ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 241

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
14. september 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1051/2007, 13. september 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1052/2007, 13. september 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1053/2007, 13. september 2007, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

7

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1054/2007, 13. september 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1055/2007, 13. september 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

12

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1056/2007, 13. september 2007, milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1057/2007, 13. september 2007, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2805/95, millega kehtestatakse veinisektori eksporditoetused

14

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/606/EÜ, Euratom

 

*

Komisjoni otsus, 8. august 2007, milles sätestatakse nõukogu otsusega 2007/162/EÜ, Euratom (kodanikukaitse rahastamisvahendi kehtestamise kohta) ettenähtud transpordisätete rakenduseeskirjad (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3769 all)  ( 1 )

17

 

 

2007/607/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 10. september 2007, millega võimaldatakse Sloveenial pikendada kaheks veiniaastaks erandit viinamarjakasvatusvööndi C II jaoks sätestatud naturaalse alkoholisisalduse miinimumnõudest Primorska piirkonnas toodetud veinide, sh määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveini Teran PTP Kras puhul (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4085 all)

24

 

 

2007/608/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 13. september 2007, millega muudetakse otsust 2007/554/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4301 all)  ( 1 )

26

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1051/2007,

13. september 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 13. septembri 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MK

36,3

XS

32,3

ZZ

34,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

111,7

ZZ

143,4

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

71,6

UY

75,8

ZA

62,8

ZZ

70,1

0806 10 10

EG

177,6

IL

217,7

MK

28,3

TR

97,6

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

157,8

BR

117,4

CL

94,3

CN

79,8

NZ

95,5

US

99,1

ZA

85,8

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

59,4

TR

124,4

ZA

117,7

ZZ

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,5

US

210,8

ZZ

179,2

0809 40 05

BA

45,7

IL

125,3

MK

49,8

TR

115,5

ZZ

84,1


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1052/2007,

13. september 2007,

millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 13 lõikega 1 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 lõikega 1 nähakse ette, et kõnealuste määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühendusesiseste hindade vahe võib katta eksporditoetuse abil.

(2)

Komisjoni 30. juuni 2005. aasta määruses (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumide osas, (3) on sätestatud tooted, mille suhtes tuleks kehtestada toetusemäär, mida kohaldatakse juhul, kui neid tooteid eksporditakse vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/2003 IV lisas loetletud kaupadena.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 14 esimese lõikega tuleks toetusemäär iga kõnealuse põhisaaduse 100 kg kohta kehtestada igal kuul.

(4)

Kõrgete toetusemäärade eelkinnitamine võib seada ohtu kohustused, mis on võetud seoses asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ekspordiks antavate toetustega. Seetõttu on vaja sellistes olukordades tarvitusele võtta ettevaatusabinõud, mis siiski ei takistaks pikaajaliste lepingute sõlmimist. Abinõu, mis võimaldab ühildada neid eri eesmärke, on kehtestada toetuste eelkinnitamise puhuks toetuse erimäär.

(5)

Võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelist kokkulepet ühenduse makarontoodete ekspordi kohta Ameerika Ühendriikidesse, mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 87/482/EMÜ, (4) on vaja CN-koodide 1902 11 00 ja 1902 19 alla kuuluvatelt kaupadelt makstavad toetused diferentseerida vastavalt kauba sihtkohale.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõigetele 2 ja 3 tuleb komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 (5) kohaselt kohaldatavat tootmistoetust arvestades kehtestada kõnealuse põhisaaduse suhtes vähendatud eksporditoetuse määr, mida kohaldatakse kaupade eeldatava valmistamisperioodi jooksul.

(7)

Piiritusjookide hindu peetakse vähem sõltuvaks nende valmistamiseks kasutatava teravilja hinnast. Ühendkuningriigi, Iirimaa ja Taani ühinemisakti protokolliga nr 19 nähakse siiski ette vajalike meetmete vastuvõtmine, et soodustada ühenduse teravilja kasutamist teraviljadest saadud piiritusjookide valmistamiseks. Seetõttu on vaja kohandada piiritusjookide kujul eksporditava teravilja suhtes kohaldatava toetuse määra.

(8)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1043/2005 I lisas ja määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 1 või määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 1 loetletud ning vastavalt kas määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas või määruse (EÜ) nr 1785/95 IV lisas loetletud kaupadena eksporditavate põhisaaduste suhtes kohaldatava toetuse määrad kehtestatakse nii, nagu sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

ettevõtluse ja tööstuse peadirektor

Heinz ZOUREK


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1).

(3)  ELT L 172, 5.7.2005, lk 24. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 447/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 31).

(4)  EÜT L 275, 29.9.1987, lk 36.

(5)  EÜT L 159, 1.7.1993, lk 112. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1584/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 11).


