ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 157

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
19. juuni 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 676/2007, 11. juuni 2007, millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude püügi mitmeaastane majandamiskava

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 677/2007, 18. juuni 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 678/2007, 18. juuni 2007, millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad, õunad ja virsikud)

9

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 679/2007, 18. juuni 2007, millega määratakse kindlaks töötlemiseks ette nähtud virsikute tootmistoetus 2007/2008. turustusaastaks

12

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/35/EÜ, 18. juuni 2007, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 76/756/EMÜ, mis käsitleb mootorsõidukitele ja nende haagistele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist ( 1 )

14

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/420/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 11. juuni 2007, Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

17

 

 

Komisjon

 

 

2007/421/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. juuni 2007, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 96/587/EÜ vastavalt nõukogu direktiivile 94/57/EÜ liikmesriikide teatatud tunnustatud organisatsioonide nimekirja avaldamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2379 all)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 18. juuni 2007, millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Argentina, Austraalia ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 2498 all)  ( 1 )

19

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu otsus 2007/423/ÜVJP, 18. juuni 2007, millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, millega pikendatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist toetavate meetmete kehtivusaega

23

 

 

 

*

Teade lugejatele(vt tagakaane sisekülge)

s3

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.


I EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

MÄÄRUSED

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 676/2007,

11. juuni 2007,

millega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude püügi mitmeaastane majandamiskava

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) on oma hiljutistes teadussoovitustes viidanud sellele, et Põhjamere lesta- ja merikeelevarude kalastussuremus on ületanud taseme, mille ICES on kindlaks määranud kooskõlas ettevaatusprintsiibiga, ning et kalavarusid ohustab ebasäästlik püük.

(2)

Mitmeaastaseid majandamisstrateegiaid uuriva ekspertide komitee nõuande kohaselt on merikeelesaak suurim siis, kui 2–6 aasta vanuste kalade kalastussuremuse määr on 0,2.

(3)

Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) nõuannete kohaselt peaks Põhjamere lestavaru ennetuslik biomass olema 230 000 tonni, kalastussuremuse pikaajaline määr 0,3, et tagada Põhjamere lestavarude suurim saagikus, ning Põhjamere merikeelevarude ennetuslik biomass 35 000 tonni.

(4)

Tuleb võtta meetmed Põhjamere lesta- ja merikeelevarude majandamise mitmeaastase kava kehtestamiseks. Kui sellised meetmed puudutavad Põhjamere lestavarusid, tuleb need kehtestada Norraga peetud konsultatsioonide tulemusi arvestades.

(5)

Kava eesmärk on tagada esimeses etapis Põhjamere lesta- ja merikeelevarude taastumine bioloogiliselt ohutu tasemeni ning teises etapis ja pärast seda, kui nõukogu on nõuetekohaselt järginud varude taastamise rakendusmeetmeid, varude kasutamine maksimaalse jätkusuutliku saagikuse alusel säästvates majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsetes tingimustes.

(6)

Nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määruses (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) (2) nähakse muu hulgas ette, et selle eesmärgi saavutamiseks kohaldab ühendus varude kaitseks ja säilitamiseks kavandatud meetmete võtmisel ettevaatusprintsiipi, et sätestada varude säästev kasutamine ning vähendada miinimumini kalanduse mõju mere ökosüsteemidele.

(7)

Käesoleva määruse eesmärk peaks olema ökosüsteemipõhise lähenemisviisi järkjärguline rakendamine kalavarude majandamisel ning aitama kaasa tõhusale püügitegevusele majanduslikult elujõulises ja konkurentsivõimelises kalatööstuses, mis tagab rahuldava elatustaseme nendele, kelle elatis sõltub Põhjamere lesta ja merikeele püügist, ja võtab arvesse tarbijate huve. Ühendus rajab oma poliitika osaliselt asjaomase piirkondliku nõuandekomisjoni soovitatud poliitikale. Lestapüügi ja merikeelepüügi majandamisega ei saa tegeleda eraldi.

(8)

Seetõttu tuleks mitmeaastase kava koostamisel võtta arvesse ka asjaolu, et lesta puhul on kõrge kalastussuremuse määr tingitud suures osas vette tagasilaskmisest kalalaevadelt, kes püüavad Põhjamere lõunaosas merikeelt piimtraalidega, mille võrgusilma suurus on 80 mm.

(9)

Sellist kalastussuremuse määrade kontrolli on võimalik saavutada asjakohase meetodi kasutuselevõtmisega lubatud kogupüügi (TAC) taseme kehtestamiseks kõnealustele varudele ning sellise merel oldud päevade piiranguid hõlmava süsteemi loomisega, mille puhul nende varudega seotud püügikoormus on piiratud tasemega, mille juures lubatud kogupüüki ja kavandatavaid kalastussuremuse määrasid tõenäoliselt ei ületata, kuid mis on piisav eraldatud TACi kasutamiseks kavas kehtestatud kalastussuremuse määrade alusel.

(10)

Kavaga tuleks hõlmata igasugust lestlaste püüki, millel on märkimisväärne mõju asjaomaste lesta- ja merikeelevarude kalastussuremusele. Liikmesriigid, kelle kummagi varu kvoot on alla 5 % Euroopa Ühenduse lubatud kogupüügi osast, peaks olema püügikoormust käsitlevate kava sätete kohaldamisest siiski vabastatud.

(11)

See kava peaks olema peamine vahend lestlaste püügi majandamiseks Põhjamerel ning aitama kaasa teiste liikide, näiteks tursa varude taastamisele.

(12)

Lisaks nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruses (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) (3) sätestatule on vaja rakendada täiendavaid kontrollimeetmeid, et tagada vastavus käesolevas määruses kehtestatud meetmetega.

(13)

Komisjon algatas 2006. aastal teatisega, mis käsitleb maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärgi saavutamist 2015. aastaks, arutelu kõikide olulisemate liikide kalastussuremuse järkjärgulise vähendamise ühenduse strateegia üle. Komisjon on esitanud selle teatise piirkondlikele nõuandekomiteedele arvamuse saamiseks.

(14)

Komisjon on palunud STECFil esitada aruanne lesta- ja merikeelevarude majandamise mõjuhinnangu põhiaspektide kohta; selline mõjuhinnang peaks põhinema bioloogilisi ja finantsaspekte käsitleval täpsel, objektiivsel ja terviklikul teabel. Nimetatud mõjuhinnang lisatakse mitmeaastase kava teist etappi käsitlevale komisjoni teatisele.

(15)

Mitmeaastast kava tuleks esimeses etapis käsitada taastamiskavana ja teises etapis majandamiskavana 20. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2371/2002 artiklite 5 ja 6 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

SISU JA EESMÄRK

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude kasutamise mitmeaastane kava.

2.   Käesolevas määruses tähendab Põhjameri merepiirkonda, mille Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu on määratlenud alapiirkonnana IV.

