ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
5. juuli 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 783/2007, 25. juuni 2007, millega tehakse erandid Bulgaariale ja Rumeeniale määruse (EÜ) nr 2371/2002 teatavatest sätetest, milles käsitletakse kalalaevastike sihttasemeid

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 784/2007, 4. juuli 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 785/2007, 4. juuli 2007, 6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 786/2007, 4. juuli 2007, endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) lubamise kohta söödalisandina ( 1 )

8

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 787/2007, 4. juuli 2007, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu ( 1 )

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 788/2007, 4. juuli 2007, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentside taotlustele, mis on esitatud alates 25. juunist kuni 2. juulini 2007 määrusega (EÜ) nr 969/2006 maisile avatud ühenduse tariifikvoodi raames

26

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 789/2007, 4. juuli 2007, millega üheteistkümnendat korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

27

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2007, 4. juuli 2007, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük IIIa püügipiirkonnas ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes

29

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/460/EÜ

 

*

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsus nr 1/2007 25. mai 2007, mis käsitleb osa üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) pikaajalise arengu assigneeringute reservi suunamist üheksanda EAFi piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvate AKV riikide vahelise koostöö assigneeringute alla

31

 

 

2007/461/EÜ

 

*

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsus nr 2/2007, 25. mai 2007, komisjoni hallatava täiendava kahepoolse rahalise toetuse lubamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi eesmärkide toetamiseks

35

 

 

2007/462/EÜ

 

*

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsus nr 3/2007, 25. mai 2007, millega muudetakse otsust nr 3/2001, mis käsitleb Somaaliale vahendite eraldamist kaheksandast ja üheksandast Euroopa Arengufondist

36

 

 

Komisjon

 

 

2007/463/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 4. juuli 2007, millega muudetakse otsust 2005/942/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 3173 all)

37

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 743/2007 (millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused) parandus (ELT L 169, 29.6.2007)

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 783/2007,

25. juuni 2007,

millega tehakse erandid Bulgaariale ja Rumeeniale määruse (EÜ) nr 2371/2002 teatavatest sätetest, milles käsitletakse kalalaevastike sihttasemeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (1) artiklis 12 on sätestatud, et iga liikmesriigi laevastiku jaoks tuleb sihttasemed kindlaks määrata 1997.–2002. aasta mitmeaastase arendusprogrammi iga laevastikuosa eesmärkide summana.

(2)

Bulgaarial ja Rumeenial ei ole määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklis 12 osutatud eesmärke.

(3)

Nende liikmesriikide sihttasemed saab kindlaks määrata ainult viitega nende laevastiku tasemele ühinemise ajal. Kuid sellisel juhul osutuksid määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 11 lõigetega 2 ja 4 ettenähtud kohustused ülearuseks, kuna need kattuksid kõnealuse määruse artikli 13 kohasest laevastiku koosseisu arvamise/koosseisust väljaarvamise kavast tulenevate kohustustega.

(4)

Seepärast ei ole asjakohane kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikliga 12 ettenähtud sihttasemeid Bulgaaria ja Rumeenia jaoks ega kohaldada nende suhtes kõnealuse määruse artikli 11 lõikeid 2 ja 4, kuna sellel ei oleks mõju laevastiku haldamisele nendes liikmesriikides.

(5)

Seetõttu tuleks Bulgaaria ja Rumeenia jaoks ette näha erandid määruse (EÜ) nr 2371/2002 kõnealustest sätetest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina ei kohaldata määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 11 lõikeid 2 ja 4 ja artiklit 12 Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 25. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

A. SCHAVAN


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 784/2007,

4. juuli 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 5. juulil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 4. juuli 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 785/2007,

4. juuli 2007,

6-fütaasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 preparaadi (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) uue kasutusviisi lubamist broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, nuumpartide, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ning emiste söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 preparaadi kasutamine oli lubatud tähtajatult broilerkanade puhul komisjoni määrusega (EÜ) nr 1743/2006. (2)

(5)

Esitati uued andmed, mis toetavad taotlust saada selle preparaadi jaoks kasutusluba broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, nuumpartide, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ning emiste puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) tegi oma 17. oktoobri 2006. aasta arvamuses järelduse, et Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi EC 3.1.3.26 preparaat (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) ei kahjusta loomade ja inimeste tervist ega keskkonda. (3) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Kõnealuse arvamuse kohaselt ei ole preparaadil kahjulikku mõju nimetatud täiendavatele loomakategooriatele. Toiduohutusamet soovitab asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(6)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  ELT L 329, 25.11.2006, lk 16.

(3)  Loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete komisjoni arvamus ensüümpreparaadi Phyzyme™ XP 5000L ja Phyzyme™ XP 5000G ohutuse ja tõhususe kohta selle kasutamisel söödalisandina broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, nuumpartide, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ning emiste puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 17. oktoobril 2006. EFSA Teataja (2006) 404, 1–20.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fütaas

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Söödalisandi koostis:

Schizosaccharomyces pombe

(ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) preparaat,

minimaalse aktiivsusega:

 

tahkel kujul: 5 000 FTU (1)/g

 

vedelal kujul: 5 000 FTU/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

 

Schizosaccharomyces pombe

 

(ATCC 5233) abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26)

 

Analüüsimeetod: (2)

Kolorimeetriline meetod, mille puhul mõõdetakse anorgaanilise fosfaadi vabanemist ensüümi toimel fütaadi substraadist.

Broilerkanad

250 FTU

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Kasutamiseks söödas, mis sisaldab üle 0,23 % fütiiniga seotud fosforit.

3.

Kasutatakse (võõrutatud) põrsaste puhul, kehakaaluga kuni 35 kg.

4.

Soovituslik kogus ühe kilogrammi täissööda kohta:

broilerkanad: 500–750 FTU;

broilerkalkunid: 250–1 000 FTU;

munakanad: 150–900 FTU;

nuumpardid: 250–1 000 FTU;

võõrutatud põrsad: 500–1 000 FTU;

nuumsead: 500–1 000 FTU;

emised: 500 FTU.

25. juuli 2017

Broilerkalkunid

250 FTU

Munakanad

150 FTU

Nuumpardid

250 FTU

Põrsad (võõrutatud)

250 FTU

Nuumsead

250 FTU

Emised

500 FTU


(1)  Üks FTU on ensüümi hulk, mis vabastab naatriumfütaadi substraadist ühe mikromooli anorgaanilist fosfaati minutis pH-taseme 5,5 ja temperatuuri 37 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/8


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 786/2007,

4. juuli 2007,

endo-1,4-beeta-mannanaasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitanud taotlus käesoleva määruse lisas nimetatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Bacillus lentus'e (ATCC 55045) abil toodetud endo-1,4-beeta mannanaasi EC 3.2.1.78 preparaadi (Hemicell) uut kasutusviisi broilerkanade söödalisandina, mis tuleb klassifitseerida zootehniliste söödalisandite kategooriasse.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) tegi oma 21. novembri 2006. aasta arvamuses järelduse, et Bacillus lentus'e (ATCC 55045) abil toodetud endo-1,4-beeta mannanaasi EC 3.2.1.78 preparaat (Hemicell) ei kahjusta loomade ja inimeste tervist ega keskkonda. (2) Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et preparaat ei põhjusta muid ohte, mis võiksid määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 alusel välistada sellele loa andmise. Toiduohutusamet soovitab asjakohaseid vahendeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusameti arvates ei ole vaja turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Kõnealuses arvamuses kinnitati ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruannet söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete teaduskomisjoni arvamus ensüümipreparaadi Hemicell®Feed Enzyme (beeta-D-mannanaas) ohutuse ja tõhususe kohta söödalisandina broilerkanadele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1831/2003. Vastu võetud 21. novembril 2006. EFSA Teataja (2006) 412, 1–12.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik:

Söödalisand

(kaubanimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühik täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: Seedimist soodustavad ained

4a3

ChemGen Corp., represented by Disproquima S.L.

Endo-1,4-beeta-mannanaas

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Söödalisandi koostis:

Bacillus lentus'e (ATCC-S 55045) abil toodetud endo-1,4-beeta-mannanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega:

vedelal kujul:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Toimeaine iseloomustus:

Bacillus lentus'e (ATCC-S 55045) abil toodetud endo-1,4-beeta-mannanaas

 

Analüüsimeetod (2)

Redutseerivate suhkrute meetod endo-1,4-beeta-mannanaasile, milles redutseerivatele suhkrute saagise määramiseks kasutatakse dinitrosalitsüülhappe kolorimeetrilist reaktsiooni nende suhkrutega

Broilerkanad

79 200 U

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus.

2.

Käitlemise ajal tuleb kasutada respiraatorit ja kaitseprille.

3.

Kasutamiseks galaktomannaane sisaldavatest hemitselluloosidest (nt soja, mais) rikkas segasöödas.

25. juuli 2017


(1)  Üks aktiivsuse ühik on selline ensüümikogus, mida on vaja, et saada mannaani sisaldavast substraadist (jaanileivapuujahust) 0,72 mikrogrammi redutseerivaid suhkruid (mannoosi ekvivalent) minutis pH 7,5 ja 40 °C juures.

