ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 237

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
8. september 2007


Sisukord

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2007/600/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 26. aprill 2007, üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2007/2)

1

 

 

2007/601/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 24. juuli 2007, TARGET2-ECB tingimused (EKP/2007/7)

71

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Euroopa Keskpank

8.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 237/1


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

26. aprill 2007,

üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta

(EKP/2007/2)

(2007/600/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige artikli 105 lõike 2 esimest ja neljandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 3.1, 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Senine üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem (TARGET) on detsentraliseeritud ning ühendab riikide reaalajalisi brutoarveldussüsteeme ja EKP maksesüsteemi. 30. detsembri 2005. aasta suunis EKP/2005/16 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta (1) on peamine TARGETi suhtes kohaldatav õigusakt.

(2)

TARGET asendatakse alates 19. novembrist 2007 TARGET2-ga, mida iseloomustab ühtne tehniline platvorm, nn ühisplatvorm. Kuigi nii TARGET kui ka TARGET2 õigusliku struktuuri moodustavad mitmed maksesüsteemid, tuleb EKP nõukogu otsuse kohaselt TARGET2 osasüsteemide reeglid harmoneerida võimalikult suures ulatuses; riikide õigusaktidest tulenevatel põhjustel on võimalikud erandid.

(3)

TARGET2 asutamine ja tegevus toimub kolmel tasandil. TARGET2 kõrgeim pädevus ja selle avaliku funktsioneerimise tagamine on esimesel tasandil (EKP nõukogu). Teisel tasandil (eurosüsteemi keskpangad) on TARGET2 teisene pädevus ning kolmandal tasandil (ühisplatvormi käitavad keskpangad) toimub ühisplatvormi ülesehitus ja käitamine eurosüsteemi huvides.

(4)

Eurosüsteemi nimel sõlmib Euroopa Keskpank (EKP) EKP nõukogu poolt osutatud võrguteenuse osutajaga raamlepingu, konfidentsiaalsus- ja vaikimiskokkuleppe, milles on sätestatud osalejatele võrguteenuse osutamise peamised tingimused, sh hind.

(5)

Nii TARGETi kui ka TARGET2 asutamine on oluline eurosüsteemi põhiülesannete täitmiseks, s.o ühenduse rahapoliitika teostamiseks ja maksesüsteemide tõrgeteta toimimiseks.

(6)

Üleminek riikide reaalajalistelt brutoarveldussüsteemidelt ühisplatvormile toimub etappide kaupa ning seetõttu kohaldatakse nende süsteemide suhtes suunist EKP/2005/16 kuni vastavate keskpankade üleminekuni ühisplatvormile. Enne ülemineku lõppu tekkida võivatest tehnilistest talitlushäiretest tingitud hüvitisenõuete lahendamiseks tuleb muuta suunist EKP/2005/16,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

1.   TARGET2 puhul toimub reaalajaline euromaksete arveldus keskpangarahas. TARGET2 asutatakse ja see tegutseb ühisplatvormina, mille kaudu esitatakse ja töödeldakse maksejuhiseid ning saadakse makseid tehniliselt ühetaoliselt.

2.   TARGET2 õigusliku struktuuri moodustavad mitmed reaalajalised brutoarveldussüsteemid.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

„adresseeritav panga tunnuskoodi omanik (addressable BIC holder)” – üksus, a) kellel on panga tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata kaudse osalejana; ja c) kes on otseosaleja korrespondent või klient, või otseosaleja või kaudse osaleja filiaal, ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist otseosaleja kaudu;

„eurosüsteem (Eurosystem)” – EKP ja osalevad riikide keskpangad (RKPd);

„eurosüsteemi keskpank (Eurosystem CB)” – EKP või osalev RKP;

„kaudne osaleja (indirect participant)” – Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud otseosalejaga lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle otseosaleja maksemooduli konto kaudu ning kelle TARGET2 osasüsteem on tuvastanud kaudse osalejana;

„kohalik konto (Home Account)” – osaleva RKP poolt väljaspool ühisplatvormi avatud konto üksuse jaoks, kes vastab kaudseks osalejaks saamise tingimustele;

„kõrvalsüsteem (ancillary system, AS)” – EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja milles vahetatakse ja/või realiseeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ning sellest tulenevad rahalised kohustused arveldatakse TARGET2s kooskõlas käesoleva suunisega ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja asjakohase eurosüsteemi keskpanga vahel;

„kõrvalsüsteemiliides (Ancillary System Interface, ASI)” – tehniline lahendus, mis võimaldab kõrvalsüsteemil kasutada teatavaid ettemääratud teenuseid kõrvalsüsteemi maksejuhiste esitamiseks ja arveldamiseks; osalev RKP võib seda kasutada ka sularaha hoiustamise ja väljavõtmisega seotud sularahatehingute arveldamiseks;

„maksemoodul (Payments Module, PM)” – ühisplatvormi moodul, milles arveldatakse TARGET2 osalejate makseid maksemooduli kontodel;

„maksemooduli konto (PM account)” – TARGET2 osaleja maksemoodulis peetav konto eurosüsteemi keskpanga juures, mis on TARGET2 osalejale vajalik, et:

a)

esitada TARGET2 kaudu maksejuhiseid ja saada makseid; ja

b)

arveldada neid makseid vastava eurosüsteemi keskpangaga;

„mitteosalev liikmesriik (non-participating Member State)” – liikmesriik, kus ei ole eurot kasutusele võetud;

„osaleja (või otseosaleja) (participant, direct participant)” – üksus, kellel on eurosüsteemi keskpanga juures vähemalt üks maksemooduli konto;

„osalejaliides (Participant Interface, PI)” – tehniline lahendus, mis võimaldab otseosalejatel esitada ja arveldada maksejuhiseid maksemooduliga seotud teenuseid kasutades;

„osalev RKP (participating NCB)” – euro kasutusele võtnud liikmesriigi keskpank;

„panga tunnuskood (Bank Identifier Code, BIC)” – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

„päevasisene laen (intraday credit)” – laen, mis antakse lühemaks perioodiks kui üks tööpäev;

„TARGET2 osasüsteem (TARGET2 component system)” – eurosüsteemi keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

„TARGET2 põhiteenused (core TARGET2 services)” – maksejuhiste töötlemine TARGET2 osasüsteemides, kõrvalsüsteemidega seotud tehingute arveldamine ja likviidsuse koondamine;

„tööpäev (business day)” – mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid kooskõlas II lisa V liitega;

„võrguteenuse osutaja (network service provider)” – arvutipõhise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite esitamiseks;

„ühendatud keskpank (connected CB)” – TARGET2ga lepingu alusel ühendatud RKP, kes ei ole osalev RKP;

„ühisplatvorm (Single Shared Platform, SSP)” – ühisplatvormi käitajate poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

„ühisplatvormi käitavad keskpangad (SSP-providing CBs)” - Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d’Italia, kes tegutsevad ühisplatvormi ülesehituse ja eurosüsteemi huvides käitamise pädevuses;

„üleminekuperiood (transition period)” – neljaaastane ajavahemik, mis algab iga eurosüsteemi keskpanga suhtes hetkest, kui see eurosüsteemi keskpank läheb üle ühisplatvormile.

Artikkel 3

TARGET2 osasüsteemid

1.   Iga eurosüsteemi keskpank käitab oma TARGET2 osasüsteemi.

2.   Iga TARGET2 osasüsteem peab olema määratletav süsteemina vastavalt riigi õigusaktile, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998 direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (2).

3.   TARGET2 osasüsteemide nimedes võib esineda ainult „TARGET2” ning asjakohase eurosüsteemi keskpanga või selle eurosüsteemi keskpanga liikmesriigi nimi või lühend. EKP TARGET2 osasüsteemi nimi on TARGET2-ECB.

Artikkel 4

Mitteosalevate liikmesriikide RKPde TARGET2 ühendus

Mitteosalevate liikmesriikide RKPd võivad saada TARGET2 ühenduse ainult siis, kui nad sõlmivad eurosüsteemi keskpankadega lepingu. Selles lepingus tuleb sätestada, et ühendatud keskpangad järgivad käesolevat suunist, võttes arvesse mis tahes omavahel kokku lepitud nõuetekohaseid määratlusi ja kohandusi.

II JAGU

JUHTIMINE

Artikkel 5

Juhtimistasandid

1.   Piiramata põhikirja artiklit 8, põhineb TARGET2 juhtimine kolmetasandilisel juhtimisskeemil. EKP nõukogu (1. tasand), eurosüsteemi keskpankade (2. tasand) ja ühisplatvormi käitavate keskpankade (3. tasand) ülesanded on sätestatud I lisas.

2.   Nõukogu vastutab TARGET2 suunamise, juhtimise ja kontrollimise eest. 1. tasandile määratud ülesanded on nõukogu ainupädevuses. EKPS makse- ja arveldussüsteemide komitee (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC) abistab nõukogu TARGET2 küsimustes nõuandva organina.

3.   Kooskõlas põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga vastutavad eurosüsteemi keskpangad 2. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse nõukogu poolt määratletud üldraamistikku. Lisaks nõuandvale rollile teostab makse- ja arveldussüsteemide komitee ka 2. tasandi ülesandeid. Ühendatud keskpangad osalevad 2. tasandiga seotud küsimustes hääleõiguseta. RKPdel, kes ei ole eurosüsteemi keskpangad ega ühendatud keskpangad, on ainult 2. tasandi vaatlejastaatus.

4.   Eurosüsteemi keskpangad korraldavad oma suhted kohaseid lepinguid sõlmides. Selliste lepingutega seotud hääletamine toimub lihthääleenamusega ja igal eurosüsteemi keskpangal on üks hääl.

5.   Kooskõlas põhikirja artikli 12.1 kolmanda lõiguga, vastutavad ühisplatvormi käitavad keskpangad 3. tasandile pandud ülesannete eest, võttes arvesse nõukogu poolt määratletud üldraamistikku.

6.   Ühisplatvormi käitavad keskpangad peavad sõlmima lepingu eurosüsteemi keskpankadega ning sätestama mis teenuseid esimesed teistele osutavad. Kohastel juhtudel peab see leping hõlmama ka ühendatud keskpangad.

III JAGU

TARGET2 TALITLUS

Artikkel 6

TARGET2s osalemise ühtsed tingimused

1.   Iga osalev RKP kehtestab II lisas sätestatud TARGET2s osalemise ühtsete tingimuste rakendamise korra. Kord reguleerib ainult osaleva RKP ja tema osalejate suhteid seoses maksete töötlemisega maksemoodulis.

2.   EKP võtab vastu TARGET2-ECB tingimused, rakendades selleks ühtsed tingimused erisusega, et TARGET2-ECB teenuseid osutatakse ainult makse- ja arveldusasutustele, sealhulgas väljaspool EMPd asutatud asutustele, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja EKP nõukogu on heaks kiitnud nende juurdepääsu TARGET2-ECB-le.

3.   Eurosüsteemi keskpankade poolt ühtsete tingimuse rakendamiseks vastu võetud korrad tuleb avaldada.

4.   Eurosüsteemi keskpangad võivad taotleda siseriiklikest õigusaktidest tulenevate piirangute korral erandeid ühtsetest tingimustest. Nõukogu kaalub selliseid taotlusi üksikjuhtude kaupa ja annab erandi kohastel juhtudel.

5.   Valuutalepingust tulenevalt võib EKP määrata TARGET2s osalemise asjakohased tingimused II lisa artikli 4 lõike 2 punktis e viidatud üksustele.

6.   Kui üksus tegutseb otseosaleja kaudu, kes on EL liikmesriigi RKP, kuid ei ole eurosüsteemi keskpank ega ühendatud keskpank, ei võimalda eurosüsteemi keskpangad tema tegutsemist kaudse osalejana ega tema registreerimist adresseeritava panga tunnuskoodi omanikuna nende TARGET2 osasüsteemis.

Artikkel 7

Päevasisene laen

1.   Osalevad RKPd võivad anda päevasisest laenu, kui see toimub kooskõlas III lisas sätestatud päevasise laenu andmise sätete rakendusaktidega.

2.   28. jaanuari 2003. aasta otsus EKP/2003/NP2, millega muudetakse otsust EKP/1999/NP3 Euroopa Keskpanga maksesüsteemi kohta, sätestab EKP tehingupoolte päevasisese laenu nõuetele vastavuse kriteeriumid. EKP poolt antud päevasisene laen on piiratud vastava päevaga ning seda ei saa pikendada üleöölaenuks.

Artikkel 8

Kõrvalsüsteemid

1.   Eurosüsteemi keskpangad osutavad kõrvalsüsteemidele keskpangarahas rahaülekande teenuseid maksemoodulis või, üleminekuperioodi puhul ja kohastel juhtudel, kohalikel kontodel. Neid teenuseid reguleeritakse eurosüsteemi keskpankade ja vastavate kõrvalsüsteemide vaheliste kahepoolsete lepingutega.

2.   Kahepoolsed lepingud kõrvalsüsteemidega, kes kasutavad kõrvalsüsteemiliidest, peavad olema kooskõlas IV lisaga. Lisaks peab eurosüsteemi keskpank tagama, et nende lepingute suhtes kohaldatakse mutatis mutandis II lisa järgmisi sätteid:

artikli 8 lõige 1 (tehnilised ja õiguslikud nõuded);

artikli 8 lõiked 2 kuni 5 (taotluse esitamise kord), välja arvatud asjaolu, et artiklis 4 sätestatud juurdepääsu tingimuste täitmise nõude asemel peab kõrvalsüsteem täitma kõrvalsüsteemi mõistes sätestatud juurdepääsu tingimused vastavalt II lisa artiklile 1;

töökorralduse ajakava V liites;

artikkel 11 (koostöö ja teabevahetuse nõuded), välja arvatud lõige 8;

artiklid 27 ja 28 (talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed ning turvanõuded);

artikkel 31 (vastutus);

artikkel 32 (tõendid);

artiklid 33 ja 34 (osaluse kestus, lõpetamine ja peatamine), välja arvatud artikli 34 lõike 1 punkt b;

artikkel 35 asjakohastel juhtudel (maksemooduli kontode sulgemine);

artikkel 38 (konfidentsiaalsusnõuded);

artikkel 39 (andmekaitse, rahapesu tõkestamise nõuded ja seonduvad küsimused);

artikkel 40 (teatamise nõuded);

artikkel 41 (lepingulised suhted võrguteenuse osutajaga); ja

artikkel 44 (kohaldatava õiguse, kohtualluvuse ja täitmise koha reeglid).

3.   Kahepoolsed lepingud osalejaliidest kasutavate kõrvalsüsteemidega peavad vastama järgmisele:

a)

II lisa, välja arvatud jaotis V ning liited VI ja VII; ja

b)

IV lisa artikkel 18.

Artikkel 9

Kuluarvestuse metoodika

1.   Ühisplatvormi rahastamise eeskirjad kehtestab EKP nõukogu. Ühisplatvormi tegevusest tulenev ülejääk või puudujääk jagatakse osalevate RKPde vahel vastavalt põhikirja artiklis 29 sätestatud EKP kapitali märkimise alusele.

2.   EKP nõukogu kehtestab TARGET2 põhiteenuste ühtse kuluarvestuse metoodika ja hinnakujundusstruktuuri.

Artikkel 10

Turvalisuse reeglid

1.   EKP nõukogu määratleb ühisplatvormi, üleminekuperioodil kohaliku konto, tehnilise infrastruktuuri turvapoliitika ja -nõuded ning kontrollid.

2.   Eurosüsteemi keskpangad peavad järgima lõikes 1 osutatud meetmeid ning tagama nende järgimise ühisplatvormi kasutamisel.

Artikkel 11

Auditeerimise reeglid

Audit tuleb teostada kooskõlas EKP nõukogu poolt kinnitatud EKPS auditi põhimõtete ja tingimustega.

IV JAGU

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 12

Vaidluste lahendamine ja kohaldatav õigus

1.   Käesoleva suunisega seotud vaidluste korral eurosüsteemi keskpankade vahel peavad asjaomased pooled need lahendama kooskõlas vastastikuse mõistmise memorandumiga EKPS siseste vaidluste lahendamise korra kohta.

2.   Erandina lõikest 1 lahendab EKP nõukogu vaidluse juhul, kui asjaomased pooled ei leia kokkulepet vaidluses ülesannete jaotuse kohta 2. ja 3. tasandi vahel.

3.   Lõikes 1 osutatud vaidluste puhul määratakse poolte vastastikused õigused ja kohustused kindlaks eelkõige käesolevas suunises sätestatud reeglite ja korra alusel. TARGET2 osasüsteemide vahelisi makseid käsitlevates vaidlustes tuleb täiendavalt kohaldada makse saaja eurosüsteemi keskpanga asukohamaa õigust, kui see ei ole vastuolus käesoleva suunisega.

Artikkel 13

Üleminek ühisplatvormile

1.   Üleminek senistelt TARGETi süsteemidelt ühisplatvormile toimub järgmistel kuupäevadel:

a)

19. novembril 2007 Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg ja Banka Slovenije;

b)

18. veebruaril 2008 Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal ja Banco de España; ja

c)

19. mail 2008 EKP, Bank of Greece ja Banca d’Italia.

2.   Eurosüsteemi keskpank, kes ei ole ettenägematute asjaolude tõttu ühisplatvormile üle läinud 19. maiks 2008, läheb üle 15. septembriks 2008.

Artikkel 14

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev suunis jõustub 30. aprillil 2007, arvestades artiklis 15 sätestatud üleminekusätteid.

2.   Piiramata artiklit 15, tunnistatakse suunised EKP/2005/16 ja EKP/2006/11 kehtetuks alates 15. septembrist 2008.

Artikkel 15

Üleminekusätted ja muud sätted

1.   Kontode suhtes, mille osalev RKP on väljaspool maksemoodulit avanud krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide jaoks, kohaldatakse selle osaleva RKP eeskirju, võttes arvesse käesoleva suunise kohalikku kontot käsitlevaid sätteid ja nõukogu otsuseid. Kontode suhtes, mille osalev RKP on väljaspool maksemoodulit avanud muudele üksustele kui krediidiasutused ja kõrvalsüsteemid, kohaldatakse selle osaleva RKP eeskirju.

2.   Suunist EKP/2005/16 kohaldatakse eurosüsteemi keskpangale, kuni tema reaalajaline brutoarveldussüsteem (või EKP puhul EKP maksesüsteem) on üle läinud ühisplatvormile ja algab tema üleminekuperiood. Pärast seda kohaldatakse sellise eurosüsteemi keskpanga suhtes ainult käesolevat suunist, arvestades lõigetes 3 ja 4 sätestatut, ning viiteid suunisele EKP/2005/16 loetakse vastava eurosüsteemi keskpanga osas viideteks käesolevale suunisele.

3.   Suunises EKP/2005/16 sätestatud tasud kehtivad kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes kuni 18. mai 2008 tööpäeva lõpuni sellest olenemata, kas nad on selleks kuupäevaks ühisplatvormile üle läinud. Alates 19. maist 2008 kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes II lisa VI liites ja IV lisa punktis 18 sätestatud tasusid.

4.   Sidussüsteemi kaudu tehtud maksetega seotud eurosüsteemi keskpankade õiguste ja kohustuste suhtes, mis on määratletud suunises EKP/2005/16, kohaldatakse jätkuvalt suunist EKP/2005/16 olenemata sellest, kas vastav reaalajaline brutoarveldussüsteem (või EKP puhul EKP maksesüsteem) on juba ühisplatvormile üle läinud.

5.   Olenemata sellest, kas vastav eurosüsteemi keskpank on juba ühisplatvormile üle läinud, lahendatakse kõik ajavahemikul 19. novembrist 2007 kuni 19. maini 2008 eurosüsteemi keskpankade vahel tekkivad probleemid või vaidlused artikli 12 kohaselt.

6.   Üleminekuperioodil võib iga eurosüsteemi keskpank jätkata maksete ja muude tehingute arveldamist oma kohalikel kontodel, sealhulgas:

a)

krediidiasutuste vahelised maksed;

b)

krediidiasutuste ja kõrvalsüsteemide vahelised maksed; ja

c)

eurosüsteemi avaturutehingutega seotud maksed.

7.   Üleminekuperioodi lõppemisel lõpetatakse järgmised tegevused:

a)

II lisa artikli 4 lõike 1 punktides a ja b osutatud üksuste registreerimine eurosüsteemi keskpanga poolt adresseeritavate panga tunnuskoodide omanikena;

b)

kaudne osalemine eurosüsteemi keskpanga kaudu; ja

c)

kõikide lõike 6 punktides a kuni c osutatud maksete arveldamine kohalikel kontodel.

8.   Suunise EKP/2005/16 artikli 1 lõikes 1 osutatud mõiste „riigi reaalajalise brutoarveldussüsteemi talitlushäire” määratlus asendatakse järgmisega:

„—

riigi reaalajalise brutoarveldussüsteemi talitlushäire või TARGETi talitlushäire või talitlushäire – tehnilised või mis tahes muud raskused, puudused või rikked mis tahes riigi reaalajalise brutoarveldussüsteemi või EKP maksesüsteemi tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides või sidussüsteemi arvutivõrguühendustes või kahepoolses liites, või mis tahes riigi reaalajalise brutoarveldussüsteemiga või EKP maksesüsteemiga, sidussüsteemiga või kahepoolse liitega seotud muu sündmus, mis teeb võimatuks maksejuhiste töötlemise ja täitmise TARGETis samal päeval; see määratlus hõlmab ka juhtumeid, mil talitlushäire esineb korraga enam kui ühes riigi reaalajalises brutoarveldussüsteemis (näiteks võrguteenuse osutajaga seotud rikke tõttu), või juhtumeid, mil talitlushäire TARGET2 ühisplatvormis vastavalt määratlusele suunises EKP/2007/2 esineb enne üleminekut TARGET2-le.”

9.   Suunise EKP/2005/16 artikli 8 lõike 4 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

TARGETis osalejad esitavad oma nõude sellele RKP-le, kus peetakse nende reaalajaliste brutoarvelduste kontot, mida debiteeriti või krediteeriti või mida oleks pidanud seal debiteerima või krediteerima („asukoha RKP”), nelja nädala jooksul alates talitlushäire kuupäevast. Asukoha RKP poolt nõutud mis tahes täiendav teave ja tõendid tuleb esitada kahe nädala jooksul alates vastava taotluse esitamisest;

c)

EKP nõukogu hindab kõiki saadud nõudeid ja otsustab, kas tehakse hüvitisepakkumused. Selline hindamine toimub hiljemalt 14 nädalat pärast talitlushäiret, kui EKP nõukogu ei ole otsustanud teisiti ja teatanud sellest TARGETis osalejale.”

Artikkel 16

Adressaadid, rakendusmeetmed ja aastaaruanne

1.   Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes.

2.   Osalevad RKPd edastavad EKP-le hiljemalt 31. juuliks 2007 meetmete kava käesoleva suunise järgimiseks.

3.   EKP koostab igal aastal EKP nõukogule aruande TARGET2 üldise toimimise kohta.

Frankfurt Maini ääres, 26. aprill 2007

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 18, 23.1.2006, lk 1. Suunist on muudetud suunisega EKP/2006/11 (ELT L 221, 12.8.2006, lk 17).

(2)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.


I LISA

TARGET2 JUHTIMISE KORD

1. tasand – EKP nõukogu

2. tasand – eurosüsteemi keskpangad

3. tasand – ühisplatvormi käitavad keskpangad

0.   Üldsätted

1. tasandil on lõplik pädevus TARGET2 riigisiseste ja piiriüleste küsimuste osas ja vastutus TARGET2 avaliku funktsiooni tagamise eest

2. tasandil on teisene pädevus küsimuste osas, mis on antud talle otsustamiseks 1. tasandi poolt

3. tasand teeb otsuseid ühisplatvormi igapäevase käitamise kohta, arvestades käesoleva suunise artikli 5 lõikes 6 sätestatud teenuste mahtu

1.   Kuluarvestuse ja hinnakujunduse põhimõtted

Otsused ühise kuluarvestuse metoodika kohta

Otsused ühtse hinnastruktuuri kohta

Otsused lisateenuste hindade ja/või moodulite kohta

(Ei kohaldata)

2.   Teenuste maht

Otsused põhiteenuste kohta

Otsused lisateenuste ja/või moodulite kohta

Kaasabi vastavalt 1. tasandi/2. tasandi vajadustele

3.   Riskijuhtimine

Otsused üldise riskijuhtimise ja muude riskide aktseptimise kohta

Riskijuhtimine

Riskianalüüside läbiviimine ja järelmeetmed

Riskianalüüsiks vajaliku teabe andmine vastavalt 1. tasandi/2. tasandi taotlustele

4.   Juhtimine ja rahastamine

Ühisplatvormi omandiõiguse, otsustamise ja rahastamise eeskirjade määratlemine

EKPSi TARGET2 õigusraamistiku loomise ja piisava rakendamise tagamine

1. tasandi poolt otsustatud juhtimise ja rahastamise eeskirjade koostamine

Eelarve koostamine, heakskiitmine ja rakendamine

Rakenduse omamine ja/või valdamine

Vahendite kogumine ja teenuste rahastamine

2. tasandile teenuste osutamiseks hinnateabe andmine

5.   Arendamine

Ühisplatvormi asukoha kohta esitatud 2. tasandi konsulteerimiste käsitlemine

Üldise arenduskava heakskiitmine

Otsused ühisplatvormi esialgse kujunduse ja arendamise kohta

Otsused nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

Otsused ühisplatvormi operaatori valiku kohta

Kokkuleppel 3. tasandiga ühisplatvormi teenuste mahu määramine

Otsused ühisplatvormi asukoha kohta pärast 1. tasandiga konsulteerimist

Ettepanek ühisplatvormi esialgse kujunduse kohta

Ettepanek nullist alustamise või olemasoleva platvormi alusel alustamise kohta

Ettepanek ühisplatvormi asukoha kohta

Üldiste ja üksikasjalike funktsionaalsete spetsifikatsioonide koostamine (üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid sisekasutuses ja üksikasjalikud funktsionaalsed spetsifikatsioonid kasutajate jaoks)

 

Spetsifikatsiooniprotsessi metoodika ja 3. tasandi toodete heakskiitmine, mis on vajalik, et toode määratleda ning seejärel testida ja vastu võtta (eelkõige üldised ja üksikasjalikud kasutajaspetsifikatsioonid)

Etapiviisilise arengukava koostamine

Toodete hindamine ja aktseptimine

Testimisstsenaariumide rakendamine

Keskpankade ja kasutajate testide koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

Üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonide koostamine

(Esialgne ja jooksev) kaasabi etapiviisilise kava ja kontrolliabinõude väljatöötamisel

Testide tehniline ja tegevustoetus (ühisplatvormi testide läbiviimine, kaasabi ühisplatvormiga seotud testimisstsenaariumide koostamisel, eurosüsteemi keskpankade toetamine ühisplatvormi testimisega seotud tegevustes)

6.   Rakendamine ja üleminek

Ülemineku strateegia otsustamine

Ühisplatvormile ülemineku ettevalmistamine ja koordineerimine tihedas koostöös 3. tasandiga

Kaasabi osutamine seoses üleminekuga vastavalt 2. tasandi taotlustele

Ühisplatvormiga seotud üleminekutöö teostamine; lisatoetus ühinevatele keskpankadele

7.   Korraldus

Tõsiste kriisiolukordade juhtimine

Juhtimine arvestades süsteemiomaniku kohustusi

Suhtehaldus kasutajatega Euroopa tasandil (eurosüsteemi keskpangad on ainuvastutavad suhete eest oma klientidega) ja igapäevase kasutajate tegevuse jälgimine ärilisest vaatenurgast (eurosüsteemi keskpankade ülesanne)

Valdkonna arengute jälgimine

Eelarvestamine, rahastamine, arvete koostamine ja esitamine (eurosüsteemi keskpankade ülesanne) ja muud haldusülesanded

Süsteemi haldamine käesoleva suunise artikli 5 lõikes 6 osutatud lepingu alusel


II LISA

TARGET2S OSALEMISE ÜHTSED TINGIMUSED

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

 

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevates ühtsetes tingimustes (edaspidi „ÜT”) kasutatakse järgmisi mõisteid:

„adresseeritav panga tunnuskoodi omanik (addressable BIC holder)” – üksus: a) kellel on panga tunnuskood (BIC); b) keda ei tunnustata kaudse osalejana; ja c) kes on otseosaleja korrespondent või klient, või otseosaleja või kaudse osaleja filiaal, ja kes saab esitada maksejuhiseid ja saada makseid TARGET2 osasüsteemist otseosaleja kaudu;

„AL leping (AL agreement)” – mitmepoolne agregeeritud likviidsuse (aggregate liquidity, AL) leping, mille on sõlminud kõik AL rühma liikmed ja nende vastavad AL-RKPd AL režiimi kasutamiseks;

„AL režiim (AL mode)” – maksemooduli kontojääkide agregeerimise režiim;

„AL rühm (AL group)” – AL režiimi kasutava AL rühma liikmetest koosnev rühm;

„AL rühma haldur (AL group manager)” – AL rühma liige, kelle teised AL rühma liikmed on määranud juhtima AL rühma tööpäevasisest vaba likviidsust;

„AL rühma liige (AL group member)” – TARGET2 osaleja, kes on sõlminud AL lepingu;

„AL-RKP (AL NCB)” – osalev RKP, kes on AL lepingu pooleks ning tegutseb lepingupoolena AL rühma liikmetele, kes osalevad tema TARGET2 osasüsteemis;

„arveldamata maksejuhis (non-settled payment order)” – maksejuhis, mida ei ole arveldatud samal tööpäeval, mil see on vastu võetud;

„arvelduse lõplikkuse direktiiv (Settlement Finality Directive)” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiiv 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (1);

„avaliku sektori asutus (public sector body)” – nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3603/93 (asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 (praegu artiklis 101 ja artikli 103 lõikes 1) osutatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta) (2) artiklis 3 määratletud avalikku sektorisse kuuluv üksus;

„CAI režiim (CAI mode)” – konsolideeritud kontoteave maksemooduli kontode kohta ICM kaudu;

