ette nähtud inimtoiduks või on ette nähtud söötmiseks suu- ja sõrataudile vastuvõtlikele loomadele.

3.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvates ettevõtetes töödeldud piima suhtes järgmistel tingimustel:

a)

kogu ettevõttes kasutatav piim peab vastama lõikes 2 nimetatud tingimustele või olema saadud väljaspool I lisas nimetatud piirkondi peetavatelt ja lüpstavatelt loomadelt;

b)

ettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

c)

piim peab olema selgelt märgistatud ning seda tuleb transportida ja hoida eraldi piimast ja piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas nimetatud piirkondi;

d)

väljaspool I lisas loetletud piirkondi asuvatest ettevõtetest pärit toorpiima transport I lisas loetletud piirkondades asuvatesse ettevõtetesse toimub veokites, mida on eelnevalt puhastatud ja desinfitseeritud ja mis ei ole pärast seda kokku puutunud I lisas nimetatud piirkondades asuvate ettevõtetega, kus peetakse suu-ja sõrataudile vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvaid loomi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev veterinaarasutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

4.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud piimal peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Piim vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

5.   Erandina lõikest 4 on lõikes 2 sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite täitmine ja registreerimine, piisav, kui nende nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

6.   Erandina lõikest 4 on lõike 2 punktides a ja b sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on pika säilivusaja tagamiseks kuumtöödeldud hermeetiliselt suletud konteineris, piisav, kui sellega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 5

Piimatooted

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale inimtoiduks ega muuks otstarbeks ettenähtud piimatooteid.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata piimatoodete suhtes, mis:

a)

on toodetud enne 15. septembrit 2007 või

b)

on valmistatud artikli 4 lõikele 2 või 3 vastavast piimast või

c)

on ette nähtud ekspordiks kolmandatesse riikidesse, kus imporditingimused lubavad töödelda selliseid tooteid muul kui artikli 4 lõikes 2 sätestatud viisil, millega tagatakse suu-ja sõrataudi viiruse inaktiveerimine.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa IX jaotise II peatüki kohaldamist ei kohaldata lõikes 1 sätestatud keeldu järgmiste inimtoiduks ettenähtud piimatoodete suhtes:

a)

piimatooted, mis on toodetud piimast, mille pH on väiksem kui 7,0 ja mida on kuumtöödeldud temperatuuril vähemalt 72 °C vähemalt 15 sekundi jooksul, võttes arvesse, et sellist töötlemist ei ole vaja valmistoodete puhul, mille koostisosad vastavad käesoleva otsuse artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tervishoiunõuetele;

b)

piimatooted, mis on valmistatud selliste veiste, lammaste või kitsede piimast, kes on viibinud vähemalt 30 päeva I lisas loetletud piirkonnas asuvas ettevõttes, millest vähemalt 10 km raadiuses ei ole täheldatud suu-ja sõrataudi puhanguid 30 päeva jooksul enne toorpiima tootmist, kusjuures piimal on lastud laagerduda vähemalt 90 päeva tingimustes, kus kogu aine pH-taset on alandatud alla 6,0 ning koorikut on vahetult enne toote pakendamist või pakkimist töödeldud 0,2 %-lise sidrunhappega.

4.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata I lisas loetletud piirkondades asuvatest ettevõtetest pärit piimatoodete suhtes järgmistel tingimustel:

a)

kogu ettevõttes kasutatud piim vastab artikli 4 lõike 2 tingimustele või pärineb väljaspool I lisas nimetatud piirkondi peetud loomadelt;

b)

kõik valmistootes kasutatud piimatooted vastavad lõike 2 punktides a ja b või lõikes 3 nimetatud tingimustele või on valmistatud I lisas loetletud piirkonnast väljaspool peetud loomade piimast;

c)

ettevõtte tegevus toimub range veterinaarkontrolli all;

d)

piimatooted on selgelt märgistatud ning neid transporditakse ja hoitakse eraldi piimast ja piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas loetletud piirkondi.

Esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmist kontrollib pädev asutus veterinaarkeskasutuste järelevalve all.

Veterinaarkeskasutus edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest asutustest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

5.   Lõikes 1 osutatud keeldu ei kohaldata piimatoodete suhtes, mida töödeldakse väljaspool I lisas loetletud piirkondi asuvas ettevõttes, kasutades enne 15. septembrit 2007 saadud piima, kui piimatooted on selgelt märgistatud ning neid transporditakse ja hoitakse eraldi piimatoodetest, mida ei tohi saata väljapoole neid piirkondi.

6.   Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetud piimatoodetel peab olema kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Piimatooted vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”

7.   Erandina lõikest 6 on lõike 2 punktides a ja b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastava piima puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse töötlemisstandardite täitmine ja registreerimine, piisav, kui nende nõuete täitmist on kinnitatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis, mis on saadetisega kaasas.

8.   Erandina lõikest 6 on lõike 2 punktides a ja b ning lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele vastavate piimatoodete puhul, mida on pika säilivusaja tagamiseks kuumtöödeldud hermeetiliselt suletud konteineris, piisav, kui nendega on kaasas kuumtöötlemist kinnitav saatedokument.

Artikkel 6

Sperma, munarakud ja embrüod

1.   Küpros ei saada I ja II lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade, ja muude sõraliste spermat, munarakke ega embrüoid (edaspidi „sperma, munarakud ja embrüod”).

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a)

enne 15. septembrit 2007 toodetud sperma, munarakkude ja embrüote suhtes;

b)

veiste külmutatud sperma ja embrüote, sigade külmutatud sperma ning lammaste ja kitsede külmutatud sperma ja embrüote suhtes, mis on Küprosele imporditud direktiividega 88/407/EMÜ, 89/556/EMÜ, 90/429/EMÜ või 92/65/EMÜ kehtestatud tingimuste alusel ning mida pärast nende Küprosele toomist on hoiustatud ja transporditud eraldi spermast, munarakkudest ja embrüotest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata;

c)

külmutatud sperma ja embrüote suhtes, mis on saadud veistelt, sigadelt, lammastelt või kitsedelt, keda on vähemalt 90 päeva jooksul enne kogumispäeva ja kogumise ajal peetud väljaspool I ja II lisas loetletud piirkondi, ja

i)

mida on säilitatud heakskiidetud tingimustes vähemalt 30 päeva enne lähetamist ning

ii)

mis on kogutud doonorloomadelt, kes on keskustes või ettevõtetes, kus suu- ja sõrataudi ei ole esinenud vähemalt kolm kuud enne ja 30 päeva pärast sperma või embrüote kogumist ja mille ümber vähemalt 10 km raadiuses ei ole olnud suu- ja sõrataudipuhangut vähemalt 30 päeva jooksul enne kogumiskuupäeva.

Enne lõikes a, b või c osutatud sperma või embrüote väljasaatmist esitab veterinaarkeskasutus teistele liikmesriikidele ja komisjonile loetelu nendest keskustest ja töörühmadest, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

3.   Direktiiviga 88/407/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis peab olema kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud veisespermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud veisesperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Direktiiviga 90/429/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis peab olema kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud seaspermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud seasperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

5.   Direktiiviga 89/556/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetavate veiseembrüotega, peab olema järgmine märge:

„Veiseembrüod vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

6.   Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetava külmutatud lamba- või kitsespermaga, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud lamba-/kitsesperma vastab komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

7.   Direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud veterinaarsertifikaadil, mis on kaasas Küproselt teistesse liikmesriikidesse saadetavate külmutatud lamba- või kitseembrüotega, peab olema järgmine märge:

„Külmutatud lamba-/kitseembrüod vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

Artikkel 7

Toornahad

1.   Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste nahku (edaspidi „toornahad”).