(2)  Analüüsimeetodi üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 787/2007,

4. juuli 2007,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005 (mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 9), (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 474/2006 (2) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 3 edastasid mõned liikmesriigid komisjonile teabe, mis on ühenduse nimekirja ajakohastamise seisukohast oluline. Asjakohast teavet esitasid ka kolmandad riigid. Eespool osutatu alusel tuleks ühenduse nimekiri ajakohastada.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 2 ja komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 473/2006 (millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu) (3) artikliga 2 taotles üks liikmesriik ühenduse nimekirja ajakohastamist.

(4)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või, kui see ei olnud asjakohane, nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu ning esitas olulised üksikasjad ja kaalutlused, mis oleksid aluseks otsusele, millega kehtestatakse nende suhtes ühenduse piires tegevuskeeld või muudetakse ühenduse nimekirja lisatud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(5)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda liikmesriikide esitatud dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha komisjonile ja nõukogu 16. detsembri 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 3922/91 (tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses) (4) alusel loodud lennuohutuskomiteele 10 tööpäeva jooksul suuline ettekanne.

(6)

Komisjon ja erijuhtudel ka mõned liikmesriigid konsulteerisid asjaomaste lennuettevõtjate regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutustega.

(7)

Lennuettevõtja Pakistan International Airlines esitas 14. mail 2007 komisjonile parandusmeetmete kava ja seejärel tõendid, mis kinnitasid mitme parandusmeetme rakendamist. Komisjon võtab arvesse, et lennuettevõtja on teinud märkimisväärseid edusamme pärast ühenduse loetelusse kandmist ning et lennuettevõtja, keda toetavad järelevalve eest vastutavad ametiasutused, on kinnitanud, et ta on kõrvaldanud oma õhusõidukite tõsised ohutuspuudujäägid. Pakistani pädevad asutused on kõnealused meetmed heaks kiitnud.

(8)

Sellest tulenevalt leiti ühiskriteeriumide alusel antud hinnangus, et Pakistan International Airlines’il tuleks lubada sooritada lende ühendusse ka järgmise 11 lennukiga: kolm lennukit Boeing 747-300 registritunnustega AP-BFU, AP-BGG ja AP-BFX; kaks lennukit Boeing 747-200 registritunnustega AP-BAK ja AP-BAT; kuus lennukit Airbus A-310 registritunnustega AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC ja AP-BEG.

(9)

Pakistani Islamivabariigi pädevad asutused on kokku leppinud, et enne tegutsemise taasalustamist tuleb iga asjaomase lennuki kohta esitada nii sihtliikmesriigi lennujaamale kui ka komisjonile enne lennutegevuse alustamist teostatud ohutusülevaatuse aruanne. Kõnealuse aruande põhjal võib asjaomane liikmesriik vajaduse korral kehtestada asjaomase õhusõiduki suhtes keelu vastavalt määruse (EÜ) nr 2111/2005 artiklile 6. Lennuki saabumisel tuleb SAFA programmi raames läbi viia kontroll seisuplatsil ja sellekohane aruanne saata viivitamata komisjonile, kes edastab selle teistele liikmesriikidele. Liikmesriigid kavatsevad tagada asjakohaste ohutusstandardite edasise tõhusa järgimise, kontrollides kõnealuse lennuettevõtja õhusõidukeid süstemaatiliselt seisuplatsil.

(10)

Kõnealuse lennuettevõtja ülejäänud lennukid ei vasta veel täielikult asjakohastele ohutusnõuetele ja need tuleb seepärast jätta B lisasse kuni oluliste puuduste kõrvaldamiseni. Enne lennuettevõtjale kehtestatud tegevuspiirangute täiendavat ülevaatamist tuleks organiseerida kohapealne järelkontroll, et kontrollida parandusmeetmete kava täielikku rakendamist ja käiku. Nii lennuettevõtja kui ka tema pädevad ametiasutused on kõnealuse kontrolliga nõustunud.

(11)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke Angolas sertifitseeritud lennuettevõtjal TAAG Angola Airlines. Need puudujäägid on Prantsusmaa kindlaks teinud SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine viitab süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele. (5)

(12)

Hoolimata lennuettevõtja ja tema pädevatele asutuste antud tagatistest ei suutnud TAAG Angola Airlines vastuseks Prantsusmaa nõudmistele ohutuspuudujääke kõrvaldada, nagu näitasid püsivad ohutuspuudujäägid. Samuti ei ole Angola pädevad ametiasutused suutnud piisavalt rakendada asjakohaseid ohutusstandardeid, hoolimata nende antud tagatistest.

(13)

Angola pädevad asutused ei suutnud jõustada ja rakendada asjaomaseid ohutusstandardeid, kui tõstatati selles riigis tegutseva ja seal sertifitseeritud lennuettevõtja TAAG tegevuse ohutuse küsimus.

(14)

Tunnustades küll pingutust, mida lennuettevõtja on teinud ohutusolukorra parandamiseks vajalike meetmete kindlakstegemiseks kui ka kindlameelsust koostööks, mida on näidanud nii lennuettevõtja kui ka Angola tsiviillennunduse pädevad ametiasutused, leiab komisjon, et lennuettevõtja ei ole täielikult rakendanud asjakohast parandusmeetmete kava tõsiste ohutuspuudujääkide kõrvaldamiseks.

(15)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja TAAG Angola Airlines ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele. Keeld peaks kehtima lennuettevõtja kõikide lendude suhtes ning ta tuleks seetõttu kanda A lisasse.

(16)

Madalmaad on esitanud komisjonile nõude viia ühenduse nimekiri vastavusse määruse EÜ nr 2111/2005 artikli 4 lõikega 2, pidades silmas tegevuskeelu kehtestamist lennuettevõtja Volare Aviation kõikidele õhusõidukitele.

(17)

Kontrollitud tõendite kohaselt on Ukrainas sertifitseeritud lennuettevõtjal Volare Aviation tõsiseid ohutuspuudujääke. Madalmaad tuvastasid kõnealused puudujäägid SAFA programmi raames seisuplatsil läbi viidud kontrollimiste käigus ning neid kinnitasid teistes riikides seisuplatsil läbiviidud kontrollimised. Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine viitab süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele. (6)

(18)

Vastuseks Madalmaade nõudmistele ei suutnud Volare Aviation tegeleda süstemaatiliselt ohutuspuudujääkidega, nagu näitas ebapiisav parandusmeetmete kava, mis esitati vastusena tuvastatud ohutuspuudujääkidele.

(19)

Ukraina pädevad asutused ei suutnud jõustada ja rakendada asjaomaseid ohutusstandardeid, kui tõstatati selles riigis tegutseva ja seal sertifitseeritud lennuettevõtja Volare Aviation tegevuse ohutuse küsimus.

(20)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et lennuettevõtja Volare Aviation ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele. Keeld peaks seetõttu kehtima lennuettevõtja kõikide lendude suhtes ning ta tuleks seetõttu kanda A lisasse.

(21)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke kõigil Indoneesias sertifitseeritud lennuettevõtjatel. Need puudujäägid tuvastas pärast mitut järjestikust õnnetust Indoneesia tsiviillennundusasutuse läbiviidud ohutusaudit, mille aruanne näitas, et ükski riigi lennuettevõtja ei vasta asjakohastele ohutusstandarditele.

(22)

USA Transpordiministeeriumi Föderaalne Lennundusamet (FAA) alandas oma IASA programmis Indoneesia ohutusjärku põhjusel, et Indoneesia ei vasta Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) kehtestatud ohutusstandarditele. Selline meede tähendab tegevuskeeldu kõigile Indoneesias sertifitseeritud lennuettevõtjatele. Seetõttu ei lubata Indoneesia lennuettevõtjatel alustada USAsse suunduvate lennuliinide teenindamist.

(23)

Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohutusjärelevalve üldise auditikava (USOAP) viimases aruandes, samuti selle järelaruandes viidati tõsistele puudujääkidele Indoneesia tsiviillennundusasutuste suutlikkuses täita oma kohustusi seoses ohutusjärelevalvega.

(24)

Indoneesia pädevad asutused ei suutnud rakendada ja jõustada asjakohaseid ohutusstandardeid. Samuti ei vastanud kõnealused ametiasutused adekvaatselt ja õigel ajal, kui komisjon avaldas muret Indoneesias välja antud lennunduslubade alusel tegutsevate lennuettevõtjate tegevuse ohutuse suhtes.

(25)

Seetõttu on ühiste kriteeriumide põhjal jõutud järeldusele, et kõikide Indoneesias sertifitseeritud lennuettevõtjate suhtes tuleb kohaldada tegevuskeeldu ja nad tuleb kanda A lisasse.

(26)

Kirgiisi Vabariigi ametiasutused on esitanud komisjonile teabe selle kohta, et nad on andnud lennuettevõtja sertifikaadi järgmistele lennuettevõtjatele: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia ja S Group Aviation. Kuna kõnealused uued lennuettevõtjad on sertifitseerinud Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, kes ei ole suutnud teostada piisavat ohutusjärelevalvet, tuleks need lisada A lisasse.

(27)

Kirgiisi Vabariigi ametiasutused on esitanud komisjonile tõendid selle kohta, et järgmiste lennuettevõtjate lennuettevõtja sertifikaat on tühistatud: British Gulf International Airlines FEZ ja Kyrgyz General Aviation. Kuna kõnealused Kirgiisi Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjad on seetõttu tegevuse lõpetanud, tuleks need A lisast kustutada.

(28)

Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohutusjärelevalve üldise auditikava (USOAP) viimane aruanne, samuti Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) raames hiljutise Albaanias läbiviidud kontrollkäigu tulemused ja Itaalia esitatud teave on viidanud tõsistele puudujääkidele Albaania tsiviillennundusasutuste suutlikkuses täita oma kohustusi seoses lennuohutuse järelevalvega.

(29)

Albaania tsiviillennundusasutuse kutsel külastas rühm Euroopa eksperte 4.–8. juunini 2007 teabe kogumise eesmärgil Albaaniat. Rühma aruandest nähtub, et vaatamata arvukatele pingutustele puuduvad Albaania lennundusasutustel ikka vahendid, seaduslik raamistik ja kogemused, mis on vajalikud lennuohutusjärelevalve kohustuste rahuldavaks täitmiseks.

(30)

Kahe Albaanias sertifitseeritud lennuettevõtja – Albanian Airlines ja Belle Air – suhtes näitab eespool nimetatud aruanne, et mõlemad lennuettevõtjad tegutsevad vastavalt asjakohastele ohutusstandarditele ja võtavad tõepoolest lisameetmeid, et tagada omapoolne ohutusjärelevalve, lähtudes riiklike tsiviillennundusasutuste avastatud puudujääkidest.

(31)

SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus ei avastatud tõsiseid ohutuspuudujääke kummagi Euroopa lennujaamadesse lendava lennuettevõtja puhul.

(32)

Albaania tsiviillennundusasutused on nõustunud esitama tervikliku parandusmeetmete kava, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõigile eespool märgitud aruannetes tuvastatud ohutuspuudujääkidele, eriti Euroopa eksperdirühma Albaaniasse 4.–8. juunini 2007 tehtud kontrollkäigu aruandes osutatud puudujääkidele.

(33)

Albaania valitsus on rõhutanud oma täielikku poliitilist tahet tsiviillennundusameti usaldusväärse ümberkorraldamise kava kasutuselevõtmiseks ning lubanud peatada lennuettevõtjasertifikaatide väljaandmise kuni kõnealuse kava rahuldava rakendamiseni.

(34)

Ühiste kriteeriumide alusel on jõutud järeldusele, et asjakohastele ohutusstandarditele vastavaid lennuettevõtjaid Albanian Airlines ja Belle Air ei tuleks lisada ühenduse nimekirja. Albaania pädevad asutused peaksid esitama komisjonile kogu vajaliku teabe parandusmeetmete kava koostamise ja selle rakendamise kohta ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kolme kuud. Lisaks sellele kavatsevad liikmesriigid tagada, et asjakohaste ohutusstandardite tõhusat järgimist kontrollitakse täiendavalt asjaomaste lennuettevõtjate süstemaatilise seisuplatsil kontrollimise teel.

(35)

Nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ) nr 235/2007 põhjendusega 35, tuleks tähelepanelikult kontrollida olukorda seoses viie Bulgaaria lennuettevõtjaga: Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air ja Vega Airlines. Seetõttu korraldas Bulgaaria tsiviillennundusamet komisjoni, Euroopa Lennundusohutusameti ja liikmesriikide ekspertide abiga kontrollkäigud nendesse lennuettevõtetesse, et määrata kindlaks sobivad meetmed seoses kõnealuste lennuettevõtjate suhtes alates 21. veebruarist 2007 kohaldatud tegevuspiirangutega.

(36)

27. maist 2. juunini toimunud külaskäigu tulemuste põhjal on jõutud järeldustele, et leidub kindlaid tõendeid lennuettevõtjate Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air ja Vega tõsistest ohutuspuudujääkidest. Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine viitab süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele.

(37)

Lisaks sellele avastati kontrollkäigul tõendeid, et ettevõttena juhib ja kontrollib lennuettevõtjat Air Scorpio nii administratiivselt, finantsiliselt kui ka tehniliselt lennuettevõtja Scorpion Air ja et Air Scorpio kaubandusliku transpordi lennukid kuulusid neid varem käitanud ja omanud lennuettevõtjale Scorpion Air Kontrollitud tõendite kohaselt on lennuettevõtjal Air Scorpio tõsiseid ohutuspuudujääke.

(38)

Komisjon on võtnud arvesse, et Bulgaaria pädevate asutuste otsusega on 21. juunil 2007 tühistatud lennuettevõtjate Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air ja Air Sofia lennuettevõtja sertifikaat, samuti on ajutiselt peatatud lennuettevõtja Air Scorpio lennuettevõtja sertifikaat. Kuna need lennuettevõtjad ei saa osutada mingeid lennuteenuseid, ei saa komisjon lubada nende edasist tegevust.

(39)

Komisjon on samuti võtnud arvesse Bulgaaria pädevate asutuste 21. juuni 2007. aasta otsuse muuta lennuettevõtja Heli Air Services lennuettevõtja sertifikaati, peatades kuni täiendava teatamiseni LET 410 tüüpi lennukite registritunnustega LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF ja LZ-LSB lennud Euroopa Ühendusse, Šveitsi, Norrasse ja Islandile. Kõnealuse lennuettevõtja LET 410 tüüpi lennukil registritunnusega LZ-CCP on lubatud sooritada lende ühenduses, kuna see on praegu ainuke lennuk, mis on varustatud vajalike kohustuslike ohutusseadmetega (EGPWS ja TCAS), ning seepärast võimeline tagama ohutu lennutegevuse ühenduse piirides. Komisjon peaks tähelepanelikult jälgima selle lennuettevõtja olukorda ja kontrollima tema parandusmeetmete kava rakendamist, kasutades selleks Euroopa Lennundusohutusameti ja liikmesriikide abi.

(40)

Seoses Bulgaaria pädevate asutuste tegevusega tunnustab komisjon edusamme, mida Bulgaaria asutused on teinud oma kohustuste täitmisel. Komisjon toetab Bulgaaria asutuste püüdlusi ohutusjärelevalve kohustuse täitmise jätkamisel. Komisjon jätkab kõnealuse protsessi jälgimist, kasutades selleks Euroopa Lennundusohutusameti ja liikmesriikide abi.

(41)

Nagu on ette nähtud komisjoni 20. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 919/2006 (7) põhjenduses 36, sooritas Euroopa eksperdirühm kontrollijärgse külastuse Mauritaaniasse ajavahemikus 18.–21. juunini 2007, et hinnata uute õigusaktide, nõuete ja menetluste rakendamise edukust. Rühma aruandest nähtub, et tsiviillennundusamet (ANAC) täidab oma kohustusi ja jätkab ka tehniliste eeskirjade ja vajalike menetluste arendamist, et tagada järelevalve tsiviillennunduse valdkonnas.

(42)

Lisaks on lennuettevõtja Air Mauritanie võtnud vajalikud meetmed ühenduse lennujaamades seisuplatsil läbiviidud kontrolli käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks ja parandanud oma menetlusi.

(43)

Ühiste kriteeriumide alusel jõuti järeldusele, et Mauritaania on võtnud vajalikud meetmed, et tagada järelevalve vastuvõetaval tasemel ning tagada Mauritaania lennuettevõtjate vastavus rahvusvahelistele ohutusstandarditele.

(44)

Kontrollitud tõendite kohaselt on tõsiseid ohutuspuudujääke Moldova Vabariigis sertifitseeritud lennuettevõtjatel Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream ja Tiramavia. Need puudujäägid on kindlaks teinud Belgia, Prantsusmaa, Madalmaad ja Hispaania SAFA programmi raames korraldatud ja seisuplatsil toimunud kontrollimise käigus. Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine viitab süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele. (8)

(45)

Moldova Vabariigi tsiviillennundusasutuse kutsel külastas rühm Euroopa eksperte 4.–8. septembrini 2007 teabe kogumise eesmärgil Moldova Vabariiki. Rühma aruandest nähtub, et Moldova Vabariigi tsiviillennundusasutused ei ole suutnud piisavalt rakendada ja jõustada Chicago konventsioonist tulenevatele kohustustele vastavaid asjakohaseid ohutusstandardeid seoses järgmiste lennuettevõtjatega: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti ja Tiramavia.

(46)

Lisaks sellele pole ühegi kaheksast külastatud lennuettevõtjast põhitegevuskohaks Moldova Vabariik, kuigi neil on Moldova Vabariigi välja antud lennuettevõtja sertifikaat. See on vastuolus Chicago konventsiooni 6. lisast tulenevate kohustustega.

(47)

Komisjon on võtnud arvesse, et Moldova Vabariigi ametiasutused on tühistanud eespool märgitud lennuettevõtjate lennuettevõtjasertifikaadid, mille tulemusena on nende tegevus seiskunud.

(48)

Lisaks sellele võtab komisjon arvesse, et Moldova Vabariigi ametiasutused on lubanud peatada lennuettevõtja sertifikaatide väljaandmise kuni parandusmeetmete kava rahuldava rakendamiseni ning pidada sel eesmärgil nõu komisjoniga.

(49)

Moldova Vabariigi tsiviillennundusasutus on lubanud esitada 2007. aasta septembri lõpuks ulatusliku parandusmeetmete kava, mille eesmärk on kõrvaldada kõik ohutuspuudujäägid, mis avastati Euroopa eksperdirühma teabekogumise eesmärgil Moldova Vabariiki tehtud külaskäigul 4.–8. juunini 2007.

(50)

Pidades silmas Moldova Vabariigi pädevate asutuste võetud erinevaid meetmeid ning oodates parandusmeetmete kava esitamist, arvab komisjon, et ülejäänud lennuettevõtjaid, kellel on Moldova Vabariigis välja antud lennuettevõtjasertifikaat (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero ja Nobil Air), ei tuleks lisada ühenduse nimekirja. Komisjon peaks jälgima kõnealuste lennuettevõtjate ohutusolukorda. Sel eesmärgil kavatsevad liikmesriigid tagada, et asjakohaste ohutusstandardite tõhusat järgimist kontrollitakse täiendavalt kõnealuste lennuettevõtjate lennukite süstemaatilise seisuplatsil kontrollimise teel.

(51)

Nagu on ette nähtud komisjoni määruse (EÜ) nr 235/2007 põhjendustega 36 ja 39, külastas komisjon, keda abistasid liikmesriikide eksperdid, ajavahemikus 15.–21. aprillini 2007 Venemaa Föderatsiooni eesmärgiga otsustada lennuettevõtja Rossyia (endine Pulkovo) suhtes parandusmeetmete rakendamise olukorda ning kontrollida teatavate muude Venemaa lennuettevõtjate ohutusolukorda, kelle suhtes Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused on oma otsusega kehtestanud tegevuspiirangud alates 12. veebruarist 2007, samuti kontrollida kõnealuste asutuste järelevalvekohustuste teostamist.

(52)

Külaskäigu tulemustest nähtub, et lennuettevõtja Rossyia on parandanud sisemisi ohutusjärelevalve menetlusi, samuti Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) ohutusstandardite rakendamist. Lennuettevõtja kvaliteedijuhtimine on väljatöötamisel. Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused esitasid 26. juunil 2007 lisateavet. Kuna kõiki parandusmeetmeid ei ole veel rakendatud, peaks lennuettevõtja siiski jääma Venemaa pädevate asutuste hoolika vaatluse alla, et jälgida parandusmeetmete kava edasist rakendamist.

(53)

Külaskäigu tulemustest nähtub, et need üheksa lennuettevõtjat, kelle suhtes Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste otsusega kohaldatakse tegevuspiirangut alates 12. veebruarist 2007, kinnitasid kõik, et alates pädevate asutuste poolt tegevuspiirangute ja lennueelsete lubade kehtestamisest kontrollitakse neid põhjalikult. Kõnealused meetmed tõid kõigil juhtudel kohe kaasa positiivse tagasiside. Külaskäigu tulemustest nähtub ka see, et praegu on veel liiga vara kinnitada, et positiivne areng on jätkusuutlik ja toob kaasa hästi toimivate sisemiste ohutussüsteemide rakendamise. Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused otsustasid 27. aprillil 2007 ning teavitasid komisjoni 2. mail 2007, et nad kaotavad piirangud järgmise kuue lennuettevõtja puhul: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz ja Aviacon Zitotrans. Lennuettevõtjate Centre Avia ja Russian Sky (Russkoe Nebo) suhtes jäävad sama otsusega kehtima tegevuspiirangud, lisaks sellele on lennueelse loa andmise süsteemi laiendatud ka lennuettevõtja UTAir regulaarlendudele.

(54)

Külaskäigu jooksul arutati ka teatavate muude Venemaa lennuettevõtjate küsimust, nagu Krasnoyarsky Airlines (9) ja Kuban Airlines, (10) mille kohta oli komisjonil süstemaatilistele ohutusalastele puudujääkidele osutavat teavet ja mille ohutusolukorrale olid pööranud tähelepanu ka Venemaa pädevad asutused. Kõnealuste asutuste 27. aprillil 2007 kehtestatud meetmetega nähakse ette, et nende lennuettevõtjate suhtes tõhustatakse lennueelseid kontrolle.

(55)

Külaskäigu tulemustest nähtub, et Venemaa pädevad asutused peavad oma tööd järelevalvekohustuste rakendamisel veelgi kiirendama, et viia Venemaa ohutuseeskirjad vastavusse ICAO standarditega ning et nad peaksid keskenduma kõnealuste standardite ja ICAO viimase ohutusauditi soovituste rakendamisele. Lisaks peaksid nad tõhustama oma koostööd Venemaa tootjatega, et tagada Venemaal konstrueeritud lennukite vastavus ICAO standarditele. See on vajalik ka lennukõlblikkuse standardite dubleerimise vältimiseks Vene Föderatsioonis, kus on üks standard lennuettevõtjatele ja lennukitele, mis lendavad ühendusse, ning teine (madalam) lennuettevõtjatele ja lennukitele, mis tegutsevad Vene Föderatsiooni või SRÜ piires. Lisaks sellele peavad pädevad asutused suurendama jõupingutusi seoses jätkuva lennukõlblikkusega ja tagama, et asjaomased ettevõtted hooldaksid korralikult lääneriikides ehitatud lennukeid, mida Venemaa lennuettevõtjad üha enam soetavad ja kasutavad.

(56)

Kõigi eespool nimetatud lennuettevõtjate suhtes seisuplatsil läbiviidud kontrollist nähtub, et mõned lennuettevõtjad nende hulgast, kelle suhtes kohaldati tegevuspiiranguid, ei ole ühendusele lennuteenuseid osutanud pärast komisjoni külaskäiku Venemaa Föderatsiooni.

(57)

Lennuettevõtjad Gazpromavia ja Atlant Soyuz, mille suhtes varem kohaldati tegevuspiiranguid, on osutanud lennuteenuseid ühenduses ja on läbi teinud kontrolli seisuplatsil. (11) Kõnealuste kontrollide tulemused viitavad tõsistele korduvatele puudustele samades valdkondades kui enne tegevuspiirangute kehtestamist, osutades süstemaatilistele ohutuspuudujääkidele, ning võivad avaldada olulist mõju lennutegevuse ohutusele.

(58)

Kontrolliti ka lennuettevõtjat UTAir. (12) Kõnealuse kontrollimise käigus tuvastatud leidude kordumine samades valdkondades kui enne tegevuspiirangute kehtestamist viitab sellele, et lennuettevõtja ei ole veel täielikult rakendanud veebruaris 2007 soovitatud parandusmeetmeid. Need tulemused koos kontrollitud tõenditega tõsistest ohutuspuudujääkidest lennuettevõtjatel Airlines 400, (13) Kavminvodyavia, (14) Ural Airlines, (15) Yakutia Airlines (16) edastati pädevatele asutustele 29. mail ja 5. juunil 2007.

(59)

Kõike eespool kirjeldatut silmas pidades ja ühiste kriteeriumide alusel palus komisjon lennuettevõtjatel Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines ja Yakutia Airlines esitada oma tähelepanekud vastavalt määruse (EÜ) nr 2111/2005 artiklile 7, ning käivitas konsultatsioonid Venemaa Föderatsiooni pädevate asutustega. Lennuettevõtjate esitatud ning komisjoni ja Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste tähelepanekute alusel tegi viimane 23. juunil 2007 otsuse (jõustus 25. juunil) kehtestada tegevuspiirangud kümne lennuettevõtja suhtes, kuni nad kõrvaldavad ohutuspuudujäägid ning saavad nii Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste kui ka komisjoni heakskiidu.

(60)

Venemaa Föderatsiooni pädevad asutused otsustasid vastavalt kehtestada tegevuskeelu ühenduse piirides tegutsemisele neljale järgmisele lennuettevõtjale: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Airlines 400 lennuettevõtja sertifikaat peatati.

(61)

Samuti otsustasid nad piirata teatavate lennuettevõtjate tegevust, lubades sooritada lende ühendusse ainult teatavatel õhusõidukitel. Krasnoyarsky Airlines lubatakse sooritada lende ainult lennukitega Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE ja Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines võib sooritada lende ainult lennukitega Airbus A 320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia võib sooritada lende ainult lennukitega Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz võib sooritada lende ainult lennukitega Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir võib sooritada lende ainult lennukitega ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, lennukitega Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 ja lennukitega Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (endine Pulkovo) ei või sooritada lende ühendusse lennukiga IL-62M (RA-86467).

(62)

Komisjon võtab arvesse Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste otsust, eelkõige asjaolu, et kõnealustes piirangutes võib teha muudatusi ainult siis, kui need on kooskõlastatud komisjoniga. Samuti võtab komisjon arvesse asjaolu, et kõiki Venemaa lennuettevõtjaid, kes tegutsevad rahvusvahelistel liinidel, sealhulgas ühendusse lendavatel, on teavitatud sellest, et kui õhusõiduki kontrollimisel seisuplatsil tuvastatakse märkimisväärseid (2. kategooria) või olulisi (3. kategooria) puudujääke ja kui neid ei kõrvaldata viivitamata, võivad Venemaa pädevad asutused kehtestada asjaosalistele tegevuspiirangud.

(63)

Komisjon arvab ülalmainitut silmas pidades, et Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste võetud meetmed on piisavad selleks, et lühikese aja jooksul teha kindlaks teatavate lennuettevõtjate tõsised ohutuspuudujäägid. Selleks et tagada piisavate parandusmeetmete olemasolu, mis tagaksid kõnealuste puudujääkide jätkusuutliku süsteemse lahenduse, kavatseb komisjon kontrollida eespool osutatud lennuettevõtjate ohutusseisundit enne Venemaa Föderatsiooni pädevate asutuste 23. juuni 2007. aasta otsusega kehtestatud piirangute muutmist. Seepärast kavatseb komisjon enne käesoleva määruse järgmist ajakohastamist külastada Venemaad, kasutades selleks liikmesriikide abi. Liikmesriigid peaksid tagama, et asjakohaste ohutusstandardite tõhusat järgimist kontrollitakse täiendavalt asjaomaste lennuettevõtjate kõikide lendude puhul toimuva süstemaatilise seisuplatsil kontrollimise teel.

(64)

Kuna väljakuulutatud tegevuse lõpetamise tõttu nimekirjast kustutatud lennuettevõtjad võivad uuesti tegevust alustada muu nime all või mõnes muus riigis, peaks komisjon aktiivselt jätkama kõnealuste üksustega seotud ülekannete ja liikumiste järelevalvet.

(65)

Hoolimata komisjoni nõudmistest ei ole seni komisjonile esitatud tõendeid selle kohta, et muud 5. märtsil 2007 ajakohastatud nimekirja lisatud lennuettevõtjad ja nende regulatiivse järelevalve eest vastutavad ametiasutused rakendaksid täielikult asjakohaseid parandusmeetmeid. Seetõttu on ühiste kriteeriumide alusel jõutud järeldusele, et kõnealuste lennuettevõtjate suhtes tuleks jätkuvalt kohaldada tegevuskeeldu.

(66)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

1.

A lisa asendatakse käesoleva määruse A lisaga.

2.

B lisa asendatakse käesoleva määruse B lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  ELT L 84, 23.3.2006, lk 14. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 235/2007 (ELT L 66, 6.3.2007, lk 3).

(3)  ELT L 84, 23.3.2005, lk 8.

(4)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Komisjoni 20. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 910/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 168, 21.6.2006, lk 16).

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 11. mail 2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 31. mail 2007 ja INAC/P-2007-12 1. juunil 2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 24. mail 2007, LBA/D-2007-308 19. juunil 2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.


A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSKEELDU KOGU NENDE TEGEVUSE OSAS (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number või tegevusloa number

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

AIR KORYO

Teadmata

KOR

Korea Rahvademokraatlik Vabariik

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudaan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Teadmata

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, välja arvatud Hewa Bora Airways, (2) sealhulgas

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokraatlik Vabariik

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongo Demokraatlik Vabariik

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokraatlik Vabariik

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministri luba (määrus 78/205)

LCG

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokraatlik Vabariik

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongo Demokraatlik Vabariik

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriaal-Guinea

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriaal-Guinea

GUINEA AIRWAYS

738

Puudub

Ekvatoriaal-Guinea

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused, sealhulgas

 

 

Indoneesia

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Teadmata

DHI

Indoneesia

LENNUTRANSPORDITEENUSED

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

GARUDA

Teadmata

GIA

Indoneesia

INDONESIA AIRASIA

Teadmata

AWQ

Indoneesia

KARTIKA AIRLINES

Teadmata

KAE

Indoneesia

LION MENTARI ARILINES

Teadmata

LNI

Indoneesia

MANDALA AIRLINES

Teadmata

MDL

Indoneesia

MANUNGGAL AIR SERVICE

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

MEGANTARA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Teadmata

MNA

Indoneesia

METRO BATAVIA

Teadmata

BTV

Indoneesia

PELITA AIR SERVICE

Teadmata

PAS

Indoneesia

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. AIRFAST INDONESIA

Teadmata

AFE

Indoneesia

PT. ASCO NUSA AIR

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. ASI PUDJIASTUTI

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. AVIASTAR MANDIRI

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. ATLAS DELTASATYA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. DABI AIR NUSANTARA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. DERAYA AIR TAXI

Teadmata

DRY

Indoneesia

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Teadmata

DIR

Indoneesia

PT. EASTINDO

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. GATARI AIR SERVICE

Teadmata

GHS

Indoneesia

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. HELIZONA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. KURA-KURA AVIATION

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Teadmata

IDA

Indoneesia

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. PELITA AIR SERVICE

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. PURA WISATA BARUNA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. SMAC

Teadmata

SMC

Indoneesia

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. TRAVIRA UTAMA

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Teadmata

RPH

Indoneesia

RIAU AIRLINES

Teadmata

RIU

Indoneesia

SRIWIJAYA AIR

Teadmata

SJY

Indoneesia

SURVEI UDARA PENAS

Teadmata

PNS

Indoneesia

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Teadmata

Teadmata

Indoneesia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Teadmata

XAR

Indoneesia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Teadmata

TMG

Indoneesia

TRIGANA AIR SERVICE

Teadmata

TGN

Indoneesia

WING ABADI AIRLINES

Teadmata

WON

Indoneesia

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kirgiisi Vabariigi ametiasutused, sealhulgas

 

Kirgiisi Vabariik

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgiisi Vabariik

AIR MANAS

17

MBB

Kirgiisi Vabariik

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgiisi Vabariik

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgiisi Vabariik

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgiisi Vabariik

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgiisi Vabariik

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgiisi Vabariik

DAMES

20

DAM

Kirgiisi Vabariik

EASTOK AVIA

15

Teadmata

Kirgiisi Vabariik

ESEN AIR

2

ESD

Kirgiisi Vabariik

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgiisi Vabariik

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgiisi Vabariik

INTAL AVIA

27

INL

Kirgiisi Vabariik

ITEK AIR

04

IKA

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgiisi Vabariik

KÕRGÕZSTAN

03

LYN

Kirgiisi Vabariik

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgiisi Vabariik

MAX AVIA

33

MAI

Kirgiisi Vabariik

OHS AVIA

09

OSH

Kirgiisi Vabariik

S GROUP AVIATION

6

Teadmata

Kirgiisi Vabariik

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgiisi Vabariik

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgiisi Vabariik

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgiisi Vabariik

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgiisi Vabariik

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgiisi Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused, sealhulgas

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Teadmata

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Teadmata

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Teadmata

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Teadmata

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Teadmata

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Teadmata

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Teadmata

Teadmata

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertifitseerinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Svaasimaa ametiasutused, sealhulgas

Svaasimaa

AERO AFRICA (PTY) LTD

Teadmata

RFC

Svaasimaa

JET AFRICA SWAZILAND

Teadmata

OSW

Svaasimaa

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Teadmata

RSN

Svaasimaa

SCAN AIR CHARTER, LTD

Teadmata

Teadmata

Svaasimaa

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Teadmata

SWX

Svaasimaa

SWAZILAND AIRLINK

Teadmata

SZL

Svaasimaa


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Hewa Bora Airways lubatakse Euroopa Ühenduse piires kasutada teatavaid B lisas osutatud õhusõidukeid.


B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE ÜHENDUSE PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

Rahvusvahelise tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) lennuettevõtja määramise number

Lennuettevõtja riik

Õhusõiduki liik

Registreerimisnumber ja kui see on kättesaadav, siis seerianumber

Õhusõiduki registreerinud riik

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoorid

Kõik õhusõidukid, v.a

LET 410 UVP

Kõik õhusõidukid, v.a

D6-CAM (851336)

Komoorid

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik õhusõidukid, v.a

B767-266 ER

Kõik õhusõidukid, v.a

9Q-CJD (seerianumber 23178)

Kongo Demokraatlik Vabariik

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistani Islamivabariik

Kõik õhusõidukid, v.a

kõik B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Kõik õhusõidukid, v.a

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistani Islamivabariik


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes tegevuskeeld ei kehti, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.

(2)  Lennuettevõtjal Hewa Bora Airways lubatakse Euroopa Ühenduse piires kasutada ainult teatavaid nimetatud õhusõidukeid.


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 788/2007,

4. juuli 2007,

millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient impordilitsentside taotlustele, mis on esitatud alates 25. juunist kuni 2. juulini 2007 määrusega (EÜ) nr 969/2006 maisile avatud ühenduse tariifikvoodi raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 969/2006 (3) alusel on iga-aastane imporditariifikvoot (järjekorranumber 09.4131) avatud 242 074 tonnile maisile.

(2)

Määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 2 lõikega 1 on kindlaks määratud 121 037 tonni suurune kogus alaperioodi 2 kohta ajavahemikuks 1. juulist kuni 31. detsembrini 2007.

(3)

Määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 4 lõike 3 kohasest teavitamisest tuleneb, et nimetatud määruse artikli 4 lõike 1 alusel alates 25. juunil kella 13.00 kuni 2. juuli 2007 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi) esitatud taotlused hõlmavad olemasolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Ühtlasi ei tuleks enam väljastada impordilitsentse määruse (EÜ) nr 969/2006 tähenduses jooksvaks kvoodi perioodiks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga määruses (EÜ) nr 969/2006 osutatud kvoodist tulenev maisi impordilitsentsi taotlus, mis on esitatud alates 25. juunil kella 13.00 kuni 2. juuli 2007 kella 13.00 (Brüsseli aja järgi), võimaldab välja anda litsentsi taotletavatele kogustele, mida eraldatakse 1,542232 % jaotuskoefitsienti alusel.

2.   Nende taotletud koguseid hõlmavate litsentside, mis on esitatud alates 2. juulist 2007 kell 13.00 (Brüsseli aja järgi), väljaandmine on jooksvaks kvoodi perioodiks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 44. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2022/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 70).


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 789/2007,

4. juuli 2007,

millega üheteistkümnendat korda muudetakse määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 1763/2004, millega kehtestatakse teatud eripiirangud, millega toetatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist, (1) eriti selle artikli 10 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisas on toodud nende isikute loetelu, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid külmutatakse nimetatud määruse alusel.

(2)

Komisjonil on volitus muuta kõnealust lisa, võttes arvesse nõukogu otsuseid, millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/694/ÜVJP edasiste meetmete kohta, millega toetatakse EJRK volituste tõhusat rakendamist. (2) Nõukogu 28. juuni 2007. aasta otsusega 2007/449/ÜVJP (3) rakendatakse kõnealust ühist seisukohta. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

välissuhete peadirektor

Eneko LANDÁBURU


(1)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 315, 14.10.2004, lk 52.

(3)  ELT L 169, 29.6.2007, lk 75.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1763/2004 I lisast jäetakse välja järgmised isikud:

1.

Tolimir, Zdravko. Sünniaeg: 27.11.1948.

2.

Djordjevic, Vlastimir. Sünniaeg: 1948. Sünnikoht: Vladicin Han, Serbia ja Montenegro. Kodakondsus: Serbia ja Montenegro.


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/29


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 790/2007,

4. juuli 2007,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku merikeele püük IIIa püügipiirkonnas ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiku 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on kehtestatud 2007. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2007. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu on vaja keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas nimetatud liikmesriigile 2007. aastaks eraldatud samas lisas osutatud kalavaru püügikvoot loetakse ammendunuks kõnealuses lisas kindlaks määratud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või selles liikmesriigis registreeritud laevade poolt on keelatud alates kõnealuses lisas kindlaks määratud kuupäevast. Kõnealuste laevade püütud sellist kalavaru on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11), parandatud ELT L 36, 8.2.2007, lk 6.

(3)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 444/2007 (ELT L 106, 24.4.2007, lk 22).


LISA

Nr

15

Liikmesriik

ROOTSI

Kalavaru

SOL/3A/BCD

Liik

Harilik merikeel (Solea solea)

Püügipiirkond

IIIa ning IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna EÜ veed

Kuupäev

11.6.2007


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/31


AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 1/2007

25. mai 2007,

mis käsitleb osa üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) pikaajalise arengu assigneeringute reservi suunamist üheksanda EAFi piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvate AKV riikide vahelise koostöö assigneeringute alla

(2007/460/EÜ)

AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (1) ja mis on läbivaadatud nimetatud AKV-EÜ koostöölepingut muutva lepinguga, (2) millele on alla kirjutatud 25. juunil 2005 Luxembourgis, eriti selle I lisa punkti 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV-EÜ koostöölepingu IV lisa artiklite 5 ja 11 kohaselt läbiviidud üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) lõppläbivaatuse tulemusena tuleks vahendite jaotust muuta, pidades silmas hetkevajadusi ja tulemusi.

(2)

Vahendid, mis on ette nähtud piirkondlikule koostööle ja integratsioonile antava abi rahastamiseks, ning prognoosi kohaselt kulukohustustest vabastatavad vahendid, mis paigutatakse kõnealusesse reservi ümber 2007. aasta lõpuks, on ebapiisavad selleks, et katta uusi vajadusi AKV riikide vahelise tegevuse mõju suurendamiseks.

(3)

Lisavahendeid tuleks eraldada selleks, et luua FLEXi jaoks aastateks 2006 ja 2007 ettenähtud AKV riikide vahelise koostöö rahastamismehhanism (vastavalt kohaldamisaastad 2005 ja 2006), tagades sel viisil minimaalse abi neile riikidele, kes kannatavad eksporditulu ebakindlusest tuleneva kahjuliku mõju all, olenemata sellest, milline on nende riikide B-assigneeringute alla kuuluvate kulukohustustega sidumata saldode tase.

(4)

Riikide B-assigneeringute alla kuuluvad kulukohustustega sidumata saldod ei pruugi katta eeldatavaid vajadusi ja tuleks käesoleva otsuse vastuvõtmise päeval paigutada ümber AKV riikide vahelise koostöö reservi, et luua viis uut piirkondlike B-assigneeringute paketti, millest rahastatakse edaspidist humanitaar- ja hädaabi igas kõnealuses piirkonnas, tuginedes piirkondlikule solidaarsusele, ning AKV-EÜ koostöölepingu artikli 72 lõike 3 punktidele a ja b vastav AKV riikide vahelise koostöö hädaabi reserv, mida kasutatakse erakorralistel asjaoludel, kui kõnealust abi ei saa rahastada ühenduse eelarvest.

(5)

Ida- ja Lõuna-Aafrika ja India ookeani piirkonna jaoks ettenähtud piirkondlike B assigneeringute summa on netosumma, mis saadakse pärast 20 miljoni euro mahaarvamist, millega kompenseeritakse pikaajalise arengu reservist rahastatavate Sudaani B-assigneeringute erakorralist suurendamist; Vaikse ookeani piirkonna jaoks piirkondlikke B-assigneeringuid ette ei nähta, sest B-assigneeringute saldosid on juba suures osas kasutatud piirkondliku loodusõnnetuste tagajärgede leevendamise programmi jaoks.

(6)

Lisavahendeid tuleks eraldada Aafrika rahutagamisvahendi vahendite täiendamiseks 2007. aasta jooksul.

(7)

Lisavahendeid tuleks eraldada selleks, et rahastada osa AKV sekretariaadi 2008. aasta jooksvatest kuludest, mis kantakse enne kümnenda EAFi jõustumist.

(8)

Lisavahendeid tuleks eraldada selleks, et tugevdada AKV riikide vahelise tehnilise koostöö rahastut, mida peaasjalikult kasutatakse tehnilise abi vajaduste katmiseks, eelkõige projektide ettevalmistamiseks.

(9)

Täiendav osamakse on vaja teha ülemaailmsesse HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondi (GFATM).

(10)

AKV-EÜ nõukogu 2. juuni 2006. aasta istungil tunnistati vajadust eraldada lisavahendeid Kariibi mere piirkonna teabe- ja õppevõrgustikule (Caribbean Knowledge and Learning Network) suutlikkuse suurendamiseks ja institutsioonidele ettenähtud toetuseks.

(11)

Luua tuleb väike varureserv, millest oleks võimalik katta uusi ja ettenägematuid AKV riikide vahelise koostöö vajadusi ajavahemikus kuni 31. detsembrini 2007 – sealhulgas võimalike loodusõnnetuse järgsete taastamistegevustega seotud vajadusi Vaikse ookeani piirkonnas, mida võidakse kulukohustustega siduda enne 2007. aasta lõppu ning mida pole võimalik katta ettenägematuteks vajadusteks ettenähtud piirkondlike B-assigneeringute arvelt – ning samuti üleminekuga seotud võimalikke lisavajadusi aastal 2008.

(12)

Üheksanda EAFi vahendeid, sealhulgas prognoosi kohaselt kulukohustustest vabastatavaid vahendeid, ei saa pärast 31. detsembrit 2007 enam kulukohustustega siduda ning seetõttu tuleb luua mehhanism olemasolevate saldode tõhusal ja tulemuslikul viisil kulukohustustega sidumiseks enne nimetatud kuupäeva, et toetada AKV-EÜ koostöölepingu üldisi eesmärke,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluva AKV riikide vahelise koostöö reservi täiendamine

1.   Kõik pikaajalise arengu reservis 31. märtsil 2007 kättesaadavad vahendid, mida on korrigeeritud perioodi lõpus vastuvõetud otsuste tulemuste arvesse võtmiseks ja mida ei olnud raamatupidamisarvestuses kõnealuse kuupäeva seisuga veel töödeldud, välja arvatud vahendid, millega toetatakse ettevõtluse arenduskeskuse ja põllumajandus- ja maaelukoostöö tehnilise keskuse 2008. aasta eelarvet (32 miljonit eurot), vahendid, mis on ette nähtud kõrge riskitasemega programmide jaoks riikides, kes on alla kirjutanud riigistrateegia dokumendile (1. märtsi 2007. aasta seisuga 72,4 miljonit eurot), vahendid, mis on ette nähtud poliitiliste prioriteetide jaoks riikides, kes ei ole riigistrateegia dokumendile alla kirjutanud (1. märtsi 2007. aasta seisuga 30,2 miljonit eurot), ja vahendid, mis on ette nähtud Somaalia abistamise eriprogrammi jaoks (36,1 miljonit eurot), paigutatakse ümber piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvasse AKV riikide vahelise koostöö reservi.

