ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
23. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 709/2007, 22. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 710/2007, 22. juuni 2007, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 711/2007, 22. juuni 2007, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta juunis määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 712/2007, 22. juuni 2007, millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 713/2007, 21. juuni 2007, millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Skagerraki vetes

14

 

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 714/2007/EÜ, 20. juuni 2007, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

16

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/436/EÜ, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 7. juuni 2007, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta

17

 

 

Komisjon

 

 

2007/437/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. juuni 2007, haloksüfop-R’i nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2548 all)  ( 1 )

22

 

 

 

*

Teade lugejatele(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 709/2007,

22. juuni 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 22. juuni 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 710/2007,

22. juuni 2007,

millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1002/2006 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris (2) eriti selle artikli 36,

ning arvestades järgmist:

(1)

Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on 2006/2007. turustusaastaks kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1002/2006. (3) Neid hindu ja tollimakse an viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 638/2007. (4)

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt tuleks ülalmainitud hindu ja tollimakse muuta määruses (EÜ) nr 951/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 nimetatud toodete suhtes 2006/2007. turustusaastaks määrusega (EÜ) nr 1002/2006 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2011/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 1).

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2031/2006 (ELT L 414, 30.12.2006, lk 43).

(3)  ELT L 179, 1.7.2006, lk 36.

(4)  ELT L 148, 9.6.2007, lk 3.


LISA

Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 99 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 23. juunist 2007

(EUR)

CN-kood

Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg netomassi kohta

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 1) I lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(2)  Määruse (EÜ) nr 318/2006 I lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi suhtes.

(3)  1 % saharoosisisalduse kohta.


23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 711/2007,

22. juuni 2007,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2007. aasta juunis määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2777/75 linnulihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 4. juuni 2007. aasta määrust (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 616/2007 on avatud tariifikvoodid kodulinnulihasektori toodete importimiseks.

(2)

2007. aasta juunis alaperioodiks 1. juuli kuni 30. september 2007, 3. rühma puhul ajavahemikuks 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008 esitatud impordilitsentsitaotlused hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses impordilitsentse võib välja anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(3)

2007. aasta juunis esitatud impordilitsentsid alaperioodiks 1. juuli kuni 30. september 2007 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest väiksemat kogust. Seetõttu tuleks kindlaks määrata kogused, millele taotlusi ei esitatud, ning lisada need järgmiseks kvoodi alaperioodiks kindlaks määratud kogustele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel alaperioodiks 1. juuli kuni 30. september 2007, 3. rühma puhul alaperioodiks 1. juuli 2007 kuni 30. juuni 2008 esitatud impordilitsentsitaotlustele kehtestatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsient.

2.   Kogused, mille kohta ei ole esitatud impordilitsentsitaotlusi vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007 ja mis tuleb lisada alaperioodile 1. oktoober kuni 31. detsember 2007, on kindlaks määratud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 23. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 282, 1.11.1975, lk 77. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 679/2006 (ELT L 119, 4.5.2006, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  ELT L 142, 5.6.2007, lk 3.


LISA

Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.7.2007-30.9.2007 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

Taotlemata kogused, mis tuleb lisada alaperioodile 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Rühma nr

Jrk-nr

Perioodiks 1.7.2007-30.6.2008 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Taotlusi ei esitatud: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust saadetud.

(2)  Taotlusi ei esitatud: taotlused on saadaolevatest kogustest väiksemad.


23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 712/2007,

22. juuni 2007,

millega kuulutatakse välja alalised pakkumismenetlused liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 6 ja artikli 24 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuli 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 2131/93, milles sätestatakse sekkumisametite valduses oleva teravilja müümise kord ja tingimused, (2) on ette nähtud, et sekkumisameti valduses oleva teravilja müük peab toimuma pakkumismenetluse teel ning turuhäireid ennetava hinnaga.

(2)

Liikmesriikide käsutuses on maisi, pehme nisu, odra ja rukki sekkumisvarud. Turuvajaduste täitmiseks tuleks siseturul muuta kättesaadavaks liikmesriikide sekkumisametite valduses olevad teraviljavarud. Seetõttu tuleks liikmesriikide sekkumisametite valduses oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse turul välja kuulutada alalised pakkumismenetlused. Igaüht neist tuleb vaadelda eraldi pakkumismenetlusena.

(3)

Tuleks ette näha erandid määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud tingimustest nõutava tagatise taseme kohta. Sellega seoses tuleb kindlaks määrata piisavalt suur tagatis.

(4)

Selleks et võtta arvesse olukorda ühenduse turul, tuleks sätestada, et pakkumismenetlust juhib komisjon. Peale selle tuleks sätestada jaotamise koefitsient pakkumistele, milles pakutakse madalaimat müügihinda.

(5)

Süsteemi tõhusat haldamist silmas pidades tuleks komisjoni nõutavad andmed saata elektroonilisel kujul. Oluline on tagada pakkujate anonüümsus teatises, mille sekkumisamet komisjonile edastab.