Artikkel 2

Ohutud bioloogilised piirid

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel loetakse lesta- ja merikeelevarud ohututesse bioloogilistesse piiridesse jäävateks aastatel, mil vastavalt kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) arvamusele on täidetud kõik järgmised tingimused:

a)

lesta kudekarja biomass ületab 230 000 tonni;

b)

lestavarude 2–6 aasta vanuste kalade keskmine kalastussuremuse määr on alla 0,6 aastas;

c)

merikeele kudekarja biomass ületab 35 000 tonni;

d)

merikeelevarude 2–6 aasta vanuste kalade keskmine kalastussuremuse määr on alla 0,4 aastas.

2.   Kui STECF leiab, et ohutute bioloogiliste piiride määramisel tuleks kasutada muid biomassi ja kalastussuremuse tasemeid, esitab komisjon ettepaneku lõike 1 muutmiseks.

Artikkel 3

Mitmeaastase kava eesmärgid esimeses etapis

1.   Mitmeaastase kava esimeses etapis tagatakse lesta- ja merikeelevarude taastumine ohututesse bioloogilistesse piiridesse.

2.   Lõikes 1 sätestatud eesmärgi saavutamiseks vähendatakse lesta ja merikeele kalastussuremuse määra igal aastal 10 % lubatud kogupüügi (TAC) varieerumisega maksimaalselt 15 % aastas, kuni kummagi varu puhul saavutatakse ohutud bioloogilised piirid.

Artikkel 4

Mitmeaastase kava eesmärgid teises etapis

1.   Mitmeaastase kava teises etapis tagatakse lesta- ja merikeelevarude kasutamine vastavalt maksimaalsele jätkusuutlikule saagikusele.

2.   Lõikes 1 sätestatud eesmärk saavutatakse, kui lesta kalastussuremus 2–6 aasta vanuste kalade seas jääb tasemele, mis on suurem kui 0,3 või sellega võrdne.

3.   Lõikes 1 sätestatud eesmärk saavutatakse, kui merikeele kalastussuremus 2–6 aastaste kalade seas jääb tasemele, mis on suurem kui 0,2 või sellega võrdne.

Artikkel 5

Üleminekukord

1.   Kui lesta- ja merikeelevarud on kahel järjestikusel aastal jõudnud ohututesse bioloogilistesse piiridesse, teeb nõukogu komisjoni ettepanekul ning STECFi teadussoovitusi arvesse võttes otsuse artikli 4 lõigete 2 ja 3 ning artiklite 7, 8 ja 9 muutmise kohta, mis võimaldab kasutada varusid maksimaalse jätkusuutliku saagikusega kooskõlas oleval kalastussuremuse tasemel.

2.   Komisjoni läbivaatamisettepanekule lisatakse täielik mõjuhinnang ning selles võetakse arvesse Põhjamere piirkondliku nõuandekomisjoni arvamust.

II   PEATÜKK

LUBATUD KOGUPÜÜK

Artikkel 6

Lubatud kogupüügi (TAC) määramise kord

Vastavalt käesoleva määruse artiklitele 7 ja 8 teeb nõukogu igal aastal komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse Põhjamere lesta- ja merikeelevarude järgmise aasta TACi kohta.

Artikkel 7

Lesta TACi määramise kord

1.   Nõukogu võtab vastu lesta TACi tasemel, mis vastavalt STECFi teadusalasele hinnangule on suurem järgmistest näitajatest:

a)

TAC, mille kohaldamise tulemusena väheneb kalastussuremuse määr kohaldamise aastal 10 % võrreldes eelmise aasta hinnangulise kalastussuremuse määraga.

b)

TAC, mille kohaldamise tulemusena on 2–4 aasta vanuste kalade kalastussuremuse määr kohaldamise aastal 0,3.

2.   Kui lõike 1 kohaldamise tulemusena ületab TAC eelmise aasta TACi üle 15 %, võtab nõukogu vastu TACi, mis on 15 % suurem kõnealuse aasta TACist.

3.   Kui lõike 1 kohaldamise tulemusena on TAC eelmise aasta TACist üle 15 % väiksem, võtab nõukogu vastu TACi, mis on 15 % väiksem kõnealuse aasta TACist.

Artikkel 8

Merikeele TACi määramine

1.   Nõukogu võtab vastu merikeele TACi tasemel, mis vastavalt STECFi teadusalasele hinnangule on suurem järgmistest näitajatest:

a)

TAC, mille kohaldamise tulemusena on 2–6 aasta vanuste kalade kalastussuremuse määr kohaldamise aastal 0,2.

b)

TAC, mille kohaldamise tulemusena väheneb kalastussuremuse määr kohaldamise aastal 10 % võrreldes eelmise aasta hinnangulise kalastussuremuse määraga.

2.   Kui lõike 1 kohaldamise tulemusena ületab TAC eelmise aasta TACi üle 15 %, võtab nõukogu vastu TACi, mis on 15 % suurem kõnealuse aasta TACist.

3.   Kui lõike 1 kohaldamise tulemusena on TAC eelmise aasta TACist üle 15 % väiksem, võtab nõukogu vastu TACi, mis on 15 % väiksem kõnealuse aasta TACist.

III   PEATÜKK

PÜÜGIKOORMUSE PIIRAMINE

Artikkel 9

Püügikoormuse piiramine

1.   II peatükis osutatud TACe täiendatakse ühenduse õigusaktides kehtestatud püügikoormuse piiramise süsteemiga.

2.   Igal aastal teeb nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse nendele kalalaevadele eraldatava püügikoormuse maksimumtaseme kohta, mille puhul lesta- ja/või merikeelesaak moodustab olulise osa lossitud saagist või mille puhul lastakse kalu märkimisväärsetes kogustes vette tagasi, tingimusel et kohaldatakse lõikes 1 osutatud püügikoormuse piiramist.

3.   Komisjon palub STECFilt püügikoormuse maksimumtaseme prognoosi, mis on vajalik selleks, et viia lesta- ja merikeelepüük vastavusse artikli 6 kohaselt kehtestatud Euroopa Ühenduse lubatud kogupüügi osaga. Taotluse esitamisel võetakse arvesse muid asjakohaseid ühenduse õigusakte, mis käsitlevad kvootide alusel kalapüügi tingimusi.

4.   Lõikes 2 osutatud püügikoormuse maksimumtaseme iga-aastane kohandamine toimub lõike 3 kohaselt esitatud STECFi arvamuse alusel.

5.   Komisjon palub igal aastal STECFil esitada aruanne lesta ja merikeelt püüdvate kalalaevade kasutatava iga-aastase püügikoormuse taseme ning sellisel püügil kasutatavate vahendite liikide kohta.

6.   Olenemata lõikest 4, ei suurendata püügikoormust üle 2006. aastal eraldatud taseme.

7.   Liikmesriigid, kelle mõlema varu kvoot on alla 5 % Euroopa Ühenduse lesta ja merikeele lubatud kogupüügi osast, on püügikoormuse korra kohaldamisest siiski vabastatud.