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata toornahkade suhtes, mis:

a)

on toodetud Küprosel enne 15. septembrit 2007 või

b)

vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 2 alapunkti c või d nõuetele või

c)

on toodetud väljaspool I lisas loetletud piirkondi vastavalt määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud tingimustele ning on pärast Küprosele toomist säilitatud ja transporditud eraldi toornahkadest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata.

Töödeldud toornahad peavad olema eraldatud töötlemata toornahkadest.

3.   Küpros tagab, et teistesse liikmesriikidesse saatmise korral on toornahkadega kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Toornahad vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 piisab selliste toornahkade puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 1 alapunktide b–e nõuetele, saatedokumendist, mis tõendab vastavust nimetatud nõuetele.

5.   Erandina lõikest 3 piisab selliste toornahkade puhul, mis vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VI peatüki A osa punkti 2 alapunkti c või d nõuetele, sellest, et kõnealustele nõuetele vastavust on tõendatud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis.

Artikkel 8

Muud loomsed saadused

1.   Küpros ei saada mujale artiklites 2–7 nimetamata veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt ja muudelt sõralistelt saadud loomseid saadusi, mis on toodetud pärast 15. septembrit 2007 ning pärit I lisas loetletud piirkondadest või on saadud I lisas loetletud piirkondadest pärit loomadelt.

Küpros ei saada I lisas loetletud piirkondadest mujale veiste, lammaste, kitsede, sigade ega muude sõraliste sõnnikut ja virtsa.

2.   Lõike 1 esimeses lõigus sätestatud keeldu ei kohaldata:

a)

loomsete toodete suhtes, mida:

i)

on kuumtöödeldud

hermeetiliselt suletud mahutites Fo väärtusega 3,00 või üle selle või

nii, et selle käigus saavutatakse sisetemperatuur vähemalt 70 °C; või

ii)

mis on toodetud väljaspool I lisas loetletud piirkondi vastavalt määruses (EÜ) nr 1774/2002 sätestatud tingimustele ning mida pärast Küprosele toomist on säilitatud ja transporditud eraldi loomsetest saadustest, mida ei tohi lõike 1 kohaselt mujale saata;

b)

määruse (EÜ) nr 1774/2002 I lisa punktides 4 ja 5 määratletud vere ja veretoodete suhtes, mida on töödeldud vähemalt ühel määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IV peatüki A osa 3 punkti alapunkti a alapunktis ii ettenähtud viisil, millele on järgnenud tõhususe kontroll, või mis on imporditud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa IV peatüki A osaga;

c)

seapeki ja sulatatud rasva suhtes, mida on kuumtöödeldud määruse (EÜ) nr 1774/2002 VII lisa IV peatüki B osa punkti 2 alapunkti d alapunktis iv ettenähtud viisil;

d)

loomasoolte suhtes, mis vastavad direktiivi 92/118/EMÜ I lisa 2. peatüki A osa tingimustele ja mida on puhastatud, kaabitud ning siis kas soolatud, pleegitatud või kuivatatud ning seejärel on võetud meetmed soolte teisese saastumise vältimiseks;

e)

lambavilla, mäletsejaliste karvade ja seaharjaste suhtes, mis on vabrikus pestud või mis on saadud parkimisel, ning töötlemata lambavilla, mäletsejaliste karvade ja seaharjaste suhtes, mis on kindlalt suletud pakendisse ja kuivad;

f)

lemmikloomatoidu suhtes, mis vastab määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa II peatüki B osa punktide 2, 3 ja 4 nõuetele;

g)

liittoodete suhtes, mida ei tule edasi töödelda ja mis sisaldavad loomset päritolu tooteid, võttes arvesse, et töötlemine ei ole vajalik lõpptoodete puhul, mille koostisosad vastavad käesolevas otsuses sätestatud asjaomastele loomatervishoiunõuetele;

h)

jahitrofeede suhtes määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VII peatüki A osa punkti 1, 3 või 4 kohaselt;

i)

in vitro diagnostikaks või laboratoorseteks reagentideks ettenähtud pakendatud loomsete saaduste suhtes;

j)

direktiivis 2001/83/EÜ määratletud ravimite suhtes, direktiivi 93/42/EMÜ artikli 1 lõike 5 punktis g nimetatud meditsiiniseadmete suhtes, mille valmistamisel on kasutatud eluvõimetuks muudetud loomset kude, direktiivis 2001/82/EÜ määratletud veterinaarravimite ja direktiivis 2001/20/EÜ määratletud uuritavate ravimite suhtes.