(6)

Käesolevas määruses ette nähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

I lisas loetletud liikmesriikide sekkumisametid pakuvad alaliste pakkumismenetluste teel ühenduse siseturul müügiks nende valduses oleva teravilja. Kõnealuste pakkumismenetlustega hõlmatud eri liiki teravilja maksimaalsed kogused on esitatud I lisas.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud müük toimub vastavalt määruses (EMÜ) nr 2131/93 sätestatud tingimustele. Erandina nimetatud määruse artikli 13 lõike 4 teisest lõigust määratakse pakkumistagatiseks kümme eurot tonni kohta.

Artikkel 3

1.   Esimese osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 4. juulil 2007. aastal kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

Järgmiste osaliste pakkumismenetluste raames lõppeb pakkumiste esitamine igal kolmapäeval kell 13 (Brüsseli aja järgi), välja arvatud 1. augustil 2007, 15. augustil 2007, 22. augustil 2007, 5. septembril 2007, 19. septembril 2007, 3. oktoobril 2007, 17. oktoobril 2007, 31. oktoobril 2007, 14. novembril 2007, 28. novembril 2007, 12. detsembril 2007, 26. detsembril 2007, 2. jaanuaril 2008, 16. jaanuaril 2008, 23. jaanuaril 2008, 6. veebruaril 2008, 20. veebruaril 2008, 5. märtsil 2008, 19. märtsil 2008, 2. aprillil 2008, 16. aprillil 2008, 30. aprillil 2008, 14. mail 2008, 21. mail 2008, 4. juunil 2008 ning 18. juunil 2008, kuna nendel nädalatel pakkumismenetlusi läbi ei viida.

Viimase osalise pakkumismenetluse raames lõpeb pakkumiste esitamise tähtaeg 25. juunil 2008 kell 13.00 (Brüsseli aja järgi).

2.   Pakkumised tuleb saata asjaomastele sekkumisametitele, kelle kontaktandmed on esitatud I lisas.

Artikkel 4

Asjaomased sekkumisametid edastavad komisjonile saadud pakkumised hiljemalt neli tundi pärast artikli 3 lõikes 1 sätestatud pakkumiste esitamise tähtaja lõppu. Kui ühtegi pakkumist ei esitata, teavitab asjaomane liikmesriik sellest komisjoni sama ajavahemiku jooksul. Kui liikmesriik ei saada komisjonile ettenähtud tähtajaks ühtegi teatist, arvestab komisjon, et asjaomases liikmesriigis ei esitatud ühtegi taotlust.

Esimese lõiguga ette nähtud teatised edastatakse elektroonilisel kujul vastavalt II lisas esitatud vormile. Iga algatatud pakkumismenetluse puhul tuleb saata komisjonile eraldi vorm iga teraviljaliigi kohta. Pakkumise esitaja isik peab jääma saladuseks.

Artikkel 5

1.   Komisjon määrab määruse (EÜ) nr 1784/2003 artikli 25 lõikes 2 sätestatud korras kindlaks iga teravilja madalaima müügihinna või otsustab pakkumised tagasi lükata.

2.   Juhul kui madalaima müügihinna määramine vastavalt lõikele 1 tooks kaasa liikmesriigi maksimumkoguse ületamise, võib eespool nimetatud kindlaksmääramisega kaasneda pakutud koguste jaotuskoefitsiendi kindlaksmääramine madalaima hinna tasemel, nii et järgitakse selle liikmesriigi saadaolevat maksimumkogust.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 78. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1154/2005 (ELT L 187, 19.7.2005, lk 11).

(2)  EÜT L 191, 31.7.1993, lk 76. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 367/2007 (ELT L 91, 31.3.2007, lk 14).


I LISA

PAKKUMISMENETLUSTE LOETELU

Liikmesriik

Siseturul müümiseks eraldatud kogused

(tonnides)

Sekkumisamet

Nimi, aadress ja kontaktandmed

Pehme nisu

Oder

Mais

Rukis

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Märk „—” tähendab, et selle teravilja sekkumisvarusid selles liikmesriigis ei ole.


II LISA

Teatis komisjonile alalise pakkumismenetluse raames saadud pakkumistest sekkumisvarudes oleva teravilja edasimüümiseks ühenduse siseturul

Näidis (1)

Määruse (EÜ) nr 712/2007 artikkel 4

„TERAVILJA LIIK: CN-kood (2)

„LIIKMESRIIK (3)

1

2

3

 

Pakkuja number

Partii number

Kogus

(tonnides)

Pakkumishind

eurot/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

jne

 

 

 

Täpsustada pakutud kogused tervikuna (sealhulgas ühe ja sama partii kohta tehtud tagasilükatud pakkumised): … tonni.


(1)  Edastada põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile (D2).

(2)  1001 90 pehme nisu puhul, 1003 00 odra puhul, 1005 90 00 maisi puhul ja 1002 00 00 rukki puhul.

(3)  Märkida asjaomane liikmesriik.


23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/14


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 713/2007,

21. juuni 2007,

millega Rootsi lipu all sõitvatel laevadel keelatakse tursapüük Skagerraki vetes

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem, (2) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määruses (EÜ) nr 41/2007, millega määratakse 2007. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused, mida kohaldatakse ühenduse vetes ning ühenduse kalalaevade suhtes püügipiirangutega vetes, (3) on sätestatud 2007. aasta kvoodid.

(2)

Komisjonile esitatud teabe kohaselt on käesoleva määruse lisas osutatud kalavaru püük samas lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvate või kõnealuses liikmesriigis registreeritud laevade puhul ammendanud 2007. aastaks eraldatud kvoodi.

(3)

Seetõttu tuleb keelata kõnealuse kalavaru püük, pardal hoidmine, ümberlaadimine ja lossimine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kvoodi ammendumine

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigile 2007. aastaks samas lisas osutatud kalavaru püügiks eraldatud kvooti käsitatakse ammendatuna alates lisas sätestatud kuupäevast.

Artikkel 2

Keelud

Käesoleva määruse lisas osutatud liikmesriigi lipu all sõitvatel või selles liikmesriigis registreeritud laevadel on keelatud püüda samas lisas osutatud kalavaru alates lisas sätestatud kuupäevast. Kõnealuste laevade püütud sellist kalavaru on keelatud pardal hoida, ümber laadida ja lossida pärast kõnealust kuupäeva.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. juuni 2007

Komisjoni nimel

kalanduse ja merenduse peadirektor

Fokion FOTIADIS


(1)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(2)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11, parandatud väljaandes ELT L 36, 8.2.2007, lk 6).

(3)  ELT L 15, 20.1.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 643/2007 (ELT L 151, 13.6.2007, lk 1).


LISA

Nr

14

Liikmesriik

Rootsi

Kalavaru

COD/03AN.

Liik

Tursk (Gadus morhua)

Piirkond

Skagerrak

Kuupäev

1. juuni 2007


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ÜHISELT VASTU VÕETUD OTSUSED

23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/16


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS nr 714/2007/EÜ,

20. juuni 2007,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse parema õigusliku reguleerimise põhimõtetes rõhutatakse siseriiklike ja ühenduse õigusaktide lihtsustamise tähtsust kui ülimalt olulist elementi ettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks ja Lissaboni tegevuskava eesmärkide täitmiseks.

(2)

Direktiivis 68/89/EMÜ (3) sätestatud mõõtmis- ja liigitusmeetodid erinevad metsandussektoris ja metsatööstuses ettevõtjate vahelistes tehingutes praegu üldiselt kasutatavatest mõõtmis- ja liigitusmeetoditest ning need ei ole kohandatud turu vajadustega.

(3)

Direktiivis 68/89/EMÜ sätestatud mõõtmis- ja liigitusmeetodid ei ole enam siseturu seisukohast vajalikud.

(4)

Direktiiv 68/89/EMÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(5)

Direktiivi 68/89/EMÜ kehtetuks tunnistamise tõttu ei saa pärast 31. detsembrit 2008 kasutada turunduses tähistust „EMÜ liigitus”, samuti tuleb 31. detsembriks 2008 vastavalt kehtetuks tunnistada siseriiklikud rakendusmeetmed,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiiv 68/89/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 31. detsembrist 2008.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Strasbourg, 20. juuni 2007

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

G. GLOSER


(1)  14. märtsi 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 13. veebruari 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. mai 2007. aasta otsus.

(3)  EÜT L 32, 6.2.1968, lk 12.


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/17


NÕUKOGU OTSUS,

7. juuni 2007,

Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta

(2007/436/EÜ, Euratom)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 269,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 173,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse kontrollikoja arvamust, (2)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembril 2005 Brüsselis toimunud kohtumisel muu hulgas järeldusele, et omavahendite süsteem peaks põhinema üldisel õigluse põhimõttel. Kooskõlas 1984. aasta Fontainebleau Euroopa Ülemkogu asjakohaste järeldustega peaks see süsteem seega tagama, et ühegi liikmesriigi eelarvelised kohustused ei ole liiga suured võrreldes tema suhtelise jõukusega. Seepärast on asjakohane kehtestada sätted konkreetsete liikmesriikide jaoks.

(2)

Ühenduste omavahendite süsteem peab tagama ühenduste poliitikasuundade korrapäraseks arenguks vajalikud vahendid, võttes arvesse vajadust range eelarvedistsipliini järele.

(3)

Käesolevas otsuses tuleks mõiste „kogurahvatulu” määratleda aastase kogurahvatuluna turuhindades, nagu komisjon on selle arvutanud ühenduses kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (edaspidi „ESA 95”) kohaldamisel kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 2223/96. (4)

(4)

Pidades silmas eelarve ja omavahendite puhul toimunud üleminekut ESA 79-lt ESA 95-le ja juhindudes vajadusest hoida ühenduste käsutusse antavate finantsvahendite summa muutumatuna, arvutas komisjon omavahendite ülemmäära ja kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ülemmäära vastavalt nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuse 2000/597/EÜ, Euratom (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (5) artikli 3 lõigetele 1 ja 2 kõnealuses artiklis esitatud valemi põhjal sajandikkohalise täpsusega ümber. Komisjon teavitas uutest ülemmääradest nõukogu ja parlamenti 28. detsembril 2001. Omavahendite ülemmääraks määrati 1,24 % liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust turuhindades ja kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute puhul määrati ülemmääraks 1,31 % liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust. Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et kõnealused ülemmäärad peaksid jääma praegusele tasemele.

(5)

Ühenduste käsutusse antavate finantsvahendite summa muutumatuna hoidmiseks on otstarbekas kohandada kõnealuseid protsendina kogurahvatulust väljendatud ülemmäärasid ESA 95 muutmise korral, kui sellega kaasneb kogurahvatulu taseme oluline muutumine.

(6)

Pärast mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud kokkulepete rakendamist Euroopa Liidu õiguses ei ole põllumajandusmaksudel ja tollimaksudel enam sisulist vahet. Seetõttu on asjakohane nende eristamine ka Euroopa Liidu üldeelarves lõpetada.

(7)

Läbipaistvuse ja lihtsuse huvides jõudis Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et käibemaksupõhise omavahendi ühtseks sissenõudmismääraks kehtestatakse 0,30 %.

(8)

Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et ajavahemikul 2007–2013 kohaldatakse Austria, Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi suhtes vähendatud käibemaksu sissenõudmismäärasid ning et samal ajavahemikul vähendatakse Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevaid aastaseid brutomakseid.

(9)

Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrigeerimise kord säilib, nagu ka Saksamaa, Austria, Madalmaade ja Rootsi osa vähendamine korrigeerimise rahastamises. Pärast uute põhimõtete järkjärgulist kasutuselevõttu 2009.–2011. aastal osaleb Ühendkuningriik siiski täiel määral laienemisega seotud kulude rahastamises, välja arvatud põllumajanduse otsetoetused ja turuga seotud kulud ning Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust tulenevad maaelu arendamise kulud. Seepärast kohandatakse Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrigeerimise arvutamist, jättes järk-järgult välja pärast 30. aprilli 2004 ELiga ühinenud liikmesriikidele eraldatud kulud, välja arvatud eespool nimetatud põllumajanduse ja maaelu arendamise kulud. Eraldatud kulude vähendamisest tulenev Ühendkuningriigi täiendav sissemakse ei ületa ajavahemikul 2007–2013 10,5 miljardit eurot 2004. aasta hindades. Kui enne 2013. aastat toimub uus laienemine, välja arvatud Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine, kohandatakse summat vastavalt.

(10)

Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et otsuse 2000/597/EÜ, Euratom artikli 4 teise lõigu punkti f nende sätete kohaldamine, mis seonduvad ühinevate riikide iga-aastaste ühinemiseelsete kulude väljaarvamisega Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrigeerimise arvutamisest, lõpetatakse 2013. aastal lõpus.

(11)

Seetõttu kutsus Euroopa Ülemkogu 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel komisjoni üles viima läbi kõiki ELi kulutusi (sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat) ja vahendeid (sealhulgas Ühendkuningriigi tagasimakset) hõlmava täieliku ja laiaulatusliku läbivaatamise ning esitama selle kohta 2008.–2009. aastal aruande.

(12)

Tuleks ette näha sätted, mis reguleeriksid üleminekut otsusega 2000/597/EÜ, Euratom kehtestatud süsteemilt käesoleva otsusega kehtestatavale süsteemile.

(13)

Euroopa Ülemkogu jõudis 15. ja 16. detsembri 2005. aasta kohtumisel järeldusele, et käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007,

ON MÄÄRANUD KINDLAKS KÄESOLEVAD SÄTTED JA SOOVITAB LIIKMESRIIKIDEL NEED VASTU VÕTTA:

Artikkel 1

Ühendustele eraldatakse omavahendeid järgmistes artiklites sätestatud eeskirjade kohaselt, et tagada Euroopa Liidu üldeelarve rahastamine kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi „EÜ asutamislepingu”) artikliga 269 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (edaspidi „Euratomi asutamisleping”) artikliga 173.

Olenemata muudest tuludest rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvet täies mahus ühenduste omavahenditest.

Artikkel 2

1.   Järgmisi tulusid käsitatakse Euroopa Liidu üldeelarvesse kavandatud omavahenditena:

a)

impordimaksud, lisatasud, täiendavad summad või hüvitissummad, lisasummad või lisaelemendid, ühise tollitariifistiku maksumäärad ja muud tollimaksud, mille ühenduse institutsioonid on kehtestanud või kehtestavad kolmandate riikidega kauplemise suhtes, endise Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodete suhtes kohaldatavad tollimaksud ning osamaksud ja muud suhkruturu ühise korralduse raames sätestatud tollimaksud;

b)

ilma et see piiraks lõike 4 teise lõigu kohaldamist, ühtse määra kohaldamine kõigi liikmesriikide ühtlustatud käibemaksu arvestusbaaside suhtes, mis määratakse kindlaks kooskõlas ühenduse eeskirjadega. Sel eesmärgil arvesse võetav arvestusbaas ei ületa ühegi liikmesriigi puhul 50 % kogurahvatulust vastavalt lõikele 7;

c)

ilma et see piiraks lõike 5 teise lõigu kohaldamist, kõigi liikmesriikide summaarse kogurahvatulu suhtes ühtse määra kohaldamine, mis määratakse kindlaks eelarvemenetluse kohaselt kõiki muid tulusid arvesse võttes.

2.   Euroopa Liidu üldeelarvesse kavandatud omavahenditena käsitatakse ka tulusid, mis on saadud võimalikest uutest maksudest, mis on kehtestatud ühise poliitika raames vastavalt EÜ asutamislepingule või Euratomi asutamislepingule, tingimusel et on järgitud EÜ asutamislepingu artiklis 269 või Euratomi asutamislepingu artiklis 173 sätestatud korda.

3.   Liikmesriigid jätavad sissenõudmiskuluna endale 25 % lõike 1 punktis a nimetatud summadest.

4.   Lõike 1 punktis b nimetatud ühtseks määraks kehtestatakse 0,30 %.

Üksnes ajavahemikul 2007–2013 kehtestatakse käibemaksupõhise omavahendi sissenõudmismääraks Austria jaoks 0,225 %, Saksamaa jaoks 0,15 % ning Madalmaade ja Rootsi jaoks 0,10 %.

5.   Lõike 1 punktis c osutatud ühtset määra kohaldatakse iga liikmesriigi kogurahvatulu suhtes.

Üksnes ajavahemikul 2007–2013 vähendatakse Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevaid aastaseid brutomakseid vastavalt 605 miljoni euro ja 150 miljoni euro võrra, väljendatuna 2004. aasta hindades. Kõnealused summad kohandatakse jooksevhindadega, kohaldades viimast kättesaadavat, eurodes väljendatud ELi SKP deflaatorit, mille komisjon on kindlaks määranud ja mis on kättesaadav pärast esialgse eelarveprojekti koostamist. Kõnealune brutomaksete vähendamine tehakse pärast käesoleva otsuse artiklites 4 ja 5 osutatud Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrigeerimise ja selle rahastamise arvutamist ning need ei avalda sellele mingit mõju.

6.   Kui eelarveaasta alguseks ei ole eelarvet vastu võetud, kohaldatakse kuni uute määrade jõustumiseni kehtivaid käibemaksu ja kogurahvatulu sissenõudmismäärasid.

7.   Käesolevas otsuses on kogurahvatulu kõnealuse aasta kogurahvatulu turuhindades, nagu komisjon on selle arvutanud ESA 95 kohaldamisel kooskõlas määrusega (EÜ) nr 2223/96.

Kui ESA 95 muutmisega peaks kaasnema komisjoni kindlaks määratud kogurahvatulu taseme märkimisväärne muutumine, otsustab nõukogu ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, millal neid muudatusi kohaldatakse käesoleva otsuse rakendamisel.

Artikkel 3

1.   Omavahendite kogusumma, mis eraldatakse ühendustele selleks, et katta iga-aastased assigneeringud makseteks, ei ületa 1,24 % kõigi liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust.

2.   Euroopa Liidu üldeelarvesse kantud kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringud ei ületa 1,31 % kõigi liikmesriikide summaarsest kogurahvatulust.

Säilitatakse kulukohustuste täitmisega seotud assigneeringute ja makseteks mõeldud assigneeringute vaheline korrapärane suhe, et tagada nende omavaheline kokkusobivus ning võimaldada lõikes 1 nimetatud ülemmäära järgimist järgnevatel aastatel.

3.   Kui ESA 95 muutmisega peaks kaasnema kogurahvatulu taseme oluline muutumine, mida peab käesoleva otsuse kohaldamisel arvesse võtma, arvutab komisjon lõigetes 1 ja 2 toodud maksete ja kulukohustuste ülemmäärad ümber vastavalt järgmisele valemile:

Formula

kus t on viimane täisaasta, mille kohta on kättesaadavad nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 rahvamajanduse kogutulu ühtlustamise kohta turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus) (6) kohased andmed.

Artikkel 4

1.   Ühendkuningriigil võimaldatakse korrigeerida eelarvelist tasakaalustamatust.

Korrigeerimine arvutatakse järgmiselt:

a)

arvutatakse välja erinevus järgmiste eelnenud eelarveaasta näitajate vahel:

Ühendkuningriigi protsentuaalne osa piiristamata käibemaksu arvestusbaaside summast ja