LISA

Asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes alates 14. septembrist 2007 kohaldatavad toetusemäärad (1)

(EUR/100 kg)

CN-kood

Toote kirjeldus (2)

Toetusemäär põhisaaduse 100 kg kohta

Toetuse eelkinnituse puhul

Muudel juhtudel

1001 10 00

Kõva nisu:

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel

1001 90 99

Harilik nisu ja meslin

 

 

– eksportimisel Ameerika Ühendriikidesse CN-koodide 1902 11 ja 1902 19 alla kuuluvate kaupadena

– muudel juhtudel:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

1002 00 00

Rukis

1003 00 90

Oder

 

 

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

1004 00 00

Kaer

1005 90 00

Mais, mida eksporditakse:

 

 

– tärklisena:

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,845

0,845

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

0,845

0,845

– CN-koodide 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 alla kuuluv glükoos, glükoosisiirup, maltodekstriin ja maltodekstriinisiirup (5)

 

 

– – määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,634

0,634

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– – muudel juhtudel

0,634

0,634

– – eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel (sealhulgas töötlemata kaupade eksport)

0,845

0,845

CN-koodi 1108 13 00 alla kuuluv kartulitärklis, mis on samalaadne töödeldud maisist saadud tootega:

 

 

– määruse (EÜ) nr 1043/2005 artikli 15 lõike 3 kohaldamisel (3)

0,845

0,845

– eksportimisel alamrubriiki 2208 kuuluvate kaupadena (4)

– muudel juhtudel

0,845

0,845

ex 1006 30

Täielikult kroovitud riis:

 

 

– ümarateraline

– keskmiseteraline

– pikateraline

1006 40 00

Purustatud riis

1007 00 90

Terasorgo seemneks, välja arvatud hübriid


(1)  Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni 22. juuli 1972. aasta lepingu protokolli nr 2 I ja II tabelis loetletud Šveitsi Konföderatsiooni või Liechtensteini Vürstiriiki eksporditavate kaupade suhtes.

(2)  Põhisaaduse ja/või samalaadsete toodete töötlemisel saadud põllumajandussaaduste puhul kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1043/2005 V lisas sätestatud koefitsiente.

(3)  Asjaomased kaubad kuuluvad CN-koodi 3505 10 50 alla.

(4)  Määruse (EÜ) nr 1784/2003 III lisas loetletud või määruse (EMÜ) nr 2825/93 (EÜT L 258, 16.10.1993, lk 6) artiklis 2 osutatud kaubad.

(5)  CN-koodide NC 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 alla kuuluvatest, glükoosi- ja fruktoosisiirupi segamisel saadud siirupitest antakse eksporditoetust üksnes glükoosisiirupitele.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1053/2007,

13. september 2007,

millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (2) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikliga 13 ja määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikliga 14 nähakse ette, et nende määruste artiklis 1 loetletud toodete maailmaturu noteeringute või hindade ja ühenduse hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artikli 14 alusel tuleb toetused kindlaks määrata, võttes arvesse ühelt poolt teravilja, riisi ja purustatud riisi koguste ja hindade hetkeolukorda ja arengusuundi ühenduse turul ja teiselt poolt teravilja, riisi, purustatud riisi ja teraviljatoodete hindu maailmaturul. Samades artiklites on sätestatud, et on oluline tagada tasakaal ning hindade ja kaubavahetuse loomulik areng teravilja- ja riisiturul ning arvestada kavandatud ekspordi majanduslikku aspekti ja vajadust vältida ühenduse turu häireid.

(3)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1518/95, (3) mis käsitleb teravilja ja riisi töötlemisel saadud toodete impordi- ja ekspordisüsteemi, artiklis 2 on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta kõnealuste toodete toetuste arvutamisel.

(4)

Teatavatele töödeldud toodetele antavat toetust tuleks astmestada vastavalt toote tuhasusele, toorkiu-, kesta-, valgu-, rasva- ja tärklisesisaldusele, kusjuures see sisaldus näitab eriti hästi, kui suur kogus põhisaadust valmistatud tootes sisaldub.

(5)

Maniokijuurte ja teiste troopiliste juurte ja mugulate ning neist valmistatud jahu puhul ei ole vaja praegusel ajal eksporditoetusi kindlaks määrata, võttes arvesse võimaliku ekspordi majanduslikku aspekti ning eelkõige nende toodete laadi ja päritolu. Teatavate teraviljast valmistatud toodete puhul pole ühenduse vähese osaluse tõttu maailmaturul vaja praegusel ajal eksporditoetust kindlaks määrata.

(6)

Maailmaturu olukord või teatavate turgude erinõudmised võivad teatavate toodete puhul teha vajalikuks toetuse eristamise olenevalt sihtkohast.

(7)

Toetus määratakse kindlaks üks kord kuus. Kindlaksmääramiste vahepeal võib toetust muuta.

(8)

Teatavad maisist valmistatud tooted võivad läbida kuumtöötlemise, mille puhul tekib oht, et eraldatud toetus ei vasta toote kvaliteedile. Tuleks täpsustada, et toodetele, mis sisaldavad eelgeelistatud tärklist, ei saa taotleda eksporditoetust.

(9)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1518/95 artiklis 1 loetletud toodete eksporditoetused on kindlaks määratud vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Μäärust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Μäärust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1549/2004 (ELT L 280, 31.8.2004, lk 13).

(3)  EÜT L 147, 30.6.1995, lk 55. Μäärust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2993/95 (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 25).


LISA

Komisjoni 13. septembri 2007. aasta määrusele, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


(1)  Toetust ei anta toodetele, mis on läbinud kuumtöötlemise, millega kaasneb eelgeelistatud tärklise tekkimine.

(2)  Toetust antakse vastavalt nõukogu muudetud määrusele (EMÜ) nr 2730/75 (EÜT L 281, 1.11.1975, lk 20).

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

Numbrilised sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

C10

:

Kõik sihtkohad.

C14

:

Kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits ja Liechtenstein.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1054/2007,

13. september 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.

(2)

Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr 318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja kogustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).