2.   Kõik lõikes 1 osutatud, 31. oktoobriks 2007 veel kulukohustustega sidumata vahendid, mis on reservis ette nähtud selleks, et toetada ettevõtluse arenduskeskuse ja põllumajandus- ja maaelukoostöö tehnilise keskuse 2008. aasta eelarvet, rahastada kõrge riskitasemega programme riikides, kes on riigistrateegia dokumendile alla kirjutanud, ja poliitilisi prioriteete riikides, kes ei ole riigistrateegia dokumendile alla kirjutanud, paigutatakse ümber piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvasse AKV riikide vahelise koostöö reservi.

3.   Kõik üheksanda EAFi ja varasemate EAFide alla kuuluvad vahendid, mille kulukohustustest vabastamine on komisjoni raamatupidamissüsteemis algatatud 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2007 ja mis lisanduvad pikaajalise arengu reservi, paigutatakse ümber piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvasse AKV riikide vahelise koostöö reservi.

4.   Kõik riiklike sihtprogrammide kasutamata vahendid, mis muutuvad pikaajalise arengu reservis kättesaadavaks 1. augustist kuni 31. detsembrini 2007, paigutatakse ümber piirkondliku koostöö ja integratsiooni assigneeringute alla kuuluvasse AKV riikide vahelise koostöö reservi.

Artikkel 2

AKV riikide vahelise koostöö vahendite assigneeringud

1.   AKV riikide vahelise koostöö reservis kättesaadavaid vahendeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

a)

selleks et luua:

i)

üks kõikidele AKV riikidele avatud, AKV-EÜ koostöölepingu artikli 72 lõike 3 punktidele a ja b vastav AKV riikide vahelise koostöö hädaabi reserv, mida kasutatakse erakorralistel asjaoludel, kui kõnealust abi ei saa rahastada ühenduse eelarvest; kõnealuste assigneeringute summa on 26 741 326 eurot ja need saadakse, võttes 15 % saldode summadest, mis on jäänud asjaomaste, punktis ii nimetatud piirkondade riikide B-assigneeringute all kulukohustustega sidumata, selle kuupäeva seisuga, mil jõustusid perioodi lõpu ümberjaotamise otsused;

ii)

viis piirkondlikku B-assigneeringute paketti, mille summad on järgmised: 17 511 615 eurot Lõuna-Aafrika piirkonna jaoks, 48 920 391 eurot Ida- ja Lõuna-Aafrika ja India ookeani piirkonna jaoks, 31 945 340 eurot Lääne-Aafrika piirkonna jaoks, 16 139 355 eurot Kesk-Aafrika piirkonna jaoks ja 35 422 478 eurot Kariibi mere piirkonna jaoks; kõnealused summad põhinevad 85 % saldode summadest, mis on jäänud asjaomaste piirkondade riikide B-assigneeringute all kulukohustustega sidumata, selle kuupäeva seisuga, mil jõustusid perioodi lõpu ümberjaotamise otsused;

piirkondlikke B-assigneeringuid kasutatakse osamakseteks rahvusvaheliselt kokkulepitud võlakergendusalgatuste jaoks, mis on sätestatud AKV-EÜ koostöölepingu IV lisa artikli 3 lõike 2 punktis b, ning humanitaar- ja hädaabi jaoks vastavalt AKV-EÜ koostöölepingu artiklitele 72 ja 73, erakorralistel asjaoludel, kui kõnealust abi ei saa rahastada ühenduse eelarvest, ja tuginedes piirkondlikule solidaarsusele;

b)

selleks et luua AKV riikide vahelise koostöö FLEX-programm, mille summa on 2006. aastal (kohaldamisaastal 2005) 50 miljonit eurot, et tagada minimaalne abi neile riikidele, kes kannatavad eksporditulu ebakindlusest tuleneva kahjuliku mõju all, olenemata sellest, milline on nende riikide B-assigneeringute alla kuuluvate kulukohustustega sidumata saldode tase enne lõppläbivaatuse kohaste ümberjaotamise otsuste jõustumist;

c)

Aafrika rahutagamisvahendi vahendite täiendamiseks kuni 100 miljoni euro suuruse summa võrra täiendava EAFi osamaksena, et täita tühimik, mis jääb rahastamisse enne kümnenda EAFi jõustumist; kõnealuseid vahendeid kasutatakse erinevateks rahutagamise, koolitus- ja suutlikkuse suurendamise meetmeteks, millest 45 miljonit eurot saadakse olemasolevatest AKV riikide vahelise koostöö vahenditest enne artikli 1 kohast vahendite täiendamist ja 35 miljonit eurot pärast kõnealust täiendamist ning lisaks kuni 20 miljoni euro suurune summa, mis võidakse saada punktides h ja i nimetatud varureservide kulukohustustega sidumata vahenditest või artikli 1 lõigete 3 ja 4 kohaselt AKV riikide vahelise koostöö reservi ümberpaigutatud kulukohustustest vabastatud, esialgseid hinnanguid ületavatest vahenditest;

d)

AKV sekretariaadile antava institutsioonidele ettenähtud toetuse täiendamiseks, et katta periood enne kümnenda EAFi jõustumist, 5,5 miljoni euroga, et aidata kanda AKV sekretariaadi 2008. aasta jooksvaid kulusid;

e)

täiendavad 2,5 miljonit eurot AKV riikide vahelise tehnilise koostöö rahastu jaoks;

f)

4 miljonit eurot kiireloomuliseks ülekandeks veiste katku likvideerimise programmi jaoks Aafrikas (PACE);

g)

täiendavad 5 miljonit eurot Kariibi mere piirkonna teabe- ja õppevõrgustiku sihtfondi suutlikkuse suurendamiseks ja institutsioonidele ettenähtud toetuseks;

h)

selleks et luua 10 miljoni euro suurune piirkondlik varureserv, millega täiendada Lõuna-Aafrika piirkonna piirkondlikku sihtprogrammi juhuks, kui Milange–Mocuba tee ehituse programmile (Mosambiik) on võimalik anda hinnang ja kui see läbib EAFi komitee haldusmenetluse enne 1. augustit 2007; kui kõnealust programmi ei saa õigeaegselt hinnata, paigutatakse varureservi vahendid ümber AKV riikide vahelise koostöö reservi;

i)

selleks et luua 15 miljoni euro suurune AKV riikide vahelise koostöö varureserv uute ja ettenägematute vajaduste katteks, mida ei saa rahastada piirkondlikest B-assigneeringutest – sealhulgas loodusõnnetuse järgsed taastamisprogrammid Vaikse ookeani piirkonnas ning üleminekuga seotud võimalikud prioriteetsed lisavajadused aastal 2008;

j)

selleks et luua AKV riikide vahelise koostöö FLEX-programm, mille summaks on 2007. aastaks (kohaldamisaastaks 2006) esialgselt ette nähtud 35 miljonit eurot, et tagada minimaalne abi neile riikidele, kes kannatavad eksporditulu ebakindlusest tuleneva kahjuliku mõju all, pärast lõike 1 punktis a osutatud humanitaar- ja hädaabi jaoks ettenähtud B-assigneeringute piirkondlikuks muutmist; kõnealust programmi võib täiendada kuni 15 miljoni euro võrra punktides h ja i nimetatud varureservide kulukohustustega sidumata vahenditega või artikli 1 lõigete 3 ja 4 kohaselt AKV riikide vahelise koostöö reservi ümberpaigutatud kulukohustustest vabastatud, esialgseid hinnanguid ületavate vahenditega ning vahenditega, mis ületavad vajadust täiendada Aafrika rahutagamisvahendi vahendeid 20 miljoni euro võrra vastavalt punktile c;

k)

ülemaailmsele HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja malaaria vastu võitlemise fondile (GFATM) antava toetuse täiendamiseks 38 miljoni euro võrra.

2.   Kui AKV riikide vahelise koostöö reservi lisatud summad on kõigi kindlaksmääratud vajaduste täitmiseks ebapiisavad, vähendatakse lõike 1 punktis j nimetatud programmi vahendeid sellele vastavalt. Kui vahendite puudujääk ületab punktis j nimetatud summa, vähendatakse sellele vastavalt lõike 1 punktis i nimetatud varureservi. Veelgi suurema vahendite puudujäägi korral vähendatakse lõike 1 punktis c nimetatud summat.

3.   Kui AKV riikide vahelise koostöö reservi lisatud summad ületavad esialgseid hinnanguid või kui lõike 1 punktide c, d, e, g ja/või i kohaseid sihtotstarbelisi vahendeid kasutatakse kavandatust vähem, kasutatakse taaskasutatavaks muutunud lisavahendeid, mis ületavad lõike 1 punktides c ja j nimetatud programmide jaoks ettenähtud ülempiiri, CKLNi sihtfondi vahendite täiendamiseks võimaluse korral kuni 5 miljoni euro suuruse lisasumma võrra, ning kui pärast seda peaks veel vahendeid üle jääma, ELi-AKV infrastruktuuri sihtfondi vahendite täiendamiseks kümnenda EAFi raames ettenähtud assigneeringute ettemaksena.