3.   Küpros tagab, et teistesse liikmesriikidesse saatmise korral on lõikes 2 nimetatud loomsete saadustega kaasas ametlik sertifikaat järgmise märkega:

„Loomsed saadused vastavad komisjoni 6. novembri 2007. aasta otsusele 2007/718/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Küprosel”.

4.   Erandina lõikest 3 piisab käesoleva artikli lõike 2 punktides a–d ja f nimetatud toodete puhul sellest, kui töötlemise tingimustele vastavust on ühenduse asjaomaste õigusaktide kohaselt nõutavas artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendis.

5.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktis e nimetatud toodete puhul sellest, kui nendega on kaasas saatedokument, milles on märgitud kas pesemine vabrikus või parkimine või vastavus määruse (EÜ) nr 1774/2002 VIII lisa VIII peatüki A osa punktides 1 ja 4 sätestatud tingimustele.

6.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktis g nimetatud toodete puhul, mida on töödeldud ettevõttes, kus kasutakse HACCP-süsteemi ja kontrollitavat standardset töökorda, millega tagatakse eeltöödeldud koostisainete vastavus käesolevas otsuses sätestatud asjaomastele loomatervishoiu nõuetele, sellest, kui see on märgitud artikli 9 lõike 1 kohaselt kinnitatud saatedokumendile, mis on saadetisega kaasas.

7.   Erandina lõikest 3 piisab lõike 2 punktides i ja j nimetatud toodete puhul sellest, kui nendega on kaasas saatedokument, milles on märgitud, et tooted on mõeldud in vitro diagnostikaks, laboratoorseteks reagentideks, ravimiteks või meditsiiniseadmeteks, tingimusel, et need tooted on selgelt märgistatud kui „üksnes in vitro diagnostikaks”, „üksnes laboratoorseks kasutamiseks”, „ravimid” või „meditsiiniseadmed”.

8.   Erandina lõikest 3 piisab liittoodete puhul, mis vastavad komisjoni otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, sellest, kui neile on lisatud saatedokument järgmise märkega:

„Käesolevad liittooted on ümbritseval temperatuuril pika säilimisajaga või valmistamise käigus kindlasti täielikult läbi keedetud või kuumtöödeldud, nii et kogu tooraine on denatureerunud”.

Artikkel 9

Sertifikaat

1.   Kui viidatakse käesolevale lõikele, peavad Küprose pädevad ametiasutused tagama, et ühenduse õigusaktide kohaselt ühendusesiseseks kaubanduseks nõutava saatedokumendi kinnituseks oleks lisatud ametliku sertifikaadi koopia, milles on märgitud, et:

a)

asjaomased tooted on toodetud

i)

tootmisprotsessis, mida on kontrollitud ning mis on leitud olevat vastavuses ühenduse loomatervishoiualaste õigusaktide asjaomaste nõuetega ning sobiv suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimiseks, või

ii)

eeltöödeldud materjalidest, mis olid asjakohaselt sertifitseeritud; ning

b)

on kehtestatud abinõud, et pärast töötlemist vältida võimalikku teisest saastumist suu- ja sõrataudi viirusega.

Selline tootmisprotsessi kinnitav sertifikaat peab sisaldama viidet käesolevale otsusele; see kehtib 30 päeva ning sisaldab kehtivusaja lõppkuupäeva; seda saab pärast ettevõtte kontrollimist pikendada.