LISA

Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates 14. septembrist 2007 (1)

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

32,70 (2)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

32,70 (2)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3617

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

36,17

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

35,55

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

35,55

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote netomassi kohta

0,3617

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:

S00

kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Serbia, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik);

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.


(1)  Käesolevas lisas sätestatud summasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele 2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).

(2)  Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1055/2007,

13. september 2007,

millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 27. juuli 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 900/2007, mis käsitleb alalist pakkumismenetlust valge suhkru eksporditoetuste kindlaksmääramiseks 2007/2008. turustusaastaks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 8 lõike 1 kohaselt ja pärast 13. september 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane kehtestada kõnealuse osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

13. september 2007. aastal lõppeva osalise pakkumismenetluse eksporditoetuse maksimumsumma määruse (EÜ) nr 900/2007 artikli 1 lõikes 1 osutatud tootele on 40,545 EUR/100 kg.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).

(2)  ELT L 196, 28.7.2007, lk 26.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1056/2007,

13. september 2007,

milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 38/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 33 lõike 2 teist lõiku ja kolmanda lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. jaanuari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 38/2007, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Belgia, Tšehhi Vabariigi, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Ungari, Poola, Slovakkia ja Rootsi sekkumisametite valduses oleva suhkru ekspordiks edasimüümiseks, (2) nõutakse osaliste pakkumismenetluste avaldamist.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 38/2007 artikli 4 lõikele 1 ja pärast 12. septembril 2007 lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumiste läbivaatamist on asjakohane otsustada, et kõnealuse osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumisi ei võeta vastu.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

12. septembril 2007 lõppeva osalise pakkumismenetluse alusel esitatud pakkumisi ei võeta vastu määruse (EÜ) nr 38/2007 artiklis 1 osutatud toote puhul.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1.

(2)  ELT L 11, 18.1.2007, lk 4.


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1057/2007,

13. september 2007,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2805/95, millega kehtestatakse veinisektori eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1493/1999 veinituru ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 63 lõike 3 teist lõiku ja artikli 64 lõike 5 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1493/1999 artikli 63 lõikele 1 võib sellises ulatuses, mis on vajalik nimetatud määruse artikli 1 lõike 2 punktides a ja b loetletud toodete ekspordi võimaldamiseks nende toodete maailmaturuhindade põhjal ning vastavalt asutamislepingu artiklile 300 sõlmitud lepingutest tulenevate piirangute ulatuses katta nende hindade ja ühenduse hindade vahe eksporditoetusega.

(2)

Toetused ja sihtkohad tuleb kehtestada, võttes arvesse olukorda ja tõenäolisi arengusuundi seoses kõnealuste toodete hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ning nende toodete maailmaturuhindadega.

(3)

Seetõttu tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 2805/95 (2) vastavalt muuta.

(4)

Käesolevas määruses sätetatud meetmed on kooskõlas veinituru korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2805/95 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 14. septembril 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  EÜT L 291, 6.12.1995, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 259/2007 (ELT L 71, 10.3.2007, lk 6).


LISA

“LISA

Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

2,930

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

3,539

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

4,001

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

4,835

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

3,429

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

4,143

2204 21 79 9910

W02

EUR/hl

2,062

2204 21 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 21 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni muudetud määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 7).

Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 750/2005 (ELT L 126, 19.5.2005, lk 12).

Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

W01

:

Liibüa, Nigeeria, Kamerun, Gabon, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, India, Tai, Vietnam, Indoneesia, Malaisia, Brunei, Singapur, Filipiinid, Hiina, Hongkongi erihalduspiirkond, Lõuna-Korea, Jaapan, Taiwan, Ekvatoriaal-Guinea.

W02

:

kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:

a)

kolmandad riigid: Ameerika, Austraalia, Alžeeria, Maroko, Tuneesia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Serbia, Montenegro, Kosovo, Šveits, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Türgi, Andorra, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Liechtenstein, Island, Norra;

b)

ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livigno ja Campione d'Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/17


KOMISJONI OTSUS,

8. august 2007,

milles sätestatakse nõukogu otsusega 2007/162/EÜ, Euratom (kodanikukaitse rahastamisvahendi kehtestamise kohta) ettenähtud transpordisätete rakenduseeskirjad

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3769 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/606/EÜ, Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 5. märtsi 2007. aasta otsust 2007/162/EÜ, Euratom, kodanikukaitse rahastamisvahendi kehtestamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2001/792/EÜ, Euratom (2) kehtestati ühenduse mehhanism tugevdatud koostöö soodustamiseks kodanikukaitse abimissioonidel (edaspidi „mehhanism”). Komisjoni otsuses 2004/277/EÜ, Euratom (3) on sätestatud eespool osutatud otsuse rakenduseeskirjad. Osalevate riikide ja kolmandate riikide mõistete määratlused võib leida kõnealusest otsusest.

(2)

Otsusega 2007/162/EÜ, Euratom kehtestatakse erisätted teatavate transpordiressursside rahastamiseks suurõnnetuse korral, et soodustada kiiret ja tõhusat reageerimist sellele.

(3)

On vaja kehtestada eeskirjad ja menetlused ühenduse rahalise toetuse taotlemiseks, mille abil on kannatanud riiki võimalik transportida osalevate riikide abi, ning kõnealuste taotluste komisjonipoolseks menetlemiseks. Selleks tuleb kehtestada transpordiressursside koondamise või kindlaksmääramise eeskirjad ja menetlused, kuna rahalise toetuse andmise üks tingimus on see, et kõik muud võimalused mehhanismi raames transpordi leidmiseks on ammendunud. Selleks et tagada ühenduse kiire ja tõhus reageerimine suurõnnetustele, tuleb kehtestada ajavahemik, mille lõppemisel võivad ühenduse rahalise toetuse taotlused muutuda abikõlblikeks.