Ühendkuningriigi protsentuaalne osa eraldatud kogukulust;

b)

niiviisi saadud erinevus korrutatakse eraldatud kogukuluga;

c)

punkti b tulemus korrutatakse 0,66ga;

d)

punkti c tulemusest lahutatakse see, kuidas üleminek piiristatud käibemaksule ja artikli 2 lõike 1 punktis c osutatud maksetele mõjutab Ühendkuningriiki, ehk erinevus järgmiste elementide vahel:

summa, mida Ühendkuningriik oleks pidanud maksma artikli 2 lõike 1 punktides b ja c osutatud vahenditest rahastatud summade puhul, kui piiristamata käibemaksubaaside suhtes oleks kohaldatud ühtset määra, ja

summad, mida Ühendkuningriik maksab vastavalt artikli 2 lõike 1 punktidele b ja c;

e)

punkti d tulemusest lahutatakse netotulu, mida Ühendkuningriik saab johtuvalt sellest, et suureneb artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud vahendite protsendimäär, mille liikmesriigid jätavad endale, et katta omavahendite sissenõudmise ja sellega seotud kulud;

f)

iga ELi laienemise ajal kohandatakse punkti e tulemust, et vähendada kompensatsioone ja tagada, et enne laienemist hüvitamisele mittekuuluvaid kulusid ei hüvitata ka pärast ühinemist. Kohandamiseks vähendatakse eraldatud kogukulu summa võrra, mis on võrdne iga-aastaste ühinemiseelsete kuludega ühinevates riikides. Kõik selliselt arvutatud summad kantakse üle järgmistesse aastatesse ning neid kohandatakse üks kord aastas, kasutades selleks viimast kättesaadavat, eurodes väljendatud SKP deflaatorit, mille komisjon on kindlaks määranud. Käesoleva punkti kohaldamine lõpetatakse alates korrigeerimisest, mida kajastatakse eelarves esmakordselt 2014. aastal;

g)

arvutust kohandatakse, vähendades eraldatud kogukulu nendele liikmesriikidele eraldatud kogukulu võrra, kes on ELiga ühinenud pärast 30. aprilli 2004, välja arvatud põllumajanduse otsetoetused ja turuga seotud kulud ning EAGGFi tagatisrahastust tulenevad maaelu arendamise kulud.

Vähendamine toimub järk-järgult allpool esitatud ajakava kohaselt.

Ühendkuningriigi suhtes kohaldatav korrigeerimine, mida kajastatakse eelarves esmakordselt aastal

Ühendkuningriigi kasuks tehtava korrigeerimise arvutamisel arvestusest välja jäetavate laienemisega seotud kulude (vastavalt eespool määratletule) protsent

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Ajavahemikul 2007–2013 ei ületa lõike 1 punktis g osutatud eraldatud kulude vähendamisest tulenev Ühendkuningriigi täiendav sissemakse 10,5 miljardit eurot 2004. aasta hindades. Komisjoni talitused kontrollivad igal aastal, kas korrigeerimise summaarne kohandus ületab seda summat. Kõnealuse arvutuse käigus arvutatakse jooksevhindades summad ümber 2004. aasta hindadeks, kohaldades selleks viimast kättesaadavat, eurodes väljendatud ELi SKP deflaatorit, mille komisjon on kindlaks määranud. 10,5 miljardi euro ülemmäära ületamise korral vähendatakse Ühendkuningriigi sissemakset sellele vastavalt.

Kui enne 2013. aastat toimub uus laienemine, kohandatakse 10,5 miljardi euro suurust ülemmäära seda vastavalt suurendades.

Artikkel 5

1.   Korrigeerimiskulud kannavad teised liikmesriigid järgmise korra kohaselt:

a)

kulude jaotumine arvutatakse esmalt lähtuvalt iga liikmesriigi osast artikli 2 lõike 1 punktis c nimetatud maksetes, arvestamata Ühendkuningriigi osa ja võtmata arvesse artikli 2 lõikes 5 osutatud Madalmaade ja Rootsi kogurahvatulul põhinevate brutomaksete vähendamist;

b)

seejärel kohandatakse seda nii, et Austria, Saksamaa, Madalmaade ja Rootsi osa käesoleva arvutuse tulemusel saadavast summast piirduks ühe neljandikuga nende tavapärasest osast.

2.   Võimaldamaks Ühendkuningriigile korrigeerimist, vähendatakse makseid, mida ta peab tasuma tulenevalt artikli 2 lõike 1 punkti c kohaldamisest. Teiste liikmesriikide kantud kulud lisatakse maksetele, mida nad peavad tasuma tulenevalt artikli 2 lõike 1 punkti c kohaldamisest iga liikmesriigi suhtes.

3.   Komisjon teeb artikli 2 lõike 5, artikli 4 ja käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikud arvutused.

4.   Kui eelarveaasta alguseks ei ole eelarvet vastu võetud, kohaldatakse Ühendkuningriigile võimaldatavat korrigeerimist ja teiste liikmesriikide kantavaid kulusid nii, nagu on kavandatud viimases lõplikult vastu võetud eelarves.

Artikkel 6

Artiklis 2 nimetatud tulusid kasutatakse vahet tegemata kõigi Euroopa Liidu üldeelarvesse kavandatud kulude rahastamiseks.

Artikkel 7

Ühenduste eelarveaasta kulusid ületav tulude summa kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid nõuavad artikli 2 lõike 1 punktis a nimetatud ühenduste omavahendid sisse vastavalt siseriiklikele õigusaktidele, mida kohandatakse vajaduse korral ühenduse eeskirjade nõuete täitmiseks.