„CAI rühm (CAI group)” – CAI režiimi kasutav TARGET2 osalejatest koosnev rühm;

„CAI rühma haldur (CAI group manager)” – CAI rühma liige, kelle teised CAI rühma liikmed on määranud jälgima ja jaotama CAI rühma tööpäevasisest vaba likviidsust;

„eriolukorramoodul (Contigency Module)” – ühisplatvormi moodul, mille kaudu saab töödelda tähtsaid ja erakorralise tähtsusega makseid eriolukordades;

„eurosüsteemi keskpank (Eurosystem CB)” – EKP või euro kasutusele võtnud liikmesriigi RKP;

„filiaal (branch)” – filiaal [sisesta panganduse direktiivi artikli 4 lõiget 3 rakendav siseriiklik säte] tähenduses;

„haldav RKP (managing NCB)” – AL-RKP, mille TARGET2 osasüsteemis osaleb AL rühma haldur;

„ICM teade (ICM broadcast message)” – teave, mis edastatakse teabe- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu samaaegselt kõigile või valitud rühmale TARGET2 osalejatele;

„investeerimisühing (investment firm)” – investeerimisühing [sisesta siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (3) ] tähenduses, välja arvatud [direktiivi 2004/39/EÜ artikli 2 lõiget 1 rakendavad riigi õigussätted] määratletud asutused, kui see investeerimisühing:

a)

on saanud loa direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt määratud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all; ja

b)

on saanud õiguse tegutseda kooskõlas [sisesta siseriiklikud sätted, millega rakendatakse direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A jao punktid 2, 3, 6 ja 7];

„kaudne osaleja (indirect participant)” – Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asutatud krediidiasutus, kes on sõlminud otseosalejaga lepingu maksejuhiste esitamise ja maksete saamise kohta selle otseosaleja maksemooduli konto kaudu ning kes on tuvastatud kaudse osalejana TARGET2 osasüsteemi poolt;

„keskpangad (central banks, CBs)” – eurosüsteemi keskpangad ja ühendatud keskpangad;

„kohalik konto (Home account)” – keskpanga poolt väljaspool ühisplatvormi avatud konto üksuse jaoks, kes vastab kaudseks osalejaks saamise tingimustele;

„kontsern (group)”

a)

krediidiasutuste kogum, kes on hõlmatud emaettevõtja konsolideeritud finantsaruannetes, kui emaettevõtja on kohustatud esitama konsolideeritud finantsaruandeid vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2238/2004 (4) alusel kasutusele võetud rahvusvahelisele raamatupidamisstandardile 27 (IAS 27), ja kelle hulka kuuluvad kas:

i)

emaettevõtja ja üks või rohkem tütarettevõtjat; või

ii)

kaks või enam emaettevõtja tütarettevõtjat; või

b)

punkti a alapunktides i või ii osutatud krediidiasutuste kogum, kus emaettevõtja ei esita konsolideeritud finantsaruandeid IAS 27 kohaselt, kuid kes täidab IAS 27 nõuded finantsaruannete konsolideerimise kohta; kontrolli peab teostama otseosaleja keskpank või, AL rühma puhul, haldav RKP; või

c)

kahepoolne või mitmepoolne krediidiasutuste võrk,

i)

mis on moodustatud vastavalt õigusaktidele, milles on määratletud krediidiasutuste juurdepääsu tingimused sellisele võrgule; või

ii)

mida iseloomustavad isekorraldusliku koostöö (liikmete ärihuvide edendamine, kaitsmine ja esindamine) võimalused ja/või majanduslik solidaarsus, mis väljub tavalise krediidiasutuste koostöö raamest ning selline koostöö ja solidaarsus on lubatud krediidiasutuste põhimääruste või põhikirjadega või on kehtestatud eraldi kokkulepetega;

ning igal käesolevas punktis c osutatud juhul on EKP nõukogu rahuldanud avalduse sellise ühenduse kontsernina tunnustamise kohta;

„krediidiasutus (credit institution)” – krediidiasutus [sisesta panganduse direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti a, kohastel juhtudel artiklit 2, rakendavad siseriiklikud sätted], kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus;

„kreeditkorraldus (credit transfer order)” – maksja korraldus teha vahendid kättesaadavaks makse saajale, tehes kande maksemooduli kontol;

„kõrvalsüsteem (ancillary system, AS)” – EMPs asutatud üksuse poolt hallatav süsteem, mille üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ja milles vahetatakse ja/või realiseeritakse makseid ja/või finantsinstrumente ning sellest tulenevad rahalised kohustused arveldatakse TARGET2s kooskõlas suunisega EKP/2007/2 ja kahepoolse lepinguga kõrvalsüsteemi ja asjakohase keskpanga vahel;

„laenamise püsivõimalus (marginal lending facility)” – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleöölaenu saamiseks eurosüsteemi keskpangalt eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

„laenamise püsivõimaluse intressimäär (marginal lending rate)” – laenamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

„likviidsuse ülekandmise korraldus (liquidity transfer order)” – maksejuhis, mille peamiseks eesmärgiks on likviidsuse ülekandmine sama osaleja erinevate kontode vahel või CAI või AL rühma vahel;

„makse saaja (payee)” – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot krediteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena;

„maksealgataja (instructing participant)” – TARGET2 osaleja, kes on algatanud maksejuhise;

„maksejuhis (payment order)” – kreeditkorraldus, likviidsuse ülekandmise korraldus või otsedebiteerimise korraldus;

„maksejõuetusmenetlus (insolvency proceedings)” – maksejõuetusmenetlus arvelduse lõplikkuse direktiivi artikli 2 punkti j tähenduses;

„maksemoodul (Payments Module, PM)” – ühisplatvormi moodul, milles arveldatakse TARGET2 osalejate makseid maksemooduli kontodel;

„maksemooduli konto (PM account)” – TARGET2 osaleja maksemoodulis peetav konto keskpanga juures, mis on sellele TARGET2 osalejale vajalik selleks, et

a)

esitada maksejuhiseid või saada makseid TARGET2 kaudu ja

b)

arveldada neid makseid vastava keskpangaga;

„maksja (payer)” – TARGET2 osaleja, kelle maksemooduli kontot debiteeritakse maksejuhise arveldamise tulemusena;

„osaleja või otseosaleja (participant, direct participant)” – üksus, kellel on [keskpanga] juures vähemalt üks maksemooduli konto;

„otsedebiteerimise korraldus (direct debit instruction)” – makse saaja poolt oma keskpangale antud korraldus, mille kohaselt maksja keskpank debiteerib maksja kontolt otsedebiteerimise volituse alusel korralduses näidatud summa;

„otsedebiteerimise volitus (direct debit authorisation)” – maksja üldvolitus oma keskpangale, mis lubab ja kohustab keskpanka debiteerima maksja kontot otsedebiteerimise korralduse saamisel makse saajalt;

„panga tunnuskood (Bank Identifier Code, BIC)” – ISO standardiga nr 9362 määratletud kood;

„panganduse direktiiv (Banking Directive)” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (5);

„peatamine (suspension)” – osaleja õiguste ja kohustuste ajutine peatamine [keskpanga] poolt määratavaks perioodiks;

„probleemsündmus (event of default)” – lähiajal toimuv või toimunud mis tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada osaleja võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad ÜTst või mis tahes muudest eeskirjadest, mida kohaldatakse osaleja ja [keskpanga] või mis tahes teise keskpanga suhetele, sealhulgas:

a)

kui osaleja ei vasta enam artiklis 4 sätestatud juurdepääsutingimustele või artikli 8 lõike 1 punkti a alapunktis i sätestatud nõuetele;

b)

maksejõuetusmenetluse algatamine osaleja suhtes;

c)

avalduse esitamine, mis on seotud punktis b osutatud menetlusega;

d)

osaleja poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma kohustusi, mis on seotud päevasiseste laenudega;

e)

osaleja poolt vabatahtlikult üldlepingu või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega;

f)

kui osaleja on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu või kui ta on nimetatud seisundis oma keskpanga hinnangul;

g)

kui osaleja maksemooduli konto jääk või kogu või oluline osa osaleja varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või osaleja võlausaldajate huve;

h)

kui osaleja osalus teises TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;

i)

kui mis tahes oluline avaldus või lepingueelne kinnitus, mille osaleja on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär; või

j)

kui osaleja pandib või annab tagatiseks kogu või olulise osa oma varast;

„päevasisene laen (intraday credit)” – laen, mis antakse lühemaks perioodiks kui üks tööpäev;

„realiseerimissündmus (enforcement event)” – AL rühma liikme jaoks:

a)

artikli 34 lõikes 1 osutatud mis tahes probleemsündmus;

b)

artikli 34 lõikes 2 osutatud mis tahes muu probleemsündmus, millega seoses on [keskpank] probleemsündmuse või muu sündmuse tõsidust arvesse võttes otsustanud, et [sisesta, kui on kohaldatav: [pant tuleb realiseerida kooskõlas artikliga 25b] [tagatis tuleb realiseerida kooskõlas artikliga 25c] ja] algatada tuleb tasaarveldus kooskõlas artikliga 26; või

c)

mis tahes otsus peatada või lõpetada juurdepääs päevasisesele laenule;

„sisendkontroll (entry disposition)” – makse töötlemise etapp, mille jooksul TARGET2-[keskpank/riik] püüab arveldada kooskõlas artikliga 14 vastuvõetud maksejuhise korras, mis on kirjeldatud artiklis 20;

„staatiliste andmete kogumise vorm (static data collection form)” – TARGET2-[keskpank/riik] teenuste taotlejate registreerimiseks ja nende teenustega seotud mis tahes muutuste registreerimiseks [keskpanga] poolt välja töötatud vorm;

„TARGET2” – keskpankade kõikide TARGET2 osasüsteemide kogum;

„TARGET2 CUG” – võrguteenuse osutaja klientide rühmad, mis on jaotatud nende poolt kasutatavate võrguteenuse osutaja asjakohaste teenuste ja toodete eesmärkide kaupa seoses maksemooduli juurdepääsuga;

„TARGET2 osaleja (TARGET2 participant)” – iga osaleja mis tahes TARGET2 osasüsteemis;

„TARGET2 osasüsteem (TARGET2 component system)” – keskpanga mis tahes reaalajaline brutoarveldussüsteem, mis moodustab TARGET2 osa;

„TARGET2 talitlushäire (technical malfunction of TARGET2)” – mis tahes raskused, vead või rikked TARGET2-[keskpank/riik] poolt kasutatavas tehnilises infrastruktuuris ja/või arvutisüsteemides, või mis tahes muud ilmingud, mis välistavad TARGET2-[keskpank/riik] maksejuhiste või üleminekuperioodil TARGET2-le veel üleminemata riikide reaalajaliste brutoarveldussüsteemidega seotud maksejuhiste päevasisese töötlemise ja täitmise;

„TARGET2-[keskpank/riik]” – TARGET2 [keskpanga] osasüsteem;

„teabe- ja kontrollimoodul, ICM (Information and Control Module, ICM)” – ühisplatvormi moodul, mis võimaldab osalejatel saada teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja anda asendusmaksejuhiseid eriolukorras;

„tööpäev (business day)” – mis tahes päev, mil TARGET2 võtab arveldamiseks vastu maksejuhiseid V liite kohaselt;

„vaba likviidsus (või likviidsus) (available liquidity, liquidity)” – TARGET2 osaleja maksemooduli konto positiivne jääk, asjakohastel juhtudel asjaomase keskpanga poolt sellele kontole antud päevasisene laen;

„võrguteenuse osutaja (network service provider)” – EKP nõukogu poolt määratud arvutipõhise võrguühenduse pakkuja TARGET2 maksesõnumite esitamiseks;

„õigusvõime hinnang (capacity opinion)” – arvamus osaleja õigusvõime kohta võtta ja täita ÜT-st tulenevaid kohustusi;

„ühendatud keskpank (connected CB)” – TARGET2ga lepingu alusel ühendatud riigi keskpank (RKP), kes ei ole eurosüsteemi keskpank;

„ühine juurdepääs (multi-addressee access)” – tehniline lahendus, mille abil on EMPs asutatud filiaalidel või krediidiasutustel juurdepääs TARGET2 osasüsteemile, esitades sinna otse maksejuhiseid ja/või saades sealt otse makseid. Lahenduse kohaselt võivad need üksused esitada oma maksejuhiseid otseosaleja maksemooduli kaudu ilma selle otseosaleja sekkumiseta;

„ühisplatvorm (Single Shared Platform, SSP)” – ühisplatvormi käitajate poolt pakutav ühine tehnilise platvormi infrastruktuur;

„ühisplatvormi käitavad keskpangad (SSP-providing CBs)” – Deutsche Bundesbank, Banque de France ja Banca d'Italia, kes tegutsevad ühisplatvormi ülesehitamisel ja käitamisel eurosüsteemi huvides;

Artikkel 2

Liited

1.   Järgmised liited on ÜT lahutamatu osa:

I liide. Maksejuhiste töötlemise tehniline kirjeldus

II liide. TARGET2 hüvitussüsteem

III liide. Õigusvõime hinnangu ja õiguskeskkonna hinnangu nõuded

IV liide. Talitluspidevuse ja eriolukorra meetmed

V liide. Töökorralduse ajakava

VI liide. Tasud ja arved

VII liide. Agregeeritud likviidsuse leping

2.   Mis tahes liite teksti ja ÜT mis tahes muu sätte vastuolu korral kohaldatakse ÜT sätteid.

Artikkel 3

TARGET2-[keskpank/riik] ja TARGET2 üldkirjeldus

1.   TARGET2 võimaldab reaalajalist euromaksete arveldust keskpangarahas.

2.   TARGET2-[keskpank/riik]s töödeldakse järgmisi maksejuhiseid:

a)

maksejuhised, mis tulenevad otseselt eurosüsteemi rahapoliitika toimingutest või nendega seotud tehingutest;

b)

eurosüsteemiga seotud välisvaluutatehingute euro-osa arveldused;

c)

piiriülestes suurmaksete tasaarveldussüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused;

d)

süsteemselt olulistes euro jaemaksesüsteemides tehtud tehingutest tulenevate euroülekannete arveldused; ja

e)

TARGET2 osalejatele suunatud mis tahes maksejuhised.

3.   TARGET2 on loodud ja tegutseb ühisplatvormi alusel. Eurosüsteem määratleb ühisplatvormi tehnilise ülesehituse ja omadused. Ühisplatvormi teenust osutavad eurosüsteemi ühisplatvormi käitavad keskpangad eurosüsteemi keskpankade kasuks eraldi lepingute alusel.

4.   [keskpank] osutab teenuseid ÜT kohaselt. Ühisplatvormi käitavate keskpankade tegevus ja tegevusetus loetakse [keskpanga] tegevuseks ja tegevusetuseks, mille eest ta vastutab kooskõlas artikliga 31 allpool. Osalemisest ÜT kohaselt ei teki lepingulist suhet osalejate ja ühisplatvormi käitavate keskpankade vahel, kui viimased tegutsevad selles pädevuses. Korraldused, teated või teave, mille osaleja saab ühisplatvormi käitajalt või saadab talle seoses ÜT alusel osutatavate teenustega, loetakse saaduks [keskpangalt] või saadetuks [keskpangale].

5.   TARGET2 õiguslikuks struktuuriks on maksesüsteemide kogum, mis koosneb kõigist TARGET2 osasüsteemidest, mis on määratletud süsteemidena riigi õigusaktide kohaselt, millega rakendatakse arvelduse lõplikkuse direktiiv. TARGET2-[keskpank/riik] loetakse süsteemiks [sisesta arvelduse lõplikkuse direktiivi rakendavad õigussätted] kohaselt.

6.   Osalemine TARGET2s teostub osalemise teel TARGET2 osasüsteemis. ÜT kirjeldab TARGET2-[keskpank/riik]s osalejate ja [keskpanga] vastastikuseid õigusi ja kohustusi. Maksejuhiste töötlemise eeskirjad (IV jaotis) hõlmavad iga TARGET2 osaleja kõiki maksejuhiseid või saadud makseid.

II JAOTIS

OSALEMINE

Artikkel 4

Juurdepääsutingimused

1.   Järgmistel üksustel on otseosaluse õigus TARGET2-[keskpank/riik]s:

a)

EMPs asutatud krediidiasutused, k.a juhul kui nad tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu;

b)

krediidiasutused, mis ei ole asutatud EMPs, kui nad tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu; ja

c)

EL liikmesriikide keskpangad ja EKP.

2.   [Keskpank] võib omal äranägemisel tunnistada otseosalejateks järgmisi üksusi:

a)

liikmesriikide kesk- või piirkondlike valitsuste rahaturgudel tegutsevad rahandusasutused;

b)

liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid;

c)

EMPs asutatud investeerimisühingud;

d)

EMPs asutatud tasaarveldus- või arveldusteenuseid pakkuvad organisatsioonid, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, ja

e)

krediidiasutused või punktides a kuni d osutatud mis tahes üksused, kui need on asutatud riigis, kellega Euroopa Ühendus on sõlminud valuutalepingu, mille kohaselt neil üksustel on juurdepääs Euroopa Ühenduse maksesüsteemidele valuutalepingus sätestatu kohaselt ning tingimusel, et nende asukohariigi õiguskord on võrdväärne vastavate ühenduse õigusaktidega.

3.   E-raha asutustel [sisesta siseriiklikud sätted, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 2000/46/EÜ (elektronrahaasutuste asutamise ja tegevuse kohta ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle peetava järelevalve kohta) (6) artikli 1 lõike 3 punkti a] tähenduses ei ole õigus osaleda TARGET2-[keskpank/riik]s.

Artikkel 5

Otseosalejad

1.   TARGET2-[keskpank/riik] otseosalejad peavad vastama artikli 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Neil peab olema vähemalt üks maksemooduli konto [keskpangas].

2.   Otseosalejad võivad määrata adresseeritavad panga tunnuskoodi omanikud, olenemata nende asutamise kohast.

3.   Otseosalejad võivad anda üksustele kaudse osaleja staatuse, kui artikli 6 tingimused on täidetud.

4.   Ühist juurdepääsu filiaalide kaudu võib võimaldada järgmiselt:

a)

krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a või b tähenduses, kes on tunnistatud otseosalejaks, võib maksejuhiste andmiseks ja/või maksete saamiseks anda oma maksemooduli kontole otsejuurdepääsu ühele või enamale oma EMPs asutatud filiaalile, juhul kui [keskpanka] on sellest teavitatud;

b)

kui krediidiasutuse filiaal on saanud otseosaleja staatuse, võivad teised sama juriidilise isiku filiaalid ja/või tema peakorter, kui need on asutatud EMPs, kasutada selle filiaali maksemooduli kontot, kui [keskpanka] on sellest teavitatud.

Artikkel 6

Kaudsed osalejad

1.   EMPs asutatud krediidiasutused võivad igaüks sõlmida lepingu ühe otseosalejaga, kes on kas krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a või b tähenduses või keskpank, et esitada maksejuhiseid ja/või saada makseid ning arveldada neid selle otseosaleja maksemooduli konto kaudu. Kaudsete osalejate tunnustamiseks registreerib TARGET2-[keskpank/riik] nende kaudse osalemise TARGET2 kataloogis, mis on kirjeldatud artiklis 9.

2.   Kui otseosaleja, kes on krediidiasutus artikli 4 lõike 1 punktide a või b tähenduses, ja kaudne osaleja kuuluvad samasse kontserni, võib otseosaleja selgesõnaliselt volitada kaudset osalejat otse kasutama otseosaleja maksemooduli kontot, et esitada maksejuhiseid ja/või saada makseid, kasutades kontserni ühist juurdepääsu.

Artikkel 7

Otseosaleja vastutus

1.   Kaudse osaleja poolt artikli 6 kohaselt ning filiaalide poolt artikli 5 lõike 4 kohaselt antud volituse alusel antud maksejuhised või saadud maksed loetakse antuks või saaduks otseosaleja poolt.

2.   Otseosaleja on maksejuhistega seotud sõltumata sellest, millised on tema ja lõikes 1 viidatud üksuste vaheliste lepingute tingimused või kas tegemist on lepingu rikkumisega.

Artikkel 8

Taotluse esitamise kord

1.   TARGET2-[keskpank/riik]ga liitumiseks peab taotleja:

a)

täitma järgmised tehnilised nõuded:

i)

installeerima, haldama ja käitama vajaliku TARGET2-[keskpank/riik]ga ühendatud IT infrastruktuuri, jälgima ja tagama selle turvalisust ning sisestama selle kaudu maksejuhiseid. Seda tehes võivad osalejad kasutada kolmandaid isikuid, jäädes ise täielikult vastutavaks. Eelkõige sõlmivad taotlejad I liite tehnilisele kirjeldusele vastava ühenduse ja juurdepääsu saamiseks lepingu võrguteenuse osutajaga; ja

ii)

läbima [keskpanga] poolt nõutavad testid; ning

b)

täitma järgmised õiguslikud nõuded:

i)

esitama õigusvõime hinnangu III liites kehtestatud vormis, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õigusvõime hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel; ja

ii)

artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud üksuste korral esitama III liites kehtestatud vormis õiguskeskkonna hinnangu, kui [keskpank] ei ole saanud sellise õiguskeskkonna hinnangu raames antavat teavet ja avaldusi juba muudel asjaoludel.

2.   Taotlejad peavad esitama [keskpangale] kirjaliku taotluse, lisades sellele vähemalt järgmised dokumendid/teabe:

a)

täidetud vorm, mis on antud [keskpanga] poolt staatiliste andmete kogumiseks,

b)

õigusvõime hinnang, kui seda nõuab [keskpank]; ning

c)

õiguskeskkonna hinnang, kui seda nõuab [keskpank].

3.   [Keskpank] võib nõuda mis tahes lisateavet, mida ta peab vajalikuks osalemistaotluse rahuldamise otsustamiseks.

4.   [Keskpank] jätab osalemistaotluse rahuldamata, kui:

a)

artiklis 4 sätestatud juurdepääsutingimused ei ole täidetud;

b)

üks või mitu lõikes 1 sätestatud osaluskriteeriumit ei ole täidetud; ja/või

c)

[keskpanga] hinnangul võib kõnealune osalemine ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või mis tahes muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [osuta asjakohastele siseriiklikele sätetele] ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid.

5.   [Keskpank] teatab taotlejale oma otsusest osalemistaotluse kohta ühe kuu jooksul osalemistaotluse saamisest. Kui [keskpank] nõuab vastavalt lõikele 3 lisateavet, tuleb otsusest teatada ühe kuu jooksul taotleja poolt lisateabe esitamisest. Taotluse tagasilükkamise otsust tuleb põhjendada.

Artikkel 9

TARGET2 kataloog

1.   TARGET2 kataloog on BIC andmebaas, mida kasutatakse järgmistele üksustele adresseeritud maksejuhiste edasisuunamiseks:

a)

TARGET2 osalejad ja nende ühise juurdepääsuga filiaalid;

b)

TARGET2 kaudsed osalejad, sealhulgas ühise juurdepääsuga osalejad; ja

c)

TARGET2 adresseeritavad panga tunnuskoodi omanikud.

Kataloogi ajakohastatakse igal nädalal.

2.   Kui osaleja ei ole soovinud teisiti, avaldatakse panga tunnuskoodid TARGET2 kataloogis.

3.   Osalejad võivad levitada TARGET2 kataloogi ainult oma filiaalide ja ühise juurdepääsuga üksuste hulgas.

4.   Lõike 1 punktides b ja c osutatud üksused võivad kasutada oma panga tunnuskoodi ainult suhetes ühe otseosalejaga.

III JAOTIS

POOLTE KOHUSTUSED

Artikkel 10

[Keskpanga] ja osalejate kohustused

1.   [Keskpank] osutab IV jaotises kirjeldatud teenuseid. Kui ÜTs või kehtivas õiguses ei ole sätestatud teisiti, peab [keskpank] kasutama oma kohustuste täitmiseks kõiki tema käsutuses olevaid mõistlikke võimalusi, võtmata kohustust tagada tulemuse saavutamine.

2.   Osalejad maksavad [keskpangale] VI liites kehtestatud tasu.

3.   Osalejad tagavad oma ühenduse TARGET2-[keskpank/riik]ga tööpäevadel vastavalt V liites sätestatud töökorralduse ajakavale.

4.   Osaleja avaldab ja kinnitab [keskpangale], et tema ÜTst tulenevate kohustuste täitmine ei riku ühtegi talle kohustuslikku õigusakti, määrust, põhikirja ega lepingut.

Artikkel 11

Koostöö ja teabevahetus

1.   ÜT kohaselt oma kohustusi täites ja oma õigusi kasutades peavad [keskpank] ja osalejad tegema tihedat koostööd TARGET2-[keskpank/riik] stabiilsuse, usaldatavuse ja ohutuse tagamiseks. Nad peavad vahetama teavet või dokumente, mis on vajalikud oma ÜTst tulenevate vastastikuste kohustuste täitmiseks ja õiguste kasutamiseks, ilma et see piiraks nende pangasaladuse hoidmise kohustust.

2.   [Keskpank] loob süsteemi tugikeskuse ja haldab seda, et abistada osalejaid seoses süsteemi tegevuses esinevate probleemidega.

3.   Ajakohastatud teave ühisplatvormi tööseisu kohta avaldatakse TARGET2 teabesüsteemis (TARGET2 Information System, T2IS). T2IS võib kasutada teabe saamiseks mis tahes sündmuse kohta, mis mõjutab TARGET2 normaalset tööd.

4.   [Keskpank] võib edastada teateid osalejatele ICM või mis tahes muu sidevahendi kaudu.

5.   Osalejate kohustuseks on õigeaegselt ajakohastada olemasolevad staatiliste andmete kogumise vormid ning esitada uued staatiliste andmete kogumise vormid [keskpangale]. Osalejad peavad kontrollima TARGET2-[keskpank/riik]s sisestatud neid puudutava teabe õigsust.

6.   [Keskpank] loetakse pädevaks edastama ühisplatvormi käitavatele keskpankadele mis tahes osalejaid puudutavat teavet, mida ühisplatvormi käitavad keskpangad vajavad oma teenusepakkuja ülesannete täitmiseks, vastavalt võrguteenuse osutajaga sõlmitud lepingule.

7.   Osalejad peavad teatama [keskpangale] kõikidest oma õigusvõime muutustest ja seadusandlikest muudatustest, mis mõjutavad nende õiguskeskkonna hinnangus käsitletud asjaolusid.

8.   Osalejad peavad teatama [keskpangale]:

a)

igast uuest kaudsest osalejast, adresseeritavast panga tunnuskoodi omanikust või ühise juurepääsuga üksusest, kelle nad registreerivad; ja

b)

igast muutusest punktis a osutatud üksuste osas.

9.   Osalejad peavad viivitamata teavitama [keskpanka], kui esineb nendega seotud probleemsündmus.

IV JAOTIS

MAKSEMOODULI KONTODE HALDAMINE JA MAKSEJUHISTE TÖÖTLEMINE

Artikkel 12

Maksemooduli kontode avamine ja haldamine

1.   [Keskpank] avab ja peab iga osaleja jaoks vähemalt ühe maksemooduli konto ning asjakohastel juhtudel allkontod.

2.   [Sisesta, kui on kohaldatav: maksemooduli kontodel ei lubata negatiivset saldot].

3.   [Sisesta, kui on kohaldatav: tööpäeva alguses ja lõpus on maksemooduli kontode saldo null. [Keskpank] loetakse osaleja poolt volitatuks kanda mis tahes päevalõpusaldo üle osaleja poolt osutatud kontole].

4.   [Sisesta, kui on kohaldatav: järgmise tööpäeva alguses kantakse jääk osaleja maksemooduli kontole tagasi].

5.   Maksemooduli kontod ja nende allkontod on intressita, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse kohustusliku reservi hoidmiseks. Sel juhul juhindutakse kohustuslikult reservilt tasu arvutamisel ja maksmisel nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusest (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt (7) ja 12. septembri 2003. aasta määrusest EKP/2003/9 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (8).

6.   Lisaks maksejuhiste arveldamisele maksemoodulis võib maksemooduli kontot kasutada ka maksejuhiste arveldamiseks kohalikult kontolt ja kohalikule kontole kooskõlas [keskpanga] poolt kehtestatud eeskirjadega.

7.   Osalejad kasutavad oma likviidsuspositsiooni kohta teabe saamiseks ICMi. [Keskpank] esitab iga päev kontoväljavõtte igale osalejale, kes on sellist teenust soovinud.

Artikkel 13

Maksejuhiste liigid

TARGET2s kasutatavad maksejuhised on järgmised:

a)

kreeditkorraldused;

b)

otsedebiteerimise volituse alusel teostatud otsedebiteerimise korraldused; ja

c)

likviidsuse ülekandmise korraldused.

Artikkel 14

Maksejuhiste vastuvõtmine ja tagasilükkamine

1.   Osalejate poolt esitatud maksejuhised loetakse vastuvõetuks [keskpanga] poolt, kui:

a)

maksesõnum vastab võrguteenuse osutaja kehtestatud reeglitele;

b)

maksesõnum vastab TARGET2-[keskpank/riik] vorminõuetele ja tingimustele ning on läbinud I liites kirjeldatud unikaalsuse kontrolli, ja

c)

maksja või makse saaja osaluse peatamise korral on peatatud osalusega osaleja keskpangalt saadud selge nõusolek.

2.   [Keskpank] lükkab viivitamata tagasi iga maksejuhise, mis ei vasta punktis 1 sätestatud tingimustele. [keskpank] teatab osalejale igast maksejuhise tagasilükkamisest vastavalt I liitele.

Artikkel 15

Prioriteedid

1.   Maksealgataja määrab iga maksejuhise prioriteedi järgmiselt:

a)

tavaline maksejuhis (prioriteet 2);

b)

kiirmaksejuhis (prioriteet 1); või

c)

erakorraline kiirmaksejuhis (prioriteet 0).

Kui maksejuhise prioriteet ei ole märgitud, käsitletakse seda tavalise maksejuhisena.

2.   Erakorralisi kiirmaksejuhiseid võivad määrata ainult:

a)

keskpangad; ja

b)

osalejad, maksete puhul CLS pangale ja CLS pangast ning likviidsuse ülekandmise puhul kõrvalsüsteemidele.

Kõiki kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksejuhiseid osaleja maksemooduli konto debiteerimiseks või krediteerimiseks loetakse erakorralisteks kiirmaksejuhisteks.

3.   Maksja võib muuta tavaliste ja kiirmaksejuhiste prioriteete ICM kaudu ning muudatus jõustub viivitamata. Erakorralise kiirmaksejuhise prioriteeti ei saa muuta.

Artikkel 16

Likviidsuslimiidid

1.   Osaleja võib piirata vaba likviidsuse kasutamist teiste TARGET2 osalejate, välja arvatud keskpankade, maksejuhiste täitmiseks, kehtestades kahepoolsed või mitmepoolsed limiidid. Selliseid limiite saab kehtestada ainult tavaliste maksejuhiste suhtes.

2.   Limiite võib kehtestada ainult AL rühma poolt või selle suhtes tervikuna. Limiite ei või kehtestada ainult ühe AL rühma liikme maksemooduli konto suhtes. Samuti ei või ühe AL rühma liikmed üksteise suhtes limiite kehtestada.

3.   Kui osaleja kehtestab kahepoolse limiidi, annab ta seega [keskpangale] korralduse, et vastuvõetud maksejuhist ei või arveldada, kui tema poolt muule TARGET2 osaleja maksemooduli kontole minevate tavaliste maksejuhiste summa, millest on maha arvatud sellelt TARGET2 osaleja maksemooduli kontolt tulevate tavaliste ja kiirmaksete summa, ületab seda kahepoolset limiiti.

4.   Osaleja võib kehtestada mitmepoolse limiidi ainult suhetele, mille suhtes ei ole kehtestatud kahepoolset limiiti. Mitmepoolse limiidi võib kehtestada vaid juhul, kui osaleja on kehtestanud vähemalt ühe kahepoolse limiidi. Kui osaleja kehtestab mitmepoolse limiidi, annab ta [keskpangale] juhise, et vastuvõetud maksejuhist ei või arveldada, kui tema poolt teistele TARGET2 osalejate maksemooduli kontodele, mille suhtes ei ole kehtestatud kahepoolset limiiti, suunatud tavaliste maksejuhiste summa, millest on maha arvatud neilt maksemooduli kontodelt laekuvate tavaliste ja kiirmaksete summa, ületab seda mitmepoolset limiiti.

5.   Iga limiidi miinimumsumma on üks miljon eurot. Kahe- või mitmepoolse nullmääraga limiidi puhul loetakse, et limiit puudub. Null euro ja ühe miljoni euro vahemikku jäävad limiidid ei ole võimalikud.

6.   ICM kaudu võib limiite muuta reaalajas nii, et need hakkavad kehtima viivitamata või alates järgmisest tööpäevast. Kui limiit on muudetud nulliks, ei saa seda samal tööpäeval uuesti muuta. Uue kahe- või mitmepoolse limiidi kehtestamine jõustub järgmisel tööpäeval.

Artikkel 17

Likviidsuse reserveerimine

1.   Osalejad võivad ICM kaudu reserveerida likviidsust kiirmakseteks ja erakorralisteks kiirmakseteks.

2.   AL rühma haldur võib reserveerida likviidsust AL rühmale tervikuna. Likviidsust ei või reserveerida AL rühma poolt peetavatele üksikutele kontodele eraldi.

3.   Reserveerides teatava hulga likviidsust erakorralisteks kiirmakseteks, lubab osaleja [keskpangal] arveldada kiirmaksejuhiseid ja tavalisi maksejuhiseid ainult juhul, kui selleks jääb erakorraliste kiirmaksejuhiste jaoks reserveeritud likviidsust üle.

4.   Reserveerides teatava hulga likviidsust kiirmakseteks, lubab osaleja [keskpangal] arveldada tavalisi maksejuhiseid ainult juhul, kui selleks jääb kiirmaksete ja erakorraliste kiirmaksejuhiste jaoks reserveeritud likviidsust üle.

5.   Pärast reserveerimisnõude saamist kontrollib [keskpank], kas likviidsuse hulk osaleja maksemooduli kontol on reserveerimiseks piisav. Kui likviidsuse hulk ei ole piisav, reserveeritakse ainult maksemooduli kontol olev vaba likviidsus. Puuduvat likviidsust ei reserveerita automaatselt hiljem isegi juhul, kui osaleja maksemooduli kontol olev vaba likviidsus jõuab algse reserveerimisnõude tasemele.

6.   Likviidsuse reserveeringu suurust võib muuta. Osalejad võivad ICM kaudu esitada uute summade reserveerimisnõude, mis jõustub viivitamata või alates järgmise tööpäeva algusest.

Artikkel 18

Ettemääratud arveldusajad

1.   Maksealgatajad võivad ette määrata maksejuhiste arveldamise aja tööpäeval, kasutades varaseima debiteerimise aja määrangut (Earliest Debit Time Indicator) või hiliseima debiteerimise aja määrangut (Latest Debit Time Indicator).

2.   Kui kasutatakse varaseima debiteerimise aja määrangut, siis maksejuhis salvestatakse ning sisestatakse sisendkontrolli alles määratud ajal.

3.   Kui kasutatakse hiliseima debiteerimise aja määrangut, lükatakse maksejuhis tagasi, kui seda ei saa määratud debiteerimistähtajal arveldada. 15 minutit enne ettemääratud debiteerimistähtaega saadetakse maksealgatajale ICM kaudu automaatne teade. Maksealgataja võib kasutada debiteerimise lõpptähtaja määrangut ka ainult hoiatusmääranguna. Sellistel juhtudel ei lükata vastavat maksejuhist tagasi.

4.   Maksealgatajad võivad ICM kaudu varaseima debiteerimise aja ja hiliseima debiteerimise aja määrangut muuta.

5.   Täpsem tehniline kirjeldus on toodud I liites.

Artikkel 19

Eelesitatud maksejuhised

1.   Maksejuhiseid võib esitada kuni viis tööpäeva enne osutatud arvelduspäeva (ladustatud maksejuhised).

2.   Ladustatud maksejuhised võetakse vastu ja sisestatakse sisendkontrolli maksealgataja poolt määratud kuupäeval V liites määratletud arveldusperioodi alguses. Nad pannakse sama prioriteediga maksejuhiste ette.

3.   Artikli 15 lõige 3, artikli 22 lõige 2 ja artikli 29 lõike 1 punkt a kehtivad vajalike muudatustega (mutatis mutandis) ladustatud maksejuhiste suhtes.

Artikkel 20

Maksejuhiste arveldamine sisendkontrollis

1.   Kui maksealgatajad ei ole ette määranud arvelduse aega artiklis 18 kirjeldatud viisil, arveldatakse vastuvõetud maksejuhised viivitamata või hiljemalt selle tööpäeva lõpuks, mil need vastu võeti, tingimusel et maksja maksemooduli kontol on piisavalt vahendeid ning võttes arvesse artiklites 16 ja 17 sätestatud likviidsuse limiite ja reserveeringuid.

2.   Vahendite allikaks võivad olla:

a)

maksemooduli konto vaba likviidsus; või

b)

teistelt TARGET2 osalejatelt laekuvad maksed, olenevalt rakendatavatest optimeerimismenetlustest.

3.   Erakorralistele kiirmaksejuhistele kohaldatakse lihtjärjekorra (first in, first out, FIFO) põhimõtet. See tähendab, et erakorralised kiirmaksejuhised arveldatakse kronoloogilises järjekorras. Kiir- ja tavalisi maksejuhiseid ei arveldata, kui järjekorras on erakorralisi kiirmaksejuhiseid.

4.   Kiirmaksejuhistele kohaldatakse samuti FIFO põhimõtet. Tavalisi maksejuhiseid ei arveldata, kui järjekorras on kiirmaksejuhiseid või erakorralisi kiirmaksejuhiseid.

5.   Punktides 3 ja 4 sätestatust olenemata võib madalama prioriteediga maksejuhiseid (või sama prioriteediga hiljem vastuvõetud maksejuhiseid) arveldada enne kõrgema prioriteediga maksejuhiseid (või enne sama prioriteediga varem vastuvõetud maksejuhiseid), kui madalama prioriteediga maksejuhised saab tasaarveldada laekumisel olevate maksetega ning selle tulemusel maksja likviidsus suureneb.

6.   Tavalised maksejuhised arveldatakse vastavalt FIFOst möödamineku (FIFO by-passing) põhimõttele. S.t need võib arveldada kohe (olenemata teistest varem laekunud ja järjekorda võetud tavalistest maksetest) ning kalduda seega kõrvale FIFO põhimõttest, tingimusel et on olemas arveldusteks piisavad vabad vahendid.

7.   Maksejuhiste sisendkontrolli käigus arveldamise täpsemad üksikasjad on toodud I liites.

Artikkel 21

Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine ja tagasilükkamine

1.   Maksejuhised, mida ei arveldata viivitamata sisendkontrolli käigus, pannakse järjekordadesse vastavalt asjaomase osaleja poolt artikli 15 kohaselt määratud prioriteetidele.

2.   Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamise optimeerimiseks võib [keskpank] kasutada I liites kirjeldatud optimeerimismenetlust.

3.   Maksja võib ICM kaudu muuta maksejuhiste kohta järjekorras (s.t neid ümber järjestada). Maksejuhiseid võib liites V osutatud arveldusperioodi kestel igal ajal viia kas vastava järjekorra ette või lõppu. Üleviimine teostub viivitamata.

4.   Piisava likviidsuse puudumise korral lükatakse ICMs algatatud likviidsuse ülekandmise korraldused viivitamata tagasi. Teised maksejuhised tuleb tagasi lükata neid arveldamata, kui neid ei ole võimalik vastava sõnumiliigi jaoks määratud ajahetkel arveldada, nagu see on määratletud V liites.

Artikkel 22

Maksejuhiste sisestamine süsteemi ja nende tagasivõtmatus

1.   Arvelduse lõplikkuse direktiivi artikli 3 lõike 1 esimese lause ja [seda arvelduse lõplikkuse direktiivi sätet rakendavad riigi õigussätted] mõttes loetakse maksejuhis TARGET2-[keskpank/riik]s sisestatuks samaaegselt vastava osaleja maksemooduli konto debiteerimisega.

2.   Maksejuhise võib tagasi võtta, kuni nad on sisestatud TARGET2-[keskpank/riik]s esimese lõike kohaselt. Maksejuhist, mille suhtes on rakendatud algoritm I liite kohaselt, ei saa algoritmi töö ajal tagasi võtta.

V JAOTIS

LIKVIIDSUSE KOONDAMINE

Artikkel 23

Likviidsuse koondamise režiim

[Keskpank] võimaldab konsolideeritud kontoteabe (CAI) režiimi ja agregeeritud likviidsuse (AL) režiimi.

Artikkel 24

Konsolideeritud kontoteabe režiim

1.   CAI režiimi võivad kasutada järgmised üksused:

a)

krediidiasutus ja/või selle filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui asjaomastel üksustel on mitu erinevate panga tunnuskoodidega (BIC) maksemooduli kontot; või

b)

kaks või enam krediidiasutust, kes kuuluvad samasse rühma, ja/või nende filiaalid, kui igaühel neist on üks või rohkem erinevate panga tunnuskoodidega maksemooduli kontot.

2.

a)

CAI režiimis antakse igale CAI rühma liikmele ja nende vastavale keskpangale rühma liikmete maksemoodulite kontode nimekiri ning järgmine CAI rühma tasandil konsolideeritud lisateave:

i)

päevasisene laen (kui on);

ii)

kontode ja allkontode jäägid;

iii)

käive;

iv)

arveldatud maksed;

v)

järjekorras olevad maksejuhised; ja

vi)

rühma liikmete maksemooduli kontode nimekiri.

b)

CAI rühma halduril ja tema keskpangal on juurdepääs igale eelnimetatud teabeliigile kõikide CAI rühma maksemooduli kontode osas.

c)

Käesolevas lõikes osutatud teavet antakse ICM kaudu.

3.   CAI rühma halduril on õigus algatata ICM kaudu likviidsuse ülekandeid samasse CAI rühma kuuluvate maksmooduli kontode vahel, sealhulgas nende allkontode vahel.

4.   CAI rühma võib kuuluda ka AL rühma kuuluvaid maksemooduli kontosid. Sellisel juhul kuuluvad kõik selle AL rühma maksemooduli kontod CAI rühma.

5.   Kui kaks või enam maksemooduli kontot kuuluvad AL rühma ja samal ajal ka CAI rühma (mis hõlmab ka muid maksemooduli kontosid), on AL rühma sisestes suhetes ülimuslikud AL rühma eeskirjad.

6.   CAI rühm, mis hõlmab ka AL rühma maksemooduli kontosid, võib määrata CAI rühma halduri, kes ei lange kokku AL rühma halduriga.

7.   Artikli 25 lõigetes 4 ja 5 sätestatud loa andmise kord AL režiimi kasutamiseks kehtib mutatis mutandis loa andmisele CAI režiimi kasutamiseks.

Artikkel 25

Agregeeritud likviidsuse režiim

1.   AL režiimi võivad kasutada järgmised üksused:

a)

krediidiasutus ja/või selle filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui need asjaomased üksused on asutatud euroalal ja neil on mitu erinevate panga tunnuskoodidega (BIC) maksemooduli kontot;

b)

väljaspool euroala asutatud krediidiasutuse euroalas asutatud filiaalid (olenemata sellest, kas need üksused osalevad samas TARGET2 osasüsteemis), kui neil filiaalidel on mitu erinevate panga tunnuskoodidega (BIC) maksemooduli kontot; või

c)

kaks või enam punktis a osutatud krediidiasutust ja/või punktis b osutatud filiaali, mis kuuluvad samasse rühma.

Igal punktides a kuni c osutatud juhul on nõutav, et asjaomased üksused sõlmiksid vastava osaleva RKP-ga päevasisese laenu lepingu.

2.   AL režiimis agregeeritakse kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsus, et kontrollida, kas maksejuhis on piisavalt kaetud. Eeltoodust olenemata kohaldatakse kahepoolsele maksemooduli konto suhtele AL rühma liikme ja tema AL-RKP vahel jätkuvalt vastava TARGET2 osasüsteemi reegleid koos AL lepingus sätestatud erisustega. AL rühma liikmele tema maksemooduli kontol antud päevasisese laenu võib katta vaba likviidsusega teistel AL rühma liikmete maksemooduli kontodel või mis tahes muu sama AL-RKP juures tegutseva AL rühma liikmete maksemooduli kontodel.

3.   AL režiimi kasutamiseks peavad lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele vastavad TARGET2 osalejad sõlmima AL lepingu [keskpangaga] ja kohastel juhtudel teiste TARGET2 osasüsteemide, milles teised AL rühma liikmed osalevad, keskpankadega. TARGET2 osaleja võib sõlmida iga maksemooduli konto osas ainult ühe AL lepingu. AL leping sõlmitakse VII liites sätestatud vormis.

4.   Iga AL rühm nimetab AL rühma halduri. Kui AL rühm koosneb ainult ühest osalejast, tegutseb see osaleja AL rühma haldurina. TARGET2 osaleja, kes on nimetatud AL rühma haldur esitab haldavale RKP-le kirjaliku taotluse (mis sisaldab [keskpank] poolt antavat staatiliste andmete kogumisvormi) kasutada AL režiimi ja lisab taotlusele haldava RKP poolt antud lepinguvormil allkirjastatud AL lepingu. Teised AL rühma liikmed esitavad oma kirjalikud taotlused (mis sisaldavad [keskpanga] poolt antavat staatiliste andmete kogumisvormi) oma vastavatele AL-RKPdele. Haldav RKP võib nõuda lisateavet või dokumente, mida ta peab taotluse lahendamisel vajalikuks. Lisaks võib haldav RKP kokkuleppel teiste AL-RKPdega nõuda AL lepingusse sätete lisamist, mida ta peab vajalikuks, et tagada kõikide AL rühma liikmete olemasoleva ja/või tulevase kohustuse kohast ja õigeaegset täitmist mis tahes AL-RKP suhtes.

5.   Haldav RKP kontrollib, kas taotlejad vastavad AL rühma moodustamise nõuetele ning kas AL leping on kohaselt sõlmitud. Sel eesmärgil võib haldav RKP teha koostööd teiste AL-RKPdega. Haldav RKP saadab oma kirjaliku otsuse AL rühma haldurile ühe kuu jooksul lõikes 4 osutatud taotluse saamisest või, kui haldav RKP nõuab lisateavet, ühe kuu jooksul lisateabe saamisest. Taotluse rahuldamata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

6.   AL rühma liikmetel on automaatselt juurdepääs CAI režiimile.

7.   Teabe andmine ja juurdepääs interaktiivsetele kontrollimeetmetele toimub AL rühmas ICM kaudu.

[Sisesta, kui see on kohaldatav:

Artikkel 25a

Pant/realiseerimine

1.   [keskpanga] olemasolevad ja tulevased nõuded, mis tulenevad AL rühma liikme ja [keskpanga] vahelisest õigussuhtest ning mis on ÜT artikli 36 lõigete 2 ja 3 kohaselt tagatud [sisesta asjakohane: pandiga/kommertspandiga], hõlmavad [keskpanga] nõudeid selle AL rühma liikme vastu, mis tulenevad AL lepingust, mille pooleks nad mõlemad on.

2.   [Sisesta kui see on nõutav asjakohases õiguskorras: Ilma et see piiraks AL lepingu kohaldamist, ei takista selline pant osalejal kasutamast oma maksemooduli kontol/kontodel hoiustatud raha tööpäeva jooksul.]

3.   [Sisesta kui see on nõutav asjakohases õiguskorras: Sihtotstarbe määramise erisäte: AL rühma liige määrab oma maksemooduli kontol hoiustatud raha sihtotstarbeliselt oma kõikide kohustuste täitmiseks, mis tulenevad [sisesta viide ÜT rakendusaktile].

[Kui see on kohaldatav ja nõutav asjakohases õiguskorras:

Artikkel 25b

Pandi realiseerimine

Realiseerimissündmuse korral on [keskpangal] piiramatu õigus pant realiseerida ilma etteteatamiseta. [sisesta kui see on vajalik asjakohases õiguskorras: vastavalt [sisesta asjakohane siseriiklik õigusnorm, mis reguleerib pandiga tagatud nõuete täitmisele pööramist].]

[Kui see on kohaldatav ja nõutav asjakohases õiguskorras:

Artikkel 25c

Tagatise realiseerimine

Realiseerimissündmuse korral on [keskpangal] õigus tagatis realiseerida vastavalt artiklile 36.]

Artikkel 26

Nõuete tasaarveldus vastavalt artikli 36 lõigetele 4 ja 5

Realiseerimissündmuse esinemise korral loetakse selle AL rühma liikme vastu olevate kõikide [keskpanga] nõuete tähtaeg saabunuks ja kohaldatakse ÜT artikli 36 lõikeid 4 ja 5.

VI JAOTIS

TURVANÕUDED JA ERIOLUKORD

Artikkel 27

Talitluspidevus ja eriolukorra meetmed

Ebatavalise välissündmuse või muu sündmuse korral, mis mõjutab ühisplatvormi tööd kohaldatakse IV liites kirjeldatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmeid.

Artikkel 28

Turvanõuded

1.   Osalejad rakendavad asjakohast turvakontrolli, et kaitsta oma süsteeme lubamatu juurdepääsu ja kasutamise eest. Osalejad on ainuvastutavad oma süsteemide konfidentsiaalsuse, usaldusväärsuse ja kättesaadavuse piisava kaitse eest.

2.   Osalejad peavad teavitama [keskpanka] kõikidest oma tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest ja kohastel juhtudel kolmandatest isikutest teenusepakkujate tehnilise infrastruktuuri turvalisusega seotud sündmustest. [keskpank] võib nõuda sündmuse kohta lisateavet ja vajadusel korral ka seda, et osaleja rakendaks asjakohaseid meetmeid, vältimaks selliste sündmuste kordumist.

3.   [Keskpank] võib kõikide osalejate ja/või [keskpanga] poolt tähtsateks peetavate osalejate suhtes kohaldada täiendavaid turvanõudeid.

VII JAOTIS

TEABE- JA KONTROLLIMOODUL

Artikkel 29

ICMi kasutamine

1.   ICM võimaldab järgmist:

a)

osalejate juurdepääs teabele nende kontode kohta ning likviidsuse juhtimine;

b)

likviidsuse ülekandmise korralduste algatamine; ja

c)

makseinfrastruktuuri rikete korral kindlasummaliste varumaksete ja eriolukorra varumaksete algatamine osalejate poolt.

2.   Täpsem tehniline kirjeldus ICMi kohta on toodud I liites.

VIII JAOTIS

HÜVITAMINE, VASTUTUS JA TÕENDID

Artikkel 30

Hüvitussüsteem

Kui maksekorraldust ei ole võimalik arveldada selle vastuvõtmise tööpäeval TARGET2 talitlushäire tõttu, pakub [keskpank] asjaomastele otseosalejatele hüvitist II liites sätestatud erikorra kohaselt.

Artikkel 31

Vastutus

1.   Täites oma ÜTst tulenevaid kohustusi, kehtib [keskpanga] ja osalejate vastastikustes suhetes üldine mõistliku hoolsuse kohustus.

2.   [Keskpank] vastutab oma osalejate ees TARGET2-[keskpank/riik] tööst tekkinud mis tahes kahju eest, kui selle põhjuseks on pettus (muuhulgas tahtlik väärkäitumine) või raske hooletus. Hooletuse korral on [keskpanga] vastutus piiratud osaleja otsese kahjuga, s.t vastava tehingu summaga ja/või selle intressiga, välistades kaudse kahju.

3.   [Keskpank] ei vastuta kahju eest, mis tuleneb tehnilise infrastruktuuri (muu hulgas [keskpanga] arvutisüsteemi, arvutiprogrammide, andmete, rakenduste või võrguühendusega) seotud talitlushäirest või rikkest, kui selline talitlushäire või rike tekib hoolimata [keskpanga] poolt võetud meetmetest, mis on mõistlikult vajalikud nimetatud infrastruktuuri talitlushäirete või rikete ärahoidmiseks ning nende talitlushäirete või rikete tagajärgede kõrvaldamiseks (viimasel juhul muu hulgas IV liites osutatud talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete algatamine ja elluviimine).

4.   [Keskpank] ei vastuta:

a)

kahju eest ulatuses, mille on põhjustanud osaleja; või

b)

kui kahju põhjustajaks on välissündmus, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene [keskpangast] (vääramatu jõud).

5.   Piiramata [sisesta siseriiklikud õigusnormid, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta direktiiv 97/5/EÜ kreeditkorraldusega tehtud välismaksete kohta (9)] kohaldamist, kohaldatakse lõikeid 1 kuni 4 ulatuses, mis on piisav [keskpanga] vastutuse välistamiseks.

6.   [Keskpank] ja osalejad teevad kõik mõistliku ja otstarbeka, et vähendada käesolevas artiklis osutatud kahju.

7.   Täites ÜTst tulenevaid kohustusi, võib [keskpank] tellida oma nimel teenuseid kolmandatelt isikutelt, eelkõige telekommunikatsiooni- või muu võrgu pakkujatelt või muudelt üksustelt, kui see on vajalik [keskpanga] kohustuste täitmiseks või tavalise turutava tõttu. [keskpanga] kohustused piirduvad selliste kolmandate isikute nõuetekohase valiku ja tööle rakendamisega ning [keskpanga] vastutus on vastavalt piiratud. Käesoleva lõike tähenduses ei loeta ühisplatvormi käitavaid keskpanku kolmandateks isikuteks.

Artikkel 32

Tõendid

1.   Kui ÜT ei sätesta teisiti, edastatakse kõik maksetega ja maksete töötlemisega seotud TARGET2 puudutavad sõnumid, näiteks debiteerimise ja krediteerimise kinnitused või kontoväljavõtted, [keskpanga] ja osalejate vahel võrguteenuse osutaja kaudu.

2.   [Keskpanga] või võrguteenuse osutaja poolt säilitatavad elektroonilised või kirjalikud sõnumid loetakse tõenditeks [keskpanga] kaudu töödeldud maksete kohta. Võrguteenuse osutaja originaalsõnumi salvestatud või trükitud versioon loetakse tõendiks olenemata originaalsõnumi vormist.

3.   Kui osaleja ühendus võrguteenuse osutajaga ei tööta, kasutab osaleja sõnumite edastamise alternatiivseid viise, mis on määratletud IV liites. Sellistel juhtudel on [keskpanga] poolt salvestatud või trükitud sõnumi versioonil samasugune tõendi väärtus nagu originaalsõnumil olenemata selle vormist.

4.   [Keskpank] peab täielikku arvestust osalejate poolt esitatud maksejuhiste ja laekunud maksete kohta [sisesta asjakohases siseriiklikus õigusaktis sätestatud periood] alates selliste maksejuhiste esitamise või maksete laekumise hetkest.

5.   [Keskpanga] enda raamatupidamine (olenemata sellest, kas seda peetakse paberil, mikrofilmil, mikroslaidil, elektroonilisel või magnetkandjal, mis tahes mehhaaniliselt kopeeritaval kujul või muus vormis) loetakse tõendiks osaleja kohustuste ning faktide ja sündmuste kohta, millele pooled tuginevad.

IX JAOTIS

OSALUSE LÕPETAMINE JA KONTODE SULGEMINE

Artikkel 33

Osaluse kestus ja korraline lõpetamine

1.   Osalemine TARGET2-[keskpank/riik] kehtib tähtajatult, ilma et see piiraks artikli 34 kohaldamist.

2.   Osaleja võib lõpetada osalemise TARGET2-[keskpank/riik]s igal ajal teatades sellest 14 tööpäeva ette, kui ta ei lepi [keskpangaga] kokku lühemas etteteatamisajas.

3.   [Keskpank] võib lõpetada osaleja osalemise TARGET2-[keskpank/riik] igal ajal teatades sellest kolm kuud ette, kui ta ei lepi selle osalejaga kokku erinevas etteteatamisajas.

4.   Kui osalemine süsteemis lõpeb, kehtib artiklis 38 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus viie aasta jooksul osalemise lõppemisest alates.

5.   Osalemise lõppemise korral suletakse asjaomase osaleja maksemooduli kontod kooskõlas artikliga 35.

Artikkel 34

Osalemise peatamine ja erakorraline lõpetamine

1.   Osaleja osalemine TARGET2-[keskpank/riik]-s lõpetatakse viivitamata ja ilma etteteatamiseta või peatatakse, kui esineb mõni järgmistest probleemsündmustest:

a)

maksejõuetusmenetluse alustamine; ja/või

b)

osaleja ei vasta enam artiklis 4 sätestatud juurdepääsutingimustele.

2.   [keskpank] võib lõpetada etteteatamiseta või peatada osaleja osalemise TARGET2-[keskpank/riik]s, kui:

a)

toimub üks või mitu probleemsündmust (mida ei ole osutatud lõikes 1);

b)

osaleja rikub oluliselt ÜT nõudeid;

c)

osaleja ei täida olulist kohustust [keskpanga] ees; ja/või

d)

osaleja on TARGET2 CUGst välja arvatud või on tema liikmelisus muul viisil lõppenud; ja/või

e)

toimub muu osalejaga seotud sündmus, mis võib [keskpanga] hinnangul ohustada TARGET2-[keskpank/riik] või muu TARGET2 osasüsteemi üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või [keskpanga] võimet täita [viide asjakohasele riigi õigusaktile] ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid.

3.   Kasutades lõikest 2 tulenevat kaalutlusõigust võtab [keskpank] muu hulgas arvesse probleemsündmuse või punktides a kuni c osutatud sündmuste tõsidust.

4.

a)

Kui [keskpank] peatab või lõpetab osaleja osalemise TARGET2-[keskpank/riik]s lõigete 1 või 2 alusel, teatab [keskpank] osalemise peatamisest või lõpetamisest ICM teatega viivitamata sellele osalejale, teistele keskpankadele ja teistele osalejatele.

b)

Kui teine keskpank on [keskpangale] teatanud osaleja osalemise peatamisest või lõpetamisest teises TARGET2 osasüsteemis, teatab [keskpank] ICM teatega oma osalejatele viivitamata sellest peatamisest või lõpetamisest.

c)

ICM teate kätte saamisel osalejate poolt loetakse, et neid on osaleja osalemise lõpetamisest/peatamisest TARGET2-[keskpank/riik]s või teises TARGET2 osasüsteemis teavitatud. Osalejad vastutavad kahju eest, mis tuleneb osalejatele, kelle osalemine on peatatud või lõpetatud, määratud maksejuhise edastamisest, kui selline maksejuhis on sisestatud TARGET2-[keskpank/riik]s pärast ICM teate saamist.

5.   Kui osaleja osalemine on peatatud, ei võta TARGET2-[keskpank/riik] sellelt osalejalt vastu uusi maksejuhiseid. Järjekorras olevad maksejuhised, ladustatud maksejuhised või sellise osaleja kasuks esitatud uued maksejuhised lükatakse tagasi.

6.   Kui osaleja osalus TARGET2-[keskpank/riik]s on peatatud, arhiveeritakse kõik tema laekuvad maksed ja väljuvad maksejuhised ja sisestatakse sisendkontrolli alles pärast seda, kui peatatud osalusega osaleja keskpank on neid selgesõnaliselt aktseptinud.

Artikkel 35

Maksemooduli kontode sulgemine

1.   Osalejad võivad sulgeda oma maksemooduli kontosid igal ajal, teatades sellest [keskpangale] 14 tööpäeva ette.

2.   Osaluse lõpetamisel vastavalt artiklitele 33 ja 34, sulgeb [keskpank] asjaomase osaleja maksemooduli kontod pärast seda, kui ta on:

a)

arveldanud või tagasi lükanud kõik järjekorras olevad maksejuhised; ja

b)

kasutanud oma pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigust artikli 36 alusel.

X JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 36

[Keskpanga] pandi- või tagatise- ja tasaarveldusõigus

1.   [Sisesta, kui see on kohaldatav: [keskpangal] on osaleja maksemooduli kontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes pandi- või tagatisõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

1a.   [Sisesta, kui see on kohaldatav: maksemooduli konto positiivsest jäägist tulenevad osaleja olemasolevad ja tulevased nõuded saab tagatisõigusena üle kanda [keskpangale] [keskpanga] mis tahes olemasoleva või tulevase, osaleja vastu oleva nõude katmiseks, mis tuleneb [ÜT rakendussätetest]. Tagatis tekib ainuüksi asjaolu põhjal, et osaleja maksemooduli kontol on positiivne jääk.]

1b.   [Sisesta, kui see on kohaldatav: [keskpangal] on osaleja maksemooduli kontodel olemasolevate ja tulevaste positiivsete jääkide suhtes kommertspandiõigus, mis tagab poolte õigussuhtest tulenevaid olemasolevaid ja tulevasi nõudeid.]

2.   [Sisesta, kui see on kohaldatav: [keskpangal] on lõikes 1 osutatud õigus isegi juhul, kui tema nõuded on tingimuslikud või nende tähtaeg ei ole saabunud.]

3.   [Sisesta, kui see on kohaldatav: osaleja kinnitab maksemooduli konto omaniku pädevuses, et on teadlik pandi või tagatise tekkimisest [keskpanga] kasuks, kelle juures see konto on avatud. Käesolev kinnitus tähendab pandi või tagatise andmist [keskpangale] [sisesta asjakohane riigi seaduse nimi]seaduse tähenduses. Panditud või tagatiseks antud maksemooduli kontole makstud summad loetakse maksmise fakti alusel tagasivõtmatult ja tingimusteta pandituks või tagatiseks antuks tagatud kohustuste täieliku täitmise tagamiseks.]

4.   Juhul kui esineb:

a)

artikli 34 lõikes 1 osutatud probleemsündmus, või

b)

artikli 34 lõikes 2 osutatud muu sündmus on tinginud osaleja TARGET2-[keskpank/riik]-s osalemise lõpetamise või peatamise,

olenemata osaleja suhtes maksejõuetusmenetluse alustamisest ja osaleja õiguste mis tahes väidetavast loovutamisest, kohtulikust või muust arestimisest või muust käsutamisest, loetakse osaleja kõikide kohustuste tähtaeg ilma etteteatamata ja ilma ühegi ametiasutuse eelneva kinnituseta viivitamata saabunuks. Lisaks tasaarveldatakse osaleja ja [keskpanga] vastastikused kohustused automaatselt ja suurema võlgnevusega pool tasub teisele poolele summade vahe.

5.   [Keskpank] teatab osalejale viivitamata lõike 4 alusel toimunud tasaarveldusest.

6.   [Keskpank] võib ilma etteteatamata debiteerida osaleja maksemooduli kontot summa võrra, mille osaleja võlgneb [keskpangale] seoses õigusliku suhtega osaleja ja [keskpanga] vahel.

Artikkel 37

Tagatisõigus allkontode vahendite suhtes

1.   [Keskpank] peab saama kasutada [õigussüsteemist tulenevat tagatismenetlust] jäägi suhtes osaleja allkontodel, mis on avatud kõrvalsüsteemi maksetega seotud maksejuhiste arveldamiseks asjaomase kõrvalsüsteemi ja tema keskpanga vahelise lepingu alusel. See jääk tagab osaleja lõikes 7 osutatud kohustusi [keskpanga] ees seoses vastava arveldusega.

2.   Kõrvalsüsteemi teate korral (teade „Töötsükli algus”) külmutab [keskpank] osaleja allkontol oleva jäägi. Külmutamine lõppeb kõrvalsüsteemi teate korral (teade „Töötsükli lõpp”).

3.   Osaleja allkonto jäägi külmutamise kinnitusega annab [keskpank] kõrvalsüsteemile garantii makse teostamiseks vastava jäägi ulatuses. Garantii on tagasivõtmatu, tingimusteta ja kuulub maksmisele esimesel nõudmisel. Kui [keskpank] ei ole kõrvalsüsteemi keskpank, loetakse, et [keskpangale] on antud juhis anda eespool nimetatud garantii kõrvalsüsteemi keskpangale.

4.   Kui osaleja suhtes ei toimu maksejõuetusmenetlust, arveldatakse kõrvalsüsteemiga seotud maksejuhised osaleja arvelduskohustuse täitmiseks ilma garantiile toetumata ja ilma tagatisõiguse kasutamiseta osaleja allkonto suhtes.

5.   Osaleja maksejõuetuse korral on kõrvalsüsteemiga seotud maksejuhis osaleja arvelduskohustuse täitmiseks esimese järjekorra nõue garantiikohustuse suhtes; seetõttu toimub osaleja allkontolt juhises osutatud summa debiteerimisega (ja kõrvalsüsteemi tehnilise konto krediteerimisega) [keskpanga] garantiikohustuse täitmine ja osaleja allkonto jäägi suhtes tagatisõiguse teostamine.

6.   Garantii lõpeb kõrvalsüsteemi teate korral arvelduse teostamise kohta (teade „Töötsükli lõpp”).

7.   Osaleja on kohustatud hüvitama [keskpangale] kõik maksed, mis [keskpank] sellise garantii arvel tegi.

Artikkel 38

Konfidentsiaalsus

1.   [keskpank] hoiab saladuses kogu tundliku või salajase teabe muu hulgas maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta, mis kuulub osalejale või osaleja klientidele, välja arvatud juhul, kui osaleja või tema klient on andnud kirjaliku nõusoleku teabe avaldamiseks [sisesta järgmine fraas, kui see on riigi õigusaktidega kooskõlas: või teabe avaldamine on lubatud või nõutav [sisesta asjakohane riigi seaduse nimi]seaduse kohaselt].

2.   Erandina lõikest 1 nõustub osaleja, et [keskpank] võib avalikustada TARGET2-[keskpank/riik]-le töö käigus saadud teavet osaleja või osaleja klientide maksete, tehniliste asjaolude või organisatsiooni kohta teistele keskpankadele või kolmandatele isikutele, kes osalevad TARGET2-[keskpank/riik] töös, ulatuses, mis on vajalik TARGET2 tõhusaks toimimiseks, või liikmesriikide ja ühenduse järelevalveasutustele ulatuses, mis on vajalik nende avalike ülesannete täitmiseks ja ei ole vastuolus kohaldatava õigusega. [keskpank] ei vastuta sellise teabe avalikustamise finants- või äriliste tagajärgede eest.

3.   Erandina lõikest 1 võib [keskpank] kasutada, avalikustada või avaldada teavet osalejate ja osalejate klientide maksete kohta statistilistel, ajaloolistel, teaduslikel või muudel eesmärkidel, kui see ei võimalda otseselt ega kaudselt tuvastada osalejat ega osaleja kliente ning kui see toimub [keskpank] avalike ülesannete täitmise käigus või teiste avalike üksuste, kellele teave on üle antud, avalike ülesannete täitmise käigus.

4.   TARGET2-[keskpank/riik] tööga seotud teavet, millele osalejatel on olnud juurdepääs, võib kasutada ainult ÜTs sätestatud tingimustel. Osalejad peavad hoidma selle teabe saladuses, kui [keskpank] ei ole andnud selget kirjalikku nõusolekut teabe avalikustamiseks. Osalejad tagavad, et kolmandad isikud, kellelt nad tellivad, hangivad või kellele nad delegeerivad ülesandeid, mis mõjutavad või võivad mõjutada nende kohustuste täitmist vastavalt ÜT-le, täidavad käesolevas artiklis sätestatud konfidentsiaalsuse nõudeid.

5.   Maksejuhiste arveldamiseks on [keskpank] volitatud töötlema ja edastama vajalikke andmeid võrguteenuse osutajale.

Artikkel 39

Andmekaitse, rahapesu tõkestamine ja seonduvad küsimused

1.   Eeldatakse, et osalejad teavad ja järgivad kõiki oma kohustusi, mis tulenevad andmekaitset ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist reguleerivatest õigusaktidest, eelkõige rakendades asjakohaseid meetmeid seoses nende maksemooduli kontodel debiteeritavate ja krediteeritavate summadega. Osalejad peavad tutvuma võrguteenuse osutaja andmekogumispõhimõtetega enne võrguteenuse osutajaga lepingu sõlmimist.

2.   Eeldatakse, et osalejad on volitanud [keskpanka] saama nende kohta mis tahes teavet kõikidelt sise- ja välismaistelt rahandus- ja järelevalveasutustelt ja majandusorganisatsioonidelt, kui selline teave on vajalik osaleja osalemiseks TARGET2-[keskpank/riik]s.

Artikkel 40

Teated

1.   Kui ÜTs ei ole sätestatud teisiti, edastatakse kõik ÜT kohaselt nõutavad või lubatavad teated tähitud kirjaga, faksiga, kirjalikult või autenditud sõnumiga võrguteenuse osutaja kaudu. Teated [keskpangale] edastatakse [keskpanga] [maksesüsteemide osakonna või asjaomane keskpanga üksuse] juhatajale [keskpanga aadress] aadressil või keskpanga SWIFT aadressil. Teated osalejale saadetakse osaleja aadressil või faksinumbril või SWIFT aadressil, nagu osaleja on [keskpangale] avaldanud.

2.   Teate saatmise tõendamiseks tuleb tõendada, et teade toimetati asjakohasele aadressile või et teadet sisaldav ümbrik oli korrektselt adresseeritud ja postitatud.

3.   Kõik teated esitatakse [sisesta vastav keel ja/või „inglise keeles”].

4.   Osalejate suhtes on siduvad kõik [keskpanga] vormid ja dokumendid, mille osalejad on täitnud ja/või allkirjastanud ja mis on edastatud vastavalt lõigetele 1 ja 2 ning mille saamist osalejatelt, nende töötajatelt või esindajatelt võib [keskpank] mõistlikult eeldada, muu hulgas artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud staatiliste andmete kogumisvormid ja artikli 11 lõike 5 alusel antud teave.

Artikkel 41

Lepinguline suhe võrguteenuse osutajaga

1.   ÜT eesmärgil on võrguteenuse osutajaks SWIFT. Iga osaleja sõlmib SWIFTiga eraldi lepingu talle SWIFTi poolt osutatavate teenuste kohta seoses osaleja poolt TARGET2-[keskpank/riik] kasutamisega. Osaleja ja SWIFTi õigussuhtele kohaldatakse ainult SWIFTi tingimusi.

2.   Kõik osalejad osalevad ka TARGET2-CUGis vastavalt ühisplatvormi käitavate ja SWIFTi teenusehaldurina tegutsevate keskpankade poolt kehtestatud tingimustele. Osaleja vastuvõtmine ja väljaarvamine TARGET2-CUGis jõustub, kui SWIFTi teenusehaldur teatab sellest SWIFTile.

3.   Osalejad järgivad [keskpanga] poolt kättesaadavaks tehtud TARGET2 SWIFTi teenuseprofiili.

4.   SWIFTi teenused ei kuulu [keskpanga] poolt seoses TARGET2ga osutatavate teenuste hulka.

5.   [Keskpank] ei vastuta SWIFTi (sealhulgas tema juhtide, personali ja allhankijate) kui SWIFTi teenuste osutaja tegevuse, vigade või tegevusetuse eest ega samuti osalejate poolt SWIFTile juurdepääsu saamiseks valitud võrguteenuse osutajate tegevuse, vigade või tegevusetuse eest.

Artikkel 42

Muudatuste tegemise kord

[Keskpank] võib mis tahes ajal ÜTd, sealhulgas liiteid, ühepoolselt muuta. ÜT, sealhulgas liidete, muudatustest teatatakse [sisesta asjakohane teabeviis] kaudu. Kui osaleja ei ole 14 päeva jooksul muudatustest teatamisest esitanud selgeid vastuväiteid, loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Kui osaleja esitab muudatusele vastuväite, on [keskpangal] õigus viivitamata lõpetada selle osaleja osalemine TARGET2-[keskpank/riik]s ja sulgeda iga tema maksemooduli konto.

Artikkel 43

Kolmandate isikute õigused

1.   Osalejad ei või ÜT-st tulenevaid või nendega seotud õigusi, huve, kohustusi, vastutust ega nõudeid üle anda, pantida või tagatiseks anda ega loovutada kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] kirjaliku nõusolekuta.

2.   ÜT ei ole aluseks ühegi teise üksuse õigustele või kohustustele peale [keskpanga] ja TARGET2-[keskpank/riik]s osalejate.

Artikkel 44

Kohaldatav õigus, kohtualluvus ja täitmise koht

1.   [Keskpank] ja TARGET2-[keskpank/riik]s osalejate kahepoolsetele suhetele kohaldatakse [sisesta asjakohane riigi seaduse nimi] seadust.

2.   Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduste Kohtu pädevust kuulub lõikes 1 osutatud suhtest tulenevate vaidluste lahendamine [keskpanga asukoht] pädevate kohtute ainupädevusse.

3.   [Keskpanga] ja osalejate õigussuhtega seotud täitmise kohaks loetakse [sisesta keskpanga asukoht].

Artikkel 45

Sätete kehtivus

Kui mõni ÜT säte on või muutub kehtetuks, ei piira see teiste ÜT sätete kehtivust.

Artikkel 46

Jõustumine ja siduvus

1.   ÜT jõustub alates [sisesta kuupäev].

2.   [Sisesta, kui see on kohane asjakohases õiguskorras: osalemisega TARGET2-[keskpank/riik]s nõustuvad osalejad automaatselt ÜT kohaldamisega nendevahelistes suhetes ja suhetes [keskpangaga].]


(1)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.

(2)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1.

(3)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(4)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 2238/2004, 29. detsember 2004, millega muudetakse rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) nr 1, rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) nr 1–10, 12–17, 19–24, 27–38, 40 ja 41 ning alalise standardite tõlgendamise komitee (SIC) tõlgenduste nr 1–7, 11–14, 18–27 ja 30–33 osas määrust (EÜ) nr 1725/2003, millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002 (ELT L 394, 31.12.2004, lk. 1).

(5)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(6)  EÜT L 275, 27.10.2000, lk 39.

(7)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1.

(8)  ELT L 250, 2.10.2003, lk 10.

(9)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 25.

I liide

MAKSEJUHISTE TÖÖTLEMISE TEHNILINE KIRJELDUS

Lisaks ÜT-le kehtivad maksejuhiste töötlemise suhtes järgmised reeglid:

1.   Infrastruktuuri, võrgu ja formaatide tehnilised nõuded TARGET2-[keskpank/riik]s osalemiseks

1)

TARGET2 kasutab sõnumite vahetamiseks SWIFTi teenuseid. Igal osalejal on seega vaja ühendust SWIFTi turvalise andmeside kaitse võrguga (Secure IP Network, SIPN). Iga osaleja maksemooduli konto tuvastatakse 8- või 11-kohalise SWIFTi panga tunnuskoodi (BIC) abil. Lisaks peab iga osaleja läbima testide seeria ja tõendama oma tehnilist ja töökorralduslikku valmisolekut, enne kui ta võib osaleda TARGET2-[keskpank/riik]s.

2)

Maksemoodulis maksejuhiste andmiseks ja maksesõnumite vahetamiseks kasutatakse SWIFTNet FIN Y-copy teenust. Selleks luuakse SWIFTi suletud kasutajarühm (Closed User Group, CUG). Vastava TARGET2 CUGi maksejuhised suunatakse vahetult vastuvõtvale TARGET2 osalejale sisestades tema panga tunnuskoodi SWIFTNet FIN sõnumi päisesse.

3)

Kasutada võib järgmisi SWIFTNeti teabe- ja kontrolliteenuseid:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; ja/või

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Osalejate vahelise sõnumivahetuse turvalisus tugineb eranditult SWIFTi sertifitseerimisteenuse infrastruktuuril (PKI). Teave PKI teenuse kohta on SWIFTi dokumentatsioonis.

5)

SWIFTi suhtehaldusprogrammis (Relationship Management Application, RMA) asuvat kahepoolsete suhete halduri teenust (bilateral relationship management) võib kasutada ainult ühisplatvormi keskse BIC jaoks ja mitte TARGET2 osalejate vahel maksesõnumite vahetamiseks.

2.   Maksesõnumite liigid

1)

Töödeldakse järgmisi SWIFTNet FIN/SWIFT süsteemi sõnumiliike.

Sõnumiliik

Kasutus

Kirjeldus

MT 103

Kohustuslik

Kliendi maksejuhis

MT 103+

Kohustuslik

Kliendi maksejuhis automaatseks töötlemiseks

MT 202

Kohustuslik

Pankadevaheline maksejuhis

MT 204

Valikuline

Otsedebiteerimiskorraldus

MT 011

Valikuline

Kättesaamise teade

MT 012

Valikuline

Teade saatjale

MT 019

Kohustuslik

Tagasilükkamise teade

MT 900

Valikuline

Debiteerimise kinnitus

MT 910

Valikuline

Krediteerimise kinnitus

MT 940/950

Valikuline

Kontoväljavõte

MT 011, MT 012 ja MT 019 on SWIFT süsteemi sõnumid.

2)

TARGET2-[keskpank/riik]s registreerimisel peavad osalejad teatama, milliseid valikulisi sõnumiliike nad hakkavad kasutama; erandiks on sõnumid MT 011 ja MT 012, millega seoses võivad osalejad vastavalt vajadusele otsustada, kas nad soovivad neid konkreetsetel juhtudel saada.

3)

Osalejad peavad järgima SWIFT sõnumi struktuuri ja väljade nõudeid, mis on määratletud SWIFT dokumentatsioonis, arvestades TARGET2 piiranguid, vastavalt kasutaja üksikasjaliku funktsioonikirjelduse (User Detailed Functional Specifications, UDFS) raamatu 1 jaotisele 9.1.2.2.

4)

Välja sisu kinnitatakse TARGET2-[keskpank/riik] tasandil vastavalt UDFS nõuetele. Osalejad võivad omavahel väljade sisu osas kokku leppida erireeglites. Nende erireeglite järgimise suhtes ei teostata TARGET2-[keskpank/riik]s eraldi kontrolli.

3.   Unikaalsuse kontroll

1)

Kõik maksejuhised peavad läbima unikaalsuse kontrolli, mille eesmärgiks on lükata tagasi maksejuhised, mis on ekslikult sisestatud rohkem kui üks kord.

2)

Kontrollida tuleb järgmisi SWIFTi sõnumiliikide välju:

Selgitus

SWIFTi sõnumi osa

Väli

Saatja

Põhipäis

LT aadress

Sõnumiliik

Programmipäis

Sõnumiliik

Vastuvõtja

Programmipäis

Sihtaadress

Tehingu viitenumber (transaction reference number, TRN)

Tekstiplokk

:20

Seotud viited

Tekstiplokk

:21

Väärtuspäev

Tekstiplokk

:32

Summa

Tekstiplokk

:32

3)

Kui uue maksejuhise kõik alapunktis 2 kirjeldatud väljad on samad mis juba aktseptitud maksejuhises, lükatakse uus maksejuhis tagasi.

4.   Veakoodid

Kui maksejuhis lükatakse tagasi, saab maksealgataja tagasilükkamise teate (MT 019), milles on tagasilükkamise põhjus näidatud veakoodiga. Veakoodid on määratletud UDFS jaotises 9.4.2.

5.   Ettemääratud arveldusajad

1)

Debiteerimise algtähtaja määranguga maksejuhistes tuleb kasutada koodi „/FROTIME/”.

2)

Debiteerimise lõpptähtaja määranguga maksejuhiste puhul võib kasutada kahte võimalust:

a)

koodi „/REJTIME/”; kui maksejuhist ei ole võimalik määratud debiteerimisajaks arveldada, tuleb maksejuhis tagasi lükata.

b)

koodi „/TILTIME/”: kui maksejuhist ei ole võimalik määratud debiteerimisajaks arveldada, ei lükata maksejuhist tagasi, vaid hoitakse asjakohases järjekorras.

Mõlemal juhul, kui debiteerimise lõpptähtaja määranguga maksejuhist ei ole arveldatud 15 minutit enne selles määratud aega, saadetakse selle kohta ICM kaudu automaatselt teade.

3)

Kui kasutatakse koodi „/CLSTIME/”, kohaldatakse makse suhtes sama korda nagu alapunkti 2 alajaotuses b.

6.   Maksejuhiste töötlemine sisendkontrollis

1)

Sisendkontrolli sisestatud maksejuhiste suhtes viiakse läbi tasaarvelduskontroll ning vajadusel laiendatud tasaarvelduskontroll vastavalt määratlusele alapunktides 2 ja 3, et tagada maksejuhiste kiire ja likviidsussäästlik arveldamine.

2)

Tasaarvelduskontrolli käigus määratakse kindlaks, kas erakorraliste kiirmaksete või asjakohastel juhtudel kiirmaksete järjekorra alguses olevaid makse saaja maksejuhiseid võib tasaarveldada maksja maksejuhisega (edaspidi „tasaarveldavad maksejuhised”) Kui tasaarveldav maksejuhis ei anna piisavalt vahendeid maksja maksejuhise jaoks sisendkontrollis, tuleb kontrollida, kas maksja maksemooduli kontol on piisavalt vaba likviidsust.

3)

Kui tasaarvelduskontroll ebaõnnestub, võib [keskpank] kohaldada laiendatud tasaarvelduskontrolli. Laiendatud tasaarvelduskontrolli käigus määratakse kindlaks, kas makse saaja mis tahes järjekordades on tasaarveldavaid maksejuhiseid, olenemata nende järjekorda panemise ajast. Kui makse saaja järjekorras on kõrgema prioriteetsusega teistele TARGET2 osalejatele suunatud maksejuhiseid, võib FIFO põhimõttest kõrvale kalduda ainult juhul, kui sellise tasaarveldava maksejuhise arveldamise tulemusel makse saaja likviidsus suureneb.

7.   Järjekorras olevate maksejuhiste arveldamine

1)

Järjekorda pandud maksejuhiste käsitlemine sõltub neile maksealgataja poolt antud prioriteedist.

2)

Likviidsuse suurenemisel või järjekorra muutmisel (järjekoha, arveldusaja või prioriteedi muutmine või maksejuhise tühistamine) arveldatakse erakorraliste kiirmaksete ja kiirmaksete järjekorras olevad maksejuhised punktis 6 kirjeldatud tasaarvelduskontrolli abil, alustades järjekorras esimesel kohal olevast maksejuhisest.

3)

Tavaliste maksete järjekorras olevad maksejuhised arveldatakse jooksvalt, lisades arveldamisse erakorralised kiirmaksejuhised ja kiirmaksejuhised, mida ei ole veel arveldatud. Kasutatakse erinevaid optimeerimismehhanisme (algoritme). Kui algoritmi töö õnnestub, siis kaasatud maksejuhised arveldatakse; kui algoritmi töö ebaõnnestub, siis jäävad kaasatud maksejuhised järjekorda. Maksevoogude tasaarveldusele kohaldatakse kolme algoritmi (1 kuni 3). Algoritmi 4 kasutatakse UDFS jaotises 2.8.1 määratletud arvelduskorra nr 5 puhul kõrvalsüsteemide maksejuhiste arveldamiseks. Kõrvalsüsteemide erakorraliste kiirtehingute arveldamise optimeerimiseks osalejate allkontodel kasutatakse erialgoritmi (algoritm 5).

a)

Kõikide kahepoolse piiranguga suhete ja mitmepoolse kogusumma piiranguga suhete osas kasutab [keskpank] algoritmi 1 („all-or-nothing”) järgmiseks :

i)

iga TARGET2 osaleja maksemooduli konto üldise likviidsuspositsiooni arvutamine; selleks tuleb tuvastada, kas kõikide järjekorras olevate väljuvate ja laekuvate maksejuhiste saldo on negatiivne või positiivne ning, kui see on negatiivne, kontrollida, kas see ületab vastava osaleja vaba likviidsust (likviidsuse saldo moodustab „kogulikviidsuspositsiooni”); ja

ii)

TARGET2 osaleja poolt seoses iga maksemooduli kontoga nõutud piirangute ja reserveeringute järgimise kontroll.

Kui eelnimetatud arvutuste ja kontrollide tulemus on kõikide TARGET2 osalejate osas positiivne, siis [keskpank] ja teised asjaomased keskpangad arveldavad kõik maksed üheaegselt vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontodel.

b)

Algoritmi 2 („partial”) kasutab [keskpank] järgmiseks:

i)

iga vastava maksemooduli konto likviidsuspositsiooni, limiitide ja reserveeringute arvutamine ja kontroll nagu algoritmi 1 puhul; ning

ii)

maksejuhiste ükshaaval eraldamine, kui ühe või enama vastava maksemooduli konto kogulikviidsuspositsioon on negatiivne, kuni kõikide vastavate maksemooduli kontode kogulikviidsuspositsioon on positiivne.

Seejärel, piisavate vahendite olemasolu korral, arveldavad [keskpank] ja teised asjaomased keskpangad kõik järelejäänud maksed (välja arvatud eraldatud maksed) üheaegselt vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontodel.

Maksejuhiste eraldamist alustab [keskpank] suurima negatiivse kogulikviidsuspositsiooniga TARGET2 osaleja maksemooduli kontost ning madalaima prioriteetsusega maksejuhiste järjekorra lõpust. Valik võib toimuda ainult lühikese aja jooksul, mille kestuse määrab [keskpank] oma äranägemisel.

c)

Algoritmi 3 („multiple”) kasutab [keskpank] järgmiseks:

i)

TARGET2 osalejate maksemooduli kontode paaride võrdlemiseks, et määrata kindlaks, kas järjekorras olevaid maksejuhiseid on võimalik arveldada nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli konto vaba likviidsuse ning nende poolt kehtestatud piirangute raames (alustades väikseima arvu teineteisele adresseeritud maksejuhistega maksemooduli kontode paarist), ning asjaomased keskpangad kirjendavad need maksed üheaegselt nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli kontodel; ning

ii)

kui alajaotuses i kirjeldatud maksemooduli kontode paari likviidsus ei ole piisav kahepoolse positsiooni rahastamiseks, üksikute maksejuhiste eraldamine kuni likviidsus on piisav. Sellisel juhul arveldavad asjaomased keskpangad järelejäänud maksed, v.a eraldatud maksed, üheaegselt nende kahe TARGET2 osaleja maksemooduli kontodel.

Pärast alajaotustes i ja ii määratletud kontrollide teostamist kontrollib [keskpank] mitmepoolseid arvelduspositsioone (osaleja maksemooduli konto ja teiste TARGET2 osalejate maksemooduli kontode vahel suhetes, millele on seatud mitmepoolne piirang). Sellel eesmärgil kohaldatakse mutatis mutandis alajaotustes i kuni iii kirjeldatud korda.

d)

Algoritmi 4 („partial plus ancillary system settlement”) kasutab [keskpank] selleks, et teostada sama menetlus mis algoritmi 2 puhul, kuid eraldamata maksejuhiseid, mis on seotud arveldamisega kõrvalsüsteemis (mis arveldab samaaegsuse ja mitmepoolsuse põhimõttel).

e)

Algoritmi 5 („ancillary system settlement via sub-accounts”) kasutab [keskpank] selleks, et teostada sama menetlus mis 1. algoritmi puhul; erinevuseks on, et [keskpank] käivitab algoritmi 5 kõrvalsüsteemiliidese kaudu ning kontrollib ainul seda, kas osalejate allkontodel on piisavalt vahendeid. Lisaks ei võeta arvesse limiite ega reserveeringuid. Algoritmi 5 kasutatakse ka öise arveldamise ajal.

4)

Pärast algoritmide 1 kuni 4 käivitamist võib sisendkontrolli sisestatud maksejuhised siiski arveldada viivitamata sisendkontrollis, kui vastavate TARGET2 osalejate maksemooduli kontode positsioonid ja piirangud võimaldavad nii nende maksejuhiste arveldamist kui ka käimasolevasse optimeerimismenetlusse kaasatud maksejuhiste arveldamist. Kahte algoritmi ei või kasutada üheaegselt.

5)

Arveldusperioodi ajal kasutatakse algoritme järjekorras. Kui samal ajal ei ole ootel kõrvalsüsteemide samaaegset mitmepoolset arveldamist, on järjekord järgmine:

a)

algoritm 1

b)

kui algoritm 1 ei ole tulemuslik, siis algoritm 2,

c)

kui algoritm 2 ei ole tulemuslik, siis algoritm 3, või kui algoritm 2 on tulemuslik, korrata algoritmi 1.

Kui samal ajal on ootel kõrvalsüsteemide samaaegne mitmepoolne arveldamine (arvelduskord nr 5), tuleb kasutada algoritmi 4.

6)

Algoritme tuleb kasutada paindlikult, arvestades ettemääratud viivitust erinevate algoritmide kasutamise vahel, et tagada kahe algoritmi kasutamise vähim intervall. Ajalist järgnevust juhitakse automaatselt. Manuaalne sekkumine peab olema võimalik.

7)

Kui maksejuhise töötlemine algoritmiga on alanud, ei või selle asukohta järjekorras muuta (ümber järjestada) ega maksejuhist tühistada. Maksejuhiste muutmise või tühistamise nõuded tuleb jätta järjekorda kuni algoritm on lõpetanud. Kui vastav maksejuhis on algoritmi käitamise ajal arveldatud, lükatakse maksejuhise muutmise või tühistamise nõuded tagasi. Kui maksejuhist ei ole arveldatud, võetakse osaleja nõue viivitamata arvesse.

8.   ICMi kasutamine

1)

ICMi võib kasutada teabe saamiseks ja likviidsuse juhtimiseks. Teabe saamiseks ja kontrollmeetmete kasutamiseks tuleb tehnilise lahendusena kasutada SWIFTi turvalist andmeside kaitse võrku (SIPN).

2)

ICMi kaudu võib saada teavet ainult jooksva päeva kohta, välja arvatud ladustatud maksejuhiseid ning staatilisi andmeid puudutavat teavet. Teabeaknad on ainult inglise keeles.

3)

Teavet antakse „nõudmiseni” („pull”) režiimis, mis tähendab, et iga osaleja peab ise teavet nõudma.