(4)

Läbipaistvuse, sidususe ja tõhususe tagamiseks tuleb kindlaks määrata teave, mis tuleb esitada transporditoetuse taotlustes ning vastavates osalevate riikide ja komisjoni vastustes.

(5)

Kui ühenduse rahalist abi saab anda kooskõlas otsusega 2007/162/EÜ, Euratom, peaks osalevatel riikidel olema võimalus taotleda kas toetust või transporditeenust.

(6)

On vaja kindlaks määrata teave, mida tuleb arvesse võtta, et teha kindlaks, kas otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punkti c alapunktides i ja iii sätestatud kriteeriumid on täidetud ja finantsmäärusega ettenähtud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid on järgitud.

(7)

On vaja määratleda abikõlblikud kulud, kuna otsuse 2007/162/EÜ, Euratom kohaselt võib ühenduse rahalist abi anda toetusena või riigihankelepingute vormis, mida rakendatakse vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. (4)

(8)

Otsuses 2007/162/EÜ, Euratom on sätestatud, et liikmesriigid, kes taotlevad ühenduse rahalist toetust oma abi transportimiseks, peavad hüvitama vähemalt 50 % saadud ühenduse vahenditest 180 päeva jooksul pärast abistamistoiminguid. Selle tagamiseks on vaja kehtestada eeskirjad ja menetlused. Komisjoni kulusid tuleb käsitada liikmesriikide saadud vahenditena otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 3 tähenduses.

(9)

Kuna kõnealuse mehhanismi raames liikmesriikide pakutava kodanikukaitseabi jaoks vajamineva varustuse ja transpordi tagamine on liikmesriikide kohustus ning kuna komisjoni roll vastava taotluse korral on üksnes toetada liikmesriike täiendavate transpordiressursside rahastamisel, tuleb kaitsta ühenduse finantshuve seoses võimaliku kahju hüvitamisega, sätestades, et transporditoetust taotlev osalev riik ei tohi ühenduselt taotleda muud hüvitist, kui kõnealune kahju on tekkinud käesoleva otsusega reguleeritud transporditoetuse andmise tulemusel, välja arvatud siis, kui on tõendatud, et see on pettuse või tõsise väärkäitumise tagajärg.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kodanikukaitse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesolevas otsuses sätestatakse otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punktide b ja c ning lõike 3 alusel ühenduse rahalise toetuse saamiseks abikõlblike transpordivaldkonna meetmete rakenduseeskirjad.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„osalev riik” – otsuse 2004/277/EÜ, Euratom artiklis 2 määratletud tähenduses;

b)

„kolmandad riigid” – otsuse 2004/277/EÜ, Euratom artiklis 2 määratletud tähenduses;

c)

„kannatanud riik” – suurõnnetuse tõttu kannatanud osalev või kolmas riik, kelle suhtes rakendatakse kõnealust mehhanismi;

d)

„transporditoetust taotlev osalev riik” – osalev riik, kes taotleb mehhanismi raames toetust, et transportida oma abi kannatanud riiki;

e)

„kodanikukaitseabi” – kodanikukaitse meeskonnad, eksperdid või päästemoodulid koos varustusega ning katastroofiabi vahendid, mis on vajalikud õnnetuse otseste tagajärgede leevendamiseks.

Artikkel 3

Menetlused, mida kohaldatakse mehhanismi kaudu abi transportimist hõlmava toetuse taotlemise ning sellega seotud vastuste suhtes

1.   Artiklitega 4 ja 5 ettenähtud menetlusi kohaldatakse alati, kui osalevad riigid taotlevad mehhanismi kaudu toetust oma kodanikukaitseabi transportimiseks kannatanud riiki (edaspidi „transporditoetus”).

2.   Kui transporditoetuse taotlus sisaldab rahalise toetuse taotlust, ei võta komisjon viimast arvesse seni, kuni on lõpetatud lõikes 1 osutatud menetlused.

3.   Taotlusi koostab artiklis 12 osutatud pädev asutus, kes saadab need komisjonile kirjalikult. Taotlused sisaldavad lisa A osaga ettenähtud teavet.

4.   Kõik käesoleva otsuse kohaselt esitatud transporditoetuse taotlused ja nendega seotud vastused ning osalevate riikide ja komisjoni vaheline teabevahetus edastatakse otsusega 2004/277/EÜ, Euratom loodud komisjoni järelevalve- ja teabekeskusele, kes menetleb kõnealust teavet.

5.   Taotlused võib saata faksi või elektronposti teel või otsusega 2004/277/EÜ, Euratom loodud ühise hädaabi kommunikatsiooni- ja teabesüsteemi (CECIS) kaudu. Ühendusepoolse rahastamisega seotud taotluste edastamine faksi või elektronposti teel või CECISe kaudu on vastuvõetav tingimusel, et seejärel esitatakse komisjonile viivitamata pädeva asutuse allkirjastatud originaaldokumendid.

