ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 277

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
20. oktoober 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1223/2007, 19. oktoober 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1224/2007, 19. oktoober 2007, millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2008. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1225/2007, 19. oktoober 2007, küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. detsembrist 2007 kuni 29. veebruarini 2008

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1226/2007, 17. oktoober 2007, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1227/2007, 19. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1228/2007, 19. oktoober 2007, millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1229/2007, 19. oktoober 2007, millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1629/2004 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest

18

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/672/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 15. oktoober 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Austria liikme ametisse nimetamise kohta

22

 

 

2007/673/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 15. oktoober 2007, millega muudetakse nõukogu akti, millega võetakse vastu Europoli analüüsifailide suhtes kohaldatavad eeskirjad

23

 

 

Komisjon

 

 

2007/674/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. aprill 2007, riigiabi N 575/04 kohta, mida Prantsusmaa andis äriühingule Ernault, ning meetme C 32/05 (ex N 250/05) kohta mille suhtes kohaldati EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohast menetlust (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1405 all)  ( 1 )

25

 

 

2007/675/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 17. oktoober 2007, inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise kohta

29

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1222/2007 (millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95) parandus (ELT L 275, 19.10.2007)

33

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1223/2007,

19. oktoober 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. oktoobril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 19. oktoobri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1224/2007,

19. oktoober 2007,

millega kehtestatakse teatavate GATTi kvootide alusel 2008. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside jaotuskoefitsient

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 17. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1282/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta, (2) eriti selle artikli 25 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1022/2007 (3) avatakse määruse (EÜ) nr 1282/2006 artiklis 23 osutatud GATTi kvootide alusel 2008. aastal Ameerika Ühendriikidesse eksporditava juustu ekspordilitsentside väljaandmise menetlus.

(2)

Teatavate kvootide ja tooterühmade suhtes ületavad ajutised ekspordilitsentsid 2008. aastaks pakutavaid koguseid. Seepärast tuleks kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1282/2006 artikli 25 lõikega 1 ettenähtud jaotuskoefitsiendid.

(3)

Arvestades kõnealuste koefitsientide määramise menetlusele määruse (EÜ) nr 1022/2007 artikliga 4 ettenähtud rakendamistähtaega, tuleks käesolevat määrust kohaldada võimalikult kiiresti,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1022/2007 artikli 2 kohaselt esitatud ekspordilitsentside taotlused rahuldatakse vastavalt jaotuskoefitsiendi taotlustele, mis on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 234, 29.8.2006, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 7).

(3)  ELT L 230, 1.9.2007, lk 6.


LISA

Tooterühm vastavalt Ameerika Ühendriikide ühtlustatud tariifitabeli 4. peatüki lisamärkustele

Rühm ja kvoot

2008. aastal saadaolev kogus

(t)

Artikli 1 alusel ette nähtud jaotuskoefitsient

Märkus

Rühm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Konkreetselt sätestamata

16-Tokyo

908,877

0,1698184

16-Uruguay

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1283547

21

Itaaliapärane

21-Uruguay

2 025,000

0,0858779

22

Šveitsi või Emmentali juust, aukudeta

22-Tokyo

393,006

0,3294250

22-Uruguay

380,000

0,3877551

25

Šveitsi või Emmentali juust, aukudega

25-Tokyo

4 003,172

0,4166784

25-Uruguay

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1225/2007,

19. oktoober 2007,

küüslaugu impordilitsentside väljaandmise kohta alaperioodil 1. detsembrist 2007 kuni 29. veebruarini 2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 341/2007 (3) avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem.

(2)

Kogused, mille kohta on senised ja uued importijad 2007. aasta oktoobri viie esimese tööpäeva jooksul määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel esitanud A-litsentside taotlused, ületavad Hiinast, Argentina ja kõikidest kolmandatest riikidest, v.a Hiina ja Argentina pärinevatele toodetele ette nähtud koguseid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõikele 2 on seetõttu vaja kindlaks määrata, millises ulatuses võib vastavalt määruse (EÜ) nr 341/2007 artiklile 12 komisjonile 15. oktoobriks 2007 saadetud A-litsentside taotlusi rahuldada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 341/2007 artikli 10 lõike 1 alusel 2007. aasta oktoobri viie esimese tööpäeva jooksul esitatud ja 15. oktoobriks 2007 komisjonile saadetud A-impordilitsentside taotlused rahuldatakse taotletud koguste ulatuses, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas kehtestatud määra.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 90, 30.3.2007, lk 12.


LISA

Päritolu

Järjekorra-number

Jaotuskoefitsient

Argentina

Senised importijad

09.4104

50,233470 %

Uued importijad

09.4099

1,360814 %

Hiina

Senised importijad

09.4105

20,353575 %

Uued importijad

09.4100

0,658651 %

Muud kolmandad riigid

Senised importijad

09.4106

100 %

Uued importijad

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1226/2007,

17. oktoober 2007,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses, (1) viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1038/2007, (2) eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 artiklis 19 on sätestatud, et komisjon peab III lisas esitatud ühenduse asutuste nimekirja.

(2)

Bulgaaria on määranud ühenduse asutuse ning teatanud sellest komisjonile. Komisjon on jõudnud järeldusele, et on olemas piisav tõendusmaterjal, et nimetatud asutus suudab usaldusväärselt, õigeaegselt, tõhusalt ja nõuetekohaselt täita määruse (EÜ) nr 2368/2002 II, III ja V peatükis sätestatud ülesandeid.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2368/2002 artikli 22 kohaselt moodustatud komitee arvamusega.

(4)

Seepärast tuleks III lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2368/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Benita FERRERO-WALDNER


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 28.

(2)  ELT L 238, 11.9.2007, lk 23.


LISA

„III LISA

Liikmesriikide pädevate asutuste ja nende ülesannete nimekiri, millele viidatakse artiklites 2 ja 19

BELGIA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Telefon: (32-3) 206 94 70

Faks: (32-3) 206 94 90

E-post: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Belgias ainult järgmine asutus:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGAARIA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Telefon: (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faks: (359-2) 98 12 498

E-post: extfin@minfin.bg

TŠEHHI VABARIIK

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli ja tollikäitlust teostab Tšehhi Vabariigis ainult:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Telefon: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks: (420-2) 61 33 38 70

E-post: diamond@cs.mfcr.cz

SAKSAMAA

Määrusega (EÜ) nr 2368/2002 nõutavat töötlemata teemantide impordi- ja ekspordikontrolli (sh ühenduse sertifikaatide väljastamine) teostab Saksamaal ainult järgmine asutus:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Telefon: (49-6781) 56 27-0

Faks: (49-6781) 56 27-19

E-post: poststelle@zabir.bfinv.de

Käesoleva määruse artikli 5 lõike 3, artiklite 6, 9, 10, artikli 14 lõike 3 ning artiklite 15 ja 17 kohaldamisel, eelkõige seoses komisjonile aruandmise kohustusega tegutseb pädeva Saksamaa asutusena järgmine asutus:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Telefon: (49-6321) 89 43 49

Faks: (49-6321) 89 48 50

E-post: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMEENIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Telefon: (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faks: (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ÜHENDKUNINGRIIK

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Telefon: (44-207) 008 6903

Faks: (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk”


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1227/2007,

19. oktoober 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 712/2007 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud ja liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümisega ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 712/2007 (2) on välja kuulutatud alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul. Kõnealuse määruse I lisa kohaselt oli Ungari sekkumisametite valduses 27 502 tonni pehmet nisu.

(2)

Komisjoni 13. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1539/2006 (millega võetakse vastu 2007. aasta eelarvest liikmesriikidele vahendite eraldamise kava ühenduses enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks) (3) on muu hulgas kindlaks määratud sekkumisametite ladudest saada olevate toodete kogused liikide kaupa. Asjaomaste koguste hulka on arvatud määruse (EÜ) nr 1539/2006 III lisa punktis 9 osutatud ühendusesisese lubatud ülekandena 96 712 tonni pehmet nisu, mis on Ungari sekkumisametite valduses ja tuleb üle kanda Rumeeniale. Komisjoni 29. oktoobri 1992. aasta määruse (EÜ) nr 3149/92 (millega kehtestatakse ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimise üksikasjalikud eeskirjad) (4) artikli 3 lõike 2 teise lõiguga on nähtud ette, et kõik kogused, mida ei ole plaani täitmise aasta 30. septembriks sekkumisvarudest välja võetud, ei kuulu enam sellele liikmesriigile, kellele need loovutati vastava plaani alusel. Rumeenia ametiasutused teatasid 5. septembril 2007 komisjoni talitustele, et nad ei suuda kõnealusest tähtajast kinni pidada. Seepärast, võttes arvesse olukorda pehme nisu turul, tuleb tagasi nõuda 96 712 tonni pehmet nisu ja lisada see määrusega (EÜ) nr 712/2007 avatud pakkumismenetluse alusel müümiseks eraldatud koguste hulka.

(3)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 712/2007 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 712/2007 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 735/2007 (ELT L 169, 29.6.2007, lk 6).

(2)  ELT L 163, 23.6.2007, lk 7. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1046/2007 (ELT L 239, 12.9.2007, lk 65).

(3)  ELT L 283, 14.10.2006, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 937/2007 (ELT L 206, 7.8.2007, lk 5).

(4)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 50. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1127/2007 (ELT L 255, 29.9.2007, lk 18).


LISA

„I LISA

PAKKUMISMENETLUSTE LOETELU

Liikmesriik

Siseturul müümiseks eraldatud kogused

(tonnides)

Sekkumisamet

Nimi, aadress ja kontaktandmed

Pehme nisu

Oder

Mais

Rukis

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Faks: (32-2) 287 25 24

E-post: webmaster@birb.be

Veebileht: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Faks: (+359 2) 81 87 267

E-post: dfz@dfz.bg

Veebileht: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks: (420) 296 806 404

E-post: dagmar.hejrovska@szif.cz

Veebileht: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Faks: (45) 33 95 80 34

E-post: mij@dffe.dk ja pah@dffe.dk

Veebileht: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Faks 1: (49-228) 6845-3985

Faks 2: (49-228) 6845-3276

E-post: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Veebileht: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Veebileht: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Faks: 353 53 91 42843

Veebileht: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E.)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Faks: (30-210) 212 47 91

E-post: ax17u073@minagric.gr

Veebileht: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Faks: (34-91) 3474838

E-post: sgintervencion@fega.mapa.es

Veebileht: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Telefon: (33-1) 73 30 20 20

Faks: (33-1) 73 30 20 08

E-post:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Veebileht: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499558

Faks: (39) 0649499761

E-post: b.pennacchia@agea.gov.it

Veebileht: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Telefon: (371) 702 7893

Faks: (371) 702 7892

E-post: lad@lad.gov.lv

Veebileht: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Faks: (370-5) 268 5061

E-post: info@litfood.lt

Veebileht: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Faks: (352) 46 61 38

Teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Faks: (36) 1 219 89 05

E-post: ertekesites@mvh.gov.hu

Veebileht: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Faks: (31) 475 318939

E-post: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Veebileht: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-post: referat10@ama.gv.at

Veebileht: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Faks: (48) 22 661 78 26

E-post: cereals-intervention@arr.gov.pl

Veebileht: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faks:

(351) 21 384 61 70

E-post:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Veebileht: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Faks: + 40 21 3054803

Veebileht: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Faks: (386) 1 478 92 00

E-post: aktrp@gov.si

Veebileht: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 243 271

Faks: (421-2) 53 412 665

E-post: jvargova@apa.sk

Veebileht: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Telefon: +358 (0)20 772 007

Faks: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

E-post: markkinatukiosasto@mavi.fi

Veebileht: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Faks: (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Veebileht: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Faks: (44) 191 226 5824

E-post: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Veebileht: www.rpa.gov.uk

Märk „—” tähendab: selle teravilja sekkumisvarusid selles liikmesriigis ei ole.”


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1228/2007,

19. oktoober 2007,

millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 kehtestatud tasakaalustusmeetmetest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 1997. aasta määrust (EÜ) nr 2026/97 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1) eriti selle artikleid 14 ja 23,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Olemasolevad meetmed ja varasemad uurimised

(1)

Paralleelselt toimunud dumpinguvastase ja subsiidiumivastase menetluse järel kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 (2) (edaspidi „algne määrus”) lõplikud tasakaalustusmeetmed teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes äriühingule Graphite India Limited suuruses 15,7 %, äriühingule HEG Limited 7,0 % ja kõikidele muudele äriühingutele 15,7 %.

2.   Taotlus

(2)

15. jaanuaril 2007 sai komisjon algmääruse artikli 23 lõike 2 alusel taotluse uurida väidetavat kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest. Taotluse esitas Euroopa Söe- ja Grafiidiühendus (edaspidi „ECGA”) ühenduse tootjate nimel, kes toodavad teatavaid grafiitelektroodisüsteeme.

(3)

Taotlus sisaldas esmapilgul piisavaid tõendeid, millest ilmnes, et pärast seda, kui teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestati tasakaalustusmeetmed, oli kaubanduse struktuuris toimunud muutusi, mida näitab tehisgrafiidi impordi märkimisväärne kasv Indiast („uurimisalune toode”), samas kui teatavate grafiitelektroodisüsteemide import Indiast („vaatlusalune toode”) oli sama ajavahemiku jooksul oluliselt vähenenud.

(4)

Väidetava kehtivatest tollimaksudest kõrvalehoidmise uurimise taotluses väideti, et üks Indiast pärineva vaatlusaluse toote eksportiv tootja eksportis pärast tollimaksude kehtestamist uurimisalust toodet oma ühenduses asuvale seotud äriühingule. Kõnealune äriühing valmistas seejärel ühenduses uurimisalusest tootest vaatlusalust toodet.

(5)

Väideti, et eelnimetatud muutusteks ei ole piisavat põhjendust ega muud majanduslikku õigustust peale selle, et teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes on kehtestatud tasakaalustavad tollimaksud.

(6)

Lõpuks väitis taotluse esitaja, et olemasolevate vaatlusaluse toote suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmete parandav mõju on kvantiteedi osas ohtu sattunud ning et imporditavat toodet subsideeritakse endiselt.

3.   Algatamine

(7)

Komisjon algatas määrusega (EÜ) nr 217/2007 (3) (edaspidi „algatamismäärus”) uurimise väidetava kõrvalehoidmise kohta ning andis subsiidiumivastase algmääruse artikli 23 lõike 2 ja artikli 24 lõike 5 alusel tolliametitele korralduse registreerida alates 2. märtsist 2007 uurimisaluse toote – CN-koodi 3801 10 00 (Tarici kood 3801100010) alla kuuluvate Indiast pärinevate, 75 mm või suurema diameetriga tehisgrafiitvarraste – import.

4.   Uurimine

(8)

Komisjon teatas uurimise algatamisest India ametkondadele. India eksportivatele tootjatele ning taotluses nimetatud või eelmisest uurimisest komisjonile teadaolevatele ühenduse importijatele saadeti küsimustikud. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul.

(9)

Küsimustikule andis täielikud vastused kaks India eksportivat tootjat. Vastus saadi ka ühelt ühenduse importijalt.

(10)

Komisjon korraldas kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

Graphite India Limited, Durgapur ja Bangalore, India (GIL);

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Saksamaa (COVA).

5.   Uurimisperiood

(11)

Uurimisperiood kestis 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2006.

B.   UURIMISE TULEMUSED

1.   Üldkaalutlused/koostöö aste

(12)

Uurimises tegi koostööd kaks vaatlusaluse ja uurimisaluse toote tootjat. Kahe äriühingu esitatud teave sobis kokku olemasolevate andmetega uurimisaluse toote impordi kohta ning näitas, et kaks äriühingut – Graphite India Limited ja HEG Limited – olid uurimisperioodil ainsad uurimisaluse toote ühendusse eksportijad.

2.   Vaatlusalune toode ja samasugune toode

(13)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud tooted on Indiast pärinevad, CN-koodi ex 8545 11 00 (TARICi kood 8545110010) alla kuuluvad elektriahjudes kasutatavad grafiitelektroodid, mille näivtihedus on 1,65 g/cm3 või rohkem ja elektritakistus 6,0 μΩ.m või vähem, ning nimetatud elektroodide jaoks vajalikud niplid, mis kuuluvad CN-koodi ex 8545 90 90 (TARICi kood 8545909010) alla, olenemata sellest, kas neid imporditakse koos või eraldi (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(14)

Uurimisalune toode on Indiast pärit tehisgrafiitvardad diameetriga 75 mm või rohkem, mida tavaliselt deklareeritakse CN-koodi ex 3801 10 00 (TARICi kood 3801100010) all (edaspidi „uurimisalune toode”). Uurimisalune toode on vahesaadus, mida kasutatakse vaatlusaluse toote valmistamisel ja millel on viimati nimetatud toote põhilised tunnusjooned.

3.   Kaubandusstruktuuri muutus

(15)

Eurostati andmete kohaselt vähenes CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import Indiast 11 866 tonnilt 2004. aastal 3 244 tonnile aastal 2006. Sama ajavahemiku jooksul suurenes CN-koodi 3801 10 00 alla kuuluv import 1 348 tonnilt 2004. aastal 10 289 tonnile 2006. aastal.

(16)

Nagu on märgitud põhjenduses 3, tulenes kaubandusstruktuuri muutus väidetavalt valmis grafiitelektroodisüsteemide impordi asendumisest Indias toodetud tehisgrafiitvarraste impordiga.

(17)

Kontrollkäigul Saksamaal asuvasse seotud äriühingusse Graphite COVA ilmnes siiski, et osa Indiast pärit tehisgrafiitvarrastena deklareeritud impordi puhul oli tegelikult tegemist kaks korda kuumtöödeldud elektroodidega süsinikuvarraste kujul, mis ei olnud veel teinud läbi grafiidistamisprotsessi. Need kaks korda kuumtöödeldud elektroodid grafiidistati ja töödeldi Saksamaal ning müüdi seejärel edasi.

(18)

Taotleja kirjeldatud muutust kaubandusstruktuuris kinnitavad ka kättesaadavad andmed, kuivõrd näib, et CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import on osaliselt asendunud suurema impordiga CN-koodi 3801 10 00 all.

(19)

Viimatinimetatud suurenemine puudutas peamiselt süsinikvardaid, mis on ette nähtud 600 mm või suurema diameetriga elektroodide valmistamiseks, ning tehisgrafiitvardaid elektroodiniplite valmistamiseks, mida COVA importis oma Indias asuvalt emaettevõtjalt GIL.

(20)

HEG puhul leiti, et niisugust kaubandusstruktuuri muutust ei ole toimunud.

4.   Ebapiisav põhjendus või majanduslik õigustus

(21)

Komisjoni talitused uurisid, kas COVA omandamisel GILi poolt 2004. aasta ning sellele järgnenud kaubandusstruktuuri muutustel võiks olla, nagu on väidetud, muud majanduslikku õigustust peale 2004. aastal kehtestatud tollimaksu.

(22)

Eelkõige uuriti järgmisi aspekte:

COVA tootmistoimingute laad enne ja pärast GILi omandusse minekut;

GILi poolt COVAsse tehtud investeeringute summa ja üldine tegevusmaht elektroodide ja muude toodete osas;

COVAs suure diameetriga elektroodide ja niplite valmistamisel esinenud tehnilised ja varasemad kitsendused;

COVA tootmisvõimsuse kitsendused erinevates tootmisetappides;

erinevused kuludes, nt tööjõu-, energia- ja tootmise üldkulud erinevates tootmisetappides COVA ja GILi vahel, ning

tehnilised ja turunduseelised, mida pakub elektroodiniplite valmistamise lõpuleviimine Saksamaal võrreldes Indiaga.

(23)

Neid punkte uuriti nii Saksamaa kui ka India tootjate juures ning leiti, et:

on mitmeid tootmisvõimsuse ja tehniliste kitsendustega seotud põhjusi, mis selgitavad asjaolu, et COVA ei ole seni asunud tegelema niplite ja suure diameetriga elektroodide täistootmisega. Eelkõige ei ole COVA varem tootnud kõige suurema diameetriga elektroode, mida tavatseti tellida teistelt tootjatelt. Samuti valmistati elektroodinipleid tehases, mis enam kontserni ei kuulu. Seetõttu on loogiline, et COVA hangib praegu neid materjale oma emaühingult GILilt.

Tootmise kogukulude vahe Saksamaa ja India vahel ei ole eriti märkimisväärne ning väikese kulueelise, mida pakub kogu toote valmistamine Indias, kaaluvad üles muud eelised, näiteks see, et toote valmistamine viiakse lõpule Saksamaal ja seda müüakse COVA kaubanime all ning nii võidakse Saksamaal asuvast ettevõttest pakkuda müügiks täielikku kaubavalikut.

Väideti, et COVA ostmist GILi poolt ajendas üksnes meetmete kehtestamine. GIL on COVAsse teinud siiski niisuguses ulatuses investeeringuid, et on ebatõenäoline, et impordilt tasumisele kuuluvad võimalikud tollimaksud oleksid selliste investeeringute peamiseks õigustuseks.

(24)

Seetõttu jõuti järeldusele, et põhjenduses 3 osutatud kaubandusstruktuuri muutustel on muid majanduslikke põhjusi kui tollimaksu kehtestamine teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes.

C.   LÕPETAMINE

(25)

Arvestades põhjenduses 24 nimetatud järeldusi, on ilmselt asjakohane lõpetada käimasolev uurimine seoses meetmetest kõrvalehoidmisega. Algatamismäärusega kehtestatud teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste impordi registreerimine tuleks seetõttu katkestada ning kõnesolev määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

(26)

Huvitatud isikutele on teatatud olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille põhjal komisjon kavatseb uurimise lõpetada, ning neile on antud võimalus arvamust avaldada. Ei ole saadud ühtki märkust, mille tõttu oleks tulnud eespool esitatud järeldusi muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 217/2007 algatatud uurimine, mis käsitles võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmetest teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste importimise teel, lõpetatakse.

Artikkel 2

Toll peab katkestama määruse (EÜ) nr 217/2007 artikli 2 alusel kehtestatud impordi registreerimise.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 217/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 288, 21.10.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  ELT L 295, 18.9.2004, lk 4.

(3)  ELT L 62, 1.3.2007, lk 19.


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1229/2007,

19. oktoober 2007,

millega lõpetatakse uurimine, mis käsitleb võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1629/2004 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (edaspidi „algmäärus”), (1) eriti selle artikleid 9 ja 13,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Olemasolevad meetmed ja varasemad uurimised

(1)

Paralleelselt toimunud dumpinguvastase ja subsiidiumivastase menetluse järel kehtestas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1629/2004 (2) (edaspidi „algne määrus”) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu suuruses 0 % teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes. Samal ajal kehtestati sama impordi suhtes nõukogu määrusega (EÜ) nr 1628/2004 (3) tasakaalustavad tollimaksud vahemikus 7,0 % kuni 15,7 %.

2.   Taotlus

(2)

15. jaanuaril 2007 sai komisjon algmääruse artikli 13 lõike 3 alusel taotluse uurida väidetavat kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest. Taotluse esitas Euroopa Söe- ja Grafiidiühendus (edaspidi „ECGA”) ühenduse tootjate nimel, kes toodavad teatavaid grafiitelektroodisüsteeme.

(3)

Taotlus sisaldas esmapilgul piisavaid tõendeid, millest ilmnes, et pärast seda kui teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestati dumpinguvastased meetmed, oli kaubanduse struktuuris toimunud muutusi, mida näitab tehisgrafiidi impordi märkimisväärne kasv Indiast („uurimisalune toode”), samas kui teatavate grafiitelektroodisüsteemide import Indiast („vaatlusalune toode”) oli sama ajavahemiku jooksul oluliselt vähenenud.

(4)

Väidetava kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmise uurimise taotluses väideti, et üks Indiast pärineva vaatlusaluse toote eksportiv tootja eksportis pärast meetmete kehtestamist uurimisalust toodet oma ühenduses asuvale seotud äriühingule. Kõnealune äriühing valmistas seejärel ühenduses uurimisalusest tootest vaatlusalust toodet.

(5)

Väideti, et eelnimetatud muutusteks ei ole muud piisavat põhjendust ega majanduslikku õigustust peale selle, et teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes on kehtestatud dumpinguvastane tollimaks.

(6)

Lõpuks väitis taotluse esitaja, et olemasolevate vaatlusaluse toote suhtes kehtestatud dumpinguvastaste tollimaksude parandav mõju on kvantiteedi osas ohtu sattunud ning et varem vaatlusaluse toote suhtes kindlaks tehtud normaalväärtusega võrreldes toimub endiselt dumping.

3.   Algatamine

(7)

Komisjon algatas määrusega (EÜ) nr 216/2007 (4) (edaspidi „algatamismäärus”) uurimise väidetava kõrvalehoidmise kohta ning andis algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 alusel tolliametitele korralduse registreerida alates 2. märtsist 2007 uurimisaluse toote, CN-koodi 3801 10 00 (TARICi kood 3801100010) alla kuuluvate Indiast pärinevate, 75 mm või suurema diameetriga tehisgrafiitvarraste import.

4.   Uurimine

(8)

Komisjon teatas uurimise algatamisest India ametkondadele. India eksportivatele tootjatele ning taotluses nimetatud või eelmisest uurimisest komisjonile teadaolevatele ühenduse importijatele saadeti küsimustikud. Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul.

(9)

Küsimustikule andis täielikud vastused kaks India eksportivat tootjat. Vastus saadi ka ühelt ühenduse importijalt.

(10)

Komisjon korraldas kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

Graphite India Limited, Durgapur ja Bangalore, India (GIL);

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Saksamaa (COVA).

5.   Uurimisperiood

(11)

Uurimisperiood kestis 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2006.

B.   UURIMISE TULEMUSED

1.   Üldkaalutlused/koostöö aste

(12)

Uurimises tegi koostööd kaks vaatlusaluse ja uurimisaluse toote tootjat. Kahe äriühingu esitatud teave sobis kokku olemasolevate andmetega uurimisaluse toote impordi kohta ning näitas, et kaks äriühingut – Graphite India Limited ja HEG Limited – olid uurimisperioodil ainsad uurimisaluse toote ühendusse eksportijad.

2.   Vaatlusalune toode ja samasugune toode

(13)

Võimaliku kõrvalehoidmisega seotud tooted on Indiast pärinevad, CN-koodi ex 8545 11 00 (TARICi kood 8545110010) alla kuuluvad elektriahjudes kasutatavad grafiitelektroodid, mille näivtihedus on 1,65 g/cm3 või rohkem ja elektritakistus 6,0 μΩ.m või vähem, ning nimetatud elektroodide jaoks vajalikud niplid, mis kuuluvad CN-koodi ex 8545 90 90 (TARICi kood 8545909010) alla, olenemata sellest, kas neid imporditakse koos või eraldi (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(14)

Uurimisalune toode on Indiast pärit tehisgrafiitvardad diameetriga 75 mm või rohkem, mida tavaliselt deklareeritakse CN-koodi ex 3801 10 00 (TARICi kood 3801100010) all (edaspidi „uurimisalune toode”). Uurimisalune toode on vahesaadus, mida kasutatakse vaatlusaluse toote valmistamisel ja millel on viimati nimetatud toote põhilised tunnusjooned.

3.   Kaubandusstruktuuri muutus

(15)

Eurostati andmete kohaselt vähenes CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import Indiast 11 866 tonnilt 2004. aastal 3 244 tonnile aastal 2006. Sama ajavahemiku jooksul suurenes CN-koodi 3801 10 00 alla kuuluv import 1 348 tonnilt 2004. aastal 10 289 tonnile 2006. aastal.

(16)

Nagu on märgitud põhjenduses 3, tulenes kaubandusstruktuuri muutus väidetavalt valmis grafiitelektroodisüsteemide impordi asendumisest Indias toodetud tehisgrafiitvarraste impordiga.

(17)

Kontrollkäigul Saksamaal asuvasse seotud äriühingusse Graphite COVA ilmnes siiski, et osa Indiast pärit tehisgrafiitvarrastena deklareeritud impordi puhul oli tegelikult tegemist kaks korda kuumtöödeldud elektroodidega süsinikuvarraste kujul, mis ei olnud veel teinud läbi grafiidistamisprotsessi. Need kaks korda kuumtöödeldud elektroodid grafiidistati ja töödeldi Saksamaal ning müüdi seejärel edasi.

(18)

Taotleja kirjeldatud muutust kaubandusstruktuuris kinnitavad ka kättesaadavad andmed, kuivõrd näib, et CN-koodide 8545 11 00 ja 8545 90 90 alla kuuluv import on osaliselt asendunud suurema impordiga CN-koodi 3801 10 00 all.

(19)

Viimatinimetatud suurenemine puudutas peamiselt süsinikvardaid, mis on ette nähtud 600 mm või suurema diameetriga elektroodide valmistamiseks, ning tehisgrafiitvardaid elektroodiniplite valmistamiseks, mida COVA importis oma Indias asuvalt emaettevõtjalt GIL.

(20)

HEG puhul leiti, et niisugust kaubandusstruktuuri muutust ei ole toimunud.

4.   Ebapiisav põhjendus või majanduslik õigustus

(21)

Komisjoni talitused uurisid, kas COVA omandamisel GILi poolt 2004. aasta ning sellele järgnenud kaubandusstruktuuri muutustel võiks olla, nagu on väidetud, muud majanduslikku õigustust peale 2004. aastal kehtestatud tollimaksu.

(22)

Eelkõige uuriti järgmisi aspekte:

COVA tootmistoimingute laad enne ja pärast GILi omandusse minekut;

GILi poolt COVAsse tehtud investeeringute summa ja üldine tegevusmaht elektroodide ja muude toodete osas;

COVAs suure diameetriga elektroodide ja niplite valmistamisel esinenud tehnilised ja varasemad kitsendused;

COVA tootmisvõimsuse kitsendused erinevates tootmisetappides;

erinevused kuludes, nt tööjõu-, energia- ja tootmise üldkulud erinevates tootmisetappides COVA ja GILi vahel, ning

tehnilised ja turunduseelised, mida pakub elektroodiniplite valmistamise lõpuleviimine Saksamaal võrreldes Indiaga.

(23)

Neid punkte uuriti nii Saksamaa kui ka India tootjate juures ning leiti, et:

on mitmeid tootmisvõimsuse ja tehniliste kitsendustega seotud põhjusi, mis selgitavad asjaolu, et COVA ei ole seni asunud tegelema niplite ja suure diameetriga elektroodide täistootmisega. Eelkõige ei ole COVA varem tootnud kõige suurema diameetriga elektroode, mida tavatseti tellida teistelt tootjatelt. Samuti valmistati elektroodinipleid tehases, mis enam kontserni ei kuulu. Seetõttu on loogiline, et COVA hangib praegu neid materjale oma emaühingult GILilt.

Tootmise kogukulude vahe Saksamaa ja India vahel ei ole eriti märkimisväärne ning väikese kulueelise, mida pakub kogu toote valmistamine Indias, kaaluvad üles muud eelised, näiteks see, et toote valmistamine viiakse lõpule Saksamaal ja seda müüakse COVA kaubanime all ning nii võidakse Saksamaal asuvast ettevõttest pakkuda müügiks täielikku kaubavalikut.

Väideti, et COVA ostmist GILi poolt ajendas üksnes meetmete kehtestamine. GIL on COVAsse teinud siiski niisuguses ulatuses investeeringuid, et on ebatõenäoline, et impordilt tasumisele kuuluvad võimalikud tollimaksud oleksid selliste investeeringute peamiseks õigustuseks.

(24)

Seetõttu jõuti järeldusele, et põhjenduses 3 osutatud kaubandusstruktuuri muutustel on muid majanduslikke põhjusi kui tollimaksu kehtestamine teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide suhtes.

5.   Lisandväärtus

(25)

Ühenduses tehtavaid elektroodide ja niplite valmistamistoiminguid vaadeldi ka algmääruse artikli 13 lõike 2 punkti b sätete seisukohast.

(26)

Uurimine näitas, et Indiast imporditud osad moodustavad rohkem kui 60 % lõpptoote osade koguväärtusest, kuid samas moodustab viimaste valmistustoimingutega neile osadele lisatav väärtus rohkem kui 25 % vaatlusaluse toote tootmiskuludest. Seetõttu ei saa algmääruse artikli 13 lõike 2 punkti b alusel käsitleda juhtumit meetmetest kõrvalehoidmisena.

C.   LÕPETAMINE

(27)

Arvestades põhjendustes 24 ja 26 nimetatud järeldusi, on ilmselt asjakohane lõpetada käimasolev uurimine seoses meetmetest kõrvalehoidmisega. Algatamismäärusega kehtestatud teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste impordi registreerimine tuleks seetõttu katkestada ning kõnesolev määrus tuleks kehtetuks tunnistada.

(28)

Huvitatud isikutele on teatatud olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille põhjal komisjon kavatseb uurimise lõpetada, ning neile on antud võimalus arvamust avaldada. Ei ole saadud ühtki märkust, mille tõttu oleks tulnud eespool esitatud järeldusi muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusega (EÜ) nr 216/2007 algatatud uurimine, mis käsitles võimalikku kõrvalehoidmist teatavate Indiast pärit grafiitelektroodisüsteemide impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Indiast pärit tehisgrafiitvarraste importimise teel, lõpetatakse.

Artikkel 2

Toll peab katkestama määruse (EÜ) nr 216/2007 artikli 2 alusel kehtestatud impordi registreerimise.

Artikkel 3

Määrus (EÜ) nr 216/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2117/2005 (ELT L 340, 23.12.2005, lk 17).

(2)  ELT L 295, 18.9.2004, lk 10.

(3)  ELT L 295, 18.9.2004, lk 4.

(4)  ELT L 62, 1.3.2007, lk 16.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/22


NÕUKOGU OTSUS,

15. oktoober 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Austria liikme ametisse nimetamise kohta

(2007/672/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse Austria valitsuse esitatud kandidatuuri,

pärast Euroopa Komisjonilt arvamuse saamis

ning arvestades järgmist:

(1)

11. juuli 2006. aasta otsusega 2006/524/EÜ, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta (1) nimetas nõukogu ametisse selle komitee Austria liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010.

(2)

Nimetatud komitees on vabanenud Austria liikme koht seoses Hans KLETZMAYRI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Gerfried GRUBER nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Hans KLETZMAYRI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30. Otsust on muudetud otsusega 2007/622/EÜ, Euratom (ELT L 253, 28.9.2007, lk 39).


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/23


NÕUKOGU OTSUS,

15. oktoober 2007,

millega muudetakse nõukogu akti, millega võetakse vastu Europoli analüüsifailide suhtes kohaldatavad eeskirjad

(2007/673/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhinevat Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsioon), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1,

võttes arvesse Soome Vabariigi algatust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (2)

võttes arvesse Europoli haldusnõukogu koostatud eelnõu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Europoli konventsiooni III jaotises nähakse ette analüüsimiseks koostatud tööfailid; neid muudeti Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsioon) artikli 43 lõike 1 alusel koostatud ja nimetatud konventsiooni muutva protokolli kohaselt; eelkõige muudeti Europoli konventsiooni artikleid 10, 12, 16 ja 21, mis moodustavad analüüsifaili avamist ning isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist ja kustutamist reguleeriva raamistiku.

(2)

Analüüsimiseks koostatud tööfailide rakenduseeskirjad võeti vastu nõukogu 3. novembri 1998. aasta aktiga (1999/C 26/01), millega võetakse vastu Europoli analüüsifailide suhtes kohaldatavad eeskirjad. (3) Neid rakenduseeskirju on kõnealuse Europoli konventsiooni protokolliga tehtud muudatuste tõttu vaja muuta. Kõnealust akti tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(3)

Pärast konsulteerimist ühise järelevalveametiga,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu akti (1999/C 26/01), millega võetakse vastu Europoli analüüsifailide suhtes kohaldatavad eeskirjad, muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 3 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Pärast andmete vastuvõtmist otsustatakse võimalikult kiiresti, millises ulatuses lisatakse andmed konkreetsesse faili.”

2.

Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Käesolevas artiklis ja selle hilisemates muudatustes nimetatud korraldused antakse kooskõlas Europoli konventsiooni artiklis 12 sätestatud menetlusega.”

3.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Analüüsifaili jätkamise vajaduse vaatavad läbi analüüsis osalejad vastavalt Europoli konventsiooni artikli 12 lõikele 4. Selle läbivaatamise alusel otsustab direktor faili jätkamise või sulgemise. Direktor teatab oma otsuse haldusnõukogule.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Isikuandmeid ei või säilitada Europoli konventsiooni artikli 12 lõikes 4 sätestatud tähtajast kauem. Kui analüüsifaili jätkamise tulemusel säilitatakse artikli 6 lõigetes 3–6 nimetatud isikuandmeid kauem kui viis aastat, teavitatakse sellest ühist järelevalveasutust.”

4.

Artiklit 12 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 esimene lõik jäetakse välja ning teise lõigu ette lisatakse number 2;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Analüüsitegevust ja analüüsitulemuste levitamist tohib alustada kohe pärast analüüsifaili avamist Europoli konventsiooni artikli 12 lõike 1 kohaselt. Kui haldusnõukogu soovitab Europoli direktoril muuta avamiskorraldust või fail sulgeda, kustutatakse andmed, mida ei või sellesse faili lisada, või faili sulgemise korral kõik selles failis sisalduvad andmed viivitamata.”

5.

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 12a

Analüüsiprojektis osalejatele Europoli konventsiooni artikli 10 lõike 2 tähenduses antakse luba võtta failidest andmeid välja ainult pärast seda, kui Europol on nad akrediteerinud ja kui nad on läbinud koolituse nende erikohustuste kohta Europoli õigusraamistikus.”

6.

Artikli 15 lõiked 4 ja 5 jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 15. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

L. AMADO


(1)  EÜT C 316, 27.11.1995, lk 2. Konventsiooni on viimati muudetud Euroopa Politseiameti loomise konventsiooni (Europoli konventsioon) artikli 43 lõikel 1 põhineva protokolliga, millega muudetakse seda konventsiooni (ELT C 2, 6.1.2004, lk 3).

(2)  4. septembri 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT C 26, 30.1.1999, lk 1. Akti on viimati muudetud nõukogu 19. detsembri 2002. aasta aktiga, millega muudetakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavaid personalieeskirju (EÜT C 24, 31.1.2003, lk 1).


Komisjon

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/25


KOMISJONI OTSUS,

4. aprill 2007,

riigiabi N 575/04 kohta, mida Prantsusmaa andis äriühingule Ernault, ning meetme C 32/05 (ex N 250/05) kohta mille suhtes kohaldati EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohast menetlust

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 1405 all)

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/674/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 88 lõike 2 esimest lõiku,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a,

olles kutsunud huvitatud isikuid üles esitama märkusi vastavalt nimetatud artiklitele (1) ja võttes esitatud märkusi arvesse,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUSKÄIK

(1)

20. jaanuari 2005. aasta otsusega (2) lubas komisjon Prantsusmaal anda päästmisabi äriühingule Ernault. Abi anti laenuna, mille maht oli 2 miljonit eurot ja intress 4,43 %. Laenu kestus ei tohtinud olla pikem kui kuus kuud alates laenusumma esimese osa ülekandmisest äriühingule. Prantsuse ametiasutuste esitatud teabe kohaselt anti abisumma üle 14. veebruaril 2005.

(2)

19. mai 2005. aasta kirjas, mis on registreeritud 23. mail 2005, teavitas Prantsusmaa Euroopa Komisjoni oma kavatsusest anda äriühingule Ernault 2 miljonit eurot ümberkorraldusabi. Juhtum registreeriti numbri N 250/05 all. 2. juuni 2005. aasta kirjas esitas komisjon teatise kohta lisaküsimusi, millele Prantsusmaa vastas 12. juuli 2005. aasta kirjas.

(3)

6. septembri 2005. aasta kirjas teavitas komisjon Prantsusmaad oma otsusest algatada põhjenduses 2 nimetatud meetme suhtes asutamislepingu artikli 88 lõikes 2 sätestatud menetlus. Otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas. (3) Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles esitama märkusi asjaomase abi kohta.

(4)

Prantsuse ametiasutused edastasid komisjonile märkused, mis registreeriti 16. novembril 2005, 16. mail 2006, 29. juunil 2006, 24. juulil 2006 ja 21. septembril 2006. Prantsuse ametiasutuste ja komisjoni talituste kohtumised toimusid 3. juulil 2006 ja 26. oktoobril 2006.

(5)

13. detsembri 2006. aasta teatises, mis on komisjonis registreeritud 14. detsembril 2006, teavitasid Prantsuse ametiasutused komisjoni sellest, et äriühingu Ernault suhtes on algatatud saneerimismenetlus ning et nad võtavad tagasi teatise ümberkorraldusabi andmise kohta.

(6)

2. märtsi 2007. aasta teatises, mis on komisjonis registreeritud 5. märtsil 2007, teavitasid Prantsuse ametiasutused komisjoni, et nad esitasid 13. septembril 2006 äriühingu Ernault ajutisele haldurile nõude seoses äriühingule antud päästmisabiga.

2.   PÄÄSTMISABI

(7)

Eespool nimetatud 20. jaanuari 2005. aasta otsuse kohaselt leidis komisjon, et 2 miljoni euro suuruse laenu andmine päästmisabiks vastavalt ühenduse suunistele raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta (4) (edaspidi „suunised”) oli ühisturuga kokkusobiv. Hinnangu andmisel eeldati teatavate tingimuste täitmist, sh kohustusid Prantsuse ametiasutused esitama komisjonile likvideerimis- või ümberkorraldamiskava või tõendama, et laen on täies ulatuses tagasi makstud kuue kuu jooksul pärast abi heakskiitmist komisjoni poolt.

(8)

19. mail 2005, st kuus kuud pärast komisjoni otsust, esitasid Prantsuse ametiasutused tõepoolest komisjonile ümberkorraldamiskava. Samas võtsid nimetatud ametiasutused hiljem oma teatise tagasi.

(9)

Vastavalt suuniste punktile 26 oli ümberkorraldamiskava esitamine komisjonile eeltingimus selleks, et pikendada laenu tagasimaksmise tähtaega. Kui esitatud kava võetakse tagasi, ei saa laenu tagasimaksmise tähtaega pikendada kauemaks kui teatise tagasivõtmise kuupäev, ning laen tuleb kohe tagastada.

(10)

Komisjon märgib, et Prantsuse ametiasutused ei ole esitanud talle ei tõendeid selle kohta, et laen on tagasi makstud, ega ka äriühingu likvideerimiskava. Seega ei ole täidetud ükski tähtaja pikendamiseks nõutav ja suuniste punktis 26 sätestatud tingimus.

(11)

Seoses nimetatud asjaoludega tõdeb komisjon, et alates 14. detsembrist 2006, kui võeti tagasi teatis ümberkorralduskava kohta, ei sobi Prantsuse ametiasutuste äriühingule Ernault päästmisabina antud laen suuniste kohaselt enam ühisturuga kokku. Lisaks on komisjon arvamusel, et on veel teinegi õiguslik alus, mille kohaselt ei sobi kõnealune abi ühisturuga kokku. Seega peab päästmisabiks antud laenu käsitama ühisturuga kokkusobimatu riigiabina hetkest, kui see on antud kauemaks kui 14. detsembrini 2006, ning Prantsusmaa peab laenu saajalt, äriühingult Ernault, laenu tagasi nõudma.

(12)

Komisjon nendib, et Prantsuse ametiasutused on esitanud seoses päästmisabiga nõude äriühingu Ernault ajutisele haldurile.

3.   ÜMBERKORRALDUSABI

(13)

Komisjon nendib, et nõukogu 22. märtsi 1999. aasta määruse (EÜ) nr 659/1999 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks) (5) artikli 8 kohaselt võib kõnealune liikmesriik võtta teatise õigeaegselt tagasi enne komisjoni abi kohta tehtavat otsust. Kui komisjon on algatanud ametliku uurimismenetluse, lõpetab ta selle.

(14)

Seepärast tuleks lõpetada eespool nimetatud 6. septembri 2005. aasta otsusega algatatud ametlik menetlus, mis ei ole enam põhjendatud, sest äriühingu Ernault ümberkorraldamiseks antava abiga seotud teatis võeti tagasi,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Prantsusmaa antud riigiabi, mis anti päästmisabina äriühingule Ernault ja mille komisjoni kiitis heaks oma 20. jaanuari 2005. aasta otsuses, ei sobi ühisturuga kokku alates 14. detsembrist 2006.

Artikkel 2

1.   Prantsusmaa võtab kõik vajalikud meetmed, et artiklis 1 nimetatud abi saaja tagastaks talle õigusvastaselt antud abi.

2.   Abi tagastamine toimub viivitamata kooskõlas siseriiklike õigusmenetlustega niivõrd, kuivõrd need võimaldavad käesoleva otsuse vahetut ja tõhusat täitmist. Tagasinõutav summa sisaldab intresse alates kuupäevast, kui abi abisaaja käsutusse anti, kuni abi tagastamise kuupäevani. Intresse arvutatakse ajavahemiku eest, mis algab 14. detsembriga 2006, mil teatis ümberkorraldamiskava kohta tagasi võeti, ja lõpeb abi tegeliku tagasimaksmisega vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 (6) V peatükile.

Artikkel 3

Komisjoni 6. septembri 2006. aasta otsusega (meede C 32/05) algatatud EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikega 2 ettenähtud menetlus lõpetatakse seoses 23. mail 2005 esitatud teatise tagasivõtmisega.

Artikkel 4

Prantsusmaa teavitab komisjoni kahe kuu jooksul alates käesoleva otsuse teatavakstegemisest selle artiklite 1 ja 2 täitmiseks kavandatud ja võetud meetmetest. Kõnealuse teabe edastamiseks täidab Prantsusmaa käesolevale otsusele lisatud küsimustiku.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud Prantsuse Vabariigile.

Brüssel, 4. aprill 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neelie KROES


(1)  ELT C 324, 21.12.2005, lk 23.

(2)  ELT C 16, 21.1.2006, lk 21. Juhtum N 575/04 – Päästmisabi äriühingule Ernault.

(3)  Vt joonealune märkus 1.

(4)  ELT C 244, 1.10.2004, lk 2.

(5)  EÜT L 83, 27.3.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(6)  ELT L 140, 30.4.2004, lk 1.


LISA

Teave komisjoni 4. aprilli 2007. aasta otsuse (riigiabi 575/04 kohta, mida Prantsusmaa andis äriühingule Ernault, ning meetme C 32/05 (ex N 250/05) kohta, mille suhtes kohaldati EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohast menetlust) rakendamise kohta

1.   Tagasimaksmisele kuuluva summa arvutamine

1.1.

Teave abi saajale õigusvastaselt antud abisumma kohta:

Maksekuupäev (1)

Abisumma (2)

Vääring

Abisaaja nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkused:

1.2.

Selgitage üksikasjalikult, kuidas arvutatakse tagasimaksmisele kuuluva abisumma intresse.

2.   Kavandatud ja võetud meetmed abisumma tagasinõudmiseks

2.1.

Täpsustage, millised on kavandatud või juba võetud meetmed abisumma koheseks ja tõhusaks tagasinõudmiseks. Võimalusel märkige kõnealuste meetmete õiguslik alus.

2.2.

Milliseks kuupäevaks abi saadakse täielikult tagasi?

3.   Juba tagastatud summa

3.1.

Esitage järgmised andmed abisaajalt juba tagasi saadud abisumma kohta.

Kuupäev(ad) (3)

Tagasi saadud abisumma

Vääring

Abisaaja nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Esitage dokumendid, mis tõendavad selgelt, et punktis 3.1 esitatud tabelis näidatud abisummad on tagasi makstud.


(1)  

(°)

Abisumma abisaaja käsutusse andmise kuupäev(ad). Juhul kui vaidlusalune meede hõlmab eraldi tehtud ülekandeid, märkige need eraldi ridadele.

(2)  Abisaaja käsutusse antud abisumma (brutoekvivalendina).

(3)  

(°)

Kuupäev(ad), mil abi on tagasi makstud.


20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/29


KOMISJONI OTSUS,

17. oktoober 2007,

inimkaubanduse eksperdirühma moodustamise kohta

(2007/675/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et edendada inimkaubanduse vastast võitlust terves Euroopas, moodustas komisjon oma otsusega 2003/209/EÜ inimkaubanduse eksperdirühma vastavalt 2002. aasta Brüsseli deklaratsioonile, (1) milles peeti vajalikuks, et komisjon niisuguse rühma moodustaks. Tegemist on nõuanderühmaga, mida nimetatakse inimkaubanduse eksperdirühmaks. (2)

(2)

Inimkaubanduse eksperdirühmale tehti ülesandeks aidata kaasa inimkaubanduse ennetamisele ja selle vastu võitlemise arendamisele, võimaldada komisjonil koguda arvamusi oma inimkaubanduse vastase võitluse alaste algatuste kohta ja esitada aruanne Brüsseli deklaratsioonis esitatud soovituste põhjal. Eksperdirühm esitas 2004. aasta detsembris aruande koos soovitustega, et algatada edasisi konkreetseid ettepanekuid Euroopa tasandil.

(3)

Komisjoni 18. oktoobri 2005. aasta teatis „Võitlus inimkaubandusega: terviklik lähenemisviis ja ettepanekud tegevuskava kohta” (3) põhines suurel määral eksperdirühma aruandel ja soovitustel. 1. detsembril 2005 võttis nõukogu vastu ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta. (4) Kavas on arvestatud paljude komisjoni teatises esitatud ettepanekutega.

(4)

Inimkaubanduse eksperdirühm peaks jätkama oma tööd, kuna ta on alates 2003. aastast teinud väärtuslikku tööd, mis on komisjonil võimaldanud arendada poliitikat inimkaubandusevastase võitluse valdkonnas, ning arvestades selle valdkonna tähtsuse suurenemist terves maailmas. Kuna Euroopa Liit on laienenud, tuleb vastu võtta uus otsus. Et inimkaubandus kui ilming muutub, tuleb eksperdirühma tegevusvaldkonda laiendada ja tal tuleb võimaldada kasutada ka muude valdkondade eksperte.

(5)

Eksperdirühm peaks ka edaspidi andma komisjonile nõu, arvestades Euroopas, riikides ja rahvusvahelises ulatuses toimuvaid sündmusi. Konkreetselt peaks ta abistama komisjonil võtta ja arendada meetmeid, mis on ette nähtud ELi 2005. aasta detsembri kavas inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta. Seejuures tuleks erilist tähelepanu pöörata tööjõu ekspluateerimise valdkonnale.

(6)

Eksperdirühmal peaks olema 21 liiget ning sellesse peaksid võrdsetel alustel kuuluma ELi liikmesriikide ametiasutuste, Euroopa Liidu mittetulundusorganisatsioonide ja Europoli esindajad. Liikmeteks võiksid olla ka eksperdid akadeemilistest asutustest ja nõustamisteenuseid pakkuvatest mittetulundussektorile spetsialiseerunud ettevõtetest.

(7)

Oma töö hõlbustamiseks ja kiirendamiseks peaks eksperdirühmal olema õigus moodustada alamrühmi, mis käsitlevad ühte konkreetset teemat. Alamrühmade volitused tuleks kokku leppida eksperdirühmas ja need tuleks selgelt sõnastada.

(8)

Eksperdirühma liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad, ilma et see piiraks komisjoni turvaeeskirju, mis on esitatud komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (5) lisas.

(9)

Eksperdirühma liikmete isikuandmeid tuleks töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (6)

(10)

Liikmete ametiaeg peaks olema kolm aastat ja neid võiks olla võimalik ametisse tagasi nimetada.

(11)

Otsus 2003/209/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Inimkaubanduse eksperdirühm

Moodustatakse inimkaubanduse eksperdirühm (edaspidi „rühm”).

Artikkel 2

Konsulteerimine

1.   Komisjon võib eksperdirühmaga konsulteerida kõigis inimkaubanduse küsimustes.

2.   Rühma ülesanded on järgmised:

a)

arendada liikmesriikide, teiste artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud isikute ja komisjoni vahel koostööd mitmes inimkaubandusega seotud küsimuses;

b)

osutada abi komisjonile, esitades arvamusi inimkaubanduse küsimustes ning tagades teema sidusa käsitlemise;

c)

aidata komisjonil hinnata inimkaubanduse valdkonna poliitika kujunemist Euroopas, riikides ja rahvusvahelises ulatuses;

d)

aidata komisjonil kindlaks teha ja määratleda võimalikud Euroopa ja ühe riigi tasandi meetmed ja tegevus terves inimkaubandusevastase võitluse poliitikavaldkonnas;

e)

eksperdirühm esitab komisjonile tema taotluse põhjal või omal algatusel arvamusi või aruandeid, arvestades vajadusega viia terves Euroopas ellu „ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja selle vastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta” ning arendada võitlust muude inimkaubandusega seotud ekspluateerimise vormidega. Rühm arvestab ka sugupoolte võrdsuse küsimustega.

3.   Rühma esimees võib vajaduse korral soovitada komisjonil konkreetses küsimuses konsulteerida töörühmaga.

Artikkel 3

Liikmed ja nende ametisse nimetamine

1.   Rühmal on 21 liiget. Kutse esitada rühma liikmeks kandideerimise avaldus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi avalikul veebilehel.

2.   Eksperdirühma liikmeks määratakse eksperdid, kellel on teadmised ja kogemused inimkaubanduse, sealhulgas sellega seotud tööjõu ekspluateerimise vastase võitluse alal. Liikmed määratakse:

a)

liikmesriikide ametiasutustest (kuni 11 liiget);

b)

Euroopa tasandil tegutsevatest valitsustevahelistest, rahvusvahelistest ja valitsusvälistest organisatsioonidest isikute hulgast, kellel on korralikult dokumenteeritud teadmised ja kogemused inimkaubanduse valdkonnas (kuni viis liiget);

c)

üleeuroopaliste sotsiaalpartnerite seast ja Euroopa töövõtjate ühendustest (kuni neli liiget);

d)

Europolist (üks liige);

e)

rühma liikmeks võivad saada ka isikud, kelle kogemused on saadud akadeemilisest uurimistööst ELi liikmesriikide riiklikes või eraülikoolides või instituutides (kuni kaks liiget).

3.   Lõike 2 punktis a nimetatud liikmed määrab komisjon liikmesriikide ettepaneku alusel. Komisjon nimetab lõike 2 punktides b, c ja e nimetatud liikmed nende isikute hulgast, kes on esitanud kandideerimise avalduse. Lõike 2 punktis d nimetatud liikme määrab Europol.

4.   Kutsele vastanud kandideerijad, kes hinnangu kohaselt sobivad rühma liikmeks, kuid keda siiski liikmeks ei määratud, võib nende nõusolekul kanda reservnimekirja. Komisjon määrab sellest nimekirjast vajaduse korral asendusliikmeid.

5.   Eksperdirühma liikmed jäävad ametisse nende asendamise või ametiaja lõppemiseni.

6.   Liikmed, kes ei suuda enam töörühma aruteludele tõhusalt kaasa aidata, astuvad tagasi või ei täida käesoleva artikli lõikes 3 või asutamislepingu artiklis 287 sätestatud tingimusi, võidakse ülejäänud ametiajaks asendada.

7.   Liikmed, kes on määratud ametisse isikuliselt, kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda avalikes huvides ning avaldusele erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta.

8.   Isikuliselt määratud liikmete nimed avaldatakse õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi veebilehel ning Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

9.   Liikmete nimesid kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 4

Töökord

1.   Rühm valib lihthäälteenamusega oma liikmete hulgast esimehe ja kaks aseesimeest.

2.   Komisjoni nõusolekul võib rühma raames moodustada alamrühmi, kes uurivad konkreetseid küsimusi rühma antud volituste alusel. Alamrühmas on kuni 9 liiget ja see saadetakse laiali kohe kui tema ülesanded on täidetud.

3.   Komisjoni arvates konfidentsiaalset teavet, mis on saadud eksperdirühma või tema alamrühma töös osalemisel, ei tohi avaldada.

4.   Rühm ja selle alamrühmad kohtuvad tavaliselt komisjoni ruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Komisjon osutab rühma ja selle alamrühmade koosolekutel sekretariaaditeenuseid. Rühma ja alamrühmade koosolekutel võivad osaleda komisjoni huvitatud talituste esindajad.

5.   Rühm võtab oma töökorra vastu komisjoni standardtöökorra alusel.

6.   Komisjon võib avaldada kokkuvõtteid, järeldusi ja väljavõtteid järeldustest ning rühma töödokumente keeles, milles need dokumendid on koostatud.

Artikkel 5

Lisaeksperdid

1.   Komisjon võib kutsuda rühma töös osalema eksperte ja vaatlejaid, kes on pädevad konkreetses päevakorraküsimuses.

2.   Komisjon võib kutsuda eksperdirühma koosolekule liikmesriikide, kandidaatriikide või kolmandate riikide ning rahvusvaheliste, valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ametlikke esindajaid.

Artikkel 6

Koosolekute kulud

1.   Komisjon hüvitab liikmetele ja ekspertidele rühma tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale.

2.   Liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

3.   Koosolekute kulud hüvitatakse aastaeelarve piires, mille eraldavad rühmale asjaomased komisjoni talitused.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2003/209/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 8

Kohaldamisaeg

Käesolevat otsust kohaldatakse kolme aasta jooksul.

Brüssel, 17. oktoober 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Franco FRATTINI


(1)  Brüsseli deklaratsioon võeti vastu 18.–20. septembri 2002. aasta Euroopa konverentsil „Inimkaubanduse ärahoidmine ja selle vastu võitlemine – 21. sajandi globaalne väljakutse” (ELT C 137, 12.6.2003, lk 1).

(2)  ELT L 79, 26.3.2003, lk 25.

(3)  KOM(2005) 514 (lõplik).

(4)  ELT C 311, 9.12.2005, lk 1.

(5)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/548/EÜ, Euratom (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(6)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Parandused

20.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 277/33


Komisjoni 18. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1222/2007 (millega kinnitatakse kodulinnuliha- ja munasektorite ning ovoalbumiini tüüpilised hinnad ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 275, 19. oktoober 2007 )

Leheküljel 31 lisa tabeli kolmandas veerus „Tüüpiline hind” koodi 0207 14 10 all

asendatakse

„214,1”,

järgmisega:

„241,1”.