8.   Liikmesriik, kelle suhtes kohaldatakse lõike 7 sätteid ja kes vahetab määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 20 lõike 5 alusel mis tahes lesta- või merikeelepüügi kvoote, mille tulemusel kujuneb kõnealusele liikmesriigile eraldatud kvootide summa ning ülekantud merikeele- või lestakogus suuremaks kui 5 % Euroopa Ühenduse lubatud kogupüügi osast, kohaldab püügikoormuse korda.

9.   Nende lõike 7 sätetega hõlmatud liikmesriigi lipu all sõitvate kalalaevade kasutatav püügikoormus, mille väljapüügist moodustavad lest ja merikeel olulise osa, ei suurene üle 2006. aastal lubatud taseme.

IV   PEATÜKK

SEIRE, INSPEKTEERIMINE JA JÄRELEVALVE

Artikkel 10

Püügikoormuse teated

1.   Piirkonnas tegutsevate kalalaevade suhtes kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikleid 19b, 19c, 19d, 19e ja 19k. Teatamisnõue ei kehti laevade suhtes, mis on varustatud komisjoni 18. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2244/2003 (millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad laevaseire satelliitsüsteemide kohta) (4) artiklite 5 ja 6 kohaste seiresüsteemidega.

2.   Lõikes 1 osutatud kohustuse täitmise tagamiseks võivad liikmesriigid rakendada alternatiivseid kontrollimeetmeid, kui need meetmed on sama tõhusad ja läbipaistvad kui kõnealused aruandekohustused. Sellistest meetmetest teatatakse komisjonile enne nende rakendamist.

Artikkel 11

Lubatud kõikumine

1.   Erandina komisjoni 22. septembri 1983. aasta määruse (EMÜ) nr 2807/83 (milles sätestatakse liikmesriikide kalasaaki käsitleva teabe registreerimise üksikasjalikud eeskirjad) (5) artikli 5 lõikest 2 võib Põhjamerel viibinud kalalaevade pardal olevate kalakoguste (eluskaal kilogrammides) lubatud hälve nii lesta kui merikeele puhul olla 8 % püügipäeviku näitajast. Kui ühenduse õigusaktides ei ole sätestatud ümberarvestuskoefitsienti, kohaldatakse laeva lipuliikmesriigi vastuvõetud ümberarvestuskoefitsienti.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata vee-elusorganismide liikide suhtes, mida hoitakse pardal alla 50 kg.

Artikkel 12

Lossitavate koguste kaalumine

Liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et kogu Põhjamerel püütud merikeelekogus, mis ületab 300 kg, ja lestakogus, mis ületab 500 kg, kaalutakse enne müüki täpseteks tunnistatud kaaludega.

Artikkel 13

Eelnev teatamine

Ühenduse kalalaeva kapten, kui kalalaev on viibinud Põhjamerel ja soovib lossida mis tahes lesta- või merikeelekogust kolmanda riigi sadamas või lossimiskohas, edastab lipuliikmesriigi pädevatele asutustele vähemalt 24 tundi enne lossimist kolmandas riigis järgmised andmed:

a)

sadama või lossimiskoha nimi;

b)

eeldatav sadamasse või lossimiskohta saabumise aeg;

c)

iga sellise liigi kogused eluskaalu kilogrammides, mida on pardal üle 50 kg.

Kõnealused andmed võib edastada ka kalalaeva kapteni esindaja.

Artikkel 14

Lesta ja merikeele eraldi hoidmine

1.   Ühenduse kalalaeva pardal ei tohi hoida üheski konteineris mis tahes lesta- või merekeelekoguseid segamini muud liiki mereorganismidega.

2.   Ühenduse kalalaevade kaptenid osutavad liikmesriikide inspektoritele püügipäevikusse kantud koguste ning pardal hoitava lesta- ja merikeelesaagi ristkontrollimiseks vajalikku abi.

Artikkel 15

Merikeele ja lesta vedu

1.   Liimesriigi pädevad asutused võivad nõuda, et kõik üle 500 kg lesta- ja üle 300 kg merikeelekogused, mis on püütud artikli 1 lõikes 2 osutatud geograafilises piirkonnas ning esimest korda lossitud kõnealuses piirkonnas, kaalutakse enne esimesest lossimissadamast mujale vedamist täpseks tunnistatud kaaludega.

2.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklist 13 on üle 500 kg lesta- ja üle 300 kg merikeelekogustega, mis veetakse lossimiskohast mujale, kaasas nimetatud määruse artikli 8 lõikes 1 sätestatud deklaratsioon. Määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 13 lõike 4 punktis b sätestatud erandit ei kohaldata.

Artikkel 16

Merikeele ja lesta ümberlaadimise keeld

Põhjamerel viibinud ühenduse kalalaevad ei laadi lesta- ega merikeelekoguseid ümber teisele laevale.

V   PEATÜKK

JÄRELMEETMED

Artikkel 17

Majandamismeetmete hindamine

1.   Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamise teisel aastal ning igal järgmisel aastal STECFi nõuannete alusel majandamismeetmete mõju asjaomastele varudele ja nende varude püügile.

2.   Käesoleva määruse kohaldamise kolmandal aastal ning igal järgneval kolmandal aastal küsib komisjon STECFilt teadusalast nõu mitmeaastase kava eesmärkide saavutamisel tehtavate edusammude kohta. Vajaduse korral soovitab komisjon asjakohaseid meetmeid ning nõukogu teeb kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse artiklites 3 ja 4 sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalike alternatiivsete meetmete kohta.

Artikkel 18

Eriasjaolud

Juhul kui STECFi arvamuse kohaselt peaks kas lesta, merikeele või mõlema liigi kudekarja suurus kannatama väheneva paljunemisvõime tõttu, teeb nõukogu komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse lesta puhul artiklis 7 sätestatud TACi tasemest madalama taseme kehtestamise kohta, merikeele puhul artiklis 8 sätestatud TACi tasemest madalama taseme kehtestamise kohta ning artiklis 9 sätestatust madalama püügikoormuse taseme kehtestamise kohta.

VI   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Euroopa Kalandusfondist antav abi

1.   Käesoleva määruse artiklis 3 ettenähtud esimese etapi jooksul käsitatakse mitmeaastast kava taastamiskavana määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 5 tähenduses ja nõukogu 27. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1198/2006 (Euroopa Kalandusfondi kohta) (6) artikli 21 punkti a alapunkti i kohaldamise eesmärgil.

2.   Käesoleva määruse artiklis 4 ettenähtud teise etapi jooksul käsitatakse mitmeaastast kava majandamiskavana määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 6 tähenduses ja määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 21 punkti a alapunkti iv kohaldamise eesmärgil.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 11. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

H. SEEHOFER


(1)  Euroopa Parlamendi 28. septembri 2006. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  EÜT L 358, 31.12.2002, lk 59.

(3)  EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1967/2006 (ELT L 409, 30.12.2006, lk 11).

(4)  ELT L 333, 20.12.2003, lk 17.

(5)  EÜT L 276, 10.10.1983, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1804/2005 (ELT L 290, 4.11.2005, lk 10).

(6)  ELT L 223, 15.8.2006, lk 1.


19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/7


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 677/2007,

18. juuni 2007,

millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 21. detsembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 3223/94 puu- ja köögivilja impordikorra üksikasjalike eeskirjade kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 3223/94 on sätestatud vastavalt mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru tulemustele kriteeriumid, mille alusel komisjon kehtestab kindlad impordiväärtused kolmandatest riikidest importimisel käesoleva määruse lisas sätestatud toodete ja ajavahemike puhul.

(2)

Kooskõlas eespool nimetatud kriteeriumidega tuleb kehtestada kindlad impordiväärtused käesoleva määruse lisas sätestatud tasemetel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 3223/94 artiklis 4 osutatud kindlad impordiväärtused kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. juunil 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 337, 24.12.1994, lk 66. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 386/2005 (ELT L 62, 9.3.2005, lk 3).


LISA

Komisjoni 18. juuni 2007. aasta määrusele, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

(EUR/100 kg)

CN-kood

Kolmanda riigi kood (1)

Kindel impordiväärtus

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Riikide nomenklatuur on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 1833/2006 (ELT L 354, 14.12.2006, lk 19). Kood „ZZ” tähistab „muud päritolu”.


19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 678/2007,

18. juuni 2007,

millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad, õunad ja virsikud)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 35 lõike 3 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1961/2001 (2) on sätestatud puu- ja köögivilja eksporditoetuste üksikasjalikud eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 1 on sätestatud, et määral, mis on vajalik selles artiklis loetletud toodete majanduslikult oluliste koguste eksportimiseks, võib ühenduse eksporditavate toodete eest anda eksporditoetusi, võttes arvesse asutamislepingu artikli 300 alusel sõlmitud lepingutest tulenevaid piiranguid.

(3)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 2 tuleks tagada, et ei häirita eksporditoetuste korra raames varem eksisteerinud kaubavoogusid. Seepärast ning puu- ja köögivilja ekspordi hooajalise iseloomu tõttu tuleks kehtestada iga toote puhul kavandatavad kogused, võttes arvesse komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (3) kehtestatud põllumajandustoodete nomenklatuuri eksporditoetuste jaoks. Need kogused tuleb jaotada, võttes arvesse asjaomaste toodete suuremat või väiksemat riknemisohtu.

(4)

Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikes 4 on sätestatud, et toetused tuleb kehtestada, võttes arvesse hetkeolukorda või arengusuundi seoses puu- ja köögivilja hindade ja kättesaadavusega ühenduse turul ühelt poolt ning puu- ja köögivilja hindadega rahvusvahelises kaubanduses teiselt poolt. Arvesse tuleb võtta ka turustus- ja transpordikulusid ning kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 35 lõikele 5 tuleb ühenduse turu hinnad määrata kindlaks, võttes arvesse hindu, mis on ekspordi seisukohast kõige soodsamad.

(6)

Olukord rahvusvahelises kaubanduses ja teatavate turgude erinõudmised võivad nõuda toetuse muutmist vastavalt asjaomase toote sihtkohale.

(7)

Ekstraklassi, I klassi ja II klassi ühiste kvaliteedistandarditega tomateid, apelsine, sidruneid, lauaviinamarju, õunu ja virsikuid võib praegu eksportida majanduslikult olulistes kogustes.

(8)

Kättesaadavate vahendite parima kasutuse tagamiseks ja ühenduse eksporti silmas pidades tuleks jätkata avalikku pakkumist ja kehtestada soovituslik toetussumma ja asjaomaseks perioodiks kavandatavad kogused.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks avatakse pakkumine. Asjaomased tooted, pakkumiste esitamise tähtaeg, soovituslikud toetusemäärad ja kavandatavad kogused on kehtestatud käesoleva määruse lisas.

2.   Komisjoni määruse (EÜ) nr 1291/2000 (4) artiklis 16 osutatud toiduabiks väljaantud litsentsidega hõlmatud koguseid ei võeta arvesse käesoleva määruse lisas esitatud toetuse saamise tingimustele vastavate koguste puhul.

3.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1961/2001 artikli 5 lõike 6 kohaldamist, on A3 litsentside kehtivusaeg neli kuud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 2. juuli 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 47/2003 (EÜT L 7, 11.1.2003, lk 64).

(2)  EÜT L 268, 9.10.2001, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 548/2007 (ELT L 130, 22.5.2007, lk 3).

(3)  EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2007 (ELT L 125, 15.5.2007, lk 7).

(4)  EÜT L 152, 24.6.2000, lk 1.


LISA

millega avatakse pakkumiskutse puu- ja köögivilja A3 süsteemi ekspordilitsentside väljaandmiseks (tomatid, apelsinid, sidrunid, lauaviinamarjad, õunad ja virsikud)

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 2.–3. juuli 2007.

Tootekood (1)

Sihtkoht (2)

Soovitusliku toetuse summa

(euro/netokaalu tonn)

Kavandatav kogus

(tonnides)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Tootekoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).

(2)  A-rea sihtkohakoodid on sätestatud määruse (EMÜ) nr 3846/87 II lisas. Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11). Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:

F03

:

kõik sihtkohad, välja arvatud Šveits.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malaisia, Sri Lanka, Indoneesia, Tai, Taiwan, Paapua Uus-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Jaapan, Uruguay, Paraguay, Argentina, Mehhiko, Costa Rica.

F09

:

järgmised sihtkohad: Norra, Island, Gröönimaa, Fääri saared, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Serbia, Montenegro, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Kasahstan, Kõrgõzstan, Moldova, Venemaa, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan, Ukraina, Saudi Araabia, Bahrein, Katar, Omaan, Araabia Ühendemiraadid (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Ra's al Khaymah ja Fujayrah), Kuveit, Jeemen, Süüria, Iraan, Jordaania, Boliivia, Brasiilia, Venezuela, Peruu, Panama, Ecuador ja Colombia; Aafrika riigid ja territooriumid, välja arvatud Lõuna-Aafrika Vabariik; komisjoni määruse (EÜ) nr 800/1999 (EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11) artiklis 36 sätestatud sihtkohad.


19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/12


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 679/2007,

18. juuni 2007,

millega määratakse kindlaks töötlemiseks ette nähtud virsikute tootmistoetus 2007/2008. turustusaastaks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 41,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste turu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1535/2003 (milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljatoodete toetuskavaga) (2) artikli 3 lõikega 3 on ette nähtud, et komisjon avaldab töötlemiseks ette nähtud virsikute puhul makstavad toetussummad enne 31. maid.

(2)

Ühenduse liikmesriikide puhul (31. detsembri 2006. aasta seisuga) võetakse määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 5 lõikes 1 osutatud ühenduse ja riiklikest künnistest kinnipidamise kontrollimisel virsikute töötlemise puhul aluseks toetuste abil töödeldud kogused eelneval kolmel turustusaastal, mille kohta kõikidel kõnealustel liikmesriikidel on lõplikud andmed.

(3)

Toetuskava alusel töödeldud virsikute keskmine kogus viimase kolme turustusaasta jooksul jääb allapoole ühenduse künnist. Seetõttu peaks 2007/2008. turustusaastal igas liikmesriigis kohaldatav toetussumma olema määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 sätestatud tasemel.

(4)

Arvutusmeetodit määruse (EÜ) nr 2201/96 artikliga 5 ettenähtud riiklikest töötlemiskünnistest kinnipidamiseks ei kohaldata koheselt Bulgaaria ja Rumeenia suhtes. Seetõttu tuleks kehtestada üleminekumeetmed selle kohaldamiseks. 2007/2008. turustusaastaks, mille kohta ei ole andmeid virsikute töötlemist käsitlevate ühenduse ja riiklike künnistest kinnipidamise kontrollimiseks, ning ettevaatusabinõuna, tuleks ette näha toetuste eelnev vähendamine, mis hüvitatakse juhul, kui kõnealuse turustusaasta lõpus ei ole künnist ületatud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   2007/2008. turustusaastal on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 2 kohase toetuse suurus virsikute puhul 47,70 eurot tonni kohta ühenduse liikmesriikidele 31. detsembri 2006. aasta seisuga.

2.   Bulgaaria ja Rumeenia puhul on määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 2 kohane toetus 35,78 eurot tonni kohta.

Artikkel 2

1.   Kui 2007/2008. turustusaastaks künnisest kinnipidamise arvutamisel selgub, et ühenduse künnist ei ole ületatud, makstakse Bulgaarias ja Rumeenias pärast 2007/2008. turustusaasta lõppemist täiendavalt 25 % määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 sätestatud toetusest.

2.   Kui ühenduse künnist on ületatud, aga seda on Bulgaarias või Rumeenias ületatud kuni 25 % või alla selle, makstakse kõnealustes liikmesriikides pärast 2007/2008. turustusaasta lõppemist lisatoetust.

Esimeses lõikes osutatud lisatoetus määratakse kindlaks asjaomase riikliku künnise tegeliku ületamise põhjal ja selle maksimumsuurus on kuni 25 % määruse (EÜ) nr 2201/96 artikli 4 lõikes 2 osutatud toetusest.

3.   Riiklikest töötlemiskünnistest kinnipidamise kontrollimine Bulgaaria ja Rumeenia puhul toimub 2007/2008. turustusaasta kohta koguste põhjal, mille kohta on 2007/2008. turustusaastaks esitatud toetusetaotlused.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 386/2004 (ELT L 64, 2.3.2004, lk 25).

(2)  ELT L 218, 30.8.2003, lk 14. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1663/2005 (ELT L 267, 12.10.2005, lk 22).


DIREKTIIVID

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/14


KOMISJONI DIREKTIIV 2007/35/EÜ,

18. juuni 2007,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamiseks nõukogu direktiivi 76/756/EMÜ, mis käsitleb mootorsõidukitele ja nende haagistele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivi 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõike 2 teist taanet,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/756/EMÜ mootorsõidukitele ja nende haagistele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiv 76/756/EMÜ on üks direktiiviga 70/156/EMÜ kehtestatud mitmest üksikdirektiivist tüübikinnitusmenetluse kontekstis. Seetõttu kohaldatakse direktiivi 76/756/EMÜ suhtes direktiivi 70/156/EMÜ sõidukite süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke käsitlevaid sätteid.

(2)

Et parandada liiklusohutust suurte veoautode ja nende haagiste nähtavamaks tegemisega, tuleks direktiivi 76/756/EMÜ lisada kohustus paigaldada neile sõidukitele valgustpeegeldavad märgised.

(3)

Selleks et arvesse võtta ÜRO Euroopa Majanduskomitee eeskirja nr 48 (3) edasisi muudatusi, mille poolt ühendus on just hääletanud, on asjakohane kohandada direktiivi 76/756/EMÜ tehnika arenguga, viies selle vastavusse nimetatud eeskirja tehniliste nõuetega. Selguse huvides tuleks asendada direktiivi 76/756/EMÜ II lisa.

(4)

Seepärast tuleks direktiivi 76/756/EMÜ vastavalt muuta.

(5)

Käesolevas direktiivis ette nähtud meetmed on kooskõlas tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/756/EMÜ II lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

Alates 10. juulist 2011, kui direktiiviga 76/756/EMÜ (muudetud käesoleva direktiiviga) ette nähtud nõuded ei ole täidetud, käsitlevad liikmesriigid valgustus- või valgussignaalseadmete paigaldamisega seotud põhjustel uute sõidukitega direktiivi 70/156/EMÜ kohaselt kaasas olevaid vastavustunnistusi kehtetutena selle direktiivi artikli 7 lõike 1 kohaldamisel.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 9. juulil 2008. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 10. juulist 2008.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeva.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Günter VERHEUGEN


(1)  EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81).

(2)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/28/EÜ (EÜT L 171, 30.6.1997, lk 1).

(3)  ELT L 137, 30.5.2007, lk 1.


LISA

„II LISA

1.

Tehnilised nõuded vastavad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 48 (1) punktides 2, 5 ja 6 ning 3.–9. lisas ette nähtud tehnilistele nõuetele.

2.

Punktis 1 nimetatud sätete kohaldamisel kehtib alljärgnev:

a)

„tühimassiga sõiduk” – ilma juhita sõiduk, mille massi on kirjeldatud käesoleva direktiivi I lisa 1. liite punktis 2.6;

b)

„teate vorm” – tähistab käesoleva direktiivi I lisa 2. liites sätestatud tüübikinnitustunnistust;

c)

„asjaomaste eeskirjade lepinguosalised” – liikmesriigid;

d)

viiteid eeskirjale nr 3 tõlgendatakse viidetena direktiivile 76/757/EMÜ;

e)

punkti 2.7.25 joonealune märkus 2 ei kehti;

f)

punkti 6.19 joonealune märkus 8 ei kehti;

g)

5. lisa joonealust märkust 1 tuleb mõista järgmiselt: „Kategooriate määratlusi vaata direktiivi 70/156/EMÜ IIA lisast.”

3.

Ilma et see piiraks direktiivi 70/156/EMÜ artikli 8 lõike 2 punktide a ja c ning lõike 3 nõuete, käesoleva lisa nõuete ja mis tahes üksikdirektiivide nõuete kohaldamist, on muude kui ÜRO Euroopa Majanduskomitee eeskirja nr 48 punktis 2.7 määratletud valgustus- või valgussignaalseadmete paigaldamine keelatud.


(1)  ELT L 137, 30.5.2007, lk 1.”


II EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

OTSUSED

Nõukogu

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/17


NÕUKOGU OTSUS,

11. juuni 2007,

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

(2007/420/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 25 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduste Komisjoni poolt nõukogule esitatud kandidaatide nimekirja,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi väljendatud seisukohti,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Toiduohutusameti („amet”) sõltumatuse, kõrge teadusliku kvaliteedi, läbipaistvuse ja tõhususe tagamine on äärmiselt oluline. Koostöö liikmesriikidega on samuti väga vajalik.

(2)

30. juunini 2008 ametisse nimetatud ühe juhatuse liikme koht on vabanenud tagasiastumise tõttu.

(3)

Kandidaate on analüüsitud eesmärgiga nimetada uus juhatuse liige ametisse komisjoni esitatud dokumentide põhjal ning Euroopa Parlamendi väljendatud seisukohti silmas pidades, nii et oleks tagatud võimalikult suur pädevus, ulatuslikud asjakohased teadmised, näiteks juhtimise ja avaliku halduse alal, ning samas ka võimalikult lai geograafiline jaotumine liidus,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Milan POGAČNIK nimetatakse Euroopa Toiduohutusameti juhatuse liikmeks 1. juulist 2007 kuni 30. juunini 2008.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 11. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

H. SEEHOFER


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (ELT L 100, 8.4.2006, lk 3).


Komisjon

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/18


KOMISJONI OTSUS,

14. juuni 2007,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 96/587/EÜ vastavalt nõukogu direktiivile 94/57/EÜ liikmesriikide teatatud tunnustatud organisatsioonide nimekirja avaldamise kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2379 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/421/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiivi 94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 96/587/EÜ (2) loetleti liikmesriikide tunnustatud organisatsioonid vastavalt direktiivile 94/57/EÜ.

(2)

Vastavalt direktiivi 94/57/EÜ artikli 4 lõikele 5 on organisatsioonid, mis on kõnealuse direktiivi alusel tunnustatud 22. jaanuariks 2002, jätkuvalt tunnustatud.

(3)

Komisjoni otsusega 2005/623/EÜ (3) pikendati organisatsiooni Hellenic Register of Shipping piiratud tunnustust kolme aasta võrra Kreeka ja Küprose suhtes.

(4)

Komisjoni otsusega 2006/382/EÜ (4) pikendati organisatsiooni Hellenic Register of Shipping piiratud tunnustust Malta Vabariigi suhtes.

(5)

Komisjoni otsusega 2006/660/EÜ (5) anti ühenduse piiratud tunnustus organisatsioonile Polish Register of Shipping kolmeks aastaks Tšehhi Vabariigi, Küprose, Leedu, Malta, Poola ja Slovaki Vabariigi suhtes.

(6)

Otsus 96/587/EÜ on nüüdseks vananenud ning tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks ning kooskõlas direktiiviga 94/57/EÜ tuleks Euroopa Liidu Teatajas avaldada korrapäraste ajavahemike järel ajakohastatud loetelu tunnustatud organisatsioonidest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 96/587/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Energeetika ja transpordi peadirektoraat avaldab iga aasta 1. juuliks Euroopa Liidu Teatajas ajakohastatud loetelu organisatsioonidest, mis on tunnustatud vastavalt direktiivile 94/57/EÜ.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. juuni 2007

Komisjoni nimel

asepresident

Jacques BARROT


(1)  EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53).

(2)  EÜT L 257, 10.10.1996, lk 43. Otsust on viimati muudetud otsusega 2002/221/EÜ (EÜT L 73, 15.3.2002, lk 30).

(3)  ELT L 219, 24.8.2005, lk 43.

(4)  ELT L 151, 6.6.2006, lk 31.

(5)  ELT L 272, 3.10.2006, lk 17.


19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/19


KOMISJONI OTSUS,

18. juuni 2007,

millega muudetakse otsust 92/452/EMÜ seoses Argentina, Austraalia ja Ameerika Ühendriikide teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmadega

(teatavaks tehtud numbri K(2007) 2498 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2007/422/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 30. juuli 1992. aasta otsuses 92/452/EMÜ, millega kehtestatakse kolmandate riikide heakskiidetud embrüokogumisrühmade ja embrüotootmisrühmade nimekirjad veiste embrüote ekspordiks ühendusse, (2) on sätestatud, et liikmesriigid võivad importida embrüoid kolmandatest riikidest vaid siis, kui need on kogunud, töödelnud ja ladustanud nimetatud otsuses esitatud nimekirjadesse kantud embrüokogumisrühmad.

(2)

Argentina ja Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse muudatuste tegemiseks oma riigi kannete nimekirjades teatavate embrüokogumis- ja -tootmisrühmade puhul.

(3)

Argentina ja Ameerika Ühendriigid on esitanud tagatised direktiivi 89/556/EMÜ asjakohaste eeskirjade täitmise kohta ning asjaomased embrüokogumis- ja -tootmisrühmad on saanud vastava riigi veterinaarteenistuse ametliku tunnustuse ühendusse eksportimisega tegelemiseks.

(4)

Austraalia on taotlenud teatavate oma riigi kannete välja jätmist kõnealusest nimekirjast.

(5)

Seepärast tuleks otsust 92/452/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates kolmandast päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. juuni 2007

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2006/60/EÜ (ELT L 31, 3.2.2006, lk 24).

(2)  EÜT L 250, 29.8.1992, lk 40. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/237/EÜ (ELT L 103, 20.4.2007, lk 49).


LISA

Otsuse 92/452/EMÜ lisa muudetakse järgmiselt:

(1)

rida Argentina embrüokogumisrühma LE/UT/BE-18 kohta jäetakse välja;

(2)

rida Argentina embrüokogumisrühma LE/UT/BE-22 kohta jäetakse välja;

(3)

read Argentina embrüokogumisrühmade LE/UT/BE-24 ja LE/UT/BE-25 kohta jäetakse välja;

(4)

rida Argentina embrüokogumisrühma LE/UT/BE-28 kohta jäetakse välja;

(5)

lisatakse järgmised read Argentina kohta:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo - Buenos Aires

Dr Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz - Buenos Aires

Dr Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén - Chaco

Dr Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco - Buenos Aires

Dr Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao - Santa Fe

Dr Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union - San Luis

Dr J. Inda

Dr J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC - BIOGEN

Córdoba

Dr Gabriel Bo

Dr H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue - Buenos Aires

Dr Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista - Santa Fe

Dr Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata - Buenos Aires

Dr Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy - Buenos Aires

Dr Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto - Córdoba

Dr Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento - Buenos Aires

Dr Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa - La Pampa

Dr Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego - Buenos Aires

Dr Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr Gabriel Bo”

(6)

rida Austraalia embrüokogumisrühma ETV0002 kohta jäetakse välja;

(7)

rida Austraalia embrüokogumisrühma ETV0005 kohta jäetakse välja;

(8)

read Austraalia embrüokogumsirühmade ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 ja ETV0013 kohta jäetakse välja;

(9)

rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 91CA035 E689 kohta asendatakse järgmisega:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Kenneth Halback”

(10)

rida Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühma nr 04MT111 E1127 kohta jäetakse välja;

(11)

read Ameerika Ühendriikide embrüokogumisrühmade nr 05NC114 E705 ja 05NC117 E705 kohta asendatakse järgmisega:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin”

(12)

lisatakse järgmised read Ameerika Ühendriikide kohta:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr Boyd Bien”


III Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/23


NÕUKOGU OTSUS 2007/423/ÜVJP,

18. juuni 2007,

millega rakendatakse ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, millega pikendatakse endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu (EJRK) volituste tõhusat rakendamist toetavate meetmete kehtivusaega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta 2004/293/ÜVJP, (1) eriti selle artiklit 2 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 23 lõikega 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis ühise seisukohaga 2004/293/ÜVJP vastu meetmed, et takistada liikmesriikide territooriumile sisenemist ja selle läbimist isikutel, kes oma tegevusega aitavad vabaduses viibivatel isikutel jätkuvalt kõrvale hoida õigusemõistmisest kuritegude eest, milles endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus (EJRK) on neile esitanud süüdistuse, või kes tegutsevad muul viisil, mis võib takistada EJRKi volituste tõhusat rakendamist.