2.   Küprose pädevad asutused võivad lubada jaemüügiks lõpptarbijale loomsete saaduste kombineeritud tootepartiisid, mis ei sisalda värsket liha, hakkliha, lihamassi ja lihavalmistisi; iga partii peab vastama käesoleva otsusega kehtestatud tingimustele ning sellega peab olema kaasas saatedokument, mida kinnitab ametlik veterinaarsertifikaat, mis tõendab, et:

a)

saadetise lähtekohas on olemas süsteem, mis tagab üksnes selliste toodete tarnimise, mille puhul on olemas dokumenteeritud tõendid nende vastavuse kohta käesolevale otsusele, ning

b)

punktis a osutatud süsteemi kontrollimine on andnud rahuldava tulemuse.

Selline jälgitavussüsteemi kinnitus sisaldab viidet käesolevale otsusele; see kehtib 30 päeva ning sisaldab kehtivusaja lõppkuupäeva; seda võib pikendada ainult pärast seda, kui asutuse kontrollimisel on saadud rahuldavad tulemused.

Küprose pädevad asutused edastavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile nende asutuste loetelu, kes on käesoleva lõike kohaldamise eesmärgil heaks kiidetud.

Artikkel 10

Puhastamine ja desinfitseerimine

1.   Küpros tagab, et I ja II lisas loetletud piirkondades elusloomade transportimiseks kasutatud sõidukid puhastatakse ja desinfitseeritakse peale iga toimingut ning et puhastamine ja desinfitseerimine registreeritakse vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artikli 12 lõike 2 punktile d.

2.   Küpros tagab, et Küprose lähtesadamate käitajad tagavad Küproselt lahkuvate maanteesõidukite rehvide töötlemise desinfektsioonivahendiga.

Artikkel 11

Teatavad tooted, mille suhtes tehakse erand

Artiklites 3, 4, 5 ja 8 sätestatud piiranguid ei kohaldata neis artiklites osutatud loomsete toodete saatmise suhtes I lisas loetletud piirkondadest, kui need tooted:

a)

ei ole toodetud Küprosel ja on jäänud originaalpakendisse, millel on märge toodete päritoluriigi kohta, või

b)

on toodetud I lisas loetletud piirkonnas asuvas heakskiidetud ettevõttes eeltöödeldud toodetest, mis ei pärine nendest piirkondadest ning

i)

mida on Küprose territooriumile saabumisest saadik transporditud, hoitud ja töödeldud eraldi nendest toodetest, mida ei tohi saata väljapoole I lisas nimetatud piirkondi,

ii)

nendega on kaasas käesoleva otsusega nõutud saatedokument või ametlik sertifikaat.

Artikkel 12

Status quo

1.   Ilma et see piiraks Küprose poolt direktiivi 2003/85/EÜ artikli 7 lõike 3 alusel võetavate meetmete kohaldamist, kehtestab Küpros ajutise veiste, sigade, lammaste ja kitsede ning hobuslaste liikumiskeelu, mis kehtib 12. novembrini 2007.

2.   Erandina lõikes 1 nimetatud liikumiskeelust võivad pädevad asutused lubada järgmist loomade liikumist:

a)

veiste, sigade, lammaste ja kitsede liikumine, tingimusel, et:

i)

kõik päritoluettevõtte vastuvõtlikud loomad on läbinud kliinilise kontrolli rahuldavate tulemustega ning

ii)

loomi veetakse otse tapamajja koheseks tapmiseks;

b)

hobuste liikumine, tingimusel, et neid veetakse direktiivi 2003/85/EÜ VI lisa punkti 2 kohaselt.

Artikkel 13

Meetmed, mida peavad võtma muud liikmesriigid peale Küprose

1.   Muud liikmesriigid peale Küprose tagavad, et suu-ja sõrataudile vastuvõtlikesse liikidesse kuuluvaid elusloomi ei saadeta I lisas loetletud piirkondadesse.

