ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 253

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
28. september 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2007, 26. september 2007, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses maa tootmisest kõrvaldamisega 2008. aastal

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1108/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1109/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks teatavate suhkrusektori toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud turustusaastaks 2007/2008

5

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1110/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. oktoobrist 2007

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1111/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1112/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1113/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1114/2007, 27. september 2007, milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1115/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1116/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1117/2007, 27. september 2007, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

20

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1118/2007, 27. september 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96 seoses tomatite täiendavate tollimaksude käivituslävedega

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1119/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrusest (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1120/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

25

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1121/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

28

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1122/2007, 27. september 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1123/2007, 27. september 2007, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2007. aasta septembri alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

34

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/620/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 26. september 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Läti liikme ametisse nimetamise kohta

37

 

 

2007/621/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 26. september 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Taani liikme ametisse nimetamise kohta

38

 

 

2007/622/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 26. september 2007, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Itaalia liikme ametisse nimetamise ja otsuste 2006/524/EÜ, Euratom ja 2006/651/EÜ, Euratom muutmise kohta

39

 

 

Komisjon

 

 

2007/623/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 31. august 2007, millega luuakse halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm

40

 

 

2007/624/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. september 2007, millega muudetakse komisjoni otsust 2006/800/EÜ, et pikendada Bulgaarias metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks kõnealuse haiguse vastaseks vaktsineerimiseks kehtestatud kavade kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4457 all)

43

 

 

2007/625/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 27. september 2007, millega muudetakse otsust 2006/802/EÜ, et pikendada Rumeenias metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks kõnealuse haiguse vastaseks vaktsineerimiseks kehtestatud kavade kehtivusaega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4458 all)

44

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1107/2007,

26. september 2007,

millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) seoses maa tootmisest kõrvaldamisega 2008. aastal

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 37 lõike 2 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 (1) artiklis 54 on sätestatud, et ühtse otsemaksete kava kohaste maksete saamiseks peavad maa tootmisest kõrvaldamise õigused olema seotud tootmisest kõrvaldatud hektaritega.

(2)

2007/2008. turustusaasta alguses iseloomustavad teraviljaturgu enneolematult kõrged hinnad nii ühenduse kui ka ülemaailmsel tasandil. Ühenduse 2006/2007. turustusaasta lõppvarude madal tase oli tingitud oodatust väiksemast saagist 2006. aastal. Arvestades esialgseid prognoose 2007. aasta saagi kohta, on varude taastamine väga kaheldav. Maailma lõppvarud peaksid 2007/2008. turustusaastal langema läbi aegade madalaimale tasemele, eelkõige peamistes ekspordiriikides. Seda silmas pidades ja isegi juhul, kui 2008. aasta saak oleks tavapärane, ei suureneks varud märkimisväärselt ning vilets saak võiks samas siseturgu tõsiselt ohustada. Lisaks avaldavad teraviljahinnad ja -varud olulist mõju muude põllukultuuride, nagu näiteks õliseemnete ja valgurikaste kultuuride kättesaadavusele ja hindadele ning ka loomakasvatussektorile, aidates kaasa ohu võimalikule laienemisele muudesse sektoritesse.

(3)

Seetõttu on asjakohane võimaldada 2008. aastal kasutada tootmisest kõrvaldatud maad põllumajanduslikul otstarbel.

(4)

Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on hädavajalik teha erand kuue nädala pikkusest ajast, millele viidatakse Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa ühenduste asutamislepingutele lisatud protokolli (riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus) I jao punktis 3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 54 lõikest 3 ei ole põllumajandustootjad maa tootmisest kõrvaldamise õigustega kindlaksmääratud summa saamiseks kohustatud 2008. aastal jätma tootmisest kõrvale hektareid, mis vastavad kõnealustele õigustele.

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. september 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 552/2007 (ELT L 131, 23.5.2007, lk 10).


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1108/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 27. septembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

49,5

TR

94,4

XS

52,8

ZZ

65,6

0707 00 05

JO

151,2

MK

27,9

TR

111,2

ZZ

96,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

109,1

ZZ

80,5

0805 50 10

AR

70,8

TR

87,8

UY

47,0

ZA

67,8

ZZ

68,4

0806 10 10

IL

284,6

TR

111,8

US

284,6

ZZ

227,0

0808 10 80

AR

83,4

AU

151,4

CL

88,7

CN

79,8

MK

29,7

NZ

99,3

US

96,2

ZA

79,4

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

68,8

TR

118,5

ZA

85,7

ZZ

91,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

146,9

US

160,3

ZZ

153,6

0809 40 05

IL

118,5

ZZ

118,5


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1109/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks teatavate suhkrusektori toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud turustusaastaks 2007/2008

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) nähakse ette, et komisjoni määruse (EMÜ) nr 784/68 kohaselt kehtestatud valge suhkru ja toorsuhkru CIF-impordihindu loetakse “tüüpilisteks hindadeks”. Need hinnad kehtestatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II ja III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)

Tüüpiliste hindade kehtestamisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 23 sätestatud teavet, välja arvatud sama määruse artiklis 24 sätestatud juhul.