Komisjon kontrollib regulaarselt siseriiklikke õigusnorme, mis liikmesriigid on talle saatnud, edastab liikmesriikidele kohandused, mida ta peab ühenduse eeskirjade täitmiseks vajalikuks, ja annab aru eelarvepädevatele institutsioonidele.

Liikmesriigid annavad artikli 2 lõike 1 punktides a, b ja c ette nähtud vahendid komisjoni käsutusse.

2.   Nõukogu võtab EÜ asutamislepingu artikli 279 lõikes 2 ja Euratomi asutamislepingu artiklis 183 sätestatud korra kohaselt vastu sätted, mida on vaja käesoleva määruse kohaldamiseks ning selleks, et oleks võimalik kontrollida artiklites 2 ja 5 nimetatud tulude sissenõudmist, komisjoni käsutusse andmist ja tasumist.

Artikkel 9

Komisjon viib kõiki ELi kulutusi (sealhulgas ühist põllumajanduspoliitikat) ja vahendeid (sealhulgas Ühendkuningriigi tagasimakset) hõlmava täieliku ja laiaulatusliku läbivaatamise raames, mille kohta ta esitab aruande 2008.–2009. aastal, läbi omavahendite süsteemi üldise läbivaatamise.

Artikkel 10

1.   Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, tunnistatakse otsus 2000/597/EÜ, Euratom alates 1. jaanuarist 2007 kehtetuks. Kõiki viiteid nõukogu 21. aprilli 1970. aasta otsusele 70/243/ESTÜ, EMÜ, Euratom liikmesriikide rahaliste osamaksete asendamise kohta ühenduste omavahenditega, (7) nõukogu 7. mai 1985. aasta otsusele 85/257/EMÜ, Euratom ühenduste omavahendite süsteemi kohta, (8) nõukogu 24. juuni 1988. aasta otsusele 88/376/EMÜ, Euratom ühenduste omavahendite süsteemi kohta (9) ja nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta otsusele 94/728/EÜ, Euratom ühenduste omavahendite süsteemi kohta (10) ja otsusele 2000/597/EÜ, Euratom käsitatakse viidetena käesolevale otsusele.

2.   Otsuste 88/376/EMÜ, Euratom, 94/728/EÜ, Euratom ja 2000/597/EÜ, Euratom artikleid 2, 4 ja 5 kohaldatakse jätkuvalt nende tulude arvutamise ja kohandamise suhtes, mis on saadud kõigi liikmesriikide puhul kehtiva ühtse määra kohaldamisel ühtselt määratletud käibemaksubaasi suhtes, mis on olenevalt aastast piiritletud 50–55 protsendiga iga liikmesriigi rahvuslikust koguproduktist või kogurahvatulust, ning Ühendkuningriigile võimaldatud eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimise arvutamise suhtes ajavahemikuks 1988–2006.

3.   Liikmesriigid jätavad sissenõudmisekulude katteks jätkuvalt endale 10 % artikli 2 lõike 1 punktis a osutatud summadest, mille liikmesriigid oleksid kohaldatavate ühenduse eeskirjade kohaselt pidanud ühendusele kättesaadavaks tegema enne 28. veebruari 2001.

Artikkel 11

Nõukogu peasekretär teatab liikmesriikidele käesolevast otsusest.

Liikmesriigid teatavad nõukogu peasekretärile viivitamata oma põhiseadusest tulenevatest nõuetest lähtuvalt käesoleva otsuse vastuvõtmiseks vajalike menetluste lõpuleviimisest.

Käesolev otsus jõustub viimase teises lõigus nimetatud teate kättesaamisele järgneva kuu esimesel päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 12

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 7. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

M. GLOS


(1)  Arvamus on esitatud 4. juulil 2006 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 203, 25.8.2006, lk 50.

(3)  ELT C 309, 16.12.2006, lk 103.

(4)  EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (ELT L 180, 18.7.2003, lk 1).

(5)  EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

(6)  ELT L 181, 19.7.2003, lk 1.

(7)  EÜT L 94, 28.4.1970, lk 19.

(8)  EÜT L 128, 14.5.1985, lk 15.

(9)  EÜT L 185, 15.7.1988, lk 24.

(10)  EÜT L 293, 12.11.1994, lk 9.


Komisjon

23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/22


KOMISJONI OTSUS,

19. juuni 2007,

haloksüfop-R’i nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmise ja kõnealust toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tühistamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2548 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/437/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõike 2 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatakse, et liikmesriik võib 12 aasta jooksul pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist lubada turustada taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad nimetatud direktiivi I lisas loetlemata toimeaineid, mis on juba turul kaks aastat pärast teatavakstegemise kuupäeva, samal ajal kui kõnesolevaid aineid uuritakse järk-järgult tööprogrammi raames.