2.   Ilma et see piiraks nõukogu otsuse 90/424/EMÜ artikli 6 kohaldamist ja liikmesriikides juba võetud meetmeid, võtavad muud liikmesriigid peale Küprose nakkusele vastuvõtlike loomade suhtes, kes on Küproselt saadetud pärast 15. septembrit 2007, asjakohased ettevaatusabinõud, sh isolatsioon ja kliinilised uuringud, millele lisaks toimuvad vajadusel laborikatsed, et avastada või välistada suu- ja sõrataudi viirusega nakatumine, ja vajadusel ka direktiivi 2003/85/EÜ artiklis 4 osutatud meetmed.

Artikkel 14

Liikmesriikidevaheline koostöö

Liikmesriigid teevad koostööd I lisas loetletud piirkondadest tulevate reisijate isikliku pagasi kontrollimisel ja teavituskampaaniates, mis korraldatakse selleks, et vältida loomset päritolu toodete sissetoomist teiste liikmesriikide (v.a Küpros) territooriumile.

Artikkel 15

Rakendamine

Liikmesriigid muudavad oma meetmeid, mida nad kohaldavad kaubanduse suhtes, et viia need kooskõlla käesoleva otsusega. Liikmesriigid teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 16

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. detsembrini 2007.

Artikkel 17

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33; parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(4)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(5)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ.

(6)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(7)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 55; parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 22. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(8)  ELT L 139, 30.4.2004, lk 206, parandatud versioon ELT L 226, 25.6.2004, lk 83. Määrust on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1791/2006.

(9)  ELT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(10)  EÜT L 104, 13.4.2001, lk 6. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/49/EÜ (EÜT L 21, 24.1.2002, lk 30).

(11)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.3.2004, lk 60).

(12)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 829/2007 (ELT L 191, 21.7.2007, lk 1).

(13)  EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/16/EÜ (ELT L 11, 17.1.2006, lk 21).

(14)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(15)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(16)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 19.

(17)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/28/EÜ (ELT L 136, 30.4.2004, lk 58).

(18)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1901/2006 (ELT L 378, 27.12.2006, lk 1).

(19)  EÜT L 121, 1.5.2001, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1901/2006.

(20)  ELT L 116, 4.5.2007, lk 9.


I LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

Küpros


II LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

Küpros


III LISA

Järgmised piirkonnad Küprosel:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPP

ADNS

Haldusüksus

V

L/K

S

TU

LU

 

ADNS

=

loomahaigustest teatamise süsteemi (ADNS) kood (otsus 2005/176/EÜ)

V

=

veiseliha

L/K

=

lamba- ja kitseliha

S

=

sealiha

TU

=

suu- ja sõrataudile vastuvõtlikud tehistingimustes peetavad ulukid

LU

=

suu- ja sõrataudile vastuvõtlikud looduses elavad ulukid


IV LISA

Artikli 2 lõikes 3 osutatud tervisemärk

Mõõtmed:

 

CY = 7 mm

 

Ettevõtte nr = 10 mm

 

Ringi välisdiameeter = 50 mm

 

Ringjoone jämedus = 3 mm

Image


7.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 289/59


KOMISJONI OTSUS,

6. november 2007,

millega määratakse kindlaks liikmesriikide eraldiste suunav jaotus teatava arvu hektarite jaoks 2007/2008. veiniaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 5293 all)

(Ainult bulgaaria-, hispaania-, itaalia-, kreeka-, malta-, portugali-, prantsuse-, rumeenia-, saksa-, slovaki-, sloveeni-, tšehhi- ja ungarikeelne tekst on autentsed)

(2007/719/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja muutmise eeskirjad on sätestatud määruses (EÜ) nr 1493/1999 ja komisjoni 31. mai 2000. aasta määruses (EÜ) nr 1227/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tootmisvõimsuse puhul. (2)

(2)

Finantsplaneerimise ning määruses (EÜ) nr 1227/2000 sätestatud ümberkorraldamise ja muutmise kava rahastamises osalemise üksikasjalike eeskirjadega nähakse ette, et viited teatavale eelarveaastale on viited liikmesriikide poolt 16. oktoobrist kuni järgmise aasta 15. oktoobrini tehtud tegelikele maksetele.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõikele 3 võetakse raha jaotamisel liikmesriikide vahel asjakohaselt arvesse ühenduse viinamarjakasvatusala suhtelist suurust kõnealuses liikmesriigis.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõike 4 rakendamiseks tuleb raha eraldada teatava arvu hektarite eest.