(3)

Standardkvaliteedist erineva kvaliteedi puhul kehtivaid hindu tuleks vastuvõetud valge suhkru pakkumiste puhul korrigeerida määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 26 lõike 1 punktis a sätestatud juurde- või allahindlustega. Toorsuhkru suhtes tuleks kohaldada ülalmainitud lõike punktis b määratletud paranduskoefitsientide meetodit.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks kehtestada täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 39 sätestatud tingimustel.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 36 teisele lõikele.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk. 43).


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mis kehtivad alates 1. oktoobrist 2007

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

20,08

6,26

1701 11 90 (1)

20,08

11,89

1701 12 10 (1)

20,08

6,07

1701 12 90 (1)

20,08

11,37

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (EÜT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1110/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. oktoobrist 2007

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta, eriti selle artikli 27 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) nähakse ette, et melassi CIF-impordihind loetakse nn tüüpiliseks hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 27 määratletud standardkvaliteedi puhul.

(2)

Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta kogu määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 29 ettenähtud teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 30 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 33 sätestatud meetodil.

(3)

Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 32 alusel.

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 39 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklile 40 tuleb kindlaks määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklile 34.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 34 nimetatud toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).


LISA

Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 1. oktoobrist 2007

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 40 osutatud peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

7,22

0

1703 90 00 (2)

9,91

0


(1)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklile 40 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr selle summaga.

(2)  Fikseeritud hind määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 27 määratletud standardkvaliteedi puhul.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1111/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 28. septembrist 2007 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

31,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

31,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

31,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

31,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

34,07

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

34,07

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

34,07

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik);

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1112/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktides c, d ja g loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) (2) nõuetele.

(5)

Eksporditoetused võidakse kehtestada, et ületada konkurentsilõhe ühenduse ja kolmandate riikide ekspordi vahel. Ühenduse eksport teatavatesse lähedastesse sihtkohtadesse ja kolmandatesse riikidesse, kus ühenduse toodete suhtes kehtib impordi soodusrežiim, on praegu eriti soodsas konkurentsipositsioonis. Seepärast tuleks kaotada eksporditoetused nimetatud sihtkohtadesse.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ettenähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele vastavalt käesoleva artikli lõikes 2 ettenähtud tingimustele.

2.   Lõike 1 kohaselt toetuskõlblikud tooted peavad vastama määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklites 3 ja 4 sätestatud asjakohastele nõuetele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).


LISA

Töötlemata kujul eksporditavatele siirupitele ja teatavatele muudele suhkrutoodetele alates 28. septembrist 2007 kohaldatavad eksporditoetused (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

34,07

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

34,07

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

34,07

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg kuivaine kohta

34,07

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3407

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik);

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Põhisummat ei kohaldata komisjoni määruse (EMÜ) nr 3513/92 lisa punktis 2 määratletud tootele (EÜT L 355, 5.12.1992, lk 12).


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1113/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 900/2007, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 27. september 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

27. september 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 39,069 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1114/2007,

27. september 2007,

milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. jaanuari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 38/2007, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru ekspordiks edasimüümiseks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 38/2007 artikli 4 lõikele 1 ja pärast 26. septembril 2007 lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane otsustada, et kõnealuse osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumisi ei võeta vastu.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

26. septembril 2007 lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumisi ei võeta vastu määruse (EÜ) nr 38/2007 artiklis 1 osutatud toote puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 11, 18.1.2007, lk 4.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1115/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 14 nähakse ette, et nende määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 alusel tuleb toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust vältida ühenduse turu häireid.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja ekspordisüsteemi, artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuste arvutamisel.

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-, valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele, mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda eksporditoetust.

(9)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1518/95 artiklis 1 loetletud toodete eksporditoetused on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1549/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 13).

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).


LISA

Komisjoni 27. septembri 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

5,28

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

4,52

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

4,52

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

6,79

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

5,28

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

4,52

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

4,52

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

6,03

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

4,90

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

5,66

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

4,34

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,94

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

6,03

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

6,03

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

6,03

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

6,03

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

5,91

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

4,52

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

5,91

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

4,52

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

4,52

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

5,91

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

4,52

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

6,19

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

4,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

4,52

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


(1)  Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.

(2)  Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1116/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. september 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Komisjoni 29. juuni 1995. aasta määruse (EÜ) nr 1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr 1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.