Artikkel 4

Toetusetaotlused transpordiressursside koondamiseks või kindlaksmääramiseks

1.   Pärast seda, kui komisjon on saanud mehhanismi raames eraldatava toetuse kohta taotluse, milles soovitakse saada toetust kannatanud riiki kodanikukaitseabi transportimiseks vajaminevate transpordiressursside koondamiseks või kindlaksmääramiseks, teavitab ta kõnealusest otsusest viivitamata kontaktpunkte, mille osalevad riigid on määranud otsuse 2001/792/EÜ, Euratom artikli 3 punkti e kohaselt.

2.   Kõnealuses teates kutsub komisjon osalevaid riike üles esitama talle kõik andmed transpordiressursside kohta, mille nad võivad anda taotluse esitanud osaleva riigi käsutusse.

3.   Lisaks kehtestab komisjon lõikes 2 osutatud teates ajavahemiku, mille jooksul võivad ühenduse rahalise toetuse taotlused muutuda abikõlblikeks. Kõnealune ajavahemik ei tohi olla pikem kui 24 tundi alates teavitamisest. Komisjon võib vajaduse korral lühendada kõnealust ajavahemikku 6 tunnini, et reageerida tõhusalt kiireloomulistele ja elutähtsatele vajadustele.

Artikkel 5

Vastused transpordiressursside koondamiseks või kindlaksmääramiseks esitatud toetusetaotlustele

1.   Osalevad riigid teavitavad komisjoni võimalikult kiiresti kõigist transpordiressurssidest, mille nad saavad muuta vabatahtlikult kättesaadavaks vastusena transpordiressursside koondamise või kindlaksmääramisega seotud toetuse taotlusele. Kõnealune teave peab sisaldama lisa B osaga ettenähtud elemente.

2.   Osalevad riigid, kes ei saa sobivaid transpordiressursse kättesaadavaks muuta, peaksid sellest viivitamata teatama komisjonile.

3.   Komisjon koondab kättesaadavaid transpordiressursse käsitleva teabe ja edastab selle võimalikult kiiresti taotluse esitanud osalevale riigile ja teistele osalevatele riikidele.

4.   Komisjon edastab osalevatele riikidele lisaks lõikes 3 osutatud teabele ka mis tahes muu tema käsutuses oleva teabe teistest allikatest, sealhulgas kommertsturult, kättesaadavate transpordiressursside kohta ning lihtsustab osalevate riikide juurdepääsu kõnealustele lisaressurssidele.

5.   Taotluse esitanud osalev riik teavitab komisjoni valitud transpordilahendusest ja teeb koostööd kõnealust toetust pakkuvate osalevate riikidega või komisjoni kindlaksmääratud ettevõtjaga.

6.   Komisjon teavitab kõiki osalevaid riike taotluse esitanud osaleva riigi valikust. Kõnealune riik teavitab regulaarselt komisjoni oma kodanikukaitseabi andmisel saavutatud edust.

Artikkel 6

Toetusetaotlus

1.   Juhul kui on kindlaks tehtud võimalik transpordilahendus, kuid kodanikukaitseabi transpordiks on vaja ühenduse rahalist abi, võib osalev riik taotleda ühenduselt toetust.

2.   Osalev riik märgib oma taotluses, mitu protsenti abikõlblikest kuludest ta hüvitab. See ei ole väiksem kui 50 %. Komisjon teavitab viivitamata kõiki osalevaid riike kõnealusest taotlusest.

3.   Komisjon võib osalevate riikide asjaomaste pädevate asutustega sõlmida komisjoni määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (5) artiklis 163 sätestatud partnerluse raamlepingud, et hõlbustada käesoleva artikliga ettenähtud menetlusi.

Artikkel 7

Transporditeenuse taotlus

1.   Transporditoetust taotlev osalev riik võib muul kui artiklis 6 osutatud juhul taotleda komisjonilt transporditeenust käsitleva lepingu sõlmimist eraõiguslike või muude isikutega, et transportida oma kodanikukaitseabi kannatanud riiki.

2.   Pärast lõikes 1 osutatud taotluse saamist teavitab komisjon viivitamata kõiki osalevaid riike kõnealusest taotlusest ja teatab transporditeenust taotlevale osalevale riigile kõigist kättesaadavatest transpordilahendustest ja nende maksumusest.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe vahetamise põhjal kinnitab osalev riik kirjalikult oma transporditeenuse taotlust ja kohustust maksta komisjonile asjaomased summad artikli 10 kohaselt tagasi. Osalev riik märgib taotlusesse kulude protsendi, mille ta hüvitab. See ei ole väiksem kui 50 %.

4.   Osalev riik teatab viivitamata komisjonile kõigist transporditeenuse taotlusega seotud muudatustest.

Artikkel 8

Otsus ühendusepoolse rahastamise kohta

1.   Otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punkti c alapunkti ii kohaldamisel peetakse kõiki muid võimalusi mehhanismi raames transpordi leidmiseks ammendunuks, kui käesoleva otsuse artiklitega 4 ja 5 ettenähtud menetluste tulemusel ei sõlmitud kokkuleppeid ajavahemiku jooksul, mille komisjon on käesoleva otsuse artikli 4 lõike 3 kohaselt kindlaks määranud.

