ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 180

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
10. juuli 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 803/2007, 9. juuli 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 804/2007, 9. juuli 2007, millega Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed)

3

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2007/475/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Itaalia poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

5

 

 

2007/476/EÜ

 

*

Komisjon otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Saksamaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

8

 

 

2007/477/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Austria poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

11

 

 

2007/478/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Iirimaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

17

 

 

2007/479/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Belgia poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

24

 

 

2007/480/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Prantsusmaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

33

 

 

2007/481/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 25. juuni 2007, milles käsitletakse Soome poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

38

 

 

2007/482/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuli 2007, nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ kohaldamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3291 all)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuli 2007, millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3413 all)  ( 1 )

43

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta soovituse 2006/952/EÜ (alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses Euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega) parandus

45

 

 

 

*

Teade lugejatele(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 803/2007,

9. juuli 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 10. juulil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 756/2007 (ELT L 172, 30.6.2007, lk 41).


LISA

Komisjoni 9. juuli 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 804/2007,

9. juuli 2007,

millega Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1941/2006, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2007. aastaks, (3) määratakse kindlaks tursa kogus 10 794 tonni, mille võivad 2007. aastal Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) püüda Poola lipu all sõitvad laevad.

(2)

Komisjonile tema inspektorite teostatud kontrollide tulemusel edastatud teave kõnealuse kalavaru püügi kohta ei ole kooskõlas teabega, mille saatis komisjonile Poola.

(3)

Komisjoni teabe kohaselt on 2007. aastal Poola laevade püütud asjaomane kogus kolm korda suurem kui Poola deklareeritud kogus. Sellest tulenevalt loetakse ammendatuks 2007. aastaks Poolale eraldatud püügivõimalused.

(4)

Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 2 kohaselt on Poola kohustatud alates kuupäevast, millal tema kõnealune püügikvoot loetakse ammendatuks, ajutiselt keelama kõnealuse kalavaru püügi, pärast kõnealust kuupäeva püütud kala pardal hoidmise, ümberlaadimise ja lossimise.

(5)

Poola ei ole võtnud vajalikke meetmeid, mistõttu on vajalik, et komisjon määrab omal algatusel kindlaks kuupäeva, millal Poola lipu all sõitvatele laevadele eraldatud tursapüügikvoot Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) loetakse ammendatuks, ja keelab viivitamata nimetatud kalavaru püügi kõnealusest kuupäevast alates. Samuti on vaja keelata Poola lipu all sõitvatel laevadel pärast kõnealust kuupäeva püütud tursa pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Poola lipu all sõitvate laevade Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) püütud tursakoguse põhjal loetakse Poolale 2007. aastaks eraldatud tursapüügikvoot ammendatuks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Poola lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Läänemeres (alarajoonid 25–32, EÜ veed) alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast kuni 31. detsembrini 2007. Nimetatud ajavahemiku jooksul kõnealuste laevade püütud kalavaru pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine on keelatud.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Joe BORG


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11, parandatud ELT L 36, 8.2.2007, lk 6).

(3)  ELT L 367, 22.12.2006, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 609/2007 (ELT L 141, 2.6.2007, lk 33).


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Komisjon

10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/5


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Itaalia poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/475/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Itaalia teatas komisjonile 10. mai 1999. aasta kirjas 9. märtsil 1999 direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnealuse teatise saamist, kas need meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Itaalia meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Itaalia meetmetes sisalduv suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loend oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt.

(5)

Komisjon veendus, et Itaalia meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele tingimusele, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt tähtsus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Itaalia meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste jalgpallikohtumised, kus osaleb Itaalia rahvuskoondis, ning kõnealuste võistluste finaalmängud kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavaliselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnesolevad sündmused leiavad Itaalia üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas. Peale selle on kõnealused sündmused Itaalia elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutava kultuurilise tähtsusega, kuna need aitavad kaasa rahvaste vastastikusele mõistmisele ning kuna sport on oluline kogu Itaalia ühiskonna jaoks ja need võistlused tõstavad rahvuslikku uhkust, sest annavad Itaalia tippsportlastele võimaluse saavutada edu kõige olulisematel rahvusvahelistel võistlustel.

(7)

Muud loetletud jalgpallisündmused leiavad Itaalia üldsuse seas suurt vastukaja ja on Itaalia elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutava kultuurilise tähtsusega, kuna jalgpall on oluline kogu Itaalia ühiskonna jaoks ja see tõstab rahvuslikku uhkust, sest jalgpallivõistlused annavad Itaalia võistkondadele võimaluse saavutada edu rahvusvahelist tähelepanu pälvivatel tipptasemel jalgpallikohtumistel.

(8)

Giro d’Italia leiab Itaalia üldsuse seas suurt vastukaja ja sel on üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus rahvusliku kultuuriidentiteedi kandjana, seda mitte ainult oma tähtsuse tõttu kõrgetasemelise spordisündmusena, vaid ka Itaalia riigi tutvustamise võimalusena.

(9)

Vormel 1 Itaalia Grand Prix võistluste suur vastukaja üldsuse seas ja üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Itaalia elanikkonna jaoks on tingitud Itaalia autode suurest edust vormel 1 võistlustel.

(10)

San Remos korraldatav itaalia muusika festival leiab Itaalia üldsuse seas suurt vastukaja ja sel on Itaalia kultuuriidentiteedi jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus populaarse kultuurisündmusena, olles osa Itaalia kultuuripärandist.

(11)

Itaalia meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(12)

Itaalia meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi nende sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(13)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Itaalia meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 5. juuli 1999. aasta kirjas Itaaliale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(14)

7. septembril 1999 teatati komisjonile Itaalia meetmete muudatusest. Kõnesolev muudatus ei mõjutanud loetletud sündmusi.

(15)

Itaalia meetmed avaldati direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias. (2) Hiljem avaldati Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias (3) ka avaldatud meetmete parandus.

(16)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjast T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamine ühenduse õigusega kooskõlas olevateks kujutab endast otsust EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle seepärast vastu võtma. Seetõttu tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Itaalia poolt teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Itaalia poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Itaalia teatas komisjonile 10. mai 1999. aasta kirjas, nagu need on avaldatud 30. septembri 1999. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas C 277 (parandus 26. juuli 2001. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas C 208), on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

(2)  EÜT C 277, 30.9.1999, lk 3.

(3)  EÜT C 208, 26.7.2001, lk 27.


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Itaalia võetud meetmed, mis avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt, on sätestatud Sideameti 9. märtsi 1999. aasta otsuse nr 8/1999 (mida on muudetud Sideameti 28. juuli 1999. aasta otsusega nr 172/1999) järgmistes osades:

„Artikkel 1

1.   Käesolev otsus käsitleb suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste edastamist televisioonis.

2.   Suure ühiskondliku tähtsusega sündmus – spordi- või muu sündmus, mis vastab vähemalt kahele järgmisele tingimusele:

a)

sündmus ja selle tulemus pakuvad Itaalias suurt ja üldist huvi, huvitades ka neid inimesi, kes ei kuulu seesuguste sündmuste tavapäraste vaatajate hulka;

b)

sündmus on üldtunnustatud, sellel on eriline kultuuriline tähtsus ja see tugevdab Itaalia kultuuriidentiteeti;

c)

sündmus on oluline rahvusvaheline võistlus, kus osaleb vastava spordiala rahvusvõistkond;

d)

sündmust on tavapäraselt üle kantud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

Artikkel 2

1.   Amet on koostanud järgmise suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loetelu, mida Itaalia jurisdiktsiooni alla kuuluvad televisiooniorganisatsioonid ei tohi edastada ainuõiguslikult ja kodeerituna, et oluline osa (üle 90 %) Itaalia elanikkonnast saaks neid jälgida tasuta televisioonis, tegemata lisakulutusi tehniliste seadmete hankimiseks:

a)

suve- ja taliolümpiamängud;

b)

jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng ja kõik kohtumised, kus osaleb Itaalia rahvuskoondis;

c)

Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalmäng ja kõik kohtumised, kus osaleb Itaalia rahvusvõistkond;

d)

kõik Itaalia jalgpallikoondise kodus ja võõrsil toimuvad ametlikud kohtumised;

e)

Meistrite Liiga ja UEFA karikavõistluste finaal- ja poolfinaalmängud, kus osaleb Itaalia võistkond;

f)

jalgrattavõistlus Giro d'Italia;

g)

Vormel 1 Itaalia Grand Prix võistlus;

h)

San Remo itaalia muusika festival.

2.   Eespool lõike 1 punktides b ja c osutatud sündmusi edastatakse täieliku otseülekandena. Muude sündmuste puhul võivad teleringhäälinguorganisatsioonid ise otsustada kodeerimata edastamise korra üle.”


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/8


KOMISJON OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Saksamaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/476/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Saksamaa teatas komisjonile 28. aprilli 1999. aasta kirjas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnesoleva teatise saamist, kas kõnealused meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Saksamaa meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Saksamaa meetmetes sisalduv ühiskonna jaoks oluliste sündmuste loend oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt.

(5)

Komisjon veendus, et Saksamaa meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele tingimusele, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt tähtsus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavaliselt edastatud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Saksamaa meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud, kõik Euroopa ja maailmameistrivõistluste jalgpallikohtumised, kus osaleb Saksamaa rahvusvõistkond, ning kõnealuste võistluste avakohtumine, poolfinaalmängud ja finaalmäng, kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavaliselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnealused sündmused leiavad Saksamaa üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas.

(7)

See eriline tähelepanu, mida isegi mitteerialane ajakirjandus pöörab ülejäänud loetletud sündmustele, sealhulgas Saksamaa Jalgpalliliidu karikavõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng, Saksamaa rahvusvõistkonna kodus ja võõrsil toimuvad kohtumised ning Euroopa jalgpalliklubide võistluste (Meistrite Liiga, UEFA karika võistlused) finaalmäng, kus osaleb Saksamaa klubi, annab tunnistust sellest, et kõnealused sündmused leiavad Saksamaa üldsuse seas suurt vastukaja.

(8)

Loetletud sündmustel on selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Saksamaa elanikkonna jaoks, kuna neil on märkimisväärne panus rahvaste üksteisemõistmisse ning sport on oluline Saksamaa ühiskonna kui terviku ja rahvusliku uhkuse tõstmise jaoks, sest kõnealused sündmused annavad Saksamaa sportlastele võimaluse saavutada edu kõige olulisematel rahvusvahelistel võistlustel.

(9)

Saksamaa meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(10)

Saksamaa meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kõnealuste sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(11)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Saksamaa meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 2. juuli 1999. aasta kirjas Saksamaale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(12)

Saksamaa meetmed jõustusid 1. aprillil 2000. Nimetatud lõplikud meetmed erinesid 1999. aastal teatatud meetmetest selle poolest, et sündmuste loetelust oli välja jäetud üks sündmus, nimelt Karikavõitjate karikavõistlust, kuna kõnealust turniiri pärast 1998/1999. aastal peetud turniiri enam ei korraldatud.

(13)

Kõnealused meetmed avaldati direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teataja C-seerias. (2)

(14)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjas T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamist ühenduse õigusega kooskõlas olevaks käsitatakse otsusena EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle seepärast vastu võtma. Sellest tulenevalt tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Saksamaa teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Saksamaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Saksamaa teatas komisjonile 28. aprillil 1999, nagu need on avaldatud 29. septembri 2000. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 277, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Saksamaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

(2)  EÜT C 277, 29.9.2000, lk 4.


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Saksamaa võetud ja direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldatavad meetmed on sätestatud liidumaade ringhäälingulepingu, mida on muudetud liidumaade ringhäälingulepingu neljanda muudatusega, artikli 5a järgmistes osades:

„Artikkel 5a

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste edastamine

1.   Saksamaa Liitvabariigis võib suure ühiskondliku tähtsusega sündmusi edastada kodeerituna tasulise televisiooni kaudu üksnes siis, kui ringhäälinguorganisatsioon või kolmas isik teeb samal ajal sobivatel tingimustel võimalikuks sündmuse edastamise tasuta ja üldiselt kättesaadavas telekanalis või, kui see on võimatu paralleelselt toimuvate üksiksündmuste tõttu, siis väikese ajalise nihkega. Kui pooled ei suuda kokku leppida sobivates tingimustes, nõustuvad nad aegsasti enne sündmuse toimumist asja üle andma vahekohtule vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku 1025. jaole ja sellele järgnevatele jagudele. Kui nad ei suuda kokku leppida vahekohtumenetluses põhjustel, mida teleringhäälinguorganisatsioon või kolmas isik peab selgitama, käsitatakse lõikes 1 sätestatud edastamist sobivatel tingimustel võimatuna. Üldiselt kättesaadavaks peetakse üksnes neid kanaleid, mida saab vastu võtta rohkem kui kaks kolmandikku kõigist majapidamistest.

2.   Käesolevate sätete kohaldamisel on suure ühiskondliku tähtsusega sündmused:

1.

suve- ja taliolümpiamängud;

2.

kõik Euroopa meistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste jalgpallikohtumised, kus osaleb Saksamaa jalgpallikoondis, ning avavõistlus, poolfinaalmängud ja finaalmäng, olenemata sellest, kas seal osaleb Saksamaa võistkond;

3.

Saksamaa Jalgpalliliidu karikavõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng;

4.

Saksamaa rahvusvõistkonna kodus ja võõrsil toimuvad kohtumised;

5.

Euroopa jalgpalliklubide võistluste (Meistrite Liiga, UEFA karikavõistlused) finaalmäng, kus osaleb Saksamaa klubi.

Kui suure ühiskondliku tähtsusega sündmused koosnevad rohkem kui ühest üksiksündmusest, peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmuseks igat sündmust. Käesolevatesse sätetesse sündmuste lisamine või neist sündmuste väljaarvamine on võimalik ainult kõigi liidumaade kokkuleppel.”


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/11


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Austria poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/477/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Austria teatas komisjonile 12. märtsi 2001. aasta kirjas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnealuse teatise saamist, kas kõnealused meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse kättesaadavaid andmeid Austria meediamaastiku kohta.

(4)

Austria meetmetes sisalduv suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loend oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt ning Austrias oli algatatud laiaulatuslik konsulteerimine.

(5)

Komisjon veendus, et Austria meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele tingimusele, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt tähtsus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavapäraselt üle kantud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Austria meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud ning maailma- ja Euroopa meistrivõistluste jalgpallikohtumised, kus osaleb Austria rahvusvõistkond, ning kõnealuste võistluste avakohtumised, poolfinaalmängud ja finaalmäng (mehed), kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavaliselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnesolevad sündmused leiavad Austria üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas.

(7)

Austria jalgpallikarikavõistluste finaalmäng leiab Austria üldsuse seas suurt vastukaja, sest jalgpall on kõnealuses liikmesriigis kõige populaarsem spordiala.

(8)

Mäe- ja murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlused leiavad Austria üldsuse seas suurt vastukaja, sest suusatamine on kõnealuses liikmesriigis väga populaarne spordiala, mis kuulub koolide kehalise kasvatuse programmi. Peale selle on nende sündmuste selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Austria kultuuriidentiteedi kandjana tingitud Austria võistlejate edust kõnealustel võistlustel ja suusaturismi olulisusest Austrias.

(9)

Viini Filharmooniaorkestri uusaastakontserdil on selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Austria kultuuriidentiteedi nurgakivina, võttes arvesse kõnealuse kultuurisündmuse äärmiselt head kvaliteeti ja laia ülemaailmset vaatajaskonda.

(10)

Viini Ooperiball leiab Austria üldsuse seas suurt vastukaja, kuna tegemist on populaarse kultuurisündmusega ja ballihooaja sümboliga, mis on Austria kultuuritraditsioonis erilise tähtsusega. Kõnesoleva sündmuse oluline panus Viini Rahvusooperi ülemaailmsesse mainesse (sest tavaliselt esinevad sellel maailmakuulsad ooperilauljad) kinnitab selle selgesti tajutavat kultuurilist tähtsust Austria jaoks.

(11)

Loetletud sündmusi on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja neil on olnud palju vaatajaid.

(12)

Austria meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(13)

Austria meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi nende sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(14)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Austria meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 31. mai 2001. aasta kirjas Austriale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(15)

Austria meetmed jõustusid 1. oktoobril 2001.

(16)

Kõnealused meetmed avaldati direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Ühenduste Teataja C-seerias. (2)

(17)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjas T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamist ühenduse õigusega kooskõlas olevateks käsitatakse otsusena EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle seepärast vastu võtma. Sellest tulenevalt tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Austria teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Austria poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Austria teatas komisjonile 12. märtsil 2001, nagu need on avaldatud 19. jaanuari 2002. aasta Euroopa Ühenduste Teatajas C 16, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Austria poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

(2)  EÜT C 16, 19.1.2002, lk 8–10.


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Austria poolt võetud ja direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldatavad meetmed on sätestatud järgmistes Bundesgesetzblatti (föderaalõiguse väljaanne – I nr 85/2001 ja II nr 305/2001) osades:

„85.   Televisiooniülekande ainuõiguse kasutamist käsitlev föderaalseadus (televisiooniülekande ainuõiguse seadus (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG))

Austria Rahvusnõukogu on otsustanud järgmist:

Artikkel I

§ 1.

(1)

Käesolevat seadust, välja arvatud paragrahvi 5, kohaldatakse üksnes nende televisiooniorganisatsioonide suhtes, kes kuuluvad Austria ringhäälinguseaduse (Österreichischer Rundfunkgesetz – ORF-Gesetz), mis on avaldatud Bundesgesetzblattis (BGBl.) nr 379/1984, või eraõigusliku televisiooni seaduse reguleerimisalasse (Privatfernsehgesetz), BGBl. I nr 84/2001.

(2)

Paragrahvi 3 ei kohaldata televisiooniülekande õiguste suhtes, mis on saadud enne käesoleva seaduse jõustumist, välja arvatud juhul, kui nende aluseks olevaid lepinguid pikendati pärast käesoleva seaduse jõustumist.

§ 2.   Käesoleva seaduse kohaldamisel on suure ühiskondliku tähtsusega sündmus üksnes see sündmus, millele on osutatud käesoleva seaduse paragrahvi 4 alusel välja antud määruses.

§ 3.

(1)

Kui teleringhäälinguorganisatsioon on saanud käesoleva seaduse paragrahvi 4 alusel välja antud määruses osutatud sündmuse ülekandmise ainuõiguse, edastab ta sündmust telekanalis, mida saab tasuta jälgida vähemalt 70 % litsentsitasu maksvatest ja litsentsitasust vabastatud Austria vaatajatest, järgides korralduses sätestatud korda (täielik või osaline otseülekanne või hilisem edastus). Käesoleva lõike kohaldamisel käsitatakse hilisema edastusena ülekannet, mis algab hiljemalt 24 tundi pärast sündmuse algust.

(2)

Käesoleva seaduse kohaldamisel käsitatakse tasuta telekanalina kanalit, mida saab vaadata ilma lisatasude või korrapäraste tasudeta kodeerimisseadmete kasutamise eest. Käesoleva lõike tähenduses ei hõlma lisatasu litsentsitasu (litsentsitasude seaduse (Rundfunkgebührengesetz – RGG) § 2), programmitasu (RFG § 20), kaabellevivõrguga liitumise tasu ja kaabellevivõrgu operaatorile makstavat püsitasu.

(3)

Lõikes 1 osutatud kohustust peetakse täidetuks, kui tõendatakse, et teleringhäälinguorganisatsioon tegi kõik, mida võib normaalsetes turutingimustes põhjendatult eeldada võimaldamaks lõikes 1 osutatud sündmuse vaatamist tasuta telekanalist. Teleringhäälinguorganisatsioon võib kõnealuste tingimuste suhtes vabatahtliku kokkuleppe saavutamiseks pöörduda Föderaalse Sideameti (Bundeskommunikationssenat) poole. Sideamet kaasab kokkuleppe saavutamisse kõik pooled ning koostab läbirääkimiste ja nende tulemuste kohta kirjaliku protokolli.

(4)

Kui kokkulepet ei saavutata, otsustab Föderaalne Sideamet ühe asjaomase teleringhäälinguorganisatsiooni taotlusel, kas asjaomane teleringhäälinguorganisatsioon on täitnud nõuetekohaselt lõigetes 1 ja 3 sätestatud kohustusi. Kui teleringhäälinguorganisatsioon ei ole kõnealuseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud, määrab Föderaalne Sideamet teleringhäälinguorganisatsiooni eest kindlaks, mida käsitatakse lõikes 3 osutatud normaalsete turutingimustena. Föderaalne Sideamet kehtestab eelkõige ülekandmisõiguse sobiva turuhinna.

(5)

Kui teleringhäälinguorganisatsioon ei ole nõuetekohaselt täitnud lõikes 1 sätestatud kohustusi, võib tema vastu esitada tsiviilhagi kahjude hüvitamiseks. Kahjunõue hõlmab ka hüvitist saamata jäänud tulu eest.

(6)

Kahju hüvitamise hagi on lubatav üksnes siis, kui on tehtud lõikes 4 osutatud otsus. Ilma et see piiraks lõike 7 kohaldamist, on edasikaebamisele mittekuuluv kohtuotsus kohtu ja lõikes 4 osutatud menetlusega seotud poolte suhtes siduv.

(7)

Kui kohus leiab lõikes 6 osutatud menetluse käigus, et otsus on õigusvastane, katkestab ta menetluse ja esitab föderaalkonstitutsiooni (B-VG) artikli 131 lõike 2 alusel kõrgema astme halduskohtule (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) kaebuse, taotledes deklaratiivset kohtuotsust, mis kinnitaks otsuse õigusvastasust. Kui kõrgema astme halduskohus on oma otsuse välja kuulutanud, jätkab kohus menetlust ja teeb vaidluse kohta otsuse kooskõlas kõrgema astme halduskohtu õigusliku seisukohaga.

§ 4.

(1)

Föderaalvalitsus määrab määrusega, millised paragrahvis 2 osutatud sündmused on Austrias suure ühiskondliku tähtsusega. Määrus sisaldab üksnes neid sündmusi, mis vastavad vähemalt kahele järgmisele tingimusele:

1.

sündmus on juba pälvinud Austria avalikkuse laialdast tähelepanu, eelkõige meedias kajastamise tulemusel;

2.

sündmus on Austria kultuuri, kunsti või sotsiaalse identiteedi väljendus;

3.

sündmus on, eelkõige Austria tippsportlaste osalemise tõttu, erilise rahvusliku tähtsusega spordisündmus või pälvib Austria televaatajate laialdast tähelepanu oma rahvusvahelise tähtsuse tõttu;

4.

sündmust on eelnevalt üle kantud tasuta televisioonis.

(2)

Määruses sätestatakse, kas tasuta televisioonis ülekantavat sündmust tuleb edastada otse või ajalise nihkega, tervikuna või osaliselt. Sündmust tuleb edastada otse ja tervikuna, kui ei ole objektiivseid põhjuseid (nt ajavööndite erinevus, mitu sündmust / sama sündmuse eri osad toimuvad ühel ajal), mis õigustavad kõnealusest edastamisviisist loobumist.

(3)

Enne määruse väljaandmist või muutmist konsulteeritakse teleringhäälinguorganisatsioonide, õiguste valdajate, ärisektori, tarbijate, töötajate ning kultuuri- ja spordivaldkonnaga seotud isikute esindajatega. Määruse eelnõu avaldatakse Wiener Zeitungi ametlikus lisaväljaandes „Amtsblatt” ja igaühel võimaldatakse esitada määruse kohta märkusi kaheksa nädala jooksul. Seejärel esitatakse eelnõu Euroopa Komisjonile. Määruse võib välja anda üksnes juhul, kui Euroopa Komisjon ei esita kolme kuu jooksul pärast määruse saamist selle kohta vastuväiteid.

[…]

§ 6.   Föderaalne Sideamet vastutab käesoleva seaduse sätete täitmise järelevalve eest sedavõrd, kuivõrd kõnealused sätted on seotud teleringhäälinguorganisatsioonidega (KommAustria seadus (KOG, BGBl. I nr 32/2001) § 11).

§ 7.

(1)

Igaüht, kes ei täida kohustusi, mis on sätestatud:

1.

paragrahvi 3 lõikes 1; või

[…]

käsitatakse haldusõigusrikkujana ja ta peab tasuma Föderaalse Sideameti määratud rahatrahvi 36 000–58 000 eurot.

(2)

Föderaalne Sideamet korraldab lõikes 1 sätestatud menetluse korral küsimuse avaliku suulise arutelu.

(3)

Föderaalne Sideamet kohaldab 1991. aasta üldist haldusmenetluse seadust (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. nr 51) ja lõikes 1 sätestatud juhtudel 1991. aasta halduskaristuste seadust (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. nr 52).

(4)

Kui teleringhäälinguorganisatsioon rikub käesolevat seadust korduvalt ja tõsiselt (eraõigusliku televisiooni seadus § 2 lg 1, BGBl. I nr 84/2001), algatab Föderaalne Sideamet menetluse litsentside äravõtmiseks või sündmuste kaabeltelevisioonis edastamise keelustamiseks, nagu on ette nähtud eraõigusliku televisiooni seaduse paragrahviga 63.

[…]

§ 9.

(1)

Käesoleva seaduse paragrahvi 4 lõigete 1, 2 ja 3 (viimane lause) rakendamine usaldatakse föderaalvalitsusele, paragrahvi 3 lõigete 5–7 rakendamine justiitsministrile ning kõigi muude sätete rakendamine föderaalkantslerile.

(2)

§ 4 lõike 3 esimese ja teise lause nõuded võib jätta täitmata siis, kui määrus antakse välja esimest korda pärast käesoleva föderaalseaduse jõustumist, juhul kui direktiivi 89/552/EMÜ (muudetud direktiiviga 97/36/EÜ) artikli 3a lõike 1 ja 2 kohase teatamismenetluse ettevalmistamisel on asjaomaste pooltega juba konsulteeritud ning väljaantava määruse sisu konsulteerimise käigus sobival viisil teatavaks tehtud.

§ 10.   Käesoleva seaduse paragrahvide 1–4, 6–9 ja 11 sätetega võetakse üle direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23), mida on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60)), artikli 3a lõige 1.

[…]

§ 11.   Käesolev seadus jõustub 1. augustil 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL”

„305.   Määrus suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste kohta

Määrus on koostatud televisiooniülekande ainuõiguse kasutamist käsitleva föderaalseaduse (televisiooniülekande ainuõiguse seadus (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG, BGBl. I nr 85/2001)) paragrahvi 4 lõike 1 kohaselt:

§ 1.

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmused on:

1.

suve- või taliolümpiamängud;

2.

meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste kohtumised, kus osaleb Austria rahvusvõistkond, ning meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste avakohtumine, poolfinaalmängud ja finaalmäng;

3.

meeste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste kohtumised, kus osaleb Austria rahvusvõistkond, ning meeste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste avakohtumine, poolfinaalmängud ja finaalmäng;

4.

Austria jalgpallikarikavõistluste finaalmäng;

5.

mäesuusatamise maailmameistrivõistlused;

6.

murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlused;

7.

Viini Filharmooniaorkestri uusaastakontsert;

8.

Viini Ooperiball.

§ 2.

(1)

Teleringhäälinguorganisatsioonid, kes on saanud paragrahvis 1 osutatud sündmuste ülekandmise ainuõiguse, peavad tagama, et kõnesolevaid sündmusi saab vaadata otseülekandena ja tervikuna tasuta televisioonis.

(2)

Paragrahvi 1 punktides 1, 5, 6 ja 8 osutatud sündmusi võib edastada hilisema edastusena või osaliselt, kui:

1.

paragrahvis 1 osutatud sündmuse eri osad või mitu paragrahvis 1 osutatud sündmust toimuvad ühel ajal; või

2.

kõnealust sündmust ei ole varem selle pikkuse tõttu tervikuna edastatud.

§ 3.

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2001.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.”


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/17


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Iirimaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/478/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iirimaa teatas komisjonile 7. novembri 2002. aasta kirjas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnesoleva teatise saamist, kas kõnealused meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Iirimaa meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Iirimaa meetmetes sisalduv suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loetelu oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt ning Iirimaal oli algatatud laiaulatuslik konsulteerimine.

(5)

Komisjon veendus, et Iirimaa meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele kriteeriumile, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt olulisus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavaliselt edastatud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Iirimaa meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suveolümpiamängud, maailma- ja Euroopa meistrivõistluste jalgpallikohtumised, kus osaleb Iirimaa rahvusvõistkond, ning kõnealuste turniiride avakohtumised, poolfinaalmängud ja finaalmäng, kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavaliselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnesolevad sündmused leiavad Iirimaa üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas. Peale selle on maailma- ja Euroopa meistrivõistluste raames toimuvatel Iirimaa mängudel üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus iiri kultuuriidentiteedi kandjana. Kõnealused mängud on ühiskonna tähelepanu keskmes, aidates luua rahvuslikku identiteeti ja uhkust iirlaseks olemise üle.

(7)

Iirimaa kodus ja võõrsil toimuvad valikmängud Euroopa jalgpallimeistrivõistluste ja jalgpalli maailmameistrivõistluste raames leiavad Iirimaa üldsuse seas suurt vastukaja, mis haarab spordisündmuste tavapärasest vaatajaskonnast palju laiemat ringkonda.

(8)

Gaeli jalgpall ja hurling on Iirimaale eriomased spordialad. Seepärast on üleiirimaalise krahvkondadevahelise seenioride jalgpalli ja hurling’u finaalmängudel üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus rahvusliku kultuuriidentiteedi kandjana.

(9)

Iirimaal mängitakse ragbit organiseeritult kogu riigis. Seepärast leiavad Iirimaa mängud Six Nations ragbivõistlustel ja ragbi maailmakarikavõistluste finaalturniiril Iirimaa üldsuse seas suurt vastukaja. Ragbi maailmakarikavõistluste finaalturniiri raames Iirimaal korraldatavatel mängudel osaleb Iirimaa rahvusvõistkond tähtsal rahvusvahelisel turniiril, mis mõjutab Iiri rahvuslikku identiteeti.

(10)

Iirimaal toimuvad käesoleva määruse lisas loetletud traavivõistlused ja ratsaspordisündmused leiavad üldsuse seas suurt vastukaja, kuna Iiri hobusekasvatus avaldab kogu riigi maapiirkondadele olulist mõju. Irish Grand National ja Irish Derby on Iirimaa kõige olulisemad traavivõistlused. Arvestades traavivõistluste olulisust turismi ja Iirimaa rahvusvahelise maine jaoks, on kõnealused sündmused Iirimaa elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutava kultuurilise tähtsusega rahvusliku kultuuriidentiteedi kandjad. Dublin Horse Show raames toimuvatel karikavõistlustel (Nations Cup) on samuti selgesti tajutav kultuuriline tähtsus, sest need tutvustavad Iiri takistussõitu ja meelitavad kohale maailma tugevaimad takistussõiduvõistkonnad.

(11)

Loetletud sündmusi on tavapäraselt edastatud tasuta televisioonis ja neil on olnud Iirimaal palju vaatajaid.

(12)

Iirimaa meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(13)

Iirimaa meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kõnealuste sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(14)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Iirimaa meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 10. veebruari 2003. aasta kirjas Iirimaale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(15)

Iirimaa meetmed võeti vastu 13. märtsil 2003.

(16)

Kõnealused meetmed avaldati direktiivi 89/552/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ, artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teataja C-seerias. (2)

(17)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjas T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamist ühenduse õigusega kooskõlas olevateks käsitatakse otsusena EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle seepärast vastu võtma. Seetõttu tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Iirimaa poolt teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Iirimaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Iirimaa teatas komisjonile 7. novembril 2002, nagu need on avaldatud 26. aprilli 2003. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 100, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Iirimaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

(2)  ELT C 100, 26.4.2003, lk 12.


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Iirimaa poolt võetud ja direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldatavad meetmed on järgmised:

„NR 28/1999

Ringhäälinguseadus (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta), 1999

Struktuur

Jaod

1.

Tõlgendamine

2.

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste määratlemine

3.

Konsulteerimine

4.

Ringhäälinguorganisatsioonide kohustused seoses määratletud sündmustega

5.

Ringhäälinguorganisatsioonide kohustused seoses liikmesriikide sündmustega

6.

Tsiviilõiguskaitsevahendid

7.

Mõistlikud turuhinnad

8.

Lühipealkiri

Osutatud seadused:

Euroopa ühenduste seadus, 1972, nr 27

Euroopa ühenduste seaduse muutmise seadus, 1993, nr 25

Ringhäälinguseadus (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta), 1999

Seadus, milles on sätestatud suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmine, et jõustada nõukogu 3. oktoobri 1989. Aasta direktiivi 89/552/EMÜ, mida on muudetud nõukogu 30. juuni 1997. Aasta direktiiviga 97/36/EÜ, artikkel 3a, ning sätestada muud asjakohased küsimused. (13. november 1999) kehtestagu oireachtas see järgmiselt:

1)

Käesolevas seaduses kasutatakse järgmisi mõisteid:

ringhäälinguorganisatsioon – mõiste on määratletud nõukogu direktiivis;

nõukogu direktiiv – nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ (1), mida on muudetud nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiiviga 97/36/EÜ (2);

EMP leping – mõiste on määratletud 1993. aasta Euroopa ühenduste seaduse muutmise seaduses;

sündmus – Euroopa Liidus, liikmesriigis või Iirimaal või selle olulises osas üldsusele huvi pakkuv sündmus, mille korraldajal on seaduslik õigus müüa kõnealuse sündmuse edastamisõigusi;

tasuta televisiooniteenus – teleringhäälinguteenus, mille vastuvõtmise eest teenuseosutaja tasu ei võta;

liikmesriik – Euroopa ühenduste (1972. aasta Euroopa ühenduste seaduse tähenduses) liikmesriik, mõiste hõlmab ka EMP lepingu osalisriike;

minister – kunsti, kultuuripärandi, Gaeltachti ja saarte minister;

peaaegu üldine katvus tähendab järgmist:

a)tasuta televisiooniteenus, mis on kättesaadav vähemalt 95 protsendile riigi elanikkonnast, võib)kui punktis a nõutavat katvust suudab tagada vähem kui kolm ringhäälinguorganisatsiooni, siis tasuta televisiooniteenus, mis on kättesaadav vähemalt 90 protsendile riigi elanikkonnast;

kvalifitseeruv ringhäälinguorganisatsioon – ringhäälinguorganisatsioon, keda käsitatakse kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsioonina lõike 2 alusel;

teleringhääling – mõiste on määratletud nõukogu direktiivis.

2)

Kvalifitseeruvateks ringhäälinguorganisatsioonideks peetakse järgmisi ringhäälinguorganisatsioone:

a)

kuni 31. detsembrini 2001 ringhäälinguorganisatsioon, kes osutab määratletud sündmuse edastamiseks tasuta televisiooniteenust, mis on kättesaadav vähemalt 85 protsendile riigi elanikkonnast;

b)

alates 1. jaanuarist 2002 ringhäälinguorganisatsioon, kes pakub määratletud sündmuse jaoks peaaegu üldist katvust.

3)

Lõike 2 kohaldamisel käsitatakse kahte või enamat ringhäälinguorganisatsiooni, kes sõlmivad lepingu või kokkuleppe pakkuda ühiselt määratletud sündmuse jaoks peaaegu üldist katvust, kõnealuse sündmuse puhul ühe ringhäälinguorganisatsioonina.

4)

Ringhäälinguorganisatsioon võib pöörduda ministri poole, et see lahendaks vaidluse, mis on seotud riigis tegutseva ringhäälinguorganisatsiooni poolt osutatava tasuta televisiooniteenuse ulatusega seoses lõike 2 kohaldamisega või lõikes 1 sätestatud peaaegu üldise katvuse mõistega.

5)

Minister võib enne lõikes 4 osutatud vaidluse lahendamist konsulteerida tehniliste ekspertide või muude isikute või organitega, keda ta peab sobivaks.

6)

Käesoleva seaduse kohaldamisel:

a)

kui kontekst ei nõua teisiti, käsitatakse viidet mis tahes õigusaktile viitena kõnealusele õigusaktile, nagu seda on muudetud või laiendatud mis tahes edasise õigusaktiga (sealhulgas käesolev seadus) või edasise õigusakti alusel;

b)

viide jaole on käsitatav viitena käesoleva seaduse jaole, kui ei ole märgitud, et silmas peetakse mõnda muud õigusakti; ning

c)

viide lõikele, punktile või alapunktile on käsitatav viitena selle sätte lõikele, punktile või alapunktile, kus viide esineb, kui ei ole märgitud, et silmas peetakse mõnda muud sätet.

1)

Minister võib välja anda määruse, et:

a)

määratleda sündmused, mis on suure ühiskondliku tähtsusega ja mille suhtes tuleks üldsuse huve silmas pidades sätestada kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsiooni õigus edastada neid tasuta televisioonis; ja

b)

teha kindlaks, kas punkti a alusel määratletud sündmust tuleks edastada tasuta televisioonis:

i)

otseülekandena, hilisema edastusena või nii otseülekandena kui ka hilisema edastusena; ja

ii)

tervikuna, osaliselt või nii tervikuna kui ka osaliselt.

2)

Minister arvestab lõike 1 punktis a osutatud määratlemisel kõiki asjaolusid, eriti järgmisi kriteeriume:

a)

kas sündmus leiab Iirimaa üldsuse seas suurt vastukaja;

b)

kas sündmusel on Iirimaa elanike jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus.

3)

Selleks, et teha kindlaks, mil määral on lõikes 2 osutatud kriteeriumid täidetud, võib minister arvestada järgmisi tegureid:

a)

kas sündmusel osaleb/osalevad rahvuslik või mitterahvuslik võistkond või iirlased;

b)

sündmuse või samalaadsete sündmuste teleülekandmise varasem tava või sellega seotud varasemad kogemused.

4)

Minister arvestab lõigu 1 punktis b osutatud kindlakstegemisel järgmist:

a)

sündmuse liik;

b)

sündmuse toimumisaeg riigis, kus see aset leiab;

c)

praktilised edastamiskaalutlused.

5)

Käesoleva jao alusel antud korraldus tunnistatakse kehtetuks või muudetakse ministri määrusega.

6)

Minister konsulteerib enne käesoleva jao alusel korralduse andmist, selle kehtetuks tunnistamist või muutmist turismi, spordi ja rekreatsiooni ministriga.

7)

Kui käesoleva jao alusel tehakse ettepanek esitada määrus, tunnistada see kehtetuks või see muuta, esitatakse määruse eelnõu kummalegi Oireachtase kojale ning korraldust ei anta enne, kui kumbki koda on võtnud vastu otsuse eelnõu heakskiitmise kohta.

1)

Enne 2. jao alusel korralduse andmist minister:

a)

teeb mõistlikke jõupingutusi, et konsulteerida sündmuse korraldajate ja nõukogu direktiivi tähenduses riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate ringhäälinguorganisatsioonidega;

b)

avaldab vähemalt ühes riigis väljaantavatest ajalehtedest teate sündmuse kohta, mille ta kavatseb kõnealuse jao alusel määratleda; ning

c)

kutsub üldsust üles esitama märkusi kavandatud määratlemise kohta.

2)

Kui sündmuse korraldajat ei suudeta kindlaks teha või kui korraldaja või riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv ringhäälinguorganisatsioon ei vasta ministri konsulteerimispüüetele, ei takista see määruse esitamist 2. jao alusel.

1)

Kui riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv ringhäälinguorganisatsioon, kes ei ole kvalifitseeruv ringhäälinguorganisatsioon, saab määratletud sündmuse edastamise ainuõigused, ei tohi ta sündmust edastada, kui sündmust ei ole tehtud 2. jao alusel antud määruse kohaselt kättesaadavaks kvalifitseeruvale ringhäälinguorganisatsioonile, kes on esitanud vastava taotluse ja maksnud mõistlikku turuhinda.

2)

Kui kvalifitseeruv ringhäälinguorganisatsioon saab määratletud sündmuse edastamise õiguse (käesoleva jao alusel või otse), edastab ta sündmust tasuta televisiooniteenuse vahendusel, pakkudes peaaegu üldist katvust vastavalt 2. jao alusel esitatud määrusele.

3)

Käesolevas jaos tähendab määratletud sündmus sündmust, mis on kindlaks määratud 2. jao alusel esitatud määrusega.

5.   Kui teine liikmesriik on määranud kindlaks sündmuse, mis on kõnealuses liikmesriigis suure ühiskondliku tähtsusega ja Euroopa Komisjon on teatanud kõnealuse liikmesriigi võetud meetmetest vastavalt nõukogu direktiivi artikli 3a lõikele 2, ei tohi ükski Iirimaa jurisdiktsiooni alla kuuluv ringhäälinguorganisatsioon, kes saab selle määratletud sündmuse edastamise ainuõigused, kasutada neid ainuõigusi nii, et oluline osa kõnealuse liikmesriigi üldsusest jääks ilma võimalusest jälgida sündmust vastavalt võetud meetmetele.

1)

Kui ringhäälinguorganisatsioon (edaspidi „kannatanud ringhäälinguorganisatsioon”) väidab, et teine ringhäälinguorganisatsioon või teised ringhäälinguorganisatsioonid (edaspidi „teine ringhäälinguorganisatsioon”) toimivad või käituvad või on toiminud või käitunud või kavatsevad toimida või käituda 4. või 5. jaoga keelatud viisil, on kannatanud ringhäälinguorganisatsioonil õigus taotleda kõrgema astme kohtult teise ringhäälinguorganisatsiooni suhtes järgmiste õiguskaitsevahendite kasutuselevõtmist:

a)

korraldus, mille kohaselt peab teine ringhäälinguorganisatsioon lõpetama 4. või 5. jaoga keelatud viisil toimimise või käitumise või hoiduma toimimast või käitumast kõnealusel viisil;

b)

avaldus selle kohta, et leping, mille alusel teine ringhäälinguorganisatsioon sai määratletud sündmuse edastamise ainuõigused, on õigustühine;

c)

kahjutasu teiselt ringhäälinguorganisatsioonilt;

d)

ettekirjutus pakkuda kannatanud ringhäälinguorganisatsioonile sündmuse teleülekandmise õigus mõistliku turuhinnaga.

2)

Lõikes 1 osutatud korralduse andmist taotletakse kõrgema astme kohtult esildisega ja kohus võib asja arutamise käigus anda ajutise või esialgse korralduse vastavalt sellele, mida ta peab vajalikuks.

1)

Seoses 4. jao lõike 1 kohaldamisega, kui ringhäälinguorganisatsioonid ei suuda kokku leppida sündmuse televisioonis edastamise mõistlikus turuhinnas, võib kumbki ringhäälinguorganisatsioon esitada kõrgema astme kohtule kokkuvõtliku taotluse, et kohus kehtestaks korraldusega sündmuse mõistliku turuhinna.

2)

Lõike 1 alusel antud korraldus võib sisaldada järelduslikke või täiendavaid sätteid vastavalt sellele, mida kõrgema astme kohus peab vajalikuks.

8.   Käesolevale seadusele võib viidata kui 1999. aasta ringhäälinguseadusele (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta).

Õigusaktid

Õigusakt nr 99/2003

1999. aasta ringhäälinguseaduse (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta) määrus (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste määratlemise kohta)

2003

Mina, Dermot Ahern, kommunikatsiooni ning mere- ja loodusressursside minister, kasutades volitusi, mis on mulle antud 1999. aasta ringhäälinguseaduse (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta) (nr 28/1999) 2. jao lõikega 1 ning 2002. aasta ringhäälingumäärusega (ministeeriumialluvuse ja ministrite ülesannete üleminemise kohta) (seadusdokument nr 302/2002) (kohandatud 2002. aasta mere- ja loodusressursside korraldusega (ministeeriumi nime ja ministri ametinimetuse muutmise kohta) (seadusdokument nr 307/2002)), pärast konsulteerimist kunsti-, spordi- ja turismiministriga, nagu on ette nähtud kõnealuse jao lõikes 6 (kohandatud 2002. aasta turismi, spordi ja rekreatsiooni korraldusega (ministeeriumi nime ja ministri ametinimetuse muutmise kohta) (seadusdokument nr 307/2002)), esitan käesolevaga järgmise määruse, mille eelnõu on kõnealuse jao lõike 7 kohaselt esitatud kummalegi Oireachtase kojale, kes on mõlemad võtnud vastu otsuse eelnõu heakskiitmise kohta:

1.

Käesolevale määrusele võib osutada kui 1999. aasta ringhäälinguseaduse (suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekandmise kohta) 2003. aasta määrusele.

2.

Käesolevale määrusele lisatud loendis täpsustatud sündmusi käsitatakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmustena, mille suhtes tuleks üldsuse huve silmas pidades sätestada kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsiooni õigus edastada neid tasuta televisioonis otseülekandena.

3.

Kõiki Iirimaa mänge Six Nations ragbivõistlustel käsitatakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmustena, mille suhtes tuleks üldsuse huve silmas pidades sätestada kvalifitseeruva ringhäälinguorganisatsiooni õigus näidata neid tasuta televisioonis hilisema edastusena.

LOEND

Määrus 2

Suveolümpiamängud

Üleiirimaalise krahvkondadevahelise seenioride jalgpalli ja hurling’u finaalmängud

Iirimaa kodus ja võõrsil toimuvad valikmängud Euroopa jalgpallimeistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste raames

Iirimaa mängud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril ja maailmameistrivõistluste finaalturniiril

Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalturniiri avakohtumised, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning maailmameistrivõistluste finaalturniir

Iirimaa mängud ragbi maailmakarikavõistluste finaalturniiril

Hobuste võistlused Irish Grand National ja Irish Derby

Dublin Horse Show raames toimuvad karikavõistlused (Nations Cup)

KINNITATUD minu ametliku pitseriga

13. märtsil 2003.

DERMOT AHERN

kommunikatsiooni ning mere- ja loodusressursside minister.”


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/24


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Belgia poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/479/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt moodustatud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Belgia teatas komisjonile 10. detsembri 2003. aasta kirjas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnesoleva teatise saamist, kas kõnealused meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Belgia meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Belgia meetmetes sisalduvate suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loetelu oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt ning Belgias oli algatatud laiaulatuslik konsulteerimine.

(5)

Komisjon veendus, et Belgia meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele kriteeriumile, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt tähtsus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajate jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavapäraselt edastatud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Belgia meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud ning jalgpalli maailmameistrivõistlused ja Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalturniirid (mehed), kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavapäraselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnealused sündmused leiavad Belgia üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas.

(7)

Kuna Belgia meeste jalgpalli karikavõistluste finaalmängus kohtuvad Belgia kaks parimat klubi ja selle lõpus antakse üle trofee (karikas), on see populaarne ka paljude selliste inimeste hulgas, kes tavaliselt spordisündmusi ei vaata, ja äratab seega Belgia üldsuses suurt vastukaja.

(8)

Loetletud jalgpallisündmused, kus osalevad rahvusvõistkonnad, äratavad Belgia üldsuses suurt vastukaja, sest need annavad Belgia võistkondadele võimaluse tutvustada Belgia jalgpalli rahvusvahelisel tasandil.

(9)

Meistrite Liiga ja UEFA karikafinaalmängud ja poolfinaalmängud äratavad Belgia üldsuses suurt vastukaja, arvestades jalgpalli populaarsust Belgias ja kõnealuste kohtumiste prestiiži, mistõttu neid jälgib kogu üldsus ja mitte üksnes spordisündmuste tavapärased vaatajad.

(10)

Maanteesõit on Belgias populaarne jalgrattaspordiala. Osa Tour de France’ist (mehed), maailma kõige olulisemast jalgrattaspordisündmusest, toimub Belgias. Belgia meistrivõistlused meeste maanteesõidus tekitavad Belgia üldsuses erilist vastukaja, sest need lõpetavad elukutseliste jalgrattasportlaste võistlushooaja, mida jälgivad üldsus ja Belgia meedia. Muud loetletud jalgrattaspordisündmused leiavad Belgia üldsuses suurt vastukaja, arvestades Belgia võistlejate tavapärast edu rahvusvahelisel tasandil. Belgias toimuvad loetletud rahvusvahelised jalgrattaspordisündmused annavad samuti võimaluse tutvustada Belgia riiki.

(11)

Ivo Van Damme mälestusvõistlus, mis on Kuldse Liiga osa, leiab Belgia üldsuses suurt vastukaja, kuna see on Belgias toimuv rahvusvaheline kõrgetasemeline kergejõustikusündmus, mida korraldatakse silmapaistva Belgia sportlase mälestuseks ja mis ühendab spordi ja muusika, ning on seetõttu rahva hulgas väga populaarne.

(12)

Kergejõustiku maailmameistrivõistluste loetletud osad, kus osalevad Belgia sportlased, leiavad Belgia üldsuse seas suurt vastukaja, sest need annavad Belgia sportlastele võimaluse võistelda rahvusvahelisel tasandil.

(13)

Vormel 1 Belgia grand prix’ võistlus leiab üldsuse seas suurt vastukaja, sest see tutvustab kaunist Belgia ringrada, mis on rahvusliku uhkuse objekt.

(14)

Loetletud tennisekohtumised, kus osalevad Belgia tennisistid või võistkonnad, leiavad Belgia üldsuse seas suurt vastukaja, arvestades Belgia tennisistide edu rahvusvahelisel tasandil.

(15)

Kuninganna Elisabethi muusikakonkursi finaalil on selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Belgia kultuuriidentiteedi tugevdajana kuninganna Elisabethi ja tema abikaasa kuningas Alberti olulise osa tõttu Belgia ajaloos ning kõnealuse kultuurisündmuse eriti kõrge kvaliteedi ja ülemaailmse tähtsuse tõttu.

(16)

Loetletud sündmusi, sealhulgas need, mida tuleb käsitada tervikuna, mitte nende üksikute osadena, on tavaliselt edastatud tasuta televisioonis ja neil on olnud palju vaatajaid. Juhul kui erandkorras puuduvad andmed vaadatavuse kohta (Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalturniirid), õigustab sündmuste lisamist loendisse Belgia elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus, võttes arvesse, et need aitavad kaasa rahvaste vastastikusele mõistmisele ning jalgpall on oluline kogu Belgia ühiskonna jaoks ja need võistlused tõstavad rahvuslikku uhkust, sest annavad Belgia tippsportlastele võimaluse saavutada edu kõige olulisematel rahvusvahelistel võistlustel.

(17)

Belgia meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste edastuste üldine kättesaadavus.

(18)

Belgia meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kõnesolevate sündmuste edastamise õiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(19)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Belgia meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 7. aprilli 2004. aasta kirjas Belgiale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(20)

Belgia meetmed võeti flaami kogukonnas vastu 28. mail 2004 ja prantsuse kogukonnas 8. juunil 2004.

(21)

Kõnealused meetmed avaldati direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teataja C-seerias (2).

(22)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjas T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamist ühenduse õigusega kooskõlas olevateks käsitatakse otsusena EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle tuleb seepärast vastu võtma. Sellest tulenevalt tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Belgia teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Belgia poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Belgia teatas komisjonile 10. detsembril 2003, nagu need on avaldatud 29. juuni 2005. aasta Euroopa Liidu Teatajas C 158, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Belgia poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).

(2)  ELT C 158, 29.6.2005, lk 13–19.


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Belgia poolt võetud ja direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldatavad meetmed on sätestatud flaami ja prantsuse kogukonna poolt vastuvõetud õigusaktides, mis on avaldatud väljaandes „Moniteur Belge”:

prantsuse kogukonna puhul 27. veebruari 2003. aasta ringhäälingudekreedis (MB nr 137, 17.4.2003) ja 8. juuni 2004. aasta korralduses (MB nr 318, 6.9.2004);

flaami kogukonna puhul 25. jaanuari 1995. aasta dekreedis (DCFL nr 1995-01-25/38) ja 28. mai 2004. aasta korralduses (MB nr 295, 19.8.2004).

Belgia jaoks suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste koondloetelu on esitatud prantsuse kogukonna ja flaami kogukonna vahel 28. novembril 2003. aastal sõlmitud kokkuleppes:

PRANTSUSE KOGUKOND

„1.   Ringhäälingudekreet

[…]

Art. 4 § 1

Valitsus võib pärast audiovisuaalala üldkoguga CSA konsulteerimist kinnitada prantsuse kogukonna jaoks suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loetelu. Kõnealuste sündmuste puhul ei tohi teleringhäälinguorganisatsioon või RTBF kasutada ülekandmise ainuõigusi nii, et suur osa kõnealuse kogukonna üldsusest jääks ilma võimalusest vaadata kõnesolevaid sündmusi tasuta televisioonis.

Valitsus otsustab, kas sündmusi tuleb edastada otseülekandena, hilisema edastusena, tervikuna või lõikudena.

Art. 4 § 2

Sündmust peetakse prantsuse kogukonna jaoks suure ühiskondliku tähtsusega sündmuseks, kui see vastab vähemalt kahele alljärgnevale tingimusele:

1.

sündmus on eriti populaarne prantsuse kogukonna üldsuse hulgas ja mitte ainult selliste sündmuste tavapäraste vaatajate seas;

2.

sündmusel on üldtunnustatud kultuuriline tähtsus prantsuse kogukonna üldsuse seas ja see on kõnealuse kogukonna kultuuriidentiteedi osa;

3.

asjaomasel sündmusel osaleb rahvusvahelise tähtsusega võistluse või sündmuse raames Belgia silmapaistev isik või võistkond;

4.

sündmust on prantsuse kogukonnale tavapäraselt edastatud tasuta televisioonis ja see pakub huvi laiale avalikkusele.

Valitsus võib pärast CSAga konsulteerimist võtta vastu eespool osutatud sündmuste edastamise korra.

Art. 4 § 3

Teleringhäälinguteenust peetakse tasuta teenuseks, kui seda edastatakse prantsuse keeles ja kui seda saab vastu võtta 90 % televisiooniülekannete vastuvõtuks vajalike vahenditega varustatud majapidamistest, mis asuvad Belgia prantsuskeelses piirkonnas või Brüsseli kakskeelses piirkonnas. Peale tehniliste kulude ei tohi kõnesoleva teenuse vastuvõtmiseks nõuda muid tasusid kui kaabeltelevisiooni põhipaketiga liitumise tasu.

Art. 4 § 4

Teleringhäälinguorganisatsioonid ja RTBF loobuvad rakendamast pärast 30. juulit 1997 saadud ainuõigusi, mille tulemusena piiratakse suure osa Euroopa Liidu liikmesriigi kodanike võimalust vaadata tasuta televisiooni vahendusel olulisi sündmusi, mille nimekiri on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Nad täidavad eespool osutatud loetelude avaldamise ajal kehtestatud eritingimusi, milles käsitletakse sündmuste edastamist otseülekandena, hilisema edastusena, tervikuna või lõikudena.

2.   Määrus, millega määratletakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmused ja nende edastamise viis

Artikkel 1

Prantsuse kogukonnal võimaldatakse käesoleva korraldusega kindlaksmääratud piirides jälgida kõnealuseid sündmusi otseülekandena, hilisema edastusena, tervikuna või lõikudena, vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Prantsuse kogukonna teleringhäälinguteenuste osutaja, kes kavatseb kasutada talle kuuluvat suure ühiskondliku tähtsusega sündmuse ülekandmise ainuõigust, on kohustatud seda sündmust edastama tasuta televisiooni vahendusel ning vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Teleringhäälinguorganisatsioon, kes on saanud õiguse edastada teatavat sündmust tervikliku otseülekandena, võib sellest olenemata edastada kõnesolevat sündmust tasuta televisioonis ajalise nihkega järgmistel juhtudel:

sündmus toimub kella 00.00 ja 08.00 vahel Belgia aja järgi;

sündmus toimub televisiooniteenuste osutaja edastatava uudiste- või poliitikasaate edastamise tavapärasel ajal;

sündmus koosneb mitmest ühel ja samal ajal toimuvast sündmusest.

Artikkel 4

Käesoleva määrusega ei teki mingeid edastamiskohustusi RTBFi juhile ega prantsuse kogukonna teleringhäälinguteenuste osutajale.

Artikkel 5

Käesoleva korralduse täitmise eest vastutab minister, kelle vastutusalasse kuuluvad audiovisuaalküsimused.

Brüssel, 8. juuni 2004

Prantsuse kogukonna valitsuse nimel:

minister, kelle vastutusalasse kuuluvad audiovisuaalküsimused

O. CHASTEL

3.   Määruse lisa

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmused ja nende kategooriad ning nende üldsusele edastamise viisid:

 

suve- ja taliolümpiamängud, otse ja lõikudena;

 

Belgia meeste jalgpalli karikavõistluste finaalmäng, otse ja tervikuna;

 

kõik kohtumised, kus osaleb Belgia jalgpallimeeskond, otse ja tervikuna;

 

meeste jalgpalli maailmakarikavõistluste finaalturniir, otse ja tervikuna;

 

Euroopa meeste jalgpalli meistrivõistluste finaalturniir, otse ja tervikuna;

 

Meistrite Liiga kohtumised, kus osalevad Belgia klubid, otse ja tervikuna;

 

UEFA karikavõistluste kohtumised, kus osalevad Belgia klubid, otse ja tervikuna;

 

Tour de France, mehed, elukutselised, otse ja lõikudena;

 

Liège-Bastogne-Liège, otse ja lõikudena;

 

Amstel Gold Race, otse ja lõikudena;

 

Tour des Flandres, otse ja lõikudena;

 

Pariis-Roubaix, otse ja lõikudena;

 

Milano-San Remo, otse ja lõikudena;

 

Belgia meistrivõistlused meeste jalgrattaspordis, elukutseliste maanteesõit, otse ja lõikudena;

 

maailmameistrivõistlused meeste jalgrattaspordis, elukutseliste maanteesõit, otse ja lõikudena;

 

Ivo Van Damme mälestusvõistlus, otse ja tervikuna;

 

vormel 1 Belgia grand prix’ võistlus, otse ja tervikuna;

 

järgmised Suure Slämmi tenniseturniirid: Roland Garros ja Wimbledon, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osaleb Belgia tennisist, otse ja tervikuna;

 

Davise karikavõistlused ja Fed Cup, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osaleb Belgia võistkond, otse ja tervikuna;

 

kuninganna Elisabethi muusikakonkursi finaal, otse ja tervikuna;

 

La Flèche wallonne, otse ja lõikudena;

 

kergejõustiku maailmameistrivõistlused, kus osalevad Belgia sportlased, otse ja tervikuna.

Kinnitatud 8. juuni 2004. aasta määruse lisana.

Minister, kelle vastutusalasse kuuluvad audiovisuaalküsimused

O. CHASTEL

FLAAMI KOGUKOND

„1.   25. jaanuari 1995. aasta dekreet

Art. 76 § 1

Flaami valitsus koostab loetelu suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks peetavatest sündmustest, mida ei tohi seepärast edastada ainuõiguse alusel nii, et suur osa flaami kogukonnast ei saa neid vabalt vaadata tasuta televisioonis otse või hilisema edastusena.

Flaami valitsus otsustab, kas kõnesolevaid sündmusi peab olema võimalik jälgida tervikliku või osalise otseülekandena või on üldsuse huvides vajalik või otstarbekohane edastada neid sündmusi tervikuna või osaliselt hilisema edastusena.

Art. 76 § 2

Flaami kogukonna telekanalid või kogukonna poolt tunnustatud telekanalid ei või sel viisil saadud ainuõigusi kasutada juhul, kui suur osa Euroopa Ühenduse teise liikmesriigi vaatajaskonnast ei saa vaadata kõnealuse liikmesriigi poolt määratletud sündmusi tasuta televisioonis tervikliku või osalise otseülekandena või tervikliku või osalise hilisema edastusena, kui liikmesriik peab seda objektiivsetel põhjustel vajalikuks või otstarbekaks.