(3)

Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais – kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisitoodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr 1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.


LISA

Komisjoni 27. septembri 2007. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetusi

Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:

CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

C10

:

Kõik sihtkohad.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/20


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1117/2007,

27. september 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon 30. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1722/93, (2) milles sätestatakse vastavalt teraviljasektori ja riisisektori tootmistoetusi käsitlevate nõukogu määruste (EMÜ) nr 1766/82 ja (EMÜ) nr 1418/76 üksikasjalikud rakenduseeskirjad, on kehtestatud tootmistoetuste andmise tingimused. Arvutamise alus on kehtestatud kõnealuse määruse artiklis 3. Sel viisil arvutatud toetus mida diferentseeritakse vajaduse korral kartulitärklise puhul, määratakse kindlaks üks kord kuus ja seda võidakse muuta, kui maisi ja/või nisu hinnad olulisel määral muutuvad.

(2)

Käesoleva määrusega kindlaks määratud tootmistoetusi tuleks kohandada määruse (EMÜ) nr 1722/93 II lisas loetletud koefitsientidega, et määrata kindlaks täpne makstav summa.

(3)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 3 lõikes 2 osutatud tootmistoetuseks, on määratud.

a)

0,00 EUR/t maisi-, nisu-, odra- ja kaeratärklise puhul;

b)

0,00 EUR/t kartulitärklise puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1950/2005 (ELT L 312, 29.11.2005, lk 18).


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1118/2007,

27. september 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1555/96 seoses tomatite täiendavate tollimaksude käivituslävedega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1996. aasta määruses (EÜ) nr 1555/96 puu- ja köögivilja täiendavate imporditollimaksude rakenduseeskirjade kohta, (2) sätestatakse kõnealuse määruse lisas loetletud toodete impordi järelevalve. Asjaomane järelevalve peab toimuma komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) artikli 308d kohaselt.

(2)

Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud põllumajanduslepingu (4) artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks ja võttes arvesse viimaseid olemasolevaid andmeid 2004., 2005. ja 2006. aasta kohta, tuleks muuta tomatite täiendavate imporditollimaksude käivituslävesid.

(3)

Selle tulemusena tuleks muuta määrust (EÜ) nr 1555/96.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1555/96 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 193, 3.8.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 977/2007 (ELT L 217, 22.8.2007, lk 9).

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 214/2007 (ELT L 62, 1.3.2007, lk 6).

(4)  EÜT L 336, 23.12.1994, lk 22.


LISA

„LISA

Olenemata kaupade koondnomenklatuuri tõlgenduseeskirjadest on toote kirjelduse sõnastus vaid soovituslik. Käesoleva määruse lisa kohaldamisel määratakse täiendavate tollimaksude kohaldamisala käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivate CN-koodide kohaldamisala alusel.

Järjekorranumber

CN-kood

Tootekirjeldus

Kohaldamise periood

Käivituslävi

(tonnides)

78.0015

0702 00 00

Tomatid

1. oktoober kuni 31. mai

325 606

78.0020

1. juuni kuni 30. september

25 103

78.0065

0707 00 05

Kurgid

1. mai kuni 31. oktoober

3 462

78.0075

1. november kuni 30. aprill

7 332

78.0085

0709 90 80

Artišokid

1. november kuni 30. juuni

5 770

78.0100

0709 90 70

Kabatšokid

1. jaanuar kuni 31. detsember

37 250

78.0110

0805 10 20

Apelsinid

1. detsember kuni 31. mai

271 744

78.0120

0805 20 10

Klementiinid

1. november kuni veebruari lõpp

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandariinid (sh tangeriinid ja satsumad), vilkingid ja muud tsitrushübriidid

1. november kuni veebruari lõpp

91 359

78.0155

0805 50 10

Sidrunid

1. juuni kuni 31. detsember

326 811

78.0160

1. jaanuar kuni 31. mai

61 504

78.0170

0806 10 10

Lauaviinamarjad

21. juuli kuni 20. november

70 731

78.0175

0808 10 80

Õunad

1. jaanuar kuni 31. august

882 977

78.0180

1. september kuni 31. detsember

78 670

78.0220

0808 20 50

Pirnid

1. jaanuar kuni 30. aprill

239 427

78.0235

1. juuli kuni 31. detsember

35 716

78.0250

0809 10 00

Aprikoosid

1. juuni kuni 31. juuli

14 163

78.0265

0809 20 95

Kirsid, v.a hapukirsid

21. mai kuni 10. august

114 530

78.0270

0809 30

Virsikud, sh nektariinid

11. juuni kuni 30. september

11 980

78.0280

0809 40 05

Ploomid

11. juuni kuni 30. september

5 806”


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/23


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1119/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 581/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses teatavate või liikidega, ja määrusest (EÜ) nr 582/2004, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus eksporditoetusteks seoses lõssipulbriga

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõike 3 punkti b ja lõiget 14,

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegune piima- ja piimatooteturu olukord on võimaldanud komisjoni 14. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 660/2007 (millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused) (2) loobuda eksporditoetuste määramisest alates 15. juunist 2007. Kõnealune olukord kestab tõenäoliselt veel mõned kuud.