2.   Selleks et määrata kindlaks, kas otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punkti c alapunktides i ja iii sätestatud kriteeriumid on täidetud ja finantsmäärusega ettenähtud säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe põhimõtteid on järgitud, tuleb arvesse võtta järgmist:

a)

kooskõlas artikli 3 lõikega 3 esitatud osaleva riigi taotluses, mis hõlmab ühenduse rahastamist, sisalduv teave;

b)

kannatanud riigi vajadused;

c)

kõik vajaduste hindamised, mille tegid hädaolukorra ajal komisjonile aru andvad eksperdid;

d)

muu osalevate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esitatud oluline ja usaldusväärne teave, mis on komisjonile kättesaadav otsuse tegemise ajal;

e)

selliste transpordilahenduste tõhusus ja tulemuslikkus, mis on loodud õigeaegse kodanikukaitseabi andmiseks;

f)

muud komisjoni võetud meetmed.

3.   Osalevad riigid esitavad otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks vajalikku täiendavat teavet. Osalevad riigid esitavad komisjonile teabe võimalikult kiiresti pärast komisjoni teabenõude saamist.

4.   Otsuses rahalise abi saamise tingimustele vastavate, otsuse 2007/162/EÜ, Euratom artikli 4 lõike 2 punkti c kohaste meetmete kohta kehtestatakse kõnealuse taotluse puhul eraldatava ühenduse toetuse piirmäär, võttes arvesse eelarvevahendite olemasolu.

5.   Otsus rahalise toetuse kohta edastatakse viivitamata kõnealust toetust taotlevale osalevale riigile. Lisaks teatatakse sellest kõigile teistele osalevatele riikidele.

Artikkel 9

Abikõlblikud kulud

Ühenduse rahalise toetuse saamiseks vajalikele tingimustele vastavad kulud on järgmised:

a)

kulud, mis on seotud transpordiressursside toimetamisega kodanikukaitseabi andva osaleva riigi territooriumil asuvasse lähetamiskohta, sealhulgas kõik teenustasud, lõivud, logistilised ja käitlemiskulud, kütuse- ja võimalikud majutuskulud ning muud kaudsed kulud, nagu maksud, üldised tollimaksud ja transiidikulud;

b)

kulud, mis on kantud alates kodanikukaitseabi andva osaleva riigi territooriumil asuvast lähetamiskohast kuni kõnealuse abi lõppsihtkohani, sealhulgas kõik teenustasud, lõivud, logistilised ja käitlemiskulud, kütuse- ja võimalikud majutuskulud ning muud kaudsed kulud, nagu maksud, üldised tollimaksud ja transiidikulud;

c)

transpordivahendite ning kõigi meeskondade ja nende varustuse tagasitoomisega seotud kulud.

Kõik kulud peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud.

Artikkel 10

Ühenduse rahalise toetuse tagasimaksmine

1.   Artiklis 6 sätestatud menetluse kohaselt komisjoni eraldatud rahalise toetuse puhul esitab komisjon 90 päeva jooksul pärast selle transporditoimingu lõpetamist, mille jaoks ühenduse rahalist toetust anti, seda saanud osalevale riigile tagastamisnõude summas, mis vastab toetuse andmise otsusele ja mis moodustab vähemalt 50 % saadud rahalistest vahenditest ja vähemalt 50 % abikõlblikest kuludest.

2.   Artiklis 7 sätestatud menetluse kohaselt komisjoni kantud kulude puhul esitab komisjon 90 päeva jooksul pärast selle transporditoimingu lõpetamist, mille jaoks ühenduse rahalist toetust anti, seda saanud osalevale riigile tagastamisnõude summas, mis vastab komisjoni otsusele transporditeenuse taotluse kohta ja mis moodustab vähemalt 50 % transpordikuludest.

Artikkel 11

Kahju hüvitamine

Transporditoetust taotlev osalev riik hoidub ühendusele kahjunõuete esitamisest tema varale või teenindustöötajatele tekitatud kahju eest, kui kõnealune kahju on tekkinud käesolevas otsuses sätestatud transporditoetuse andmise tulemusel, välja arvatud siis, kui on tõendatud, et see on pettuse või tõsise väärkäitumise tagajärg.

Artikkel 12

Pädevate asutuste määramine

Osalevad riigid määravad pädevad asutused, kes on volitatud taotlema ja saama komisjonilt käesoleva otsuse kohaldamise raames antavat rahalist toetust ning teatavad sellest komisjonile 60 päeva jooksul pärast käesoleva otsuse teatavakstegemist. Kõigist muudatustest kõnealuses teabes teatatakse viivitamata komisjonile.

Artikkel 13

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. august 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stavros DIMAS


(1)  ELT L 71, 10.3.2007, lk 9.

(2)  EÜT L 297, 15.11.2001, lk 7.

(3)  ELT L 87, 25.3.2004, lk 20.

(4)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).

(5)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007 (ELT L 111, 28.4.2007, lk 13).


LISA

A   OSA

Teave, mille peavad esitama osalevad riigid, kes taotlevad transporditoetust kodanikukaitseabi andmiseks

1)

Katastroof/hädaolukord.

2)

Viited komisjoni järelevalve- ja teabekeskuse väljastatud teadetele.

3)

Taotlev riik/organisatsioon.

4)

Transporditava abi lõppsaaja/lõplik abisaaja.

5)

Üksikasjalik teave transporditava kodanikukaitseabi kohta, sealhulgas saadetiste täpne kirjeldus, kaal, mõõtmed, maht, aluspinna suurus, pakendi kirjeldus koos nõuetekohase viitega õhu-, maa- ja mereveo pakendamisstandarditele, mis tahes ohtlikud esemed, sõiduki andmed ning kogukaal, mõõtmed, maht, aluspinna suurus, kaasasõitvate töötajate arv ning muude abi transportimise ja andmise puhul oluliste õiguslike, tolli-, tervishoiu- või sanitaarnõuete täpne kirjeldus.