(2)

Kuna Ante Gotovina viidi üle EJRKi arestiüksusesse, tuleks nimekirjast välja jätta teatavate ühise seisukoha artiklis 2 osutatud ja Gotovinaga seotud isikute nimed. Samuti on vajalik ajakohastada järelejäänud nimekirjas olevate isikute andmeid.

(3)

Lisaks sellele tuleks nimekirja lisada teised isikud, kes oma tegevusega aitavad vabaduses viibivatel isikutel jätkuvalt kõrvale hoida õigusemõistmisest kuritegude eest, milles EJRK on neile esitanud süüdistuse, või kes tegutsevad muul viisil, mis võib takistada EJRKi volituste tõhusat rakendamist.

(4)

Seetõttu tuleks ühise seisukoha 2004/293/ÜVJP lisas esitatud nimekirja vastavalt muuta,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühise seisukoha 2004/293/ÜVJP lisas esitatud isikute nimekiri asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud nimekirjaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 18. juuni 2007

Nõukogu nimel

eesistuja

F.-W. STEINMEIER


(1)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 65. Ühist seisukohta on viimati muudetud ühise seisukohaga 2007/150/ÜVJP (ELT L 66, 6.3.2007, lk 21).


LISA

1.

BILBIJA, Milorad

Svetko BILBIJA poeg

Sünniaeg ja -koht: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3715730

Isikutunnistuse nr: 03GCD9986

Isikukood: 1308956163305

Varjunimed:

Aadress: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

2.

BJELICA, Milovan

Sünniaeg ja -koht: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0000148, välja antud 26.7.1998 Srpsko Sarajevos (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03ETA0150

Isikukood: 1910958130007

Varjunimed: Cicko

Aadress: äriühing CENTREK, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (abieluaegne perekonnanimi: GLUSICA Jelena)

Vlastimir ja Sojka DJORDJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 7.2.1977, Zajecar, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI tütar

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Sünniaeg ja -koht: 29.9.1949, Knjazevaci haldusüksus, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI abikaasa

5.

ECIM, Ljuban

Sünniaeg ja -koht: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0144290, välja antud 21.11.1998 Banja Lukas (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03GCE3530

Isikukood: 0601964100083

Varjunimed:

Aadress: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

6.

HADZIC, Goranka

Branko ja Milena HADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 18.6.1962, Vinkovci haldusüksus, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 1806962308218 (JMBG), isikutunnistus nr 569934/03

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI õde

7.

HADZIC, Ivana

Goran ja Zivka HADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 25.2.1983 Vukovar, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI tütar

8.

HADZIC, Srecko

Goran ja Zivka HADZICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.10.1987, Vukovar, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI poeg

9.

HADZIC, Zivka

Branislav NUDICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 9.6.1957, Vinkovci, Horvaatia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Aranj Janosa nr 9, Novi Sad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Goran HADZICI abikaasa

10.

JOVICIC, Predrag

Desmir JOVICICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 1.3.1963, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4363551

Isikutunnistuse nr: 03DYA0852

Isikukood: 0103963173133

Varjunimed:

Aadress: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Sünniaeg ja -koht: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0036395 (kehtivusaeg lõppes 12.10.1998)

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed: Sasa

Aadress:

12.

KARADZIC, Ljiljana (neiupõlvenimi: ZELEN)

Vojo ja Anka tütar

Sünniaeg ja -koht: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

13.

KARADZIC, Luka

Vuko ja Jovanka KARADZICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 31.7.1951, Savniki haldusüksus, Montenegro

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Dubrovacka nr 14, Belgrad, Serbia, ja Janka Vukotica nr 24, Rastoci, Niksici haldusüksus, Montenegro

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Radovan KARADZICI vend

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Radovan KARADZICI ja Ljiljana ZELEN-KARADZICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 2205967175003 (JMBG); isikutunnistus nr 04DYB0041

Varjunimed: Seki

Aadress: Dobroslava Jevdjevica nr 9, Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Radovan KARADZICI tütar

15.

KESEROVIC, Dragomir

Slavko poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4191306

Isikutunnistuse nr: 04GCH5156

Isikukood: 0806957100028

Varjunimed:

Aadress:

16.

KIJAC, Dragan

Sünniaeg ja -koht: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

17.

KOJIC, Radomir

Milanko ja Zlatana poeg

Sünniaeg ja -koht: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolaci piirkond, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4742002, välja antud 2002. aastal Sarajevos (kaotab kehtivuse aastal 2007)

Isikutunnistuse nr: 03DYA1935. Välja antud 7.7.2003 Sarajevos

Isikukood: 2311950173133

Varjunimed: Mineur või Ratko

Aadress: 115 Trifka Grabeza, Pale või hotell KRISTAL, Jahorina, Bosnia ja Hertsegoviina

18.

KOVAC, Tomislav

Vaso poeg

Sünniaeg ja -koht: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0412959171315

Varjunimed: Tomo

Aadress: Bijela, Montenegro; ja Pale, Bosnia ja Hertsegoviina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Vasilija poeg

Sünniaeg ja -koht: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 03GFB1318

Isikukood: 3001961120044

Varjunimed: Predo

Aadress: Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed: Legija (võltsitud isikutunnistus IVANIC, Zeljko nimele)

Aadress: vangistatud (Belgradi rajooni vangla, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALIS, Milomir

Dejan Malisi poeg

Sünniaeg ja -koht: 3.8.1966, Bjelice

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0308966131572

Varjunimed:

Aadress: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje, Bosnia ja Hertsegoviina

22.

MANDIC, Momcilo

Sünniaeg ja -koht: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0121391, välja antud 12.5.1999 Srpsko Sarajevos, Bosnia ja Hertsegoviina (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 0105954171511

Varjunimed: Momo

Aadress: vangistatud

23.

MARIC, Milorad

Vinko Marici poeg

Sünniaeg ja -koht: 9.9.1957, Visoko, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4587936

Isikutunnistuse nr: 04GKB5268

Isikukood: 0909957171778

Varjunimed:

Aadress: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegoviina

24.

MICEVIC, Jelenko

Luka ja Desanka (neiupõlvenimi Simic) poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.8.1947, Borci Konjici lähedal, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4166874

Isikutunnistuse nr: 03BIA3452

Isikukood: 0808947710266

Varjunimed: Filaret

Aadress: Milesevo mungaklooster, Serbia

25.