(2)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 581/2004 (3) artikli 2 lõikes 2 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 582/2004 (4) artikli 2 lõikes 2 on sätestatud või ja lõssipulbri eksporditoetuste sertifikaatide pakkumiste taotlusperiood. Praeguse turuolukorra arvessevõtmiseks ning tarbetute haldusmenetluste ja -kulude vältimiseks on asjakohane ja piisav ainult üks pakkumiste taotlusperiood 2007. aasta viimases kvartalis.

(3)

Seepärast on vaja sätestada erandid määrustest (EÜ) nr 581/2004 ja (EÜ) nr 582/2004.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 581/2004 artikli 2 lõikest 2 on pakkumisperioodid 2007. aasta oktoobrist detsembrini järgmised:

a)

2007. aasta oktoobri pakkumisperiood algab 9. ja lõpeb 16. oktoobril;

b)

2007. aasta novembri pakkumisperiood algab 6. ja lõpeb 13. novembril;

c)

2007. aasta detsembri pakkumisperiood algab 4. ja lõpeb 11. detsembril.

Kui pakkumisperioodi alguse kuupäev on riigipüha, algab periood järgmisel tööpäeval. Kui pakkumisperioodi lõppemise kuupäev on riigipüha, lõpeb periood eelmisel tööpäeval.

Pakkumisperioodid algavad ja lõpevad kell 13:00 (Brüsseli aja järgi).

Artikkel 2

Erandina määruse (EÜ) nr 582/2004 artikli 2 lõikest 2 on pakkumisperioodid 2007. aasta oktoobrist detsembrini järgmised:

a)

2007. aasta oktoobri pakkumisperiood algab 9. ja lõpeb 16. oktoobril;

b)

2007. aasta novembri pakkumisperiood algab 6. ja lõpeb 13. novembril;

c)

2007. aasta detsembri pakkumisperiood algab 4. ja lõpeb 11. detsembril.

Kui pakkumisperioodi alguse kuupäev on riigipüha, algab periood järgmisel tööpäeval. Kui pakkumisperioodi lõppemise kuupäev on riigipüha, lõpeb periood eelmisel tööpäeval.

Pakkumisperioodid algavad ja lõpevad kell 13:00 (Brüsseli aja järgi).

Artikkel 3

Liikmesriigid teavitavad ettevõtjaid uutest kuupäevadest viisil, mida nad peavad kõige asjakohasemaks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 155, 15.6.2007, lk 26.

(3)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 64. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 276/2007 (ELT L 76, 16.3.2007, lk 16).

(4)  ELT L 90, 27.3.2004, lk 67. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 276/2007.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1120/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 31 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 punktides a, b, c, d, e ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste puhul võib kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine siiski ohtu seada nende toetustega seoses võetud kohustused. Selle ohu ära hoidmiseks on vaja võtta tarvitusele asjakohased ettevaatusabinõud, kuid ilma et see takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Konkreetsete toetusemäärade kinnitamine kõnealuste toodete toetuste eelkinnitamiseks peaks võimaldama neid kaht eesmärki täita.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõikes 2 on sätestatud, et toetusemäära kehtestamisel tuleb vajaduse korral arvesse võtta tootmistoetusi, abi või muid samaväärse toimega meetmeid, mida kohaldatakse kõigis liikmesriikides vastavalt kõnealuste toodete turu ühist korraldust käsitlevale määrusele määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas loetletud põhisaaduste või samalaadsete toodete suhtes.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artikli 12 lõikes 1 sätestatakse toetuse maksmine ühenduses toodetud lõssi puhul, mis on töödeldud kaseiiniks, kui selline piim ja sellest toodetud kaseiin vastavad teatavatele tingimustele.

(7)

Komisjoni 9. novembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1898/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses koore, või ja kontsentreeritud või realiseerimise meetmetega ühenduse turul, (3) on sätestatud, et teatavaid kaupu valmistavatele tööstusettevõtetele tuleks anda võimalus saada võid ja koort alandatud hindadega.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 loetletud ning määruse (EÜ) nr 1255/1999 II lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1913/2005 (ELT L 307, 25.11.2005, lk 2).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).