6)

Teave selle kohta, mil viisil kõnealune abi vastab kannatanud riigi vajadustele, viidates selle riigi taotlusele või hinnangule vajaduste kohta.

7)

Võimaluse korral teave piisavas koguses abi transportimisel vajaminevate kohalike hankimis- ja jaotamisvõimaluste olemasolu (või puudumise) kohta.

8)

Põhjendus(ed), miks on mehhanismi raames toimuva kodanikukaitsealase reageerimise tõhususe tagamiseks vaja täiendavaid transpordiressursse.

9)

Teave kannatanud riigi või koordineeriva asutuse olukorra kohta seoses kõnealuse abiga.

10)

Abi transportimiseks vajalik marsruut.

11)

Lastimiskoht/lastimissadam ja kohalik kontaktpunkt.

12)

Lossimiskoht/lossimissadam ja kohalik kontaktpunkt.

13)

Kuupäev/kellaaeg, mil abi on valmis, pakendatud ja ettevalmistatud transportimiseks lastimissadamast.

14)

Teave kõigist võimalustest toimetada abi edasiseks vedamiseks alternatiivsesse kohta/lastimissadamasse/jaotuskohta.

15)

Lisateave (vajaduse korral).

16)

Teave transpordikulude võimaliku rahastamise kohta.

17)

Teave ühenduse rahalise toetuse taotluse kohta (vajaduse korral).

18)

Pädev asutus/allkiri.

B   OSA

Teave, mille peavad esitama osalevad riigid või komisjon transporditoetuse andmisel kodanikukaitseabi jaoks

1)

Katastroof/hädaolukord.

2)

Reageeriv riik/organisatsioon/kontaktpunkt.

3)

Viited komisjoni järelevalve- ja teabekeskuse ning transporditoetust taotleva osaleva riigi/organisatsiooni saadetud teadetele.

4)

Transpordipakkumise tehnilised üksikasjad, sh kättesaadavate transpordiressursside liigid, transportimise kuupäevad ja kellaajad, nõutavate vedamiste või väljasõitude arv.

5)

Konkreetsed üksikasjad, transporditava kodanikukaitseabiga seotud piirangud ja eeskirjad, sh kaal, mõõtmed, maht, aluspinna suurus, pakend, võimalikud ohtlikud esemed, sõiduki ettevalmistamine, käitlemisnõuded, kaasasõitvad töötajad ning muud abi transportimise ja andmise puhul olulised õiguslikud, tolli-, tervishoiu- või sanitaarnõuded.

6)

Abi transportimise kavandatud marsruut.

7)

Lastimiskoht/lastimissadam ja kohalik kontaktpunkt.

8)

Lossimiskoht/lossimissadam ja kohalik kontaktpunkt.

9)

Kuupäev/kellaaeg, mil abi peab olema valmis, pakendatud ja ettevalmistatud lastimissadamast transportimiseks.

10)

Teave taotluste kohta toimetada abi edasiseks vedamiseks alternatiivsesse kohta/lastimissadamasse/jaotuskohta.

11)

Lisateave (vajaduse korral).

12)

Teave võimaliku transpordikulude rahastamise taotluse kohta ja üksikasjad vastava pakkumisega seotud konkreetsete tingimuste või piirangute kohta.

13)

Teave ühenduse rahalise toetuse taotluse kohta (vajaduse korral).


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/24


KOMISJONI OTSUS,

10. september 2007,

millega võimaldatakse Sloveenial pikendada kaheks veiniaastaks erandit viinamarjakasvatusvööndi C II jaoks sätestatud naturaalse alkoholisisalduse miinimumnõudest Primorska piirkonnas toodetud veinide, sh määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveini Teran PTP Kras puhul

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4085 all)

(Ainult sloveenikeelne tekst on autentne)

(2007/607/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle XIII lisa 5. peatüki A jaotise punkti 2 alapunkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1493/1999 (veinituru ühise korralduse kohta) (1) V lisa punkti C alapunkti 2 alapunktis e ja VI lisa punkti E alapunkti 3 alapunktis e on sätestatud selliste viinamarjakasvatusvööndis C II toodetud lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinide (määratletud piirkonnas valmistatud kvaliteetveinide) minimaalne naturaalne alkoholisisaldus mahuprotsentides, mille puhul võib kasutada rikastamist.

(2)

Erandina kõnealustest piirangutest nähakse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti XIII lisa 5. peatüki A jaotisega ette, et viinamarjakasvatusvööndisse C II kuuluvas Sloveenia Primorska piirkonnas toodetud lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinide puhul võib kolme veiniaasta (2004/2005, 2005/2006 ja 2006/2007) jooksul naturaalse alkoholisisalduse miinimummäär olla ettenähtust madalam, kuid mitte madalam kui viinamarjakasvatusvööndi C I a toodetele sätestatud naturaalse alkoholisisalduse miinimummäär. Pärast kolme nimetatud aasta möödumist pidi Sloveenia esitama aruande kõnealusel ajavahemikul mõõdetud viinamarjade naturaalse alkoholisisalduse miinimummäära kohta.