MLADIC, Biljana (neiupõlvenimega STOJCEVSKA)

Strahilo STOJCEVSKI ja Svetlinka STOJCEVSKA tütar

Sünniaeg ja -koht: 30.5.1972, Skopje, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 3005972455086 (JMBG)

Varjunimed:

Aadress: registreeritud aadressil Blagoja Parovica 117a, Belgrad, kuid elab aadressil Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Ratko MLADICI minia

26.

MLADIC, Darko

Ratko ja Bosiljka MLADICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 19.8.1969, Skopje, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

Passi nr: SCG pass nr 003220335, välja antud 26.2.2002

Isikutunnistuse nr: 1908969450106 (JMBG); isikutunnistus nr B112059, välja antud 8.4.1994 SUP Belgradi poolt

Varjunimed:

Aadress: Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Ratko MLADICI poeg

27.

NINKOVIC, Milan

Simo poeg

Sünniaeg ja -koht: 15.6.1943, Doboj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3944452

Isikutunnistuse nr: 04GFE3783

Isikukood: 1506943120018

Varjunimed:

Aadress:

28.

OSTOJIC, Velibor

Jozo poeg

Sünniaeg ja -koht: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

29.

OSTOJIC, Zoran

Mico OSTOJICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 04BSF6085

Isikukood: 2903961172656

Varjunimed:

Aadress: Malta 25, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

30.

PAVLOVIC, Petko

Milovan PAVLOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4588517

Isikutunnistuse nr: 03GKA9274

Isikukood: 0606957183137

Varjunimed:

Aadress: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegoviina

31.

PETROVIC, Tamara (neiupõlvenimi DJORDJEVIC)

Vlastimir ja Sojka DJORDJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 3.10.1971, Zajecar, Serbia

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Varjunimed:

Aadress: Beogradskog Bataljona nr 39, Belgrad, Serbia

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Vlastimir DJORDJEVICI tütar

32.

POPOVIC, Cedomir

Radomir POPOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 24.3.1950, Petrovici

Passi nr:

Isikutunnistuse nr: 04FAA3580

Isikukood: 2403950151018

Varjunimed:

Aadress: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia ja Hertsegoviina

33.

PUHALO, Branislav

Djuro poeg

Sünniaeg ja -koht: 30.8.1963, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood: 3008963171929

Varjunimed:

Aadress:

34.

RADOVIC, Nade

Milorad RADOVICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 26.1.1951, Foca, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: vana pass nr 0123256 (kehtetuks tunnistatud)

Isikutunnistuse nr: 03GJA2918

Isikukood: 2601951131548

Varjunimed:

Aadress: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia ja Hertsegoviina

35.

RATIC, Branko

Sünniaeg ja -koht: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 0442022, välja antud 17.9.1999 Banja Lukas

Isikutunnistuse nr: 03GCA8959

Isikukood: 2611957173132

Varjunimed:

Aadress: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

36.

ROGULJIC, Slavko

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Passi nr: kehtiv pass nr 3747158, välja antud 12.4.2002 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 12.4.2007. Kehtetu pass nr 0020222, välja antud 25.8.1988 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 25.8.2003

Isikutunnistuse nr: 04EFA1053

Isikukood: 1505952103022

Varjunimed:

Aadress: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia ja Hertsegoviina

37.

SAROVIC, Mirko

Sünniaeg ja -koht: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 4363471, välja antud Istocno Sarajevos, kehtiv kuni 8.10.2008

Isikutunnistuse nr: 04PEA4585

Isikukood: 1609956172657

Varjunimed:

Aadress: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Dejan SKOCAJICI poeg

Sünniaeg ja -koht: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: 3681597

Isikutunnistuse nr: 04GDB9950

Isikukood: 0508953150038

Varjunimed:

Aadress: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia ja Hertsegoviina

39.

VRACAR, Milenko

Sünniaeg ja -koht: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: kehtiv pass nr 3865548, välja antud 29.8.2002 Banja Lukas. Kehtivusaja lõpp: 29.8.2007. Kehtetud passid nr 0280280, välja antud 4.12.1999 Banja Lukas (kehtiv kuni 4.12.2004) ja nr 0062130, välja antud 16.9.1998 Banja Lukas, Bosnia ja Hertsegoviina

Isikutunnistuse nr: 03GCE6934

Isikukood: 1505956160012

Varjunimed:

Aadress: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

40.

ZOGOVIC, Milan

Jovani poeg

Sünniaeg ja -koht: 7.10.1939, Dobrusa

Passi nr:

Isikutunnistuse nr:

Isikukood:

Varjunimed:

Aadress:

41.

ZUPLJANIN, Divna (neiupõlvenimi STOISAVLJEVIC)

Dobrisav ja Zorka STOISAVLJEVICI tütar

Sünniaeg ja -koht: 15.11.1956, Maslovare, Kotor Varosi haldusüksus, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 0256552, välja antud 26.4.1999

Isikutunnistuse nr: 04GCM2618, välja antud 5.11.2004 ja juhiloa nr 05GCF8710, välja antud 3.1.2005

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI abikaasa

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Stojan ja Divna ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 4009608 kuupäevaga 7.2.2003

Isikutunnistuse nr: ID 04GCG6605, juhiloa nr 04GCC6937 kuupäevaga 8.3.2004

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI poeg

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Stojan ja Divna ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 18.7.1984, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 5049445 kuupäevaga 26.4.2006

Isikutunnistuse nr: ID 03GCB5148 kuupäevaga 10.6.2003, juhiloa nr 04GCF5074 kuupäevaga 30.11.2004

Varjunimed:

Aadress: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI poeg

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Stanko ja Cvijeta ZUPLJANINI poeg

Sünniaeg ja -koht: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Passi nr: Bosnia ja Hertsegoviina pass nr 0023955, välja antud 24.8.1998

Isikutunnistuse nr: ID 04GCL4072, juhiloa nr 04GCE8351 kuupäevaga 18.9.2004

Varjunimed: Bebac

Aadress: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegoviina

Suhe sõjakuritegudes süüdistatava isikuga: Stojan ZUPLJANINI nõbu


19.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/s3


TEADE LUGEJATELE

Laienemisele järgnenud olukorda arvestades on 27., 29. ja 30. detsembri 2006. aasta Euroopa Liidu Teataja mõned väljaanded avaldatud lihtsustatud kujul selle kuupäeva ametlikes keeltes.

Nendes Euroopa Liidu Teatajates ilmunud aktid otsustati parandustena uuesti avaldada Euroopa Liidu Teataja traditsioonilises esitluses.

Seda põhjusel, et Euroopa Liidu Teataja, mis sisaldab ainult neid parandusi, on avaldatud laienemiseelsetes keeltes. Aktide tõlked uute liikmesriikide keelde avaldatakse Euroopa Liidu Teataja eriväljaandes, mis sisaldab institutsioonide ja Euroopa Keskpanga enne 1. jaanuari 2007 vastu võetud tekste.

Allpool on esitatud 27., 29. ja 30. detsembril 2006 avaldatud Euroopa Liidu Teatajate nimekiri ja neile vastavad parandused.

27. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


29. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 387

L 34


30. detsembri 2006. aasta ELT

Parandatud ELT (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50