2.   Flaami valitsuse määrus, millega kehtestatakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loetelu […]

Sündmust peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmuseks, kui on täidetud kaks järgmist tingimust:

1.

sündmusel on oluline päevakajaline väärtus ja see äratab üldsuse seas suurt huvi;

2.

sündmus toimub tähtsa rahvusvahelise võistluse raames või on tegemist võistlusega, kus osaleb rahvusvõistkond, Belgia klubi võistkond või üks või mitu Belgia sportlast;

3.

sündmus on seotud olulise spordialaga ja on flaami kogukonna jaoks olulise kultuurilise väärtusega;

4.

sündmust edastatakse tavapäraselt tasuta televisioonis ja selle vaadatavus on oma kategoorias kõrge.

[…]

Artikkel 1 § 1

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks peetakse järgmisi sündmusi:

1.

suveolümpiamängud;

2.

meeste jalgpall: kõik kohtumised, kus osaleb rahvusvõistkond, ning maailmakarika- ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniiride kohtumised;

3.

Meistrite Liiga ja UEFA karikavõistlused:

kohtumised, kus osaleb Belgia klubi võistkond;

poolfinaalmängud ja finaalmäng;

4.

Belgia meeste jalgpalli karikavõistluste finaalmäng;

5.

jalgrattasport:

 

Tour de France, eliitratturid (mehed): kõik etapid;

 

järgmised maailmakarikavõistlused: Milano-San Remo, Tour des Flandres, Pariis-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Pariis-Tours ja Tour de Lombardie;

 

Belgia meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused, eliitratturid (mehed);

6.

jalgrattakross: Belgia meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused, eliitratturid (mehed);

7.

tennis:

 

Suure Slämmi turniirid: kõik kohtumised, kus osalevad Belgia tennisistid alates veerandfinaalidest ja kõik finaalmängud (üksikmängud);

 

Davise karikavõistlused ja Fed Cup: veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osalevad Belgia võistkonnad;

8.

Vormel 1 Belgia grand prix’ võistlus;

9.

kergejõustik: Van Damme mälestusvõistlus;

10.

kuninganna Elisabethi muusikakonkurss.

Artikkel 1 § 2

Punktides 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 osutatud sündmused edastatakse tervikliku otseülekandena.

Punktides 1 ja 5 osutatud sündmused edastatakse osalise otseülekandena.

Art. 2

Artikli 1 lõikes 1 osutatud sündmuste suhtes ei tohi rakendada ainuõigusi, kui seejuures takistatakse suurel osal elanikkonnast kõnealuste sündmuste jälgimist tasuta televisioonis.

Suur osa flaami kogukonnast saab jälgida suure ühiskondliku tähtsusega sündmust tasuta televisioonis, kui sündmust edastab hollandikeelne telekanal, mille vastuvõtt on tagatud vähemalt 90 % elanikkonna poolt ilma abonentmaksule lisanduvate täiendavate kuludeta.

Art. 3 § 1

Telekanalid, kes ei vasta artikli 2 nõuetele ja kes saavad artikli 1 lõikes 1 osutatud sündmuste edastamise ainuõigused belgia hollandikeelses piirkonnas ja Brüsseli kakskeelses piirkonnas, võivad kõneolevaid õigusi kasutada üksnes juhul, kui nad tagavad sõlmitud lepingute abil, et suur osa elanikkonnast saab kõnealuseid sündmusi jälgida tasuta televisioonis, nagu on ette nähtud artikli 1 lõikega 2 ja artikliga 2.

Art. 3 § 2

Telekanalid, kellel on sündmuste edastamise ainuõigused, võivad mõistliku turuhinna eest ja telekanalitega kokku lepitavate tähtaegade jooksul väljastada all-litsentse telekanalitele, kes vastavad artikli 2 nõuetele.

Art. 3 § 3

Kui ükski telekanal ei avalda soovi saada all-litsentse kõnesolevatel tingimustel, võib asjaomane telekanal erandina artiklist 2 ja artikli 3 lõikest l rakendada saadud edastusõigusi.

Art. 4

Käesoleva korralduse täitmise eest vastutab minister, kelle vastutusalasse kuulub meediapoliitika.

Brüssel, 28. mai 2004

Flaami valitsuse minister-president

B. SOMERS

Flaami elamumajanduse-, meedia- ja spordi- minister

M. KEULENP

Belgia jaoks suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste koondloetelu

1.

Suveolümpiamängud

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

2.

Belgia meeste jalgpalli karikavõistluste finaalmäng

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

3.

Kõik kohtumised, kus osaleb Belgia jalgpallimeeskond

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

4.

Meeste jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

5.

Euroopa meeste jalgpalli meistrivõistluste finaalturniir

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

6.

Meistrite Liiga kohtumised, kus osalevad Belgia klubid

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

7.

UEFA karikavõistluste kohtumised, kus osalevad Belgia klubid

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

8.

Tour de France, mehed, elukutselised

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

9.

Liège-Bastogne-Liège

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

10.

Amstel Gold Race

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

11.

Tour des Flandres

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

12.

Pariis-Roubaix

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

13.

Milano-San Remo

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

14.

Belgia meistrivõistlused meeste jalgrattaspordis, elukutseliste maanteesõit

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

15.

Maailmameistrivõistlused meeste jalgrattaspordis, elukutseliste maanteesõit

Flaami kogukond: otse ja lõikudena

Prantsuse kogukond: otse ja lõikudena

16.

Ivo Van Damme mälestusvõistlus

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

17.

Vormel 1 Belgia grand prix’ võistlus

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

18.

Järgmised Suure Slämmi tenniseturniirid: Roland Garros ja Wimbledon, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osaleb Belgia tennisist

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

19.

Davise karikavõistlused ja Fed Cup, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osaleb Belgia võistkond

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

20.

Kuninganna Elisabethi muusikakonkurss, finaal

Flaami kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukond: otse ja tervikuna

Prantsuse kogukonna loetelule eriomased sündmused

1.

La Flèche wallonne: otse ja lõikudena

2.

Taliolümpiamängud: otse ja lõikudena

3.

Kergejõustiku maailmameistrivõistlused, kus osalevad Belgia sportlased, otse ja tervikuna.

Flaami kogukonna loetelule eriomased sündmused

1.

Meistrite Liiga, finaalmäng ja poolfinaalmängud: otse ja tervikuna.

2.

UEFA karikavõistlused, finaalmäng ja poolfinaalmängud: otse ja tervikuna.

3.

Jalgrattasport, Pariis-Tours ja Tour de Lombardie: otse ja lõikudena.

4.

Belgia meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused jalgrattakrossis, mehed, elukutselised: otse ja tervikuna.

5.

Järgmised Suure Slämmi tenniseturniirid: Australian Open ja US Open, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus osaleb Belgia tennisist: otse ja tervikuna.


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/33


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Prantsusmaa poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/480/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Prantsusmaa teatas komisjonile 30. detsembri 2003. aasta kirjas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnesoleva teatise saamist, kas kõnealused meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Prantsusmaa meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Prantsusmaa meetmetes loetletud suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loend oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt ning Prantsusmaal oli algatatud laiaulatuslik konsulteerimine.

(5)

Komisjon veendus, et Prantsusmaa meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele tingimusele, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte lihtsalt tähtsus asjaomase spordisündmuse või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames ning iv) sündmust on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Prantsusmaa meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud, jalgpallimaailmameistrivõistluste avavõistlused, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Euroopa jalgpallimeistrivõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng kuuluvad nende sündmuste hulka, mida tavaliselt peetakse suure ühiskondliku tähtsusega sündmusteks, nagu on osutatud direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18. Kõnealused sündmused leiavad Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmuste tavapäraste vaatajate kui ka üldsuse seas.

(7)

Muud loetletud jalgpallisündmused, sealhulgas Prantsusmaa jalgpallikoondise ametlikud kohtumised FIFA kalendris, UEFA karikavõistluste finaalmäng, kus mängib ühel Prantsusmaa meistrivõistlustel osalev Prantsusmaa jalgpalliklubi, Prantsusmaa jalgpallikarikavõistluste finaalmäng ja jalgpalli Meistrite Liiga finaalmäng, leiavad Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja, sest jalgpall on kõnealuses riigis kõige populaarsem spordiala.

(8)

Ragbi on tähtis spordiala, millel on palju vaatajaid, eriti Edela-Prantsusmaal ja seega suures osas riigist. Prantsusmaa ragbimeistrivõistluste finaalmäng, Euroopa karikavõistluste finaalmäng ragbis, kus mängib ühel Prantsusmaa meistrivõistlustel osalev Prantsusmaa klubi, Six Nations’i ragbiturniir ning ragbi maailmakarikavõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng leiavad seepärast Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja.

(9)

Loetletud tennisesündmused leiavad Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja, sest tennis on kõnealuses liikmesriigis kõige olulisem individuaalspordiala.

(10)

Vormel 1 Prantsusmaa grand prix’ võistlus leiab Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja, võttes arvesse selle tähtsust Prantsusmaa võidusõiduautotööstuse jaoks.

(11)

Tour de France (mehed) leiab Prantsusmaa üldsuse seas suurt vastukaja ja sellel on Prantsusmaa elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus kultuuriidentiteedi kandjana, sest see on kõige olulisem jalgrattaspordisündmus maailmas. See kajastab jalgrattaspordi populaarsust Prantsusmaal ja avaldab olulist mõju turismile, andes võimaluse riiki tutvustada.

(12)

Pariis-Roubaix’ jalgrattavõistlus leiab Prantsusmaal üldsuse seas suurt vastukaja, sest see on osa Prantsusmaa kultuuripärandist.

(13)

Loetletud korvpallisündmustel on Prantsusmaa elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus kultuuriidentiteedi kandjana, sest korvpall on Prantsusmaal oluline sotsiaalset ühtekuuluvust tugevdav tegur.

(14)

Loetletud käsipallisündmuste raames osaleb Prantsusmaa rahvusvõistkond olulisel rahvusvahelisel turniiril ja seepärast on need Prantsusmaa elanikkonna jaoks olulise kultuurilise tähtsusega.

(15)

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on Prantsusmaa elanikkonna jaoks üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus kultuuriidentiteedi kandjana, eelkõige Prantsusmaa sportlaste tavapärast edu arvestades.

(16)

Loetletud sündmusi on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja neil on olnud palju vaatajaid.

(17)

Prantsusmaa meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandi tegemist EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(18)

Prantsusmaa meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kõnealuste sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(19)

Pärast seda, kui komisjon oli teavitanud teisi liikmesriike Prantsusmaa meetmetest ja konsulteerinud direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komiteega, teatas hariduse ja kultuuri peadirektor 7. aprilli 2004. aasta kirjas Prantsusmaale, et Euroopa Komisjon ei kavatse teatatud meetmeid vaidlustada.

(20)

Prantsusmaa võttis meetmed vastu 22. detsembril 2004.

(21)

Esimese Astme Kohtu otsusest kohtuasjas T-33/01, Infront WM v. komisjon, tuleneb, et direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete tunnistamine ühenduse õigusega kooskõlas olevateks kujutab endast otsust EÜ asutamislepingu artikli 249 tähenduses ja komisjon peab selle seepärast vastu võtma. Sellest tulenevalt tuleb käesolevas otsuses tunnistada, et Prantsusmaa teatatud meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega. Prantsusmaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed tuleks direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldada Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Prantsusmaa teatas komisjonile 30. detsembril 2003, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Prantsusmaa poolt lõpuks võetud ja käesoleva otsuse lisas sätestatud meetmed avaldatakse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Prantsusmaa poolt direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud ja direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt avaldatavad meetmed on järgmised:

„22. detsembri 2004. aasta dekreet nr 2004-1392, millega rakendatakse 30. septembri 1986. aasta kommunikatsioonivabaduse seaduse nr 86-1067 artiklit 20-2

Peaminister,

olles tutvunud kultuuri- ja sideministri aruandega,

võttes arvesse nõukogu 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiiviga 97/36/EÜ, eriti selle artiklit 3a;

võttes arvesse piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni, mis avati allakirjutamiseks 5. mail 1989 ja mida on muudetud Euroopa Nõukogu ministrite komitee poolt 9. septembril 1998 vastu võetud protokolliga, mis avati konventsiooniosalistele heakskiitmiseks 1. oktoobril 1998, eriti selle artikli 9 punkti a, koostoimes 28. juuni 1994. aasta seadusega nr 94-542 ja 20. detsembri 2001. aasta seadusega nr 2001-1210, mis annavad volitused selle heakskiitmiseks, ning 14. aprilli 1995. aasta dekreediga nr 95-438 ja 30. aprilli 2002. aasta dekreediga nr 2002-739, milles see avaldati;

võttes arvesse 2. mail 1992 Portos alla kirjutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut ja 17. märtsil 1993 Brüsselis alla kirjutatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu kohandamise protokolli, eriti selle X lisa, koostoimes 2. detsembri 1993. aasta seadusega nr 93-1274, millega kiidetakse heaks selle ratifitseerimine, ning 1. veebruari 1994. aasta dekreeti nr 94 43, millega see avaldati;

võttes arvesse 30. septembri 1986. aasta kommunikatsioonivabaduse seadust nr 86-1067 (muudetud kujul), eriti selle artiklit 20-2;

võttes arvesse Euroopa Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta kirja Prantsusmaa poolt edastatud meetmete eelõu kohta direktiivi 89/552/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/36/EÜ, artikli 3a rakendamiseks;

olles konsulteerinud riiginõukoguga (selle siseasjade osakonnaga),

ON VÕTNUD VASTU JÄRGMISE DEKREEDI:

Artikkel 1.   Käesolevas dekreedis sätestatakse tingimused, mille kohaselt televisiooniteenuste osutajad peavad kasutama suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekandmise ainuõigusi nii, et oluline osa elanikkonnast ei jääks ilma võimalusest vaadata kõnealuseid sündmusi tasuta televisioonis.

I   jaotis

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekandmine Prantsusmaa territooriumil

Artikkel 2.   Käesoleva jaotise kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

tasuta televisiooniteenuste osutaja – televisiooniteenuste osutaja, kes ei võta oma klientidelt tasu ja kelle teenuseid saab vastu võtta vähemalt 85 % Prantsusmaa majapidamistest;

b)

piiratud juurdepääsuga televisiooniteenuste osutaja – televisiooniteenuste osutaja, kes ei vasta eelmises lõigus sätestatud kahele tingimusele.

Artikkel 3.   30. septembri 1986. aasta seaduse 86-1067 artiklis 20-2 täpsustatud sündmuste loend on järgmine:

1)

tali- ja suveolümpiamängud;

2)

Prantsusmaa jalgpallikoondise ametlikud kohtumised Rahvusvahelise Jalgpalliliitude Föderatsiooni (FIFA) kalendris;

3)

jalgpalli maailmameistrivõistluste avakohtumine, poolfinaalmängud ja finaalmäng;

4)

Euroopa jalgpallimeistrivõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng;

5)

UEFA karikavõistluste finaalmäng, kus mängib ühel Prantsusmaa meistrivõistlusel osalev Prantsusmaa klubi;

6)

jalgpalli Meistrite Liiga finaalmäng;

7)

Prantsusmaa jalgpallikarikavõistluste finaalmäng;

8)

Six Nations ragbiturniir;

9)

ragbi maailmakarikavõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng;

10)

Prantsusmaa ragbimeistrivõistluste finaalmäng;

11)

Euroopa ragbikarikavõistluste finaalmäng, kus mängib ühel Prantsusmaa meistrivõistlustel osalev Prantsusmaa klubi;

12)

Roland Garros’ tenniseturniiri mees- ja naisüksikmängude finaalmängud;

13)

Davise karikavõistluste ja Fed Cupi poolfinaalmängud ja finaalmängud, kus mängib Prantsusmaa tennisevõistkond;

14)

Vormel 1 Prantsusmaa grand prix’ võistlus;

15)

Tour de France (meeste jalgrattasport);

16)

Pariis-Roubaix’ jalgrattavõistlus;

17)

Euroopa meeste ja naiste korvpallimeistrivõistluste finaalmängud, kus mängib Prantsusmaa rahvusvõistkond;

18)

meeste ja naiste korvpallimaailmameistrivõistluste finaalmängud, kus mängib Prantsusmaa rahvusvõistkond;

19)

Euroopa meeste ja naiste käsipallimeistrivõistluste finaalmängud, kus mängib Prantsusmaa rahvusvõistkond;

20)

meeste ja naiste käsipalli maailmameistrivõistluste finaalmängud, kus mängib Prantsusmaa rahvusvõistkond;

21)

kergejõustiku-maailmameistrivõistlused.

Artikkel 4.   Televisiooniteenuste osutaja ei tohi pärast 23. augustit 1997 omandatud artiklis 3 loetletud suure ühiskondliku tähtsusega sündmuse ülekandmise ainuõigust kasutada nii, et see takistaks tasuta televisiooniteenuste osutajal kõneolevat sündmust edastada; sündmust tuleks edastada otseülekandena ja terviklikult, välja arvatud järgmistel juhtudel:

1)

artikli 3 punktis 15 osutatud sündmuse edastamisel võib kõnealuse sündmuse edastamise tava kohaselt piirduda tipphetkedega;

2)

artikli 3 punktides 1 ja 21 osutatud sündmuste edastamisel võib piirduda esinduslike hetkedega, mis kajastavad eri spordialasid ja osalevaid riike ning võivad sisaldada salvestatud materjali, kui sündmused toimuvad ühel ajal;

3)

suure ühiskondliku tähtsusega sündmusi võib edastada ka hiljem juhul, kui need toimuvad kella 00.00 ja 06.00 vahel Prantsusmaa aja järgi, tingimusel, et ülekanne Prantsusmaal algab enne 10.00.

Asjaolu, et piiratud juurdepääsuga televisiooniteenuste osutaja, kes võtab oma vaatajatelt tasu ja kelle programme saab vastu võtta käesoleva dekreedi artikli 2 punktis a täpsustatud tingimustel, edastab olulist sündmust otseülekandena ja terviklikult vastavalt eespool osutatud sätetele, ilma sündmuse suhtes juurdepääsu eritingimusi kohaldamata, ei käsitata takistusena kõnealuse sündmuse edastamisele tasuta televisiooniteenuste osutaja poolt.

Artikkel 5.   Selleks et võimaldada tasuta televisiooniteenuste osutajal suure ühiskondliku tähtsusega sündmust edastada artiklis 4 täpsustatud tingimustel, peab kogu sündmuse või selle osa ülekandmise ainuõigust omav televisiooniteenuste osutaja, kes kõnealuseid tingimusi ei täida, teatama mõistlikul ajal enne sündmust tasuta televisiooniteenuste osutajatele, et ta on valmis loobuma õigustest edastada kõnesolevat sündmust artiklis 4 täpsustatud tingimustel. Kõnealune pakkumine tuleb teha õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel turutingimustel.

Kui ükski televisiooniteenuste osutaja ei vasta pakkumisele ettepanekuga või ei tee ettepanekut õiglastel, mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel, võib ülekandmise ainuõigusega televisiooniteenuste osutaja kasutada kõnealuseid õigusi artiklis 4 sätestatud tingimusi järgimata.

II   jaotis

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste edastamine muudes Euroopa riikides

Artikkel 6.   Käesoleva jaotise sätteid kohaldatakse televisiooniteenuste osutajate suhtes, kes kuuluvad Prantsusmaa jurisdiktsiooni alla ja edastavad teisele Euroopa Liidu liikmesriigile, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigile või piiriülese televisiooni Euroopa konventsiooni osalisriigile sündmust, mida kõnealune riik on määratlenud suure ühiskondliku tähtsusega sündmusena 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi 89/552/EMÜ tähenduses ja mille edastamisõigused saadi pärast 23. augustit 1997.

Artikkel 7.   Prantsusmaa jurisdiktsiooni alla kuuluvad televisiooniteenuste osutajad kasutavad artiklis 6 täpsustatud riikides kõnealuste riikide poolt suure ühiskondliku tähtsusega sündmustena määratletud sündmuste edastamise õigusi nii, et suur osa üldsusest ei jääks ilma võimalusest vaadata kõnealuseid sündmusi kas otseülekande või hilisema edastusena tasuta televisioonis, nagu on sätestatud eespool osutatud 3. oktoobri 1989. aasta direktiivi artiklis 3a.

Artikkel 8.   Kui Prantsusmaa jurisdiktsiooni alla kuuluv televisiooniteenuste osutaja edastab olulist sündmust ühes artiklis 6 täpsustatud riigis, peab ta täitma tingimusi, mille kõnealune riik on teleülekannete suhtes kehtestanud.

III   jaotis

Lõppsätted

Artikkel 9.   Audiovisuaalnõukogu võib televisiooniteenuste osutaja esildise põhjal või omal algatusel avaldada arvamust käesoleva dekreedi kohaldamistingimuste kohta.

Artikkel 10.   Käesolevale dekreedile järgneva riiginõukogu dekreediga kehtestatakse oluliste sündmuste loend ja teleülekannete tingimused Saint Pierre ja Miquelonis, Mayotte’is, Uus-Kaledoonias, Prantsuse Polüneesias ning Wallises ja Futunas, võttes arvesse iga kogukonna erivajadusi ja ülemeremaadel edastamise tehnilisi küsimusi.

Artikkel 11.   Käesoleva dekreedi täitmise eest vastutavad kultuuri- ja sideminister ning ülemeremaade minister; dekreet avaldatakse Prantsuse Vabariigi ametlikus väljaandes.

Pariis, 22. detsember 2004.

Peaminister

Jean-Pierre RAFFARIN

Kultuuri- ja sideminister

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Ülemeremaade minister

Brigitte GIRARDIN.”


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/38


KOMISJONI OTSUS,

25. juuni 2007,

milles käsitletakse Soome poolt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmete kooskõla ühenduse õigusega

(2007/481/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artikli 3a lõiget 2,

võttes arvesse direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee arvamust,

ning arvestades järgmist:

(1)

Soome teatas komisjonile 22. septembri 2006. aasta kirjas, mille komisjon sai kätte 2. oktoobril 2006, direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohaselt võetud meetmetest.

(2)

Komisjon kontrollis kolme kuu jooksul pärast kõnealuse teatise saamist, kas kõnesolevad meetmed on kooskõlas ühenduse õigusega, hinnates eelkõige meetmete proportsionaalsust ja riikliku konsulteerimiskorra läbipaistvust.

(3)

Komisjon võttis kontrollimisel arvesse Soome meediamaastiku kohta kättesaadavaid andmeid.

(4)

Soome teatatud meetmete hulgas sisalduv suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste loend oli koostatud selgelt ja läbipaistvalt ning Soomes oli algatatud laiaulatuslik konsulteerimine.

(5)

Komisjon veendus, et Soome meetmetes loetletud sündmused vastasid vähemalt kahele järgmisele tingimusele, mida peetakse usaldusväärseteks sündmuste ühiskondliku olulisuse näitajateks: i) suur vastukaja liikmesriigi üldsuse seas, mitte ainult tähtsus asjaomase spordiala või tegevuse tavapärase vaatajaskonna jaoks; ii) üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus liikmesriigi elanikkonna jaoks, eelkõige kultuuriidentiteedi kandjana; iii) rahvusvõistkonna osalemine asjaomasel sündmusel rahvusvaheliselt olulise võistluse või turniiri raames; ning iv) sündmust on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja sellel on olnud palju vaatajaid.

(6)

Paljud Soome meetmetes loetletud sündmused, sealhulgas suve- ja taliolümpiamängud, jalgpalli maailmameistrivõistluste avamäng, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud kõnealustel võistlustel, kuuluvad direktiivi 97/36/EÜ põhjenduses 18 osutatud ühiskondlikult oluliste sündmuste hulka. Kõnesolevad sündmused leiavad Soome üldsuse seas suurt vastukaja, sest on väga populaarsed nii spordisündmusi tavapäraselt jälgivate inimeste kui ka üldsuse seas.

(7)

Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) korraldatavad meeste jäähoki maailmameistrivõistlused saavad üldist vastukaja, kuna soomlased mängivad aktiivselt jäähokit, samuti on neil üldtunnustatud, selge kultuuriline tähtsus Soome elanikkonna jaoks, kuna Soome meeskonda on kõnealustel rahvusvahelistel võistlustel saatnud suur edu. Kõnealuse spordiala erikorralduse tõttu tuleks jäähoki maailmameistrivõistlusi käsitada kui üht sündmust, mille puhul teiste riikide vahelised mängud mõjutavad seda, milliste meeskondade vastu Soome peab mängima või võib mängida, ja lõpptulemust.

(8)

Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) korraldatavad suusatamise maailmameistrivõistlused (murdmaasuusatamine, suusahüpped ja kahevõistlus) saavad üldist vastukaja ja neil on üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Soome elanikkonna jaoks kultuuriidentiteedi kandjana, kuna suusatamist peetakse Soome rahvusspordialaks.

(9)

Loetletud kergejõustikusündmustel, milleks on Rahvusvahelise Kergejõustiku Föderatsiooni (IAAF) korraldatavad kergejõustiku maailmameistrivõistlused ja Euroopa Kergejõustikuliidu (EAA) korraldatavad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, on üldtunnustatud, selgesti tajutav kultuuriline tähtsus Soome elanikkonna jaoks kultuuriidentiteedi kandjana, kuna Soome tippsportlased, kes esindavad Soomet rahvusvahelisel areenil paljudel individuaalaladel, kuuluvad oma alal maailma parimate hulka.

(10)

Loetletud sündmusi on tavaliselt üle kantud tasuta televisioonis ja neil on olnud palju vaatajaid.

(11)

Soome meetmed tunduvad olevat proportsionaalsed, et õigustada erandit EÜ asutamislepingus sätestatud teenuste osutamise vabadusest olulise avaliku huviga seotud põhjustel, milleks on tagada suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste ülekannete üldine kättesaadavus.

(12)

Soome meetmed on kooskõlas EÜ konkurentsieeskirjadega, sest loetletud sündmuste edastamiseks kvalifitseeritud ringhäälinguorganisatsioonide määratlus põhineb objektiivsetel kriteeriumidel, mis võimaldavad tegelikku ja potentsiaalset konkurentsi kõnealuste sündmuste ülekandeõiguste saamisel. Lisaks sellele ei ole loetletud sündmuste arv ebaproportsionaalselt suur, mis moonutaks konkurentsi tasuta ja tasulise televisiooni turgudel.

(13)

Soome meetmete proportsionaalsust suurendab asjaolu, et neil ei ole tagasiulatuvat mõju ja seega need ei mõjuta loetletud sündmustega seotud ülekandeõiguste kasutamist, kui need õigused on saadud enne meetmete jõustumist.

(14)

Komisjon teavitas Soome teatatud meetmetest teisi liikmesriike ja esitas kontrolli tulemused direktiivi 89/552/EMÜ artikli 23a kohaselt loodud komitee 15. novembri 2006. aasta kohtumisel. Komitee andis kõnealusel kohtumisel soodsa hinnangu.

(15)

Soome meetmed võeti vastu 22. veebruaril 2007 ja need jõustusid 1. märtsil 2007,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 1 kohased meetmed, millest Soome teavitas komisjoni 22. septembril 2006, on kooskõlas ühenduse õigusega.

Artikkel 2

Meetmed, nagu Soome need lõplikult võtab ja nagu need on sätestatud käesoleva otsuse lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõike 2 kohaselt.

Brüssel, 25. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Viviane REDING


(1)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60).


LISA

Avaldamine vastavalt nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) artikli 3a lõikele 2

Soome võetud meetmed, mis avaldatakse vastavalt direktiivi 89/552/EMÜ artikli 3a lõikele 2, on järgmised:

„Valitsuse määrus

suure ühiskondliku tähtsusega sündmuste teleülekannete kohta

Vastu võetud Helsingis 22. veebruaril 2007

Vastavalt valitsuse otsusele, mis võeti vastu transpordi- ja sideministeeriumi ettepanekul, võetakse 9. oktoobri 2003. aasta tele- ja raadioringhäälinguseaduse (744/1998) (mida on muudetud seadusega nr 394/2003) artikli 20 lõike 3 alusel vastu järgmised sätted:

Artikkel 1

Suure ühiskondliku tähtsusega sündmused

Järgmised sündmused on Soomes suure ühiskondliku tähtsusega, nagu on osutatud tele- ja raadioringhäälinguseaduse (744/1998) artikli 20 lõikes 3:

1)

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) korraldatavad suve- ja taliolümpiamängud;

2)

Rahvusvahelise Jalgpalliliitude Föderatsiooni (FIFA) korraldatavate jalgpalli maailmameistrivõistluste avamäng, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud;

3)

Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) korraldatavate jalgpalli Euroopa meistrivõistluste avamäng, veerandfinaalmängud, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud;

4)

Rahvusvahelise Jäähoki Föderatsiooni (IIHF) korraldatavad meeste jäähoki maailmameistrivõistlused;

5)

Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) korraldatavad suusatamise maailmameistrivõistlused;

6)

Rahvusvahelise Kergejõustiku Föderatsiooni (IAAF) korraldatavad kergejõustiku maailmameistrivõistlused;

7)

Euroopa Kergejõustikuliidu (EAA) korraldatavad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused.

Jalgpalli maailmameistrivõistluste avamäng, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud, jalgpalli Euroopa meistrivõistluste avamäng, poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud, meeste jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalmängud ja finaalmäng ning Soome rahvusvõistkonna mängud, nagu on osutatud 1. jaos, peavad olema edastatud tervikuna otseülekandena.

Muud artiklis 1 osutatud sündmused võivad olla edastatud tervikuna või osaliselt otseülekandena või hilisema edastusena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2007. aastal.

Käesolevat määrust ei kohaldata enne selle jõustumist ostetud ainuõiguste suhtes.

Helsingi, 22. veebruar 2007

Susanna HUOVINEN

transpordi- ja sideminister

Ismo KOSONEN

üksuse juhataja


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/42


KOMISJONI OTSUS,

9. juuli 2007,

nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ kohaldamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3291 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/482/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. aprilli 1972. aasta direktiivi 72/166/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

30. mail 2002 sõlmiti Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja teiste assotsieerunud riikide liikluskindlustuse riiklike büroode vahel mitmepoolne leping (edaspidi „leping”). Kõnealune leping on lisatud komisjoni 28. juuli 2003. aasta otsusele 2003/564/EÜ nõukogu direktiivi 72/166/EMÜ rakendamise kohta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli osas, (2) millega komisjon määras kindlaks kuupäeva, millest alates liikmesriigid loobuvad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kontrollist sõidukite puhul, mis asuvad tavaliselt ühe lepingule allakirjutanud riigi territooriumil ja mis on hõlmatud lepinguga. Lepingut on hiljem laiendatud teistele riikidele 1. ja 2. lisandi vastuvõtmisega.

(2)

8. märtsil 2007 kirjutasid liikmesriikide ning Andorra, Horvaatia, Islandi, Norra ja Šveitsi liikluskindlustuse riiklikud bürood alla lepingu 3. lisandi, millega lepingut laiendati Bulgaaria ja Rumeenia riiklikele kindlustusbüroodele. Kõnealuse lisandiga nähakse ette praktiline kord kindlustuskontrolli tühistamiseks sõidukite suhtes, mis asuvad tavaliselt Bulgaaria ja Rumeenia territooriumil ja on hõlmatud lisandiga.

(3)

Sellega on täidetud kõik tingimused mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustuse kontrolli kaotamise kohta direktiivi 72/166/EMÜ kohaselt sõidukite puhul, mis asuvad tavaliselt Bulgaaria ja Rumeenia territooriumil,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Alates 1. augustist 2007 loobuvad liikmesriigid mootorsõidukite tsiviilvastutuskindlustuse kontrollist sõidukite puhul, mis asuvad tavaliselt Bulgaaria ja Rumeenia territooriumil ja on hõlmatud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide ja teiste assotsieerunud riikide liikluskindlustuse riiklike büroode vahelise mitmepoolse lepingu 8. märtsil 2007 allakirjutatud 3. lisandiga.

Artikkel 2

Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata käesoleva otsuse kohaldamiseks võetud meetmetest.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 103, 2.5.1972, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/14/EÜ (ELT L 149, 11.6.2005, lk 14).

(2)  ELT L 192, 31.7.2003, lk 23.


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/43


KOMISJONI OTSUS,

9. juuli 2007,

millega muudetakse otsust 2006/415/EÜ, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Saksamaal

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3413 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/483/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eelkõige selle artikli 9 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eelkõige selle artikli 10 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 14. juuni 2006. aasta otsusega 2006/415/EÜ (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N1 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga ühenduses ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2006/135/EÜ) (3) sätestatakse teatavad kaitsemeetmed, mida tuleb rakendada, et vältida selle haiguse levikut, sealhulgas A- ja B-piirkonna kehtestamine vastavalt kahtlustatud või kinnitatud haiguspuhangutele.

(2)

Saksamaa on teavitanud komisjoni H5N1 puhangust väikeses kodulinnukasvatusettevõttes oma territooriumil ja võtnud otsuses 2006/415/EÜ sätestatud asjakohased meetmed, kehtestades muu hulgas A- ja B-piirkonna kooskõlas nimetatud otsuse artikliga 4.

(3)

Komisjon on koostöös Saksamaaga need meetmed läbi vaadanud ja leidnud, et liikmesriigi pädeva asutuse kehtestatud A- ja B-piirkondade piirid on haiguspuhangu tegelikust asukohast piisavalt kaugel. Seepärast võib kinnitada Saksamaa A- ja B-piirkonnad ning kehtestada kõnealuse piirkondadeks jaotamise kestuse.

(4)

Seetõttu tuleks otsust 2006/415/EÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed tuleks läbi vaadata toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee järgmisel koosolekul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2006/415/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004, lk 33; parandatud versioon (ELT L 195, 2.6.2004, lk 12)).

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14).

(3)  ELT L 164, 16.6.2006, lk 51. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/454/EÜ (ELT L 172, 30.6.2007, lk 87).


LISA

Otsuse 2006/415/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1.

A ossa lisatakse järgmine tekst:

ISO riigikood

Liikmesriik

A-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev Artikli 4 lõike 4 punkti b alapunkt iii

Kood (võimaluse korral)

Nimi

DE

GERMANY

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

B ossa lisatakse järgmine tekst:

ISO riigikood

Liikmesriik

B-piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev Artikli 4 lõike 4 punkti b alapunkt iii

Kood (võimaluse korral)

Nimi

DE

GERMANY

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


Parandused

10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/45


Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta soovituse 2006/952/EÜ (alaealiste ja inimväärikuse kaitse ning vastulause esitamise õiguse kohta seoses Euroopa audiovisuaalsete ja online-teabe teenuste sektori konkurentsivõimega) parandus

Euroopa Liidu Teatajas L 156, 16.6.2007, lk 38 avaldatud soovituse 2000/952/EÜ parandus tühistatakse.


10.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 180/s3


TEADE LUGEJATELE

Laienemisele järgnenud olukorda arvestades on 27., 29. ja 30. detsembri 2006. aasta Euroopa Liidu Teataja mõned väljaanded avaldatud lihtsustatud kujul selle kuupäeva ametlikes keeltes.

Nendes Euroopa Liidu Teatajates ilmunud aktid otsustati parandustena uuesti avaldada Euroopa Liidu Teataja traditsioonilises esitluses.

Seda põhjusel, et Euroopa Liidu Teataja, mis sisaldab ainult neid parandusi, on avaldatud laienemiseelsetes keeltes. Aktide tõlked uute liikmesriikide keelde avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga enne 1. jaanuari 2007 vastu võetud tekste.

Allpool on esitatud 27., 29. ja 30. detsembril 2006 avaldatud Euroopa Liidu Teatajate nimekiri ja neile vastavad parandused.

27. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


29. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 387

L 34


30. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50