(5)

Vastavalt komisjoni 17. augusti 2007. aasta määruse (EÜ) nr 968/2007 (3) (milles käsitletakse ühenduse toetust nõukogu määrusega (EÜ) nr 1493/1999 ette nähtud ümberkorraldus- ja muutmiskulude katmiseks 2007/2008. veiniaastal) artiklile 1 kohaldatakse piirkondade suhtes, mida võidakse rahastada ühtekuuluvuseesmärgi raames vastavalt nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (4) 2007/2008. veiniaastal, välja arvatud teatavad erandjuhud, määruse 1493/1999 artikli 13 lõiget 3. Seega võib ühenduse panus ümberkorraldus- ja üleminekukulude katmisse olla ühtekuuluvuseesmärgi alla kuuluvates piirkondades kõrgem.

(6)

Arvesse tuleb võtta viinamarjakasvatajate saamata jäänud tulude hüvitamist ajal, kui viinamarjaistandus ei anna veel toodangut.

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1227/2000 artikli 17 lõikele 5 tuleb juhul, kui liikmesriigi teatava eelarveaasta tegelikud kulud on alla 75 % suunava jaotuse summadest, vähendada järgnevaks eelarveaastaks arvestatavat kulu ja sellele vastavat üldpindala kolmandiku võrra selle määra ja kõnealuse eelarveaasta tegelike kulude vahest. Nimetatud sätet kohaldatakse 2007/2008. veiniaastal Saksamaa ja Kreeka suhtes, kelle kulutused 2007. eelarveaastal moodustavad 74 % suunava jaotuse summast, Luksemburgi suhtes, kelle kulutused 2007. eelarveaastal moodustavad 71 % suunava jaotuse summast, Malta suhtes, kelle kulutused 2007. eelarveaastal moodustavad 40 % suunava jaotuse summast, ning Slovakkia suhtes, kelle kulutused 2007. aastal moodustavad 27 % suunava jaotuse summast. Vastavalt komisjoni 1. augusti 2007. aasta määruse (EÜ) nr 922/2007 (millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1227/2000 seoses Bulgaariale ja Rumeeniale viinamarjaistanduste ümberkujundamiseks ja muutmiseks määratud rahaeraldisi käsitlevate üleminekusätetega) (5) artikli 1 lõikele 3 ei kohaldata kõnealust vähendamist 2007/2008. veiniaastal Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

(8)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 14 lõikele 2 kohandatakse esialgseid eraldusi tegelike kulude ja liikmesriikide esitatud prognoositud kulude alusel, arvestades kava eesmärki ja olemasolevaid vahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Asjaomaste liikmesriikide eraldiste suunav jaotus teatava arvu hektarite jaoks 2007/2008. veiniaastaks viinamarjaistanduste ümberkorraldamiseks ja muutmiseks nõukogu määruse (EÜ) nr 1493/1999 alusel on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Tšehhi Vabariigile, Saksamaa Liitvabariigile, Kreeka Vabariigile, Hispaania Kuningriigile, Prantsuse Vabariigile, Itaalia Vabariigile, Küprose Vabariigile, Luksemburgi Suurhertsogiriigile, Ungari Vabariigile, Malta Vabariigile, Austria Vabariigile, Portugali Vabariigile, Rumeeniale, Sloveenia Vabariigile ja Slovakkia Vabariigile.

Brüssel, 6. november 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL