ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 256

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
2. oktoober 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1134/2007, 10. juuli 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Maltal

1

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1135/2007, 10. juuli 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Küprosel

2

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1136/2007, 1. oktoober 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1137/2007, 1. oktoober 2007, Bacillus subtilis’e (O35) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1138/2007, 1. oktoober 2007, bensoehappe (VevoVitall) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1139/2007, 1. oktoober 2007, L-arginiini lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

11

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1140/2007, 1. oktoober 2007, juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutise lubamise kohta ( 1 )

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1141/2007, 1. oktoober 2007, 3-fütaasi (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1142/2007, 1. oktoober 2007, 3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1143/2007, 1. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 256/2002 mikroorganismide rühma kuuluva Bacillus cereus var. toyoi söödalisandi preparaadi lubamise osas ( 1 )

23

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1144/2007, 1. oktoober 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast

26

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

2007/633/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 18. september 2007, Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise kohta

27

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/634/ÜVJP, 1. oktoober 2007, millega muudetakse ühismeedet 2007/113/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse Kesk-Aasiasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

28

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/635/ÜVJP, 1. oktoober 2007, millega pikendatakse ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

30

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 14. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1890/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist, Indoneesiast, Taiwanist, Taist ja Vietnamist pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse Malaisiast ja Filipiinidelt pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitlev menetlus) parandus (ELT L 302, 19.11.2005)

31

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1134/2007,

10. juuli 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Maltal

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 123 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 31. detsembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute vaheliste ümberarvestuskursside kohta (2) on kindlaks määratud ümberarvestuskursid alates 1. jaanuarist 1999.

(2)

Vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artiklile 4 on Malta liikmesriik, kelle suhtes on kehtestatud asutamislepingu artiklis 122 kirjeldatud erand.

(3)

Vastavalt nõukogu 10. juuli 2007. aasta otsusele 2007/504/EÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 122 lõikel 2 ja käsitleb ühisraha kasutuselevõttu Maltal 1. jaanuaril 2008, (3) on Malta täitnud ühisraha kasutuselevõtuks vajalikud tingimused ja Malta suhtes kehtestatud erand tühistatakse alates 1. jaanuarist 2008.

(4)

Euro kasutuselevõtt Maltal nõuab euro ja Malta liiri vahelise ümberarvestuskursi kehtestamist. Kõnealune ümberarvestuskurss peaks olema 0,4293 Malta liiri 1 euro kohta, mis vastab liiri praegusele keskmisele kursile vahetuskursimehhanismis (ERM II).

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2866/98 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2866/98 artiklis 1 lisatakse Luksemburgi frangi ja Hollandi kuldna suhtes kohaldatavate ümberarvestuskursside vahele järgmine rida:

„= 0,429300 Malta liiri”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuli 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ELT C 160, 13.7.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 359, 31.12.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1086/2006 (ELT L 195, 15.7.2006, lk 1).

(3)  ELT L 186, 18.7.2007, lk 32.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/2


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1135/2007,

10. juuli 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Küprosel

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 123 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 31. detsembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutusele võtvate liikmesriikide vääringute vaheliste ümberarvestuskursside kohta (2) on kindlaks määratud ümberarvestuskursid alates 1. jaanuarist 1999.

(2)

Vastavalt 2003. aasta ühinemisakti artiklile 4 on Küpros liikmesriik, kelle suhtes on kehtestatud asutamislepingu artiklis 122 kirjeldatud erand.

(3)

Vastavalt nõukogu 10. juuli 2007. aasta otsusele 2007/503/EÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 122 lõikel 2 ja käsitleb ühisraha kasutuselevõttu Küprosel 1. jaanuaril 2008, (3) on Küpros täitnud ühisraha kasutuselevõtuks vajalikud tingimused ja Küprose suhtes kehtestatud erand tühistatakse alates 1. jaanuarist 2008.

(4)

Euro kasutuselevõtt Küprosel nõuab euro ja Küprose naela vahelise ümberarvestuskursi kehtestamist. Kõnealune ümberarvestuskurss peaks olema 0,585274 Küprose naela 1 euro kohta, mis vastab naela praegusele keskmisele kursile vahetuskursimehhanismis (ERM II).

(5)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2866/98 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2866/98 artiklis 1 lisatakse Itaalia liiri ja Luksemburgi frangi suhtes kohaldatavate ümberarvestuskursside vahele järgmine rida:

„= 0,585274 Küprose naela”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. juuli 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  ELT C 160, 13.7.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 359, 31.12.1998, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1086/2006 (ELT L 195, 15.7.2006, lk 1).

(3)  ELT L 186, 18.7.2007, lk 29.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1136/2007,

1. oktoober 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. oktoober 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 1. oktoober 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

49,9

TR

109,3

XS

28,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

TR

61,3

ZZ

106,3

0709 90 70

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

73,1

TR

99,4

UY

82,6

ZA

65,1

ZZ

80,1

0806 10 10

BR

253,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

119,6

US

210,4

ZZ

176,0

0808 10 80

AR

87,7

AU

165,9

BR

45,1

CL

73,7

CN

79,8

NZ

93,9

US

99,9

ZA

77,4

ZZ

90,4

0808 20 50

CN

63,8

TR

121,2

ZA

77,8

ZZ

87,6


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1137/2007,

1. oktoober 2007,

Bacillus subtilis’e (O35) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud valmistise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) valmistise lubamist broilerkanade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 17. oktoobri 2006. aasta arvamuses järeldusele, et valmistis Bacillus subtilis DSM 17299 (O35) ei mõju kahjulikult ei loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et valmistis ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 kohaselt välistada sellele loa andmise. Toiduohutusamet soovitab asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuse tagamiseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete komisjoni ning geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjoni arvamus mikrobioloogilise toote „O35”, Bacillus subtilis’est saadud preparaadi, ohutuse ja tõhususe kohta broilerkanade söödalisandina kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 17. oktoobril 2006. The EFSA Journal (2006) 406, 1–11.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüütiline meetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

(O35)

 

Söödalisandi koostis:

Valmistis Bacillus subtilis DSM 17299

Sisaldab vähemalt 1,6 × 109 CFU/g lisandit

 

Toimeaine iseloomustus:

Bacillus subtilis DSM 17299 spoorikontsentraat

 

Analüüsimeetod: (1):

Analüüsimine pinnalaotusmeedodil, kasutades söödaproovide eelkuumutustöötlusel trüptoon-soja-agarit

Broilerkanad

8 × 108

1,6 × 109

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Lubatud kasutada söödas, mis sisaldab lubatud koktsidiostaatikume: diklasuriil, halofuginoon ja robenidiin.

22. oktoober 2017


(1)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1138/2007,

1. oktoober 2007,

bensoehappe (VevoVitall) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb bensoehappe preparaadi (VevoVitall) uue kasutusviisi lubamist nuumsigade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Bensoehappe (VevoVitall) preparaati on lubatud kasutada võõrutatud põrsaste puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1730/2006. (2)

(5)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse loataotlust nuumsigade puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) järeldas oma 7. märtsi 2007. aasta arvamuses, et bensoehape (VevoVitall) ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale (3) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et bensoehape (VevoVitall) ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada selle lubamist. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole sellel preparaadil kahjulikku mõju nimetatud uuele loomakategooriale. Toiduohutusameti arvamuses soovitatakse asjakohaseid meetmeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori esitatud aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 325, 24.11.2006, lk 9.

(3)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus toote VevoVitall (bensoehape) ohutuse ja tõhususe kohta nuumsigade söödalisandina kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 7. märtsil 2007. The EFSA Journal (2007) 457, lk 1–14.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (uriini pH väärtuse alandamine)

4d210

DSM Special Products

Bensoehape

(VevoVitall)

 

Söödalisandi koostis:

Bensoehape (≥ 99,9 %)

 

Toimeaine iseloomustus:

benseenkarboksüülhape, fenüülkarboksüülhape,

C7H6O2

CASi number 65-85-0

Piirnormid:

ftaalhape: ≤ 100 mg/kg

bifenüül: ≤ 100 mg/kg

raskemetallid: ≤ 10 mg/kg

arseen: ≤ 2 mg/kg

 

Analüüsimeetod: (1)

Pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC) koos dioodirea määramisega (DAD-detektoriga)

Nuumsead

5 000

10 000

Kasutusjuhendis tuleb märkida järgmist:

 

Bensoehapet sisaldavat täiendsööta ei tohi nuumsigadele anda puhtalt.

 

Nuumsigade täiendsööt tuleb hoolikalt segada muu söödatooraine päevase kogusega.

 

Kasutajate ohutuseks: tuleb võtta meetmeid, et vähendada sissehingatava tolmu tekkimist sellest söödalisandist. Saadaval on materjaliohutuskaardid.

22.10.2017


(1)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1139/2007,

1. oktoober 2007,

L-arginiini lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Esitatud on taotlus L-arginiini lubamiseks aminohappena.

(3)

Kuna loataotlus esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva, siis esitati see vastavalt nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiivile 82/471/EMÜ teatavate loomasöötadena kasutatavate toodete kohta. (2) Alates 18. oktoobrist 2004 kuuluvad aminohapped, nende soolad ja analoogid määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamisalasse. Seda taotlust tuleb seetõttu käsitleda kui määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohast taotlust.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 7 sätestatud nõuete täitmiseks esitati taotluse toetuseks lisateave.

(5)

Taotlus käsitleb L-arginiini kasutamise lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina, mis liigitataks söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid”.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) järeldas oma 17. aprilli 2007. aasta arvamustes, (3) et L-arginiin ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et L-arginiin ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas esitati toiduohutusametile. Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid” ja funktsionaalrühma „aminohapped, nende soolad ja analoogid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/116/EÜ (ELT L 379, 24.12.2004, lk 81).

(3)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus kääritamisel Corynebacterium glutamicum’ist (ATCC-13870) saadud kõikidele loomaliikidele ettenähtud toote L-arginiin ohutuse ja tõhususe kohta. Vastu võetud 17. aprillil 2007. The EFSA Journal (2007) 473, lk 1–19.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Toitaineliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: aminohapped, nende soolad ja analoogid

3c3.6.1

L-arginiin

 

Lisandi iseloomustus:

L-arginiin 98 %

saadud Corynebacterium glutamicum’ist (ATCC 13870)

C6H14N4O2

 

Analüüsimeetod:

Ühenduse meetod aminohapete määramiseks (komisjoni direktiiv 98/64/EÜ, millega muudetakse direktiivi 71/393/EMÜ) (1)

Kõik liigid

22.10.2017


(1)  EÜT L 257, 19.9.1998, lk 14.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1140/2007,

1. oktoober 2007,

juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, (1) eelkõige selle artiklit 3 ja artikli 9e lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2002 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (2) eriti selle artiklit 25,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 25 on kehtestatud üleminekumeetmed direktiivi 70/524/EMÜ kohastele söödalisandite loataotlustele, mis on esitatud enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(3)

Käesoleva määruse lisas nimetatud söödalisandi uue kasutusviisi loataotlus esitati enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva.

(4)

Esialgsed märkused, mis esitati direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt selle taotluse kohta, edastati komisjonile enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaldamise kuupäeva. Seepärast käsitletakse nimetatud taotlust jätkuvalt direktiivi 70/524/EMÜ artikli 4 kohaselt.

(5)

Aspergillus aculeatus’est (CBS 589.94) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, Trichoderma longibrachiatum’ist (CBS 592.94) saadud endo-1,4-beeta-glükanaasi, Bacillus amyloliquefaciens’est (DSM 9553) saadud alfa-amülaasi, Bacillus amyloliquefaciens’est (DSM 9554) saadud batsillolüsiini ja Trichoderma viride’st (NIBH FERM BP 4842) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaadi kasutamiseks on antud broilerkanade puhul tähtajatu luba komisjoni määrusega (EÜ) nr 358/2005. (3)

(6)

On esitatud uued andmed, millega toetatakse taotlust saada luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks munakanade puhul neljaks aastaks. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) esitas oma arvamuse kõnealuse preparaadi kasutamise kohta 18. aprillil 2007. Hindamine näitab, et direktiivi 70/524/EMÜ artikli 9e lõikes 1 kehtestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on täidetud. Järelikult tuleks anda neljaks aastaks ajutine luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisa kohaselt.

(7)

Nimetatud taotluse hindamine näitab, et tuleks kehtestada teatavad meetmed, et kaitsta töötajaid lisas sätestatud söödalisanditega kokkupuutumise eest. Selline kaitse tuleks tagada nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) (4) kohaldamisega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud, ensüümide rühma kuuluva preparaadi kasutamiseks söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas sätestatud tingimustel antakse luba tähtajaga neli aastat.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1800/2004 (ELT L 317, 16.10.2004, lk 37).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(3)  ELT L 57, 3.3.2005, lk 3.

(4)  EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/30/EÜ (ELT L 165, 27.6.2007, lk 21).


LISA

EÜ nr

Lisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta

Ensüümid

53

Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-glükanaas EC 3.2.1.4

Alfa-amülaas EC 3.2.1.1

Batsillolüsiin EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8

Aspergillus aculeatus'est (CBS 589.94) saadud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, Trichoderma longibrachiatum'ist (CBS 592.94) saadud endo-1,4-beeta-glükanaasi, Bacillus amyloliquefaciens'est (DSM 9553) saadud alfa-amülaasi, Bacillus amyloliquefaciens'est (DSM 9554) saadud batsillolüsiini ja Trichoderma viride'st (NIBH FERM BP 4842) saadud endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

 

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 350 U/g (1)

 

endo-1,4-beeta-glükanaas: 4 000 U/g (2)

 

alfa-amülaas: 400 U/g (3)

 

batsillolüsiin: 450 U/g (4)

 

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 20 000 U/g (5)

Munakanad

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 587

endo-1,4-beeta-glükanaas: 1 000 U

alfa-amülaas: 100 U

batsillolüsiin: 112 U

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 587–2 350 U

endo-1,4-beeta-glükanaas: 1 000–4 000 U

alfa-amülaas: 100–400 U

batsillolüsiin: 112–450 U

endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000–20 000 U

3.

Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beetaglükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 30 % nisu.

22. oktoober 2011


(1)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 0,0056 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.

(2)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 4,8 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab karboksümetüültselluloosist 0,0056 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalendid) minutis.

(3)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH tasemel 7,5 ja temperatuuril 37 °C vabastab võrkstruktuuriga tärklisepolümeerist ühe mikromooli glükoosi minutis.

(4)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH väärtusel 7,5 ja temperatuuril 37 °C muudab lahustuvaks ühe mikrogrammi asokaseiini substraati minutis.

(5)  Üks U on ensüümi hulk, mis pH tasemel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kasepuu ksülaanist 0,0067 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalendid) minutis.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/17


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1141/2007,

1. oktoober 2007,

3-fütaasi (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitanud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Penicillium funiculosum’ist (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) saadud 3-fütaasi preparaadi lubamist söödalisandina broilerkanade, munakanade, (võõrutatud) põrsaste ja nuumsigade puhul ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) otsustas oma 17. aprilli 2007. aasta ja 22. märtsi 2007. aasta arvamustes, et Penicillium funiculosum’ist (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) saadud 3-fütaas ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Toiduohutusameti arvamuses soovitatakse asjakohaseid meetmeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni ja geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjoni arvamus Penicillium funiculosum’ist (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) valmistatud ensüümpreparaadi 3-fütaas ohutuse ja tõhususe kohta söödalisandina broilerkanade, munakanade, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade puhul kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 17. aprillil 2007 ja 22. märtsil 2007. The EFSA Journal (2007) 471, 1–29.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: Seedimist soodustavad ained.

4a1

Adisseo

3-fütaas

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC)

 

Söödalisandi koostis:

Penicillium funiculosum’ist (CBS 111 433) saadud 3-fütaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul: 2 500 RPU (1)/g

vedelal kujul: 1 000 RPU/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Penicillium funiculosum’ist (CBS 111 433) saadud 3-fütaas

 

Analüüsimeetodid (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist ensüümi toimel fütaadi substraadist.

Broilerkanad

350 RPU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

3.

Kasutatakse (võõrutatud) põrsaste puhul, kehakaaluga kuni 35 kg.

4.

Kasutajate ohutuseks: käsitlemisel tuleb kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid.

5.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

broilerkanad: 350–500 RPU,

munakanad: 300–500 RPU,

(võõrutatud) põrsad: 250–500 RPU,

nuumsead: 350–500 RPU.

22.10.2017

Munakanad

300 RPU

 

Põrsad

(võõrutatud)

250 RPU

 

Nuumsead

350 RPU

 


(1)  1 RPU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis määratletud tingimustes (pH 5,5 ja 37 °C).

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1142/2007,

1. oktoober 2007,

3-fütaasi (Natuphos) uue kasutusviisi lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitanud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Aspergillus niger’ist (CBS 101 672) saadud ensüümpreparaadi 3-fütaasi (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G ja Natuphos 10 000 L) uue kasutusviisi lubamist munakanade ja broilerkalkunite puhul ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Kõnealuse ensüümpreparaadi kasutamine lubati võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja broilerkanade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 243/2007. (2)

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) otsustas oma 17. aprilli 2007. aasta arvamustes, et ensüümpreparaat 3-fütaas (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G ja Natuphos 10 000 L) ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (3) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole preparaadil kahjulikku mõju nimetatud uutele loomakategooriatele. Toiduohutusameti arvamuses soovitatakse asjakohaseid meetmeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori esitatud aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 73, 13.3.2007, lk 4.

(3)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus Aspergillus niger’ist saadud ensüümpreparaadi Natuphos (3-fütaas) ohutuse ja tõhususe kohta munakanade ja broilerkalkunite puhul; vastu võetud 17. aprillil 2007. The EFSA Journal (2007) 472, 1–4.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fütaas EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Söödalisandi koostis:

Aspergillus niger’ist (CBS 101 672) saadud 3-fütaas minimaalse aktiivsusega:

tahkel kujul: 5 000 FTU (1)/g

vedelal kujul: 5 000 FTU/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Aspergillus niger’ist (CBS 101 672) saadud 3-fütaas

 

Analüüsimeetod (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist ensüümi toimel fütaadi substraadist.

Munakanad

250 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta: 300–400 FTU.

3.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

22.10.2017

Broilerkalkunid

 

250 FTU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhises tuleb märkida, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta: 500 FTU.

3.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.


(1)  1 FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1143/2007,

1. oktoober 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 256/2002 mikroorganismide rühma kuuluva Bacillus cereus var. toyoi söödalisandi preparaadi lubamise osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Preparaati Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), mis kuulub mikroorganismide rühma, lubati nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ (2) ning eelkõige komisjoni määrusega (EÜ) nr 256/2002 (3) ajalise piiranguta kasutada põrsaste puhul kuni kahe kuu jooksul ning emiste puhul alates ühest nädalast enne poegimist kuni võõrutamiseni. Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 kohaselt kanti hiljem see söödalisand olemasoleva tootena ühenduse söödalisandite registrisse.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt esitati kõnealuse preparaadi loa muutmise taotlus, et lubada selle kasutamist emiste söödas seemendamisest kuni põrsaste võõrutamiseni. Taotlusele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) otsustas oma 7. märtsi 2007. aasta arvamuses, et preparaat Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 ei mõju kahjulikult loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. (4) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Toiduohutusameti arvates ei ole vajadust turustusjärgse järelevalve erinõuete järele. Kõnealuses arvamuses kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori esitatud aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused on täidetud.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 256/2002 vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 256/2002 III lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Direktiiv on kehtetuks tunnistatud määrusega (EÜ) nr 1831/2003.

(3)  EÜT L 41, 13.2.2002, lk 6.

(4)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus toote Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) ohutuse ja tõhususe kohta emiste söödalisandina kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 7. märtsil 2007. The EFSA Journal (2007) 458, lk 1–9.