(3)

24. aprillil 2007 esitas Sloveenia üksikasjaliku aruande Primorska piirkonnas korjatud viinamarjade naturaalse alkoholisisalduse miinimummäära kohta, sealhulgas mpv-kvaliteetveini Teran PTP Kras kohta. Võttes arvesse, et kolme aasta jooksul, mil mõõtmisi tehti, olid ilmastikutingimused erakordselt ja ebatavaliselt soodsad, on Sloveenia ametiasutused arvamusel, et saadud tulemused ei ole kõnealuse piirkonna jaoks tüüpilised, ning nendest lähtudes ei saa lõplikult kindlaks määrata naturaalse alkoholisisalduse tavamäära selle piirkonna viinamarjades, ning taotlesid naturaalse alkoholisisalduse miinimummäära käsitleva erandi pikendamist.

(4)

Kooskõlas erandiga ette nähtud tingimustega pikendatakse erandi kestust veel kaheks veiniaastaks (aastateks 2007/2008 ja 2008/2009), enne kui nõutakse Primorska piirkonna lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinide (sh mpv-kvaliteetveini Teran PTP Kras) virdele kehtestatud naturaalse alkoholisisalduse miinimummäära nõuete täitmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1493/1999 V lisa punkti C alapunkti 2 alapunktist e ja VI lisa punkti E alapunkti 3 alapunktist e võib kahel järjestikusel veiniaastal (2007–2008 ja 2008–2009) loobuda naturaalse alkoholisisalduse miinimumnõudest viinamarjakasvatusvööndisse C II kuuluvas Sloveenia Primorska piirkonnas toodetud lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinide puhul, kui ilmastikutingimused või kasvutingimused on erakordselt ebasoodsad ning seetõttu ei ole võimalik saavutada viinamarjakasvatusvööndi C II toodetele sätestatud naturaalse alkoholisisalduse miinimummäära.

Samas ei tohi naturaalse alkoholisisalduse miinimummäär olla madalam kui viinamarjakasvatusvööndis C I a toodetud lauaveinide ja mpv-kvaliteetveinidele kehtestatud miinimummäär.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Sloveenia Vabariigile.

Brüssel, 10. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 179, 14.7.1999, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).


14.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 241/26


KOMISJONI OTSUS,

13. september 2007,

millega muudetakse otsust 2007/554/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 4301 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/608/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 9. augusti 2007. aasta otsus 2007/554/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses suu- ja sõrataudiga Ühendkuningriigis (3) võeti vastu pärast selle haiguse hiljutisi puhanguid kõnealuses liikmesriigis. Kõnealust otsust kohaldatakse 15. septembrini 2007.

(2)

Otsuses 2007/554/EÜ on määratletud kõrge ja madala riskiteguriga alad mõjutatud liikmesriikides ning on keelatud nii nakkusele vastuvõtlike loomade lähetamine kõrge ja madala riskiteguriga aladelt kui ka nakkusele vastuvõtlikest loomadest saadud toodete lähetamine kõrge riskiteguriga aladelt. Samuti on otsusega ette nähtud eeskirjad, mida kohaldatakse selliste ohutute toodete lähetamise suhtes neilt aladelt, mis on toodetud kas enne piirangute kehtestamist või mis on valmistatud toormest, mis on toodud väljastpoolt neid alasid või mida on töödeldud moel, mis on osutunud tõhusaks võimaliku suu- ja sõrataudi viiruse inaktiveerimisel.

(3)

Otsuse 2007/554/EÜ I ja II lisaga piiritletakse kuni 15. septembrini kõrge ja madala riskiteguriga alad kahte suu- ja sõrataudi haiguspuhangut (kinnitatud 2007. aasta augusti algul) ümbritseva tugevdatud järelevalvega tsooniga, mis kehtisid kuni 8. septembrini kooskõlas nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ (ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ) (4) artikliga 44.

(4)

Pärast uut suu- ja sõrataudi puhangut 12. septembril 2007 Ühendkuningriigis väljaspool otsuse 2007/554/EÜ I ja II lisas kirjeldatud piirkondi on Ühendkuningriik võtnud meetmed nõukogu direktiivi 2003/85/EÜ raames ning rakendanud lisameetmeid nakkuspiirkondades.

(5)

Suu- ja sõrataud Ühendkuningriigis võib ohustada teiste liikmesriikide karjasid tulenevalt elusate sõralistega kauplemisest ja nendest saadud teatavate toodete turuleviimisest.

(6)

Arvestades taudi olukorda Ühendkuningriigis on vajalik tagada, et otsust 2007/554/EÜ muudetakse enne 15. septembrit 2007 eesmärgiga pikendada selle rakendamist vähemalt 15. oktoobrini 2007 ja laiendada piirangualasid vastavalt epidemioloogilisele olukorrale.

(7)

Seepärast tuleks otsust 2007/554/EÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2007/554/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklis 17 asendatakse sõnad „15. septembrini 2007” sõnadega „15. oktoobrini 2007”.

2.

I ja II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Liikmesriigid muudavad kaubanduse suhtes kohaldatavaid meetmeid, et viia need kooskõlla käesoleva otsusega. Liikmesriigid teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. september 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33; parandatud versioon ELT L 195, 2.6.2004, lk 12).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  ELT L 210, 10.8.2007, lk 36. Otsust on muudetud otsusega 2007/588/EÜ (ELT L 220, 25.8.2007, lk 27).

(4)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).


LISA

I LISA

Järgmised piirkonnad Ühendkuningriigi territooriumil:

Suurbritannia

II LISA

Suurbritannia