(3)  ELT L 308, 25.11.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 96/2007 (ELT L 25, 1.2.2007, lk 6).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes alates 28. septembri 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 massiprotsenti (TR 2):

 

 

a)

CN-koodiga 3501 kauba eksportimisel

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 massiprotsenti (TR 3):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 alusel saadud alandatud hinnaga võid või koort TR 3-ga samalaadsete toodete kujul

0,00

0,00

b)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 massiprotsenti (TR 6):

 

 

a)

sellise kauba eksportimisel, mis sisaldab määruse (EÜ) nr 1898/2005 nõuetele vastavalt toodetud alandatud hinnaga võid või koort

0,00

0,00

b)

CN-koodiga 2106 90 98 kauba eksportimisel, mis sisaldab piimarasva vähemalt 40 % massist

0,00

0,00

c)

muu kauba eksportimisel

0,00

0,00


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata ekspordi puhul

a)

kolmandatesse riikidesse: Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein, Ameerika Ühendriigid ning Šveitsi Konföderatsiooni eksporditava kauba suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal sõlmitud lepingu 2. protokolli I ja II tabelis;

b)

ELi liikmesriikide territooriumidele, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1121/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 28. septembrist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,377

0,377

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

0,377

0,377

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,283

0,283

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

0,283

0,283

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

0,377

0,377

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,377

0,377

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

0,377

0,377

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini Vürstiriiki eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/32


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1122/2007,

27. september 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 punkti a ja lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõigetes 1 ja 2 on sätestatud, et nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides b, c, d ja g loetletud toodete rahvusvahelises kaubanduses ja ühenduses kehtiva hinna vahe võib katta eksporditoetuse abil, kui neid kaupu eksporditakse nimetatud määruse VII lisas loetletud kaupadena.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (2) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 lõikega 1 tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 32 lõikes 4 on sätestatud, et kaubas sisalduva toote eksporditoetus ei tohi ületada toetust, mida kohaldatakse nimetatud toote eksportimise korral edasise töötlemiseta.

(5)

Käesoleva määruse kohaselt kehtestatavad toetusemäärad võib kinnitada eelnevalt, kuna turuolukorda järgmise paari kuu jooksul ei ole võimalik praegu kindlaks teha.

(6)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühitada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 2 loetletud ning määruse (EÜ) nr 318/2006 VII lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad sätestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1585/2006 (ELT L 294, 25.10.2006, lk 19).

(2)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes alates 28. septembrist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

CN-kood

Kirjeldus

Toetusemäär EUR/100 kg

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1701 99 10

Töötlemata valge suhkur

34,07

34,07


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata ekspordi puhul

a)

kolmandatesse riikidesse: Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein ning Šveitsi Konföderatsiooni eksporditava kauba suhtes, mis on loetletud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972. aastal sõlmitud lepingu 2. protokolli I ja II tabelis;

b)

ELi liikmesriikide territooriumidele, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/34


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1123/2007,

27. september 2007,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2007. aasta septembri alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (3) eriti selle artikli 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja mis jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse määruse IX lisale, ning sätestatakse nende korraldus.

(2)

Septembri alaperiood on määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a ette nähtud kvoodi jaoks neljas alaperiood ja sama lõike punktis d ette nähtud kvoodi jaoks kolmas alaperiood ja sama lõike punktis e ette nähtud kvoodi jaoks esimene alaperiood.

(3)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 8 punkti a kohaselt koostatud teatisest järeldub, et 2007. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval vastavalt kõnealuse määruse artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4168 hõlmavad saadaolevast kogusest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Eespool nimetatud teatisest järeldub lisaks, et 2007. aasta septembri esimesel kümnel tööpäeval vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128, 09.4129 ja 09.4112 hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemaid või sellega võrdseid koguseid.

(5)

Septembri alaperioodi kasutamata kogused kvootidele järjekorranumbritega 09.4127, 09.4128 ja 09.4129 kantakse vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artiklile 2 üle järgmisesse alaperioodi kvoodile järjekorranumbriga 09.4138.

(6)

Seega tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 5 esimesele lõigule kindlaks määrata järgmisel alaperioodil saadaolev üldkogus kvootidele järjekorranumbritega 09.4138 ja 09.4168,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4130, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4168 kvootide alla kuuluva riisi jaoks 2007. aasta septembri kümnel esimesel tööpäeval esitatud impordilitsentsi taotluste kohaselt antakse litsentsid taotletud kogustele käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsientide alusel.

2.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4138 ja 09.4168 kvoodi/kvootide järgmisel alaperioodil saadaolev üldkogus on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle avaldamise päeval Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2019/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 48).