LISA

„III LISA

Mikroorganismid

EÜ nr

Lisand

Keemiline valem, kirjeldus

Loomaliik või -kategooria

Maksimumvanus

Minimaalne sisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

CFU/täissööda kg

Mikroorganismid

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi preparaat, mille lisandisisaldus on vähemalt: 1 × 1010 CFU/g

Põrsad

2 kuud

1 × 109

1 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Tähtajatu

Emised

Seemendamisest kuni põrsaste võõrutamiseni

0,5 × 109

2 × 109

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus

Tähtajatu”


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1144/2007,

1. oktoober 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/96, millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 34 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsusega 2006/930/EÜ (2) heakskiidetud kirjavahetuse vormis lepinguga Euroopa Ühenduse ja Argentiina Vabariigi vahel vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) (3) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII on ette nähtud õunte olemasolevate GATTi tariifikvootide suurendamine.

(2)

Komisjoni 23. septembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1831/96 (millega avatakse ja sätestatakse GATTis kindlaks määratud ühenduse tariifikvootide haldamine teatavate puu- ja köögiviljade ning puu- ja köögiviljatoodete suhtes alates 1996. aastast) (4) tuleks vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1831/96 III lisas asendatakse järjekorranumbri 09.0061 all kirjelduse „Õunad, värsked, muud kui siidriõunad” puhul maht (tonnides) numbriga „696”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1.oktoober 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  ELT L 355, 15.12.2006, lk 91.

(3)  ELT L 355, 15.12.2006, lk 92.

(4)  EÜT L 243, 24.9.1996, lk 5. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 973/2006 (ELT L 176, 30.6.2006, lk 63).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/27


NÕUKOGU OTSUS,

18. september 2007,

Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise kohta

(2007/633/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lause ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu volitas oma 5. juuni 2003. aasta otsusega komisjoni alustama kolmandate riikidega läbirääkimisi kehtivate kahepoolsete lepingute teatavate sätete asendamiseks ühenduse lepinguga.

(2)

Komisjon on vastavalt 5. juuni 2003. aasta otsuse lisas toodud menetlustele ja juhistele pidanud ühenduse nimel Uus-Meremaaga läbirääkimisi lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise üle.

(3)

Leping kirjutati kooskõlas nõukogu otsusega 2006/466/EÜ (2) ühenduse nimel alla, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(4)

Leping tuleks heaks kiita,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühenduse nimel kiidetakse heaks Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud esitama lepingu artikli 8 lõikes 1 ettenähtud teate.

Brüssel, 18. september 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

R. PEREIRA


(1)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(2)  ELT L 184, 6.7.2006, lk 25.


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/28


NÕUKOGU ÜHISMEEDE 2007/634/ÜVJP,

1. oktoober 2007,

millega muudetakse ühismeedet 2007/113/ÜVJP, millega muudetakse ja pikendatakse Kesk-Aasiasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 14, artikli 18 lõiget 5 ja artikli 23 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. veebruaril 2007 vastu ühismeetme 2007/113/ÜVJP, (1) millega muudetakse ja pikendatakse Kesk-Aasiasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi.

(2)

Oma 21.–22. juuni 2007. aasta kohtumisel võttis Euroopa Ülemkogu vastu Kesk-Aasiaga loodavat uut partnerlust käsitleva ELi strateegia. ELi eriesindajale tehakse ülesandeks jälgida strateegia rakendamist ning tema volitusi tuleks vastavalt kohandada.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee esitas 27. juulil 2007 ühismeetme 2007/113/ÜVJP vahearuande alusel soovituse kohandada veelgi enam ELi eriesindaja volitusi.

(4)

Ühismeedet 2007/113/ÜVJP tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISMEETME:

Artikkel 1

Ühismeetme 2007/113/ÜVJP artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kõnealuste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on ELi eriesindajal järgmised volitused:

a)

edendada üldist Euroopa Liidu poliitilist kooskõlastamist Kesk-Aasias ja tagada Euroopa Liidu välistegevuse järjepidevus piirkonnas ilma ühenduse pädevust piiramata;

b)

kõrge esindaja nimel, kooskõlas oma volitustega, koos komisjoni ja eesistujariigiga ning ilma et see piiraks ühenduse pädevusi, jälgida Kesk-Aasiaga loodavat uut partnerlust käsitleva ELi strateegia rakendamisprotsessi, anda soovitusi ja anda regulaarselt aru asjaomastele nõukogu organitele;

c)

abistada nõukogu Kesk-Aasia suunalise tervikpoliitika edasiarendamist;

d)