4)

ICMi kasutamisel on võimalikud järgmised režiimid:

a)

rakenduselt-rakendusele režiim (application-to-application mode, A2A)

A2A režiimis vahetatakse teavet ja sõnumeid maksemooduli ja osaleja rakendusprogrammi vahel. Osaleja peab seetõttu tagama, et tal on XML vormis sõnumite (nõuded ja vastused) vahetamiseks ICMga standardliidese kaudu kasutusel asjakohane rakendusprogramm. Täpsemad detailid on esitatud UDFS 4. raamatus ning ICM kasutaja käsiraamatus.

b)

kasutajalt-rakendusele režiim (user-to-application mode, U2A)

U2A võimaldab osaleja ja ICM otsesuhtlust. Teave kuvatakse personaalarvutis (SWIFT Alliance WebStation) töötavas veebilehitsejas. Et saada SWIFT Alliance WebStation'i kaudu juurdepääsu U2A-le, peab arvutisüsteem võimaldama küpsiseid („cookies”) ja JavaScripti. Lähemad üksikasjad on esitatud ICM kasutusjuhendis.

5)

Igal osalejal peab olema vähemalt üks SWIFT Alliance WebStation, et saada U2A kaudu juurdepääs ICMi.

6)

ICMi juurdepääsuõigused antakse SWIFTi staatusepõhise juurdepääsuhalduri (Role Based Access Control) kaudu. Osalejad võivad kasutada SWIFTi Non Repudiation of Emission (NRE) teenust, mis võimaldab XML teate saajatel tõendada, et vastavat teadet ei ole muudetud.

7)

Osaleja tehniliste probleemide korral, kui ta ei saa ühtegi maksejuhist esitada, võib ta ICMi vahendusel teostada ettevalmistatud kindlasummalisi ja eriolukorra varumakseid. [Keskpank] peab andma vastava võimaluse osaleja taotluse korral.

8)

Osalejad võivad ICMi kasutada ka likviidsuse ülekandmiseks:

a)

[sisesta, kui on kohaldatav] oma maksemooduli kontolt väljaspool maksemoodulit asuvale kontole;

b)

maksemooduli konto ja osaleja allkontode vahel; ja

c)

maksemooduli kontolt kõrvalsüsteemi poolt hallatavale peegelduvale kontole.

9.   UDFS ja ICMi kasutaja käsiraamat

Lähemad üksikasjad ja näited eeltoodud reeglite kohta on UDFSis ja ICM kasutaja käsiraamatus, mida aeg-ajalt ajakohastatakse ning mis avaldatakse [keskpanga] kodulehel ja EKP kodulehel inglise keeles.

II liide

TARGET2 HÜVITUSSÜSTEEM

1.   Üldpõhimõtted

a)

TARGET2 talitlushäire korral võivad otseosalejad esitada hüvitisenõudeid käesolevas liites sätestatud TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt.

b)

Kui EKP nõukogu ei ole teisiti otsustanud, ei kohaldata TARGET2 hüvitussüsteemi, kui TARGET2 talitlushäire tuleneb välistest asjaoludest, mille esinemine mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt ei olene asjaomasest keskpangast, või tuleneb kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest.

c)

TARGET2 hüvitussüsteem on ainus hüvitamismenetlus, mida pakutakse TARGET2 talitlushäire korral. Osalejad võivad siiski kasutada ka muid seaduslikke võimalusi kahju hüvitamise nõuete esitamiseks. Kui osaleja nõustub TARGET2 hüvitussüsteemi kohaselt esitatud hüvitisepakkumusega, loetakse see osaleja suhtes tagasivõtmatuks kokkuleppeks, millega ta ühtlasi loobub kõikidest (sealhulgas kaudse kahju hüvitamise) nõuetest, mis tal võivad olla mis tahes keskpanga vastu, seoses maksejuhistega, millega seoses ta võttis vastu hüvitise, ning kinnitab, et tema poolt vastava hüvitise summa saamine lahendab need nõuded täielikult ja lõplikult. Osaleja vabastab asjaomase keskpanga TARGET2 hüvitussüsteemi alusel saadud summa ulatuses mis tahes hilisematest nõuetest, mida võivad esitada teised osalejad või kolmandad isikud seoses asjaomase maksejuhise või maksega.

d)

Hüvitisepakkumuse tegemine ei tähenda, et [keskpank] või mõni muu keskpank võtab endale vastutuse talitlushäire eest.

2.   Hüvitisepakkumuse tingimused

a)

Maksja võib esitada halduskulu ja intressi hüvitamise nõude, kui TARGET2 talitlushäire tõttu:

i)

jäi maksejuhis selle vastuvõtmise tööpäeval arveldamata; või

ii)

üleminekuperioodil saab maksja tõendada, et kavatses maksejuhise TARGET2-[keskpank/riik]s sisestada, kuid ei saanud seda teha seoses TARGET2-le veel üle minemata siseriikliku reaalajalise brutoarveldussüsteemi maksete saatmiste peatamisega.

b)

Makse saaja võib esitada halduskulu hüvitamise nõude, kui ta ei saanud TARGET2 talitlushäire tõttu makset, mille ta pidi saama talitlushäire esinemise päeval. Makse saaja võib järgmistel juhtudel esitada ka intressi hüvitamise nõude:

i)

laenamise püsivõimalusega osalejad: kui makse saaja pidi TARGET2 talitlushäire tõttu kasutama laenamise püsivõimalust; ja/või

ii)

kõik osalejad: refinantseerimiseks oli tehniliselt võimatu kasutada rahaturgu või selline refinantseerimine oli võimatu muudel objektiivselt mõistlikel põhjustel.

3.   Hüvitise arvutamine

a)

Hüvitisepakkumus maksjale:

i)

halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

ii)

intressihüvitise määramiseks kasutatakse päevapõhist intressimäära. Selliseks baasmääraks on kas EONIA intressimäär (euro overnight index average) või laenamise püsivõimaluse intressimäär, olenevalt sellest, kumb on madalam. Baasmäära kohaldatakse TARGET2 talitlushäire tõttu töötlemata jäänud maksejuhise summale sellise perioodi iga päeva suhtes, mis algab maksejuhise sisestamise päevast või punkti 2 alapunkti a alajaotuses ii osutatud maksejuhiste puhul kavandatud sisestamise kuupäevast ning lõpeb kuupäeval, mil maksejuhis oli või oleks pidanud olema edukalt arveldatud. Hüvitise arvutamisel arvatakse hüvitisesummast maha kogu tulu, mis saadakse arveldamata maksejuhiste vahendite hoiustamisest eurosüsteemis; ja

iii)

intressihüvitist ei maksta, kui arveldamata maksejuhiste vahendid paigutati turule või neid kasutati kohustusliku reservi nõude täitmiseks, vastavas paigutamise või kasutamise ulatuses.

b)

Hüvitisepakkumus makse saajale:

i)

halduskuluhüvitis esimese töötlemata jäänud maksejuhise eest on 50 eurot, järgmise nelja maksejuhise eest 25 eurot ning kõikide järgmiste maksejuhiste eest 12,50 eurot. Iga makse saaja osas arvutatakse halduskuluhüvitis eraldi;

ii)

intressihüvitise määramiseks kasutatakse alapunkti a alajaotuses ii sätestatud meetodit välja arvatud asjaolu, et intressihüvitise määraks on laenamise püsivõimaluse intressimäära ja baasmäära vahe, ning seda arvutatakse summalt, mille ulatuses kasutati TARGET2 talitlushäire tõttu laenamise püsivõimalust.

4.   Menetluskord

a)

Hüvitisenõue esitatakse [keskpanga] kodulehel olevas nõudevormis inglise keeles (vt [keskpanga koduleht]). Maksjad esitavad eraldi nõudevormi iga makse saaja kohta ning makse saajad esitavad eraldi nõudevormi iga maksja kohta. Lisada tuleb piisav lisateave ja dokumendid, mis tõendavad nõudevormil esitatud teavet. Ühe makse või maksejuhise kohta võib esitada ainult ühe nõude.

b)

Osalejad esitavad oma nõudevormid [keskpangale] nelja nädala jooksul TARGET2 talitlushäirest. Kui [keskpank] nõuab lisateavet või -tõendeid, esitatakse need kahe nädala jooksul alates vastava nõude esitamisest.

c)

[Keskpank] vaatab nõuded läbi ja edastab need EKP-le. Kui EKP nõukogu ei ole otsustanud teisiti ja teatanud sellest osalejatele, hinnatakse kõiki vastuvõetud nõudeid hiljemalt neljateistkümne nädala möödudes TARGET2 talitlushäirest.

d)

[Keskpank] teatab alapunktis c osutatud hindamise tulemuse asjaomastele osalejatele. Kui hindamisest tuleneb hüvitisepakkumus, peavad asjaomased osalejad nelja nädala jooksul alates sellise pakkumuse edastamisest selle pakkumuse tagasi lükkama või vastu võtma iga makse või maksejuhisega seotud iga nõude osas, kirjutades alla vormikohasele nõustumuskirjale (mille vorm on avaldatud [keskpank] kodulehel, vt [sisesta viide keskpanga kodulehele]). Kui [keskpank] ei ole nelja nädala jooksul sellist nõustumuskirja saanud, loetakse hüvitisepakkumus asjaomaste osalejate poolt tagasi lükatuks.

e)

[Keskpank] teeb hüvitisemaksed, kui on saanud TARGETis osaleja nõustumuskirja. Hüvitisemaksele ei lisandu intressi.

III liide

ÕIGUSVÕIME HINNANGU JA ÕIGUSKESKKONNA HINNANGU NÕUDED

TARGET2 osalejate õigusvõime hinnangu nõuded

[Keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[koht], [kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [osaleja või osaleja filiaali nimi] [koosseisulise või lepingulise] õigusnõustaja pädevuses, esitati taotlus anda käesolev hinnang [jurisdiktsioon, kus osaleja on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses [osaleja nimi] (edaspidi „osaleja”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemi nimi]s (edaspidi „süsteem”).

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu andmise kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Iga alljärgnev väide ja hinnang on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv olenemata sellest, kas osaleja tegutseb maksejuhiseid esitades ja makseid saades oma peakontori või ühe või mitme filiaali kaudu, mis on asutatud [jurisdiktsioonis] või sellest väljaspool.

I.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente:

1)

osaleja kehtiva(te) [asutamisdokumentide] tõestatud ärakiri/ärakirjad;

2)

[kui on kohaldatav] [äriregistri] väljavõte ja [kui on kohaldatav] [krediidiasutuste registri või muu sarnase registri] väljavõte;

3)

[ulatuses, mis on kohaldatav] ärakiri osaleja litsentsist või muust dokumendist, mis tõendab tema õigust osutada pangandus-, investeerimis-, rahaülekande või muid finantsteenuseid [jurisdiktsioonis];

4)

[kui on kohaldatav] ärakiri osaleja juhatuse või muu juhtorgani otsusest [kuupäev], [aasta], mis tõendab osaleja nõusolekut järgida allpool määratletud süsteemidokumente; ja

5)

[advokaadivolikirjad ja muud dokumendid, mis tõendavad allpool määratletud süsteemidokumentidele allakirjutamise õigust osaleja nimel];

ja kõik muud dokumendid, mis puudutavad osaleja põhikirja, volitusi ja lube, mis on vajalikud või kohased käesoleva hinnangu andmiseks (edaspidi „osaleja dokumendid”).

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme samuti kontrollinud :

1)

[kuupäev] [ÜT rakendusakt TARGET2-s osalemiseks] (edaspidi „eeskirjad”); ja

2)

[…].

Eeskirjade ja […] kohta kasutatakse alljärgnevalt nimetust „süsteemidokumendid” (ja koos osaleja dokumentidega „dokumendid”).

II.   EELDUSED

Käesolev hinnang põhineb dokumentide osas järgmistel eeldustel:

1)

meile esitatud süsteemidokumendid on originaalid või tõesed ärakirjad;

2)

süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse valik süsteemidokumentidele kohaldavaks õiguseks on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3)

osaleja dokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires kehtivalt vormistatud, kinnitatud, vastu võetud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud; ja

4)

osaleja dokumendid on siduvad nende adressaatidele ning ühtegi nende tingimust ei ole rikutud.

III.   HINNANGUD OSALEJA KOHTA

A.

Osaleja on nõuetekohaselt asutatud ja registreeritud või tal on [jurisdiktsiooni] õigusele vastav muu korrektne juriidilise isiku staatus.

B.

Osalejal on kõik vajalikud juriidilise isiku volitused, et täita temale kohustuslikest süsteemidokumentidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

C.

Osalejale kohustuslike süsteemidokumentide vastuvõtmine või rakendamine ja neist tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ei riku mingil viisil osalejale või osaleja dokumentidele kohaldatavat [jurisdiktsioon] õigusakti.

D.

Ühegi osalejale kohustusliku süsteemidokumendi vastuvõtmiseks, kehtivuseks, täitmisele pööramiseks või sellest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ei ole vaja täiendavat volitamist, heakskiitu, nõusolekut, taotlust, registreerimist, notariseerimist ega muud kinnitust.

E.

Osaleja on teinud kõik äriõiguslikud toimingud ning võtnud muud meetmed, mis on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt vajalikud, et tagada tema süsteemidokumentidest tulenevate kohustuste seaduslikkus, kehtivus ja siduvus.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [osalejale]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate; erandiks on Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlikud ametiasutused]].

Lugupidamisega,

(allkiri)

Mitte-EMP TARGET2 osalejate õiguskeskkonna hinnangu nõuded

[Keskpank]

[aadress]

[süsteemi nimi]

[asukoht], [kuupäev]

Lugupeetud härra või proua,

Meile, [osaleja või osaleja filiaali nimi] („osaleja”) [koosseisulise või lepingulise] õigusnõustaja pädevuses, esitati taotlus anda hinnang [jurisdiktsioon, milles osaleja on asutatud] (edaspidi jurisdiktsioon) kohta seoses [osaleja nimi] (edaspidi „osaleja”) osalemisega [TARGET2 osasüsteemi nimi]s (edaspidi „süsteem”). Viited [jurisdiktsiooni] õigusaktidele hõlmavad kõiki [jurisdiktsiooni] asjakohaseid õigusakte. Me anname käesolevaga hinnangu [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt eelkõige väljaspool [liikmesriiki] asutatud osaleja suhtes seoses tema õiguste ja kohustustega, mis tulenevad allpool määratletud süsteemidokumentidest.

Käesolev hinnang piirdub [jurisdiktsiooni] õigusaktidega, mis kehtivad käesoleva hinnangu kuupäeval. Me ei ole uurinud käesoleva hinnangu andmiseks ühegi teise jurisdiktsiooni õigusakte ning ei anna ega mööna seoses selliste õigusaktidega ühtki seisukohta. Me eeldame, et teiste jurisdiktsioonide õigusaktidest ei tulene midagi, mis võiks käesolevat hinnangut mõjutada.

1.   UURITUD DOKUMENDID

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme uurinud järgmisi dokumente ning muid dokumente, mida oleme pidanud vajalikuks või asjakohaseks:

1)

[xx. kuupäeva xxxx] [ÜT rakendusakt TARGET2-s osalemiseks] (edaspidi „eeskirjad”); ja

2)

kõik muud dokumendid, mis reguleerivad süsteemi ja/või suhteid osaleja ja teiste süsteemis osalejate vahel ning suhteid süsteemis osalejate ja [keskpanga] vahel.

Eeskirjadele ja […]-le osutatakse edaspidi kui „süsteemidokumentidele”.

2.   EELDUSED

Käesoleva hinnangu andmiseks oleme seoses süsteemidokumentidega eeldanud, et:

1)

süsteemidokumendid on asjakohaste osapoolte poolt nende pädevuse ja volituste piires vormistatud, vastu võetud ja kehtivalt kinnitatud või rakendatud ning kohastel juhtudel esitatud;

2)

süsteemidokumentide tingimused ning neist tulenevad õigused ja kohustused on kehtivad ja õiguslikult siduvad vastavalt [süsteemi liikmesriigi] õigusele, mida vastavalt süsteemidokumentide sisule tuleb nende suhtes kohaldada, ning [süsteemi liikmesriigi] õiguse kohaldamine süsteemidokumentidele on [süsteemi liikmesriigi] õigusega kooskõlas;

3)

osalejatel süsteemis, mille kaudu edastatakse mis tahes maksejuhiseid või saadakse makseid või mille kaudu täidetakse süsteemidokumentidest tulenevaid mis tahes õigusi või kohustusi, on seaduslik õigus või litsents osutada rahaülekandeteenuseid kõikides asjakohastes jurisdiktsioonides; ning

4)

meile ärakirjade või näidistena esitatud dokumendid vastavad originaalidele.

3.   HINNANG

Tulenevalt eelnevast ja arvestades järgmiste märkustega anname järgmise hinnangu.

3.1.   Õiguskeskkonna õiguslikud asjaolud [asjakohases ulatuses]

Järgmised [jurisdiktsioon] õigusega seotud asjaolud on kooskõlas süsteemidokumentidega ning ei välista mingil juhul süsteemidokumentidest tulenevaid osaleja kohustusi: [riigi õiguse eriaspektid].

3.2.   Maksejõuetusega seotud üldküsimused

3.2.a.   Maksejõuetusmenetluse liigid

Maksejõuetusmenetluse liigid (sealhulgas kompromiss ja tervendamine), mis käesoleva hinnangu tähenduses hõlmavad kõiki menetlusi osaleja [jurisdiktsioonis] asuva vara ja kõikide võimalike filiaalide suhtes, mida võidakse osaleja suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt rakendada, on järgmised: [menetluste loetelu originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „maksejõuetusmenetlus”).

Lisaks maksejõuetusmenetlusele võib osaleja, tema vara või filiaali suhtes [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohaldada [nimekiri mis tahes kohaldatavatest moratooriumidest või muudest menetlustest, mille tulemusena võidakse peatada maksed osalejalt ja osalejale või kohaldatakse nende maksete suhtes piiranguid või muid meetmeid; originaalkeeles ja inglise keeles] (edaspidi ühiselt „menetlused”).

3.2.b.   Rahvusvahelised lepingud maksejõuetuse kohta

[jurisdiktsioon] või [jurisdiktsiooni] piirkond on järgmiste maksejõuetust käsitlevate rahvusvaheliste lepingute pooleks: [kui on kohaldatav, osuta asjaoludele, mis mõjutavad või võivad mõjutada käesolevat arvamust].

3.3.   Süsteemidokumentide täitmisele pööratavus

Allpool toodud punkte arvestades on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kõik süsteemidokumentide sätted siduvad ja täitmisele pööratavad neis sätestatud tingimustel, eelkõige osaleja suhtes mis tahes maksejõuetusmenetluse algatamise korral.

Eelkõige anname järgmise hinnangu:

3.3.a.   Maksejuhiste töötlemine

Eeskirjade [jaotiste] sätted maksejuhiste töötlemise kohta on kehtivad ja täitmisele pööratavad. Eelkõige on kõik eelnimetatud sätete alusel töödeldud maksejuhised [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad, siduvad ja täitmisele pööratavad. Eeskirjade ([eeskirjade jaotise]) säte, millega määratletakse täpne ajahetk, mil osaleja poolt süsteemi edastatud maksejuhis muutub täitmisele pööratavaks ja tagasivõtmatuks on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv, siduv ja täitmisele pööratav.

3.3.b.   [Keskpanga] ülesannete täitmise pädevus

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamine osaleja suhtes ei mõjuta süsteemidokumentidest tulenevat [keskpanga] pädevust ega volitusi. [Kinnita [asjakohasel juhul], et: sama hinnang kehtib ka kõikide teiste üksuste (nt võrguteenuste osutaja) kohta, kes osutavad osalejale teenuseid, mis on otseselt vajalikud ja nõutavad süsteemis osalemiseks.]

3.3.c.   Õiguskaitsevahendid probleemsündmuse esinemise korral

Eeskirjade [jaotiste] sätted, mis reguleerivad nõuete ennetähtaegset täitmist, nõuete tasaarveldust osaleja deposiitide arvel, pandi või tagatise täitmisele pööramist, osalemise peatamist ja lõpetamist, kohustuse rikkumisega seotud viivisenõudeid ning lepingute ja tehingute lõpetamist ([sisesta süsteemidokumentide või eeskirjade asjakohased sätted]) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad].

3.3.d.   Peatamine ja lõpetamine

Eeskirjade [jaotiste] sätted (osaleja süsteemis osalemise peatamise ja lõpetamise kohta tema suhtes maksejõuetusmenetluse algatamisel või muudel rikkumise juhtudel süsteemidokumentides sätestatud tähenduses; või kui osalejaga kaasneb mis tahes süsteemirisk või kui tal esineb tõsiseid talitlusprobleeme) on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.e.   Sanktsioonid

Eeskirjade [jaotiste] sätted sanktsioonide kohta osaleja suhtes, kes ei tagasta tähtaegselt päevasisest või, asjakohastel juhtudel, üleöölaenu, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt asjakohastel juhtudel osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.3.f.   Õiguste ja kohustuste üleandmine

Osaleja õigusi ja kohustusi ei saa loovutada, muuta ega muul viisil üle anda kolmandatele isikutele ilma [keskpanga] eelneva kirjaliku loata.

3.3.g.   Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Eeskirjade [jaotiste] sätted, eelkõige kohaldatava õiguse, vaidluste lahendamise korra, kohtualluvuse ja kohtukutsete kohta, on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt osaleja suhtes kehtivad ja täitmisele pööratavad.

3.4.   Tagasivõidetavad tehingud

Oleme seisukohal, et ühtegi süsteemidokumentidest tulenevat kohustust ega selle täitmist või järgimist enne maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamist osaleja suhtes ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada eelnimetatud menetlustes tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

Ilma eelnevat piiramata oleme eelkõige seisukohal, et see kehtib muu hulgas mis tahes osaleja poolt süsteemis edastatud maksejuhiste suhtes. Muu hulgas oleme seisukohal, et eeskirjade [jaotistes] sätestatud tingimused, millega sätestatakse maksejuhiste täitmisele pööratavus ja tagasivõtmatus on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtivad ja täitmisele pööratavad ning et mis tahes osaleja poolt edastatud ja eeskirjade [jaotistes] sätestatud korras töödeldud maksejuhist ei saa [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt tunnistada maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel tagasivõidetava tehinguna või muul põhjusel kehtetuks.

3.5.   Arestimine

Kui osaleja võlausaldaja nõuab [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kohtult, valitsus- või muult pädevalt ametiasutuselt osaleja vara arestimist (sealhulgas mis tahes võõrandamiskeeld või mis tahes muu eraõiguslik või avalik-õiguslik menetlus, mille eesmärgiks on avaliku huvi või osaleja võlausaldajate kaitse) (edaspidi „arestimine”), oleme järgmisel seisukohal [analüüs ja põhjendused].

3.6.   Tagatised [kui kohaldatakse]

3.6.a.   Õiguste või hoiuste loovutamine tagatise andmiseks, pant, tagasiostutehing ja/või garantii

Loovutamine tagatise andmise eesmärgil on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt kehtiv ja täitmisele pööratav. Eelkõige on kehtiv ja täitmisele pööratav pandi andmine või tagatistehingu tegemine vastavalt [kokkulepe keskpangaga] [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt. Kui osalejal on süsteemiga liitumiseks vaja teise juriidilise isiku garantiid, on see garantii sõltumata osaleja seisundist garandile siduv ja täielikult tema vastu täitmisele pööratav ilma garantiisumma piiranguta.

3.6.b.   Tagatise käsutajate, pandipidajate või tagasiostuõiguse teostajate eelistamine teiste võlausaldajate ees

Maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel osaleja suhtes on osaleja poolt tagatise andmise eesmärgil loovutatud nõuete või panditud varaga tagatud [keskpanga] või teiste süsteemis osalejate nõuetel prioriteet muude osaleja võlausaldajate nõuete ees ja selle tagatise suhtes ei kohaldada muude võlausaldajate kasuks kehtivaid prioriteete või eelisnõudeõigusi.

3.6.c.   Tagatise täitmisele pööramine

Isegi maksejõuetusmenetluse või menetluste algatamisel osaleja suhtes on teistel süsteemis osalejatel ja [keskpangal] kui tagatise käsutajatel, pandipidajatel või tagasiostuõiguse teostajatel vastavalt eeskirjadele täielik õigus pöörata tagatud nõue [keskpanga] vahendusel tagatise arvel täitmisele ja nõuda sisse osaleja õigusi või varasid.

3.6.d.   Vormi- ja registreerimisnõuded

[jurisdiktsiooni] õiguses puuduvad vorminõuded seoses osaleja õiguste või vara loovutamise teel tagatiseks andmise, pandiks andmise või tagasiostuõigusega müügilepingu sõlmimise ja täitmisele pööramisega ning [loovutamine tagatise, pandi või tagasiostu eesmärgil või, kui on kohaldatav, üksikasjad vastava [loovutamise, pandi või repo kohta, kui on]] eesmärgil ei ole nõutav nende registreerimine või avaldamine üheski [jurisdiktsiooni] pädevas kohtus, või haldus-, justiits või muus ametiasutuses.

3.7.   Filiaalid [ulatuses, mis on kohaldatav]

3.7.a.   Käesolev hinnang kehtib tegutsemisel filiaalide kaudu

Iga eespool esitatud väide ja hinnang osaleja kohta on [jurisdiktsiooni] õiguse kohaselt võrdselt õige ja kehtiv ka siis, kui osaleja tegutseb oma ühe või mitme filiaali kaudu, mis on asutatud väljaspool [jurisdiktsiooni].

3.7.b.   Kooskõla õigusega

Osaleja filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ja järgimine ning maksejuhiste esitamine, edastamine või maksejuhiste vastuvõtmine ei riku ühelgi viisil [jurisdiktsiooni] õigust.

3.7.c.   Nõutavad load

Osaleja filiaali poolt süsteemidokumentidest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks ja järgimiseks ning maksejuhiste esitamiseks, edastamiseks ega maksejuhiste vastuvõtmiseks ei ole nõutav mis tahes täiendav luba, kooskõlastus, heakskiit, avaldus, registreerimine, notariseerimine ega muu kinnitamine ühegi [jurisdiktsiooni] pädeva kohtu, haldus-, justiits või muu ametiasutuse poolt.

Käesolev hinnang kehtib selle andmise kuupäeva seisuga ning on adresseeritud ainult [keskpangale] ja [osalejale]. Ükski teine isik ei või käesolevat hinnangut kasutada ning käesoleva hinnangu sisu ei või avaldada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ühelegi isikule peale adressaatide ning nende õigusnõustajate; erandiks on Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad riikide keskpangad ja [[jurisdiktsioon] [RKP/seadusandlik ametiasutus]].

Lugupidamisega,

(allkiri)

IV liide

TALITLUSPIDEVUSE JA ERIOLUKORRA MEETMED

1.   Üldsätted

a)

Käesolevas liites sätestatakse [keskpanga] ja osalejate või kõrvalsüsteemide vahelise töökorralduse meetmed olukorras, kus üks või mitu ühisplatvormi komponenti või andmesidevõrk ei tööta, neid mõjutab ebatavaline välissündmus või juhul, kui talitlushäire mõjutab mis tahes osalejat või kõrvalsüsteemi.

b)

Kõik käesolevas liites olevad viited konkreetsetele ajahetkedele tähendavad Euroopa Keskpanga aega, s.t kohalikku aega EKP asukohas.

2.   Talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed

a)

Kui toimub ebatavaline välissündmus ja/või ühisplatvormi või andmesidevõrgu rike, mis mõjutab TARGET2 normaalset tööd, on [keskpangal] õigus võtta talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmeid.

b)

TARGET2s on kasutusel järgmised talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmed:

i)

ühisplatvormi käitamise üleviimine teise asukohta;

ii)

ühisplatvormi tööaja muutmine; ja

iii)

punkti 6 alapunktides c ja d määratletud erakorralise tähtsusega ja tähtsate maksete eriolukorras töötlemise alustamine.

c)

[Keskpangal] on seoses talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmetega täielik voli otsustada kas ja milliseid meetmeid maksejuhiste arveldamiseks võtta.

3.   Sündmusest teatamine

a)

Teave ühisplatvormi rikke ja/või ebatavalise välissündmuse kohta edastatakse osalejatele tavaliste riigisiseste sidekanalite, ICMi ja T2ISi kaudu. Eelkõige peavad osalejatele saadetavad teated sisaldama järgmist teavet:

i)

sündmuse kirjeldus;

ii)

oodatav töötluse edasilükkamise aeg (kui on teada);

iii)

teave juba võetud meetmete kohta; ja

iv)

soovitused osalejatele.

b)

Lisaks võib [keskpank] teatada osalejatele mis tahes toimunud või oodatavast sündmusest, mis võib TARGET2 normaalset tööd mõjutada.

4.   Ühisplatvormi käitamise üleviimine teise kohta

a)

Kui toimub mõni punkti 2 alapunktis a osutatud sündmus, võib ühisplatvormi käitamise üle viia teise asukohta samas või teises piirkonnas.

b)

Kui ühisplatvormi käitamine viiakse üle teise piirkonda, kohustuvad osalejad tegema kõik endast oleneva, et taastada oma positsioonid seisuga, mis neil oli rikke või ebatavalise välissündmuse toimumishetkel, ning anda [keskpangale] selle kohta kogu asjakohane teave.