LISA

Määruse (EÜ) nr 327/98 kohaselt 2007. aasta septembri alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saadaolevad kogused:

a)   määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud, CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

2007. aasta oktoobri alaperioodil saadaolev üldkogus

(kg)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

 (2)

 

Tai

09.4128

 (2)

 

Austraalia

09.4129

 (2)

 

Teised riigid

09.4130

83,630141 %

 

Kõik riigid

09.4138

 

16 206 129


b)   määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis d sätestatud CN-koodi 1006 30 40 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

Tai

09.4112

 (2)

Ameerika Ühendriigid

09.4116

 (3)

India

09.4117

19,261642 %

Pakistan

09.4118

33,333333 %

Teised riigid

09.4119

20,000000 %

Kõik riigid

09.4166

 (3)


c)   määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis e sätestatud CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk nr

2007. aasta septembri alaperioodi jaotuskoefitsient

2007. aasta oktoobri alaperioodil saadaolev üldkogus

(kg)

Kõik riigid

09.4168

1,505425 %

0


(1)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei määrata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust saadetud.

(2)  Taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid taotlusi: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.

(3)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei määrata.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/37


NÕUKOGU OTSUS,

26. september 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Läti liikme ametisse nimetamise kohta

(2007/620/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta otsust 2006/524/EÜ, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010, (1)

võttes arvesse Läti valitsuse esitatud kandidatuuri,

pärast komisjonilt arvamuse saamist,

arvestades, et eespool nimetatud komitees on vabanenud Läti liikme koht seoses Andris BĒRZIŅŠI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Gundars STRAUTMANIS nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Andris BĒRZIŅŠI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. september 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/38


NÕUKOGU OTSUS,

26. september 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Taani liikme ametisse nimetamise kohta

(2007/621/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse nõukogu 16. oktoobri 2006. aasta otsust 2006/703/EÜ, Euratom Majandus- ja Sotsiaalkomitee Taani liikmete ametisse nimetamise kohta (1) ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010,

võttes arvesse Taani valitsuse esitatud kandidatuuri,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

arvestades, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees on vabanenud Taani liikme koht seoses Randi IVERSENI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Mette KINDBERG nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Randi IVERSENI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. september 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  ELT L 291, 21.10.2006, lk 33.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/39


NÕUKOGU OTSUS,

26. september 2007,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Itaalia liikme ametisse nimetamise ja otsuste 2006/524/EÜ, Euratom ja 2006/651/EÜ, Euratom muutmise kohta

(2007/622/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 259,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 167,

võttes arvesse Itaalia valitsuse esitatud kandidatuuri,

pärast Euroopa Komisjoni arvamuse saamist,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu nimetas 11. juuli 2006. aasta otsusega 2006/524/EÜ, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Tšehhi, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburgi, Ungari, Malta, Austria, Sloveenia ja Slovakkia liikmete ametisse nimetamise kohta (1) ja 15. septembri 2006. aasta otsusega 2006/651/EÜ, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Belgia, Kreeka, Iirimaa, Küprose, Madalmaade, Poola, Portugali, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriigi ning kahe Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta (2) ametisse kõnealuse komitee Itaalia liikmed ajavahemikuks 21. septembrist 2006 kuni 20. septembrini 2010.

(2)

Kõnealuses komitees on vabanenud Itaalia liikme koht seoses Paolo NICOLETTI tagasiastumisega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Marco FELISATI nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks Paolo NICOLETTI asemele tema järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. september 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

J. SILVA


(1)  ELT L 207, 28.7.2006, lk 30.

(2)  ELT L 269, 28.9.2006, lk 13.


Komisjon

28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/40


KOMISJONI OTSUS,

31. august 2007,

millega luuakse halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm

(2007/623/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

24. jaanuaril 2007 võttis komisjon vastu teatise „Halduskoormuse vähendamise tegevusprogramm Euroopa Liidus”, (1) milles kinnitati kavatsust rakendada tegevusprogrammi läbipaistvalt, kaasates huvirühmi kogu Euroopast ning arvestades pidevalt nende ettepanekutega.

(2)

Tegevusprogrammile andis omapoolse toetuse 2007. aasta kevadine Euroopa Ülemkogu, kus pöörati tähelepanu vajadusele vähendada administratiivkoormust 2012. aastaks 25 % võrra.

(3)

Komisjon teeb kõnealuses küsimuses koostööd ja konsulteerib liikmesriikide ekspertidega kõrgetasemelise liikmesriikide õigusloomeekspertide rühma kaudu, kuid selleks, et tagada sama tõhus koostöö ka muude huvirühmadega, kelle panus ambitsioonika vähendamiseesmärgi saavutamiseks on hädavajalik, ning kooskõlas eespool nimetatud teatisega, võib komisjonil tekkida vajadus kasutada nõuandvasse kogusse kuuluvate asjatundjate abi.