järgida tähelepanelikult poliitilisi arenguid Kesk-Aasias, arendades ja säilitades tihedaid kontakte valitsuste, parlamentide, kohtusüsteemi, kodanikuühiskonna ja massimeediaga;

e)

julgustada Kasahstani, Kirgiisi Vabariiki, Türkmenistani ja Usbekistani tegema koostööd ühist huvi pakkuvates piirkondlikes küsimustes;

f)

luua kontaktid ja arendada koostööd peamiste huvitatud osalejatega piirkonnas ning asjaomaste piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sealhulgas Šanghai koostööorganisatsiooni (SCO), Euraasia Majandusühenduse (EURASEC), Aasia interaktsiooni ja usalduse suurendamise meetmete konverentsi (CICA), ühise julgeoleku lepingu organisatsiooni (CSTO), Kesk-Aasia piirkondliku majanduskoostöö organisatsiooni (CAREC) ja Kesk-Aasia piirkondliku teabe ja koordinatsiooni keskusega (CARICC);

g)

aidata kaasa inimõigusi käsitleva Euroopa Liidu poliitika ja inimõigusi käsitlevate Euroopa Liidu suuniste rakendamisele, eriti konfliktidest mõjutatud piirkondades asuvate naiste ja laste osas, eelkõige nende olukorra arengut jälgides ja käsitledes;

h)

toetada tihedas koostöös OSCEga konfliktide vältimist ja lahendamist, luues kontaktid ametiasutuste ja muude kohalike osalejatega – valitsusväliste organisatsioonide, poliitiliste parteide, vähemuste, religioossete rühmituste ja nende juhtidega;

i)

aidata kaasa Kesk-Aasiaga seonduvate ÜVJP energiavarustuse kindluse aspektide ning samuti narkootikumidevastaste aspektide sõnastamisele.”

Artikkel 2

Käesolev ühismeede jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühismeede avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 1. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LINO


(1)  ELT L 46, 16.2.2007, lk 83.


2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/30


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT 2007/635/ÜVJP,

1. oktoober 2007,

millega pikendatakse ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 15,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. oktoobril 2004 vastu ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, (1) et külmutada kõik rahalised ja majanduslikud vahendid, mis kuuluvad isikutele, keda on EJRK poolt avalikult sõjakuritegudes süüdistatud, kuid keda ei peeta EJRK juures vahi all.

(2)

Ühine seisukoht 2004/694/ÜVJP kehtib kuni 10. oktoobrini 2007.

(3)

Nõukogu peab vajalikuks pikendada ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP kehtivusaega veel täiendavalt 12 kuu võrra.

(4)

Ühenduse rakendusmeetmed on esitatud nõukogu 11. oktoobri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, (2)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA ÜHISE SEISUKOHA:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2004/694/ÜVJP kehtivust pikendatakse 10. oktoobrini 2008.

Artikkel 2

Käesolev ühine seisukoht jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 1. oktoober 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. LINO


(1)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 52. Ühist seisukohta on viimati muudetud otsusega 2007/449/ÜVJP (ELT L 169, 29.6.2007, lk 75).

(2)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 14. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 789/2007 (ELT L 175, 5.7.2007, lk 27).


Parandused

2.10.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 256/31


Nõukogu 14. novembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1890/2005 (millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist, Indoneesiast, Taiwanist, Taist ja Vietnamist pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse nende suhtes kehtestatud ajutine tollimaks ning lõpetatakse Malaisiast ja Filipiinidelt pärit teatavate roostevabast terasest kinnitusdetailide ja nende osade importi käsitlev menetlus) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 302, 19. november 2005 )

Leheküljel 13 lisa loetelu

a)

16. reas

asendatakse

„KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kwanmiao”

järgmisega:

„KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kaohsiung”;

b)

17. reas

asendatakse

„KWANTEX RESEARCH INC, Taipei”

järgmisega:

„KWANTEX RESEARCH INC, Tainan”;

c)

21. reas

asendatakse

„M & W FASTENER CO. LTD, Kaoshsiung”

järgmisega:

„M & W FASTENER CO. LTD, Kaohsiung”;

d)

27. reas

asendatakse

„SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaoshiung”

järgmisega:

„SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaohsiung”.