5.   Tööaja muutmine

a)

TARGET2 arveldusperioodi võib pikendada või uue tööpäeva algust edasi lükata. TARGET2 pikendatud tööaja korral töödeldakse maksejuhiseid kooskõlas [ÜT rakendusaktiga], arvestades käesolevast liitest tulenevate erisustega.

b)

Kui päeva jooksul esinenud ühisplatvormi rike on enne kella 18.00 kõrvaldatud, võib arveldusperioodi pikendada ja sulgemisaega edasi lükata. Selline sulgemisaja edasilükkamine ei või tavaoludes ületada kahte tundi ning sellest tuleb osalejatele võimalikult pikalt ette teatada. Kui edasilükkamisest teatatakse enne kella 16.50, peab klientidevaheliste ja pankadevaheliste maksejuhiste arveldamise lõpetamise hetkede vaheline ajavahemik olema vähemalt üks tund. Kui edasilükkamisest on teatatud, ei või sellest taganeda.

c)

Sulgemisaeg lükatakse edasi juhul, kui ühisplatvormi rike on toimunud enne kella 18.00 ning seda ei ole kell 18.00 kõrvaldatud. [Keskpank] peab osalejatele sulgemisaja edasilükkamisest viivitamata teatama.

d)

Ühisplatvormi töö taastamisel võetakse järgmised meetmed:

i)

[keskpank] peab püüdma kõik järjekorras olevad maksed arveldada ühe tunni jooksul; seda tähtaega lühendatakse 30 minutile, kui ühisplatvormi rike leidis aset kell 17.30 või hiljem (juhtudel, mil ühisplatvormi rike kell 18.00 veel kestis).

ii)

Osalejate kogupositsioonid fikseeritakse ühe tunni jooksul; seda tähtaega lühendatakse 30 minutile, kui ühisplatvormi rike leidis aset kell 17.30 või hiljem, juhtudel, mil ühisplatvormi rike kell 18.00 veel kestis.

iii)

Pankadevaheliste maksete lõpetamisel toimub päevalõputöötlus, sealhulgas eurosüsteemi püsivahendite kasutamine.

e)

Varahommikul likviidsust vajavatel kõrvalsüsteemidel peavad olema vahendid, et tulla toime olukorras, kus uut arveldusperioodi ei ole võimalik õigeaegselt alustada eelmisel päeval aset leidnud ühisplatvormi rikke tõttu.

6.   Töötlemine eriolukorras

a)

Kui [keskpank] peab seda vajalikuks, algatab ta maksejuhiste eriolukorras töötlemise ühisplatvormi eriolukorramoodulis. Sellisel juhul osutatakse osalejatele teenuseid ainult piiratud ulatuses. [Keskpank] teatab osalejatele eriolukorras töötlemise alustamisest mis tahes kättesaadavate sidevahendite kaudu.

b)

Eriolukorras töötleb [keskpank] maksejuhiseid manuaalselt.

c)

Järgmised maksed loetakse „erakorralise tähtsusega” makseteks ning [keskpank] peab tegema kõik endast oleneva, et neid eriolukorras töödelda:

i)

CLS pangaga seotud maksed;

ii)

EURO1 päevalõpuarveldus; ja

iii)

keskse osapoole lisatagatise nõuded.

d)

Järgmised makseliigid loetakse „tähtsateks” ning [keskpank] võib algatada nende suhtes eriolukorras töötlemise:

i)

liidesühenduses (interfaced) väärtpaberiarveldussüsteemide reaalajas arveldamisega seotud maksed; ja

ii)

muud maksed, mis on vajalikud süsteemiriski vältimiseks.

e)

Osalejad edastavad maksejuhised eriolukorras töötlemisse ning makse saajate teavitamine toimub [osuta sidekanalile] kaudu. Teavet kontode bilansside ning deebet- ja kreeditkannete kohta saab [keskpangalt].

f)

TARGET2-[keskpank/riik]-le juba edastatud ja järjekorda pandud maksejuhiseid võib samuti töödelda eriolukorras töötlemise raames. Sellistel juhtudel püüab [keskpank] vältida maksejuhiste topelttöötlemist, kuid sellise võimaliku topelttöötlemise riski kannavad osalejad.

g)

Maksejuhiste eriolukorras töötlemine toimub osalejate antud lisatagatise arvel. Eriolukorras töötlemise ajal võib laekuvaid eriolukorra makseid kasutada väljuvate eriolukorra maksete rahastamiseks. [keskpank] ei või eriolukorras töötlemise eesmärgil arvesse võtta osalejate vaba likviidsust.

7.   Osalejate või kõrvalsüsteemidega seotud rikked

a)

Osaleja probleemi, mis ei lase tal TARGET2s makseid arveldada, peab lahendama osaleja ise. Eelkõige võib osaleja kasutada omi lahendusi või ICMi võimalusi, s.t kindlasummalisi varumakseid ja eriolukorra varumakseid (CLS, EURO1, eelrahastatud STEP2).

b)

Kui osaleja otsustab kasutada ICMi võimalust kindlasummalise varumakse tegemiseks, avab [keskpank] osaleja nõude alusel selle võimaluse ICMi kaudu. Kui osaleja seda nõuab, edastab [keskpank] teistele osalejatele ICM-teate selle kohta, et osaleja kasutab kindlasummalisi varumakseid. Osutatud makseid kasutav osaleja vastutab ise kindlasummaliste varumaksete saatmise eest ainult neile osalejatele, kellega tal on vastavad maksed kahepoolselt kokku lepitud, ja nende maksetega seotud edasiste sammude eest.

c)

Kui alapunktis a osutatud meetmed on ammendatud või kui nad ei ole tõhusad, võib osaleja taotleda [keskpangalt] toetust.

d)

Kui rike esineb kõrvalsüsteemis, on kõrvalsüsteem vastutav probleemi lahendamise eest. Kõrvalsüsteemi taotlusel võib [keskpank] tegutseda tema nimel. [keskpangal] on õigus otsustada, millist toetust ta kõrvalsüsteemile annab, sealhulgas kõrvalsüsteemi öise arveldamise ajal. Võtta võib järgmisi eriolukorra meetmeid:

i)

kõrvalsüsteem algatab osalejaliidese kaudu puhasmaksed (s.t maksed, mis ei ole seotud alustehingutega);

ii)

[keskpank] loob ja/või töötleb XML käske/faile kõrvalsüsteemi nimel; ja/või

iii)

[keskpank] teeb puhasmakseid kõrvalsüsteemi nimel.

e)

Kõrvalsüsteemidega seotud eriolukorra meetmete üksikasjad tuuakse ära [keskpanga] ja vastava kõrvalsüsteemi kahepoolsetes kokkulepetes.

8.   Muud sätted

a)

Kui mingi teave ei ole kättesaadav, kuna on toimunud mõni punkti 3 alapunktis a viidatud sündmus, võib [keskpank] omal äranägemisel alustada või jätkata maksejuhiste töötlemist ja/või TARGET2-[keskpank/riik] tööd viimase saadaoleva teabe alusel. [keskpanga] nõudmisel peavad osalejad ja kõrvalsüsteemid uuesti esitama oma FileAct/Interact-sõnumid või astuma muid samme, mida [keskpank] peab kohaseks.

b)

[Keskpanga] tehnilise rikke korral võivad mõnesid või kõiki tema TARGET2-[keskpank/riik]-ga seotud tehnilisi funktsioone täita teised eurosüsteemi keskpangad.

c)

[Keskpank] võib nõuda, et osalejad osaleksid talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete korralises või ad hoc testimises, koolituses või muudes ennetavates meetmetes, mida [keskpank] peab vajalikuks. Osalejad katavad ise kõik oma kulud, mis tulenevad testimisest või muudest meetmetest.

V liide

TÖÖKORRALDUSE AJAKAVA

1.

TARGET2 töötab kõikidel päevadel, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 1. jaanuar, suur reede ja teine ülestõusmispüha (vastavalt EKP asukohas kasutatavale kalendrile), 1. mai, esimene jõulupüha ja teine jõulupüha.

2.

Süsteemi viiteaeg on Euroopa Keskpanga aeg, s.t EKP asukoha kohalik aeg.

3.

Jooksev tööpäev avaneb eelmise tööpäeva õhtul ning järgitakse järgmist ajakava:

Kellaaeg

Kirjeldus

6.45–7.00

Arvelduspäeva ettevalmistus (1)

7.00–18.00

Arveldusperiood

17.00

Kliendimaksete arveldusperioodi lõpp (s.t maksejuhised, mille algatajaks ja/või makse saajaks ei ole otseosaleja ega kaudne osaleja; süsteemis tuvastatakse need sõnumite MT 103 või MT 103+ kasutamise alusel)

18.00

Pankadevaheliste maksete arveldusperioodi lõpp (s.t maksed, mis ei ole kliendimaksed)

18.00–18.45 (2)

Päevalõputöötlemine

18.15 (2)

Üldine püsivõimaluste kasutamise lõpp

(vahetult pärast) 18.30 (3)

Keskpankade juurdepääs andmetele raamatupidamissüsteemide ajakohastamiseks

18.45–19.30 (3)

Järgmise arvelduspäeva ettevalmistus

19.00 (3)–19.30 (2)

Likviidsuse liikumine maksemooduli kontol

19.30 (3)

Tööperioodi alguse teade, püsikorralduste arveldamine likviidsuse kandmiseks maksemooduli kontolt allkontodele/peegelduvatele kontodele (kõrvalsüsteemidega seotud arveldamine)

19.30 (3)–22.00

Täiendava likviidsuse ülekandmine ICM kaudu enne kõrvalsüsteemi töötsükli alustamise teadet; kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6 vastavalt IV lisale)

22.00–1.00

Tehnilise hoolduse periood

1.00–6.45

Kõrvalsüsteemi öine arveldusperiood (ainult seoses kõrvalsüsteemi arvelduskorraga nr 6)

4.

ICM kaudu saab likviidsusülekandeid teha alates kella 19.30 (4) kuni järgmise päeva kella 18.00, välja arvatud tehnilise hoolduse perioodil 22.00 kuni 1.00.

5.

Tööaega võib muuta juhul, kui kasutatakse talitluspidevuse meetmeid kooskõlas IV liite punktiga 5.


(1)  Arvelduspäev – arveldusperiood ja päevalõputöötlemine.

(2)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval lõpeb periood 15 minutit hiljem.

(3)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval algab periood 15 minutit hiljem.

(4)  Kohustusliku reservi hoidmisperioodi viimasel päeval algab periood 15 minutit hiljem.

VI liide

TASUD JA ARVED

Otseosalejate tasud

1.

Olenevalt võimalusest, mille otseosaleja on valinud, on tema maksejuhiste töötlemise kuutasu TARGET2s kas:

a)

100 eurot maksemooduli konto eest, millele lisandub 0,80 eurot iga tehingu eest (deebetkanne); või

b)

1 250 eurot maksemooduli konto eest, millele lisandub tasu iga tehingu eest (deebetkanne) vastavalt tehingute arvule (töödeldud ühikute arv) kuus järgmiselt:

Järk

Tehingute arv alates

Tehingute arv kuni

Tasu

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Üle 100 000

0,125 EUR

Likviidsuse ülekanded osaleja maksemooduli konto ja selle allkontode vahel on tasuta.

2.

Ühise juurdepääsu kuutasu on 80 eurot iga kaheksakohalise panga tunnuskoodi eest, mis ei ole otseosaleja konto panga tunnuskood.

3.

Otseosalejad, kes ei soovi oma konto panga tunnuskoodi TARGET2 kataloogis avaldada, tasuvad lisatasu 30 eurot kuus konto kohta.

4.

Otseosaleja poolt iga kaudse osaleja TARGET2 kataloogis registreerimise tasu on 20 eurot.

5.

Iga adresseeritava panga tunnuskoodi omaniku, sealhulgas otseosalejate ja kaudsete osalejate filiaalide TARGET2 kataloogis registreerimise tasu on viis eurot.

Likviidsuse koondamise tasud

6.

CAI režiimis on iga CAI rühma kuuluva konto kuutasu 100 eurot.

7.

AL režiimis on iga AL rühma kuuluva konto kuutasu 200 eurot. Kui AL rühm kasutab CAI režiimi, tuleb AL režiimi mittekuuluvate kontode eest tasuda CAI kuutasu 100 eurot konto eest.

8.

Nii AL kui ka CAI režiimis kohaldatakse punkti 1 alapunktis b olevas tabelis sätestatud kahanevat tasustruktuuri rühma osalejate kõikidele maksetele nagu oleksid need maksed tehtud ühe osaleja kontolt.

9.

Punkti 1 alapunktis b sätestatud 1 250 euro suuruse tasu maksab vastav rühma haldur ja punkti 1 alapunktis a osutatud kuutasu 100 eurot maksavad kõik muud selle rühma liikmed. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja AL rühma haldur on ühtlasi CAI rühma haldur, tuleb 1 250 euro suurust kuutasu maksta vaid üks kord. Kui AL rühm kuulub CAI rühma ja CAI rühma haldur ei ole AL rühma haldur, tasub CAI rühma haldur lisaks kuutasu 1 250 eurot. Sellistel juhtudel saadetakse kõikide CAI rühma kontode (sealhulgas AL rühma kontode) tasusid sisaldav arve CAI rühma haldurile.

Arved

10.

Otseosalejate suhtes kehtivad järgmised arvete esitamise reeglid. Otseosaleja (AL rühma või CAI rühma haldur, kui kasutatakse AL või CAI režiimi) saab eelmise kuu arve, millel on ära näidatud maksmisele kuuluvad tasud, hiljemalt järgmise kuu viiendaks tööpäevaks. Arve tuleb tasuda hiljemalt kuu kümnendaks tööpäevaks [keskpanga] poolt osutatud arvele ja see debiteeritakse selle osaleja maksemooduli kontolt.

VII liide

AGREGEERITUD LIKVIIDSUSE LEPING – VARIANT A

Enam kui ühe krediidiasutuse poolt AL režiimi kasutamise vorm

[Osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik, keda esindab [sisesta ametikoht] [.................................................................],

[osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik, keda esindab [sisesta ametikoht] [.................................................................],

[osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik, keda esindab [sisesta ametikoht] [.................................................................],

(edaspidi „AL rühma liikmed”)

ning,

[sisesta AL-RKP nimi]

[sisesta AL-RKP nimi]

[sisesta AL-RKP nimi]

(edaspidi „AL-RKPd”)

(AL rühma liikmed ja AL-RKPd edaspidi ühiselt „pooled”),

arvestades järgmist:

(1)

TARGET2 õigusliku struktuuri moodustavad mitmed maksesüsteemid, millest igaüks on määratletud süsteemina vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998 direktiiv 98/26/EÜ arvelduste lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (1).

(2)

Ühes või mitmes TARGET2 osasüsteemis osalejad võivad teatavatel tingimustel, mis on sätestatud TARGET2 osasüsteemides osalemiseks, moodustada AL rühma, kusjuures AL rühma liikmete maksemooduli kontode likviidsus agregeeritakse.

(3)

Likviidsuse agregeerimine võimaldab AL rühma liikmetel arveldada maksejuhiseid summas, mis ületab nende endi asjaomastel maksemooduli kontodel olevat vaba likviidsust, kui kõikide selliste maksejuhiste koguväärtus ei ületa ühelgi hetkel AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsuse kogusummat. Tekkiv negatiivne jääk ühel või mitmel maksemooduli kontol loetakse päevasiseseks laenuks, mille andmist reguleerivad ajakohased siseriiklikud normid koos käesolevast lepingust tulenevate erisustega; eelkõige on selline negatiivne jääk tagatud vaba likviidsusega teiste AL rühma liikmete maksemooduli kontodel.

(4)

Osutatud võimalus ei ühenda erinevaid maksemooduli kontosid, mis jäävad käesolevas lepingus kirjeldatud piiranguid arvestades nende omanike ainukäsutusse.

(5)

Osutatud võimaluse eesmärgiks on vältida likviidsuse killustumist erinevates TARGET2 osasüsteemides ning lihtsustada likviidsuse juhtimist krediidiasutuste rühmas.

(6)

Võimalus muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks.

(7)

[osaleja], [osaleja] ja [osaleja] on vastavalt ühendatud TARGET2-[keskpank/riik], TARGET2-[keskpank/riik], ja TARGET2-[keskpank/riik] ning nende suhtes kehtivad [sisesta kuupäevad] [sisesta viide ÜT rakendusaktidele],

on pooled kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1

Lepingu kehtivus

Käesolev leping ja selle muudatused kehtivad ainult juhul, kui haldav RKP kinnitab pärast kõikide vajalike dokumentide ja kogu teabe saamist kirjalikult, et käesolev leping või selle muudatused vastavad TARGET2 osasüsteemides osalemise tingimustele.

Artikkel 2

AL rühma liikmete ja AL-RKPde vastastikused huvid

1.   AL rühma liikmed kinnitavad ja nõustuvad, et käesoleva lepingu sõlmimine on nende vastastikustes majanduslikes, ühiskondlikes ja finantshuvides, kuna kõigi AL rühma liikmete maksejuhised on võimalik arveldada nende vastavates TARGET2 osasüsteemides maksimaalselt summas, mis vastab kõikide AL rühma liikmete kõikide maksemooduli kontode vabale likviidsusele, võimendades seeläbi teistes TARGET2 osasüsteemides olevat vaba likviidsust.

2.   AL-RKPdel on vastastikune huvi anda AL rühma liikmetele päevasisest laenu, kuna see muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks. Päevasisest laenu tagatakse kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 18, kuna maksejuhise täitmise tulemusel tekkiv negatiivne jääk on kaetud teiste AL rühma liikmete AL-RKPdes peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega, mis on panditud või tagatiseks antud kõikide AL rühma liikmete kohustuste täitmise tagamiseks AL RKPdele.

Artikkel 3

AL rühma liikmete õigused ja kohustused

1.   AL rühma liikmed vastutavad kõikide AL-RKPde ees solidaarselt nõuete eest, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhise arveldamisest nende TARGET2 osasüsteemis. AL rühma liikmetel ei ole õigust leppida rühma sees kokku vastutuse jaotumises, mis kaldub kõrvale osutatud solidaarvastutusest.

2.   AL rühma liikmete poolt nende maksemooduli kontodel arveldatud kõikide maksejuhiste koguväärtus ei või ühelgi hetkel ületada kõikide selliste maksemooduli kontode vaba likviidsuse kogusummat.

3.   AL rühma liikmetel on pädevus kasutada CAI režiimi, mis on kirjeldatud [sisesta ÜT rakendusakt]s.

4.   AL rühma liikmed peavad tagama, et nad sõlmivad omavahelise lepingu, mis sätestab muu hulgas järgmist:

a)

AL rühma sisemise töökorralduse reeglid;

b)

AL rühma halduri aruandluskohustuse tingimused AL rühma liikmete ees;

c)

AL režiimi kulud (sealhulgas nende jaotus AL rühma liikmete vahel); ja

d)

AL rühma liikmete poolt üksteisele AL lepingu alusel osutavate teenuste eest makstavad tasud ja nende arvutamise reeglid.

Välja arvatud punkt d, võivad AL rühma liikmed otsustada, kas avaldada eelnimetatud omavaheline kokkulepe või selle osa AL-RKPdele. AL rühma liikmed peavad avaldama AL-RKP-dele punktis d osutatud teabe.

Artikkel 4

AL-RKPde õigused ja kohustused

1.   Kui AL rühma liige esitab oma asjaomasele TARGET2 osasüsteemile maksejuhise, mille summa ületab selle AL rühma liikme maksemooduli vaba likviidsuse, annab tema asjaomane AL-RKP päevasisest laenu, mis on tagatud AL rühma liikmete nende AL-RKPde juures peetavate teiste maksemooduli kontode vaba likviidsusega või teiste AL rühma liikmete nende AL-RKPde juures peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega. Selle päevasisese laenu suhtes kohaldatakse asjaomase AL-RKP päevasisese laenu andmise eeskirju.

2.   AL rühma liikmete poolt esitatud maksejuhised, mis ületavad kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsust, pannakse kuni piisava likviidsuse tekkimiseni järjekorda.

3.   Välja arvatud ühe või mitme AL rühma liikme suhtes maksejõuetusmenetluse algatamise korral, võib AL-RKP nõuda igalt AL rühma liikmelt kõikide kohustuste täielikku täitmist, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhiste arveldamisest tema TARGET2 osasüsteemis.

Artikkel 5

AL rühma halduri määramine ja ülesanded

1.   AL rühma liikmed määravad käesolevaga AL rühma halduriks [osalejate nimetatud AL rühma halduri nimi], kes on kõikide AL rühmaga seotud korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.   Kõik AL rühma liikmed annavad oma asjaomastele AL-RKPdele ning AL rühma haldurile kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [sisesta ÜT rakendusakti vastavad sätted]s sätestatud kontserni määratlusele vastamiseks nõutavate AL rühma liikmete vaheliste seoste muudatuste ja lõpetamiste kohta, ning teabe [sisesta ÜT rakendusakt]-s määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [sisesta viide panti või tagatise ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.   AL rühma haldur peab haldavale RKP-le viivitamata edastama kogu punktis 2 kirjeldatud teabe enda ja kõikide teiste AL rühma liikmete kohta.

4.   AL rühma haldur vastutab AL rühma vaba likviidsuse päevasisese jälgimise eest.

5.   AL rühma halduril peab olema pädevus käsutada AL rühma liikmete maksemooduli kontosid ning eelkõige tegutseb ta AL rühma liikmete esindajana järgmise tegevuse osas:

a)

kõik ICMi kaudu tehtavad toimingud AL rühma liikmete maksemooduli kontodel, sh maksejuhise prioriteedi muutmine, tühistamine, arveldusaja muutmine, likviidsuse ülekanded allkontodele ja sealt tagasi, tehingute järjekorra muutmine, AL rühma likviidsuse reserveerimine ning AL rühma suhtes piirangute seadmine ja muutmine;

b)

kõik likviidsust puudutavad päevalõputehingud AL rühma liikmete maksemooduli kontode vahel, et tagada kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode jääkide ühtlustamine päeva lõpus, et ükski konto ei lõpetaks päeva negatiivse jäägiga, või asjakohastel juhtudel, negatiivse jäägiga, mille suhtes puudub tagatis (menetlus edaspidi „ühtlustamine”);

c)

üldjuhised, mille kohaselt toimub automaatne ühtlustamine, s.t. määratlemine, millises järjekorras debiteeritakse ühtlustamise käigus AL rühma liikmete vaba likviidsusega maksemooduli kontosid;

d)

kui AL rühma haldur ei ole andnud alapunktides b ja c osutatud selget juhist, toimub automaatne ühtlustamine, kusjuures suurim positiivne maksemooduli konto jääk suunatakse suurima negatiivse maksemooduli konto jäägi katmiseks.

Lõigetes c ja d määratletud kriteeriume kasutatakse ka juhul, kui esineb [sisesta viide ÜT rakendusnormile] sätestatud realiseerimissündmus.

6.   AL rühma liikmed loobuvad selgesõnaliselt oma mis tahes õigusest, mis neil võib olla AL rühma halduri vastu [sisesta viide riigi õigussättele, kui on] alusel, mis tuleneb halduri tegevusest nii maksemooduli konto omaniku ja AL rühma liikme kui ka AL rühma haldurina.

Artikkel 6

Haldava RKP ülesanded

1.   Haldav RKP on AL rühma kõikide korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.   Kõik AL-RKPd annavad haldavale RKP-le oma AL rühma liikme(te) kohta viivitamata kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [sisesta ÜT rakendusaktis] sätestatud kontserni määratlusele vastamiseks nõutavate AL rühma liikmete seoste muudatuste ja lõpetamiste kohta ning teabe [sisesta ÜT rakendusaktis] määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [sisesta viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.   Haldaval RKP-l on juurdepääs kogu asjakohasele teabele AL rühma liikmete kõikide maksemooduli kontode kohta, sh teabele kõikide krediidiliinide, saldode, kogukäibe, arveldatud maksejuhiste ja järjekorras olevate maksejuhiste ning samuti AL rühma liikmete limiitide ja likviidsuse reserveerimise kohta.

Artikkel 7

Käesoleva lepingu kestus ja lõpetamine

1.   Käesolev leping on tähtajatu.

2.   AL rühma liige võib ühepoolselt lõpetada osalemise käesolevas lepingus, teatades sellest AL-RKP-le, kelle TARGET2 osasüsteemis ta osaleb, ja haldavale RKP-le kirjalikult 14 tööpäeva ette. Haldav RKP kinnitab sellele AL rühma liikmele tema AL lepingus osalemise lõpetamise kuupäeva ning teatab selle kuupäeva kõikidele AL-RKPdele, kes teatavad sellest oma AL rühma liikmetele. Kui see AL rühma liige oli AL rühma haldur, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

3.   Käesolev leping või AL rühma liikme osalemine käesolevas lepingus lõpetatakse automaatselt ilma viivitamata ja ette teatamata, kui toimub mõni järgmistest sündmustest:

a)

rühma määratlusele vastamiseks nõutavate kõikide AL rühma liikmete seoste muutumine või lõppemine vastavalt [ÜT rakendusaktile] või ühte või enamat AL rühma liiget puudutav muutumine või lõppemine; ja/või

b)

üks või enam või kõik AL rühma liikmed ei vasta enam AL režiimi kasutamise mis tahes muudele nõuetele, mis on kirjeldatud [sisesta ÜT rakendusakt].

4.   Olenemata lõikes 3 osutatud sündmuse toimumisest, jääb AL rühma liikme poolt asjaomasesse TARGET2 osasüsteemi edastatud maksejuhis kõikide AL rühma liikmete ja AL-RKPde suhtes kehtivaks ja täitmisele pööratavaks. [Sisesta, kui see on asjakohane: Lisaks jäävad pärast käesoleva lepingu lõppemist kehtima [sisesta viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele tagatist reguleerivatele sätetele] kuni maksemooduli kontode, mille likviidsust agregeeriti, negatiivsed jäägid on AL rühma liikmete poolt täielikult kõrvaldatud.]

5.   Piiramata lõike 3 kohaldamist, võib haldav RKP kokkuleppel asjaomase AL-RKPga igal ajal lõpetada AL rühma liikme osalemise käesolevas lepingus ette teatamata ja viivitamata, kui see AL rühma liige rikub käesoleva lepingu sätteid. Vastav otsus koos põhjendustega tuleb saata kõikidele AL rühma liikmetele. Kui osalemine on lõpetatud sel põhjusel, on AL rühma liikmetel, kelle osalemist käesolevas lepingus ei ole lõpetatud, õigus lõpetada oma osalemine käesolevas lepingus haldavale RKP-le ja vastavale AL-RKP-le sellest viis tööpäeva kirjalikult ette teatades. Kui lõpetatakse AL rühma halduri osalemine, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

6.   Haldav RKP võib kokkuleppel teiste AL-RKPdega lõpetada käesoleva lepingu ette teatamata ja viivitamata, kui selle jätkamine ohustaks TARGET2 üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või ohustaks AL-RKPde võimet täita Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid. Vastav põhjendatud otsus saadetakse kirjalikult AL rühma liikmetele.

7.   Käesolev leping kehtib, kuni AL rühmal on vähemalt kaks liiget.

Artikkel 8

Lepingu muutmine

Käesoleva lepingu muudatused, sealhulgas uute osalejate võtmine AL rühma, kehtivad ja on täitmisele pööratavad ainult siis, kui kõik pooled on neis selgesõnaliselt kirjalikult kokku leppinud.

Artikkel 9

Kohaldatav õigus

Käesolevale lepingule, selle tõlgendamisele ja rakendamisele kohaldatakse [sisesta viide õigusaktile, mis reguleerib haldavas RKPs olevat AL rühma halduri maksemooduli kontot]. See ei piira järgmist:

a)

AL rühma liikme ja vastava AL-RKP suhet, milles juhindutakse AL-RKP õigusaktist; ja

b)

AL-RKPde õigusi ja kohustusi, milles juhindutakse selle AL-RKP õigusaktidest, kes hoiab maksemooduli kontot AL rühma liikme jaoks, kelle vaba likviidsust kasutatakse pandiks või tagatiseks.

Artikkel 10

[Sisesta ÜT rakendusakt] kohaldamine

1.   AL rühma liikmete ja tema AL-RKPga seoses kohaldatakse [ÜT rakendusakti vastavad sätted] kõikidele küsimustele, mida käesolev leping selgelt ei reguleeri.

2.   [Sisesta ÜT rakendusakt] ja käesolev leping moodustavad sama lepingulise suhte osa.

Sõlmitud poolte arvule vastavas arvus eksemplarides [...kuupäev….]

AGREGEERITUD LIKVIIDSUSE LEPING – VARIANT B

Ühe krediidiasutuse poolt AL režiimi kasutamise vorm

[krediidiasutuse nimi ja aadress], keda esindab [.................................................................] ja kes tegutseb kui

[osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik,

[osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik,

[osaleja], [sisesta keskpank]-s peetavate maksemooduli konto(de) nr [...................................] omanik,

(osalejatele viidatakse edaspidi kui „AL rühma liikmetele”)

ning,

[sisesta AL-RKP nimi]

[sisesta AL-RKP nimi]

[sisesta AL-RKP nimi]

(edaspidi „AL-RKPd”)

(AL rühma liikmed ja AL-RKPd edaspidi ühiselt „pooled”),

ning arvestades järgmist:

(1)

TARGET2 õigusliku struktuuri moodustavad mitmed maksesüsteemid, millest igaüks on määratletud süsteemina vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, millega on rakendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998 direktiiv 98/26/EÜ arvelduste lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (2).

(2)

Krediidiasutused, kellel on ühes või mitmes TARGET2 osasüsteemis mitu maksemooduli kontot, võivad teatavatel tingimustel, mis on sätestatud TARGET2 osasüsteemides osalemiseks, moodustada AL rühma, kusjuures AL rühma liikmete maksemooduli kontode likviidsus agregeeritakse.

(3)

Likviidsuse agregeerimine võimaldab AL rühma liikmetel arveldada maksejuhiseid summas, mis ületab nende endi asjaomastel maksemooduli kontodel olevat vaba likviidsust, kui kõikide selliste maksejuhiste koguväärtus ei ületa ühelgi hetkel AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsus kogusummat. Tekkiv negatiivne jääk ühel või mitmel maksemooduli kontol loetakse päevasiseseks laenuks, mille andmist reguleerivad ajakohased siseriiklikud normid koos käesolevast lepingust tulenevate erisustega; eelkõige on selline negatiivne jääk tagatud vaba likviidsusega AL rühma liikmete kõikidel maksemooduli kontodel.

(4)

Osutatud võimalus ei ühenda erinevaid maksemooduli kontosid, mis jäävad käesolevas lepingus kirjeldatud piiranguid arvestades AL rühma liikmete ainukäsutusse.

(5)

Osutatud võimaluse eesmärgiks on vältida likviidsuse killustumist erinevates TARGET2 osasüsteemides ning lihtsustada AL rühma liikmete likviidsuse juhtimist.

(6)

Võimalus muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks.

(7)

[osaleja], [osaleja] ja [osaleja] on vastavalt ühendatud TARGET2-[keskpank/riik], TARGET2-[keskpank/riik], ja TARGET2-[keskpank/riik] ning nende suhtes kehtivad [sisesta kuupäevad] [sisesta ÜT rakendusnormid],

on pooled kokku leppinud järgmises:

Artikkel 1

Lepingu kehtivus

Käesolev leping ja selle muudatused kehtivad ainult juhul, kui haldav RKP kinnitab pärast kõikide vajalike dokumentide ja kogu teabe saamist kirjalikult, et käesolev leping või selle muudatused vastavad TARGET2 osasüsteemides osalemise tingimustele.

Artikkel 2

AL-RKPde vastastikused huvid

AL-RKPdel on vastastikune huvi anda AL rühma liikmetele päevasisest laenu, kuna see muudab TARGET2s maksete arveldamise üldiselt tõhusamaks. Päevasisest laenu tagatakse kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 18, kuna maksejuhise täitmise tulemusel tekkiv negatiivne jääk on kaetud AL rühma liikmete AL-RKPdes peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega, mis on panditud või tagatiseks antud AL rühma liikmete kohustuste täitmise tagamiseks AL RKPdele.

Artikkel 3

AL rühma liikmete õigused ja kohustused

1.   AL rühma liikmed vastutavad kõigi AL-RKP ees seoses nõuetega, mis tulenevad AL rühma mis tahes liikme maksejuhiste arveldamisest nende TARGET2 osasüsteemis.

2.   AL rühma liikmete poolt nende maksemooduli kontodel arveldatud kõikide maksejuhiste koguväärtus ei või ühelgi hetkel ületada kõikide selliste maksemooduli kontode vaba likviidsust.

3.   AL rühma liikmetel on pädevus kasutada konsolideeritud kontoteabe (CAI) režiimi vastavalt [sisesta ÜT siseriiklikule rakendusaktile].

Artikkel 4

AL-RKPde õigused ja kohustused

1.   Kui AL rühma liige esitab oma asjaomasele TARGET2 osasüsteemile maksejuhise, mille summa ületab selle AL rühma liikme maksemooduli vaba likviidsuse, annab tema asjaomane AL-RKP päevasisest laenu, mis on tagatud AL rühma liikme poolt tema asjaomases AL-RKPs peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega või teiste AL rühma liikmete poolt nende AL-RKPde juures peetavate maksemooduli kontode vaba likviidsusega. Selle päevasisese laenu suhtes kohaldatakse asjaomase AL-RKP päevasisese laenu andmise eeskirju.

2.   AL rühma liikmete poolt esitatud maksejuhised, mis ületavad kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode vaba likviidsust, pannakse kuni piisava likviidsuse tekkimiseni järjekorda.

3.   Iga AL-RKP võib nõuda AL rühma liikmetelt kõikide kohustuste täielikku täitmist, mis tulenevad AL rühma liikmete maksejuhiste arveldamisest TARGET2 osasüsteemis, kus nad hoiavad maksemooduli kontosid.

Artikkel 5

AL rühma halduri määramine ja ülesanded

1.   AL rühma liikmed määravad käesolevaga AL rühma halduriks [osalejate nimetatud AL rühma halduri nimi], kes on kõikide AL rühmaga seotud korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.   Kõik AL rühma liikmed annavad oma asjaomastele AL-RKPdele kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [sisesta ÜT rakendusakti vastavad sätted]-s määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [sisesta viide panti või tagatise ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja/või täitmisele pööratavust.

3.   AL rühma juht peab haldavale RKP-le viivitamata esitama lõikes 2 kirjeldatud mis tahes teabe.

4.   AL rühma haldur vastutab AL rühma vaba likviidsuse päevasisese jälgimise eest.

5.   AL rühma halduril peab olema pädevus käsutada kõiki AL rühma liikmete maksemooduli kontosid ning eelkõige teostada järgmist:

a)

kõik ICMi kaudu tehtavad toimingud AL rühma liikmete maksemooduli kontodel, sh maksejuhise prioriteedi muutmine, tühistamine, arveldusaja muutmine, likviidsuse ülekanded allkontodele ja sealt tagasi, tehingute järjekorra muutmine, AL rühma likviidsuse reserveerimine ning AL rühma suhtes piirangute seadmine ja muutmine;

b)

kõik likviidsust puudutavad päevalõputehingud AL rühma liikmete maksemooduli kontode vahel, et tagada kõikide AL rühma liikmete maksemooduli kontode jääkide ühtlustamine päeva lõpus, et ükski konto ei lõpetaks päeva negatiivse jäägiga või, asjakohastel juhtudel, negatiivse jäägiga, mille suhtes puudub tagatis (edaspidi „ühtlustamine”);

c)

üldjuhised, mille kohaselt toimub automaatne ühtlustamine, s.t. määratlemine, millises järjekorras debiteeritakse ühtlustamise käigus AL rühma liikmete vaba likviidsusega maksemooduli kontosid;

d)

kui AL rühma haldur ei ole andnud alapunktides b ja c osutatud selget juhist, toimub automaatne ühtlustamine, kusjuures suurim positiivne maksemooduli konto jääk suunatakse suurima negatiivse maksemooduli konto jäägi katmiseks.

Lõigetes c ja d määratletud kriteeriume kasutatakse ka juhul, kui esineb [sisesta viide ühtlustatud tingimuste rakendusnormile] sätestatud realiseerimissündmus.

Artikkel 6

Haldava RKP ülesanded

1.   Haldav RKP on AL rühma kõikide korralduslike küsimuste teabekeskus.

2.   Kõik AL-RKPd annavad haldavale RKP-le oma Al rühma liikme kohta viivitamata kogu teabe, mis võib mõjutada käesoleva lepingu kehtivust, täitmisele pööratavust ja rakendamist, sh teabe [ÜT rakendusaktis] määratletud probleemsündmuste kohta või muude sündmuste kohta, mis võivad mõjutada [sisesta viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele sätetele ÜT rakendusaktis] sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust.

3.   Haldaval RKP-l on juurdepääs kogu asjakohasele teabele AL rühma liikmete kõikide maksemooduli kontode kohta, sh teabele kõikide krediidiliinide, saldode, kogukäibe, arveldatud maksejuhiste ja järjekorras olevate maksejuhiste ning samuti AL rühma liikmete limiitide ja likviidsuse reserveerimise kohta.

Artikkel 7

Käesoleva lepingu kestus ja lõpetamine

1.   Käesolev leping on tähtajatu.

2.   AL rühma liige võib ühepoolselt lõpetada osalemise käesolevas lepingus, teatades sellest AL-RKP-le, kelle TARGET2 osasüsteemis ta osaleb, ja haldavale RKP-le kirjalikult 14 tööpäeva ette. Haldav RKP kinnitab AL rühma liikmele tema AL lepingus osalemise lõpetamise kuupäeva ning teatab selle kuupäeva kõikidele AL-RKPdele, kes teatavad sellest oma AL rühma liikmetele. Kui see AL rühma liige oli AL rühma haldur, määravad allesjäänud AL rühma liikmed viivitamata uue AL rühma halduri.

3.   Käesolev leping lõpeb etteteatamiseta ja viivitamata, kui AL rühma liige ei vasta enam AL režiimi kasutamise nõuetele, mis on kirjeldatud [sisesta ÜT rakendusakt].

4.   Olenemata lõikes 3 osutatud sündmuse toimumisest, jääb AL rühma liikme poolt asjaomasesse TARGET2 osasüsteemi edastatud maksejuhis kõikide AL rühma liikmete ja AL-RKPde suhtes kehtivaks ja täitmisele pööratavaks. [Sisesta, kui see on asjakohane: Lisaks jäävad pärast käesoleva lepingu lõppemist kehtima [sisesta viide panti või tagatist ja lõpetamisel toimuvat tasaarveldust reguleerivatele või muudele asjakohastele tagatist reguleerivatele sätetele] kuni maksemooduli kontode, mille likviidsust agregeeriti, negatiivsed jäägid on AL rühma liikmete poolt täielikult kõrvaldatud.]

5.   Piiramata lõike 3 kohaldamist, võib haldav RKP kokkuleppel asjaomase AL-RKPga lõpetada käesoleva lepingu igal ajal, kui AL rühma liige rikub käesolevas lepingus sätestatud mis tahes kohustust. Vastav otsus koos põhjendustega tuleb saata kõikidele AL rühma liikmetele.

6.   Haldav RKP võib kokkuleppel teiste AL-RKPdega lõpetada käesoleva lepingu, kui selle jätkamine ohustaks TARGET2 üldist stabiilsust, usaldatavust ja ohutust või ohustaks AL-RKPde võimet täita Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas sätestatud ülesandeid. Põhjendatud otsus käesoleva lepingu lõpetamise kohta saadetakse kirjalikult AL rühma liikmetele.

Artikkel 8

Lepingu muutmine

Käesoleva lepingu muudatused, sealhulgas uute osalejate võtmine AL rühma, kehtivad ja on täitmisele pööratavad ainult siis, kui kõik pooled on neis selgesõnaliselt kirjalikult kokku leppinud.

Artikkel 9

Kohaldatav õigus

Käesolevale lepingule, selle tõlgendamisele ja rakendamisele kohaldatakse [sisesta viide õigusaktile, mis reguleerib AL rühma halduri maksemooduli kontot]. See ei piira järgmist:

a)

AL rühma liikmete ja vastavate AL-RKPde suhet, milles juhindutakse AL-RKP õigusaktist, ja

b)

AL-RKPde õigusi ja kohustusi, milles juhindutakse selle AL-RKP õigusaktidest, kes peab maksemooduli kontot, mille vaba likviidsust kasutatakse pandiks või tagatiseks.

Artikkel 10

Sisesta ÜT rakendusakt] kohaldamine

1.   AL rühma liikmete maksemooduli kontode suhtes kohaldatakse [ÜT rakendusakti] kõikidele küsimustele, mida käesolev leping vahetult ei reguleeri.

2.   [Sisesta ÜT rakendusakt] ja käesolev leping moodustavad sama lepingulise suhte osa.

Sõlmitud poolte arvule vastavas arvus eksemplarides [...kuupäev….]


(1)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.

(2)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.


III LISA

PÄEVASISESE LAENU ANDMINE

Mõisted

Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

„avaliku sektori asutus (public sector body)” – nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 (nüüd artikkel 101 ja artikli 103 lõige 1) osutatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta (1) artiklis 3 määratletud „avalikku sektorisse” kuuluv üksus;

„filiaal (branch)” – filiaal pangandusdirektiivi artikli 4 lõike 3 tähenduses, nagu see on rakendatud riigi õigusaktiga;

„investeerimisühing (investment firm)” – investeerimisühing Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004 direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta (millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ) (2) artikli 4 lõike 1 punkti 1 tähenduses, välja arvatud direktiivi 2004/39/EÜ artiklis 2 lõikes 1 määratletud asutused, kui see investeerimisühing: a) on saanud loa direktiivi 2004/39/EÜ kohaselt tunnustatud pädevalt ametiasutuselt ja tegutseb selle asutuse järelevalve all ning b) on saanud õiguse direktiivi 2004/39/EÜ I lisa A jao punktides 2, 3, 6 ja 7 osutatud tegevusteks;

„krediidiasutus (credit institution)” – krediidiasutus panganduse direktiivi artikli 2 ja artikli 4 lõike 1 punkti a tähenduses vastavalt siseriiklikule rakendusnormile, mille suhtes teostab järelevalvet pädev ametiasutus;

„laenamise püsivõimalus (marginal lending facility)” – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleöölaenusaamiseks RKP-lt eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;

„laenamise püsivõimaluse intressimäär (marginal lending rate)” – laenamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;

„maksejõuetusmenetlus (insolvency proceedings)” – maksejõuetusmenetlus direktiivi 98/26/EÜ artikli 2 punkti j tähenduses;

„märkimisväärne seos (close links)” – määratlus on toodud 31. augusti 2000. aasta suunise EKP/2000/7 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (3) I lisa 6. peatükis;

„panganduse direktiiv (Banking Directive)” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (4);

„probleemsündmus (event of default)” – lähiajal toimuv või toimunud mis tahes sündmus, mille esinemine võib ohustada üksuse võimet täita oma kohustusi, mis tulenevad käesolevat suunist rakendavatest riigi õigusaktidest või mis tahes muudest eeskirjadest, mida kohaldatakse selle üksuse ja mis tahes eurosüsteemi keskpanga suhetele, sealhulgas:

a)

kui üksus ei vasta enam II lisas sätestatud juurdepääsu tingimustele ja/või II lisas sätestatud tehnilistele nõuetele;

b)

maksejõuetusmenetluse alustamine üksuse suhtes;

c)

avalduse esitamine, mis on seotud mis tahes punktis b osutatud menetlusega;

d)

üksuse poolt kirjaliku teate esitamine oma võimetuse kohta tasuda oma võlgu täielikult või osaliselt või täita oma päevasiseste laenudega seotud kohustusi;

e)

üksuse poolt vabatahtlikult üldlepingu või kokkuleppe sõlmimine oma võlausaldajatega;

f)

kui üksus on maksejõuetu või ei suuda tasuda oma võlgu, või on ta seda asjakohase osaleva RKP hinnangul;

g)

kui üksuse maksemooduli konto positiivne jääk või kogu või oluline osa üksuse varast on külmutatud, arestitud, konfiskeeritud või selle suhtes toimub mis tahes muu menetlus, mille eesmärgiks on kaitsta avalikke huve või üksuse võlausaldajate huve;

h)

kui üksuse osalus TARGET2 osasüsteemis ja/või kõrvalsüsteemis on peatatud või lõpetatud;

i)

kui mis tahes oluline avaldus või lepingueelne kinnitus, mille üksus on andnud või mis loetakse kohaldatava seaduse alusel tema poolt antuks, on ebatäpne või väär; või

j)

kui üksus loovutab kogu või olulise osa oma varast.

Nõuetele vastavad üksused

1.

Iga osalev RKP peab andma päevasisest laenu allpool punktis 2 osutatud üksustele, kellel on asjakohases osalevas RKPs konto. Päevasisest laenu ei anta üksusele, kes on asutatud liikmesriigis, mis ei ole üksuse kontot pidava osaleva RKP asukohariik.

2.

Päevasisest laenu võib anda ainult järgmistele üksustele:

a)

EMPs asutatud krediidiasutused, kes vastavad eurosüsteemi rahapoliitika toimingute tingimustele ja kellel on juurdepääs laenamise püsivõimalusele, sealhulgas ka juhul, kui need krediidiasutused tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu, sh väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste EMPs asutatud filiaalid;

b)

EMPs asutatud krediidiasutused, kes ei vasta eurosüsteemi rahapoliitika toimingute tingimustele ja/või kellel ei ole juurdepääsu laenamise püsivõimalusele, sealhulgas ka juhul, kui nad tegutsevad EMPs asutatud filiaali kaudu, sh väljaspool EMPd asutatud krediidiasutuste EMPs asutatud filiaalid;

c)

liikmesriikide keskvalitsuse või piirkondlike valitsuste rahaturgudel tegutsevad rahandusasutused ja liikmesriikide avaliku sektori asutused, kes on volitatud hoidma klientide kontosid;

d)

EMPs asutatud investeerimisühingud, kui nad on sõlminud eurosüsteemi rahapoliitika osapoolega lepingu vastava päeva lõpu võimaliku deebetpositsiooni katmiseks; ja

e)

punktides a ja b nimetamata EMPs asutatud tasaarveldus- või arveldusteenuseid osutavad üksused, kelle üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus, kui neile päevasiseste laenude andmise kava on esitatud eelnevalt EKP nõukogule, kes on selle heaks kiitnud.

3.

Punkti 2 alapunktides b kuni e osutatud üksustele antav päevasisene laen on piiratud vastava päevaga ning seda ei ole võimalik pikendada üleöö laenuks.

Nõuetekohane tagatis

4.

Päevasisene laen peab olema tagatud nõuetekohase tagatisega ning päevasisese arvelduskrediidi vormis ja/või päevasisese tagasiostutehingu vormis antud tagatisega, mis vastab EKP nõukogu poolt kehtestatud eurosüsteemi rahapoliitika tehingute vähimatele ühisomadustele. Nõuetekohane tagatis peab hõlmama sama vara ja samu instrumente, mis on nõuetekohased eurosüsteemi rahapoliitika toiminguteks, ning nende suhtes kohaldatakse samu hindamis- ja riskiohjamisreegleid, mis on sätestatud suunise EKP/2000/7 I lisas.

5.

Üksuse või temaga märkimisväärselt seotud kolmanda isiku poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumente võib lugeda nõuetekohaseks tagatiseks ainult suunise EKP/2000/7 I lisa 6. jao punktis 2 osutatud olukorras.

6.

EKP nõukogu võib vastava osaleva RKP ettepanekul vabastada riigi rahandusasutused, mis on osutatud punkti 2 alapunktis c, päevasisese laenu saamiseks piisava tagatise andmise nõudest.

Laenu pikendamise menetlus

7.

Päevasisesest laenu võib anda ainult tööpäevadel.

8.

Päevasisest laenu antakse ilma intressita.

9.

Kui punkti 2 alapunktis a osutatud üksus ei maksa päevasisest laenu päeva lõpul tagasi, loetakse see automaatselt selle üksuse taotluseks kasutada laenamise püsivõimalust.

10.

Kui punkti 2 alapunktides b, d või e osutatud üksus ei maksa päevasisest laenu päeva lõpul mis tahes põhjusel tagasi, kohaldatakse selle üksuse suhtes järgmisi sanktsioone:

a)

kui selle üksuse kontol on päeva lõpul deebetsaldo esimest korda kaheteist kuu jooksul, kohaldatakse trahvi, mille määr on viis protsendipunkti suurem kui sellise deebetsaldo korral oleks laenamise püsivõimaluse intressimäär;

b)

kui selle üksuse kontol on päeva lõpul deebetsaldo vähemalt teist korda kaheteist kuu jooksul, suureneb esimese deebetsaldo korral kohaldatav punktis a sätestatud trahvimäär 2,5 protsendipunkti võrra iga sellise korra kohta kaheteist kuu jooksul.

11.

EKP nõukogu võib punkti 10 kohaselt määratud sanktsiooni kohaldamisest loobuda või seda vähendada, kui üksuse päevalõpu deebetsaldo on põhjendatav vääramatu jõuga ja/või osaleva TARGET2 talitlushäirega vastavalt määratlusele II lisas.

Päevasisese laenu andmise peatamine või lõpetamine

12.

Osalevad RKPd peavad peatama või lõpetama juurdepääsu päevasisesele laenule, kui esineb probleemsündmus ja/või järgmine:

a)

asjaomase üksuse osaleva RKP juures peetav konto blokeeritakse või suletakse;

b)

üksus ei vasta enam käesolevas lisas sätestatud päevasisese laenu andmise nõuetele.

13.

Kui osalev keskpank peatab või lõpetab eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule, ei jõustu peatamine või lõpetamine enne, kui EKP on selle heaks kiitnud.

14.

Erandina punktist 13 võib osalev RKP kiireloomulistel asjaoludel viivitamata peatada eurosüsteemi rahapoliitika osapoole juurdepääsu päevasisesele laenule. Sellistel juhtudel peab osalev RKP sellest EKP-le viivitamata kirjalikult teatama. EKP-l on õigus osaleva RKP toiming ümber vaadata. Kui EKP ei ole kümne tööpäeva jooksul teate saamisest teatanud osalevale RKP-le selle toimingu ümbervaatamisest, loetakse, et EKP on selle heaks kiitnud.


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1.

(2)  ELT L 145, 30.4.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 310, 11.12.2000, lk 1.

(4)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.


IV LISA

KÕRVALSÜSTEEMIDE ARVELDUSKORD

1.   Mõisted

Kooskõlas artikliga 2 kasutatakse käesolevas lisas järgmisi mõisteid:

„arveldav keskpank (settlement central bank, SCB)” – eurosüsteemi keskpank, kus asub arveldava panga maksemooduli konto;

„arveldav pank (settlement bank)” – osaleja, kelle maksemooduli kontot või allkontot kasutatakse kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamiseks;

„debiteerimiskorraldus (debit instruction)” – kõrvalsüsteemi poolt esitatud ja arveldavale keskpangale adresseeritud maksekorraldus debiteerimisvolituse alusel arveldava panga maksemooduli konto või allkonto debiteerimiseks ning kõrvalsüsteemi ühe maksemooduli konto või muu arveldava panga maksemooduli konto krediteerimiseks juhises näidatud summa võrra;

„debiteerimisvolitus (debit mandate)” – eurosüsteemi keskpanga poolt sätestatud staatiliste andmete vormi järgiv arveldava panga poolt antud volitus, mis on adresseeritud nii tema kõrvalsüsteemile kui ta tema arveldavale keskpangale ning millega volitatakse kõrvalsüsteemi esitama debiteerimisjuhiseid ja antakse arveldavale keskpangale juhis arveldava panga maksemooduli konto või allkontode debiteerimiseks debiteerimiskorralduste alusel;

„ICM teade (ICM broadcast message)” – teave, mis edastatakse teabe- ja kontrollimooduli (ICM) kaudu üheaegselt kõigile või valitud rühmale TARGET2s osalejatele;

„krediteerimiskorraldus (credit instruction)” – kõrvalsüsteemi poolt esitatud ja kõrvalsüsteemi keskpangale adresseeritud maksekorraldus kõrvalsüsteemi poolt peetava ja/või hallatava ühe maksemooduli konto debiteerimiseks ja arveldava panga maksemooduli konto või allkonto krediteerimiseks korralduses näidatud summa võrra;

„kõrvalsüsteemi keskpank (ancillary system central bank, ASCB)” – eurosüsteemi keskpank, kellega kõrvalsüsteem on sõlminud kahepoolse lepingu kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamiseks maksemoodulis;

„lühike positsioon (short)” – kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamise ajal rahalise kohustuse olemasolu;

„maksekorraldus või kõrvalsüsteemi maksekorraldus (payment instruction, AS payment instruction)” – debiteerimiskorraldus või krediteerimiskorraldus;

„pikk positsioon (long)” – kõrvalsüsteemi maksejuhiste arveldamise ajal rahalise nõudeõiguse olemasolu;

„teabe- ja kontrollimoodul (Information and Control Module, ICM)” – ühisplatvormi moodul, mis võimaldab osalejatel saada teavet ja esitada likviidsuse ülekandmise korraldusi, et juhtida likviidsust ja algatada eriolukorras maksekorraldusi.

2.   Arveldavate keskpankade ülesanded

Iga eurosüsteemi keskpank tegutseb arveldava keskpangana iga arveldava panga suhtes, kelle jaoks see keskpank peab maksemooduli kontot.

3.   Keskpankade, kõrvalsüsteemide ja arveldavate pankate suhtekorraldus

1)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud, esitavad arveldavate pankade nimekirja koos arveldavate pankade maksemooduli kontode andmetega, mille kõrvalsüsteemi keskpank salvestab ühisplatvormi staatiliste andmete (haldus)moodulis. Igal kõrvalsüsteemil on ICM kaudu juurdepääs tema asjaomaste arveldavate keskpankade nimekirjale.

2)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud, teatavad viivitamata kõikidest muudatustest arveldavate pankade nimekirjas. Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad muudatuse kohta saatma ICM teate asjaomasele arveldavale keskpangale.

3)

Kõrvalsüsteemide keskpangad peavad tagama, et kõrvalsüsteemid, kellega neil on kahepoolsed lepingud, saavad oma arveldavatelt pankadelt debiteerimisvolitused ja muud asjakohased dokumendid ja edastavad need kõrvalsüsteemi keskpangale. Dokumendid esitatakse inglise keeles ja/või kõrvalsüsteemi keskpanga asukohariigi riigikeeles. Kui kõrvalsüsteemi keskpanga riigikeel(ed) ei ole sama(d) mis arveldava keskpanga riigikeel(ed), esitatakse dokumendid ainult inglise keeles või inglise keeles ja kõrvalsüsteemi keskpanga riigikeel(t)es. TARGET2-ECB kaudu arveldavad kõrvalsüsteemid peavad esitama dokumendid inglise keeles.

4)

Kui arveldav pank on vastava kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2 osasüsteemis osaleja, kontrollib kõrvalsüsteemi keskpank arveldava panga debiteerimisvolituse kehtivust ja teeb vajalikud kanded staatiliste andmete (haldus)moodulis. Kui arveldav pank ei ole vastava kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2 osasüsteemi osaleja, edastab kõrvalsüsteemi keskpank debiteerimisvolituse (või selle elektroonilise koopia, kui kõrvalsüsteemi keskpank ja arveldav pank on nii kokku leppinud) asjaomas(t)ele arveldavatele keskpankadele selle kehtivuse kontrollimiseks. Arveldav keskpank teostab kontrolli ja teatab asjaomasele kõrvalsüsteemi keskpangale kontrollimise tulemusest viie tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest. Pärast kontrollimist ajakohastab kõrvalsüsteemi keskpank ICMs arveldavate pankade nimekirja.

5)

Kõrvalsüsteemi keskpanga poolt teostatav kontroll ei mõjuta kõrvalsüsteemi kohustust täita maksekorraldusi ainult alapunktis 1 osutatud nimekirja kantud arveldavate pankade kaudu.

6)

Kui tegemist ei ole samade üksustega, vahetavad kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad teavet iga arveldamisel toimuva olulise sündmuse kohta.

4.   Maksekorralduste esitamine kõrvalsüsteemiliidese kaudu

1)

Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu esitatud maksekorraldused peavad olema XML sõnumite vormis.

2)

Kõik kõrvalsüsteemi poolt kõrvalsüsteemiliidese kaudu edastatud maksekorraldused loetakse erakorralisteks kiirmaksejuhisteks ja arveldatakse II lisa sätete kohaselt.

3)

Maksekorraldus loetakse aktseptituks, kui:

a)

maksekorraldus vastab võrguteenuse osutaja poolt kehtestatud reeglitele;

b)

maksekorraldus vastab kõrvalsüsteemi keskpanga TARGET2 osasüsteemi vorminõuetele ja tingimustele;

c)

arveldav pank on kantud punkti 3 alapunktis 1 osutatud arveldavate pankade nimekirja; ja

d)

kui arveldava panga TARGET2s osalemine on peatatud, tuleb saada peatatud arveldava panga arveldava keskpanga selge nõusolek.

5.   Maksekorralduste sisestamine süsteemi ja nende tagasivõtmatus

1)

Krediteerimiskorraldused loetakse sisestatuks vastavasse TARGET2 osasüsteemi ning nad muutuvad tagasivõtmatuks hetkel, mil kõrvalsüsteemi keskpank on need aktseptinud. Debiteerimiskorraldused loetakse sisestatuks vastavasse TARGET2 osasüsteemi ning nad muutuvad tagasivõtmatuks hetkel, mil arveldav keskpank on need aktseptinud.

2)

Alapunkti 1 kohaldamine ei mõjuta kõrvalsüsteemi eeskirju, mis sätestavad maksekorralduste kõrvalsüsteemi sisestamise hetke ja/või kõrvalsüsteemile esitatud maksekorralduste tagasivõtmatuks muutumise hetkena varasema ajahetke kui sätestatakse maksejuhise TARGET2 osasüsteemi sisestamise hetk.

6.   Arvelduskord

1)

Kui kõrvalsüsteem taotleb arvelduskorra kasutamist, peab asjaomane kõrvalsüsteemi keskpank võimaldama ühte või mitut järgmist arvelduskorda:

a)

arvelduskord nr 1 (likviidsuse ülekandmine);

b)

arvelduskord nr 2 (reaalajaline arveldus);

c)

arvelduskord nr 3 (kahepoolne arveldus);

d)

arvelduskord nr 4 (tavaline mitmepoolne arveldus);

e)

arvelduskord nr 5 (samaaegne mitmepoolne arveldus);

f)

arvelduskord nr 6 (sihtotstarbega likviidsus).

2)

Arveldavad keskpangad toetavad kõrvalsüsteemide maksekorralduste arveldamist kooskõlas alapunktis 1 osutatud arvelduskorra valikuga, sh arveldavad maksejuhiseid arveldavate pankade maksemooduli kontodel või allkontodel.

3)

Alapunktis 1 osutatud arvelduskorra üksikasjad on toodud punktides 9 kuni 14.

7.   Maksemooduli konto avamise kohustuse puudumine

Kõrvalsüsteemidel ei ole kõrvalsüsteemiliidest kasutades kohustust saada TARGET2 osasüsteemi otseosalejaks või pidada maksemooduli kontot.

8.   Arvelduskorra toetuseks kasutatavad kontod

1)

Lisaks maksemooduli kontodele võivad kõrvalsüsteemide keskpangad, kõrvalsüsteemid ja arveldavad pangad avada maksemoodulis järgmist liiki kontosid, et kasutada punkti 6 alapunktis 1 osutatud arvelduskordi:

a)

tehnilised kontod;

b)

peegelduvad kontod;

c)

tagatiskontod;

d)

allkontod.

2)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub liidesühendusega mudeli osas arvelduskorda nr 4, 5 või 6, avab ta asjaomastele kõrvasüsteemidele oma TARGET2 osasüsteemis tehnilised kontod. Neid kontosid võib kõrvalsüsteemi keskpank pakkuda ka arvelduskorra nr 2 ja 3 kasutamiseks. Arvelduskorra nr 4 ja 5 jaoks tuleb avada eraldi tehnilised kontod. Tehniliste kontode jääk peab vastava kõrvalsüsteemi arvelduskorra lõpetamisel olema null või positiivne ning päevalõpujääk peab olema null. Tehnilised kontod tuvastatakse vastava kõrvalsüsteemi panga tunnuskoodi (BIC) abil.

3)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub integreeritud mudeli osas arvelduskorda nr 1 või 6, võib ta integreeritud mudeli arvelduskorra nr 3 või 6 jaoks avada oma TARGET2 osasüsteemis peegelduvad kontod. Peegelduvad kontod on eriotstarbelised maksemooduli kontod, mida kõrvalsüsteemi keskpank peab TARGET2 osasüsteemis kasutamiseks kõrvalsüsteemi poolt. Peegelkontod tuvastatakse vastava kõrvalsüsteemi keskpanga panga tunnuskoodi (BIC) abil.