(2)

Komisjoni määrustega (EÜ) nr 451/2000 (2) ja (EÜ) nr 703/2001 (3) on sätestatud direktiivi 91/414/EMÜ artikli 8 lõikes 2 nimetatud tööprogrammi teise etapi üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatud hindamisele kuuluvate toimeainete loetelu nende võimalikuks kandmiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Haloksüfop-R kuulub nimetatud loetelusse.

(3)

Haloksüfop-R’i toimet inimeste tervisele ja keskkonnale on taotleja kavandatud kasutusviiside puhul hinnatud vastavalt määruste (EÜ) nr 451/2000 ja (EÜ) nr 703/2001 sätetele. Lisaks on kõnealustes määrustes määratud ka referentliikmesriigid, kes peavad esitama asjaomased hindamisaruanded ja soovitused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) vastavalt määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõikele 1. Haloksüfop-R’i puhul oli referentliikmesriik Taani ja kogu asjaomane teave esitati 21. novembril 2003.

(4)

Hindamisaruande kohta on esitanud vastastikused eksperdihinnangud liikmesriigid ja Euroopa Toiduohutusamet ning see esitati komisjonile 28. juulil 2006. aastal EFSA kokkuvõttena, milles käsitletakse vastastikuseid eksperdihinnanguid pestitsiidse toimeaine haloksüfop-R’i riskianalüüsi kohta. (4) Liikmesriigid ja komisjon vaatasid kõnealuse aruande läbi toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees ning see vormistati 24. novembril 2006 komisjoni läbivaatamisaruandena haloksüfop-R’i kohta.

(5)

Kõnealuse toimeaine hindamisel on esile kerkinud terve rida küsimusi. Põhjavee saastamise riskihindamist ei olnud võimalik viia lõpule eelkõige seetõttu, et teavitaja esitatud haloksüfop-R’i kasutamisviiside puhul tekib rida metaboliite, mis on püsivad ning võivad kergesti imenduda põhjavette ja avaldada negatiivset mõju joogiveele. See tekitas probleeme, mida ei saadud teavitaja tähtajaks esitatud andmete põhjal lahendada. Lisaks on kättesaadavate andmete põhjal riskihindamine imetajate puhul jätkuvalt probleemiks. Seega ei olnud kättesaadava teabe põhjal võimalik järeldada, et haloksüfop-R vastab direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmise kriteeriumidele.

(6)

Komisjon palus teavitajal esitada omapoolsed märkused vastastikuste eksperdihinnangute tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte. Teavitaja esitas omapoolsed märkused, mida on hoolikalt uuritud. Vaatamata esitatud väidetele jäid eespool nimetatud probleemid siiski lahendamata ning Euroopa Toiduohutusameti ekspertide esitatud ja hinnatud teabe põhjal koostatud hindamistest ei selgu, et haloksüfop-R’i sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

(7)

Seepärast ei tuleks halosüfop-R’i kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

(8)

Tuleb võtta meetmed tagamaks, et haloksüfop-R’i sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistatakse ettenähtud ajavahemiku jooksul ja neid ei pikendata ning selliste toodete jaoks uusi lubasid ei anta.

(9)

Liikmesriigi antud ajapikendus haloksüfop-R’i sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude realiseerimiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohi olla pikem kui kaksteist kuud, et võimaldada olemasolevate varude ärakasutamine hiljemalt ühe kasvuperioodi jooksul.

(10)

Käesolev otsus ei piira haloksüfop-R’i kohta taotluse esitamist vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikele 2 seoses selle võimaliku kandmisega kõnealuse direktiivi I lisasse.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Haloksüfop-R’i ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Artikkel 2

Liikmesriigid tagavad, et:

a)

haloksüfop-R’i sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse alates 19. detsembrist 2007;

b)

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta haloksüfop-R’i sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks lubasid ja neid ei uuendata.

Artikkel 3

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 6 sätetele, peab olema võimalikult lühike ja lõpeb hiljemalt 19. detsembril 2008.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2007/31/EÜ (ELT L 140, 1.6.2007, lk 44).

(2)  EÜT L 55, 29.2.2000, lk 25. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1044/2003 (ELT L 151, 19.6.2003, lk 32).

(3)  EÜT L 98, 7.4.2001, lk 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/s3


TEADE LUGEJATELE

Laienemisele järgnenud olukorda arvestades on 27., 29. ja 30. detsembri 2006. aasta Euroopa Liidu Teataja mõned väljaanded avaldatud lihtsustatud kujul selle kuupäeva ametlikes keeltes.

Nendes Euroopa Liidu Teatajates ilmunud aktid otsustati parandustena uuesti avaldada Euroopa Liidu Teataja traditsioonilises esitluses.

Seda põhjusel, et Euroopa Liidu Teataja, mis sisaldab ainult neid parandusi, on avaldatud laienemiseelsetes keeltes. Aktide tõlked uute liikmesriikide keelde avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga enne 1. jaanuari 2007 vastu võetud tekste.

Allpool on esitatud 27., 29. ja 30. detsembril 2006 avaldatud Euroopa Liidu Teatajate nimekiri ja neile vastavad parandused.

27. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


29. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 387

L 34


30. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50