Artikkel 3

Toetuse taotlemine

Kooskõlas AKV-EÜ koostöölepingu IV lisa artikli 13 lõikega 2 kutsub AKV-EÜ ministrite nõukogu komisjoni üles rahastama artiklis 2 sätestatud meetmeid.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. mai 2007

AKV-EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 27. Lepingut kohaldatakse ajutiselt vastavalt otsusele nr 5/2005 (ELT L 287, 28.10.2005, lk 1).


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/35


AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 2/2007,

25. mai 2007,

komisjoni hallatava täiendava kahepoolse rahalise toetuse lubamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi eesmärkide toetamiseks

(2007/461/EÜ)

AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (1) ning mis vaadati läbi nimetatud AKV-EÜ partnerluslepingut muutva lepinguga, (2) mis allkirjastati Luxembourgis 25. juunil 2005, ja eriti selle I lisa punkti 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV-EÜ ministrite nõukogu 11. detsembri 2003. aasta otsusega nr 3/2003 üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ettenähtud vahendite kasutamise kohta Aafrika rahutagamisvahendi loomiseks (3) sätestati vajalik rahaline toetus Aafrika rahutagamisvahendi loomiseks.

(2)

5. märtsil 2007. aastal toimunud üldasjade ja välissuhete nõukogu tunnistas, et Sudaanis Darfuri piirkonnas tegutseva Aafrika Liidu rahukaitsemissiooni (AMIS) rahastamisvajadustega tuleb tegeleda koheselt.

(3)

AKV-sisese koostöö vahendeid, mis on nähtud ette Aafrika rahutagamisvahendi täiendamiseks kuni kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) jõustumiseni, ei hinnata piisavateks, et AMISit kõnealuse kuupäevani käigus hoida. ELi liikmesriigid väljendasid seetõttu valmisolekut eraldada täiendavat kahepoolset rahalist toetust. Kõnealune täiendav rahaline toetus tuleks koondada Aafrika rahutagamisvahendi alla ning seda peaks haldama komisjon, et paremini koordineerida vahendite kasutamist ja parandada nende järelevalvet kuni kümnenda EAFi jõustumiseni.

(4)

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 30. mai 2005. aasta otsusega 2005/446/EÜ, millega kehtestatakse tähtaeg üheksanda Euroopa Arengufondi (EAF) vahendite sidumiseks, (4) sätestatakse, et üheksanda EAFi vahendeid ei saa siduda pärast 31. detsembrit 2007.

(5)

Seetõttu tuleb sätestada ELi liikmesriikide eraldatav ja komisjoni hallatav täiendav kahepoolne rahaline toetus Aafrika rahutagamisvahendi eesmärkide toetuseks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Vabatahtlik toetus

ELi liikmesriigid võivad kuni 30. septembrini 2007 anda komisjonile täiendavat vabatahtlikku toetust Aafrika rahutagamisvahendi eesmärkide toetamiseks finantsprotokolli alusel.

Komisjon vastutab kõnealuse toetuse haldamise eest Aafrika rahutagamisvahendi raames vastavalt üheksanda Euroopa Arengufondi menetlustele, välja arvatud vabastatud assigneeringute puhul, mis makstakse liikmesriikidele tagasi võrdeliselt nende makstud täiendava vabatahtliku toetusega.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. mai 2007

AKV-EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 27. Lepingut kohaldatakse ajutiselt vastavalt otsusele nr 5/2005 (ELT L 287, 28.10.2005, lk 1).

(3)  ELT L 345, 31.12.2003, lk 108.

(4)  ELT L 156, 18.6.2005, lk 19.


5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/36


AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 3/2007,

25. mai 2007,

millega muudetakse otsust nr 3/2001, mis käsitleb Somaaliale vahendite eraldamist kaheksandast ja üheksandast Euroopa Arengufondist

(2007/462/EÜ)

AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, (1) millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 ning mis vaadati läbi nimetatud AKV-EÜ partnerluslepingut muutva lepinguga, (2) mis allkirjastati Luxembourgis 25. juunil 2005, eriti selle artikli 93 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV-EÜ partnerluslepingu artikli 93 lõikega 6 võimaldatakse AKV-EÜ ministrite nõukogul anda eriabi nendele varasemate AKV-EÜ konventsioonide osalisteks olevatele AKV riikidele, kes ei ole tavapäraste valitsusasutuste puudumise tõttu AKV-EÜ partnerluslepingut allkirjastada või ratifitseerida saanud. See toetus võib hõlmata nii institutsioonide väljaarendamist kui ka majandus- ja sotsiaalarenguga seonduvat tegevust, mille puhul arvestatakse eelkõige kõige haavatavama elanikkonna vajadustega. Seda sätet kohaldatakse Somaalia suhtes.

(2)

20. detsembri 2001. aasta otsusega nr 3/2001 (3) eraldas AKV-EÜ ministrite nõukogu Somaaliale üheksandast Euroopa Arengufondist 149 miljoni euro suuruse summa finants- ja tehniliseks koostööks. Riikliku eelarvevahendite käsutaja ülesanne selle eraldise programmitööks ja rakendamiseks usaldati Euroopa Arengufondi juhtivale eelarvevahendite käsutajale.

(3)

AKV-EÜ partnerluslepingu IV lisa artikli 3 lõikega 5 antakse ühendusele võimalus suurendada riikidele antavaid eraldisi, et võtta arvesse erivajadusi või erakorralisi tulemusi.

(4)

Kõnealuse IV lisa artikli 5 lõike 2 kohaselt võib humanitaar- ja hädaabi käsitlevates sätetes nimetatud erandlikel asjaoludel partnerluslepingu läbi vaadata. Somaaliaga sõlmitud koostööprogrammi erakorralise läbivaatamise järelduste alusel on vaja eraldada üheksandast Euroopa Arengufondist täiendavaid rahalisi vahendeid, et tagada kuni kümnenda Euroopa Arengufondi jõustumiseni pidev toetus Somaalia elanikkonnale,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsusele nr 3/2001 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 3a

Erakorralise läbivaatamise järelduste alusel eraldatakse Somaaliale 36 144 798 euro suurune täiendav summa finants- ja tehniliseks koostööks üheksanda Euroopa Arengufondi pikaajaliseks arenguks ette nähtud vahendite reservist, millele on osutatud AKV-EÜ partnerluslepingu I lisas osutatud finantsprotokolli lõike 3 punktis a.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. mai 2007

AKV-EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 27. Lepingut kohaldatakse ajutiselt vastavalt otsusele nr 5/2005 (ELT L 287, 28.10.2005, lk 1).

(3)  EÜT L 56, 27.2.2002, lk 23.


Komisjon

5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/37


KOMISJONI OTSUS,

4. juuli 2007,

millega muudetakse otsust 2005/942/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 3173 all)

(2007/463/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1999. aasta direktiivi 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2005/942/EÜ (2) lubatakse liikmesriikidel vastavalt nõukogu direktiivile 1999/105/EÜ teha otsuseid kolmandates riikides toodetud metsapaljundusmaterjalile antavate tagatiste kohta.

(2)

Praeguse korra kohaldamisala tuleks laiendada tingimusel, et vajalikud tagatised on antud.

(3)

On asjakohane lisada loetellu Uus-Meremaa lubatud kolmanda riigina liigi Pinus radiata kategooria „identifitseeritava lähtekohaga” metsapaljundusmaterjali osas ja lisada loetellu kõnealune liik Ameerika Ühendriikide puhul. Seepärast tuleks otsust 2005/942/EÜ vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2005/942/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. juuli 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 11, 15.1.2000, lk 17.

(2)  ELT L 342, 24.12.2005, lk 92. Otsust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1792/2006 (ELT L 362, 20.12.2006, lk 1).


LISA

Otsuse 2005/942/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Horvaatiat ja Norrat käsitlevate kannete vahele lisatakse tabelisse järgnev:

„Päritoluriik

Liik

Kategooria

Algmaterjali tüüp

Uus-Meremaa

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St”

2.

Ameerika Ühendriike käsitlev tabeli kanne asendatakse järgnevaga:

„Päritoluriik

Liik

Kategooria

Algmaterjali tüüp

Ameerika Ühendriigid (Washington, Oregon, California)

Abies grandis Lindl.

SI, Q, T

SS, St, SO, PF

Picea sitchensis Carr.

SI

SS, St

Pinus contorta Loud

SI

SS, St

Pinus radiata D. Don

SI

SS, St

Pseudotsuga menziesii Franco

SI, Q, T

SS, St, SO, PF”


Parandused

5.7.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/39


Komisjoni 28. juuni 2007. aasta määruse (EÜ) nr 743/2007 (millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 169, 29. juuni 2007 )

Leheküljel 32 lisa joonealuses märkuses NB all määratletud sihtkohad asendatakse järgmisega:

„S00

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro, Kosovo, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Püha Tool (Vatikani linn), Liechtenstein, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused, Helgoland, Gröönimaa, Fääri saared ning need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi valitsusel puudub tegelik kontroll”.