(4)

Seepärast on vaja moodustada halduskoormuse vähendamise valdkonna ekspertide töörühm ja määratleda selle ülesanded ja struktuur.

(5)

Töörühm annab internetikonsultatsioonide teel ja liikmesriikides korraldatavatel töökohtumistel komisjonile nõu tegevuskava ning eelkõige konsultantide soovitatud halduskoormuse vähendamise meetmete kohta.

(6)

Töörühma peaksid kuuluma kõrgetasemelised sõltumatud huvirühmad, kelle valikul on määravaks nende asjatundlikkus parema õigusliku reguleerimise alal ja/või tegevuskavas hõlmatud poliitikavaldkondades. Komisjoni ülesanne on tagada, et väikeste ja suurte ettevõtete, sotsiaalpartnerite, tarbija- ja keskkonnaorganisatsioonide, sh valitsusväliste organisatsioonide huvid oleksid piisavalt esindatud.

(7)

Töörühma liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad, arvestades sealjuures komisjoni turvaeeskirjadega, mis on kehtestatud komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (2) lisas.

(8)

Rühma liikmete isikuandmete töötlemisel tuleks lähtuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusest (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. (3)

(9)

Käesoleva otsuse rakendamiseks on otstarbekas määrata ajavahemik. Komisjon kaalub sobival ajal, kas seda ajavahemikku oleks soovitatav pikendada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm

Halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm (edaspidi „töörühm”) moodustatakse alates 31. augustist 2007.

Artikkel 2

Ülesanded

Töörühma ülesandeks on anda komisjonile nõu halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammi kohta Euroopa Liidus, kus on seatud eesmärgiks 2012. aastaks vähendada ELi õigusaktidest tulenevat ettevõtete halduskoormust 25 % võrra.

Eelkõige on töörühma ülesanded järgmised:

anda Interneti-konsultatsioonide teel ja liikmesriikides korraldatavatel töökohtumistel nõu konsultantide soovitatud halduskoormuse vähendamise meetmete kohta;

anda komisjonile selle taotluse korral nõu tegevuskavas esile kerkida võivate metoodiliste küsimuste kohta;

vajaduse korral esitada ettepanekuid selle kohta, milliseid olemasolevaid õigusakte tuleks täiendavalt kasutada kogu ELi hõlmaval halduskoormuse mõõtmisel.

Volitus antakse kolmeks aastaks; komisjoni otsusega võib seda pikendada.

Artikkel 3

Konsulteerimine

1.   Komisjon võib töörühmaga nõu pidada kõikides küsimustes, mis on seotud halduskoormuse vähendamise tegevusprogrammiga Euroopa Liidus.

2.   Töörühma esimees võib soovitada komisjoni pöörduda mõnes konkreetses küsimuses töörühma poole. Töörühm esitab seda laadi nõuandeid üksnes komisjoni kirjaliku taotluse korral.

Artikkel 4

Koosseis ja ametisse nimetamine

1.   Töörühma kuulub kuni 15 liiget.

2.   Komisjon nimetab kõigepealt töörühma esimehe. Esimehega konsulteerides nimetab komisjon seejärel töörühma liikmed kõrgetasemeliste huvirühmade esindajate hulgast, kes on pädevad artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 1 nimetatud valdkondades.

Töörühma liikmete valikul on määravaks nende asjatundlikkus parema õigusliku reguleerimise alal ja/või tegevusprogrammis hõlmatud poliitikavaldkondades. Komisjoni ülesanne on tagada, et väikeste ja suurte ettevõtete, sotsiaalpartnerite, tarbija- ja keskkonnaorganisatsioonide, sh valitsusväliste organisatsioonide huvid oleksid piisavalt esindatud.

3.   Vastavalt käesolevale otsusele nimetatakse liikmed ametisse isikuliselt ja nad nõustavad komisjoni välistest mõjudest sõltumatult.

4.   Töörühma liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Nad jäävad ametisse kuni oma asendamiseni või kuni oma ametiaja lõpuni.

5.   Liikmed, kes ei suuda enam töörühma aruteludele tõhusalt kaasa aidata, kes astuvad tagasi või kes ei täida käesoleva artikli lõikes 3 või EÜ asutamislepingu artiklis 287 sätestatud tingimusi, võidakse ülejäänud ametiajaks asendada.

6.   Liikmed kirjutavad igal aastal alla kohustusele tegutseda lähtuvalt avalikest huvidest ning avaldusele erapooletust kahjustada võivate huvide puudumise või olemasolu kohta.