4)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub arvelduskorda nr 4 või 5, võib ta avada kõrvalsüsteemile oma TARGET2 osasüsteemis tagatiskonto. Sellistel kontodel olevaid summasid kasutatakse, et arveldada kõrvalsüsteemi maksekorraldusi juhul, kui arveldava panga maksemooduli kontol ei ole piisavalt vaba likviidsust. Tagatiskontosid võivad pidada kõrvalsüsteemi keskpangad, kõrvalsüsteemid või tagatise andjad. Tagatiskontod tuvastatakse vastava kontoomaniku panga tunnuskoodi (BIC) abil.

5)

Kui kõrvalsüsteemi keskpank pakub liidesühendusega mudeli osas arvelduskorda nr 6, peab arveldav keskpank avama oma TARGET2 osasüsteemis arveldavatele pankadele ühe või mitu allkontot, mida kasutatakse likviidsuse eraldamiseks. Allkontod tuvastatakse nendega seotud maksemooduli konto panga tunnuskoodi (BIC) ning vastavat allkontot eristatava kontonumbri abil. Kontonumber koosneb maa koodist ning kuni 32st märgist (kooskõlas vastava siseriikliku panga kontonumbri struktuuriga).

6)

Punkti 1 alapunktides a kuni d osutatud kontosid ei avaldata TARGET2 kataloogis. Osaleja taotlusel esitatakse kontoomanikule kõikide nende kontode kohta iga tööpäeva lõpus asjakohased kontoväljavõtted (MT 940 ja MT 950).

7)

Käesolevas punktis osutatud liiki kontode avamise reegleid ja nende kohaldamist arvelduskorrale võib täpsustada kõrvalsüsteemide ning kõrvalsüsteemide keskpankade kahepoolsetes lepingutes.

9.   Arvelduskord nr 1 – Likviidsuse ülekandmine

1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 1, peavad võimaldama likviidsuse ülekandmist peegelduvalt kontolt arveldava panga maksemooduli kontole kõrvalsüsteemiliidest kasutades. Likviidsuse ülekandmise võib algatada kas kõrvalsüsteem või arveldav keskpank, tegutsedes kõrvalsüsteemi nimel.

2)

Arvelduskorda nr 1 on lubatud kasutada ainult integreeritud mudelis, mille puhul vastav kõrvalsüsteem peab kasutama peegelduvat kontot, et koguda arveldava panga poolt eraldatud vajalikku likviidsust ning seejärel kanda see likviidsus tagasi arveldava panga maksemooduli kontole.

3)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktidega 2 ja 3.

4)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel peab olema ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatatakse arvelduse teostamisest/ebaõnnestumisest. Kui kõrvalsüsteem algatab likviidsuse ülekande peegelduvalt kontolt arveldava panga maksemooduli kontole, teatatakse arveldavale pangale krediteerimisest SWIFT MT 202 sõnumiga.

10.   Arvelduskord nr 2 – Reaalajaline arveldus

1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 2, peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingute raha poole (cash leg) arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide esitatud maksekorraldusi ükshaaval ja mitte kogumitena. Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab asjaomane arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM teatega.

2)

Arvelduskorda nr 2 võib kõrvalsüsteemile pakkuda ka mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks. Sel juhul avab kõrvalsüsteemi keskpank asjaomasele kõrvalsüsteemile tehnilise konto. Kõrvalsüsteemi keskpank ei või kõrvalsüsteemile osutada laekuvate ja väljuvate maksete järjestamise haldamise teenust, mis võib olla nõutav selliseks mitmepoolseks arvelduseks. Kõrvalsüsteem on ise vastutav vajaliku järjestamise eest.

3)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktidega 2 ja 3.

4)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemile teatatakse arvelduse teostamisest/ebaõnnestumisest. Vastava taotluse esitamise korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga.

11.   Arvelduskord nr 3 – Kahepoolne arveldus

1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 3, peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingu raha poole (cash leg) arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemide esitatud maksekorraldused kogumitena. Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM teatega.

2)

Arvelduskorda nr 3 võib kõrvalsüsteemile pakkuda ka mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks. Selleks kohaldatakse mutatis mutandis punkti 10 alapunkti 2 järgmiste erisustega:

a)

eraldi failidena esitatakse maksekorraldused: i) debiteerida lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid ja krediteerida kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ning ii) debiteerida kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ja krediteerida pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid; ja

b)

pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid krediteeritakse pärast lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontode debiteerimist.

3)

Kui mitmepoolne arveldus ebaõnnestub (näiteks kuna kõik laekumised lühikese positsiooniga arveldavate pankade kontodelt ei ole tulemuslikud), peab kõrvalsüsteem esitama maksekorraldused, et pöörata tagasi juba arveldatud debiteerimistehingud.

4)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:

a)

maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi poolt määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3; ja/või

b)

punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust.

5)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatatakse arvelduse teostumisest/ebaõnnestumisest. Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga.

12.   Arvelduskord nr 4 – Tavaline mitmepoolne arveldus

1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 4, peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingute mitmepoolsete rahapositsioonide arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemi esitatud maksekorraldused kogumitena. Kõrvalsüsteemi keskpangad avavad kõrvalsüsteemile vastava tehnilise konto.

2)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad peavad tagama maksekorralduste nõutava järjestamise. Nad kirjendavad krediteerimised ainult juhul, kui kõik debiteerimised on edukalt teostatud. Maksekorraldused, mis on ette nähtud a) „lühikese positsiooniga” arveldavate pankade kontode debiteerimiseks ja kõrvalsüsteemi tehnilise konto krediteerimiseks; ning b) pika positsiooniga arveldavate pankade kontode krediteerimiseks ja kõrvalsüsteemi tehniliste kontode debiteerimiseks, esitatakse ühe failina.

3)

Esimesena arveldatakse maksekorraldused lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli konto debiteerimiseks ja kõrvalsüsteemide tehnilise konto krediteerimiseks. Alles pärast kõikide selliste maksekorralduste arveldamist (sh võimalikud ülekanded tehnilisele kontole tagatissumma mehhanismi kaudu), krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid.

4)

Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab arveldav keskpank sellest arveldavale pangale ICM teatega.

5)

Kui lühikese positsiooniga arveldaval pangal ei ole oma maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, käivitab kõrvalsüsteemi keskpank tagatissumma mehhanismi, kui selles on kokku lepitud kõrvalsüsteemi keskpanga ja kõrvalsüsteemi kahepoolses lepingus.

6)

Kui tagatissumma mehhanismi ei ole ette nähtud ja arveldus tervikuna ei teostu, on kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad pädevad tagasi lükkama kõik failis sisalduvad maksekorraldused ning tagasi pöörama juba arveldatud maksekorraldused.

7)

Kõrvalsüsteemi keskpangad teatavad arveldavatele pankadele arvelduse ebaõnnestumisest ICM teatega.

8)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:

a)

maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi poolt määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3;

b)

punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust;

c)

tagatissumma mehhanismi kooskõlas punkti 15 alapunktiga 4.

9)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatatakse arvelduse teostumisest või ebaõnnestumisest. Vastava taotluse esitamise korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga.

13.   Arvelduskord nr 5 – Samaaegne mitmepoolne arveldus

1)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 5, peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingute mitmepoolsete rahapositsioonide arveldamist, arveldades kõrvalsüsteemi esitatud maksekorraldused. Vastavate maksekorralduste arveldamiseks kasutatakse 4. algoritmi (vt II lisa I liide). Erinevalt arvelduskorrast nr 4 järgib arvelduskord nr 5 „all-or-nothing” põhimõtet. Selle korra kohaselt debiteeritakse lühikese positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid ja krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade maksemooduli kontosid samaaegselt (mitte järjekorras nagu arvelduskorra nr 4 kohaselt). Punkt 12 kehtib mutatis mutandis järgmiste erisustega. Kui ühte või mitut maksekorraldust ei saa arveldada, pannakse kõik maksekorraldused järjekorda ja korratakse järjekorras olevate kõrvalsüsteemide maksekorralduste arveldamiseks punkti 16 alapunktis 1 osutatud 4. algoritmi.

2)

Kõrvalsüsteemi keskpangad võivad pakkuda:

a)

maksekorralduste arveldamist teatavate kõrvalsüsteemi määratud ajaliste piirangute raames kooskõlas punkti 15 alapunktiga 3;

b)

punkti 15 alapunktis 1 osutatud teatamisperioodi kasutamise võimalust;

c)

tagatissumma mehhanismi kooskõlas punkti 15 alapunktiga 4.

3)

Arveldavatel pankadel ja kõrvalsüsteemidel on ICM kaudu juurdepääs teabele. Kõrvalsüsteemidele teatatakse arvelduse teostumisest või ebaõnnestumisest. Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele teostatud arveldusest SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga.

4)

Kui maksekorraldus lühikese positsiooniga arveldava panga maksemooduli konto debiteerimiseks on pandud järjekorda kooskõlas II lisaga, teatab asjaomane arveldav keskpank sellest arveldavatele pankadele ICM teatega.

14.   Arvelduskord nr 6 – Eraldatud likviidsus

1)

Arvelduskorda nr 6 võib kasutada nii liidesühendusega kui ka integreeritud mudeli puhul kooskõlas alapunktidega 3 kuni 10 ja 11 kuni 13 allpool. Integreeritud mudelis peab asjaomane kõrvalsüsteem oma arveldavate pankade poolt eraldatud vajaliku likviidsuse kogumiseks kasutama peegelduvat kontot. Liidesühendusega mudelis peab arveldav pank avama vähemalt ühe allkonto, mis on seotud konkreetse kõrvalsüsteemiga.

2)

Vastava taotluse korral teatatakse arveldavatele pankadele SWIFT MT 900 või MT 910 sõnumiga nende maksemooduli kontode, ja asjakohastel juhtudel allkontode, krediteerimisest ja debiteerimisest.

A.   Liidesühendusega mudel

3)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 6, peavad toetama kõrvalsüsteemi tehingute kahe ja/või mitmepoolsete rahapositsioonide arveldamist:

a)

võimaldades arveldaval pangal ette rahastada oma tulevasi arvelduskohustusi likviidsuse ülekandmise teel oma maksemooduli kontolt oma allkontole (edaspidi „eraldatud likviidsus”) enne töötlemist kõrvalsüsteemis; ja

b)

arveldades kõrvalsüsteemi maksekorraldused pärast kõrvalsüsteemi töötluse lõppu; lühikese positsiooniga arveldavate pankade puhul debiteeritakse nende allkontosid (sellisel kontol olevate vahendite piires) ja krediteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot ning pika positsiooniga arveldavate pankade puhul krediteeritakse nende allkontosid ja debiteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot.

4)

Arvelduskorra nr 6 pakkumise korral:

a)

arveldav keskpank peab avama vähemalt ühe kõrvalsüsteemi allkonto iga arveldava panga kohta; ja

b)

kõrvalsüsteemi keskpank peab avama tehnilise konto kõrvalsüsteemile: 1) vahendite krediteerimiseks, mis on kogutud lühikese positsiooniga arveldavate pankade allkontodelt; ning 2) vahendite debiteerimiseks, kui krediteeritakse pika positsiooniga arveldavate pankade määratud allkontosid.

5)

Arvelduskorda nr 6 saab kasutada nii päevaseks kui ka öiseks kõrvalsüsteemi arvelduseks. Viimasel juhul algab uus tööpäev viivitamata pärast kohustusliku reservi nõude täitmist. Pärast seda arvestatakse vastavate kontode debiteerimisi ja krediteerimisi uue tööpäeva väärtuses.

6)

Kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad pakuvad arvelduskorra nr 6 kohaselt ning seoses likviidsuse eraldamisega järgmisi likviidsuse ülekandmise teenuseid allkontodele ja allkontodelt:

a)

püsikorraldused, mida arveldavad pangad võivad esitada või muuta tööpäeva jooksul igal ajal ICM kaudu (kui see on kasutusel). Püsikorraldused, mis on antud tööpäeval pärast tööperioodi alguse teadet, jõustuvad alles ainult järgmisel tööpäeval. Juhul kui on esitatud mitu püsikorraldust erinevate allkontode krediteerimiseks, arveldatakse need väärtuse järjekorras, alustades suurimast. Juhul kui öiseks arveldamiseks on esitatud püsikorraldusi, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse need korraldused pärast kõikide korralduste proportsionaalset vähendamist;

b)

jooksvad korraldused, mida võivad esitada ainult arveldav pank (ICM kaudu) või asjaomane kõrvalsüsteem XML sõnumi kaudu arvelduskorra nr 6 töötsükli kestel (mis on ajaliselt määratletud ajavahemikuna teadete „Tööperioodi algus” ja „Tööperioodi lõpp” vahel), arveldatakse ainult siis, kui kõrvalsüsteemi töötlemistsükkel ei ole veel alanud. Kui kõrvalsüsteem on esitanud jooksva korralduse, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse see osaliselt; ja

c)

SWIFTi sõnumis MT 202 sisalduvad korraldused, mida võib esitada ainult arvelduskorra nr 6 tööperioodi kestel ning ainult päevase töötlemise ajal. Need korraldused arveldatakse viivitamata. Töötsükli kestel arveldatud korraldustest kõrvalsüsteemi ei teavitata.

7)

Arvelduskord nr 6 algab teatega „Tööperioodi algus” ja lõpeb teatega „Tööperioodi lõpp”; mõlemad saadab kõrvalsüsteem. Kõrvalsüsteemi öiseks arveldusperioodi alustamiseks saadab teate „Tööperioodi algus” kõrvalsüsteemi keskpank. Teade „Tööperioodi algus” käivitab allkontodele likviidsuse ülekandmiseks esitatud püsikorralduste arveldamise. Teade „Tööperioodi lõpp” alusel kantakse likviidsus allkontodelt automaatselt tagasi maksemooduli kontole.

8)

Arvelduskorra nr 6 kohaselt külmutatakse allkontodele eraldatud likviidsus kõrvalsüsteemi töötlemistsükli ajaks (mis algab teatega „Töötsükli algus” ja lõpeb teatega „Töötsükli lõpp”; mõlemad saadab kõrvalsüsteem) ja vabastatakse pärast seda.

9)

Igas kõrvalsüsteemi töötlemistsüklis arveldatakse maksekorraldused eraldatud likviidsuse arvel, kasutades üldjuhul 5. algoritmi (vastavalt II lisa I liitele).

10)

Igas kõrvalsüsteemi töötlemistsüklis võib arveldava panga eraldatud likviidsust suurendada, krediteerides teatavad laekuvad maksed otse tema allkontodele (s.t kupongimaksed ja väljaostumaksed). Sellisel juhul tuleb likviidsus kõigepealt krediteerida tehnilisel kontol ja seejärel debiteerida seda kontot enne likviidsuse krediteerimist allkontol (või maksemooduli kontol).

B.   Integreeritud mudel

11)

Arveldavad keskpangad ja kõrvalsüsteemi keskpangad, kes pakuvad arvelduskorda nr 6 integreeritud mudeli jaoks, peavad toetama vastavat arveldust. Kui arvelduskorda nr 6 kasutatakse integreeritud mudeli jaoks päevasel arveldusperioodil, pakutakse ainult piiratud võimalusi.

12)

Arvelduskorra nr 6 kohaselt ning seoses integreeritud mudeliga pakuvad kõrvalsüsteemi keskpangad ja arveldavad keskpangad järgmist tüüpi likviidsuse ülekandmise teenuseid peegelduvale kontole:

a)

Püsikorraldused päevaseks ja öiseks töötluseks kõrvalsüsteemi tehingute jaoks, mida arveldavad pangad võivad esitada või muuta tööpäeva jooksul igal ajal ICM kaudu (kui see on kasutusel). Püsikorraldused, mis on esitatud tööpäeval pärast tööperioodi alguse teadet, jõustuvad alles järgmisel tööpäeval. Juhul kui on esitatud mitu püsikorraldust, arveldatakse need väärtuse järjekorras, alustades suurimast. Juhul kui päevaseks töötluseks esitatud püsikorraldus ei ole kaetud, lükatakse see kõrvalsüsteemi öise arveldamise ajal tagasi. Juhul kui on esitatud püsikorraldusi, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse need korraldused pärast kõikide korralduste proportsionaalset vähendamist;

b)

jooksvad korraldused, mida võivad esitada ainult arveldav pank (ICM kaudu) või asjaomane kõrvalsüsteem XML sõnumiga arvelduskorra nr 6 tööperioodi kestel (mis on ajaliselt määratletud ajavahemikuna teadete „Tööperioodi algus” ja „Tööperioodi lõpp” vahel) ning mis arveldatakse ainult siis, kui kõrvalsüsteemi töötsükkel ei ole veel alanud. Juhul kui on esitatud jooksev korraldus, mille arveldamiseks ei ole maksemooduli kontol piisavalt vahendeid, siis arveldatakse see osaliselt;

ja

c)

SWIFTi sõnumis MT 202 sisalduvad korraldused, mida võib esitada ainult päevase töötlemise ajal. Need korraldused arveldatakse viivitamata.

13)

Mutandis mutandis kehtivad teadete „Tööperioodi algus” ja „Tööperioodi lõpp” reeglid ning liidesühendusega mudeli tsükli alguse ja lõpu reeglid.

15.   Valikulised ühendusega mehhanismid

1)

Arvelduskorra nr 3, 4 ja 5 jaoks võivad kõrvalsüsteemi keskpangad pakkuda valikulist ühendusega mehhanismi „Teatamisperiood”. Kui kõrvalsüsteem (või tema kõrvalsüsteemi keskpank tema nimel) on määratlenud valikulise „Teatamisperioodi”, saab arveldav pank ICM teate selle kohta, millise ajani võib arveldav pank nõuda maksekorralduse tagasipööramist. Arveldav keskpank võtab sellise nõude arvesse ainult siis, kui see on edastatud kõrvalsüsteemi kaudu, kes on selle heaks kiitnud. Arveldus algab, kui arveldav keskpank ei saa sellist nõuet enne „Teatamisperioodi” lõppu. Kui arveldav keskpank saab „Teatamisperioodi” jooksul sellise nõude, siis:

a)

kui arvelduskorda nr 3 kasutatakse kahepoolseks arveldamiseks, lükatakse maksekorraldus tagasi; ja

b)

kui arvelduskorda nr 3 kasutatakse mitmepoolsete positsioonide arveldamiseks või arvelduskorras nr 4 ebaõnnestub arvelduse teostamine, lükatakse kõik failis olevad maksekorraldused tagasi ning kõiki arveldavaid panku ja kõrvalsüsteemi teavitatakse ICM teatega.

2)

Kui kõrvalsüsteem saadab arvelduskorraldused enne kavakohast arveldusaega („alates”), salvestatakse korraldused, kuni ettenähtud aeg on kätte jõudnud. Sel juhul edastatakse maksekorraldused sisendkontrolli alles siis, kui „alates” aeg on saabunud. Seda valikulist mehhanismi võib kasutada arvelduskorras nr 1 ja 2.

3)

Arveldusperiood („kuni”) võimaldab määrata kõrvalsüsteemi arvelduseks piiratud ajavahemiku, et mitte takistada või viivitada teisi kõrvalsüsteemidega seotud või TARGET2 tehingute arveldusi. Kui „kuni” ajahetke saabumisel on maksekorraldused, mida ei ole veel arveldatud, lükatakse need maksekorraldused kas tagasi või, arvelduskorra nr 4 ja 5 puhul, võidakse aktiveerida tagatissumma mehhanism. Arveldusperioodi („kuni”) võib määrata arvelduskordade nr 1, 2, 3, 4 ja 5 puhul.

4)

Tagatissumma mehhanismi võib kasutada, kui arveldava panga likviidsus ei ole piisav, et täita tema kohustusi, mis tulenevad kõrvalsüsteemi arveldusest. Seda mehhanismi kasutatakse, et võimaldada kõikide kõrvalsüsteemi arveldusse kuuluvate maksekorralduste arveldamiseks täiendavat likviidsust. Mehhanismi võib kasutada arvelduskordade nr 4 ja 5 puhul. Tagatissumma mehhanismi kasutamiseks on vajalik kasutada eraldi tagatiskontot, kus on olemas või tehakse nõudmisel kättesaadavaks „erakorraline likviidsus”.

16.   Kasutatavad algoritmid

1)

4. algoritm toetab arvelduskorda nr 5. Et muuta arveldust sujuvamaks ja vähendada vajatavat likviidsust, hõlmatakse kõik kõrvalsüsteemi maksekorraldused (olenemata nende prioriteedist). Arvelduskorras nr 5 arveldamisele kuuluvad kõrvalsüsteemi maksekorraldused jätavad vahele sisendkontrolli ning neid hoitakse maksemoodulis eraldi kuni jooksva optimeerimisprotsessi lõpuni. 4. algoritmi sama tööperioodi jooksul kaasatakse mitu arvelduskorda nr 5 kasutavat kõrvalsüsteemi, kui nad kavatsevad arveldada samal ajal.

2)

Arvelduskorras nr 6 võib arveldav pank määrata likviidsuse ulatuse, mida kasutatakse teatavast kõrvalsüsteemist lähtuvate positsioonide arvelduseks. Selleks eraldatakse vajalik likviidsus eraldi allkontol (liidesühendusega mudel). 5. algoritmi kasutatakse kõrvalsüsteemi öises arvelduses ja päevases arveldusperioodis. Arveldamisel debiteeritakse lühikese positsiooniga arveldavate pankade allkontosid kõrvalsüsteemi tehnilise konto kasuks ning seejärel debiteeritakse kõrvalsüsteemi tehnilist kontot pika positsiooniga arveldavate pankade allkontode kasuks. Positiivse jäägiga saldode korral võib kirjendamine toimuda vahetult arveldava panga maksemooduli kontol, kui see on kõrvalsüsteemi poolt vastavas tehingus määratletud. Kui ühe või mitme debiteerimiskorralduse arveldamine ebaõnnestub (näiteks kõrvalsüsteemi vea tõttu), pannakse vastav makse allkontol järjekorda. Arvelduskord nr 6 võib allkontodel kasutada 5. algoritmi. Lisaks ei pea 5. algoritm arvestama piiranguid ega reserveeringuid. Igale arveldavale pangale arvutatakse kogupositsioon ning kui kõik kogupositsioonid on kaetud, arveldatakse kõik tehingud. Katmata tehingud pannakse tagasi järjekorda.

17.   Peatamise ja lõpetamise tagajärjed

Kui kõrvalsüsteemi maksekorralduste arveldustsükli kestel jõustub tema suhtes kõrvalsüsteemiliidese kasutamise peatamine või lõpetamine, on kõrvalsüsteemi keskpank volitatud arveldustsükli kõrvalsüsteemi nimel lõpuni viima.

18.   Tasud ja arved

1)

Kõrvalsüsteemiliidest või osalejaliidest kasutava kõrvalsüsteemi pool makstavate tasude struktuur, olenemata tema kontode arvust kõrvalsüsteemi keskpanga ja/või arveldava keskpanga juures, koosneb kolmest komponendist järgmiselt:

a)

igakuine püsitasu 1 000 eurot, mida maksavad kõik kõrvalsüsteemid (püsitasu I);

b)

teine igakuine püsitasu vahemikus 417 eurot ja 4 167 eurot, mis põhineb proportsionaalselt kõrvalsüsteemi sularaha arveldustehingute brutoväärtusel eurodes (püsitasu II);

järk

Alates (miljon eurot/päev)

Kuni (miljon eurot/päev)

Aastatasu

Kuutasu

1

0

Vähem kui 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

Vähem kui 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

Vähem kui 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

Vähem kui 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

Vähem kui 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

üle 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

Kõrvalsüsteemi keskpank arvutab kõrvalsüsteemi eurodes teostatud sularaha arveldustehingute brutoväärtuse üks kord aastas eelmise aasta vastava brutoväärtuse alusel ning väljaarvutatud brutoväärtust kohaldatakse tasu arvutamiseks alates iga kalendriaasta 1. jaanuarist;

c)

tehingutasu, mis arvutatakse samal alusel nagu II lisa VI liites TARGET2 osalejatele sätestatud tasude tabelis. Kõrvalsüsteem võib valida ühe järgmisest kahest variandist: kas maksta püsivalt 0,80 eurot maksekorralduse eest (võimalus A) või maksta kahanevat tasu (võimalus B), järgmiste erisustega:

võimaluse B puhul jagatakse maksekorralduste mahtu arvestavate järkude piirid kahega; ja

lisaks püsitasudele I ja II tuleb tasuda igakuine püsitasu 100 eurot võimaluse A puhul ja 1 250 eurot võimaluse B puhul.

2)

Kõik tasud seoses kõrvalsüsteemile esitatud maksekorralduste või selle poolt saadud maksetega kas osalejaliidese või kõrvalsüsteemiliidese kaudu maksab ainult vastav kõrvalsüsteem. EKP nõukogu võib kehtestada täpsemad reeglid kõrvalsüsteemiliidese kaudu arveldatud tasustatavate tehingute kohta.

3)

Iga kõrvalsüsteem saab arve oma asjaomaselt kõrvalsüsteemi keskpangalt eelmise kuu kohta alapunktis 1 osutatud tasude alusel hiljemalt järgmise kuu viiendaks tööpäevaks. Arve alusel tuleb teha makse hiljemalt selle kuu kümnendaks tööpäevaks kõrvalsüsteemi keskpanga näidatud kontole või debiteerida kõrvalsüsteemi poolt määratud kontolt.

4)

Käesoleval punkti kohaldamisel loetakse kõik kõrvalsüsteemid, mis on määratud direktiiviga 98/26/EÜ kohaselt, iseseisvateks üksusteks isegi juhul, kui kaks või enam neist kuuluvad samale juriidilisele isikule. Sama reeglit kohaldatakse ka juhul, kui kõrvalsüsteemi ei ole määratud direktiivi 98/26/EÜ kohaselt; sel juhul määratletakse kõrvalsüsteem järgmiste tingimuste alusel: a) lepingu või õigusakti alusel vormistatud dokument (näiteks lepingu osaleja ja süsteemikäitaja vahel); b) osalejate paljusus; c) ühised reeglid ja standardlepingud; ja d) maksete ja/või väärtpaberitehingute realiseerimiseks, arveldamiseks ja/või tasaarveldamiseks osalejate vahel.


8.9.2007   

ET EN EN EN EN EN EN EN

Euroopa Liidu Teataja

L 237/71


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

24. juuli 2007,

TARGET2-ECB tingimused

(EKP/2007/7)

(2007/601/EÜ)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artikli 105 lõike 2 neljandat taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikleid 11.6, 17, 22 ja 23,

ning arvestades järgmist:

(1)

ühtne rahapoliitika eeldab maksekorda, mille puhul riikide keskpankade (RKPd) ja krediidiasutuste vahelisi rahapoliitika tehinguid on võimalik teostada õigeaegselt ja turvaliselt ning mis aitab kaasa euroala rahaturu ühtsusele.

(2)

Algne üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem (TARGET) asendatakse TARGET2ga, mida iseloomustab ühtne tehniline platvorm, s.o ühisplatvorm (Single Shared Platform, SSP). TARGET2 jätkab samade ülesannete täitmist nagu TARGET, mis annab euromaksete arveldamiseks usaldusväärse ja tõhusa, ühisplatvormil põhineva mehhanismi.

(3)

EKP nõukogu võttis 26. aprillil 2007 vastu suunise EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (1).

(4)

Euroopa Keskpank (EKP) osaleb TARGET2s EKP enda maksete ja oma TARGET2 klientide maksete arveldamiseks ning selleks, et pakkuda TARGET2 kaudu arveldusteenust makse- ja arveldusasutustele, sh väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asutatud asutustele, kui nende üle teostab järelevalvet pädev ametiasutus ning nende TARGET2-ECBs osalemine on EKP nõukogus heaks kiidetud.

(5)

EKP kliendid võivad olla ainult keskpangad ja rahvusvahelised organisatsioonid.

(6)

EKP võib oma klientidele, kes on Euroopa või rahvusvahelised asutused, anda päevasisest laenu kooskõlas käesoleva otsusega.

(7)

EKP nõukogu on otsustanud, et TARGET2 osasüsteemide reeglid tuleb võimalikult suures ulatuses harmoneerida ja avaldada.

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   TARGET2-ECB võib ainult:

a)

töödelda EKP enda makseid;

b)

töödelda EKP klientide makseid ja

c)

pakkuda arveldusteenuseid makse- ja arveldusasutustele, sh väljaspool EMPd asutatud asutustele, kui nende järele valvab pädev ametiasutus ning nende TARGET2-ECBs osalemine on EKP nõukogus heaks kiidetud.

2.   EKP kliendid võivad olla ainult keskpangad ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Artikkel 2

Päevasisene laen

1.   EKP võib anda päevasisest laenu ainult klientidele, kes on Euroopa või rahvusvahelised organisatsioonid, võimaldades nende klientide kontodel arvelduskrediiti. Arvelduskrediit ei või mis tahes ajal päeva jooksul ületada kliendiga iga konto suhtes kokku lepitud summat. EKP antud päevasisene laen on piiratud asjaomase päevaga ning seda ei ole võimalik pikendada üleöö laenuks.

2.   Mis tahes päevasisese EKP laenu andmisele kohaldatakse suunise EKP/2007/2 III lisa päevasisese laenu andmise reegleid.

Artikkel 3

TARGET2-ECB tingimused

TARGET2-ECB tingimused on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 4

Jõustumine

1.   Käesolev otsus jõustub 19. mail 2008.

2.   16. märtsi 1999. aasta otsus EKP/1999/NP3 Euroopa Keskpanga maksesüsteemi kohta ja 28. jaanuari 2003. aasta otsus EKP/2003/NP2, millega muudeti otsust EKP/1999/NP3 Euroopa Keskpanga maksesüsteemi kohta, tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast ning viiteid otsustele EKP/1999/NP3 ja EKP/2003/NP2 loetakse viideteks käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 24. juuli 2007

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.