7.   Liikmete nimed avaldatakse ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisaidil. Liikmete nimed kogutakse, töödeldakse ja avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 5

Töökord

1.   Kokkuleppel komisjoniga võib moodustada alarühmi, kes tegelevad töörühma antud volituste alusel konkreetsete küsimuste lahendamisega. Alarühmad saadetakse pärast ülesannete täitmist laiali. Vajaduse korral taotletakse valdkonda põhjalikult tundvate huvirühmade arvamust ning see edastatakse töörühmale ja alarühmadele.

2.   Komisjoni nõusolekul võib komisjon või töörühma esimees juhul, kui see on kasulik ja/või vajalik, kutsuda töörühma või alarühma aruteludes osalema eksperte või vaatlejaid, kes on päevakorras olevates küsimustes pädevad.

3.   Töörühma või alarühma töös osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni arvates konfidentsiaalne, ei tohi avalikustada.

4.   Töörühm ja selle alarühmad kohtuvad tavapäraselt komisjoni tööruumides vastavalt komisjoni kehtestatud korrale ja ajakavale. Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat tagab sekretariaaditeenused.

5.   Töörühm võtab vastu oma töökorra vastavalt komisjoni kehtestatud töökorra tüüpeeskirjadele. (4)

6.   Komisjon avaldab üldjuhul töörühma tööga seotud kokkuvõtted või järeldused Internetis asjaomase dokumendi algkeeles.

Artikkel 6

Koosolekute kulud

Komisjon hüvitab liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele töörühma tegevusega seotud reisi- ja vajaduse korral elamiskulud vastavalt komisjoni välisekspertide kulude hüvitamise korrale.

Liikmetele, ekspertidele ja vaatlejatele nende osutatud teenuste eest hüvitist ei maksta.

Koosolekute kulud hüvitatakse vastavate komisjoni talituste eraldatud aastaeelarve piires.

Artikkel 7

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse kolme aasta jooksul alates selle vastuvõtmisest.

Brüssel, 31. august 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  KOM(2007) 23 lõplik, 24. jaanuar 2007.

(2)  EÜT L 317, 3.12.2001, lk 1. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/548/EÜ, Euratom (ELT L 215, 5.8.2006, lk 38).

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  Vt Tüüpeeskirjad – dokumendi SEK(2005) 1004 III lisa.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/43


KOMISJONI OTSUS,

27. september 2007,

millega muudetakse komisjoni otsust 2006/800/EÜ, et pikendada Bulgaarias metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks kõnealuse haiguse vastaseks vaktsineerimiseks kehtestatud kavade kohaldamisaega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4457 all)

(Ainult bulgaariakeelne tekst on autentne)

(2007/624/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõike 1 teist lõiku ja artikli 20 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade katku vastu võitlemise ühe meetmena võeti vastu komisjoni 23. novembri 2006. aasta otsus 2006/800/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ja metssigade erakorraliseks vaktsineerimiseks Bulgaarias. (2)

(2)

Bulgaaria ametiasutused on komisjoni teavitanud haiguse arengust Bulgaarias.

(3)

Arvestades Bulgaaria epidemioloogilist olukorda, on asjakohane pikendada haiguse likvideerimise ja erakorralise vaktsineerimise heakskiidetud kavade kohaldamisaega.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/800/EÜ artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse 31. detsembrini 2007.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(2)  ELT L 325, 24.11.2006, lk 35.


28.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/44


KOMISJONI OTSUS,

27. september 2007,

millega muudetakse otsust 2006/802/EÜ, et pikendada Rumeenias metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks kõnealuse haiguse vastaseks vaktsineerimiseks kehtestatud kavade kehtivusaega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4458 all)

(Ainult rumeeniakeelne tekst on autentne)

(2007/625/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (1) eriti selle artikli 16 lõike 1 teist lõiku, artikli 19 lõike 3 teist lõiku ja artikli 20 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sigade katku vastu võitlemise ühe meetmena võeti vastu komisjoni 23. novembri 2006. aasta otsus 2006/802/EÜ, millega kiidetakse heaks kavad metssigadel esineva sigade katku likvideerimiseks ning metssigade ja seakasvatusettevõtetes peetavate sigade erakorraliseks vaktsineerimiseks nimetatud haiguse vastu Rumeenias. (2)

(2)

Rumeenia ametiasutused on komisjoni teavitanud haiguse arengust Rumeenias.

(3)

Arvestades Rumeenia epidemioloogilist olukorda, on asjakohane pikendada haiguse likvideerimise ja erakorralise vaktsineerimise heakskiidetud kavade kohaldamisaega.

(4)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/802/EÜ artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kohaldamine

Käesolevat otsust kohaldatakse 31. detsembrini 2007.”

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Rumeenia Vabariigile.

Brüssel, 27. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(2)  ELT L 329, 25.11.2006, lk 34. Otsust on muudetud otsusega 2007/522/EÜ (ELT L 193, 25.7.2007, lk 23).